02009R0663 — RO — 24.12.2018 — 002.001


Acest document are doar scop informativ și nu produce efecte juridice. Instituțiile Uniunii nu își asumă răspunderea pentru conținutul său. Versiunile autentice ale actelor relevante, inclusiv preambulul acestora, sunt cele publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și disponibile pe site-ul EUR-Lex. Aceste texte oficiale pot fi consultate accesând linkurile integrate în prezentul document.

►B

REGULAMENTUL (CE) NR. 663/2009 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI

din 13 iulie 2009

de stabilire a unui program de ajutor pentru redresare economică prin acordarea de asistență financiară comunitară pentru proiecte în domeniul energiei

(JO L 200 31.7.2009, p. 31)

Astfel cum a fost modificat prin:

 

 

Jurnalul Oficial

  NR.

Pagina

Data

►M1

REGULAMENTUL (UE) NR. 1233/2010 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 15 decembrie 2010

  L 346

5

30.12.2010

►M2

REGULAMENTUL (UE) 2018/1999 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 11 decembrie 2018

  L 328

1

21.12.2018
▼B

REGULAMENTUL (CE) NR. 663/2009 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI

din 13 iulie 2009

de stabilire a unui program de ajutor pentru redresare economică prin acordarea de asistență financiară comunitară pentru proiecte în domeniul energieiCAPITOLUL I

DISPOZIȚII INTRODUCTIVE

Articolul 1

Obiectul

Prezentul regulament instituie un instrument de finanțare, denumit Programul energetic european pentru redresare (PEER), pentru derularea în Comunitate a unor proiecte în domeniul energiei, care, prin asigurarea unui stimul financiar, să contribuie la redresarea economică, la siguranța alimentării cu energie și la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră.

Prezentul regulament instituie subprograme pentru a realiza respectivele obiective în următoarele domenii:

(a) infrastructurile de gaze naturale și de energie electrică;

(b) energia eoliană offshore; și

(c) captarea și stocarea carbonului.

Prezentul regulament identifică proiectele care urmează a fi finanțate în cadrul fiecărui subprogram și prevede criterii de identificare și acțiuni de executare pentru realizarea proiectelor respective.

▼M1

Prezentul regulament prevede crearea unei facilități de finanțare (denumită în continuare „facilitatea”) destinată să sprijine inițiative în materie de eficiență energetică și de energie din surse regenerabile.

▼B

Articolul 2

Definiții

În sensul prezentului regulament se aplică următoarele definiții:

(a) „captarea și stocarea carbonului” înseamnă captarea dioxidului de carbon (CO2) de la instalațiile industriale, transportarea acestuia la un sit de stocare și injectarea într-o formațiune geologică subterană adecvată în scopul stocării permanente;

(b) „costurile eligibile” au același înțeles ca și în Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2342/2002;

(c) „infrastructuri de gaze naturale și de energie electrică” înseamnă:

(i) toate liniile de înaltă tensiune, exclusiv cele ale rețelelor de distribuție, și legăturile submarine, cu condiția ca această infrastructură să fie folosită pentru transporturi sau conexiuni interregionale sau internaționale;

(ii) conducte de gaz natural de înaltă presiune, exclusiv cele ale rețelelor de distribuție;

(iii) instalații subterane de stocare conectate la conductele de gaz natural de înaltă presiune menționate la punctul (ii);

(iv) instalații de recepție, stocare și regazificare pentru gazul natural lichefiat (GNL); și

(v) orice echipamente sau instalații esențiale pentru ca infrastructura menționată la subpunctele (i), (ii), (iii) sau (iv) să funcționeze corespunzător, inclusiv sistemele de protecție, monitorizare și control;

(d) „parte a unui proiect” înseamnă orice activitate care este independentă din punct de vedere financiar, tehnic sau temporal și care contribuie la finalizarea unui proiect;

(e) „faza investițională” înseamnă faza din proiect pe durata căreia are loc construcția și sunt suportate costurile de capital;

(f) „energia eoliană offshore” înseamnă energia electrică generată de motoare cu turbină acționate de vânt, care sunt situate pe mare, indiferent dacă se află în apropiere sau la depărtare de țărm;

(g) „faza de planificare” înseamnă faza din proiect care precede faza investițională, pe durata căreia se pregătește punerea în aplicare a proiectului și care include, după caz, evaluarea fezabilității, studiile preliminare și tehnice, obținerea licențelor și a autorizațiilor și în care sunt suportate costurile de capital.

Articolul 3

Bugetul

(1)  Pachetul financiar pentru punerea în aplicare a PEER pentru 2009 și 2010 este de 3 980 000 000 EUR, alocate după cum urmează:

(a) proiecte privind infrastructura de gaze naturale și de energie electrică: 2 365 000 000 EUR;

(b) proiecte privind energia eoliană offshore: 565 000 000 EUR;

(c) proiecte pentru captarea și stocarea carbonului: 1 050 000 000 EUR.

▼M1

(2)  Angajamentele juridice individuale în temeiul capitolului II de aplicare a angajamentelor bugetare asumate în 2009 și 2010 se realizează până la 31 decembrie 2010. Angajamentele juridice individuale în temeiul capitolului IIa se realizează până la 31 martie 2011.

▼M1

(3)  Intermediarii financiari descriși în anexa II depun efortul de a aloca toate fondurile provenind din contribuția Uniunii disponibile în cadrul facilității unor proiecte de investiții și asistenței tehnice pentru proiecte în materie de eficiență energetică și de energie din surse regenerabile până la 31 martie 2014. Nu se alocă fonduri din contribuția Uniunii după data respectivă. Toate fondurile provenind din contribuția Uniunii ce nu au fost alocate de intermediarii financiari până la 31 martie 2014 sunt returnate la bugetul general al Uniunii. Fondurile provenind din contribuția Uniunii alocate unor proiecte de investiții sunt investite pentru o anumită perioadă de timp care nu poate depăși data de 31 martie 2034. Uniunea are dreptul la venituri provenind din investiția sa în facilitate pe toată durata de viață a facilității, proporțional cu contribuția sa la facilitate și în conformitate cu drepturile sale de acționar.

▼BCAPITOLUL II

SUBPROGRAMESECȚIUNEA 1

Proiectele privind infrastructura de gaze naturale și de energie electrică

Articolul 4

Obiective

Comunitatea promovează proiectele privind infrastructura de gaze naturale și de energie electrică care au cea mai mare valoare adăugată comunitară și care contribuie la următoarele obiective:

(a) siguranța și diversificarea surselor de energie, a rutelor și a alimentării;

(b) optimizarea capacității rețelei de energie și integrarea pieței interne a energiei, în special în ceea ce privește secțiunea transfrontalieră;

(c) dezvoltarea rețelei pentru întărirea coeziunii economice și sociale prin reducerea izolării regiunilor sau insulelor celor mai defavorizate din Comunitate;

(d) conectarea și integrarea surselor de energie regenerabile; și

(e) siguranța, fiabilitatea și interoperabilitatea rețelelor de energie interconectate, inclusiv posibilitatea de a utiliza, după caz, fluxuri de gaze multidirecționale.

Articolul 5

Priorități

PEER servește la adaptarea și dezvoltarea de urgență a rețelelor de energie de importanță deosebită pentru Comunitate, în sprijinul funcționării pieței interne a energiei, și îndeosebi la creșterea capacității de interconectare, siguranța și diversificarea alimentării, precum și la depășirea obstacolelor legate de mediu, tehnice și financiare. Este necesar să se acorde un sprijin comunitar special pentru o dezvoltare mai intensivă a rețelelor energetice și pentru accelerarea construirii acestora, mai ales acolo unde există o diversitate redusă a rutelor și a surselor de alimentare.

Articolul 6

Acordarea asistenței financiare comunitare

(1)  Asistența financiară în cadrul PEER (asistența PEER) pentru proiectele privind infrastructura de gaze naturale și de energie electrică se acordă pentru acțiuni care pun în aplicare proiectele enumerate în partea A din anexă, sau anumite părți din proiectele respective, și care contribuie la îndeplinirea obiectivelor prevăzute la articolul 4.

(2)  Comisia lansează o cerere de propuneri pentru identificarea acțiunilor menționate la alineatul (1) și evaluează conformitatea propunerilor respective cu criteriile de eligibilitate stabilite la articolul 7 și cu criteriile de selecție și de atribuire stabilite la articolul 8.

(3)  Comisia informează beneficiarii cu privire la orice asistență PEER care urmează să fie acordată.

Articolul 7

Eligibilitate

(1)  Propunerile sunt eligibile pentru asistență PEER numai dacă pun în aplicare proiectele enumerate în partea A din anexă, nu depășesc valoarea maximă a asistenței PEER stabilită în anexa respectivă și îndeplinesc criteriile de selecție și de atribuire prevăzute la articolul 8.

(2)  Propunerile se pot depune:

(a) de către unul sau mai multe state membre în comun;

(b) cu acordul tuturor statelor membre direct interesate de proiectul în cauză:

(i) de către una sau mai multe întreprinderi sau organisme publice ori private, în comun;

(ii) de către una sau mai multe organizații internaționale, în comun; sau

(iii) de către o întreprindere comună.

(3)  Nu sunt eligibile propunerile depuse de persoane fizice.

Articolul 8

Criterii de selecție și de atribuire

(1)  La evaluarea propunerilor primite în cadrul cererii de propuneri menționate la articolul 6 alineatul (2), Comisia aplică următoarele criterii de selecție:

(a) caracterul viabil și adecvat din punct de vedere tehnic al abordării;

(b) caracterul viabil al pachetului financiar pentru întreaga fază investițională a acțiunii.

(2)  La evaluarea propunerilor primite în cadrul cererii de propuneri menționate la articolul 6 alineatul (2), Comisia aplică următoarele criterii de atribuire:

(a) maturitatea, definită prin atingerea stadiului de investiții și ocazionarea unor cheltuieli de capital substanțiale până la sfârșitul anului 2010;

(b) măsura în care lipsa accesului la finanțare întârzie punerea în aplicare a acțiunii;

(c) măsura în care asistența PEER va stimula finanțarea publică și privată;

(d) impactul socioeconomic;

(e) impactul asupra mediului;

(f) contribuția la continuitatea și interoperabilitatea rețelei energetice, precum și la optimizarea capacității;

(g) contribuția la ameliorarea calității serviciilor, a siguranței și a securității;

(h) contribuția la crearea unei piețe a energiei bine integrate.

Articolul 9

Condiții de finanțare

(1)  Asistența PEER contribuie la cheltuielile legate de proiect aferente punerii în aplicare a acestuia, suportate de beneficiari sau de părți terțe responsabile de punerea în aplicare a acestuia.

(2)  Asistența PEER nu depășește 50 % din costurile eligibile.

Articolul 10

Instrumente

(1)  În urma cererii de propuneri menționate la articolul 6 alineatul (2), Comisia, hotărând în conformitate cu procedura de gestionare menționată la articolul 26 alineatul (2), selectează propunerile care vor beneficia de asistență PEER și stabilește valoarea asistenței PEER care urmează să fie acordată. Comisia precizează condițiile și metodele de punere în aplicare a propunerilor.

(2)  Asistența PEER se acordă pe baza unor decizii ale Comisiei.

Articolul 11

Responsabilități financiare ale statelor membre

(1)  Statele membre realizează monitorizarea tehnică și controlul financiar al proiectelor, în strânsă colaborare cu Comisia, și certifică valoarea și conformitatea cu prezentul regulament a cheltuielilor suportate în legătură cu proiectele sau cu părți ale proiectelor. Statele membre pot solicita participarea Comisiei pe durata controalelor la fața locului.

(2)  Statele membre informează Comisia cu privire la măsurile adoptate în temeiul alineatului (1) și, în special, furnizează o descriere a sistemelor de control, gestionare și monitorizare instituite pentru asigurarea finalizării cu succes a proiectelor.SECȚIUNEA 2

Proiecte privind energia eoliană offshore

Articolul 12

Acordarea asistenței PEER

(1)  Asistența PEER pentru proiecte privind energia eoliană offshore se acordă în urma unei cereri de propuneri care se limitează la acțiunile prin care se pun în aplicare proiectele enumerate în partea B din anexă.

(2)  Comisia lansează o cerere de propuneri pentru identificarea acțiunilor menționate la alineatul (1) și evaluează conformitatea propunerilor cu criteriile de eligibilitate stabilite la articolul 13 și cu criteriile de selecție și de atribuire stabilite la articolul 14.

(3)  Comisia informează beneficiarii cu privire la orice asistență PEER care urmează să fie acordată.

Articolul 13

Eligibilitate

(1)  Propunerile sunt eligibile pentru asistență PEER numai dacă pun în aplicare proiectele enumerate în partea B din anexă, nu depășesc valoarea maximă a asistenței PEER stabilită în anexa respectivă și îndeplinesc criteriile de selecție și de atribuire prevăzute la articolul 14. Proiectele respective sunt conduse de o societate comercială.

(2)  Propunerile pot fi depuse de una sau de mai multe întreprinderi în comun.

(3)  Nu sunt eligibile propunerile depuse de persoane fizice.

Articolul 14

Criterii de selecție și de atribuire

(1)  La evaluarea propunerilor primite în cadrul cererii de propuneri menționate la articolul 12 alineatul (1), Comisia aplică următoarele criterii de selecție:

(a) caracterul viabil și adecvat din punct de vedere tehnic al abordării;

(b) viabilitatea pachetului financiar pentru întreaga fază investițională a proiectului.

(2)  La evaluarea propunerilor primite în cadrul cererii de propuneri menționate la articolul 12 alineatul (1), Comisia aplică următoarele criterii de atribuire:

(a) maturitatea, definită prin atingerea stadiului de investiții și ocazionarea unor cheltuieli de capital substanțiale până la sfârșitul anului 2010;

(b) măsura în care lipsa accesului la finanțare întârzie punerea în aplicare a acțiunii;

(c) măsura în care proiectul ameliorează sau sporește anvergura instalațiilor și infrastructurilor care sunt deja în construcție sau care se găsesc în faza de planificare;

(d) măsura în care proiectul include construirea unor instalații sau infrastructuri de dimensiuni reale și la scară industrială și măsura în care abordează în special următoarele aspecte:

(i) reglarea variațiilor energiei electrice din surse eoliene prin sisteme integratoare;

(ii) existența unor sisteme de stocare la scară largă;

(iii) gestionarea fermelor eoliene ca centrale electrice virtuale (cu mai mult de 1 GW);

(iv) existența unor turbine plasate la o depărtare mai mare de țărm sau la o adâncime mai mare (la 20-50 m) decât cea actuală standard;

(v) designuri inovatoare pentru substructuri; sau

(vi) procese de asamblare, instalare, funcționare și dezafectare și testarea acestor procese în proiecte de mărime naturală.

(e) caracteristicile inovatoare ale proiectului și măsura în care acesta va face dovada implementării acestor caracteristici;

(f) impactul proiectului și contribuția acestuia la rețeaua eoliană offshore comunitară, inclusiv la potențialul de replicare al acesteia;

(g) angajamentul dovedit de beneficiari de a difuza către alți operatori europeni rezultatele progreselor tehnologice realizate de proiect, într-un mod compatibil cu legislația comunitară și, în special, cu obiectivele și structurile subliniate în Planul strategic european pentru tehnologiile energetice.

Articolul 15

Condiții de finanțare

(1)  Asistența PEER contribuie la cheltuielile legate de proiect aferente punerii în aplicare a acestuia.

(2)  Asistența PEER nu depășește 50 % din costurile eligibile.

Articolul 16

Instrumente

(1)  În urma cererii de propuneri menționate la articolul 12 alineatul (1), Comisia, hotărând în conformitate cu procedura de gestionare menționată la articolul 26 alineatul (2), selectează propunerile care vor beneficia de asistență PEER și stabilește valoarea finanțării care urmează să fie acordată. Comisia precizează condițiile și metodele de punere în aplicare a propunerilor.

(2)  Asistența PEER se acordă pe baza unor acorduri de grant.SECȚIUNEA 3

Proiecte privind captarea și stocarea carbonului

Articolul 17

Acordarea asistenței PEER

(1)  Asistența PEER pentru proiecte privind captarea și stocarea carbonului se acordă pentru acțiuni prin care se pun în aplicare proiectele enumerate în partea C din anexă.

(2)  Comisia lansează o cerere de propuneri pentru identificarea acțiunilor menționate la alineatul (1) din prezentul articol și evaluează conformitatea propunerilor cu criteriile de eligibilitate stabilite la articolul 18 și cu criteriile de selecție și de atribuire stabilite la articolul 19.

(3)  În cazul în care mai multe propuneri aferente unor proiecte situate în același stat membru îndeplinesc criteriile de eligibilitate stabilite la articolul 18 și criteriile de selecție stabilite la articolul 19 alineatul (1), Comisia selectează în vederea acordării asistenței PEER, pe baza criteriilor de atribuire stabilite la articolul 19 alineatul (2), cel mult una dintre aceste propuneri pentru fiecare stat membru.

(4)  Comisia informează beneficiarii cu privire la orice asistență PEER care urmează să fie acordată.

Articolul 18

Eligibilitate

(1)  Propunerile sunt eligibile pentru asistență PEER numai dacă pun în aplicare proiectele enumerate în partea C din anexă și îndeplinesc criteriile de selecție și de atribuire în conformitate cu articolul 19, precum și următoarele condiții:

(a) proiectele demonstrează că au capacitatea de a capta minimum 80 % din CO2 în instalații industriale și de a transporta și stoca geologic în subteran CO2-ul respectiv, în condiții de siguranță;

(b) în instalațiile de producere a energiei electric, este demonstrată captarea CO2 într-o instalație cu o putere electrică de cel puțin 250 MW sau echivalent;

(c) promotorii proiectelor se angajează printr-o declarație cu caracter obligatoriu să pună cunoștințele generice dobândite prin intermediul centralei electrice demonstrative la dispoziția întregului sector și a Comisiei, pentru a contribui la Planul strategic european pentru tehnologiile energetice.

(2)  Propunerile sunt depuse de una sau de mai multe întreprinderi în comun.

(3)  Nu sunt eligibile propunerile depuse de persoane fizice.

Articolul 19

Criterii de selecție și de atribuire

(1)  La evaluarea propunerilor primite în cadrul cererii de propuneri menționate la articolul 17 alineatul (2), Comisia aplică următoarele criterii de selecție:

(a) caracterul viabil și adecvat din punct de vedere tehnic al abordării;

(b) maturitatea, definită prin atingerea stadiului de investiții, care include explorarea și dezvoltarea opțiunilor de stocare, precum și prin ocazionarea unor cheltuieli de investiții substanțiale pentru proiect până la sfârșitul anului 2010;

(c) caracterul viabil al pachetului financiar pentru întreaga fază investițională a proiectului;

(d) identificarea tuturor permiselor necesare pentru construirea și funcționarea proiectului în situl (siturile) propus(e), precum și existența unei strategii privind obținerea acestor premise.

(2)  La evaluarea propunerilor primite în cadrul cererii de propuneri menționate la articolul 17 alineatul (2), Comisia aplică următoarele criterii de atribuire:

(a) măsura în care lipsa accesului la finanțare întârzie implementarea acțiunii;

(b) finanțarea solicitată/tonă de CO2 cu care urmează să se reducă emisiile în primii cinci ani de funcționare a proiectului;

(c) complexitatea proiectului și gradul de inovare al întregii instalații, inclusiv activitățile de cercetare conexe, precum și angajamentul demonstrat de beneficiari de a difuza către alți operatori europeni rezultatele progreselor tehnologice realizate de proiect, în concordanță cu legislația comunitară și, în special, cu obiectivele și structurile definite în Planul strategic european pentru tehnologiile energetice;

(d) caracterul viabil și adecvat al planului de gestionare, inclusiv în ceea ce privește informațiile și datele științifice, tehnologice și tehnice pe care le conține și care demonstrează capacitatea conceptului propus de a asigura funcționalitatea proiectului până la 31 decembrie 2015.

Articolul 20

Condiții de finanțare

(1)  Asistența PEER contribuie numai la cheltuielile legate de proiect aferente punerii în aplicare a acestuia, care se pot atribui captării, transportului și stocării carbonului, luându-se în considerare eventualele beneficii obținute din exploatare.

(2)  Asistența PEER nu depășește 80 % din totalul costurilor de investiție eligibile.

Articolul 21

Instrumente

(1)  În urma cererii de propuneri menționate la articolul 17 alineatul (2), Comisia, hotărând în conformitate cu procedura de gestionare menționată la articolul 26 alineatul (2), selectează propunerile care vor beneficia de asistență PEER și stabilește valoarea asistenței PEER care urmează să fie acordată. Comisia precizează condițiile și metodele de punere în aplicare a propunerilor.

(2)  Asistența PEER se acordă pe baza unor acorduri de grant.

▼M1CAPITOLUL IIa

FACILITATEA DE FINANȚARE

Articolul 21a

Fonduri care nu pot fi angajate în temeiul capitolului II

(1)  În conformitate cu articolul 3 alineatul (2), fondurile care nu pot face obiectul unor angajamente juridice individuale în temeiul capitolului II în valoare de 146 344 644,50 EUR sunt alocate facilității menționate la articolul 1 al patrulea paragraf în vederea dezvoltării unor instrumente de finanțare adecvate în colaborare cu instituții financiare, pentru a da un impuls semnificativ proiectelor în materie de eficiență energetică și celor de exploatare a surselor regenerabile de energie.

(2)  Facilitatea este pusă în aplicare în conformitate cu anexa II. Articolul 23 alineatul (1) nu se aplică facilității.

(3)  Expunerea la riscuri a Uniunii în raport cu facilitatea, inclusiv comisioanele de administrare și alte costuri eligibile, este limitată la valoarea contribuției Uniunii la respectiva facilitate menționată la alineatul (1) și nu se angajează nicio garanție suplimentară asupra bugetului general al Uniunii.

▼BCAPITOLUL III

DISPOZIȚII COMUNE

▼M1 —————

▼B

Articolul 23

Modalități de programare și de executare

(1)  Cererile de propuneri sunt lansate direct de către Comisie, pe baza disponibilităților bugetare menționate la articolul 3 alineatul (1) și pe baza criteriilor de eligibilitate, de selecție și de atribuire enunțate în capitolul II.

▼M1

(2)  Asistența PEER acoperă numai cheltuielile legate de proiect care sunt suportate de beneficiari și, în ceea ce privește proiectele finanțate în temeiul articolului 9, și cheltuielile suportate de părțile terțe responsabile de punerea în aplicare a unui proiect. Cheltuielile efectuate în temeiul capitolului II pot fi eligibile începând cu 13 iulie 2009.

▼M1

(2a)  Asistența financiară acordată în temeiul capitolului IIa acoperă cheltuielile legate de proiecte de investiții și de asistența tehnică acordată pentru proiecte în materie de eficiență energetică și de energie din surse regenerabile care au fost efectuate de beneficiarii prezentați în anexa II partea A punctul 3. Aceste cheltuieli pot fi eligibile începând cu 1 ianuarie 2011.

▼B

(3)  TVA-ul nu constituie un cost eligibil, cu excepția TVA-ului nerambursabil.

(4)  Proiectele și acțiunile finanțate în temeiul prezentului regulament sunt realizate în conformitate cu legislația comunitară și țin seama de politicile comunitare cu relevanță, în special de cele privind concurența, inclusiv normele referitoare la ajutoarele de stat, protecția mediului, sănătatea, dezvoltarea durabilă și achizițiile publice.

Articolul 24

Responsabilități generale ale statelor membre

În cadrul sferei lor de competență, statele membre depun toate eforturile pentru a pune în aplicare proiectele care beneficiază de asistență PEER, în special prin intermediul unor proceduri eficiente administrative și de acordare a autorizațiilor, licențelor și certificatelor.

Articolul 25

Protejarea intereselor financiare ale Comunităților Europene

(1)  Comisia se asigură că, atunci când se pun în aplicare acțiuni finanțate în temeiul prezentului regulament, interesele financiare ale Comunității sunt protejate prin aplicarea de măsuri preventive antifraudă, anticorupție și împotriva oricăror alte activități ilegale, prin controale efective și prin recuperarea sumelor plătite în mod necuvenit, precum și, în cazul în care se constată abateri, prin sancțiuni eficace, proporționale și cu efect de descurajare, în conformitate cu Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2988/95, cu Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2185/96 și cu Regulamentul (CE) nr. 1073/1999.

(2)  În ceea ce privește acțiunile comunitare finanțate în temeiul prezentului regulament, noțiunea de abatere menționată la articolul 1 alineatul (2) din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2988/95 înseamnă orice încălcare a unei dispoziții de drept comunitar sau orice nerespectare a unei obligații contractuale ca urmare a unei acțiuni sau omisiuni din partea unui operator economic, care are sau ar avea ca efect prejudicierea, printr-o cheltuială nejustificată, a bugetului general al Uniunii Europene sau a bugetelor gestionate de către aceasta.

(3)  Toate măsurile de executare adoptate în vederea aplicării prezentului regulament prevăd, în special, supravegherea și controlul financiar realizate de Comisie sau de orice reprezentant autorizat de către aceasta, precum și prin audituri ale Curții de Conturi Europene, inclusiv, dacă este necesar, audituri efectuate la fața locului.CAPITOLUL IV

DISPOZIȚII DE EXECUTARE ȘI DISPOZIȚII FINALE

Articolul 26

Comitete

(1)  Comisia este asistată de următoarele comitete:

(a) în cazul proiectelor privind infrastructura de gaze naturale și de energie electrică, comitetul instituit prin articolul 15 din Regulamentul (CE) nr. 680/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 iunie 2007 de stabilire a normelor generale pentru acordarea asistenței financiare comunitare în domeniul rețelelor transeuropene de transport și energetice ( 1 );

(b) în cazul proiectelor privind energia eoliană offshore, comitetul instituit prin articolul 8 din Decizia 2006/971/CE a Consiliului din 19 decembrie 2006 privind Programul specific „Cooperare” de punere în aplicare al celui de-al șaptelea Program Cadru al Comunității Europene pentru acțiuni de cercetare, de dezvoltare tehnologică și demonstrative (2007-2013) ( 2 );

(c) în cazul proiectelor privind captarea și stocarea carbonului, comitetul instituit prin articolul 8 din Decizia 2006/971/CE.

(2)  Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolele 4 și 7 din Decizia 1999/468/CE, având în vedere dispozițiile articolului 8 din respectiva decizie.

Perioada prevăzută la articolul 4 alineatul (3) din Decizia 1999/468/CE se stabilește la o lună.

Articolul 27

Evaluarea

▼M2 —————

▼M1

(1a)  Până la 30 iunie 2013, Comisia prezintă Parlamentului European și Consiliului un raport intermediar de evaluare referitor la măsurile adoptate în temeiul capitolului IIa, evidențiind în special următoarele:

(a) eficiența din punctul de vedere al costurilor, efectul de levier și valoarea adăugată demonstrată de facilitate;

(b) dovada unei bune gestionări financiare;

(c) măsura în care facilitatea a realizat obiectivele stabilite în prezentul regulament;

(d) măsura în care este nevoie de susținere permanentă în cadrul facilității pentru proiecte legate de eficiența energetică și de energia din surse regenerabile.

Raportul intermediar de evaluare este însoțit, dacă este cazul și, în special, dacă evaluarea Comisiei privind măsurile luate în temeiul capitolului IIa este pozitivă, de o propunere legislativă de continuare a utilizării facilității.

▼B

(2)  Comisia poate solicita unui stat membru beneficiar să furnizeze o evaluare specifică a proiectelor finanțate în temeiul secțiunii 1 din capitolul II sau, după caz, să îi ofere informațiile și sprijinul necesare pentru a realiza o evaluare a proiectelor respective.

▼M2 —————

▼B

Articolul 29

Intrarea în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.
►M1  ANEXĂ I ◄

PROIECTE ELIGIBILE

A.    Proiecte de infrastructură de gaze naturale și energie electrică1.  Puncte de interconexiune de gaze

Proiect

Amplasarea proiectelor care beneficiază de sprijin

Contribuția comunitară prevăzută

(milioane EUR)

Coridorul sudic al gazelor

Nabucco

Austria, Ungaria, Bulgaria, Germania, România

200

ITGI – Poseidon

Italia, Grecia

100

Interconexiunea baltică

Skanled/Baltic pipe

Polonia, Danemarca, Suedia

150

Rețeaua GNL

Terminal de gaz natural lichefiat pe coasta poloneză în portul Świnoujście

Polonia

80

Europa Centrală și de Sud-Est

Punct de interconexiune Slovacia-Ungaria (Vel’ký Krtíš-Vecsés)

Slovacia, Ungaria

30

Sistem de transport de gaze în Slovenia de la frontiera austriacă la Ljubljana (cu excepția tronsonului Rogatec-Kidričevo)

Slovenia

40

Interconexiunea Bulgaria-Grecia (Stara Zagora-Dimitrovgrad-Komotini)

Bulgaria, Grecia

45

Punct de interconexiune de gaze România-Ungaria

România, Ungaria

30

Extinderea capacității de stocare a gazelor în platforma cehă

Republica Cehă

35

Infrastructură și echipamente care să permită inversarea fluxului de gaze în eventualitatea unei întreruperi de scurtă durată a alimentării

Austria, Bulgaria, Republica Cehă, Estonia, Grecia, Ungaria, Letonia, Lituania, Polonia, Portugalia, România, Slovacia

80

Interconexiunea Slovacia-Polonia

Slovacia, Polonia

20

Interconexiunea Ungaria-Croația

Ungaria

20

Interconexiunea Bulgaria-România

Bulgaria, România

10

Mediterana

Consolidarea rețelei de gaze franceze pe axa Africa-Spania-Franța

Franța

200

GALSI (Gazoduct Algeria-Italia)

Italia

120

Interconexiunea de gaze a axei occidentale, ramificația Larrau

Spania

45

Zona Mării Nordului

Conductă Germania-Belgia-Regatul Unit

Belgia

35

Conexiunea Franța-Belgia

Franța, Belgia

200

TOTAL

 

1 4402.  Puncte de interconexiune de energie electrică

Proiect

Amplasarea proiectelor care beneficiază de sprijin

Contribuția comunitară prevăzută

(milioane EUR)

Interconexiunea baltică

Estlink-2

Estonia, Finlanda

100

Interconexiunea Suedia-statele baltice și consolidarea rețelei în statele baltice

Suedia, Letonia, Lituania

175

Europa Centrală și de Sud-Est

Halle/Saale-Schweinfurt

Germania

100

Wien-Győr

Austria, Ungaria

20

Mediterana

Consolidarea interconexiunii Portugalia-Spania

Portugalia

50

Interconexiunea Franța-Spania (Baixas- Sta Llogaia)

Franța, Spania

225

Nou cablu submarin pentru curent alternativ de 380 kV între Sicilia și Italia continentală (Sorgente- Rizziconi)

Italia

110

Zona Mării Nordului

Interconexiunea de 500 MW Irlanda-Țara Galilor (Meath-Deeside)

Irlanda, Regatul Unit

110

Interconexiunea de energie electrică Malta-Italia

Malta-Italia

20

TOTAL

 

9103.  Proiecte destinate insulelor mici

Inițiative privind insulele mici izolate

Cipru

10

Malta

5

TOTAL

 

15

B.    Proiecte privind energia eoliană offshoreProiect

Capacitate

Amplasarea proiectelor care beneficiază de sprijin

Contribuția comunitară prevăzută

(milioane EUR)

1.  Integrarea în rețea a energiei eoliene offshore

1.1.  Baltic-Kriegers Flak I, II, III

Continuarea proiectelor în derulare. Finanțarea vizează acoperirea costurilor suplimentare pentru găsirea unei soluții comune de interconectare.

1,5 GW

Danemarca, Suedia, Germania, Polonia

150

1.2.  Rețeaua din Marea Nordului

Dezvoltarea modulară a rețelei offshore, demonstrație de centrală electrică offshore virtuală și integrarea în rețeaua onshore existentă.

1 GW

Regatul Unit, Țările de Jos, Germania, Irlanda, Danemarca, Belgia, Franța, Luxemburg

165

2.  Turbine, structuri și componente noi, optimizarea capacităților de producție

2.1.  Borkum West II- Bard 1-Nordsee Ost-Global Tech I

O nouă generație de turbine cu o capacitate de ordinul megawaților (5-7 MW) și structuri inovatoare, situate la mare distanță de țărm (până la 100 km), la adâncime (până la 40 m).

1,6 GW

Germania

200

2.2.  Ferma eoliană offshore din Aberdeen (centrul european de testare)

Continuarea proiectului în derulare – Testarea turbinelor multi-MW. Dezvoltarea de structuri și substructuri inovatoare, inclusiv optimizarea capacităților de producție a echipamentelor de producere a energiei din surse eoliene offshore. Poate fi avută în vedere o creștere la 100 MW.

0,25 GW

Regatul Unit

40

2.3.  Thornton Bank

Continuarea proiectelor în derulare. Concluzii pe baza experienței proiectului Downvind (cofinanțat prin PC6). Mărirea turbinelor instalațiilor Downvind (putere de 5 MW) la adâncime (până la 30 m), cu impact vizual redus (până la 30 km).

90 MW

Belgia

10

TOTAL

 

 

565

C.    Proiecte privind captarea și stocarea carbonuluiDenumirea/Amplasarea proiectului

Contribuția comunitară prevăzută

(milioane EUR)

Combustibil

Capacitate

Tehnică de captare

Concept de stocare

Huerth

Germania

180

Cărbune

450 MW

IGCC

Acvifer salin

Jaenschwalde

 

 

Cărbune

500 MW

Oxicombustibil

Zăcăminte de petrol/gaze

Eemshaven

Țările de Jos

180

Cărbune

1 200 MW

IGCC

Zăcăminte de petrol/gaze

Rotterdam

Cărbune

1 080 MW

PC

Zăcăminte de petrol/gaze

Rotterdam

Cărbune

800 MW

PC

Zăcăminte de petrol/gaze

Bełchatów

Polonia

180

Cărbune

858 MW

PC

Acvifer salin

Compostilla

(León)

Spania

180

Cărbune

500 MW

Oxicombustibil

Acvifer salin

Kingsnorth

Regatul Unit

180

Cărbune

800 MW

PC

Zăcăminte de petrol/gaze

Zăcăminte de petrol/gaze

Cărbune

3 390 MW

PC

Acvifer salin

Tilbury

Cărbune

1 600 MW

PC

Zăcăminte de petrol/gaze

Hatfield

(Yorkshire)

Cărbune

900 MW

IGCC

Zăcăminte de petrol/gaze

Porto Tolle

Italia

100

Cărbune

660 MW

PC

 

Proiect pentru captarea carbonului industrial

Florange

Franța

50

Transportul CO2 din instalația industrială (uzină siderurgică) în instalații subterane de stocare (acvifer salin)

TOTAL

1 050

▼M1
ANEXA II

FACILITATEA DE FINANȚARE

A.    Punerea în aplicare a facilității de finanțare pentru proiecte în domeniul energiei durabile

1.    Domeniul de aplicare al facilității

Facilitatea de finanțare (denumită în continuare „facilitatea”) este folosită pentru dezvoltarea unor proiecte în materie de economisire a energiei, de eficiență energetică și de energie din surse regenerabile și înlesnește finanțarea investițiilor în aceste domenii efectuate de către autoritățile publice locale, regionale și, în cazuri justificate în mod corespunzător, de autoritățile naționale. Facilitatea este pusă în aplicare în conformitate cu dispozițiile privind delegarea sarcinilor de execuție a bugetului prevăzute de regulamentul financiar și normele sale de aplicare.

Facilitatea este utilizată pentru proiecte în domeniul energiei durabile, în special în mediul urban. Printre acestea se numără, în special, proiecte legate de:

(a) proiecte pentru clădiri publice și private care cuprind soluții pentru eficiență energetică și/sau energie din surse regenerabile, inclusiv cele care se bazează pe utilizarea tehnologiilor informației și comunicațiilor (TIC);

(b) investiții în producția combinată de energie termică și electrică (PCCE), inclusiv microcogenerarea, și în rețele urbane de încălzire/răcire cu un mare randament energetic, în special din surse regenerabile de energie;

(c) surse de energie regenerabile descentralizate și integrate în mediul local și includerea acestora în rețelele de electricitate;

(d) microgenerarea din surse regenerabile de energie;

(e) transportul urban nepoluant, care contribuie la creșterea eficienței energetice și la integrarea surselor de energie regenerabile, accentul punându-se pe transportul în comun, pe vehiculele electrice și pe cele alimentate cu hidrogen și pe reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră;

(f) infrastructurile locale, inclusiv iluminatul eficient al infrastructurilor publice exterioare, cum ar fi iluminatul stradal, soluții de stocare a energiei electrice, contoarele și rețelele inteligente, care utilizează la maximum TIC;

(g) tehnologii în materie de eficiență energetică și de energie din surse regenerabile cu potențial de inovare și economic care utilizează cele mai bune proceduri existente.

Facilitatea poate fi, de asemenea, utilizată pentru a stimula, pentru a oferi asistență tehnică și pentru a sensibiliza autoritățile locale, regionale și naționale pentru a asigura utilizarea optimă a fondurilor structurale și de coeziune, în special în domeniul eficienței energetice și în cel al îmbunătățirii energiei regenerabile în locuințe și în alte tipuri de clădiri. Facilitatea susține proiectele de investiții care demonstrează viabilitate economică și financiară pentru a refinanța investițiile alocate prin facilitate și pentru a atrage investiții publice și private. Prin urmare, facilitatea poate, între altele, include constituirea de provizioane și alocarea de capital pentru împrumuturi, garanții, capital propriu și alte produse financiare. De asemenea, un procent de până la 15 % din fondurile menționate la articolul 21a poate fi folosit pentru acordarea de asistență tehnică autorităților locale, regionale sau naționale în ceea ce privește inițierea unor proiecte în materie de eficiență energetică și de energie din surse regenerabile, precum și faza inițială de folosire a tehnologiei legate de acestea.

2.    Sinergii

Cu ocazia acordării asistenței financiare sau tehnice, să acordă atenție și sinergiilor cu alte resurse financiare disponibile în statele membre, precum fondurile structurale și de coeziune și facilitatea ELENA, pentru a evita suprapunerile cu alte instrumente.

3.    Beneficiari

Cele care vor beneficia de facilitate sunt autoritățile publice, de preferință cele de la nivel local și regional, și organismele publice sau private care acționează în numele autorităților publice respective.

B.    Cooperarea cu intermediarii financiari

1.    Selecția și cerințele generale, inclusiv costurile

Facilitatea este creată în colaborare cu unul sau mai mulți intermediari financiari și este deschisă spre participare investitorilor adecvați. Selecția intermediarilor financiari se face pe baza capacității demonstrate a acestora de a utiliza fondurile în modul cel mai eficient și util, conform normelor și criteriilor stabilite în prezenta anexă.

Comisia se asigură că totalul costurilor generale legate de crearea și de punerea în aplicare a facilității, inclusiv comisioanele de administrare și alte costuri eligibile percepute de intermediarii financiari, este cât mai limitat, în conformitate cu cele mai bune practici pentru instrumente similare și păstrând nivelul de calitate necesar pentru această facilitate.

Contribuția Uniunii la facilitate este pusă în aplicare de Comisie în conformitate cu dispozițiile de la articolul 53 și de la articolul 54 din regulamentul financiar.

Intermediarii financiari respectă cerințele aplicabile privind delegarea sarcinilor de execuție a bugetului prevăzute de regulamentul financiar și normele sale de aplicare, în special în ceea ce privește normele de achiziție, controlul intern, contabilitatea și auditul extern. Acestor intermediari financiari nu li se pun la dispoziție alte fonduri în afara celor pentru comisioanele de administrare sau pentru costurile legate de crearea și de punerea în aplicare a facilității.

Clauzele și condițiile specifice ale creării facilității și condițiile-cadru ale acesteia, inclusiv în materie de monitorizare și control, sunt prevăzute în unul sau mai multe acorduri dintre Comisie și intermediarii financiari.

2.    Disponibilitatea informațiilor

Facilitatea publică online toate informațiile referitoare la gestionarea programelor care sunt relevante pentru părțile interesate. Printre acestea se numără mai ales procedurile de participare, informațiile privind cele mai bune practici și un rezumat al proiectelor și al rapoartelor.

C.    Condiții de finanțare și criterii de eligibilitate și de selecție

1.    Domeniul de aplicare al finanțării

În conformitate cu prezenta anexă, facilitatea se limitează la finanțarea:

(a) unor proiecte de investiții care are au un impact rapid, măsurabil și substanțial asupra redresării economice în Uniune, asupra creșterii securității energetice și asupra reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră; și

(b) a asistenței tehnice acordate pentru proiecte în materie de eficiență energetică și de energie din surse regenerabile.

2.    Factorii de care trebuie să se țină cont

În ceea ce privește selectarea proiectelor, o atenție deosebită se acordă echilibrului geografic.

În legătură cu finanțarea proiectelor de investiții, se acordă atenția cuvenită creării unui efect de levier important între investițiile totale și finanțarea din partea Uniunii pentru ca aceste investiții să fie semnificative la nivelul Uniunii. Cu toate acestea, efectul de levier poate fi diferit pentru fiecare proiect de investiții în parte, în funcție de o serie de factori, precum dimensiunea reală a unui proiect și tipul acestuia, și de condițiile la nivel local, inclusiv importanța și capacitățile financiare ale beneficiarului.

3.    Condițiile accesului la finanțare în cadrul facilității al autorităților publice

Autoritățile publice care solicită finanțare pentru proiecte de investiții sau asistență tehnică pentru proiecte în materie de eficiență energetică și de energie din surse regenerabile respectă următoarele condiții:

(a) și-au luat angajamentul politic, sau urmează să o facă, de a combate schimbările climatice, acolo unde este cazul incluzând obiective concrete, de exemplu în legătură cu creșterea eficienței energetice și/sau utilizarea energiei din surse regenerabile;

(b) ori depun eforturi în vederea elaborării unor strategii multianuale pentru a combate schimbările climatice și, dacă e cazul, pentru a-și atinge obiectivele, ori participă la o strategie multianuală la nivel local, regional sau național de combatere a schimbărilor climatice;

(c) sunt de acord să răspundă în fața opiniei publice pentru progresele înregistrate în strategia lor globală.

4.    Eligibilitatea și criteriile de selecție pentru proiectele de investiții finanțate în cadrul facilității

Proiectele de investiții finanțate în cadrul facilității îndeplinesc următoarele criterii de eligibilitate și de selecție:

(a) caracterul viabil și adecvat din punct de vedere tehnic al abordării;

(b) caracterul viabil al finanțării și eficiența acesteia din punctul de vedere al costurilor pentru întreaga fază investițională a măsurii;

(c) echilibrul geografic dintre toate proiectele la care se referă prezentul regulament;

(d) maturitatea, definită prin atingerea stadiului de investiții și efectuarea unor cheltuieli de capital substanțiale cât mai repede posibil;

(e) măsura în care lipsa accesului la finanțare întârzie punerea în aplicare a măsurii;

(f) măsura în care alocarea de fonduri în cadrul facilității va stimula finanțarea publică și privată;

(g) impactul socioeconomic cuantificat;

(h) impactul asupra mediului, cuantificat.

5.    Eligibilitatea și criteriile de selecție pentru proiectele de asistență tehnică finanțate în cadrul facilității

Proiectele de asistență tehnică finanțate în cadrul facilității respectă criteriile de eligibilitate și de selecție menționate la punctul 4 literele (a), (c), (e), (f) și (g).

▼B
DECLARAȚIA COMISIEI

Comisia subliniază că eficiența energetică și sursele regenerabile de energie reprezintă priorități-cheie ale politicii UE în domeniul energiei, atât din motive de mediu cât și din motive care țin de securitatea aprovizionării. În această privință, regulamentul va contribui la prioritățile identificate prin acordarea de sprijin substanțial proiectelor privind energia eoliană offshore.

În acest context, Comisia reamintește alte noi inițiative în sprijinul eficienței energetice și al surselor regenerabile de energie propuse de aceasta în cadrul planului său de redresare economică, adoptat cu ocazia Consiliului European din decembrie 2008. Acestea includ:

O modificare a Regulamentului FEDER pentru a permite investiții de până la 8 miliarde de euro în eficiență energetică și surse de energie regenerabile în sectorul locuințelor în toate statele membre.

Un parteneriat al sectoarelor public și privat cu privire la o inițiativă „Clădirile eficiente din punct de vedere energetic” pentru a promova tehnologiile ecologice și dezvoltarea sistemelor și a materialelor eficiente din punct de vedere energetic în clădirile noi și în cele renovate. Pachetul financiar estimat pentru acest parteneriat este de 1 miliard de euro: 500 de milioane EUR de la bugetul alocat în prezent PC 7 al CE pentru perioada 2010-2013 și 500 de milioane EUR de la industrie.

„Inițiativa UE de finanțare a energiei sustenabile”, propusă de CE-BEI. Inițiativa urmărește să încurajeze investițiile în proiecte privind eficiența energetică și energia din surse regenerabile în mediul urban. Comisia finanțează un instrument de asistență tehnică în cadrul programului „Energie inteligentă pentru Europa” (credite anuale de 15 milioane EUR pentru 2009). Instrumentul, gestionat de BEI, va permite accesul la împrumuturile BEI care au un puternic efect de pârghie.

Crearea de către investitorii instituționali ai UE – conduși de BEI – a unui fond de investiții orientat către piață, denumit Marguerite: Fondul european 2020 pentru energie, schimbări climatice și infrastructură. Acest fond va realiza investiții în domeniile energiei și schimbărilor climatice (TEN-E, producerea de energie sustenabilă, energia din surse regenerabile, noile tehnologii, investițiile în eficiența energetică, securitatea aprovizionării, precum și infrastructura de mediu). Comisia sprijină această inițiativă.

Mai mult, Comisia va prezenta înainte de sfârșitul lunii noiembrie 2009 revizuirea planului de acțiune privind eficiența energetică solicitată de Consiliu (Concluziile Consiliului European din martie 2009) și de Parlament [Rezoluția P6_TA(2009)0064 a PE].

Experții sunt de acord că eficiența energetică este cea mai ieftină soluție disponibilă de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră. Comisia va transmite, până în noiembrie 2009, o analiză detaliată a obstacolelor în calea creșterii investițiilor în domeniul eficienței energetice. Aceasta va examina în special oportunitatea unor stimulente financiare suplimentare sub forma împrumuturilor cu dobânzi reduse și/sau a subvențiilor, modul în care bugetul european poate fi utilizat în acest scop și, după caz, Comisia va include, inter alia, fonduri suplimentare pentru finanțarea eficienței energetice în cadrul noului Instrument UE pentru securitate și infrastructură în domeniul energiei, care urmează să fie prezentat în 2010.

Cu ocazia revizuirii planului de acțiune privind eficiența energetică, Comisia va acorda o atenție deosebită dimensiunii „vecinătate” a eficienței energetice. Aceasta va analiza modul în care ar putea acorda stimulente financiare și de reglementare țărilor învecinate pentru a-și accelera investițiile în domeniul eficienței energetice.

În cazul în care, atunci când raportează în 2010 cu privire la punerea în aplicare a regulamentului, în temeiul articolului 28 din respectivul regulament, Comisia constată că nu este posibil să angajeze până la sfârșitul anului 2010 o parte din fondurile prevăzute pentru proiectele enumerate în anexa la regulament, aceasta va propune, după caz și ținând seama de menținerea unui echilibru geografic, o modificare la regulament care să permită finanțarea proiectelor în domeniul eficienței energetice și al surselor regenerabile de energie, pe lângă inițiativele sus-menționate, inclusiv criterii de eligibilitate similare celor aplicate proiectelor prevăzute în anexa la prezentul regulament.

DECLARAȚIA PORTUGALIEI

Portugalia votează pentru, deși, în opinia sa, într-o revizuire a programului în temeiul articolului 28, ar trebui să fie luată în considerare includerea proiectelor legate de sursele de energie regenerabile și de eficiența energetică, în special în domeniul microgenerării și al rețelelor și contoarelor inteligente, pentru a contribui la realizarea obiectivelor de la articolul 4 literele (a) și (b) din regulament.( 1 ) JO L 162, 22.6.2007, p. 1.

( 2 ) JO L 400, 30.12.2006, p. 86.