02009R0428 — RO — 15.12.2018 — 008.002


Acest document are doar scop informativ și nu produce efecte juridice. Instituțiile Uniunii nu își asumă răspunderea pentru conținutul său. Versiunile autentice ale actelor relevante, inclusiv preambulul acestora, sunt cele publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și disponibile pe site-ul EUR-Lex. Aceste texte oficiale pot fi consultate accesând linkurile integrate în prezentul document.

►B

REGULAMENTUL (CE) NR. 428/2009 AL CONSILIULUI

din 5 mai 2009

de instituire a unui regim comunitar pentru controlul exporturilor, transferului, serviciilor de intermediere și tranzitului de produse cu dublă utilizare

(reformare)

(JO L 134 29.5.2009, p. 1)

Astfel cum a fost modificat prin:

 

 

Jurnalul Oficial

  NR.

Pagina

Data

►M1

REGULAMENTUL (UE) NR. 1232/2011 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 16 noiembrie 2011

  L 326

26

8.12.2011

 M2

REGULAMENTUL (UE) NR. 388/2012 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 19 aprilie 2012

  L 129

12

16.5.2012

►M3

REGULAMENTUL (UE) NR. 599/2014 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 16 aprilie 2014

  L 173

79

12.6.2014

 M4

REGULAMENTUL DELEGAT (UE) NR. 1382/2014 AL COMISIEI din 22 octombrie 2014

  L 371

1

30.12.2014

 M5

REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2015/2420 AL COMISIEI din 12 octombrie 2015

  L 340

1

24.12.2015

 M6

REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2016/1969 AL COMISIEI din 12 septembrie 2016

  L 307

1

15.11.2016

 M7

REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2017/2268 AL COMISIEI din 26 septembrie 2017

  L 334

1

15.12.2017

►M8

REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2018/1922 AL COMISIEI din 10 octombrie 2018

  L 319

1

14.12.2018


Rectificat prin:

►C1

Rectificare, JO L 224, 27.8.2009, p.  21 (428/2009)

 C2

Rectificare, JO L 060, 5.3.2016, p.  93 (2015/2420)

 C3

Rectificare, JO L 025, 31.1.2017, p.  36 (2016/1969)

 C4

Rectificare, JO L 012, 17.1.2018, p.  62 (2017/2268)

►C5

Rectificare, JO L 105, 16.4.2019, p.  67 (2018/1922)
▼B

REGULAMENTUL (CE) NR. 428/2009 AL CONSILIULUI

din 5 mai 2009

de instituire a unui regim comunitar pentru controlul exporturilor, transferului, serviciilor de intermediere și tranzitului de produse cu dublă utilizare

(reformare)CAPITOLUL I

OBIECT ȘI DEFINIȚII

Articolul 1

Prezentul regulament instituie un regim comunitar pentru controlul exporturilor, transferului, serviciilor de intermediere și tranzitului de produse cu dublă utilizare.

Articolul 2

În sensul prezentului regulament, se stabilesc următoarele definiții:

1. „produse cu dublă utilizare” înseamnă produse, inclusiv produse software și tehnologii, care pot avea o utilizare atât civilă, cât și militară și includ toate produsele care pot fi utilizate atât în scopuri neexplozive, cât și la fabricarea armelor nucleare sau a altor dispozitive nucleare explozive;

2. „export” înseamnă:

(i) regim de export în sensul articolului 161 din Regulamentul (CEE) nr. 2913/92 (Codul Vamal Comunitar);

(ii) reexportare în sensul articolului 182 din acel cod, dar care nu include produsele aflate în tranzit; și

(iii) transmiterea de produse software și tehnologii prin mijloace de comunicare electronice, inclusiv fax, telefon, poștă electronică sau orice alt mijloc electronic spre o destinație din afara Comunității Europene; acest lucru include punerea la dispoziție într-o formă electronică a acestor produse software și tehnologii pentru persoanele fizice și juridice și pentru parteneriate din afara Comunității. De asemenea, exportul se aplică transmiterii orale de tehnologie atunci când aceasta este descrisă la telefon;

3. „exportator” înseamnă orice persoană fizică sau juridică sau orice parteneriat:

(i) în numele căruia se face o declarație de export, și anume persoana care, în momentul când declarația este acceptată, este titularul contractului încheiat cu destinatarul din țara terță și are competența de a decide trimiterea produsului în afara teritoriului vamal al Comunității. În cazul în care nu s-a încheiat un contract de export sau dacă titularul contractului nu acționează pe cont propriu, exportatorul este persoana care are dreptul de a decide trimiterea produsului în afara teritoriului vamal al Comunității;

(ii) care decide transmiterea sau punerea la dispoziție de produse software și tehnologii prin mijloace de comunicare electronice, inclusiv fax, telefon, poștă electronică sau orice alt mijloc electronic spre o destinație din afara Comunității.

Atunci când, în temeiul unui contract în baza căruia se face exportul, beneficiul dreptului de a dispune de produsul cu dublă utilizare aparține unei persoane din afara Comunității, se consideră ca exportator partea contractantă stabilită în Comunitate;

4. „declarația de export” înseamnă actul prin care o persoană își exprimă, sub forma și în modul prevăzute, voința de a plasa produsele cu dublă utilizare sub un regim de export;

5. „servicii de intermediere” înseamnă:

 negocierea sau convenirea tranzacțiilor privind achiziționarea, vânzarea sau furnizarea de produse cu dublă utilizare dintr-o țară terță către o altă țară terță; sau

 vânzarea sau cumpărarea de produse cu dublă utilizare care se află în țări terțe în vederea transferului lor către o altă țară terță.

În sensul prezentului regulament, numai prestarea de servicii auxiliare este exclusă din prezenta definiție. Prin „servicii auxiliare” se înțelege transportul, serviciile financiare, asigurarea sau reasigurarea sau orice formă de publicitate generală sau promovare;

6. „intermediar” înseamnă orice persoană fizică sau juridică sau parteneriat rezident sau stabilit într-un stat membru al Comunității care prestează serviciile definite la punctul 5 din Comunitate către teritoriul unei țări terțe;

7. „tranzit” înseamnă un transport de produse cu dublă utilizare necomunitare care intră și trec prin teritoriul vamal al Comunității, având o destinație situată în afara Comunității;

8. „autorizație individuală de export” înseamnă o autorizație acordată unui anumit exportator pentru un utilizator final sau destinatar dintr-o țară terță și care se referă la unul sau mai multe produse cu dublă utilizare;

▼M1

9. „autorizație generală de export a Uniunii” înseamnă o autorizație de export pentru exporturi către anumite țări de destinație, disponibilă pentru toți exportatorii care îndeplinesc condițiile și cerințele de utilizare cuprinse în anexele IIa-IIf;

▼B

10. „autorizație globală de export” înseamnă o autorizație acordată unui anumit exportator în ceea ce privește un tip sau o categorie de produse cu dublă utilizare, care poate fi valabilă pentru exporturile către unul sau mai mulți utilizatori finali specificați și/sau în una sau mai multe țări terțe specificate;

11. „autorizație generală națională de export” înseamnă o autorizație de export acordată în temeiul articolului 9 alineatul (2) și definită de legislația națională în conformitate cu articolul 9 și anexa IIIc;

12. „teritoriul vamal al Uniunii Europene” înseamnă teritoriul în sensul articolului 3 din Codul Vamal Comunitar;

13. „produse cu dublă utilizare necomunitare” înseamnă produse care beneficiază de statutul de mărfuri necomunitare în sensul articolului 4 alineatul (8) din Codul Vamal Comunitar.CAPITOLUL II

DOMENIUL DE APLICARE

Articolul 3

(1)  Pentru exportul produselor cu dublă utilizare prevăzute în anexa I este necesară o autorizație.

(2)  În temeiul articolului 4 sau al articolului 8, pentru exportul, către toate destinațiile sau către anumite destinații, a anumitor produse cu dublă utilizare care nu sunt prevăzute în lista din anexa I, poate fi, de asemenea, necesară o autorizație.

Articolul 4

(1)  Pentru exportul produselor cu dublă utilizare care nu sunt prevăzute în anexa I este necesară o autorizație de export în cazul în care exportatorul a fost informat de către autoritățile competente ale statului membru în care este stabilit că produsele în cauză sunt sau pot fi destinate, integral sau parțial, utilizării la dezvoltarea, producerea, manipularea, funcționarea, întreținerea, depozitarea, detectarea, identificarea sau diseminarea armelor chimice, biologice sau nucleare sau a altor dispozitive nucleare explozive ori la dezvoltarea, producerea, întreținerea sau depozitarea rachetelor care pot fi purtătoare de astfel de arme.

(2)  Pentru exportul produselor cu dublă utilizare care nu sunt prevăzute în anexa I este, de asemenea, necesară o autorizație în cazul în care țara cumpărătoare sau de destinație este supusă unui embargo de arme, ►M1  instituit printr-o decizie sau o poziție comună ◄ adoptată de Consiliu sau printr-o decizie a Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa (OSCE) ori unui embargo de arme impus printr-o rezoluție obligatorie a Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite și în cazul în care exportatorul a fost informat de către autoritățile menționate la alineatul (1) că produsele în cauză sunt sau pot fi destinate, integral sau parțial, unei utilizări finale militare. În sensul prezentului alineat, „utilizare finală militară” reprezintă:

(a) încorporarea în produsele militare prevăzute în lista militară a statelor membre;

(b) utilizarea echipamentelor de producție, testare sau analiză și a componentelor aferente în vederea dezvoltării, producerii sau întreținerii produselor militare prevăzute în lista menționată anterior;

(c) utilizarea într-o fabrică a oricăror produse semifabricate în vederea fabricării produselor militare prevăzute în lista menționată anterior.

(3)  Este necesară, de asemenea, o autorizație pentru exportul produselor cu dublă utilizare care nu sunt prevăzute în anexa I în cazul în care exportatorul a fost informat de autoritățile menționate la alineatul (1) că produsele în cauză sunt sau pot fi destinate, integral sau parțial, utilizării ca părți sau componente ale produselor militare prevăzute în lista militară națională și care au fost exportate de pe teritoriul statului membru respectiv fără autorizația prevăzută de legislația internă a statului membru respectiv sau cu încălcarea acestei autorizații.

(4)  În cazul în care un exportator are cunoștință că produsele cu dublă utilizare pe care intenționează să le exporte și care sunt prevăzute în anexa I sunt destinate, integral sau parțial, oricăreia dintre utilizările menționate la alineatele (1), (2) și (3), este obligat să informeze autoritățile menționate la alineatul (1), care vor decide cu privire la oportunitatea de a impune obținerea unei autorizații pentru exportul în cauză.

(5)  Un stat membru poate adopta sau menține legislația internă care impune obligația obținerii unei autorizații pentru exportul produselor cu dublă utilizare care nu sunt prevăzute în anexa I în cazul în care exportatorul are motive să suspecteze că aceste produse sunt sau pot fi destinate, integral sau parțial, oricăreia dintre utilizările menționate la alineatul (1).

(6)  Un stat membru care, în aplicarea alineatelor (1)-(5), impune obligația obținerii unei autorizații pentru exportul produselor cu dublă utilizare care nu sunt prevăzute în anexa I informează, după caz, celelalte state membre și Comisia cu privire la aceasta. Celelalte state membre țin seama pe deplin de această informație și o transmit administrației vamale și altor autorități naționale competente.

(7)  Dispozițiile articolului 13 alineatele (1), (2) și (5)-(7) se aplică situațiilor referitoare la produsele cu dublă utilizare care nu sunt prevăzute în anexa I.

(8)  Prezentul regulament nu aduce atingere dreptului statelor membre de a adopta măsuri naționale în conformitate cu articolul 11 din Regulamentul (CEE) nr. 2603/69.

Articolul 5

(1)  O autorizație este necesară pentru serviciile de intermediere pentru produsele cu dublă utilizare prevăzute în anexa I, dacă intermediarul a fost informat de către autoritățile competente ale statului membru în care își are reședința sau este stabilit că respectivele produse sunt sau pot fi destinate, integral sau parțial, oricăreia dintre utilizările menționate la articolul 4 alineatul (1). În cazul în care un intermediar are cunoștință că produsele cu dublă utilizare prevăzute în anexa I pentru care propune servicii de intermediere sunt destinate, integral sau parțial, oricăreia dintre utilizările menționate la articolul 4 alineatul (1), este obligat să informeze autoritățile competente, care vor decide cu privire la oportunitatea de a impune obținerea unei autorizații pentru serviciile de intermediere în cauză.

(2)  Un stat membru poate extinde aplicarea alineatului (1) la produsele cu dublă utilizare care nu figurează pe listă, în scopul unor utilizări prevăzute la articolul 4 alineatul (1), și la produsele cu dublă utilizare în scopul unor utilizări finale militare și destinații prevăzute la articolul 4 alineatul (2).

(3)  Un stat membru poate adopta sau menține legislația internă care impune obligația obținerii unei autorizații pentru operațiuni de intermediere privind produse cu dublă utilizare în cazul în care intermediarul are motive să suspecteze că aceste produse sunt sau pot fi destinate oricăreia dintre utilizările menționate la articolul 4 alineatul (1).

(4)  Dispozițiile de la articolul 8 alineatele (2), (3) și (4) se aplică măsurilor naționale prevăzute la alineatele (2) și (3) din prezentul articol.

Articolul 6

(1)  Tranzitul produselor cu dublă utilizare necomunitare cuprinse în anexa I poate fi interzis de către autoritățile competente ale statului membru pe teritoriul căruia are loc tranz itul dacă respectivele produse sunt sau pot fi destinate, integral sau parțial, unor utilizări prevăzute la articolul 4 alineatul (1). Atunci când decid o astfel de interdicție, statele membre iau în considerare obligațiile și angajamentele asupra cărora au convenit în calitatea lor de părți la tratate internaționale sau de membre ale regimurilor internaționale de neproliferare.

(2)  Înainte de a decide dacă să interzică sau nu un anumit tranzit, un stat membru poate prevedea posibilitatea ca autoritățile sale competente să impună în cazuri particulare o obligație de obținere a unei autorizații pentru tranzitul specific al produselor cu dublă utilizare prevăzute în anexa I dacă respectivele produse sunt sau pot fi destinate, integral sau parțial, unor utilizări prevăzute la articolul 4 alineatul (1).

(3)  Un stat membru poate extinde aplicarea alineatului (1) la produsele cu dublă utilizare care nu figurează pe listă, pentru utilizările prevăzute la articolul 4 alineatul (1) și la produsele cu dublă utilizare în scopul unor utilizări finale militare și destinații menționate la articolul 4 alineatul (2).

(4)  Dispozițiile articolului 8 alineatele (2), (3) și (4) se aplică măsurilor naționale menționate la alineatele (2) și (3) din prezentul articol.

Articolul 7

Prezentul regulament nu se aplică prestării de servicii sau transmiterii de tehnologii dacă această prestare sau transmitere implică deplasarea transfrontalieră a persoanelor fizice.

Articolul 8

(1)  Din motive de siguranță publică sau din considerente legate de drepturile omului, un stat membru poate interzice exportul de produse cu dublă utilizare care nu sunt prevăzute în anexa I sau poate impune obligația obținerii unei autorizații pentru exportul acestora.

(2)  Statele membre notifică Comisiei orice măsuri adoptate în temeiul alineatului (1), imediat după adoptare, și precizează motivele pentru care aceste măsuri au fost adoptate.

(3)  De asemenea, statele membre notifică de îndată Comisiei orice modificări aduse măsurilor adoptate în conformitate cu alineatul (1).

(4)  Comisia publică măsurile notificate în conformitate cu alineatele (2) și (3) în seria C a Jurnalului Oficial al Uniunii Europene.CAPITOLUL III

AUTORIZAȚIA DE EXPORT ȘI AUTORIZAȚIA PENTRU SERVICII DE INTERMEDIERE

Articolul 9

▼M1

(1)  Prin prezentul regulament, pentru anumite exporturi prevăzute în anexele IIa-IIf, se stabilesc autorizații generale de export ale Uniunii.

Autoritățile competente ale statului membru în care exportatorul este stabilit pot interzice exportatorului utilizarea acestor autorizații dacă există bănuieli rezonabile în legătură cu capacitatea sa de a se conforma unei astfel de autorizații sau dispoziții legale privind controlul exporturilor.

Autoritățile competente ale statelor membre fac schimb de informații privind exportatorii al căror drept de utilizare a autorizației generale de export a Uniunii a fost retras, cu excepția cazului în care acestea consideră că exportatorul nu va încerca să exporte produse cu dublă utilizare prin intermediul unui alt stat membru. Sistemul menționat la articolul 19 alineatul (4) este folosit în acest scop.

▼M3

Pentru a asigura faptul că numai tranzacțiile cu risc redus fac obiectul autorizațiilor generale de export ale Uniunii incluse în anexele IIa-IIf, Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 23a pentru a elimina destinații din domeniul de aplicare al autorizațiilor generale de export ale Uniunii, în cazul în care astfel de destinații fac obiectul unui embargou asupra armelor, astfel cum se prevede la articolul 4 alineatul (2).

Atunci când, în cazul unui embargou asupra armelor, din motive imperative de urgență este necesară eliminarea unor anumite destinații din domeniul de aplicare al unei autorizații generale de export a Uniunii, actelor delegate adoptate în temeiul prezentului alineat li se aplică procedura prevăzută la articolul 23b.

▼B

(2)  Pentru toate celelalte exporturi pentru care se solicită autorizație în temeiul prezentului regulament, o astfel de autorizație se acordă de către autoritățile competente ale statelor membre în care este stabilit exportatorul. Sub rezerva restricțiilor menționate la alineatul (4), această autorizație poate fi individuală, globală sau generală.

Toate autorizațiile sunt valabile în întreaga Comunitate.

Exportatorii pun la dispoziția autorităților competente toate informațiile relevante necesare cu privire la cererile de autorizații de export individuale și globale, astfel încât să furnizeze autorităților naționale competente informații complete, în special în ceea ce privește utilizatorul final, țara de destinație și utilizarea finală a produsului exportat. Autorizația poate fi condiționată, după caz, de o declarație de utilizare finală.

(3)  Statele membre prelucrează cererile de autorizații individuale sau globale într-o perioadă care trebuie determinată prin legi sau practici naționale.

(4)  Autorizațiile generale naționale de export:

▼M1

(a) exclud din domeniul lor de aplicare produsele enumerate la anexa IIg;

▼B

(b) sunt definite prin legi sau practici naționale. Acestea pot fi folosite de toți exportatorii, stabiliți sau care își au reședința în statul membru care eliberează aceste autorizații, dacă îndeplinesc cerințele prevăzute în prezentul regulament și în legislația națională complementară. Autorizațiile se eliberează în conformitate cu indicațiile prevăzute în anexa IIIc. Acestea se eliberează în conformitate cu legislația sau practicile naționale.

Statul membru notifică de îndată Comisiei eliberarea sau modificarea oricărei autorizații generale naționale de export. Comisia publică aceste notificări în seria C a Jurnalului Oficial al Uniunii Europene;

(c) nu sunt folosite dacă exportatorul a fost informat de autoritățile naționale că respectivele produse sunt sau pot fi destinate, integral sau parțial, oricăreia dintre utilizările menționate la articolul 4 alineatele (1) și (3) sau la articolul 4 alineatul (2), într-o țară supusă unui embargo de arme ►M1  instituit printr-o decizie sau o poziție comună ◄ adoptată de Consiliu sau printr-o decizie a OSCE sau unui embargo de arme impus printr-o rezoluție obligatorie a Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite, sau dacă exportatorul are cunoștință că produsele în cauză sunt destinate utilizărilor menționate anterior.

(5)  Statele membre mențin sau introduc în legislația lor națională respectivă posibilitatea de acordare a unei autorizații globale de export.

(6)  Statele membre prezintă Comisiei o listă a autorităților împuternicite:

(a) să acorde autorizații de export pentru produsele cu dublă utilizare;

(b) să decidă interzicerea tranzitului produselor cu dublă utilizare necomunitare în conformitate cu prezentul regulament.

Comisia publică lista acestor autorități în seria C a Jurnalului Oficial al Uniunii Europene.

Articolul 10

(1)  Autorizațiile pentru servicii de intermediere în conformitate cu prezentul regulament se acordă de către autoritățile competente ale statului membru pe teritoriul căruia este stabilit sau își are reședința intermediarul. Aceste autorizații se acordă pentru o cantitate stabilită de produse specifice care circulă între două sau mai multe țări terțe. Amplasamentul produselor în țara terță de origine, utilizatorul final și amplasamentul exact al acestuia trebuie să fie precizate într-un mod clar. Autorizațiile sunt valabile în întreaga Comunitate.

(2)  Intermediarii furnizează autorităților competente toate informațiile relevante necesare cu privire la cererea lor de autorizație în conformitate cu prezentul regulament pentru servicii de intermediere, în special detalii privind amplasamentul produselor cu dublă utilizare în țara terță de origine, o descriere clară a produselor și cantitatea acestora, părțile terțe implicate în tranzacție, țara terță de destinație, utilizatorul final din respectiva țară și amplasamentul exact al acestuia.

(3)  Statele membre prelucrează cererile de autorizații pentru servicii de intermediere într-un termen care trebuie determinat prin legi sau practici naționale.

(4)  Statele membre prezintă Comisiei o listă a autorităților împuternicite să acorde autorizații în conformitate cu prezentul regulament pentru furnizarea de servicii de intermediere. Comisia publică lista acestor autorități în seria C a Jurnalului Oficial al Uniunii Europene.

Articolul 11

(1)  În cazul în care produsele cu dublă utilizare, pentru care s-a depus cererea pentru o autorizație individuală de export către o destinație care nu este prevăzută în ►M1  anexa IIa ◄ sau către orice destinație în cazul produselor cu dublă utilizare prevăzute în anexa IV, se află sau se vor afla în unul sau mai multe state membre, altele decât cele în care a fost depusă cererea, acest fapt este specificat în cerere. Autoritățile competente din statul membru în care a fost depusă cererea de autorizare consultă de îndată autoritățile competente din statul sau statele membre în cauză și furnizează informațiile relevante. Statul sau statele membre consultate fac cunoscute, în termen de 10 zile lucrătoare, eventualele obiecții cu privire la acordarea unei astfel de autorizații și care obligă statul membru în care a fost depusă cererea.

În cazul în care nu se primește nicio obiecție timp de 10 zile lucrătoare, se consideră că statul sau statele membre consultate nu au nicio obiecție.

În cazuri excepționale, oricare din statele membre consultate poate solicita o prelungire a termenului de 10 zile. Cu toate acestea, prelungirea nu poate depăși 30 de zile lucrătoare.

(2)  În cazul în care un export riscă să aducă atingere intereselor esențiale de securitate ale unui stat membru, acesta poate solicita altui stat membru să nu acorde autorizația de export sau, în cazul în care autorizația a fost acordată, să ceară anularea, suspendarea, modificarea sau revocarea acesteia. Statul membru care primește o astfel de cerere inițiază de îndată consultări fără caracter obligatoriu cu statul membru solicitant, care trebuie încheiate în termen de 10 zile lucrătoare. În cazul în care statul membru solicitat decide să acorde autorizația, acest lucru ar trebui notificat Comisiei și celorlalte state membre prin utilizarea sistemului electronic prevăzut la articolul 13 alineatul (6).

Articolul 12

(1)  Pentru a decide cu privire la acordarea sau neacordarea unei autorizații de export individuale sau globale sau a unei autorizații pentru servicii de intermediere în temeiul prezentului regulament, statele membre iau în considerare toate aspectele relevante, inclusiv:

(a) obligațiile și angajamentele pe care fiecare stat le-a acceptat ca membru al regimurilor internaționale de neproliferare și de control al exporturilor sau prin ratificarea tratatelor internaționale în materie;

(b) obligațiile acestora care decurg din sancțiunile impuse ►M1  printr-o decizie sau o poziție comună ◄ adoptată de Consiliu sau printr-o decizie a OSCE ori printr-o rezoluție obligatorie a Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite;

(c) considerente de politică externă și de securitate națională, inclusiv cele reglementate prin Poziția comună 2008/944/PESC a Consiliului din 8 decembrie 2008 de definire a normelor comune care reglementează controlul exporturilor de tehnologie și echipament militar ( 1 );

(d) considerente privind utilizarea finală prevăzută și riscul de deturnare de la aceasta.

(2)  Pe lângă criteriile prevăzute la alineatul (1), atunci când evaluează o cerere pentru o autorizație globală de export, statele membre iau în considerare aplicarea de către exportator a unor mijloace și proceduri proporționale și adecvate pentru a asigura conformitatea cu dispozițiile și obiectivele prezentului regulament și cu clauzele și condițiile autorizației.

Articolul 13

(1)  Autoritățile competente din statele membre, acționând în conformitate cu prezentul regulament, pot refuza să acorde o autorizație de export și pot anula, suspenda, modifica sau revoca o autorizație de export pe care au acordat-o deja. Atunci când refuză, anulează, suspendă, limitează considerabil sau revocă o autorizație de export sau când au stabilit că exportul respectiv nu va primi o autorizație, acestea informează autoritățile competente din celelalte state membre și Comisia cu privire la acest fapt și fac schimb de informații relevante cu celelalte state membre și cu Comisia. În cazul în care autoritățile competente dintr-un stat membru au suspendat autorizația de export, evaluarea finală este comunicată statelor membre și Comisiei la încheierea perioadei de suspendare.

(2)  Autoritățile competente dintre statele membre reexaminează refuzurile de a acorda autorizații, notificate în temeiul alineatului (1), în termen de trei ani de la notificarea acestora și le revocă, le modifică sau le reînnoiesc. Autoritățile competente din statele membre vor notifica rezultatele reexaminării autorităților competente din celelalte state membre și Comisiei cât mai devreme posibil. Refuzurile de autorizații care nu au fost revocate rămân valabile.

(3)  Autoritățile competente din statele membre notifică fără întârziere statelor membre și Comisiei deciziile lor de a interzice tranzitul produselor cu dublă utilizare cuprinse în anexa I, decizii luate în temeiul articolului 6. Aceste notificări vor cuprinde toate informațiile relevante, inclusiv clasificarea produselor, parametrii tehnici ai acestora, țara de destinație și utilizatorul final.

(4)  De asemenea, alineatele (1) și (2) se aplică în cazul autorizațiilor pentru servicii de intermediere.

(5)  Înainte ca autoritățile competente dintr-un stat membru, acționând în conformitate cu prezentul regulament, să acorde o autorizație de export sau pentru servicii de intermediere sau să ia o decizie privind un tranzit, acestea examinează toate refuzurile în vigoare sau toate deciziile de a interzice un tranzit de produse cu dublă utilizare enumerate în anexa I, luate în temeiul prezentului regulament, pentru a stabili dacă o autorizație sau un tranzit a fost refuzat(ă) de autoritățile competente dintr-un alt stat membru în cazul unei tranzacții esențial identice (și anume un produs care prezintă parametri sau caracteristici tehnice esențial identice, având același utilizator final sau destinatar). Acestea consultă mai întâi autoritățile competente ale statului membru sau statelor membre care au refuzat autorizarea sau care au luat decizia de a interzice tranzitul, conform dispozițiilor de la alineatele (1) și (3). În cazul în care, după consultări, autoritățile competente din statul membru respectiv decid să acorde autorizația sau să autorizeze tranzitul, acestea informează autoritățile competente din celelalte state membre și Comisia cu privire la acest fapt, furnizând toate informațiile relevante care să justifice această decizie.

▼M1

(6)  Toate notificările necesare în temeiul prezentului articol se transmit prin mijloace electronice securizate, inclusiv prin sistemul menționat la articolul 19 alineatul (4).

▼B

(7)  Toate informațiile comunicate în conformitate cu dispozițiile prezentului articol sunt conforme cu dispozițiile articolului 19 alineatele (3), (4) și (6) referitoare la confidențialitatea acestor informații.

Articolul 14

(1)  Toate autorizațiile individuale și globale de export și autorizațiile pentru servicii de intermediere sunt eliberate în scris sau prin mijloace electronice, pe formulare care conțin cel puțin toate elementele și în ordinea prevăzută în modelele care figurează în anexele IIIa și IIIb.

(2)  La cererea exportatorilor, autorizațiile globale de export care conțin limite cantitative se fracționează.CAPITOLUL IV

ACTUALIZAREA LISTEI DE PRODUSE CU DUBLĂ UTILIZARE

Articolul 15

(1)  Lista de produse cu dublă utilizare prevăzută în anexa I se actualizează în conformitate cu obligațiile și angajamentele relevante și cu modificările acestora, pe care statele membre le-au acceptat în calitate de membre ale regimurilor internaționale de neproliferare și de control al exporturilor sau prin ratificarea tratatelor internaționale în materie.

(2)  Anexa IV, care reia parțial anexa I, este actualizată ținându-se cont de articolul 30 din Tratatul de instituire a Comunității Europene, adică de interesele statelor membre în materie de ordine publică și de securitate publică.

▼M3

(3)  Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 23a privind actualizarea listei de produse cu dublă utilizare prevăzută în anexa I. Actualizarea anexei I se realizează în limitele prevăzute la alineatul (1) din prezentul articol. Acolo unde actualizarea anexei I vizează produse cu dublă utilizare care sunt enumerate și în anexele IIa-IIg sau în anexa IV, anexele respective se modifică în mod corespunzător.

▼BCAPITOLUL V

PROCEDURI VAMALE

Articolul 16

(1)  Atunci când îndeplinește formalitățile pentru exportul produselor cu dublă utilizare la biroul vamal responsabil pentru prelucrarea declarațiilor de export, exportatorul face dovada că au fost obținute toate autorizațiile de export necesare.

(2)  Exportatorului i se poate solicita traducerea documentelor furnizate ca dovadă, într-o limbă oficială a statului membru în care este prezentată declarația de export.

(3)  Fără a aduce atingere competențelor ce îi sunt conferite în temeiul și în conformitate cu Codul Vamal Comunitar, un stat membru poate, de asemenea, pe parcursul unei perioade care să nu depășească perioadele menționate la alineatul (4) să suspende procedura de export de pe teritoriul său sau, dacă este necesar, să împiedice într-un alt mod ca produsele cu dublă utilizare prevăzute în anexa I și care fac obiectul unei autorizații de export valabile să părăsească Comunitatea de pe teritoriul său, în cazul în care are motive să suspecteze că:

(a) la acordarea autorizației nu au fost luate în considerare informații importante; sau

(b) circumstanțele s-au schimbat considerabil de la acordarea autorizației.

(4)  În cazul menționat la alineatul (3), autoritățile competente ale statului membru care a acordat autorizația de export sunt consultate de îndată pentru a putea lua măsuri în conformitate cu articolul 13 alineatul (1). În cazul în care aceste autorități competente decid să mențină autorizația, ele răspund în termen de 10 zile lucrătoare, termen care, la cererea lor, poate fi prelungit până la 30 de zile lucrătoare în circumstanțe excepționale. Într-un astfel de caz sau dacă nu se primește niciun răspuns în decurs de 10 sau 30 de zile, după caz, produsele cu dublă utilizare se eliberează imediat. Statul membru care a acordat autorizația informează celelalte state membre și Comisia cu privire la aceasta.

Articolul 17

(1)  Statele membre pot prevedea ca formalitățile vamale pentru exportul produselor cu dublă utilizare să fie îndeplinite numai la birourile vamale împuternicite în acest sens.

(2)  Statele membre care optează pentru posibilitatea prevăzută la alineatul (1) informează Comisia cu privire la birourile vamale împuternicite corespunzător. Comisia publică aceste informații în seria C a Jurnalului Oficial al Uniunii Europene.

Articolul 18

Dispozițiile articolului 843 și ale articolului 912 literele (a)-(g) din Regulamentul (CEE) nr. 2454/93 se aplică restricțiilor referitoare la exportul, reexportul și ieșirea de pe teritoriul vamal a produselor cu dublă utilizare pentru exportul cărora se solicită autorizație în temeiul prezentului regulament.CAPITOLUL VI

COOPERARE ADMINISTRATIVĂ

Articolul 19

(1)  Statele membre, în colaborare cu Comisia, iau toate măsurile corespunzătoare pentru a stabili o cooperare directă și un schimb de informații între autoritățile competente, în special pentru a elimina riscul ca posibilele neconcordanțe în cererea de control la exportul produselor cu dublă utilizare să conducă la o deturnare de comerț, ceea ce ar putea crea dificultăți unuia sau mai multor state membre.

(2)  Statele membre iau toate măsurile corespunzătoare pentru a stabili o cooperare directă și un schimb de informații între autoritățile competente, în vederea consolidării eficienței regimului comunitar de control al exporturilor. Aceste informații pot cuprinde:

(a) informații cu privire la exportatorii privați, ca urmare a unor sancțiuni naționale, de dreptul de a utiliza ►M1  autorizații generale de export ale Uniunii ◄ sau autorizații generale comunitare de export;

(b) date privind utilizatorii finali sensibili, actorii implicați în activități de achiziții suspecte și, dacă este cazul, itinerariile folosite.

(3)  Regulamentul (CE) nr. 515/97 al Consiliului din 13 martie 1997 privind asistența reciprocă între autoritățile administrative ale statelor membre și cooperarea dintre acestea și Comisie pentru a asigura aplicarea corectă a legislației vamale și agricole ( 2 ) și, în special, dispozițiile privind confidențialitatea informațiilor se aplică mutatis mutandis, fără a aduce atingere articolului 23 din prezentul regulament.

▼M1

(4)  Un sistem securizat și criptat pentru schimbul de informații între statele membre și, după caz, cu Comisia este instituit de către Comisie, în consultare cu Grupul de coordonare pentru produse cu dublă utilizare instituit în temeiul articolului 23. Parlamentul European este informat cu privire la bugetul, dezvoltarea, instituirea provizorie și finală și funcționarea sistemului, precum și cu privire la costurile aferente rețelei.

▼B

(5)  Statelor membre pe teritoriul cărora exportatorii și intermediarii își au reședința sau sunt stabiliți le revine sarcina de a le oferi îndrumare acestora. Comisia și Consiliul pot formula, de asemenea, orientări și/sau recomandări cu privire la cele mai bune practici pentru chestiunile reglementate de prezentul regulament.

(6)  Prelucrarea datelor cu caracter personal este conformă cu normele prevăzute în Directiva 95/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 24 octombrie 1995 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date ( 3 ) și în Regulamentul (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2000 privind protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile și organele comunitare și privind libera circulație a acestor date ( 4 ).CAPITOLUL VII

MĂSURI DE CONTROL

Articolul 20

(1)  Exportatorii de produse cu dublă utilizare țin registre sau evidențe detaliate ale exporturilor, în conformitate cu legislația sau practica națională în vigoare în statul membru respectiv. Astfel de registre sau evidențe includ, în special, documente comerciale cum ar fi facturi, liste privind încărcăturile, documente de transport și alte documente de expediere ce conțin suficiente informații pentru a permite identificarea:

(a) descrierii produselor cu dublă utilizare;

(b) cantității de produse cu dublă utilizare;

(c) numelui și adresei exportatorului și a destinatarului;

(d) atunci când se cunoaște, utilizării finale și utilizatorului final al produselor cu dublă utilizare.

(2)  În conformitate cu legislația sau practica în vigoare în statul membru respectiv, intermediarii țin registre sau evidențe ale serviciilor de intermediere reglementate de articolul 5 litera (b) pentru a fi în măsură să dovedească, la cerere, descrierea produselor cu dublă utilizare care au făcut obiectul serviciilor de intermediere, perioada în cursul căreia produsele au făcut obiectul unor astfel de servicii și destinația acestora, precum și țările vizate de respectivele servicii de intermediere.

(3)  Registrele sau evidențele și documentele menționate la alineatele (1) și (2) se păstrează cel puțin trei ani consecutivi de la sfârșitul anului calendaristic în care a avut loc exportul sau în care au fost prestate serviciile de intermediere. Acestea se prezintă, la cerere, autorităților competente din statul membru în care este stabilit exportatorul sau în care este stabilit sau își are reședința intermediarul.

Articolul 21

Pentru a asigura aplicarea corectă a prezentului regulament, fiecare stat membru ia toate măsurile necesare pentru a permite autorităților sale competente:

(a) să adune informații despre orice comandă sau operațiune cu privire la produse cu dublă utilizare;

(b) să stabilească dacă măsurile de control al exporturilor au fost corect aplicate, ceea ce poate presupune în special dreptul de a pătrunde în sediu al persoanelor interesate în operațiuni de export sau al intermediarilor care asigură servicii de intermediere în circumstanțele definite la articolul 5.CAPITOLUL VIII

ALTE DISPOZIȚII

Articolul 22

(1)  Pentru transferurile intracomunitare de produse cu dublă utilizare prevăzute în anexa IV este necesară o autorizație. Produsele prevăzute în partea 2 din anexa IV nu fac obiectul unei autorizații generale.

(2)  Un stat membru poate impune obligația obținerii unei autorizații pentru transferul altor produse cu dublă utilizare de pe teritoriul său către alt stat membru, în cazul în care la data transferului:

 operatorul știe că destinația finală a produselor în cauză se află în afara Comunității;

 exportul produselor către această destinație finală face obiectul unei autorizări în statul membru din care produsele urmează să fie transferate în conformitate cu articolele 3, 4 sau 8, iar un astfel de export efectuat direct de pe teritoriul său nu este autorizat printr-o autorizație generală sau globală;

 nicio transformare sau prelucrare, astfel cum sunt definite la articolul 24 din Codul Vamal Comunitar, nu se realizează asupra produselor din statul membru în care urmează să fie transferate.

(3)  Cererea de autorizație de transfer trebuie depusă în statul membru din care urmează să fie transferate produsele cu dublă utilizare.

(4)  În cazurile în care exportul ulterior al produselor cu dublă utilizare a fost deja acceptat, prin procedurile de consultare stabilite la articolul 11, de către statul membru din care urmează să fie transferate produsele, operatorului i se eliberează de îndată autorizația de transfer, cu condiția ca circumstanțele să nu se fi schimbat în mod considerabil.

(5)  Un stat membru care adoptă o legislație care prevede o astfel de cerință informează Comisia și celelalte state membre cu privire la măsurile luate. Comisia publică aceste informații în seria C a Jurnalului Oficial al Uniunii Europene.

(6)  Măsurile adoptate în conformitate cu alineatele (1) și (2) nu implică aplicarea de controale la frontierele interne ale Comunității, ci doar controale efectuate ca parte a procedurilor normale de control aplicate în mod nediscriminatoriu pe întreg teritoriul Comunității.

(7)  Aplicarea măsurilor adoptate în conformitate cu alineatele (1) și (2) nu poate sub nicio formă avea ca rezultat supunerea transferurilor dintr-un stat membru în altul unor condiții mai restrictive decât cele impuse pentru exporturile acelorași produse către țări terțe.

(8)  Documentele și evidențele transferurilor intracomunitare de produse cu dublă utilizare prevăzute în anexa I se păstrează cel puțin trei ani consecutivi de la sfârșitul anului calendaristic în care a avut loc transferul și se prezintă, la cerere, autorităților competente ale statului membru din care aceste produse au fost transferate.

(9)  Prin legislația internă, un stat membru poate solicita ca, pentru orice transfer intracomunitar din statul membru respectiv de produse prevăzute în anexa I partea 2 categoria 5 și care nu sunt prevăzute în anexa IV, să fie furnizate autorităților sale competente informații suplimentare cu privire la aceste produse.

(10)  În documentele comerciale relevante privind transferurile intracomunitare de produse cu dublă utilizare prevăzute în anexa I, se indică cu claritate faptul că aceste produse sunt supuse controalelor dacă sunt exportate din Comunitate. Documentele comerciale relevante includ, în special, orice contract de vânzare-cumpărare, confirmare de comandă, factură sau aviz de expediție.

Articolul 23

(1)  Se instituie un grup de coordonare pentru produse cu dublă utilizare, prezidat de către un reprezentant al Comisiei. Fiecare stat membru își desemnează un reprezentant în acest grup.

Grupul de coordonare examinează orice chestiune privind aplicarea prezentului regulament, care poate fi semnalată fie de președinte, fie de un reprezentant al unui stat membru.

(2)  Președintele Grupului de coordonare pentru produse cu dublă utilizare sau Grupul de coordonare consultă, ori de câte ori consideră necesar, exportatorii, intermediarii și alți actori interesați vizați de prezentul regulament.

▼M1

(3)  Comisia înaintează Parlamentului European un raport anual referitor la activitățile, analizele și consultările Grupului de coordonare pentru produse cu dublă utilizare, căruia i se aplică articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 1049/2001 al Parlamentului European și al Consiliului din 30 mai 2001 privind accesul public la documentele Parlamentului European, ale Consiliului și ale Comisiei ( 5 ).

▼M3

Articolul 23a

(1)  Competența de a adopta acte delegate se conferă Comisiei în condițiile prevăzute la prezentul articol.

(2)  Competența de a adopta acte delegate menționată la articolul 9 alineatul (1) și la articolul 15 alineatul (3) se conferă Comisiei pentru o perioadă de cinci ani de la 2 iulie 2014. Comisia prezintă un raport privind delegarea de competențe cel târziu cu nouă luni înainte de încheierea perioadei de cinci ani. Delegarea de competențe se prelungește tacit cu perioade identice, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul se opun prelungirii respective cel târziu cu trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade.

(3)  Delegarea de competențe menționată la articolul 9 alineatul (1) și la articolul 15 alineatul (3) poate fi revocată în orice moment de Parlamentul European sau de Consiliu. Decizia de revocare pune capăt delegării de competențe specificată în respectiva decizie. Aceasta produce efecte începând cu ziua următoare datei publicării deciziei în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de la o dată ulterioară specificată în decizie. Decizia nu aduce atingere valabilității niciunuia dintre actele delegate care sunt deja în vigoare.

(4)  De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică simultan Parlamentului European și Consiliului.

(5)  Un act delegat adoptat în conformitate cu articolul 9 alineatul (1) și cu articolul 15 alineatul (3) intră în vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul European și nici Consiliul nu au formulat obiecțiuni în termen de două luni de la notificarea actului respectiv către Parlamentul European și Consiliu sau în cazul în care, înainte de expirarea termenului respectiv, Parlamentul European și Consiliul au informat Comisia că nu vor formula obiecțiuni. Termenul respectiv se prelungește cu două luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.

Articolul 23b

(1)  Actele delegate adoptate în temeiul prezentului articol intră imediat în vigoare și se aplică atât timp cât nu se formulează nicio obiecțiune în conformitate cu alineatul (2). Notificarea unui act delegat transmisă Parlamentului European și Consiliului prezintă motivele pentru care s-a recurs la procedura de urgență.

(2)  Parlamentul European sau Consiliul pot formula obiecțiuni cu privire la un act delegat în conformitate cu procedura menționată la articolul 23a alineatul (5). Într-un astfel de caz, Comisia abrogă fără întârziere actul, în urma notificării deciziei Parlamentului European sau a Consiliului de a formula obiecțiuni.

▼B

Articolul 24

Fiecare stat membru ia măsurile corespunzătoare pentru a asigura aplicarea corectă a tuturor dispozițiilor prezentului regulament. Fiecare stat membru stabilește în special sancțiunile aplicabile în cazul încălcării dispozițiilor prezentului regulament sau a celor adoptate pentru aplicarea acestuia. Sancțiunile trebuie să fie eficiente, proporționale și descurajante.

▼M1

Articolul 25

(1)  Fiecare stat membru informează Comisia cu privire la actele cu putere de lege și actele administrative adoptate pentru punerea în aplicare a prezentului regulament, inclusiv măsurile menționate la articolul 24. Comisia transmite informațiile celorlalte state membre.

(2)  Din trei în trei ani, Comisia reexaminează punerea în aplicare a prezentului regulament și prezintă Parlamentului European și Consiliului un raport cuprinzător de punere în aplicare și de evaluare a impactului, care poate conține propuneri în vederea modificării acestuia. Statele membre pun la dispoziția Comisiei toate informațiile adecvate pentru întocmirea raportului.

(3)  Secțiunile speciale ale raportului abordează următoarele aspecte:

(a) Grupul de coordonare pentru produse cu dublă utilizare și activitatea acestuia. Informațiile furnizate de Comisie privind analizele și consultările Grupului de coordonare pentru produse cu dublă utilizare sunt considerate confidențiale în temeiul articolului 4 din Regulamentul (CE) nr. 1049/2001. În orice caz, o informație este considerată confidențială atunci când divulgarea ei este probabil să aibă efecte adverse semnificative pentru cel care a furnizat-o sau pentru cel care este sursa acesteia;

(b) punerea în aplicare a articolului 19 alineatul (4) și raportarea cu privire la stadiul la care s-a ajuns în ceea ce privește instituirea sistemului securizat și criptat de schimb de informații între statele membre și Comisie;

(c) punerea în aplicare a articolului 15 alineatul (1);

(d) punerea în aplicare a articolului 15 alineatul (2);

(e) informații cuprinzătoare furnizate cu privire la măsurile luate de statele membre în temeiul articolului 24 și notificate Comisiei în temeiul alineatului (1) din prezentul articol.

(4)  Până la 31 decembrie 2013, cel târziu, Comisia prezintă Parlamentului European și Consiliului un raport de evaluare a punerii în aplicare a prezentului regulament acordând o atenție deosebită punerii în aplicare a anexei IIb, Autorizația generală de export a Uniunii nr. EU002, însoțită, după caz, de o propunere legislativă de modificare a prezentului regulament, în special cu privire la expedierile cu valoare redusă.

▼M1

Articolul 25a

Fără a aduce atingere dispozițiilor referitoare la acordurile sau protocoalele de asistență administrativă reciprocă în domeniul vamal încheiate între Uniune și țări terțe, Consiliul poate autoriza Comisia să negocieze cu țări terțe acorduri care să prevadă recunoașterea reciprocă a controalelor la export ale produselor cu dublă utilizare care fac obiectul prezentului regulament și, în special, să elimine cerințele de autorizare pentru reexporturi pe teritoriul Uniunii. Aceste negocieri se poartă în conformitate cu procedurile stabilite la articolul 207 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene și cu Tratatul de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice, după caz.

▼B

Articolul 26

Prezentul regulament nu aduce atingere:

 aplicării articolului 296 din Tratatul de instituire a Comunității Europene;

 aplicării Tratatului de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice.

Articolul 27

Regulamentul (CE) nr. 1334/2000 se abrogă începând cu 27 august 2009.

Cu toate acestea, pentru cererile de autorizații de export depuse înainte de 27 august 2009, se aplică în continuare dispozițiile relevante ale Regulamentului (CE) nr. 1334/2000.

Trimiterile la regulamentul abrogat se înțeleg ca trimiteri la prezentul regulament și se citesc în conformitate cu tabelul de corespondență din anexa VI.

Articolul 28

Prezentul regulament intră în vigoare la 90 de zile de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

▼M8
ANEXA I

LISTA PRODUSELOR CU DUBLĂ UTILIZARE

(menționată la articolul 3 din prezentul regulament)

Prezenta listă pune în aplicare acordurile internaționale privind controlul produselor cu dublă utilizare, și anume Aranjamentul de la Wassenaar ( 6 ), Regimul de control al tehnologiei rachetelor (MTCR) ( 7 ), Grupul furnizorilor nucleari (NSG) ( 8 ), Grupul Australia ( 9 ) și Convenția privind armele chimice (CWC).

CUPRINS

Note

Acronime și abrevieri

Definiții

Categoria 0

Materiale, instalații și echipamente nucleare

Categoria 1

Materiale speciale și echipamente conexe

Categoria 2

Prelucrarea materialelor

Categoria 3

Produse electronice

Categoria 4

Calculatoare

Categoria 5

Telecomunicații și „securitatea informațiilor”

Categoria 6

Senzori și lasere

Categoria 7

Navigație și avionică

Categoria 8

Marină

Categoria 9

Aerospațiale și propulsie

NOTE GENERALE PRIVIND ANEXA I

1. În ceea ce privește controlul produselor care sunt concepute sau modificate pentru uz militar, a se vedea lista sau listele corespunzătoare privind controlul produselor militare, ținute de fiecare stat membru. În prezenta anexă, mențiunile „A SE VEDEA ȘI LISTELE PRIVIND CONTROLUL PRODUSELOR MILITARE” fac trimitere la aceleași liste.

2. Obiectul controalelor prevăzute în prezenta anexă nu ar trebui să fie afectat de exportul oricăror produse (inclusiv instalații) nesupuse controlului care conțin una sau mai multe componente supuse controlului, atunci când componenta sau componentele supuse controlului sunt elementul principal al produselor și pot fi demontate sau utilizate în alte scopuri, în mod fezabil.

N.B.   Pentru a determina dacă una sau mai multe componente supuse controlului trebuie să fie considerate elementul principal, este necesar să se evalueze factorii cantitate, valoare și know-how tehnologic implicați, precum și alte circumstanțe speciale pe baza cărora s-ar putea stabili dacă respectivele componente supuse controlului sunt elementul principal al produselor achiziționate.

3. Produsele specificate în prezenta anexă includ atât produse noi, cât și produse deja utilizate.

4. În anumite cazuri, substanțele chimice sunt listate după denumire și numărul CAS. Lista se aplică substanțelor chimice cu aceeași formulă structurală (inclusiv hidrații), indiferent de denumire sau de numărul CAS. Numerele CAS sunt prezentate pentru a facilita identificarea unei anumite substanțe chimice sau a unui anumit amestec, indiferent de nomenclator. Numerele CAS nu pot fi utilizate ca identificatori unici întrucât unele forme ale substanțelor chimice listate au numere CAS diferite, iar amestecurile care conțin o substanță chimică listată pot avea și ele numere CAS diferite.

NOTĂ PRIVIND TEHNOLOGIA NUCLEARĂ (NTN)

(A se citi în coroborare cu secțiunea E a categoriei 0.)

„Tehnologia” asociată în mod direct oricăror produse supuse controlului din categoria 0 este supusă controlului în conformitate cu dispozițiile categoriei 0.

„Tehnologia” pentru „dezvoltarea”, „producția” sau „utilizarea” produselor supuse controlului este supusă în continuare controlului chiar și atunci când se aplică unor produse nesupuse controlului.

Aprobarea acordată pentru exportul unor produse autorizează și exportul către același utilizator final al „tehnologiei” minime necesare pentru instalarea, funcționarea, întreținerea și repararea respectivelor produse.

Controalele privind transferul de „tehnologie” nu se aplică informațiilor „din domeniul public” sau „cercetării științifice fundamentale”.

NOTĂ GENERALĂ PRIVIND TEHNOLOGIA (GTN)

(A se citi în coroborare cu secțiunea E a categoriilor 1-9.)

Exportul „tehnologiei” care este „necesară” pentru „dezvoltarea”, „producția” sau „utilizarea” produselor supuse controlului din categoriile 1-9 este supus controlului în conformitate cu dispozițiile categoriilor 1-9.

„Tehnologia”„necesară” pentru „dezvoltarea”, „producția” sau „utilizarea” produselor supuse controlului este supusă în continuare controlului chiar și atunci când se aplică unor produse nesupuse controlului.

Controalele nu se aplică „tehnologiei” care constituie minimul necesar pentru instalarea, exploatarea, întreținerea (verificarea) sau repararea produselor care nu sunt supuse controlului sau al căror export a fost autorizat.

Notă:   Prezenta dispoziție nu scutește de control „tehnologia” specificată la 1E002.e, 1E002.f, 8E002.a și 8E002.b.

Controalele privind transferul de „tehnologie” nu se aplică informațiilor „din domeniul public”, „cercetării științifice fundamentale” sau informațiilor minimum necesare pentru cererile de brevet.

NOTĂ PRIVIND PRODUSELE SOFTWARE NUCLEARE (NSN)

(Prezenta notă primează asupra oricărui control prevăzut în secțiunea D al categoriei 0)

Secțiunea D a categoriei 0 din prezenta listă nu supune controlului „produsele software” care reprezintă „codul obiect” minim necesar pentru instalarea, funcționarea, întreținerea (verificarea) sau repararea produselor al căror export a fost autorizat.

Aprobarea acordată pentru exportul unor produse autorizează și exportul către același utilizator final al „codului obiect” minim necesar pentru instalarea, funcționarea, întreținerea (verificarea) și repararea respectivelor produse

Notă:   Nota privind produsele software nucleare nu scutește de control „produsele software” specificate în categoria 5 partea 2 („Securitatea informațiilor”).

NOTĂ GENERALĂ PRIVIND PRODUSELE SOFTWARE (GSN)

(Prezenta notă primează asupra oricărui control prevăzut în secțiunea D a categoriilor 1-9.)

Categoriile 1-9 din prezenta listă nu supun controlului „produsele software” care îndeplinesc oricare dintre condițiile următoare:

a. sunt în general disponibile publicului, fiind:

1. vândute din stoc, fără restricții, la puncte de vânzare cu amănuntul, prin:

a. tranzacții la ghișeu;

b. tranzacții prin corespondență;

c. tranzacții electronice; sau

d. tranzacții prin telefon; și

2. concepute pentru a fi instalate de către utilizator, fără o asistență suplimentară substanțială din partea furnizorului;

Notă:   Rubrica a. din Nota generală privind produsele software nu scutește de control „produsele software” specificate în categoria 5 partea 2 („Securitatea informațiilor”).

b. „Din domeniul public”; sau

c. Reprezintă „codul obiect” minim necesar pentru instalarea, funcționarea, întreținerea (verificarea) sau repararea produselor al căror export a fost autorizat.

Notă:   Rubrica c. din Nota generală privind produsele software nu scutește de control „produsele software” specificate în categoria 5 partea 2 („Securitatea informațiilor”).

NOTĂ GENERALĂ PRIVIND „SECURITATEA INFORMAȚIILOR” (GISN)

Produsele sau funcțiile care asigură „securitatea informațiilor” ar trebui examinate în lumina dispozițiilor categoriei 5 - partea 2, chiar dacă ele sunt componente, „produse software” sau funcții ale altor produse.

PRACTICI DE EDITARE ÎN JURNALUL OFICIAL AL UNIUNII EUROPENE

În conformitate cu normele stabilite la punctul 6.5 de la pagina 108 a Ghidului de redactare interinstituțional (ediția 2015), pentru textele în limba română publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene:

 virgula se folosește pentru a separa unitățile de zecimale,

 iar numerele întregi se grupează în serii de câte trei cifre, fiecare serie fiind separată prin lăsarea unui spațiu fix. Textul reprodus în prezenta anexă urmează practica descrisă mai sus.

ACRONIME ȘI ABREVIERI UTILIZATE ÎN PREZENTA ANEXĂ

Acronimele sau abrevierile utilizate ca termeni definiți figurează în secțiunea „Definițiile termenilor utilizați în prezenta anexă”.Acronim sau semnificația abrevierii

ABEC

(Annular Bearing Engineers Committee) Comitetul tehnic pentru rulmenți cu bile

ADC

(Analogue-to-Digital Converter) Convertor analog-digital

AGMA

(American Gear Manufacturers’ Association) Asociația producătorilor de roți dințate din SUA

AHRS

(Attitude and Heading Reference Systems) Sisteme de referință de atitudine și direcție

AISI

(American Iron and Steel Institute) Institutul Fierului și Oțelului din SUA

ALE

(Atomic Layer Epitaxy) Depunere în straturi atomice epitaxiale

ALU

(Arithmetic Logic Unit) Unitate aritmetică logică

ANSI

(American National Standards Institute) Institutul Național pentru Standardizare din SUA

(APP)

(Adjusted Peak Performance) Performanță de vârf ajustată

APU

(Auxiliary Power Unit) Unitate auxiliară de alimentare

ASTM

(American Society for Testing and Materials) Asociația pentru încercări și materiale din SUA

ATC

(Air Traffic Control) Controlul traficului aerian

BJT

(Bipolar Junction Transistors) Tranzistoare bipolare cu joncțiune

BPP

(Beam Parameter Product) Produsul parametrilor de fascicul

BSC

(Base Station Controller) Controlerul stației de bază

CAD

(Computer-Aided-Design) Proiectare asistată de calculator

CAS

(Chemical Abstracts Service) Serviciul de catalogare a substanțelor chimice

CCD

(Charge Coupled Device) Dispozitiv cuplat în sarcină

CDU

(Control and Display Unit) Unitate de control și afișare

CEP

(Circular Error Probable) Eroare circulară probabilă

CMM

(Coordinate Measuring Machine) Mașină de măsurat în coordonate

CMOS

(Complementary Metal Oxide Semiconductor) Semiconductor complementar cu oxid metalic

CNTD

(Controlled Nucleation Thermal Deposition) Depunere nucleară controlată termic

CPLD

(Complex Programmable Logic Device) Dispozitiv logic complex programabil

CPU

(Central Processing Unit) Unitate centrală de procesare

CVD

(Chemical Vapour Deposition) Depunere chimică din vapori

CW

(Chemical Warfare) Război chimic

CW (pentru lasere)

(Continuous Wave) Undă continuă

DAC

(Digital-to-Analogue Converter) Convertor digital-analogic

DANL

(Displayed Average Noise Level) Nivel mediu de zgomot afișat

DBRN

(Data-Base Referenced Navigation) Navigație bazată pe date de referință

DDS

(Direct Digital Synthesizer) Sintetizator digital direct

DMA

(Dynamic Mechanical Analysis) Analiză mecanică dinamică

DME

(Distance Measuring Equipment) Echipament de măsurare a distanței

DMOSFET

(Diffused Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor) Tranzistoare cu efect de câmp metal-oxid-semiconductor cu difuzie

DS

(Directionally Solidified) Solidificare direcțională

EB

(Exploding Bridge) Punte explozivă

EB-PVD

(Electron Beam Physical Vapour Deposition) Depunere fizică din vapori prin fascicul de electroni

EBW

(Exploding bridge wire) Punte explozivă cu fir

ECM

(Electro-chemical machining) Prelucrare electrochimică

EDM

(Electrical Discharge Machines) Mașini pentru prelucrare prin electrocoroziune

EEPROMS

(Electrically Erasable Programmable Read Only Memory) Memorie programabilă numai pentru citit, cu ștergere electrică

EFI

(Exploding Foil Initiators) Inițiatori cu folie explozivă

EIRP

(Effective Isotropic Radiated Power) Putere aparentă radiată izotropic

ERF

(Electrorheological Finishing) Finisare electroreologică

ERP

(Effective Radiated Power) Putere aparentă radiată

ETO

(Emitter Turn-Off Thyristor) Tiristor cu blocare pe emitor

ETT

(Electrical Triggering Thyristor) Tiristor cu declanșare electrică

FADEC

(Full Authority Digital Engine Control) Control electronic digital complet autoritar al motorului

FFT

(Fast Fourier Transform) Transformata Fourier rapidă

FPGA

(Field Programmable Gate Array) Rețele de porți programabile de utilizator

FPIC

(Field Programmable Interconnect) Interconexiuni programabile de utilizator

FPLA

(Field Programmable Logic Array) Rețele logice programabile de utilizator

FPO

(Floating Point Operation) Operațiune cu virgulă mobilă

FWHM

(Full-Width Half-Maximum) Lățime integrală la jumătatea înălțimii

GSM

(Global System for Mobile Communications) Sistem global pentru comunicații mobile

GLONASS

(Global Navigation Satellite System) Sistem global de navigație prin satelit

GPS

(Global Positioning System) Sistem de poziționare globală

GNSS

(Global Navigation Satellite System) Sistem global de navigație prin satelit

GTO

(Gate Turn-off Thyristor) Tiristor cu blocare prin poartă

HBT

(Hetero-Bipolar Transistors) Tranzistoare hetero-bipolare

HEMT

(High Electron Mobility Transistors) Tranzistoare cu mobilitate înaltă a electronilor

ICAO

(International Civil Aviation Organisation) Organizația Aviației Civile Internaționale

IEC

(International Electro-technical Commission) Comisia electrotehnică internațională

IED

(Improvised Explosive Device) Dispozitiv exploziv improvizat

IEEE

(Institute of Electrical and Electronic Engineers) Institutul Inginerilor Electrotehniști și Electroniști

IFOV

(Instantaneous-Field-Of-View) Câmp de vizualizare instantaneu

IGBT

(Insulated Gate Bipolar Transistor) Tranzistor bipolar cu poartă izolată

IGCT

(Integrated Gate Commutated Thyristor) Tiristor de comutație cu poarta integrată

IHO

(International Hydrographic Organization) Organizația Hidrografică Internațională

ILS

(Instrument Landing System) Sistem de aterizare instrumentală

IMU

(Inertial Measurement Unit) Unitate de măsură inerțială

INS

(Inertial Navigation System) Sistem de navigație inerțială

IP

(Internet Protocol) Protocol de internet

IRS

(Inertial Reference System) Sistem de referință inerțial

IRU

(Inertial Reference Unit) Unitate de referință inerțială

ISA

(International Standard Atmosphere) Atmosferă standard internațională

ISAR

(Inverse Synthetic Aperture Radar) Radar cu apertură sintetică inversă

ISO

(International Organization for Standardization) Organizația Internațională de Standardizare

ITU

(International Telecommunication Union) Uniunea Internațională a Telecomunicațiilor

JT

Joule-Thomson

LIDAR

(Light Detection and Ranging) Detectare și măsurare cu ajutorul razei coerente

LIDT

(Laser Induced Damage Threshold) Pragul daunelor cauzate de laser

LOA

(Length Overall) Lungime totală

LRU

(Line Replaceable Unit) Unitate care se înlocuiește pe pistă

MLS

(Microwave Landing Systems) Sistem de aterizare cu microunde

MMIC

(Monolithic Microwave Integrated Circuit) Circuit integrat monolitic cu microunde

MOCVD

(Metal Organic Chemical Vapour Deposition) Depunere din vapori a compușilor metal-organici

MOSFET

(Metal-Oxide-Semiconductor Field Effect Transistor) Tranzistor cu efect de câmp metal-oxid-semiconductor

MPM

(Microwave Power Module) Modul de putere cu microunde

MRAM

(Magnetic Random Access Memory) Memorie magnetică cu acces aleatoriu

MRF

(Magnetorheological Finishing) Finisare magnetoreologică

MRF

(Minimum Resolvable Feature size) Dimensiune a elementului de rezoluție minim

MRI

(Magnetic Resonance Imaging) Imagistică prin rezonanță magnetică

MTBF

(Mean-Time-Between-Failures) Timp mediu între defecțiuni

MTTF

(Mean-Time-To-Failure) Timp mediu până la defectare

NA

(Numerical Aperture) Apertură numerică

NDT

(Non-Destructive Test) Test nedestructiv

NEQ

(Net Explosive Quantity) Cantitatea netă de exploziv

OAM

(Operations, Administration or Maintenance) Operațiuni, administrare sau întreținere

OSI

(Open Systems Interconnection) Interconectare a sistemelor deschise

PAI

(Polyamide-imides) Poliamide-imide

PAR

(Precision Approach Radar) Radar de apropiere de precizie

PCL

(Passive Coherent Location) Localizare coerentă pasivă

PIN

(Personal Identification Number) Număr personal de identificare

PMR

(Private Mobile Radio) Radiocomunicații mobile private

PVD

(Physical Vapour Deposition) Depunere fizică de vapori

ppm

(parts per million) părți pe milion

QAM

(Quadrature-Amplitude-Modulation) Modulație de amplitudine în cuadratură

RAP

(Reactive Atom Plasmas) Plasme atomice reactive

RF

(Radio Frequency) Radiofrecvență

RNC

(Radio Network Controller) Controler de rețea radio

RNSS

(Regional Navigation Satellite System) Sistem regional de navigație prin satelit

S-FIL

(Step and Flash Imprint Lithography) Litografie cu imprimare de tipul step and flash

SAR

(Synthetic Aperture Radar) Radar cu apertură sintetică

SAS

(Synthetic Aperture Sonar) Sonar cu apertură sintetică

SC

(Single Crystal) Monocristal

SCR

(Silicon Controlled Rectifier) Redresor controlat cu siliciu

SFDR

(Spurious Free Dynamic Range) Gamă dinamică fără paraziți

SHPL

(Super High Powered Laser) Laser de putere ultraînaltă

SLAR

(Sidelooking Airborne Radar) Radar aeropurtat cu baleiaj lateral

SOI

(Silicon-on-Insulator) Siliciu pe izolator

SQUID

(Superconducting Quantum Interference Device) Dispozitiv supraconductor cu interferență cuantică

SRA

(Shop Replaceable Assembly) Unitate care se înlocuiește în atelier

SRAM

(Static Random Access Memory) Memorie statică cu acces aleatoriu

SSB

(Single Sideband) Bandă laterală unică

SSR

(Secondary Surveillance Radar) Radar de supraveghere secundar

SSS

(Side Scan Sonar) Sonar cu scanare laterală

TIR

(Total indicated reading) Citire totală indicată

TVR

(Transmitting Voltage Response) Răspunsul tensiunii de transmitere

u

(Atomic mass unit) Unitate atomică de masă

UPR

(Unidirectional Positioning Repeatability) Repetabilitate a poziționării unidirecționale

UV

(UltraViolet) Ultraviolet

UTS

(Ultimate Tensile Strength) Rezistență maximă la tracțiune

VJFET

(Vertical Junction Field Effect Transistor) Tranzistor cu efect de câmp cu joncțiune verticală

VOR

(Very High Frequency Omni-directional Range) Radiofar omnidirecțional de frecvență foarte înaltă

WLAN

(Wireless Local Area Network) Rețea locală wireless

DEFINIȚIILE TERMENILOR UTILIZAȚI ÎN PREZENTA ANEXĂ

Termenii între ghilimele simple („”) sunt definiți într-o notă tehnică referitoare la produsul în cauză.

Termenii între ghilimele duble („”) sunt definiți după cum urmează:

N.B.   Trimiterile la categorii sunt indicate între paranteze, după termenul definit.

„Acordabil” (6) înseamnă capacitatea unui „laser” de a emite energie continuă pe toate lungimile de undă într-o gamă de diverse tranziții „laser”. Un „laser” cu selecție liniară emite lungimi de undă discrete în cadrul unei tranziții „laser” și nu este considerat „acordabil”.

„Activare criptografică” (5) înseamnă orice tehnică care activează sau autorizează în mod specific capacitatea criptografică a unui produs, prin intermediul unui mecanism sigur pus în aplicare de fabricantul produsului, atunci când acest mecanism este legat în mod unic de oricare dintre următoarele:

1. un singur exemplar al produsului; sau

2. un client, în cazul mai multor exemplare ale produsului.

Note tehnice:

1.   Tehnicile și mecanismele de „activare criptografică” pot fi implementate ca hardware, „produse software” sau „tehnologie”.

2.   Mecanismele de „activare criptografică” pot fi, de exemplu, chei de licență bazate pe un număr de serie sau instrumente de autentificare, cum ar fi certificatele cu semnătură digitală.

„Aeronavă civilă” (1, 3, 4 și 7) înseamnă acea „aeronavă” care este înscrisă pe baza denumirii pe listele cu certificatele de navigabilitate publicate de autoritățile aviației civile ale unuia sau mai multor state membre ale UE sau ale statelor care participă la Aranjamentul de la Wassenaar pentru a efectua zboruri comerciale civile pe rute interne și externe sau care este destinată unei utilizări civile legale, particulare sau de afaceri.

N.B.   A se vedea și „aeronavă”.

„Aeronavă” (1, 6, 7 și 9) înseamnă un vehicul aerian cu aripi fixe, cu aripi cu geometrie variabilă, cu aripi rotative (elicopter), cu rotor pivotant sau cu aripi pivotante.

N.B.   A se vedea, de asemenea, „aeronavă civilă”.

„Agent pentru combaterea dezordinii publice” (1) înseamnă substanțe care, în condițiile de utilizare prevăzute pentru controlul situațiilor de dezordine publică, produc rapid asupra oamenilor efecte iritante sau de incapacitate fizică ce dispar la scurt timp după încetarea expunerii.

Notă tehnică:

Gazele lacrimogene sunt o subdiviziune a „agenților pentru combaterea dezordinii publice”.

„Agenți biologici” (1) înseamnă agenți patogeni sau toxine, selectați sau modificați (prin alterarea purității, stabilității la depozitare, virulenței, caracteristicilor de diseminare sau rezistenței la radiații ultraviolete) pentru a produce vătămări asupra oamenilor sau animalelor, a degrada echipamente sau a distruge culturi sau mediul înconjurător.

„Algoritm asimetric” (5) înseamnă un algoritm criptografic care folosește diferite chei în relație matematică pentru criptare și decriptare.

N.B.   O utilizare obișnuită a „algoritmului asimetric” este gestionarea cheilor.

„Algoritm simetric” (5) înseamnă un algoritm criptografic care utilizează un cod identic, atât pentru criptare, cât și pentru decriptare.

N.B.   O utilizare obișnuită a „algoritmilor simetrici” este confidențialitatea datelor.

„Alocat de către UIT” (3 și 5) înseamnă alocarea benzilor de frecvență în conformitate cu ediția curentă a reglementărilor UIT privind radiocomunicațiile pentru servicii primare, autorizate și secundare.

N.B.   Nu sunt incluse alocările suplimentare și alternative.

„Amestec chimic” (1) înseamnă un produs solid, lichid sau gazos alcătuit din două sau mai multe componente care nu reacționează împreună în condițiile în care este depozitat amestecul.

„Analizor de semnale” (3) înseamnă un aparat capabil să măsoare și să afișeze proprietăți de bază ale componentelor cu frecvență unică din semnalele cu frecvență multiplă. „Prelucrarea semnalelor” (3, 4, 5, 6) înseamnă prelucrarea semnalelor generate extern purtătoare de informații prin intermediul unor algoritmi cum ar fi compresia timpului, filtrarea, extragerea, selectarea, corelarea, convoluția sau transformările între domenii (de exemplu, transformata Fourier rapidă sau transformata Walsh).

„Ansamblu electronic” (2, 3, 4) înseamnă un grup de componente electronice (adică „elemente de circuit’, ”componente discrete’, circuite integrate etc.) conectate împreună pentru a îndeplini una sau mai multe funcții specifice, care se poate înlocui ca întreg și care poate fi, în mod normal, dezasamblat.

N.B.1.   „Element de circuit”: o singură componentă funcțională activă sau pasivă a unui circuit electronic, cum ar fi o diodă, un tranzistor, o rezistență, un condensator etc.

N.B.2.   „Componentă discretă”: un „element de circuit” în capsulă separată, dispunând de propriile conexiuni externe.

„APP” (4) este echivalent cu „performanță de vârf ajustată”.

„Autentificare” (5) înseamnă verificarea identității unui utilizator, proces sau dispozitiv, deseori ca o condiție prealabilă pentru a permite accesul la resurse într-un sistem informatic. Aceasta include verificarea originii sau conținutului unui mesaj sau al unei alte informații, precum și toate aspectele legate de controlul accesului atunci când nu se efectuează criptarea fișierelor sau textului, cu excepția criptării legate în mod direct de protecția parolelor, a numerelor personale de identificare (PIN) sau a altor date similare, pentru a preveni accesul neautorizat.

„Ax înclinabil” (2) înseamnă un ax portsculă care își modifică, în timpul procesului de prelucrare, poziția unghiulară a axei de referință în raport cu orice altă axă.

„Banda” (1) este un material constituit din „monofilamente”, „fibre”, „mănunchiuri”, „meșe” sau „toroane” etc., întrepătrunse sau unidirecționale, de obicei preimpregnate cu rășină.

N.B.   „Fibră” înseamnă o mulțime de „monofilamente” (în general peste 200) dispuse aproximativ în paralel.

„Bibliotecă” (1) (baze de date conținând parametri tehnici) înseamnă o colecție de informații tehnice, a cărei consultare permite îmbunătățirea performanței sistemelor, a echipamentului sau a componentelor în cauză.

„Calculator digital” (4 și 5) înseamnă echipamentul care poate, sub forma uneia sau a mai multor variabile discrete, să efectueze toate cele ce urmează:

a. acceptă date;

b. stochează date sau instrucțiuni în dispozitive de stocare fixe sau care pot fi modificate (prin rescriere);

c. prelucrează date cu ajutorul unei secvențe modificabile de instrucțiuni memorate; și

d. asigură ieșirea datelor.

N.B.   Modificările unei secvențe de instrucțiuni stocate includ înlocuirea dispozitivelor de stocare fixe, dar nu modificarea fizică a cablajului sau a interconexiunilor.

„Calificat pentru utilizare spațială” (3, 6 și 7) înseamnă conceput, produs sau calificat prin testare reușită pentru a opera la altitudini de peste 100 km deasupra suprafeței Pământului.

N.B.   Stabilirea, pe baza testelor, a faptului că un anumit produs este „calificat pentru utilizare spațială” nu înseamnă că alte produse din aceeași serie sau lot de producție sunt „calificate pentru utilizare spațială” dacă nu sunt testate individual.

„Căptușeala interioară” (9) este indicată pentru interfața de legătură dintre combustibilul solid și carcasă sau căptușeala de izolare. De obicei, constă într-o dispersie pe bază de polimer lichid de materiale refractare sau izolatoare, de exemplu, polibutadienă cu grupări terminale hidroxil (HTPB) saturată cu carbon sau alt polimer căruia i s-au adăugat agenți de vulcanizare, pulverizați sau împrăștiați pe suprafața interioară a carcasei.

„Cercetare științifică fundamentală” (GTN și NTN) înseamnă activitatea experimentală sau teoretică desfășurată, în principal, în vederea obținerii de noi cunoștințe despre principiile fundamentale ale fenomenelor sau ale faptelor observabile, care nu este orientată în primul rând spre un scop sau un obiectiv practic specific.

„Circuit integrat cu mai multe cipuri” (3) înseamnă două sau mai multe „circuite integrate monolitice” fixate pe un „substrat” comun.

„Circuit integrat de tip peliculă” (3): o rețea de „elemente de circuit” și de interconexiuni metalice formată prin depunerea unei pelicule subțiri sau groase pe un „substrat” izolant.

N.B.   „Elementul de circuit” este o componentă funcțională unică, activă sau pasivă, a unui circuit electronic, cum ar fi o diodă, un tranzistor, o rezistență, un condensator etc.

„Circuit integrat hibrid” (3) înseamnă orice combinație de circuite integrate sau chiar circuite integrate care conțin „elemente de circuit” sau „componente discrete” conectate împreună pentru a îndeplini una sau mai multe funcții specifice și care are toate caracteristicile următoare:

a. conține cel puțin un dispozitiv neîncapsulat;

b. conectarea se efectuează prin metode tipice de realizare a circuitelor integrate;

c. se poate înlocui ca întreg; și

d. în mod normal nu se poate dezasambla.

N.B.1.   „Element de circuit”: o componentă funcțională unică, activă sau pasivă, a unui circuit electronic, cum ar fi o diodă, un tranzistor, o rezistență, un condensator etc.

N.B.2.   „Componentă discretă”: un „element de circuit” în capsulă separată, dispunând de propriile conexiuni externe.

„Circuit integrat monolitic cu microunde” („MMIC”) (3, 5) înseamnă un „circuit integrat monolitic” care funcționează la frecvențe de unde milimetrice sau microunde.

„Circuit integrat monolitic” (3) înseamnă o combinație de „elemente de circuit” active sau pasive sau de ambele tipuri care:

a. sunt fabricate prin procese de difuzie, de implantare sau de depunere în sau pe un singur element semiconductor, un așa-numit „cip”;

b. pot fi considerate ca fiind asociate indivizibil; și

c. îndeplinesc funcția (funcțiile) unui circuit.

N.B.   „Elementul de circuit” este o componentă funcțională unică, activă sau pasivă, a unui circuit electronic, cum ar fi o diodă, un tranzistor, o rezistență, un condensator etc.

„Circuit integrat optic” (3) înseamnă un „circuit integrat monolitic” sau un „circuit integrat hibrid” conținând unul sau mai multe elemente, conceput să funcționeze ca dispozitiv fotosensibil sau fotoemițător sau să îndeplinească una sau mai multe funcții optice sau electrooptice.

„Circuit integrat tridimensional” (3) înseamnă un ansamblu de plachete semiconductoare sau de straturi active ale dispozitivului, integrate împreună, și având conexiuni via semiconductori care trec complet printr-un interposer, un substrat, o plachetă sau un strat pentru a stabili interconexiuni între straturile dispozitivului. Un interposer este o interfață care permite conexiuni electrice.

„Cod obiect” (GSN) înseamnă o formă executabilă de către un echipament a unei expresii corespunzătoare unuia sau mai multor procese („cod sursă” sau limbaj sursă), care a fost elaborată printr-un sistem de programare.

„Cod sursă” (sau limbaj sursă) (6, 7 și 9) este o expresie corespunzătoare unuia sau mai multor procese care poate fi transformată de un sistem de programare într-o formă executabilă de către echipament [„cod obiect” (sau limbaj obiect)].

„Compozit” (1, 2, 6, 8 și 9) înseamnă o „matrice” și una sau mai multe faze adiționale constând din particule, materiale filiforme, fibre sau orice combinații ale acestora, care servesc unuia sau mai multor scopuri specifice.

„Compresia impulsului” (6) înseamnă codificarea și prelucrarea unui impuls de semnal radar de lungă durată prin transformarea într-un impuls de scurtă durată, menținând avantajele unei energii de impuls ridicate.

„Compuși III/V” (3 și 6) înseamnă produse policristaline sau monocristaline binare ori complexe, care constau în elemente din grupele III A și V A ale tabelului periodic al lui Mendeleev (de exemplu, arseniura de galiu, arseniura de galiu-aluminiu, fosfura de indiu).

„Comutare optică” (5) înseamnă rutarea sau comutarea semnalelor sub formă optică fără conversia lor în semnale electrice.

„Constanta de timp” (6) înseamnă timpul scurs de la aplicarea unui stimul luminos până când creșterea de curent atinge valoarea de 1-1/e față de valoarea finală (adică 63 % din valoarea sa finală).

„Control numeric” (2) înseamnă controlul automat al unui proces efectuat de un dispozitiv care utilizează date numerice introduse, de obicei, pe măsură ce se desfășoară operațiunea (ref. ISO 2382).

„Controler de acces la rețea” (4) înseamnă o interfață fizică la o rețea de comutare distribuită. Ea utilizează un mediu comun care operează permanent la aceeași „viteză de transfer digital”, folosind pentru transmisie arbitrajul [de exemplu, jetonul (token) sau detecția purtătoarei (carrier sense)]. Independent de alte interfețe, aceasta selectează pachetele de date sau grupurile de date care îi sunt adresate (de exemplu, IEEE 802). Este un ansamblu care poate fi integrat într-un echipament informatic sau de telecomunicații pentru asigurarea accesului la comunicații.

„Controler pentru canal de comunicații” (4) înseamnă interfața fizică ce controlează fluxul informațiilor digitale sincrone sau asincrone. Este un ansamblu care poate fi integrat într-un echipament informatic sau de telecomunicații pentru asigurarea accesului la comunicații.

„Controlul profilării” (2) înseamnă două sau mai multe mișcări „controlate numeric” care se efectuează în concordanță cu instrucțiunile care specifică poziția următoare necesară și viteza de avans necesară pentru a ajunge în acea poziție. Aceste viteze de avans se modifică unele în raport cu altele, astfel încât să genereze profilul dorit (ref. ISO/DIS 2806 - 1980).

„Controlul total al zborului” (7) înseamnă un control automat al variabilelor de stare și al traiectoriei de zbor ale „aeronavei” pentru îndeplinirea obiectivelor misiunii care răspunde la modificări în timp real ale datelor referitoare la obiective, pericole sau alte „aeronave”.

„Convertoare analogic-digitale (ADC) cu canale multiple” (3) înseamnă dispozitive care integrează mai mult de un ADC, concepute astfel încât fiecare ADC să aibă o intrare analogică separată.

„Convertoare analogic-digitale (ADC) intercalate” (3) înseamnă dispozitive care au multiple unități ADC care eșantionează aceeași intrare analogică la momente diferite, astfel încât, atunci când ieșirile sunt combinate, intrarea analogică a fost eficient eșantionată și convertită la o rată de eșantionare mai mare.

„Criptografie cuantică” (5) înseamnă o familie de tehnici de stabilire a cheilor partajate pentru „criptografie” prin măsurarea proprietăților de mecanică cuantică ale unui sistem fizic (inclusiv a proprietăților fizice guvernate în mod explicit de optica cuantică, teoria cuantică a câmpului sau electrodinamica cuantică).

„Criptografie” (5) înseamnă disciplina care înglobează principiile, mijloacele și metodele de transformare a datelor în scopul de a ascunde conținutul lor informațional, de a împiedica modificarea lor fără ca acest fapt să fie detectat sau de a împiedica utilizarea lor neautorizată. „Criptografia” se limitează la transformarea informațiilor folosindu-se unul sau mai mulți „parametri de secretizare” (de exemplu, variabile cripto) sau gestionarea cheilor asociate.

Notă:   „Criptografia” nu include tehnici „fixe” de compresie sau de codare a datelor.

Note tehnice:

1.   „Parametru de secretizare”: o constantă sau o cheie necunoscută de alte persoane sau cunoscută doar în cadrul unui grup de persoane.

2.   „Fix”: algoritmul de codificare sau de compresie nu poate accepta parametri furnizați din exterior (de exemplu, variabile criptografice sau variabile chei) și nu poate fi modificat de către utilizator.

„Culturile vii izolate” (1) includ culturile vii, sub formă latentă sau în preparate uscate.

„Densitate de curent globală” (3) înseamnă numărul total de amperspire din bobină (adică suma numărului de spire înmulțită cu curentul maxim ce parcurge fiecare spiră) împărțit la secțiunea transversală totală a bobinei (cuprinzând filamentele supraconductoare, matricea metalică în care sunt încorporate filamentele supraconductoare, materialul de încapsulare, canalele de răcire etc.).

„Densitate echivalentă” (6) înseamnă masa unui dispozitiv optic pe unitatea de suprafață optică proiectată pe suprafața optică.

„Deviație de poziție unghiulară” (2) înseamnă diferența maximă dintre poziția unghiulară și poziția unghiulară reală, măsurată cu foarte mare precizie, după ce port-piesa mesei de lucru a fost deplasată în raport cu poziția sa inițială.

„Deviație unghiulară aleatoare” (7) înseamnă eroarea unghiulară apărută în timp ca urmare a zgomotului alb al vitezei unghiulare. (IEEE STD 528-2001)

„Deviație” (accelerometru) (7) înseamnă media pe o anumită perioadă de timp a semnalului la ieșire al accelerometrului, măsurată în condițiile de funcționare specificate, care nu are nicio corelație cu accelerația sau cu rotația la intrare. „Deviația” se exprimă în g sau în metri pe secundă la pătrat (g sau m/s2). (IEEE Std 528-2001) (Micro g = 1 × 10–6 g).

„Deviație” (giroscop) (7) înseamnă media pe o anumită perioadă de timp a semnalului la ieșire al giroscopului, măsurat în condițiile de funcționare specificate, care nu are nicio corelație cu rotația sau cu accelerația la intrare. „Deviația” se măsoară de obicei în grade/oră (grade/h). (IEEE Std 528-2001).

„Dezvoltare” (GTN, NTN și toate categoriile) se referă la toate fazele anterioare producției de serie, cum ar fi: proiectarea, cercetarea în domeniul proiectării, analizele în domeniul proiectării, asamblarea și testarea prototipurilor, schemele de producție pilot, datele de proiectare, procesul de transformare a datelor de proiectare într-un produs, proiectarea configurației, proiectarea integrării, planurile generale.

„Din domeniul public” (GTN, NTN și GSN) înseamnă, în contextul prezentei liste, „tehnologia” sau „produsele software” care au devenit accesibile fără restricții privind difuzarea lor ulterioară (restricțiile privind drepturile de autor nu exclud „tehnologia” sau „produsele software”„din domeniul public”).

„Dirijabil” (9) înseamnă un vehicul aerian acționat de motor care utilizează pentru a pluti un gaz mai ușor decât aerul (de obicei heliu sau, în trecut, hidrogen).

„Domeniu instrumentat” (6) înseamnă domeniul specificat de afișare certă al unui radar.

„Durata impulsului” (6) este durata unui impuls „laser” și înseamnă intervalul de timp dintre punctele de semiputere din flancul frontal și flancul posterior al unui impuls individual.

„Echipamentul de producție” (1, 7 și 9) înseamnă scule, șabloane, montaje, mandrine, matrițe, ștanțe, dispozitive de fixare, mecanisme de aliniere, echipament de testare, alte mașini și componente ale acestora special concepute sau modificate pentru „dezvoltare” sau pentru una sau mai multe faze ale „producției”.

„Efectori finali” (2): clești, „unități active de prelucrare” și orice alt mijloc de prelucrare fixat pe placa de bază terminală a brațului de manipulare al unui „robot”.

N.B.   „Unitate activă de prelucrare” înseamnă un dispozitiv menit să aplice piesei de prelucrat forța de antrenare, energia necesară procesului sau senzorii.

„Element principal” (4), astfel cum se aplică în cadrul categoriei 4, înseamnă un element este „element principal”, atunci când valoarea de înlocuire a acestuia este mai mare de 35 % din valoarea totală a sistemului din care acesta face parte. Valoarea elementului este prețul plătit pentru elementul respectiv de către producătorul sistemului sau de către integratorul sistemului. Valoarea totală este prețul internațional normal de vânzare către terți în momentul producerii sau la livrare.

„Eroare circulară probabilă” („CEP”) (7) înseamnă, într-o distribuție circulară normală, raza cercului în care se regăsesc cu o probabilitate de 50 % rezultatele măsurătorilor individuale efectuate sau o rază a cercului în interiorul căruia există o probabilitate de localizare de 50 %.

„Etanșare periferică” (9) înseamnă o componentă fixă în formă inelară (solidă sau segmentată) anexată suprafeței interioare a învelișului motorului de tip turbină sau o caracteristică a extremității exterioare a paletei de turbină care asigură în principal izolarea gazoasă între componentele fixe și cele mobile.

„Excentricitate axială per rotație ax principal” (2) înseamnă deplasarea axială într-o rotație a axului principal, măsurată într-un plan perpendicular pe planșaiba axului principal, într-un punct în afara circumferinței planșaibei (referință: ISO 230/1 1986, paragraful 5.63).

„Excentricitate radială per rotație ax principal” (2) înseamnă deplasarea radială într-o rotație a axului principal, măsurată într-un plan perpendicular pe axul principal într-un punct pe suprafața de revoluție externă sau internă care trebuie testată (referință: ISO 230/1 1986, punctul 5.61).

„Explozivi” (1) înseamnă substanțe solide, lichide sau gazoase ori amestecuri de substanțe care, utilizate ca încărcături explozive primare, amorse sau încărcături principale pentru focoase, pentru demolare sau pentru alte utilizări, trebuie să detoneze.

„Factor de scală” (giroscop sau accelerometru) (7) înseamnă raportul dintre modificarea semnalului de ieșire și modificarea semnalului de intrare care trebuie măsurat. Factorul de scală este în general evaluat ca înclinarea liniei drepte, care poate fi ajustată prin metoda celor mai mici pătrate, aplicată datelor de intrare-ieșire obținute prin modificarea ciclică a intrărilor pe întreg domeniul datelor de intrare.

„Formare superplastică” (1 și 2): procedeu de deformare la cald pentru metale care, în mod normal, sunt caracterizate prin valori scăzute ale elongației (sub 20 %) la punctul de rupere, determinat la temperatura mediului ambiant prin probe clasice de rezistență la rupere, cu scopul de a obține în timpul tratamentului elongații care să fie de cel puțin două ori mai mari decât acele valori.

„Frecvența eșantioanelor” (3) pentru un convertor analog-digital (ADC) înseamnă numărul maxim de eșantioane care sunt măsurate la intrarea analogică într-o perioadă de o secundă, cu excepția ADC-urilor de supraeșantionare. Pentru ADC-urile de supraeșantionare, „frecvența eșantioanelor” este considerată a fi frecvența cuvintelor sale de ieșire. „Frecvența eșantioanelor” mai poate fi numită și frecvența de eșantionare, de obicei exprimată în megaeșantioane pe secundă (Mega Samples Per Second, MSPS) sau gigaeșantioane pe secundă (Giga Samples Per Second, GSPS) sau frecvența de conversie, de obicei exprimată în hertzi (Hz).

„Fuzibil” (1) înseamnă care poate fi reticulat sau polimerizat suplimentar (tratat termic) prin utilizarea căldurii, a radiațiilor, a catalizatorilor etc. sau care poate fi topit fără piroliză (carbonizare).

„Giroscoape cu masă de rotație” (7) înseamnă giroscoape care utilizează mase în rotație continuă pentru a detecta mișcarea unghiulară.

„Gradiometrele magnetice” (6) sunt instrumente concepute pentru a detecta variația spațială a câmpurilor magnetice generate de surse exterioare instrumentului. Constau din „magnetometre” multiple și dispozitivele electronice asociate a căror ieșire măsoară gradientul de câmp magnetic.

N.B.   A se vedea, de asemenea, „gradiometru magnetic intrinsec”.

„Gradiometrul magnetic intrinsec” (6) este format dintr-un singur element detector de gradient de câmp magnetic și dispozitivele electronice asociate, a căror ieșire măsoară gradientul de câmp magnetic.

N.B.   A se vedea, de asemenea, „gradiometru magnetic”.

„Gram efectiv” (0 și 1) al unui „material fisionabil special” înseamnă:

a. pentru izotopii plutoniului și uraniu 233, masa izotopului în grame;

b. pentru uraniu îmbogățit 1 % sau mai mult în izotopul uraniu 235, masa elementului în grame înmulțită cu pătratul îmbogățirii exprimată ca fracție zecimală a masei;

c. pentru uraniu îmbogățit sub 1 % în izotopul uraniu 235, masa elementului în grame înmulțită cu 0,0001.

„Imunotoxina” (1) este un conjugat al unui anticorp monoclonal specific unei celule și al unei „toxine” sau „subunități de toxină”, care afectează selectiv celulele bolnave.

„Incertitudine a măsurării” (2) înseamnă parametrul caracteristic care specifică în ce domeniu, în jurul valorii indicate, este cuprinsă valoarea corectă a variabilei de măsurat, cu un nivel de încredere de 95 %. Include deviațiile sistematice necorectate, mersul în gol necorectat și deviațiile aleatoare necorectate (ref. ISO 10360-2).

„Instalații de producție” (7 și 9) înseamnă „echipamentul de producție” și produsele software special concepute pentru aceasta, integrate în instalații destinate „dezvoltării” sau uneia ori mai multor faze ale „producției”.

„Izolația” (9) se aplică componentelor unui motor de rachetă, și anume carcasa, ajutajul, admisia, închiderea carcasei, și include reperele din foi de cauciuc vulcanizat sau semivulcanizat care conțin un material izolator sau refractar. Poate fi, de asemenea, încorporată ca flapsuri de eliberare a presiunii.

„Îmbinare prin difuzie” (1, 2 și 9) înseamnă o îmbinare în stare solidă a cel puțin două piese metalice distincte într-o singură piesă, cu o rezistență a legăturii egală cu cea a materialului mai puțin rezistent, în care principalul mecanism este interdifuziunea atomilor la nivelul interfeței.

„Îmbunătățirea imaginii” (4) înseamnă prelucrarea imaginilor generate extern purtătoare de informații prin intermediul algoritmilor, cum ar fi compresia timpului, filtrarea, extragerea, selectarea, corelarea, convoluția sau transformările între domenii (de exemplu, transformata Fourier rapidă sau transformata Walsh). Aceasta nu include algoritmii care folosesc numai transformarea liniară sau unghiulară a unei singure imagini, cum ar fi translația, extragerea parametrilor, înregistrarea sau falsa colorație.

„Întârzierea propagării pe poarta de bază” (3) înseamnă valoarea întârzierii propagării, corespunzătoare porții de bază folosite într-un „circuit integrat monolitic”. Pentru o „familie” de „circuite integrate monolitice”, aceasta poate fi specificată fie ca întârzierea propagării pe poarta tipică în cadrul familiei’ date, fie ca întârziere tipică a propagării pe poartă în cadrul „familiei” date.

N.B.1.   „Întârzierea propagării pe poarta de bază” nu trebuie confundată cu întârzierea intrării/ieșirii a unui „circuit integrat monolitic”complex.

N.B.2.   „Familia” constă în totalitatea circuitelor integrate pentru care toate cele ce urmează sunt aplicate, cu excepția cazurilor în care metodologia lor de fabricație și caracteristicile le absolvă de respectivele funcțiuni:

a.  arhitectură comună a produselor hardware și software;

b.  proiectare comună și proces tehnologic comun; și

c.  caracteristici de bază comune.

„Laser chimic” (6) înseamnă un „laser” în care agenții activi sunt excitați prin intermediul unei energii emise de o reacție chimică.

„Laser CW” (6): un „laser” care produce o energie nominală constantă de ieșire pentru mai mult de 0,25 secunde.

„Laser de putere ultraînaltă” („SHPL”) (6) înseamnă un „laser” capabil să emită (total sau parțial), o energie în impuls ce depășește 1 kJ într-un interval de 50 ms sau având o putere medie ori o putere CW de peste 20 kW.

„Laser în impulsuri” (6) înseamnă un „laser” a cărui „durată a impulsului” este mai mică sau egală cu 0,25 secunde.

„Laserul” (0, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 și 9) este un produs care produce lumină coerentă atât în spațiu, cât și în timp, prin amplificare cu ajutorul emisiei stimulate a radiației.

N.B.  

A se vedea, de asemenea,

„Laser chimic”;

„Laser CW”;

„Laser în impulsuri”;

„Laser de putere ultraînaltă”.

„Lărgime de bandă fracționată” (3 și 5) înseamnă „lărgimea de bandă instantanee” împărțită la frecvența centrală, exprimată procentual.

„Lărgime de bandă instantanee” (3, 5 și 7) înseamnă lărgimea de bandă pe care puterea de ieșire rămâne constantă la 3 dB fără modificarea altor parametri de funcționare.

„Magnetometrele” (6) sunt instrumente concepute pentru a detecta câmpurile magnetice generate de surse exterioare instrumentului. Constau dintr-un singur element detector de câmp magnetic și dispozitivele electronice asociate a căror ieșire măsoară câmpul magnetic.

„Materiale energetice” (1) înseamnă substanțe sau amestecuri care reacționează chimic pentru eliberarea energiei necesare utilizării căreia îi sunt destinate. „Explozivi”, „produse pirotehnice” și „combustibili” sunt subclase ale materialelor energetice.

„Materiale fisionabile speciale” (0) înseamnă plutoniu 239, uraniu 233, „uraniu îmbogățit în izotopi 235 sau 233” și orice materiale care le conțin.

„Materialele fibroase sau filamentare” (0, 1, 8 și 9) includ:

a. „monofilamente” continue;

b. „toroane” și „mănunchiuri” continue;

c. „benzi”, țesături, pâsle și împletituri;

d. fibre tăiate, celofibre și materiale de protecție din fibre;

e. trichite monocristaline sau policristaline de orice lungime;

f. pulpă poliamidică aromatică.

„Materialele rezistente la coroziunea cauzată de UF6” (0) includ cuprul, aliajele de cupru, oțelul inoxidabil, aluminiul, oxidul de aluminiu, aliajele de aluminiu, nichelul sau aliajele care conțin 60 % sau mai mult nichel în greutate și polimerii de hidrocarburi complet fluorurate.

„Matrice” (1, 2, 8 și 9) înseamnă o fază în mod substanțial continuă care umple spațiul dintre particule, materiale filiforme sau fibre.

„Mănunchi” (1) înseamnă un fascicul de „fibre” (în general 12-120) aproximativ paralele.

N.B.   „Fibră” înseamnă o mulțime de „monofilamente” (în general peste 200) dispuse aproximativ în paralel.

„Meșa” (1) este un fascicul de „monofilamente”, de obicei aproximativ paralele.

„Microcircuit microcalculator” (3): un „circuit integrat monolitic” sau un „circuit integrat cu microplachete multichip”, conținând o unitate aritmetică logică (ALU), capabilă să execute instrucțiuni cu caracter general dintr-o memorie internă, asupra datelor conținute în memoria internă.

N.B.   Memoria internă poate fi extinsă printr-o memorie externă.

„Microcircuit microprocesor” (3): un „circuit integrat monolitic” sau un „circuit integrat cu microplachete multichip”, conținând o unitate aritmetică logică (ALU), capabilă să execute instrucțiuni cu caracter general dintr-o memorie externă.

N.B.1.   „Microcircuitul microprocesor” nu conține în mod normal memorie încorporată accesibilă utilizatorului, deși o memorie încorporată în cip poate fi folosită la îndeplinirea funcției sale logice.

N.B.2.   Această definiție include seturile de cipuri care sunt concepute să lucreze împreună pentru a realiza funcția de „microcircuit microprocesor”.

„Microorganisme” (1 și 2) înseamnă bacterii, virusuri, micoplasme, rickettsii, chlamydii sau fungi, indiferent dacă sunt naturale, selecționate sau modificate, fie sub formă de „culturi vii izolate”, fie ca material care include material viu care a fost în mod deliberat inoculat sau contaminat cu astfel de culturi.

„Modul de serviciu al unui vehicul spațial” (9) înseamnă echipamentul care furnizează infrastructura de sprijin a „vehiculului spațial” și în care este amplasată „sarcina utilă a vehiculului spațial”.

„Modul specific” (0, 1 și 9) înseamnă modulul lui Young exprimat în pascali, echivalent cu N/m2 împărțit la greutatea specifică exprimată în N/m3, măsurat la o temperatură de (296 ± 2) K [(23 ± 2) °C] și la o umiditate relativă de (50 ± 5) %.

„Monofilamentul” (1) sau filamentul este cea mai mică subdiviziune a fibrei, de obicei cu un diametru de câțiva microni.

„Necesar” (GTN, 5, 6, 7, 9), astfel cum se aplică „tehnologiei”, se referă numai la acea parte a „tehnologiei” care este în mod special responsabilă de atingerea sau depășirea nivelurilor de performanță, a caracteristicilor sau a funcțiilor supuse controlului. O astfel de „tehnologie”„necesară” poate fi comună unor produse diferite.

„Operațiuni, administrare sau întreținere” („OAM”) (5) înseamnă efectuarea uneia sau a mai multora dintre următoarele sarcini:

a. stabilirea sau gestionarea oricăreia dintre următoarele:

1. conturi sau privilegii ale utilizatorilor sau ale administratorilor;

2. setări ale unui produs; sau

3. date de autentificare necesare sarcinilor descrise la punctul a.1. sau a.2.;

b. monitorizarea sau gestionarea stării de funcționare sau a performanței unui produs; sau

c. gestionarea registrelor sau a datelor de audit necesare oricărora dintre sarcinile descrise la punctul a sau b.

Notă:   „OAM” nu include niciuna dintre următoarele sarcini sau funcții de gestionare a cheilor asociate:

a.   furnizarea sau modernizarea oricărei funcții criptografice care nu este legată în mod direct de stabilirea sau de gestionarea datelor de autentificare necesare sarcinilor descrise la punctul a.1 ori a.2. de mai sus; sau

b.   executarea oricărei funcții criptografice a unui produs privind transmiterea (forwarding) sau traficul de date (data plane).

„Performanță de vârf ajustată” (4) înseamnă o rată de vârf ajustată la care „calculatoarele digitale” efectuează adunări și înmulțiri cu virgulă mobilă, la 64 biți sau mai mult, fiind exprimată în TeraFLOPS ponderate (WT), în unități de 1012 operațiuni cu virgulă mobilă pe secundă.

N.B.   A se vedea categoria 4, Nota tehnică.

„Pila de combustie” (8) este un dispozitiv electrochimic care convertește energia chimică direct în electricitate în curent continuu (CC), consumând combustibil de la o sursă externă.

„Pixelul activ” (6) înseamnă un element minim (unic) al unei rețele cu corp solid care are funcția de transfer fotoelectric atunci când este expus la radiație luminoasă (electromagnetică).

„Precizie” (2, 3, 6, 7, 8), de obicei măsurată în termeni de imprecizie, înseamnă deviația maximă, pozitivă sau negativă, a unei valori indicate față de un standard acceptat sau față de valoarea reală.

„Prelucrare în timp real” (6) înseamnă prelucrarea datelor cu ajutorul unui sistem informatic care oferă nivelul necesar de funcționare, în funcție de resursele disponibile, cu un timp de răspuns garantat, indiferent de încărcarea sistemului, atunci când este stimulat de un eveniment extern.

„Prese izostatice” (2) înseamnă echipamente capabile să regleze presiunea într-o cavitate închisă prin intermediul a diverse medii (gaz, lichid, particule solide etc.) cu scopul de a crea în toate direcțiile în interiorul cavității o presiune egal distribuită asupra unei piese de prelucrat sau asupra unui material.

„Producție” (GTN, NTN și toate categoriile) înseamnă toate fazele de producție, cum ar fi: construcția, tehnologia de producție, fabricarea, integrarea, asamblarea (montarea), inspectarea, testarea, asigurarea calității.

„Produse software de intruziune” (4) înseamnă „produse software” care sunt special concepute sau modificate pentru a evita detectarea de către „instrumentele de monitorizare” sau a invalida „contramăsurile de protecție” ale unui computer sau dispozitiv ce poate fi folosit într-o rețea și care execută oricare din următoarele:

a. extragerea de date sau de informații dintr-un computer ori dintr-un dispozitiv care poate fi folosit într-o rețea sau modificarea datelor sistemului ori ale utilizatorului; sau

b. modificarea căii de execuție standard a unui program sau a unui proces pentru a permite executarea instrucțiunilor furnizate din exterior.

Note:

1.   „Produsele software de intruziune” nu includ niciunul dintre următoarele:

a.   programele de administrare a virtualizării (hypervisors), programele de detectare și corectare a erorilor (debuggers) sau instrumentele de inginerie inversă a produselor software (SRE);

b.   „produsele software” pentru gestionarea drepturilor digitale (DRM); sau

c.   „produsele software” concepute pentru a fi instalate de către producători, administratori sau utilizatori, în scopuri de urmărire sau de recuperare a bunurilor.

2.   Dispozitivele care pot fi folosite într-o rețea includ dispozitivele mobile și contoarele inteligente.

Note tehnice:

1.   „Instrumente de monitorizare”: „produse software” sau dispozitive hardware care monitorizează comportamentele sistemului sau procesele care se derulează într-un dispozitiv. Acestea includ produsele antivirus (AV), produsele de securitate pentru punctul final, produsele pentru securitatea personală (PSP), sistemele de detectare a intruziunilor (IDS), sistemele de prevenire a intruziunilor (IPS) sau firewallurile.

2.   „Contramăsuri de protecție”: tehnici menite să asigure executarea codurilor în condiții de siguranță, cum ar fi prevenirea executării datelor (DEP), randomizarea configurării spațiului de adrese (ASRL) sau sandboxingul.

„Produse software” (GSN, toate categoriile) înseamnă o colecție formată dintr-unul sau mai multe „programe” sau „microprograme” stocate pe orice suport tangibil.

N.B.   „Microprogram” înseamnă o secvență de instrucțiuni elementare, înregistrate într-o memorie specială, a căror execuție este declanșată prin introducerea instrucțiunii sale de referință într-un registru de instrucțiuni.

„Program” (2 și 6) înseamnă o secvență de instrucțiuni pentru efectuarea unui proces exprimată într-o formă executabilă sau convertibilă într-o formă executabilă de către un calculator electronic.

„Programabilitate accesibilă utilizatorului” (6) înseamnă posibilitatea utilizatorului de a introduce, de a modifica sau de a înlocui „programe” prin alte mijloace decât:

a. modificarea fizică a cablajelor sau a interconexiunilor; sau

b. stabilirea comenzilor de funcționare, inclusiv introducerea de parametri.

„Putere de vârf” (6) înseamnă cel mai mare nivel de putere atins în „durata impulsului”.

„Putere medie de ieșire” (6) înseamnă energia totală de ieșire a „laserului”, în jouli, împărțită la perioada în timpul căreia se emite o serie de impulsuri consecutive, în secunde. Pentru o serie de impulsuri spațiate uniform aceasta este egală cu energia totală de ieșire a „laserului” pe un singur impuls, în jouli, multiplicată cu frecvența impulsurilor „laserului”, în hertzi.

„Rachete” (1, 3, 6, 7 și 9) înseamnă sisteme complete de rachete precum și sisteme de vehicule aeriene fără pilot, capabile să transporte o încărcătură utilă de cel puțin 500 kg la o distanță de cel puțin 300 km.

„Reactor nuclear” (0) înseamnă un reactor complet, capabil să funcționeze astfel încât să mențină o reacție controlată autosusținută de fisiune nucleară în lanț. Un „reactor nuclear” include toate componentele din interiorul vasului reactorului sau atașate direct acestuia, echipamentul care controlează nivelul puterii din zona activă și componentele care în mod normal conțin, vin în contact direct cu sau controlează agentul primar de răcire din miezul reactorului.

„Regim staționar” (9) înseamnă condițiile de funcționare a motorului în care parametrii motorului, precum tracțiunea/puterea, turația și altele, nu suferă fluctuații importante în condițiile în care temperatura ambiantă și presiunea aerului admis în motor sunt constante.

„Repetabilitate a poziționării unidirecționale” (2) înseamnă cea mai mică dintre valorile s R↑ și R↓ ( înainte și înapoi), astfel cum sunt definite la punctul 3.21 din standardul ISO 230-2: 2014 sau în standardele naționale echivalente, ale unui ax al unei mașini-unelte individuale.

„Repetabilitate” (7) înseamnă armonizarea între măsurători repetate ale aceleiași variabile efectuate în aceleași condiții de lucru atunci când între măsurători apar modificări ale condițiilor sau survin perioade de nefuncționare. [Referință: IEEE STD 528-2001 (abatere standard de 1 sigma)]

„Rețea locală” (4, 5) înseamnă un sistem de comunicații de date care are toate caracteristicele următoare:

a. permite comunicarea directă între un număr arbitrar de „dispozitive de date” independente; și

b. este limitat la o zonă geografică de dimensiune moderată (de exemplu, clădire de birouri, uzină, campus, antrepozit).

N.B.   ‘Dispozitiv de date' înseamnă un echipament capabil să transmită sau să recepționeze secvențe de informații digitale.

„Rețea personală” (5) înseamnă un sistem de comunicații de date care are toate caracteristicile următoare:

a. permite comunicarea directă între un număr arbitrar de „dispozitive de date” independente sau interconectate; și

b. este limitat la comunicarea între dispozitive aflate în imediata apropiere a unei persoane sau a unui controler (de exemplu, o singură încăpere, un singur birou sau un singur automobil, precum și spațiile din jurul acestora situate în apropiere).

Notă tehnică:

‘Dispozitiv de date' înseamnă un echipament capabil să transmită sau să recepționeze secvențe de informații digitale.

„Rețea plană focală” (6 și 8) înseamnă un strat planar liniar sau bidimensional ori o combinație de straturi plane ale unor elemente detectoare individuale, cu sau fără dispozitive electronice de citire, care funcționează în planul focal.

N.B.   Prezenta definiție nu include o mulțime formată din elemente detectoare unice și nici detectoare cu două, trei sau patru elemente, cu condiția ca întârzierea în timp și integrarea să nu se efectueze în cadrul elementului.

„Rezistența specifică la tracțiune” (0, 1 și 9) înseamnă rezistența maximă la tracțiune exprimată în pascali, echivalentă cu N/m2 împărțit la greutatea specifică exprimată în N/m3, măsurată la o temperatură de (296 ± 2) K [(23 ± 2)°C] și la o umiditate relativă de (50 ± 5) %.

„Rezoluție” (2) înseamnă incrementul minim al unui dispozitiv de măsurare; pentru instrumentele digitale, bitul cel mai puțin semnificativ (ref. ANSI B- 89.1.12).

„Robot” (2 și 8) înseamnă un mecanism de manipulare, care poate fi de tip cu traiectorie continuă sau punct cu punct, care poate utiliza senzori și care prezintă toate caracteristicile următoare:

a. este multifuncțional;

b. este capabil să poziționeze sau să orienteze materiale, piese, scule sau dispozitive speciale prin intermediul unor mișcări variabile în spațiu tridimensional;

c. încorporează trei sau mai multe dispozitive de deservire cu buclă închisă sau deschisă, printre care se pot număra și motoarele pas cu pas; și

d. este dotat cu „programabilitate accesibilă utilizatorului” prin metoda de învățare/redare sau prin intermediul unui calculator electronic care poate fi un controler logic programabil, adică fără intervenție mecanică.

N.B.   Definiția de mai sus nu include următoarele dispozitive:

1.   mecanismele de manipulare controlabile exclusiv manual/prin telecomandă;

2.   mecanismele de manipulare cu secvență fixă, adică dispozitive mobile automatizate ale căror mișcări sunt programate și limitate prin mijloace mecanice. Mișcările programate sunt limitate mecanic prin folosirea opritoarelor fixe, cum ar fi camele sau tijele. Succesiunea mișcărilor și alegerea traiectoriilor sau a unghiurilor nu sunt variabile sau modificabile prin mijloace mecanice, electronice sau electrice;

3.   mecanisme de manipulare cu secvență variabilă și cu comandă mecanică, adică dispozitive mobile automatizate, ale căror mișcări sunt programate și limitate prin mijloace mecanice. Mișcările programate sunt limitate mecanic prin opritoare fixe dar reglabile, cum ar fi camele sau tijele. Succesiunea mișcărilor și alegerea traiectoriilor sau a unghiurilor sunt variabile în limitele configurației programate. Variațiile sau modificările configurației programate (de exemplu, schimbarea camelor sau a tijelor) pe una sau mai multe axe de mișcare se efectuează exclusiv prin operații mecanice;

4.   mecanisme de manipulare cu secvență variabilă fără servocontrol care sunt dispozitive mobile automatizate, funcționând conform unor mișcări programate limitate prin mijloace mecanice. Programul este variabil, dar secvența este inițiată numai de semnalul binar provenind de la dispozitivele electrice binare sau de la opritoarele reglabile limitate prin mijloace mecanice;

5.   cărucioare-macara cu platformă, definite ca sisteme de manipulare funcționând în coordonate carteziene, construite ca parte integrantă a unui ansamblu vertical de compartimente de stocare și concepute pentru accesul la conținutul acestor compartimente în scopul stocării sau al extragerii.

„Salt de frecvență radar” (6) înseamnă orice tehnică ce modifică, potrivit unei secvențe pseudo-aleatoare, frecvența purtătoare a unui emițător radar în impulsuri, între impulsuri sau între grupe de impulsuri, cu o mărime egală sau mai mare decât lărgimea de bandă a impulsului.

„Salt de frecvență” (5, 6) înseamnă o formă a „spectrului împrăștiat” în care frecvența de emisie pe un singur canal de comunicație se schimbă printr-o secvență aleatoare sau pseudoaleatoare de pași discreți.

„Sarcina utilă a vehiculului spațial” (9) înseamnă echipamentul, fixat pe „modulul de serviciu al unui vehicul spațial”, conceput pentru a îndeplini o misiune în spațiu (de exemplu, comunicații, observare, sarcini științifice).

„Securitatea informațiilor” (GSN GISN 5) reprezintă toate mijloacele și funcțiile care asigură accesibilitatea, confidențialitatea sau integritatea informațiilor sau a comunicațiilor, excluzând mijloacele și funcțiile menite să asigure protecția împotriva defecțiunilor. Sunt incluse „criptografia”, „activarea criptografică”, „criptanaliza”, protecția împotriva emisiilor compromițătoare și securitatea calculatorului.

Notă tehnică:

„Criptanaliză”: analiza unui sistem criptografic sau a datelor de ieșire și de intrare ale sistemului, realizată în scopul de a obține variabile confidențiale sau informații importante, inclusiv textul în clar.

„Sensibilitatea radiantă” (6) este sensibilitatea radiantă (mA/W) = 0,807 × (lungime de undă în nm) x eficiența cuantică (QE).

Notă tehnică:

QE este în general exprimată sub formă de procent; cu toate acestea, în sensul acestei formule, QE este exprimată sub formă de număr zecimal mai mic decât unu, de exemplu 78 % înseamnă 0,78.

„Senzorii de imagine monospectrali” (6) sunt capabili să efectueze o achiziție de date imagistice provenite dintr-o bandă spectrală discretă.

„Senzorii de imagine multispectrali” (6) sunt capabili să efectueze o achiziție simultană sau în serie de date imagistice provenite din două sau mai multe benzi spectrale discrete. Senzorii având mai mult de 20 de benzi spectrale discrete sunt uneori denumiți senzori de imagine hiperspectrali.

„Separat anterior” (1) înseamnă aplicarea oricărui proces în scopul creșterii concentrației izotopului supus controlului.

„Set de ghidare” (7) înseamnă sistemul care integrează procesul de măsurare și de calculare a poziției și a vitezei unui vehicul (adică navigație) cu procesul de calculare și de transmitere de comenzi către sistemul de control al zborului pentru corectarea traiectoriei.

„Sistem anticuplu cu circulație controlată sau sistem de control al direcției cu circulație controlată” (7) înseamnă un sistem care folosește aerul suflat peste suprafețe aerodinamice pentru a crește sau a controla forțele generate de suprafețe.

„Sistem de control al zborului prin fibră optică” (7) înseamnă un sistem digital primar de control al zborului care utilizează feedback-ul pentru a controla „aeronava” pe durata zborului, în cadrul căruia comenzile către efectori/actuatori sunt semnale optice.

„Sistem electric de control al zborului” (7) înseamnă un sistem digital primar de control al zborului care utilizează feedback-ul pentru a controla „aeronava” pe durata zborului, în cadrul căruia comenzile către efectori/actuatori sunt semnale electrice.

„Sisteme de navigație bazate pe date de referință” („DBRN”) (7) înseamnă sisteme care utilizează surse variate de date de cartare topografică măsurate anterior, integrate pentru a furniza informații de navigație fiabile în condiții dinamice. Sursele de date includ hărți batimetrice, hărți ale cerului, hărți gravitaționale, hărți magnetice sau hărți digitale de teren 3D.

„Sisteme FADEC” (9) înseamnă sisteme de control electronic digital complet autoritar al motorului (Full Authority Digital Engine Control Systems) - un sistem de control electronic digital pentru un motor cu turbină cu gaz care poate să controleze în mod autonom motorul de-a lungul întregului ciclu de funcționare, de la pornirea motorului până la oprirea acestuia, atât în condiții normale, cât și în condiții de avarie.

„Sistemele active pentru controlul zborului” (7) sunt sisteme care au funcția de a împiedica deplasările sau încărcările structurale nedorite ale „aeronavelor” și ale rachetelor prin prelucrarea autonomă a datelor de ieșire primite de la mai mulți senzori, furnizând apoi comenzile preventive necesare pentru realizarea controlului automat.

„Sistemele de compensare” (6) sunt formate din senzorul scalar primar, unul sau mai mulți senzori de referință (de exemplu, „magnetometre” vector) și un produs software care permite reducerea zgomotului de rotație al corpului rigid al platformei.

„Spectru împrăștiat radar” (6) înseamnă orice tehnică de modulare pentru repartiția energiei emisă de un semnal cu o bandă de frecvență relativ îngustă, pe o bandă de frecvență mult mai largă, folosind codificarea aleatorie sau pseudoaleatorie.

„Spectru împrăștiat” (5) înseamnă tehnica prin care energia dintr-un canal de comunicații în bandă relativ îngustă este împrăștiată pe un spectru de energie mult mai larg.

„Spectru împrăștiat” al unui radar (6) - a se vedea „Spectru împrăștiat radar”.

„Stabilitate” (7) înseamnă abaterea standard (1 sigma) a variației unui anumit parametru de la valoarea sa calibrată măsurată în condiții de temperatură stabilă. Poate fi exprimată ca funcție de timp.

„Stat participant” (7 și 9): stat participant la Aranjamentul de la Wassenaar. (a se vedea www.wassenaar.org)

„Statele care sunt (nu sunt) părți la Convenția privind armele chimice” (1) sunt statele pentru care Convenția privind interzicerea dezvoltării, producerii, stocării și folosirii armelor chimice și distrugerea acestora a intrat (nu a intrat) în vigoare. (A se vedea www.opcw.org).

„Substrat” (3) înseamnă o foaie de material de bază cu sau fără o schemă de conexiuni, pe care sau în care, pot fi plasate „componente discrete”, circuite integrate sau ambele.

N.B.1.   „Componentă discretă”: un „element de circuit” în capsulă separată, dispunând de propriile conexiuni externe.

N.B.2.   „Element de circuit”: o singură componentă funcțională activă sau pasivă a unui circuit electronic, cum ar fi o diodă, un tranzistor, o rezistență, un condensator etc.

„Substraturi brute” (3 și 6) înseamnă compuși monolitici cu dimensiuni corespunzătoare pentru producerea de elemente optice, cum ar fi oglinzi sau ferestre optice.

„Subunitatea de toxină” (1) este un component separat din punct de vedere structural și funcțional al unei „toxine” întregi.

„Superaliaje” (2 și 9) înseamnă aliaje pe bază de nichel, cobalt sau fier care prezintă o rezistență superioară oricăror aliaje din seria AISI 300 la temperaturi mai mari de 922 K (649 °C) în condiții dificile de mediu și de funcționare.

„Superconductor” (1, 3, 5, 6 și 8) înseamnă materiale (adică metale, aliaje sau compuși) care își pot pierde în totalitate rezistența electrică (adică pot ajunge la o conductivitate electrică infinită și pot transporta curenți electrici foarte mari fără a produce căldură prin efectul Joule).

N.B.   Starea „supraconductoare” a unui material este caracterizată individual de o „temperatură critică”, un câmp magnetic critic, care este funcție de temperatură și de densitatea critică a curentului, care este în același timp funcție de câmpul magnetic și de temperatură.

„Tehnologie” (GTN, NTN și toate categoriile) înseamnă informații specifice necesare pentru „dezvoltarea”, „producția” sau „utilizarea” produselor. Aceste informații iau forma de „date tehnice” sau „asistență tehnică”.

N.B.1.   „Asistența tehnică” poate lua forma de instrucțiuni, procedee practice, instruire, cunoștințe aplicate și servicii de consultanță și poate implica transferul de „date tehnice”.

N.B.2.   „Datele tehnice” se pot prezenta sub forma unor planuri, diagrame, modele, formule, tabele, proiecte și specificații tehnice, manuale și instrucțiuni scrise sau înregistrate pe suporturi sau dispozitive, cum ar fi discuri, benzi, memorii numai pentru citire.

„Temperatură critică” (1, 3 și 5) (uneori denumită temperatură de tranziție) a unui material „superconductor” specific înseamnă temperatura la care materialul își pierde total rezistența la trecerea curentului electric continuu.

„Timp de comutare a frecvenței” (3) înseamnă timpul (adică întârzierea) de care are nevoie un semnal atunci când se efectuează o comutare de la o frecvență de ieșire inițială precizată pentru a ajunge la sau aproape de:

a. ± 100 Hz dintr-o frecvență de ieșire finală precizată de mai puțin de 1 GHz; sau

b. ± 0,1 părți pe milion dintr-o frecvență de ieșire finală precizată egală cu sau mai mare de 1 GHz.

„Timpul de atingere a stării stabile” (6) (denumit și timp de răspuns al gravimetrului) este timpul necesar pentru ca efectele perturbatoare ale accelerațiilor induse de platformă (zgomot de înaltă frecvență) să fie diminuate.

„Toate compensările disponibile” (2) înseamnă că s-au luat în considerare toate măsurile posibile pe care producătorul le poate lua în scopul reducerii la minimum a tuturor erorilor sistematice de poziționare pentru respectivul model de mașină-unealtă sau a erorilor de măsurare pentru respectiva mașină de măsurat în coordonate.

„Toron” (1) înseamnă un fascicul de „fibre” torsionate.

N.B.   „Fibră” înseamnă o mulțime de „monofilamente” (în general peste 200) dispuse aproximativ în paralel.’

„Toxine” (1 și 2) înseamnă toxine sub formă de preparate sau de amestecuri izolate în mod deliberat, produse printr-un procedeu oarecare, altele decât toxinele prezente în calitate de contaminanți în alte materiale, cum ar fi probe patologice, culturi, produse alimentare sau stocuri de semințe de „micro-organisme”.

„Uraniu îmbogățit în izotopi 235 sau 233” (0) înseamnă uraniu care conține izotopul 235 sau 233 ori ambii izotopi în care raportul dintre suma cantităților acestor izotopi și cantitatea de izotop 238 este mai mare decât raportul dintre cantitățile de izotopi 235 și 238 din uraniul natural (0,71 %).

„Uraniu natural” (0) înseamnă uraniu care conține amestecuri de izotopi care se găsesc în natură.

„Uraniu sărăcit” (0) înseamnă uraniul care conține izotopul 235 sub nivelul întâlnit în natură.

„Utilizare” (GTN, NTN și toate categoriile) înseamnă funcționarea, instalarea (inclusiv instalarea la fața locului), întreținerea (verificarea), repararea, revizia generală și modernizarea.

„Vaccin” (1) înseamnă un produs medicinal preparat după o formulă farmaceutică care face obiectul unei licențe eliberate de către autoritățile de reglementare fie din țara producătoare, fie din țara utilizatoare, sau al unei autorizații de comercializare sau de testare clinică din partea acestor autorități, care este menit să stimuleze un răspuns imunitar de protecție la oameni sau animale pentru prevenirea unei boli a celor cărora le este administrat.

„Vehicul aerian fără pilot”(Unmanned Aerial Vehicle, UAV) (9) înseamnă orice aeronavă capabilă să decoleze, să efectueze un zbor controlat și să navigheze fără prezență umană la bord.

„Vehicul spațial” (9) înseamnă sateliți activi și pasivi și sonde spațiale.

„Vehicule mai ușoare decât aerul” (9) înseamnă baloane și „dirijabile” care utilizează pentru a se ridica aer cald sau alte gaze mai ușoare decât aerul, cum ar fi heliul sau hidrogenul.

„Viteză de deviație” (giroscop) (7) înseamnă componenta semnalului de ieșire al unui giroscop care este independentă din punct de vedere funcțional de rotația de intrare. Se exprimă în unități de viteză unghiulară. (IEEE STD 528-2001).

„Viteză de transfer numeric” (def) înseamnă viteza totală a biților de informație care sunt transferați în mod direct pe orice tip de suport.

N.B.   A se vedea, de asemenea, „viteză totală de transfer digital”.

„Viteză totală de transfer digital” (5) înseamnă numărul de biți, inclusiv biții de codificare a liniei, generali etc., pe unitate de timp, care este transferat între echipamentele corespondente în cadrul unui sistem digital de comunicații.

N.B.   A se vedea, de asemenea, „viteză de transfer digital”.

CATEGORIA 0 – MATERIALE, INSTALAȚII ȘI ECHIPAMENTE NUCLEARE

0ASisteme, echipamente și componente

0A001„Reactoare nucleare”, precum și echipamente și componente ale acestora special concepute sau pregătite, după cum urmează:

a. „reactoare nucleare”;

b. vase metalice sau principalele părți prefabricate ale acestora, inclusiv capacul vasului de presiune al reactorului, special concepute sau pregătite să conțină zona activă a „reactorului nuclear”;

c. echipamente de manipulare special concepute sau pregătite pentru a introduce sau a extrage combustibilul dintr-un „reactor nuclear”;

d. bare de control special concepute sau pregătite pentru controlul procesului de fisiune într-un „reactor nuclear”, structurile de susținere sau sprijin ale acestora, mecanismele de acționare și tuburile de ghidare ale barelor;

e. tuburi sub presiune special concepute sau pregătite să conțină atât elementele combustibile, cât și agentul primar de răcire a unui „reactor nuclear”;

f. zirconiu metalic și aliaje, sub formă de tuburi (sau ansambluri de tuburi), special concepute sau pregătite pentru a fi utilizate ca teacă a elementului combustibil într-un „reactor nuclear” și în cantități care depășesc 10 kg;

N.B.   Pentru tuburi de presiune din zirconiu a se vedea 0A001.e., iar pentru tuburi calandria a se vedea 0A001.h.

g. pompe de răcire și circulatoare de gaz, special concepute sau pregătite pentru a circula agentul primar de răcire a „reactoarelor nucleare”;

h. „structuri interne ale reactorului nuclear” special concepute sau pregătite pentru a fi utilizate într-un „reactor nuclear”, inclusiv coloanele de susținere a miezului reactorului, canalele de combustibil, tuburile calandria, ecranele termice, deflectoarele, plăcile-grilă ale zonei active și plăcile difuzorului;

Notă tehnică:

La 0A001.h. „structuri interne ale reactorului nuclear” înseamnă orice structuri principale din vasul reactorului care îndeplinesc una sau mai multe funcții, cum sunt susținerea zonei active, menținerea alinierii combustibilului, dirijarea agentului primar de răcire, asigurând ecranarea la radiații a vasului reactorului și ghidarea instrumentației din zona activă.

i. schimbătoare de căldură după cum urmează:

1. generatoare de abur special concepute sau pregătite pentru a fi utilizate în circuitul primar de răcire a unui „reactor nuclear”;

2. alte schimbătoare de căldură special concepute sau pregătite pentru a fi utilizate în circuitul primar de răcire a unui „reactor nuclear”;

Notă:   0A001.i. nu supune controlului schimbătoarele de căldură pentru sistemele de siguranță ale reactorului, de exemplu, sistemul de răcire de urgență sau sistemele de răcire prin evacuarea căldurii reziduale.

j. instrumente de detecție și măsură a neutronilor, special concepute sau pregătite pentru determinarea nivelurilor fluxului de neutroni în zona activă a „reactorului nuclear”;

k. „scuturi termice externe” special concepute sau pregătite pentru a fi utilizate într-un „reactor nuclear” pentru reducerea pierderilor de căldură și de asemenea, pentru izolarea și protecția recipientului de siguranță.

Notă tehnică:

La 0A001.k. „Scuturi termice externe” înseamnă orice structuri majore din vasul reactorului care reduc pierderea de căldură din reactor și reduc temperatura din recipientul de siguranță.

0BEchipamente de testare, inspecție si producție

0B001Instalații de separare a izotopilor „uraniului natural”, „uraniului sărăcit” și ai „materialelor fisionabile speciale”, precum și echipamente și componente special concepute sau pregătite pentru acest scop, după cum urmează:

a. instalații special concepute pentru separarea izotopilor „uraniului natural”, „uraniului sărăcit” sau ai „materialelor fisionabile speciale”, după cum urmează:

1. instalații de separare prin centrifugare gaz;

2. instalații de separare prin difuzie gazoasă;

3. instalații de separare aerodinamică;

4. instalații de separare prin schimb chimic;

5. instalații de separare prin schimb ionic;

6. instalații de separare a izotopilor prin iradierea „laser” a vaporilor atomici;

7. instalații de separare a izotopilor prin iradierea „laser” a moleculelor;

8. instalații de separare din plasmă;

9. instalații electromagnetice de separare;

b. centrifuge pentru gaz și ansambluri și componente, special concepute sau pregătite pentru procesul de separare în centrifuge pentru gaz, după cum urmează:

Notă tehnică:

La 0B001.b. prin „material cu un raport rezistență-densitate ridicat” se înțelege oricare din materialele următoare:

1.   oțel maraging cu o rezistență maximă la tracțiune egală cu 1,95 GPa sau mai mare;

2.   aliaje de aluminiu cu o rezistență maximă la tracțiune egală cu 0,46 GPa sau mai mare; sau

3.   „materiale fibroase sau filamentare” cu un „modul specific” mai mare de 3,18 × 106 m și o „rezistență specifică la tracțiune” mai mare de 7,62 × 104 m;

1. centrifuge pentru gaz;

2. ansambluri complete de rotoare;

3. tuburi rotoare cilindrice cu o grosime a peretelui egală sau mai mică de 12 mm și un diametru cuprins între 75 mm și 650 mm, confecționate din „materiale cu un raport rezistență-densitate ridicat”;

4. inele sau burdufuri cu o grosime a peretelui egală sau mai mică de 3 mm și un diametru cuprins între 75 mm și 650 mm, pentru a furniza un suport local tubului rotor sau pentru a lega un număr de tuburi rotoare, realizate din „materiale cu un raport rezistență-densitate ridicat”;

5. deflectoare cu un diametru cuprins între 75 mm și 650 mm destinate a fi montate în interiorul tubului rotor, realizate din „materiale cu un raport rezistență-densitate ridicat”.

6. garnituri de etanșare superioare/inferioare cu un diametru cuprins între 75 mm și 650 mm concepute pentru a fi montate la capetele tubului rotor și realizate din „materiale cu un raport rezistență-densitate ridicat”;

7. lagăre cu suspensie magnetică după cum urmează:

a. ansambluri de susținere care constau dintr-un electromagnet inelar suspendat în interiorul unei casete realizate din sau căptușite cu „materiale rezistente la coroziunea cauzată de UF6” conținând un mediu de amortizare și având un cuplaj magnetic cu o piesă polară sau cu al doilea magnet fixat la partea superioară a rotorului;

b. lagăre magnetice active special concepute sau pregătite pentru utilizarea în centrifuge pentru gaz.

8. lagăre special concepute, ce conțin un ansamblu pivot-capac montat pe un amortizor;

9. pompe moleculare care constau din cilindri cu caneluri elicoidale pe suprafețele interne obținute prin extruziune sau prelucrare mecanică și alezare interioară;

10. statoare de formă inelară pentru motoare multifazice de curent alternativ și cu histerezis (sau cu reluctanță), pentru funcționarea sincronă în vid, într-un domeniu de frecvență de 600 Hz sau mai mare și la o putere de 40 VA sau mai mare;

11. incinte/carcase de centrifuge care conțin ansamblul rotor tubular al unui dispozitiv centrifugal de gaz, constituite dintr-un cilindru rigid al cărui perete are grosimea de cel mult 30 mm, având extremități cu prelucrare mecanică de precizie care sunt dispuse paralel unele față de altele și perpendicular pe axa longitudinală a cilindrului, în intervalul de 0,05 grade sau mai puțin;

12. dispozitive de captare, compuse din tuburi special concepute sau pregătite pentru extracția UF6 sub formă de gaz din interiorul tubului rotorului centrifugei, pe principiul tubului Pitot, și care se pot racorda la sistemul central de prelevare a gazului;

13. schimbătoare de frecvență (convertoare sau invertoare) special concepute sau pregătite pentru alimentarea statoarelor motoarelor utilizate în procedeul de îmbogățire cu ajutorul dispozitivelor centrifugale pentru gaz și care au toate caracteristicile următoare, precum și componentele special concepute pentru acestea:

a. o frecvență multifazică de ieșire de 600 Hz sau mai mare; și

b. o stabilitate ridicată (cu un control al frecvenței mai bun de 0,2 %);

14. robineți de închidere și de reglare, după cum urmează:

a. robineți de închidere special concepuți și pregătiți să acționeze asupra fluxurilor gazoase de alimentare, de produs și de reziduu de UF6 care ies dintr-o centrifugă individuală pentru gaz;

b. robineți cu etanșare tip burduf realizați din sau protejați cu „materiale rezistente la coroziunea cauzată de UF6” cu un diametru interior de la 10 mm la 160 mm, special concepuți sau pregătiți pentru utilizarea în sistemele principale sau auxiliare ale instalațiilor de îmbogățire prin centrifugare gaz;

c. echipamente și componente special concepute sau pregătite pentru procedeul de separare prin difuzie gazoasă, după cum urmează:

1. bariere de difuzie gazoasă realizate din materiale poroase metalice, polimerice sau ceramice „rezistente la coroziunea cauzată de UF6”, cu o dimensiune a porilor de la 10 nm la 100 nm, cu o grosime egală cu 5 mm sau mai mică iar pentru configurații tubulare, cu un diametru egal cu 25 mm sau mai mic;

2. incinte de difuzie gazoasă realizate din sau protejate cu „materiale rezistente la coroziunea cauzată de UF6”;

3. compresoare sau suflante de gaz care au o capacitate de aspirație a UF6 de 1 m3/min sau mai mult și o presiune de descărcare de până la 500 kPa, și având un raport de compresie de 10:1 sau mai mic, realizate din sau protejate cu „materiale rezistente la coroziunea cauzată de UF6”;

4. garnituri de etanșare a arborilor compresoarelor sau suflantelor menționate la 0B001.c.3. și concepute pentru o rată de pierdere a gazului tampon mai mică de 1 000  cm3/min;

5. schimbătoare de căldură realizate din sau protejate cu „materiale rezistente la coroziunea cauzată de UF6” și concepute pentru o rată a pierderii de presiune mai mică de 10 Pa pe oră la o presiune diferențială de 100 kPa;

6. robineți cu etanșare tip burduf, manuali sau automați, de închidere sau reglare, realizați din sau protejați cu „materiale rezistente la coroziunea cauzată de UF6”;

d. echipamente și componente, special concepute sau pregătite pentru procedeul de separare aerodinamică:

1. ajutaje de separare care constau din canale curbate, prevăzute cu fante, cu raza de curbură mai mică de 1 mm, rezistente la coroziunea cauzată de UF6 și care au în interior o lamă care separă fluxul de gaz ce trece prin ajutaj în două fluxuri;

2. tuburi cilindrice sau conice (tuburi vortex), realizate din sau protejate cu „materiale rezistente la coroziunea cauzată de UF6” și prevăzute cu unul sau mai multe canale de admisie tangențiale;

3. compresoare sau suflante de gaz realizate din sau căptușite cu „materiale rezistente la coroziunea cauzată de UF6” și garniturile corespunzătoare de etanșare a arborilor;

4. schimbătoare de căldură realizate din sau protejate cu „materiale rezistente la coroziunea cauzată de UF6”;

5. incinte pentru elementele de separare, realizate din sau protejate cu „materiale rezistente la coroziunea cauzată de UF6” care pot conține tuburi vortex sau ajutaje de separare;

6. robineți cu etanșare tip burduf, manuali sau automați, de închidere sau reglare, realizați din sau protejați cu „materiale rezistente la coroziunea cauzată de UF6”, cu un diametru de 40 mm sau mai mare;

7. sisteme de separare a UF6 de gazul purtător (hidrogen sau heliu) pentru a reduce conținutul de UF6 la 1 ppm sau mai puțin, care includ:

a. schimbătoare de căldură criogenice și crioseparatoare capabile de temperaturi mai mici sau egale cu 153 K (– 120 °C);

b. aparate de refrigerare criogenică capabile de temperaturi mai mici sau egale cu 153 K (– 120 °C);

c. ajutaje de separare sau unități de tuburi vortex pentru separarea UF6 de gazul purtător;

d. capcane de frig pentru UF6 capabile să congeleze UF6;

e. echipamente și componente special concepute sau pregătite pentru procedeul de separare prin schimb chimic, după cum urmează:

1. coloane pulsatorii de schimb rapid lichid-lichid cu un timp de staționare de 30 secunde sau mai puțin și rezistente la acidul clorhidric concentrat (de exemplu, realizate din sau protejate cu sticlă sau materiale plastice adecvate cum ar fi polimerii de hidrocarburi fluorurate);

2. contactoare centrifugale de schimb rapid lichid-lichid cu un timp de staționare de 30 secunde sau mai puțin și rezistente la acidul clorhidric concentrat (de exemplu, confecționate din sau protejate cu sticlă sau materiale plastice adecvate cum ar fi polimerii de fluorocarburi);

3. celule pentru reducere electrochimică, rezistente la efectul de coroziune al soluțiilor de acid clorhidric concentrat, destinate reducerii uraniului dintr-o stare de valență la alta;

4. echipamente de alimentare a celulelor de reducere electrochimică, pentru prelevarea de U+4 din fluxul organic și, pentru părțile în contact cu fluxul, realizate din sau protejate cu materiale corespunzătoare (de exemplu, sticlă, polimeri de fluorocarburi, sulfat de polifenil, polieter sulfonat și grafit impregnat cu rășină);

5. sisteme de pregătire a alimentării pentru producerea soluțiilor de clorură de uraniu de mare puritate, compuse din echipamente de purificare prin dizolvare, extracție cu solvenți și/sau schimb de ioni, precum și celulele electrolitice pentru reducerea uraniului U+6 sau U+4 la U+3;

6. sisteme de oxidare a uraniului, pentru oxidarea U+3 la U+4;

f. echipamente și componente special concepute sau pregătite pentru procedeul de separare prin schimb de ioni, după cum urmează:

1. rășini schimbătoare de ioni cu reacție rapidă, rășini poroase macroreticulare sau peliculare ale căror grupări active de schimb chimic se limitează la un strat superficial care acoperă un suport poros inactiv și alte structuri compozite sub o formă adecvată, inclusiv sub formă de particule sau de fibre, cu un diametru de 0,2 mm sau mai mic, rezistente la soluții de acid clorhidric concentrat și concepute pentru a se obține un timp de înjumătățire a vitezei de schimb mai mic de 10 s și care pot funcționa la temperaturi cuprinse între 373 K (100 °C) și 473 K (200 °C);

2. coloane schimbătoare de ioni (cilindrice) cu un diametru mai mare de 1 000  mm, realizate din sau căptușite cu materiale rezistente la acid clorhidric concentrat (de exemplu, titan sau materiale plastice pe bază de fluorocarbon) și capabile să funcționeze la temperaturi cuprinse între 373 K (100 °C) și 473 K (200 °C) și la presiuni mai mari de 0,7 MPa;

3. sisteme schimbătoare de ioni cu reflux (sisteme de oxidare sau reducere chimică sau electrochimică) pentru regenerarea agenților chimici de reducere sau de oxidare utilizați în cascadele pentru intensificarea schimbului de ioni;

g. echipamente și componente special concepute sau pregătite pentru procedeele de separare pe bază de laser care utilizează separarea izotopilor prin iradierea cu laser a vaporilor atomici, după cum urmează:

1. sisteme de vaporizare a uraniului metalic concepute pentru a realiza eliberarea unei puteri de 1 kW sau mai mult asupra țintei, destinate a fi utilizate în îmbogățirea prin laser;

2. sisteme de manipulare a uraniului metalic în stare lichidă sau de vapori, special concepute sau pregătite pentru manipularea uraniului topit, a aliajelor de uraniu topite sau a vaporilor de uraniu metalic pentru utilizarea la îmbogățirea prin laser, precum și componente special concepute ale acestora;

N.B.   A SE VEDEA ȘI 2A225.

3. ansambluri colectoare de produse și reziduuri pentru uraniul metalic în stare lichidă sau solidă, realizate din sau căptușite cu materiale rezistente la căldură și la coroziunea uraniului în stare lichidă sau de vapori, cum ar fi grafitul acoperit cu oxid de ytriu sau tantalul;

4. incinte de module separatoare (vase cilindrice sau paralelipipedice) care permit instalarea sursei de vapori de uraniu metalic, a tunurilor de electroni și a colectoarelor de produse și reziduuri;

5. „lasere” sau sisteme „laser” special concepute sau pregătite pentru separarea izotopilor de uraniu, prevăzute cu un stabilizator de frecvență pentru a putea să funcționeze pe perioade lungi;

N.B.   A SE VEDEA, DE ASEMENEA, 6A005 și 6A205.

h. echipamente și componente special concepute sau pregătite pentru procedeele de separare pe bază de laser care utilizează separarea izotopilor prin iradierea cu laser a moleculelor, după cum urmează:

1. ajutaje de descărcare supersonică pentru răcirea amestecurilor de UF6 și a gazelor purtătoare până la 150 K (– 123 °C) sau mai puțin și realizate din „materiale rezistente la coroziunea cauzată de UF6”;

2. componente sau dispozitive ale colectoarelor de produse și reziduuri, special concepute sau pregătite pentru colectarea materialului din uraniu sau a reziduurilor de material din uraniu ca urmare a iradierii cu lumină laser, realizate din „materiale rezistente la coroziunea cauzată de UF6”;

3. compresoare realizate din sau căptușite cu „materiale rezistente la coroziunea cauzată de UF6” și garniturile de etanșare ale arborilor acestora;

4. echipamente pentru fluorurarea UF5 (solid) în UF6 (gaz);

5. sisteme de separare a UF6 de gazul purtător (de exemplu, azot, argon sau un alt gaz) care cuprind următoarele echipamente:

a. schimbătoare de căldură criogenice și crioseparatoare capabile de temperaturi mai mici sau egale cu 153 K (– 120 °C);

b. aparate de refrigerare criogenică capabile de temperaturi mai mici sau egale cu 153 K (– 120 °C);

c. capcane de frig pentru UF6 capabile să congeleze UF6;

6. „lasere” sau sisteme „laser” special concepute sau pregătite pentru separarea izotopilor de uraniu prevăzuți cu un stabilizator de frecvență pentru a putea să funcționeze pe perioade lungi;

N.B.   A SE VEDEA, DE ASEMENEA, 6A005 și 6A205.

i. echipamente și componente special concepute sau pregătite pentru procedeul de separare cu plasmă:

1. surse de energie cu microunde și antene pentru producerea sau accelerarea ionilor, cu o frecvență de ieșire mai mare de 30 GHz și o putere medie de ieșire mai mare de 50 kW;

2. bobine de excitație ionică, de radiofrecvență, pentru frecvențe mai mari de 100 kHz și capabile să suporte o putere medie mai mare de 40 kW;

3. sisteme generatoare de plasmă de uraniu;

4. neutilizate;

5. ansambluri colectoare de produse și reziduuri pentru uraniul metalic în stare solidă, realizate din sau căptușite cu materiale rezistente la căldura și la coroziunea uraniului în stare de vapori, cum ar fi grafitul acoperit cu oxid de ytriu sau tantalul;

6. incinte cu module separatoare (cilindrice) pentru instalarea sursei de plasmă de uraniu, a bobinei de excitație de radiofrecvență și a colectoarelor de produse și reziduuri, realizate dintr-un material adecvat nemagnetic (de exemplu, oțel inoxidabil);

j. echipamente și componente, special concepute și pregătite pentru procesul de separare electromagnetică, după cum urmează:

1. surse de ioni unice sau multiple, formate dintr-o sursă de vapori, ionizatorul și acceleratorul de fascicul, realizate din materiale nemagnetice adecvate (de exemplu, grafit, oțel inoxidabil sau cupru) și capabile sa furnizeze un curent total de ionizare egal cu 50 mA sau mai mare;

2. plăci colectoare de ioni cu două sau mai multe fante sau cavități pentru colectarea fasciculelor de ioni de uraniu îmbogățit sau sărăcit, realizate din materiale adecvate nemagnetice (de exemplu, grafit sau oțel inoxidabil);

3. incinte vidate pentru separatoare electromagnetice de uraniu, realizate din materiale nemagnetice (de exemplu, oțel inoxidabil) și proiectate pentru a funcționa la presiuni mai mici sau egale cu 0,1 Pa;

4. piese polare cu un diametru mai mare de 2 m;

5. surse de alimentare de înaltă tensiune pentru surse de ioni, care au toate caracteristicile următoare:

a. capabile de o funcționare permanentă;

b. tensiune de ieșire mai mare sau egală cu 20 000  V;

c. curent de ieșire mai mare sau egal cu 1 A; și

d. variații ale tensiunii mai mici de 0,01 % pe o perioadă de 8 ore;

N.B.   A SE VEDEA ȘI 3A227.

6. surse de alimentare a magneților (putere mare, curent continuu) care au toate caracteristicile următoare:

a. capabile de o funcționare permanentă cu un curent de ieșire mai mare sau egal cu 500 A, la o tensiune mai mare sau egală cu 100 V; și

b. variații ale intensității curentului sau ale tensiunii mai mici de 0,01 % pe o perioadă de 8 ore.

N.B.   A SE VEDEA ȘI 3A226.

0B002Sisteme auxiliare, echipamente și componente special concepute sau pregătite pentru instalațiile de separare izotopică menționate la 0B001, realizate din sau căptușite cu „materiale rezistente la coroziunea cauzată de UF6”, după cum urmează:

a. autoclave de alimentare, cuptoare sau sisteme utilizate pentru introducerea UF6 în procesul de îmbogățire;

b. condensatori sau capcane de frig utilizate pentru extragerea UF6 din procesul de îmbogățire, în vederea transferului său ulterior după încălzire;

c. stații pentru produse și reziduuri, destinate transferului UF6 în containere;

d. stații de lichefiere sau solidificare utilizate pentru extracția UF6 din procesul de îmbogățire prin comprimarea, răcirea și conversia UF6 la o formă lichidă sau solidă;

e. sisteme de conducte și colectori special concepute sau pregătite pentru manipularea UF6 în interiorul cascadelor de difuzie, de centrifugare sau aerodinamice;

f. sisteme și pompe de vid, după cum urmează:

1. distribuitoare, colectoare de vid sau pompe de vid cu o capacitate de aspirație mai mare sau egală cu 5 m3/min;

2. pompe de vid special concepute pentru a funcționa în atmosferă de UF6, realizate din sau căptușite cu „materiale rezistente la coroziunea cauzată de UF6”; sau

3. sisteme de vid constând din distribuitoare de vid, colectoare de vid și pompe de vid concepute să funcționeze în atmosfere de UF6;

g. spectrometre de masă/surse de ioni pentru UF6, capabile să preleveze permanent eșantioane din fluxuri gazoase de UF6 și care prezintă toate caracteristicile următoare:

1. capabile să măsoare ioni cu masa atomică mai mare sau egală cu 320 unități atomice de masă și cu o rezoluție mai bună de 1 parte la 320;

2. dotate cu surse de ioni realizate din sau protejate cu nichel, aliaje pe bază de nichel-cupru cu un conținut de nichel de minimum 60 % din greutate, sau aliaje de nichel-crom;

3. dotate cu surse de ionizare prin bombardare cu electroni; și

4. dotate cu un colector adaptat pentru analiza izotopică.

0B003Instalații de conversie a uraniului și echipamente special concepute sau pregătite pentru acest scop, după cum urmează:

a. sisteme pentru conversia concentratelor de minereu de uraniu în UO3;

b. sisteme pentru conversia UO3 în UF6;

c. sisteme pentru conversia UO3 în UO2;

d. sisteme pentru conversia UO2 în UF4;

e. sisteme pentru conversia UF4 în UF6;

f. sisteme pentru conversia UF4 în uraniu metalic;

g. sisteme pentru conversia UF6 în UO2;

h. sisteme pentru conversia UF6 în UF4;

i. sisteme pentru conversia UO2 în UCl4.

0B004Instalații de producere sau de concentrare a apei grele, a deuteriului sau a compușilor de deuteriu, precum și echipamente și componente special concepute sau pregătite pentru acestea, după cum urmează:

a. instalații de producere și concentrare a apei grele, a deuteriului sau a compușilor de deuteriu, după cum urmează:

1. instalații de schimb apă-hidrogen sulfurat;

2. instalații de schimb amoniac-hidrogen;

b. echipamente și componente, după cum urmează:

1. turnuri de schimb apă-hidrogen sulfurat, cu un diametru mai mare sau egal cu 1,5 m, capabile să funcționeze la presiuni mai mari sau egale cu 2 MPa;

2. suflante sau compresoare centrifugale de presiune scăzută (adică 0,2 MPa) cu o treaptă, pentru circularea hidrogenului sulfurat gazos (adică un gaz ce conține peste 70 % H2S) cu un debit mai mare sau egal cu 56 m3/s atunci când funcționează la o presiuni de aspirare mai mari sau egale cu 1,8 MPa și echipate cu garnituri concepute pentru a fi utilizate în mediu umed în prezența H2S;

3. turnuri de schimb amoniac-hidrogen, cu o înălțime mai mare sau egală cu 35 m, cu un diametru cuprins între 1,5 m și 2,5 m, capabile să funcționeze la presiuni mai mari de 15 MPa;

4. structuri interne ale turnurilor, inclusiv contactoare și pompe aferente treptelor, inclusiv pompe submersibile, pentru producția de apă grea prin procesul de schimb amoniac-hidrogen;

5. instalații de cracare a amoniacului, cu o presiune de funcționare egală sau mai mare de 3 MPa, pentru producția de apă grea prin procesul de schimb amoniac-hidrogen;

6. analizori cu absorbție în infraroșu, capabili să analizeze permanent raportul hidrogen-deuteriu, la concentrații ale deuteriului egale sau mai mari de 90 %;

7. arzătoare catalitice pentru conversia gazului de deuteriu îmbogățit în apă grea, prin procesul de schimb amoniac-hidrogen;

8. sisteme complete de îmbogățire a apei grele sau coloane concepute în acest scop, pentru îmbogățirea apei grele până la un nivel de concentrație a deuteriului cerut de reactoarele nucleare;

9. convertizoare pentru sinteza amoniacului sau unități de sinteză a amoniacului, special concepute sau pregătite pentru producția de apă grea prin procesul de schimb amoniac-hidrogen.

0B005Instalații special concepute pentru fabricarea elementelor de combustibil pentru „reactoare nucleare” și echipamente special concepute sau pregătite în acest scop.

Notă tehnică:

Echipamentul special conceput sau pregătit pentru fabricarea elementelor de combustibil pentru „reactoare nucleare” include echipamente care:

1.   intră în mod normal în contact direct cu fluxul de producție al materialelor nucleare, le prelucrează în mod direct sau controlează în mod direct fluxul de producție al acestora;

2.   asigură etanșarea materialelor nucleare în interiorul tecii;

3.   verifică integritatea tecii sau a etanșării;

4.   verifică parametrii finali ai elementelor de combustibil etanșat; sau

5.   sunt utilizate pentru asamblarea elementelor reactorului.

0B006Instalații de reprocesare a elementelor de combustibil iradiat pentru „reactoare nucleare” și echipamente și componente special concepute sau pregătite în acest scop.

Notă:   0B006 include:

a.   instalații de reprocesare a elementelor de combustibil iradiat pentru „reactoare nucleare”, inclusiv echipamente și componente care vin în mod normal în contact direct și controlează în mod direct combustibilul iradiat și principalele fluxuri de prelucrare a materialelor nucleare și a produselor de fisiune;

b.   mașini de tocat sau de mărunțit elementele de combustibil, adică echipamente telecomandate destinate tăierii, tocării, mărunțirii sau forfecării ansamblurilor de combustibil iradiat pentru „reactoare nucleare”, a fasciculelor sau a barelor;

c.   dizolvatoare, rezervoare care asigură condiții de anticriticitate (de exemplu, recipiente cu diametru mic, inelare sau plate) special concepute sau pregătite pentru dizolvarea combustibilului nuclear iradiat, rezistente la căldură și coroziune și care pot fi încărcate și menținute în funcțiune prin comandă de la distanță;

d.   extractoare cu solvent, cum ar fi coloanele cu umplutură sau pulsatorii, amestecători-decantori și extractori centrifugi, rezistente la acțiunea corozivă a acidului azotic și special concepute sau pregătite pentru a fi utilizate în instalațiile de reprocesare a „uraniului natural”, a „uraniului sărăcit” și a „materialelor fisionabile speciale”;

e.   recipiente de păstrare sau de stocare special concepute pentru a evita criticitatea și a rezista la acțiunea corozivă a acidului azotic;

Notă tehnică:

Recipientele de păstrare sau de stocare pot prezenta următoarele caracteristici:

1.   pereți sau structuri interne care au un echivalent în bor (calculat pentru toate elementele constituente conform definiției din nota la 0C004) de cel puțin două procente;

2.   un diametru maxim de 175 mm pentru recipientele cilindrice; sau

3.   o lățime maximă de 75 mm pentru recipientele plate sau inelare.

f.   sisteme de măsurare a neutronilor, special concepute sau pregătite pentru integrarea și utilizarea cu sisteme de control cu proces automatizat într-o instalație de reprelucrare a „uraniului natural”, a „uraniului sărăcit” și a „materialelor fisionabile speciale”.

0B007Instalații de conversie a plutoniului și echipamente special concepute sau pregătite în acest scop, după cum urmează:

a. sisteme de conversie a azotatului de plutoniu în oxid de plutoniu;

b. sisteme de producție a plutoniului metalic.

0CMateriale

0C001„Uraniu natural”,„uraniu sărăcit” sau toriu sub formă de metal, aliaj, compus chimic sau concentrat și orice alte materiale care conțin unul sau mai multe dintre materialele menționate mai sus;

Notă:   0C001. nu supune controlului următoarele:

a.   cantitățile mai mici sau egale cu patru grame de „uraniu natural” sau „uraniu sărăcit”, atunci când acestea sunt conținute într-un instrument de detecție;

b.   „uraniul sărăcit” special fabricat pentru următoarele aplicații nenucleare civile:

1.   ecranare;

2.   ambalare;

3.   lesturi cu o masă mai mică sau egală cu 100 kg;

4.   contragreutăți cu o masă mai mică sau egală cu 100 kg;

c.   aliajele cu un conținut mai mic de 5 % toriu;

d.   produsele ceramice conținând toriu, care au fost fabricate pentru utilizări nenucleare.

0C002„Materiale fisionabile speciale”

Notă:   0C002 nu supune controlului cantitățile mai mici sau egale cu patru „grame efective”, atunci când acestea sunt conținute într-un instrument de detecție.

0C003Deuteriu, apă grea (oxid de deuteriu) și alți compuși ai deuteriului, precum și amestecuri și soluții care conțin deuteriu, în care raportul izotopic deuteriu-hidrogen este mai mare de 1:5 000.

0C004Grafit cu un grad de puritate corespunzător unui conținut mai mic de 5 ppm „echivalent în bor” și o densitate mai mare de 1,50 g/cm3 pentru utilizare într-un „reactor nuclear”, în cantități care depășesc 1 kg.

N.B.   A SE VEDEA ȘI 1C107

Nota 1:   În scopul controlului exporturilor, autoritățile competente ale statului membru în care este stabilit exportatorul vor determina dacă exporturile de grafit care îndeplinește specificațiile anterioare sunt destinate sau nu utilizării într-un „reactor nuclear”.

Nota 2:   La 0C004, „echivalentul în bor” (EB) este definit ca suma EBz pentru impurități (excluzând EBcarbon deoarece carbonul nu este considerat impuritate), inclusiv borul, în care:

EBZ (ppm) = FC x concentrația elementului Z în ppm;

image

și în care σB și σZ sunt secțiunile transversale de captură ale neutronilor termici (în barni) pentru borul prezent în natură, respectiv pentru elementul Z; iar AB și AZ sunt masele atomice ale borului prezent în natură, respectiv elementului Z.

0C005Compuși sau pudre special pregătite pentru formarea barierelor de difuzie gazoasă, rezistente la coroziunea cauzată de UF6 (de exemplu, nichel sau aliaje cu un conținut de nichel, în greutate, mai mare sau egal cu 60 %, oxid de aluminiu și polimeri de hidrocarburi în întregime fluorurate), cu un grad de puritate mai mare sau egal cu 99,9 %, o dimensiune medie a particulelor mai mică de 10 microni măsurată după standardul B330 al Asociației pentru Încercări și Materiale din SUA (ASTM) și un grad înalt de uniformitate a dimensiunilor particulelor.

0DProduse software

0D001„Produse software” special concepute sau modificate pentru „dezvoltarea”, „producția” sau „utilizarea” produselor menționate la această categorie.

0ETehnologie

0E001„Tehnologie”, în conformitate cu Nota privind tehnologia nucleară, pentru „dezvoltarea”, „producția” sau „utilizarea” produselor menționate la această categorie.

CATEGORIA 1 – MATERIALE SPECIALE ȘI ECHIPAMENTE CONEXE

1ASisteme, echipamente și componente

1A001Componente fabricate din compuși fluorurați, după cum urmează:

a. dispozitive de etanșare, garnituri, agenți de etanșare sau rezervoare elastice pentru combustibil, special concepute pentru a fi utilizate la „aeronave” sau în domeniul aerospațial, fabricate în proporție de peste 50 % în greutate din oricare dintre materialele menționate la 1C009.b sau 1C009.c;

b. neutilizate;

c. neutilizate.

1A002Structuri sau produse laminate „compozite”, după cum urmează:

N.B.   A SE VEDEA, DE ASEMENEA, 1A202, 9A010 ȘI 9A110

a. fabricate din oricare dintre următoarele:

1. o „matrice” organică și „materialele fibroase sau filamentare” menționate la 1C010.c. sau 1C010.d.: sau

2. preimpregnatele sau semifabricatele menționate la 1C010.e.;

b. fabricate dintr-o „matrice” de metal sau de carbon și din oricare dintre următoarele:

1. „materiale fibroase sau filamentare” din carbon având toate caracteristicile următoare:

a. un „modul specific” care depășește 10,15 × 106 m; și

b. o „rezistență specifică la tracțiune” ce depășește 17,7 × 104 m; sau

2. materialele menționate la 1C010.c.

Nota 1:   1A002 nu supune controlului structurile sau produsele laminate „compozite” fabricate din „materiale fibroase sau filamentare” de carbon impregnate cu rășini epoxidice, utilizate la repararea structurilor sau produselor laminate pentru „aeronave civile” și având toate caracteristicile următoare:

a.   o suprafață care nu depășește 1 m2;

b.   o lungime care nu depășește 2,5 m; și

c.   o lățime care depășește 15 mm.

Nota 2:   1A002 nu supune controlului produsele semifabricate, special concepute pentru aplicații pur civile după cum urmează:

a.   articolele sportive;

b.   industria autovehiculelor;

c.   industria de mașini unelte;

d.   aplicațiile medicale.

Nota 3:   1A002.b.1 nu supune controlului produsele semifabricate care conțin maximum două dimensiuni de filamente împletite și care sunt special concepute pentru următoarele aplicații:

a.   cuptoare de tratament termic al metalelor, utilizate pentru revenirea metalelor;

b.   echipamente de producere a cristalelor de siliciu.

Nota 4:   1A002 nu supune controlului produsele finite, special concepute pentru o aplicație specifică.

1A003Produse fabricate din poliimide aromatice ne-„fuzibile”, sub formă de film, folie, bandă sau panglică, având oricare dintre următoarele caracteristici:

a. o grosime care depășește 0,254 mm; sau

b. acoperite sau laminate cu carbon, grafit, metale sau substanțe magnetice.

Notă:   1A003 nu supune controlului produsele care sunt acoperite sau laminate cu cupru și sunt concepute pentru producția de plăci cu circuite electronice imprimate.

N.B.   Pentru poliimidele aromatice „fuzibile” sub orice formă, a se vedea 1C008.a.3.

1A004Echipamente și componente de protecție și detectare care nu sunt special concepute pentru utilizare militară, după cum urmează:

N.B.   A SE VEDEA, DE ASEMENEA, LISTA PRODUSELOR MILITARE, 2B351 ȘI 2B352.

a. măști care acoperă întreaga față, cartușe filtrante și echipamente de decontaminare, concepute sau modificate pentru protecția împotriva oricăruia dintre următorii agenți, precum și componente special concepute ale acestora, după cum urmează:

Notă:   1A004.a. include aparatele de respirat de purificare a aerului (Powered Air Purifying Respirators, PAPR) care sunt concepute sau modificate pentru protecția împotriva agenților sau a materialelor menționate la 1A004.a.

Notă tehnică:

În sensul 1A004.a:

1.   măștile care acoperă întreaga față sunt cunoscute și sub denumirea de măști de gaze.

2.   cartușele filtrante includ elementele de filtrare.

1. „agenți biologici”;

2. „materiale radioactive”;

3. agenți de război chimic (CW); sau

4. „agenți pentru combaterea dezordinii publice”, printre care:

a. α-brombenzenacetonitril (cianură de brombenzil) (CA) (CAS 5798-79-8);

b. [(2-clorfenil) metilen] propandinitril, (O-clorobenzilidenmalononitril) (CS) (CAS 2698-41-1);

c. 2-clor-1- feniletanonă, clorură de fenilacil (ω-cloroacetofenonă) (CN) (CAS 532-27-4);

d. dibenz-(b,f)-1,4-oxazepină (CR) (CAS 257-07-8);

e. 10-clor-5,10-dihidrofenarsazină (clorură de fenarsazină), (adamsită), (DM) (CAS 578-94-9);

f. N-nonanoilmorfolină, (MPA) (CAS 5299-64-9);

b. costume, mănuși și încălțăminte de protecție, special concepute sau modificate pentru protecție împotriva oricăruia dintre următorii agenți:

1. „agenți biologici”;

2. „materiale radioactive”; sau

3. agenți de război chimic (CW);

c. sisteme de detectare special concepute sau modificate pentru detecția sau identificarea oricăruia dintre următorii agenți, precum și componentele special concepute ale acestora:

1. „agenți biologici”;

2. „materiale radioactive”; sau

3. agenți de război chimic (CW).

d. echipament electronic conceput pentru detectarea sau identificarea automată a prezenței reziduurilor „explozive” și care utilizează tehnici de „detectare a urmelor” (de exemplu, unda acustică de suprafață, spectrometria de mobilitate ionică, spectrometria de mobilitate diferențială, spectrometria de masă).

Notă tehnică:

„Detectarea urmelor” înseamnă capacitatea de a detecta mai puțin de 1 ppm sub formă de vapori sau 1 mg sub formă solidă sau lichidă.

Nota 1:   1A004.d nu supune controlului echipamentele special concepute pentru uz de laborator.

Nota 2:   1A004.d nu supune controlului porțile de scanare de securitate fără contact, prin care se trece.

Notă:   1A004 nu supune controlului:

a.   dozimetrele personale pentru monitorizarea radiațiilor;

b.   echipamentele de sănătate și siguranță la locul de muncă limitate prin concepție sau funcționare la protecția împotriva pericolelor specifice siguranței rezidențiale sau industriei civile, inclusiv:

1.   mineritului;

2.   industriei extractive;

3.   agriculturii;

4.   sectorului farmaceutic;

5.   sectorului medical;

6.   sectorului veterinar;

7.   protecției mediului;

8.   gestionării deșeurilor;

9.   industriei alimentare.

Note tehnice:

1.   1A004 include echipamentele și componentele care au fost identificate, testate cu succes la standarde naționale sau care s-au dovedit eficace în alte situații pentru detectarea sau pentru protecția împotriva „materialelor radioactive”, a „agenților biologici”, a agenților de război chimic, a ‘simulanților' sau a „agenților pentru combaterea dezordinii publice”, chiar dacă astfel de echipamente sau componente sunt utilizate în industrii civile cum ar fi mineritul, industria extractivă, agricultura, industria farmaceutică, sectorul medical și veterinar, protecția mediului, gestionarea deșeurilor sau industria alimentară.

2.   „Simulantul” este o substanță sau un material utilizat în locul unui agent toxic (chimic sau biologic) în instruire, cercetare, testare sau evaluare.

3.   În sensul 1A004, „materialele radioactive” sunt materiale selectate sau modificate pentru a li se spori eficacitatea în producerea de victime în rândul oamenilor sau al animalelor, în degradarea echipamentelor sau în distrugerea culturilor sau a mediului.

1A005Veste antiglonț și componente special concepute pentru acestea, după cum urmează:

N.B.   A SE VEDEA ȘI LISTA PRODUSELOR MILITARE.

a. veste antiglonț ușoare care nu sunt fabricate în conformitate cu standarde sau specificații militare sau echivalente ale acestora, precum și componente special concepute în acest scop;

b. veste antiglonț grele care oferă o protecție balistică mai mică sau egală cu nivelul IIIA (NIJ 0101.06, iulie 2008) sau echivalentele naționale.

N.B.   Pentru „materialele fibroase sau filamentare” utilizate la fabricarea vestelor antiglonț, a se vedea 1C010.

Nota 1:   1A005 nu supune controlului vestele antiglonț atunci când acestea însoțesc utilizatorii în scopul asigurării protecției personale.

Nota 2:   1A005 nu supune controlului vestele antiglonț concepute să asigure numai protecție frontală, atât împotriva fragmentelor, cât și împotriva exploziilor provenite de la dispozitive explozive nemilitare.

Nota 3:   1A005 nu supune controlului vestele antiglonț concepute să asigure numai protecția împotriva cuțitelor, cuielor, acelor sau armelor contondente.

1A006Echipamente special concepute sau modificate pentru eliminarea dispozitivelor explozive improvizate și componente și accesorii special concepute pentru acestea, după cum urmează:

N.B.   A SE VEDEA ȘI LISTA PRODUSELOR MILITARE.

a. vehicule cu comandă de la distanță;

b. „dispozitive disruptive”.

Notă tehnică:

„Dispozitivele disruptive” sunt dispozitive special concepute în scopul prevenirii declanșării unui exploziv prin proiectarea unui proiectil lichid, solid sau friabil.

Notă:   1A006 nu supune controlului echipamentele atunci când acestea însoțesc operatorul.

1A007Echipamente și dispozitive special concepute pentru a declanșa, prin mijloace electrice, încărcături și dispozitive care conțin „materiale energetice”, după cum urmează:

N.B.   A SE VEDEA, DE ASEMENEA, LISTA PRODUSELOR MILITARE, 3A229 ȘI 3A232.

a. seturi de aprindere pentru detonatoare explozive concepute pentru a acționa detonatoarele explozive menționate la 1A007.b.;

b. detonatoare explozive cu comandă electrică, după cum urmează:

1. punte explozivă (EB);

2. punte explozivă cu fir (EBW);

3. percutor;

4. inițiatori cu folie explozivă (EFI).

Note tehnice:

1.   Termenul inițiator sau aprinzător este uneori utilizat în locul termenului detonator.

2.   În sensul 1A007.b, toate detonatoarele vizate utilizează un mic conductor electric (punte, punte cu fir sau folie) care se vaporizează exploziv atunci când sunt traversate de un impuls electric rapid de mare intensitate. La detonatoarele fără percutor, conductorul exploziv inițiază o detonație chimică într-un material de contact puternic exploziv, cum este PETN (tetranitratul de pentaeritritol). La detonatoarele cu percutor, vaporizarea explozivă a conductorului electric acționează un percutor de-a lungul unui interstițiu, iar impactul percutorului asupra unui exploziv inițiază o detonație chimică. În unele proiecte, percutorul este acționat de o forță magnetică. Termenul detonator cu folie explozivă se poate referi la un detonator EB sau la un detonator cu percutor.

1A008Încărcături, dispozitive și componente, după cum urmează:

a. „încărcături configurate” având toate caracteristicile următoare:

1. cantitate netă a materialului exploziv (NEQ) mai mare de 90 g; și

2. diametru al capsulei exterioare mai mare sau egal cu 75 mm;

b. încărcături de tăiere liniară și componente special concepute pentru acestea, având toate caracteristicile următoare:

1. o încărcătură explozivă mai mare de 40g/m; și

2. o lățime mai mare sau egală cu 10 mm;

c. fitil de detonare cu o încărcătură explozivă mai mare de 64 g/m;

d. dispozitive de tăiat, altele decât cele menționate la 1A008.b., și instrumente de secționare, cu o cantitate netă a materialului exploziv (NEQ) mai mare de 3,5 kg.

Notă tehnică:

„Încărcăturile configurate” sunt încărcături explozive configurate astfel încât să concentreze efectele suflului exploziei.

1A102Componente carbon-carbon pirolizate și reimpregnate, concepute pentru vehiculele de lansare spațială menționate la 9A004 sau pentru rachetele de sondare menționate la 9A104.

1A202Structuri compozite, altele decât cele menționate la 1A002, sub formă de tuburi și prezentând ambele caracteristici următoare:

N.B.   A SE VEDEA, DE ASEMENEA, 9A010 și 9A110.

a. un diametru interior cuprins între 75 mm și 400 mm; și

b. fabricate din oricare dintre „materialele fibroase sau filamentare” menționate la 1C010.a. sau b. sau la 1C210.a., sau din materialele preimpregnate cu carbon menționate la 1C210.c.

1A225Catalizatori platinați special concepuți sau pregătiți pentru a iniția reacția de schimb de izotopi de hidrogen între hidrogen și apă pentru recuperarea tritiului din apa grea sau pentru producția de apă grea.

1A226Filtre speciale pentru separarea apei grele de apa obișnuită, prezentând ambele caracteristici următoare:

a. fabricate din țesătură de bronz fosforos supusă unui tratament chimic de ameliorare a capacității de înmuiere; și

b. concepute pentru a fi utilizate în coloane de distilare în vid.

1A227Ferestre de blindaj antiradiații de înaltă densitate (din sticlă cu plumb sau alt material), având toate caracteristicile următoare și cadrele special concepute pentru acestea:

a. o „suprafață rece” mai mare de 0,09 m2;

b. o densitate mai mare de 3 g/cm3 și și

c. o grosime egală cu 100 mm sau mai mare.

Notă tehnică:

La 1A227, mențiunea „suprafață rece” se referă la suprafața de observare a ferestrei expusă la nivelul cel mai scăzut al radiației din aplicația concepută.

1BEchipamente de testare, inspecție si producție

1B001Echipamente pentru producția sau inspectarea structurilor sau a produselor laminate „compozite” menționate la 1A002 sau a „materialelor fibroase sau filamentare” menționate la 1C010, precum și componente și accesorii special concepute pentru acestea, după cum urmează:

N.B.   A SE VEDEA, DE ASEMENEA, 1B101 și 1B201.

a. mașini pentru înfășurarea filamentelor, ale căror mișcări de poziționare, înfășurare și răsucire a fibrelor sunt coordonate și programate pe trei sau mai multe axe de „servopoziționare primară”, special concepute pentru fabricarea structurilor „compozite” sau a produselor laminate „compozite” din „materiale fibroase sau filamentare”;

b. „mașini pentru aranjarea benzilor”, ale căror mișcări de aranjare și poziționare a benzilor sunt coordonate și programate pe cinci sau mai multe axe de „servopoziționare primară”, special concepute pentru fabricarea structurilor „compozite” ale celulelor aeronavelor sau „rachetelor”;

Notă:   La 1B001.b, „rachetă” înseamnă sisteme de rachete complete și sisteme de vehicule aeriene fără pilot.

Notă tehnică:

În sensul 1B001.b., „mașinile pentru aranjarea benzilor” au capacitatea de a aranja una sau mai multe „benzi de filamente” având o lățime mai mare de 25,4 mm și mai mică sau egală cu 304,8 mm, și de a tăia și a reporni cursele individuale ale „benzilor de filamente” pe parcursul procesului de aranjare.

c. mașini de țesut multidirecționale și multidimensionale sau mașini de întrețesere, inclusiv adaptori și truse de scule, special concepute sau modificate pentru țeserea, întrețeserea sau împletirea fibrelor pentru structurile „compozite”;

Notă tehnică:

În sensul celor menționate la 1B001.c., tehnica de întrețesere include și tricotarea.

d. echipamente special concepute sau adaptate pentru producția fibrelor de armare, după cum urmează:

1. echipamente pentru transformarea fibrelor polimerice (de exemplu poliacrilonitrilice, de mătase artificială, de gudron sau policarbosilanice) în fibre de carbon sau fibre de carbură de siliciu, inclusiv echipamente speciale pentru tensionarea fibrei pe durata încălzirii;

2. echipamente pentru depunerea chimică din vapori a elementelor sau compușilor pe substraturi filamentare încălzite, în vederea fabricării fibrelor de carbură de siliciu;

3. echipamente pentru filare umedă a ceramicilor refractare (de exemplu, a oxidului de aluminiu);

4. echipamente pentru transformarea prin tratament termic a aluminiului conținând fibre din materiale precursoare în fibre de alumină;

e. echipamente pentru producerea preimpregnatelor menționate la 1C010.e. prin metoda topirii la temperaturi înalte;

f. echipamente de verificare nedistructivă, special concepute pentru materiale „compozite”, după cum urmează:

1. sisteme de tomografie cu raze X pentru examinarea defectelor în trei dimensiuni;

2. mașini de testare cu ultrasunete cu comandă numerică ale căror mișcări de poziționare a transmițătorilor sau receptorilor sunt coordonate și programate simultan pe patru sau mai multe axe pentru a urmări profilurile tridimensionale ale componentei verificate;

g. „mașini pentru dispunerea cablurilor de filamente”, ale căror mișcări de aranjare și poziționare a cablurilor sunt coordonate și programate pe două sau mai multe axe de „servopoziționare primară”, special concepute pentru fabricarea structurilor „compozite” ale celulelor aeronavelor sau „rachetelor”.

Notă tehnică:

În sensul 1B001.g., „mașinile pentru dispunerea cablurilor de filamente” au capacitatea de a poziționa una sau mai multe „benzi de filamente’ având o lățime mai mică sau egală cu 25,4 mm, și de a tăia și reporni cursele individuale ale ”benzilor de filamente’ pe parcursul procesului de dispunere.

Note tehnice:

1.   În sensul 1B001, axele de „servopoziționare primară” controlează, sub coordonarea unui program de calculator, poziția efectorului final (adică a capului) în spațiu față de piesa de lucru, cu orientarea și direcția corectă pentru a obține procesul dorit.

2.   În sensul 1B001., o „bandă de filamente’ este o singură lățime continuă de bandă, cablu sau fibre, impregnată integral sau parțial cu rășină. ”Benzile de filamente’ impregnate integral sau parțial cu rășină le includ și pe cele acoperite cu pudră uscată care aderă la încălzire.

1B002Echipamente pentru producerea aliajelor metalice, a pulberilor de aliaje metalice sau a materialelor aliate special concepute pentru evitarea contaminării și pentru utilizarea într-unul dintre procesele menționate la 1C002.c.2.

N.B.   A SE VEDEA ȘI 1B102.

1B003Scule, matrițe, ștanțe sau dispozitive de fixare pentru „formarea superplastică” sau „legarea prin difuzie” a titanului, a aluminiului sau a aliajelor acestora, special concepute pentru fabricarea oricărora dintre următoarele:

a. structurilor celulelor aeronavelor sau structurilor aerospațiale;

b. motoarelor pentru „aeronave” sau motoarelor aerospațiale; sau

c. componentelor special concepute pentru structurile menționate la 1B003.a. sau pentru motoarele menționate la 1B003.b.

1B101Echipamente, altele decât cele menționate la 1B001, pentru „producerea” compozitelor structurale, precum și componente și accesorii special concepute în acest scop, după cum urmează,:

N.B.   A SE VEDEA ȘI 1B201.

Notă:   Componentele și accesoriile menționate la 1B101 cuprind modele, mandrine, matrițe, dispozitive de fixare și scule ce servesc la eboșarea, coacerea, tratarea, turnarea, sinterizarea sau la îmbinarea structurilor compozite, a laminatelor și a produselor realizate din acestea.

a. mașini pentru înfășurarea filamentelor sau mașini pentru dispunerea fibrelor, ale căror mișcări de poziționare, înfășurare și răsucire a fibrelor pot fi coordonate și programate pe trei sau mai multe axe, concepute pentru fabricarea structurilor compozite sau a produselor laminate compozite din materiale fibroase sau filamentare, precum și comenzile de programare și de coordonare;

b. mașini pentru aranjarea benzilor, ale căror mișcări de poziționare și aranjare a benzilor și foilor sunt coordonate și programate pe două sau mai multe axe, concepute pentru realizarea structurilor compozite pentru celulele vehiculelor aeriene și ale „rachetelor”;

c. echipamente concepute sau modificate pentru „producția” de „materiale fibroase sau filamentare”, după cum urmează:

1. echipamente pentru transformarea fibrelor polimerice (de exemplu, poliacrilonitrilice, de mătase artificială sau policarbosilanice), inclusiv dispozitive speciale pentru tensionarea firului în timpul încălzirii;

2. echipamente pentru depunerea din vapori a elementelor sau compușilor pe substraturi filamentare încălzite;

3. echipamente pentru filare umedă a ceramicilor refractare (de exemplu, oxidul de aluminiu);

d. echipamente concepute sau adaptate pentru tratamentul suprafeței fibrelor sau pentru realizarea preimpregnatelor și a semifabricatelor menționate la 9C110.

Notă:   1B101.d. include role, întinzători, echipamente de acoperire, echipamente de tăiere și matrițe clicker.

1B102„Echipamente pentru producția” de pulberi metalice, altele decât cele menționate la 1B002 și componente ale acestora, după cum urmează:

N.B.   A SE VEDEA ȘI 1B115.b.

a. „echipamente pentru producția” de pulbere metalică utilizate pentru „producția”, în mediu controlat, a materialelor sferice, sferoidale sau atomizate menționate la 1C011.a, 1C011.b, 1C111.a.1., 1C111.a.2. sau în Lista produselor militare.

b. componente special concepute pentru „echipamentele pentru producție” menționate la 1B002 sau 1B102.a.

Notă:   1B102 include:

a.   generatoarele de plasmă (cu arc electric de înaltă frecvență) care pot fi folosite pentru obținerea pulberilor metalice sferice sau pulverizate într-un mediu de apă-argon;

b.   echipamentele cu impuls electric care pot fi folosite pentru obținerea pulberilor metalice sferice sau pulverizate într-un mediu de apă-argon;

c.   echipamentele care pot fi folosite pentru „producția” pulberilor sferice de aluminiu prin pulverizarea topiturii într-un mediu inert (de exemplu, azot).

1B115Echipamente, altele decât cele menționate la 1B002 sau 1B102, pentru producția combustibililor de propulsie sau a constituenților lor și componente special concepute pentru acestea, după cum urmează:

a. „echipamente de producție”, pentru „producția”, manipularea și verificarea în vederea recepției a combustibililor de propulsie lichizi sau a constituenților lor menționați la 1C011.a, 1C011.b. și 1C111 sau în Lista produselor militare;

b. „echipamente de producție” pentru „producția”, manipularea, amestecarea, tratarea, turnarea, presarea, extrudarea, prelucrarea sau verificarea în vederea recepției a combustibililor de propulsie solizi sau a constituenților lor menționați la 1C011.a., 1C011.b., 1C111 sau în Lista produselor militare.

Notă:   1B115.b. nu supune controlului amestecătoarele prin dozare (discontinue), amestecătoarele continue sau morile cu energie hidraulică. Pentru controlul amestecătoarelor prin dozare, al amestecătoarelor continue și al morilor cu energie hidraulică, a se vedea 1B117, 1B118 și 1B119.

Nota 1:   Pentru echipamentele special concepute pentru producția de produse militare, a se vedea Lista produselor militare.

Nota 2:   1B115 nu supune controlului echipamentele pentru „producția”, manipularea și verificarea în vederea recepției a carburii de bor.

1B116Ajutaje special concepute pentru fabricarea materialelor provenite din piroliză, formate într-o matriță, o mandrină sau pe un alt suport, pornind de la precursori gazoși care se descompun în intervalul de temperatură cuprins între 1 573  K (1 300  °C) și 3 173  K (2 900  °C) la presiuni cuprinse între 130 Pa și 20 kPa.

1B117Amestecătoare prin dozare (discontinue) și componente special concepute pentru acestea, având toate caracteristicile următoare:

a. concepute sau modificate pentru amestecare sub vid în intervalul de la zero la 13,326 kPa;

b. capabile să controleze temperatura cuvei;

c. cu o capacitate volumetrică totală mai mare sau egală cu 110 litri; și

d. cel puțin un „braț de amestecare/malaxare” montat excentric.

Notă:   În 1B117.d, termenul „braț de amestecare/malaxare” nu se referă la dezaglomeratori sau arbori port-cuțite.

1B118Amestecătoare continue și componente special concepute pentru acestea, având toate caracteristicile următoare:

a. concepute sau modificate pentru amestecare sub vid în intervalul de la zero la 13,326 kPa;

b. capabile să controleze temperatura cuvei;

c. cu oricare dintre caracteristicile următoare:

1. două sau mai multe brațe de amestecare/malaxare; sau

2. cu toate caracteristicile următoare:

a. un singur braț rotativ și oscilant cu dinți/pini de malaxare; și

b. dinți/pini de malaxare în interiorul cuvei.

1B119Mori cu energie hidraulică utilizate pentru măcinarea sau sfărâmarea substanțelor menționate la 1C011.a, 1C011.b, 1C111 sau în Lista produselor militare și componente special concepute pentru acestea.

1B201Mașini pentru înfășurarea filamentelor, altele decât cele menționate la 1B001 sau 1B101 și echipamente aferente, după cum urmează:

a. mașini pentru înfășurarea filamentelor, având toate caracteristicile următoare:

1. având mișcările de poziționare, înfășurare și răsucire a fibrelor coordonate și programate pe două sau mai multe axe;

2. special concepute pentru fabricarea structurilor compozite sau a produselor laminate compozite din „materiale fibroase sau filamentare”; și

3. capabile de a realiza o înfășurare pe tuburi cilindrice cu un diametru interior cuprins între 75 mm și 650 mm și o lungime mai mare sau egală cu 300 mm;

b. comenzi pentru coordonarea și programarea mașinilor pentru înfășurarea filamentelor menționate la 1B201.a;

c. mandrine de precizie destinate mașinilor pentru înfășurarea filamentelor menționate la 1B201.a.

1B225Celule electrolitice pentru producția de fluor, a căror capacitate de producție depășește 250 g de fluor pe oră.

1B226Separatoare electromagnetice de izotopi concepute pentru, sau echipate cu, surse ionice unice sau multiple capabile să producă un curent total de fascicul ionic mai mare sau egal cu 50 mA.

Notă:   1B226 cuprinde separatoare:

a.   capabile de îmbogățirea izotopilor stabili;

b.   în care sursele de ioni și colectorii se află atât în interiorul câmpului magnetic, cât și în acele configurații în care sunt exterioare câmpului.

1B228Coloane de distilare criogenică cu hidrogen, având toate caracteristicile următoare:

a. sunt concepute pentru a funcționa la o temperatură internă mai mică sau egală cu 35 K (– 238 °C);

b. sunt concepute pentru a funcționa la o presiune internă de la 0,5 la 5 MPa;

c. sunt fabricate fie:

1. din oțel inoxidabil din seria 300 al SAE (Societatea Inginerilor de Automobile), cu conținut scăzut de sulf și cu mărimea grăuntelui de oțel austenitic conform ASTM (sau unui standard echivalent) egală cu 5 sau mai mare; fie

2. din materiale echivalente care sunt deopotrivă criogenice și compatibile cu hidrogenul (H2) și

d. au un diametru intern mai mare sau egal cu 30 cm și o „lungime efectivă” mai mare sau egală cu 4 m.

Notă tehnică:

La 1B228, prin „lungime efectivă” se înțelege înălțimea materialului de ambalare într-o coloană cu umplutură sau înălțimea activă a plăcilor contactoarelor interne dintr-o coloană cu talere.

1B230Pompe capabile să circule soluții de catalizator diluat sau concentrat de amidură de potasiu în amoniac lichid (KNH2/NH3), având toate caracteristicile următoare:

a. perfect etanșe la aer (adică închise ermetic);

b. o capacitate mai mare de 8,5 m3/h și

c. oricare dintre următoarele caracteristici:

1. pentru soluțiile de amidură de potasiu concentrate (1 % sau peste), o presiune de funcționare de la 1,5 la 60 MPa; sau

2. pentru soluțiile de amidură de potasiu diluate (sub 1 %), o presiune de funcționare de la 20 la 60 MPa.

1B231Instalații sau uzine pentru tritiu, și echipamentele aferente, după cum urmează:

a. instalații sau uzine pentru producția, recuperarea, extracția, concentrarea sau manipularea tritiului;

b. echipamente pentru instalațiile sau uzinele de tritiu, după cum urmează:

1. unități pentru răcire cu hidrogen sau heliu, capabile să răcească până la 23 K (– 250 °C) sau mai puțin, cu o capacitate de eliminare a căldurii mai mare de 150 W;

2. sisteme de depozitare sau de purificare a izotopilor de hidrogen care utilizează hidruri metalice drept suport pentru depozitare sau purificare.

1B232Turboexpandoare sau compresoare-turboexpandoare, având următoarele două caracteristici:

a. concepute să funcționeze cu o temperatură de evacuare de 35 K (– 238 °C) sau mai mică; și

b. concepute să asigure un debit de hidrogen gazos de 1 000  kg/h sau mai mare.

1B233Instalații sau uzine pentru separarea izotopilor litiului și sistemele și echipamentele aferente acestora, după cum urmează:

a. instalații sau uzine pentru separarea izotopilor litiului;

b. echipamente pentru separarea izotopilor litiului pe baza procesului de separare din amalgamul litiu-mercur, după cum urmează:

1. coloane de schimb lichid-lichid special concepute pentru amalgamurile de litiu;

2. pompe pentru mercur sau amalgam de litiu;

3. băi de electroliză pentru amalgam de litiu;

4. evaporatoare pentru soluții concentrate de hidroxid de litiu;

c. sisteme de schimbători de ioni special concepute pentru separarea izotopilor litiului, precum și componente special concepute pentru acestea;

d. sisteme de schimb chimic (utilizând eteri coroană, criptanzi sau eteri lariat), special concepute pentru separarea izotopilor litiului, precum și componente special concepute pentru acestea.

1B234Recipiente de siguranță, camere, containere și alte dispozitive similare de izolare pentru explozivi puternici, concepute pentru testarea explozivilor puternici sau a dispozitivelor explozive, și având următoarele două caracteristici:

N.B.   A SE VEDEA ȘI LISTA PRODUSELOR MILITARE.

a. concepute să rețină o explozie echivalentă cu 2 kg de TNT sau mai mare și

b. având elemente sau caracteristici de proiectare care permit transferul în timp real sau cu decalaj al informațiilor de diagnosticare sau de măsurare.

1B235Ansambluri și componente destinate producției de tritiu, după cum urmează:

a. ansambluri intenționat fabricate din sau care conțin litiu îmbogățit cu izotopul litiu-6, special concepute pentru producția de tritiu prin iradiere, inclusiv introducerea într-un reactor nuclear;

b. componente special concepute pentru ansamblurile țintă menționate la 1B235.a.

Notă tehnică:

Componentele concepute special pentru ansamblurile intenționat destinate producției de tritiu pot include pelete de litiu, adsorbanți de tritiu și teci cu acoperire specială.

1CMateriale

Notă tehnică:

Metale și aliaje:

cu excepția unor prevederi contrare, termenii „metale’ și ”aliaje’ de la 1C001-1C012 se referă la forme brute și semifabricate, după cum urmează:

forme brute:

anozi, bile, bare (inclusiv bare crestate și bare subțiri), blocuri, blocuri de oțel, blumuri, brichete, țagle, catozi, cristale, cuburi, zaruri, grăunți, granule, lingouri, bulgări, pelete, piese brute, pudră, rondele, alice, brame, miezuri, fier spongios, bare;

forme semifabricate (acoperite sau nu, placate, găurite sau perforate):

a.   materiale fasonate sau prelucrate fabricate prin rulare, tragere, extrudare, forjare, extrudare prin impact, presare, granulare, atomizare și măcinare, de exemplu: cornier, profile, inele, discuri, praf, fulgi, folii și peliculă, piese forjate, plăci, pudră, piese presate și matrițate, benzi, sârme (inclusiv sârme pentru sudură, bare și sârmă răsucită) oțel profilat, table, țevi și tuburi (inclusiv țevi rotunde, pătrate sau ambutisate), sârmă trasă sau extrudată;

b.   material turnat produs prin turnare în nisip, cochilă sau alte tipuri de matrițe, inclusiv turnarea sub presiune, forme sinterizate, și forme realizate prin metalurgia pulberilor.

Exportul de forme nelistate pretinse a fi produse finite, dar care reprezintă în realitate forme brute sau forme semifabricate nu trebuie să fie exclus din domeniul de aplicare al controlului.

1C001Materiale special concepute pentru a absorbi radiația electromagnetică sau polimeri cu conductivitate intrinsecă, după cum urmează:

N.B.   A SE VEDEA ȘI 1C101.

a. materiale pentru absorbția frecvențelor care depășesc 2 × 108 Hz, dar mai mici de 3 × 1012 Hz;

Nota 1:   1C001.a. nu supune controlului:

a.   absorbanții de tip fir de păr realizați din fibre naturale sau sintetice, cu încărcătură nemagnetică pentru asigurarea absorbției;

b.   absorbanții fără pierderi magnetice și a căror suprafață incidentă are o formă neplană, care include piramide, conuri, prisme și suprafețe spiralate;

c.   absorbanții plani, având toate caracteristicile următoare:

1.   fabricați din oricare dintre următoarele:

a.   materiale plastice spongioase (flexibile sau neflexibile) cu conținut de carbon sau materiale organice, inclusiv lianți, care produc mai mult de 5 % ecou față de valoarea de ecou a metalului, într-o bandă care depășește ± 15 % din frecvența centrală a energiei incidente și care nu sunt capabile să reziste la temperaturi ce depășesc 450 K (177 °C); sau

b.   materiale ceramice care produc mai mult de 20 % ecou față de valoarea de ecou a metalului, într-o bandă care depășește ± 15 % față de frecvența centrală a energiei incidente și care nu sunt capabile să reziste la temperaturi ce depășesc 800 K (527 °C);

Notă tehnică:

Mostrele pentru testul de absorbție pentru 1C001.a. Notă: 1.c.1. ar trebui să fie un pătrat cu latura de cel puțin 5 lungimi de undă ale frecvenței centrale și plasat într-un câmp la distanță față de elementul radiant.

2.   cu rezistența la tracțiune mai mică de 7 × 106 N/m2; și

3.   cu rezistența la compresiune mai mică de 14 × 106 N/m2;

d.   absorbanți plani fabricați din ferită sinterizată, având toate caracteristicile următoare:

1.   o greutate specifică ce depășește 4,4; și

2.   o temperatură maximă de funcționare de 548 K (275 °C).

Nota 2:   Niciuna din prevederile Notei 1 la 1C001.a. nu exceptează de la control materialele magnetice care asigură absorbția atunci când sunt conținute în vopsea.

b. materiale opace la lumina vizibilă și special concepute pentru absorbția radiației apropiate de infraroșu, având o lungime de undă mai mare de 810 nm, dar mai mică de 2 000  nm (frecvențe mai mari de 150 THz, dar mai mici de 370 THz);

Notă:   1C001.b. nu supune controlului materialele special concepute sau formulate pentru oricare dintre următoarele aplicații:

a.   marcarea cu „laser” a polimerilor; sau

b.   sudarea cu „laser” a polimerilor.

c. materiale polimerice cu conductibilitate intrinsecă, având o „conductibilitate electrică globală” mai mare de 10 000 S/m (Siemens/m) sau o „rezistivitate (de suprafață)” mai mică de 100 ohmi /pătrat, bazate pe oricare dintre următorii polimeri:

1. polianilină;

2. polipirol;

3. politiofen;

4. poli fenilen-vinilen; sau

5. poli tienilen-vinilen.

Notă:   1C001.c. nu supune controlului materialele în formă lichidă.

Notă tehnică:

„Conductibilitatea electrică globală” și „rezistivitatea (de suprafață)” se determină conform ASTM D-257 sau standardelor naționale echivalente.

1C002Aliaje metalice, pulberi de aliaje metalice sau materiale aliate, după cum urmează:

N.B.   A SE VEDEA ȘI 1C202.

Notă:   1C002 nu supune controlului aliajele metalice, pulberile de aliaje metalice sau materialele aliate formulate special pentru acoperire.

Note tehnice:

1.   Aliajele metalice de la 1C002 sunt aliajele care conțin un procentaj mai ridicat în greutate din metalul nominalizat decât din oricare alt element.

2.   „Durata de serviciu până la rupere” se măsoară conform standardului ASTM E-139 sau standardelor naționale echivalente.

3.   „Rezistența la oboseala oligociclică’ se măsoară conform standardului ASTM E-606 ”Metoda recomandată pentru testarea rezistenței la oboseala oligociclică cu amplitudine constantă’ sau conform standardelor naționale echivalente. Testarea se execută axial, cu un raport mediu al eforturilor de la minim la maxim egal cu 1 și un factor de concentrare a solicitării (Kt) egal cu 1. Tensiunea medie se obține împărțind diferența dintre tensiunea maximă și cea minimă la tensiunea maximă.

a. aluminuri, după cum urmează:

1. aluminuri de nichel care conțin minimum 15 % și maximum 38 % în greutate aluminiu și cel puțin un element de aliere adițional;

2. aluminuri de titan care conțin 10 % în greutate sau mai mult aluminiu și cel puțin un element de aliere adițional;

b. aliaje metalice fabricate din pulberile sau materialul granulat menționate la 1C002.c., după cum urmează:

1. aliaje de nichel având oricare din următoarele caracteristici:

a. o „durată de serviciu până la rupere” de 10 000 ore sau mai mare la 923 K (650 °C) la o tensiune de 676 MPa; sau

b. o „rezistență la oboseala oligociclică” de 10 000 cicluri sau mai mare la 823 K (550 °C) la o tensiune maximă de 1 095 MPa;

2. aliaje de niobiu având oricare din următoarele caracteristici:

a. o „durată de serviciu până la rupere” de 10 000 ore sau mai mare la 1 073  K (800 °C) la o tensiune de 400 MPa; sau

b. o „rezistență la oboseala oligociclică” de 10 000 cicluri sau mai mare la 973 K (700 °C) la o tensiune maximă de 700 MPa;

3. aliaje de titan având oricare din următoarele caracteristici:

a. o „durată de serviciu până la rupere” de 10 000 ore sau mai mare la 723 K (450 °C) la o tensiune de 200 MPa; sau

b. o „rezistență la oboseala oligociclică” de 10 000 cicluri sau mai mare la 723 K (450 °C) la o tensiune maximă de 400 MPa;

4. aliaje de aluminiu având oricare din următoarele caracteristici:

a. o rezistență la tracțiune de 240 MPa sau mai mare la 473 K (200 °C); sau

b. o rezistență la tracțiune de 415 MPa sau mai mare la 298 K (25 °C);

5. aliaje de magneziu având toate caracteristicile următoare:

a. o rezistență la tracțiune de 345 MPa sau mai mare; și

b. o viteză de coroziune mai mică de 1 mm/an într-o soluție apoasă de 3 % clorură de sodiu, măsurată în conformitate cu standardul ASTM G-31 sau cu standardele naționale echivalente;

c. pulberi din aliaje metalice sau material granulat, având toate caracteristicile următoare:

1. fabricate din oricare din următoarele sisteme de compoziție:

Notă tehnică:

X în cele ce urmează înseamnă unul sau mai multe elemente de aliere.

a. aliaje de nichel (Ni-Al-X, Ni-X-Al) certificate pentru fabricarea pieselor sau componentelor motoarelor cu turbină, adică cu mai puțin de 3 particule nemetalice (introduse în cursul procesului de fabricație) mai mari de 100 μm la 109 particule de aliaj;

b. aliaje de niobiu (Nb-Al-X sau Nb-X-Al, Nb-Si-X sau Nb-X-Si, Nb-Ti-X sau Nb-X-Ti);

c. aliaje de titan (Ti-Al-X sau Ti-X-Al);

d. aliaje de aluminiu (Al-Mg-X sau Al-X-Mg, Al-Zn-X sau Al-X-Zn, Al-Fe-X sau Al-X-Fe); sau

e. aliaje de magneziu (Mg-Al-X sau Mg-X-Al);

2. fabricate în mediu controlat prin oricare din următoarele procedee:

a. „atomizare în vid”;

b. „atomizare în gaz”;

c. „atomizare centrifugă”;

d. „călire rapidă”;

e. „călire pe cilindru” și „pulverizare”;

f. „extracție în stare topită” și „pulverizare”;

g. „aliere mecanică”; sau

h. „atomizare în plasmă”și

3. capabile să formeze materialele menționate la 1C002.a sau 1C002.b;

d. materiale aliate având toate caracteristicile următoare:

1. fabricate din oricare din sistemele de compoziție menționate la 1C002.c.1;

2. sub formă de fulgi, panglici sau baghete subțiri nepulverizate; și

3. produse într-un mediu controlat prin oricare din următoarele procedee:

a. „călire rapidă”;

b. „călire pe cilindru”; sau

c. „extracție în stare topită”.

Note tehnice:

1.   „Atomizare în vid” înseamnă un proces de reducere a unei șarje de metal topit în picături cu diametrul egal sau mai mic de 500 μm prin evaporarea rapidă a unui gaz dizolvat în condiții de expunere în vid.

2.   „Atomizare în gaz” înseamnă un proces de reducere a unei șarje de aliaj metalic topit în picături cu diametrul egal sau mai mic de 500 μm cu ajutorul unui curent de gaz de înaltă presiune.

3.   „Atomizare centrifugă” înseamnă un proces de reducere a unei șarje sau a unei băi de metal topit în picături cu diametrul egal sau mai mic de 500 μm prin intermediul unei forțe centrifuge.

4.   „Călire rapidă” înseamnă un procedeu de „solidificare rapidă” a unei șarje de metal topit prin ciocnirea de un bloc răcit, obținându-se un produs sub formă de fulgi.

5.   „Călire pe cilindru” înseamnă un proces de „solidificare rapidă” a unei șarje de metal topit prin ciocnirea de un bloc rotativ răcit, pentru obținerea unui produs sub formă de fulgi, benzi sau bare.

6.   „Pulverizare” înseamnă un proces de transformare a unui material în particule prin sfărâmare sau măcinare.

7.   „Extracție în stare topită” înseamnă un procedeu de „solidificare rapidă” și extracție a unui aliaj sub formă de bandă prin inserția unui segment scurt dintr-un bloc răcit care se rotește într-o baie de aliaj metalic topit.

8.   „Aliere mecanică” înseamnă un procedeu de aliere care rezultă din legarea, fracționarea și relegarea de pulberi elementare și de pulberi din aliajul de bază prin impact mecanic. Particulele nemetalice pot fi încorporate în aliaj prin adăugarea pulberilor adecvate.

9.   „Atomizare în plasmă” înseamnă un proces de reducere a unei șarje de metal topit sau a unui metal solid în picături cu diametrul egal sau mai mic de 500 μm, utilizând torțe de plasmă într-un mediu de gaz inert.

10.   „Solidificare rapidă” înseamnă un proces care implică solidificarea materialului topit la viteze de răcire ce depășesc 1 000  K/sec.

1C003Metale magnetice, de orice tip și sub orice formă, având oricare dintre următoarele caracteristici:

a. permeabilitate relativă inițială de 120 000 sau mai mare și o grosime de 0,05 mm sau mai mică;

Notă tehnică:

Măsurarea permeabilității relative inițiale se face pe materiale recoapte complet.

b. aliaje magnetostrictive având oricare din următoarele caracteristici:

1. o magnetostricțiune de saturație mai mare de 5 × 10– 4; sau

2. un factor de cuplare magnetomecanică (k) mai mare de 0,8; sau

c. benzi de aliaj amorf sau „nanocristalin”, având toate caracteristicile următoare:

1. o compoziție de minimum 75 % în greutate fier, cobalt sau nichel;

2. o inducție magnetică de saturație (Bs) de 1,6 T sau mai mare; și

3. oricare dintre caracteristicile următoare:

a. o grosime a benzii de 0,02 mm sau mai mică; sau

b. o rezistivitate electrică de 2 × 10– 4 ohm cm sau mai mare.

Notă tehnică:

Materialele „nanocristaline” de la 1C003.c. sunt acele materiale care au dimensiunea granulelor cristaline, determinată prin difracție cu raze X, de 50 nm sau mai mică.

1C004Aliaje de uraniu-titan sau aliaje de wolfram având o „matrice” pe bază de fier, nichel sau cupru, care prezintă toate caracteristicile următoare:

a. o densitate ce depășește 17,5 g/cm3;

b. o limită de elasticitate ce depășește 880 MPa;

c. o rezistență maximă la tracțiune ce depășește 1 270 MPa; și

d. o elongație ce depășește 8 %.

1C005Conductoare „compozite”„superconductoare” cu lungimi ce depășesc 100 m sau cu mase ce depășesc 100 g, după cum urmează:

a. conductoare „compozite”„superconductoare” care conțin unul sau mai multe „filamente” de niobiu-titan, având toate caracteristicile următoare:

1. încorporate într-o „matrice”, alta decât o „matrice” de cupru sau o „matrice” mixtă pe bază de cupru; și

2. având o arie a secțiunii transversale mai mică de 0,28 × 10– 4 mm2 (6 μm în diametru pentru „filamentele” circulare);

b. conductoare „compozite”„superconductoare” care constau din unul sau mai multe „filamente”„superconductoare”, altele decât cele de niobiu-titan, având toate caracteristicile următoare:

1. o „temperatură critică” la inducție magnetică zero ce depășește 9,85 K (– 263,31 °C); și

2. rămân în stare „superconductoare” la o temperatură de 4,2 K (– 268,96 °C) atunci când sunt expuse la un câmp magnetic orientat în orice direcție perpendiculară pe axa longitudinală a conductorului și corespunzător unei inducții magnetice de 12 T cu o densitate critică a curentului care depășește 1 750 A/mm2 pe secțiunea transversală globală a conductorului;

c. conductoare „compozite”„superconductoare” care constau din unul sau mai multe „filamente”„superconductoare” care rămân „superconductoare” la peste 115 K (– 158,16 °C).

Notă tehnică:

În sensul 1C005, „filamentele” pot fi sub formă de fir, cilindru, film, bandă sau panglică.

1C006Fluide și materiale de lubrifiere, după cum urmează:

a. neutilizate;

b. materiale lubrifiante care conțin ca ingrediente principale oricare din următoarele:

1. eteri sau tioeteri de fenilen sau alchilfenilen sau amestecurile lor care conțin mai mult de două funcțiuni eter sau tioeter sau amestecuri ale acestora; sau

2. fluide pe bază de siliciu fluorurat cu o viscozitate cinematică mai mică de 5 000  mm2/s (5 000 centistokes) măsurată la 298 K (25 °C);

c. fluide de amortizare sau de flotație, având toate caracteristicile următoare:

1. o puritate ce depășește 99,8 %;

2. un conținut mai mic de 25 de particule cu dimensiuni de 200 μm sau mai mari la 100 ml;; și

3. fabricate în proporție de minimum 85 % din oricare dintre următorii compuși:

a. dibromtetrafluoroetan (CAS 25497-30-7, 124-73-2, 27336-23-8);

b. policlorotrifluoroetilenă (numai varietățile uleioase și ceroase); sau

c. polibromtrifluoroetilenă;

d. fluide de răcire electronică cu fluorocarbon având toate caracteristicile următoare:

1. conținând minimum 85 % în greutate din oricare dintre următorii compuși sau amestecuri ale acestora:

a. forme monomerice de perfluoropolialchileter-triazine sau eteri perfluoroalifatici;

b. perfluoroalchilamine;

c. perfluorocicloalcani; sau

d. perfluoroalcani;

2. având o densitate de minimum 1,5 g/ml, la 298 K (25 °C);

3. în stare lichidă la 273 K (0 °C); și

4. conținând minimum 60 % din greutate fluor.

Notă:   1C006.d. nu supune controlului materialele specificate și ambalate ca produse medicale.

1C007Pudre ceramice, materiale „compozite” cu „matrice” ceramică și „materiale precursoare”, după cum urmează:

N.B.:   A SE VEDEA ȘI 1C107.

a. pudre ceramice din diborură de titan (TiB2) (CAS 12045-63-5), având impurități metalice totale, excluzând adaosurile intenționate, mai mici de 5 000  ppm, dimensiunea medie a particulelor egală sau mai mică de 5 μm și maximum 10 % din particule mai mari de 10 μm;

b. neutilizate;

c. materiale „compozite” cu „matrice” ceramică, după cum urmează:

1. materiale „compozite” ceramică-ceramică cu „matrice” din sticlă sau oxid și armate cu oricare dintre următoarele materiale:

a. fibre continue fabricate din oricare dintre următoarele materiale:

1. Al2O3 (CAS 1344-28-1); sau

2. Si-C-N; sau

Notă:   1C007.c.1.a. nu supune controlului „compozitele” care conțin fibre cu o rezistență la tracțiune mai mică de 700 MPa la 1 273  K (1 000  °C) sau cu rezistența la fluaj mai mare de 1 % deformare la fluaj la o sarcină de 100 MPa și 1 273  K (1 000  °C) pentru 100 de ore.

b. fibre care prezintă toate caracteristicile următoare:

1. fabricate din oricare dintre următoarele materiale:

a. Si-N;

b. Si-C;

c. Si-Al-O-N; sau

d. Si-O-N; și

2. cu o „rezistență specifică la tracțiune” care depășește 12,7 × 103 m;

2. materiale „compozite” cu „matrice” ceramică, cu o „matrice” formată din carburi sau nitruri de siliciu, zirconiu sau bor;

d. neutilizate;

e. „materiale precursoare” concepute special pentru „producția” materialelor menționate la 1C007.c., după cum urmează:

1. polidiorganosilani;

2. polisilazani;

3. policarbosilazani;

Notă tehnică:

În sensul 1C007, „materialele precursoare' sunt materiale polimerice sau metalo-organice cu scopuri speciale, utilizate pentru „producția” de carbură de siliciu, nitrură de siliciu sau ceramici cu siliciu, carbon și azot.

f. neutilizate.

1C008Substanțe polimerice nefluorurate, după cum urmează:

a. imide, după cum urmează:

1. bismaleimide;

2. poliamide-imide aromatice (PAI) având o ‘temperatură de tranziție vitroasă (Tg)' ce depășește 563 K (290 °C);

3. poliimide aromatice având o ‘temperatură de tranziție vitroasă (Tg)' ce depășește 505 K (232 °C);

4. polieterimide aromatice având o 'temperatură de tranziție vitroasă (Tg)' ce depășește 563 K (290 °C);

Notă:   1C008.a. supune controlului substanțe „fuzibile” în stare lichidă sau solidă, inclusiv rășinile, pulberile, peletele, filmul, foliile, benzile sau panglicile.

N.B.   Pentru poliimidele aromatice „nefuzibile” sub formă de film, folie, bandă sau panglică, a se vedea 1A003.

b. neutilizate;

c. neutilizate;

d. poliarilen cetone;

e. sulfuri de poliarilen, în care gruparea arilen este bifenilen, trifenilen sau combinații ale acestora;

f. polibifenilenetersulfonă care are o ‘temperatură de tranziție vitroasă (Tg)' ce depășește 563 K (290 °C).

Note tehnice:

1.   ‘Temperatura de tranziție vitroasă (Tg)' pentru materialele termoplastice de la 1C008.a.2., materialele de la 1C008.a.4. și materialele de la 1C008.f este determinată utilizând metoda descrisă în ISO 11357-2 (1999) sau standardele naționale echivalente.

2.   ‘Temperatura de tranziție vitroasă (Tg)' pentru materialele termorigide de la 1C008.a.2. și materialele de la 1C008.a.3. este determinată utilizând metoda de îndoire în 3 puncte descrisă în ASTM D 7028-07 sau standardele naționale echivalente. Testul trebuie să fie efectuat utilizând un specimen de test uscat care a atins un grad minim de întărire de 90 %, astfel cum este specificat de ASTM E 2160-04 sau de standardele naționale echivalente, și care a fost tratat termic utilizând combinația proceselor standard și post-uscare care asigură cea mai ridicată Tg.

1C009Compuși fluorurați neprelucrați, după cum urmează:

a. neutilizate;

b. poliimide fluorurate, cu un conținut de fluor combinat de 10 % din greutate sau mai mare;

c. elastomeri de fosfazen fluorurat care conțin 30 % sau mai mult din greutate fluor combinat.

1C010„Materiale fibroase sau filamentare”, după cum urmează:

N.B.   A SE VEDEA, DE ASEMENEA, 1C210 și 9C110.

Note tehnice:

1.   Pentru a calcula „rezistența specifică la tracțiune”, „modulul specific” sau greutatea specifică a „materialelor fibroase sau filamentare” de la 1C010.a., 1C010.b., 1C010.c. sau 1C010.e.1.b, rezistența la tracțiune și modulul ar trebui să fie determinate utilizându-se metoda A descrisă în ISO 10618 (2004) sau în standarde naționale echivalente.

2.   Evaluarea „rezistenței specifice la tracțiune”, a „modulului specific” sau a greutății specifice a „materialelor fibroase sau filamentare” care nu sunt unidirecționale (de exemplu, țesături, pâsle și împletituri) de la 1C010 trebuie să se bazeze pe proprietățile mecanice ale monofilamentelor unidirecționale constituente (de exemplu, „monofilamente”, „toroane”, „mănunchiuri”, „meșe”) înainte de transformarea în „materiale fibroase sau filamentare” care nu sunt unidirecționale.

a. „materiale fibroase sau filamentare” organice, având toate caracteristicile următoare:

1. un „modul specific” care depășește 12,7 × 106 m; și

2. o „rezistență specifică la tracțiune” ce depășește 23,5 × 104 m;

Notă:   1C010.a. nu supune controlului polietilena.

b. „materiale fibroase sau filamentare” pe bază de carbon, având toate caracteristicile următoare:

1. un „modul specific” care depășește 14,65 × 106 m; și

2. o „rezistență specifică la tracțiune” ce depășește 26,82 × 104 m;

Notă:   1C010.b. nu supune controlului:

a.   „materialele fibroase sau filamentare” pentru repararea structurilor sau laminatelor pentru „aeronave civile”, având toate caracteristicile următoare:

1.   o suprafață care nu depășește 1 m2;

2.   o lungime care nu depășește 2,5 m; și

3.   o lățime care depășește 15 mm.

b.   „materiale fibroase sau filamentare” pe bază de carbon debitate, sfărâmate sau tăiate în mod mecanic cu o lungime de 25,0 mm sau mai mică.

c. „Materiale fibroase sau filamentare” anorganice, având toate caracteristicile următoare:

1. un „modul specific” care depășește 2,54 × 106 m; și

2. O temperatură de topire, înmuiere, descompunere sau sublimare ce depășește 1 922  K (1 649  °C) în mediu inert;

Notă:   1C010.c. nu supune controlului:

a.   fibrele de alumină policristaline, discontinue, multifazice, sub formă de fibre tăiate sau cu matrice neregulată care conțin 3 % în greutate sau mai mult siliciu, cu un „modul specific” mai mic de 10 × 106 m;

b.   fibrele din molibden și aliaj de molibden;

c.   fibrele de bor;

d.   fibrele ceramice discontinue care au temperatura de topire, înmuiere, descompunere sau sublimare mai mică de 2 043  K (1 770  °C) în mediu inert.

d. „materiale fibroase sau filamentare”, având oricare dintre următoarele caracteristici:

1. compuse din oricare din următoarele:

a. polieterimide menționate la 1C008.a.; sau

b. materiale menționate de la 1C008.d. la 1C008.f.; sau

2. compuse din materiale menționate la 1C010.d.1.a. sau 1C010.d.1.b. și „amestecate” cu alte fibre menționate la 1C010.a, 1C010.b. sau 1C010.c.;

Notă tehnică:

„Amestecare” înseamnă unirea, fibră cu fibră, a fibrelor termoplastice și a fibrelor de ranforsare pentru producerea unui amestec „matrice” fibros ranforsat în întregul formei fibroase.

e. „materiale fibroase sau filamentare” impregnate integral sau parțial cu rășină sau gudron (preimpregnate), „materiale fibroase sau filamentare” acoperite cu metal sau carbon (semifabricate) sau „semifabricate din fibre de carbon” având toate caracteristicile următoare:

1. care prezintă oricare dintre următoarele caracteristici:

a. „materiale fibroase sau filamentare” anorganice menționate la 1C010.c.; sau

b. „materiale fibroase sau filamentare” organice sau pe bază de carbon, având toate caracteristicile următoare:

1. un „modul specific” care depășește 10,15 × 106 m; și

2. o „rezistență specifică la tracțiune” ce depășește 17,7 × 104 m; și

2. care prezintă oricare dintre următoarele caracteristici:

a. rășina sau gudronul menționate la 1C008 sau 1C009.b.;

b. o „temperatură de tranziție vitroasă la analiză mecanică dinamică (DMA Tg)” egală cu 453 K (180 °C) sau mai mare și având o rășină fenolică; sau

c. o „temperatură de tranziție vitroasă la analiză mecanică dinamică (DMA Tg)” egală cu 505 K (232 °C) sau mai mare și având o rășină sau un gudron nemenționat la 1C008 sau 1C009.b., și care nu este o rășină fenolică;

Nota 1:   „Materiale fibroase sau filamentare” acoperite cu metal sau carbon (semifabricate) sau „semifabricatele din fibre de carbon”, neimpregnate cu rășină sau gudron sunt desemnate prin „materialele fibroase sau filamentare” de la 1C010.a., 1C010.b. sau 1C010.c.

Nota 2:   1C010.e. nu supune controlului:

a.   „materialele fibroase sau filamentare” pe bază de carbon, impregnate cu rășină epoxidică „matrice” (preimpregnate) pentru repararea structurilor sau laminatelor pentru „aeronave civile”, având toate caracteristicile următoare;

1.   o suprafață care nu depășește 1 m2;

2.   o lungime care nu depășește 2,5 m; și

3.   o lățime care depășește 15 mm.

b.   „materiale fibroase sau filamentare” pe bază de carbon, debitate, tocate sau tăiate în mod mecanic, impregnate integral sau parțial cu rășină sau gudron altele decât cele specificate la 1C008 sau 1C009.b cu o lungime de 25,0 mm sau mai mică.

Note tehnice:

1.   „Semifabricate din fibre de carbon” înseamnă un ansamblu ordonat de fibre, impregnate sau neimpregnate, menite să constituie cadrul unei piese, anterior introducerii „matricei” pentru formarea unui „compozit”.

2.   „Temperatura de tranziție vitroasă la analiză mecanică dinamică (DMA Tg)” pentru materialele menționate la 1C010.e se determină utilizând metoda descrisă în ASTM D 7028-07 sau standardele naționale echivalente, pe un specimen de test uscat. În cazul materialelor termorezistente, gradul de întărire a unui specimen de test uscat este de minim 90 %, astfel cum este definit de ASTM E 2160-04 sau de standardele naționale echivalente.

1C011Metale și compuși, după cum urmează:

N.B.   A SE VEDEA, DE ASEMENEA, LISTA PRODUSELOR MILITARE și 1C111.

a. metale cu particule de dimensiuni mai mici de 60 μm, fie sferice, atomizate, sferoidale, fulgi sau praf, fabricate din materiale care conțin 99 % sau mai mult zirconiu, magneziu și aliaje ale acestora;

Notă tehnică:

Conținutul natural de hafniu în zirconiu (în general cuprins între 2 % și 7 %) se calculează drept conținut de zirconiu.

Notă:   Metalele sau aliajele menționate la 1C011.a. sunt supuse controlului indiferent dacă metalele sau aliajele sunt sau nu sunt capsulate în aluminiu, magneziu, zirconiu sau beriliu.

b. bor sau aliaje de bor, cu o dimensiune a particulei de 60 μm sau mai mică, după cum urmează:

1. bor cu o puritate de 85 %, în greutate, sau mai mare;

2. aliaje de bor cu un conținut de bor de 85 %, în greutate, sau mai mare;

Notă:   Metalele sau aliajele menționate la 1C011.b. sunt supuse controlului fie că sunt sau nu capsulate în aluminiu, magneziu, zirconiu sau beriliu.

c. azotat de guanidină (CAS 506-93-4);

d. nitroguanidină (NQ) (CAS 556–88–7).

N.B.   A se vedea, de asemenea, Lista produselor militare pentru pulberi metalice amestecate cu alte substanțe pentru a forma un amestec formulat în scopuri militare.

1C012Materiale, după cum urmează:

Notă tehnică:

Aceste materiale sunt folosite în general pentru surse de încălzire nucleară.

a. plutoniu în orice formă, cu un conținut izotopic de plutoniu-238 mai mare de 50 % în greutate;

Notă:   1C012.a. nu supune controlului:

a.   încărcăturile cu un conținut de plutoniu mai mic sau egal cu 1 g;

b.   încărcăturile de 3 „grame efective” sau mai puțin atunci când sunt conținute într-o componentă de detecție în instrumente.

b. Neptuniu-237 „ separat anterior”, în orice formă.

Notă:   1C012.b nu supune controlului încărcăturile cu un conținut de neptuniu-237 mai mic sau egal cu 1 g.

1C101Materiale și dispozitive care servesc la reducerea elementelor observabile, de exemplu, a reflectivității radar, a semnalelor ultraviolete/infraroșii și acustice, altele decât cele menționate la 1C001, utilizabile la „rachete”, subsisteme de „rachete” sau vehicule aeriene fără pilot menționate la 9A012.a. sau 9A112.a.

Nota 1:   1C101 include:

a.   materiale de structură și acoperiri special concepute pentru reducerea reflectivității radar;

b.   acoperiri, inclusiv vopsele de acoperire, special concepute pentru a reduce sau adapta reflectivitatea sau emisia în benzile de microunde, în infraroșu sau în ultraviolet ale spectrului electromagnetic.

Nota 2:   1C101 nu include acoperirile special utilizate pentru izolația termică a sateliților.

Notă tehnică:

În sensul 1C101, „rachete” înseamnă sisteme complete de rachete precum și sisteme de zbor fără pilot, cu o rază de acțiune care depășește 300 km.

1C102Materiale carbon-carbon reimpregnate și pirolizate concepute pentru vehicule de lansare spațială menționate la 9A004 sau pentru rachete de sondare menționate la 9A104.

1C107Grafit și materiale ceramice, altele decât cele menționate la 1C007, după cum urmează:

a. grafit cu granulație fină cu o densitate egală cu 1,72 g/cm3 sau mai mare, măsurată la 288 K (15 °C) și cu dimensiunea grăuntelui de 100 μm sau mai mică, utilizabil pentru ajutajele rachetelor și scuturile de protecție ale vehiculelor de reintrare, care poate fi prelucrat pentru a obține oricare dintre următoarele produse:

1. cilindri cu un diametru mai mare sau egal cu 120 mm și o lungime mai mare sau egală cu 50 mm;

2. tuburi care au un diametru interior mai mare sau egal cu 65 mm, o grosime a peretelui mai mare sau egală cu 25 mm și o lungime mai mare sau egală cu 50 mm; sau

3. blocuri care au dimensiuni mai mari sau egale cu 120 mm x 120 mm x 50 mm;

N.B.   A se vedea, de asemenea, 0C004

b. grafit pirolitic sau fibros ranforsat, folosit pentru ajutajele rachetelor și scuturile de protecție ale vehiculelor de reintrare utilizabil la „rachete”, vehiculele de lansare spațială menționate la 9A004 sau la rachetele de sondare menționate la 9A104;

N.B.   A se vedea, de asemenea, 0C004

c. materiale compozite ceramice (cu constanta dielectrică mai mică de 6 la frecvențe cuprinse între 100 MHz și 100 GHz) pentru radomurile utilizate la „rachete”, vehiculele de lansare spațială menționate la 9A004 sau rachetele de sondare menționate la 9A104;

d. blocuri brute prelucrabile din ceramici nearse ranforsate cu carbură de siliciu, utilizabile pentru scuturile de protecție ale „rachetelor”, vehiculelor de lansare spațială menționate la 9A004 sau rachetelor de sondare menționate la 9A104;

e. materiale compozite ceramice ranforsate cu carbură de siliciu, utilizabile pentru scuturile de protecție, vehicule de reintrare, și flapsuri anterioare utilizabile la „rachete”, vehiculele de lansare spațială menționate la 9A004 sau la rachetele de sondare menționate la 9A104.

f. blocuri brute prelucrabile din materiale compozite ceramice, constând dintr-o matrice de „ceramică ultrarefractară (UHTC)” cu un punct de topire mai mare sau egal cu 3 000  °C și ranforsată cu fibre sau filamente, utilizabile pentru componente de rachete (cum ar fi scuturi de protecție, vehicule de reintrare, borduri de atac, dispozitive de deviație a jetului, suprafețe de control sau armături pentru colul ajutajului motorului de rachetă) la „rachete”, vehiculele de lansare spațială menționate la 9A004, rachetele de sondare menționate la 9A104 sau „rachete”.

Notă:   1C107.f. nu supune controlului materialele din „ceramică ultrarefractară (UHTC)” în formă necompozită.

Nota tehnică 1:

La 1C107.f., „rachetă” înseamnă sistemele complete de rachete și sistemele de vehicule aeriene fără pilot care pot avea o rază de acțiune ce depășește 300 km.

Notă tehnică 2:

„Ceramica ultrarefractară (Ultra High Temperature Ceramic, UHTC)” include:

1.   diborura de titan (TiB2);

2.   diborura de zirconiu (ZrB2);

3.   diborura de niobiu (NbB2);

4.   diborura de hafniu (HfB2);

5.   diborura de tantal (TaB2);

6.   carbura de titan (TiC);

7.   carbura de zirconiu (ZrC);

8.   carbura de niobiu (NbC);

9.   carbura de hafniu (HfC);

10.   carbura de tantal (TaC).

1C111Combustibili de propulsie și compușii lor chimici, alții decât cei menționați în 1C011, după cum urmează:

a. substanțe de propulsie:

1. pudră sferică sau sferoidală de aluminiu, alta decât cea supusă controlului prin Lista produselor militare, care are particule cu dimensiuni mai mici de 200 μm și cu un conținut de aluminiu de 97 % în greutate sau mai mare, în cazul în care cel puțin 10 % din greutatea totală este fabricată din particule mai mici de 63 μm conform standardului ISO 2591-1:1988 sau standardelor naționale echivalente;

Notă tehnică:

Dimensiunea particulei de 63 μm (ISO R-565) corespunde dimensiunii unei site cu ochi de 250 (Tyler) sau ochi de 230 (standardul ASTM E-11).

2. pulberi metalice, altele decât cele menționate în Lista produselor militare, după cum urmează:

a. pulberi metalice de zirconiu, beriliu sau magneziu, sau aliaje ale acestor metale, în cazul în care cel puțin 90 % din totalul particulelor în volum sau în greutate este compus din particule cu dimensiuni mai mici de 60 μm (determinate prin tehnici de măsurare precum utilizarea unei site, difracția cu laser sau scanare optică), fie sferice, atomizate, sferoidale, fulgi sau praf, care conțin 97 %, în greutate, sau mai mult din oricare din următoarele elemente:

1. zirconiu;

2. beriliu; sau

3. magneziu;

Notă tehnică:

Conținutul natural de hafniu din zirconiu (în general cuprins între 2 % și 7 %) se calculează drept conținut de zirconiu.

b. metale sub formă de pulberi de bor sau aliaje de bor, cu un conținut de bor de 85 % în greutate, sau mai mult, în cazul în care cel puțin 90 % din totalul particulelor, în volum sau în greutate este compus din particule cu dimensiuni mai mici de 60 μm (determinate prin tehnici de măsurare precum utilizarea unei site, difracția cu laser sau scanare optică), fie sferice, atomizate, sferoidale, fulgi sau praf;

Notă:   1C111a.2.a. și 1C111a.2.b. controlează amestecuri de pulberi cu o distribuție multimodală a particulelor (de exemplu, amestecuri de diferite dimensiuni ale granulațiilor) în cazul în care unul sau mai multe moduri sunt controlate.

3. oxidanți utilizați la combustibilul lichid pentru motoarele de rachetă, după cum urmează:

a. trioxid de diazot (CAS 10544-73-7);

b. dioxid de azot (CAS 10102-44-0)/tetraoxid de diazot (CAS 10544-72-6);

c. pentaoxid de diazot (CAS 10102-03-1);

d. oxizi micști de azot (MON);

Notă tehnică:

Oxizii micști de azot (MON) sunt soluții de oxid de azot (NO) în tetraoxid de diazot/dioxid de azot (N2O4/NO2) care pot fi utilizate în sistemele de rachete. Există grade de compoziție care pot fi notate ca MONi sau MONij, unde i și j sunt numere întregi care reprezintă procentajul de oxid de azot în amestec (de exemplu MON3 conține 3 % oxid de azot, MON25 conține 25 % oxid de azot; limita superioară este MON40, 40 % în greutate).

e. A SE VEDEA LISTA PRODUSELOR MILITARE PENTRU acidul azotic roșu fumans inhibat (IRFNA);

f. A SE VEDEA LISTA PRODUSELOR MILITARE ȘI 1C238 PENTRU compușii alcătuiți din fluor și dintr-unul sau mai mulți alți halogeni, oxigen sau azot.

4. derivați ai hidrazinei, după cum urmează:

N.B.:   A SE VEDEA ȘI LISTA PRODUSELOR MILITARE.

a. trimetilhidrazină (CAS 1741-01-1);

b. tetrametilhidrazină (CAS 6415-12-9);

c. N,N-dialilhidrazină (CAS 5164-11-4);

d. alilhidrazina (CAS 7422-78-8);

e. etilen dihidrazină (CAS 6068-98-0);

f. dinitrat de monometilhidrazină;

g. nitrat de dimetilhidrazină asimetrică;

h. azidă de hidraziniu (CAS 14546-44-2);

i. azidă de 1,1-dimetilhidraziniu (CAS 227955-52-4) / azidă de 1,2-dimetilhidraziniu (CAS 299177-50-7);

j. dinitrat de hidraziniu (CAS 13464-98-7);

k. acid diimidooxalic de dihidrazină (CAS 3457-37-2);

l. Nitrat de 2-hidroxietilhidrazină (HEHN);

m. A se vedea Lista produselor militare pentru percloratul de hidraziniu;

n. diperclorat de hidraziniu (CAS 13812-39-0);

o. nitrat de metilhidrazină (MHN) (CAS 29674-96-2);

p. nitrat de 1,1-dietilhidrazină (DEHN) / nitrat de 1,2-dietilhidrazină (DEHN) (CAS 363453-17-2);

q. nitrat de 3,6-dihidrazino-tetrazină (nitrat de 1,4-dihidrazină) (DHTN);

5. materiale cu densitate înaltă de energie, altele decât cele menționate în Lista produselor militare, utilizabile la „rachete” sau la vehiculele aeriene fără pilot menționate la 9A012 sau 9A112.a.;

a. combustibil mixt care încorporează atât combustibili solizi, cât și combustibili lichizi, cum ar fi pasta de bor, cu o densitate de energie bazată pe masă de 40 × 106 J/kg sau mai mare;

b. alți combustibili și aditivi pentru combustibili cu densitate înaltă de energie (de exemplu, cuban, soluții ionice, JP-10), cu o densitate de energie bazată pe volum de 37,5 × 109 J/m3 sau mai mare, măsurată la 20 °C și la o presiune de o atmosferă (101,325 kPa);

Notă:   1C111.a.5.b. nu supune controlului combustibilii fosili rafinați și biocombustibilii produși pe bază de legume, inclusiv combustibilii pentru motoare certificați pentru utilizare în aviația civilă, cu excepția cazurilor în care aceștia au fost concepuți în mod special pentru „rachetele” sau vehiculele aeriene fără pilot menționate la 9A012 sau 9A112.a.

Notă tehnică:

La 1C111.a.5., „rachetă” înseamnă sisteme complete de rachete și sisteme de vehicule aeriene fără pilot care pot avea o rază de acțiune ce depășește 300 km.

6. combustibili de înlocuire a hidrazinei, după cum urmează:

a. azidă de 2-dimetilaminoetil (DMAZ) (CAS 86147-04-8);

b. substanțe polimerice:

1. carboxipolibutadiena (inclusiv polibutadienă cu carboxil terminal) (CTPB);

2. hidroxipolibutadiena (inclusiv polibutadienă cu hidroxil terminal) (HTPB), (CAS 69102-90-5), alta decât cea supusă controlului prin Lista produselor militare;

3. acid polibutadien-acrilic (PBAA);

4. acid acrilonitril polibutadien-acrilic (PBAN) (CAS 25265-19-4 / CAS 68891-50-9);

5. politetrahidrofuran polietilenglicol (TPEG);

Notă tehnică:

Politetrahidrofuran polietilenglicol (TPEG) este un copolimer de polibutan 1,4-diol (CAS 110-63-4) și de polietilenglicol (PEG) (CAS 25322-68-3).

6. nitrat de poliglicidil (PGN sau poli-GLYN) (CAS 27814-48-8).

c. Alți aditivi și agenți pentru propulsie:

1. A SE VEDEA, DE ASEMENEA, LISTA PRODUSELOR MILITARE pentru carborani, decarborani, pentaborani și derivații acestora;

2. dinitrat de trietilenglicol trietlienglicol (TEGDN) (CAS 111-22-8);

3. 2-Nitrodifenilamină (CAS 119-75-5);

4. trinitrat de trimetiloletan (TMETN) (CAS 3032–55–1);

5. dinitrat de dietilenglicol (DEGDN) (CAS 693-21-0);

6. derivați de ferocen, după cum urmează:

a. a se vedea Lista produselor militare pentru catocen;

b. a se vedea Lista produselor militare pentru etil ferocen;

c. a se vedea Lista produselor militare pentru propil ferocen;

d. a se vedea Lista produselor militare pentru n-butil ferocen;

e. a se vedea Lista produselor militare pentru pentil ferocen;

f. a se vedea Lista produselor militare pentru diciclopentil ferocen;

g. a se vedea Lista produselor militare pentru diciclohexil ferocen;

h. a se vedea Lista produselor militare pentru dietil ferocen;

i. a se vedea Lista produselor militare pentru dipropil ferocen;

j. a se vedea Lista produselor militare pentru dibutil ferocen;

k. a se vedea Lista produselor militare pentru dihexil ferocen;

l. a se vedea Lista produselor militare pentru acetil ferocen / 1,1’-diacetil ferocen;

m. a se vedea Lista produselor militare pentru acizii carboxilici ai ferocenului;

n. a se vedea Lista produselor militare pentru butacen;

o. alți derivați ai ferocenului utilizabili ca modificatori ai vitezei de ardere a combustibililor pentru rachete, alții decât cei menționați în Lista produselor militare.

Notă:   1C111.c.6.o. nu supune controlului derivații ferocenului care conțin o grupare funcțională aromatică de șase atomi de carbon atașată moleculei de ferocen.

7. 4,5 diazidometil-2-metil-1,2,3-triazol (iso-DAMTR), altele decât cele menționate în Lista produselor militare.

d. „combustibili sub formă de gel”, alții decât cei menționați în Lista produselor militare, formulați în mod specific pentru a fi utilizați la „rachete”.

Note tehnice:

1.   La 1C111.d, „combustibil sub formă de gel” înseamnă un combustibil sau un preparat cu oxidant care folosește un gelifiant, cum ar fi silicați, caolin (argilă), carbon sau orice gelifiant polimeric.

2.   La 1C111.d., „rachetă” înseamnă sisteme complete de rachete și sisteme de vehicule aeriene fără pilot care pot avea o rază de acțiune ce depășește 300 km.

Notă:   Pentru combustibili de propulsie și compușii lor chimici care nu figurează în 1C111, a se vedea Lista produselor militare.

1C116Oțeluri maraging utilizabile la „rachete”, având toate caracteristicile următoare:

N.B.   A SE VEDEA ȘI 1C216.

a. o rezistență maximă la tracțiune măsurată la 293 K (20 °C), mai mare sau egală cu:

1. 0,9 GPa în etapa de recoacere în soluție; sau

2. 1,5 GPa în etapa de precipitare în scopul durificării; și

b. oricare din următoarele forme:

1. foi, plăci sau tuburi, cu o grosime a peretelui sau plăcii mai mică sau egală cu 5,0 mm;

2. configurații tubulare cu o grosime a peretelui mai mică sau egală cu 50 mm și cu un diametru interior mai mare sau egal cu 270 mm.

Nota tehnică 1:

Oțelurile maraging sunt aliaje pe bază de fier:

1.   caracterizate în general printr-un conținut mare de nichel și un conținut scăzut de carbon și prin utilizarea elementelor de substituție sau de precipitare, pentru a produce întărirea și creșterea durității aliajului și îmbătrânirea; și

2.   sunt supuse unor cicluri de tratamente termice pentru a facilita procesul de transformare martensitică (etapa de recoacere în soluție) și ulterior de călire (etapa de precipitare în scopul durificării).

Nota tehnică 2:

La 1C116‚„rachetă” înseamnă sisteme complete de rachete și sisteme de vehicule aeriene fără pilot capabile de o rază de acțiune ce depășește 300 km.

1C117Materiale pentru fabricarea componentelor de „rachete”, după cum urmează:

a. wolfram și aliaje sub formă granulată cu un conținut de wolfram, mai mare sau egal cu 97 % din greutate, și cu o dimensiune a particulei mai mică sau egală cu 50 × 10–6 m (50 μm);

b. molibden și aliaje sub formă granulată cu un conținut de molibden, mai mare sau egal cu 97 % din greutate, și cu o dimensiune a particulei mai mică sau egală cu 50 × 10–6 m (50 μm);

c. materiale din wolfram sub formă solidă având toate caracteristicile următoare:

1. oricare dintre următoarele compoziții de materiale:

a. wolfram și aliaje care conțin minimum 97 % din greutate wolfram;

b. wolfram infiltrat de cupru, care conține minimum 80 % din greutate wolfram; sau

c. wolfram infiltrat cu argint care conține minimum 80 % din greutate wolfram,; și

2. putând fi prelucrate pentru a obține oricare dintre următoarele produse:

a. cilindri cu un diametru mai mare sau egal cu 120 mm și o lungime mai mare sau egală cu 50 mm;

b. tuburi care au un diametru interior mai mare sau egal cu 65 mm, o grosime a peretelui mai mare sau egală cu 25 mm și o lungime mai mare sau egală cu 50 mm; sau

c. blocuri cu dimensiunea mai mare sau egală cu 120 mm × 120 mm × 50 mm.

Notă tehnică:

În sensul 1C117, „rachete” înseamnă sisteme complete de rachete precum și sisteme de zbor fără pilot, cu o rază de acțiune care depășește 300 km.

1C118Oțel inoxidabil duplex stabilizat cu titan (Ti-DSS), având toate caracteristicile următoare:

a. care au toate caracteristicile următoare:

1. conțin 17,0-23,0 % în greutate crom și 4,5-7,0 % în greutate nichel;

2. au un conținut de titan mai mare de 0,10 % în greutate; și

3. o microstructură fero-austenitică (numită de asemenea microstructură bifazică) din care cel puțin 10 % din volum este austenită (conform ASTM E-1181-87 sau standardelor naționale echivalente); și

b. având oricare dintre formele următoare:

1. lingouri sau bare având toate dimensiunile mai mari sau egale cu 100 mm;

2. foi cu lățimea mai mare sau egală cu 600 mm și grosimea mai mică sau egală cu 3 mm; sau

3. tuburi cu diametrul exterior mai mare sau egal cu 600 mm și grosimea peretelui mai mică sau egală cu 3mm.

1C202Aliaje, altele decât cele menționate la 1C002.b.3. sau 1C002.b.4., după cum urmează:

a. aliaje de aluminiu, având ambele caracteristici următoare:

1. „capabile” de o rezistență maximă la tracțiune mai mare sau egală cu 460 MPa la 293 K (20 °C); și

2. sub formă de tuburi sau de cilindri plini (inclusiv piese forjate) al căror diametru exterior depășește 75 mm;

b. aliaje de titan având ambele caracteristici următoare:

1. „capabile” de o rezistență maximă la tracțiune mai mare sau egală cu 900 MPa la 293 K (20 °C); și

2. sub formă de tuburi sau de cilindri plini (inclusiv piese forjate) al căror diametru exterior depășește 75 mm.

Notă tehnică:

Mențiunea aliaje „capabile” acoperă aliaje aflate atât înainte, cât și după tratamentul termic.

1C210„Materiale fibroase sau filamentare” sau preimpregnate, altele decât cele menționate la 1C010.a., b. sau e., după cum urmează:

a. „materiale fibroase sau filamentare” pe bază de carbon sau aramide, care prezintă oricare dintre caracteristicile următoare:

1. un „modul specific” mai mare sau egal cu 12,7 × 106 m; sau

2. o „rezistență specifică la tracțiune” mai mare sau egală cu 23,5 × 104 m;

Notă:   1C210.a. nu supune controlului „materialele fibroase sau filamentare” pe bază de aramide, care conțin un modificator de suprafață pe bază de ester într-o proporție mai mare sau egală cu 0,25 % în greutate,

b. „materiale fibroase sau filamentare” pe bază de sticlă, care prezintă ambele caracteristici următoare:

1. un „modul specific” mai mare sau egal cu 3,18 × 106 m; și

2. o „rezistență specifică la tracțiune” mai mare sau egală cu 7,62 × 104 m;

c. „toroane”, „mănunchiuri”, „meșe” sau „benzi” continue impregnate cu rășini termorezistente, cu o grosime egală sau mai mică de 15 mm (preimpregnate), realizate din „materiale fibroase sau filamentare” cu carbon sau pe bază de sticlă, menționate la 1C210.a. sau b.

Notă tehnică:

Rășina constituie matricea compozitului.

Notă:   La 1C210, termenii „materiale fibroase sau filamentare” se limitează la „monofilamente”, „toroane”, „mănunchiuri”, „meșe” sau „benzi continue”.

1C216Oțeluri maraging, altele decât cele menționate la 1C116, „capabile de” o rezistență maximă la tracțiune mai mare sau egală cu 1 950 MPa la 293 K (20 °C).

Notă:   1C216 nu supune controlului formele la care nicio dimensiune liniară nu depășește 75 mm.

Notă tehnică:

Mențiunea oțeluri maraging „capabile de” acoperă oțelurile maraging aflate atât înainte, cât și după tratamentul termic.

1C225Bor îmbogățit cu izotopul bor-10 (10B) peste abundența sa izotopică naturală, după cum urmează: bor primar, compuși, amestecuri care conțin bor, produse care conțin bor, precum și reziduuri sau rebuturi din oricare din materialele menționate anterior.

Notă:   La 1C225, amestecurile care conțin bor cuprind materialele încărcate cu bor.

Notă tehnică:

Abundența izotopică naturală a Borului-10 este de aproximativ 18,5 % în greutate (20 % concentrație atomică).

1C226Wolfram, carbură de wolfram și aliaje de wolfram care conțin peste 90 % wolfram, în greutate, altele decât cele specificate la 1C117, prezentând ambele caracteristici următoare:

a. în forme cu o simetrie cilindrică a cavității (inclusiv segmenți de cilindru) cu un diametru interior cuprins între 100 mm și 300 mm; și

b. o masă mai mare de 20 kg.

Notă:   1C226 nu supune controlului piesele special concepute pentru a fi utilizate ca greutăți sau colimatoare de raze gamma.

1C227Calciu prezentând ambele caracteristici următoare:

a. un conținut de impurități metalice, altele decât magneziul, mai mic de 1 000  ppm în greutate, și

b. un conținut de bor, mai mic de 10 ppm în greutate.

1C228Magneziu prezentând ambele caracteristici următoare:

a. un conținut de impurități metalice, altele decât calciul mai mic de 200 ppm în greutate, și

b. un conținut de bor mai mic de 10 ppm în greutate.

1C229Bismut prezentând ambele caracteristici următoare:

a. o puritate mai mare sau egală cu 99,99 % în greutate, și

b. un conținut de argint mai mic de 10 ppm în greutate.

1C230Beriliu metalic, aliaje conținând, în greutate, peste 50 % beriliu, compuși de beriliu, produse fabricate din aceste substanțe, precum și reziduuri sau rebuturi din oricare din materialele menționate anterior, altele decât cele menționate în Lista produselor militare.

N.B.   A SE VEDEA ȘI LISTA PRODUSELOR MILITARE.

Notă:   1C230. nu supune controlului următoarele:

a.   ferestrele metalice pentru aparatura cu raze X sau pentru dispozitive de diagrafie;

b.   produsele finite sau semifabricate din oxid de beriliu special concepute pentru componente electronice sau ca substrat pentru circuite electronice;

c.   berilul (silicatul de beriliu și de aluminiu) sub formă de smaralde sau acvamarine.

1C231Hafniu metalic, aliaje de hafniu conținând peste 60 % hafniu în greutate, compuși de hafniu conținând peste 60 % hafniu în greutate, produse fabricate din acestea, precum și reziduuri sau rebuturi ale oricărora dintre materialele menționate anterior.

1C232Heliu-3 (3He), amestecuri conținând heliu-3 și produse sau dispozitive care conțin oricare dintre aceste elemente.

Notă:   1C232 nu supune controlului produsele sau dispozitivele care conțin mai puțin de 1 g de heliu-3.

1C233Litiu îmbogățit cu izotopul litiu-6 (6Li) peste abundența sa izotopică naturală și produse sau dispozitive care conțin litiu îmbogățit, după cum urmează: litiu elementar, aliaje, compuși, amestecuri care conțin litiu, produse fabricate din acestea, precum și reziduuri sau rebuturi din oricare din materialele menționate anterior.

Notă:   1C233 nu supune controlului dozimetrele termoluminiscente.

Notă tehnică:

Abundența izotopică naturală a litiului-6 este de aproximativ 6,5 % în greutate (7,5 % concentrație atomică).

1C234Zirconiu cu un conținut de hafniu mai mic de 1 parte hafniu la 500 părți zirconiu în greutate, după cum urmează: metal, aliaje care conțin mai mult de 50 % zirconiu în greutate, compuși, produse fabricate din acestea, reziduuri sau rebuturi ale oricărora dintre materialele menționate anterior, altele decât cele specificate la 0A001.f.

Notă:   1C234 nu supune controlului zirconiul sub formă de foi cu o grosime mai mică sau egală cu 0,10 mm.

1C235Tritiu, compuși de tritiu, amestecuri care conțin tritiu în care raportul atomilor de tritiu/hidrogen este mai mare de 1/1 000 și produse sau dispozitive care conțin oricare dintre materialele menționate anterior.

Notă:   1C235 nu supune controlului produse sau dispozitive care conțin mai puțin de 1,48 × 103 GBq (40 Ci) de tritiu.

1C236„Radionuclizi” adecvați pentru a produce surse de neutroni pe baza reacției alfa-n, alții decât cei menționați la 0C001 și 1C012.a., sub următoarele forme:

a. primari;

b. compuși având o activitate totală de 37 GBq/kg (1 Ci/kg) sau mai mare;

c. amestecuri având o activitate totală de 37 GBq/kg (1 Ci/kg) sau mai mare;

d. produse sau dispozitive conținând oricare dintre substanțele de mai sus.

Notă:   1C236 nu supune controlului produse sau dispozitive a căror activitate alfa este mai mică de 3,7 GBq (100 mCi).

Notă tehnică:

La 1C236, „radionuclizi” înseamnă oricare dintre următorii:

  Actiniu-225 (225Ac)

  Actiniu-227 (227Ac)

  Californiu-253 (253Cf)

  Curiu-240 (240Cm)

  Curiu-241 (241Cm)

  Curiu-242 (242Cm)

  Curiu-243 (243Cm)

  Curiu-244 (244Cm)

  Einsteiniu-253 (253Es)

  Einsteiniu-254 (254Es)

  Gadoliniu-148 (148Gd)

  Plutoniu-236 (236Pu)

  Plutoniu-238 (238Pu)

  Poloniu-208 (208Po)

  Poloniu-209 (209Po)

  Poloniu-210 (210Po)

  Radiu-223 (223Ra)

  Toriu-227 (227Th)

  Toriu-228 (228Th)

  Uraniu-230 (230U)

  Uraniu-232 (232U)

1C237Radiu-226 (226Ra), aliaje de radiu-226, compuși ai radiului-226, amestecuri care conțin radiu-226, produse fabricate cu aceste elemente și produse sau dispozitive care conțin oricare dintre materialele menționate anterior.

Notă:   1C237 nu supune controlului următoarele:

a.   aplicațiile medicale;

b.   produsele sau dispozitivele având mai puțin de 0,37 GBq (10 mCi) de radiu-226.

1C238Trifluorura de clor (ClF3).

1C239Substanțe cu putere explozivă înaltă, altele decât cele menționate în Lista produselor militare, sau substanțe ori amestecuri cu un conținut de peste 2 % din greutate de substanțe cu putere explozivă înaltă, a căror densitate cristalină depășește 1,8 g/cm3 și a căror viteză de detonare depășește 8 000  m/s.

1C240Pulbere de nichel sau nichel sub formă de metal poros, altele decât cele menționate la 0C005, după cum urmează:

a. pudră de nichel prezentând ambele caracteristici următoare:

1. o puritate, în greutate, mai mare sau egală cu 99,0 %; și

2. o dimensiune medie a particulei mai mică de 10 μm, măsurată conform standardului B330 a ASTM (American Society for Testing and Materials);

b. nichel sub formă de metal poros obținut din materialele menționate la 1C240.a.

Notă:   1C240. nu supune controlului următoarele:

a.   pudră de nichel filamentar;

b.   foi individuale de nichel poros cu o suprafață mai mică sau egală cu 1 000  cm2 /foaie.

Notă tehnică:

1C240.b. se referă la metalul poros format prin compactarea și sinterizarea materialelor de la 1C240.a. pentru a obține un material metalic cu pori fini interconectați în toată structura.

1C241Reniu și aliaje cu un conținut de reniu mai mare sau egal cu 90 % în greutate, și aliaje de reniu și wolfram care conțin 90 % în greutate sau mai mult din orice combinație de reniu și wolfram, alta decât cea specificată la 1C226, prezentând ambele caracteristici următoare:

a. în forme cu o simetrie cilindrică a cavității (inclusiv segmenți de cilindru) cu un diametru interior cuprins între 100 și 300 mm; și

b. o masă mai mare de 20 kg.

1C350Substanțe chimice care pot servi ca precursori la obținerea agenților chimici toxici și „amestecuri de substanțe chimice” care conțin una sau mai multe dintre acestea, după cum urmează:

N.B.   A SE VEDEA, DE ASEMENEA, LISTA PRODUSELOR MILITARE ȘI 1C450.

1. tiodiglicol (111-48-8);

2. oxiclorură de fosfor (10025-87-3);

3. metilfosfonat de dimetil (756-79-6);

4. A SE VEDEA LISTA PRODUSELOR MILITARE pentru difluorura metilfosfonică (676-99-3);

5. diclorură metilfosfonică (676-97-1);

6. fosfit de dimetil (DMP) (868-85-9);

7. triclorură de fosfor (7719-12-2);

8. fosfit de trimetil (TMP) (121-45-9);

9. clorură de tionil (7719-09-7);

10. 3-Hidroxi-1-Metilpiperidină (3554-74-3);

11. clorură de N,N-diizopropil-(beta)-aminoetil (96-79-7);

12. N,N-diizopropil-(beta)-aminoetantiol (5842-07-9);

13. 3-chinuclidinol (1619-34-7);

14. fluorură de potasiu (7789-23-3);

15. 2-cloroetanol (107-07-3);

16. dimetilamină (124-40-3);

17. etilfosfonat de dietil (78-38-6);

18. N,N-dimetilfosforamidat de dietil (2404-03-7);

19. fosfit de dietil (762-04-9);

20. clorură de dimetilamină (506–59–2);

21. dicloroetilfosfină (1498-40-4);

22. diclorură etilfosfonică (1066–50–8);

23. A SE VEDEA LISTA PRODUSELOR MILITARE pentru difluorura etilfosfonică (753-98-0);

24. acid fluorhidric (7664–39–3);

25. benzilat de metil (76–89–1);

26. metilfosfonildiclorură (676–83–5);

27. N,N-diizopropil-(beta)-aminoetanol (96-80-0);

28. alcool pinacolilic (464–07–3);

29. A SE VEDEA LISTA PRODUSELOR MILITARE pentru metilfosfonitul de O-etil-O-2-diizopropilaminoetil (QL) (57856-11-8);

30. fosfit de trietil (122-52-1);

31. triclorură de arsen (7784–34–1);

32. acid benzilic (76-93-7);

33. metilfosfonit de dietil (15715–41–0);

34. etilfosfonat de dimetil (6163-75-3);

35. difluorură de etilfosfinil (430–78–4);

36. difluorură de metilfosfinil (753–59–3);

37. 3-chinuclidonă (3731-38-2);

38. pentaclorură de fosfor (10026-13-8);

39. pinacolonă (75-97-8);

40. cianură de potasiu (151-50-8);

41. bifluorură de potasiu (7789-29-9);

42. bifluorură de amoniu (1341–49–7);

43. fluorură de sodiu (7681-49-4);

44. bifluorură de sodiu (1333-83-1);

45. cianură de sodiu (143-33-9);

46. trietanolamină (102-71-6);

47. pentasulfură de fosfor (1314-80-3);

48. diizopropilamină (108-18-9);

49. dietilaminoetanol (100-37-8);

50. sulfură de sodiu (1313-82-2);

51. monoclorură de sulf (10025-67-9);

52. diclorură de sulf (10545-99-0);

53. clorhidrat de trietanolamină (637–39–8);

54. clorhidrat de N,N-diizopropil-(beta)-aminoetil clorură (4261-68-1);

55. acid metilfosfonic (993-13-5);

56. metilfosfonat de dietil (683-08-9);

57. diclorură de N.N-dimetilaminofosforil (677-43-0);

58. fosfit de triizopropil (116-17-6);

59. etildietanolamină (139-87-7);

60. fosforotioat de O,O-dietil (2465-65-8);

61. fosforoditioat de O,O-dietil (298-06-6);

62. hexafluorosilicat de sodiu (16893-85-9);

63. diclorură metilfosfonotioică (676-98-2);

64. dietilamină (109-89-7);

65. clorhidrat de N,N-diizopropilaminoetantiol (41480-75-5).

Nota 1:   Pentru exporturi către „state care nu sunt părți la Convenția privind interzicerea armelor chimice”, 1C350 nu supune controlului „amestecurile de substanțe chimice” care conțin una sau mai multe din substanțele chimice menționate la 1C350.1, .3, .5, .11, .12, .13, .17, .18, .21, .22, .26, .27, .28, .31, .32, .33, .34, .35, .36, .54, .55, .56, .57, 63 și .65, în care niciuna dintre substanțele chimice individual menționate nu depășește 10 % din greutatea amestecului.

Nota 2:   Pentru exporturi către „state care sunt părți la Convenția privind interzicerea armelor chimice”, 1C350 nu supune controlului „amestecurile de substanțe chimice” care conțin una sau mai multe din substanțele chimice menționate la 1C350.1, .3, .5, .11, .12, .13, .17, .18, .21, .22, .26, .27, .28, .31, .32, .33, .34, .35, .36, .54, .55, .56, .57, .63 și .65, în care niciuna dintre substanțele chimice individual menționate nu depășește 30 % din greutatea amestecului.

Nota 3:   1C350 nu supune controlului „amestecurile de substanțe chimice” care conțin una sau mai multe din substanțele chimice menționate la 1C350 .2, .6, .7, .8, .9, .10, .14, .15, .16, .19, .20, .24, .25, .30, .37, .38, .39, .40, .41, .42, .43, .44, .45, .46, .47, .48, .49, .50, .51, .52, .53, .58, .59, .60, .61, .62 și .64, în care niciuna din substanțele chimice individual menționate nu depășește 30 % din greutatea amestecului.

Nota 4:   1C350 nu supune controlului produsele identificate ca bunuri de consum ambalate pentru vânzare cu amănuntul pentru uz personal sau ambalate pentru uz individual.

1C351Agenți patogeni umani și animali și „toxine”, după cum urmează:

a. virusuri, fie naturale, selecționate sau modificate, fie sub formă de „culturi vii izolate”, fie ca material ce include material viu care a fost în mod deliberat inoculat sau contaminat cu astfel de culturi, după cum urmează:

1. virusul pestei africane a calului;

2. virusul pestei porcine africane;

3. virusul Andes;

4. virusurile gripei aviare, care sunt:

a. necaracterizate; sau

b. definite în anexa I(2) la Directiva 2005/94/CE (JO L 10, 14.1.2006, p. 16) ca având o înaltă putere patogenă, după cum urmează:

1. virusuri tip A cu un IPIV (indice de patogenitate intravenoasă) mai mare de 1,2 la puii de găină de 6 săptămâni; sau

2. virusuri tip A, subtipul H5 sau H7, cu secvențe genomice codificate pentru multipli acizi aminici bazici pe locul de clivaj al moleculei de hemaglutinină, similare celor observate pentru alte virusuri HPAI, care indică faptul că molecula de hemaglutinină poate face obiectul unui clivaj de către o protează omniprezentă a gazdei;

5. virusul bolii limbii albastre;

6. virusul Chapare;

7. virusul Chikungunya;

8. virusul Choclo;

9. virusul febrei hemoragice de Crimeea-Congo;

10. neutilizat;

11. virusul Dobrava-Belgrad;

12. virusul encefalitei ecvine de Est;

13. virusul Ebola: toți membrii genului virusului Ebola;

14. virusul febrei aftoase;

15. virusul variolei caprine;

16. virusul Guanarito;

17. virusul Hantaan;

18. virusul Hendra (virusul morbidității ecvine);

19. Suid herpesvirus 1 (virusul pseudoturbării; boala lui Aujeszky);

20. virusul pestei porcine clasice (virusul holerei porcine);

21. virusul encefalitei japoneze;

22. virusul Junin;

23. virusul bolii pădurii Kyasanur;

24. virusul Laguna Negra;

25. virusul Lassa;

26. virusul bolii Louping;

27. virusul Lujo;

28. virusul bolii de piele Lumpy;

29. virusul coriomeningitei limfocitare;

30. virusul Machupo;

31. virusul Marburg: toți membrii genului virusului Marburg;

32. virusul variolei maimuțelor;

33. virusul encefalitei Văii Murray;

34. virusul bolii de Newcastle;

35. virusul Nipah;

36. virusul febrei hemoragice Omsk;

37. virusul Oropouche;

38. virusul pestei micilor rumegătoare;

39. virusul bolii veziculoase a porcului;

40. virusul Powassan;

41. virusul rabic și toți ceilalți membri ai genului virusului Lyssa;

42. virusul febrei Văii Rift;

43. virusul pestei bovine;

44. virusul Rocio;

45. virusul Sabia;

46. virusul Seoul;

47. virusul variolei ovine;

48. virusul Sin Nombre;

49. virusul encefalitei St. Louis;

50. virusul bolii Teschen a porcului;

51. virusul encefalitei transmise de căpușe (subtipul din Extremul Orient);

52. virusul variolei;

53. virusul encefalitei ecvine venezuelene;

54. virusul stomatitei veziculare;

55. virusul encefalitei ecvine de Vest;

56. virusul febrei galbene;

57. coronavirusul legat de sindromul respirator acut sever (coronavirusul legat de SARS);

58. virusul gripei din 1918 reconstruit;

b. neutilizat;

c. Bacterii, fie naturale, selecționate sau modificate, fie sub formă de „culturi vii izolate” sau ca material care include material viu care a fost în mod deliberat inoculat sau contaminat cu astfel de culturi, după cum urmează:

1.  Bacillus anthracis;

2.  Brucella abortus;

3.  Brucella melitensis;

4.  Brucella suis;

5.  Burkholderia mallei (Pseudomonas mallei);

6.  Burkholderia pseudomallei (Pseudomonas pseudomallei);

7.  Chlamydia psittaci (Chlamydophila psittaci);

8.  Clostridium argentinense (cunoscută anterior cu denumirea Clostridium botulinum tip G), tulpini producătoare de neurotoxină botulinică;

9.  Clostridium baratii, tulpini producătoare de neurotoxină botulinică;

10.  Clostridium botulinum;

11.  Clostridium butyricum, tulpini producătoare de neurotoxină botulinică;

12.  Clostridium perfringens, tipurile producătoare de toxină epsilon;

13.  Coxiella burnetii;

14.  Francisella tularensis;

15.  Mycoplasma capricolum subspecia capripneumoniae (tulpina F38);

16.  Mycoplasma mycoides subspecia mycoides SC (colonie mică);

17.  Rickettsia prowazekii;

18.  Salmonella enterica, subspecia enterica, serovar Typhi (Salmonella typhi);

19.  Escherichia coli producătoare de toxină Shiga (STEC) din serotipurile O26, O45, O103, O104, O111, O121, O145, O157, și alte serotipuri producătoare de toxină Shiga;

Notă:   Escherichia coli producătoare de toxină Shiga (STEC) include, printre altele, Escherichia coli enterohemoragică (EHEC), E. coli producătoare de verotoxină (VTEC) sau E. coli producătoare de verocitotoxină (VTEC).

20.  Shigella dysenteriae;

21.  Vibrio cholerae;

22.  Yersinia pestis;

d. „Toxine” și „subunități de toxine” care le aparțin, după cum urmează:

1. toxine botulinice;

2. toxine alpha, beta 1, beta 2, epsilon și iota produse de Clostridium perfringens;

3. conotoxine;

4. ricina;

5. saxitoxina;

6. toxine Shiga (toxine de tip Shiga, verotoxine și verocitotoxine)

7. enterotoxinele produse de Staphylococcus aureus, alfa-toxina (alfa-hemolizina) și toxina sindromului de șoc toxic (cunoscută anterior ca enterotoxina F produsă de Staphylococcus);

8. tetrodotoxina;

9. neutilizate;

10. microcistine (Cyanginosine);

11. aflatoxine;

12. abrina;

13. toxina holerică;

14. diacetoxiscirpenol;

15. toxina T-2;

16. toxina HT-2;

17. modecina;

18. volkensina;

19. viscumina (lectina 1 produsă de Viscum album);

Notă:   1C351.d. nu supune controlului toxine botulinice sau conotoxine în formă de produs îndeplinind toate criteriile următoare:

1.   sunt formule farmaceutice destinate administrării umane în tratamentul medical;

2.   sunt preambalate pentru distribuire ca produse medicale;

3.   sunt autorizate de către o autoritate a statului să fie comercializate ca produse medicale.

e. fungi, fie naturali, selecționați sau modificați, fie sub formă de „culturi vii izolate” sau ca material care include material viu care a fost în mod deliberat inoculat sau contaminat cu astfel de culturi, după cum urmează:

1.  Coccidioides immitis;

2.  Coccidioides posadasii.

Notă:   1C351 nu supune controlului „vaccinuri” sau „imunotoxine”.

1C353„Elemente genetice’ și ”organisme modificate genetic’, după cum urmează:

a. orice „organism modificat genetic’ care conține, sau orice ”element genetic’ care codifică oricare dintre următoarele:

1. orice genă sau gene specifice oricărui virus menționat la 1C351.a sau la 1C354.a.

2. orice genă sau gene specifice bacteriilor menționate la 1C351.c. sau 1C354.b. sau fungilor menționați la 1C351.e. sau 1C354.c, și care este oricare dintre următoarele:

a. prezintă un pericol important pentru sănătatea oamenilor, animalelor sau plantelor prin ea însăși sau prin produșii rezultați prin transcrierea sau translația sa, , sau

b. ar putea „conferi sau mări patogenitatea”, sau

3. oricare dintre „toxinele” menționate la 1C351.d. sau „subunitățile de toxine” care le aparțin acestora.

Note tehnice:

1.   „Organismele modificate genetic” includ organismele în cazul cărora secvențele de acid nucleic au fost create sau modificate prin manipulare moleculară deliberată.

2.   „Elementele genetice” includ printre altele, cromozomii, genomii, plasmidele, transpozonii, vectorii și organismele inactivate care conțin fragmente de acid nucleic recuperabile, modificate sau nu genetic, sau sintetizate chimic în întregime sau în parte. În scopul controlării elementelor genetice, acizi nucleici dintr-un organism, virus sau eșantion inactivat sunt considerați recuperabili dacă inactivarea și pregătirea materialului este destinată sau cunoscută să faciliteze izolarea, purificarea, amplificarea, detectarea sau identificarea acizilor nucleici.

3.   „Conferă sau mărește patogenitatea” este definit ca fiind cazul în care introducerea sau integrarea secvenței sau a secvențelor de acid nucleic este susceptibilă să favorizeze sau să mărească capacitatea unui organism receptor de a fi utilizat pentru a cauza în mod intenționat o boală sau decesul. Acest lucru ar putea include modificări, printre altele, în ceea ce privește: virulența, transmisibilitatea, stabilitatea, calea de infecție, gama de gazde, reproductibilitate, capacitatea de a se sustrage sau de a suprima imunitatea gazdei, rezistența la contramăsuri medicale sau detectabilitatea.

Notă:   1C353 nu supune controlului secvențele de acid nucleic de Escherichia coli producătoare de toxină Shiga din serotipurile O26, O45, O103, O104, O111, O121, O145, O157 și alte serotipuri producătoare de toxină Shiga, altele decât acele elemente genetice care codifică toxina shiga, sau subunitățile acesteia.

1C354Agenți patogeni ai plantelor, după cum urmează:

a. virusuri, fie naturale, selecționate sau modificate, fie sub formă de „culturi vii izolate”, fie ca material ce include material viu care a fost în mod deliberat inoculat sau contaminat cu astfel de culturi, după cum urmează:

1. Virusul andin latent al cartofului (timovirusul andin latent al cartofului);

2. viroidul alungirii tuberculului de cartof;

b. bacterii, fie naturale, selecționate sau modificate, fie sub formă de „culturi vii izolate” sau ca material care a fost în mod deliberat inoculat sau contaminat cu astfel de culturi, după cum urmează:

1.  Xanthomonas albilineans;

2.  Xanthomonas axonopodis pv. citri (Xanthomonas campestris pv. citri A) [Xanthomonas campestris pv. citri];

3.  Xanthomonas oryzae pv. oryzae (Pseudomonas campestris pv. oryzae);

4.  Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus (Corynebacterium michiganensis subsp. sepedonicum sau Corynebacterium sepedonicum);

5.  Ralstonia solanacearum, rasa 3, biovar 2;

c. fungi, fie naturali, selecționați sau modificați, fie sub formă de „culturi vii izolate”, fie ca material care a fost în mod deliberat inoculat sau contaminat cu astfel de culturi, după cum urmează:

1.  Colletotrichum kahawae (Colletotrichum coffeanum var. virulans);

2.  Cochliobolus miyabeanus (Helminthosporium oryzae);

3.  Microcyclus ulei (sin. Dothidella ulei);

4.  Puccinia graminis ssp. graminis var. graminis / Puccinia graminis ssp. graminis var.stakmanii (Puccinia graminis [syn. Puccinia graminis f. sp. tritici]);

5.  Puccinia striiformis (sin. Puccinia glumarum);

6.  Magnaporthe oryzae (Pyricularia oryzae);

7.  Peronosclerospora philippinensis (Peronosclerospora sacchari);

8.  Sclerophthora rayssiae var. zeae;

9.  Synchytrium endobioticium;

10.  Tilletia indica;

11.  Thecaphora solani.

1C450Substanțe chimice toxice, precursori chimici toxici și „amestecuri de substanțe chimice” care conțin una sau mai multe din acestea, după cum urmează:

N.B.   A SE VEDEA, DE ASEMENEA, 1C350, 1C351.d. ȘI LISTA PRODUSELOR MILITARE.

a. Substanțe chimice toxice, după cum urmează:

1. Amiton: tiofosfat de O,O-dietil-S [2-(dietilamino) etil] (78-53-5) și sărurile alchilate sau protonate corespunzătoare;

2. PFIB: 1,1,3,3,3-pentafluoro-2-(trifluorometil)-1-propenă (382-21-8);

3. A SE VEDEA LISTA PRODUSELOR MILITARE pentru BZ: Benzilat de 3-chinuclidinil (6581-06-2);

4. fosgen: diclorură de carbonil (75-44-5);

5. clorură de cianogen (506-77-4);

6. cianură de hidrogen (74-90-8);

7. cloropicrină: tricloronitrometan (76–06–2);

Nota 1:   Pentru exporturi către „state care nu sunt părți la Convenția privind interzicerea armelor chimice”, 1C450 nu supune controlului „amestecurile de substanțe chimice” care conțin una sau mai multe din substanțele chimice menționate la rubricile 1C450.a.1 și .a.2 în care niciuna dintre substanțele chimice individual menționate nu depășește 1 % din greutatea amestecului.

Nota 2:   Pentru exporturi către „state care sunt părți la Convenția privind interzicerea armelor chimice”, 1C450 nu supune controlului „amestecurile de substanțe chimice” care conțin una sau mai multe din substanțele chimice menționate la rubricile 1C450.a.1 și .a.2 în care niciuna dintre substanțele chimice individual menționate nu depășește 30 % din greutatea amestecului.

Nota 3:   1C450 nu supune controlului „amestecurile de substanțe chimice” care conțin una sau mai multe din substanțele chimice menționate la rubricile 1C450.a.4., .a.5., .a.6. și .a.7. în care niciuna dintre substanțele chimice individual menționate nu depășește 30 % din greutatea amestecului.

Nota 4:   1C450 nu supune controlului produse identificate ca bunuri de consum ambalate pentru vânzare cu amănuntul pentru uz personal sau ambalate pentru uz individual.

b. precursori ai substanțelor chimice toxice, după cum urmează:

1. substanțe chimice, altele decât cele menționate în Lista produselor militare sau la 1C350, care conțin un atom de fosfor la care este legată o grupare metil, etil, n-propil sau izo-propil, fără alți atomi de carbon;

Notă:   1C450.b.1 nu supune controlului fonofosul: etiltiofosfonotiolat de O-etil-S-fenil (944-22-9);

2. dihalogenuri N,N-dialchil [metil, etil sau propil (normal sau izo)] amidofosforice, altele decât diclorura de N,N-dimetilaminofosforil;

N.B.:   A se vedea 1C350.57 pentru diclorură de N,N-dimetilaminofosforil.

3. N,N-dialchil [metil, etil sau propil (normal sau izo)] amidofosfați de dialchil [metil, etil sau propil (normal sau izo)] alții decât N,N-dimetilfosforamidatul de dietil, care este menționat la 1C350;

4. N,N-dialchil [metil, etil sau propil (normal sau izo)] 2-cloroetilamine și sărurile protonate corespunzătoare, altele decât clorura de N,N-diizopropil-(beta)-aminoetil sau clorhidratul de N,N-diizopropil-(beta)-aminoetil clorură, care sunt menționate la 1C350;

5. N,N-dialchil [metil, etil sau propil (normal sau izo)] amino-2-etanoli și sărurile protonate corespunzătoare, altele decât N,N-diizopropil-(beta)-aminoetanolul (96-80-0) și N,N-dietilaminoetanolul (100-37-8), care sunt menționate la 1C350;

Notă:   1C450.b.5. nu supune controlului următoarele:

a.   N,N-Dimetilaminoetanol (108-01-0) și sărurile protonate corespunzătoare;

b.   sărurile protonate de N,N-Dietilaminoetanol (100-37-8);

6. N,N-dialchil [metil, etil sau propil (normal sau izo)] amino-2-etantioli și sărurile protonate corespunzătoare, altele decât N,N-diizopropil-(beta)-aminoetantiolul (5842-07-9) și clorhidratul de N,N-diizopropilaminoetantiol (41480-75-5), care sunt menționate la 1C350;

7. pentru etildietanolamină (139-87-7), a se vedea 1C350;

8. metildietanolamină (105-59-9).

Nota 1:   Pentru exporturi către „state care nu sunt părți la Convenția privind interzicerea armelor chimice”, 1C450 nu supune controlului „amestecurile de substanțe chimice” care conțin una sau mai multe din substanțele chimice menționate la 1C450.b.1, .b.2., .b.3., .b.4., .b.5. și .b.6., în care niciuna dintre substanțele chimice individual menționate nu depășește 10 % din greutatea amestecului.

Nota 2:   Pentru exporturi către „state care sunt părți la Convenția privind interzicerea armelor chimice”, 1C450 nu supune controlului „amestecurile de substanțe chimice” care conțin una sau mai multe din substanțele chimice menționate la 1C450.b.1, .b.2., .b.3., .b.4., .b.5. și .b.6., în care niciuna dintre substanțele chimice individual menționate nu depășește 30 % din greutatea amestecului.

Nota 3:   1C450 nu supune controlului „amestecurile de substanțe chimice” care conțin una sau mai multe substanțe chimice menționate la 1C450.b.8., în care niciuna dintre substanțele chimice individual menționate nu depășește 30 % din greutatea amestecului.

Nota 4:   1C450 nu supune controlului produse identificate ca bunuri de consum ambalate pentru vânzare cu amănuntul pentru uz personal sau ambalate pentru uz individual.

1DProduse software

1D001„Produse software” special concepute sau modificate pentru „dezvoltarea”, „producția” sau „utilizarea” echipamentelor menționate la categoriile 1B001-1B003.

1D002„Produse software” pentru „dezvoltarea” laminatelor sau „compozitelor” cu „matrice” organică, „matrice” din metal sau „matrice” din carbon.

1D003„Produse software” special concepute sau modificate pentru a permite echipamentelor să îndeplinească funcțiile menționate la 1A004.c. sau la 1A004.d.

1D101„Produse software” special concepute sau modificate pentru funcționarea sau întreținerea produselor menționate la 1B101, 1B102, 1B115, 1B117, 1B118 sau 1B119.

1D103„Produse software” special concepute pentru analiza parametrilor greu observabili precum reflexia radar, semnalele în infraroșu/ultraviolet și semnalele acustice.

1D201„Produse software” special concepute pentru „utilizarea” produselor menționate la 1B201.

1ETehnologie

1E001„Tehnologie”, în conformitate cu Nota generală privind tehnologia pentru „dezvoltarea” sau „producția” echipamentelor sau materialelor menționate la 1A002 - 1A005, 1A006.b., 1A007, 1B sau 1C.

1E002Alte „tehnologii”, după cum urmează:

a. „tehnologie” pentru „dezvoltarea” sau „producția” polibenzotiazolilor sau polibenzoxazolilor;

b. „tehnologie” pentru „dezvoltarea” sau „producția” compușilor fluoroelastomerici care conțin cel puțin un monomer vinileter;

c. „tehnologie” pentru proiectarea sau „producția” următoarelor pudre ceramice sau materiale ceramice ne-„compozite”:

1. pudre ceramice care au toate caracteristicile următoare:

a. oricare din următoarele compoziții:

1. oxizi simpli sau complecși de zirconiu și oxizi complecși de siliciu sau aluminiu;

2. nitruri simple de bor (formele cristaline cubice);

3. carburi simple sau complexe de siliciu sau bor; sau

4. nitruri simple sau complexe de siliciu;

b. oricare dintre următoarele impurități metalice totale (exclusiv adaosurile intenționate):

1. mai mici de 1 000  ppm pentru oxizi sau carburi simple; sau

2. mai mici de 5 000  ppm pentru compuși complecși sau nitruri simple; și

c. fiind oricare din următoarele:

1. oxid de zirconiu (CAS 1314-23-4) cu dimensiunea medie a particulelor egală sau mai mică de 1 μm și nu mai mult de 10 % din particule mai mari de 5 μm; sau

2. alte pudre ceramice cu o dimensiune medie a particulei de 5 μm sau mai mică și nu mai mult de 10 % din particule mai mari de 10 μm;

2. Materiale ceramice ne-„compozite” alcătuite din materialele menționate la 1E002.c.1;

Notă:   1E002.c.2 nu supune controlului „tehnologia” pentru materiale abrazive.

d. neutilizate.

e. „tehnologie” pentru instalarea, întreținerea sau repararea materialelor menționate la 1C001;

f. „tehnologie” pentru repararea structurilor „compozite”, a laminatelor sau a materialelor menționate la 1A002 sau 1C007.c.;

Notă:   1E002.f. nu supune controlului „tehnologia” pentru repararea structurilor „aeronavelor civile” prin folosirea „materialelor fibroase sau filamentare” cu carbon și a rășinilor epoxidice, precizate în manualele fabricanților de „aeronave”.

g. „biblioteci (baze de date)” special concepute sau modificate pentru a permite echipamentelor să îndeplinească funcțiile menționate la 1A004.c. sau la 1A004.d.

1E101„tehnologie”, în conformitate cu Nota generală privind tehnologia pentru „utilizarea” produselor menționate la 1A102, 1B001, 1B101, 1B102, de la 1B115 la 1B119, 1C001, 1C101, 1C107, de la 1C111 la 1C118, 1D101 sau 1D103.

1E102„tehnologie”, în conformitate cu Nota generală privind tehnologia pentru „dezvoltarea” produselor software menționate la 1D001, 1D101 sau 1D103.

1E103„tehnologie” pentru reglarea temperaturii, a presiunii sau a atmosferei din autoclave sau din hidroclave utilizate pentru „producția” de „compozite” sau de „compozite” parțial procesate.

1E104„tehnologie” pentru „producția” materialelor obținute prin piroliză formate pe o matriță, mandrină sau în orice alt suport rezultate din precursorii gazoși care se descompun între 1 573  K (1 300  °C) și 3 173  K (2 900  °C) și la o presiune între 130 Pa și 20 kPa.

Notă:   1E104 cuprinde „tehnologia” pentru obținerea compoziției precursorilor gazoși, schemele și parametrii de comandă ai debitelor și ai proceselor.

1E201„Tehnologie”, în conformitate cu Nota generală privind tehnologia pentru „utilizarea” produselor menționate la 1A002, 1A007, 1A202, 1A225-1A227, 1B201, 1B225-1B234, 1C002.b.3. sau .b.4., 1C010.b., 1C202, 1C210, 1C216, 1C225-1C241 sau 1D201.

1E202„Tehnologie”, în conformitate cu Nota generală privind tehnologia pentru „dezvoltarea” sau „producția” produselor menționate la 1A007, 1A202 sau la 1A225-1A227.

1E203„Tehnologie”, în conformitate cu Nota generală privind tehnologia pentru „dezvoltarea”„produselor software” menționate la 1D201.

CATEGORIA 2 – PRELUCRAREA MATERIALELOR

2ASisteme, echipamente și componente

N.B.   Pentru rulmenții silențioși, a se vedea Lista produselor militare.

2A001Lagăre antifricțiune și sisteme de lagăre, după cum urmează, precum și componentele acestora:

N.B.   A SE VEDEA ȘI 2A101.

Notă:   2A001 nu supune controlului bilele cu toleranțe de gradul 5 (sau echivalente naționale) sau inferioare, specificate de fabricant în conformitate cu ISO 3290.

a. rulmenți cu bile și rulmenți cu role masive, care au toate toleranțele specificate de fabricant în conformitate cu ISO 492 clasa de toleranțe 4 (sau echivalente naționale) sau mai bune și care au atât „inelele’, cât și ”elementele de rulare’ fabricate din monel sau beriliu;

Notă:   2A001.a. nu supune controlului rulmenții cu role conice.

Note tehnice:

1.   „Inel” – parte inelară a unui rulment radial cu elemente de rulare care include una sau mai multe căi de rulare (ISO 5593:1997).

2.   „Element de rulare” – o bilă sau o rolă care se rostogolește între căile de rulare (ISO 5593:1997).

b. neutilizate;

c. sisteme de lagăre magnetice active care utilizează oricare dintre următoarele:

1. materiale cu densități de flux de 2,0 T sau mai mari și rezistența la curgere mai mare de 414 MPa;

2. polarizoare omopolare 3D complet electromagnetice concepute pentru actuatoare (servomotoare); sau

3. senzori de poziție pentru temperaturi înalte [450 K (177 °C) sau mai mari].

2A101Rulmenți radiali cu bile, alții decât cei menționați la 2A001, care au toate toleranțele specificate în conformitate cu ISO 492, clasa de toleranțe 2 (sau cu standardul ANSI/ABMA 20, clasa de toleranțe ABEC-9 sau alte echivalente naționale) sau mai bune, și care au toate caracteristicile următoare:

a. un diametru interior al inelului interior cuprins între 12 mm și 50 mm;

b. un diametru exterior al inelului exterior cuprins între 25 mm și 100 mm; și

c. o lățime cuprinsă între 10 mm și 20 mm.

2A225Creuzete fabricate din materiale rezistente la metale actinide lichide, după cum urmează:

a. creuzete care prezintă ambele caracteristici următoare:

1. un volum cuprins între 150 cm3 și 8 000  cm3; și

2. sunt fabricate din sau acoperite cu un strat din oricare dintre materialele de mai jos, sau o combinație a materialelor de mai jos, cu un nivel general de impuritate de 2 % sau mai mic, în greutate:

a. fluorură de calciu (CaF2);

b. zirconat de calciu (metazirconat) (CaZrO3);

c. sulfură de ceriu (Ce2S3);

d. oxid de erbiu (erbină) (Er2O3);

e. oxid de hafniu (hafnonă) (HfO2);

f. oxid de magneziu (MgO);

g. aliaj nitrurat de niobiu-titan-wolfram (aproximativ 50 % Nb, 30 % Ti, 20 % W);

h. oxid de ytriu (ytria) (Y2O3); sau

i. oxid de zirconiu (zirconă) (ZrO2);

b. creuzete care prezintă ambele caracteristici următoare:

1. un volum cuprins între 50 cm3 și 2 000  cm3; și

2. sunt fabricate din sau căptușite în interior cu tantal cu o puritate mai mare sau egală cu 99,9 %, în greutate;

c. creuzete care prezintă toate caracteristicile următoare:

1. un volum cuprins între 50 cm3 și 2 000  cm3;

2. sunt fabricate din sau căptușite în interior cu tantal cu o puritate mai mare sau egală cu 98 %, în greutate; și

3. sunt acoperite cu un strat de carbură, nitrură sau borură de tantal sau orice combinație a acestora.

2A226Valve care au toate caracteristicile următoare:

a. o „mărime nominală” de 5 mm sau mai mare;

b. sunt prevăzute cu etanșare burduf; și

c. sunt fabricate în întregime din sau placate în interior cu aluminiu, aliaje de aluminiu, nichel sau aliaje de nichel care conțin mai mult de 60 % Ni în greutate.

Notă tehnică:

Pentru valvele care au diametre diferite la intrare și la ieșire, prin „mărimea nominală” menționată la 2A226 se înțelege diametrul cel mai mic.

2BEchipamente de testare, inspecție si producție

Note tehnice:

1.   Axele de conturare secundare paralele (de exemplu, axa w de la mașinile de alezat orizontale sau o axă de rotație secundară care este paralelă cu axa principală de rotație) nu sunt numărate atunci când se determină numărul total al axelor de conturare. Nu este necesar ca axele de rotație să se rotească peste 360o. O axă de rotație poate fi acționată de un dispozitiv liniar (de exemplu, un șurub sau un angrenaj cu cremalieră și pinion).

2.   În sensul 2B, numărul de axe care pot fi coordonate simultan pentru „controlul profilării” este numărul de axe de-a lungul și în jurul cărora sunt realizate mișcări simultane și interconectate între piesa de lucru și o unealtă, în timpul prelucrării piesei de lucru. Acesta nu include oricare alte axe suplimentare de-a lungul și în jurul cărora sunt realizate alte mișcări relative în interiorul mașinii, ca de exemplu:

a.   sistemele de corectare a pietrei la mașinile de rectificat;

b.   axele de rotație paralele destinate prinderii separate a pieselor de lucru;

c.   axele de rotație coliniare destinate manipulării aceleiași piese de lucru prin prinderea piesei într-o mandrină la capete diferite.

3.   Nomenclatorul de axe trebuie să fie conform cu standardul internațional ISO 841:2001 Sisteme automatizate industriale și integrarea acestora – Mașini cu control numeric – Nomenclatorul de sisteme de coordonate și mișcări.

4.   În sensul celor menționate la 2B001-2B009, un „ax înclinabil” este considerat o axă de rotație.

5.   „Repetabilitatea «stabilită» a poziționării unidirecționale” poate fi utilizată pentru fiecare model de mașină-unealtă ca o alternativă la testele individuale ale mașinilor și se determină după cum urmează:

a.   se aleg cinci mașini din modelul ce urmează a fi evaluat;

b.   se măsoară repetabilitatea pe axele liniare (R↑,R↓) în conformitate cu ISO 230-2:2014 și se evaluează „repetabilitatea poziționării unidirecționale” pentru fiecare axă a fiecăreia dintre cele cinci mașini;

c.   se determină valoarea mediei aritmetice a valorilor „repetabilității poziționării unidirecționale” pentru fiecare axă, corespunzătoare celor cinci mașini. Aceste valori ale mediei aritmetice a „repetabilității poziționării unidirecționale” (
image ) devin valoarea stabilită pentru fiecare axă a modelului (
image ,
image , …);

d.   deoarece lista din categoria 2 se referă la fiecare axă liniară, vor exista atâtea valori „stabilite” ale „repetabilității poziționării unidirecționale”câte axe liniare există;

e.   dacă oricare axă a unui model de mașină nemenționat la 2B001.a.-2B001.c. are o valoarea „stabilită” a „repetabilității poziționării unidirecționale” mai mică sau egală cu valoarea menționată a „repetabilității poziționării unidirecționale” a fiecărui model de mașină-unealtă plus 0,7 μm, fabricantului ar trebui să i se solicite să reconfirme nivelul preciziei o dată la fiecare optsprezece luni.

6.   În sensul 2B001.a.-2B001.c., incertitudinea măsurării privind „repetabilitatea poziționării unidirecționale” a mașinilor-unelte, astfel cum este definită în standardul internațional ISO 230-2:2014 sau în echivalente naționale, nu se ia în considerare.

7.   În sensul 2B001.a.-2B001.c., măsurarea axelor se efectuează în conformitate cu procedurile de testare stabilite la punctul 5.3.2. din ISO 230-2:2014. Testarea axelor mai lungi de 2 metri se efectuează pe segmente de 2 m. Pentru axele mai lungi de 4 m sunt necesare testări multiple (de exemplu, două testări pentru axele cu lungimi mai mari de 4 m și până la 8 m, trei testări pentru axele cu lungimi mai mari de 8 m și până la 12 m), efectuate fiecare pe segmente de 2 m și împărțite în intervale egale de-a lungul axei. Segmentele de testare sunt dispuse la distanțe egale, pe toată lungimea axei, iar orice surplus de lungime se împarte în mod egal, la începutul, mijlocul sau sfârșitul segmentelor de testare. Se raportează valoarea cea mai mică a „repetabilității poziționării unidirecționale” a segmentelor de testare.

2B001Mașini-unelte sau orice combinație a acestora, pentru îndepărtarea (tăierea) adaosului de metal, ceramică sau „compozite”, care, conform specificației tehnice a fabricantului, pot fi echipate cu dispozitive electronice pentru „control numeric”, după cum urmează:

N.B.   A SE VEDEA ȘI 2B201.

Nota 1:   2B001 nu supune controlului mașinile-unelte cu utilizare specială, limitate la fabricarea de roți dințate. Pentru aceste mașini, a se vedea 2B003.

Nota 2:   2B001 nu supune controlului mașinile-unelte cu utilizare specială, limitate la fabricarea oricărora dintre următoarele:

a.   arbori cotiți sau arbori cu came;

b.   scule sau scule așchietoare;

c.   melci pentru extrudare;

d.   părți de bijuterii gravate sau fațetate; sau

e.   proteze dentare.

Nota 3:   O mașină unealtă care are cel puțin două din cele trei capabilități: strunjire, frezare sau rectificare (de exemplu, o mașină de strunjit cu capabilitate de frezare) este evaluată conform fiecărui criteriu aplicabil din 2B001.a, .b. sau .c.

N.B.   Pentru mașinile pentru finisare optică, a se vedea 2B002.

a. Mașini-unelte pentru strunjire care au două sau mai multe axe care pot fi coordonate simultan pentru „controlul profilării” și care au oricare dintre următoarele caracteristici:

1. „repetabilitatea poziționării unidirecționale” este egală sau mai mică (mai bună) de 0,9 μm de-a lungul uneia sau mai multor axe liniare, cu o lungime a cursei mai mică de 1,0 m; sau

2. „repetabilitatea poziționării unidirecționale” este egală sau mai mică (mai bună) de 1,1 μm de-a lungul uneia sau mai multor axe liniare, cu o lungime a cursei egală sau mai mare de 1,0 m;

Nota 1:   2B001.a. nu supune controlului strungurile special concepute pentru producerea lentilelor de contact, care au toate caracteristicile următoare:

a.   controler care se limitează la utilizarea de produse software oftalmologice pentru programarea datelor de intrare; și

b.   fără prindere pneumatică.

Nota 2:   2B001.a. nu supune controlului strungurile pentru bare (Swissturn) care se limitează doar la prelucrarea exclusivă a barelor antrenate prin sistem de alimentare, dacă diametrul maxim al barei este mai mic sau egal cu 42 mm și dacă nu există posibilitatea montării de mandrine. Mașinile pot avea capacități de găurire sau frezare pentru prelucrarea de piese cu diametre mai mici de 42 mm.

b. Mașini-unelte pentru frezat care au oricare dintre următoarele caracteristici:

1. trei axe liniare plus o axă de rotație, ce pot fi coordonate simultan pentru „controlul profilării”, având oricare dintre următoarele caracteristici:

a. „repetabilitatea poziționării unidirecționale” este egală sau mai mică (mai bună) de 0,9 μm de-a lungul uneia sau mai multor axe liniare, cu o lungime a cursei mai mică de 1,0 m; sau

b. „repetabilitatea poziționării unidirecționale” este egală sau mai mică (mai bună) de 1,1 μm de-a lungul uneia sau mai multor axe liniare, cu o lungime a cursei egală sau mai mare de 1,0 m;

2. cinci sau mai multe axe ce pot fi coordonate simultan pentru „controlul profilării”, având oricare dintre următoarele caracteristici:

a. „repetabilitatea poziționării unidirecționale” este egală sau mai mică (mai bună) de 0,9 μm de-a lungul uneia sau mai multor axe liniare, cu o lungime a cursei mai mică de 1,0 m;

b. „repetabilitatea poziționării unidirecționale” este egală sau mai mică (mai bună) de 1,4 μm de-a lungul uneia sau mai multor axe liniare, cu o lungime a cursei egală sau mai mare de 1 m și mai mică de 4 m; sau

c. „repetabilitatea poziționării unidirecționale” este egală sau mai mică (mai bună) de 6,0 μm (de-a lungul uneia sau mai multor axe liniare, cu o lungime a cursei egală sau mai mare de 4 m);

3. o „repetabilitate a poziționării unidirecționale” a mașinilor de găurit în coordonate egală sau mai mică (mai bună) de 1,1 μm de-a lungul uneia sau mai multor axe liniare; sau

4. mașini care utilizează scule cuțit zburător cu toate caracteristicile următoare:

a. „excentricitatea radială per rotație ax principal” și „excentricitatea axială per rotație ax principal” mai mică (mai bună) de 0,0004 mm, citire totală indicată (TIR); și

b. deviația unghiulară a mișcării saniei (rotația pe axa verticală, rotația pe axa transversală, rotația pe axa longitudinală) mai mică (mai bună) de 2 secunde de arc, citire totală indicată (TIR) pe o lungime a cursei de 300 mm;

c. mașini-unelte pentru rectificat, având oricare dintre următoarele caracteristici:

1. cu toate caracteristicile următoare:

a. „repetabilitatea poziționării unidirecționale” este egală sau mai mică (mai bună) de 1,1 μm de-a lungul uneia sau mai multor axe liniare; și

b. trei sau patru axe care pot fi coordonate simultan pentru „controlul profilării”; sau

2. cinci sau mai multe axe care pot fi coordonate simultan pentru „controlul profilării” și care au oricare dintre următoarele caracteristici;

a. „repetabilitatea poziționării unidirecționale” este egală sau mai mică (mai bună) de 1,1 μm de-a lungul uneia sau mai multor axe liniare, cu o lungime a cursei mai mică de 1 m;

b. „repetabilitatea poziționării unidirecționale” este egală sau mai mică (mai bună) de 1,4 μm de-a lungul uneia sau mai multor axe liniare, cu o lungime a cursei egală sau mai mare de 1 m și mai mică de 4 m; sau

c. „repetabilitatea poziționării unidirecționale” este egală sau mai mică (mai bună) de 6,0 μm de-a lungul uneia sau mai multor axe liniare, cu o lungime a cursei egală sau mai mare de 4 m.

Notă:   2B001.c. nu supune controlului următoarele mașini de rectificat:

a.   mașinile de rectificat cilindric exterior, interior sau exterior-interior, care au toate caracteristicile următoare:

1.   sunt limitate la rectificarea cilindrică; și

2.   sunt limitate la o dimensiune sau la un diametru exterior maxim al pieselor de lucru de 150 mm.

b.   mașinile special concepute ca mașini de rectificat în coordonate care nu au axa z sau axa w, cu o „repetabilitate a poziționării unidirecționale” mai mică (mai bună) de 1,1 μm

c.   mașinile de rectificat plan.

d. mașini pentru prelucrare prin electroeroziune (EDM) din categoria fără fir, care au două sau mai multe axe de rotație ce pot fi coordonate simultan pentru „controlul profilării”;

e. mașini-unelte pentru îndepărtarea adaosului de metal, ceramică sau „compozite”, care au toate următoarele caracteristici:

1. îndepărtează materialul prin intermediul oricăruia din următoarele:

a. apei sau altui jet de lichid, inclusiv cele care utilizează aditivi abrazivi;

b. fasciculului de electroni; sau

c. fasciculului „laser”; și

2. au cel puțin două axe de rotație care au toate caracteristicile următoare:

a. pot fi coordonate simultan pentru „controlul profilării”; și

b. au o „precizie” a poziționării mai mică (mai bună) de 0,003o;

f. mașini pentru găurire adâncă și mașini de strunjire modificate pentru găurire adâncă, cu o capacitate maximă de găurire care depășește 5 m.

2B002Mașini-unelte cu control numeric pentru finisare optică echipate pentru îndepărtarea selectivă a materialului pentru a produce suprafețe optice non-sferice și care au toate caracteristicile următoare:

a. finisează forma cu o abatere mai mică (mai bună) de 1,0 μm;

b. finisează la o rugozitate mai mică (mai bună) de 100 nm rms.

c. au patru sau mai multe axe care pot fi coordonate simultan pentru „controlul profilării”; și

d. utilizează oricare din următoarele procedee:

1. finisare magnetoreologică („MRF”);

2. finisare electroreologică („ERF”);

3. „finisare cu fascicul de particule energetice”;

4. „finisare cu membrană pneumatică”; sau

5. „finisare cu jet fluid”.

Note tehnice:

În sensul celor menționate la 2B002:

1.   „MRF” (Magnetorheological finishing) este un procedeu de îndepărtare a materialului care utilizează un fluid magnetic abraziv a cărui vâscozitate este controlată de un câmp magnetic.

2.   „ERF” (Electrorheological finishing) este un procedeu de îndepărtare care utilizează un fluid abraziv a cărui vâscozitate este controlată de un câmp electric.

3.   „Finisarea cu fascicul de particule energetice” utilizează plasme atomice reactive (Reactive Atom Plasmas, RAP) sau fascicule de ioni pentru îndepărtarea selectivă a materialului.

4.   „Finisarea cu membrană pneumatică” este un procedeu care utilizează o membrană sub presiune care se deformează pentru contactul pe o suprafață mică cu piesa de lucru.

5.   „Finisarea cu jet fluid” utilizează un jet de fluid pentru îndepărtarea materialului.

2B003Mașini-unelte cu „control numeric” sau manuale și componente, unități de comandă și accesorii, special concepute pentru șeveruirea, finisarea, rectificarea sau honuirea roților dințate cu suprafață durificată (Rc = 40 sau mai mare) cu dinți drepți, elicoidali sau dublu elicoidali, cu un diametru primitiv care depășește 1 250  mm și o lățime frontală a dinților de 15 % din diametrul primitiv sau mai mare, finisate la o calitate corespunzătoare normei AGMA 14 sau mai bună (echivalent cu ISO 1328 clasa 3).

2B004„Prese izostatice” la cald având toate caracteristicile următoare, precum și componente și accesorii special concepute pentru acestea:

N.B.   A SE VEDEA, DE ASEMENEA, 2B104 și 2B204.

a. un mediu termic controlat în cavitatea închisă și o cavitate a camerei cu un diametru interior de 406 mm sau mai mare; și

b. care prezintă oricare dintre următoarele caracteristici:

1. o presiune de lucru maximă care depășește 207 MPa;

2. un mediu termic controlat care depășește 1 773  K (1 500  °C); sau

3. o instalație de impregnare cu hidrocarburi și de îndepărtare a produselor gazoase rezultate din degradare.

Notă tehnică:

Dimensiunea interioară a camerei este aceea în care se realizează atât temperatura, cât și presiunea de lucru și nu include dispozitivele de prindere. Această dimensiune va fi cea mai mică valoare fie față de diametrul interior al camerei de presiune, fie față de diametrul interior al camerei izolate a cuptorului, în funcție de care dintre cele două camere este localizată în interiorul celeilalte.

N.B.:   Pentru ștanțe, matrițe, poansoane și ansambluri de scule, special concepute, a se vedea 1B003, 9B009 și Lista produselor militare.

2B005Echipamente special concepute pentru depunerea, prelucrarea și controlul în timpul procesului al straturilor anorganice, al acoperirilor și al modificărilor de suprafață, după cum urmează, pentru substraturile menționate în coloana 2, prin procesele prevăzute în coloana 1 din tabelul ce urmează după 2E003.f. și componentele lor de manevrare, poziționare, manipulare și comandă automată, special concepute pentru acestea, după cum urmează:

a. echipamente de producție pentru depunere chimică din starea de vapori (CVD) care au toate caracteristicile următoare:

N.B.:   A SE VEDEA ȘI 2B105.

1. un proces modificat pentru una din tehnologiile următoare:

a. CVD pulsatorie;

b. depunere nucleară controlată termic (CNTD); sau

c. CVD prin intensificare sau asistare de plasmă; și

2. care prezintă oricare dintre următoarele caracteristici:

a. încorporează dispozitive de etanșare rotative pentru vid înalt (egal sau mai mic de 0,01 Pa); sau

b. încorporează controlarea in situ a grosimii acoperirii;

b. echipamente de producție pentru implantare ionică, având curenți de fascicul cu intensitatea mai mare sau egală cu 5 mA;

c. echipamente de producție pentru depuneri fizice din vapori cu fascicul de electroni (EB-PVD), care încorporează sisteme de alimentare cu puteri de peste 80 kW și care au oricare dintre caracteristicile următoare:

1. un sistem de control cu „laser” al nivelului rezervorului de lichid care reglează precis viteza de avans a lingoului; sau

2. o monitorizare comandată prin calculator, care funcționează pe principiul foto-luminiscenței atomilor ionizați din jetul evaporat, pentru controlul vitezei de depunere a unei acoperiri care conține două sau mai multe elemente;

d. echipamente de producție pentru pulverizare de plasmă, care au oricare dintre următoarele caracteristici:

1. funcționează într-o atmosferă controlată la presiune redusă (mai mică sau egală cu 10 kPa, măsurată până la 300 mm deasupra ajutajului de ieșire a pistolului), într-o cameră de vid capabilă să evacueze până la 0,01 Pa, înainte de procesul de pulverizare; sau

2. încorporează controlarea in situ a grosimii acoperirii;

e. echipamente de producție pentru depunere prin pulverizare, capabile de densități de curent de 0,1 mA/mm2 sau mai mari la o viteză a depunerii de 15 μm/oră sau mai mare;

f. echipamente de producție pentru depunerea cu arc catodic, care încorporează o rețea de electromagneți pentru mecanismul de direcționare a spotului arcului electric pe catod;

g. echipamente de producție pentru placare ionică, capabile să măsoare in situ oricare dintre următoarele caracteristici:

1. grosimea depunerii pe substrat și controlul vitezei; sau

2. caracteristicile optice.

Notă:   2B005 nu supune controlului echipamentele pentru depunere chimică din vapori, cu arc catodic, prin pulverizare catodică, prin placare ionică sau implementare ionică, special concepute pentru scule așchietoare sau scule de uzinare.

2B006Sisteme și echipamente de măsurare sau control dimensional, unități cu reacție de poziționare și „ansambluri electronice”, după cum urmează:

a. mașini de măsurat în coordonate (CMM) comandate de calculator sau cu „control numeric”, care au, în măsurătorile tridimensionale (volumetrice), o eroare maximă admisibilă de măsurare a lungimii (E0,MPE) în orice punct al domeniului de operare a mașinii (de exemplu, de-a lungul axelor) egală sau mai mică (mai bună) de (1,7 + L/1 000) μm (L este lungimea măsurată în mm), în conformitate cu ISO 10360-2:2009;

Notă tehnică:

E0,MPE a configurației celei mai precise a CMM specificate de fabricant (de exemplu, cele mai bune valori pentru următoarele: sondă, lungimea acului, parametrii de mișcare, mediu) și cu „toate compensările disponibile” se compară cu pragul de 1,7 + L/1 000 μm.

N.B.   A SE VEDEA ȘI 2B206.

b. instrumente sau sisteme de măsurare a deplasării liniare, unități cu reacție de poziționare liniară și „ansambluri electronice”, după cum urmează:

Notă:   Sistemele de măsurare interferometrice și cu codificator optic care conțin un „laser” sunt menționate numai la 2B006.b.3. și la 2B206.c.

1. „sisteme de măsurare de tip fără contact”, cu o „rezoluție” egală sau mai mică (mai bună) de 0,2 μm într-un domeniu de măsurare egal sau mai mic de 0,2 mm;

Notă tehnică:

În sensul 2B006.b.1., „sistemele de măsurare de tip fără contact” sunt concepute să măsoare distanța dintre sondă și obiectul măsurat de-a lungul unui singur vector, atunci când sonda sau obiectul măsurat este în mișcare.

2. unități cu reacție de poziționare liniară concepute special pentru mașini-unelte și care au o „precizie” totală mai mică (mai bună) de [800 + (600 × L/1 000 )] nm (L reprezintă lungimea efectivă, în mm);

3. sisteme de măsurare care au toate caracteristicile următoare:

a. conțin un „laser”;

b. au o „rezoluție”, pe toată scala, de 0,200 nm sau mai mică (mai bună); și

c. sunt capabile să atingă, în orice punct din intervalul de măsurare, o „incertitudine a măsurării” mai mică (mai bună) sau egală cu (1,6 + L/2 000) nm (L reprezintă lungimea, măsurată în mm), atunci când sunt compensate pentru indicele de refracție al aerului, iar măsurarea are loc timp de 30 de secunde la o temperatură de 20 ± 0,01 °C; sau

4. „ansambluri electronice” special concepute pentru a furniza capabilitate de reacție inversă în sistemele menționate la 2B006.b.3.;

c. unități cu reacție de poziționare rotativă special concepute pentru mașini-unelte sau pentru instrumente de măsurare a deplasării unghiulare, având o „precizie” a poziției unghiulare mai mică (mai bună) sau egală cu 0,9 secunde de arc;

Notă:   2B006.c. nu supune controlului instrumente optice precum autocolimatoarele, care utilizează lumină colimată (de exemplu, lumina „laser”) pentru a detecta deplasarea unghiulară a unei oglinzi.

d. echipamente pentru măsurarea neregularității suprafețelor (inclusiv a defectelor suprafețelor) prin măsurarea împrăștierii optice, cu o sensibilitate de 0,5 nm sau mai mică (mai bună).

Notă:   2B006 include mașinile-unelte, altele decât cele menționate la 2B001, care pot fi utilizate ca mașini de măsurat dacă îndeplinesc sau depășesc criteriile menționate pentru funcționarea ca mașină de măsurat.

2B007„Roboți” care au oricare din următoarele caracteristici și controlere și „efectori finali” speciali concepuți pentru aceștia:

N.B.   A SE VEDEA ȘI 2B207.

a. neutilizate;

b. special concepuți pentru a satisface standardele naționale de securitate aplicabile în medii care conțin muniții potențial explozive;

Notă:   2B007.b. nu supune controlului „roboții” special concepuți pentru cabinele de vopsire prin pulverizare.

c. special concepuți sau prevăzuți pentru a rezista la o doză totală de radiații mai mare de 5 × 103 Gy (siliciu) fără degradare funcțională; sau

Notă tehnică:

Termenul Gy (siliciu) se referă la energia în Jouli per kilogram absorbită de o mostră de siliciu neprotejată atunci când este expusă la radiație ionizantă.

d. special concepuți să funcționeze la altitudini care depășesc 30 000  m.

2B008„mese rotative combinate” și „axe înclinabile” concepute special pentru mașini-unelte, după cum urmează:

a. neutilizate;

b. neutilizate;

c. „mese rotative combinate” având toate caracteristicile următoare:

1. concepute pentru mașini-unelte de strunjire, frezare sau rectificare; și

2. două axe de rotație concepute să fie coordonate simultan pentru „controlul profilării”;

Notă tehnică:

O „masă rotativă combinată” este o masă care permite piesei de lucru să se rotească și să pivoteze în jurul a două axe neparalele

d. „axe înclinabile” având toate caracteristicile următoare:

1. concepute pentru mașini-unelte de strunjire, frezare sau rectificare; și

2. concepute să fie coordonate simultan pentru „controlul profilării”.

2B009Mașini de deformare prin rotație și mașini de deformare continuă care, conform specificației tehnice a fabricantului, pot fi echipate cu unități de „control numeric” sau de control prin calculator, care au toate caracteristicile următoare:

N.B.   A SE VEDEA, DE ASEMENEA, 2B109 ȘI 2B209.

a. trei sau mai multe axe care pot fi coordonate simultan pentru „controlul profilării”; și

b. o forță de roluire mai mare de 60 kN.

Notă tehnică:

În sensul 2B009, mașinile care combină funcția de deformare continuă cu cea de deformare prin rotație sunt considerate mașini de deformare continuă.

2B104„Prese izostatice”, altele decât cele menționate la 2B004, care au toate caracteristicile următoare:

N.B.   A SE VEDEA ȘI 2B204.

a. presiune maximă de lucru de 69 MPa sau mai mare;

b. sunt concepute să atingă și să mențină un mediu termic controlat cu o temperatură de 873 K (600 °C) sau mai mare; și

c. au o cavitate a camerei cu un diametru interior de 254 mm sau mai mare.

2B105Cuptoare pentru depunere chimică din stare de vapori (CVD), altele decât cele menționate la 2B005.a., concepute sau modificate pentru compactarea materialelor compozite carbon-carbon.

2B109Mașini de deformare continuă, altele decât cele menționate la 2B009, utilizabile în „producția” de componente și echipamente de propulsie (de exemplu, carcase de motor și racorduri între trepte) pentru „rachete”, și componente special concepute, după cum urmează:

N.B.   A SE VEDEA ȘI 2B209.

a. mașini de deformare continuă care au toate caracteristicile următoare:

1. sunt echipate sau, în conformitate cu specificațiile fabricantului, pot fi echipate cu unități de „control numeric” sau control prin calculator; și

2. au mai mult de două axe care pot fi coordonate simultan pentru „controlul profilării”.

b. componente special concepute pentru mașinile de deformare continuă menționate la 2B009 sau 2B109.a.

Notă tehnică:

Mașinile care combină funcția de deformare prin rotație cu cea de deformare continuă sunt considerate, în conformitate cu 2B109, mașini de deformare continuă.

2B116Sisteme de încercare la vibrații, echipamente și componente ale acestora, după cum urmează:

a. sisteme de încercare la vibrații care utilizează reacția inversă sau tehnici de buclă închisă și care încorporează un controler numeric, capabile să asigure vibrarea unui sistem la o accelerație de 10 g rms sau mai mult, în gama de frecvențe cuprinse între 20 Hz și 2 kHz, transmițând forțe egale sau mai mari de 50 kN, măsurate pe o „masă de testare/încercare”;

b. controlere numerice, asociate cu produse software de încercare la vibrații special concepute, cu un „control în timp real al lărgimii de bandă” mai mare de 5 kHz și concepute pentru utilizarea în echipamentele de încercare la vibrații menționate la 2B116.a;

Notă tehnică:

La 2B116.b., „controlul în timp real al lărgimii de bandă” înseamnă rata maximă la care un controler poate executa cicluri complete de eșantionare, procesare a datelor și transmitere a semnalelor de control.

c. standuri de probă la vibrații (mese de vibrare), cu sau fără amplificatori asociați, capabile de o forță de 50 kN sau mai mare, măsurată pe o „masă de testare/încercare” și utilizabile în echipamentele de încercare la vibrații menționate la 2B116.a;

d. structuri ale suporților pentru piese de încercat și echipamente electronice concepute pentru combinarea mai multor standuri de probă la vibrații, într-un sistem capabil să dezvolte o forță efectivă de 50 kN sau mai mare, măsurată pe o „masă de testare/încercare”, utilizabile în sistemele de încercare la vibrații menționate la 2B116.a.

Notă tehnică:

La 2B116, prin „masă de testare/încercare” se înțelege o masă plană sau suprafață fără sisteme de prindere sau reglare.

2B117echipamente și aparatură de control a procesului, altele decât cele menționate la 2B004, 2B005.a., 2B104 sau 2B105, concepute sau modificate pentru compactarea și piroliza componentelor cu structură compozită ale ajutajelor de rachete și ale vârfurilor vehiculelor de reintrare.

2B119Mașini de echilibrare și echipamente aferente, după cum urmează:

N.B.   A SE VEDEA ȘI 2B219.

a. mașini de echilibrare care au toate caracteristicile următoare:

1. nu sunt capabile să echilibreze rotori/ansambluri cu o masă mai mare de 3 kg;

2. sunt capabile să echilibreze rotori/ansambluri la o viteză de peste 12 500 rpm;

3. sunt capabile să corecteze dezechilibre în două sau mai multe planuri; și

4. sunt capabile să efectueze echilibrarea până la un dezechilibru rezidual specific de 0,2 g mm per kg de masă rotor;

Notă:   2B119.a. nu supune controlului mașinile de echilibrare concepute sau modificate pentru echipamentul dentar sau alte echipamente medicale.

b. capete indicatoare concepute sau modificate pentru utilizarea la mașinile menționate la 2B119.a.

Notă tehnică:

Capetele indicatoare sunt uneori cunoscute ca instrumente de echilibrare.

2B120Simulatoare de mișcare sau mese mobile care au toate caracteristicile următoare:

a. au două sau mai multe axe;

b. sunt concepute sau modificate astfel încât să încorporeze inele colectoare sau dispozitive integrate fără contact capabile să transfere energie electrică, informații sub formă de semnal sau ambele; și

c. au oricare dintre următoarele caracteristici:

1. pentru orice axă individuală care are toate caracteristicile următoare:

a. este capabilă de o viteză mai mare sau egală cu 400 grade/s, sau mai mică sau egală cu 30 grade/s; și

b. are o rezoluție a vitezei mai mică sau egală cu 6 grade/s și o precizie mai mică sau egală cu 0,6 grade/s;

2. având cea mai joasă stabilitate a vitezei egală sau mai bună (mai mică) de plus sau minus 0,05 %, calculată în medie pentru 10 grade sau mai mult; sau

3. o „precizie” de poziționare egală sau mai mică (mai bună) de 5 secunde de arc.

Nota 1:   2B120 nu supune controlului mesele rotative concepute sau modificate pentru mașini-unelte sau pentru echipamente medicale. Pentru controlul meselor rotative ale mașinilor-unelte, a se vedea 2B008.

Nota 2:   Simulatoarele de mișcare sau mesele mobile menționate la 2B120 rămân supuse controlului indiferent dacă inelele colectoare sau dispozitivele integrate fără contact sunt montate la momentul exportului.

2B121Mese de poziționare (echipamente capabile de o poziționare de rotație precisă pe oricare axă), altele decât cele menționate la 2B120, care au toate caracteristicile următoare:

a. au două sau mai multe axe; și

b. au o „precizie” de poziționare egală sau mai mică (mai bună) de 5 secunde de arc.

Notă:   2B121 nu supune controlului mesele rotative concepute sau modificate pentru mașini-unelte sau pentru echipamente medicale. Pentru controlul meselor rotative ale mașinilor-unelte, a se vedea 2B008.

2B122Centrifuge capabile să asigure accelerații de peste 100 g și care sunt concepute sau modificate astfel încât să încorporeze inele colectoare sau dispozitive integrate fără contact capabile să transfere energie electrică, informații sub formă de semnal sau ambele.

Notă:   Centrifugele menționate la 2B122 rămân supuse controlului indiferent dacă inelele colectoare sau dispozitivele integrate fără contact sunt montate la momentul exportului.

2B201Mașini-unelte și orice combinație a acestora, altele decât cele menționate la 2B001, după cum urmează, pentru îndepărtarea sau așchierea metalelor, a materialelor ceramice sau a materialelor „compozite”, care, conform specificațiilor tehnice ale fabricantului, pot fi echipate cu dispozitive electronice pentru „controlul profilării” simultan, pe două sau mai multe axe:

Notă tehnică :

În locul testelor individuale de mașină, se pot utiliza, pentru fiecare model de mașină, niveluri ale preciziei de poziționare declarate, obținute conform procedurilor de mai jos, în urma măsurătorilor efectuate în concordanță cu ISO 230-2:1988 ( 10 )sau cu standardele naționale echivalente, dacă acestea au fost transmise autorităților naționale și au fost aprobate de acestea. Determinarea preciziei de poziționare declarate:

a.   se aleg cinci mașini din modelul ce urmează a fi evaluat;

b.   se măsoară preciziile pe axele liniare în concordanță cu ISO 230-2:1988 (10) ;

c.   se determină valorile preciziei (A) pentru fiecare axă a fiecărei mașini. Metoda de calcul a valorii preciziei este descrisă în standardul ISO 230-2:1988 (10) ;

d.   se determină valoarea medie a preciziei pentru fiecare axă. Această valoare medie devine precizia de poziționare declarată pentru fiecare axă a modelului de mașină (Âx Ây…);

e.   întrucât 2B201 se referă la fiecare axă liniară, vor fi atâtea valori ale preciziei de poziționare stabilite câte axe liniare există;

f.   Dacă oricare axă a unei mașini-unelte nemenționate la 2B201.a., 2B201.b. sau 2B201.c. are o precizie de poziționare declarată de 6 μm sau mai bună (mai mică) pentru mașinile de rectificat și de 8 μm sau mai bună (mai mică) pentru mașinile de frezat și mașinile de strunjit, ambele în conformitate cu ISO 230-2:1988 (10) , atunci ar trebui să i se solicite fabricantului să reconfirme nivelul preciziei o dată la fiecare optsprezece luni.

a. mașini-unelte de frezat, având oricare dintre următoarele caracteristici:

1. precizii de poziționare cu „toate compensările disponibile” egale sau mai mici (mai bune) de 6 μm de-a lungul oricărei axe liniare, în conformitate cu ISO 230-2:1988 (10)  sau cu standardele naționale echivalente;

2. două sau mai multe axe de rotație pentru profilare; sau

3. cinci sau mai multe axe care pot fi coordonate simultan pentru „controlul profilării”;

Notă:   2B201.a. nu supune controlului mașinile de frezat care au următoarele caracteristici:

a.   cursa de-a lungul axei X este mai mare de 2 m; și

b.   precizia de poziționare pe întreaga cursă pe axa x este mai mare (mai slabă) de 30 μm.

b. Mașini-unelte de rectificat, care au oricare din următoarele caracteristici:

1. precizii de poziționare cu „toate compensările disponibile” egale sau mai mici (mai bune) de 4 μm de-a lungul oricărei axe liniare, în conformitate cu ISO 230-2:1988 (10)  sau cu standardele naționale echivalente;

2. două sau mai multe axe de rotație pentru profilare; sau

3. cinci sau mai multe axe care pot fi coordonate simultan pentru „controlul profilării”;

Notă:   2B201.b. nu supune controlului mașinile de rectificat, după cum urmează:

a.   mașinile de rectificat cilindric exterior, interior și exterior-interior, care au toate caracteristicile următoare:

1.   sunt limitate la piese de lucru cu diametrul exterior sau lungimea de maxim 150 mm; și

2.   au axele limitate la x, z și c.

b.   mașinile de rectificat în coordonate care nu au o axă z sau o axă w cu o precizie generală de poziționare egală sau mai mică (mai bună) de 4 μm, conform ISO 230-2:1988 (10)  sau standardelor naționale echivalente.

c. mașini-unelte pentru strunjire care au precizii de poziționare, cu „toate compensările disponibile”, mai bune (mai mici) de 6 μm în conformitate cu ISO 230-2:1988 (10) , de-a lungul oricărei axe liniare (pe întreaga cursă), pentru mașini care pot prelucra diametre mai mari de 35 mm;

Notă:   2B201.c. nu supune controlului strungurile pentru bare (Swissturn) care se limitează doar la prelucrarea exclusivă a barelor antrenate prin sistem de alimentare, dacă diametrul maxim al barei este mai mic sau egal cu 42 mm și dacă nu există posibilitatea montării de mandrine. Mașinile pot găuri și/sau freza piese cu diametre mai mici de 42 mm.

Nota 1:   2B201 nu supune controlului mașinile-unelte cu utilizare specială, limitate la fabricarea oricărora dintre următoarele piese:

a.   roți dințate;

b.   arbori cotiți sau arbori cu came;

c.   scule sau scule așchietoare;

d.   melci pentru extrudare;

Nota 2:   O mașină unealtă care are cel puțin două din cele trei capabilități: strunjire, frezare sau rectificare (de exemplu, o mașină de strunjit cu capabilitate de frezare) este evaluată conform fiecărui criteriu aplicabil din 2B201.a, .b. sau .c.

Nota 3:   2B201.a.3. și 2B201.b.3. includ mașini bazate pe o proiectare cinematică liniară în paralel (de exemplu, platforme Stewart) care au 5 sau mai multe axe, niciuna dintre acestea nefiind o axă de rotație.

2B204„Prese izostatice”, altele decât cele menționate la 2B004 sau 2B104 și echipamentele aferente, după cum urmează:

a. „Prese izostatice” care prezintă ambele caracteristici următoare:

1. pot atinge o presiune de lucru maximă de 69 MPa sau mai mare; și

2. au o cavitate a camerei cu un diametru interior mai mare de 152 mm;

b. mandrine, matrițe și dispozitive de comandă special concepute pentru „presele izostatice” menționate la 2B204.a.

Notă tehnică:

La 2B204, dimensiunea interioară a camerei este aceea în care se realizează atât temperatura cât și presiunea de lucru și nu include dispozitivele de fixare. Această dimensiune va fi cea mai mică valoare fie față de diametrul interior al camerei de presiune, fie față de diametrul interior al camerei izolate a cuptorului, în funcție de care dintre cele două camere este localizată în interiorul celeilalte.

2B206Mașini, instrumente sau sisteme de control dimensional, altele decât cele menționate la 2B006, după cum urmează:

a. mașini de măsurat în coordonate (CMM) comandate de calculator sau cu control numeric care au oricare dintre următoarele caracteristici:

1. au numai două axe și o eroare maximă admisibilă de măsurare a lungimii de-a lungul oricărei axe (unidimensionale), identificate drept orice combinație a E0x,MPE, E0y,MPE, sau E0z,MPE, egală sau mai mică (mai bună) de (1,25 + L/1 000) μm (unde L este lungimea măsurată în milimetri) în orice punct al domeniului de operare al mașinii (de exemplu, de-a lungul axei), în conformitate cu ISO 10360-2(2009); sau

2. au trei sau mai multe axe și au, în măsurătorile tridimensionale (volumetrice), o eroare maximă admisibilă de măsurare a lungimii (E0,MPE), egală sau mai mică (mai bună) de (1,7 + L/800) μm (unde L este lungimea măsurată în milimetri) în orice punct al domeniului de operare al mașinii (de exemplu, de-a lungul axelor), în conformitate cu ISO 10360-2(2009);

Notă tehnică:

E0,MPE a configurației celei mai precise a CMM, specificată de fabricant în conformitate cu ISO 10360-2:2009 (de exemplu, cele mai bune valori pentru următoarele: sondă, lungimea acului, parametrii de mișcare, medii) și cu toate compensările disponibile se compară cu pragul de 1,7 + L/800 μm.

b. sisteme pentru controlul simultan liniar-unghiular al semicarcaselor, care prezintă ambele caracteristici următoare:

1. o „incertitudine a măsurării” de-a lungul oricărei axe lineare egală sau mai mică (mai bună) de 3,5 μm pe 5 mm; și

2. o „deviație de poziție unghiulară” egală sau mai mică (mai bună) de 0,02o;

c. sisteme de măsurare a „deplasării liniare” care au toate caracteristicile următoare:

Notă tehnică:

În sensul 2B206.c., „deplasare liniară” înseamnă variația distanței dintre senzorul de măsurat și obiectul măsurat.

1. conțin un „laser”; și

2. sunt capabile să mențină, timp de cel puțin 12 ore, la o temperatură de ± 1 K (± 1 °C); în jurul unei temperaturi standard și la o presiune standard, toate caracteristicile următoare:

a. o „rezoluție”, pe toată scala, de 0,1 μm sau mai bună; și

b. cu o „incertitudine a măsurării” egală sau mai bună (mai mică) de (0,2 + L/2 000) μm (L este lungimea măsurată în mm).

Notă:   2B206.c. nu supune controlului sistemele interferometrice de măsurare, fără reacție în buclă închisă sau deschisă, care conțin un laser pentru a măsura erorile de mișcare ale săniilor mașinilor-unelte, ale mașinilor de control dimensional sau ale echipamentelor similare.

d. sisteme cu transformator diferențial liniar variabil (LVDT), având ambele caracteristici următoare:

Notă tehnică:

În sensul 2B206.d., „deplasare liniară” înseamnă variația distanței dintre senzorul de măsurat și obiectul măsurat.

1. care prezintă oricare dintre următoarele caracteristici:

a. o „liniaritate” mai mică (mai bună) sau egală cu 0,1 %, măsurată de la 0 până la domeniul maxim de operare, pentru LVDT-uri cu un domeniu maxim de operare de până la 5 mm; sau

b. o „liniaritate” mai mică (mai bună) sau egală cu 0,1 %, măsurată de la 0 până la 5 mm, pentru LVDT-uri cu un domeniu maxim de operare de peste 5 mm; și

2. o deviație mai mică (mai bună) sau egală cu 0,1 % pe zi, la o temperatură ambiantă standard a camerei de testare ± 1 K (± 1 °C).

Nota 1:   Mașinile-unelte care pot fi utilizate ca mașini de măsurare sunt supuse controlului în cazul în care îndeplinesc sau depășesc criteriile menționate pentru funcționarea ca mașini-unelte sau pentru funcționarea ca mașini de măsurat.

Nota 2:   O mașină menționată la 2B206 este supusă controlului în cazul în care depășește pragul de control în orice punct din domeniul de operare.

Note tehnice:

Toți parametrii valorilor măsurate de la 2B206 reprezintă plus/minus, adică nu domeniul de operare total.

2B207„Roboți”, „efectori finali” și unități de control, alții decât cei menționați în 2B007, după cum urmează:

a. „roboți” sau „efectori finali” special concepuți pentru a satisface standardele naționale de securitate aplicabile la manipularea explozivilor puternici (de exemplu, răspunzând specificațiilor de codificare electrică pentru explozivii puternici);

b. unitățile de control special concepute pentru orice „roboți” sau „efectori finali” menționați la 2B207.a.

2B209Mașini de deformare continuă și mașini de deformare prin rotație capabile de funcții de deformare continuă, altele decât cele menționate la 2B009 sau 2B109, și mandrine, după cum urmează:

a. mașini care prezintă ambele caracteristici următoare:

1. au trei sau mai multe role (active sau de ghidare); și

2. care, în conformitate cu specificațiile fabricantului, pot fi echipate cu unități de „control numeric” sau control prin calculator;

b. mandrine de formare a rotoarelor, concepute să formeze rotoare cilindrice cu diametrul interior între 75 mm și 400 mm.

Notă:   2B209.a. include mașinile care au numai un singur cilindru conceput să deformeze metalul și doi cilindri auxiliari care susțin mandrina, dar nu participă direct în procesul de deformare.

2B219Mașinile de echilibrat centrifugal, multiplane, fixe sau portabile, orizontale sau verticale, după cum urmează:

a. mașini de echilibrat centrifugale concepute pentru echilibrarea rotorilor flexibili cu o lungime de 600 mm sau mai mare și care au toate caracteristicile următoare:

1. deschiderea batiului sau diametrul rotorului mai mare de 75 mm;

2. au capacitatea masică de la 0,9 la 23 kg; și

3. sunt capabile să echilibreze la viteze de rotație mai mari de 5 000 rotații pe minut;

b. mașini de echilibrat centrifugal concepute pentru echilibrarea componentelor rotorilor cilindrici și care au toate următoarele caracteristici:

1. diametrul rotorului mai mare de 75 mm;

2. au capacitatea masică de la 0,9 la 23 kg;

3. un dezechilibru specific rezidual minim care poate fi realizat egal cu 10 g mm/kg per plan sau mai puțin; și

4. acționare de tipul prin curele.

2B225Manipulatoare la distanță ce pot fi utilizate pentru a acționa de la distanță în operațiile de separare radiochimică sau în celule fierbinți, care au oricare din următoarele caracteristici:

a. capacitate de a penetra pereții celulelor fierbinți pe o adâncime de 0,6 m sau mai mult (operație prin perete); sau

b. capacitate de a trece peste partea superioară a peretelui unei celule fierbinți cu o grosime de 0,6 m sau mai mult (operație peste perete).

Notă tehnică:

Manipulatoarele la distanță asigură transferul acțiunilor operatorului uman la un braț de acționare la distanță și la un dispozitiv terminal. Acestea pot fi de tip „master/slave” sau pot fi acționate prin manșă sau tastatură.

2B226Cuptoare cu inducție în mediu controlat (vid sau gaz inert), altele decât cele menționate la 9B001 și 3B001, și sistemele de alimentare cu energie, după cum urmează:

N.B.   A SE VEDEA, DE ASEMENEA, 3B001 și 9B001.

a. cuptoare care au toate caracteristicile următoare:

1. pot funcționa la peste 1 123  K (850 °C);

2. au bobine de inducție cu diametrul de 600 mm sau mai mic; și

3. sunt concepute pentru puteri de intrare de 5 kW sau mai mari;

Notă:   2B226.a. nu supune controlului cuptoarele concepute pentru tratarea plachetelor de semiconductori.

b. alimentatoare cu energie, cu o putere specificată de ieșire de 5 kW sau mai mare, special concepute pentru cuptoarele supuse controlului prin 2B226.a.

2B227Cuptoare de topire și turnare în vid sau în alte medii controlate pentru metalurgie și echipamentul aferent, după cum urmează:

a. cuptoare de retopire cu arc, cuptoare de topire cu arc, precum și cuptoare de topire și turnare cu arc care prezintă ambele caracteristici următoare:

1. au capacitatea electrozilor consumabili cuprinsă între 1 000  cm3 și 20 000  cm3; și

2. sunt capabile să funcționeze la temperaturi de topire de peste 1 973  K (1 700  °C);

b. cuptoare de topire cu fascicul de electroni, cuptoare de atomizare cu plasmă și cuptoare de topire cu plasmă, care prezintă ambele caracteristici următoare:

1. au o putere egală cu 50 kW sau mai mare; și

2. sunt capabile să funcționeze la temperaturi de topire de peste 1 473  K (1 200  °C);

c. sisteme de control și monitorizare prin calculator special configurate pentru oricare dintre cuptoarele menționate la 2B227.a. sau 2B227.b.;

d. Generatoare de plasmă special concepute pentru cuptoarele menționate la 2B227.b., care prezintă ambele caracteristici următoare:

1. funcționează la o putere mai mare de 50 kW; și

2. sunt capabile să funcționeze la peste 1 473  K (1 200  °C);

e. Tunuri electronice special concepute pentru cuptoarele menționate la 2B227.b., care funcționează la o putere mai mare de 50 kW.

2B228Echipamente de fabricare și asamblare a rotorilor, a echipamentelor de aliniere a rotorilor, mandrine și matrițe pentru formarea de burdufuri, după cum urmează:

a. echipamente de asamblare a rotorilor pentru asamblarea secțiunilor tuburilor rotorilor de dispozitive centrifugale de gaz, a deflectoarelor și a închiderilor de la capete;

Notă:   2B228.a. include mandrinele de precizie, dispozitivele de fixare și mașinile de ajustare fretată.

b. echipamente pentru alinierea secțiunilor de tuburi de rotori de dispozitive centrifugale de gaz la o axa comună;

Notă tehnică:

La 2B228.b., aceste echipamente constau de obicei în sonde de măsurare de precizie conectate la un calculator care, la rândul său, controlează de exemplu acțiunea pistoanelor pneumatice utilizate pentru alinierea secțiunilor rotorilor tubulari.

c. mandrine și matrițe pentru formarea de burdufuri, destinate producerii de burdufuri cu o singură circumvoluție.

Notă tehnică:

La 2B228.c., burdufurile au toate caracteristicile următoare:

1.   diametru interior cuprins între 75 mm și 400 mm;

2.   lungime egală sau mai mare de 12,7 mm;

3.   circumvoluție unică cu adâncimea mai mare de 2 mm; și

4.   sunt fabricate din aliaje de aluminiu cu rezistență înaltă, din oțel maraging sau din „materiale fibroase sau filamentare” cu rezistență înaltă.

2B230Toate tipurile de „traductoare de presiune” capabile să măsoare presiunea absolută și care au toate caracteristicile următoare:

a. elementele sensibile la presiune sunt fabricate din sau sunt acoperite cu aluminiu, aliaje de aluminiu, oxid de aluminiu (alumină sau safir), nichel sau aliaje de nichel cu un conținut de nichel de peste 60 % în greutate sau polimeri de hidrocarburi în întregime fluorurate;

b. dispozitive de etanșare, după caz, esențiale pentru etanșarea elementelor sensibile la presiune, și în contact direct cu mediul în care se aplică procedeul, fabricate din sau acoperite cu aluminiu, aliaje de aluminiu, oxid de aluminiu (alumină sau safir), nichel sau aliaje de nichel cu un conținut de nichel de peste 60 % în greutate sau polimeri de hidrocarburi în întregime fluorurate; și

c. având una dintre următoarele caracteristici:

1. o scală totală mai mică de 13 kPa și o „precizie” mai bună de 1 % pe întreaga scală; sau

2. o scală totală de 13 kPa sau mai mare și o „precizie” mai bună de 130 Pa atunci când este măsurată la 13 kPa.

Note tehnice:

1.   La 2B230 „traductor de presiune” înseamnă un dispozitiv care convertește măsurarea unei presiuni într-un semnal.

2.   În sensul 2B230, „precizia” include neliniaritatea, histerezisul și repetabilitatea la temperatura mediului ambiant.

2B231Pompe de vid care au toate caracteristicile următoare:

a. au un diametru la intrare egal cu sau mai mare de 380 mm;

b. au o viteză de pompare mai mare sau egală cu 15 m3/s; și

c. sunt capabile să producă un vid final de peste 13 mPa.

Note tehnice:

1.   Viteza de pompare este determinată la punctul de măsurare cu azot gaz sau aer.

2.   Vidul final este determinat la intrarea pompei, cu intrarea pompei închisă.

2B232Sisteme de tunuri de mare viteză (tipuri cu carburant, gaz, bobine, electromagnetice și electrotermice sau alte sisteme avansate) capabile să accelereze proiectilele până la 1,5 km/s sau mai mult.

N.B.   A SE VEDEA, DE ASEMENEA, LISTA PRODUSELOR MILITARE.

2B233Compresoare și pompe de vid, cu spirală, ambele cu etanșare tip burduf, care au toate caracteristicile următoare:

N.B.   A SE VEDEA ȘI 2B350.i.

a. sunt capabile de un debit volumic de admisie de 50 m3/h sau mai mare;

b. sunt capabile de un raport între presiuni de 2:1 sau mai mare; și

c. au toate suprafețele care vin în contact cu gazele de proces fabricate din oricare dintre următoarele materiale:

1. aluminiu sau aliaj de aluminiu;

2. oxid de aluminiu;

3. oțel inoxidabil;

4. nichel sau aliaj de nichel;

5. bronz fosforos; sau

6. fluoropolimeri.

2B350Instalații, echipamente și componente pentru producerea substanțelor chimice, după cum urmează:

a. vase de reacție sau reactoare, cu sau fără agitatoare, cu un volum total intern (geometric) mai mare de 0,1 m3 (100 l), dar mai mic de 20 m3 (20 000  l), în care toate suprafețele care vin în contact direct cu substanțele chimice care sunt prelucrate sau înmagazinate, sunt fabricate din oricare dintre următoarele materiale:

N.B.   Pentru ansamblurile prefabricate pentru reparații, a se vedea 2B350.k.

1. „aliaje” care conțin, în greutate, peste 25 % nichel și peste 20 % crom;

2. fluoropolimeri (materiale polimerice sau elastomerice cu un conținut de fluor, în greutate, de peste 35 %);

3. sticlă (inclusiv vitrificată sau emailată);

4. nichel sau „aliaje” cu un conținut de nichel, în greutate, de peste 40 %;

5. tantal sau „aliaje” de tantal;

6. titan sau „aliaje” de titan;

7. zirconiu sau „aliaje” de zirconiu; sau

8. niobiu (columbiu) sau „aliaje” de niobiu;

b. agitatoare concepute pentru utilizare în vase de reacție sau reactoare menționate la 2B350.a.; și turbine cu rotor închis, arbori și palete concepute pentru astfel de agitatoare, la care toate suprafețele agitatoarelor sau ale componentelor care vin în contact direct cu substanțele chimice prelucrate sau înmagazinate sunt fabricate din oricare dintre următoarele materiale:

1. „aliaje” care conțin, în greutate, peste 25 % nichel și peste 20 % crom;

2. fluoropolimeri (materiale polimerice sau elastomerice cu un conținut de fluor, în greutate, de peste 35 %);

3. sticlă (inclusiv vitrificată sau emailată);

4. nichel sau „aliaje” cu un conținut de nichel, în greutate, de peste 40 %;

5. tantal sau „aliaje” de tantal;

6. titan sau „aliaje” de titan;

7. zirconiu sau „aliaje” de zirconiu; sau

8. niobiu (columbiu) sau „aliaje” de niobiu;

c. tancuri de depozitare, containere sau recipiente cu un volum total intern (geometric) mai mare de 0,1 m3 (100 l), la care toate suprafețele care vin în contact direct cu substanțele chimice prelucrate sau înmagazinate sunt fabricate din oricare dintre următoarele materiale:

N.B.   Pentru ansamblurile prefabricate pentru reparații, a se vedea 2B350.k.

1. „aliaje” care conțin, în greutate, peste 25 % nichel și peste 20 % crom;

2. fluoropolimeri (materiale polimerice sau elastomerice cu un conținut de fluor, în greutate, de peste 35 %);

3. sticlă (inclusiv vitrificată sau emailată);

4. nichel sau „aliaje” cu un conținut de nichel, în greutate, de peste 40 %;

5. tantal sau „aliaje” de tantal;

6. titan sau „aliaje” de titan;

7. zirconiu sau „aliaje” de zirconiu; sau

8. niobiu (columbiu) sau „aliaje” de niobiu;

d. schimbătoare de căldură sau condensatoare cu o suprafață de transfer de căldură mai mare de 0,15 m2 și mai mică de 20 m2; și țevi, plăci, serpentine sau corpuri concepute pentru astfel de schimbătoare de căldură sau condensatoare, la care toate suprafețele care vin în contact direct cu substanțele chimice prelucrate sunt fabricate din oricare dintre următoarele materiale:

1. „aliaje” care conțin, în greutate, peste 25 % nichel și peste 20 % crom;

2. fluoropolimeri (materiale polimerice sau elastomerice cu un conținut de fluor, în greutate, de peste 35 %);

3. sticlă (inclusiv vitrificată sau emailată);

4. grafit sau „carbon grafit”;

5. nichel sau „aliaje” cu un conținut de nichel, în greutate, de peste 40 %;

6. tantal sau „aliaje” de tantal;

7. titan sau „aliaje” de titan;

8. zirconiu sau „aliaje” de zirconiu;

9. carbură de siliciu;

10. carbură de titan; sau

11. niobiu (columbiu) sau „aliaje” de niobiu;

e. coloane de distilare sau de absorbție cu diametrul interior mai mare de 0,1 m; și distribuitoare de lichide, distribuitoare de vapori sau colectoare de lichide concepute pentru astfel de coloane de distilare sau de absorbție, la care toate suprafețele care vin în contact direct cu substanțele chimice prelucrate sunt fabricate din oricare dintre următoarele materiale:

1. „aliaje” care conțin, în greutate, peste 25 % nichel și peste 20 % crom;

2. fluoropolimeri (materiale polimerice sau elastomerice cu un conținut de fluor, în greutate, de peste 35 %);

3. sticlă (inclusiv vitrificată sau emailată);

4. grafit sau „carbon grafit”;

5. nichel sau „aliaje” cu un conținut de nichel, în greutate, de peste 40 %;

6. tantal sau „aliaje” de tantal;

7. titan sau „aliaje” de titan;

8. zirconiu sau „aliaje” de zirconiu; sau

9. niobiu (columbiu) sau „aliaje” de niobiu;

f. echipamente de umplere cu comandă de la distanță, la care toate suprafețele care vin în contact direct cu substanțele chimice prelucrate sunt fabricate din oricare dintre următoarele materiale:

1. „aliaje” care conțin, în greutate, peste 25 % nichel și peste 20 % crom; sau

2. nichel sau „aliaje” cu un conținut de nichel, în greutate, de peste 40 %;

g. valve și componente, după cum urmează:

1. valve care au următoarele două caracteristici:

a. o „dimensiune nominală” mai mare de 10 mm (3/8″); și

b. toate suprafețele care vin în contact direct cu substanțele chimice produse, prelucrate sau înmagazinate sunt fabricate din „materiale rezistente la coroziune”.

2. valve, altele decât cele menționate la 2B350.g.1., care au toate caracteristicile următoare;

a. o „dimensiune nominală” mai mare sau egală cu 25,4 mm (1″) și mai mică sau egală cu 101,6 mm (4″);

b. carcase (corpuri) sau semifabricate pentru carcase;

c. un element de închidere conceput să fie interschimbabil; și

d. toate suprafețele carcasei (corpului) sau semifabricatului pentru carcasă care vin în contact direct cu substanțele chimice produse, prelucrate sau înmagazinate sunt fabricate din „materiale rezistente la coroziune”;

3. componentele, desemnate pentru valvele specificate la 2B350.g.1 sau 2B350.g.2., la care toate suprafețele care vin în contact direct cu substanțele chimice produse, prelucrate sau înmagazinate sunt fabricate din „materiale rezistente la coroziune” după cum urmează:

a. carcase (corpuri);

b. semifabricate pentru carcase;

Note tehnice:

1.   În sensul 2B350.g., „materiale rezistente la coroziune” înseamnă oricare dintre următoarele materiale:

a.   nichel sau aliaje cu un conținut de nichel, în greutate, de peste 40 %;

b.   aliaje care conțin, în greutate, peste 25 % nichel și peste 20 % crom;

c.   fluoropolimeri (materiale polimerice sau elastomerice cu un conținut de fluor, în greutate, de peste 35 %);

d.   sticlă sau căptușeală din sticlă (inclusiv vitrificată sau emailată);

e.   tantal sau aliaje de tantal;

f.   titan sau aliaje de titan;

g.   zirconiu sau aliaje de zirconiu;

h.   niobiu (columbiu) sau aliaje de niobiu; sau

i.   materiale ceramice, după cum urmează:

1.   carbură de siliciu cu o puritate, în greutate, de 80 % sau mai mare;

2.   oxid de aluminiu (alumină) cu o puritate, în greutate, de 99,9 % sau mai mare;

3.   oxid de zirconiu (zirconă).

2.   „Dimensiunea nominală” este definită ca fiind cel mai mic dintre diametrul la intrare și cel la ieșire.

h. țevi (tuburi) cu pereți multipli, care includ un orificiu de detecție a scurgerilor, la care toate suprafețele care vin în contact direct cu substanțele chimice prelucrate sau înmagazinate sunt fabricate din oricare dintre următoarele materiale:

1. „aliaje” care conțin, în greutate, peste 25 % nichel și peste 20 % crom;

2. fluoropolimeri (materiale polimerice sau elastomerice cu un conținut de fluor, în greutate, de peste 35 %);

3. sticlă (inclusiv vitrificată sau emailată);

4. grafit sau „carbon grafit”;

5. nichel sau „aliaje” cu mai mult de 40 % nichel în greutate;

6. tantal sau „aliaje” de tantal;

7. titan sau „aliaje” de titan;

8. zirconiu sau „aliaje” de zirconiu; sau

9. niobiu (columbiu) sau „aliaje” de niobiu;

i. pompe cu garnituri de etanșare multiple și pompe fără etanșare, cu un debit maxim specificat de producător mai mare de 0,6 m3/oră sau pompe de vid cu un debit maxim specificat de producător mai mare de 5 m3/oră [la temperatura standard de 273 K (0 °C) și presiunea standard de 101,3 kPa], altele decât cele specificate la 2B233; și carcase (corpuri de pompe), mantale semifabricate pentru carcase, axe, rotoare sau ajutaje ale pompelor cu jet concepute pentru astfel de pompe, la care toate suprafețele care vin în contact direct cu substanțele chimice prelucrate sunt fabricate din oricare dintre următoarele materiale:

1. „aliaje” care conțin, în greutate, peste 25 % nichel și peste 20 % crom;

2. ceramici;

3. ferosiliciu (aliaje pe bază de fier cu conținut ridicat de siliciu);

4. fluoropolimeri (materiale polimerice sau elastomerice cu un conținut de fluor, în greutate, de peste 35 %);

5. sticlă (inclusiv vitrificată sau emailată);

6. grafit sau „carbon grafit”;

7. nichel sau „aliaje” cu un conținut de nichel, în greutate, de peste 40 %;

8. tantal sau „aliaje” de tantal;

9. titan sau „aliaje” de titan;

10. zirconiu sau „aliaje” de zirconiu; sau

11. niobiu (columbiu) sau „aliaje” de niobiu;

Notă tehnică:

La 2B350.i, termenul etanșare se referă doar la etanșările care vin în contact direct cu substanțele chimice care sunt prelucrate (sau sunt concepute în acest scop), și care asigură etanșarea zonei prin care un arbore cu o mișcare rotativă sau liniară trece prin corpul pompei.

j. incineratoare concepute pentru distrugerea substanțelor chimice menționate la 1C350, având dispozitive special concepute de introducere a deșeurilor, dispozitive speciale de manipulare și o temperatură medie în camera de ardere mai mare de 1 273  K (1 000  °C), în care toate suprafețele sistemului de introducere a deșeurilor care vin în contact direct cu deșeurile chimice sunt fabricate sau căptușite cu oricare dintre următoarele materiale:

1. „aliaje” care conțin, în greutate, peste 25 % nichel și peste 20 % crom;

2. ceramici; sau

3. nichel sau „aliaje” cu un conținut de nichel, în greutate, de peste 40 %;

k. ansambluri prefabricate pentru reparații, având suprafețe metalice care vin în contact direct cu substanța sau substanțele chimice prelucrate, fabricate din tantal sau aliaje de tantal, după cum urmează, precum și componente special concepute pentru acestea:

1. concepute pentru fixare mecanică pe vasele de reacție sau reactoarele cu căptușeală din sticlă menționate la 2B350.a.; sau

2. concepute pentru fixare mecanică pe tancurile de depozitare, containerele sau recipientele cu căptușeală din sticlă menționate la 2B350.c.

Notă:   În sensul celor menționate la 2B350, materialele utilizate pentru garnituri, dispozitive de etanșare, șuruburi, șaibe sau alte materiale care asigură funcția de etanșare nu determină condiția de control, cu condiția ca astfel de componente să fie concepute a fi interschimbabile.

Note tehnice:

1.   „Carbon grafit” este o compoziție constând în carbon și grafit amorfi, în care conținutul de grafit este mai mare sau egal cu opt procente în greutate.

2.   Pentru materialele enumerate la rubricile de mai sus, termenul „aliaj”, atunci când nu este însoțit de o concentrație specifică de elemente, este înțeles ca identificând acele aliaje în cadrul cărora metalul identificat este prezent într-un procent mai mare din greutate decât oricare alt element.

2B351Monitoare și sisteme de monitorizare a gazelor toxice și componentele de detectare specializate ale acestora, altele decât cele menționate la 1A004, după cum urmează, precum și detectoare, dispozitive cu senzori; și cartușe cu senzori înlocuibile, destinate acestora:

a. concepute să funcționeze în regim continuu și utilizabile pentru detectarea agenților de război chimic sau a substanțelor chimice menționate la 1C350 în concentrații mai mici de 0,3 mg/m3; sau

b. concepute pentru detectarea compușilor cu activitate anticolinesterazică.

2B352Echipamente pentru fabricarea și manipularea de material biologic, după cum urmează:

a. instalații de izolare și echipamentele aferente, după cum urmează:

1. instalații complete de izolare care respectă nivelele de izolare P3 sau P4 (BL3, BL4, L3, L4) menționate în Manualul de bioprotecție în laborator al Organizației Mondiale a Sănătății (ediția a 3-a, Geneva, 2004);

2. echipamente concepute pentru o instalare fixă în instalațiile de izolare menționate la 2B352.a., după cum urmează:

a. autoclave de decontaminare cu uși duble;

b. dușuri de decontaminare a costumelor de protecție cu aer comprimat;

c. uși de trecere cu sisteme de etanșare mecanice sau gonflabile;

b. fermentoare și componente, după cum urmează:

1. fermentoare cu capacitate de cultivare de „microorganisme” sau de celule vii pentru producția de virusuri sau toxine, fără propagare de aerosoli, cu un volum intern total de 20 de litri sau mai mare;

2. componente concepute pentru fermentoarele menționate la 2B352.b.1., după cum urmează:

a. camere de cultivare, concepute să fie sterilizate sau dezinfectate in situ;

b. dispozitive de susținere a camerelor de cultivare;

c. unități de control al procesului, capabile să monitorizeze și să controleze simultan doi sau mai mulți parametri ai sistemului de fermentare (de ex. temperatură, pH, nutrienți, agitare, oxigen dizolvat, flux de aer, controlul spumei);

Notă tehnică:

În sensul 2B352.b., fermentoarele includ bioreactoare, bioreactoare de unică folosință, chemostate și sisteme în flux continuu.

c. separatoare centrifugale cu capacitate de separare continuă, fără propagare de aerosoli, având toate caracteristicile următoare:

1. debit mai mare de 100 litri/oră;

2. componente din oțel inoxidabil lustruit sau titan;

3. una sau mai multe îmbinări etanșe în zona de izolare a vaporilor; și

4. cu capacitate de sterilizare cu abur in situ în stare închisă;

Notă tehnică:

Separatoarele centrifugale includ decantoarele.

d. echipament de filtrare în flux transversal (tangențial) și componente, după cum urmează:

1. echipament de filtrare în flux transversal (tangențial), cu capacitate de separare a „microorganismelor”, virusurilor, toxinelor sau culturilor de celule, având toate caracteristicile următoare:

a. suprafața de filtrare totală mai mare sau egală cu 1 m2; și

b. având oricare dintre următoarele caracteristici:

1. poate fi sterilizat sau dezinfectat in situ; sau

2. utilizează componente de filtrare de unică folosință;

Notă tehnică:

La 2B352.d.1.b., prin sterilizare se înțelege eliminarea tuturor microbilor viabili din echipamente prin folosirea fie a metodelor fizice (de exemplu, vapori), fie a agenților chimici. Prin dezinfectare se înțelege distrugerea microbilor cu potențial contagios din echipamente prin folosirea agenților chimici cu efect bactericid. Dezinfectarea și sterilizarea diferă de igienizare, ultima referindu-se la procedurile de curățare concepute pentru a micșora conținutul microbian al echipamentelor, fără eliminarea contagiozității sau a viabilității tuturor microbilor.

Notă:   2B352.d nu supune controlului echipamentele de osmoză inversă și de hemodializă, conform specificațiilor fabricantului.

2. componente pentru filtrarea în flux transversal (tangențial) (de exemplu, module, elemente, casete, cartușe, unități sau plăci) cu suprafața de filtrare mai mare sau egală cu 0,2 m2 pentru fiecare componentă și concepute pentru utilizare în echipamente de filtrare în flux transversal (tangențial), conform specificațiilor de la 2B352.d.;

e. echipamente de liofilizare sterilizabile cu abur sau cu gaz, cu o capacitate a condensatorului mai mare sau egală cu 10 kg gheață/24 ore și mai mică de 1 000  kg gheață/24 ore;

f. echipamente de izolare și protecție, după cum urmează:

1. combinezoane de protecție complete sau parțiale, sau glugi care depind de cuplarea la o sursă de aer extern și care funcționează sub presiune pozitivă;

Notă:   2B352.f.1. nu supune controlului combinezoanele concepute să fie purtate cu un aparat de respirație autonom.

2. camere de izolare biologică, izolatoare sau nișe de securitate biologică având toate caracteristicile următoare, pentru funcționare normală:

a. spațiu de lucru complet închis în care operatorul este separat de obiectul muncii printr-o barieră fizică;

b. capabile să funcționeze la presiune negativă;

c. în spațiul de lucru există mijloace care permit efectuarea de manipulări în deplină siguranță;

d. aerul care intră și iese din spațiul de lucru este filtrat cu filtru HEPA;

Nota 1:   2B352.f.2. include nișele de securitate biologică Clasa III, astfel cum sunt descrise în ultima ediție a Manualului de bioprotecție în laborator al Organizației Mondiale a Sănătății, sau construite în conformitate cu standardele, reglementările sau orientările naționale.

Nota 2:   2B352.f.2. nu include izolatoarele special concepute pentru protejarea personalului medical sau transportul pacienților infectați.

g. Echipament de inhalare cu aerosoli conceput pentru verificarea prin detecție a aerosolilor cu „microorganisme”, virusuri sau „toxine”, după cum urmează:

1. camere cu expunere completă a corpului, cu o capacitate mai mare sau egală cu 1 m3;

2. dispozitive de expunere doar a nasului, care utilizează un flux de aerosoli direcționat și care au o capacitate de expunere pentru oricare dintre următoarele:

a. 12 sau mai multe rozătoare; sau

b. 2 sau mai multe animale, altele decât rozătoarele;

3. tuburi închise de imobilizare pentru animale, concepute a fi utilizate pentru dispozitivele de expunere doar a nasului care utilizează un flux de aerosoli direcționat;

h. echipamente de uscare prin pulverizare capabile de deshidratarea toxinelor sau a „microorganismelor” patogene, având următoarele caracteristici:

1. o capacitate de evaporare a apei ≥ 0,4 kg/h și ≤ 400 kg/h;

2. posibilitatea de a genera particule cu dimensiunea medie ≤ 10 μm, cu fitingurile existente, sau printr-o modificare minimă a ajutajelor cu duze de atomizare care să permită generarea particulelor de dimensiunea dorită; și

3. capacitate de a fi sterilizate sau dezinfectate in situ;

i. asamblori și sintetizatoare de acid nucleic parțial sau complet automatizate, concepute pentru a genera, într-un singur ciclu, acizi nucleici continui cu o lungime mai mare de 1,5 kilobaze cu rate de eroare mai mici de 5 %.

2CMateriale

Niciunul.

2DProduse software

2D001„Produse software”, altele decât cele menționate la categoria 2D002, după cum urmează:

a. „produse software” special concepute sau modificate pentru „dezvoltarea” sau „producția” echipamentelor menționate la categoriile 2A001 sau la 2B001.

b. „produse software” special concepute sau modificate pentru „utilizarea” echipamentelor menționate la categoriile 2A001.c, 2B001 sau 2B003-2B009.

Notă:  2D001 nu supune controlului „produsele software” de programare a pieselor care generează coduri de „control numeric” pentru prelucrarea diverselor piese.

2D002„Produse software” pentru dispozitive electronice, chiar și atunci când se găsesc într-un dispozitiv sau sistem electronic care permite respectivului dispozitiv sau sistem să funcționeze ca unitate de „control numeric”, capabile să coordoneze simultan mai mult de patru axe pentru „controlul profilării”.

Nota 1:   2D002 nu supune controlului „produsele software” special concepute sau modificate pentru funcționarea produselor nemenționate la categoria 2.

Nota 2:   2D002 nu supune controlului „produsele software” destinate produselor menționate la 2B002. A se vedea 2D001 și 2D003 pentru „produsele software” destinate produselor menționate la 2B002.

Nota 3:   2D002 nu supune controlului „produsele software” exportate împreună cu produsele nemenționate la categoria 2 și necesarul minim pentru funcționarea acestora.

2D003„Produse software” concepute sau modificate pentru funcționarea echipamentelor specificate la 2B002, care convertesc sistemul optic, măsurătorile pieselor de lucru și funcțiile de îndepărtare a materialului în comenzi de „control numeric” pentru a realiza forma dorită a piesei de lucru.

2D101„Produse software” special concepute sau modificate pentru „utilizarea” echipamentelor menționate la 2B104, 2B105, 2B109, 2B116, 2B117 sau 2B119-2B122.

N.B.   A SE VEDEA ȘI 9D004.

2D201„Produse software” special concepute pentru „utilizarea” echipamentelor menționate la 2B204, 2B206, 2B207, 2B209, 2B219 sau 2B227.

2D202„Produse software” special concepute sau modificate pentru „dezvoltarea”, „producția” sau „utilizarea” echipamentelor menționate la 2B201.

Notă:   2D202 nu supune controlului „produsele software” pentru programarea pieselor care generează coduri de „control numeric” dar nu permite utilizarea directă a echipamentelor pentru prelucrarea diferitelor piese.

2D351„Produse software”, altele decât cele menționate la 1D003, special concepute pentru „utilizarea” echipamentelor menționate la 2B351.

2ETehnologie

2E001„Tehnologia”, în conformitate cu Nota generală privind tehnologia pentru „dezvoltarea” echipamentelor sau „produsele software” menționate la 2A, 2B sau 2D.

Notă:   2E001 include „tehnologia” pentru integrarea sistemelor de sonde în mașinile de măsurat în coordonate specificate la 2B006.a.

2E002„Tehnologie”, în conformitate cu Nota generală privind tehnologia pentru „producția” echipamentelor menționate la 2A sau 2B.

2E003Alte „tehnologii”, după cum urmează:

a. neutilizate;

b. „tehnologie” pentru procesele de fabricație prin prelucrarea metalelor, după cum urmează:

1. „tehnologie” pentru conceperea sculelor, matrițelor sau dispozitivelor de montaj special concepute pentru oricare dintre următoarele procese:

a. „formare superplastică”;

b. „îmbinarea prin difuzie”; sau

c. „presare hidraulică cu acțiune directă”;

2. date tehnice care constau din metode de prelucrare sau parametri, conform listei de mai jos, utilizate pentru controlul:

a. „formării superplastice” a aliajelor de aluminiu, de titan sau a „superaliajelor”:

1. pregătirea suprafeței;

2. viteza de deformare;

3. temperatura;

4. presiunea;

b. „îmbinării prin difuzie” a „superaliajelor” sau a aliajelor de titan:

1. pregătirea suprafeței;

2. temperatura;

3. presiunea;

c. „presării hidraulice cu acțiune directă” a aliajelor de aluminiu sau de titan:

1. presiunea;

2. durata ciclului;

d. „densificării izostatice la cald” a aliajelor de titan sau de aluminiu sau a „superaliajelor”:

1. temperatura;

2. presiunea;

3. durata ciclului;

Note tehnice:

1.   „Presare hidraulică cu acțiune directă” înseamnă un proces de deformare care utilizează o cameră flexibilă umplută cu fluid plasată în contact direct cu piesa de lucru.

2.   „Densificare izostatică la cald” înseamnă procesul de comprimare a unei piese turnate la temperaturi care depășesc 375 K (102 °C) într-o cavitate închisă, prin intermediul a diferite medii (gaz, lichid, particule solide etc.), pentru a crea forțe egale în toate direcțiile, în vederea reducerii sau a eliminării porilor din piesa turnată.

c. „tehnologie” pentru „dezvoltarea” sau „producția” mașinilor hidraulice de ștanțare și a matrițelor pentru acestea, pentru fabricarea structurilor aeronavelor;

d. neutilizate;

e. „tehnologie” pentru „dezvoltarea”„produselor software” de integrare în vederea incorporării sistemelor expert în unitățile de „control numeric”, pentru sprijinirea prin decizii avansate a operațiunilor la nivel de atelier;

f. „tehnologie” pentru aplicarea acoperirilor anorganice în straturi suprapuse sau a acoperirilor anorganice de modificare a suprafeței anorganice (menționată în coloana 3 a următorului tabel) la substraturi ne-electronice (menționate în coloana 2 a următorului tabel), prin procedeele menționate în coloana 1 a următorului tabel și definite în Nota tehnică.

Notă:   Tabelul și nota tehnică sunt introduse după rubrica 2E301.

N.B.   Acest tabel ar trebui citit ca specificând „tehnologia” pentru un anumit procedeu de depunere numai atunci când stratul acoperitor rezultat din coloana 3 se află într-un paragraf direct corespondent substratului relevant din coloana 2. De exemplu, datele tehnice ale procedeului de acoperire prin depunere chimică din vapori (CVD) sunt incluse pentru aplicarea siliciurilor la substraturile „compozite” carbon-carbon, cu „matrice” ceramică și cu „matrice” metalică, însă nu sunt incluse pentru aplicarea siliciurilor la substraturile „carbură dură de wolfram” (16), „carbură de siliciu” (18). În al doilea caz, stratul acoperitor rezultat nu este inclus în paragraful din coloana 3 direct corespondent paragrafului din coloana 2 care include „carbură dură de wolfram” (16), „carbură de siliciu” (18).

2E101„Tehnologia”, în conformitate cu Nota generală privind tehnologia pentru „utilizarea” echipamentelor sau „produsele software” menționate la 2B004, 2B009, 2B104, 2B109, 2B116, 2B119, 2B122 sau 2D101.

2E201„Tehnologia”, în conformitate cu Nota generală privind tehnologia pentru „utilizarea” echipamentelor sau „produsele software” menționate la 2A225, 2A226, 2B001, 2B006, 2B007.b., 2B007.c., 2B008, 2B009, 2B201, 2B204, 2B206, 2B207, 2B209, 2B225-2B233, 2D201 sau 2D202.

2E301„Tehnologia”, în conformitate cu Nota generală privind tehnologia pentru „utilizarea” produselor menționate la 2B350-2B352.Tabel

Metode de depunere

1.  Proces de acoperire (1) (1)

2.  Substrat

3.  Strat acoperitor rezultat

A.  Depunere chimică din stare de vapori (CVD)

„Superaliaje”

Aluminuri pentru pasaje interne

 

Ceramici (19) și sticle cu dilatare redusă (14)

Siliciuri

Carburi

Straturi dielectrice (15)

Diamant

Carbon cu caracteristici asemănătoare diamantului (17)

 

„Compozite” carbon-carbon, cu „matrice” ceramică și cu „matrice” metalică

Siliciuri

Carburi

Metale refractare

Amestecuri ale acestora (4)

Straturi dielectrice (15)

Aluminuri

Aluminuri aliate (2)

Nitruri de bor

 

Carbură dură de wolfram (16), Carbură de siliciu (18)

Carburi

Wolfram

Amestecuri ale acestora (4)

Straturi dielectrice (15)

 

Molibden și aliaje de molibden

Straturi dielectrice (15)

 

Beriliu și aliaje de beriliu

Straturi dielectrice (15)

Diamant

Carbon cu caracteristici asemănătoare diamantului (17)

 

Materiale pentru ferestre de senzori (9)

Straturi dielectrice (15)

Diamant

Carbon cu caracteristici asemănătoare diamantului (17)

Depunere fizică de vapori de material obținuți prin evaporare termică (TE-PVD)

 

 

B.1.  Depunere fizică din vapori (PVD): prin fascicul de electroni (EB-PVD)

„Superaliaje”

Siliciuri aliate

Aluminuri aliate (2)

MCrAlX (5)

Oxid de zirconiu modificat (12)

Siliciuri

Aluminuri

Amestecuri ale acestora (4)

 

Ceramici (19) și sticle cu dilatare redusă (14)

Straturi dielectrice (15)

 

Oțel rezistent la coroziune (7)

MCrAlX (5)

Oxid de zirconiu modificat (12)

Amestecuri ale acestora (4)

 

„Compozite” carbon-carbon, cu „matrice” ceramică și cu „matrice” metalică

Siliciuri

Carburi

Metale refractare

Amestecuri ale acestora (4)

Straturi dielectrice (15)

Nitruri de bor

 

Carbură dură de wolfram (16), Carbură de siliciu (18)

Carburi

Wolfram

Amestecuri ale acestora (4)

Straturi dielectrice (15)

 

Molibden și aliaje de molibden

Straturi dielectrice (15)

 

Beriliu și aliaje de beriliu

Straturi dielectrice (15)

Boruri

Beriliu

 

Materiale pentru ferestre de senzori (9)

Straturi dielectrice (15)

 

Aliaje de titan (13)

Boruri

Nitruri

B.2.  Depunere fizică din vapori prin încălzire rezistivă asistată ionic (PVD) (placare ionică)

Ceramici (19) și sticle cu dilatare redusă

Straturi dielectrice (15)

Carbon cu caracteristici asemănătoare diamantului (17)

 

„Compozite” carbon-carbon, cu „matrice” ceramică și cu „matrice” metalică

Straturi dielectrice (15)

 

Carbură dură de wolfram (16), Carbură de siliciu

Straturi dielectrice (15)

 

Molibden și aliaje de molibden

Straturi dielectrice (15)

 

Beriliu și aliaje de beriliu

Straturi dielectrice (15)

 

Materiale pentru ferestre de senzori (9)

Straturi dielectrice (15)

Carbon cu caracteristici asemănătoare diamantului (17)

B.3.  Depunere fizică din vapori (PVD): prin evaporare cu „laser”

Ceramici (19) și sticle cu dilatare redusă (14)

Siliciuri

Straturi dielectrice (15)

Carbon cu caracteristici asemănătoare diamantului (17)

 

„Compozite” carbon-carbon, cu „matrice” ceramică și cu „matrice” metalică

Straturi dielectrice (15)

 

Carbură dură de wolfram (16) Carbură de siliciu

Straturi dielectrice (15)

 

Molibden și aliaje de molibden

Straturi dielectrice (15)

 

Beriliu și aliaje de beriliu

Straturi dielectrice (15)

 

Materiale pentru ferestre de senzori (9)

Straturi dielectrice (15)

Carbon cu caracteristici asemănătoare diamantului (17)

B.4.  Depunere fizică din vapori (PVD): prin descărcare cu arc catodic

„Superaliaje”

Siliciuri aliate

Aluminuri aliate (2)

MCrAlX (5)

 

Polimeri (11) și „compozite” cu „matrice” organică

Boruri

Carburi

Nitruri

Carbon cu caracteristici asemănătoare diamantului (17)

C.  Cementare compactă (a se vedea punctul A de mai sus pentru cementare necompactă) (10)

„Compozite” carbon-carbon, cu „matrice” ceramică și cu „matrice” metalică

Siliciuri

Carburi

Amestecuri ale acestora (4)

 

Aliaje de titan (13)

Siliciuri

Aluminuri

Aluminuri aliate (2)

 

Metale și aliaje refractare (8)

Siliciuri

Oxizi

D.  Pulverizare cu plasmă

„Superaliaje”

MCrAlX (5)

Oxid de zirconiu modificat (12)

Amestecuri ale acestora (4)

Nichel-grafit cu proprietăți abrazive

Materiale abrazive care conțin Ni-Cr-Al

Al-Si-poliester abraziv

Aluminuri aliate (2)

 

Aliaje de aluminiu (6)

MCrAlX (5)

Oxid de zirconiu modificat (12)

Siliciuri

Amestecuri ale acestora (4)

 

Metale și aliaje refractare (8)

Aluminuri

Siliciuri

Carburi

 

Oțel rezistent la coroziune (7)

MCrAlX (5)

Oxid de zirconiu modificat (12)

Amestecuri ale acestora (4)

 

Aliaje de titan (13)

Carburi

Aluminuri

Siliciuri

Aluminuri aliate (2)

Nichel-grafit cu proprietăți abrazive

Materiale abrazive care conțin Ni-Cr-Al

Al-Si-poliester cu proprietăți abrazive

E.  Depunere din suspensie

Metale și aliaje refractare (8)

Siliciuri topite

Aluminuri topite cu excepția celor pentru elementele de încălzire cu rezistență

 

„Compozite” carbon-carbon, cu „matrice” ceramică și cu „matrice” metalică

Siliciuri

Carburi

Amestecuri ale acestora (4)

F.  Depunere prin pulverizare

„Superaliaje”

Siliciuri aliate

Aluminuri aliate (2)

Aluminuri modificate cu un metal nobil (3)

MCrAlX (5)

Oxid de zirconiu modificat (12)

Platină

Amestecuri ale acestora (4)

 

Ceramici și sticle cu dilatare redusă (14)

Siliciuri

Platină

Amestecuri ale acestora (4)

Straturi dielectrice (15)

Carbon cu caracteristici asemănătoare diamantului (17)

 

Aliaje de titan (13)

Boruri

Nitruri

Oxizi

Siliciuri

Aluminuri

Aluminuri aliate (2)

Carburi

 

„Compozite” carbon-carbon, cu „matrice” ceramică și cu „matrice” metalică

Siliciuri

Carburi

Metale refractare

Amestecuri ale acestora (4)

Straturi dielectrice (15)

Nitruri de bor

 

Carbură dură de wolfram (16), Carbură de siliciu (18)

Carburi

Wolfram

Amestecuri ale acestora (4)

Straturi dielectrice (15)

Nitruri de bor

 

Molibden și aliaje de molibden

Straturi dielectrice (15)

 

Beriliu și aliaje de beriliu

Boruri

Straturi dielectrice (15)

Beriliu

 

Materiale pentru ferestre de senzori (9)

Straturi dielectrice (15)

Carbon cu caracteristici asemănătoare diamantului (17)

 

Metale și aliaje refractare (8)

Aluminuri

Siliciuri

Oxizi

Carburi

G.  Implantare ionică

Oțeluri pentru lagăre de înaltă temperatură

Adaosuri de Crom Tantal sau Niobiu (Columbiu)

 

Aliaje de titan (13)

Boruri

Nitruri

 

Beriliu și aliaje de beriliu

Boruri

 

Carbură dură de wolfram (16)

Carburi

Nitruri

(1)   Numerele din paranteze se referă la notele din continuarea acestui tabel.

TABEL - METODE DE DEPUNERE - NOTE

1. Termenul „procedeu de acoperire” include atât acoperirea originală, cât și retușarea și recondiționarea straturilor.

2. Termenul „acoperire cu aluminură aliată” include acoperiri într-o etapă sau în mai multe etape, în care un element sau mai multe elemente sunt depuse înainte sau în timpul aplicării acoperirii cu aluminură, chiar în cazul în care aceste elemente sunt depuse prin alt procedeu de acoperire. Aceasta nu include utilizarea multiplă a cimentării în mediu închis în contact cu amestecul într-o singură etapă pentru realizarea aluminurilor aliate.

3. Termenul acoperire cu „aluminură modificată cu un metal nobil” include acoperirea în mai multe etape în care metalul sau metalele nobile sunt depuse prin alt procedeu de acoperire înainte de aplicarea acoperirii cu aluminură.

4. Termenul „amestecuri ale acestora” include materialul infiltrat, compozițiile pe clase de calitate, depunerile simultane și depunerile multistrat și sunt obținute printr-unul sau mai multe din procedeele de acoperire menționate în tabel.

5. „MCrAlX” se referă la un aliaj de acoperire în care M este egal cu cobalt, fier, nichel sau combinații ale acestora, iar X este egal cu hafniu, ytriu, siliciu, tantal în orice cantitate sau alte adaosuri intenționate în proporție de peste 0,01 % în greutate în diverse combinații, cu excepția:

a. acoperirilor CoCrAlY care conțin mai puțin de 22 % în greutate crom, mai puțin de 7 % în greutate aluminiu și mai puțin de 2 % în greutate ytriu;

b. acoperirilor CoCrAlY care conțin de la 22 la 24 % în greutate crom, de la 10 la 12 % în greutate aluminiu și de la 0,5 la 0,7 % în greutate ytriu; sau

c. acoperirilor NiCrAlY care conțin de la 21 la 23 % în greutate crom, de la 10 la 12 % în greutate aluminiu și de la 0,9 la 1,1 % în greutate ytriu.

6. Termenul „aliaje de aluminiu” se referă la aliaje care au rezistența limită de rupere la întindere de 190 MPa sau mai mult, măsurată la temperatura de 293 K (20 °C).

7. Termenul „oțel rezistent la coroziune” se referă la oțeluri din seria 300 AISI (Institutul American al Fierului și Oțelului) sau la oțelurile ce corespund standardelor naționale echivalente.

8. Termenul „aliaje și metale refractare” cuprinde următoarele metale și aliajele lor: niobiu (columbiu), molibden, wolfram și tantal.

9. Termenul „materiale pentru ferestre de senzori” include următoarele: alumină, siliciu, germaniu, sulfură de zinc, seleniură de zinc, arseniură de galiu, diamant, fosfură de galiu, safir și următoarele halogenuri metalice: materiale pentru ferestre de senzori, cu diametrul mai mare de 40 mm în cazul fluorurii de zirconiu și al fluorurii de hafniu.

10. Categoria 2 nu include „tehnologia” pentru cementare compactă într-o singură etapă a profilelor aerodinamice monobloc.

11. „Polimeri”, după cum urmează: poliimidă, poliester, polisulfură, policarbonați și poliuretani.

12. „Oxid de zirconiu modificat” se referă la adaosuri de alți oxizi metalici (de exemplu: oxid de calciu, oxid de magneziu, oxid de ytriu, oxid de hafniu, oxizi de pământuri rare), la oxidul de zirconiu în scopul stabilizării anumitor faze cristaline și compozițiilor fazelor. Acoperirile pentru bariere termice realizate din oxid de zirconiu modificat cu oxid de calciu sau oxid de magneziu prin amestecare sau topire nu sunt supuse controlului.

13. Termenul „aliaje din titan” se referă numai la aliajele utilizate în domeniul aerospațial care au o rezistență maximă la tracțiune de 900 MPa sau mai mare, măsurată la 293 K (20 °C).

14. Termenul „sticle cu dilatare redusă” se referă la sticlele care au un coeficient de dilatare termică de 1 × 10–7 K–1 sau mai mic, măsurat la 293 K (20 °C).

15. „Straturile dielectrice” sunt acoperiri construite din multistraturi de materiale izolante, în care proprietățile de interferență ale unui ansamblu compus din materiale cu diverși indici de refracție sunt folosite pentru reflectarea, transmiterea sau absorbția diverselor benzi de lungime de undă. Termenul straturi dielectrice se referă la un număr de peste patru straturi dielectrice sau straturi „compozite” dielectric/metal.

16. „Carbura dură de wolfram” nu include materialele pentru scule de așchiere și de deformare care constau din carbură de wolfram/(cobalt, nichel), carbură de titan/(cobalt, nichel), carbură de crom/nichel-crom și carbură crom/nichel.

17. Nu este supusă controlului „tehnologia” pentru depunerea carbonului cu caracteristici asemănătoare diamantului pe oricare dintre următoarele:

capete și unități de discuri magnetice, echipamente pentru fabricarea consumabilelor, supape pentru robinete, diafragme acustice pentru difuzoare, piese pentru motoare de automobile, scule de tăiere, poansoane pentru perforare-presare, echipamente de automatizare pentru birouri, microfoane sau dispozitive medicale sau matrițe, pentru turnarea sau formarea materialelor plastice, produse din aliaje care conțin mai puțin de 5 % beriliu.

18. „Carbura de siliciu” nu include materialele pentru scule de tăiere și deformare.

19. Substraturile ceramice, astfel cum sunt utilizate în prezenta categorie, nu includ materialele ceramice cu un conținut de argilă sau ciment, luate drept constituenți separați sau în combinație, mai mare sau egal cu 5 % în greutate.

TABEL – METODE DE DEPUNERE - NOTĂ TEHNICĂ

Procedeele menționate în coloana 1 a tabelului sunt definite după cum urmează:

a. Depunerea chimică din starea de vapori (CVD) este o acoperire stratificată sau un procedeu de acoperire cu modificarea suprafeței, în care un metal, aliaj, „compozit”, dielectric sau ceramic este depus pe un substrat încălzit. Agenții gazoși sunt descompuși sau combinați în vecinătatea unui substrat, ceea ce duce la depunerea materialului elementar, a aliajului sau a compusului dorit pe substrat. Energia acestei descompuneri sau a procesului reacției chimice poate fi asigurată de căldura substratului, de plasma cu descărcare luminiscentă sau de iradierea „laser”.

N.B.1   CVD include următoarele procedee: depunere necompactă cu un curent de gaz dirijat, CVD pulsatorie, descompunere termică nucleară controlată (CNTD), procedeele CVD ameliorate sau asistate cu plasmă.

N.B.2   Compact semnifică un substrat care este imersat într-un amestec de pulberi.

N.B.3   Reactanții gazoși utilizați în procedeul necompact sunt produși pe baza acelorași reacții și parametri elementari ca și în procedeul cementare compactă, cu excepția faptului că substratul de acoperit nu este în contact cu amestecul de pulberi.

b. Depunerea fizică din vapori prin evaporare termică (TE-PVD) este un proces de acoperire în straturi care se realizează în vid, la o presiune mai mică de 0,1 Pa, în care pentru evaporarea materialului de acoperire se folosește o sursă de energie termică. Acest proces constă în condensarea sau depunerea materialului evaporat pe substraturile aflate într-o poziție adecvată.

Introducerea adițională a gazelor în camera de vid în timpul procesului de acoperire pentru sinteza compușilor de acoperire este o modificare obișnuită a procesului.

Utilizarea fasciculelor de ioni sau electroni sau a plasmei pentru activarea sau facilitarea depunerii acoperirii este, de asemenea, o modificare obișnuită în cadrul acestui proces. Se pot utiliza în aceeași măsură instrumente de control pentru măsurarea în cursul procesului a caracteristicilor optice și a grosimii acoperirilor.

Procesele TE-PVD specifice sunt următoarele:

1. PVD cu fascicul de electroni folosește un fascicul de electroni pentru încălzirea și evaporarea materialului care formează depunerea;

2. PVD cu încălzire rezistivă asistată ionic folosește surse de încălzire cu rezistență electrică în combinație cu fascicule ionice pentru a produce un flux controlat și uniform din materialul de acoperire evaporat;

3. Evaporarea „laser” folosește un fascicul „laser” cu undă pulsatorie sau continuă pentru încălzirea materialului care formează depunerea;

4. Depunerea cu arc catodic folosește un catod consumabil din materialul care formează depunerea și care realizează o descărcare în arc pe suprafață prin contactul momentan cu masa al unui declanșator. Mișcarea controlată a formării arcului erodează suprafața catodului și creează o plasmă puternic ionizată. Anodul poate fi sau un con atașat la periferia catodului printr-un izolator, sau camera însăși. Polarizarea substratului se utilizează pentru depunerile fără vizualizare.

N.B.   Această definiție nu se aplică la depunerea cu arc catodic aleatorie cu substraturi nepolarizate.

5. Placarea ionică este o modificare specială a procesului general TE-PVD, în care o sursă de plasmă sau de ioni este folosită pentru ionizarea materialului care trebuie depus, iar o polarizare negativă se aplică pe substrat pentru a facilita extragerea materialului din plasmă. Introducerea materialelor reactive, evaporarea solidelor în interiorul camerei de procesare și folosirea monitoarelor pentru a asigura măsurarea pe parcursul procesului a caracteristicilor optice și a grosimii acoperirilor reprezintă modificări obișnuite ale procesului.

c. cementarea compactă este o acoperire cu modificarea suprafeței sau un proces de acoperire cu straturi suprapuse, în care substratul este scufundat într-un amestec de pulberi care constă în:

1. pulberile metalice care trebuie depuse (de obicei aluminiu, crom, siliciu sau combinații ale acestora);

2. un activator (în mod normal o sare halogenată); și

3. o pulbere inertă, cel mai frecvent alumină.

Substratul și amestecul de pulberi este introdus într-o retortă care este încălzită între 1 030  K (757 °C) și 1 375  K (1 102  °C) un timp suficient pentru depunerea acoperirii.

d. Pulverizarea cu plasmă este un proces de acoperire în straturi suprapuse, prin care un dispozitiv de pulverizare (ajutaj), care produce și controlează o plasmă, primește materiale de acoperire sub formă de pulbere sau fire, le topește și le proiectează pe substrat, pe care se formează în consecință o acoperire integral aderentă. Pulverizarea cu plasmă poate fi o pulverizare la joasă presiune sau o pulverizare de mare viteză.

N.B.1   Presiune joasă înseamnă presiunea sub presiunea atmosferică.

N.B.2   Prin mare viteză se înțelege o viteză a gazului la ieșirea ajutajului mai mare de 750 m/s calculată la 293 K (20 °C) și la o presiune de 0,1 MPa.

e. Depunerea din suspensie este o depunere de modificare a suprafeței sau un proces de depunere în straturi suprapuse, în care o pulbere metalică sau ceramică cu un liant organic, aflată în suspensie într-un lichid este aplicată pe substrat prin pulverizare, imersie sau vopsire urmată de uscare în aer sau în cuptor și un tratament termic pentru obținerea acoperirii dorite.

f. Depunerea prin pulverizare catodică este un proces de acoperire în straturi suprapuse care se bazează pe fenomenul transferului de energie cinetică, în care ionii pozitivi sunt accelerați de un câmp electric și sunt proiectați pe suprafața unei ținte (materialul de acoperit). Energia cinetică degajată prin șocul ionilor este suficientă pentru eliberarea atomilor din suprafața țintă și depunerea lor pe un substrat poziționat adecvat.

N.B.1   Tabelul se referă numai la depunerile prin pulverizare cu triodă, magnetron sau reactiv care este folosit pentru mărirea aderenței acoperirii și a vitezei de depunere și la depunerea prin pulverizare catodică ameliorată prin radiofrecvență (RF), folosită pentru a permite vaporizarea materialelor de acoperire nemetalice.

N.B.2   Pentru activarea depunerii pot fi folosite fascicule ionice de mică energie ( sub 5 keV).

g. Implantarea ionică este un proces de acoperire prin modificarea suprafeței în care elementul de aliat este ionizat, accelerat printr-un gradient de potențial și implantat în zona superficială a substratului. Aceasta include procesele în care implantarea ionică se realizează simultan cu depunerea fizică din stare de vapori cu fascicul de electroni sau cu depunere prin pulverizare catodică.

CATEGORIA 3 – PRODUSE ELECTRONICE

3ASisteme, echipamente și componente

Nota 1:   Regimul de control al echipamentelor și componentelor descrise la 3A001 sau 3A002, altele decât cele descrise la 3A001.a.3.-3A001.a.10. sau la 3A001.a.12.- 3A001.a.14, care sunt special concepute pentru alte echipamente sau au aceleași caracteristici funcționale ca respectivele echipamente, este determinat de regimul de control al celorlalte echipamente.

Nota 2:   Regimul de control al circuitelor integrate descrise la 3A001.a.3.-3A001.a.9. sau la 3A001.a.12.-3A001.a.14, care sunt concepute sau programate în mod inalterabil pentru o funcție specifică pentru un alt echipament, este determinat de regimul de control al celuilalt echipament.

N.B.   Atunci când producătorul sau solicitantul licenței nu poate să stabilească regimul de control al celuilalt echipament, regimul de control al circuitelor integrate este determinat la 3A001.a.3-3A001.a.9 și la 3A001.a.12.-3A001.a.14.

3A001Produse electronice, după cum urmează:

a. circuite integrate pentru utilizări generale, după cum urmează:

Nota 1:   Regimul de control al plachetelor (finisate sau nefinisate), a căror funcție a fost determinată, urmează a fi evaluat conform parametrilor de la 3A001.a.

Nota 2:   Circuitele integrate includ următoarele tipuri:

  „circuite integrate monolitice”;

  „circuite integrate hibride”;

  „circuite integrate cu mai multe cipuri”;

  „circuite integrate de tip peliculă”, inclusiv circuite integrate cu siliciu pe safir;

  „circuite integrate optice”;

  „circuite integrate tridimensionale”;

  „circuite integrate monolitice cu microunde” („MMIC”).

1. circuite integrate concepute sau clasificate ca rezistente la radiații, care suportă oricare dintre următoarele:

a. o doză totală de 5 × 103 Gy (siliciu) sau mai mare;

b. un debit al dozei de 5 × 106 Gy (siliciu)/s sau mai mare; sau

c. o fluență (flux integrat) de neutroni (echivalent 1 MeV) de 5 × 1013 n/cm2 sau mai ridicată pe siliciu sau echivalentul său pentru alte materiale;

Notă:   3A001.a.1.c. nu supune controlului structurile metal-izolator-semiconductor (MIS).

2. „microcircuite microprocesor”, „microcircuite microcalculator”, microcircuite microcontroler, circuite integrate de memorare fabricate dintr-un semiconductor compus, convertoare analog-digitale, circuite integrate care includ convertoare analog-digitale și stochează sau procesează date digitizate, convertoare digital-analogice, circuite electrooptice sau „circuite optice integrate” concepute pentru „prelucrarea semnalelor”, dispozitive logice programabile de utilizator, circuite integrate personalizate pentru care fie funcția este necunoscută, fie regimul de control al echipamentului în care vor fi folosite circuitele integrate respective este necunoscut, procesoare pentru transformata Fourier rapidă (FFT), memorii statice cu acces aleatoriu (SRAM) sau „memorii nevolatile”, având oricare dintre următoarele caracteristici:

a. prevăzute să funcționeze la o temperatură ambiantă de peste 398 K (125 °C);

b. prevăzute să funcționeze la o temperatură ambiantă de sub 218 K (– 55 °C); sau

c. prevăzute să funcționeze în întreaga gamă de temperaturi ambiante, de la 218 K (– 55 °C) la 398 K (125 °C);

Notă:   3A001.a.2. nu supune controlului circuitele integrate destinate aplicațiilor civile pentru autovehicule sau trenuri.

Notă tehnică:

„Memoriile nevolatile” sunt memorii care păstrează datele pentru o anumită perioadă de timp după oprirea alimentării cu energie electrică.

3. „microcircuite microprocesor”, „microcircuite microcalculator” și microcircuite microcontroler, fabricate dintr-un semiconductor compus și care operează la o frecvență de tact ce depășește 40 MHz;

Notă:   3A001.a.3. include procesoarele digitale de semnal, rețelele de procesoare digitale și coprocesoarele digitale.

4. neutilizate;

5. circuite integrate convertoare analog-digitale (ADC) și digital-analogice (DAC), după cum urmează:

a. ADC-uri având oricare dintre următoarele caracteristici:

N.B.   A SE VEDEA ȘI 3A101

1. o rezoluție mai mare sau egală cu 8 biți, dar mai mică de 10 biți, cu o „frecvență a eșantioanelor” mai mare de 1,3 giga eșantioane pe secundă (GSPS);

2. o rezoluție mai mare sau egală cu 10 biți, dar mai mică de 12 biți, cu o „frecvență a eșantioanelor” mai mare de 600 mega eșantioane pe secundă (MSPS);

3. o rezoluție mai mare sau egală cu 12 biți, dar mai mică de 14 biți, cu o „frecvență a eșantioanelor” mai mare de 400 MSPS;

4. o rezoluție mai mare sau egală cu 14 biți, dar mai mică de 16 biți, cu o „frecvență a eșantioanelor” mai mare de 250 MSPS; sau

5. o rezoluție mai mare sau egală cu 16 biți, cu o „frecvență a eșantioanelor” mai mare de 65 MSPS;

N.B.   Pentru circuitele integrate care includ convertoare analog-digitale și stochează sau procesează date digitizate, a se vedea 3A001.a.14.

Note tehnice:

1.   O rezoluție de n biți corespunde unei cuantizări de 2n niveluri.

2.   Rezoluția ADC este numărul de biți ai ieșirii digitale care reprezintă intrarea analogică măsurată. Numărul efectiv de biți (ENOB) nu este utilizat pentru a determina rezoluția ADC.

3.   Pentru „ADC cu canale multiple”, „frecvența eșantioanelor” nu este agregată, aceasta fiind frecvența maximă a oricărui canal individual.

4.   Pentru „ADC intercalate” sau pentru „ADC cu canale multiple” ale căror specificații precizează că au un mod de operare intercalat, „frecvențele eșantioanelor” sunt agregate, iar „frecvența eșantioanelor” este frecvența maximă totală combinată a canalelor intercalate.

b. convertoare digital-analogice (DAC) care au oricare dintre următoarele caracteristici:

1. o rezoluție mai mare sau egală cu 10 biți, cu o „rată de actualizare ajustată” de peste 3 500 MSPS; sau

2. o rezoluție mai mare sau egală cu 12 biți, cu o „rată de actualizare ajustată” mai mare de 1 250 MSPS și având oricare dintre următoarele caracteristici:

a. un timp de setare mai mic de 9 ns pentru a ajunge la valoarea maximă a scalei sau la 0,024 % de aceasta, pornind de la o treaptă a scalei complete; sau

b. „o gamă dinamică fără paraziți” (SFDR) mai mare de 68 dBc (purtător) la sintetizarea unui semnal analogic de amplitudine maximă de 100 MHz sau cea mai înaltă frecvență a semnalului analogic de amplitudine maximă specificată sub 100 MHz.

Note tehnice:

1.   „Gama dinamică fără paraziți” (SFDR) este definită ca raportul dintre valoarea RMS a frecvenței purtătoare (componenta maximă a semnalului) la intrarea DAC și valoarea RMS a celei mai mari componente următoare de zgomot sau de distorsiune armonică la ieșirea sa.

2.   SFDR este determinată direct din tabelul specificațiilor sau din graficele de caracterizare a SFDR în raport cu frecvența.

3.   Un semnal este definit ca având amplitudinea maximă atunci când amplitudinea sa este mai mare de -3 dBfs (scala completă).

4.   ‘Rata de actualizare ajustată' pentru DAC:

a.   pentru DAC convenționale (fără interpolare), „rata de actualizare ajustată” este rata la care un semnal digital este convertit într-un semnal analogic, iar valorile analogice de ieșire sunt modificate de DAC. Pentru DAC la care modul de interpolare poate fi ocolit (factor de interpolare unu), DAC ar trebui să fie considerat ca fiind convențional (fără interpolare);

b.   pentru DAC cu interpolare (DAC de supraeșantionare), „rata de actualizare ajustată” este definită ca fiind rata de actualizare a DAC împărțită la factorul cel mai mic de interpolare. Pentru DAC cu interpolare, „rata de actualizare ajustată” poate fi denumită cu ajutorul mai multor termeni, printre care:

  viteza de intrare a datelor;

  viteza de intrare a cuvintelor;

  viteza de intrare a eșantioanelor;

  viteza maximă totală de intrare a magistralelor de date;

  frecvența maximă de tact a DAC pentru intrarea de tact a DAC.

6. circuite integrate electrooptice și „circuite integrate optice”, concepute pentru „prelucrarea digitală a semnalelor” și având toate caracteristicile următoare:

a. una sau mai multe diode „laser” interne;

b. unul sau mai multe elemente interne de detectare a luminii; și

c. ghiduri de undă optice;

7. dispozitivele logice programabile de utilizator având oricare dintre următoarele caracteristici:

a. un număr maxim de intrări/ieșiri digitale cu un singur capăt mai mare de 700; sau

b. o „viteză agregată de transmisie serială unidirecțională de vârf a datelor a unui transceiver” mai mare sau egală cu 500 Gb/s;

Notă:   3A001.a.7. include:

  dispozitive logice programabile complexe (CPLD);

  rețele de porți programabile de utilizator (FPGA);

  rețele logice programabile de utilizator (FPLA);

  interconexiuni programabile de utilizator (FPIC).

N.B.   Pentru circuitele integrate care includ dispozitive logice programabile de utilizator care sunt combinate cu un convertor analog-digital, a se vedea 3A001.a.14.

Note tehnice:

1.   Numărul maxim de intrări/ieșiri digitale de la 3A001.a.7.a. se numește și numărul maxim de intrări/ieșiri pentru utilizator sau numărul maxim de intrări/ieșiri disponibile, indiferent dacă circuitul integrat este încapsulat sau nu.

2.   „Viteza agregată de transmisie serială unidirecțională de vârf a datelor a unui transceiver” este produsul dintre viteza de transmisie serială unidirecțională de vârf a datelor a transceiverului și numărul de transceivere de pe FPGA.

8. neutilizate;

9. circuite integrate pentru rețele de tip neural;

10. circuite integrate personalizate a căror funcție este necunoscută sau pentru care regimul de control al echipamentului în care vor fi folosite circuitele integrate respective este necunoscut fabricantului, având oricare dintre următoarele caracteristici:

a. mai mult de 1 500 terminale;

b. un „interval de întârziere a propagării pe poarta de bază” tipic mai mic de 0,02 ns; sau

c. o frecvență de funcționare mai mare de 3 GHz;

11. circuite integrate digitale, altele decât cele descrise la 3A001.a.3.-3A001.a.10. și la 3A001.a.12, bazate pe oricare semiconductor compus și având oricare dintre următoarele caracteristici:

a. un număr de porți echivalente mai mare de 3 000 (porți cu 2 intrări); sau

b. o frecvență de basculare mai mare de 1,2 GHz;

12. procesoare pentru transformata Fourier rapidă (FFT) care au o durată de execuție nominală pentru o transformată Fourier rapidă cu N puncte complexe mai mică de (N log2 N)/20 480 ms, unde N este numărul de puncte;

Notă tehnică:

Atunci când N este egal cu 1 024 puncte, formula de la 3A001.a.12. dă o durată de execuție de 500 μs.

13. circuite integrate pentru sintetizatoare digitale directe care au oricare dintre caracteristicile următoare:

a. o frecvență de tact a convertorului digital-analogic (DAC) mai mare sau egală cu 3,5 GHz și o rezoluție mai mare sau egală cu 10 biți, dar mai mică de 12 biți; sau

b. o frecvență de tact a DAC mai mare sau egală cu 1,25 GHz și o rezoluție a DAC mai mare sau egală cu 12 biți;

Notă tehnică:

Frecvența de tact a DAC poate fi specificată ca frecvența de tact de referință sau frecvența de tact de intrare.

14. circuite integrate care efectuează sau sunt programabile pentru a efectua toate operațiunile următoare:

a. conversii analog-digitale care au oricare dintre caracteristicile următoare:

1. o rezoluție mai mare sau egală cu 8 biți, dar mai mică de 10 biți, cu o „frecvență a eșantioanelor” mai mare de 1,3 giga eșantioane pe secundă (GSPS);

2. o rezoluție mai mare sau egală cu 10 biți, dar mai mică de 12 biți, cu o „frecvență a eșantioanelor” mai mare de 1,0 GSPS;

3. o rezoluție mai mare sau egală cu 12 biți, dar mai mică de 14 biți, cu o „frecvență a eșantioanelor” mai mare de 1,0 GSPS;

4. o rezoluție mai mare sau egală cu 14 biți, dar mai mică de 16 biți, cu o „frecvență a eșantioanelor” mai mare de 400 mega eșantioane pe secundă (MSPS); sau

5. o rezoluție mai mare sau egală cu 16 biți, cu o „frecvență a eșantioanelor” mai mare de 180 MSPS; și

b. oricare dintre caracteristicile următoare:

1. stocarea datelor digitalizate; sau

2. procesarea datelor digitalizate;

N.B.1.   Pentru circuitele integrate cu convertoare analog-digitale, a se vedea 3A001.a.5.a.

N.B.2.   Pentru dispozitivele logice programabile de utilizator a se vedea 3A001.a.7.

Note tehnice:

1.   O rezoluție de n biți corespunde unei cuantizări de 2n niveluri.

2.   Rezoluția ADC este numărul de biți ai ieșirii digitale a ADC care reprezintă intrarea analogică măsurată. Numărul efectiv de biți (Effective Number of Bits, ENOB) nu este utilizat pentru a determina rezoluția ADC.

3.   Pentru circuitele integrate cu „ADC cu canale multiple” neintercalate, „frecvența eșantioanelor” nu este agregată, aceasta fiind frecvența maximă a oricărui canal individual.

4.   Pentru circuitele integrate cu „ADC intercalate” sau „ADC cu canale multiple” ale căror specificații precizează că au un mod de operare intercalat, „frecvențele eșantioanelor” sunt agregate, iar „frecvența eșantioanelor” este frecvența maximă totală combinată a canalelor intercalate.

b. articole pentru microunde sau pentru unde milimetrice, după cum urmează:

Note tehnice:

1.   În sensul 3A001.b., parametrul putere de ieșire de vârf saturată poate fi de asemenea menționat pe fișele tehnice ale produsului ca putere de ieșire, putere de ieșire saturată, putere de ieșire maximă, putere de ieșire de vârf sau putere de ieșire de vârf de modulație.

2.   În sensul 3A001.b.1., „dispozitivele electronice cu vid” sunt dispozitive electronice bazate pe interacțiunea dintre un fascicul de electroni și o undă electromagnetică care se propagă într-un circuit cu vid sau care interacționează cu cavități rezonante de radiofrecvență cu vid. „Dispozitivele electronice cu vid” includ clistroanele, tuburile cu unde progresive și derivatele acestora.

1. „Dispozitive electronice cu vid” și catozi, după cum urmează:

Nota 1:   3A001.b.1. nu supune controlului „dispozitivele electronice cu vid” concepute sau destinate să funcționeze în orice bandă de frecvență având toate caracteristicile următoare:

a.   nu depășește 31,8 GHz; și

b.   este „alocată de UIT” pentru servicii de radiocomunicații, dar nu pentru radiodeterminare.

Nota 2:   3A001.b.1. nu supune controlului ‘dispozitivele electronice cu vid' care nu sunt „calificate pentru utilizare spațială” și care au toate caracteristicile următoare:

a.   o putere medie de ieșire mai mică sau egală cu 50 W; și

b.   sunt concepute sau destinate să funcționeze în orice bandă de frecvență având toate caracteristicile următoare:

1.   depășește 31,8 GHz dar nu depășește 43,5 GHz; și

2.   este „alocată de UIT” pentru servicii de radiocomunicații, dar nu pentru radiodeterminare.

a. „dispozitive electronice cu vid” cu unde progresive, continue sau pulsatorii, după cum urmează:

1. dispozitive care funcționează la frecvențe mai mari de 31,8 GHz;

2. dispozitive care au un element de încălzire a catodului cu un timp de creștere până la puterea nominală RF mai mic de 3 secunde;

3. dispozitive cu cavități cuplate sau derivate ale acestora, cu o „lărgime de bandă fracționată” mai mare de 7 % sau cu o putere de vârf care depășește 2,5 kW;

4. dispozitive bazate pe circuite cu ghid de unde în elice, repliat sau în serpentine, sau derivate ale acestora, având oricare dintre caracteristicile următoare:

a. o „lărgime de bandă instantanee” mai mare de o octavă, și o putere medie (exprimată în kW) multiplicată cu frecvența (exprimată în GHz) mai mare de 0,5;

b. o „lărgime de bandă instantanee” de o octavă sau mai mică și o putere medie (exprimată în kW) multiplicată cu frecvența (exprimată în GHz) mai mare de 1;

c. „calificate pentru utilizare spațială”; sau

d. având un tun electronic cu grilă;

5. dispozitive cu o „lărgime de bandă fracționată” mai mare sau egală cu 10 %, având oricare dintre caracteristicile următoare:

a. un fascicul de electroni inelar;

b. un fascicul de electroni care nu este axisimetric; sau

c. fascicule de electroni multiple;

b. „dispozitive electronice cu vid” amplificatoare cu câmp transversal cu un câștig mai mare de 17 dB;

c. catozi termoionici concepuți pentru „dispozitive electronice cu vid” care produc o densitate a curentului de emisie în condiții de funcționare nominale ce depășește 5 A/cm2 sau o densitate a curentului pulsatoriu (necontinuu) în condiții de funcționare nominale ce depășește 10 A/cm2;

d. „dispozitive electronice cu vid” având capacitatea de a funcționa în „mod dual”.

Notă tehnică:

„Mod dual” înseamnă că fasciculul de curent al „dispozitivului electronic cu vid” poate fi modificat în mod intenționat pentru a trece de la funcționarea în undă continuă la funcționarea în undă pulsatorie cu ajutorul unei grile, puterea de ieșire de vârf în undă pulsatorie fiind mai mare decât puterea de ieșire în undă continuă.

2. amplificatoare cu „circuite integrate monolitice cu microunde” (MMIC), având oricare dintre următoarele caracteristici:

N.B.   Pentru amplificatoarele „MMIC” cu defazor integrat, a se vedea 3A001.b.12.

a. sunt destinate funcționării la frecvențe mai mari de 2,7 GHz și mai mici sau egale cu 6,8 GHz, cu o „lărgime de bandă fracționată” mai mare de 15 %, și având oricare dintre caracteristicile următoare:

1. o putere de ieșire saturată de vârf mai mare de 75 W (48,75 dBm) la orice frecvență mai mare de 2,7 GHz și mai mică sau egală cu 2,9 GHz;

2. o putere de ieșire saturată de vârf mai mare de 55 W (47,4 dBm) la orice frecvență mai mare de 2,9 GHz și mai mică sau egală cu 3,2 GHz;

3. o putere de ieșire saturată de vârf mai mare de 40 W (46 dBm) la orice frecvență mai mare de 3,2 GHz și mai mică sau egală cu 3,7 GHz; sau

4. o putere de ieșire saturată de vârf mai mare de 20 W (43 dBm) la orice frecvență mai mare de 3,7 GHz și mai mică sau egală cu 6,8 GHz;

b. prevăzute să funcționeze la frecvențe mai mari de 6,8 GHz și mai mici sau egale cu 16 GHz, cu o „lărgime de bandă fracționată” mai mare de 10 %, și având oricare dintre caracteristicile următoare:

1. o putere de ieșire saturată de vârf mai mare de 10 W (40 dBm) la orice frecvență mai mare de 6,8 GHz și mai mică sau egală cu 8,5 GHz; sau

2. o putere de ieșire saturată de vârf mai mare de 5 W (37 dBm) la orice frecvență mai mare de 8,5 GHz și mai mică sau egală cu 16 GHz;

c. prevăzute să funcționeze la o putere de ieșire saturată de vârf mai mare de 3 W (34,77 dBm) la orice frecvență mai mare de 16 GHz și mai mică sau egală cu 31,8 GHz, cu o „lărgime de bandă fracționată” mai mare de 10 %;

d. prevăzute să funcționeze la o putere de ieșire saturată de vârf mai mare de 0,1 nW (– 70 dBm) la orice frecvență mai mare de 31,8 GHz și mai mică sau egală cu 37 GHz;

e. prevăzute să funcționeze la o putere de ieșire saturată de vârf mai mare de 1 W (30 dBm) la orice frecvență mai mare de 37 GHz și mai mică sau egală cu 43,5 GHz, cu o „lărgime de bandă fracționată” mai mare de 10 %;

f. prevăzute să funcționeze la o putere de ieșire saturată de vârf mai mare de 31,62 mW (15 dBm) la orice frecvență mai mare de 43,5 GHz și mai mică sau egală cu 75 GHz, cu o „lărgime de bandă fracționată” mai mare de 10 %;

g. prevăzute să funcționeze la o putere de ieșire saturată de vârf mai mare de 10 mW (10 dBm) la orice frecvență mai mare de 75 GHz și mai mică sau egală cu 90 GHz, cu o „lărgime de bandă fracționată” mai mare de 5 %; sau

h. prevăzute să funcționeze la o putere de ieșire saturată de vârf mai mare de 0,1 nW (– 70 dBm) la orice frecvență mai mare de 90 GHz;

Nota 1:   neutilizată.

Nota 2:   Regimul de control al circuitelor „MMIC” a căror frecvență de operare nominală include frecvențe enumerate în mai multe domenii de frecvență, astfel cum sunt definite la 3A001.b.2.a.-3A001.b.2.h., este determinat de cel mai jos prag al puterii de ieșire saturate de vârf.

Nota 3:   Notele 1 și 2 de la 3A înseamnă că 3A.001.b.2 nu supune controlului circuitele MMIC în cazul în care acestea sunt special concepute pentru alte aplicații, de exemplu telecomunicații, radar, automobile.

3. tranzistoare pentru microunde având oricare dintre următoarele caracteristici:

a. prevăzute să funcționeze la frecvențe mai mari de 2,7 GHz și mai mici sau egale cu 6,8 GHz și având oricare dintre următoarele caracteristici:

1. o putere de ieșire saturată de vârf mai mare de 400 W (56 dBm) la orice frecvență mai mare de 2,7 GHz și mai mică sau egală cu 2,9 GHz;

2. o putere de ieșire saturată de vârf mai mare de 205 W (53,12 dBm) la orice frecvență mai mare de 2,9 GHz și mai mică sau egală cu 3,2 GHz;

3. o putere de ieșire saturată de vârf mai mare de 115 W (50,61 dBm) la orice frecvență mai mare de 3,2 GHz și mai mică sau egală cu 3,7 GHz; sau

4. o putere de ieșire saturată de vârf mai mare de 60 W (47,78 dBm) la orice frecvență mai mare de 3,7 GHz și mai mică sau egală cu 6,8 GHz;

b. prevăzute să funcționeze la frecvențe mai mari de 6,8 GHz și mai mici sau egale cu 31,8 GHz și având oricare dintre următoarele caracteristici:

1. o putere de ieșire saturată de vârf mai mare de 50 W (47 dBm) la orice frecvență mai mare de 6,8 GHz și mai mică sau egală cu 8,5 GHz;

2. o putere de ieșire saturată de vârf mai mare de 15 W (41,76 dBm) la orice frecvență mai mare de 8,5 GHz și mai mică sau egală cu 12 GHz;

3. o putere de ieșire saturată de vârf mai mare de 40 W (46 dBm) la orice frecvență mai mare de 12 GHz și mai mică sau egală cu 16 GHz; sau

4. o putere de ieșire saturată de vârf mai mare de 7 W (38,45 dBm) la orice frecvență mai mare de 16 GHz și mai mică sau egală cu 31,8 GHz;

c. prevăzute să funcționeze la o putere de ieșire saturată de vârf mai mare de 0,5 W (27 dBm) la orice frecvență mai mare de 31,8 GHz și mai mică sau egală cu 37 GHz;

d. prevăzute să funcționeze la o putere de ieșire saturată de vârf mai mare de 1 W (30 dBm) la orice frecvență mai mare de 37 GHz și mai mică sau egală cu 43,5 GHz;

e. prevăzute să funcționeze la o putere de ieșire saturată de vârf mai mare de 0,1 nW (– 70 dBm) la orice frecvență mai mare de 43,5 GHz;

Nota 1:   Regimul de control al unui tranzistor a cărui frecvență de operare nominală include frecvențe enumerate în mai multe domenii de frecvență, astfel cum sunt definite la 3A001.b.3.a.-3A001.b.3.e., este determinat de cel mai jos prag al puterii de ieșire saturate de vârf.

Nota 2:   3A001.b.3. include circuite neîncapsulate, circuite montate pe suporți sau circuite montate în pachete. Unele tranzistoare discrete pot fi de asemenea denumite amplificatoare de putere, dar regimul acestor tranzistoare este determinat de 3A001.b.3.

4. amplificatoare cu semiconductori pentru microunde și ansamble/module pentru microunde care conțin amplificatoare cu semiconductori pentru microunde, având oricare dintre următoarele caracteristici:

a. prevăzute să funcționeze la frecvențe mai mari de 2,7 GHz și mai mici sau egale cu 6,8 GHz, cu o „lărgime de bandă fracționată” mai mare de 15 %, și având oricare dintre caracteristicile următoare:

1. o putere de ieșire saturată de vârf mai mare de 500 W (57 dBm) la orice frecvență mai mare de 2,7 GHz și mai mică sau egală cu 2,9 GHz;

2. o putere de ieșire saturată de vârf mai mare de 270 W (54,3 dBm) la orice frecvență mai mare de 2,9 GHz și mai mică sau egală cu 3,2 GHz;

3. o putere de ieșire saturată de vârf mai mare de 200 W (53 dBm) la orice frecvență mai mare de 3,2 GHz și mai mică sau egală cu 3,7 GHz; sau

4. o putere de ieșire saturată de vârf mai mare de 90 W (49,54 dBm) la orice frecvență mai mare de 3,7 GHz și mai mică sau egală cu 6,8 GHz;

b. prevăzute să funcționeze la frecvențe mai mari de 6,8 GHz și mai mici sau egale cu 31,8 GHz, cu o „lărgime de bandă fracționată” mai mare de 10 %, și având oricare dintre caracteristicile următoare:

1. o putere de ieșire saturată de vârf mai mare de 70 W (48,54 dBm) la orice frecvență mai mare de 6,8 GHz și mai mică sau egală cu 8,5 GHz;

2. o putere de ieșire saturată de vârf mai mare de 50 W (47 dBm) la orice frecvență mai mare de 8,5 GHz și mai mică sau egală cu 12 GHz;

3. o putere de ieșire saturată de vârf mai mare de 30 W (44,77 dBm) la orice frecvență mai mare de 12 GHz și mai mică sau egală cu 16 GHz; sau

4. o putere de ieșire saturată de vârf mai mare de 20 W (43 dBm) la orice frecvență mai mare de 16 GHz și mai mică sau egală cu 31,8 GHz;

c. prevăzute să funcționeze la o putere de ieșire saturată de vârf mai mare de 0,5 W (27 dBm) la orice frecvență mai mare de 31,8 GHz și mai mică sau egală cu 37 GHz;

d. prevăzute să funcționeze la o putere de ieșire saturată de vârf mai mare de 2 W (33 dBm) la orice frecvență mai mare de 37 GHz și mai mică sau egală cu 43,5 GHz, cu o „lărgime de bandă fracționată” mai mare de 10 %;

e. prevăzute să funcționeze la frecvențe mai mari de 43,5 GHz și având oricare dintre caracteristicile următoare:

1. o putere de ieșire saturată de vârf mai mare de 0,2 W (23 dBm) la orice frecvență mai mare de 43,5 GHz și mai mică sau egală cu 75 GHz, cu o „lărgime de bandă fracționată” mai mare de 10 %;

2. o putere de ieșire saturată de vârf mai mare de 20 mW (13 dBm) la orice frecvență mai mare de 75 GHz și mai mică sau egală cu 90 GHz, cu o „lărgime de bandă fracționată” mai mare de 5 %; sau

3. o putere de ieșire saturată de vârf mai mare de 0,1 nW (– 70 dBm) la orice frecvență mai mare de 90 GHz; sau

f. neutilizate

N.B.1.   Pentru amplificatoarele „MMIC”, a se vedea 3A001.b.2.

N.B.2.   Pentru ‘module transmițătoare/receptoare' și „module transmițătoare”, a se vedea 3A001.b.12.

N.B.3.   Pentru convertoare și mixere armonice concepute să extindă gama de funcționare sau de frecvențe a analizoarelor de semnale, a generatoarelor de semnale, a analizoarelor de rețea sau a receptoarelor de testare pentru microunde, a se vedea 3A001.b.7.

Nota 1:   neutilizate.

Nota 2:   Regimul de control al unui produs a cărui frecvență de operare nominală include frecvențe enumerate în mai multe domenii de frecvență, astfel cum sunt definite la 3A001.b.4.a.-3A001.b.4.e., este determinat de cel mai jos prag al puterii de ieșire saturate de vârf.

5. filtre trece-bandă sau oprește-bandă acordabile electronic sau magnetic, care au mai mult de 5 rezonatoare acordabile capabile de a fi ajustate într-o bandă de frecvență de 1,5:1 (fmax/fmin) în mai puțin de 10 μs și având oricare dintre caracteristicile următoare:

a. o lărgime a benzii de trecere mai mare de 0,5 % din frecvența centrală; sau

b. o lărgime a benzii de oprire mai mică de 0,5 % din frecvența centrală;

6. neutilizate;

7. convertoare și mixere armonice, având oricare dintre următoarele caracteristici:

a. concepute pentru a extinde gama de frecvențe a „analizoarelor de semnale” dincolo de 90 GHz;

b. concepute pentru a extinde gama de funcționare a generatoarelor de semnale după cum urmează:

1. dincolo de 90 GHz;

2. până la o putere de ieșire ce depășește 100 mW (20 dBm) oriunde în gama de frecvențe mai mari de 43,5 GHz, dar mai mici de 90 GHz;

c. concepute pentru a extinde gama de funcționare a analizoarelor de rețea după cum urmează:

1. dincolo de 110 GHz;

2. până la o putere de ieșire ce depășește 31,62 mW (15 dBm) oriunde în gama de frecvențe mai mari de 43,5 GHz, dar mai mici de 90 GHz;

3. până la o putere de ieșire ce depășește 1 mW (0 dBm) oriunde în gama de frecvențe mai mari de 90 GHz, dar mai mici de 110 GHz; sau

d. concepute pentru a extinde gama de frecvențe a receptoarelor de testare pentru microunde dincolo de 110 GHz;

8. amplificatoare de putere cu microunde care conțin „dispozitivele electronice cu vid” menționate la 3A001.b.1., având toate caracteristicile următoare:

a. frecvențe de funcționare de peste 3 GHz;

b. o medie a raportului dintre puterea de ieșire și masă care depășește 80 W/kg; și

c. un volum mai mic de 400 cm3;

Notă:   3A001.b.8 nu supune controlului echipamentele concepute sau prevăzute pentru a funcționa în orice bandă de frecvență „alocată de UIT” pentru servicii de radiocomunicații, dar nu pentru radiodeterminare.

9. module de putere pentru microunde (MPM) formate cel puțin dintr-un „dispozitiv electronic cu vid” cu undă progresivă, un „circuit integrat monolitic cu microunde” („MMIC”) și un regulator electronic de putere integrat, și având toate caracteristicile următoare:

a. un „timp de acționare” de la oprit la complet activat mai mic de 10 secunde;

b. un volum mai mic decât puterea nominală maximă exprimată în wați înmulțită cu 10 cm3/W; și

c. o „lărgime de bandă instantanee” mai mare de 1 octavă (fmax > 2fmin) și având oricare dintre caracteristicile următoare:

1. pentru frecvențele mai mici sau egale cu 18 GHz, o putere de ieșire RF mai mare de 100 W; sau

2. o frecvență mai mare de 18 GHz;

Note tehnice:

1.   Pentru a calcula volumul de la 3A001.b.9.b, se furnizează următorul exemplu: pentru o putere nominală maximă de 20 W, volumul ar fi: 20 W × 10 cm3/W = 200 cm3.

2.   „Timpul de acționare” de la 3A001.b.9.a. se referă la durata dintre oprirea totală și funcționalitatea totală, adică include timpul de încălzire al MPM.

10. oscilatoare sau ansambluri de oscilatoare, ale căror specificații prevăd funcționarea cu un zgomot de fază cu bandă laterală unică (SSB), în dBc/Hz, mai mic (mai bun) de -(126 + 20log10F - 20log10f) oriunde în gama de frecvențe 10 Hz ≤ F ≤ 10 kHz;

Notă tehnică:

La 3A001.b.10., F este abaterea de la frecvența de funcționare în Hz, iar f este frecvența de funcționare în MHz.

11. „ansambluri electronice”„sintetizatoare de frecvență”, cu un „timp de comutare a frecvenței” în conformitate cu oricare dintre specificațiile următoare:

a. mai mic de 143 ps;

b. mai mic de 100 μs pentru orice schimbare de frecvență mai mare de 2,2 GHz în gama de frecvențe sintetizate care depășește 4,8 GHz dar nu depășește 31,8 GHz;

c. neutilizate;

d. mai mic de 500 μs pentru orice schimbare de frecvență mai mare de 550 MHz în gama de frecvențe sintetizate care depășește 31,8 GHz dar nu depășește 37 GHz;

e. mai mic de 100 μs pentru orice schimbare de frecvență mai mare de 2,2 GHz în gama de frecvențe sintetizate care depășește 37 GHz dar nu depășește 90 GHz; sau

f. neutilizate;

g. mai mic de 1 ms în gama de frecvențe sintetizate care depășește 90 GHz;

Notă tehnică:

„Sintetizator de frecvențe” înseamnă orice tip de sursă de frecvență, indiferent de tehnica efectiv utilizată, care furnizează o multitudine de frecvențe de ieșire simultane sau succesive, de la una sau mai multe ieșiri, controlate de, derivate din sau ordonate după un număr mai mic de frecvențe standard (sau etaloane).

N.B.   Pentru „analizoarele de semnale” de uz general, generatoarele de semnale, analizoarele de rețea și receptoarele de testare pentru microunde, a se vedea 3A002.c., 3A002.d., 3A002.e., respectiv 3A002.f.

12. ‘module transmițătoare/receptoare', ‘MMIC transmițătoare/receptoare', ‘module transmițătoare' și „MMIC transmițătoare”, prevăzute să funcționeze la frecvențe de peste 2,7 GHz și având toate caracteristicile următoare:

a. o putere de ieșire de vârf saturată (în wați), Psat, mai mare de câtul dintre 505,62 împărțit la pătratul frecvenței maxime de operare (în GHz) [Psat>505,62 W*GHz2/fGHz 2] pentru oricare canal;

b. o „lărgime de bandă fracționată” mai mare sau egală cu 5 % pentru oricare canal;

c. orice parte plană cu lungimea d (în cm) mai mică sau egală cu 15, împărțită la cea mai joasă frecvență de funcționare în GHz [d ≤ 15cm*GHz*N/fGHz], unde N este numărul canalelor de transmisie sau de transmisie/recepție; și

d. un defazor variabil electronic per canal.

Note tehnice:

1.   Un „modul transmițător/receptor” este un „ansamblu electronic” cu funcții multiple care oferă un reglaj bidirecțional al amplitudinii și al fazei pentru transmisia și recepția de semnale.

2.   Un „modul transmițător” este un „ansamblu electronic” care oferă reglarea amplitudinii și a fazei pentru transmisia de semnale.

3.   Un „MMIC transmițător/receptor” este un „MMIC” cu funcții multiple care oferă un reglaj bidirecțional al amplitudinii și al fazei pentru transmisia și recepția de semnale.

4.   Un ‘MMIC transmițător' este un „MMIC” care oferă reglarea amplitudinii și a fazei pentru transmisia de semnale.

5.   În formula de la 3A001.b.12.c., 2,7 GHz ar trebui utilizată ca cea mai joasă frecvență de funcționare (fGHz) pentru modulele transmițătoare/receptoare sau modulele transmițătoare care au un domeniu de funcționare prevăzut care coboară până la 2,7 GHz și mai jos [d≤15cm*GHz*N/2,7 GHz].

6.   3A001.b.12. se aplică ‘modulelor transmițătoare/receptoare' sau ‘modulelor transmițătoare' cu sau fără disipator termic. Valoarea d de la 3A001.b.12.c. nu include nicio porțiune din ‘modulul transmițător/receptor' sau din „modulul transmițător” care funcționează ca disipator termic.

7.   „Modulele transmițătoare/receptoare”, „modulele transmițătoare”, „MMIC transmițătoare/receptoare” sau „MMIC transmițătoare” pot sau nu să aibă N elemente radiante integrate ale antenei, unde N este numărul de canale de transmisie sau de transmisie/recepție.

c. dispozitive cu unde acustice și componente special concepute pentru acestea, după cum urmează:

1. dispozitive cu undă acustică de suprafață și dispozitive cu undă acustică de volum cu adâncime mică de pătrundere (volum superficial), având oricare dintre următoarele caracteristici:

a. o frecvență purtătoare care depășește 6 GHz;

b. o frecvență purtătoare care depășește 1 GHz, dar care nu depășește 6 GHz, având oricare dintre următoarele caracteristici:

1. o „rejecție a frecvenței lobilor laterali” mai mare de 65 dB;

2. un produs între timpul maxim de întârziere și lărgimea de bandă (timpul exprimat în μs, iar lărgimea de bandă în MHz) mai mare de 100;

3. o lărgime de bandă de peste 250 MHz; sau

4. o întârziere de dispersie mai mare de 10 μs; sau

c. o frecvență purtătoare mai mică sau egală cu 1 GHz și având oricare dintre următoarele caracteristici:

1. un produs între timpul maxim de întârziere și lărgimea de bandă (timpul exprimat în μs, iar lărgimea de bandă în MHz) mai mare de 100;

2. o întârziere de dispersie mai mare de 10 μs; sau

3. o „rejecție a frecvenței lobilor laterali” care depășește 65 dB și o lărgime de bandă mai mare de 100 MHz;

Notă tehnică:

„Rejecție a frecvenței lobilor laterali” înseamnă valoarea maximă de rejecție menționată în fișa tehnică.

2. dispozitive cu unde acustice de volum care permit prelucrarea directă a semnalelor la frecvențe mai mari de 6 GHz;

3. dispozitive acustico-optice pentru „prelucrarea semnalelor”, care utilizează interacțiunea dintre undele acustice (de volum sau de suprafață) și undele luminoase care permit prelucrarea directă a semnalelor sau imaginilor, inclusiv analizele spectrale, corelația sau convoluția;

Notă:   3A001.c. nu supune controlului dispozitivele cu unde acustice care sunt limitate la un filtru în bandă unică, un filtru trece-jos, un filtru trece-sus sau la filtrarea de reducere a vârfurilor de impedanță sau la funcția de rezonanță.

d. dispozitive sau circuite electronice care conțin componente fabricate din materiale „superconductoare”, special concepute pentru funcționare la temperaturi sub „temperatura critică” a cel puțin unuia dintre componenții „superconductori” și care au oricare dintre următoarele caracteristici:

1. comutarea în curent pentru circuite digitale care utilizează porți „superconductoare” care au produsul dintre timpul de întârziere pe poartă (în secunde) și puterea disipată pe poartă (în wați) mai mic de10–14 J; sau

2. selecția de frecvență la toate frecvențele care utilizează circuite rezonante cu valori pentru Q ce depășesc 10 000 ;

e. dispozitive de înaltă energie, după cum urmează:

1. „elemente” după cum urmează:

a. „elemente primare” având oricare dintre următoarele caracteristici la 20 °C:

1. o „densitate a energiei” de peste 550 Wh/kg și o „densitate a puterii continue” de peste 50 W/kg; sau

2. o „densitate a energiei” de peste 50 Wh/kg și o „densitate a puterii continue” de peste 350 W/kg; sau

b. „elemente secundare” având o „densitate a energiei” de peste 350 Wh/kg la 20 °C;

Note tehnice:

1.   În sensul 3A001.e.1, „densitatea energiei” (Wh/kg) se calculează pe baza produsului dintre tensiunea nominală și capacitatea nominală exprimată în amperi-oră (Ah), împărțit la masa exprimată în kilograme. În cazul în care capacitatea nominală nu este indicată, densitatea energiei este calculată pe baza pătratului tensiunii nominale, înmulțit cu durata descărcării exprimată în ore, împărțit la rezistența de descărcare exprimată în ohmi și la masa exprimată în kilograme.

2.   În sensul celor menționate la 3A001.e.1., prin „element” se înțelege un dispozitiv electrochimic echipat cu electrozi pozitivi și negativi, un electrolit și care este o sursă de energie electrică. Acesta reprezintă componenta de bază a unei baterii.

3.   În sensul 3A001.e.1.a, prin „element primar” se înțelege un „element” care nu este conceput pentru a fi încărcat de la nicio altă sursă de alimentare.

4.   În sensul 3A001.e.1.b, prin „element secundar” se înțelege un „element” care este conceput pentru a fi încărcat de la o sursă de alimentare externă.

5.   În sensul 3A001.e.1.a, „densitatea puterii continue” (Wh/kg) se calculează pe baza produsului dintre tensiunea nominală și curentul de descărcare continuu maxim specificat exprimat în amperi (A), împărțit la masa exprimată în kilograme. „Densitatea puterii continue” este cunoscută și sub denumirea de putere specifică.

Notă:   3A001.e.1. nu supune controlului bateriile, inclusiv bateriile cu un singur element.

2. condensatoare cu capacitate înaltă de stocare a energiei, după cum urmează:

N.B.   A SE VEDEA, DE ASEMENEA, 3A201.a. și Lista produselor militare.

a. condensatoare cu o frecvență de repetiție mai mică de 10 Hz (condensatoare cu o singură descărcare) și care au toate caracteristicile următoare:

1. o tensiune nominală mai mare sau egală cu 5 kV;

2. o densitate de energie mai mare sau egală cu 250 J/kg; și

3. o energie totală mai mare sau egală cu 25 kJ;

b. condensatoare cu o frecvență de repetiție mai mare sau egală cu 10 Hz (condensatoare cu descărcări repetate) și care au toate caracteristicile următoare:

1. o tensiune nominală mai mare sau egală cu 5 kV;

2. o densitate de energie mai mare sau egală cu 50 J/kg;

3. o energie totală mai mare sau egală cu 100 J; și

4. o durată de viață a ciclului încărcare/descărcare mai mare sau egală cu 10 000 ;

3. electromagneți și solenoizi „superconductori”, special concepuți pentru a fi complet încărcați sau descărcați în mai puțin de o secundă și care au toate caracteristicile următoare:

N.B.   A SE VEDEA ȘI 3A201.b.

Notă:   3A001.e.3 nu supune controlului electromagneții sau solenoizii „superconductori” special concepuți pentru echipamentul medical de imagistică prin rezonanță magnetică (RMN).

a. o energie furnizată în cursul descărcării depășind 10 kJ în prima secundă;

b. un diametru interior al bobinelor de transport al curentului mai mare de 250 mm; și

c. o valoare nominală a inducției magnetice mai mare de 8 T sau o „densitatea globală a curentului” în bobină mai mare de 300 A/mm2;

4. celule solare, ansambluri de celule interconectate acoperite cu sticlă (CIC), panouri solare și generatoare solare care sunt „calificate pentru utilizare spațială”, având o eficacitate medie minimă care depășește 20 % la o temperatură de funcționare de 301 K (28 °C) cu o iluminare „AM0” simulată, cu o iradiantă de 1 367 wați pe metru pătrat (W/m2);

Notă tehnică:

Prin „AM0” sau „masă de aer zero” se înțelege spectrul fluxului de lumină solară în atmosfera terestră exterioară, atunci când distanța dintre pământ și soare este egală cu o unitate astronomică (AU).

f. codificatoare de poziție absolută cu intrare rotativă, având o „precizie” egală cu sau mai mică (mai bună) de 1,0 secundă de arc, și inelele, discurile sau scalele special concepute pentru acestea;

g. dispozitive cu tiristoare de comutare a puterii în impuls cu semiconductori și „module cu tiristoare”, care utilizează metode de comutare electrică, optică sau controlată de radiația electronică și care au oricare dintre următoarele caracteristici:

1. o rată maxima de creștere a curentului la branșare (di/dt) mai mare de 30 000 A/μs și o tensiune la deconectare mai mare de 1 100  V; sau

2. o rată maximă de creștere a curentului la branșare (di/dt) mai mare de 2 000 A/μs și care au toate caracteristicile următoare:

a. o tensiune de vârf la deconectare mai mare sau egală cu 3 000  V; și

b. un curent de vârf (supracurent tranzitoriu) mai mare sau egal cu 3 000 A.

Nota 1:   3A001.g. include:

  redresoarele controlate cu siliciu (SCR)

  tiristoarele cu declanșare electrică (ETT)

  tiristoarele cu declanșare prin impuls luminos (LTT)

  tiristoarele de comutație cu poarta integrată (IGCTs)

  tiristoarele cu blocare prin poartă (GTO)

  tiristoarele MOS comandate (MCT)

  tiristoarele Solidtron

Nota 2:   3A001.g. nu supune controlului dispozitivele cu tiristoare și „modulele cu tiristoare” încorporate în echipamentele concepute pentru a fi utilizate în aplicațiile destinate căilor ferate civile sau „aviației civile”.

Notă tehnică:

În sensul celor menționate la 3A001.g., un „modul cu tiristoare” conține unul sau mai multe dispozitive cu tiristoare.

h. comutatoare, diode sau „module” semiconductoare de putere de tip corp solid, care au toate caracteristicile următoare:

1. o temperatură maximă de funcționare a joncțiunii mai mare de 488 K (215 °C);

2. o tensiune de vârf repetitivă de deconectare (tensiune de blocare) mai mare de 300 V; și

3. un curent continuu mai mare de 1 A.

Nota 1:   Tensiunea de vârf repetitivă de deconectare de la 3A001.h. include tensiunea poartă-sursă, tensiunea colector-emitor, tensiunea inversă de vârf repetitivă și tensiunea de vârf repetitivă de deconectare (tensiunea de blocare).

Nota 2:   3A001.h. include:

  tranzistoarele cu efect de câmp cu grilă-joncțiune (JFET)

  tranzistoarele cu efect de câmp cu grilă-joncțiune verticale (VJFET)

  tranzistoarele cu efect de câmp metal-oxid-semiconductor (MOSFET)

  tranzistoarele cu efect de câmp metal-oxid-semiconductor cu difuzie dublă (DMOSFET)

  tranzistoarele bipolare cu grilă izolată (IGBT)

  tranzistoarele cu mobilitate înaltă a electronilor (HEMT)

  tranzistoarele bipolare cu joncțiune (BJT)

  tiristoarele și redresoarele cu siliciu controlabile (SCR)

  tiristoarele cu blocare prin poartă (GTO)

  tiristoarele cu blocare pe emitor (ETO)

  diodele PiN

  diodele Schottky

Nota 3:   3A001.h. nu supune controlului comutatoarele, diodele sau „modulele” încorporate în echipamentele concepute pentru a fi utilizate în aplicațiile destinate autovehiculelor civile, căilor ferate civile sau „aviației civile”.

Notă tehnică:

În sensul celor menționate la 3A001.h., „modulele” conțin unul/una sau mai multe comutatoare sau diode semiconductoare de tip corp solid.

i. modulatoare electro-optice de intensitate, de amplitudine sau de fază, concepute pentru semnale analogice și având oricare dintre următoarele caracteristici:

1. o frecvență maximă de funcționare mai mare de 10 GHz, dar mai mică de 20 GHz, o pierdere de inserție optică mai mică sau egală cu 3 dB și având oricare dintre următoarele caracteristici:

a. o „tensiune în semiundă’ (‘Vπ”) mai mică de 2,7 V atunci când este măsurată la o frecvență mai mică sau egală cu 1 GHz; sau

b. o „Vπ” mai mică de 4 V atunci când este măsurată la o frecvență mai mare de 1 GHz; sau

2. o frecvență maximă de funcționare mai mare sau egală cu 20 GHz, o pierdere de inserție optică mai mică sau egală cu 3 dB și având oricare dintre următoarele caracteristici:

a. o „Vπ” mai mică de 3,3 V atunci când este măsurată la o frecvență mai mică sau egală cu 1 GHz; sau

b. o „Vπ” mai mică de 5 V atunci când este măsurată la o frecvență mai mare de 1 GHz.

Notă:   3A001.i. include modulatoarele electro-optice cu conectoare optice de intrare și de ieșire [de exemplu, conectoarele pentru fibre optice (pigtail)].

Notă tehnică:

În sensul 3A001.i., „tensiunea în semiundă’ (‘Vπ”) este tensiunea aplicată necesară pentru a produce o schimbare de fază de 180 de grade în lungimea de undă a luminii care se propagă prin modulatorul optic.

3A002„Ansambluri electronice”, module și echipamente de uz general, după cum urmează:

a. echipamente de înregistrare și osciloscoape, după cum urmează:

1. neutilizate;

2. neutilizate;

3. neutilizate;

4. neutilizate;

5. neutilizate;

6. înregistratoare de date digitale care au toate caracteristicile următoare:

a. un „transfer continuu” susținut mai mare de 6,4 Gbit/s pe disc sau memorie SSD; și

b. un procesor care analizează datele semnalului de radiofrecvență în timp ce este înregistrat;

Note tehnice:

1.   Pentru înregistratoarele care au o arhitectură cu magistrală paralelă, viteza de „transfer continuu” este cea mai mare viteză de înregistrare a cuvintelor înmulțită cu numărul de biți dintr-un cuvânt.

2.   Viteza de „transfer continuu” este cea mai rapidă viteză de înregistrare a datelor pe disc sau în memoria cu semiconductori (de tip SSD) fără a se pierde vreo informație, în timp ce echipamentul poate menține viteza de intrare a datelor digitale sau viteza de conversie a digitizorului.

7. osciloscoape de timp real având o tensiune parazită de o valoare medie pătratică verticală (rms) mai mică de 2 % din capacitatea maximă a scării verticale care furnizează cea mai mică valoare de zgomot pentru orice lărgime de bandă de intrare de 3 dB, mai mare sau egală cu 60 GHz pe fiecare canal;

Notă:   3A002.a.7. nu supune controlului osciloscoapele cu eșantionare în timp echivalent.

b. neutilizate;

c. „analizoare de semnale”, după cum urmează:

1. „analizoare de semnale” cu o lărgime de bandă a rezoluției (RBW) de 3 dB mai mare de 40 MHz oriunde în gama de frecvențe mai mari de 31,8 GHz, dar care nu depășesc 37 GHz;

2. „analizoare de semnale” cu un nivel mediu de zgomot afișat (DANL) mai mic (mai bun) de -150 dBm/Hz oriunde în gama de frecvențe mai mari de 43,5 GHz, dar care nu depășește 90 GHz;

3. „analizoare de semnal” cu o frecvență mai mare de 90 GHz;

4. „analizoare de semnal” având toate caracteristicile următoare:

a. „lărgime de bandă în timp real” mai mare de 170 MHz; și

b. care prezintă oricare dintre următoarele caracteristici:

1. probabilitate de descoperire de 100 % cu o reducere mai mică de 3 dB în raport cu amplitudinea maximă din cauza lacunelor sau efectelor de tip fereastră ale semnalelor având o durată mai mică sau egală cu 15 μs; sau

2. o funcție de „declanșare a măștii de frecvență” cu o probabilitate de declanșare de 100 % (captură) pentru semnalele cu o durată mai mică sau egală cu 15 μs;

Note tehnice:

1.   „Lărgimea de bandă în timp real” este cea mai largă gamă de frecvențe pentru care analizorul poate transforma în mod continuu și în întregime date din domeniul timp în rezultate din domeniul frecvență, folosind o transformată Fourier sau o altă transformată de timp discretă care procesează fiecare moment de intrare, fără o reducere a amplitudinii măsurate de peste 3 dB sub amplitudinea efectivă a semnalului cauzată de lacune sau de efecte ale funcției fereastră (windowing), furnizând sau afișând în același timp datele transformate.

2.   Probabilitatea de descoperire menționată la 3A002.c.4.b.1. este denumită de asemenea probabilitate de interceptare sau probabilitate de captură.

3.   În sensul 3A002.c.4.b.1., durata pentru o probabilitate de descoperire de 100 % este echivalentă cu durata minimă a semnalului necesară pentru incertitudinea specificată a măsurării nivelului.

4.   Un „declanșator al măștii de frecvență’ este un mecanism în care funcția declanșatorului este capabilă să selecteze o gamă de frecvențe care să producă declanșarea, ca subset al benzii de achiziție, ignorând în același timp alte semnale care pot fi, de asemenea, prezente în aceeași bandă de achiziție. Un ‘declanșator al măștii de frecvență” poate conține mai mult de un singur set independent de limite.

Notă:   3A002.c.4. nu supune controlului acele „analizoare de semnal” care utilizează numai filtre de lărgime de bandă cu procentaj constant (cunoscute, în general, ca filtre de octavă sau filtre de fracțiuni de octavă).

5. neutilizate;

d. generatoare de semnale având oricare dintre caracteristicile următoare:

1. prevăzute să genereze semnale modulate de impulsuri, având toate caracteristicile următoare, oriunde în gama de frecvență care depășește 31,8 GHz, dar care nu depășește 37 GHz:

a. o „durată a impulsului” mai mică de 25 ns; și

b. un raport pornit/oprit mai mare sau egal cu 65 dB;

2. o putere de ieșire ce depășește 100 mW (20 dBm) oriunde în gama de frecvență ce depășește 43,5 GHz, dar nu depășește 90 GHz;

3. un „timp de comutare a frecvenței” în conformitate cu oricare din indicațiile următoare:

a. neutilizate;

b. mai mic de 100 μs pentru orice schimbare de frecvență mai mare de 2,2 GHz în gama de frecvențe care depășește 4,8 GHz, dar nu depășește 31,8 GHz;

c. neutilizate;

d. mai mic de 500 μs pentru orice schimbare de frecvență mai mare de 550 MHz în gama de frecvențe care depășește 31,8 GHz, dar care nu depășește 37 GHz; sau

e. mai mic de 100 μs pentru orice schimbare de frecvență mai mare de 2,2 GHz în gama de frecvențe care depășește 37 GHz, dar nu depășește 90 GHz;

f. neutilizate;

4. un zgomot de fază cu bandă laterală unică (SSB), în dBc/Hz, definit ca prezentând oricare dintre caracteristicile următoare:

a. mai mic (mai bun) de -(126 + 20log10F - 20log 10 f) oriunde în gama 10 Hz ≤ F ≤ 10 kHz, oriunde în gama de frecvență ce depășește 3,2 GHz, dar nu depășește 90 GHz; sau

b. mai mic (mai bun) de -(206- 20log10f) oriunde în gama de frecvențe 10 kHz < F≤ 100 kHz, oriunde în gama de frecvență ce depășește 3,2 GHz, dar nu depășește 90 GHz; sau

Notă tehnică:

La 3A002.d.4., F este abaterea de la frecvența de lucru în Hz și f este frecvența de lucru în MHz;

5. o frecvență maximă mai mare de 90 GHz;

Nota 1:   În sensul celor menționate la 3A002.d., generatoarele de semnal includ generatoarele de funcții și de forme de undă arbitrare.

Nota 2:   3A002.d. nu supune controlului echipamentele la care frecvența de ieșire este produsă fie prin adunarea sau scăderea a două sau mai multe frecvențe de oscilator cu cuarț, fie prin adunarea sau scăderea urmată de o multiplicare a rezultatului.

Note tehnice:

1.   Frecvența maximă a unui generator de funcții sau de forme de undă arbitrare se calculează prin împărțirea frecvenței eșantioanelor, exprimată în eșantioane/secundă, la 2,5.

2.   În sensul celor menționate la 3A002.d.1.a., 'durata impulsului' este definită ca intervalul de timp dintre punctul aflat pe flancul frontal al impulsului la nivelul de 50 % din amplitudinea impulsului și punctul aflat pe frontul posterior al impulsului la nivelul de 50 % din amplitudinea impulsului.

e. analizoare de rețea având oricare dintre următoarele caracteristici:

1. o putere de ieșire ce depășește 31,62 mW (15 dBm) oriunde în gama de frecvențe de funcționare ce depășește 43,5 GHz, dar nu depășește 90 GHz;

2. o putere de ieșire ce depășește 1 mW (0 dBm) oriunde în gama de frecvențe de funcționare ce depășește 90 GHz, dar nu depășește 110 GHz;

3. „funcționalitate de măsurare a vectorului nelinear” la frecvențe mai mari de 50 GHz dar care nu depășesc 110 GHz; sau

Notă tehnică:

'Funcționalitatea de măsurare a vectorului nelinear' este capacitatea unui instrument de a analiza rezultatele unor dispozitive utilizate în domeniul semnalelor mari sau în gama de distorsiune neliniară.

4. o frecvență maximă de funcționare ce depășește 110 GHz;

f. receptoare de testare pentru microunde care au toate caracteristicile următoare:

1. o frecvență maximă de funcționare ce depășește 110 GHz; și

2. sunt capabile să măsoare simultan amplitudinea și faza;

g. standarde de frecvență atomice care sunt oricare dintre următoarele:

1. „calificate pentru utilizare spațială”;

2. fără rubidiu și având o stabilitate pe termen lung mai mică (mai bună) decât 1 × 10–11/lună; sau

3. nu sunt „calificate pentru utilizări spațiale” și care au toate caracteristicile următoare:

a. sunt standarde cu rubidiu;

b. o stabilitate pe termen lung mai mică (mai bună) decât 1 × 10–11/lună; și

c. consum total de energie mai mic de 1 W;

h. „ansambluri electronice”, module sau echipamente, prevăzute să execute toate operațiunile următoare:

1. conversii analog-digitale care au oricare dintre caracteristicile următoare:

a. o rezoluție mai mare sau egală cu 8 biți, dar mai mică de 10 biți, cu o „frecvență a eșantioanelor” mai mare de 1,3 giga eșantioane pe secundă (GSPS);

b. o rezoluție mai mare sau egală cu 10 biți, dar mai mică de 12 biți, cu o „frecvență a eșantioanelor” mai mare de 1,0 GSPS;

c. o rezoluție mai mare sau egală cu 12 biți, dar mai mică de 14 biți, cu o „frecvență a eșantioanelor” mai mare de 1,0 GSPS;

d. o rezoluție mai mare sau egală cu 14 biți, dar mai mică de 16 biți, cu o „frecvență a eșantioanelor” mai mare de 400 de mega eșantioane pe secundă (MSPS); sau

e. o rezoluție mai mare sau egală cu 16 biți, cu o „frecvență a eșantioanelor” mai mare de 180 MSPS; și

2. oricare dintre caracteristicile următoare:

a. ieșire de date digitalizate;

b. stocare de date digitalizate; sau

c. procesare de date digitalizate;

N.B.   Înregistratoarele de date digitale, osciloscoapele, „analizoarele de semnale”, generatoarele de semnale, analizoarele de rețea și receptoarele de testare pentru microunde sunt menționate la 3A002.a.6., 3A002.a.7., 3A002.c., 3A002.d., 3A002.e. și, respectiv, 3A002.f.

Note tehnice:

1.   O rezoluție de n biți corespunde unei cuantizări de 2n niveluri.

2.   Rezoluția ADC este numărul de biți ai ieșirii digitale a ADC care reprezintă intrarea analogică măsurată. Numărul efectiv de biți (Effective Number of Bits, ENOB) nu este utilizat pentru a determina rezoluția ADC.

3.   În cazul „ansamblurilor electronice”, modulelor sau echipamentelor cu canale multiple neintercalate, „frecvențele eșantioanelor” nu sunt agregate, iar „frecvența eșantioanelor” este frecvența maximă a fiecărui canal individual.

4.   În cazul canalelor intercalate pe „ansamblurile electronice”, modulele sau echipamentele cu canale multiple, „frecvențele eșantioanelor” sunt agregate, iar „frecvența eșantioanelor” este frecvența totală combinată a tuturor canalelor intercalate.

Notă:   3A002.h. include carduri ADC, digitizoare de forme de undă, carduri de achiziție de date, plăci de achiziție de semnal și înregistratoare de procese tranzitorii.

3A003Sisteme de gestionare termică cu răcire prin pulverizare, precum și componente special concepute pentru acestea, care utilizează echipamente de conducere și recondiționare a fluidului în circuit închis într-o incintă etanșă, unde un fluid dielectric este pulverizat pe componentele electronice utilizând injectoare special concepute, destinate să mențină componentele electronice în intervalul temperaturii lor de funcționare.

3A101Dispozitive, echipamente și componente electronice, altele decât cele menționate la 3A001, după cum urmează:

a. convertoare analog-digitale, utilizabile la „rachete”, concepute pentru a respecta specificațiile militare pentru echipamente rigidizate;

b. acceleratoare capabile de a elibera radiații electromagnetice produse de radiația de frânare pornind de la electronii accelerați cu 2 MeV sau mai mult și sisteme care conțin aceste acceleratoare.

Notă:   3A101.b. nu indică echipamentele special concepute în scopuri medicale.

3A102„Baterii termice’ concepute sau modificate pentru ‘rachete”.

Note tehnice:

1.   La 3A102, „baterii termice” înseamnă baterii de unică folosință al căror electrolit este o sare anorganică neconductoare solidă. Aceste baterii conțin un material pirolitic care, odată aprins, determină topirea electrolitului și activează bateria.

2.   La 3A102‚„rachete” înseamnă sisteme complete de rachete și de vehicule aeriene fără pilot capabile de o rază de acțiune ce depășește 300 km.

3A201Componente electronice, altele decât cele menționate la 3A001, după cum urmează:

a. condensatoare având oricare dintre următoarele serii de caracteristici:

1.

 

a. tensiune nominală mai mare de 1,4 kV;

b. capacitate de stocare a energiei mai mare de 10 J;

c. o capacitate mai mare de 0,5 μF; și

d. o inductanță serială mai mică de 50 nH; sau

2.

 

a. o tensiune nominală mai mare de 750 V;

b. o capacitate mai mare de 0,25 μF; și

c. o inductanță serială mai mică de 10 nH;

b. electromagneți solenoidali superconductori care au toate caracteristicile următoare:

1. capabili de a crea un câmp magnetic mai mare de 2 T;

2. un raport între lungime și diametrul interior mai mare de 2;

3. un diametru interior mai mare de 300 mm; și

4. o uniformitate a câmpului magnetic mai mare de 1 %, pe 50 % din partea centrală a volumului interior;

Notă:   3A201.b. nu supune controlului magneții special concepuți si exportați „ca părți ale” sistemelor medicale de formare a imaginii prin rezonanță magnetică nucleară (RMN). Mențiunea „ca părți ale’ nu înseamnă neapărat că aceste produse fac parte fizic din același transport; asemenea elemente pot fi expediate separat din diferite surse, cu condiția ca documentele de export aferente să specifice în mod clar faptul că sunt ‘ca părți ale” sistemelor medicale de formare a imaginii.

c. generatoare de raze X cu descărcare luminoasă sau acceleratoare de electroni care au oricare dintre următoarele caracteristici.

1.

 

a. o energie de vârf a electronilor în acceleratorul de electroni mai mare sau egală cu 500 keV, dar mai mică de 25 MeV; și

b. o „cifră de merit” (K) mai mare sau egală cu 0,25; sau

2.

 

a. o energie de vârf a electronilor în acceleratorul de electroni mai mare sau egală cu 25 MeV; și

b. o „putere de vârf” mai mare de 50 MW.

Notă:   3A201.c. nu supune controlului acceleratoarele care sunt părți componente ale dispozitivelor concepute pentru alte scopuri decât iradierea cu fascicule de electroni sau raze X (de exemplu, microscopie electronică), nici acelea concepute pentru scopuri medicale.

Note tehnice:

1.   „Cifra de merit” (K) este definită astfel:

K = 1,7 × 103V2,65Q

V fiind energia de vârf a electronilor, exprimată în milioane de eV.

În cazul în care durata impulsului fasciculului acceleratorului este mai mică sau egală cu 1 μs, atunci Q este sarcina totală accelerată exprimată în Coulombi. În cazul în care durata impulsului fasciculului acceleratorului este mai mare de 1 μs, atunci Q este sarcina totală accelerată în timp de 1 μs.

Q este egală cu integrala lui i în funcție de t, pe un interval de timp de 1 μs sau pe durata unui impuls al fasciculului, dacă aceasta este mai mică de 1 μs (Q = ∫ idt), unde i este curentul fasciculului exprimat în amperi, iar t este timpul exprimat în secunde.

2.   „Putere de vârf” = (potențialul de vârf exprimat în volți) x (curentul de vârf al fasciculului exprimat în amperi).

3.   La mașinile bazate pe incinte de accelerare cu microunde, durata impulsului fasciculului este de 1 μs sau este egală cu durata grupului de fascicule produs de un impuls al modulatorului de microunde, dacă aceasta este mai mică de 1 μs.

4.   La mașinile bazate pe incinte de accelerare cu microunde, curentul de vârf al fasciculului este egal cu curentul mediu pe durata unui pachet de fascicule.

3A225Schimbătoare de frecvență sau generatoare, altele decât cele menționate la 0B001.b.13., utilizabile pentru acționarea motoarelor cu frecvență variabilă sau fixă, având toate caracteristicile următoare:

N.B. 1.   „Produs software” special conceput pentru a spori sau pentru a debloca performanțele unui schimbător de frecvență sau generator în scopul de a îndeplini caracteristicile menționate la 3A225 este specificat la 3D225.

N.B. 2.   „Tehnologia” sub formă de coduri sau chei, pentru a spori sau debloca performanțele unui schimbător de frecvență sau generator cu scopul de a atinge caracteristicile menționate la 3A225, este specificată la 3E225.

a. o ieșire polifazică ce poate furniza o putere mai mare sau egală cu 40 VA;

b. capabile să funcționeze la o frecvență mai mare sau egală cu 600 Hz; și

c. o precizie a reglajului frecvenței mai bună (mai mică) de 0,2 %.

Notă:   3A225 nu supune controlului schimbătoarele de frecvență sau generatoarele dacă acestea au restricții legate de hardware, „software” sau „tehnologie” care le limitează performanțele la valori inferioare celor indicate mai sus, cu condiția ca acestea să îndeplinească oricare dintre următoarele condiții:

1.   trebuie returnate producătorului inițial pentru efectuarea îmbunătățirilor sau pentru eliminarea restricțiilor;

2.   necesită „produse software” de tipul celor menționate la 3D225 pentru a îmbunătăți sau a debloca performanțele în vederea îndeplinirii caracteristicilor menționate la 3A225; sau

3.   necesită „tehnologie” sub formă de chei sau coduri astfel cum se specifică la 3E225 pentru a îmbunătăți sau a debloca performanțele în vederea îndeplinirii caracteristicilor menționate la 3A225.

Note tehnice:

1.   Schimbătoarele de frecvență menționate la 3A225 sunt cunoscute și sub numele de convertizoare sau invertoare.

2.   Schimbătoarele de frecvență de la 3A225 pot fi comercializate ca generatoare, echipamente electronice de testare, alimentatoare de curent alternativ, comenzi de motoare cu viteză variabilă, variatoare de viteză (VSD) sau comenzi cu frecvență variabilă (VFD), comenzi cu frecvență reglabilă (AFDs) sau comenzi cu viteză reglabilă (ASDs).

3A226Alimentatoare de înaltă putere în curent continuu, altele decât cele menționate la 0B001.j.6, având ambele caracteristici următoare:

a. capabile să producă în mod continuu, pe parcursul unei perioade de 8 ore, 100 V sau mai mult, cu un curent de ieșire mai mare sau egal cu 500 A; și

b. o stabilitate a curentului sau tensiunii mai bună de 0,1 % pe parcursul unei perioade de 8 ore.

3A227Alimentatoare de înaltă tensiune în curent continuu, altele decât cele menționate la 0B001.j.5., având ambele caracteristici următoare:

a. capabile să producă în mod continuu, pe parcursul unei perioade de 8 ore, 20 kV sau mai mult, cu un curent de ieșire mai mare sau egal cu 1 A; și

b. o stabilitate a curentului sau tensiunii mai bună de 0,1 % pe parcursul unei perioade de 8 ore.

3A228Dispozitive de comutare, după cum urmează:

a. tuburi cu catod rece, umplute sau nu cu gaz, care funcționează similar unui tub cu descărcare electrică, având toate caracteristicile următoare:

1. conțin trei electrozi sau mai mulți;

2. tensiunea anodică nominală de vârf mai mare sau egală cu 2,5 kV;

3. un curent anodic nominal de vârf mai mare sau egal cu 100 A; și

4. temporizarea anodului mai mică sau egală cu 10 μs;

Notă:   3A228 include tuburile krytron cu gaz și tuburile sprytron sub vid.

b. tuburi cu descărcare electrică, având ambele caracteristici următoare:

1. o temporizare a anodului mai mică sau egală cu 15 μs; și

2. un curent nominal de vârf mai mare sau egal cu 500 A;

c. module sau ansambluri cu o funcție de comutație rapidă, altele decât cele menționate la 3A001.g sau 3A001.h., având toate caracteristicile următoare:

1. tensiunea anodică nominală de vârf mai mare de 2 kV;

2. un curent anodic nominal de vârf mai mare sau egal cu 500 A; și

3. timp de pornire mai mic sau egal cu 1 μs.

3A229Generatoare de impulsuri de mare intensitate, după cum urmează:

N.B.   A SE VEDEA ȘI LISTA PRODUSELOR MILITARE.

a. seturi de aprindere pentru detonatoare (sisteme de amorsare, seturi de aprindere), inclusiv seturile de aprindere cu comandă electronică, propulsate prin explozie și propulsate optic, altele decât cele menționate la 1A007.a., concepute pentru a acționa detonatoarele cu comandă multiplă menționate la 1A007.b.;

b. generatoare de impulsuri electrice modulare (contactoare cu impulsuri) care au toate caracteristicile următoare:

1. sunt concepute pentru utilizarea ca dispozitive portabile, mobile sau de mare robustețe;

2. sunt capabile să furnizeze energia în mai puțin de 15 μs în sarcini mai mici de 40 ohmi;

3. produc un curent de ieșire mai mare de 100 A;

4. nu au nicio dimensiune mai mare de 30 cm;

5. au masa mai mică de 30 kg; și

6. sunt concepute pentru funcționare într-un interval extins de temperaturi, de la 223 K (– 50 °C) la 373 K (100 °C) sau sunt concepute pentru aplicații aerospațiale.

Notă:   3A229.b. include dispozitivele de comandă a lămpilor cu xenon.

c. microunități de aprindere care au toate caracteristicile următoare:

1. nicio dimensiune mai mare de 35 mm;

2. o tensiune nominală mai mare sau egală cu 1 kV; și

3. capacitate mai mare sau egală cu 100 nF.

3A230Generatoare de impulsuri de mare viteză și „capete de impulsuri” ale acestora, având ambele caracteristici următoare:

a. o tensiune de ieșire mai mare de 6 V, la o sarcină rezistivă mai mică de 55 ohmi și

b. un „timp de tranziție al impulsului” mai mic de 500 ps.

Note tehnice:

1.   La 3A230, „timpul de tranziție al impulsului” este definit ca intervalul de timp între 10 % și 90 % din amplitudinea tensiunii.

2.   „Capetele de impulsuri” sunt rețele generatoare de impulsuri concepute pentru a accepta o funcție de salt de tensiune și de a o transforma într-o varietate de forme de impulsuri care pot include tipuri rectangulare, triunghiulare, de salt, de tip puls, exponențiale sau monociclu. „Capetele de impulsuri” pot constitui o parte integrantă a generatorului de impulsuri, ele pot fi un modul de branșat în dispozitiv sau un dispozitiv conectat extern.

3A231Sisteme generatoare de neutroni, inclusiv tuburi, având ambele caracteristici următoare:

a. sunt concepute pentru a funcționa fără un sistem de vid exterior; și

b. utilizează oricare dintre următoarele:

1. accelerația electrostatică pentru inducerea unei reacții nucleare tritiu-deuteriu; sau

2. accelerația electrostatică pentru inducerea unei reacții nucleare deuteriu-deuteriu și capabile să elibereze 3 × 109 neutroni/s sau mai mult.

3A232Sisteme multipunct de inițiere, altele decât cele specificate la 1A007, după cum urmează:

N.B.   A SE VEDEA, DE ASEMENEA, LISTA PRODUSELOR MILITARE.

N.B.   A se vedea 1A007.b. pentru detonatoare.

a. neutilizate;

b. sisteme care utilizează un detonator unic sau detonatoare multiple concepute pentru inițierea aproape simultană a unei suprafețe explozive mai mari de 5 000  mm2 de la un singur semnal de aprindere, cu un timp de propagare a inițierii pe toata suprafața mai mic de 2,5 μs.

Notă:   3A232 nu include detonatoarele ce utilizează numai explozibili primari, cum este azida de plumb.

3A233Spectrometre de masă, altele decât cele menționate la 0B002.g., capabile să măsoare ioni cu masa atomică mai mare sau egală cu 230 u și având o rezoluție mai bună de 2 părți la 230, după cum urmează, precum și sursele de ioni ale acestora:

a. spectrometre de masă cu plasmă asociate cu cuplaj inductiv (ICP/MS);

b. spectrometre de masă cu descărcare luminiscentă (GDMS);

c. spectrometre de masă cu ionizare termică (TIMS);

d. spectrometre de masă cu bombardament de electroni, având următoarele două caracteristici:

1. un sistem de admisie cu fascicul molecular care injectează un fascicul colimat de molecule analizate într-o zonă a sursei de ioni unde moleculele sunt ionizate de un fascicul de electroni; și

2. una sau mai multe „capcane de frig” care pot fi răcite la o temperatură de 193 K (– 80 °C);

e. neutilizate;

f. spectrometre de masă echipate cu o sursă de ioni microfluoriană concepută pentru a fi utilizată cu actinide sau fluoruri de actinide.

Note tehnice:

1.   Spectrometrele de masă cu bombardament de electroni de la 3A233.d. sunt cunoscute, de asemenea, sub denumirea de spectrometre de masă cu impact electronic sau spectrometre de masă cu ionizare.

2.   La 3A233.d.2., o „capcană de frig' este un dispozitiv care capturează moleculele de gaz prin condensarea sau înghețarea acestora pe suprafețe reci. În sensul celor menționate la 3A233.d.2., o pompă de vid criogenică cu heliu gazos cu buclă închisă nu este o ‘capcană de frig”.

3A234Ghid de unde tip bandă pentru a furniza o cale cu inductanță redusă către detonatoare, cu următoarele caracteristici:

a. tensiunea nominală mai mare de 2 kV; și

b. inductanța mai mică de 20 nH.

3BEchipamente de testare, inspecție si producție

3B001Echipamente pentru producerea dispozitivelor sau materialelor semiconductoare și componentele și accesoriile special concepute pentru acestea, după cum urmează:

N.B.   A SE VEDEA ȘI 2B226

a. echipament conceput pentru creșterea epitaxială, după cum urmează:

1. echipamente concepute sau modificate să producă un strat din orice material, altul decât siliciu, cu grosime uniformă cu o precizie de minimum ± 2,5 % pe o distanță mai mare sau egală cu 75 mm;

Notă:   3B001.a.1. include echipamentele pentru depunere în straturi atomice epitaxiale (ALE).

2. reactoare de depunere în faza de vapori prin procedeul chimic organometalic (MOCVD) special concepute pentru creșterea epitaxială a semiconductorilor compuși de materiale având două sau mai multe dintre următoarele elemente: aluminiu, galiu, indiu, arsen, fosfor, antimoniu sau azot;

3. echipamente pentru creșterea epitaxială cu jet molecular care utilizează surse gazoase sau solide;

b. echipamente concepute pentru implantare de ioni și care au oricare dintre următoarele caracteristici:

1. neutilizate;

2. concepute și optimizate pentru a funcționa la o energie a fasciculului mai mare sau egală cu 20 keV și la un curent de fascicul mai mare sau egal cu 10 mA pentru un implant de hidrogen, deuteriu sau heliu;

3. capacitate de scriere directă;

4. o energie a fasciculului mai mare sau egală cu 65 keV și un curent al fasciculului mai mare sau egal cu 45 mA pentru o implantare de înaltă energie a oxigenului într-un „substrat” de material semiconductor încălzit; sau

5. concepute și optimizate pentru a funcționa la o energie a fasciculului mai mare sau egală cu 20 keV și la un curent de fascicul mai mare sau egal cu 10 mA pentru un implant de siliciu într-un „substrat” de material semiconductor încălzit la o temperatură mai mare sau egală cu 600 °C;

c. neutilizate;

d. neutilizate;

e. sisteme centrale multicameră de manipulare a plachetelor cu încărcare automată care au toate caracteristicile următoare:

1. interfețe pentru intrarea și ieșirea plachetelor, la care sunt concepute a fi conectate mai mult de două „unelte pentru prelucrarea semiconductorilor”, diferite din punct de vedere funcțional, specificate la 3B001.a.1., 3B001.a.2., 3B001.a.3 sau 3B001.b.; și

2. concepute pentru a forma un sistem integrat în vid în scopul „prelucrării secvențiale multiple a plachetelor”;

Notă:   3B001.e. nu supune controlului sistemele robotizate de manipulare automată a plachetelor care sunt special concepute pentru prelucrarea paralelă a plachetelor.

Note tehnice:

1.   În sensul celor menționate la 3B001.e., „uneltele pentru prelucrarea semiconductorilor” se referă la unelte modulare care furnizează procedee fizice pentru producția semiconductorilor care sunt diferite din punct de vedere funcțional, cum ar fi depunere, implantare sau prelucrare termică.

2.   În sensul celor menționate la 3B001.e, prin „prelucrare secvențială multiplă a plachetelor’ se înțelege capacitatea de a prelucra fiecare plachetă în cadrul unor ‘instrumente pentru prelucrarea semiconductorilor” diferite, cum ar fi prin transferarea fiecărei plachete dintr-un instrument într-un al doilea instrument și către un al treilea instrument cu ajutorul sistemelor centrale multicameră de manipulare a plachetelor cu încărcare automată.

f. echipamente litografice, după cum urmează:

1. echipamente de aliniere și expunere cu repetiție secvențială (cu repetiție directă pe plachetă) sau cu repetiție și scanare (scanere), pentru prelucrarea plachetelor utilizând metode foto-optice sau cu raze X și care au oricare dintre următoarele caracteristici:

a. o lungime de undă a sursei de lumină mai mică de 193 nm; sau

b. capabile să producă un eșantion cu o „dimensiune a elementului solubil minim” (MRF) mai mică sau egală cu 45 nm;

Notă tehnică:

„Dimensiunea elementului solubil minim” (MRF) se calculează cu ajutorul formulei următoare:

image

unde factorul K = 0,35

2. echipamente de litografie cu imprimare, capabile să producă elemente mai mici sau egale cu 45 nm;

Notă:   3B001.f.2. include:

  unelte de imprimare cu microcontact

  unelte de embosare la cald

  unelte de nanoimprimare litografică

  unelte de litografie cu imprimare de tip „step and flash” (S-FIL)

▼C5

3. echipamente special concepute pentru executarea măștilor care au toate caracteristicile următoare:

a. un fascicul de electroni, de ioni sau „laser” focalizat deflectat; și

b. care prezintă oricare dintre următoarele caracteristici:

1. O dimensiune a spotului mai mică de 65 nm la lățimea integrală la jumătatea înălțimii maxime (FWHM) și o plasare a imaginii mai mică de 17 nm (medie aritmetică + 3 sigma); sau

2. neutilizate;

3. o eroare de suprapunere la nivelul celui de-al doilea strat mai mică de 23 nm (medie + 3 sigma) pe mască;

4. echipamente concepute pentru prelucrarea dispozitivelor care utilizează metode directe de scriere și care au toate caracteristicile următoare:

a. un fascicul de electroni focalizat deflectat; și

b. care prezintă oricare dintre următoarele caracteristici:

1. o dimensiune minimă a fasciculului mai mică sau egală cu 15 nm; sau

2. o eroare de suprapunere mai mică de 27 nm (medie + 3 sigma);

▼M8

g. măști sau reticule, concepute pentru circuitele integrate menționate la 3A001;

h. măști multistrat cu un strat de decalaj de fază nemenționat la 3B001.g. și care au oricare dintre următoarele caracteristici:

1. sunt fabricate pe un „substrat brut” mască, din sticlă cu o refracție dublă mai mică de 7 nm/cm; sau

2. sunt concepute pentru a fi utilizate de echipamente litografice având o lungime de undă a sursei luminoase mai mică de 245 nm;

Notă:   3B001.h. nu supune controlului măștile multistrat cu un strat de decalaj de fază concepute pentru fabricarea memoriilor care nu sunt menționate la 3A001.

i. șabloane de imprimare litografică, concepute pentru circuitele integrate menționate la 3A001.

j. „substraturi brute” mască cu o structură reflectorizantă multistrat din molibden și siliciu, și având toate caracteristicile următoare:

1. special concepute pentru litografie prin „radiație ultravioletă extremă’ (‘EUV”); și

2. conforme cu standardul SEMI P37.

Notă tehnică:

„Radiația ultravioletă extremă” („EUV”) se referă la lungimi de undă ale spectrului electromagnetic mai mari de 5 nm și mai mici de 124 nm.

3B002Echipamente de testare special concepute pentru testarea dispozitivelor semiconductoare finisate sau nu, componentele și accesoriile lor special concepute, după cum urmează:

a. pentru testarea parametrilor S ai produselor menționate la 3A001.b.3.;

b. neutilizate;

c. pentru testarea produselor menționate la 3A001.b.2.

3CMateriale

3C001Materiale hetero-epitaxiale care constau dintr-un „substrat” cu straturi multiple suprapuse crescute epitaxial din oricare dintre următoarele:

a. siliciu (Si);

b. germaniu (Ge);

c. carbură de siliciu (SiC); sau

d. „compuși III/V” de galiu sau indiu.

Notă:   3C001.d. nu supune controlului un „substrat” având unul sau mai multe straturi epitaxiale de tip P de GaN, InGaN, AlGaN, InAlN, InAlGaN, GaP, GaAs, AlGaAs, InP, InGaP, AlInP sau InGaAlP, independent de ordinea elementelor, cu excepția cazului în care stratul epitaxial de tip P se află între straturi de tip N.

3C002Rășini fotosensibile și „substraturi” acoperite cu următoarele rășini fotosensibile:

a. rășini fotosensibile pentru litografierea semiconductorilor, după cum urmează:

1. rășini fotosensibile pozitive ajustate (optimizate) pentru a fi utilizate la lungimi de undă mai mici de 193 nm, dar mai mari sau egale cu 15 nm;

2. rășini fotosensibile pozitive ajustate (optimizate) pentru a fi utilizate la lungimi de undă mai mici de 15 nm, dar mai mari de 1 nm;

b. toate rășinile fotosensibile concepute pentru utilizarea împreună cu fascicule de electroni sau de ioni, cu o sensibilitate de 0,01 μcoulomb/mm2 sau mai bună;

c. neutilizate;

d. toate rășinile fotosensibile optimizate pentru tehnologiile de formare a imaginilor pe suprafață;

e. toate rășinile destinate sau optimizate pentru utilizare cu echipamentele de litografie cu imprimare menționate la 3B001.f.2 care utilizează un proces termic sau de fotoexpunere.

3C003Compuși anorgano-organici, după cum urmează:

a. compuși metalo-organici ai aluminiului, ai galiului sau ai indiului cu o puritate (pentru metalul de bază) mai mare de 99,999 %;

b. compuși arsen-organici, antimoniu-organici și fosfor-organici cu o puritate (pentru elementul de bază anorganic) mai mare de 99,999 %.

Notă:   3C003 include numai compușii al căror element metalic, parțial metalic sau nemetalic este legat direct cu carbonul din partea organică a moleculei.

3C004Hidruri de fosfor, arsen sau antimoniu, cu o puritate mai mare de 99,999 %, chiar diluate cu gaze inerte sau hidrogen.

Notă:   3C004 nu supune controlului