02009R0428 — RO — 16.12.2017 — 007.002


Acest document are doar scop informativ și nu produce efecte juridice. Instituțiile Uniunii nu își asumă răspunderea pentru conținutul său. Versiunile autentice ale actelor relevante, inclusiv preambulul acestora, sunt cele publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și disponibile pe site-ul EUR-Lex. Aceste texte oficiale pot fi consultate accesând linkurile integrate în prezentul document.

►B

REGULAMENTUL (CE) NR. 428/2009 AL CONSILIULUI

din 5 mai 2009

de instituire a unui regim comunitar pentru controlul exporturilor, transferului, serviciilor de intermediere și tranzitului de produse cu dublă utilizare

(reformare)

(JO L 134 29.5.2009, p. 1)

Astfel cum a fost modificat prin:

 

 

Jurnalul Oficial

  NR.

Pagina

Data

►M1

REGULAMENTUL (UE) NR. 1232/2011 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 16 noiembrie 2011

  L 326

26

8.12.2011

 M2

REGULAMENTUL (UE) NR. 388/2012 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 19 aprilie 2012

  L 129

12

16.5.2012

►M3

REGULAMENTUL (UE) NR. 599/2014 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 16 aprilie 2014

  L 173

79

12.6.2014

 M4

REGULAMENTUL DELEGAT (UE) NR. 1382/2014 AL COMISIEI din 22 octombrie 2014

  L 371

1

30.12.2014

 M5

REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2015/2420 AL COMISIEI din 12 octombrie 2015

  L 340

1

24.12.2015

 M6

REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2016/1969 AL COMISIEI din 12 septembrie 2016

  L 307

1

15.11.2016

►M7

REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2017/2268 AL COMISIEI din 26 septembrie 2017

  L 334

1

15.12.2017


rectificat prin

►C1

Rectificare, JO L 224, 27.8.2009, p.  21 (428/2009)

 C2

Rectificare, JO L 060, 5.3.2016, p.  93 (2015/2420)

 C3

Rectificare, JO L 025, 31.1.2017, p.  36 (2016/1969)

 C4

Rectificare, JO L 012, 17.1.2018, p.  62 (2017/2268)
▼B

REGULAMENTUL (CE) NR. 428/2009 AL CONSILIULUI

din 5 mai 2009

de instituire a unui regim comunitar pentru controlul exporturilor, transferului, serviciilor de intermediere și tranzitului de produse cu dublă utilizare

(reformare)CAPITOLUL I

OBIECT ȘI DEFINIȚII

Articolul 1

Prezentul regulament instituie un regim comunitar pentru controlul exporturilor, transferului, serviciilor de intermediere și tranzitului de produse cu dublă utilizare.

Articolul 2

În sensul prezentului regulament, se stabilesc următoarele definiții:

1. „produse cu dublă utilizare” înseamnă produse, inclusiv produse software și tehnologii, care pot avea o utilizare atât civilă, cât și militară și includ toate produsele care pot fi utilizate atât în scopuri neexplozive, cât și la fabricarea armelor nucleare sau a altor dispozitive nucleare explozive;

2. „export” înseamnă:

(i) regim de export în sensul articolului 161 din Regulamentul (CEE) nr. 2913/92 (Codul Vamal Comunitar);

(ii) reexportare în sensul articolului 182 din acel cod, dar care nu include produsele aflate în tranzit; și

(iii) transmiterea de produse software și tehnologii prin mijloace de comunicare electronice, inclusiv fax, telefon, poștă electronică sau orice alt mijloc electronic spre o destinație din afara Comunității Europene; acest lucru include punerea la dispoziție într-o formă electronică a acestor produse software și tehnologii pentru persoanele fizice și juridice și pentru parteneriate din afara Comunității. De asemenea, exportul se aplică transmiterii orale de tehnologie atunci când aceasta este descrisă la telefon;

3. „exportator” înseamnă orice persoană fizică sau juridică sau orice parteneriat:

(i) în numele căruia se face o declarație de export, și anume persoana care, în momentul când declarația este acceptată, este titularul contractului încheiat cu destinatarul din țara terță și are competența de a decide trimiterea produsului în afara teritoriului vamal al Comunității. În cazul în care nu s-a încheiat un contract de export sau dacă titularul contractului nu acționează pe cont propriu, exportatorul este persoana care are dreptul de a decide trimiterea produsului în afara teritoriului vamal al Comunității;

(ii) care decide transmiterea sau punerea la dispoziție de produse software și tehnologii prin mijloace de comunicare electronice, inclusiv fax, telefon, poștă electronică sau orice alt mijloc electronic spre o destinație din afara Comunității.

Atunci când, în temeiul unui contract în baza căruia se face exportul, beneficiul dreptului de a dispune de produsul cu dublă utilizare aparține unei persoane din afara Comunității, se consideră ca exportator partea contractantă stabilită în Comunitate;

4. „declarația de export” înseamnă actul prin care o persoană își exprimă, sub forma și în modul prevăzute, voința de a plasa produsele cu dublă utilizare sub un regim de export;

5. „servicii de intermediere” înseamnă:

 negocierea sau convenirea tranzacțiilor privind achiziționarea, vânzarea sau furnizarea de produse cu dublă utilizare dintr-o țară terță către o altă țară terță; sau

 vânzarea sau cumpărarea de produse cu dublă utilizare care se află în țări terțe în vederea transferului lor către o altă țară terță.

În sensul prezentului regulament, numai prestarea de servicii auxiliare este exclusă din prezenta definiție. Prin „servicii auxiliare” se înțelege transportul, serviciile financiare, asigurarea sau reasigurarea sau orice formă de publicitate generală sau promovare;

6. „intermediar” înseamnă orice persoană fizică sau juridică sau parteneriat rezident sau stabilit într-un stat membru al Comunității care prestează serviciile definite la punctul 5 din Comunitate către teritoriul unei țări terțe;

7. „tranzit” înseamnă un transport de produse cu dublă utilizare necomunitare care intră și trec prin teritoriul vamal al Comunității, având o destinație situată în afara Comunității;

8. „autorizație individuală de export” înseamnă o autorizație acordată unui anumit exportator pentru un utilizator final sau destinatar dintr-o țară terță și care se referă la unul sau mai multe produse cu dublă utilizare;

▼M1

9. „autorizație generală de export a Uniunii” înseamnă o autorizație de export pentru exporturi către anumite țări de destinație, disponibilă pentru toți exportatorii care îndeplinesc condițiile și cerințele de utilizare cuprinse în anexele IIa-IIf;

▼B

10. „autorizație globală de export” înseamnă o autorizație acordată unui anumit exportator în ceea ce privește un tip sau o categorie de produse cu dublă utilizare, care poate fi valabilă pentru exporturile către unul sau mai mulți utilizatori finali specificați și/sau în una sau mai multe țări terțe specificate;

11. „autorizație generală națională de export” înseamnă o autorizație de export acordată în temeiul articolului 9 alineatul (2) și definită de legislația națională în conformitate cu articolul 9 și anexa IIIc;

12. „teritoriul vamal al Uniunii Europene” înseamnă teritoriul în sensul articolului 3 din Codul Vamal Comunitar;

13. „produse cu dublă utilizare necomunitare” înseamnă produse care beneficiază de statutul de mărfuri necomunitare în sensul articolului 4 alineatul (8) din Codul Vamal Comunitar.CAPITOLUL II

DOMENIUL DE APLICARE

Articolul 3

(1)  Pentru exportul produselor cu dublă utilizare prevăzute în anexa I este necesară o autorizație.

(2)  În temeiul articolului 4 sau al articolului 8, pentru exportul, către toate destinațiile sau către anumite destinații, a anumitor produse cu dublă utilizare care nu sunt prevăzute în lista din anexa I, poate fi, de asemenea, necesară o autorizație.

Articolul 4

(1)  Pentru exportul produselor cu dublă utilizare care nu sunt prevăzute în anexa I este necesară o autorizație de export în cazul în care exportatorul a fost informat de către autoritățile competente ale statului membru în care este stabilit că produsele în cauză sunt sau pot fi destinate, integral sau parțial, utilizării la dezvoltarea, producerea, manipularea, funcționarea, întreținerea, depozitarea, detectarea, identificarea sau diseminarea armelor chimice, biologice sau nucleare sau a altor dispozitive nucleare explozive ori la dezvoltarea, producerea, întreținerea sau depozitarea rachetelor care pot fi purtătoare de astfel de arme.

(2)  Pentru exportul produselor cu dublă utilizare care nu sunt prevăzute în anexa I este, de asemenea, necesară o autorizație în cazul în care țara cumpărătoare sau de destinație este supusă unui embargo de arme, ►M1  instituit printr-o decizie sau o poziție comună ◄ adoptată de Consiliu sau printr-o decizie a Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa (OSCE) ori unui embargo de arme impus printr-o rezoluție obligatorie a Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite și în cazul în care exportatorul a fost informat de către autoritățile menționate la alineatul (1) că produsele în cauză sunt sau pot fi destinate, integral sau parțial, unei utilizări finale militare. În sensul prezentului alineat, „utilizare finală militară” reprezintă:

(a) încorporarea în produsele militare prevăzute în lista militară a statelor membre;

(b) utilizarea echipamentelor de producție, testare sau analiză și a componentelor aferente în vederea dezvoltării, producerii sau întreținerii produselor militare prevăzute în lista menționată anterior;

(c) utilizarea într-o fabrică a oricăror produse semifabricate în vederea fabricării produselor militare prevăzute în lista menționată anterior.

(3)  Este necesară, de asemenea, o autorizație pentru exportul produselor cu dublă utilizare care nu sunt prevăzute în anexa I în cazul în care exportatorul a fost informat de autoritățile menționate la alineatul (1) că produsele în cauză sunt sau pot fi destinate, integral sau parțial, utilizării ca părți sau componente ale produselor militare prevăzute în lista militară națională și care au fost exportate de pe teritoriul statului membru respectiv fără autorizația prevăzută de legislația internă a statului membru respectiv sau cu încălcarea acestei autorizații.

(4)  În cazul în care un exportator are cunoștință că produsele cu dublă utilizare pe care intenționează să le exporte și care sunt prevăzute în anexa I sunt destinate, integral sau parțial, oricăreia dintre utilizările menționate la alineatele (1), (2) și (3), este obligat să informeze autoritățile menționate la alineatul (1), care vor decide cu privire la oportunitatea de a impune obținerea unei autorizații pentru exportul în cauză.

(5)  Un stat membru poate adopta sau menține legislația internă care impune obligația obținerii unei autorizații pentru exportul produselor cu dublă utilizare care nu sunt prevăzute în anexa I în cazul în care exportatorul are motive să suspecteze că aceste produse sunt sau pot fi destinate, integral sau parțial, oricăreia dintre utilizările menționate la alineatul (1).

(6)  Un stat membru care, în aplicarea alineatelor (1)-(5), impune obligația obținerii unei autorizații pentru exportul produselor cu dublă utilizare care nu sunt prevăzute în anexa I informează, după caz, celelalte state membre și Comisia cu privire la aceasta. Celelalte state membre țin seama pe deplin de această informație și o transmit administrației vamale și altor autorități naționale competente.

(7)  Dispozițiile articolului 13 alineatele (1), (2) și (5)-(7) se aplică situațiilor referitoare la produsele cu dublă utilizare care nu sunt prevăzute în anexa I.

(8)  Prezentul regulament nu aduce atingere dreptului statelor membre de a adopta măsuri naționale în conformitate cu articolul 11 din Regulamentul (CEE) nr. 2603/69.

Articolul 5

(1)  O autorizație este necesară pentru serviciile de intermediere pentru produsele cu dublă utilizare prevăzute în anexa I, dacă intermediarul a fost informat de către autoritățile competente ale statului membru în care își are reședința sau este stabilit că respectivele produse sunt sau pot fi destinate, integral sau parțial, oricăreia dintre utilizările menționate la articolul 4 alineatul (1). În cazul în care un intermediar are cunoștință că produsele cu dublă utilizare prevăzute în anexa I pentru care propune servicii de intermediere sunt destinate, integral sau parțial, oricăreia dintre utilizările menționate la articolul 4 alineatul (1), este obligat să informeze autoritățile competente, care vor decide cu privire la oportunitatea de a impune obținerea unei autorizații pentru serviciile de intermediere în cauză.

(2)  Un stat membru poate extinde aplicarea alineatului (1) la produsele cu dublă utilizare care nu figurează pe listă, în scopul unor utilizări prevăzute la articolul 4 alineatul (1), și la produsele cu dublă utilizare în scopul unor utilizări finale militare și destinații prevăzute la articolul 4 alineatul (2).

(3)  Un stat membru poate adopta sau menține legislația internă care impune obligația obținerii unei autorizații pentru operațiuni de intermediere privind produse cu dublă utilizare în cazul în care intermediarul are motive să suspecteze că aceste produse sunt sau pot fi destinate oricăreia dintre utilizările menționate la articolul 4 alineatul (1).

(4)  Dispozițiile de la articolul 8 alineatele (2), (3) și (4) se aplică măsurilor naționale prevăzute la alineatele (2) și (3) din prezentul articol.

Articolul 6

(1)  Tranzitul produselor cu dublă utilizare necomunitare cuprinse în anexa I poate fi interzis de către autoritățile competente ale statului membru pe teritoriul căruia are loc tranz itul dacă respectivele produse sunt sau pot fi destinate, integral sau parțial, unor utilizări prevăzute la articolul 4 alineatul (1). Atunci când decid o astfel de interdicție, statele membre iau în considerare obligațiile și angajamentele asupra cărora au convenit în calitatea lor de părți la tratate internaționale sau de membre ale regimurilor internaționale de neproliferare.

(2)  Înainte de a decide dacă să interzică sau nu un anumit tranzit, un stat membru poate prevedea posibilitatea ca autoritățile sale competente să impună în cazuri particulare o obligație de obținere a unei autorizații pentru tranzitul specific al produselor cu dublă utilizare prevăzute în anexa I dacă respectivele produse sunt sau pot fi destinate, integral sau parțial, unor utilizări prevăzute la articolul 4 alineatul (1).

(3)  Un stat membru poate extinde aplicarea alineatului (1) la produsele cu dublă utilizare care nu figurează pe listă, pentru utilizările prevăzute la articolul 4 alineatul (1) și la produsele cu dublă utilizare în scopul unor utilizări finale militare și destinații menționate la articolul 4 alineatul (2).

(4)  Dispozițiile articolului 8 alineatele (2), (3) și (4) se aplică măsurilor naționale menționate la alineatele (2) și (3) din prezentul articol.

Articolul 7

Prezentul regulament nu se aplică prestării de servicii sau transmiterii de tehnologii dacă această prestare sau transmitere implică deplasarea transfrontalieră a persoanelor fizice.

Articolul 8

(1)  Din motive de siguranță publică sau din considerente legate de drepturile omului, un stat membru poate interzice exportul de produse cu dublă utilizare care nu sunt prevăzute în anexa I sau poate impune obligația obținerii unei autorizații pentru exportul acestora.

(2)  Statele membre notifică Comisiei orice măsuri adoptate în temeiul alineatului (1), imediat după adoptare, și precizează motivele pentru care aceste măsuri au fost adoptate.

(3)  De asemenea, statele membre notifică de îndată Comisiei orice modificări aduse măsurilor adoptate în conformitate cu alineatul (1).

(4)  Comisia publică măsurile notificate în conformitate cu alineatele (2) și (3) în seria C a Jurnalului Oficial al Uniunii Europene.CAPITOLUL III

AUTORIZAȚIA DE EXPORT ȘI AUTORIZAȚIA PENTRU SERVICII DE INTERMEDIERE

Articolul 9

▼M1

(1)  Prin prezentul regulament, pentru anumite exporturi prevăzute în anexele IIa-IIf, se stabilesc autorizații generale de export ale Uniunii.

Autoritățile competente ale statului membru în care exportatorul este stabilit pot interzice exportatorului utilizarea acestor autorizații dacă există bănuieli rezonabile în legătură cu capacitatea sa de a se conforma unei astfel de autorizații sau dispoziții legale privind controlul exporturilor.

Autoritățile competente ale statelor membre fac schimb de informații privind exportatorii al căror drept de utilizare a autorizației generale de export a Uniunii a fost retras, cu excepția cazului în care acestea consideră că exportatorul nu va încerca să exporte produse cu dublă utilizare prin intermediul unui alt stat membru. Sistemul menționat la articolul 19 alineatul (4) este folosit în acest scop.

▼M3

Pentru a asigura faptul că numai tranzacțiile cu risc redus fac obiectul autorizațiilor generale de export ale Uniunii incluse în anexele IIa-IIf, Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 23a pentru a elimina destinații din domeniul de aplicare al autorizațiilor generale de export ale Uniunii, în cazul în care astfel de destinații fac obiectul unui embargou asupra armelor, astfel cum se prevede la articolul 4 alineatul (2).

Atunci când, în cazul unui embargou asupra armelor, din motive imperative de urgență este necesară eliminarea unor anumite destinații din domeniul de aplicare al unei autorizații generale de export a Uniunii, actelor delegate adoptate în temeiul prezentului alineat li se aplică procedura prevăzută la articolul 23b.

▼B

(2)  Pentru toate celelalte exporturi pentru care se solicită autorizație în temeiul prezentului regulament, o astfel de autorizație se acordă de către autoritățile competente ale statelor membre în care este stabilit exportatorul. Sub rezerva restricțiilor menționate la alineatul (4), această autorizație poate fi individuală, globală sau generală.

Toate autorizațiile sunt valabile în întreaga Comunitate.

Exportatorii pun la dispoziția autorităților competente toate informațiile relevante necesare cu privire la cererile de autorizații de export individuale și globale, astfel încât să furnizeze autorităților naționale competente informații complete, în special în ceea ce privește utilizatorul final, țara de destinație și utilizarea finală a produsului exportat. Autorizația poate fi condiționată, după caz, de o declarație de utilizare finală.

(3)  Statele membre prelucrează cererile de autorizații individuale sau globale într-o perioadă care trebuie determinată prin legi sau practici naționale.

(4)  Autorizațiile generale naționale de export:

▼M1

(a) exclud din domeniul lor de aplicare produsele enumerate la anexa IIg;

▼B

(b) sunt definite prin legi sau practici naționale. Acestea pot fi folosite de toți exportatorii, stabiliți sau care își au reședința în statul membru care eliberează aceste autorizații, dacă îndeplinesc cerințele prevăzute în prezentul regulament și în legislația națională complementară. Autorizațiile se eliberează în conformitate cu indicațiile prevăzute în anexa IIIc. Acestea se eliberează în conformitate cu legislația sau practicile naționale.

Statul membru notifică de îndată Comisiei eliberarea sau modificarea oricărei autorizații generale naționale de export. Comisia publică aceste notificări în seria C a Jurnalului Oficial al Uniunii Europene;

(c) nu sunt folosite dacă exportatorul a fost informat de autoritățile naționale că respectivele produse sunt sau pot fi destinate, integral sau parțial, oricăreia dintre utilizările menționate la articolul 4 alineatele (1) și (3) sau la articolul 4 alineatul (2), într-o țară supusă unui embargo de arme ►M1  instituit printr-o decizie sau o poziție comună ◄ adoptată de Consiliu sau printr-o decizie a OSCE sau unui embargo de arme impus printr-o rezoluție obligatorie a Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite, sau dacă exportatorul are cunoștință că produsele în cauză sunt destinate utilizărilor menționate anterior.

(5)  Statele membre mențin sau introduc în legislația lor națională respectivă posibilitatea de acordare a unei autorizații globale de export.

(6)  Statele membre prezintă Comisiei o listă a autorităților împuternicite:

(a) să acorde autorizații de export pentru produsele cu dublă utilizare;

(b) să decidă interzicerea tranzitului produselor cu dublă utilizare necomunitare în conformitate cu prezentul regulament.

Comisia publică lista acestor autorități în seria C a Jurnalului Oficial al Uniunii Europene.

Articolul 10

(1)  Autorizațiile pentru servicii de intermediere în conformitate cu prezentul regulament se acordă de către autoritățile competente ale statului membru pe teritoriul căruia este stabilit sau își are reședința intermediarul. Aceste autorizații se acordă pentru o cantitate stabilită de produse specifice care circulă între două sau mai multe țări terțe. Amplasamentul produselor în țara terță de origine, utilizatorul final și amplasamentul exact al acestuia trebuie să fie precizate într-un mod clar. Autorizațiile sunt valabile în întreaga Comunitate.

(2)  Intermediarii furnizează autorităților competente toate informațiile relevante necesare cu privire la cererea lor de autorizație în conformitate cu prezentul regulament pentru servicii de intermediere, în special detalii privind amplasamentul produselor cu dublă utilizare în țara terță de origine, o descriere clară a produselor și cantitatea acestora, părțile terțe implicate în tranzacție, țara terță de destinație, utilizatorul final din respectiva țară și amplasamentul exact al acestuia.

(3)  Statele membre prelucrează cererile de autorizații pentru servicii de intermediere într-un termen care trebuie determinat prin legi sau practici naționale.

(4)  Statele membre prezintă Comisiei o listă a autorităților împuternicite să acorde autorizații în conformitate cu prezentul regulament pentru furnizarea de servicii de intermediere. Comisia publică lista acestor autorități în seria C a Jurnalului Oficial al Uniunii Europene.

Articolul 11

(1)  În cazul în care produsele cu dublă utilizare, pentru care s-a depus cererea pentru o autorizație individuală de export către o destinație care nu este prevăzută în ►M1  anexa IIa ◄ sau către orice destinație în cazul produselor cu dublă utilizare prevăzute în anexa IV, se află sau se vor afla în unul sau mai multe state membre, altele decât cele în care a fost depusă cererea, acest fapt este specificat în cerere. Autoritățile competente din statul membru în care a fost depusă cererea de autorizare consultă de îndată autoritățile competente din statul sau statele membre în cauză și furnizează informațiile relevante. Statul sau statele membre consultate fac cunoscute, în termen de 10 zile lucrătoare, eventualele obiecții cu privire la acordarea unei astfel de autorizații și care obligă statul membru în care a fost depusă cererea.

În cazul în care nu se primește nicio obiecție timp de 10 zile lucrătoare, se consideră că statul sau statele membre consultate nu au nicio obiecție.

În cazuri excepționale, oricare din statele membre consultate poate solicita o prelungire a termenului de 10 zile. Cu toate acestea, prelungirea nu poate depăși 30 de zile lucrătoare.

(2)  În cazul în care un export riscă să aducă atingere intereselor esențiale de securitate ale unui stat membru, acesta poate solicita altui stat membru să nu acorde autorizația de export sau, în cazul în care autorizația a fost acordată, să ceară anularea, suspendarea, modificarea sau revocarea acesteia. Statul membru care primește o astfel de cerere inițiază de îndată consultări fără caracter obligatoriu cu statul membru solicitant, care trebuie încheiate în termen de 10 zile lucrătoare. În cazul în care statul membru solicitat decide să acorde autorizația, acest lucru ar trebui notificat Comisiei și celorlalte state membre prin utilizarea sistemului electronic prevăzut la articolul 13 alineatul (6).

Articolul 12

(1)  Pentru a decide cu privire la acordarea sau neacordarea unei autorizații de export individuale sau globale sau a unei autorizații pentru servicii de intermediere în temeiul prezentului regulament, statele membre iau în considerare toate aspectele relevante, inclusiv:

(a) obligațiile și angajamentele pe care fiecare stat le-a acceptat ca membru al regimurilor internaționale de neproliferare și de control al exporturilor sau prin ratificarea tratatelor internaționale în materie;

(b) obligațiile acestora care decurg din sancțiunile impuse ►M1  printr-o decizie sau o poziție comună ◄ adoptată de Consiliu sau printr-o decizie a OSCE ori printr-o rezoluție obligatorie a Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite;

(c) considerente de politică externă și de securitate națională, inclusiv cele reglementate prin Poziția comună 2008/944/PESC a Consiliului din 8 decembrie 2008 de definire a normelor comune care reglementează controlul exporturilor de tehnologie și echipament militar ( 1 );

(d) considerente privind utilizarea finală prevăzută și riscul de deturnare de la aceasta.

(2)  Pe lângă criteriile prevăzute la alineatul (1), atunci când evaluează o cerere pentru o autorizație globală de export, statele membre iau în considerare aplicarea de către exportator a unor mijloace și proceduri proporționale și adecvate pentru a asigura conformitatea cu dispozițiile și obiectivele prezentului regulament și cu clauzele și condițiile autorizației.

Articolul 13

(1)  Autoritățile competente din statele membre, acționând în conformitate cu prezentul regulament, pot refuza să acorde o autorizație de export și pot anula, suspenda, modifica sau revoca o autorizație de export pe care au acordat-o deja. Atunci când refuză, anulează, suspendă, limitează considerabil sau revocă o autorizație de export sau când au stabilit că exportul respectiv nu va primi o autorizație, acestea informează autoritățile competente din celelalte state membre și Comisia cu privire la acest fapt și fac schimb de informații relevante cu celelalte state membre și cu Comisia. În cazul în care autoritățile competente dintr-un stat membru au suspendat autorizația de export, evaluarea finală este comunicată statelor membre și Comisiei la încheierea perioadei de suspendare.

(2)  Autoritățile competente dintre statele membre reexaminează refuzurile de a acorda autorizații, notificate în temeiul alineatului (1), în termen de trei ani de la notificarea acestora și le revocă, le modifică sau le reînnoiesc. Autoritățile competente din statele membre vor notifica rezultatele reexaminării autorităților competente din celelalte state membre și Comisiei cât mai devreme posibil. Refuzurile de autorizații care nu au fost revocate rămân valabile.

(3)  Autoritățile competente din statele membre notifică fără întârziere statelor membre și Comisiei deciziile lor de a interzice tranzitul produselor cu dublă utilizare cuprinse în anexa I, decizii luate în temeiul articolului 6. Aceste notificări vor cuprinde toate informațiile relevante, inclusiv clasificarea produselor, parametrii tehnici ai acestora, țara de destinație și utilizatorul final.

(4)  De asemenea, alineatele (1) și (2) se aplică în cazul autorizațiilor pentru servicii de intermediere.

(5)  Înainte ca autoritățile competente dintr-un stat membru, acționând în conformitate cu prezentul regulament, să acorde o autorizație de export sau pentru servicii de intermediere sau să ia o decizie privind un tranzit, acestea examinează toate refuzurile în vigoare sau toate deciziile de a interzice un tranzit de produse cu dublă utilizare enumerate în anexa I, luate în temeiul prezentului regulament, pentru a stabili dacă o autorizație sau un tranzit a fost refuzat(ă) de autoritățile competente dintr-un alt stat membru în cazul unei tranzacții esențial identice (și anume un produs care prezintă parametri sau caracteristici tehnice esențial identice, având același utilizator final sau destinatar). Acestea consultă mai întâi autoritățile competente ale statului membru sau statelor membre care au refuzat autorizarea sau care au luat decizia de a interzice tranzitul, conform dispozițiilor de la alineatele (1) și (3). În cazul în care, după consultări, autoritățile competente din statul membru respectiv decid să acorde autorizația sau să autorizeze tranzitul, acestea informează autoritățile competente din celelalte state membre și Comisia cu privire la acest fapt, furnizând toate informațiile relevante care să justifice această decizie.

▼M1

(6)  Toate notificările necesare în temeiul prezentului articol se transmit prin mijloace electronice securizate, inclusiv prin sistemul menționat la articolul 19 alineatul (4).

▼B

(7)  Toate informațiile comunicate în conformitate cu dispozițiile prezentului articol sunt conforme cu dispozițiile articolului 19 alineatele (3), (4) și (6) referitoare la confidențialitatea acestor informații.

Articolul 14

(1)  Toate autorizațiile individuale și globale de export și autorizațiile pentru servicii de intermediere sunt eliberate în scris sau prin mijloace electronice, pe formulare care conțin cel puțin toate elementele și în ordinea prevăzută în modelele care figurează în anexele IIIa și IIIb.

(2)  La cererea exportatorilor, autorizațiile globale de export care conțin limite cantitative se fracționează.CAPITOLUL IV

ACTUALIZAREA LISTEI DE PRODUSE CU DUBLĂ UTILIZARE

Articolul 15

(1)  Lista de produse cu dublă utilizare prevăzută în anexa I se actualizează în conformitate cu obligațiile și angajamentele relevante și cu modificările acestora, pe care statele membre le-au acceptat în calitate de membre ale regimurilor internaționale de neproliferare și de control al exporturilor sau prin ratificarea tratatelor internaționale în materie.

(2)  Anexa IV, care reia parțial anexa I, este actualizată ținându-se cont de articolul 30 din Tratatul de instituire a Comunității Europene, adică de interesele statelor membre în materie de ordine publică și de securitate publică.

▼M3

(3)  Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 23a privind actualizarea listei de produse cu dublă utilizare prevăzută în anexa I. Actualizarea anexei I se realizează în limitele prevăzute la alineatul (1) din prezentul articol. Acolo unde actualizarea anexei I vizează produse cu dublă utilizare care sunt enumerate și în anexele IIa-IIg sau în anexa IV, anexele respective se modifică în mod corespunzător.

▼BCAPITOLUL V

PROCEDURI VAMALE

Articolul 16

(1)  Atunci când îndeplinește formalitățile pentru exportul produselor cu dublă utilizare la biroul vamal responsabil pentru prelucrarea declarațiilor de export, exportatorul face dovada că au fost obținute toate autorizațiile de export necesare.

(2)  Exportatorului i se poate solicita traducerea documentelor furnizate ca dovadă, într-o limbă oficială a statului membru în care este prezentată declarația de export.

(3)  Fără a aduce atingere competențelor ce îi sunt conferite în temeiul și în conformitate cu Codul Vamal Comunitar, un stat membru poate, de asemenea, pe parcursul unei perioade care să nu depășească perioadele menționate la alineatul (4) să suspende procedura de export de pe teritoriul său sau, dacă este necesar, să împiedice într-un alt mod ca produsele cu dublă utilizare prevăzute în anexa I și care fac obiectul unei autorizații de export valabile să părăsească Comunitatea de pe teritoriul său, în cazul în care are motive să suspecteze că:

(a) la acordarea autorizației nu au fost luate în considerare informații importante; sau

(b) circumstanțele s-au schimbat considerabil de la acordarea autorizației.

(4)  În cazul menționat la alineatul (3), autoritățile competente ale statului membru care a acordat autorizația de export sunt consultate de îndată pentru a putea lua măsuri în conformitate cu articolul 13 alineatul (1). În cazul în care aceste autorități competente decid să mențină autorizația, ele răspund în termen de 10 zile lucrătoare, termen care, la cererea lor, poate fi prelungit până la 30 de zile lucrătoare în circumstanțe excepționale. Într-un astfel de caz sau dacă nu se primește niciun răspuns în decurs de 10 sau 30 de zile, după caz, produsele cu dublă utilizare se eliberează imediat. Statul membru care a acordat autorizația informează celelalte state membre și Comisia cu privire la aceasta.

Articolul 17

(1)  Statele membre pot prevedea ca formalitățile vamale pentru exportul produselor cu dublă utilizare să fie îndeplinite numai la birourile vamale împuternicite în acest sens.

(2)  Statele membre care optează pentru posibilitatea prevăzută la alineatul (1) informează Comisia cu privire la birourile vamale împuternicite corespunzător. Comisia publică aceste informații în seria C a Jurnalului Oficial al Uniunii Europene.

Articolul 18

Dispozițiile articolului 843 și ale articolului 912 literele (a)-(g) din Regulamentul (CEE) nr. 2454/93 se aplică restricțiilor referitoare la exportul, reexportul și ieșirea de pe teritoriul vamal a produselor cu dublă utilizare pentru exportul cărora se solicită autorizație în temeiul prezentului regulament.CAPITOLUL VI

COOPERARE ADMINISTRATIVĂ

Articolul 19

(1)  Statele membre, în colaborare cu Comisia, iau toate măsurile corespunzătoare pentru a stabili o cooperare directă și un schimb de informații între autoritățile competente, în special pentru a elimina riscul ca posibilele neconcordanțe în cererea de control la exportul produselor cu dublă utilizare să conducă la o deturnare de comerț, ceea ce ar putea crea dificultăți unuia sau mai multor state membre.

(2)  Statele membre iau toate măsurile corespunzătoare pentru a stabili o cooperare directă și un schimb de informații între autoritățile competente, în vederea consolidării eficienței regimului comunitar de control al exporturilor. Aceste informații pot cuprinde:

(a) informații cu privire la exportatorii privați, ca urmare a unor sancțiuni naționale, de dreptul de a utiliza ►M1  autorizații generale de export ale Uniunii ◄ sau autorizații generale comunitare de export;

(b) date privind utilizatorii finali sensibili, actorii implicați în activități de achiziții suspecte și, dacă este cazul, itinerariile folosite.

(3)  Regulamentul (CE) nr. 515/97 al Consiliului din 13 martie 1997 privind asistența reciprocă între autoritățile administrative ale statelor membre și cooperarea dintre acestea și Comisie pentru a asigura aplicarea corectă a legislației vamale și agricole ( 2 ) și, în special, dispozițiile privind confidențialitatea informațiilor se aplică mutatis mutandis, fără a aduce atingere articolului 23 din prezentul regulament.

▼M1

(4)  Un sistem securizat și criptat pentru schimbul de informații între statele membre și, după caz, cu Comisia este instituit de către Comisie, în consultare cu Grupul de coordonare pentru produse cu dublă utilizare instituit în temeiul articolului 23. Parlamentul European este informat cu privire la bugetul, dezvoltarea, instituirea provizorie și finală și funcționarea sistemului, precum și cu privire la costurile aferente rețelei.

▼B

(5)  Statelor membre pe teritoriul cărora exportatorii și intermediarii își au reședința sau sunt stabiliți le revine sarcina de a le oferi îndrumare acestora. Comisia și Consiliul pot formula, de asemenea, orientări și/sau recomandări cu privire la cele mai bune practici pentru chestiunile reglementate de prezentul regulament.

(6)  Prelucrarea datelor cu caracter personal este conformă cu normele prevăzute în Directiva 95/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 24 octombrie 1995 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date ( 3 ) și în Regulamentul (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2000 privind protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile și organele comunitare și privind libera circulație a acestor date ( 4 ).CAPITOLUL VII

MĂSURI DE CONTROL

Articolul 20

(1)  Exportatorii de produse cu dublă utilizare țin registre sau evidențe detaliate ale exporturilor, în conformitate cu legislația sau practica națională în vigoare în statul membru respectiv. Astfel de registre sau evidențe includ, în special, documente comerciale cum ar fi facturi, liste privind încărcăturile, documente de transport și alte documente de expediere ce conțin suficiente informații pentru a permite identificarea:

(a) descrierii produselor cu dublă utilizare;

(b) cantității de produse cu dublă utilizare;

(c) numelui și adresei exportatorului și a destinatarului;

(d) atunci când se cunoaște, utilizării finale și utilizatorului final al produselor cu dublă utilizare.

(2)  În conformitate cu legislația sau practica în vigoare în statul membru respectiv, intermediarii țin registre sau evidențe ale serviciilor de intermediere reglementate de articolul 5 litera (b) pentru a fi în măsură să dovedească, la cerere, descrierea produselor cu dublă utilizare care au făcut obiectul serviciilor de intermediere, perioada în cursul căreia produsele au făcut obiectul unor astfel de servicii și destinația acestora, precum și țările vizate de respectivele servicii de intermediere.

(3)  Registrele sau evidențele și documentele menționate la alineatele (1) și (2) se păstrează cel puțin trei ani consecutivi de la sfârșitul anului calendaristic în care a avut loc exportul sau în care au fost prestate serviciile de intermediere. Acestea se prezintă, la cerere, autorităților competente din statul membru în care este stabilit exportatorul sau în care este stabilit sau își are reședința intermediarul.

Articolul 21

Pentru a asigura aplicarea corectă a prezentului regulament, fiecare stat membru ia toate măsurile necesare pentru a permite autorităților sale competente:

(a) să adune informații despre orice comandă sau operațiune cu privire la produse cu dublă utilizare;

(b) să stabilească dacă măsurile de control al exporturilor au fost corect aplicate, ceea ce poate presupune în special dreptul de a pătrunde în sediu al persoanelor interesate în operațiuni de export sau al intermediarilor care asigură servicii de intermediere în circumstanțele definite la articolul 5.CAPITOLUL VIII

ALTE DISPOZIȚII

Articolul 22

(1)  Pentru transferurile intracomunitare de produse cu dublă utilizare prevăzute în anexa IV este necesară o autorizație. Produsele prevăzute în partea 2 din anexa IV nu fac obiectul unei autorizații generale.

(2)  Un stat membru poate impune obligația obținerii unei autorizații pentru transferul altor produse cu dublă utilizare de pe teritoriul său către alt stat membru, în cazul în care la data transferului:

 operatorul știe că destinația finală a produselor în cauză se află în afara Comunității;

 exportul produselor către această destinație finală face obiectul unei autorizări în statul membru din care produsele urmează să fie transferate în conformitate cu articolele 3, 4 sau 8, iar un astfel de export efectuat direct de pe teritoriul său nu este autorizat printr-o autorizație generală sau globală;

 nicio transformare sau prelucrare, astfel cum sunt definite la articolul 24 din Codul Vamal Comunitar, nu se realizează asupra produselor din statul membru în care urmează să fie transferate.

(3)  Cererea de autorizație de transfer trebuie depusă în statul membru din care urmează să fie transferate produsele cu dublă utilizare.

(4)  În cazurile în care exportul ulterior al produselor cu dublă utilizare a fost deja acceptat, prin procedurile de consultare stabilite la articolul 11, de către statul membru din care urmează să fie transferate produsele, operatorului i se eliberează de îndată autorizația de transfer, cu condiția ca circumstanțele să nu se fi schimbat în mod considerabil.

(5)  Un stat membru care adoptă o legislație care prevede o astfel de cerință informează Comisia și celelalte state membre cu privire la măsurile luate. Comisia publică aceste informații în seria C a Jurnalului Oficial al Uniunii Europene.

(6)  Măsurile adoptate în conformitate cu alineatele (1) și (2) nu implică aplicarea de controale la frontierele interne ale Comunității, ci doar controale efectuate ca parte a procedurilor normale de control aplicate în mod nediscriminatoriu pe întreg teritoriul Comunității.

(7)  Aplicarea măsurilor adoptate în conformitate cu alineatele (1) și (2) nu poate sub nicio formă avea ca rezultat supunerea transferurilor dintr-un stat membru în altul unor condiții mai restrictive decât cele impuse pentru exporturile acelorași produse către țări terțe.

(8)  Documentele și evidențele transferurilor intracomunitare de produse cu dublă utilizare prevăzute în anexa I se păstrează cel puțin trei ani consecutivi de la sfârșitul anului calendaristic în care a avut loc transferul și se prezintă, la cerere, autorităților competente ale statului membru din care aceste produse au fost transferate.

(9)  Prin legislația internă, un stat membru poate solicita ca, pentru orice transfer intracomunitar din statul membru respectiv de produse prevăzute în anexa I partea 2 categoria 5 și care nu sunt prevăzute în anexa IV, să fie furnizate autorităților sale competente informații suplimentare cu privire la aceste produse.

(10)  În documentele comerciale relevante privind transferurile intracomunitare de produse cu dublă utilizare prevăzute în anexa I, se indică cu claritate faptul că aceste produse sunt supuse controalelor dacă sunt exportate din Comunitate. Documentele comerciale relevante includ, în special, orice contract de vânzare-cumpărare, confirmare de comandă, factură sau aviz de expediție.

Articolul 23

(1)  Se instituie un grup de coordonare pentru produse cu dublă utilizare, prezidat de către un reprezentant al Comisiei. Fiecare stat membru își desemnează un reprezentant în acest grup.

Grupul de coordonare examinează orice chestiune privind aplicarea prezentului regulament, care poate fi semnalată fie de președinte, fie de un reprezentant al unui stat membru.

(2)  Președintele Grupului de coordonare pentru produse cu dublă utilizare sau Grupul de coordonare consultă, ori de câte ori consideră necesar, exportatorii, intermediarii și alți actori interesați vizați de prezentul regulament.

▼M1

(3)  Comisia înaintează Parlamentului European un raport anual referitor la activitățile, analizele și consultările Grupului de coordonare pentru produse cu dublă utilizare, căruia i se aplică articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 1049/2001 al Parlamentului European și al Consiliului din 30 mai 2001 privind accesul public la documentele Parlamentului European, ale Consiliului și ale Comisiei ( 5 ).

▼M3

Articolul 23a

(1)  Competența de a adopta acte delegate se conferă Comisiei în condițiile prevăzute la prezentul articol.

(2)  Competența de a adopta acte delegate menționată la articolul 9 alineatul (1) și la articolul 15 alineatul (3) se conferă Comisiei pentru o perioadă de cinci ani de la 2 iulie 2014. Comisia prezintă un raport privind delegarea de competențe cel târziu cu nouă luni înainte de încheierea perioadei de cinci ani. Delegarea de competențe se prelungește tacit cu perioade identice, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul se opun prelungirii respective cel târziu cu trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade.

(3)  Delegarea de competențe menționată la articolul 9 alineatul (1) și la articolul 15 alineatul (3) poate fi revocată în orice moment de Parlamentul European sau de Consiliu. Decizia de revocare pune capăt delegării de competențe specificată în respectiva decizie. Aceasta produce efecte începând cu ziua următoare datei publicării deciziei în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de la o dată ulterioară specificată în decizie. Decizia nu aduce atingere valabilității niciunuia dintre actele delegate care sunt deja în vigoare.

(4)  De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică simultan Parlamentului European și Consiliului.

(5)  Un act delegat adoptat în conformitate cu articolul 9 alineatul (1) și cu articolul 15 alineatul (3) intră în vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul European și nici Consiliul nu au formulat obiecțiuni în termen de două luni de la notificarea actului respectiv către Parlamentul European și Consiliu sau în cazul în care, înainte de expirarea termenului respectiv, Parlamentul European și Consiliul au informat Comisia că nu vor formula obiecțiuni. Termenul respectiv se prelungește cu două luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.

Articolul 23b

(1)  Actele delegate adoptate în temeiul prezentului articol intră imediat în vigoare și se aplică atât timp cât nu se formulează nicio obiecțiune în conformitate cu alineatul (2). Notificarea unui act delegat transmisă Parlamentului European și Consiliului prezintă motivele pentru care s-a recurs la procedura de urgență.

(2)  Parlamentul European sau Consiliul pot formula obiecțiuni cu privire la un act delegat în conformitate cu procedura menționată la articolul 23a alineatul (5). Într-un astfel de caz, Comisia abrogă fără întârziere actul, în urma notificării deciziei Parlamentului European sau a Consiliului de a formula obiecțiuni.

▼B

Articolul 24

Fiecare stat membru ia măsurile corespunzătoare pentru a asigura aplicarea corectă a tuturor dispozițiilor prezentului regulament. Fiecare stat membru stabilește în special sancțiunile aplicabile în cazul încălcării dispozițiilor prezentului regulament sau a celor adoptate pentru aplicarea acestuia. Sancțiunile trebuie să fie eficiente, proporționale și descurajante.

▼M1

Articolul 25

(1)  Fiecare stat membru informează Comisia cu privire la actele cu putere de lege și actele administrative adoptate pentru punerea în aplicare a prezentului regulament, inclusiv măsurile menționate la articolul 24. Comisia transmite informațiile celorlalte state membre.

(2)  Din trei în trei ani, Comisia reexaminează punerea în aplicare a prezentului regulament și prezintă Parlamentului European și Consiliului un raport cuprinzător de punere în aplicare și de evaluare a impactului, care poate conține propuneri în vederea modificării acestuia. Statele membre pun la dispoziția Comisiei toate informațiile adecvate pentru întocmirea raportului.

(3)  Secțiunile speciale ale raportului abordează următoarele aspecte:

(a) Grupul de coordonare pentru produse cu dublă utilizare și activitatea acestuia. Informațiile furnizate de Comisie privind analizele și consultările Grupului de coordonare pentru produse cu dublă utilizare sunt considerate confidențiale în temeiul articolului 4 din Regulamentul (CE) nr. 1049/2001. În orice caz, o informație este considerată confidențială atunci când divulgarea ei este probabil să aibă efecte adverse semnificative pentru cel care a furnizat-o sau pentru cel care este sursa acesteia;

(b) punerea în aplicare a articolului 19 alineatul (4) și raportarea cu privire la stadiul la care s-a ajuns în ceea ce privește instituirea sistemului securizat și criptat de schimb de informații între statele membre și Comisie;

(c) punerea în aplicare a articolului 15 alineatul (1);

(d) punerea în aplicare a articolului 15 alineatul (2);

(e) informații cuprinzătoare furnizate cu privire la măsurile luate de statele membre în temeiul articolului 24 și notificate Comisiei în temeiul alineatului (1) din prezentul articol.

(4)  Până la 31 decembrie 2013, cel târziu, Comisia prezintă Parlamentului European și Consiliului un raport de evaluare a punerii în aplicare a prezentului regulament acordând o atenție deosebită punerii în aplicare a anexei IIb, Autorizația generală de export a Uniunii nr. EU002, însoțită, după caz, de o propunere legislativă de modificare a prezentului regulament, în special cu privire la expedierile cu valoare redusă.

▼M1

Articolul 25a

Fără a aduce atingere dispozițiilor referitoare la acordurile sau protocoalele de asistență administrativă reciprocă în domeniul vamal încheiate între Uniune și țări terțe, Consiliul poate autoriza Comisia să negocieze cu țări terțe acorduri care să prevadă recunoașterea reciprocă a controalelor la export ale produselor cu dublă utilizare care fac obiectul prezentului regulament și, în special, să elimine cerințele de autorizare pentru reexporturi pe teritoriul Uniunii. Aceste negocieri se poartă în conformitate cu procedurile stabilite la articolul 207 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene și cu Tratatul de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice, după caz.

▼B

Articolul 26

Prezentul regulament nu aduce atingere:

 aplicării articolului 296 din Tratatul de instituire a Comunității Europene;

 aplicării Tratatului de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice.

Articolul 27

Regulamentul (CE) nr. 1334/2000 se abrogă începând cu 27 august 2009.

Cu toate acestea, pentru cererile de autorizații de export depuse înainte de 27 august 2009, se aplică în continuare dispozițiile relevante ale Regulamentului (CE) nr. 1334/2000.

Trimiterile la regulamentul abrogat se înțeleg ca trimiteri la prezentul regulament și se citesc în conformitate cu tabelul de corespondență din anexa VI.

Articolul 28

Prezentul regulament intră în vigoare la 90 de zile de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

▼M7
ANEXA I

Lista menționată la articolul 3 din prezentul regulament

LISTA PRODUSELOR CU DUBLĂ UTILIZARE

Prezenta listă este menită să asigure punerea în aplicare a controalelor având ca obiect produse cu dublă utilizare convenite la nivel internațional, inclusiv în cadrul Aranjamentului de la Wassenaar, al Regimului de control al tehnologiei rachetelor (Missile Technology Control Regime - MTCR), al Grupului furnizorilor nucleari (Nuclear Suppliers Group - NSG), al Grupului Australia și al Convenției privind armele chimice (Chemical Weapons Convention - CWC).

CUPRINS

Note

Acronime și abrevieri

Definiții

Categoria 0

Materiale, instalații și echipamente nucleare

Categoria 1

Materiale speciale și echipamente conexe

Categoria 2

Prelucrarea materialelor

Categoria 3

Produse electronice

Categoria 4

Calculatoare

Categoria 5

Telecomunicații și „securitatea informațiilor”

Categoria 6

Senzori și lasere

Categoria 7

Navigație și avionică

Categoria 8

Marină

Categoria 9

Produse aerospațiale și de propulsie

NOTE GENERALE PRIVIND ANEXA I

1. În ceea ce privește controlul produselor care sunt concepute sau modificate pentru uz militar, a se vedea lista sau listele corespunzătoare referitoare la controlul produselor de uz militar întocmite de fiecare stat membru. În prezenta anexă, mențiunea „A SE VEDEA, DE ASEMENEA, LISTA PRODUSELOR MILITARE” face trimitere la aceste liste.

2. Aspectele care fac obiectul controalelor prevăzute în prezenta anexă nu ar trebui să fie afectate de exportul oricăror produse (inclusiv instalații) nesupuse controlului care conțin una sau mai multe componente supuse controlului atunci când respectiva componentă sau respectivele componente supuse controlului constituie elementul principal al produselor și pot fi, în mod practic, demontate sau folosite în alte scopuri.

N.B.   Pentru a aprecia dacă una sau mai multe componente supuse controlului trebuie să fie considerate elementul principal, este necesar să se evalueze factorii cantitate, valoare și know-how tehnologic implicați, precum și alte circumstanțe speciale pe baza cărora s-ar putea stabili că respectiva componentă sau respectivele componente supuse controlului constituie elementul principal al produselor achiziționate.

3. Produsele menționate în prezenta anexă includ atât produsele noi, cât și produsele deja utilizate.

4. În unele cazuri, substanțele chimice sunt enumerate după denumire și număr CAS. Lista se aplică substanțelor chimice cu aceeași formulă structurală (inclusiv hidraților), indiferent de denumire sau de numărul CAS. Numerele CAS sunt prezentate pentru a facilita identificarea unei anumite substanțe chimice sau a unui anumit amestec, indiferent de nomenclatură. Numerele CAS nu pot fi utilizate ca identificatori unici întrucât unele forme ale substanțelor chimice incluse pe listă au numere CAS diferite, iar amestecurile care conțin o substanță chimică inclusă pe listă pot avea, de asemenea, numere CAS diferite.

NOTĂ PRIVIND TEHNOLOGIA NUCLEARĂ (NUCLEAR TECHNOLOGY NOTE - NTN)

(A se citi în coroborare cu secțiunea E a categoriei 0.)

„Tehnologia” asociată în mod direct cu orice produse supuse controlului din categoria 0 face obiectul controlului în conformitate cu dispozițiile categoriei 0.

„Tehnologia” pentru „dezvoltarea”, „producția” sau „utilizarea” produselor supuse controlului face în continuare obiectul controlului chiar și atunci când se aplică unor produse nesupuse controlului.

Aprobarea acordată pentru exportul produselor autorizează și exportul către același utilizator final al „tehnologiei” minime necesare pentru instalarea, funcționarea, întreținerea și repararea produselor.

Controalele privind transferul de „tehnologie” nu se aplică informațiilor „din domeniul public” sau „cercetării științifice fundamentale”.

NOTĂ GENERALĂ PRIVIND TEHNOLOGIA (GENERAL TECHNOLOGY NOTE - GTN)

(A se citi în coroborare cu secțiunea E a categoriilor 1-9.)

Exportul de „tehnologie” care este „necesară” pentru „dezvoltarea”, „producția” sau „utilizarea” produselor supuse controlului menționate în cadrul categoriilor 1-9 face obiectul controlului în conformitate cu dispozițiile categoriilor 1-9.

„Tehnologia”„necesară” pentru „dezvoltarea”, „producția” sau „utilizarea” produselor supuse controlului face în continuare obiectul controlului chiar și atunci când se aplică unor produse nesupuse controlului.

Controalele nu se aplică „tehnologiei” care constituie minimul necesar pentru instalarea, funcționarea, întreținerea (verificarea) sau repararea produselor care nu sunt supuse controlului sau al căror export a fost autorizat.

N.B.   Această dispoziție nu scutește de obligația de control „tehnologia” specificată la 1E002.e, 1E002.f, 8E002.a și 8E002.b.

Controalele privind transferul de „tehnologie” nu se aplică informațiilor „din domeniul public”, „cercetării științifice fundamentale” sau informațiilor minimum necesare pentru cereri de brevet.

NOTĂ GENERALĂ PRIVIND PRODUSELE SOFTWARE (GENERAL SOFTWARE NOTE - GSN)

(Prezenta notă anulează orice control prevăzut în secțiunea D a categoriilor 0-9.)

Nu sunt supuse controlului „produsele software” menționate în cadrul categoriilor 0-9 din prezenta listă care îndeplinesc oricare dintre condițiile următoare:

a. sunt în mod curent la dispoziția publicului, fiind:

1. vândute din stoc, fără restricții, la puncte de vânzare cu amănuntul, vânzarea efectuându-se prin:

a. tranzacții directe;

b. tranzacții prin corespondență;

c. tranzacții electronice; sau

d. tranzacții prin telefon; și

2. concepute pentru a fi instalate de către utilizator, fără asistență suplimentară semnificativă din partea furnizorului;

N.B.   Mențiunea a. din Nota generală privind produsele software nu scutește de obligația de control „produsele software” specificate în cadrul categoriei 5 - partea 2 („Securitatea informațiilor”).

b. „din domeniul public”; sau

c. „codul obiect” minimum necesar pentru instalarea, funcționarea, întreținerea (verificarea) sau repararea produselor al căror export a fost autorizat.

N.B.   Mențiunea c. din Nota generală privind produsele software nu scutește de obligația de control produsele „software” specificate în cadrul categoriei 5 - partea 2 („Securitatea informațiilor”).

NOTĂ GENERALĂ PRIVIND „SECURITATEA INFORMAȚIILOR” (GENERAL "INFORMATION SECURITY" NOTE - GISN)

Produsele sau funcțiile legate de „securitatea informațiilor” ar trebui examinate ținând cont de dispozițiile din Categoria 5 - Partea 2, chiar dacă sunt componente, „produse software” sau funcții ale altor produse.

PRACTICI DE EDITARE ÎN JURNALUL OFICIAL AL UNIUNII EUROPENE

În conformitate cu normele stabilite la punctul 6.5 de la pagina 108 a Ghidului de redactare interinstituțional (ediția 2011), pentru textele în limba română publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene:

 virgula se folosește pentru a separa unitățile de zecimale,

 iar numerele întregi se grupează în serii de câte trei cifre, fiecare serie fiind separată prin lăsarea unui spațiu fix. Textul reprodus în prezenta anexă urmează practica descrisă mai sus.

ACRONIME ȘI ABREVIERI UTILIZATE ÎN PREZENTA ANEXĂ

Acronimele sau abrevierile folosite ca termeni definiți sunt explicate în secțiunea „Definițiile termenilor utilizați în prezenta anexă”.Acronim sau semnificația abrevierii

ABEC

Comitetul tehnic pentru rulmenți cu bile (Annular Bearing Engineers Committee)

ADC

Convertor analog-digital (Analogue-to-Digital Converter)

AGMA

Asociația producătorilor de roți dințate din SUA (American Gear Manufacturers' Association)

AHRS

Sisteme de referință de comportare și direcție (Attitude and Heading Reference Systems)

AISI

Institutul Fierului și Oțelului din SUA (American Iron and Steel Institute)

ALE

Depunere în straturi atomice epitaxiale (Atomic Layer Epitaxy)

ALU

Unitate aritmetică logică (Arithmetic Logic Unit)

ANSI

Institutul Național pentru Standardizare din SUA (American National Standards Institute)

APP

Performanță de vârf ajustată (Adjusted Peak Performance)

APU

Unitate auxiliară de alimentare (Auxiliary Power Unit)

ASTM

Asociația pentru încercări și materiale din SUA (American Society for Testing and Materials)

ATC

Controlul traficului aerian (Air Traffic Control)

BJT

Tranzistoare bipolare cu joncțiune (Bipolar Junction Transistors)

BPP

Produsul parametrilor de fascicul (Beam Parameter Product)

BSC

Controlerul stației de bază (Base Station Controller)

CAD

Proiectare asistată de calculator (Computer-Aided-Design)

CAS

Serviciul de catalogare a substanțelor chimice (Chemical Abstracts Service)

CCD

Dispozitiv cuplat în sarcină (Charge Coupled Device)

CDU

Unitate de control și afișare (Control and Display Unit)

CEP

Eroare circulară probabilă (Circular Error Probable)

CMM

Mașină de măsurat în coordonate (Coordinate Measuring Machine)

CMOS

Semiconductor complementar cu oxid metalic (Complementary Metal Oxide Semiconductor)

CND

Control nedestructiv (Non-Destructive Test)

CNTD

Depunere nucleară controlată termic (Controlled Nucleation Thermal Deposition)

CPLD

Dispozitiv logic complex programabil (Complex Programmable Logic Device)

CPU

Unitate centrală de procesare (Central Processing Unit)

CVD

Depunere chimică din stare de vapori (Chemical Vapour Deposition)

CW

Război chimic (Chemical Warfare)

CW (pentru lasere)

Undă continuă (Continuous Wave)

DAC

Convertor digital-analogic (Digital-to-Analogue Converter)

DANL

Nivel mediu de zgomot afișat (Displayed Average Noise Level)

DBRN

Navigație bazată pe date de referință (Data-Base Referenced Navigation)

DDS

Sintetizator digital direct (Direct Digital Synthesizer)

DMA

Analiză mecanică dinamică (Dynamic Mechanical Analysis)

DME

Echipament de măsurare a distanței (Distance Measuring Equipment)

DMOSFET

Tranzistoare cu efect de câmp metal-oxid-semiconductor cu difuzie (Diffused Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor)

DS

Solidificare direcțională (Directionally Solidified)

EB

Punte explozivă (Exploding Bridge)

EB-PVD

Depunere fizică din stare de vapori prin fascicul de electroni (Electron Beam Physical Vapour Deposition)

EBW

Punte explozivă cu fir (Exploding bridge wire)

ECM

Prelucrare electrochimică (Electro-chemical machining)

EDM

Mașini pentru prelucrare prin electrocoroziune (Electrical Discharge Machines)

EEPROMS

Memorie programabilă numai pentru citit, cu ștergere electrică (Electrically Erasable Programmable Read Only Memory)

EFI

Inițiatori cu folie explozivă (Exploding Foil Initiators)

EIRP

Putere aparentă radiată izotropic (Effective Isotropic Radiated Power)

ERF

Finisare electroreologică (Electrorheological Finishing)

ERP

Putere aparentă radiată (Effective Radiated Power)

ETO

Tiristor cu blocare pe emitor (Emitter Turn-Off Thyristor)

ETT

Tiristor cu declanșare electrică (Electrical Triggering Thyristor)

FADEC

Control electronic digital complet autoritar al motorului (Full Authority Digital Engine Control)

FFT

Transformata Fourier rapidă (Fast Fourier Transform)

FPGA

Rețele de porți programabile de utilizator (Field Programmable Gate Array)

FPIC

Interconexiuni programabile de utilizator (Field Programmable Interconnect)

FPLA

Rețele logice programabile de utilizator (Field Programmable Logic Array)

FPO

Operațiune cu virgulă mobilă (Floating Point Operation)

FWHM

Lățimea integrală la jumătatea înălțimii maxime (Full-Width Half-Maximum)

GLONASS

Sistem global de navigație prin satelit (Global Navigation Satellite System)

GNSS

Sistem global de navigație prin satelit (Global Navigation Satellite System)

GPS

Sistem de poziționare globală (Global Positioning System)

GSM

Sistem global de comunicații mobile (Global System for Mobile Communications)

GTO

Tiristor cu blocare prin poartă (Gate Turn-off Thyristor)

HBT

Tranzistori cu hetero-joncțiune bipolară (Hetero-Bipolar Transistors)

HEMT

Tranzistori cu mobilitate înaltă a electronilor (High Electron Mobility Transistors)

IEC

Comisia electrotehnică internațională (International Electro-technical Commission)

IED

Dispozitiv exploziv improvizat (Improvised Explosive Device)

IEEE

Institutul Inginerilor Electrotehniști și Electroniști (Institute of Electrical and Electronics Engineers)

IFOV

Câmp de vizualizare instantaneu (Instantaneous-Field-Of-View)

IGBT

Tranzistor bipolar cu grilă izolată (Insulated Gate Bipolar Transistor)

IGCT

Tiristor de comutație cu poarta integrată (Integrated Gate Commutated Thyristor)

ILS

Sistem de aterizare fără vizibilitate (Instrument Landing System)

IMU

Unitate de măsurare inerțială (Inertial Measurement Unit)

INS

Sistem de navigație inerțială

IP

Protocol internet (Internet Protocol)

IRM

Imagistică prin rezonanță magnetică (Magnetic Resonance Imaging)

IRS

Sistem inerțial de referință (Inertial Reference System)

IRU

Unitate inerțială de referință (Inertial Reference Unit)

ISA

Atmosfera standard internațională (International Standard Atmosphere)

ISAR

Radar cu apertură sintetică inversă (Inverse Synthetic Aperture Radar)

ISO

Organizația Internațională de Standardizare (International Organization for Standardization)

JT

Joule-Thomson

LIDAR

Radar laser (Light Detection and Ranging)

LIDT

Pragul daunelor cauzate de laser (Laser Induced Damage Threshold)

LOA

Lungime totală (Length Overall)

LRU

Unitate care se înlocuiește pe pistă (Line Replaceable Unit)

MLS

Sistem de aterizare cu microunde (Microwave Landing Systems)

MMIC

Circuit integrat monolitic cu microunde (Monolithic Microwave Integrated Circuit)

MOCVD

Depunere din stare de vapori a compușilor metal-organici (Metal Organic Chemical Vapour Deposition)

MOSFET

Tranzistor cu efect de câmp metal-oxid-semiconductor (Metal-Oxide-Semiconductor Field Effect Transistor)

MPM

Modul de putere pentru microunde (Microwave Power Module)

MRAM

Memorie magnetică cu acces aleatoriu (Magnetic Random Access Memory)

MRF

Finisare magnetoreologică (Magnetorheological Finishing)

MRF

Dimensiune a elementului solubil minim (Minimum Resolvable Feature size)

MTBF

Timp mediu de bună funcționare (Mean-Time-Between-Failures)

MTTF

Timp mediu până la defectare (Mean-Time-To-Failure)

NA

Apertura numerică (Numerical Aperture)

NEQ

Cantitatea netă a materialului exploziv (Net Explosive Quantity)

OACI

Organizația Aviației Civile Internaționale (International Civil Aviation Organisation)

OAM

Operațiuni, administrare sau întreținere (Operations, Administration or Maintenance)

OHI

Organizația Hidrografică Internațională

OSI

Interconectare a sistemelor deschise (Open Systems Interconnection)

PAI

Poliamide-imide (Polyamide-imides)

PAR

Radar de apropiere de precizie (Precision Approach Radar)

PCL

Localizare coerentă pasivă (Passive Coherent Location)

PIN

Număr personal de identificare (Personal Identification Number)

PMR

Radiocomunicații mobile private (Private Mobile Radio)

ppm

părți pe milion (parts per million)

PVD

Depunere fizică de vapori (Physical Vapour Deposition)

QAM

Modulație de amplitudine în cuadratură (Quadrature-Amplitude-Modulation)

RAP

Plasme atomice reactive (Reactive Atom Plasmas)

RF

Radiofrecvență (Radio Frequency)

RNC

Controler de rețea radio (Radio Network Controller)

SAR

Radar cu apertură sintetică (Synthetic Aperture Radar)

SAS

Sonar cu apertură sintetică (Synthetic Aperture Sonar)

SC

Monocristal (Single Crystal)

SCR

Redresor controlat cu siliciu (Silicon Controlled Rectifier)

SFDR

Gamă dinamică fără paraziți (Spurious Free Dynamic Range)

S-FIL

Litografie cu imprimare step and flash (Step and Flash Imprint Lithography)

SHPL

Laser de putere ultraînaltă (Super High Powered Laser)

SLAR

Radar aeropurtat cu baleiaj lateral (Sidelooking Airborne Radar)

SOI

Siliciu pe izolator (Silicon-on-Insulator)

SPLD

Dispozitiv logic simplu programabil (Simple Programmable Logic Device)

SQUID

Dispozitiv supraconductor cu interferență cuantică (Superconducting Quantum Interference Device)

SRA

Unitate care se înlocuiește în atelier (Shop Replaceable Assembly)

SRAM

Memorie statică cu acces aleatoriu (Static Random Access Memory)

SSB

Bandă laterală unică (Single Sideband)

SSR

Radar de supraveghere secundar (Secondary Surveillance Radar)

SSS

Sonar cu scanare laterală (Side Scan Sonar)

TIR

Citire totală indicată (Total indicated reading)

TVR

Răspunsul tensiunii de transmitere (Transmitting Voltage Response)

UIT

Organizația Internațională a Telecomunicațiilor

UPR

Repetabilitate a poziționării unidirecționale (Unidirectional Positioning Repeatability)

UTS

Rezistență-limită la tracțiune (Ultimate Tensile Strength)

UV

Ultraviolet

VJFET

Tranzistor cu efect de câmp cu grilă-joncțiune vertical (Vertical Junction Field Effect Transistor)

VOR

Radiofar omnidirecțional de frecvență foarte înaltă (Very High Frequency Omni-directional Range)

WLAN

Rețea locală wireless (Wireless Local Area Network)

DEFINIȚIILE TERMENILOR UTILIZAȚI ÎN PREZENTA ANEXĂ

Termenii între ghilimele simple (‘’) sunt definiți într-o notă tehnică privind produsul în cauză.

Termenii între ghilimele duble („”) sunt definiți după cum urmează:

N.B.   Trimiterile la categorii sunt indicate între paranteze, după termenul definit.

„Precizie” (2, 3, 6, 7, 8), de obicei măsurată în termeni de imprecizie, înseamnă deviația maximă, pozitivă sau negativă, a unei valori indicate față de un standard acceptat sau față de valoarea reală.

„Sistemele active pentru controlul zborului” (7) sunt sisteme care au funcția de a împiedica deplasările sau încărcările structurale nedorite ale „aeronavelor” și ale rachetelor prin prelucrarea autonomă a datelor de ieșire primite de la mai mulți senzori, furnizând apoi comenzile preventive necesare pentru realizarea controlului automat.

„Pixelul activ” (6) este un element minim (unic) al unei rețele cu corp solid care are funcția de transfer fotoelectric atunci când este expus la radiație luminoasă (electromagnetică).

„Performanță de vârf ajustată” (4) este o rată de vârf ajustată la care „calculatoarele digitale” efectuează adunări și înmulțiri cu virgulă mobilă, la 64 biți sau mai mult, fiind exprimată în TeraFLOPS ponderate (WT), în unități de 1012 operațiuni cu virgulă mobilă pe secundă.

N.B.   A se vedea categoria 4, Nota tehnică.

„Aeronavă” (1, 6, 7 și 9) înseamnă un vehicul aerian cu aripi fixe, cu aripi cu geometrie variabilă, cu aripi rotative (elicopter), cu rotor pivotant sau cu aripi pivotante.

N.B.   A se vedea, de asemenea, „aeronavă civilă”.

„Dirijabil” (9) înseamnă un vehicul aerian acționat de motor care utilizează pentru a pluti un gaz mai ușor decât aerul (de obicei heliu sau, în trecut, hidrogen).

„Toate compensările disponibile” (2) înseamnă că s-au luat în considerare toate măsurile posibile pe care producătorul le poate lua în scopul reducerii la minimum a tuturor erorilor sistematice de poziționare pentru respectivul model de mașină-unealtă sau a erorilor de măsurare pentru respectiva mașină de măsurat în coordonate.

„Alocat de către UIT” (3 și 5) înseamnă alocarea benzilor de frecvență în conformitate cu ediția curentă a reglementărilor UIT privind radiocomunicațiile pentru servicii primare, autorizate și secundare.

N.B.   Nu sunt incluse alocările suplimentare și alternative.

„Deviație de poziție unghiulară” (2) înseamnă diferența maximă dintre poziția unghiulară și poziția unghiulară reală, măsurată cu foarte mare precizie, după ce port-piesa mesei de lucru a fost deplasată în raport cu poziția sa inițială.

„Deviație unghiulară aleatoare” (7) înseamnă eroarea unghiulară apărută în timp ca urmare a zgomotului alb al vitezei unghiulare. (IEEE STD 528-2001)

„APP” (4) este echivalent cu „performanță de vârf ajustată”.

„Algoritm asimetric” (5) înseamnă un algoritm criptografic care folosește diferite chei în relație matematică pentru criptare și decriptare.

N.B.   O utilizare obișnuită a „algoritmului asimetric” este gestionarea cheilor.

„Autentificare” (5) înseamnă verificarea identității unui utilizator, proces sau dispozitiv, deseori ca o condiție prealabilă pentru a permite accesul la resurse într-un sistem informatic. Aceasta include verificarea originii sau conținutului unui mesaj sau al unei alte informații, precum și toate aspectele legate de controlul accesului atunci când nu se efectuează criptarea fișierelor sau textului, cu excepția criptării legate în mod direct de protecția parolelor, a numerelor personale de identificare (PIN) sau a altor date similare, pentru a preveni accesul neautorizat.

„Urmărirea automată a țintei” (6) înseamnă o tehnică de procesare care stabilește și furnizează în mod automat, ca ieșire, o valoare extrapolată a celei mai probabile poziții a țintei, în timp real.

„Putere medie de ieșire” (6) înseamnă energia totală de ieșire a „laserului”, în jouli, împărțită la perioada în timpul căreia se emite o serie de impulsuri consecutive, în secunde. Pentru o serie de impulsuri spațiate uniform aceasta este egală cu energia totală de ieșire a „laserului” pe un singur impuls, în jouli, multiplicată cu frecvența impulsurilor „laserului”, în hertzi.

„Întârzierea propagării pe poarta de bază” (3) înseamnă valoarea întârzierii propagării, corespunzătoare porții de bază folosite într-un „circuit integrat monolitic”. Pentru o „familie” de „circuite integrate monolitice”, aceasta poate fi specificată fie ca întârziere a propagării pe poartă tipică în cadrul respectivei familii, fie ca întârziere tipică a propagării pe poartă în cadrul respectivei „familii”.

N.B.1.   „Întârzierea propagării pe poarta de bază” nu trebuie confundată cu întârzierea intrării/ieșirii a unui „circuit integrat monolitic”complex.

N.B.2.   „Familia” constă din toate circuitele integrate cărora li se aplică toate cele ce urmează ca metodologie de fabricație și ca specificații, cu excepția funcțiilor lor respective:

a.   arhitectură comună de hardware și software;

b.   proiectare comună și proces tehnologic comun; și

c.   caracteristici de bază comune.

„Cercetare științifică fundamentală” (GTN și NTN) înseamnă activitatea experimentală sau teoretică desfășurată, în principal, în vederea obținerii de noi cunoștințe despre principiile fundamentale ale fenomenelor sau ale faptelor observabile, care nu este orientată în primul rând spre un scop sau un obiectiv practic specific.

„Deviație” (accelerometru) (7) înseamnă media pe o anumită perioadă de timp a semnalului la ieșire al accelerometrului, măsurată în condițiile de funcționare specificate, care nu are nicio corelație cu accelerația sau cu rotația la intrare. „Deviația” se măsoară în g sau în metri pe secundă la pătrat (g sau m/s2). (IEEE Std 528-2001) (Micro g = 1x10–6 g).

„Deviație” (giroscop) (7) înseamnă media pe o anumită perioadă de timp a semnalului la ieșire al giroscopului măsurat în condițiile de funcționare specificate, care nu are nicio corelație cu rotația sau cu accelerația la intrare. „Deviația” se măsoară de obicei în grade/oră (grade/h). (IEEE Std 528-2001).

„Agenți biologici” (1) înseamnă agenți patogeni sau toxine, selectați sau modificați (prin alterarea purității, stabilității la depozitare, virulenței, caracteristicilor de diseminare sau rezistenței la radiații ultraviolete) pentru a produce vătămări asupra oamenilor sau animalelor, a degrada echipamente sau a distruge culturi sau mediul înconjurător.

„Excentricitate axială per rotație ax principal” (2) înseamnă deplasarea axială într-o rotație a axului principal, măsurată într-un plan perpendicular pe planșaiba axului principal, într-un punct în afara circumferinței planșaibe (referință: ISO 230/1 1986, paragraful 5.63).

„Semifabricate din fibre de carbon” (1) înseamnă un ansamblu ordonat de fibre, impregnate sau neimpregnate, menite să constituie cadrul unei piese, anterior introducerii „matricei” pentru formarea unui „compozit”.

„Laser chimic” (6) înseamnă un „laser” în care agenții activi sunt excitați prin intermediul unei energii emise de o reacție chimică.

„Amestec chimic” (1) înseamnă un produs solid, lichid sau gazos alcătuit din două sau mai multe componente care nu reacționează împreună în condițiile în care este depozitat amestecul.

„Eroare circulară probabilă” („CEP”) (7) înseamnă, într-o distribuție circulară normală, raza cercului în care se regăsesc cu o probabilitate de 50 % rezultatele măsurătorilor individuale efectuate sau o rază a cercului în interiorul căruia există o probabilitate de localizare de 50 %.

„Sistem anticuplu cu circulație controlată sau sistem de control al direcției cu circulație controlată” (7) înseamnă un sistem care folosește aerul suflat peste suprafețe aerodinamice pentru a crește sau a controla forțele generate de suprafețe.

„Aeronavă civilă” (1, 3, 4 și 7) înseamnă acea „aeronavă” care este înscrisă pe baza denumirii pe listele cu certificatele de navigabilitate publicate de autoritățile aviației civile ale unuia sau mai multor state membre ale UE sau ale statelor care participă la Aranjamentul de la Wassenaar pentru a efectua zboruri comerciale civile pe rute interne și externe sau care este destinată unei utilizări civile legale, particulare sau de afaceri.

N.B.   A se vedea, de asemenea, „aeronavă”.

„Amestecare” (1) înseamnă unirea, fibră cu fibră, a fibrelor termoplastice și a fibrelor de ranforsare pentru producerea unui amestec „matrice” fibros ranforsat în întregul formei fibroase

„Pulverizare” (1) înseamnă un proces de transformare a unui material în particule prin sfărâmare sau măcinare.

„Controler pentru canal de comunicații” (4) înseamnă interfața fizică ce controlează fluxul informațiilor digitale sincrone sau asincrone. Este un ansamblu care poate fi integrat într-un echipament informatic sau de telecomunicații pentru asigurarea accesului la comunicații.

„Sistemele de compensare” (6) sunt formate dintr-un senzor scalar primar, unul sau mai mulți senzori de referință (de exemplu, magnetometre vector) și un produs software care permite reducerea zgomotului de rotație al corpului rigid al platformei.

„Compozit” (1, 2, 6, 8 și 9) înseamnă o „matrice” și una sau mai multe faze adiționale constând din particule, materiale filiforme, fibre sau orice combinații ale acestora, care servesc unuia sau mai multor scopuri specifice.

„Masă rotativă combinată” (2) înseamnă o masă care permite piesei de prelucrat să se rotească și să pivoteze în jurul a două axe neparalele, care pot fi coordonate simultan prin „controlul profilării”.

„Compuși III/V” (3 și 6) înseamnă produse policristaline sau monocristaline binare ori complexe, care constau în elemente din grupele III A și V A ale tabelului periodic al lui Mendeleev (de exemplu, arseniura de galiu, arseniura de galiu-aluminiu, fosfura de indiu).

„Controlul profilării” (2) înseamnă două sau mai multe mișcări „controlate numeric” care se efectuează în concordanță cu instrucțiunile care specifică poziția următoare necesară și viteza de avans necesară pentru a ajunge în acea poziție. Aceste viteze de avans se modifică unele în raport cu altele, astfel încât să genereze profilul dorit (ref. ISO/DIS 2806 - 1980).

„Temperatură critică” (1, 3 și 5) (uneori denumită temperatură de tranziție) a unui material „superconductor” specific înseamnă temperatura la care materialul își pierde total rezistența la trecerea curentului electric continuu.

„Activare criptografică” (5) înseamnă orice tehnică ce activează sau autorizează capacitatea criptografică a unui produs, prin intermediul unui mecanism sigur pus în aplicare de fabricantul produsului, în cazul în care acest mecanism este legat în mod unic de oricare dintre următoarele:

1. un singur exemplar al produsului; sau

2. un client, în cazul mai multor exemplare ale produsului.

Note tehnice:

1.   Tehnicile și mecanismele de „activare criptografică” pot fi puse în aplicare ca hardware, „produse software” sau „tehnologie”.

2.   Mecanismele de „activare criptografică” pot fi, de exemplu, chei de licență bazate pe un număr de serie sau instrumente de autentificare, cum ar fi certificate cu semnătură digitală.

„Criptografie” (5) înseamnă disciplina care înglobează principiile, mijloacele și metodele de transformare a datelor în scopul de a ascunde conținutul lor informațional, de a împiedica modificarea lor fără ca acest fapt să fie detectat sau de a împiedica utilizarea lor neautorizată. „Criptografia” se limitează la transformarea informațiilor folosindu-se unul sau mai mulți ‘parametri de secretizare' (de exemplu, variabile cripto) sau gestionarea cheilor asociate.

Notă:   „Criptografia” nu include tehnici „fixe” de compresie sau de codare a datelor.

Note tehnice:

1.   ‘Parametru de secretizare': o constantă sau o cheie necunoscută de alte persoane sau cunoscută doar în cadrul unui grup de persoane.

2.   „Fix”: algoritmul de codificare sau de compresie nu poate accepta parametri furnizați din exterior (de exemplu, variabile criptografice sau variabile chei) și nu poate fi modificat de către utilizator.

„Laser CW” (6) înseamnă un „laser”care produce o energie nominală constantă de ieșire timp de peste 0,25 secunde.

„Sisteme de navigație bazate pe date de referință” („DBRN”) (7) înseamnă sisteme care utilizează surse variate de date de cartare topografică măsurate anterior, integrate pentru a furniza informații de navigație fiabile în condiții dinamice. Sursele de date includ hărți batimetrice, hărți ale cerului, hărți gravitaționale, hărți magnetice sau hărți digitale de teren 3D.

„Oglinzi deformabile” (6) (cunoscute și ca oglinzi optice adaptabile) înseamnă oglinzi care au:

a. o singură suprafață de reflexie optică continuă, care este dinamic deformată prin aplicarea unor cupluri sau a unor forțe individuale pentru compensarea distorsiunilor formei undei optice incidente pe oglindă; sau

b. elemente multiple de reflexie optică ce pot fi repoziționate în mod individual și dinamic prin aplicarea unor cupluri sau a unor forțe pentru compensarea distorsiunilor formei undei optice incidente pe oglindă.

„Uraniu sărăcit” (0) înseamnă uraniul care conține izotopul 235 sub nivelul întâlnit în natură.

„Dezvoltare” (GTN, NTN și toate categoriile) se referă la toate fazele anterioare producției de serie, cum ar fi: proiectarea, cercetarea în domeniul proiectării, analizele în domeniul proiectării, asamblarea și testarea prototipurilor, schemele de producție pilot, datele de proiectare, procesul de transformare a datelor de proiectare într-un produs, proiectarea configurației, proiectarea integrării, planurile generale.

„Îmbinare prin difuzie” (1, 2 și 9) înseamnă o îmbinare în stare solidă a cel puțin două piese metalice distincte într-o singură piesă, cu o rezistență a legăturii egală cu cea a materialului mai puțin rezistent, în care principalul mecanism este interdifuzia atomilor la nivelul interfeței.

„Calculator digital” (4 și 5) înseamnă echipamentul care poate, sub forma uneia sau a mai multor variabile discrete, să efectueze toate cele ce urmează:

a. acceptă date;

b. stochează date sau instrucțiuni în dispozitive de stocare fixe sau care pot fi modificate (prin rescriere);

c. prelucrează date cu ajutorul unei secvențe modificabile de instrucțiuni memorate; și

d. asigură ieșirea datelor.

N.B.   Modificările unei secvențe de instrucțiuni memorate includ înlocuirea dispozitivelor de stocare fixe, dar nu modificarea fizică a cablajului sau a interconexiunilor.

„Viteză de transfer numeric” (definiție) înseamnă viteza totală a biților de informație care sunt transferați în mod direct pe orice tip de suport.

N.B.   A se vedea, de asemenea, „viteză totală de transfer digital”.

„Presare hidraulică cu acțiune directă” (2) înseamnă un proces de deformare care utilizează o cameră flexibilă umplută cu fluid plasată în contact direct cu piesa de prelucrat.

„Viteză de deviație” (giroscop) (7) înseamnă componenta semnalului de ieșire al unui giroscop care este independentă din punct de vedere funcțional de rotația de intrare. Se exprimă în unități de viteză unghiulară. (IEEE STD 528-2001).

„Gram efectiv” (0 și 1) al unui „material fisionabil special” înseamnă:

a. pentru izotopii plutoniului și uraniu 233, masa izotopului în grame;

b. pentru uraniu îmbogățit 1 % sau mai mult în izotopul uraniu 235, masa elementului în grame înmulțită cu pătratul îmbogățirii exprimată ca fracție zecimală a masei;

c. pentru uraniu îmbogățit sub 1 % în izotopul uraniu 235, masa elementului în grame înmulțită cu 0,0001.

„Ansamblu electronic” (2, 3, 4) înseamnă un grup de componente electronice (adică ‘elemente de circuit', ‘componente discrete', circuite integrate etc.) conectate împreună pentru a îndeplini una sau mai multe funcții specifice, care se poate înlocui ca întreg și care poate fi, în mod normal, dezasamblat.

N.B.1.   ‘Element de circuit': o singură componentă funcțională activă sau pasivă a unui circuit electronic, cum ar fi o diodă, un tranzistor, o rezistență, un condensator etc.

N.B.2.   ‘Componentă discretă': un ‘element de circuit’ în capsulă separată, dispunând de propriile conexiuni externe.

„Antenă în rețea fazată ghidată electronic” (5 și 6) înseamnă o antenă care formează un fascicul prin cuplare în fază, adică direcția fasciculului este controlată prin coeficienți complecși de excitație ai elementelor radiante și poate fi modificată în azimut sau în altitudine ori în ambele, prin aplicarea unui semnal electric, atât la emisie, cât și la recepție.

„Materiale energetice” (1) înseamnă substanțe sau amestecuri care reacționează chimic pentru eliberarea energiei necesare utilizării căreia îi sunt destinate. „Explozivi”, „produse pirotehnice” și „combustibili” sunt subclase ale materialelor energetice.

„Efectori finali” (2) înseamnă clești, „unități active de prelucrare” și orice altă sculă care se fixează pe placa de bază terminală a brațului de manipulare al unui „robot”.

N.B.   ‘Unitate activă de prelucrare’ înseamnă un dispozitiv menit să aplice piesei de prelucrat forța de antrenare, energia necesară procesului sau senzorii.

„Densitate echivalentă” (6) înseamnă masa unui dispozitiv optic pe unitatea de suprafață optică proiectată pe suprafața optică.

„Explozivi” (1) înseamnă substanțe solide, lichide sau gazoase ori amestecuri de substanțe care, utilizate ca încărcături explozive primare, amorse sau încărcături principale pentru focoase, pentru demolare sau pentru alte utilizări, trebuie să detoneze.

„Sisteme FADEC” (9) înseamnă sisteme de control electronic digital complet autoritar al motorului (Full Authority Digital Engine Control Systems) - un sistem de control electronic digital pentru un motor cu turbină cu gaz care poate să controleze în mod autonom motorul de-a lungul întregului ciclu de funcționare, de la pornirea motorului până la oprirea acestuia, atât în condiții normale, cât și în condiții de avarie.

„Materialele fibroase sau filamentare” (0, 1, 8 și 9) includ:

a. „monofilamente” continue;

b. „toroane” și „mănunchiuri” continue;

c. „benzi”, țesături, pâsle și împletituri;

d. pături din fibre tăiate, fibre discontinue și fibre aglomerate;

e. materiale filiforme, monocristaline sau policristaline, de orice lungime;

f. pulpă poliamidică aromatică.

„Circuit integrat de tip peliculă” (3) înseamnă o rețea de ‘elemente de circuit' și de interconexiuni metalice formată prin depunerea unei pelicule subțiri sau groase pe un „substrat” izolant.

N.B.   ‘Elementul de circuit’ este o singură componentă funcțională activă sau pasivă a unui circuit electronic, cum ar fi o diodă, un tranzistor, o rezistență, un condensator etc.

„Rețeaua de senzori optici pentru controlul zborului” (7) este o rețea de senzori optici distribuiți care utilizează fascicule „laser” pentru a furniza date de control al zborului în timp real în scopul prelucrării la bord.

„Optimizarea traiectoriei de zbor” (7) este o procedură care minimizează deviațiile de la traiectoria dorită în patru dimensiuni (spațiu și timp) pe baza maximizării performanței sau a eficacității în ceea ce privește sarcinile misiunii.

„Sistem de control al zborului prin fibră optică” (7) înseamnă un sistem digital primar de control al zborului care utilizează feedback-ul pentru a controla „aeronava” pe durata zborului, în cadrul căruia comenzile către efectori/actuatori sunt semnale optice.

„Sistem electric de control al zborului” (7) înseamnă un sistem digital primar de control al zborului care utilizează feedback-ul pentru a controla „aeronava” pe durata zborului, în cadrul căruia comenzile către efectori/actuatori sunt semnale electrice.

„Rețea plană focală” (6 și 8) înseamnă un strat planar liniar sau bidimensional ori o combinație de strate planare ale unor elemente detectoare individuale, cu sau fără dispozitive electronice de citire, care funcționează în planul focal.

N.B.   Prezenta definiție nu include o mulțime formată din elemente detectoare unice și nici detectoare cu două, trei sau patru elemente, cu condiția ca întârzierea în timp și integrarea să nu se efectueze în cadrul elementului.

„Lățime de bandă fracționată” (3 și 5) înseamnă „lățimea de bandă instantanee” împărțită la frecvența centrală, exprimată procentual.

„Salt de frecvență” (5, 6) înseamnă o formă a „spectrului împrăștiat” în care frecvența de emisie pe un singur canal de comunicație se schimbă printr-o secvență aleatoare sau pseudoaleatoare de pași discreți.

„Declanșatorul măștii de frecvență” (3) pentru „analizoarele de semnale” este un mecanism în cadrul căruia funcția declanșatorului este capabilă să selecteze o gamă de frecvențe care urmează să fie declanșate ca subset al benzii de achiziție, ignorând în același timp alte semnale care pot fi, de asemenea, prezente în aceeași bandă de achiziție. Un „declanșator al măștii de frecvență” poate conține mai mult de un singur set independent de limite.

„Timp de comutare a frecvenței” (3) înseamnă timpul (adică întârzierea) de care are nevoie un semnal atunci când se efectuează o comutare de la o frecvență de ieșire inițială precizată pentru a ajunge la sau aproape de:

a. ± 100 Hz dintr-o frecvență de ieșire finală precizată de mai puțin de 1 GHz; sau

b. ± 0,1 părți pe milion dintr-o frecvență de ieșire finală precizată egală cu sau mai mare de 1 GHz.

„Sintetizor de frecvențe” (3) înseamnă orice tip de sursă de frecvență, indiferent de tehnica efectiv utilizată, care furnizează o multitudine de frecvențe de ieșire simultane sau succesive, de la una sau mai multe ieșiri, controlate de, derivate din sau ordonate după un număr mai mic de frecvențe standard (sau etaloane).

„Pila de combustie” (8) este un dispozitiv electrochimic care convertește energia chimică direct în electricitate în curent continuu (CC), consumând combustibil de la o sursă externă.

„Fuzibil” (1) înseamnă care poate fi reticulat sau polimerizat suplimentar (tratat termic) prin utilizarea căldurii, a radiațiilor, a catalizatorilor etc. sau care poate fi topit fără piroliză (carbonizare).

„Atomizare în gaz” (1) înseamnă un proces de reducere a unei șarje de aliaj metalic topit în picături cu diametrul egal sau mai mic de 500 microni cu ajutorul unui curent de gaz de înaltă presiune.

„Dispersat geografic” (6) se utilează atunci când fiecare locație se află reciproc la o distanță de peste 1 500 m în orice direcție. Senzorii mobili sunt considerați întotdeauna ca fiind „dispersați geografic”.

„Set de ghidare” (7) înseamnă sistemul care integrează procesul de măsurare și de calculare a poziției și a vitezei unui vehicul (adică navigație) cu procesul de calculare și de transmitere de comenzi către sistemul de control al zborului pentru corectarea traiectoriei.

„Densificare izostatică la cald” (2) înseamnă procesul de comprimare a unei piese turnate la temperaturi care depășesc 375 K (102 °C) într-o cavitate închisă, prin intermediul a diferite medii (gaz, lichid, particule solide etc.), pentru a crea forțe egale în toate direcțiile, în vederea reducerii sau a eliminării porilor din piesa turnată.

„Circuit integrat hibrid” (3) înseamnă orice combinație de circuite integrate sau un circuit integrat cu ‘elemente de circuit' ori ‘componente discrete' conectate împreună pentru a îndeplini una sau mai multe funcții specifice și care are toate caracteristicile următoare:

a. conține cel puțin un dispozitiv neîncapsulat;

b. conectarea se efectuează prin metode tipice de realizare a circuitelor integrate;

c. se poate înlocui ca întreg; și

d. în mod normal nu se poate dezasambla.

N.B. 1.   ‘Element de circuit': o singură componentă funcțională activă sau pasivă a unui circuit electronic, cum ar fi o diodă, un tranzistor, o rezistență, un condensator etc.

N.B. 2:   ‘Componentă discretă': un ‘element de circuit’ în capsulă separată, dispunând de propriile conexiuni externe.

„Intensificarea imaginii” (4) înseamnă prelucrarea imaginilor generate extern purtătoare de informații prin intermediul algoritmilor, cum ar fi compresia timpului, filtrarea, extragerea, selectarea, corelarea, convoluția sau transformările între domenii (de exemplu, transformata Fourier rapidă sau transformata Walsh). Aceasta nu include algoritmii care folosesc numai transformarea liniară sau unghiulară a unei singure imagini, cum ar fi translația, extragerea parametrilor, înregistrarea sau falsa colorație.

„Imunotoxina” (1) este un conjugat al unui anticorp monoclonal specific unei celule și al unei „toxine” sau „subunități de toxină”, care afectează selectiv celulele bolnave.

„Din domeniul public” (GTN, NTN și GSN) înseamnă, în contextul prezentei liste, „tehnologia” sau „produsele software” care au devenit accesibile fără restricții privind difuzarea lor ulterioară (restricțiile privind drepturile de autor nu exclud „tehnologia” sau „produsele software”„din domeniul public”).

„Securitatea informațiilor” (GSN GISN 5) reprezintă toate mijloacele și funcțiile care asigură accesibilitatea, confidențialitatea sau integritatea informațiilor sau a comunicațiilor, excluzând mijloacele și funcțiile menite să asigure protecția împotriva defecțiunilor. Sunt incluse „criptografia”, „activarea criptografică”, ‘criptanaliza’, protecția împotriva emisiilor compromițătoare și securitatea calculatorului.

Notă tehnică:

‘Criptanaliză': analiza unui sistem criptografic sau a datelor de ieșire și de intrare ale sistemului, realizată în scopul de a obține variabile confidențiale sau informații importante, inclusiv textul în clar.

„Lățime de bandă instantanee” (3, 5 și 7) înseamnă lățimea de bandă pe care puterea de ieșire rămâne constantă la 3 dB fără modificarea altor parametri de funcționare.

„Domeniu instrumentat” (6) înseamnă domeniul specificat de afișare certă al unui radar.

„Izolația” (9) se aplică componentelor unui motor de rachetă, și anume carcasa, ajutajul, admisia, închiderea carcasei, și include reperele din foi de cauciuc vulcanizat sau semivulcanizat care conțin un material izolator sau refractar. Poate fi, de asemenea, încorporată ca flapsuri de eliberare a presiunii.

„Căptușeala interioară” (9) este indicată pentru interfața de legătură dintre combustibilul solid și carcasă sau căptușeala de izolare. De obicei, constă într-o dispersie pe bază de polimer lichid de materiale refractare sau izolatoare, de exemplu, polibutadienă cu grupări terminale hidroxil (HTPB) saturată cu carbon sau alt polimer căruia i s-au adăugat agenți de vulcanizare, pulverizați sau împrăștiați pe suprafața interioară a carcasei.

„Gradiometrul magnetic intrinsec” (6) este format dintr-un singur element detector de gradient de câmp magnetic și dispozitivele electronice asociate, a căror ieșire măsoară gradientul de câmp magnetic.

N.B.   A se vedea, de asemenea, „gradiometru magnetic”.

„Produse software de intruziune” (4) înseamnă „produse software” special concepute sau modificate pentru a evita detectarea de către „instrumentele de monitorizare” sau pentru a anula „contramăsurile de protecție” ale unui computer sau ale unui dispozitiv care poate fi folosit într-o rețea și care efectuează oricare din următoarele:

a. extragerea de date sau de informații dintr-un computer ori dintr-un dispozitiv care poate fi folosit într-o rețea sau modificarea datelor sistemului ori ale utilizatorului; sau

b. modificarea căii de execuție standard a unui program sau a unui proces pentru a permite executarea instrucțiunilor furnizate din exterior.

Note:

1.   „Produsele software de intruziune” nu includ niciunul dintre următoarele:

a.   programe de administrare a virtualizării (hypervisors), programe de detectare și corectare a erorilor (debuggers) sau instrumente de inginerie inversă a produselor software (SRE);

b.   „produse software” pentru gestionarea drepturilor digitale (DRM); sau

c.   „produse software” concepute pentru a fi instalate de către producători, administratori sau utilizatori, în scopuri de urmărire sau de recuperare a bunurilor.

2.   Dispozitivele care pot fi folosite într-o rețea includ dispozitivele mobile și contoarele inteligente.

Note tehnice:

1.   ‘Instrumente de monitorizare': „produse software” sau dispozitive hardware care monitorizează comportamentele sistemului sau procesele care se derulează într-un dispozitiv. Acestea includ produsele antivirus (AV), produsele de securitate pentru punctul final, produsele pentru securitatea personală (PSP), sistemele de detectare a intruziunilor (IDS), sistemele de prevenire a intruziunilor (IPS) sau firewall-urile.

2.   ‘Contramăsuri de protecție': tehnici menite să asigure executarea codurilor în condiții de siguranță, cum ar fi prevenirea executării datelor (DEP), randomizarea configurării spațiului de adrese (ASRL) sau sandboxing-ul.

„Culturile vii izolate” (1) includ culturile vii, sub formă latentă sau în preparate uscate.

„Prese izostatice” (2) înseamnă echipamentul capabil să regleze presiunea într-o cavitate închisă prin intermediul a diverse medii (gaz, lichid, particule solide etc.) cu scopul de a crea în toate direcțiile în interiorul cavității o presiune egal distribuită asupra unei piese de prelucrat sau asupra unui material.

„Laserul” (0, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 și 9) este un produs care produce lumină coerentă atât în spațiu, cât și în timp, prin amplificare cu ajutorul emisiei stimulate a radiației.

N.B.  

A se vedea, de asemenea,

„Laser chimic”;

„Laser CW”;

„Laser în impulsuri”;

„Laser de putere ultraînaltă”;

„Laser cu transfer”.

„Bibliotecă” (1) (baze de date conținând parametri tehnici) înseamnă o colecție de informații tehnice, a cărei consultare permite îmbunătățirea performanței sistemelor, a echipamentului sau a componentelor în cauză.

„Vehicule mai ușoare decât aerul” (9) înseamnă baloane și „dirijabile” care utilizează pentru a se ridica aer cald sau alte gaze mai ușoare decât aerul, cum ar fi heliul sau hidrogenul.

„Liniaritate” (2) (caracteristică exprimată de obicei în termeni de neliniaritate) înseamnă deviația maximă, pozitivă sau negativă, de la caracteristicile reale (media citirilor pe scala crescătoare și pe cea descrescătoare), față de o linie dreaptă poziționată astfel încât să egalizeze și să reducă la minimum deviațiile maxime.

„Rețeaua locală” (4 și 5) este un sistem de comunicații de date care are toate caracteristicele următoare:

a. permite comunicarea directă între un număr arbitrar de ‘dispozitive de date’ independente; și

b. este limitat la o zonă geografică de dimensiune moderată (de exemplu, clădire de birouri, uzină, campus, antrepozit).

N.B.   ‘Dispozitiv de date’ înseamnă un echipament capabil să transmită sau să recepționeze secvențe de informații digitale.

„Gradiometrele magnetice” (6) sunt instrumente concepute pentru a detecta variația spațială a câmpurilor magnetice generate de surse exterioare instrumentului. Constau din „magnetometre” multiple și dispozitivele electronice asociate a căror ieșire măsoară gradientul de câmp magnetic.

N.B.   A se vedea, de asemenea, „gradiometru magnetic intrinsec”.

„Magnetometrele” (6) sunt instrumente concepute pentru a detecta câmpurile magnetice generate de surse exterioare instrumentului. Constau dintr-un singur element detector de câmp magnetic și dispozitivele electronice asociate a căror ieșire măsoară câmpul magnetic.

„Memoria centrală” (4) înseamnă stocarea primară de date sau de instrucțiuni la care unitatea centrală de procesare are un acces rapid. Constă în memoria internă a unui „calculator digital” și în orice extindere ierarhizată a acesteia, cum ar fi memoria cache sau memoria extinsă accesată nesecvențial.

„Materialele rezistente la coroziunea cauzată de UF6” (0) includ cuprul, aliajele de cupru, oțelul inoxidabil, aluminiul, oxidul de aluminiu, aliajele de aluminiu, nichelul sau aliajele care conțin 60 % sau mai mult nichel în greutate și polimerii de hidrocarburi complet fluorurate.

„Matrice” (1, 2, 8 și 9) înseamnă o fază în mod substanțial continuă care umple spațiul dintre particule, materiale filiforme sau fibre.

„Incertitudinea de măsurare” (2) este parametrul caracteristic care specifică în ce domeniu, în jurul valorii indicate, este cuprinsă valoarea corectă a variabilei de măsurat, cu un nivel de încredere de 95 %. Include deviațiile sistematice necorectate, mersul în gol necorectat și deviațiile aleatoare necorectate (ref. ISO 10360-2).

„Aliere mecanică” (1) înseamnă un procedeu de aliere care rezultă din legarea, fracționarea și relegarea de pulberi elementare și de pulberi din aliajul de bază prin impact mecanic. Particulele nemetalice pot fi încorporate în aliaj prin adăugarea pulberilor adecvate.

„Extracție în stare topită” (1) înseamnă un procedeu de ‘solidificare rapidă’ și extracție a unui aliaj sub formă de bandă prin inserția unui segment scurt dintr-un bloc răcit care se rotește într-o baie de aliaj metalic topit.

N.B.   ‘Solidificare rapidă’: solidificarea materialului topit la o viteză de răcire ce depășește 1 000 K/sec.

„Călire pe cilindru” (1) înseamnă un proces de ‘solidificare rapidă’ a unei șarje de metal topit prin ciocnirea de un bloc rotativ răcit, pentru obținerea unui produs sub formă de fulgi, benzi sau bare.

N.B.   ‘Solidificare rapidă’: solidificarea materialului topit la o viteză de răcire ce depășește 1 000 K/sec.

„Microcircuit microcalculator” (3) înseamnă un „circuit integrat monolitic” sau un „circuit integrat cu mai multe cipuri” care conține o unitate aritmetică logică (ALU), capabilă să execute instrucțiuni cu caracter general dintr-o memorie internă privind date din memoria internă.

N.B.   Memoria internă poate fi extinsă printr-o memorie externă.

„Microcircuit microprocesor” (3) înseamnă un „circuit integrat monolitic” sau un „circuit integrat cu mai multe cipuri” care conține o unitate aritmetică logică (ALU), capabilă să execute instrucțiuni cu caracter general dintr-o memorie externă.

N.B.1.   „Microcircuitul microprocesor” nu conține în mod normal memorie încorporată accesibilă utilizatorului, deși o memorie încorporată în cip poate fi folosită la îndeplinirea funcției sale logice.

N.B.2.   Această definiție include seturile de cipuri care sunt concepute să lucreze împreună pentru a realiza funcția de „microcircuit microprocesor”.

„Microorganisme” (1 și 2) înseamnă bacterii, virusuri, micoplasme, rickettsii, chlamydii sau fungi, indiferent dacă sunt naturale, selecționate sau modificate, fie sub formă de „culturi vii izolate”, fie ca material care include material viu care a fost în mod deliberat inoculat sau contaminat cu astfel de culturi.

„Rachete” (1, 3, 6, 7 și 9) înseamnă sisteme complete de rachete și sisteme de vehicule aeriene fără pilot, capabile să transporte o încărcătură utilă de cel puțin 500 kg la o distanță de cel puțin 300 km.

„Monofilamentul” (1) sau filamentul este cea mai mică subdiviziune a fibrei, de obicei cu un diametru de câțiva microni.

„Circuit integrat monolitic” (3) înseamnă o combinație de ‘elemente de circuit’ active sau pasive sau de ambele tipuri care:

a. sunt fabricate prin procese de difuzie, de implantare sau de depunere în sau pe un singur element semiconductor, un așa-numit ‘cip’;

b. pot fi considerate ca fiind asociate indivizibil; și

c. îndeplinesc funcția (funcțiile) unui circuit.

N.B.   ‘Elementul de circuit’ este o singură componentă funcțională activă sau pasivă a unui circuit electronic, cum ar fi o diodă, un tranzistor, o rezistență, un condensator etc.

„Circuit integrat monolitic cu microunde” („MMIC”) (3, 5) înseamnă un „circuit integrat monolitic” care funcționează la frecvențe de unde milimetrice sau microunde.

„Senzorii de imagine monospectrali” (6) sunt capabili să efectueze o achiziție de date imagistice provenite dintr-o bandă spectrală discretă.

„Circuit integrat cu mai multe cipuri” (3) înseamnă două sau mai multe „circuite integrate monolitice” fixate pe un „substrat” comun.

„Senzorii de imagine multispectrali” (6) sunt capabili să efectueze o achiziție simultană sau în serie de date imagistice provenite din două sau mai multe benzi spectrale discrete. Senzorii având mai mult de 20 de benzi spectrale discrete sunt uneori denumiți senzori de imagine hiperspectrali.

„Uraniu natural” (0) înseamnă uraniu care conține amestecuri de izotopi care se găsesc în natură.

„Controler de acces la rețea” (4) înseamnă o interfață fizică la o rețea de comutare distribuită. Utilizează un mediu comun care operează permanent la aceeași „viteză de transfer digital”, folosind pentru transmisie arbitrajul [de exemplu, jetonul (token) sau detecția purtătoarei (carrier sense)]. Selectează, în mod independent de alte interfețe, pachetele de date sau grupurile de date care îi sunt adresate (de exemplu, IEEE 802). Este un ansamblu care poate fi integrat într-un echipament informatic sau de telecomunicații pentru asigurarea accesului la comunicații.

„Calculator neural” (4) înseamnă un dispozitiv de calcul conceput sau modificat pentru a imita comportamentul unui neuron sau al unui grup de neuroni (adică un dispozitiv de calcul care se caracterizează prin capacitatea hardware-ului său de a modula ponderea și numărul interconexiunilor unei multitudini de componente de calcul pe baza datelor anterioare).

„Reactor nuclear” (0) înseamnă un reactor complet, capabil să funcționeze astfel încât să mențină o reacție controlată autosusținută de fisiune nucleară în lanț. Un „reactor nuclear” include toate componentele din interiorul vasului reactorului sau atașate direct acestuia, echipamentul care controlează nivelul puterii din zona activă și componentele care în mod normal conțin, vin în contact direct cu sau controlează agentul primar de răcire din miezul reactorului.

„Control numeric” (2) înseamnă controlul automat al unui proces efectuat de un dispozitiv care utilizează date numerice introduse, de obicei, pe măsură ce se desfășoară operațiunea (ref. ISO 2382 ).

„Cod obiect” (GSN) înseamnă o formă executabilă de către un echipament a unei expresii corespunzătoare unuia sau mai multor procese („cod sursă” sau limbaj sursă), care a fost elaborată printr-un sistem de programare.

„Operațiuni, administrare sau întreținere” (Operations, Administration or Maintenance - „OAM”) (5) înseamnă efectuarea uneia sau a mai multora dintre următoarele sarcini:

a. stabilirea sau gestionarea oricăreia dintre următoarele:

1. conturi sau privilegii ale utilizatorilor sau ale administratorilor;

2. setări ale unui produs; sau

3. date de autentificare necesare sarcinilor descrise la punctul a.1. sau a.2.;

b. monitorizarea sau gestionarea stării de funcționare sau a performanței unui produs; sau

c. gestionarea registrelor sau a datelor de audit necesare oricărora dintre sarcinile descrise la punctul a sau b.

Notă:   „OAM” nu include niciuna dintre următoarele sarcini sau funcții de gestionare a cheilor asociate:

a.   furnizarea sau modernizarea oricărei funcții criptografice care nu este legată în mod direct de stabilirea sau de gestionarea datelor de autentificare necesare sarcinilor descrise la punctul a.1 ori a.2. de mai sus; sau

b.   efectuarea oricărei funcții criptografice a unui produs privind transmiterea (forwarding) sau traficul de date (data plane).

„Calculator optic” (4) înseamnă un calculator conceput sau modificat pentru a utiliza lumina la reprezentarea datelor și ale cărui elemente logice de calcul au la bază dispozitive optice cuplate direct.

„Circuit integrat optic” (3) înseamnă un „circuit integrat monolitic” sau un „circuit integrat hibrid” care conține unul sau mai multe componente, conceput să funcționeze ca dispozitiv fotosensibil sau fotoemițător ori să îndeplinească una sau mai multe funcții optice sau electrooptice.

„Comutare optică” (5) înseamnă rutarea sau comutarea semnalelor sub formă optică fără conversia lor în semnale electrice.

„Densitate de curent globală” (3) înseamnă numărul total de amperspire din bobină (adică suma numărului de spire înmulțită cu curentul maxim ce parcurge fiecare spiră) împărțit la secțiunea transversală totală a bobinei (cuprinzând filamentele supraconductoare, matricea metalică în care sunt încorporate filamentele supraconductoare, materialul de încapsulare, canalele de răcire etc.).

„Stat participant” (7 și 9) este un stat participant la Aranjamentul de la Wassenaar (a se vedea www.wassenaar.org).

„Putere de vârf” (6) înseamnă cel mai mare nivel de putere atins în „durata impulsului”.

„Rețea personală” (5) înseamnă un sistem de comunicații de date care are toate caracteristicile următoare:

a. permite comunicarea directă între un număr arbitrar de ‘dispozitive de date’ independente sau interconectate; și

b. este limitat la comunicarea între dispozitive aflate în imediata apropiere a unei persoane sau a unui controler (de exemplu, o singură încăpere, un singur birou sau un singur automobil, precum și spațiile din jurul acestora situate în apropiere).

Notă tehnică:

‘Dispozitiv de date' înseamnă un echipament capabil să transmită sau să recepționeze secvențe de informații digitale.

„Atomizare în plasmă” (1) înseamnă un proces de reducere a unei șarje de metal topit sau a unui metal solid în picături cu diametrul egal sau mai mic de 500 μm, utilizând torțe de plasmă într-un mediu de gaz inert.

„Administrarea puterii” (7) înseamnă modificarea puterii transmise a semnalului altimetrului în așa fel încât puterea recepționată la altitudinea „aeronavei” să fie întotdeauna la nivelul minim necesar pentru determinarea altitudinii.

„Separat anterior” (0 și 1) înseamnă aplicarea oricărui proces în scopul creșterii concentrației izotopului supus controlului.

„Control primar al zborului” (7) înseamnă controlul stabilității sau al manevrabilității „aeronavei”, utilizând generatoare de forță/de moment, adică suprafețe de control aerodinamic sau vectori de tracțiune.

„Elementul principal” (4), astfel cum se aplică în cadrul categoriei 4, este un „element principal” atunci când valoarea sa de înlocuire este mai mare de 35 % din valoarea totală a sistemului din care acesta face parte. Valoarea elementului este prețul plătit pentru elementul respectiv de către producătorul sistemului sau de către integratorul sistemului. Valoarea totală este prețul internațional normal de vânzare către terți în momentul producerii sau la livrare.

„Producție” (GTN, NTN și toate categoriile) înseamnă toate fazele de producție, cum ar fi: construcția, tehnologia de producție, fabricarea, integrarea, asamblarea (montarea), inspectarea, testarea, asigurarea calității.

„Echipamentul de producție” (1, 7 și 9) înseamnă scule, șabloane, montaje, mandrine, matrițe, ștanțe, dispozitive de fixare, mecanisme de aliniere, echipament de testare, alte mașini și componente ale acestora special concepute sau modificate pentru „dezvoltare” sau pentru una sau mai multe faze ale „producției”.

„Instalații de producție” (7 și 9) înseamnă „echipamentul de producție” și produsele software special concepute pentru aceasta, integrate în instalații destinate „dezvoltării” sau uneia ori mai multor faze ale „producției”.

„Program” (2 și 6) înseamnă o secvență de instrucțiuni pentru efectuarea unui proces exprimată într-o formă executabilă sau convertibilă într-o formă executabilă de către un calculator electronic.

„Compresia impulsului” (6) înseamnă codificarea și prelucrarea unui impuls de semnal radar de lungă durată prin transformarea într-un impuls de scurtă durată, menținând avantajele unei energii de impuls ridicate.

„Durata impulsului” (6) este durata unui impuls „laser” și înseamnă intervalul de timp dintre punctele de semiputere din flancul frontal și flancul posterior al unui impuls individual.

„Laser în impulsuri” (6) înseamnă un „laser” a cărui „durată a impulsului” este mai mică sau egală cu 0,25 secunde.

„Criptografie cuantică” (5) înseamnă o familie de tehnici de stabilire a cheilor partajate pentru „criptografie” prin măsurarea proprietăților de mecanică cuantică ale unui sistem fizic (inclusiv a proprietăților fizice guvernate în mod explicit de optica cuantică, teoria cuantică a câmpului sau electrodinamica cuantică).

„Salt de frecvență radar” (6) înseamnă orice tehnică ce modifică, potrivit unei secvențe pseudo-aleatoare, frecvența purtătoare a unui emițător radar în impulsuri, între impulsuri sau între grupe de impulsuri, cu o mărime egală sau mai mare decât lățimea de bandă a impulsului.

„Spectru împrăștiat radar” (6) înseamnă orice tehnică de modulare pentru repartiția energiei emisă de un semnal cu o bandă de frecvență relativ îngustă, pe o bandă de frecvență mult mai largă, folosind codificarea aleatorie sau pseudoaleatorie.

„Sensibilitatea radiantă” (6) este sensibilitatea radiantă (mA/W) = 0,807 × (lungime de undă în nm) × eficiența cuantică (QE).

Notă tehnică:

QE este în general exprimată sub formă de procent; totuși, în sensul acestei formule, QE este exprimată sub formă de zecimală mai mică decât unu, de exemplu 78 % este 0,78.

„Lățimea de bandă în timp real” (3) pentru „analizoarele de semnale” este cea mai largă gamă de frecvențe pentru care analizorul poate transforma în mod continuu și în întregime date din domeniul timp în rezultate din domeniul frecvență, folosind o transformată Fourier sau o altă transformare de timp discretă care procesează fiecare moment de intrare, fără o reducere a amplitudinii măsurate de peste 3 dB sub amplitudinea efectivă a semnalului cauzată de lacune sau de efecte ale funcției fereastră (windowing), furnizând sau afișând în același timp datele transformate.

„Prelucrare în timp real” (6) înseamnă prelucrarea datelor cu ajutorul unui sistem informatic care oferă nivelul necesar de funcționare, în funcție de resursele disponibile, cu un timp de răspuns garantat, indiferent de încărcarea sistemului, atunci când este stimulat de un eveniment extern.

„Repetabilitate” (7) înseamnă armonizarea între măsurători repetate ale aceleiași variabile efectuate în aceleași condiții de lucru atunci când între măsurători apar modificări ale condițiilor sau survin perioade de nefuncționare. [Referință: IEEE STD 528-2001 (abatere standard de 1 sigma)]

„Necesar” (GTN, 5, 6, 7, 9), astfel cum se aplică „tehnologiei”, se referă numai la acea parte a „tehnologiei” care este în mod special responsabilă de atingerea sau depășirea nivelurilor de performanță, a caracteristicilor sau a funcțiilor supuse controlului. O astfel de „tehnologie”„necesară” poate fi comună unor produse diferite.

„Rezoluție” (2) înseamnă incrementul minim al unui dispozitiv de măsurare; pentru instrumentele digitale, bitul cel mai puțin semnificativ (ref. ANSI B- 89.1.12).

„Agent pentru combaterea dezordinii publice” (1) înseamnă substanțe care, în condițiile de utilizare prevăzute pentru controlul situațiilor de dezordine publică, produc rapid asupra oamenilor efecte iritante sau de incapacitate fizică ce dispar la scurt timp după încetarea expunerii.

Notă tehnică:

Gazele lacrimogene sunt o subdiviziune a „agenților pentru combaterea dezordinii publice”.

„Robot” (2 și 8) înseamnă un mecanism de manipulare, care poate fi de tip cu traiectorie continuă sau punct cu punct, care poate utiliza senzori și care prezintă toate caracteristicile următoare:

a. este multifuncțional;

b. este capabil să poziționeze sau să orienteze materiale, piese, scule sau dispozitive speciale prin intermediul unor mișcări variabile în spațiu tridimensional;

c. încorporează trei sau mai multe dispozitive de deservire cu buclă închisă sau deschisă, printre care se pot număra și motoarele pas cu pas; și

d. este dotat cu „programabilitate accesibilă utilizatorului” prin metoda de învățare/redare sau prin intermediul unui calculator electronic care poate fi un controler logic programabil, adică fără intervenție mecanică.

N.B.   Definiția de mai sus nu include următoarele dispozitive:

1.   mecanisme de manipulare controlabile exclusiv manual/prin telecomandă;

2.   mecanisme de manipulare cu secvență fixă care sunt dispozitive mobile automatizate, funcționând conform unor mișcări programate limitate prin mijloace mecanice. Mișcările programate sunt limitate mecanic prin folosirea opritoarelor fixe, cum ar fi camele sau tijele. Succesiunea mișcărilor și alegerea traiectoriilor sau a unghiurilor nu sunt variabile ori modificabile prin mijloace mecanice, electronice sau electrice;

3.   mecanisme de manipulare cu secvență variabilă controlate mecanic care sunt dispozitive mobile automatizate, funcționând conform unor mișcări programate limitate prin mijloace mecanice. Mișcările programate sunt limitate mecanic prin opritoare fixe dar reglabile, cum ar fi camele sau tijele. Succesiunea mișcărilor și alegerea traiectoriilor sau a unghiurilor sunt variabile în limitele configurației programate. Variațiile sau modificările configurației programate (de exemplu, schimbarea camelor sau a tijelor) pe una sau mai multe axe de mișcare se efectuează exclusiv prin operații mecanice;

4.   mecanisme de manipulare cu secvență variabilă fără servocontrol care sunt dispozitive mobile automatizate, funcționând conform unor mișcări programate limitate prin mijloace mecanice. Programul este variabil, dar secvența este inițiată numai de semnalul binar provenind de la dispozitivele electrice binare sau de la opritoarele reglabile limitate prin mijloace mecanice;

5.   cărucioare-macara cu platformă, definite ca sisteme de manipulare funcționând în coordonate carteziene, construite ca parte integrantă a unui ansamblu vertical de compartimente de stocare și concepute pentru accesul la conținutul acestor compartimente în scopul stocării sau al extragerii.

„Atomizare centrifugă” (1) înseamnă un proces de reducere a unei șarje sau a unei băi de metal topit în picături cu diametrul egal sau mai mic de 500 microni prin intermediul unei forțe centrifuge.

„Mănunchiul” (1) este un fascicul de ‘fibre’ (de obicei 12-120) aproximativ paralele.

N.B.   ‘Fibra' este un fascicul de „monofilamente” (de obicei peste 200) dispuse aproximativ paralel.

„Excentricitate radială per rotație ax principal” (2) înseamnă deplasarea radială într-o rotație a axului principal, măsurată într-un plan perpendicular pe axul principal într-un punct pe suprafața de revoluție externă sau internă care trebuie testată (referință: ISO 230/1 1986, paragraful 5.61).

„Factor de scală” (giroscop sau accelerometru) (7) înseamnă raportul dintre modificarea semnalului de ieșire și modificarea semnalului de intrare care trebuie măsurat. Factorul de scală este în general evaluat ca înclinarea liniei drepte, care poate fi ajustată prin metoda celor mai mici pătrate, aplicată datelor de intrare-ieșire obținute prin modificarea ciclică a intrărilor pe întreg domeniul datelor de intrare.

„Timp de setare” (3) înseamnă timpul necesar ca valoarea de ieșire să ajungă la o jumătate de bit din valoarea finală la comutarea între oricare două niveluri ale convertorului.

„Analizor de semnale” (3) înseamnă un aparat care poate să măsoare și să afișeze caracteristicile de bază ale componentelor cu frecvență unică din semnalele cu mai multe frecvențe.

„Prelucrarea semnalelor” (3, 4, 5 și 6) înseamnă prelucrarea semnalelor generate extern purtătoare de informații, folosind algoritmi cum ar fi compresia timpului, filtrarea, extragerea, selectarea, corelarea, convoluția sau transformările între domenii (de exemplu, transformata Fourier rapidă sau transformata Walsh).

„Produse software” (GSN și toate categoriile) înseamnă o colecție de unul sau mai multe „programe” sau ‘microprograme’ stocate pe orice suport tangibil.

N.B.   ‘Microprogram’ înseamnă o secvență de instrucțiuni elementare, înregistrate într-o memorie specială, a căror execuție este declanșată prin introducerea instrucțiunii sale de referință într-un registru de instrucțiuni.

„Cod sursă” (sau limbaj sursă) (6, 7 și 9) este o expresie corespunzătoare unuia sau mai multor procese care poate fi transformată de un sistem de programare într-o formă executabilă de către echipament [„cod obiect” (sau limbaj obiect)].

„Vehicul spațial” (9) înseamnă sateliți activi și pasivi și sonde spațiale.

„Modul de serviciu al unui vehicul spațial” (9) înseamnă echipamentul care furnizează infrastructura de sprijin a „vehiculului spațial” și în care este amplasată „sarcina utilă a vehiculului spațial”.

„Sarcina utilă a vehiculului spațial” (9) înseamnă echipamentul, fixat pe „modulul de serviciu al unui vehicul spațial”, conceput pentru a îndeplini o misiune în spațiu (de exemplu, comunicații, observare, sarcini științifice).

„Calificat pentru utilizare spațială” (3, 6 și 7) înseamnă conceput, produs sau calificat prin testare reușită pentru a opera la altitudini de peste 100 km deasupra suprafeței Pământului.

N.B.   Stabilirea, pe baza testelor, a faptului că un anumit produs este „calificat pentru utilizare spațială” nu înseamnă că alte produse din aceeași serie sau lot de producție sunt „calificate pentru utilizare spațială” dacă nu sunt testate individual.

„Materiale fisionabile speciale” (0) înseamnă plutoniu 239, uraniu 233, „uraniu îmbogățit în izotopi 235 sau 233” și orice materiale care le conțin.

„Modulul specific” (0, 1 și 9) este modulul lui Young exprimat în pascali, echivalent cu N/m2 împărțit la greutatea specifică exprimată în N/m3, măsurat la o temperatură de (296 ± 2) K [(23 ± 2) °C] și la o umiditate relativă de (50 ± 5) %.

„Rezistența specifică la tracțiune” (0, 1 și 9) este rezistența maximă la tracțiune exprimată în pascali, echivalentă cu N/m2 împărțit la greutatea specifică exprimată în N/m3, măsurată la o temperatură de (296 ± 2) K [(23 ± 2) °C] și la o umiditate relativă de (50 ± 5) %.

„Giroscoape cu masă de rotație” (7) înseamnă giroscoape care utilizează mase în rotație continuă pentru a detecta mișcarea unghiulară.

„Călire rapidă” (1) înseamnă un procedeu de ‘solidificare rapidă’ a unei șarje de metal topit prin ciocnirea de un bloc răcit, obținându-se un produs sub formă de fulgi.

N.B.   ‘Solidificare rapidă’: solidificarea materialului topit la o viteză de răcire ce depășește 1 000 K/sec.

„Spectru împrăștiat” (5) înseamnă tehnica prin care energia dintr-un canal de comunicații în bandă relativ îngustă este împrăștiată pe un spectru de energie mult mai larg.

„Spectru împrăștiat” al unui radar (6) - a se vedea „Spectru împrăștiat radar”.

„Stabilitate” (7) înseamnă abaterea standard (1 sigma) a variației unui anumit parametru de la valoarea sa calibrată măsurată în condiții de temperatură stabilă. Poate fi exprimată ca funcție de timp.

„Statele care sunt (nu sunt) părți la Convenția privind armele chimice” (1) sunt statele pentru care Convenția privind interzicerea dezvoltării, producerii, stocării și folosirii armelor chimice și distrugerea acestora a intrat (nu a intrat) în vigoare. (A se vedea www.opcw.org).

„Substrat” (3) înseamnă o foaie de material de bază cu sau fără o schemă de conexiuni pe care sau în care se pot amplasa ‘componente discrete’, circuite integrate sau ambele.

N.B.1.   ‘Componentă discretă': un ‘element de circuit’ în capsulă separată, dispunând de propriile conexiuni externe.

N.B.2.   ‘Element de circuit': o singură componentă funcțională activă sau pasivă a unui circuit electronic, cum ar fi o diodă, un tranzistor, o rezistență, un condensator etc.

„Substraturi brute” (3 și 6) înseamnă compuși monolitici cu dimensiuni corespunzătoare pentru producerea de elemente optice, cum ar fi oglinzi sau ferestre optice.

„Subunitatea de toxină” (1) este un component separat din punct de vedere structural și funcțional al unei „toxine” întregi.

„Superaliaje” (2 și 9) înseamnă aliaje pe bază de nichel, cobalt sau fier care prezintă o rezistență superioară oricăror aliaje din seria AISI 300 la temperaturi mai mari de 922 K (649 °C) în condiții dificile de mediu și de funcționare.

„Superconductor” (1, 3, 5, 6 și 8) înseamnă materiale (adică metale, aliaje sau compuși) care își pot pierde în totalitate rezistența electrică (adică pot ajunge la o conductivitate electrică infinită și pot transporta curenți electrici foarte mari fără a produce căldură prin efectul Joule).

N.B.   Starea „supraconductoare” a unui material este caracterizată individual de o „temperatură critică”, de un câmp magnetic critic, care este funcție a temperaturii, și de o densitate critică a curentului, care este funcție atât a câmpului magnetic, cât și a temperaturii.

„Laser de putere ultraînaltă” („SHPL”) (6) înseamnă un „laser” capabil să emită (total sau parțial), o energie în impuls ce depășește 1 kJ într-un interval de 50 ms sau având o putere medie ori o putere CW de peste 20 kW.

„Formare superplastică” (1 și 2) înseamnă un proces de deformare la cald pentru metale care, în mod normal, sunt caracterizate prin valori scăzute ale elongației (sub 20 %) la punctul de rupere, determinat la temperatura mediului ambiant prin probe clasice de rezistență la tracțiune, cu scopul de a obține în timpul tratamentului elongații care să fie de cel puțin 2 ori mai mari decât valorile respective.

„Algoritm simetric” (5) înseamnă un algoritm criptografic care utilizează un cod identic, atât pentru criptare, cât și pentru decriptare.

N.B.   O utilizare obișnuită a „algoritmilor simetrici” este confidențialitatea datelor.

„Calculator cu rețele sistolice” (4) înseamnă un calculator în care fluxul și modificarea datelor pot fi controlate dinamic de către utilizator la nivel de poartă logică.

„Banda” (1) este un material constituit din „monofilamente”, ‘fibre', „mănunchiuri”, „meșe” sau „toroane” etc., întrepătrunse sau unidirecționale, de obicei preimpregnate cu rășină.

N.B.   ‘Fibra' este un fascicul de „monofilamente” (de obicei peste 200) dispuse aproximativ paralel.

„Tehnologie” (GTN, NTN și toate categoriile) înseamnă informații specifice necesare pentru „dezvoltarea”, „producția” sau „utilizarea” produselor. Aceste informații iau forma unor ‘date tehnice' sau a ‘asistenței tehnice’.

N.B.1.   ‘Asistența tehnică' se poate prezenta sub forme cum ar fi instrucțiunile, furnizarea de competențe, formarea, cunoștințele aplicate și serviciile de consultanță și poate implica transferul de ‘date tehnice’.

N.B.2.   ‘Datele tehnice' se pot prezenta sub forma unor copii heliografice, planuri, diagrame, modele, formule, tabele, proiecte și specificații tehnice, manuale și instrucțiuni scrise sau înregistrate pe alte suporturi ori dispozitive, cum ar fi discuri, benzi, memorii numai pentru citire.

„Circuit integrat tridimensional” (3) înseamnă un ansamblu de plachete semiconductoare sau de straturi active ale dispozitivului, integrate împreună, și având conexiuni via semiconductori care trec complet printr-un interposer, un substrat, o plachetă sau un strat pentru a stabili interconexiuni între straturile dispozitivului. Un interposer este o interfață care permite conexiuni electrice.

„Ax înclinabil” (2) înseamnă un ax portsculă care își modifică, în timpul procesului de prelucrare, poziția unghiulară a axei de referință în raport cu orice altă axă.

„Constanta de timp” (6) reprezintă timpul scurs de la aplicarea unui stimul luminos până când creșterea de curent atinge valoarea de 1-1/e ori valoarea finală (adică 63 % din valoarea finală).

„Capac” (9) înseamnă o componentă fixă în formă inelară (solidă sau segmentată) anexată suprafeței interioare a învelișului motorului de tip turbină sau o caracteristică a extremității exterioare a paletei de turbină care asigură în principal izolarea gazoasă între componentele fixe și cele mobile.

„Controlul total al zborului” (7) înseamnă un control automat al variabilelor de stare și al traiectoriei de zbor ale „aeronavei” pentru îndeplinirea obiectivelor misiunii care răspunde la modificări în timp real ale datelor referitoare la obiective, pericole sau alte „aeronave”.

„Viteză totală de transfer digital” (5) înseamnă numărul de biți, inclusiv biții de codificare a liniei, generali etc., pe unitate de timp, care este transferat între echipamentele corespondente în cadrul unui sistem digital de comunicații.

N.B.   A se vedea, de asemenea, „viteză de transfer digital”.

„Meșa” (1) este un fascicul de „monofilamente”, de obicei aproximativ paralele.

„Toxine” (1 și 2) înseamnă toxine sub formă de preparate sau de amestecuri izolate în mod deliberat, produse printr-un procedeu oarecare, altele decât toxinele prezente în calitate de contaminanți în alte materiale, cum ar fi probe patologice, culturi, produse alimentare sau stocuri de semințe de „micro-organisme”.

„Laser cu transfer”(6) înseamnă un „laser” excitat prin transferul de energie obținută din ciocnirea unui atom sau a unei molecule care nu produce efect laser cu un atom sau o moleculă care produce efect laser.

„Acordabil” (6) înseamnă capacitatea unui „laser” de a emite energie continuă pe toate lungimile de undă într-o gamă de diverse tranziții „laser”. Un „laser” cu selecție liniară emite lungimi de undă discrete în cadrul unei tranziții „laser” și nu este considerat „acordabil”.

„Repetabilitate a poziționării unidirecționale” (2) înseamnă cea mai mică dintre valorile s R↑ și R↓ ( înainte și înapoi), astfel cum sunt definite la punctul 3.21 din standardul ISO 230-2: 2014 sau de standarde naționale echivalente, ale unui ax al unei mașini-unelte individuale.

„Vehicul aerian fără pilot”(Unmanned Aerial Vehicle - UAV) (9) înseamnă orice aeronavă capabilă să decoleze, să efectueze un zbor controlat și să navigheze fără prezență umană la bord.

„Uraniu îmbogățit în izotopi 235 sau 233” (0) înseamnă uraniu care conține izotopul 235 sau 233 ori ambii izotopi în care raportul dintre suma cantităților acestor izotopi și cantitatea de izotop 238 este mai mare decât raportul dintre cantitățile de izotopi 235 și 238 din uraniul natural (0,71 %).

„Utilizare” (GTN, NTN și toate categoriile) înseamnă funcționarea, instalarea (inclusiv instalarea la fața locului), întreținerea (verificarea), repararea, revizia generală și modernizarea.

„Programabilitate accesibilă utilizatorului” (6) înseamnă posibilitatea utilizatorului de a introduce, de a modifica sau de a înlocui „programe” prin alte mijloace decât:

a. modificarea fizică a cablajelor sau a interconexiunilor; sau

b. stabilirea comenzilor de funcționare, inclusiv introducerea de parametri.

„Vaccinul” (1) este un produs medicinal preparat după o formulă farmaceutică care face obiectul unei licențe eliberate de către autoritățile de reglementare fie din țara producătoare, fie din țara utilizatoare, sau al unei autorizații de comercializare sau de testare clinică din partea acestor autorități, care este menit să stimuleze un răspuns imunitar de protecție la oameni sau animale pentru prevenirea unei boli a celor cărora le este administrat.

„Atomizare în vid” (1) înseamnă un proces de reducere a unei șarje de metal topit în picături cu diametrul egal sau mai mic de 500 microni prin evaporarea rapidă a unui gaz dizolvat în condiții de expunere în vid.

„Aripi cu geometrie variabilă” (7) înseamnă aripi care folosesc flapsuri sau volete compensatoare, volete de atac ori dispozitive oscilante la botul avionului, a căror poziție poate fi controlată în zbor.

„Toronul” (1) este un fascicul de ‘fibre’ torsionate.

N.B.   ‘Fibra' este un fascicul de „monofilamente” (de obicei peste 200) dispuse aproximativ paralel.

CATEGORIA 0 – MATERIALE, INSTALAȚII ȘI ECHIPAMENTE NUCLEARE

0ASisteme, echipamente și componente

0A001„Reactoare nucleare”, echipamente și componente ale acestora special concepute sau pregătite, după cum urmează:

a. „reactoare nucleare”;

b. vase metalice sau părți majore fabricate ale acestora, inclusiv capacul vasului de presiune al reactorului, special concepute sau pregătite să conțină zona activă a „reactorului nuclear”;

c. echipamente de manipulare special concepute sau pregătite pentru a introduce sau a extrage combustibilul dintr-un „reactor nuclear”;

d. bare de control special concepute sau pregătite pentru controlul procesului de fisiune într-un „reactor nuclear”, structurile de susținere sau sprijin ale acestora, mecanismele de acționare și tuburile de ghidare ale barelor;

e. tuburi sub presiune special concepute sau pregătite să conțină atât elementele combustibile, cât și agentul primar de răcire a unui „reactor nuclear”;

f. zirconiu metalic și aliaje, sub formă de tuburi (sau de ansambluri de tuburi), special concepute sau pregătite pentru a fi utilizate ca teacă a elementului combustibil într-un „reactor nuclear” și în cantități care depășesc 10 kg;

N.B.   Pentru tuburi de presiune din zirconiu a se vedea 0A001.e. iar pentru tuburi calandria a se vedea 0A001.h.

g. pompe de răcire și circulatoare de gaz, special concepute sau pregătite pentru a circula agentul primar de răcire a „reactoarelor nucleare”;

h. ‘componente interne ale reactorului nuclear' special concepute sau pregătite pentru a fi utilizate într-un „reactor nuclear”, inclusiv coloanele de susținere a miezului reactorului, canalele de combustibil, tuburile calandria, scuturile termice, deflectoarele, plăcile-rețea ale zonei active și plăcile difuzorului;

Notă tehnică:

În 0A001.h. ‘componente interne ale reactorului nuclear’ înseamnă orice structuri majore din vasul reactorului care îndeplinesc una sau mai multe funcții, cum sunt susținerea zonei active, menținerea alinierii combustibilului, dirijarea agentului primar de răcire, asigurând ecranarea la radiații a vasului reactorului și ghidarea instrumentației din zona activă.

i. schimbătoare de căldură după cum urmează:

1. generatoare de abur special concepute sau pregătite pentru a fi utilizate în circuitul primar de răcire a unui „reactor nuclear”;

2. alte schimbătoare de căldură special concepute sau pregătite pentru a fi utilizate în circuitul primar de răcire a unui „reactor nuclear”;

Notă:   0A001.i. nu supune controlului schimbătoarele de căldură pentru sistemele de siguranță ale reactorului, de exemplu, sistemul de răcire de urgență sau sistemele de răcire prin evacuarea căldurii reziduale.

j. instrumente de detecție și măsură a neutronilor, special concepute sau pregătite pentru determinarea nivelurilor fluxului de neutroni în zona activă a „reactorului nuclear”;

k. ‘scuturi termice externe' special concepute sau pregătite pentru a fi utilizate într-un „reactor nuclear” pentru reducerea pierderilor de căldură și de asemenea, pentru izolarea și protecția recipientului de siguranță.

Notă tehnică:

În 0A001.k. ‘Scuturi termice externe’ înseamnă orice structuri majore din vasul reactorului care reduc pierderea de căldură din reactor și reduc temperatura din recipientul de siguranță.

0BEchipamente de testare, inspecție si producție

0B001Instalații de separare a izotopilor „uraniului natural”, „uraniului sărăcit” și ai „materialelor fisionabile speciale”, precum și echipamente și componente special concepute sau pregătite pentru acest scop, după cum urmează:

a. instalații special concepute pentru separarea izotopilor „uraniului natural”, „uraniului sărăcit” sau ai „materialelor fisionabile speciale”, după cum urmează:

1. instalații de separare centrifugală pentru gaz;

2. instalații de separare prin difuzie gazoasă;

3. instalații de separare aerodinamică;

4. instalații de separare prin schimb chimic;

5. instalații de separare prin schimb ionic;

6. instalații de separare a izotopilor prin iradierea „laser” a vaporilor atomici;

7. instalații de separare a izotopilor prin iradierea „laser” a moleculelor;

8. instalații de separare din plasmă;

9. instalații electromagnetice de separare;

b. centrifuge pentru gaz și ansambluri și componente, special concepute sau pregătite pentru procesul de separare în centrifuge pentru gaz, după cum urmează:

Notă tehnică:

În 0B001.b., prin ‘material cu un raport rezistență-densitate ridicat’ se înțelege oricare din materialele următoare:

1.   oțel maraging cu o rezistență maximă la tracțiune egală cu 1,95 GPa sau mai mare;

2.   aliaje de aluminiu cu o rezistență maximă la tracțiune egală cu 0,46 GPa sau mai mare; sau

3.   „materiale fibroase sau filamentare” cu un „modul specific” mai mare de 3,18 × 106 m și o „rezistență specifică la tracțiune” mai mare de 7,62 × 104 m;

1. centrifuge pentru gaz;

2. ansambluri complete de rotoare;

3. tuburi rotoare cilindrice cu o grosime a peretelui egală sau mai mică de 12 mm și un diametru cuprins între 75 mm și 650 mm, confecționate din ‘materiale cu un raport rezistență-densitate ridicat’;

4. inele sau burdufuri cu o grosime a peretelui egală sau mai mică de 3 mm și un diametru cuprins între 75 mm și 650 mm, pentru a furniza un suport local tubului rotor sau pentru a lega un număr de tuburi rotoare, realizate din ‘materiale cu un raport rezistență-densitate ridicat’;

5. deflectoare cu un diametru cuprins între 75 mm și 650 mm destinate a fi montate în interiorul tubului rotor, realizate din ‘materiale cu un raport rezistență-densitate ridicat’.

6. garnituri de etanșare superioare/inferioare cu un diametru cuprins între 75 mm și 650 mm concepute pentru a fi montate la capetele tubului rotor și realizate din ‘materiale cu un raport rezistență-densitate ridicat’;

7. lagăre cu suspensie magnetică după cum urmează:

a. ansambluri de susținere care constau dintr-un electromagnet inelar suspendat în interiorul unei carcase realizate din sau căptușite cu „materiale rezistente la coroziunea cauzată de UF6” care conțin un mediu de amortizare și având un cuplaj magnetic cu o piesă polară sau cu al doilea magnet fixat la partea superioară a rotorului;

b. lagăre magnetice active special concepute sau pregătite pentru utilizarea în centrifuge cu gaz.

8. lagăre special concepute, ce conțin un ansamblu pivot-capac montat la un dispozitiv de amortizare;

9. pompe moleculare care constau din cilindri cu caneluri elicoidale pe suprafețele interne obținute prin extruziune sau prelucrare mecanică și alezare interioară;

10. statoare de formă inelară pentru motoare multifazice de curent alternativ și cu histerezis (sau cu reluctanță), pentru funcționarea sincronă în vid, într-un domeniu de frecvență de 600 Hz sau mai mare și la o putere de 40 VA sau mai mare;

11. incinte/carcase ale dispozitivului centrifugal care conțin ansamblul rotor tubular al unui dispozitiv centrifugal de gaz, constituite dintr-un cilindru rigid al cărui perete are grosimea de cel mult 30 mm, cu extremitățile prelucrate mecanic cu precizie care sunt dispuse paralel unele față de altele și perpendicular pe axa longitudinală a cilindrului, în intervalul de 0,05 grade sau mai puțin;

12. dispozitive de captare, compuse din tuburi special concepute sau pregătite pentru extracția UF6 sub formă de gaz din interiorul tubului rotorului centrifugei, pe principiul tubului Pitot, și care se pot racorda la sistemul central de prelevare a gazului;

13. schimbătoare de frecvență (convertori sau invertori) special concepute sau pregătite pentru alimentarea statoarelor motoarelor utilizate în procedeul de îmbogățire cu ajutorul dispozitivelor centrifugale pentru gaz și care au toate caracteristicile următoare, precum și componentele special concepute pentru acestea:

a. o frecvență multifazică de ieșire de 600 Hz sau mai mare; și

b. o stabilitate ridicată (cu un control al frecvenței mai bun de 0,2 %);

14. robineți de închidere și de reglare, după cum urmează:

a. robineți de închidere special concepuți și pregătiți să acționeze asupra fluxurilor gazoase de alimentare, de produs și de reziduu de UF6 care ies dintr-o centrifugă pentru gaz individuală;

b. robineți cu etanșare tip burduf realizați din sau protejați cu „materiale rezistente la coroziunea cauzată de UF6” cu un diametru interior de la 10 mm la 160 mm, special concepuți sau pregătiți pentru utilizarea în sistemele principale sau auxiliare ale instalațiilor de îmbogățire centrifugale pentru gaz;

c. echipamente și componente special concepute sau pregătite pentru procedeul de separare prin difuzie gazoasă, după cum urmează:

1. bariere de difuzie gazoasă realizate din materiale poroase metalice, polimerice sau ceramice „rezistente la coroziunea cauzată de UF6”, cu o dimensiune a porilor de la 10 nm la 100 nm, cu o grosime egală cu 5 mm sau mai mică și pentru configurații tubulare, cu un diametru egal cu 25 mm sau mai mic;

2. carcase de difuzie gazoasă realizate din sau protejate cu „materiale rezistente la coroziunea cauzată de UF6”;

3. compresoare sau suflante de gaz care au o capacitate de aspirație a UF6 de 1 m3/min sau mai mult și o presiune de descărcare de până la 500 kPa, și având un raport de compresie de 10:1 sau mai mic, realizate din sau protejate cu „materiale rezistente la coroziunea cauzată de UF6”;

4. garnituri de etanșare a arborilor compresoarelor sau suflantelor menționate la 0B001.c.3. și concepute pentru o rată de pierdere a gazului tampon mai mică de 1 000 cm3/min;

5. schimbătoare de căldură realizate din sau protejate cu „materiale rezistente la coroziunea cauzată de UF6” și concepute pentru o rată a pierderii de presiune mai mică de 10 Pa pe oră la o presiune diferențială de 100 kPa;

6. robineți cu etanșare tip burduf, manuali sau automați, de închidere sau reglare, realizați din sau protejați cu „materiale rezistente la coroziunea cauzată de UF6”;

d. echipamente și componente, special concepute sau pregătite pentru procedeul de separare aerodinamică:

1. ajutajele de separare care constau din canale curbate, prevăzute cu crestături, cu raza de curbură mai mică de 1 mm, rezistente la coroziunea cauzată de UF6 și care au în interior o muchie ascuțită care separă fluxul de gaz ce trece prin ajutaj în două fluxuri;

2. tuburi cilindrice sau conice (tuburi vortex), realizate din sau protejate cu „materiale rezistente la coroziunea cauzată de UF6” și echipate cu una sau mai multe căi de admisie tangențiale;

3. compresoare sau suflante de gaz realizate din sau căptușite cu „materiale rezistente la coroziunea cauzată de UF6” și garniturile corespunzătoare de etanșare a arborilor;

4. schimbătoare de căldură realizate din sau protejate cu „materiale rezistente la coroziunea cauzată de UF6”;

5. incinte pentru elementele de separare, realizate din sau protejate cu „materiale rezistente la coroziunea cauzată de UF6” care pot conține tuburi vortex sau ajutaje de separare;

6. robineți cu etanșare tip burduf, manuali sau automați, de închidere sau reglare, realizați din sau protejați cu „materiale rezistente la coroziunea cauzată de UF6”, cu un diametru de 40 mm sau mai mult;

7. sisteme de separare a UF6 de gazul purtător (hidrogen sau heliu) pentru a reduce conținutul de UF6 la 1 ppm sau mai puțin, care includ:

a. schimbătoare de căldură criogenice și crioseparatoare capabile să atingă temperaturi mai mici sau egale cu 153 K (– 120 °C);

b. aparate de refrigerare criogenică capabile să atingă temperaturi mai mici sau egale cu 153 K (– 120 °C);

c. ajutaje de separare sau tuburi vortex pentru separarea UF6 de gazul purtător;

d. capcane de frig pentru UF6 capabile să înghețe UF6;

e. echipamente și componente special concepute sau pregătite pentru procedeul de separare prin schimb chimic:

1. coloane de schimb rapid lichid-lichid în contracurent cu un timp de staționare de 30 secunde sau mai puțin și rezistente la acțiunea corozivă a soluțiilor de acid clorhidric concentrat (de exemplu, realizate din sau protejate cu sticlă sau materiale plastice corespunzătoare de tipul polimeri de hidrocarburi fluorurate);

2. contactori centrifugali de schimb rapid lichid-lichid cu un timp de staționare de 30 secunde sau mai puțin, rezistenți la acțiunea corozivă a soluțiilor de acid clorhidric concentrat (de exemplu, confecționați din sau protejați cu sticlă sau materiale plastice corespunzătoare de tipul polimeri de fluorocarburi);

3. celule de reducere electrochimică, rezistente la efectul de coroziune al soluțiilor de acid clorhidric concentrat, destinate reducerii uraniului dintr-o stare de valență la alta;

4. echipamente de alimentare cu celule de reducere electrochimică, pentru prelevarea U+4 din fluxul organic și, pentru părțile în contact cu fluxul, realizate din sau protejate cu materiale corespunzătoare (de exemplu, sticlă, polimeri de fluorocarburi, sulfat de polifenil, polieter sulfonat și grafit impregnat cu rășină);

5. sisteme de pregătire a alimentării pentru producerea soluțiilor de clorură de uraniu de mare puritate, compuse din echipamente de purificare prin dizolvare, extracție cu solvenți și/sau schimb de ioni, precum și celulele electrolitice pentru reducerea uraniului U+6 sau U+4 la U+3;

6. sisteme de oxidare a uraniului de la U+3 la U+4;

f. echipamente și componente special concepute sau pregătite pentru procedeul de separare prin schimb de ioni, după cum urmează:

1. rășini schimbătoare de ioni cu reacție rapidă, rășini poroase macroreticulare sau peliculare ale căror grupări active de schimb chimic se limitează la un strat superficial care acoperă un suport poros inactiv și alte structuri compozite sub o formă adecvată, inclusiv sub formă de particule sau de fibre, cu un diametru de 0,2 mm sau mai mic, rezistente la soluții de acid clorhidric concentrat și concepute pentru a se obține un timp de înjumătățire a vitezei de schimb mai mic de 10 s și care pot funcționa la temperaturi cuprinse între 373 K (100 °C) și 473 K (200 °C);

2. coloane schimbătoare de ioni (cilindrice) cu un diametru mai mare de 1 000 mm, realizate din sau căptușite cu materiale rezistente la acid clorhidric concentrat (de exemplu, titan sau materiale plastice pe bază de fluorocarburi) și capabile să funcționeze la temperaturi cuprinse între 373 K (100 °C) și 473 K (200 °C) și la presiuni mai mari de 0,7 MPa;

3. sisteme schimbătoare de ioni cu reflux (sisteme de oxidare sau reducere chimică sau electrochimică) pentru regenerarea agenților chimici de reducere sau de oxidare utilizați în cascadele pentru intensificarea schimbului de ioni;

g. echipamente și componente special concepute sau pregătite pentru procedeele de separare pe bază de laser care utilizează separarea izotopilor prin iradierea cu laser a vaporilor atomici, după cum urmează:

1. sisteme de vaporizare a uraniului metalic concepute pentru a realiza eliberarea unei puteri de 1 kW sau mai mult asupra țintei, destinate a fi utilizate în îmbogățirea prin laser;

2. sisteme de manipulare a uraniului metalic lichid sau în stare de vapori special concepute sau pregătite pentru manipularea uraniului metalic lichid pentru uraniu topit, sau aliaje de uraniu topite sau a uraniului în stare vapori destinate a fi utilizate în îmbogățirea prin laser, precum și componentele special concepute pentru acest scop;

N.B.   A SE VEDEA, DE ASEMENEA, 2A225.

3. ansambluri colectoare de produse și reziduuri pentru uraniul metalic în stare lichidă sau solidă, realizate din sau căptușite cu materiale rezistente la căldură și la coroziunea uraniului în stare lichidă sau de vapori, cum sunt cele de grafit acoperit cu oxid de ytriu sau tantal;

4. incinte de module separatoare (vase cilindrice sau paralelipipedice) care permit instalarea sursei de vapori de uraniu metalic, a tunurilor de electroni și a colectorilor pentru produse și reziduuri;

5. „lasere” sau sisteme „laser” special concepute sau pregătite pentru separarea izotopilor de uraniu prevăzuți cu un stabilizator de frecvență pentru a putea să funcționeze pe perioade lungi;

N.B.   A SE VEDEA, DE ASEMENEA, 6A005 ȘI 6A205.

h. echipamente și componente special concepute sau pregătite pentru procedeele de separare pe bază de laser care utilizează separarea izotopilor prin iradierea cu laser a moleculelor, după cum urmează:

1. ajutaje de descărcare supersonică pentru răcirea amestecurilor de UF6 și a gazelor purtătoare până la 150 K (– 123 °C) sau mai puțin și realizate din „materiale rezistente la coroziunea cauzată de UF6”;

2. componente sau dispozitive ale colectorilor pentru produs și reziduuri, special concepute sau pregătite pentru colectarea materialului din uraniu sau a reziduurilor din uraniu ca urmare a iluminării cu lumină laser, realizate din „materiale rezistente la coroziunea cauzată de UF6”;

3. compresoare realizate din sau căptușite cu „materiale rezistente la coroziunea cauzată de UF6” și garniturile de etanșare ale arborilor acestora;

4. echipamente pentru fluorurarea UF5 (solid) la UF6 (gaz);

5. sisteme de separare a UF6 de gazul purtător (de exemplu, azot, argon sau un alt gaz) care cuprind următoarele echipamente:

a. schimbătoare de căldură criogenice și crioseparatoare capabile să atingă temperaturi mai mici sau egale cu 153 K (– 120 °C);

b. aparate de refrigerare criogenică capabile să atingă temperaturi mai mici sau egale cu 153 K (– 120 °C);

c. capcane de frig pentru UF6 capabile să înghețe UF6;

6. „lasere” sau sisteme „laser” special concepute sau pregătite pentru separarea izotopilor de uraniu prevăzuți cu un stabilizator de frecvență pentru a putea să funcționeze pe perioade lungi;

N.B.   A SE VEDEA, DE ASEMENEA, 6A005 ȘI 6A205.

i. echipamente și componente special concepute sau pregătite pentru procedeul de separare cu plasmă:

1. surse de energie cu microunde și antene pentru producerea sau accelerarea ionilor cu frecvența de ieșire mai mare de 30 GHz și putere medie de ieșire mai mare de 50 kW;

2. bobine de excitație ionică, de radiofrecvență, pentru frecvențe mai mari de 100 kHz și capabile să suporte o putere medie mai mare de 40 kW;

3. sisteme generatoare de plasmă de uraniu;

4. neutilizate;

5. colectori pentru produse și reziduuri, pentru uraniul metalic în stare solidă, realizate din sau căptușite cu materiale rezistente la căldură și la coroziunea uraniului în stare de vapori, cum sunt cele de grafit acoperit cu oxid de ytriu sau tantal;

6. incinte cu module separatoare (cilindrice) pentru instalarea sursei de plasmă de uraniu, a bobinei de excitație de radiofrecvență și a colectorilor de produs și de reziduuri, realizate dintr-un material adecvat nemagnetic (de exemplu, oțel inoxidabil);

j. echipamente și componente, special concepute și pregătite pentru procedeul de separare electromagnetică, după cum urmează:

1. surse de ioni singulare sau multiple, formate dintr-o sursă de vapori, ionizator și accelerator de fascicul, realizate din materiale nemagnetice adecvate (de exemplu, grafit, oțel inoxidabil sau cupru) și capabile sa furnizeze un curent total de ionizare egal cu 50 mA sau mai mare;

2. colectori de ioni cu două sau mai multe fante sau buzunare pentru colectarea fasciculelor de ioni de uraniu îmbogățit sau sărăcit, realizate din materiale adecvate nemagnetice (de exemplu, grafit sau oțel inoxidabil);

3. incinte vidate pentru separatorii electromagnetici de uraniu, realizate din materiale nemagnetice (de exemplu, oțel inoxidabil) și proiectate pentru a funcționa la presiuni mai mici sau egale cu 0,1 Pa;

4. piese polare cu un diametru mai mare de 2 m;

5. surse de alimentare de înaltă tensiune pentru surse de ioni, care au toate caracteristicile următoare:

a. capabile de o funcționare permanentă;

b. tensiunea de ieșire mai mare sau egală cu 20 000 V;

c. curent de ieșire mai mare sau egal cu 1 A; și

d. variații ale tensiunii mai mici de 0,01 % pe o perioadă de 8 ore;

N.B.   A SE VEDEA, DE ASEMENEA, 3A227.

6. surse de alimentare a magneților (putere mare, curent continuu) care au toate caracteristicile următoare:

a. capabile de o funcționare permanentă cu un curent de ieșire mai mare sau egal cu 500 A, la o tensiune mai mare sau egală cu 100 V; și

b. care au variații ale intensității curentului sau ale tensiunii mai mici de 0,01 % pe o perioadă de 8 ore.

N.B.   A SE VEDEA, DE ASEMENEA, 3A226.

0B002Sisteme auxiliare, echipamente și componente special concepute sau pregătite pentru uzinele de separare izotopică menționate la 0B001, realizate din sau căptușite cu „materiale rezistente la coroziunea cauzată de UF6”, după cum urmează:

a. autoclave de alimentare, cuptoare sau sisteme, utilizate pentru introducerea UF6 în procesul de îmbogățire;

b. condensatori sau capcane de frig utilizate pentru extragerea UF6, în procesul de îmbogățire, în vederea transferului său ulterior după încălzire;

c. stații pentru produse și reziduuri, în vederea transferului UF6 în containere;

d. stații de lichefiere sau solidificare utilizate pentru extracția UF6 din procesul de îmbogățire, prin compresie, răcire și conversia UF6 la o formă lichidă sau solidă;

e. sisteme de conducte și colectori special concepute sau pregătite pentru manipularea UF6 în interiorul cascadelor de difuzie, de centrifugare sau aerodinamice;

f. sisteme și pompe de vid, după cum urmează:

1. distribuitoare, colectori de vid sau pompe de vid, care au o capacitate de aspirație egală cu 5 m3/min sau mai mare;

2. pompe de vid special concepute pentru a funcționa în atmosferă de UF6, realizate din sau căptușite cu „materiale rezistente la coroziunea cauzată de UF6”; sau

3. sisteme de vid constituite din distribuitoare de vid, colectoare de vid și pompe de vid concepute să funcționeze în atmosfere de UF6;

g. spectrometre de masă pentru UF6/surse de ioni, pregătite pentru prelevarea permanentă a eșantioanelor din fluxul gazos de UF6 și care prezintă toate caracteristicile următoare:

1. capabile să măsoare ioni cu masa atomică de 320 unități atomice de masă sau mai mare și cu o rezoluție mai bună de 1 parte la 320;

2. surse de ioni realizate din sau protejate cu nichel, aliaje pe bază de nichel-cupru cu un conținut de nichel de minimum 60 % din greutate, sau aliaje de nichel-crom;

3. surse de ionizare prin bombardare cu electroni; și

4. sistem colector corespunzător pentru analiza izotopică.

0B003Instalații de conversie a uraniului și echipamente special concepute sau pregătite pentru acest scop:

a. sisteme pentru conversia concentratelor de minereu de uraniu în UO3;

b. sisteme pentru conversia UO3 în UF6;

c. sisteme pentru conversia UO3 în UO2;

d. sisteme pentru conversia UO2 în UF4;

e. sisteme pentru conversia UF4 în UF6;

f. sisteme pentru conversia UF4 în uraniu metalic;

g. sisteme pentru conversia UF6 în UO2;

h. sisteme pentru conversia UF6 în UF4;

i. sisteme pentru conversia UO2 în UCl4.

0B004Instalații de producere sau de concentrare a apei grele, a deuteriului sau a compușilor de deuteriu, precum și echipamente și componente special concepute sau pregătite pentru aceste scopuri:

a. instalații de producere și concentrare a apei grele, a deuteriului sau a compușilor de deuteriu, după cum urmează:

1. instalații de schimb apă-hidrogen sulfurat;

2. instalații de schimb amoniac-hidrogen;

b. echipamente și componente, după cum urmează:

1. turnuri de schimb apă-hidrogen sulfurat, cu un diametru de 1,5 m sau mai mult, capabile să funcționeze la presiuni mai mari sau egale cu 2 MPa;

2. suflante sau compresoare centrifugale, cu un singur etaj, la presiune scăzută (0,2 MPa), pentru circularea hidrogenului sulfurat (gaz care conține mai mult de 70 % H2S) cu un debit de 56 m3/s sau mai mare atunci când funcționează la o presiune de aspirare de 1,8 MPa sau mai mare și echipate cu garnituri concepute pentru a fi utilizate în mediu umed în prezența H2S;

3. turnuri de schimb amoniac-hidrogen, cu o înălțime de 35 m sau mai mare, cu un diametru cuprins între 1,5 m și 2,5 m, capabile să funcționeze la presiuni mai mari de 15 MPa;

4. structuri interne ale turnurilor, inclusiv prize de prelevare și pompe aferente treptelor, pompe submersibile, pentru obținerea apei grele prin procedeul de schimb amoniac-hidrogen;

5. instalații de cracare a amoniacului, cu o presiune de funcționare egală sau mai mare de 3 MPa, pentru obținerea apei grele prin procedeul de schimb amoniac-hidrogen;

6. analizori cu absorbție în infraroșu, capabili să analizeze permanent raportul hidrogen-deuteriu, la concentrații ale deuteriului egale sau mai mari de 90 %;

7. arzători catalitici pentru conversia gazului de deuteriu îmbogățit în apă grea, prin procedeul de schimb amoniac-hidrogen;

8. sisteme complete de îmbogățire a apei grele sau coloane concepute în acest scop, pentru îmbogățirea apei grele până la nivelul de concentrație a deuteriului cerut de reactorii nucleari;

9. convertizoare pentru sinteza amoniacului sau unități de sinteză a amoniacului, special concepute sau pregătite pentru producția de apă grea prin procedeul de schimb amoniac-hidrogen.

0B005Instalații special concepute pentru fabricarea elementelor de combustibil pentru „reactoare nucleare” și echipamente special concepute pentru acest scop.

Notă tehnică:

Un echipament special conceput sau pregătit pentru fabricarea elementelor de combustibil pentru „reactoare nucleare” include echipamente care:

1.   intră în mod normal în contact direct cu materialele nucleare, le procesează sau controlează direct fluxul de producție;

2.   asigură etanșarea materialelor nucleare în interiorul tecii;

3.   verifică integritatea tecii sau a etanșării;

4.   verifică parametrii finali ai elementelor de combustibil etanșat; sau

5.   este utilizată pentru asamblarea elementelor reactorului.

0B006Instalații de reprocesare a elementelor de combustibil iradiat pentru „reactoare nucleare” și echipamente și componente special concepute sau pregătite în acest scop.

Notă:   0B006 include:

a.   instalații de reprocesare a elementelor de combustibil iradiat pentru „reactoare nucleare”, inclusiv echipamente și componente care sunt în mod normal în contact direct cu combustibilul iradiat și care controlează direct principalele fluxuri de procesare a materialelor nucleare și a produselor de fisiune;

b.   mașini de tocat sau de mărunțit elementele de combustibil, adică echipamente telecomandate destinate tăierii, tocării, mărunțirii sau forfecării ansamblurilor de combustibil iradiat pentru „reactoare nucleare”, fasciculelor sau barelor;

c.   dizolvatoare, rezervoare care asigură condiții de anticriticitate (de exemplu, recipiente cu diametru mic, inelare sau plate) special concepute sau pregătite pentru dizolvarea combustibilului nuclear iradiat, rezistente la căldură și coroziune și care pot fi încărcate și menținute în funcțiune prin comandă de la distanță;

d.   extractoare cu solvent, cum ar fi coloanele cu umplutură sau cu pulsații, amestecători-decantori și extractori centrifugi, rezistente la acțiunea corozivă a acidului azotic și special concepute sau pregătite pentru a fi utilizate în instalațiile de reprocesare a „uraniului natural”, a „uraniului sărăcit” și a „materialelor fisionabile speciale”;

e.   recipiente de păstrare sau de stocare special concepute pentru a evita criticitatea și a rezista la acțiunea corozivă a acidului azotic;

Notă tehnică:

Recipientele de păstrare sau de stocare pot prezenta următoarele caracteristici:

1.   pereți sau structuri interne care au un echivalent în bor (calculat, pentru toți constituenții, conform notei din 0C004) de cel puțin 2 %;

2.   un diametru maxim de 175 mm pentru configurații cilindrice; sau

3.   o lățime maximă de 75 mm pentru o configurație plată sau inelară.

f.   sisteme de măsurare a neutronilor, special concepute sau pregătite pentru procesul de integrare și utilizare cu sisteme automate de control într-o instalație de reprocesare a „uraniului natural”, a „uraniului sărăcit” și a „materialelor fisionabile speciale”.

0B007Instalații de conversie a plutoniului și echipamente special concepute sau pregătite în acest scop, după cum urmează:

a. sisteme de conversie a azotatului de plutoniu în oxid de plutoniu;

b. sisteme de producție a plutoniului metalic.

0CMateriale

0C001„Uraniu natural” sau „uraniu sărăcit” sau toriu sub formă de metal, aliaj, compus chimic sau concentrat și orice alte materiale care conțin una sau mai multe din materialele menționate mai sus;

Notă:   0C001 nu supune controlului:

a.   cantități de patru grame sau mai puțin de „uraniu natural” sau „uraniu sărăcit”, în cazul în care acestea sunt conținute într-un instrument de detecție;

b.   „uraniu sărăcit” special fabricat pentru următoarele aplicații nenucleare civile:

1.   ecranare;

2.   ambalare;

3.   lest cu o masă sub 100 kg;

4.   contragreutăți cu o masă sub 100 kg;

c.   aliaje cu un conținut maxim de 5 % toriu;

d.   produse ceramice care conțin toriu, fabricate pentru utilizări nenucleare.

0C002„Materiale fisionabile speciale”

Notă:   0C002 nu supune controlului cantități de patru „grame efective” sau mai puțin, în cazul în care acestea sunt conținute într-un instrument de detecție.

0C003Deuteriu, apă grea (oxid de deuteriu) și alți compuși ai deuteriului, precum și amestecuri și soluții care conțin deuteriu, în care raportul izotopic deuteriu-hidrogen este mai mare de 1:5 000.

0C004Grafit cu un grad de puritate corespunzător unui conținut mai mic de 5 ppm ‘echivalent în bor' și o densitate mai mare de 1,50 g/cm3 pentru utilizare într-un „reactor nuclear”, în cantități care depășesc 1 kg.

N.B.   A SE VEDEA, DE ASEMENEA, 1C107

Nota 1:   În scopul controlului exporturilor, autoritățile competente ale statului membru în care exportatorul este stabilit vor determina dacă exporturile de grafit care îndeplinește specificațiile anterioare sunt destinate utilizării într-un „reactor nuclear”.

Nota 2:   În 0C004, ‘echivalent în bor’ (EB) este definit ca sumă de EBz pentru impurități (excluzând EBcarbon deoarece carbonul nu este considerat impuritate), inclusiv bor, în care:

EBZ (ppm) = FC × concentrația elementului Z în ppm;

image

iar σB și σZ sunt secțiuni transversale de captură a neutronilor termici (barn) pentru borul prezent în natură și elementul Z; iar AB și AZ sunt masele atomice ale borului prezent în natură și respectiv elementului Z.

0C005Compuși sau pudre special pregătite pentru formarea barierelor de difuzie gazoasă, rezistente la coroziunea cauzată de UF6 (de exemplu, nichel sau aliaje care conțin în greutate 60 % nichel sau mai mult, oxid de aluminiu și polimeri de hidrocarburi în întregime fluorurate) care au un grad de puritate de 99,9 % sau mai mare, o dimensiune medie a particulelor mai mică de 10 microni măsurată după standardul B330 al Asociației pentru Încercări și Materiale din SUA (ASTM) și un grad înalt de uniformitate a dimensiunilor particulelor.

0DProduse software

0D001„Produse software” special concepute sau modificate pentru „dezvoltarea”, „producția” sau „utilizarea” produselor menționate la această categorie.

0ETehnologie

0E001„Tehnologie”, în conformitate cu Nota privind tehnologia nucleară pentru „dezvoltarea”, „producția” sau „utilizarea” produselor menționate la această categorie.

CATEGORIA 1 – MATERIALE SPECIALE ȘI ECHIPAMENTE CONEXE

1ASisteme, echipamente și componente

1A001Componente fabricate din compuși fluorurați, după cum urmează:

a. dispozitive de etanșare, garnituri, agenți de etanșare sau rezervoare elastice pentru combustibil, special concepute pentru utilizare în domeniul „aeronavelor” sau în domeniul aerospațial, realizate din mai mult de 50 % în greutate din oricare din materialele menționate la 1C009.b sau 1C009.c;

b. neutilizat;

c. neutilizat.

1A002Structuri sau produse laminate „compozite”, având oricare din următoarele caracteristici:

N.B.   A SE VEDEA, DE ASEMENEA, 1A202, 9A010 și 9A110

a. conțin o „matrice” organică și sunt fabricate din materiale menționate la 1C010.c., 1C010.d. sau 1C010.e.; sau

b. conțin o „matrice” din metal sau carbon și sunt fabricate din oricare din următoarele:

1. „materiale fibroase sau filamentare” din carbon având toate caracteristicile următoare:

a. un „modul specific” care depășește 10,15 × 106 m; și

b. o „rezistență specifică de rupere la întindere” ce depășește 17,7 × 104 m; sau

2. materiale menționate la1C010.c.

Nota 1:   1A002 nu supune controlului structuri sau produse laminate „compozite” fabricate din „materiale fibroase sau filamentare” din carbon impregnate cu rășini epoxidice, utilizate la repararea structurilor sau produselor laminate pentru „aeronave civile” și având toate caracteristicile următoare:

a.   o suprafață care nu depășește 1 m2;

b.   o lungime care nu depășește 2,5 m; și

c.   o lățime care depășește 15 mm.

Nota 2:   1A002 nu supune controlului produse semifabricate, special concepute pentru scopuri pur civile după cum urmează:

a.   produse pentru sport;

b.   industria de automobile;

c.   industria de mașini unelte;

d.   aplicațiile medicale.

Nota 3:   1A002.b.1 nu supune controlului produse semifabricate care conțin maxim două dimensiuni de filamente împletite și care sunt special concepute pentru următoarele aplicații:

a.   cuptoare pentru tratamentul termic al metalelor utilizate pentru revenire;

b.   echipamente de producere a cristalelor de silicon.

Nota 4:   1A002 nu supune controlului produse finite, special concepute pentru o aplicație specifică.

1A003Produse din poliimide aromatice nefuzibile, sub formă de film, folie, bandă sau panglică, având oricare din următoarele caracteristici:

a. o grosime care depășește 0,254 mm; sau

b. acoperite sau laminate cu carbon, grafit, metale sau substanțe magnetice.

Notă:   1A003 nu supune controlului produsele atunci când sunt acoperite sau laminate cu cupru și concepute pentru producția de plăci cu circuite electronice imprimate.

N.B.   Pentru poliimidele aromatice „fuzibile” sub orice formă, a se vedea 1C008.a.3.

1A004Echipamente de protecție și detectare și componente, altele decât cele menționate în Lista produselor militare, după cum urmează:

N.B.   A SE VEDEA, DE ASEMENEA, LISTA PRODUSELOR MILITARE, 2B351 ȘI 2B352.

a. măști care acoperă întreaga față, cartușe filtrante și echipamente de decontaminare, concepute sau modificate pentru protecția împotriva oricăruia dintre următorii agenți, precum și componentele special concepute ale acestora, după cum urmează:

Notă:   1A004.a. include aparate de respirat de purificare a aerului (PAPR) care sunt concepute sau modificate pentru protecția împotriva agenților sau materialelor menționate la 1A004.a.

Notă tehnică:

În sensul celor menționate la 1A004.a.:

1.   măștile pentru întreaga față sunt, de asemenea, cunoscute sub denumirea de măști de gaze.

2.   Cartușele filtrante includ cartușele de filtrare.

1. „agenți biologici”;

2. ‘materiale radioactive’;

3. agenți de război chimic (CW); sau

4. „agenți pentru combaterea dezordinii publice”, printre care:

a. α-brombenzenacetonitril (cianură de brombenzil) (CA) (CAS 5798-79-8);

b. [(2-clorfenil) metilen] propandinitril, (O-clorobenzilidenmalononitril) (CS) (CAS 2698-41-1);

c. 2-clor-1- feniletanonă, clorură de fenilacil (ω-cloroacetofenonă) (CN) (CAS 532-27-4);

d. dibenz-(b,f)-1,4-oxazepină (CR) (CAS 257-07-8);

e. 10-clor-5,10 dihidrofenarsazină, adamsită, (fenarsazin clorură) (DM), (CAS 578-94-9);

f. N-nonanoilmorfolină, (MPA) (CAS 5299-64-9);

b. costume, mănuși și încălțăminte de protecție, special concepute sau modificate pentru protecție împotriva oricăruia dintre următorii agenți:

1. „agenți biologici”;

2. ‘materiale radioactive'; sau

3. agenți de război chimic (CW);

c. sisteme de detectare special concepute sau modificate pentru detecția sau identificarea oricăruia dintre următorii agenți, precum și componentele special concepute ale acestora:

1. „agenți biologici”;

2. ‘materiale radioactive'; sau

3. agenți de război chimic (CW).

d. echipament electronic conceput pentru detectarea sau identificarea automată a prezenței reziduurilor „explozive” și care utilizează tehnici de ‘detectare a urmelor’ (de exemplu, unda acustică de suprafață, spectrometria de mobilitate ionică, spectrometria de mobilitate diferențială, spectrometria de masă).

Notă tehnică:

'Detectarea urmelor' înseamnă capacitatea de a detecta mai puțin de 1 ppm sub formă de vapori sau 1 mg sub formă solidă sau lichidă.

Nota 1:   1A004.d nu supune controlului echipamente special concepute pentru uz de laborator.

Nota 2:   1A004.d nu supune controlului porțile de scanare de securitate fără contact, prin care se trece.

Notă:   1A004 nu supune controlului:

a.   Dozimetrele personale pentru monitorizarea radiațiilor;

b.   Echipamentele de sănătate și siguranță la locul de muncă limitate prin concepție sau funcționare la protecția împotriva accidentelor specifice siguranței rezidențiale sau industriei civile inclusiv:

1.   mineritul;

2.   lucrările în cariere;

3.   agricultura;

4.   sectorul farmaceutic;

5.   sectorul medical;

6.   sectorul veterinar;

7.   protecția mediului;

8.   gestionarea deșeurilor;

9.   industria alimentară.

Note tehnice:

1.   1A004 include echipamente și componente care au fost identificate, testate cu succes la standardele naționale sau care s-au dovedit eficiente în alte situații, pentru detecția sau pentru protecția împotriva ‘materialelor radioactive' „agenților biologici”, agenților de război chimic, ‘simulanților' sau „agenților pentru combaterea dezordinii publice”, chiar dacă astfel de echipamente sau componente sunt utilizate în industrii civile cum sunt mineritul, lucrările în cariere, agricultura, industria farmaceutică, sectorul medical și veterinar, protecția mediului, gestionarea deșeurilor sau industria alimentară.

2.   'Simulantul' este o substanță sau un material utilizat în locul unui agent toxic (chimic sau biologic) în instruire, cercetare, testare sau evaluare.

3.   În sensul celor menționate la 1A004, ‘materiale radioactive’ sunt materiale selectate sau modificate pentru a le spori capacitatea de a produce vătămări asupra oamenilor sau animalelor, de a degrada echipamente sau de a distruge culturi sau mediul înconjurător.

1A005Veste antiglonț și componente special concepute pentru acestea, după cum urmează:

N.B.   A SE VEDEA, DE ASEMENEA, LISTA PRODUSELOR MILITARE.

a. veste antiglonț ușoare care nu sunt fabricate în conformitate cu standarde sau specificații militare sau echivalentele acestora, precum și componente special concepute în acest scop;

b. veste antiglonț grele care oferă o protecție balistică egală sau mai mică decât nivelul IIIA (NIJ 0101 .06, iulie 2008) sau echivalentele naționale.

N.B.   Pentru „materiale fibroase sau filamentare” utilizate în fabricația vestelor antiglonț, a se vedea 1C010.

Nota 1:   1A005 nu supune controlului vestele antiglonț atunci când însoțesc utilizatorul, în scopul asigurării protecției personale.

Nota 2:   1A005 nu supune controlului vestele antiglonț concepute să asigure numai protecția frontală, atât împotriva fragmentelor, cât și împotriva exploziilor provenite de la dispozitivele explozive nonmilitare.

Nota 3:   1A005 nu supune controlului vestele antiglonț concepute să asigure numai protecția împotriva cuțitelor, cuielor, acelor sau armelor contondente.

1A006Echipamente special concepute sau modificate pentru eliminarea dispozitivelor explozive improvizate și componente și accesorii special concepute pentru acestea, după cum urmează:

N.B.   A SE VEDEA, DE ASEMENEA, LISTA PRODUSELOR MILITARE.

a. vehicule cu comandă de la distanță;

b. ‘dispozitive disruptive’.

Notă tehnică:

'Dispozitivele disruptive' sunt dispozitive special concepute în scopul prevenirii declanșării unui exploziv prin proiectarea unui proiectil lichid, solid sau friabil.

Notă:   1A006 nu supune controlului echipamentul când acesta însoțește operatorul.

1A007Echipamente și dispozitive special concepute pentru a declanșa încărcături și dispozitive care conțin „materiale energetice”, prin mijloace electrice, după cum urmează:

N.B.   A SE VEDEA, DE ASEMENEA, LISTA PRODUSELOR MILITARE, 3A229 ȘI 3A232.

a. Seturi de aprindere pentru detonatoarele explozive special concepute pentru a acționa detonatoarele explozive menționate la 1A007.b.;

b. Detonatoare explozive cu comandă electrică, după cum urmează:

1. punte explozivă (EB);

2. punte explozivă cu fir (EBW);

3. percutor;

4. inițiatori cu folie explozivă (EFI).

Note tehnice:

1.   Termenul inițiator este uneori utilizat în locul termenului detonator.

2.   În sensul celor menționate la 1A007.b, toate detonatoarele de interes utilizează un mic conductor electric (punte, fire de rezistență calibrate ale unei punți sau folie) care se vaporizează exploziv atunci când sunt traversate de un impuls electric rapid de mare intensitate. La detonatoarele fără percutor, conductorul exploziv inițiază o detonație chimică într-un material de contact puternic exploziv, cum este PETN (tetranitrat de pentaeritritol). La detonatoarele cu percutor, vaporizarea explozivă a conductorului electric acționează un percutor de-a lungul unui interstițiu și impactul percutorului pe un exploziv inițiază o detonație chimică. În unele proiecte, percutorul este acționat de o forță magnetică. Expresia detonator cu folie explozivă se poate referi la un detonator EB sau la un detonator de tipul cu percutor.

1A008Încărcături, dispozitive și componente, după cum urmează:

a. ‘încărcături configurate' având toate caracteristicile următoare:

1. cantitatea netă a materialului exploziv (NEQ) mai mare de 90 g; și

2. diametrul capsulei exterioare egal sau mai mare de 75 mm;

b. încărcături de tăiere liniară, având toate caracteristicile următoare și componente special concepute pentru acestea:

1. o încărcătură explozivă mai mare de 40g/m; și

2. o lățime egală sau mai mare de 10 mm;

c. fitil de detonare cu o încărcătură explozivă mai mare de 64 g/m;

d. dispozitive de tăiat, altele decât cele menționate la 1A008.b., și instrumente de secționare, cu o cantitate netă a materialului exploziv (NEQ) mai mare de 3,5 kg.

Notă tehnică:

'Încărcăturile configurate' sunt încărcături explozive configurate astfel încât să urmărească efectele suflului exploziei.

1A102Componente carbon-carbon pirolizate și reimpregnate, concepute pentru vehiculele de lansare spațială menționate la 9A004 sau pentru rachete de sondare menționate la 9A104.

1A202Structuri compozite, altele decât cele menționate la 1A002, sub formă de tuburi, având următoarele două caracteristici:

N.B.   A SE VEDEA, DE ASEMENEA, 9A010 ȘI 9A110.

a. un diametru interior cuprins între 75 și 400 mm; și

b. fabricate din oricare din „materialele fibroase sau filamentare” menționate la 1C010.a sau 1C010.b sau 1C210.a. sau din materialele preimpregnate cu carbon menționate la 1C210.c.

1A225Catalizatori platinați special concepuți sau pregătiți pentru a iniția reacția de schimb de izotopi de hidrogen între hidrogen și apă pentru recuperarea tritiului din apa grea sau pentru producția de apă grea.

1A226Filtre speciale pentru separarea apei grele de apa obișnuită, având următoarele două caracteristici:

a. fabricate din țesătură de bronz fosforos supusă unui tratament chimic de ameliorare a capacității de înmuiere; și

b. concepute pentru a fi utilizate în coloanele de distilare în vid.

1A227Ferestre de blindaj antiradiații de înaltă densitate (din sticlă cu plumb sau alt material), având toate caracteristicile următoare și cadrele special concepute pentru acestea:

a. o ‘suprafață rece’ mai mare de 0,09 m2;

b. o densitate mai mare de 3 g/cm3; și

c. o grosime egală cu 100 mm sau mai mare.

Notă tehnică:

La 1A227, termenul ‘suprafață rece’ se referă la suprafața de observare a ferestrei expusă la nivelul cel mai scăzut al radiației din aplicația concepută.

1BEchipamente de testare, inspecție și producție

1B001Echipamente pentru producția sau inspectarea structurilor sau a produselor laminate „compozite” menționate la 1A002 sau a „materialelor fibroase sau filamentare” menționate la 1C010, precum și componente și accesorii special concepute pentru acestea, după cum urmează:

N.B.   A SE VEDEA, DE ASEMENEA, 1B101 ȘI 1B201.

a. mașini pentru înfășurarea filamentelor, ale căror mișcări de poziționare, înfășurare și răsucire a fibrelor sunt coordonate și programate în trei sau mai multe axe de ‘servopoziționare primară', special concepute pentru fabricarea structurilor „compozite” sau produselor laminate „compozite” din „materiale fibroase sau filamentare”;

b. 'mașini pentru aranjarea benzilor', ale căror mișcări de așezare și poziționare a benzilor sunt coordonate și programate în cinci sau mai multe axe de ‘servopoziționare primară', special concepute pentru fabricarea structurilor „compozite” ale celulelor aeronavelor sau ‘rachetelor’;

Notă:   La 1B001.b., ‘rachetă’ se referă la sistemele de rachete complete și la sistemele de vehicule aeriene fără pilot.

Notă tehnică:

În sensul celor menționate la 1B001.b., 'mașinile pentru aranjarea benzilor' au capacitatea de a așeza una sau mai multe 'benzi de filamente' având o lățime mai mare de 25,4 mm și mai mică sau egală cu 304,8 mm, și de a opri și a reporni cursele individuale ale 'benzilor de filamente' pe parcursul procesului de aranjare.

c. mașini de țesut multidirecționale și multidimensionale sau mașini de întrețesere, inclusiv adaptori și truse de scule, special concepute sau modificate pentru țeserea, întrețeserea sau împletirea fibrelor pentru structurile „compozite”;

Notă tehnică:

În sensul celor menționate la 1B001.c., tehnica de întrețesere include și tricotarea.

d. echipamente special concepute sau adaptate pentru producția fibrelor de armare, după cum urmează:

1. echipamente pentru transformarea fibrelor polimerice (de exemplu poliacrilonitril, mătase artificială, gudron sau policarbosilan) în fibre de carbon sau fibre de carbură de siliciu, inclusiv echipamente speciale pentru tensionarea fibrei pe durata încălzirii;

2. echipamente pentru depunerea chimică din stare de vapori a elementelor sau compușilor pe substraturi filamentare încălzite, în vederea fabricării fibrelor de carbură de siliciu;

3. echipamente pentru filare pe cale umedă a ceramicilor refractare (de exemplu, oxidul de aluminiu);

4. echipamente pentru transformarea prin tratament termic a aluminiului conținând fibre din materiale precursoare în fibre de alumină;

e. echipamente pentru producerea preimpregnatelor menționate la 1C010.e. prin metoda topirii la temperaturi înalte;

f. echipamente de verificare nedistructivă, special concepute pentru materialele „compozite”, după cum urmează:

1. sisteme de tomografie cu raze X pentru examinarea defectelor în trei dimensiuni;

2. mașini de testare cu ultrasunete cu comandă numerică ale căror mișcări de poziționare a transmițătorilor sau receptorilor sunt coordonate și programate simultan în patru sau mai multe axe pentru a urmări profilurile tridimensionale ale componentei verificate;

g. 'mașini pentru dispunerea cablurilor de filamente', ale căror mișcări de așezare și poziționare a cablurilor sunt coordonate și programate în două sau mai multe axe de ‘servopoziționare primară', special concepute pentru fabricarea structurilor „compozite” ale celulelor aeronavelor sau ‘rachetelor’.

Notă tehnică:

În sensul celor menționate la 1B001.g., 'mașinile pentru dispunerea cablurilor de filamente' au capacitatea de a poziționa una sau mai multe 'benzi de filamente' având o lățime mai mică sau egală cu 25,4 mm, și de a opri și a reporni cursele individuale ale 'benzilor de filamente' pe parcursul procesului de dispunere.

Note tehnice:

1.   În sensul celor menționate la 1B001, axele de 'servopoziționare primară', controlează, sub coordonarea unui program de calculator, poziția efectorului final (extremitatea) în spațiu față de piesa de lucru, cu orientarea și direcția corectă pentru a obține procesul dorit.

2.   În sensul celor menționate la 1B001, o 'bandă de filamente' este o singură lățime continuă de bandă, cablu sau fibre impregnate integral sau parțial cu rășină. 'Benzile de filamente' impregnate integral sau parțial cu rășină includ benzile acoperite cu pudră uscată care se lipește la încălzire.

1B002Echipamente pentru producerea aliajelor metalice, a pulberilor de aliaje metalice sau a materialelor aliate special concepute pentru evitarea contaminării și pentru utilizarea în unul din procesele menționate la 1C002.c.2.

N.B.   A SE VEDEA, DE ASEMENEA, 1B102.

1B003Scule, matrițe, ștanțe sau dispozitive de fixare pentru „formarea superplastică” sau „legarea prin difuzie” a titanului, a aluminiului sau a aliajelor acestora, special concepute pentru fabricarea oricărora dintre următoarele:

a. structurilor celulelor aeronavelor sau structurilor aerospațiale;

b. motoarelor pentru „aeronave” sau motoarelor aerospațiale; sau

c. componentelor special concepute pentru structurile menționate la 1B003.a. sau pentru motoarele menționate la 1B003.b.

1B101Echipamente, altele decât cele specificate în 1B001, pentru „producerea” compozitelor structurale, după cum urmează; și componente și accesorii special concepute în acest scop:

N.B.   A SE VEDEA, DE ASEMENEA, 1B201.

Notă:   Componentele și accesoriile menționate la 1B101 cuprind modele, mandrine, matrițe, montaje și scule ce servesc la eboșarea, coacerea, conservarea, turnarea, sinterizarea sau la îmbinarea structurilor compozite, a laminatelor și a produselor realizate din acestea.

a. mașini pentru înfășurarea filamentelor sau mașini pentru prelucrarea fibrelor compozite, ale căror mișcări de poziționare, înfășurare și răsucire a fibrelor pot fi coordonate și programate în trei sau mai mult de trei axe, concepute pentru fabricarea structurilor compozite sau a produselor laminate compozite din materiale fibroase sau filamentare, precum și comenzile de programare și de control;

b. mașini pentru aranjarea benzilor, ale căror mișcări de poziționare și așezare a benzilor și foilor sunt coordonate și programate în două sau mai multe axe, concepute pentru realizarea structurilor compozite pentru celulele vehiculelor aeriene și „rachetelor”;

c. echipamente concepute sau modificate pentru „producția” de „materiale fibroase sau filamentare”, după cum urmează:

1. echipamente pentru transformarea fibrelor polimerice (de exemplu, poliacrilonitrilice, mătase artificială sau policarbosilanice), inclusiv dispozitivul special pentru tensionarea firului în timpul încălzirii;

2. echipamente pentru depunerea din stare de vapori a elementelor sau compușilor pe substraturi filamentare încălzite;

3. echipamente pentru filare pe cale umedă a ceramicilor refractare (de exemplu, oxidul de aluminiu);

d. echipamente concepute sau adaptate pentru tratamentul suprafeței fibrelor sau pentru realizarea preimpregnatelor și a semifabricatelor menționate la 9C110.

Notă:   1B101.d. include role, întinzători, echipamente de acoperire, echipamente de tăiere și matrițe clicker.

1B102„Echipamente pentru producția” de pulbere metalică, altele decât cele menționate la 1B002 și componentele acestora, după cum urmează:

N.B.   A SE VEDEA, DE ASEMENEA, 1B115.b.

a. „echipamente pentru producția” de pulbere metalică utilizate pentru „producția” în mediu controlat, de materiale sferice, sferoidale sau atomizate menționate la 1C011.a, 1C011.b, 1C111.a.1., 1C111.a.2. sau în Lista produselor militare.

b. componente special concepute pentru „echipamentele pentru producție” menționate la 1B002 sau 1B102.a.

Notă:   1B102 include:

a.   Generatoare de plasmă (cu arc electric de înaltă frecvență) folosite pentru obținerea pulberilor metalice sferice sau pulverizate într-un mediu de apă-argon;

b.   Echipament cu impuls electric utilizat pentru obținerea pulberilor metalice sferice sau pulverizate într-un mediu de apă-argon;

c.   Echipament utilizat pentru „producția” pulberilor sferice de aluminiu prin pulverizare a topiturii într-un mediu inert (de exemplu, azot).

1B115Echipamente, altele decât cele menționate la 1B002 sau 1B102, pentru „producția” de combustibili de propulsie sau a constituenților lor și componentele special concepute pentru acestea, după cum urmează:

a. „echipamente de producție”, pentru „producția”, manipularea și verificarea în vederea recepției a combustibililor de propulsie lichizi sau a constituenților lor menționați în 1C011.a, 1C011.b. și 1C111 sau în Lista produselor militare;

b. „Echipament de producție” pentru „producția”, manipularea, amestecarea, conservarea, turnarea, presarea, extrudarea, prelucrarea sau verificarea în vederea recepției a combustibililor de propulsie solizi sau a constituenților lor menționați în 1C011.a., 1C011.b., 1C111 sau în Lista produselor militare.

Notă:   1B115.b. nu supune controlului amestecătoare prin dozare (discontinue), amestecătoare continue sau mori cu energie hidraulică. Pentru controlul amestecătoarelor prin dozare, amestecătoarelor continue și morilor cu energie hidraulică, a se vedea 1B117, 1B118 și 1B119.

Nota 1:   Pentru echipamentele special concepute pentru producția de produse militare, a se vedea Lista produselor militare.

Nota 2:   1B115 nu supune controlului echipamentele pentru „producția”, manipularea și verificarea în vederea recepției a carburii de bor.

1B116Ajutaje special concepute pentru fabricarea materialelor provenite din piroliză care se realizează după o matriță, o mandrină sau alt suport pornind de la precursori gazoși care se descompun la o temperatură cuprinsă între 1 573 K (1 300 °C) și 3 173 K (2 900 °C) și la o presiune cuprinsă între 130 Pa și 20 kPa.

1B117Amestecătoare discontinue capabile de amestecare sub vid în intervalul de la 0 la 13,326 kPa și la care temperatura din cuvă poate fi controlată, precum și componentele special concepute pentru acestea având toate caracteristicile următoare:

a. o capacitate volumetrică totală de 110 litri sau mai mare; și

b. cel puțin un 'braț de amestecare/malaxare' montat excentric.

Notă:   În 1B117.b, termenul de 'braț de amestecare/malaxare' nu se referă la dezaglomeratori sau arborii port-cuțite.

1B118Amestecătoare continue capabile de amestecare sub vid în intervalul de la 0 la 13,326 kPa și la care temperatura din cuvă poate fi controlată, precum și componentele special concepute pentru acestea, având oricare din următoarele caracteristici:

a. două sau mai multe brațe de amestecare/malaxare; sau

b. un singur ax de rotație care oscilează și cu dinți/pini de amestecare atât pe arbore, cât și în interiorul cuvei.

1B119Mori cu energie hidraulică utilizate pentru măcinarea sau sfărâmarea substanțelor menționate la 1C011.a, 1C011.b, 1C111 sau în Lista produselor militare și componente special concepute pentru acestea.

1B201Mașini pentru înfășurarea filamentelor, altele decât cele menționate la 1B001 sau 1B101 și echipamente aferente, după cum urmează:

a. mașini pentru înfășurarea filamentelor, având toate caracteristicile următoare:

1. mișcările de poziționare, înfășurare și răsucire a fibrelor coordonate și programate în două sau mai multe axe;

2. special concepute pentru fabricarea structurilor compozite sau a produselor laminate compozite din „materiale fibroase sau filamentare”; și

3. capabile de a realiza înfășurarea pe tuburi cilindrice cu un diametru interior cuprins între 75 mm și 650 mm și o lungime de 300 mm sau mai mare;

b. comenzi pentru coordonarea și programarea mașinilor pentru înfășurarea filamentelor menționate la 1B201.a.;

c. mandrine de precizie destinate mașinilor pentru înfășurarea filamentelor menționate la 1B201.a.

1B225celule electrolitice pentru producția de fluor, a căror capacitate de producție depășește 250 g de fluor pe oră.

1B226Separatoare electromagnetice de izotopi concepute pentru, sau echipate cu surse ionice unice sau multiple capabile să producă un curent total de fascicul ionic de 50 mA sau mai mare.

Notă:   1B226 cuprinde separatoare:

a.   capabile de îmbogățirea izotopilor stabili;

b.   în care sursele de ioni și colectorii se află în interiorul câmpului magnetic și acele configurații în care ele sunt exterioare câmpului.

1B228Coloane de distilare criogenică cu hidrogen, având toate caracteristicile următoare:

a. sunt concepute pentru a funcționa la o temperatură interioară de 35 K (– 238 °C) sau mai puțin;

b. sunt concepute pentru a funcționa la o presiune interioară de la 0,5 la 5 MPa;

c. fabricate din oricare din următoarele:

1. oțel inoxidabil din seria 300 cu un conținut scăzut de sulf și mărimea grăuntelui oțelului austenitic conform ASTM (sau standard echivalent), egală cu 5 sau mai mare; sau

2. materiale echivalente care sunt criogenice și compatibile cu H2; și

d. au un diametru interior egal cu 30 cm sau mai mare și o 'lungime efectivă' egală cu 4 m sau mai mare.

Notă tehnică:

La 1B228, prin 'lungime efectivă' se înțelege înălțimea materialului de umplere într-o coloană cu umplutură sau înălțimea activă a plăcilor contactorilor interiori dintr-o coloană tip placă.

1B229Coloane de schimb apă-hidrogen sulfurat, cu talere și ‘contactori interiori’, după cum urmează:

N.B.   Pentru coloanele special concepute sau pregătite pentru producerea apei grele a se vedea 0B004.

a. coloane de schimb apă-hidrogen sulfurat cu talere, având toate caracteristicile următoare:

1. destinate să funcționeze la o presiune nominală de 2 MPa sau mai mare;

2. fabricate din oțel carbon cu mărimea grăuntelui austenitic conform ASTM (sau standard echivalent), egală cu 5 sau mai mare; și

3. cu un diametru de 1,8 m sau mai mare;

b. ‘contactori interiori' pentru coloane de schimb apă-hidrogen sulfurat cu talere menționate în 1B229.a.

Notă tehnică:

‘Contactorii interiori' ai coloanelor sunt talere segmentate al căror diametru util asamblat este egal cu 1,8 m sau mai mare, fiind concepute pentru a facilita contactul în contracurent și sunt fabricate din oțel inoxidabil cu un conținut de carbon de 0,03 % sau mai mic. Acestea pot fi talere perforate, talere cu supapă, talere cu clopote sau talere cu turbogrilă.

1B230Pompe care pot circula soluțiile unui catalizator de amidură de potasiu, diluate sau concentrate în amoniac lichid (KNH2//NH3), având toate caracteristicile următoare:

a. perfect etanșe la aer (închise ermetic);

b. o capacitate mai mare de 8,5 m3/h; și

c. oricare dintre următoarele caracteristici:

1. pentru soluțiile concentrate de amidură de potasiu (1 % sau mai mult), o presiune de funcționare de la 1,5 la 60 MPa; sau

2. pentru soluțiile diluate de amidură de potasiu (mai puțin de 1 %), o presiune de funcționare de la 20 la 60 MPa.

1B231Instalații sau unități și echipamente pentru tritiu, după cum urmează:

a. instalații sau unități pentru producția, recuperarea, extracția, concentrarea sau manipularea tritiului;

b. echipamente pentru instalațiile sau unitățile de tritiu, după cum urmează:

1. unități pentru răcire cu hidrogen sau heliu, capabile să răcească până la 23 K (– 250 °C) sau mai puțin, cu o capacitate de extragere a căldurii mai mare de 150 W;

2. sisteme de depozitare sau de purificare a izotopilor de hidrogen care utilizează hidruri metalice drept suport pentru depozitare sau purificare.

1B232Turboexpandoare sau compresoare-turboexpandoare, având următoarele două caracteristici:

a. concepute să lucreze cu temperaturi de evacuare de 35 K (– 238 °C) sau mai mici; și

b. concepute să asigure un debit de hidrogen gazos de 1 000 kg/h sau mai mare.

1B233Instalații sau unități pentru separarea izotopilor litiului și sistemele și echipamentele aferente acestora, după cum urmează:

a. instalații sau unități pentru separarea izotopilor litiului;

b. echipamente pentru separarea izotopilor litiului pe baza procesului de separare din amalgamul litiu-mercur, după cum urmează:

1. coloane de schimb lichid-lichid special concepute pentru amalgamurile de litiu;

2. pompe pentru mercur sau amalgam de litiu;

3. băi de electroliză pentru amalgam de litiu;

4. evaporatoare pentru soluții concentrate de hidroxid de litiu;

c. sisteme de schimbători de ioni special concepute pentru separarea izotopilor litiului, precum și componente special concepute pentru acestea;

d. sisteme de schimb chimic (utilizând eteri coroană, criptanzi sau eteri lariat), special concepute pentru separarea izotopilor litiului, precum și componente special concepute pentru acestea.

1B234Recipienți de siguranță, camere, containere și alte dispozitive similare de confinare pentru explozivi puternici, concepute pentru testarea explozivilor puternici sau a dispozitivelor explozive, și având următoarele două caracteristici:

N.B.   A SE VEDEA, DE ASEMENEA, LISTA PRODUSELOR MILITARE.

a. concepute să conțină o explozie echivalentă cu 2 kg de TNT sau mai mare; și

b. prevăzute cu elemente de construcție sau caracteristici care să permită transferul în timp real sau întârziat a informațiilor de diagnosticare sau de măsurare.

1CMateriale

Notă tehnică:

Metale și aliaje:

În cazul în care nu se prevede altfel, termenii ‘metale' și ‘aliaje' de la 1C001 la 1C012 se referă la formele brute și semifabricate, după cum urmează:

Forme brute:

Anozi, bile, bare (inclusiv bare crestate și bare subțiri), blocuri, blocuri de oțel, blumuri, brichete, țagle, catozi, cristale, cuburi, zaruri, grăunți, granule, lingouri, bulgări, pelete, piese brute, pudră, rondele, alice, brame, miezuri, fier spongios, bare;

Forme semifabricate (acoperite sau nu, placate, găurite sau perforate):

a.   materiale fasonate sau prelucrate fabricate prin rulare, tragere, extrudare, forjare, extrudare prin impact, presare, granulare, atomizare și măcinare, de exemplu: cornier, profile, inele, discuri, praf, fulgi, folii și peliculă, piese forjate, plăci, pudră, piese presate și matrițate, benzi, sârme (inclusiv sârme pentru sudură, bare și sârmă răsucită) oțel profilat, table, țevi și tuburi (inclusiv țevi rotunde, pătrate sau ambutisate), sârmă trasă sau extrudată;

b.   material turnat produs prin turnare în nisip, cochilă sau alte tipuri de matrițe, inclusiv turnarea sub presiune, forme sinterizate, și forme realizate prin metalurgia pulberilor.

Obiectul controlului nu încetează la exportul formelor nelistate pretinse a fi produse finite, dar care reprezintă în realitate forme brute sau forme semifabricate.

1C001Materiale special concepute pentru a fi utilizate ca absorbanți de unde electromagnetice sau polimeri cu conductivitate intrinsecă, după cum urmează:

N.B.   A SE VEDEA, DE ASEMENEA, 1C101.

a. materiale pentru absorbția frecvențelor care depășesc 2 × 108 Hz, dar mai mici de 3 × 1012 Hz;

Nota 1:   1C001.a. nu supune controlului:

a.   absorbanți de tip fir de păr realizați din fibre naturale sau sintetice, cu încărcătură nemagnetică, pentru a asigura absorbția;

b.   absorbanți fără pierderi magnetice și a căror suprafață incidentă are o formă neplană, care include piramide, conuri, prisme și suprafețe spiralate;

c.   absorbanți plani, având toate caracteristicile următoare:

1.   fabricați din oricare din următoarele:

a.   materiale plastice spongioase (flexibile sau neflexibile) cu conținut de carbon sau materiale organice, inclusiv lianți, care produc mai mult de 5 % ecou față de valoarea de ecou a metalului, într-o bandă care depășește ± 15 % din frecvența centrală a energiei incidente și care nu sunt capabile să reziste la temperaturi ce depășesc 450 K (177 °C); sau

b.   materiale ceramice care produc mai mult de 20 % ecou față de valoarea de ecou a metalului, într-o bandă care depășește ± 15 % față de frecvența centrală a energiei incidente și care nu sunt capabile să reziste la temperaturi ce depășesc 800 K (527 °C);

Notă tehnică:

Mostrele pentru testul de absorbție pentru 1C001.a. Notă: 1.c.1. ar trebui să fie un pătrat cu latura de cel puțin 5 lungimi de undă ale frecvenței centrale și plasat într-un câmp la distanță față de elementul radiant.

2.   cu rezistența de rupere la întindere mai mică de 7 × 106 N/m2; și

3.   cu rezistența la compresiune mai mică de 14 × 106 N/m2;

d.   absorbanți plani fabricați din ferită sinterizată, având toate caracteristicile următoare:

1.   o greutate specifică ce depășește 4,4; și

2.   o temperatură maximă de lucru de 548 K (275 °C).

Nota 2:   Niciuna din prevederile Notei 1 din 1C001.a. nu exceptează de la control materialele magnetice care asigură absorbția atunci când sunt conținute în vopsea.

b. Materiale pentru absorbția frecvențelor care depășesc 1,5 × 1014 Hz, dar mai mici de 3,7 × 1014 Hz și opace la lumina vizibilă;

Notă:   1C001.b. nu supune controlului materialele special concepute sau create pentru oricare dintre următoarele aplicații:

a.   marcarea cu „laser” a polimerilor; sau

b.   Sudarea pe bază de „laser” a polimerilor.

c. materiale polimerice cu conductibilitate intrinsecă, cu o ‘conductibilitate electrică globală' mai mare de 10 000 S/m (Siemens/m) sau cu o ‘rezistivitate (de suprafață)’ mai mică de 100 ohmi /unitate de suprafață, bazate pe oricare din următorii polimeri:

1. polianilină;

2. polipirol;

3. politiofen;

4. poli fenilen-vinilen; sau

5. poli tienilen-vinilen.

Notă:   1C001.c. nu supune controlului materialele în formă lichidă.

Notă tehnică:

‘Conductibilitatea electrică globală' și ‘rezistivitatea (de suprafață)’ se determină conform ASTM D-257 sau standardelor naționale echivalente.

1C002Aliaje metalice, pulberi de aliaje metalice sau materiale aliate, după cum urmează:

N.B.   A SE VEDEA, DE ASEMENEA, 1C202.

Notă:   1C002 nu supune controlului aliajele metalice, pulberile de aliaje metalice sau materialele aliate formulate special pentru acoperire.

Note tehnice:

1.   Aliajele metalice de la 1C002 sunt aliajele care conțin un procentaj mai ridicat în greutate din metalul nominalizat decât din oricare alt element.

2.   ‘Durata de serviciu până la rupere' se măsoară conform standardului ASTM E-139 sau standardelor naționale echivalente.

3.   ‘Rezistența la oboseala oligociclică' se măsoară conform standardului ASTM E-606 ‘Metoda recomandată pentru testarea rezistenței la oboseala oligociclică cu amplitudine constantă’ sau conform standardelor naționale echivalente. Testarea se execută axial, cu un raport al tensiunii medii egal cu 1 și un factor de concentrare a solicitării (Kt) egal cu 1. Tensiunea medie se obține împărțind diferența dintre tensiunea maximă și minimă la tensiunea maximă.

a. aluminuri, după cum urmează:

1. aluminuri de nichel care conțin între 15 % și 38 % în greutate aluminiu și cel puțin un element de aliere adițional;

2. aluminuri de titan care conțin 10 % în greutate sau mai mult aluminiu și cel puțin un element de aliere adițional;

b. aliaje metalice fabricate din pulberile sau materialul granulat menționate la 1C002.c., după cum urmează:

1. aliaje de nichel având oricare din următoarele caracteristici:

a. o ‘durată de serviciu până la rupere’ de 10 000 ore sau mai mare la 923 K (650 °C) la o tensiune de 676 MPa; sau

b. o ‘rezistență la oboseala oligociclică’ de 10 000 cicluri sau mai mare la 823 K (550 °C) la o tensiune maximă de 1 095 MPa;

2. aliaje de niobiu având oricare din următoarele caracteristici:

a. o ‘durată de serviciu până la rupere’ de 10 000 ore sau mai mare la 1 073 K (800 °C) la o tensiune de 400 MPa; sau

b. o ‘rezistență la oboseala oligociclică’ de 10 000 cicluri sau mai mare la 973 K (700 °C) la o tensiune maximă de 700 MPa;

3. aliaje de titan având oricare din următoarele caracteristici:

a. o ‘durată de serviciu până la rupere’ de 10 000 ore sau mai mare la 723 K (450 °C) la o tensiune de 200 MPa; sau

b. o ‘rezistență la oboseala oligociclică’ de 10 000 cicluri sau mai mare la 723 K (450 °C) la o tensiune maximă de 400 MPa;

4. aliaje de aluminiu având oricare din următoarele caracteristici:

a. o rezistență de rupere la întindere de 240 MPa sau mai mare la 473 K (200 °C); sau

b. o rezistență de rupere la întindere de 415 MPa sau mai mare la 298 K (25 °C);

5. aliaje de magneziu având toate caracteristicile următoare:

a. o rezistență de rupere la întindere de 345 MPa sau mai mare; și

b. o viteză de coroziune mai mică de 1 mm/an în soluție apoasă de clorură de sodiu 3 %, măsurată în conformitate cu standardul ASTM G-31 sau cu standardele naționale echivalente;

c. pulberi din aliaje metalice sau material granulat, având toate caracteristicile următoare:

1. fabricate din oricare din următoarele sisteme de compoziție:

Notă tehnică:

X în cele ce urmează înseamnă unul sau mai multe elemente de aliere.

a. aliaje de nichel (Ni-Al-X, Ni-X-Al) certificate pentru fabricarea pieselor sau componentelor motoarelor cu turbină, adică cu mai puțin de trei particule nemetalice (introduse în cursul procesului de fabricație) mai mari de 100 μm la 109 particule de aliaj;

b. aliaje de niobiu (Nb-Al-X sau Nb-X-Al, Nb-Si-X sau Nb-X-Si, Nb-Ti-X sau Nb-X-Ti);

c. aliaje de titan (Ti-Al-X sau Ti-X-Al);

d. aliaje de aluminiu (Al-Mg-X sau Al-X-Mg, Al-Zn-X sau Al-X-Zn, Al-Fe-X sau Al-X-Fe); sau

e. aliaje de magneziu (Mg-Al-X sau Mg-X-Al);

2. fabricate în mediu controlat prin oricare din următoarele procedee:

a. „atomizare în vid”;

b. „atomizare în gaz”;

c. „atomizare centrifugă”;

d. „călire rapidă”;

e. „călire pe cilindru” și „pulverizare”;

f. „extracție în stare topită” și „pulverizare”;

g. „aliere mecanică”; sau

h. „atomizare în plasmă”; și

3. capabile pentru formarea materialelor menționate la 1C002.a sau 1C002.b.;

d. materiale aliate având toate caracteristicile următoare:

1. fabricate din oricare din sistemele de compoziție menționate la 1C002.c.1;

2. sub formă de fulgi, panglică sau baghete subțiri nepulverizate; și

3. produse într-un mediu controlat prin oricare din următoarele procedee:

a. „călire rapidă”;

b. „călire pe cilindru”; sau

c. „extracție în stare topită”.

1C003metale magnetice, de orice tip și sub orice formă, având oricare din următoarele caracteristici:

a. permeabilitate relativă inițială de 120 000 sau mai mare și o grosime de 0,05 mm sau mai mică;

Notă tehnică:

Măsurarea permeabilității relative inițiale se face pe materiale recoapte complet.

b. aliaje magnetostrictive având oricare din următoarele caracteristici:

1. o magnetostricțiune de saturație mai mare de 5 × 10–4; sau

2. un factor de cuplare magnetomecanică (k) mai mare de 0,8; sau

c. benzi de aliaj amorf sau ‘nanocristalin’, având toate caracteristicile următoare:

1. o compoziție cu minimum 75 % în greutate fier, cobalt sau nichel;

2. o inducție magnetică de saturație (Bs) de 1,6 T sau mai mare; și

3. oricare din următoarele caracteristici:

a. o grosime a benzii de 0,02 mm sau mai mică; sau

b. o rezistivitate electrică de 2 × 10–4 ohm cm sau mai mare.

Notă tehnică:

Materialele 'nanocristaline' din 1C003.c. sunt acele materiale care au o granulație cristalină, determinată prin difracție cu raze X, de 50 nm sau mai mică.

1C004Aliaje de uraniu-titan sau aliaje de wolfram având o „matrice” pe bază de fier, nichel sau cupru, care prezintă toate caracteristicile următoare:

a. o densitate ce depășește 17,5 g/cm3;

b. o limită de elasticitate ce depășește 880 MPa;

c. o rezistență de rupere la întindere ce depășește 1 270 MPa; și

d. o elongație ce depășește 8 %.

1C005Conductoare „compozite”„superconductoare” cu lungimi ce depășesc 100 m sau cu mase ce depășesc 100 g, după cum urmează:

a. conductoare „compozite”„superconductoare” care conțin unul sau mai multe ‘filamente’ de niobiu-titan, având toate caracteristicile următoare:

1. încorporate într-o „matrice”, alta decât o „matrice” de cupru sau „matrice” mixtă pe bază de cupru; și

2. având o arie a secțiunii transversale mai mică de 0,28 × 10–4 mm2 (6 μm în diametru pentru ‘filamente’ circulare);

b. conductoare „compozite”„superconductoare” care constau din unul sau mai multe ‘filamente' „superconductoare”, altele decât niobiu-titan, având toate caracteristicile următoare:

1. o „temperatură critică” la inducție magnetică zero ce depășește 9,85 K (– 263,31 °C); și

2. rămân în stare „superconductoare” la o temperatură de 4,2 K (– 268,96 °C) atunci când sunt expuse la un câmp magnetic orientat în orice direcție perpendicular pe axa longitudinală a conductorului și corespunzător unei inducții magnetice de 12 T cu o densitate critică a curentului care depășește 1 750 A/mm2 pe secțiunea transversală a conductorului;

c. conductoare „compozite”„superconductoare” care constau din unul sau mai multe ‘filamente' „superconductoare”, care rămân „superconductoare” la peste 115 K (– 158,16 °C).

Notă tehnică:

În sensul celor menționate la 1C005, ‘filamentele’ pot fi sub formă de fir, cilindru, film, bandă sau panglică.

1C006Fluide și materiale de lubrifiere, după cum urmează:

a. neutilizat;

b. materiale lubrifiante care conțin ca ingrediente principale oricare din următoarele:

1. eteri sau tioeteri de fenilen sau alchilfenilen sau amestecurile lor care conțin mai mult de două funcțiuni eter sau tioeter sau amestecuri ale acestora; sau

2. fluide pe bază de siliciu fluorurat cu o viscozitate cinematică mai mică de 5 000 mm2/s (5 000 centistokes) măsurată la 298 K (25 °C);

c. fluide de amortizare sau de flotație, având toate caracteristicile următoare:

1. o puritate ce depășește 99,8 %;

2. un conținut mai mic de 25 de particule cu dimensiuni de 200 μm sau mai mari la 100 ml; și

3. fabricate cel puțin 85 % din oricare din următorii:

a. dibromtetrafluoroetan (CAS 25497-30-7, 124-73-2, 27336-23-8);

b. policlorotrifluoroetilenă (numai varietățile uleioase și ceroase); sau

c. polibromtrifluoroetilenă;

d. fluide de răcire electronică cu fluorocarbon având toate caracteristicile următoare:

1. un conținut de 85 % din greutate sau mai mult din oricare din următoarele materiale sau amestecuri ale acestora:

a. forme monomerice de perfluoropolialchileter-triazină sau eter perfluoroalifatic;

b. perfluoroalchilamine;

c. perfluorocicloalcani; sau

d. perfluoroalcani;

2. densitate de 1,5 g/ml sau mai mult, la 298 K (25 °C);

3. în stare lichidă la 273 K (0 °C); și

4. cu un conținut de fluor de 60 % sau mai mult din greutate.

Notă:   1C006.d. nu supune controlului materialele specificate și ambalate ca produse medicale.

1C007Pudre ceramice, materiale „compozite” cu „matrice” ceramică și ‘materiale precursoare’, după cum urmează:

N.B.:   A SE VEDEA, DE ASEMENEA, 1C107.

a. pudre ceramice din diborură de titan (TiB2) (CAS 12045-63-5), având impurități metalice totale, excluzând adaosurile intenționate, mai mici de 5 000 ppm, dimensiunea medie a particulelor egală sau mai mică de 5 μm și maximum 10 % din particule mai mari de 10 μm;

b. neutilizat;

c. materiale „compozite” cu „matrice” ceramică, după cum urmează:

1. materiale „compozite” ceramică-ceramică cu „matrice” din sticlă sau oxid și armate cu oricare dintre următoarele materiale:

a. fibre continue fabricate din oricare dintre următoarele materiale:

1. Al2O3 (CAS 1344-28-1); sau

2. Si-C-N; sau

Notă:   1C007.c.1.a. nu vizează„compozitele” care conțin fibre cu o rezistență de rupere la întindere mai mică de 700 MPa la 1 273 K (1 000 °C) sau cu rezistența la fluaj mai mare de 1 % deformare la fluaj la o sarcină de 100 MPa și 1 273 K (1 000 °C) pentru 100 de ore.

b. fibre care prezintă toate caracteristicile următoare:

1. fabricate din oricare din următoarele materiale:

a. Si-N;

b. Si-C;

c. Si-Al-O-N; sau

d. Si-O-N; și

2. o „rezistență specifică de rupere la întindere” ce depășește 12,7 × 103 m;

2. materiale „compozite” cu „matrice” ceramică, cu „matrice” formată din carburi sau nitruri de siliciu, zirconiu sau bor;

d. neutilizat;

e. ‘materiale precursoare' concepute special pentru „producția” materialelor menționate la 1C007.c., după cum urmează:

1. polidiorganosilani;

2. polisilazani;

3. policarbosilazani;

Notă tehnică:

În sensul celor menționate la 1C007, ‘materialele precursoare' sunt materiale polimerice sau metalo-organice cu scopuri speciale utilizate pentru „producția” de carbură de siliciu, nitrură de siliciu sau ceramici cu siliciu, carbon și azot.

f. neutilizat.

1C008Substanțe polimerice nefluorurate, după cum urmează:

a. Imide, după cum urmează:

1. bismaleimide;

2. poliamide-imide aromatice (PAI) având o ‘temperatură de tranziție vitroasă (Tg)' ce depășește 563 K (290 °C);

3. poliimide aromatice având o ‘temperatură de tranziție vitroasă (Tg)' ce depășește 505 K (232 °C);

4. polieterimide aromatice având o temperatură de tranziție vitroasă (Tg)' ce depășește 563 K (290 °C);

Notă:   1C008.a. supune controlului substanțe „fuzibile” în stare lichidă sau solidă, inclusiv rășini, pulberi, pelete, film, folie, bandă sau panglică.

N.B.   Pentru poliimidele aromatice „nefuzibile” sub formă de film, folie, bandă sau panglică, a se vedea 1A003.

b. neutilizat;

c. neutilizat;

d. poliarilen cetone;

e. sulfuri de poliarilen, în care gruparea arilen este bifenilen, trifenilen sau combinații ale acestora;

f. polibifenilenetersulfonă care are o ‘temperatură de tranziție vitroasă (Tg)' ce depășește 563 K (290 °C).

Note tehnice:

1.   ‘temperatură de tranziție vitroasă (Tg)' pentru materialele termoplastice de la 1C008.a.2., materialele de la 1C008.a.4. și materialele de la 1C008.f este determinată utilizând metoda descrisă în ISO 11357-2 (1999) sau standardele naționale echivalente.

2.   ‘temperatură de tranziție vitroasă (Tg)' pentru materialele termorigide de la 1C008.a.2. și materialele de la 1C008.a.3. este determinată utilizând metoda de îndoire în 3 puncte descrisă în ASTM D 7028-07 sau standardele naționale echivalente. Testul trebuie să fie efectuat utilizând un specimen de test uscat care a atins un grad minim de întărire de 90 %, astfel cum este specificat de ASTM E 2160-04 sau de standardele naționale echivalente, și care a fost tratat termic utilizând combinația proceselor standard și post-uscare care asigură cea mai ridicată Tg.

1C009Compuși fluorurați neprelucrați, după cum urmează:

a. neutilizat;

b. poliimide fluorurate, cu un conținut de fluor combinat de 10 % din greutate sau mai mare;

c. elastomeri de fosfazen fluorurat care conțin 30 % sau mai mult din greutate fluor combinat.

1C010„Materiale fibroase sau filamentare”, după cum urmează:

N.B.   A SE VEDEA, DE ASEMENEA, 1C210 ȘI 9C110.

Note tehnice:

1.   Pentru a calcula „rezistența specifică de rupere la întindere”, „modulul specific” sau greutatea specifică a „materialelor fibroase sau filamentare” de la 1C010.a., 1C010.b., 1C010.c. sau 1C010.e.1.b, rezistența de rupere la întindere și modulul ar trebui determinate utilizând metoda A descrisă în ISO 10618 (2004) sau standardele naționale echivalente.

2.   Evaluarea „rezistenței specifice de rupere la întindere”, a „modulului specific” sau a greutății specifice a „materialelor fibroase sau filamentare” care nu sunt unidirecționale (de exemplu, țesături, pâsle și împletituri) de la 1C010 trebuie să se bazeze pe proprietățile mecanice ale monofilamentelor unidirecționale constituente (de exemplu, „monofilamente”, „toroane”, „mănunchiuri”, „meșe”) înainte de transformarea în „materiale fibroase sau filamentare” care nu sunt unidirecționale.

a. „materiale fibroase sau filamentare” organice, având toate caracteristicile următoare:

1. un „modul specific” care depășește 12,7 × 106 m; și

2. o „rezistență specifică de rupere la întindere” ce depășește 23,5 × 104 m;

Notă:   1C010.a. nu supune controlului polietilena.

b. „materiale fibroase sau filamentare” din carbon având toate caracteristicile următoare:

1. un „modul specific” care depășește 14,65 × 106 m; și

2. o „rezistență specifică de rupere la întindere” ce depășește 26,82 × 104 m;

Notă:   1C010.b. nu supune controlului:

a.   „Materialele fibroase sau filamentare” pentru repararea structurilor sau laminatelor pentru „aeronave civile”, având toate caracteristicile următoare:

1.   o suprafață care nu depășește 1 m2;

2.   o lungime care nu depășește 2,5 m; și

3.   o lățime care depășește 15 mm.

b.   „materiale fibroase sau filamentare” pe bază de carbon debitate, sfărâmate sau tăiate în mod mecanic cu o lungime de 25,0 mm sau mai mică.

c. „materiale fibroase sau filamentare” anorganice, având toate caracteristicile următoare:

1. un „modul specific” care depășește 2,54 × 106 m; și

2. O temperatură de topire, înmuiere, descompunere sau sublimare ce depășește 1 922 K (1 649 °C) în mediu inert;

Notă:   1C010.c. nu supune controlului:

a.   fibrele de alumină policristaline, discontinue, multifazice, sub formă de fibre tăiate sau cu matrice neregulată care conțin 3 % în greutate sau mai mult siliciu, cu un „modul specific” mai mic de 10 × 106 m;

b.   fibrele din molibden și aliaj de molibden;

c.   fibrele de bor;

d.   fibrele ceramice discontinue care au temperatura de topire, înmuiere, descompunere sau sublimare mai mică de 2 043 K (1 770 °C) în mediu inert.

d. „Materiale fibroase sau filamentare”, având oricare din următoarele caracteristici:

1. compuse din oricare din următoarele:

a. polieterimide menționate la 1C008.a.; sau

b. materiale menționate de la 1C008.d. la 1C008.f.; sau

2. compuse din materiale menționate la 1C010.d.1.a. sau 1C010.d.1.b. și „amestecate” cu alte fibre menționate la 1C010.a, 1C010.b. sau 1C010.c.;

e. „materiale fibroase sau filamentare” impregnate integral sau parțial cu rășină sau gudron (preimpregnate), „materiale fibroase sau filamentare” acoperite cu metal sau carbon (semifabricate) sau „semifabricate din fibre de carbon” având toate caracteristicile următoare:

1. care au oricare din următoarele caracteristici:

a. „materiale fibroase sau filamentare” anorganice menționate la 1C010.c.; sau

b. „materiale fibroase sau filamentare” organice sau pe bază de carbon, având toate caracteristicile următoare:

1. un „modul specific” care depășește 10,15 × 106 m; și

2. o „rezistență specifică de rupere la întindere” ce depășește 17,7 × 104 m; și

2. care au oricare din următoarele caracteristici:

a. rășina sau gudronul menționate la 1C008 sau 1C009.b.;

b. o 'temperatură de tranziție vitroasă la analiză mecanică dinamică (DMA Tg)' egală cu 453 K (180 °C) sau mai mare și având o rășină fenolică; sau

c. o 'temperatură de tranziție vitroasă la analiză mecanică dinamică (DMA Tg)' egală cu 505 K (232 °C) sau mai mare și având o rășină sau un gudron nemenționat la 1C008 sau 1C009.b., și care nu este o rășină fenolică;

Nota 1:   „Materiale fibroase sau filamentare” acoperite cu metal sau carbon (semifabricate) sau „semifabricatele” din fibre de carbon, neimpregnate cu rășină sau gudron sunt desemnate prin „materialele fibroase sau filamentare” de la 1C010.a, 1C010.b sau 1C010.c.

Nota 2:   1C010.e. nu supune controlului:

a.   „materialele fibroase sau filamentare” pe bază de carbon, impregnate cu rășină epoxidică „matrice” (preimpregnate) pentru repararea structurilor sau laminatelor pentru „aeronave civile”, având toate caracteristicile următoare;

1.   o suprafață care nu depășește 1 m2;

2.   o lungime care nu depășește 2,5 m; și

3.   o lățime care depășește 15 mm.

b.   „materiale fibroase sau filamentare” pe bază de carbon, debitate, tocate sau tăiate în mod mecanic, impregnate integral sau parțial cu rășină sau gudron altele decât cele specificate la 1C008 sau 1C009.b cu o lungime de 25,0 mm sau mai mică.

Notă tehnică:

'Temperatura de tranziție vitroasă la analiză mecanică dinamică (DMA Tg)' pentru materialele menționate la 1C010.e se determină utilizând metoda descrisă în ASTM D 7028-07 sau standardele naționale echivalente, pe un specimen de test uscat. În cazul materialelor termorezistente, gradul de întărire a unui specimen de test uscat este de minim 90 %, astfel cum este definit de ASTM E 2160-04 sau de standardele naționale echivalente.

1C011Metale și compuși, după cum urmează:

N.B.   A SE VEDEA, DE ASEMENEA, LISTA PRODUSELOR MILITARE și 1C111.

a. metale cu particule de dimensiuni mai mici de 60 μm, fie sferice, atomizate, sferoidale, fulgi sau praf, fabricate din materiale care conțin 99 % sau mai mult zirconiu, magneziu și aliaje ale acestora;

Notă tehnică:

Conținutul natural de hafniu în zirconiu (în general cuprins între 2 % și 7 %) se calculează laolaltă cu conținutul de zirconiu.

Notă:   Metalele sau aliajele menționate la 1C011.a. sunt supuse controlului indiferent dacă metalele sau aliajele sunt sau nu sunt capsulate în aluminiu, magneziu, zirconiu sau beriliu.

b. bor sau aliaje de bor, cu o dimensiune a particulei de 60 μm sau mai mică, după cum urmează:

1. bor cu o puritate de 85 % în greutate sau mai mare;

2. Aliaje de bor cu un conținut de bor de 85 % în greutate, sau mai mare;

Notă:   Metalele sau aliajele menționate la 1C011.b. sunt supuse controlului chiar și în cazul în care metalele sau aliajele sunt sau nu sunt capsulate în aluminiu, magneziu, zirconiu sau beriliu.

c. Nitrat de guanidină (CAS 506-93-4);

d. Nitroguanidină (NQ) (CAS 556-88-7).

N.B.   A se vedea, de asemenea, Lista produselor militare pentru pulberi metalice amestecate cu alte substanțe pentru a forma un amestec realizat pentru scopuri militare.

1C012Materiale după cum urmează:

Notă tehnică:

Aceste materiale sunt folosite în general pentru surse de încălzire nucleară.

a.  plutoniu în orice formă, cu un conținut izotopic de plutoniu-238 mai mare de 50 % în greutate;

Notă:   1C012.a. nu supune controlului:

a.   încărcăturile de plutoniu care conțin 1 g sau mai puțin;

b.   încărcăturile de 3 „grame efective” sau mai puțin atunci când sunt conținute într-o componentă de detectare în instrumente.

b. Neptuniu-237 „separat anterior”, în orice formă.

Notă:   1C012.b. nu supune controlului încărcăturile care conțin 1 g sau mai puțin de neptuniu-237.

1C101Materiale și dispozitive care servesc la reducerea elementelor observabile, de exemplu, a reflexiei radar, a semnalelor ultraviolete/infraroșii și acustice, altele decât cele menționate la 1C001, utilizabile la ‘rachete', subsisteme de „rachete” sau vehicule aeriene fără pilot menționate la 9A012 sau 9A112.a.

Nota 1:   1C101 cuprinde:

a.   materiale de structură și acoperiri special concepute pentru reducerea reflexiei radar;

b.   acoperiri, inclusiv vopsele de acoperire, special concepute pentru a reduce sau adapta reflexia sau emisia în benzile de microunde, în infraroșu sau în ultraviolet ale spectrului electromagnetic.

Nota 2:   1C101 nu cuprinde acoperirile special utilizate pentru izolația termică a sateliților.

Notă tehnică:

La 1C101 'rachete' înseamnă sisteme complete de rachete și sisteme de vehicule aeriene fără pilot care pot avea o rază de acțiune ce depășește 300 km.

1C102Materiale carbon-carbon reimpregnate și pirolizate concepute pentru vehicule de lansare spațială menționate la 9A004 sau pentru rachete de sondare menționate la 9A104.

1C107Grafit și materiale ceramice, altele decât cele menționate la 1C007, după cum urmează:

a. grafit cu granulație fină cu o densitate egală cu 1,72 g/cm3 sau mai mare, măsurată la 288 K (15 °C) și care au dimensiunea grăuntelui de 100 μm sau mai mică, utilizabil pentru ajutajele rachetelor și scuturile de protecție ale vehiculelor de reintrare, care poate fi prelucrat pentru a obține oricare din următoarele produse:

1. cilindri care au un diametru de 120 mm sau mai mare și o lungime de 50 mm sau mai mare;

2. tuburi care au un diametru interior de 65 mm sau mai mare, o grosime a peretelui de 25 mm sau mai mare și o lungime de 50 mm sau mai mare; sau

3. blocuri care au dimensiuni egale sau mai mari de 120 mm × 120 mm × 50 mm;

N.B.   A se vedea, de asemenea, 0C004

b. Grafit pirolitic sau fibros ranforsat, folosit pentru ajutajele rachetelor și scuturile de protecție ale vehiculelor de reintrare utilizate la „rachete”, vehicule de lansare spațială menționate la 9A004 sau la rachetele de sondare menționate la 9A104;

N.B.   A se vedea, de asemenea, 0C004

c. Materiale compozite ceramice (cu constanta dielectrică mai mică de 6 la orice frecvență cuprinsă între 100 MHz și 100 GHz) pentru radomurile utilizate la „rachete”, vehiculele de lansare spațială menționate la 9A004 sau rachetele de sondare menționate la 9A104;

d. blocuri brute prelucrabile din ceramici nearse ranforsate cu carbură de siliciu, utilizabile pentru scuturile de protecție ale „rachetelor”, vehiculelor de lansare spațială menționate la 9A004 sau rachetelor de sondare menționate la 9A104;

e. materiale compozite ceramice ranforsate cu carbură de siliciu, utilizabile pentru scuturile de protecție, vehicule de reintrare și flapsuri anterioare utilizabile la „rachete”, vehiculele de lansare spațială menționate la 9A004 sau la rachetele de sondare menționate la 9A104.

f. blocuri brute prelucrabile din materiale compozite ceramice, constând dintr-o matrice de ‘ceramică cu temperatură foarte înaltă (UHTC)’ cu un punct de topire egal sau mai mare de 3 000 °C și ranforsată cu fibre sau filamente, utilizabile pentru componente de rachete (cum ar fi scuturi de protecție, vehicule de reintrare, borduri de atac, dispozitive de deviație a jetului, suprafețe de control sau armături pentru colul ajutajului motorului de rachetă) la „rachete”, vehiculele de lansare spațială menționate la 9A004, rachetele de sondare menționate la 9A104 sau ‘rachete.’

Notă:   1C107.f. nu supune controlului materialele din ‘ceramică cu temperatură foarte înaltă (UHTC)’ în formă necompozită.

Nota tehnică 1:

La 1C107.f., ‘rachetă’ înseamnă sisteme complete de rachete și sisteme de vehicule aeriene fără pilot care pot avea o rază de acțiune ce depășește 300 km.

Nota tehnică 2:

‘Ceramica cu temperatură foarte înaltă (UHTC)’ include:

1.   diborura de titan (TiB2)

2.   diborura de zirconiu (ZrB2);

3.   diborura de niobiu (NbB2);

4.   diborura de hafniu (HfB2);

5.   diborura de tantal (TaB2);

6.   carbura de titan (TiC);

7.   carbura de zirconiu (ZrC);

8.   carbura de niobiu (NbC);

9.   carbura de hafniu (HfC);

10.   carbura de tantal (TaC).

1C111Combustibili de propulsie și compușii lor chimici, alții decât cei menționați în 1C011, după cum urmează:

a. substanțe de propulsie:

1. pudră sferică sau sferoidală de aluminiu, alta decât cea supusă controlului prin Lista produselor militare, care are particule cu dimensiuni mai mici de 200 μm și cu un conținut de aluminiu de 97 % în greutate sau mai mare, în cazul în care cel puțin 10 % din greutatea totală este fabricată din particule mai mici de 63 μm conform standardului ISO 2591-1:1988 sau standardelor naționale echivalente;

Notă tehnică:

Dimensiunea particulei de 63 μm (ISO R-565) corespunde dimensiunii unei site cu ochi de 250 (Tyler) sau ochi de 230 (standardul ASTM E-11).

2. pulberi metalice, altele decât cele menționate în Lista produselor militare, după cum urmează:

a. pulberi metalice de zirconiu, beriliu sau magneziu, sau aliaje ale acestor metale, în cazul în care cel puțin 90 % din totalul particulelor în volum sau în greutate este compus din particule cu dimensiuni mai mici de 60 μm (determinate prin tehnici de măsurare precum utilizarea unei site, difracția cu laser sau scanare optică), fie sferice, atomizate, sferoidale, fulgi sau praf, care conțin 97 %, în greutate, sau mai mult din oricare din următoarele elemente:

1. zirconiu;

2. beriliu; sau

3. magneziu;

Notă tehnică:

Conținutul natural de hafniu în zirconiu (în general cuprins între 2 % și 7 %) se calculează laolaltă cu conținutul de zirconiu.

b. metale sub formă de pulberi de bor sau aliaje de bor, cu un conținut de bor de 85 % în greutate, sau mai mult, în cazul în care cel puțin 90 % din totalul particulelor, în volum sau în greutate este compus din particule cu dimensiuni mai mici de 60 μm (determinate prin tehnici de măsurare precum utilizarea unei site, difracția cu laser sau scanare optică), fie sferice, atomizate, sferoidale, fulgi sau praf;

Notă:   1C111a.2.a. și 1C111a.2.b. controlează amestecuri de pulberi cu o distribuție multimodală a particulelor (de exemplu, amestecuri de diferite dimensiuni ale granulațiilor) în cazul în care unul sau mai multe moduri sunt controlate.

3. oxidanți utilizați la combustibilul lichid pentru motoarele de rachetă, după cum urmează:

a. trioxid de azot (CAS 10544-73-7);

b. dioxid de azot (CAS 10102-44-0)/tetraoxid de azot (CAS 10544-72-6);

c. pentaoxid de azot (CAS 10102-03-1);

d. amestecuri de oxizi de azot (MON);

Notă tehnică:

Amestecurile de oxizi de azot (MON) sunt soluții de oxid de azot (NO) în tetraoxid de azot/dioxid de azot (N2O4/NO2) care pot fi utilizate în sistemele de rachete. Există grade de compoziție care pot fi notate ca MONi sau MONij, unde i și j sunt numere întregi care reprezintă procentajul de oxid de azot în amestec (de exemplu MON3 conține 3 % oxid de azot, MON25 conține 25 % oxid de azot. Limita superioară este MON40, 40 % în greutate).

e. A SE VEDEA, DE ASEMENEA, LISTA PRODUSELOR MILITARE pentru acid azotic roșu fumans inhibat (IRFNA);

f. A SE VEDEA LISTA PRODUSELOR MILITARE ȘI 1C238 pentru compuși alcătuiți din fluor și dintr-unul sau mai mulți alți halogeni, oxigen sau azot.

4. derivați ai hidrazinei, după cum urmează:

N.B.:   A SE VEDEA, DE ASEMENEA, LISTA PRODUSELOR MILITARE.

a. Trimetilhidrazină (CAS 1741-01-1);

b. Tetrametilhidrazină (CAS 6415-12-9);

c. N,N dialilhidrazina (CAS 5164-11-4);

d. alilhidrazina (CAS 7422-78-8);

e. etilen dihidrazină (CAS 6068-98-0);

f. dinitrat de monometilhidrazină;

g. nitrat de dimetilhidrazină asimetrică;

h. azidă de hidraziniu (CAS 14546-44-2);

i. azidă de 1,1-dimetilhidraziniu; (CAS 227955-52-4) / azidă de 1,2-dimetilhidraziniu (CAS 299177-50-7);

j. dinitrat de hidraziniu (CAS 13464-98-7);

k. acid diimidooxalic de dihidrazină (CAS 3457-37-2);

l. nitrat de 2-hidroxietilhidrazină (HEHN);

m. a se vedea Lista produselor militare pentru perclorat de hidraziniu;

n. diperclorat de hidraziniu (CAS 13812-39-0);

o. nitrat de metilhidrazină (MHN) (CAS 29674-96-2);

p. nitrat de 1,1-dietilhidrazină (DEHN) / nitrat de 1,2-dietilhidrazină (DEHN) (CAS 363453-17-2);

q. nitrat de 3,6-dihidrazino-tetrazină (nitrat de 1,4-dihidrazină) (DHTN);

5. materiale cu o mare densitate de energie, altele decât cele menționate în Lista produselor militare, utilizabile la ‘rachete’ sau la vehiculele aeriene fără pilot menționate la 9A012 sau 9A112.a.;

a. combustibil mixt care încorporează atât combustibili solizi, cât și combustibili lichizi, cum ar fi pasta de bor, cu o densitate de energie bazată pe masă de 40 × 106 J/kg sau mai mare;

b. alți combustibili cu o mare densitate de energie și aditivi pentru combustibili (de exemplu, cuban, soluții ionice, JP-10), cu o densitate de energie bazată pe volum de 37,5 × 109 J/m3 sau mai mare, măsurată la 20 °C și la o presiune de o atmosferă (101,325 kPa);

Notă:   1C111.a.5.b. nu supune controlului combustibilii fosili rafinați și biocombustibilii produși pe bază de legume, incluzând combustibilii pentru motoare certificați pentru utilizare în aviația civilă, cu excepția cazurilor în care aceștia au fost concepuți în mod special pentru ‘rachete’ sau vehicule aeriene fără pilot menționate la 9A012 sau 9A112.a..

Notă tehnică:

La 1C111.a.5. ‘Rachetă’ înseamnă sisteme complete de rachete și sisteme de vehicule aeriene fără pilot care pot avea o rază de acțiune ce depășește 300 km.

6. combustibili de înlocuire a hidrazinei, după cum urmează:

a. azidă de 2-dimetilaminoetil (DMAZ) (CAS 86147-04-8);

b. substanțe polimerice:

1. carboxipolibutadiena (inclusiv polibutadienă cu carboxil terminal) (CTPB);

2. hidroxipolibutadiena (inclusiv polibutadienă cu hidroxil terminal) (HTPB), (CAS 69102-90-5), alta decât cea supusă controlului prin Lista produselor militare;

3. acid polibutadien-acrilic (PBAA);

4. acid acrilonitril polibutadien-acrilic (PBAN) (CAS 25265-19-4 / CAS 68891-50-9);

5. politetrahidrofuran polietilenglicol (TPEG);

Notă tehnică:

Politetrahidrofuran polietilenglicol (TPEG) este un copolimer de polibutan-1,4-diol (CAS 110-63-4) și de polietilenglicol (PEG) (CAS 25322-68-3).

6. nitrat de poliglicidil (PGN sau poli-GLYN) (CAS 27814-48-8).

c. Alți aditivi și agenți pentru propulsie:

1. A SE VEDEA, DE ASEMENEA, LISTA PRODUSELOR MILITARE PENTRU carborani, decarborani, pentaborani și derivați ai acestora;

2. dinitrat de trietlienglicol (TEGDN) (CAS 111-22-8);

3. 2-nitrodifenilamina (CAS 119–75–5);

4. trinitrat de trimetiloetan (TMETN) (CAS 3032-55-1);

5. dinitrat de dietilenglicol (DEGDN) (CAS 693-21-0);

6. derivați de ferocen, după cum urmează:

a. a se vedea Lista produselor militare pentru catocen;

b. a se vedea Lista produselor militare pentru etil ferocen;

c. a se vedea Lista produselor militare pentru propil ferocen;

d. a se vedea Lista produselor militare pentru n-butil ferocen;

e. a se vedea Lista produselor militare pentru pentil ferocen;

f. a se vedea Lista produselor militare pentru diciclopentil ferocen;

g. a se vedea Lista produselor militare pentru diciclohexil ferocen;

h. a se vedea Lista produselor militare pentru dietil ferocen;

i. a se vedea Lista produselor militare pentru dipropil ferocen;

j. a se vedea Lista produselor militare pentru dibutil ferocen;

k. a se vedea Lista produselor militare pentru dihexil ferocen;

l. a se vedea Lista produselor militare pentru acetil ferocen / 1,1'-diacetil ferocen;

m. a se vedea Lista produselor militare pentru acizii carboxilici ai ferocenului;

n. a se vedea Lista produselor militare pentru butacen;

o. alți derivați ai ferocenului utilizabili ca modificatori ai vitezei de ardere a combustibililor pentru rachete, alții decât cei menționați în Lista produselor militare.

Notă:   1C111.c.6.o. nu supune controlului derivații ferocenului care conțin o grupare funcțională aromatică de șase atomi de carbon atașată moleculei de ferocen.

7. 4,5 diazidometil-2-metil-1,2,3-triazol (iso-DAMTR), altele decât cele menționate în Lista produselor militare.

d. ‘combustibili sub formă de gel', alții decât cei menționați în Lista produselor militare, formulați în mod specific pentru a fi utilizați la ‘rachete’.

Note tehnice:

1.   La 1C111.d, ‘combustibil sub formă de gel’ înseamnă un combustibil sau un preparat cu oxidant care folosește un gelifiant, cum ar fi silicați, caolin (argilă), carbon sau orice gelifiant polimeric.

2.   La 1C111.d., ‘rachetă’ înseamnă sisteme complete de rachete și sisteme de vehicule aeriene fără pilot care pot avea o rază de acțiune ce depășește 300 km.

Notă:   Pentru combustibili de propulsie și compușii lor chimici care nu figurează în 1C111, a se vedea Lista produselor militare.

1C116oțeluri maraging folosite la 'rachete', având toate caracteristicile următoare:

N.B.   A SE VEDEA, DE ASEMENEA, 1C216.

a. o rezistență maximă de rupere la întindere măsurată la 293 K (20 °C), egală cu sau mai mare de:

1. 0,9 GPa în etapa de recoacere în soluție; sau

2. 1,5 GPa în etapa de precipitare în scopul durificării; și

b. oricare din următoarele forme:

1. foi, plăci sau tuburi, cu o grosime a peretelui sau plăcii egală cu 5,0 mm sau mai mică;

2. configurații tubulare cu o grosime a peretelui egală cu 50 mm sau mai mică și cu un diametru interior egal cu 270 mm sau mai mare.

Nota tehnică 1:

Oțelurile maraging sunt aliaje pe bază de fier

1.   caracterizate în general printr-un conținut mare de nichel și un conținut scăzut de carbon și prin utilizarea elementelor de substituție sau de precipitare, pentru a produce întărirea și creșterea durității aliajului și îmbătrânirea; și

2.   sunt supuse unor cicluri de tratamente termice pentru a facilita procesul de transformare martensitică (etapa de recoacere în soluție) și ulterior de călire (etapa de precipitare în scopul durificării).

Nota tehnică 2:

La 1C116 ‘rachetă’ înseamnă sisteme complete de rachete și sisteme de vehicule aeriene fără pilot care pot avea o rază de acțiune ce depășește 300 km.

1C117Materiale pentru fabricarea componentelor de ‘rachete’, după cum urmează:

a. wolfram și aliaje sub formă granulată cu un conținut de wolfram de 97 % din greutate sau mai mult și cu o dimensiune a particulei de 50 × 10–6 m (50 μm) sau mai puțin;

b. molibden și aliaje sub formă granulată cu un conținut de molibden de 97 % din greutate sau mai mult și cu o dimensiune a particulei de 50 × 10–6 m (50 μm) sau mai mică;

c. materiale din wolfram sub formă solidă având toate caracteristicile următoare:

1. oricare dintre următoarele compoziții de materiale:

a. wolfram și aliajele acestuia, care conțin cel puțin 97 % din greutate wolfram;

b. wolfram infiltrat cu cupru conținând 80 % din greutate sau mai mult wolfram; sau

c. wolfram infiltrat cu argint conținând 80 % din greutate sau mai mult wolfram; și

2. putând fi prelucrate pentru a obține oricare dintre următoarele produse:

a. cilindri care au un diametru de 120 mm sau mai mare și o lungime de 50 mm sau mai mare;

b. tuburi care au un diametru interior de 65 mm sau mai mare, o grosime a peretelui de 25 mm sau mai mare și o lungime de 50 mm sau mai mare; sau

c. blocuri care au dimensiunea 120 mm × 120 mm × 50 mm sau mai mare.

Notă tehnică:

La 1C117 ‘rachetă’ înseamnă sisteme complete de rachete și sisteme de vehicule aeriene fără pilot care pot avea o rază de acțiune ce depășește 300 km.

1C118Oțel inoxidabil duplex stabilizat cu titan (Ti-DSS), având toate caracteristicile următoare:

a. având toate caracteristicile următoare:

1. un conținut de 17,0–23,0 % în greutate crom și 4,5-7,0 % în greutate nichel;

2. un conținut de titan mai mare de 0,10 % în greutate; și

3. o microstructură fero-austenitică (numită, de asemenea microstructură bifazică) din care cel puțin 10 % din volum este austenită (conform ASTM E-1181-87 sau standardelor naționale echivalente); și

b. având oricare din următoarele forme:

1. lingouri sau bare care au o mărime de 100 mm sau mai mare a fiecărei dimensiuni;

2. foi care au o lățime de 600 mm sau mai mare și o grosime de 3 mm sau mai mică; sau

3. tuburi care au un diametru exterior de 600 mm sau mai mare și o grosime a peretelui de 3 mm sau mai mică.

1C202Aliaje, altele decât cele menționate la 1C002.b.3. sau 1C002.b.4., după cum urmează:

a. aliaje de aluminiu, având următoarele două caracteristici:

1. ‘capabile' de o rezistență maximă de rupere la întindere egală cu 460 MPa sau mai mare la o temperatură de 293 K (20 °C); și

2. sub formă de tuburi sau de cilindri plini (inclusiv piese forjate) la care diametrul exterior depășește 75 mm;

b. Aliaje de titan având următoarele două caracteristici:

1. ‘capabile' de o rezistență maximă de rupere la întindere egală cu 900 MPa sau mai mare la o temperatură de 293 K (20 °C); și

2. sub formă de tuburi sau de cilindri plini (inclusiv piese forjate) la care diametrul exterior depășește 75 mm.

Notă tehnică:

Mențiunea aliaje ‘capabile’ se referă la aliaje înainte sau după tratament termic.

1C210‘Materiale fibroase sau filamentare’ sau preimpregnate, altele decât cele menționate la 1C010.a., 1C010.b. sau 1C010.e., după cum urmează:

a. ‘materiale fibroase sau filamentare' cu carbon sau cu aramide, având oricare din caracteristicile următoare:

1. un „modul specific” egal cu 12,7 × 106 m sau mai mare; sau

2. o „rezistență specifică de rupere la întindere” egală cu 23,5 × 104 m sau mai mare;

Notă:   1C210.a. nu supune controlului ‘materiale fibroase sau filamentare’ cu aramide care au un modificator de suprafață pe bază de ester, cu un conținut de 0,25 % în greutate sau mai mult;

b. ‘materiale fibroase sau filamentare' pe bază de sticlă, având următoarele două caracteristici:

1. un „modul specific” egal cu 3,18 × 106 m sau mai mare; și

2. o „rezistență specifică de rupere la întindere” egală cu 7,62 × 104 m sau mai mare;

c. „toroane”, „mănunchiuri”, „meșe” sau „benzi” continue impregnate cu rășini termorezistente, cu o grosime egală sau mai mică de 15 mm (preimpregnate), realizate din ‘materiale fibroase sau filamentare’ cu carbon sau pe bază de sticlă, menționate la 1C210.a. sau 1C210.b.

Notă tehnică:

Rășina constituie „matricea” compozitului.

Notă:   În 1C210, termenii ‘materiale fibroase sau filamentare' se limitează la „monofilamente”, „toroane”, „mănunchiuri”, „meșe” sau „benzi” continue.

1C216Oțeluri maraging, altele decât cele menționate la 1C116, ‘capabile de’ o rezistență maximă de rupere la întindere egală cu 1 950 MPa sau mai mare, la 293 K (20 °C).

Notă:   1C216 nu supune controlului formele la care toate dimensiunile liniare nu depășesc 75 mm.

Notă tehnică:

Mențiunea oțeluri maraging ‘capabile de’ se referă la oțelurile maraging înainte sau după tratamentul termic.

1C225Bor îmbogățit în izotopul de bor-10 (10B) depășind conținutul său izotopic natural, după cum urmează: bor primar, compuși, amestecuri care conțin bor, produse care conțin bor, precum și reziduuri sau rebuturi din oricare din materialele menționate anterior.

Notă:   La 1C225, amestecurile care conțin bor cuprind materialele încărcate cu bor.

Notă tehnică:

Conținutul natural al izotopului Bor-10 este de aproximativ 18,5 % în greutate (20 % concentrație atomică).

1C226Piese din wolfram, din carbură de wolfram și din aliaje de wolfram care conțin mai mult de 90 % wolfram în greutate, altele decât cele menționate la 1C117, care au următoarele două caracteristici:

a. în forme cu o simetrie cilindrică a cavității (inclusiv segmenți de cilindru) cu un diametru interior cuprins între 100 mm și 300 mm; și

b. o masă mai mare de 20 kg.

Notă:   1C226 nu supune controlului piesele special concepute pentru a fi utilizate ca greutăți sau colimatoare de raze gamma.

1C227Calciu având următoarele două caracteristici:

a. conținut mai mic de 1 000 ppm impurități metalice în greutate, altele decât magneziul; și

b. conținut mai mic de 10 ppm bor în greutate.

1C228Magneziu având următoarele două caracteristici:

a. conținut mai mic de 200 ppm impurități metalice în greutate, altele decât calciu; și

b. conținut mai mic de 10 ppm bor în greutate.

1C229Bismut având următoarele două caracteristici:

a. o puritate de 99,99 % sau mai mare în greutate; și

b. conținut mai mic de 10 ppm argint în greutate.

1C230Beriliu metalic, aliaje având mai mult de 50 % beriliu în greutate, compuși de beriliu, produse fabricate din aceste substanțe, precum și reziduuri sau rebuturi din oricare din materialele anterior menționate, altele decât cele menționate în Lista produselor militare.

N.B.   A SE VEDEA, DE ASEMENEA, LISTA PRODUSELOR MILITARE.

Notă:   1C230 nu supune controlului următoarele:

a.   ferestrele metalice pentru aparatura cu raze X sau pentru dispozitive de diagrafie;

b.   produsele finite sau semifabricate din oxid de beriliu special concepute pentru componente electronice sau ca substrat pentru circuite electronice;

c.   beriliu (silicatul de beriliu și de aluminiu) sub formă de smaralde sau acvamarine.

1C231hafniu metalic, aliaje și compuși de hafniu având mai mult de 60 % hafniu în greutate, produse fabricate din acestea, precum și reziduuri sau rebuturi din oricare din materialele anterior menționate.

1C232heliu-3 (3He), amestecuri având heliu-3 și produse sau dispozitive care conțin oricare din aceste elemente.

Notă:   1C232 nu supune controlului produsele sau dispozitivele care conțin mai puțin de 1 g de heliu-3.

1C233Litiu îmbogățit în izotopul litiu-6 (6Li) depășind conținutul său izotopic natural și produse sau dispozitive care conțin litiu îmbogățit, după cum urmează: litiu elementar, aliaje, compuși, amestecuri care conțin litiu, produse fabricate din acestea, precum și reziduuri sau rebuturi din oricare din materialele definite mai sus.

Notă:   1C233 nu supune controlului dozimetrele termoluminiscente.

Notă tehnică:

Conținutul natural al izotopului litiu-6 este de aproximativ 6,5 % în greutate (7,5 % concentrație atomică).

1C234Zirconiu cu un conținut de hafniu mai mic de 1 parte hafniu la 500 părți zirconiu în greutate, după cum urmează: metal, aliaje care conțin mai mult de 50 % zirconiu în greutate, compuși, produse fabricate din acestea, reziduuri sau rebuturi din oricare din materialele definite la acest paragraf, altele decât cele specificate la 0A001.f.

Notă:   1C234 nu supune controlului zirconiu sub formă de foi cu o grosime de 0,1 mm sau mai mică.

1C235Tritiu, compuși de tritiu, amestecuri care conțin tritiu în care raportul atomilor de tritiu/hidrogen este mai mare de 1/1 000 și produse sau dispozitive care conțin oricare din aceste elemente.

Notă:   1C235 nu supune controlului produse sau dispozitive care conțin mai puțin de 1,48 ×103 GBq (40 Ci) de tritiu.

1C236'Radionuclizi' adecvați pentru a produce surse de neutroni pe baza reacției alfa-n, alții decât cei specificați la 0C001 și 1C012.a., sub următoarele forme:

a. primari;

b. compuși având o activitate totală de 37 GBq/kg (1 Ci/kg) sau mai mare;

c. amestecuri având o activitate totală de 37 GBq/kg (1 Ci/kg) sau mai mare;

d. produse sau dispozitive având oricare din aceste elemente.

Notă:   1C236 nu supune controlului produse sau dispozitive a căror activitate alfa este mai mică de 3,7 GBq (100 mCi).

Notă tehnică:

La 1C236 'radionuclizi' înseamnă oricare din următorii:

  Actiniu-225 (Ac-225)

  Actiniu-227 (Ac-227)

  Californiu-253 (Cf-253)

  Curiu-240 (Cm-240)

  Curiu-241 (Cm-241)

  Curiu-242 (Cm-242)

  Curiu-243 (Cm-243)

  Curiu-244 (Cm-244)

  Einsteiniu-253 (Es-253)

  Einsteiniu-254 (Es-254)

  Gadoliniu-148 (Gd-148)

  Plutoniu-236 (Pu-236)

  Plutoniu-238 (Pu-238)

  Poloniu-208 (Po-208)

  Poloniu-209 (Po-209)

  Poloniu-210 (Po-210)

  Radiu-223 (Ra-223)

  Toriu-227 (Th-227)

  Toriu-228 (Th-228)

  Uraniu-230 (U-230)

  Uraniu-232 (U-232)

1C237Radiu-226 (226Ra), aliaje de radiu-226, compuși ai radiului-226, amestecuri care conțin radiu-226, produse fabricate cu radiu-226 și produse sau dispozitive care conțin oricare dintre aceste elemente.

Notă:   1C237 nu supune controlului următoarele:

a.   aplicațiile medicale;

b.   produsele sau dispozitivele având mai puțin de 0,37 GBq (10 mCi) de radiu-226.

1C238Trifluorură de clor (ClF3).

1C239Substanțe cu mare putere explozivă, altele decât cele supuse controlului prin Lista produselor militare, substanțe sau amestecuri având mai mult de 2 % în greutate din aceste substanțe explozive, a căror densitate cristalină depășește 1,8 g/cm3 și a căror viteză de detonație depășește 8 000 m/s.

1C240Pulbere de nichel sau nichel sub formă de metal poros, altele decât cele menționate la 0C005, după cum urmează:

a. Pudră de nichel având următoarele două caracteristici:

1. o puritate de 99,0 % în greutate sau mai mare; și

2. o dimensiune medie a particulei mai mică de 10 μm, măsurată conform standardului B330 a ASTM (American Society for Testing and Materials);

b. Nichel sub formă de metal poros obținut din materiale menționate la 1C240.a.

Notă:   1C240 nu supune controlului următoarele:

a.   pudră de nichel filamentar;

b.   foi individuale de nichel poros cu o suprafață de 1 000 cm2 /foaie sau mai mică.

Notă tehnică:

1C240.b. se referă la metalul poros format prin compactarea și sinterizarea materialelor de la 1C240.a. pentru a obține un material metalic cu pori fini interconectați în toată structura.

1C241Reniu și aliaje conținând 90 % din greutate sau mai mult reniu; și aliaje de reniu și wolfram care conțin 90 % în greutate sau mai mult din orice combinație de reniu și wolfram, alta decât cea specificată la 1C226, având următoarele două caracteristici:

a. în forme cu o simetrie cilindrică a cavității (inclusiv segmenți de cilindru) cu un diametru interior cuprins între 100 și 300 mm; și

b. o masă mai mare de 20 kg.

1C350Substanțe chimice care pot servi ca precursori la obținerea agenților chimici toxici și „amestecuri de substanțe chimice” care conțin una sau mai multe dintre acestea, după cum urmează:

N.B.   A SE VEDEA, DE ASEMENEA, LISTA PRODUSELOR MILITARE ȘI 1C450.

1. tiodiglicol (111-48-8);

2. oxiclorură de fosfor (10025-87-3);

3. metilfosfonat de dimetil (756-79-6);

4. A SE VEDEA LISTA PRODUSELOR MILITARE pentru Difluorură metilfosfonică (676-99-3);

5. diclorură metilfosfonică (676-97-1);

6. fosfit de dimetil (DMP) (868-85-9);

7. triclorură de fosfor (7719-12-2);

8. fosfit de trimetil (TMP) (121-45-9);

9. clorură de tionil (7719-09-7);

10. 3-hidroxi-1-metilpiperidină (3554-74-3);

11. N,N-diizopropil-2-cloroetilamină (96-79-7);

12. N,N-diizopropil-2-aminoetantiol (5842-07-9);

13. 3-chinuclidinol (1619-34-7);

14. fluorură de potasiu (7789-23-3);

15. 2-cloroetanol (107–07–3);

16. dimetilamină (124-40-3);

17. etilfosfonat de dietil (78-38-6);

18. N,N-dimetilfosforamidat de dietil (2404-03-7);

19. fosfit de dietil (762-04-9);

20. clorhidrat de dimetilamină (506-59-2);

21. dicloroetilfosfină (1498-40-4);

22. diclorură etil fosfonică (1066-50-8);

23. A SE VEDEA LISTA PRODUSELOR MILITARE PENTRU difluorură etilfosfonică (753-98-0);

24. Acid fluorhidric (7664-39-3);

25. Benzilat de metil (76-89-1);

26. diclorometilfosfină (676-83-5);

27. N,N-diizopropil-2-aminoetanol (96-80-0);

28. Alcool pinacolilic (464-07-3);

29. A SE VEDEA LISTA PRODUSELOR MILITARE pentru metilfosfonit de O-etil-O-2-diizopropilaminoetil (QL) (57856-11-8);

30. fosfit de trietil (122-52-1);

31. triclorură de arsenic (7784-34-1);

32. acid benzilic (76-93-7);

33. metilfosfonit de dietil (15715-41-0);

34. etilfosfonat de dimetil (6163-75-3);

35. difluoroetilfosfină (430-78-4);

36. difluorometilfosfină (753-59-3);

37. 3-chinuclidonă (3731–38–2);

38. pentaclorură de fosfor (10026-13-8);

39. pinacolonă (75-97-8);

40. cianură de potasiu (151-50-8);

41. bifluorură de potasiu (7789-29-9);

42. fluorură acidă de amoniu sau bifluorură de amoniu (1341-49-7);

43. fluorură de sodiu (7681-49-4);

44. bifluorură de sodiu (1333-83-1);

45. cianură de sodiu (143-33-9);

46. trietanolamină (102-71-6);

47. pentasulfură de fosfor (1314-80-3);

48. diizopropilamină (108-18-9);

49. dietilaminoetanol (100-37-8);

50. sulfură de sodiu (1313-82-2);

51. monoclorură de sulf (10025-67-9);

52. diclorură de sulf (10545-99-0);

53. clorhidrat de trietanolamină (637-39-8);

54. clorură de N,N-diizopropil-2-aminoetil clorhidrat (4261-68-1);

55. acid metilfosfonic (993-13-5);

56. metilfosfonat de dietil (683-08-9);

57. diclorură de N.N-dimetilaminofosforil (677-43-0);

58. fosfit de triizopropil (116-17-6);

59. etildietanolamină (139-87-7);

60. fosforotioat de O,O-dietil (2465-65-8);

61. fosforoditioat de O,O-dietil (298-06-6);

62. hexafluorosilicat de sodiu (16893-85-9);

63. diclorură metilfosfonotioică (676-98-2);

64. dietilamină (109-89-7).

Nota 1:   Pentru exporturi către „State care nu sunt părți la Convenția privind interzicerea armelor chimice”, 1C350 nu supune controlului „amestecurile de substanțe chimice” care conțin una sau mai multe din substanțele chimice menționate la 1C350.1, 1C350.3, 1C350.5, 1C350.11, 1C350.12, 1C350.13, 1C350.17, 1C350.18, 1C350.21, 1C350.22, 1C350.26, 1C350.27, 1C350.28, 1C350.31, 1C350.32, 1C350.33, 1C350.34, 1C350.35, 1C350.36, 1C350.54, 1C350.55, 1C350.56, 1C350.57 și 1C350.63 în care niciuna dintre substanțele chimice individual menționate nu depășește 10 % din greutatea amestecului.

Nota 2:   Pentru exporturi către „State care sunt părți la Convenția privind interzicerea armelor chimice”, 1C350 nu supune controlului „amestecuri de substanțe chimice” care conțin una sau mai multe din substanțele chimice menționate la 1C350.1, 1C350.3, 1C350.5, 1C350.11, 1C350.12, 1C350.13, 1C350.17, 1C350.18, 1C350.21, 1C350.22, 1C350.26, 1C350.27, 1C350.28, 1C350.31, 1C350.32, 1C350.33, 1C350.34, 1C350.35, 1C350.36, 1C350.54, 1C350.55, 1C350.56, 1C350.57 și 1C350.63 în care niciuna dintre substanțele chimice individual menționate nu depășește 30 % din greutatea amestecului.

Nota 3:   1C350 nu supune controlului „amestecuri de substanțe chimice” care conțin una sau mai multe din substanțele chimice menționate la 1C350.2, 1C350.6, 1C350.7, 1C350.8, 1C350.9, 1C350.10, 1C350.14, 1C350.15, 1C350.16, 1C350.19, 1C350.20, 1C350.24, 1C350.25, 1C350.30, 1C350.37, 1C350.38, 1C350.39, 1C350.40, 1C350.41, 1C350.42, 1C350.43, 1C350.44, 1C350.45, 1C350.46, 1C350.47, 1C350.48, 1C350.49, 1C350.50, 1C350.51, 1C350.52, 1C350.53, 1C350.58, 1C350.59, 1C350.60, 1C350.61, 1C350.62 și 1C350.64 în care niciuna dintre substanțele chimice individual menționate nu depășește 30 % din greutatea amestecului.

Nota 4:   1C350 nu supune controlului produse identificate ca bunuri de consum ambalate pentru vânzare cu amănuntul pentru uz personal sau ambalate pentru uz individual.

1C351Agenți patogeni umani și animali și „toxine”, după cum urmează:

a. virusuri, fie naturale, selecționate sau modificate, fie sub formă de „culturi vii izolate” sau ca material care include material viu care a fost în mod deliberat inoculat sau contaminat cu astfel de culturi, după cum urmează:

1. virusul pestei cabaline africane;

2. virusul pestei porcine africane;

3. virusul Andes;

4. virusurile gripei aviare, care sunt:

a. necaracterizate; sau

b. definite în anexa I(2) la Directiva 2005/94/CE (JO L 10, 14.1.2006, p. 16) ca având o înaltă putere patogenă, după cum urmează:

1. virusuri tip A cu un IPIV (indice de patogenitate intravenoasă) mai mare de 1,2 la puii de găină de 6 săptămâni; sau

2. virusuri tip A, subtipul H5 sau H7, cu secvențe genomice codificate pentru multipli aminoacizi bazici pe locul de clivaj al moleculei de hemaglutinină, similare celor observate pentru alte virusuri HPAI, care indică faptul că molecula de hemaglutinină poate face obiectul unui clivaj de către o protează omniprezentă a gazdei;

5. virusul bolii limbii albastre;

6. virusul Chapare;

7. virusul Chikungunya;

8. virusul Choclo;

9. virusul febrei hemoragice de Crimeea-Congo;

10. neutilizat;

11. virusul Dobrava-Belgrad;

12. virusul encefalitei ecvine de Est;

13. virusul Ebola: toți membrii genului virusului Ebola;

14. virusul febrei aftoase;

15. virusul variolei caprine;

16. virusul Guanarito;

17. virusul Hantaan;

18. virusul Hendra (virusul morbidității ecvine);

19.  Suid herpesvirus 1 (virusul pseudoturbării; boala lui Aujeszky);

20. virusul pestei porcine clasice (virusul holerei Hog);

21. virusul encefalitei japoneze;

22. virusul Junin;

23. virusul bolii pădurii Kyasanur;

24. virusul Laguna Negra;

25. virusul Lassa;

26. virusul bolii Louping;

27. virusul Lujo;

28. virusul bolii de piele Lumpy;

29. virusul coriomeningitei limfocitare;

30. virusul Machupo;

31. virusul Marburg: toți membrii genului virusului Marburg;

32. virusul variolei maimuțelor;

33. virusul encefalitei Văii Murray;

34. virusul bolii de Newcastle;

35. virusul Nipah;

36. virusul febrei hemoragice Omsk;

37. virusul Oropouche;

38. virusul pestei micilor rumegătoare;

39. virusul bolii veziculoase a porcului;

40. virusul Powassan;

41. virusul rabic și toți ceilalți membri ai genului virusului Lyssa;

42. virusul febrei Văii Rift;

43. virusul pestei bovine;

44. virusul Rocio;

45. virusul Sabia;

46. virusul Seoul;

47. virusul variolei ovine;

48. virusul Sin Nombre;

49. virusul encefalitei St. Louis;

50. virusul bolii Teschen a porcului;

51. virusul encefalitei transmise de căpușe (subtipul din Extremul Orient);

52. virusul variolei;

53. virusul encefalitei ecvine venezuelene;

54. virusul stomatitei veziculare;

55. virusul encefalitei ecvine de Vest;

56. virusul febrei galbene;

57. coronavirusul legat de sindromul respirator acut sever (coronavirusul legat de SARS);

58. virusul gripei din 1918 reconstruit;

b. neutilizat;

c. Bacterii, fie naturale, selecționate sau modificate, fie sub formă de „culturi vii izolate” sau ca material care include material viu care a fost în mod deliberat inoculat sau contaminat cu astfel de culturi, după cum urmează:

1.  Bacillus anthracis;

2.  Brucella abortus;

3.  Brucella melitensis;

4.  Brucella suis;

5.  Burkholderia mallei (Pseudomonas mallei);

6.  Burkholderia pseudomallei (Pseudomonas pseudomallei);

7.  Chlamydia psittaci (Chlamydophila psittaci);

8.  Clostridium argentinense (cunoscută anterior cu denumirea Clostridium botulinum tip G), tulpini producătoare de neurotoxină botulinică;

9.  Clostridium baratii, tulpini producătoare de neurotoxină botulinică;

10.  Clostridium botulinum;

11.  Clostridium butyricum, tulpini producătoare de neurotoxină botulinică;

12  Clostridium perfringens, tipurile producătoare de toxină epsilon;

13.  Coxiella burnetii;

14.  Francisella tularensis;

15.  Mycoplasma capricolum subspecia capripneumoniae (tulpina F38);

16.  Mycoplasma mycoides subspecia mycoides SC (colonie mică);

17.  Rickettsia prowazekii;

18.  Salmonella enterica, subspecia enterica, serovar Typhi (Salmonella typhi);

19. Escherichia coli producătoare de toxină Shiga (STEC) serotipurile O26, O45, O103, O104, O111, O121, O145, O157, și alte serotipuri producătoare de toxină Shiga; Notă :

Nota :  Escherichia coli producătoare de toxină Shiga (STEC) include, printre altele, Escherichia coli enterohemoragică (EHEC), E. coli producătoare de verotoxină (VTEC) sau E. coli producătoare de verocitotoxină (VTEC).

20.  Shigella dysenteriae;

21.  Vibrio cholerae;

22.  Yersinia pestis;

d. „Toxine” și „subunități de toxine” care le aparțin, după cum urmează:

1. toxine botulinice;

2. toxine alpha, beta 1, beta 2, epsilon și iota produse de Clostridium perfringens;

3. conotoxine;

4. ricina;

5. saxitoxina;

6. toxine Shiga (toxine de tip Shiga, verotoxine și verocitotoxine)

7. enterotoxinele produse de Staphylococcus aureus, alfa-toxina (alfa-hemolizina) și toxina sindromului de șoc toxic (cunoscută anterior ca enterotoxina F produsă de Staphylococcus);

8. tetrodotoxina;

9. neutilizat;

10. microcistine (Cyanginosine);

11. aflatoxine;

12. abrina;

13. toxina holerică;

14. diacetoxiscirpenol;

15. toxina T-2;

16. toxina HT-2;

17. modecina;

18. volkensina;

19. viscumina (lectina 1 produsă de Viscum album);

Notă:   1C351.d. nu supune controlului toxine botulinice sau conotoxine în formă de produs îndeplinind toate criteriile următoare:

1.   sunt formule farmaceutice destinate administrării umane în tratamentul medical;

2.   sunt preambalate pentru distribuire ca produse medicale;

3.   sunt autorizate de către o autoritate a statului să fie comercializate ca produse medicale.

e. fungi, fie naturali, selecționați sau modificați, fie sub formă de „culturi vii izolate” sau ca material care include material viu care a fost în mod deliberat inoculat sau contaminat cu astfel de culturi, după cum urmează:

1.  Coccidioides immitis;

2.  Coccidioides posadasii.

Notă:   1C351 nu supune controlului „vaccinuri” sau „imunotoxine”.

1C352Neutilizat

1C353Elemente genetice și organisme modificate genetic, după cum urmează:

a. organisme modificate genetic sau elemente genetice care conțin secvențe de acid nucleic asociate cu patogenitatea organismelor menționate la 1C351.a., 1C351.c, 1C351.e. sau 1C354;

b. organisme modificate genetic sau elemente genetice care conțin secvențe de acid nucleic putând codifica oricare din „toxinele” menționate la 1C351.d. sau „subunitățile de toxine” care le aparțin.

Note tehnice:

1.   Organismele modificate genetic includ organisme în care materialul genetic (secvențele de acid nucleic) a fost modificat într-un fel care nu se produce în mod natural, prin înlănțuire și/sau recombinare naturală și cuprind organismele produse artificial, în întregime sau în parte.

2.   Elementele genetice includ printre altele, cromozomi, genomi, plasmide, transpozoni și vectori fie modificate genetic fie nemodificate, sau sintetizate chimic în întregime sau în parte.

3.   Secvențele de acid nucleic asociate cu caracterul patogen al oricăruia dintre „microorganismele” menționate la 1C351.a., 1C351.c., 1C351.e. sau 1C354 înseamnă orice secvență proprie „microorganismului” specificat care:

a.   reprezintă prin el însuși sau prin produșii rezultați prin transcrierea sau translatarea sa, un pericol important pentru sănătatea oamenilor, animalelor sau plantelor; sau

b.   este recunoscută pentru sporirea capacității unui „microorganism” specific sau a oricărui alt organism în care poate fi introdusă sau în alt mod integrată, de a afecta în mod serios sănătatea oamenilor, a animalelor sau a plantelor.

Notă:   1C353 nu supune controlului secvențele de acid nucleic asociate cu patogenitatea Escherichia coli enterohemoragice, serotip O157 și alte tulpini producătoare de verotoxină, altele decât cele care codifică verotoxina sau subunități ale ei.

1C354Agenți patogeni ai plantelor, după cum urmează:

a. virusuri, fie naturale, selecționate sau modificate, fie sub formă de „culturi vii izolate” sau ca material care include material viu care a fost în mod deliberat inoculat sau contaminat cu astfel de culturi, după cum urmează:

1. Virusul andin latent al cartofului (timovirusul andin latent al cartofului);

2. viroidul alungirii tuberculului de cartof;

b. bacterii, fie naturale, selecționate sau modificate, fie sub formă de „culturi vii izolate” sau ca material care a fost în mod deliberat inoculat sau contaminat cu astfel de culturi, după cum urmează:

1.  Xanthomonas albilineans;

2.  Xanthomonas axonopodis pv. citri (Xanthomonas campestris pv. citri A) [Xanthomonas campestris pv. citri];

3.  Xanthomonas oryzae pv. oryzae (Pseudomonas campestris pv. oryzae);

4.  Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus (Corynebacterium michiganensis subsp. sepedonicum sau Corynebacterium sepedonicum);

5.  Ralstonia solanacearum, rasa 3, biovar 2;

c. fungi, fie naturali, selecționați sau modificați, fie sub formă de „culturi vii izolate” sau ca material care a fost în mod deliberat inoculat sau contaminat cu astfel de culturi, după cum urmează:

1. Colletotrichum kahawae (Colletotrichum coffeanum var. virulans);

2.  Cochliobolus miyabeanus (Helminthosporium oryzae);

3.  Microcyclus ulei (syn. Dothidella ulei);

4.  Puccinia graminis ssp. graminis var. graminis / Puccinia graminis ssp. graminis var. stakmanii (Puccinia graminis [syn. Puccinia graminis f. sp. tritici]);

5.  Puccinia striiformis (syn. Puccinia glumarum);

6.  Magnaporthe oryzae (Pyricularia oryzae);

7.  Peronosclerospora philippinensis (Peronosclerospora sacchari);

8.  Sclerophthora rayssiae var. zeae;

9.  Synchytrium endobioticium;

10.  Tilletia indica;

11.  Thecaphora solani.

1C450Produse chimice toxice, precursori chimici toxici și „amestecuri de substanțe chimice” care conțin una sau mai multe din acestea, după cum urmează:

N.B.   A SE VEDEA DE ASEMENEA INTRĂRILE 1C350, 1C351.d. ȘI LISTA PRODUSELOR MILITARE.

a. Produse chimice toxice, după cum urmează:

1. amiton: tiofosfat de O,O-dietil-S [2-(dietilamino) etil] (78-53-5) și sărurile alchilate sau protonate corespunzătoare;

2. PFIB: 1,1,3,3,3-Pentafluoro-2-(trifluorometil)1-propenă (382–21–8);

3. A SE VEDEA, DE ASEMENEA, LISTA PRODUSELOR MILITARE pentru BZ: Benzilat de 3-chinuclidinil (6581-06-2);

4. Fosgen: diclorură de carbonil (75–44–5);

5. clorură de cianogen (506-77-4);

6. cianură de hidrogen (74–90–8);

7. cloropicrină: tricloronitrometan (76–06–2);

Nota 1:   Pentru exporturi către „state care nu sunt părți la Convenția privind interzicerea armelor chimice”, 1C450 nu supune controlului „amestecuri de substanțe chimice” care conțin una sau mai multe din substanțele chimice menționate la 1C450.a.1 și 1C450.a.2 în care niciuna dintre substanțele chimice individual menționate nu depășește 1 % din greutatea amestecului.

Nota 2:   Pentru exporturi către „state care sunt părți la Convenția privind interzicerea armelor chimice”, 1C450 nu supune controlului „amestecuri de substanțe chimice” care conțin una sau mai multe din substanțele chimice menționate la 1C450.a.1 și 1C450.a.2 în care niciuna dintre substanțele chimice individual menționate nu depășește 30 % din greutatea amestecului.

Nota 3:   1C450 nu supune controlului „amestecuri de substanțe chimice” care conțin una sau mai multe din substanțele chimice menționate la 1C450.a.4., 1C450.a.5., 1C450.a.6. și 1C450.a.7. în care niciuna dintre substanțele chimice individual menționate nu depășește 30 % din greutatea amestecului.

Nota 4:   1C450 nu supune controlului produse identificate ca bunuri de consum ambalate pentru vânzare cu amănuntul pentru uz personal sau ambalate pentru uz individual.

b. precursori ai substanțelor chimice toxice, după cum urmează:

1. produse chimice, altele decât cele menționate în Lista produselor militare sau în 1C350, care conțin un atom de fosfor la care este legată o grupare metil, etil, propil (normal sau izo), fără alți atomi de carbon;

Notă:   1C450.b.1 nu supune controlului fonofos: etiltiofosfonotiolat de O-etil-S-fenil (944-22-9);

2. dihalogenuri N,N-dialchil [metil, etil sau propil (normal sau izo)] amidofosforice, altele decât diclorura de N,N-dimetilaminofosforil;

N.B.:   A se vedea 1C350.57 pentru diclorură de N,N-dimetilaminofosforil.

3. N,N-dialchil [metil, etil sau propil (normal sau izo)] amidofosfați de dialchil [metil, etil sau propil (normal sau izo)], alții decât N,N-dimetilfosforamidat de dietil menționat la 1C350;

4. N,N-dialchil [metil, etil sau propil (normal sau izo)]-2-cloroetilamine și sărurile protonate corespunzătoare, altele decât clorura de N,N-diizopropil-2-aminoetil clorhidrat menționată la 1C350;

5. N,N-dialchil [metil, etil sau propil (normal sau izo)] amino-2-etanoli și sărurile protonate corespunzătoare, altele decât N,N-diizopropil-2-aminoetanol (96-80-0) și N,N-dietilaminoetanol (100-37-8) menționate la 1C350;

Notă:   1C450.b.5. nu supune controlului următoarele:

a.   N,N-Dimetilaminoetanol (108-01-0) și sărurile protonate corespunzătoare;

b.   sărurile protonate de N,N-Dietilaminoetanol (100-37-8);

6. N,N-dialchil [metil, etil sau propil (normal sau izo)] amino-2-etantioli și sărurile protonate corespunzătoare, altele decât N,N-diizopropil-2-aminoetantiol menționat la 1C350;

7. pentru etildietanolamină (139-87-7), a se vedea 1C350;

8. metildietanolamină (105-59-9).

Nota 1:   Pentru exporturi către „state care nu sunt părți la Convenția privind interzicerea armelor chimice”, 1C450 nu supune controlului „amestecuri de substanțe chimice” care conțin una sau mai multe din substanțele chimice menționate la 1C450.b.1, 1C450.b.2, 1C450.b.3, 1C450.b.4, 1C450.b.5 și 1C450.b.6 în care niciuna dintre substanțele chimice individual menționate nu depășește 10 % din greutatea amestecului.

Nota 2:   Pentru exporturi către „state care sunt părți la Convenția privind interzicerea armelor chimice”, 1C450 nu supune controlului „amestecuri de substanțe chimice” care conțin una sau mai multe din substanțele chimice menționate la 1C450.b.1, 1C450.b.2, 1C450.b.3, 1C450.b.4, 1C450.b.5 și 1C450.b.6 în care niciuna dintre substanțele chimice individual menționate nu depășește 30 % din greutatea amestecului.

Nota 3:   1C450 nu supune controlului „amestecuri de substanțe chimice” care conțin una sau mai multe substanțe chimice menționate la 1C450.b.8. în care niciuna dintre substanțele chimice individual menționate nu depășește 30 % din greutatea amestecului.

Nota 4:   1C450 nu supune controlului produse identificate ca bunuri de consum ambalate pentru vânzare cu amănuntul pentru uz personal sau ambalate pentru uz individual.

1DProduse „software”

1D001„Produse software” special concepute sau modificate pentru „dezvoltarea”, „producția” sau „utilizarea” echipamentelor menționate la categoriile 1B001-1B003.

1D002„Produse software” pentru „dezvoltarea” laminatelor sau „compozitelor” cu „matrice” organică, „matrice” din metal sau „matrice” din carbon.

1D003„Produse software” special concepute sau modificate pentru a permite echipamentelor să îndeplinească funcțiile menționate la 1A004.c. sau la 1A004.d.

1D101„Produse software” special concepute sau modificate pentru funcționarea sau întreținerea produselor menționate la 1B101,1B102, 1B115, 1B117, 1B118 sau 1B119.

1D103„Produse software” special concepute pentru analiza parametrilor greu observabili precum reflexia radar, semnalele în infraroșu/ultraviolet și semnalele acustice.

1D201„Produse software” special concepute pentru „utilizarea” produselor menționate la 1B201.

1ETehnologie

1E001„Tehnologie”, în conformitate cu Nota generală privind tehnologia pentru „dezvoltarea” sau „producția” echipamentelor sau materialelor menționate la punctele 1A002 - 1A005, 1A006.b., 1A007, 1B sau 1C.

1E002Alte „tehnologii”, după cum urmează:

a. „tehnologie” pentru „dezvoltarea” sau „producția” polibenzotiazolilor sau polibenzoxazolilor;

b. „tehnologie” pentru „dezvoltarea” sau „producția” compușilor fluoroelastomerici care conțin cel puțin un monomer vinileter;

c. „tehnologie” pentru proiectarea sau „producția” următoarelor pudre ceramice sau materiale ceramice non- „compozite”:

1. pudre ceramice care au toate caracteristicile următoare:

a. oricare din următoarele compoziții:

1. oxizi simpli sau complecși de zirconiu și oxizi complecși de siliciu sau aluminiu;

2. nitruri simple de bor (formele cristaline cubice);

3. carburi simple sau complexe de siliciu sau bor; sau

4. nitruri simple sau complexe de siliciu;

b. oricare dintre următoarele impurități metalice totale (exclusiv adaosurile intenționate):

1. mai mici de 1 000 ppm pentru oxizi sau carburi simple; sau

2. mai mici de 5 000 ppm pentru compuși complecși sau nitruri simple; și

c. fiind oricare din următoarele:

1. oxid de zirconiu (CAS 1314-23-4) cu dimensiunea medie a particulelor egală sau mai mică de 1 μm și nu mai mult de 10 % din particule mai mari de 5 μm; sau

2. alte pudre ceramice cu o dimensiune medie a particulei de 5 μm sau mai mică și nu mai mult de 10 % din particule mai mari de 10 μm;

2. Materiale ceramice „noncompozite” alcătuite din materialele menționate la 1E002.c.1;

Notă:   1E002.c.2 nu supune controlului „tehnologia” pentru materiale abrazive.

d. neutilizat.

e. „tehnologie” pentru instalarea, întreținerea sau repararea materialelor menționate la 1C001;

f. „tehnologie” pentru repararea structurilor „compozite”, laminatelor sau materialelor menționate la 1A002 sau 1C007.c.;

Notă:   1E002.f. nu supune controlului „tehnologia” pentru repararea structurilor „aeronavelor civile” prin folosirea „materialelor fibroase sau filamentare” cu carbon și a rășinilor epoxidice, precizate în manualele fabricanților de „aeronave”.

g. „biblioteci (baze de date)” special concepute sau modificate pentru a permite echipamentelor să îndeplinească funcțiile menționate la 1A004.c. sau la 1A004.d.

1E101„tehnologie”, în conformitate cu Nota generală privind tehnologia pentru „utilizarea” produselor menționate la 1A102, 1B001, 1B101, 1B102, de la 1B115 la 1B119, 1C001, 1C101, 1C107, de la 1C111 la 1C118, 1D101 sau 1D103.

1E102„tehnologie”, în conformitate cu Nota generală privind tehnologia pentru „dezvoltarea” produselor software menționate la 1D001, 1D101 sau 1D103.

1E103„tehnologie” pentru reglarea temperaturii, a presiunii sau a atmosferei din autoclave sau din hidroclave utilizate pentru „producția” de „compozite” sau de „compozite” parțial procesate.

1E104„tehnologie” pentru „producția” materialelor obținute prin piroliză formate pe o matriță, mandrină sau în orice alt suport rezultate din precursorii gazoși care se descompun între 1 573 K (1 300 °C) și 3 173 K (2 900 °C) și la o presiune între 130 Pa și 20 kPa.

Notă:   1E104 cuprinde „tehnologia” pentru obținerea compoziției precursorilor gazoși, schemele și parametrii de comandă ai debitelor și ai proceselor.

1E201„Tehnologie”, în conformitate cu Nota generală privind tehnologia pentru „utilizarea” produselor menționate la 1A002, 1A007, 1A202, de la 1A225 la 1A227, 1B201, de la 1B225 la 1B234, 1C002.b.3 sau 1C002.b.4, 1C010.b, 1C202, 1C210, 1C216, de la 1C225 la 1C241 sau 1D201.

1E202„Tehnologie”, în conformitate cu Nota generală privind tehnologia pentru „dezvoltarea” sau „producția” produselor menționate la 1A007, 1A202 sau de la 1A225 la 1A227.

1E203„Tehnologie”, în conformitate cu Nota generală privind tehnologia pentru „dezvoltarea” produselor „software” menționate la 1D201.

CATEGORIA 2 – PRELUCRAREA MATERIALELOR

2ASisteme, echipamente și componente

N.B.   Pentru rulmenți silențioși, a se vedea Lista produselor militare.

2A001Lagăre antifricțiune și sisteme de lagăre, după cum urmează, și componente pentru acestea:

N.B.   A SE VEDEA, DE ASEMENEA, 2A101.

Notă:   2A001 nu supune controlului bilele cu toleranțe de gradul 5 sau inferioare menționate de fabricant în conformitate cu ISO 3290.

a. rulmenți cu bile și rulmenți cu role masive, care au toate toleranțele menționate de fabricant în conformitate cu ISO 492 clasa de toleranțe 4 (sau standarde naționale echivalente) sau mai bune și care au atât 'inelele', cât și 'elementele de rulare' realizate din monel sau beriliu.

Notă:   2A001.a. nu supune controlului rulmenții cu role conice.

Note tehnice:

1.   'Inel' - partea inelară a unui rulment radial cu elemente de rulare care include una sau mai multe căi de rulare (ISO 5593:1997).

2.   'Element de rulare' - o bilă sau o rolă care se rostogolește între căile de rulare (ISO 5593:1997).

b. neutilizate;

c. sisteme de lagăre magnetice active care utilizează oricare dintre următoarele:

1. materiale cu densități de flux de 2,0 T sau mai mari și rezistența la curgere mai mare de 414 MPa;

2. polarizoare omopolare 3D total electromagnetice concepute pentru actuatoare (servomotoare); sau

3. senzori de poziție pentru temperaturi înalte [450 K (177 °C) sau mai mari].

2A101Rulmenți radiali cu bile, alte tipuri decât cele menționate la 2A001, care au toate toleranțele menționate în conformitate cu ISO 492, clasa de toleranțe 2 (sau cu standardul ANSI/ABMA 20, clasa de toleranțe ABEC-9 sau cu alte standarde naționale echivalente) sau mai bune, și care au toate caracteristicile următoare:

a. un diametru interior cuprins între 12 mm și 50 mm;

b. un diametru exterior cuprins între 25 mm și 100 mm; și

c. o lățime cuprinsă între 10 mm și 20 mm.

2A225Creuzete fabricate din materiale rezistente la metale actinide lichide, după cum urmează:

a. creuzete care au următoarele două caracteristici:

1. au un volum cuprins între 150 cm3 și 8 000 cm3; și

2. sunt fabricate din sau sunt acoperite cu un strat din oricare din materialele de mai jos, sau o combinație din materialele de mai jos, cu un nivel general de impuritate de 2 % sau mai mică în greutate:

a. fluorură de calciu (CaF2);

b. zirconat de calciu (metazirconat) (CaZrO3);

c. sulfură de ceriu (Ce2S3);

d. oxid de erbiu (erbină) (Er2O3);

e. oxid de hafniu (hafnonă) (HfO2);

f. oxid de magneziu (MgO);

g. aliaj nitrurat de niobiu-titan-wolfram (aproximativ 50 % Nb, 30 % Ti, 20 % W);

h. oxid de ytriu (ytria) (Y2O3); sau

i. oxid de zirconiu (zirconă) (ZrO2);

b. creuzete care au următoarele două caracteristici:

1. au un volum cuprins între 50 cm3 și 2 000 cm3; și

2. sunt fabricate din sau sunt căptușite în interior cu tantal de o puritate egală sau mai mare de 99,9 % în greutate;

c. creuzete care au toate caracteristicile următoare:

1. au un volum cuprins între 50 cm3 și 2 000 cm3;

2. sunt fabricate din sau sunt căptușite în interior cu tantal de o puritate egală sau mai mare de 98 % în greutate; și

3. sunt acoperite cu un strat de carbură, nitrură sau borură de tantal sau orice combinație a acestora.

2A226Valve care au toate caracteristicile următoare:

a. au o ‘mărime nominală’ de 5 mm sau mai mare;

b. sunt prevăzute cu etanșare burduf; și

c. sunt fabricate în întregime din sau sunt placate în interior cu un strat de aluminiu, aliaje de aluminiu, de nichel sau din aliaje de nichel care conțin mai mult de 60 % Ni în greutate.

Notă tehnică:

Pentru valvele care au diametre diferite la intrare și la ieșire, prin ‘mărimea nominală’ menționată la 2A226 se înțelege diametrul cel mai mic.

2BEchipamente de testare, inspecție si producție

Note tehnice:

1.   Axele de conturare secundare paralele, (de exemplu, axa w de la mașinile de alezat orizontale sau o axă de rotație secundară care este paralelă cu axa principală de rotație), nu sunt numărate la numărul total al axelor de conturare. Axele de rotație nu se rotesc peste 360o. O axă de rotație poate fi acționată de un dispozitiv liniar (de exemplu, un șurub sau un angrenaj cu cremalieră și pinion).

2.   În 2B, numărul de axe care pot fi coordonate simultan pentru „controlul profilării” este numărul de axe de-a lungul și în jurul cărora, în timpul prelucrării piesei de lucru, sunt realizate mișcări simultane și interconectate între piesa de lucru și o sculă. Acesta nu include oricare alte axe adiționale de-a lungul și în jurul cărora sunt realizate alte mișcări relative în interiorul mașinii, ca de exemplu:

a.   sistemele de corectare a pietrei la mașinile de rectificat;

b.   axele rotative paralele destinate prinderii separate a pieselor de prelucrat;

c.   axele rotative coliniare destinate manipulării aceleiași piese de prelucrat prin prinderea piesei într-o mandrină la capete diferite.

3.   Nomenclatorul de axe trebuie să fie conform cu standardul internațional ISO 841:2001 Sisteme automatizate industriale și integrarea acestora - Mașini cu control numeric– Nomenclatorul de sisteme de coordonate și mișcări.

4.   În sensul celor menționate la 2B001 - 2B009, un „ax înclinabil” este considerat ca o axă de rotație.

5.   „Repetabilitatea stabilită a poziționării unidirecționale” poate fi utilizată pentru fiecare model de mașină-unealtă ca o alternativă la testele individuale de mașină și se determină după cum urmează:

a.   se aleg cinci mașini din modelul ce urmează a fi evaluat;

b.   se măsoară repetabilitatea pe axele liniare (R↑,R↓) în conformitate cu ISO 230-2:2014 și se evaluează „repetabilitatea poziționării unidirecționale” pentru fiecare axă a fiecăreia dintre cele cinci mașini;

c.   se determină valoarea mediei aritmetice a valorilor „repetabilității poziționării unidirecționale” pentru fiecare axă, corespunzătoare celor cinci mașini. Această valoare a mediei aritmetice a „repetabilității poziționării unidirecționale” (
image ) devine valoarea stabilită pentru fiecare axă a modelului(
image ,
image , …);

d.   deoarece lista din categoria 2 se referă la fiecare axă liniară, vor fi atâtea valori stabilite ale „repetabilității poziționării unidirecționale”câte axe liniare sunt;

e.   în cazul în care valoarea stabilită a „repetabilității poziționării unidirecționale” corespunzătoare unei axe a unui model de mașină care nu face obiectul controlului menționat la 2B001.a. - 2B001.c. este egală sau mai mică decât valoarea precizată a „repetabilității poziționării unidirecționale” a fiecărui model de mașină-unealtă plus 0,7 μm, ar trebui să i se solicite fabricantului să reconfirme nivelul preciziei odată la fiecare optsprezece luni.

6.   în sensul celor menționate la 2B001.a. - 2B001.c., incertitudinea măsurării privind „repetabilitatea poziționării unidirecționale” a mașinilor-unelte, astfel cum este definită în standardul internațional ISO 230-2:2014 sau în standardele naționale echivalente, nu se ia în considerare.

7.   În sensul celor menționate la 2B001.a. - 2B001.c., măsurarea axelor se efectuează în conformitate cu procedurile de testare stabilite la punctul 5.3.2. din ISO 230-2:2014. Testarea axelor mai lungi de 2 metri se efectuează pe segmente de 2 m. Pentru axele mai lungi de 4 m sunt necesare testări multiple (de exemplu, două testări pentru axele cu lungimi mai mari de 4 m și până la 8 m, trei testări pentru axele cu lungimi mai mari de 8 m și până la 12 m), efectuate fiecare pe segmente de 2 m și împărțite în intervale egale de-a lungul axei. Segmentele de testare sunt dispuse la distanțe egale, pe toată lungimea axei, iar orice surplus de lungime se împarte în mod egal, la începutul, mijlocul sau sfârșitul segmentelor de testare. Se raportează valoarea cea mai mică a „repetabilității poziționării unidirecționale” a segmentelor de testare.

2B001Mașini-unelte sau orice combinație a acestora, pentru îndepărtarea (tăierea) adaosului de metal, ceramică sau „compozite”, care, conform specificației tehnice a fabricantului, pot fi echipate cu dispozitive electronice pentru „comandă numerică”, după cum urmează:

N.B.   A SE VEDEA, DE ASEMENEA, 2B201.

Nota 1:   2B001 nu supune controlului mașinile-unelte speciale limitate la fabricația de roți dințate. Pentru aceste mașini, a se vedea 2B003.

Nota 2:   2B001 nu supune controlului mașinile-unelte speciale limitate la fabricația oricărora din următoarele:

a.   arbori cotiți sau arbori cu came;

b.   scule sau scule așchietoare;

c.   melci pentru extrudare;

d.   părți de bijuterii gravate sau fațetate; sau

e.   proteze dentare.

Nota 3:   O mașină-unealtă care are cel puțin două din cele trei caracteristici: strunjire, frezare sau rectificare (de exemplu, o mașină de strunjit cu capacitate de frezare) este evaluată conform fiecărui criteriu aplicabil menționat la 2B001.a., 2B001.b. sau 2B001.c.

N.B.   Pentru mașinile pentru finisare optică, a se vedea 2B002.

a. Mașini-unelte pentru strunjire care au două sau mai multe axe care pot fi coordonate simultan pentru „controlul profilării” și care au oricare dintre următoarele caracteristici:

1. „repetabilitatea poziționării unidirecționale” este egală sau mai mică (mai bună) de 0,9 μm de-a lungul uneia sau mai multor axe liniare, cu o lungime a cursei mai mică de 1,0 m; sau

2. „repetabilitatea poziționării unidirecționale” este egală sau mai mică (mai bună) de 1,1 μm de-a lungul uneia sau mai multor axe liniare, cu o lungime a cursei egală sau mai mare de 1,0 m);

Nota 1:   2B001.a. nu supune controlului strungurile special concepute pentru producerea lentilelor de contact, care au toate caracteristicile următoare:

a.   controler care se limitează la utilizarea de software oftalmologic pentru programarea datelor de intrare; și

b.   fără prindere pneumatică.

Nota 2:   2B001.a. nu supune controlului strungurile pentru bare (Swissturn) care se limitează doar la prelucrarea exclusivă a barelor antrenate prin sistem de alimentare, dacă diametrul maxim al barei nu depășește 42 mm și dacă nu există posibilitatea montării/fixării de mandrine. Mașinile pot găuri și/sau freza piese cu diametre mai mici de 42 mm.

b. Mașini-unelte pentru frezat care au oricare dintre următoarele caracteristici:

1. trei axe liniare plus o axă de rotație care pot fi coordonate simultan pentru „controlul profilării” care au oricare dintre următoarele caracteristici:

a. „repetabilitatea poziționării unidirecționale” este egală sau mai mică (mai bună) de 0,9 μm de-a lungul uneia sau mai multor axe liniare, cu o lungime a cursei mai mică de 1,0 m; sau

b. „repetabilitatea poziționării unidirecționale” este egală sau mai mică (mai bună) de 1,1 μm de-a lungul uneia sau mai multor axe liniare, cu o lungime a cursei egală sau mai mare de 1,0 m;

2. cinci sau mai multe axe care pot fi coordonate simultan pentru „controlul profilării”și care au oricare dintre următoarele caracteristici:

a. „repetabilitatea poziționării unidirecționale” este egală sau mai mică (mai bună) de 0,9 μm de-a lungul uneia sau mai multor axe liniare, cu o lungime a cursei mai mică de 1,0 m;

b. „repetabilitatea poziționării unidirecționale” este egală sau mai mică (mai bună) de 1,4 μm de-a lungul uneia sau mai multor axe liniare, cu o lungime a cursei egală sau mai mare de 1 m și mai mică de 4 m; sau

c. „repetabilitatea poziționării unidirecționale” este egală sau mai mică (mai bună) de 6,0 μm (de-a lungul uneia sau mai multor axe liniare, cu o lungime a cursei egală sau mai mare de 4 m);

d. neutilizat;

3. o „repetabilitate a poziționării unidirecționale” a mașinilor de rectificat în coordonate egală sau mai mică (mai bună) de 1,1 μm de-a lungul uneia sau mai multor axe liniare; sau

4. mașini care utilizează scule cuțit zburător cu toate caracteristicile următoare:

a. „excentricitatea radială per rotație ax principal” și „excentricitatea axială per rotație ax principal” mai mică (mai bună) de 0,0004 mm, citire totală indicată (TIR); și

b. deviația unghiulară a mișcării saniei (rotația pe axa verticală, rotația pe axa transversală, rotația pe axa longitudinală) mai mică (mai bună) de 2 secunde arc, citire totală indicată (TIR), pe lungimea cursei de 300 mm;

c. mașini-unelte pentru rectificat care au oricare dintre următoarele caracteristici:

1. au toate caracteristicile următoare:

a. „repetabilitatea poziționării unidirecționale” este egală sau mai mică (mai bună) de 1,1 μm de-a lungul uneia sau mai multor axe liniare; și

b. trei sau mai multe axe care pot fi coordonate simultan pentru „controlul profilării”; sau

2. cinci sau mai multe axe care pot fi coordonate simultan pentru „controlul profilării” și care au oricare dintre următoarele caracteristici;

a. „repetabilitatea poziționării unidirecționale” este egală sau mai mică (mai bună) de 1,1 μm de-a lungul uneia sau mai multor axe liniare, cu o lungime a cursei mai mică de 1 m;

b. „repetabilitatea poziționării unidirecționale” este egală sau mai mică (mai bună) de 1,4 μm de-a lungul uneia sau mai multor axe liniare, cu o lungime a cursei egală sau mai mare de 1 m și mai mică de 4 m; sau

c. „repetabilitatea poziționării unidirecționale” este egală sau mai mică (mai bună) de 6,0 μm de-a lungul uneia sau mai multor axe liniare, cu o lungime a cursei egală sau mai mare de 4 m;

Notă:   2B001.c. nu supune controlului mașina de rectificat, după cum urmează:

a.   mașinile de rectificat cilindric exterior, interior sau exterior-interior, care au toate caracteristicile următoare:

1.   sunt limitate la rectificarea cilindrică; și

2.   sunt limitate la prelucrarea pieselor cu dimensiuni maxime de 150 mm în diametru exterior sau lungime;

b.   mașinile special concepute ca mașini de rectificat în coordonate care nu au axa z sau axa w, cu o „repetabilitate a poziționării unidirecționale” mai mică (mai bună) de 1,1 μm

c.   mașinile de rectificat plan.

d. mașini pentru prelucrare prin electroeroziune (EDM) din categoria fără fir, care au două sau mai multe axe de rotație ce pot fi coordonate simultan pentru „controlul profilării”;

e. mașini-unelte pentru îndepărtarea adaosului de metal, ceramică sau „compozite”, care au toate următoarele caracteristici:

1. îndepărtează materialul prin intermediul oricăruia din următoarele:

a. apei sau altui jet de lichid, inclusiv cele care utilizează aditivi abrazivi;

b. fasciculului de electroni; sau

c. fasciculului „laser”; și

2. au cel puțin două axe de rotație care au toate caracteristicile următoare:

a. pot fi coordonate simultan pentru „controlul profilării”; și

b. au o „precizie” a poziționării mai mică (mai bună) de 0,003o;

f. Mașini pentru găurire adâncă și mașini pentru strunjire modificate pentru găurire adâncă, cu o capacitate maximă de găurire care depășește 5 m.

2B002Mașini-unelte cu comandă numerică pentru finisare optică echipate pentru îndepărtarea selectivă a materialului pentru a produce suprafețe optice non-sferice și care au toate caracteristicile următoare:

a. finisează forma cu o abatere mai mică (mai bună) de 1,0 μm;

b. finisează la o rugozitate mai mică (mai bună) de 100 nm rms.

c. au patru sau mai multe axe care pot fi coordonate simultan pentru „controlul profilării”; și

d. utilizează oricare din următoarele procedee:

1. finisare magnetoreologică (‘MRF’);

2. finisare electroreologică (‘ERF’);

3. ‘finisare cu fascicul de particule energetice’;

4. ‘finisare cu membrană pneumatică'; sau

5. ‘finisare cu jet fluid’.

Note tehnice:

În sensul celor menționate la 2B002:

1.   ‘MRF' este un procedeu de îndepărtare a materialului care utilizează un fluid magnetic abraziv a cărui vâscozitate este controlată de un câmp magnetic.

2.   ‘ERF' este un procedeu de îndepărtare care utilizează un fluid abraziv a cărui vâscozitate este controlată de un câmp electric.

3.   ‘Finisarea cu fascicul de particule energetice' utilizează plasme atomice reactive (RAP) sau fascicule de ioni pentru îndepărtarea selectivă a materialului.

4.   ‘Finisarea cu membrană pneumatică' este un procedeu care utilizează o membrană sub presiune care se deformează pentru contactul pe o suprafață mică cu piesa de prelucrat.

5.   ‘Finisarea cu jet fluid' utilizează un jet de fluid pentru îndepărtarea materialului.

2B003Mașini-unelte cu „comandă numerică” sau manuale și componente, unități de comandă și accesorii, special concepute pentru șeveruirea, finisarea, rectificarea sau honuirea roților dințate cu suprafață durificată (Rc = 40 sau mai mare) cu dinți drepți, elicoidali sau dublu elicoidali, cu un diametru primitiv care depășește 1 250 mm și o lățime frontală a dinților de 15 % din diametrul primitiv sau mai mare, finisate la o calitate corespunzătoare normei AGMA 14 sau mai bună (echivalent cu ISO 1328 clasa 3).

2B004„Prese izostatice” la cald care au toate caracteristicile următoare și componente și accesorii special concepute pentru acestea:

N.B.   A SE VEDEA, DE ASEMENEA, 2B104 și 2B204.

a. au un mediu termic controlat în cavitatea închisă și o cavitate-cameră cu un diametru interior de 406 mm sau mai mare; și

b. care au oricare din următoarele caracteristici:

1. o presiune de lucru maximă care depășește 207 MPa;

2. un mediu termic controlat care depășește 1 773 K (1 500 °C); sau

3. o instalație de impregnare cu hidrocarburi și de îndepărtare a produselor gazoase rezultate din degradare.

Notă tehnică:

Dimensiunea interioară a camerei este aceea în care se realizează atât temperatura, cât și presiunea de lucru și nu include dispozitivele de prindere. Această dimensiune va fi cea mai mică valoare fie față de diametrul interior al camerei de presiune, fie față de diametrul interior al camerei izolate a cuptorului, în funcție de care dintre cele două camere este localizată în interiorul celeilalte.

N.B.:   Pentru ștanțe, matrițe, poansoane și ansambluri de scule, special concepute, a se vedea 1B003, 9B009 și Lista produselor militare.

2B005Echipamente special concepute pentru depunerea, prelucrarea și controlul pe timpul procesului al straturilor anorganice, acoperirilor și modificărilor de suprafață, după cum urmează, pentru substraturile menționate în coloana 2, prin procesele prevăzute în coloana 1 din tabelul de după 2E003.f. și componentele lor de manevrare, poziționare, manipulare și comandă automată, special concepute pentru acestea, după cum urmează:

a. echipamente de producție pentru depunere chimică din starea de vapori (CVD) care au toate caracteristicile următoare:

N.B.:   A SE VEDEA, DE ASEMENEA, 2B105.

1. un proces modificat pentru una din tehnologiile următoare:

a. CVD pulsatorie;

b. depunere nucleară controlată termic (CNTD); sau

c. CVD prin intensificare sau asistare de plasmă; și

2. care au oricare din următoarele caracteristici:

a. încorporează dispozitive de etanșare rotative pentru vid înalt (egal sau mai mic de 0,01 Pa); sau

b. încorporează controlul grosimii acoperirii in situ;

b. echipamente de producție a implantării ionice care au curenți de fascicul de 5 mA sau mai mare;

c. echipamente de producție pentru depuneri fizice din vapori cu fascicul de electroni, (EB-PVD), care încorporează sisteme de alimentare cu puteri de peste 80 kW și care au oricare dintre caracteristicile următoare:

1. un sistem de control cu „laser” al nivelului rezervorului de lichid care reglează precis viteza de avans a lingoului; sau

2. o monitorizare comandată prin calculator, care funcționează pe principiul foto-luminiscenței atomilor ionizați din jetul evaporat, pentru controlul vitezei de depunere a unei acoperiri care conține două sau mai multe elemente;

d. echipamente de producție pentru pulverizare de plasmă, care au oricare dintre următoarele caracteristici:

1. funcționează într-o atmosferă controlată la presiune redusă (egală sau mai mică de 10 kPa, măsurată până la 300 mm deasupra ajutajului de ieșire a pistolului), într-o cameră de vid capabilă să evacueze aerul până la 0,01 Pa înainte de procesul de pulverizare; sau

2. încorporează controlul grosimii acoperirii in situ;

e. echipamente de producție pentru depunere prin pulverizare, capabile de densități de curent de 0,1 mA/mm2 sau mai mari la o viteză a depunerii de 15 μm/oră sau mai mare;

f. echipamente de producție pentru depunerea cu arc catodic, care încorporează o rețea de electromagneți pentru mecanismul de direcționare a spotului arcului electric pe catod;

g. echipamente de producție pentru placare ionică, capabile să măsoare in situ oricare dintre următoarele caracteristici:

1. grosimea depunerii pe substrat și controlul vitezei; sau

2. caracteristicile optice.

Notă:   2B005 nu supune controlului echipamentele pentru depunere chimică din vapori, cu arc catodic, prin pulverizare catodică, prin placare ionică sau implementare ionică, special concepute pentru scule așchietoare sau scule de uzinare.

2B006Sisteme și echipamente pentru măsurare sau control dimensional și „ansambluri electronice” după cum urmează:

a. mașini de măsurat în coordonate (CMM) comandate de calculator sau „cu comandă numerică”, care au, în măsurătorile tridimensionale (volumetrice), o eroare maximă admisibilă de măsurare a lungimii (E0,MPE) în orice punct al domeniului de operare a mașinii (de exemplu, de-a lungul axelor) egală sau mai mică (mai bună) de (1,7 + L/1 000) μm (L este lungimea măsurată în mm), în conformitate cu ISO 10360-2 (2009);

Notă tehnică:

E0,MPE a configurației celei mai precise a CMM specificate de fabricant (de exemplu, cele mai bune valori pentru următoarele: sondă, lungimea acului, parametrii de mișcare, mediul) și „cu toate compensările disponibile” se compară cu pragul de 1,7 + L/1 000 μm.

N.B.   A SE VEDEA, DE ASEMENEA, 2B206.

b. instrumente pentru măsurarea deplasării liniare și unghiulare, după cum urmează:

1. instrumente de măsurare a ‘deplasării liniare’ care au oricare din caracteristicile următoare:

Notă:   Sistemele de măsurare a deplasării interferometrice și cu codificator optic care conțin un „laser” sunt vizate doar la 2B006.b.1.c. și 2B206.c.

Notă tehnică:

În sensul celor menționate la 2B006.b.1. ‘deplasare liniară’ înseamnă variația distanței dintre senzorul de măsurat și obiectul măsurat.

a. sisteme de măsurare de tip fără contact, cu o „rezoluție” egală sau mai mică (mai bună) de 0,2 μm într-un domeniu de măsurare egal sau mai mic de 0,2 mm;

b. sisteme cu transformator diferențial liniar variabil (LVDT), care au toate caracteristicile următoare:

1. care au oricare din următoarele caracteristici:

a. o „liniaritate” egală sau mai mică (mai bună) de 0,1 %, măsurată de la 0 până la ‘domeniul maxim de operare', pentru LVDT-uri cu un ‘domeniu maxim de operare’ până la ± 5 mm, inclusiv; sau

b. o „liniaritate” egală sau mai mică (mai bună) de 0,1 %, măsurată de la 0 la 5 mm, pentru LVDT-uri cu un ‘domeniu maxim de operare’ mai mare de ± 5 mm; și

2. o deviație egală sau mai mică (mai bună) de 0,1 % pe zi la temperatura standard a mediului din camera de încercări de ± 1 K;

Notă tehnică:

În sensul celor menționate la 2B006.b.1.b., ‘domeniul de operare maxim' reprezintă jumătate din deplasarea lineară posibilă totală a LVDT. De exemplu, LVDT-urile cu un ‘domeniu de operare maxim’ de până la ± 5 mm, inclusiv, pot măsura o deplasare lineară posibilă totală de 10 mm.

c.  sisteme de măsurare care au toate caracteristicile următoare:

1. conțin un „laser”;

2. o „rezoluție”, pe toată scala, de 0,200 nm sau mai mică (mai bună); și

3. capacitatea de a atinge, în orice punct din intervalul de măsurare, o „incertitudine a măsurării” egală cu sau mai mică (mai bună) de (1,6 + L/2 000) nm (L reprezintă lungimea, măsurată în mm), atunci când sunt compensate pentru indicele de refracție al aerului, iar măsurarea are loc timp de 30 de secunde la o temperatură de 20±0,01 °C; sau

d. „ansambluri electronice” special concepute pentru a furniza capabilitate de reacție inversă în sistemele menționate la 2B006.b.1.c.;

Notă:   2B006.b.1. nu supune controlului sistemele interferometrice de măsurare, cu un sistem automat de control care este conceput să utilizeze tehnici fără reacție inversă, care conțin un „laser” pentru a măsura erorile de mișcare ale săniilor mașinilor-unelte, ale mașinilor de control dimensional sau ale echipamentelor similare.

2. instrumente de măsurare a deplasării unghiulare care au o „precizie” de poziție unghiulară egală sau mai mică (mai bună) de 0,00025o;

Notă:   2B006.b.2. nu supune controlului instrumentele optice cum sunt auto-colimatoarele, care utilizează lumina colimată (de exemplu, lumina „laser”) pentru a detecta deplasarea unghiulară a unei oglinzi.

c. echipamente pentru măsurarea neregularității suprafețelor (inclusiv a defectelor suprafețelor) prin măsurarea împrăștierii optice, cu o sensibilitate de 0,5 nm sau mai mică (mai bună).

Notă:   2B006 include mașini-unelte, altele decât cele specificate la 2B001, care pot fi utilizate ca mașini de măsurat, în cazul în care îndeplinesc sau depășesc criteriile menționate pentru funcționarea ca mașină de măsurat.

2B007„Roboți” care au oricare din următoarele caracteristici și controlere și „efectori finali” speciali concepuți pentru aceștia:

N.B.   A SE VEDEA, DE ASEMENEA, 2B207.

a. capabili de prelucrarea, în timp real, a imaginii complete tridimensionale sau de ‘analiză a scenei' tridimensionale complete pentru a genera sau a modifica „programele” sau pentru a genera sau modifica date din programul numeric;

Notă tehnică:

Limitarea ‘analizei scenei’ nu include aproximarea celei de a treia dimensiuni prin vizarea sub un unghi dat sau interpretarea limitată a unei scale de gri în vederea perceperii adâncimii sau a texturii pentru sarcini aprobate (2 1/2 D).

b. special concepuți pentru a satisface standardele naționale de securitate aplicabile în medii care conțin muniții potențial explozive;

Notă:   2B007.b. nu supune controlului „roboții” special concepuți pentru cabinele de vopsire prin pulverizare.

c. special concepuți sau prevăzuți pentru a rezista la o doză totală de radiații mai mare de 5 × 103 Gy (siliciu) fără degradare operațională; sau

Notă tehnică:

Termenul Gy (siliciu) se referă la energia în Jouli/kilogram absorbită de o probă de siliciu neecranată atunci când este expusă la radiație ionizantă.

d. special concepuți să funcționeze la altitudini care depășesc 30 000 m.

2B008Ansambluri sau unități special concepute pentru mașini-unelte sau pentru sisteme și echipamente de control dimensional sau de măsurare, după cum urmează:

a. unități cu reacție de poziționare liniară care au o „precizie” totală mai mică (mai bună) de [800 + (600 × L × 1000)] nm (L reprezintă lungimea efectivă, în mm);

N.B.   Pentru sistemele „laser” a se vedea, de asemenea, 2B006.b.1.c., 2B006.b.1.d. și 2B206.c.

b. unități cu reacție de poziționare rotativă care au o „precizie” mai mică (mai bună) de 0,00025o.

N.B.   Pentru sistemele „laser” a se vedea, de asemenea, Nota din 2B006.b.2.

Notă:   Unitățile de control 2B008.a. și 2B008.b., proiectate să determine informațiile privind poziționarea pentru controlul retroactiv (feedback) cum ar fi dispozitivele de tip inductiv, scările gradate, sistemele în infraroșu sau sistemele „laser”.

c. „mese rotative deplasabile longitudinal și transversal” și „axe înclinabile”, capabile de îmbunătățirea performanțelor mașinilor-unelte, în conformitate cu specificația tehnică a producătorului, pentru a atinge sau depăși nivelul menționat la subcategoria 2B.

2B009Mașini de deformare prin rotație și mașini de deformare continuă care, conform specificației tehnice a fabricantului, pot fi echipate cu unități de „control numeric” sau de control prin calculator, care au toate caracteristicile următoare:

N.B.   A SE VEDEA, DE ASEMENEA, 2B109 ȘI 2B209.

a. trei sau mai multe axe care pot fi coordonate simultan pentru „controlul profilării”; și

b. o forță de roluire mai mare de 60 kN.

Notă tehnică:

În sensul celor menționate la 2B009, mașinile care combină funcția de deformare continuă cu cea de deformare prin rotație sunt considerate drept mașini de deformare continuă.

2B104„Prese izostatice”, altele decât cele menționate la 2B004, care au toate caracteristicile următoare:

N.B.   A SE VEDEA, DE ASEMENEA, 2B204.

a. presiunea maximă de lucru de 69 MPa sau mai mare;

b. sunt concepute pentru a atinge și a menține un mediu termic controlat de 873 K (600 °C) sau mai mare; și

c. au o cameră cu un diametru interior de 254 mm sau mai mare.

2B105Cuptoare pentru depunerea chimică din stare de vapori (CVD), altele decât cele menționate la 2B005.a., concepute sau modificate pentru compactarea materialelor compozite carbon-carbon.

2B109Mașini de deformare continuă, altele decât cele menționate la 2B009, precum și componente special concepute pentru acestea, după cum urmează:

N.B.   A SE VEDEA, DE ASEMENEA, 2B209.

a. mașini de deformare continuă care au toate caracteristicile următoare:

1. în conformitate cu specificațiile tehnice ale fabricantului, pot fi echipate cu unități de „control numeric” sau control prin calculator, chiar în cazul în care inițial nu sunt echipate cu acestea; și

2. au mai mult de 2 axe care pot fi coordonate simultan pentru „controlul profilării”.

b. componente special concepute pentru mașinile de deformare continuă menționate la 2B009 sau 2B109.a.

Notă:   2B109 nu supune controlului mașinile care nu sunt utilizabile în producția de componente și echipamente pentru propulsie (de exemplu, carcase de motor și racorduri între trepte) destinate sistemelor menționate la 9A005, 9A007.a. sau 9A105.a.

Notă tehnică:

Mașinile care combină funcția de deformare prin rotație cu cea de deformare continuă sunt considerate, în conformitate cu 2B109, ca mașini de deformare continuă.

2B116Sisteme de încercare la vibrații, echipamente și componente ale acestora, după cum urmează:

a. sisteme de încercare la vibrații care utilizează reacția inversă sau tehnici de buclă închisă și care încorporează un controler numeric, capabile să asigure vibrarea unui sistem la o accelerație de 10 g rms sau mai mult, în gama de frecvențe cuprinse între 20 Hz și 2 kHz, transmițând forțe egale sau mai mari de 50 kN, măsurate pe o ‘masă nefixată’;

b. controlere numerice, asociate cu produse software de încercare la vibrații special concepute, cu un ‘control în timp real al lărgimii de bandă’ mai mare de 5 kHz și concepute pentru utilizarea în echipamentele de încercare la vibrații menționate la 2B116.a;

Notă tehnică:

La 2B116.b., ‘controlul în timp real al lărgimii de bandă’ înseamnă rata maximă la care un controler poate executa cicluri complete de eșantionare, procesare a datelor și transmitere a semnalelor de control.

c. standuri de probă la vibrații (masă de vibrare), cu sau fără amplificatori asociați, capabile de o forță de 50 kN sau mai mare, măsurată pe o ‘masă nefixată’, și utilizabile în sistemele de încercare la vibrații menționate la 2B116.a;

d. structuri ale suporților pentru piese de încercat și echipamente electronice concepute pentru combinarea mai multor standuri de probă la vibrații, într-un sistem capabil să dezvolte o forță efectivă de 50 kN sau mai mare, măsurată pe o ‘masă nefixată’, utilizate în sistemele de încercare la vibrații menționate la 2B116.a.

Notă tehnică:

La 2B116, prin ‘masă nefixată’ se înțelege o masă plană sau suprafață fără sisteme de prindere sau reglare.

2B117echipamente și aparatură de control a procesului, altele decât cele menționate la 2B004, 2B005.a., 2B104 sau 2B105, concepute sau modificate pentru compactarea și piroliza componentelor cu structură compozită ale ajutajelor de rachete și ale vârfurilor vehiculelor de reintrare.

2B119Mașini de echilibrare și echipamente aferente, după cum urmează:

N.B.   A SE VEDEA, DE ASEMENEA, 2B219.

a. mașini de echilibrare care au toate caracteristicile următoare:

1. nu pot echilibra rotori/ansambluri cu o masă mai mare de 3 kg;

2. pot echilibra rotori/ansambluri la o viteză de peste 12 500 rotații pe minut;

3. pot corecta dezechilibre în două sau mai multe planuri; și

4. pot echilibra la un dezechilibru rezidual specific de 0,2 g mm per kg de masă rotor;

Notă:   2B119.a. nu supune controlului mașinile de echilibrare concepute sau modificate pentru echipamentul dentar sau alt echipament medical.

b. capete indicatoare concepute sau modificate pentru utilizarea la mașinile menționate la 2B119.a.

Notă tehnică:

Capetele indicatoare sunt uneori cunoscute ca instrumente de echilibrare.

2B120Simulatoare de mișcare sau mese mobile care au toate caracteristicile următoare:

a. au două sau mai multe axe;

b. sunt concepute sau modificate astfel încât să încorporeze inele colectoare sau dispozitive integrate fără contact capabile să transfere energie electrică, informații sub formă de semnal sau ambele; și

c. au oricare din următoarele caracteristici:

1. pentru orice axă individuală care are toate caracteristicile următoare:

a. poate atinge fie o viteză de 400 grade/s sau mai mare, fie de 30 grade/s sau mai mică; și

b. are o rezoluție a vitezei egală sau mai mică de 6 grade/s și o precizie egală sau mai mică de 0,6 grade/s;

2. cea mai joasă stabilitate a vitezei este egală sau mai bună (mai mică) de plus sau minus 0,05 % medie peste 10 grade sau mai mult; sau

3. o „precizie” de poziționare egală sau mai mică (mai bună) de 5 secunde arc.

Nota 1:   2B120 nu supune controlului mesele rotative concepute sau modificate pentru mașini-unelte sau pentru echipament medical. Pentru controlul meselor rotative ale mașinilor-unelte, a se vedea 2B008.

Nota 2:   Simulatoarele de mișcare sau mesele mobile menționate la 2B120 rămân supuse controlului indiferent dacă inelele colectoare sau dispozitivele integrate fără contact sunt montate la momentul exportului.

2B121Mese de poziționare (echipamente capabile de o poziționare de rotație precisă pe oricare axă), altele decât cele menționate la 2B120, care au toate caracteristicile următoare:

a. au două sau mai multe axe; și

b. o „precizie” de poziționare egală sau mai mică (mai bună) de 5 secunde arc.

Notă:   2B121 nu supune controlului mesele rotative concepute sau modificate pentru mașini-unelte sau pentru echipament medical. Pentru controlul meselor rotative ale mașinilor-unelte, a se vedea 2B008.

2B122Centrifuge capabile de accelerații peste 100 g și care sunt concepute sau modificate astfel încât să încorporeze inele colectoare sau dispozitive integrate fără contact capabile să transfere energie electrică, informații sub formă de semnal sau ambele.

Notă:   Centrifugele menționate la 2B122 rămân supuse controlului indiferent dacă inelele colectoare sau dispozitivele integrate fără contact sunt montate la momentul exportului.

2B201Mașini-unelte și orice combinație a acestora, altele decât cele menționate la 2B001, după cum urmează, pentru îndepărtarea sau așchierea metalelor, materialelor ceramice sau materialelor „compozite”, care, conform specificațiilor tehnice ale fabricantului, pot fi echipate cu dispozitive electronice pentru „controlul profilării” simultan, pe două sau mai multe axe:

Notă tehnică:

În locul testelor individuale de mașină, se pot utiliza, pentru fiecare model de mașină, niveluri ale preciziei de poziționare declarate obținute conform procedurilor de mai jos, în urma măsurătorilor efectuate în concordanță cu ISO 230-2:1988 ( 6 )sau cu standardele naționale echivalente, dacă acestea au fost transmise autorităților naționale și au fost aprobate de acestea. Determinarea preciziei de poziționare declarate:

a.   se aleg cinci mașini din modelul ce urmează a fi evaluat;

b.   se măsoară preciziile pe axele liniare în concordanță cu ISO 230-2:1988 (6) ;

c.   se determină valorile preciziei (A) pentru fiecare axă a fiecărei mașini. Metoda de calcul a valorii preciziei este descrisă în standardul ISO 230-2:1988 (6) ;

d.   se determină valoarea medie a preciziei pentru fiecare axă. Această valoare medie devine precizia de poziționare declarată pentru fiecare axă a modelului de mașină (Âx Ây…);

e.   întrucât 2B201 se referă la fiecare axă liniară, vor fi atâtea valori ale preciziei de poziționare stabilite câte axe liniare există;

f.   În cazul în care oricare axă a modelului de mașină nesupusă controlului menționat la 2B201.a., 2B201.b. sau 2B201.c. are o precizie de poziționare stabilită de 6 μm sau mai bună (mai mică) pentru mașinile de rectificat și de 8 μm sau mai bună (mai mică) pentru mașinile de frezat și mașinile de strunjit, ambele în conformitate cu ISO 230-2:1988 (6) , ar trebui să i se solicite fabricantului să reconfirme nivelul preciziei odată la fiecare optsprezece luni.

a. mașini-unelte de frezat, care au oricare din următoarele caracteristici:

1. precizii de poziționare cu „toate compensările disponibile”, egale sau mai mici (mai bune) de 6 μm de-a lungul oricărei axe liniare, în conformitate cu ISO 230-2:1988 (6)  sau cu standardele naționale echivalente;

2. două sau mai multe axe de rotație pentru profilare; sau

3. cinci sau mai multe axe care pot fi coordonate simultan pentru „controlul profilării”;

Notă:   2B201.a. nu supune controlului mașinile de frezat care au următoarele caracteristici:

a.   cursa de-a lungul axei X este mai mare de 2 m; și

b.   precizia de poziționare pe întreaga cursă pe axa x este mai mare (mai slabă) de 30 μm.

b. Mașini-unelte de rectificat, care au oricare din următoarele caracteristici:

1. precizii de poziționare cu „toate compensările disponibile”, egale sau mai mici (mai bune) de 4 μm de-a lungul oricărei axe liniare, în conformitate cu ISO 230-2:1988 (6)  sau cu standardele naționale echivalente;

2. două sau mai multe axe de rotație pentru profilare; sau

3. cinci sau mai multe axe care pot fi coordonate simultan pentru „controlul profilării”;

Notă:   2B201.b. nu supune controlului mașinile de rectificat, după cum urmează:

a.   mașinile de rectificat cilindric exterior, interior și exterior-interior, care au toate caracteristicile următoare:

1.   sunt limitate la piese de lucru cu diametrul exterior sau lungimea de maxim 150 mm; și

2.   au axele limitate la x, z și c.

b.   mașinile de rectificat în coordonate care nu au o axă z sau o axă w cu o precizie generală de poziționare mai mică (mai bună) de 4 μm, conform ISO 230-2:1988 (6)  sau standardelor naționale echivalente.

c. mașini-unelte pentru strunjire care au precizii de poziționare, cu „toate compensările disponibile”, mai bune (mai mici) de 6 μm în conformitate cu ISO 230-2:1988 (6) , de-a lungul oricărei axe liniare (pe întreaga cursă), pentru mașini care pot prelucra diametre mai mari de 35 mm;

Notă:   2B201.c. nu supune controlului strungurile pentru bare (Swissturn) care se limitează doar la prelucrarea exclusivă a barelor antrenate prin sistem de alimentare, dacă diametrul maxim al barei este egal cu 42 mm sau mai mic și dacă nu există posibilitatea montării/fixării de mandrine. Mașinile pot găuri și/sau freza piese cu diametre mai mici de 42 mm.

Nota 1:   2B201 nu supune controlului mașinile-unelte speciale limitate la fabricarea oricărora dintre următoarele piese:

a.   roți dințate;

b.   arbori cotiți sau arbori cu came;

c.   scule sau scule așchietoare;

d.   melci pentru extrudare;

Nota 2:   O mașină-unealtă care are cel puțin două din cele trei caracteristici: strunjire, frezare sau rectificare (de exemplu, o mașină de strunjit care poate freza) este evaluată conform fiecărui criteriu aplicabil prevăzut la 2B201.a., b. sau c.

Nota 3:   2B201a.3. și 2B201b.3. includ mașini bazate pe o proiectare cinematică liniară în paralel (de exemplu, platforme Stewart) care au 5 sau mai multe axe, niciuna dintre acestea nefiind axe rotative.

2B204„Prese izostatice”, altele decât cele menționate la 2B004 sau 2B104 și echipamentele aferente, după cum urmează:

a. „prese izostatice” care au următoarele două caracteristici:

1. pot atinge o presiune de lucru maximă de 69 MPa sau mai mare; și

2. au o cavitate a camerei cu un diametru interior mai mare de 152 mm;

b. mandrine, matrițe și dispozitive de comandă special concepute pentru „presele izostatice” menționate la 2B204.a.

Notă tehnică:

La 2B204, dimensiunea interioară a camerei este aceea în care se realizează atât temperatura cât și presiunea de lucru și nu include dispozitivele de fixare. Această dimensiune va fi cea mai mică valoare fie față de diametrul interior al camerei de presiune, fie față de diametrul interior al camerei izolate a cuptorului, în funcție de care dintre cele două camere este localizată în interiorul celeilalte.

2B206Mașini, instrumente sau sisteme de control dimensional, altele decât cele menționate la 2B006, după cum urmează:

a. mașini de măsurat în coordonate (CMM) comandate de calculator sau cu comandă numerică care au oricare dintre următoarele caracteristici:

1. au numai două axe și o eroare maximă admisibilă de măsurare a lungimii de-a lungul oricărei axe (unidimensionale), identificate drept orice combinație a E0x,MPE, E0y,MPE, sau E0z,MPE, egală sau mai mică (mai bună) de (1,25 + L/1 000) μm (unde L este lungimea măsurată în milimetri) în orice punct al domeniului de operare al mașinii (de exemplu, de-a lungul axei), în conformitate cu ISO 10360-2(2009); sau

2. au trei sau mai multe axe și au, în măsurătorile tridimensionale (volumetrice), o eroare maximă admisibilă de măsurare a lungimii (E0,MPE), egală sau mai mică (mai bună) de (1,7 + L/800) μm (unde L este lungimea măsurată în milimetri) în orice punct al domeniului de operare al mașinii (de exemplu, de-a lungul axelor), în conformitate cu ISO 10360-2(2009);

Notă tehnică:

E0,MPE a configurației celei mai precise a CMM, specificate de fabricant în conformitate cu ISO 10360-2(2009) (de exemplu, cele mai bune valori pentru următoarele: sondă, lungimea acului, parametrii de mișcare, medii) și cu toate compensările disponibile se compară cu pragul de 1,7 + L/800 μm.

b. sisteme pentru controlul simultan liniar-unghiular al semicarcaselor, care au următoarele două caracteristici:

1. o „incertitudine a măsurării” de-a lungul oricărei axe lineare egală sau mai mică (mai bună) de 3,5 μm pe 5 mm; și

2. o „deviație de poziție unghiulară” egală sau mai mică (mai bună) de 0,02°;

c. sisteme de măsurare a ‘deplasării liniare’ care au toate caracteristicile următoare:

Notă tehnică:

În sensul celor menționate la 2B206.c., ‘deplasare liniară’ înseamnă variația distanței dintre senzorul de măsurat și obiectul măsurat.

1.   conțin un „laser”; și

2.   mențin timp de cel puțin 12 ore, la o temperatură de ±1 K în jurul unei temperaturi standard și la o presiune standard, toate caracteristicile următoare:

a.   o „rezoluție”, pe toată scala, de 0,1 μm sau mai bună; și

b.   cu o „incertitudine a măsurării” egală sau mai bună (mai mică) de (0,2 + L/2 000) μm (L este lungimea măsurată în milimetri).

Notă:   2B206.c. nu supune controlului sistemele interferometrice de măsurare, fără reacție în buclă închisă sau deschisă, care conțin un laser pentru a măsura erorile de mișcare ale săniilor mașinilor-unelte, ale mașinilor de control dimensional sau ale echipamentelor similare.

Nota 1:   Mașinile-unelte care pot fi utilizate ca mașini de măsurare sunt supuse controlului în cazul în care îndeplinesc sau depășesc criteriile menționate pentru funcționarea ca mașini-unelte sau pentru funcționarea ca mașini de măsurat.

Nota 2:   O mașină descrisă la 2B206 este supusă controlului în cazul în care depășește valoarea de prag de control în orice punct din gama de operare.

Note tehnice:

Toți parametrii valorilor măsurate, menționate la 2B206, reprezintă plus/minus, adică nu domeniul total.

2B207„Roboți”, „efectori finali” și unități de control, alții decât cei menționați în 2B007, după cum urmează:

a. „roboți” sau „efectori finali” special concepuți pentru a satisface standardele naționale de securitate aplicabile la manipularea explozivilor puternici (de exemplu, răspunzând specificațiilor de codificare electrică pentru explozivii puternici);

b. unitățile de control special concepute pentru orice „roboți” sau „efectori finali” menționați la 2B207.a.

2B209Mașini de deformare continuă și mașini de deformare prin rotație capabile de funcții de deformare continuă, altele decât cele menționate la 2B009 sau 2B109, și mandrine, după cum urmează:

a. mașini care au următoarele două caracteristici:

1. au trei sau mai multe role (active sau de ghidare); și

2. care, în conformitate cu specificațiile fabricantului, pot fi echipate cu unități de „comandă numerică” sau control prin calculator;

b. mandrine de formare a rotoarelor, concepute să formeze rotoare cilindrice cu diametrul interior între 75 mm și 400 mm.

Notă:   2B209.a. include mașinile care au numai un singur cilindru conceput să deformeze metalul și doi cilindri auxiliari care susțin mandrina, dar nu participă direct în procesul de deformare.

2B219Mașinile de echilibrat centrifugal, multiplane, fixe sau portabile, orizontale sau verticale, după cum urmează:

a. mașini de echilibrat centrifugale concepute pentru echilibrarea rotorilor flexibili cu o lungime de 600 mm sau mai mare și care au toate următoarele caracteristici:

1. au deschiderea batiului sau diametrul rotorului mai mare de 75 mm;

2. au capacitatea masică de la 0,9 la 23 kg; și

3. sunt capabile să echilibreze la viteze de rotație mai mari de 5 000 rotații pe minut;

b. mașini de echilibrat centrifugal concepute pentru echilibrarea componentelor rotorilor cilindrici și care au toate următoarele caracteristici:

1. diametrul rotorului mai mare de 75 mm;

2. capacitatea masică de la 0,9 la 23 kg;

3. un dezechilibru specific rezidual minim care poate fi realizat egal cu 10 g mm/kg per plan sau mai puțin; și

4. acționare de tipul prin curele.

2B225Manipulatoare la distanță ce pot fi utilizate pentru a acționa de la distanță în operațiile de separare radiochimică sau în celule fierbinți, care au oricare din următoarele caracteristici:

a. pot pătrunde pereții celulelor fierbinți pe o adâncime de 0,6 m sau mai mare (operație prin perete); sau

b. pot trece peste partea superioară a peretelui unei celule fierbinți cu o grosime de 0,6 m sau mai mare (operație peste perete).

Notă tehnică:

Manipulatoarele la distanță asigură transferul acțiunilor operatorului uman la un braț de acționare la distanță și la un dispozitiv terminal. Acestea pot fi de tip ‘master/slave’ sau pot fi acționate prin manșă sau tastatură.

2B226Cuptoare cu inducție în mediu controlat (vid sau gaz inert), altele decât cele menționate la 9B001 și 3B001, și sistemele de alimentare cu energie, după cum urmează:

N.B.   A SE VEDEA, DE ASEMENEA, 3B001 și 9B001.

a. cuptoare care au toate caracteristicile următoare:

1. pot funcționa la peste 1 123 K (850 °C);

2. au bobine de inducție cu diametrul de 600 mm sau mai mic; și

3. sunt concepute pentru puteri de intrare de 5 kW sau mai mult;

b. alimentatoare cu energie, cu o putere specificată de ieșire de 5 kW sau mai mult, special concepute pentru cuptoarele supuse controlului prin 2B226.a.

Notă:   2B226.a. nu supune controlului cuptoarele concepute pentru tratarea plachetelor de semiconductori.

2B227Cuptoare de topire și turnare în vid sau în alte medii controlate pentru metalurgie și echipamentul aferent, după cum urmează:

a. cuptoare de retopire și de turnare cu arc, care au următoarele două caracteristici:

1. au capacitatea electrozilor consumabili cuprinsă între 1 000 cm3 și 20 000 cm3; și

2. sunt capabile să funcționeze la temperaturi de topire de peste 1 973 K (1 700 °C);

b. cuptoare de topire cu fascicul de electroni și cuptoare de topire cu plasmă atomizată, care au următoarele două caracteristici:

1. au o putere egală cu 50 kW sau mai mare; și

2. sunt capabile să funcționeze la temperaturi de topire de peste 1 473 K (1 200 °C);

c. sisteme de control prin calculator și de monitorizare special configurate pentru oricare dintre cuptoarele menționate la 2B227.a. sau 2B227.b;

d. Generatoare de plasmă special concepute pentru cuptoarele menționate la 2B227.b., având următoarele două caracteristici:

1. funcționează la o putere mai mare de 50 kW; și

2. sunt capabile să funcționeze la temperaturi de peste 1 473 K (1 200 °C);

e. Tunuri electronice special concepute pentru cuptoarele menționate la 2B227.b., care funcționează la o putere mai mare de 50 kW.

2B228Echipamente de fabricare și asamblare a rotorilor, a echipamentelor de aliniere a rotorilor, mandrine și matrițe pentru formarea de burdufuri, după cum urmează:

a. echipamente de asamblare a rotorilor pentru asamblarea secțiunilor tuburilor rotorilor de centrifuge de gaz, deflectoarelor și închiderilor de la capete.

Notă:   2B228.a. include mandrine de precizie, dispozitive de fixare și mașini de ajustare fretată.

b. echipamente pentru alinierea secțiunilor de tuburi de rotori de centrifuge de gaz la o axă comună;

Notă tehnică:

La 2B228.b., astfel de echipamente vor consta de obicei din sonde de măsurare de precizie, conectate la un calculator, care controlează secvențial, de exemplu, acțiunea pistonului pneumatic pentru alinierea secțiunilor rotorilor tubulari.

c. mandrine și matrițe pentru a produce burdufuri cu o singură circumvoluție.

Notă tehnică:

La 2B228.c., burdufurile au toate caracteristicile următoare:

1.   diametrul interior cuprins între 75 mm și 400 mm;

2.   lungimea egală sau mai mare de 12,7 mm;

3.   circumvoluție unică cu adâncimea mai mare de 2 mm; și

4.   sunt fabricate din aliaje de aluminiu cu rezistență înaltă, din oțel maraging sau din „materiale fibroase sau filamentare” cu o rezistență înaltă.

2B230Toate tipurile de „traductoare de presiune” capabile să măsoare presiunea absolută și care au toate caracteristicile următoare:

a. elementele sensibile la presiune sunt fabricate din sau sunt acoperite cu aluminiu, aliaje de aluminiu, oxid de aluminiu (alumină sau safir), nichel sau aliaje de nichel cu mai mult de 60 % nichel în greutate sau polimeri de hidrocarburi în întregime fluorurate;

b. dispozitive de etanșare, dacă există, esențiale pentru etanșarea elementelor sensibile la presiune și în contact direct cu mediul în care se aplică procedeul, fabricate din sau acoperite cu aluminiu, aliaje de aluminiu, oxid de aluminiu (alumină sau safir), nichel sau aliaje de nichel cu mai mult de 60 % nichel în greutate sau polimeri de hidrocarburi în întregime fluorurate; și

c. prezintă oricare dintre următoarele caracteristici:

1. o scală totală mai mică de 13 kPa și o ‘precizie’ mai bună de 1% pe întreaga scală; sau

2. o scală totală de 13 kPa sau mai mare și o ‘precizie’ mai bună de 130 Pa atunci când este măsurată la 13 kPa.

Note tehnice:

1.   La 2B230 ‘traductor de presiune’ înseamnă un dispozitiv care convertește măsurarea unei presiuni într-un semnal.

2.   În sensul celor menționate la 2B230, ‘precizia’ include neliniaritatea, histerezisul și repetabilitatea la temperatura mediului ambiant.

2B231Pompe de vid care au toate caracteristicile următoare:

a. au un diametru la intrare egal sau mai mare de 380 mm;

b. au viteza de pompare egală cu 15 m3/s sau mai mare; și

c. sunt capabile să producă un vid final mai mare de 13 mPa.

Note tehnice:

1.   Viteza de pompare este determinată la punctul de măsurare cu azot gaz sau aer.

2.   Vidul final este determinat la intrarea pompei, cu intrarea pompei închisă.

2B232Sisteme de tunuri de mare viteză (tipuri cu carburant, gaz, bobine, electromagnetice și electrotermice sau alte sisteme avansate) capabile să accelereze proiectilele până la 1,5 km/s sau mai mult.

N.B.   A SE VEDEA, DE ASEMENEA, LISTA PRODUSELOR MILITARE.

2B233Compresoare și pompe de vid, cu spirală, ambele cu etanșare tip burduf, care au toate caracteristicile următoare:

N.B.   A SE VEDEA, DE ASEMENEA, 2B350.i.

a. pot avea un debit volumic de admisie de 50 m3/h sau mai mare;

b. pot avea un raport între presiuni de 2:1 sau mai mare; și

c. toate suprafețele acestora care vin în contact cu gazele rezultate din procese sunt fabricate din oricare dintre următoarele materiale:

1. aluminiu sau aliaj de aluminiu;

2. oxid de aluminiu;

3. oțel inoxidabil;

4. nichel sau aliaj de nichel;

5. bronz fosforos; sau

6. fluoropolimeri.

2B350Instalații, echipamente și componente pentru producerea substanțelor chimice, după cum urmează:

a. vase de reacție sau reactoare, cu sau fără agitatoare, cu un volum total intern (geometric) mai mare de 0,1 m3 (100 l), dar mai mic de 20 m3 (20 000 l), în care toate suprafețele care vin in contact direct cu substanțele chimice care sunt prelucrate sau înmagazinate, sunt fabricate din oricare dintre următoarele materiale:

1. ‘aliaje' care conțin mai mult de 25 % nichel și 20 % crom în greutate;

2. fluoropolimeri (materiale polimerice sau elastomerice care conțin mai mult de 35 % fluor în greutate);

3. sticlă (inclusiv vitrificată sau emailată);

4. nichel sau ‘aliaje’ cu mai mult de 40 % nichel în greutate;

5. tantal sau ‘aliaje’ de tantal;

6. titan sau ‘aliaje’ de titan;

7. zirconiu sau ‘aliaje’ de zirconiu; sau

8. niobiu (columbiu) sau ‘aliaje’ de niobiu;

b. agitatoare concepute pentru utilizare în vase de reacție sau reactoare menționate la 2B350.a.; și turbine cu rotor închis, arbori și palete concepute pentru astfel de agitatoare, la care toate suprafețele agitatoarelor sau componentelor care vin in contact direct cu substanțele chimice care sunt prelucrate sau înmagazinate, sunt fabricate din oricare dintre următoarele materiale:

1. ‘aliaje' care conțin mai mult de 25 % nichel și 20 % crom în greutate;

2. fluoropolimeri (materiale polimerice sau elastomerice care conțin mai mult de 35 % fluor în greutate);

3. sticlă (inclusiv vitrificată sau emailată);

4. nichel sau ‘aliaje’ cu mai mult de 40 % nichel în greutate;

5. tantal sau ‘aliaje’ de tantal;

6. titan sau ‘aliaje’ de titan;

7. zirconiu sau ‘aliaje’ de zirconiu; sau

8. niobiu (columbiu) sau ‘aliaje’ de niobiu;

c. tancuri de depozitare, containere sau recipiente cu un volum total intern (geometric) mai mare de 0,1 m3 (100 l), în care toate suprafețele care vin în contact direct cu substanțele chimice care sunt prelucrate sau înmagazinate sunt fabricate din oricare dintre următoarele materiale:

1. ‘aliaje' care conțin mai mult de 25 % nichel și 20 % crom în greutate;

2. fluoropolimeri (materiale polimerice sau elastomerice care conțin mai mult de 35 % fluor în greutate);

3. sticlă (inclusiv vitrificată sau emailată);

4. nichel sau ‘aliaje’ cu mai mult de 40 % nichel în greutate;

5. tantal sau ‘aliaje’ de tantal;

6. titan sau ‘aliaje’ de titan;

7. zirconiu sau ‘aliaje’ de zirconiu; sau

8. niobiu (columbiu) sau ‘aliaje’ de niobiu;

d. schimbătoare de căldură sau condensatoare cu o suprafață de transfer de căldură mai mare de 0,15 m2 și mai mică de 20 m2; și țevi, plăci, serpentine sau corpuri concepute pentru astfel de schimbătoare de căldură sau condensatoare, la care toate suprafețele care vin în contact direct cu substanțele chimice prelucrate, sunt fabricate din oricare dintre următoarele materiale:

1. ‘aliaje' care conțin mai mult de 25 % nichel și 20 % crom în greutate;

2. fluoropolimeri (materiale polimerice sau elastomerice care conțin mai mult de 35 % fluor în greutate);

3. sticlă (inclusiv vitrificată sau emailată);

4. grafit sau ‘carbon grafit’;

5. nichel sau ‘aliaje’ cu mai mult de 40 % nichel în greutate;

6. tantal sau ‘aliaje’ de tantal;

7. titan sau ‘aliaje’ de titan;

8. zirconiu sau ‘aliaje’ de zirconiu;

9. carbură de siliciu;

10. carbură de titan; sau

11. niobiu (columbiu) sau ‘aliaje’ de niobiu;

e. coloane de distilare sau de absorbție cu diametrul interior mai mare de 0,1 m; și distribuitoare de lichide, distribuitoare de vapori sau colectoare de lichide concepute pentru astfel de coloane de distilare sau de absorbție, la care toate suprafețele care vin în contact direct cu substanțele chimice prelucrate, sunt fabricate din oricare dintre următoarele materiale:

1. ‘aliaje' care conțin mai mult de 25 % nichel și 20 % crom în greutate;

2. fluoropolimeri (materiale polimerice sau elastomerice care conțin mai mult de 35 % fluor în greutate);

3. sticlă (inclusiv vitrificată sau emailată);

4. grafit sau ‘carbon grafit’;

5. nichel sau ‘aliaje’ cu mai mult de 40 % nichel în greutate;

6. tantal sau ‘aliaje’ de tantal;

7. titan sau ‘aliaje’ de titan;

8. zirconiu sau ‘aliaje’ de zirconiu; sau

9. niobiu (columbiu) sau ‘aliaje’ de niobiu;

f. echipamente de umplere cu comandă de la distanță, în care toate suprafețele care vin în contact direct cu substanțele chimice prelucrate, sunt fabricate din oricare din următoarele materiale:

1. ‘aliaje' care conțin mai mult de 25 % nichel și 20 % crom în greutate; sau

2. nichel sau ‘aliaje’ cu mai mult de 40 % nichel în greutate;

g. valve și componente, după cum urmează:

1. valve care au următoarele două caracteristici:

a. o ‘dimensiune nominală’ mai mare de 10 mm (3/8″); și

b. toate suprafețele care vin în contact direct cu substanțele chimice produse, prelucrate sau înmagazinate sunt fabricate din ‘materiale rezistente la coroziune’.

2. valve, altele decât cele menționate la 2B350.g.1., care au toate caracteristicile următoare;

a. o ‘dimensiune nominală’ mai mare sau egală cu 25,4 mm (1″) și mai mică sau egală cu 101,6 mm (4″);

b. carcase (corpuri) sau semifabricate pentru carcase;

c. un element de închidere conceput să fie interschimbabil; și

d. toate suprafețele carcasei (corpului) sau semifabricatului pentru carcasă care vin în contact direct cu substanțele chimice produse, prelucrate sau înmagazinate, sunt fabricate din ‘materiale rezistente la coroziune’;

3. componentele, desemnate pentru valvele specificate la 2B350.g.1 sau 2B350.g.2., la care toate suprafețele care vin în contact direct cu substanțele chimice produse, prelucrate sau înmagazinate sunt fabricate din ‘materiale rezistente la coroziune’ după cum urmează:

a. carcase (corpuri);

b. semifabricate pentru carcase;

Note tehnice:

1.   În sensul celor menționate la 2B350.g., ‘materiale rezistente la coroziune’ înseamnă oricare dintre următoarele materiale:

a.   nichel sau aliaje cu mai mult de 40 % nichel în greutate;

b.   aliaje care conțin mai mult de 25 % nichel și 20 % crom în greutate;

c.   fluoropolimeri (materiale polimerice sau elastomerice care conțin mai mult de 35 % fluor în greutate);

d.   sticlă sau căptușeală din sticlă (inclusiv vitrificată sau emailată);

e.   tantal sau aliaje de tantal;

f.   titan sau aliaje de titan;

g.   zirconiu sau aliaje de zirconiu;

h.   niobiu (columbiu) sau aliaje de niobiu; sau

i.   materiale ceramice, după cum urmează:

1.   carbură de siliciu cu o puritate de 80 % sau mai mare, în greutate;

2.   oxid de aluminiu (alumină) cu o puritate de 99,9 % sau mai mare, în greutate;

3.   oxid de zirconiu (zirconă).

2.   ‘dimensiunea nominală' este definită ca fiind cel mai mic dintre diametrul la intrare și cel la ieșire.

h. țevi (tuburi) cu pereți multipli, care includ un orificiu de detecție a scurgerilor, în care toate suprafețele care vin în contact direct cu substanțele chimice prelucrate sau înmagazinate, sunt fabricate din oricare dintre următoarele materiale:

1. ‘aliaje' care conțin mai mult de 25 % nichel și 20 % crom în greutate;

2. fluoropolimeri (materiale polimerice sau elastomerice care conțin mai mult de 35 % fluor în greutate);

3. sticlă (inclusiv vitrificată sau emailată);

4. grafit sau ‘carbon grafit’;

5. nichel sau ‘aliaje’ cu mai mult de 40 % nichel în greutate;

6. tantal sau ‘aliaje’ de tantal;

7. titan sau ‘aliaje’ de titan;

8. zirconiu sau ‘aliaje’ de zirconiu; sau

9. niobiu (columbiu) sau ‘aliaje’ de niobiu;

i. pompe cu garnituri de etanșare multiple și pompe fără etanșare, cu un debit maxim specificat de producător mai mare de 0,6 m3/oră sau pompe de vid cu un debit maxim specificat de producător mai mare de 5 m3/oră [la temperatura standard de 273 K (0 °C) și presiunea de 101,3 kPa], altele decât cele specificate la 2B233; și carcase (corpuri de pompe), mantale semifabricate pentru carcase, axe, rotoare sau ajutaje ale pompelor cu jet concepute pentru astfel de pompe, în care toate suprafețele care vin în contact direct cu substanțele chimice prelucrate sunt fabricate din oricare din următoarele materiale:

1. ‘aliaje' care conțin mai mult de 25 % nichel și 20 % crom în greutate;

2. ceramici;

3. ferosiliciu (aliaje pe bază de fier cu conținut ridicat de siliciu);

4. fluoropolimeri (materiale polimerice sau elastomerice care conțin mai mult de 35 % fluor în greutate);

5. sticlă (inclusiv vitrificată sau emailată);

6. grafit sau ‘carbon grafit’;

7. nichel sau ‘aliaje’ cu mai mult de 40 % nichel în greutate;

8. tantal sau ‘aliaje’ de tantal;

9. titan sau ‘aliaje’ de titan;

10. zirconiu sau ‘aliaje’ de zirconiu; sau

11. niobiu (columbiu) sau ‘aliaje’ de niobiu;

Notă tehnică:

La 2B350.i, termenul etanșare se referă doar la etanșările care vin în contact direct cu substanțele chimice care sunt prelucrate (sau sunt concepute în acest scop), și care asigură etanșarea zonei prin care un arbore cu o mișcare rotativă sau liniară trece prin corpul pompei.

j. incineratoare concepute pentru distrugerea substanțelor chimice menționate la 1C350, echipate cu dispozitive special concepute de introducere a deșeurilor și dispozitive speciale de manipulare, care au o temperatură medie în camera de ardere mai mare de 1 273 K (1 000 °C), în care toate suprafețele sistemului de introducere a deșeurilor care vin în contact direct cu deșeurile chimice sunt fabricate sau căptușite cu oricare dintre următoarele materiale:

1. ‘aliaje' care conțin mai mult de 25 % nichel și 20 % crom în greutate;

2. ceramici; sau

3. nichel sau ‘aliaje’ cu mai mult de 40 % nichel în greutate;

Notă:   În sensul celor menționate la 2B350, materialele utilizate pentru garnituri, dispozitive de etanșare, șuruburi, șaibe sau alte materiale care asigură funcția de etanșare nu determină condiția de control, cu condiția ca astfel de componente să fie concepute a fi interschimbabile.

Note tehnice:

1.   ‘Carbon grafit' este o compoziție de carbon amorf și grafit, în care conținutul de grafit este de 8 % sau mai mult din greutate.

2.   Pentru materialele enumerate la rubricile de mai sus, termenul ‘aliaj’, atunci când nu este însoțit de o concentrație specifică de elemente, este înțeles ca identificând acele aliaje în cadrul cărora metalul identificat este prezent într-un procent mai mare din greutate decât oricare alt element.

2B351Sisteme de monitorizare a gazelor toxice și componentele de detectare specializate ale acestora, altele decât cele menționate la 1A004, după cum urmează; și detectoare; dispozitive cu senzori; și cartușe cu senzori care pot fi înlocuite, destinate acestora:

a. concepute să lucreze în regim continuu și capabile să detecteze substanțele toxice de luptă sau substanțele chimice supuse controlului prin 1C350 la concentrații mai mici de 0,3 mg/m3; sau

b. concepute pentru detectarea compușilor cu activitate anticolinesterazică.

2B352Echipamente care pot fi utilizate la manipularea materialelor biologice, după cum urmează:

a. Instalații de izolare și echipamentele aferente, după cum urmează:

1. Instalații complete de izolare care respectă nivelele de izolare P3 sau P4 (BL3, BL4, L3, L4) menționate în Manualul de bioprotecție în laborator al Organizației Mondiale a Sănătății (ediția a 3-a, Geneva, 2004);

2. Echipamente concepute pentru a fi instalate în instalațiile de izolare controlate la 2B352.a., după cum urmează:

a. autoclave de decontaminare cu uși duble;

b. dușuri de decontaminare a costumelor de protecție cu aer comprimat;

c. uși de trecere cu sisteme de etanșare mecanice sau gonflabile;

b. fermentoare și componente, după cum urmează:

1. fermentoare care pot fi utilizate pentru cultivarea de „microorganisme” sau de celule vii pentru producția virusurilor sau a toxinelor, fără propagare de aerosoli, cu o capacitate totală de 20 de litri sau mai mare;

2. componente concepute pentru fermentoarele de la 2B352.b.1., după cum urmează:

a. camere de cultivare, concepute să fie sterilizate sau dezinfectate in situ;

b. dispozitive de susținere a camerelor de cultivare;

c. unități de control al procesului, capabile de monitorizare și control simultan a doi sau mai mulți parametri ai sistemului de fermentare (de ex. temperatură, pH, nutrienți, agitare, oxigen dizolvat, flux de aer, controlul spumei);

Notă tehnică:

În sensul celor menționate la 2B352.b., fermentoarele includ bioreactoare, bioreactoare de unică folosință, chemostate și sisteme în flux continuu.

c. separatoare centrifugale care pot fi utilizate pentru separarea continuă, fără propagare de aerosoli, având toate caracteristicile următoare:

1. debit mai mare de 100 litri/oră;

2. componente din oțel inoxidabil lustruit sau titan;

3. una sau mai multe îmbinări etanșe în zona care conține vapori; și

4. apte de sterilizare cu abur in situ în stare închisă;

Notă tehnică:

Separatoarele centrifugale includ decantoarele.

d. echipamente și componente de filtrare în flux transversal (tangențial), după cum urmează:

1. echipament de filtrare în flux transversal (tangențial), care poate fi utilizat pentru separarea „microorganismelor”, virusurilor, toxinelor sau culturilor de celule, având toate caracteristicile următoare:

a. suprafața de filtrare totală egală sau mai mare de 1 m2; și

b. au oricare din următoarele caracteristici:

1. poate fi sterilizat sau dezinfectat in situ; sau

2. utilizează componente de filtrare de unică folosință;

Notă tehnică:

La 2B352.d.1.b., prin sterilizare se înțelege eliminarea tuturor microbilor viabili din echipamente prin folosirea fie a metodelor fizice (de exemplu, vapori), fie a agenților chimici. Prin dezinfecție se înțelege distrugerea microbilor cu potențial contagios din echipamente prin folosirea agenților chimici cu efect bactericid. Dezinfecția și sterilizarea diferă de igienizare, ultima referindu-se la procedurile de curățare concepute pentru a micșora conținutul microbian al echipamentelor, fără eliminarea contagiozității sau a viabilității tuturor microbilor.

Notă:   2B352.d nu supune controlului echipamentele de osmoză inversă și de hemodializă, conform specificațiilor fabricantului.

2. componente pentru filtrarea în flux transversal (tangențial) (de exemplu, module, elemente, casete, cartușe, unități sau plăci) cu suprafața de filtrare egală sau mai mare de 0,2 m2 pentru fiecare componentă și concepute pentru folosire în echipamente de filtrare în flux transversal (tangențial), conform specificațiilor din 2B352.d.;

e. echipamente de liofilizare sterilizabile cu abur sau cu gaz, cu o capacitate a condensatorului de 10 kg gheață/24 ore sau mai mare și mai mică de 1 000 kg gheață/24 ore;

f. echipamente de izolare și protecție, după cum urmează:

1. combinezoane de protecție complete sau parțiale sau glugi cu alimentare cu aer extern și care funcționează sub presiune pozitivă;

Notă:   2B352.f.1. nu supune controlului combinezoanele concepute să fie purtate cu un aparat de respirație autonom.

2. camere de izolare biologică, izolatoare sau nișe de securitate biologică având toate caracteristicile următoare, pentru funcționare normală:

a. spațiu de lucru complet închis în care operatorul este separat de obiectul muncii printr-o barieră fizică;

b. există posibilitatea de funcționare la presiune negativă;

c. în spațiul de lucru există mijloace care permit efectuarea de manipulări în deplină siguranță;

d. aerul care intră și iese în și din spațiul de lucru este filtrat cu filtru HEPA;

Nota 1:   2B352.f.2. include nișele de securitate biologică Clasa III, astfel cum sunt descrise în ultima ediție a Manualului de bioprotecție în laborator al Organizației Mondiale a Sănătății, sau construite în conformitate cu standardele, reglementările sau orientările naționale.

Nota 2:   2B352.f.2. nu include izolatoarele special concepute pentru protejarea personalului medical sau transportul pacienților infectați.

g. Echipament de inhalare cu aerosoli conceput pentru verificarea prin detecție a aerosolilor cu „microorganisme”, virusuri sau „toxine”, după cum urmează:

1. camere cu expunere completă a corpului, cu o capacitate de 1 m3 sau mai mult;

2. dispozitive de expunere doar a nasului, care utilizează un flux de aerosoli direcționat și care au o capacitate de expunere pentru oricare dintre următoarele:

a. 12 sau mai multe rozătoare; sau

b. 2 sau mai multe animale, altele decât rozătoarele;

3. tuburi închise de imobilizare pentru animale, concepute a fi utilizate pentru dispozitivele de expunere doar a nasului care utilizează un flux de aerosoli direcționat;

h. echipamente de uscare prin pulverizare capabile de deshidratarea toxinelor sau a „microorganismelor” patogene, având următoarele caracteristici:

1. au capacitatea de evaporare a apei mai mare sau egală cu 0,4 kg/h și mai mică sau egală cu 400 kg/h;

2. pot genera particule cu dimensiunea medie mai mică sau egală cu 10 μm, cu fitingurile existente, sau printr-o modificare minimă a ajutajelor cu duze de atomizare care să permită generarea particulelor de dimensiunea dorită; și

3. pot fi sterilizate sau dezinfectate in situ.

2CMateriale

Niciunul.

2DProduse software

2D001„Produse software”, altele decât cele menționate la categoria 2D002, după cum urmează:

a. „produse software” special concepute sau modificate pentru „dezvoltarea” sau „producția” echipamentelor menționate la categoriile 2A001 sau la 2B001.

b. „produse software” special concepute sau modificate pentru „utilizarea” echipamentelor menționate la categoriile 2A001.c, 2B001 sau 2B003-2B009.

Notă:   2D001 nu supune controlului „produsele software” pentru programarea pieselor care generează coduri de „control numeric” pentru diversele piese ale mașinilor-unelte.

2D002„Produse software” pentru dispozitive electronice, chiar atunci când se găsesc într-un dispozitiv sau sistem, care permit ca acest dispozitiv sau sistem să funcționeze ca unitate de „control numeric”, capabil să coordoneze simultan mai mult de patru axe pentru „controlul profilării”.

Nota 1:   2D002 nu supune controlului „produsele software” special concepute sau modificate pentru funcționarea produselor nemenționate la categoria 2.

Nota 2:   2D002 nu supune controlului „produsele software” destinate produselor menționate la 2B002. A se vedea 2D001 și 2D003 pentru „produsele software” destinate produselor menționate la 2B002.

Nota 3:   2D002 nu supune controlului „produsele software” exportate împreună cu, și necesarul minim pentru funcționarea produselor nemenționate la categoria 2.

2D003„Produse software” concepute sau modificate pentru funcționarea echipamentelor specificate la 2B002, care convertesc sistemul optic, măsurătorile pieselor de lucru și funcțiile de îndepărtare a materialului în comenzi de „control numeric” pentru a realiza forma dorită a piesei de lucru.

2D101„Produse software” special concepute sau modificate pentru „utilizarea” echipamentelor menționate la 2B104, 2B105, 2B109, 2B116, 2B117 sau 2B119-2B122.

N.B.   A SE VEDEA, DE ASEMENEA, 9D004.

2D201„Produse software” special concepute pentru „utilizarea” echipamentelor menționate la 2B204, 2B206, 2B207, 2B209, 2B219 sau 2B227.

2D202„Produse software” special concepute sau modificate pentru „dezvoltarea”, „producția” sau „utilizarea” echipamentelor menționate la 2B201.

Notă:   2D202 nu supune controlului „produsele software” pentru programarea pieselor care generează coduri de „control numeric” dar nu permite utilizarea directă a echipamentelor pentru prelucrarea diferitelor piese.

2D351„Produse software”, altele decât cele menționate la 1D003, special concepute pentru „utilizarea” echipamentelor menționate la 2B351.

2ETehnologie

2E001„Tehnologie”, în conformitate cu Nota generală privind tehnologia, pentru „dezvoltarea” echipamentelor sau a „produselor software” menționate la 2A, 2B sau 2D.

Notă:   2E001 include „tehnologia” pentru integrarea sistemelor de sonde în mașinile de măsurat în coordonate specificate la 2B006.a.

2E002„Tehnologie”, în conformitate cu Nota generală privind tehnologia pentru „producția” echipamentelor menționate la 2A sau 2B.

2E003Alte „tehnologii”, după cum urmează:

a. „tehnologie” pentru „dezvoltarea” graficii interactive ca parte integrantă a unităților de „comandă numerică” pentru pregătirea sau modificarea părților de program;

b. „tehnologie” pentru procedeele de fabricație prin prelucrarea metalelor, după cum urmează:

1. „tehnologie” pentru conceperea sculelor, matrițelor sau dispozitivelor de montaj special concepute pentru oricare dintre următoarele procese:

a. „formare superplastică”;

b. „îmbinarea prin difuzie”; sau

c. „presare hidraulică cu acțiune directă”;

2. date tehnice care constau din metode de prelucrare sau parametri, conform listei de mai jos, utilizate pentru controlul:

a. „formării superplastice” a aliajelor de aluminiu, de titan sau a „superaliajelor”:

1. pregătirea suprafeței;

2. viteza de deformare;

3. temperatura;

4. presiunea;

b. „îmbinării prin difuzie” a „superaliajelor” sau a aliajelor de titan:

1. pregătirea suprafeței;

2. temperatura;

3. presiunea;

c. „presării hidraulice cu acțiune directă” a aliajelor de aluminiu sau de titan:

1. presiunea;

2. durata ciclului;

d. „densificării izostatice la cald” a aliajelor de titan sau de aluminiu sau a „superaliajelor”:

1. temperatura;

2. presiunea;

3. durata ciclului;

c. „tehnologie” pentru „dezvoltarea” sau „producția” mașinilor hidraulice de ștanțare și a matrițelor pentru acestea, pentru fabricarea structurilor aeronavelor;

d. „tehnologie” pentru „dezvoltarea” generatoarelor de instrucțiuni pentru mașinile unelte (de exemplu, părți de programe) care pleacă de la datele de concepție aflate în interiorul unităților de „comandă numerică”;

e. „tehnologie” pentru „dezvoltarea”„produselor software” de integrare în vederea incorporării sistemelor expert în unitățile de „comandă numerică”, pentru sprijinirea prin decizii avansate a operațiunilor la nivel de atelier;

f. „tehnologie” pentru aplicarea acoperirilor anorganice în straturi suprapuse sau a acoperirilor anorganice de modificare a suprafeței anorganice (menționată în coloana 3 a următorului tabel) la substraturi ne-electronice (menționate în coloana 2 a următorului tabel), prin procedeele menționate în coloana 1 a următorului tabel și definite în Nota tehnică.

Notă:   Tabelul și nota tehnică sunt introduse după 2E301.

N.B.   Acest tabel ar trebui citit ca specificând „tehnologia” pentru un anumit procedeu de depunere numai atunci când stratul acoperitor rezultat din coloana 3 se află într-un paragraf direct corespondent substratului relevant din coloana 2. De exemplu, datele tehnice ale procedeului de acoperire prin depunere chimică din stare de vapori (CVD) sunt incluse pentru aplicarea siliciurilor la substraturile „compozite” carbon-carbon, cu „matrice” ceramică și cu „matrice” metalică, însă nu sunt incluse pentru aplicarea siliciurilor la substraturile ‘carbură dură de wolfram' (16), ‘carbură de siliciu' (18). În al doilea caz, stratul acoperitor rezultat nu este inclus în paragraful din coloana 3 direct corespondent paragrafului din coloana 2 care include ‘carbură dură de wolfram' (16), ‘carbură de siliciu’ (18).

2E101„Tehnologie”, în conformitate cu Nota generală privind tehnologia pentru „utilizarea” echipamentelor sau „produselor software” menționate la categoriile 2B004, 2B009, 2B104, 2B109, 2B116, 2B119 - 2B122 sau 2D101.

2E201„Tehnologie”, în conformitate cu Nota generală privind tehnologia pentru „utilizarea” echipamentelor sau „produselor software” menționate la 2A225, 2A226, 2B001, 2B006, 2B007.b., 2B007.c., 2B008, 2B009, 2B201, 2B204, 2B206, 2B207, 2B209, 2B225-2B233, 2D201 sau 2D202.

2E301„Tehnologie”, în conformitate cu Nota generală privind tehnologia pentru „utilizarea” produselor menționate la 2B350-2B352.Tabel

Metode de depunere

1.  Procedeu de acoperire (1) (1)

2.  Substrat

3.  Strat acoperitor rezultat

A.  Depunere chimică din stare de vapori (CVD)

„Superaliaje”

Aluminuri pentru pasaje interne

 

Ceramici (19) și sticle cu dilatare redusă (14)

Siliciuri

Carburi

Straturi dielectrice (15)

Diamant

Carbon cu caracteristici asemănătoare diamantului (17)

 

„Compozite” carbon-carbon, cu „matrice” ceramică și cu „matrice” metalică

Siliciuri

Carburi

Metale refractare

Amestecuri ale acestora (4)

Straturi dielectrice (15)

Aluminuri

Aluminuri aliate (2)

Nitruri de bor

 

Carbură dură de wolfram (16), Carbură de siliciu (18)

Carburi

Tungsten

Amestecuri ale acestora (4)

Straturi dielectrice (15)

 

Molibden și aliaje de molibden

Straturi dielectrice (15)

 

Beriliu și aliaje de beriliu

Straturi dielectrice (15)

Diamant

Carbon cu caracteristici asemănătoare diamantului (17)

 

Materiale pentru ferestre de senzori (9)

Straturi dielectrice (15)

Diamant

Carbon cu caracteristici asemănătoare diamantului (17)

Depunere fizică de vapori de material obținuți prin evaporare termică (TE-PVD)

 

 

B.1.  Depunere fizică de vapori de material (PVD): obținuți cu ajutorul unui fascicul de electroni (EB-PVD)

„Superaliaje”

Siliciuri aliate

Aluminuri aliate (2)

MCrAlX (5)

Oxid de zirconiu modificat (12)

Siliciuri

Aluminuri

Amestecuri ale acestora (4)

 

Ceramici (19) și sticle cu dilatare redusă (14)

Straturi dielectrice (15)

 

Oțel rezistent la coroziune (7)

MCrAlX (5)

Oxid de zirconiu modificat (12)

Amestecuri ale acestora (4)

 

„Compozite” carbon-carbon, cu „matrice” ceramică și cu „matrice” metalică

Siliciuri

Carburi

Metale refractare

Amestecuri ale acestora (4)

Straturi dielectrice (15)

Nitruri de bor

 

Carbură dură de wolfram (16), Carbură de siliciu (18)

Carburi

Tungsten

Amestecuri ale acestora (4)

Straturi dielectrice (15)

 

Molibden și aliaje de molibden

Straturi dielectrice (15)

 

Beriliu și aliaje de beriliu

Straturi dielectrice (15)

Boruri

Beriliu

 

Materiale pentru ferestre de senzori (9)

Straturi dielectrice (15)

 

Aliaje de titan (13)

Boruri

Nitruri

B.2.  Depunere fizică de vapori de carbon cu caracteristici asemănătoare diamantului obținuți prin încălzire rezistivă asistată ionic (PVD) (placare ionică)

Ceramici (19) și sticle cu dilatare redusă

Straturi dielectrice (15)

Carbon cu caracteristici asemănătoare diamantului (17)

 

„Compozite” carbon-carbon, cu „matrice” ceramică și cu „matrice” metalică

Straturi dielectrice (15)

 

Carbură dură de wolfram (16) Carbură de siliciu

Straturi dielectrice (15)

 

Molibden și aliaje de molibden

Straturi dielectrice (15)

 

Beriliu și aliaje de beriliu

Straturi dielectrice (15)

 

Materiale pentru ferestre de senzori (9)

Straturi dielectrice (15)

Carbon cu caracteristici asemănătoare diamantului (17)

B.3.  Depunere fizică de vapori de material (PVD): obținuți prin evaporare cu „laser”

Ceramici (19) și sticle cu dilatare redusă (14)

Siliciuri

Straturi dielectrice (15)

Carbon cu caracteristici asemănătoare diamantului (17)

 

„Compozite” carbon-carbon, cu „matrice” ceramică și cu „matrice” metalică

Straturi dielectrice (15)

 

Carbură dură de wolfram (16) Carbură de siliciu

Straturi dielectrice (15)

 

Molibden și aliaje de molibden

Straturi dielectrice (15)

 

Beriliu și aliaje de beriliu

Straturi dielectrice (15)

 

Materiale pentru ferestre de senzori (9)

Straturi dielectrice (15)

Carbon cu caracteristici asemănătoare diamantului

B.4.  Depunere fizică de vapori de material (PVD): obținuți prin descărcare cu arc catodic

„Superaliaje”

Siliciuri aliate

Aluminuri aliate (2)

MCrAlX (5)

 

Polimeri (11) și „compozite” cu „matrice” organică

Boruri

Carburi

Nitruri

Carbon cu caracteristici asemănătoare diamantului (17)

C.  Cementare compactă (a se vedea punctul A de mai sus pentru cementare necompactă) (10)

„Compozite” carbon-carbon, cu „matrice” ceramică și cu „matrice” metalică

Siliciuri

Carburi

Amestecuri ale acestora (4)

 

Aliaje de titan (13)

Siliciuri

Aluminuri

Aluminuri aliate (2)

 

Metale și aliaje refractare (8)

Siliciuri

Oxizi

D.  Pulverizare cu plasmă

„Superaliaje”

MCrAlX (5)

Oxid de zirconiu modificat (12)

Amestecuri ale acestora (4)

Nichel-grafit cu proprietăți abrazive

Materiale abrazive care conțin Ni Cr Al

Al-Si-poliester cu proprietăți abrazive

Aluminuri aliate (2)

 

Aliaje de aluminiu (6)

MCrAlX (5)

Oxid de zirconiu modificat (12)

Siliciuri

Amestecuri ale acestora (4)

 

Metale și aliaje refractare (8)

Aluminuri

Siliciuri

Carburi

 

Oțel rezistent la coroziune (7)

MCrAlX (5)

Oxid de zirconiu modificat (12)

Amestecuri ale acestora (4)

 

Aliaje de titan (13)

Carburi

Aluminuri

Siliciuri

Aluminuri aliate (2)

Nichel-grafit cu proprietăți abrazive

Materiale abrazive care conțin Ni Cr Al

Al-Si-poliester cu proprietăți abrazive

E.  Depunere din suspensie

Metale și aliaje refractare (8)

Siliciuri topite

Aluminuri topite cu excepția celor pentru elementele de încălzire cu rezistență

 

„Compozite” carbon-carbon, cu „matrice” ceramică și cu „matrice” metalică

Siliciuri

Carburi

Amestecuri ale acestora (4)

F.  Depunere din suspensie

„Superaliaje”

Siliciuri aliate

Aluminuri aliate (2)

Aluminuri modificate cu un metal nobil (3)

MCrAlX (5)

Oxid de zirconiu modificat (12)

Platină

Amestecuri ale acestora (4)

 

Ceramici și sticle cu dilatare redusă (14)

Siliciuri

Platină

Amestecuri ale acestora (4)

Straturi dielectrice (15)

Carbon cu caracteristici asemănătoare diamantului (17)

 

Aliaje de titan (13)

Boruri

Nitruri

Oxizi

Siliciuri

Aluminuri

Aluminuri aliate (2)

Carburi

 

„Compozite” carbon-carbon, cu „matrice” ceramică și cu „matrice” metalică

Siliciuri

Carburi

Metale refractare

Amestecuri ale acestora (4)

Straturi dielectrice (15)

Nitruri de bor

 

Carbură dură de wolfram (16), Carbură de siliciu (18)

Carburi

Tungsten

Amestecuri ale acestora (4)

Straturi dielectrice (15)

Nitruri de bor

 

Molibden și aliaje de molibden

Straturi dielectrice (15)

 

Beriliu și aliaje de beriliu

Boruri

Straturi dielectrice (15)

Beriliu

 

Materiale pentru ferestre de senzori (9)

Straturi dielectrice (15)

Carbon cu caracteristici asemănătoare diamantului (17)

 

Metale și aliaje refractare (8)

Aluminuri

Siliciuri

Oxizi

Carburi

G.  Implantare ionică

Oțeluri pentru lagăre de înaltă temperatură

Adaosuri de Crom Tantal sau Niobiu (Columbiu)

 

Aliaje de titan (13)

Boruri

Nitruri

 

Beriliu și aliaje de beriliu

Boruri

 

Carbură dură de wolfram (16)

Carburi

Nitruri

(*1)   Numerele din paranteze se referă la notele din continuarea acestui tabel.

TABEL - METODE DE DEPUNERE - NOTE

1. Termenul ‘procedeu de acoperire’ include atât acoperirea originală, cât și retușarea și recondiționarea straturilor.

2. Termenul ‘acoperire cu aluminură aliată’ include acoperiri într-o etapă sau în mai multe etape, în care un element sau mai multe elemente sunt depuse înainte sau în timpul aplicării acoperirii cu aluminură, chiar în cazul în care aceste elemente sunt depuse prin alt procedeu de acoperire. Aceasta nu include utilizarea multiplă a cimentării în mediu închis în contact cu amestecul într-o singură etapă pentru realizarea aluminurilor aliate.

3. Termenul acoperire cu ‘aluminură modificată cu un metal nobil’ include acoperirea în mai multe etape în care metalul sau metalele nobile sunt depuse prin alt procedeu de acoperire înainte de aplicarea acoperirii cu aluminură.

4. Termenul ‘amestecuri ale acestora’ include materialul infiltrat, compozițiile pe clase de calitate, depunerile simultane și depunerile multistrat și sunt obținute printr-unul sau mai multe din procedeele de acoperire menționate în tabel.

5. ‘MCrAlX' se referă la un aliaj de acoperire în care M este cobalt, fier, nichel sau combinații ale acestora, iar X este hafniu, ytriu, siliciu, tantal în orice cantitate sau alte adaosuri intenționate în proporție de peste 0,01 % în greutate în diverse combinații, cu excepția:

a. acoperirilor CoCrAlY care conțin mai puțin de 22 % în greutate crom, mai puțin de 7 % în greutate aluminiu și mai puțin de 2 % în greutate ytriu;

b. acoperirilor CoCrAlY care conțin de la 22 la 24 % în greutate crom, de la 10 la 12 % în greutate aluminiu și de la 0,5 la 0,7 % în greutate ytriu; sau

c. acoperirilor NiCrAlY care conțin de la 21 la 23 % în greutate crom, de la 10 la 12 % în greutate aluminiu și de la 0,9 la 1,1 % în greutate ytriu.

6. Termenul ‘aliaje de aluminiu’ se referă la aliaje care au rezistența limită de rupere la întindere de 190 MPa sau mai mult, măsurată la temperatura de 293 K (20 °C).

7. Termenul ‘oțel rezistent la coroziune’ se referă la oțeluri din seria 300 AISI (Institutul American al Fierului și Oțelului) sau la oțelurile ce corespund standardelor naționale echivalente.

8. Termenul ‘aliaje și metale refractare’ cuprinde următoarele metale și aliajele lor: niobiu (columbiu), molibden, wolfram și tantal.

9. Termenul ‘materiale pentru ferestre de senzori’ include următoarele: alumină, siliciu, germaniu, sulfură de zinc, seleniură de zinc, arseniură de galiu, diamant, fosfură de galiu, safir și următoarele halogenuri metalice: materiale pentru ferestre de senzori, cu diametrul mai mare de 40 mm în cazul fluorurii de zirconiu și al fluorurii de hafniu.

10. Categoria 2 nu include „tehnologia” pentru cementare compactă într-o singură etapă a profilelor aerodinamice monobloc.

11. ‘Polimeri', după cum urmează: poliimidă, poliester, polisulfură, policarbonați și poliuretani.

12. ‘Oxid de zirconiu modificat' se referă la adaosuri de alți oxizi metalici (de exemplu: oxid de calciu, oxid de magneziu, oxid de ytriu, oxid de hafniu, oxizi de pământuri rare), la oxidul de zirconiu în scopul stabilizării anumitor faze cristaline și compozițiilor fazelor. Acoperirile pentru bariere termice realizate din oxid de zirconiu modificat cu oxid de calciu sau magneziu prin amestec sau topire nu sunt supuse controlului.

13. ‘Aliajele din titan' sunt aliaje pentru tehnica aerospațială care au rezistența limită de rupere la întindere de 900 MPa sau mai mare, măsurată la 293 K (20 °C).

14. ‘Sticlele cu dilatare redusă' sunt sticle care au un coeficient de dilatare termică de 1 × 10–7 K-1 sau mai mic, măsurat la 293 K (20 °C).

15. ‘Straturile dielectrice' sunt acoperiri constituite din multistraturi de materiale izolante, în care proprietățile de interferență ale unui ansamblu compus din materiale cu diverși indici de refracție sunt folosite pentru reflectarea, transmiterea sau absorbția diverselor benzi de lungime de undă. Straturile dielectrice sunt cele în care există mai mult de patru straturi de dielectric sau straturi „compozite” dielectric/metal.

16. ‘Carbura dură de wolfram' nu include materialele pentru scule de așchiere și de deformare care constau din carbură de wolfram/(cobalt, nichel), carbură de titan/(cobalt, nichel), carbură de crom/nichel-crom și carbură crom/nichel.

17. Nu este supusă controlului „tehnologia” pentru depunerea carbonului cu caracteristici asemănătoare diamantului pe oricare dintre următoarele:

capete și disk-drive-uri magnetice, echipamente pentru fabricarea consumabilelor, supape pentru robinete, diafragme acustice pentru difuzoare, piese pentru motoare de automobile, scule de tăiere, poansoane pentru perforare-presare, echipamente de automatizare pentru birouri, microfoane sau dispozitive medicale sau matrițe, pentru turnarea sau formarea materialelor plastice, produse din aliaje care conțin mai puțin de 5 % beriliu.

18. ‘Carbura de siliciu' nu include materialele pentru scule de tăiere și deformare.

19. Substraturile ceramice, așa cum sunt precizate în liste, nu includ materialele ceramice care conțin 5 % din greutate sau mai mult, argilă sau ciment, luate drept constituenți separați sau în combinație.

TABEL – METODE DE DEPUNERE - NOTĂ TEHNICĂ

Procedeele menționate în coloana 1 a tabelului sunt definite după cum urmează:

a. Depunerea chimică din starea de vapori (CVD) este o acoperire stratificată sau un procedeu de acoperire cu modificarea suprafeței, în care un metal, aliaj, „compozit”, dielectric sau ceramic este depus pe un substrat încălzit. Agenții gazoși sunt reduși sau combinați în vecinătatea unui substrat care duc la depunerea materialului elementar, aliajului sau compusului dorit pe substrat. Energia acestei descompuneri sau a procesului reacției chimice poate fi asigurată de căldura substratului, de plasma cu descărcare luminiscentă sau de iradierea „laser”.

N.B.1   CVD include următoarele procedee: depunere necompactă cu un curent de gaz dirijat, CVD pulsatorie, descompunere termică nucleară controlată (CNTD), procedeele CVD ameliorate sau asistate cu plasmă.

N.B.2   Compact semnifică un substrat care este imersat într-un amestec de pulberi.

N.B.3   Reactanții gazoși utilizați în procedeul necompact sunt produși pe baza acelorași reacții și parametri elementari ca și în procedeul cementare compactă, cu excepția faptului că substratul de acoperit nu este în contact cu amestecul de pulberi.

b. Depunerea fizică din stare de vapori obținuți prin evaporare termică (TE-PVD) este un procedeu de acoperire în straturi care se realizează în vid, la o presiune mai mică de 0,1 Pa, în care pentru evaporarea materialului de acoperire se folosește o sursă de energie termică. Acest procedeu constă în condensarea sau depunerea materialului evaporat pe substraturile aflate într-o poziție adecvată.

Introducerea adițională a gazelor în camera de vid în timpul procesului de acoperire pentru sinteza compușilor de acoperire este o modificare obișnuită a procedeului.

Utilizarea fasciculelor de ioni sau electroni sau a plasmei pentru activarea sau facilitarea depunerii acoperirii este, de asemenea, o modificare obișnuită în cadrul acestui procedeu. Se pot utiliza în aceeași măsură instrumente de control pentru măsurarea în cursul procesului a caracteristicilor optice și a grosimii acoperirilor.

Procedeele TE-PVD specifice sunt următoarele:

1. PVD cu fascicul de electroni folosește un fascicul de electroni pentru încălzirea și evaporarea materialului care formează depunerea;

2. PVD cu încălzire rezistivă asistată ionic folosește surse de încălzire cu rezistență electrică în combinație cu fascicole ionice pentru a produce un flux controlat și uniform din materialul de acoperire evaporat;

3. evaporarea „laser” folosește un fascicul „laser” cu undă pulsatorie sau continuă pentru încălzirea materialului care formează depunerea;

4. Depunerea cu arc catodic folosește un catod consumabil din materialul care formează depunerea și care realizează o descărcare în arc pe suprafață prin contactul momentan cu masa al unui declanșator. Mișcarea controlată a formării arcului erodează suprafața catodului și creează o plasmă puternic ionizată. Anodul poate fi fie un con atașat la periferia catodului printr-un izolator, fie camera însăși. Polarizarea substratului se utilizează pentru depunerile fără vizualizare.

N.B.   Această definiție nu se aplică la depunerea cu arc catodic aleatorie cu substraturi nepolarizate.

5. Placarea ionică este o modificare specială a procedeului general TE-PVD, în care o sursă de plasmă sau de ioni este folosită pentru ionizarea materialului care se depune, iar o polarizare negativă se aplică pe substrat pentru a facilita extragerea materialului care se depune din plasmă. Introducerea materialelor reactive, evaporarea solidelor în interiorul camerei de procesare și folosirea instrumentelor pentru a asigura măsurarea pe parcursul procesului a caracteristicilor optice și a grosimii acoperirilor sunt modificări obișnuite ale procedeului.

c. Cementarea compactă este o acoperire de modificare a suprafeței sau un procedeu de acoperire cu straturi suprapuse, în care substratul este imersat într-un amestec de pulberi care constă din:

1. pulberi metalice care se depun (de obicei aluminiu, crom, siliciu sau combinații ale acestora);

2. un activator (în mod normal o sare halogenată); și

3. o pulbere inertă, cel mai frecvent alumină.

Substratul și amestecul de pulberi este introdus într-o retortă care este încălzită între 1 030 K (757 °C) și 1 375 K (1 102 °C) un timp suficient pentru depunerea acoperirii.

d. Pulverizarea cu plasmă este un procedeu de acoperire în straturi suprapuse, prin care un dispozitiv de pulverizare (ajutaj), care produce și controlează o plasmă, primește materiale de acoperire sub formă de pulbere sau fire, le topește și le proiectează pe substrat, pe care se formează în consecință o acoperire integral aderentă. Pulverizarea cu plasmă poate fi o pulverizare la joasă presiune sau o pulverizare de mare viteză.

N.B.1   Presiune joasă înseamnă presiunea sub presiunea atmosferică.

N.B.2   Prin „mare viteză” se înțelege o viteză a gazului la ieșirea ajutajului mai mare de 750 m/s calculată la 293 K (20 °C) și la o presiune de 0,1 MPa.

e. Depunerea din suspensie este o depunere de modificare a suprafeței sau un procedeu de depunere în straturi suprapuse, în care o pulbere metalică sau ceramică cu un liant organic, aflată în suspensie într-un lichid este aplicată pe substrat prin pulverizare, imersie sau vopsire urmată de uscare în aer sau în cuptor și un tratament termic pentru obținerea acoperirii dorite.

f. Depunerea prin pulverizare catodică este un procedeu de acoperire în straturi suprapuse care se bazează pe fenomenul transferului de energie cinetică, în care ionii pozitivi sunt accelerați de un câmp electric și sunt proiectați pe suprafața unei ținte (materialul de acoperit). Energia cinetică degajată prin șocul ionilor este suficientă pentru eliberarea atomilor din suprafața țintă și depunerea lor pe un substrat poziționat adecvat.

N.B.1   Tabelul se referă numai la depunerile prin pulverizare cu triodă, magnetron sau reactiv care este folosit pentru mărirea aderenței acoperirii și a vitezei de depunere și la depunerea prin pulverizare catodică ameliorată prin radiofrecvență (RF), folosită pentru a permite vaporizarea materialelor de acoperire nemetalice.

N.B.2   Pentru activarea depunerii pot fi folosite fascicule ionice de mică energie ( sub 5 keV).

g. Implantarea ionică este un procedeu de acoperire prin modificarea suprafeței în care elementul de aliat este ionizat, accelerat printr-un gradient de potențial și implantat în zona superficială a substratului. Aceasta include procedeele în care implantarea ionică se realizează simultan cu depunerea fizică din stare de vapori cu fascicul de electroni sau cu depunere prin pulverizare catodică.

CATEGORIA 3 – PRODUSE ELECTRONICE

3ASisteme, echipamente și componente

Nota 1:   Regimul de control al echipamentelor și al componentelor descrise în 3A001 sau 3A002, altele decât cele descrise de la 3A001.a.3. până la 3A001.a.10., 3A001.a.12. sau 3A001.a.14, care sunt special concepute pentru sau care au aceleași caracteristici funcționale cu alt echipament, este determinat de regimul de control al celuilalt echipament.

Nota 2:   Regimul de control al circuitelor integrate descrise de la 3A.001.a.3. până la 3A001.a.9., 3A001.a.12. sau 3A001.a.14, care sunt programate sau concepute pentru o funcție specifică pentru un alt echipament, este determinat de regimul de control al celuilalt echipament.

N.B.   Atunci când producătorul sau solicitantul licenței nu poate să stabilească regimul de control al acelui echipament, regimul de control al circuitelor integrate este determinat de la 3A001.a.3. până la 3A001.a.9., 3A001.a.12. și 3A001.a.14.

3A001Articole electronice, după cum urmează:

a. circuite integrate pentru utilizări generale, după cum urmează:

Nota 1:   Regimul de control al plachetelor (finisate sau nefinisate), a căror funcție a fost determinată, urmează a fi evaluat conform parametrilor de la 3A001.a.

Nota 2:   Circuitele integrate includ următoarele tipuri:

  „circuite integrate monolitice”;

  „circuite integrate hibride”;

  „circuite integrate cu mai multe cipuri”;

  „circuite integrate de tip peliculă”, inclusiv circuite integrate cu siliciu pe safir;

  „circuite integrate optice”;

  „circuite integrate tridimensionale”;

  „circuite integrate monolitice cu microunde” („MMIC”).

1. circuite integrate concepute sau clasificate ca rezistente la radiații, care suportă oricare din următoarele:

a. o doză totală de 5 × 103 Gy (siliciu) sau mai mare;

b. o doză debit de 5 × 106 Gy (siliciu)/s sau mai mare; sau

c. o fluență (flux integrat) de neutroni (echivalent 1 MeV) de 5 × 1013 n/cm2 sau mai ridicată pe siliciu sau echivalentul său pentru alte materiale;

Notă:   3A001.a.1.c. nu supune controlului metalul – izolator – semiconductor (MIS).

2. „microcircuite microprocesor”, „microcircuite microcalculator”, microcircuite microcontroler, circuite integrate de memorare fabricate dintr-un semiconductor compus, convertoare analog-digitale, circuite integrate care includ convertoare analog-digitale și stochează sau procesează date digitizate, convertoare digital-analogice, circuite electrooptice sau „circuite optice integrate” concepute pentru „prelucrarea semnalelor”, dispozitive logice programabile de utilizator, circuite integrate personalizate pentru care fie funcția este necunoscută, fie regimul de control al echipamentului în care vor fi folosite circuitele integrate respective este necunoscut, procesoare pentru transformata Fourier rapidă (FFT), memorii programabile numai pentru citire (read-only) cu ștergere electrică (EEPROM), memorii flash, memorii statice cu acces aleatoriu (SRAM) sau memorii magnetice cu acces aleatoriu (MRAM), având una dintre următoarele caracteristici:

a. destinate pentru funcționare la temperaturi ambiante peste 398 K (125 °C);

b. destinate pentru funcționare la temperatura ambiantă sub 218 K (– 55 °C); sau

c. destinate pentru funcționare în întreaga gamă de temperaturi ambiante de la 218 K (– 55 °C) la 398 K (125 °C);

Notă:   3A001.a.2. nu supune controlului circuitele integrate destinate aplicațiilor civile pentru autovehicule sau trenuri.

3. „microcircuite microprocesor”, „microcircuite microcalculator” și microcircuite microcontroler, fabricate dintr-un semiconductor compus și care operează la o frecvență de tact ce depășește 40 MHz;

Notă:   3A001.a.3. include procesoare digitale de semnal, rețele de procesoare digitale și coprocesoare digitale.

4. neutilizate;

5. circuite integrate convertoare analog-digitale (ADC) și digital-analogice (DAC), după cum urmează:

a. ADC, care au oricare din următoarele:

N.B.   A SE VEDEA, DE ASEMENEA, 3A101

1. o rezoluție de 8 biți sau mai mare, dar mai mică de 10 biți, cu o viteză de ieșire mai mare de 1,3 giga-eșantioane pe secundă (GSPS);

2. o rezoluție de 10 biți sau mai mare, dar mai mică de 12 biți, cu o viteză de ieșire mai mare de 600 mega-eșantioane pe secundă (MSPS);

3. o rezoluție de 12 biți sau mai mare, dar mai mică de 14 biți, cu o viteză de ieșire mai mare de 400 mega-eșantioane pe secundă (MSPS);

4. o rezoluție de 14 biți sau mai mare, dar mai mică de 16 biți, cu o viteză de ieșire mai mare de 250 mega-eșantioane pe secundă (MSPS); sau

5. o rezoluție de 16 biți sau mai mare, cu o viteză de ieșire mai mare de 65 mega-eșantioane pe secundă (MSPS);

N.B.   Pentru circuitele integrate care includ convertoare analog-digitale și stochează sau procesează date digitizate, a se vedea 3A001.a.14.

Note tehnice:

1.   O rezoluție de n biți corespunde unei cuantificări de 2n niveluri.

2.   Numărul de biți în cuvântul de ieșire este egal cu rezoluția ADC.

3.   Viteza de ieșire este viteza maximă de ieșire a convertorului, independent de arhitectură sau supraeșantionare.

4.   Pentru ‘ADC cu canale multiple’, ieșirile nu sunt agregate, iar viteza de ieșire este viteza maximă de ieșire a oricărui canal.

5.   Pentru ‘ADC intercalate' sau pentru ‘ADC cu canale multiple’ despre care se precizează că au un mod intercalat de operare, ieșirile sunt combinate, iar viteza de ieșire este viteza maximă de ieșire totală combinată a tuturor ieșirilor.

6.   Comercianții pot numi viteza de ieșire viteză de eșantionare, viteză de conversie ori viteză de transfer. Aceasta este adesea exprimată în megahertzi (MHz), mega cuvinte pe secundă sau mega-eșantioane pe secundă (MSPS).

7.   Pentru măsurarea vitezei de ieșire, un eșantion pe secundă este echivalent cu un Hertz sau un cuvânt la ieșire pe secundă.

8.   ‘Convertoare analog-digitale (ADC) cu canale multiple' sunt definite ca dispozitive care integrează mai mult de un ADC, concepute astfel încât fiecare ADC are o intrare analogică separată.

9.   ‘Convertoare analog-digitale (ADC) intercalate' sunt definite ca dispozitive care au multiple unități ADC care eșantionează aceeași intrare analogică la momente diferite, astfel încât, atunci când ieșirile sunt combinate, intrarea analogică a fost eficient eșantionată și convertită la o rată de eșantionare mai mare.

b. convertoare digital-analogice (DAC) care au oricare din următoarele:

1. o rezoluție de 10 biți sau mai mare cu o ‘rată de actualizare ajustată’ de peste 3 500 MSPS; sau

2. o rezoluție de 12 biți sau mai mare cu o ‘rată de actualizare ajustată’ mai mare de 1 250 MSPS și având oricare din următoarele:

a. un timp de setare mai mic de 9 ns la 0,024 % din întreaga scală, pentru un interval complet de scală; sau

b. o ‘gamă dinamică fără paraziți’ (SFDR) mai mare de 68 dBc (purtător) când sintetizează un semnal analog de 100 MHz pe întreaga scală sau cea mai înaltă frecvență specificată a semnalului analog pe întreaga scală sub 100 MHz.

Note tehnice:

1.   ‘Gama dinamică fără paraziți' (SFDR) este definită ca un raport dintre valoarea RMS a frecvenței purtătoare (componenta maximă a semnalului) la intrarea convertorului digital-analog (DAC) și valoarea RMS a celui mai puternic zgomot sau a componentei de distorsiune armonică la ieșirea sa.

2.   SFDR este determinat direct dintr-un tabel cu specificații sau din graficele de caracterizare a SFDR în raport de frecvență.

3.   Un semnal este definit ca fiind în gama completă atunci când amplitudinea lui este mai mare de -3 dBfs (gamă întreagă).

4.   ‘Rata de actualizare ajustată' pentru DAC:

a.   pentru DAC convenționale (neinterpolate), ‘rata de actualizare ajustată’ este rata la care un semnal digital este convertit într-un semnal analog și valorile de la ieșirea analogă sunt schimbate de DAC. Pentru DAC unde modul de interpolare poate fi ocolit (factor de interpolare unu), DAC ar trebui să fie considerat ca fiind convențional (neinterpolat);

b.   pentru DAC de interpolare (DAC de supraeșantionare), ‘rata de actualizare ajustată' este definită ca rată de actualizare a DAC împărțită la factorul cel mai mic de interpolare. Pentru DAC de interpolare ‘rata de actualizare ajustată’ poate fi denumită:

  viteza de intrare a datelor;

  viteza de intrare a cuvintelor;

  viteza de intrare a eșantioanelor;

  viteza maximă totală de intrare a magistralelor de date;

  frecvența maximă de tact a DAC pentru intrarea de tact a DAC.

6. circuite integrate electrooptice și „circuite integrate optice”, concepute pentru „prelucrarea digitală a semnalelor” și având toate caracteristicile următoare:

a. una sau mai multe diode „laser” interne;

b. unul sau mai multe elemente interne de detectare a luminii; și

c. ghiduri de undă optice;

7. dispozitivele logice programabile de utilizator având oricare din următoarele caracteristici:

a. un număr maxim de intrări/ieșiri numerice cu un singur capăt de alimentare mai mare de 700; sau

b. o ‘viteză de transfer cumulată a datelor transmițătorului unidirecțional de vârf de tip serial’ de 500 Gb/s sau mai mare;

Notă:   3A001.a.7. include:

  dispozitive logice programabile simple (SPLD);

  dispozitive logice programabile complexe (CPLD);

  rețele de porți programabile de utilizator (FPGA);

  rețele logice programabile de utilizator (FPLA);

  interconexiuni programabile de utilizator (FPIC).

N.B.   Pentru circuitele integrate care includ dispozitive logice programabile de utilizator care sunt combinate cu un convertor analog-digital, a se vedea 3A001.a.14.

Note tehnice:

1.   Numărul maxim de intrări/ieșiri numerice de la 3A001.a.7.a. este menționat, de asemenea, ca numărul maxim de intrări/ieșiri configurate de utilizator sau numărul maxim de intrări/ieșiri disponibile, atât în cazul în care circuitul integrat este încapsulat, cât și în cazul în care nu este încapsulat.

2.   ‘Viteza de transfer cumulată a datelor transceiver-ului unidirecțional de vârf de tip serial' este produsul dintre viteza de transfer a datelor acestui transceiver multiplicată cu numărul de transceivere de pe FPGA.

8. neutilizate;

9. circuite integrate pentru rețele de tip neural;

10. circuite integrate produse la comandă, pentru care funcția este necunoscută sau regimul de control al echipamentului în care vor fi folosite circuitele integrate respective este necunoscut fabricantului, având oricare din următoarele caracteristici:

a. mai mult de 1 500 terminale;

b. un „interval de întârziere a propagării pe poarta de bază” tipic mai mic de 0,02 ns; sau

c. o frecvență de funcționare mai mare de 3 GHz;

11. circuite integrate digitale, altele decât cele descrise de la 3A001.a.3. la 3A001.a.10. și 3A001.a.12, bazate pe oricare semiconductor compus și având oricare din următoarele caracteristici:

a. un număr de porți echivalente mai mare de 3 000 (porți cu 2 intrări); sau

b. o frecvență de basculare mai mare de 1,2 GHz;

12. procesoare pentru transformata Fourier rapidă (FFT) care au o durată de execuție nominală pentru o transformată Fourier rapidă cu N puncte complexe mai mică de (N log2 N) /20 480 ms, unde N este numărul de puncte;

Notă tehnică:

Atunci când N este egal cu 1 024 puncte, formula de la 3A001.a.12. calculează o durată de execuție de 500 μs.

13. circuite integrate pentru sintetizatoare digitale directe care au oricare din caracteristicile următoare:

a. o frecvență de tact a convertorului digital-analogic (DAC) egală cu 3,5 GHz sau mai mare și o rezoluție de 10 biți sau mai mare, dar mai mică de 12 biți; sau

b. o frecvență de tact a DAC de 1,25 GHz sau mai mare și o rezoluție de 12 biți sau mai mare;

Notă tehnică:

Frecvența de tact a DAC poate fi specificată ca frecvența de tact de referință sau frecvența de tact de intrare.

14. Circuite integrate care efectuează toate funcțiile următoare:

a. conversii analog-digitale care au oricare dintre caracteristicile următoare:

1. o rezoluție de 8 biți sau mai mare, dar mai mică de 10 biți, cu o viteză de intrare a eșantioanelor mai mare de 1,3 giga-eșantioane pe secundă (GSPS);

2. o rezoluție de 10 biți sau mai mare, dar mai mică de 12 biți, cu o viteză de intrare a eșantioanelor mai mare de 1,0 giga-eșantioane pe secundă (GSPS);

3. o rezoluție de 12 biți sau mai mare, dar mai mică de 14 biți, cu o viteză de intrare a eșantioanelor mai mare de 1,0 giga-eșantioane pe secundă (GSPS);

4. o rezoluție de 14 biți sau mai mare, dar mai mică de 16 biți, cu o viteză de intrare a eșantioanelor mai mare de 400 mega-eșantioane pe secundă (MSPS); sau

5. o rezoluție de 16 biți sau mai mare, cu o viteză de intrare a eșantioanelor mai mare de 180 mega-eșantioane pe secundă (MSPS); și

b. oricare din următoarele:

1. stocarea datelor digitizate; sau

2. procesarea datelor digitizate;

N.B.1.   Pentru circuitele integrate cu convertoare analog-digitale, a se vedea 3A001.a.5.a.

N.B.2.   Pentru dispozitivele logice programabile de utilizator a se vedea 3A001.a.7.

b. articole pentru microunde sau pentru unde milimetrice, după cum urmează:

Note tehnice:

1.   În sensul celor menționate la 3A001.b., parametrul putere de ieșire de vârf saturată poate fi de asemenea menționat pe fișele tehnice ale produsului ca putere de ieșire, putere de ieșire saturată, putere maximă de ieșire, putere de ieșire de vârf sau putere de ieșire la vârf de modulație.

2.   În sensul celor menționate la 3A001.b.1., ‘dispozitivele electronice cu vid' sunt dispozitive electronice bazate pe interacțiunea dintre un fascicul de electroni cu o undă electromagnetică care se propagă într-un circuit cu vid sau care interacționează cu cavități rezonante în vid cu radiofrecvență. ‘Dispozitivele electronice cu vid’ includ clistroanele, tuburile cu unde progresive și derivate ale acestora.

1. ‘Dispozitive electronice cu vid' și catozi, după cum urmează:

Nota 1:   3A001.b.1. nu supune controlului ‘dispozitivele electronice cu vid’ concepute sau destinate să funcționeze în orice bandă de frecvență având toate caracteristicile următoare:

a.   nu depășește 31,8 GHz; și

b.   este „alocată de UIT” pentru servicii de radiocomunicații, dar nu pentru radiodeterminare.

Nota 2:   3A001.b.1. nu supune controlului ‘dispozitivele electronice cu vid' care nu sunt „calificate pentru utilizare spațială” având toate caracteristicile următoare:

a.   o putere medie de ieșire egală cu 50 W sau mai mică; și

b.   concepute sau destinate pentru o funcționare în orice bandă de frecvență având toate caracteristicile următoare:

1.   depășește 31,8 GHz dar nu depășește 43,5 GHz; și

2.   este „alocată de UIT” pentru servicii de radiocomunicații, dar nu pentru radiodeterminare.

a. ‘dispozitive electronice cu vid' cu unde progresive, continue sau pulsatorii, după cum urmează:

1. dispozitive care funcționează la frecvențe mai mari de 31,8 GHz;

2. dispozitive care au un element de încălzire a catodului cu un timp de creștere până la puterea nominală RF mai mic de 3 secunde;

3. dispozitive cu cavități cuplate sau derivate ale acestora, cu o „lățime de bandă fracționată” mai mare de 7 % sau cu o putere la vârf care depășește 2,5 kW;

4. dispozitive bazate pe circuite cu ghid de unde în elice, repliat sau în serpentine, sau derivate ale acestora, având oricare dintre caracteristicile următoare:

a. o „lățime de bandă instantanee” mai mare de o octavă, și puterea medie (exprimată în kW) multiplicată cu frecvența (exprimată în GHz) mai mare de 0,5;

b. o „lățime de bandă instantanee” de o octavă sau mai mică și puterea medie (exprimată în kW) multiplicată cu frecvența (exprimată în GHz) mai mare de 1;

c. „calificate pentru utilizare spațială”; sau

d. având un tun electronic cu grilă;

5. dispozitive cu o „lărgime de bandă fracționată” mai mare sau egală cu 10 %, având oricare dintre caracteristicile următoare:

a. un fascicul de electroni inelar;

b. un fascicul de electroni care nu este axisimetric; sau

c. fascicule de electroni multiple;

b. ‘dispozitive electronice cu vid' amplificatoare cu câmp transversal cu un câștig mai mare de 17 dB;

c. Catozi calzi concepuți pentru ‘dispozitive electronice cu vid’ care produc o densitate de curent a emisiei în condiții de funcționare nominale ce depășește 5 A/cm2 sau o densitate de curent pulsatoriu (necontinuu) în condiții de funcționare nominale ce depășește 10 A/cm2;

d. ‘dispozitive electronice cu vid' având capacitatea de a funcționa în ‘mod dual’.

Notă tehnică:

‘Mod dual înseamnă că fasciculul de curent al ‘dispozitivului electronic cu vid’ poate fi modificat în mod intenționat pentru a trece de la funcționarea în undă continuă la funcționarea în undă pulsatorie cu ajutorul unei grile, puterea de ieșire de vârf în undă pulsatorie fiind mai mare decât puterea de ieșire în undă continuă.

2. amplificatoare cu „circuite integrate monolitice cu microunde” (MMIC), având oricare dintre următoarele caracteristici:

N.B.   Pentru amplificatoarele „MMIC” cu defazor integrat, a se vedea 3A001.b.12.

a. sunt destinate funcționării la frecvențe mai mari de 2,7 GHz până la 6,8 GHz inclusiv, cu o „lărgime de bandă fracționată” mai mare de 15 %, și având oricare dintre caracteristicile următoare:

1. o putere de ieșire de vârf saturată mai mare de 75 W (48,75 dBm) la orice frecvență care depășește 2,7 GHz până la 2,9 GHz inclusiv;

2. o putere de ieșire de vârf saturată mai mare de 55 W (47,4 dBm) la orice frecvență care depășește 2,9 GHz până la 3,2 GHz inclusiv;

3. o putere de ieșire de vârf saturată mai mare de 40 W (46 dBm) la orice frecvență care depășește 3,2 GHz până la 3,7 GHz inclusiv; sau

4. o putere de ieșire de vârf saturată mai mare de 20 W (43 dBm) la orice frecvență care depășește 3,7 GHz până la 6,8 GHz inclusiv;

b. sunt destinate funcționării la frecvențe mai mari de 6,8 GHz până la 16 GHz inclusiv, cu o „lărgime de bandă fracționată” mai mare de 10 %, și având oricare din caracteristicile următoare:

1. o putere de ieșire de vârf saturată mai mare de 10 W (40 dBm) la orice frecvență care depășește 6,8 GHz până la 8,5 GHz inclusiv; sau

2. o putere de ieșire de vârf saturată mai mare de 5 W (37 dBm) la orice frecvență care depășește 8,5 GHz până la 16 GHz inclusiv;

c. destinate pentru funcționarea la o putere de ieșire de vârf saturată mai mare de 3 W (34,77 dBm) la orice frecvență care depășește 16 GHz până la 31,8 GHz inclusiv, cu o „lărgime de bandă fracționată” mai mare de 10 %;

d. destinate pentru funcționarea la o putere de ieșire de vârf saturată mai mare de 0,1 nW (– 70 dBm) la orice frecvență care depășește 31,8 GHz până la 37 GHz inclusiv;

e. destinate pentru funcționarea la o putere de ieșire de vârf saturată mai mare de 1 W (30 dBm) la orice frecvență care depășește 37 GHz până la 43,5 GHz inclusiv, cu o „lărgime de bandă fracționată” mai mare de 10 %;

f. destinate pentru funcționarea la o putere de ieșire de vârf saturată mai mare de 31,62 mW (15 dBm) la orice frecvență care depășește 43,5 GHz până la 75 GHz inclusiv, cu o „lărgime de bandă fracționată” mai mare de 10 %;

g. destinate pentru funcționarea la o putere de ieșire de vârf saturată mai mare de 10 mW (10 dBm) la orice frecvență care depășește 75 GHz până la 90 GHz inclusiv, cu o „lărgime de bandă fracționată” mai mare de 5 %; sau

h. destinate pentru funcționarea la o putere de ieșire de vârf saturată mai mare de 0,1 nW (– 70 dBm) la orice frecvență care depășește 90 GHz;

Nota 1:   Neutilizate.

Nota 2:   Regimul de control al circuitelor integrate monolitice amplificatoare de putere (MMIC) a căror frecvență de operare acoperă mai mult de un domeniu de frecvențe, astfel cum sunt definite de la 3.A.001.b.2.a. la 3A001.b.2.h., este determinat de cel mai jos prag al puterii de ieșire de vârf saturate.

Nota 3:   Notele 1 și 2 din Categoria 3 A înseamnă că 3A.001.b.2 nu supune controlului circuitele MMIC în cazul în care acestea sunt special concepute pentru alte aplicații, de exemplu telecomunicații, radar, automobile.

3. tranzistoare pentru microunde având oricare din următoarele caracteristici:

a. destinate pentru funcționare la frecvențe mai mari de 2,7 GHz și până la 6,8 GHz inclusiv și având oricare din următoarele caracteristici:

1. o putere de vârf saturată la ieșire mai mare de 400 W (56 dBm) la orice frecvență care depășește 2,7 GHz până la 2,9 GHz inclusiv;

2. o putere de vârf saturată la ieșire mai mare de 205 W (53,12 dBm) la orice frecvență care depășește 2,9 GHz până la 3,2 GHz inclusiv;

3. o putere de vârf saturată la ieșire mai mare de 115 W (50,61 dBm) la orice frecvență care depășește 3,2 GHz până la 3,7 GHz inclusiv; sau

4. o putere de vârf saturată la ieșire mai mare de 60 W (47,78 dBm) la orice frecvență care depășește 3,7 GHz până la 6,8 GHz inclusiv;

b. destinate pentru funcționare la frecvențe mai mari de 6,8 GHz și până la 31,8 GHz inclusiv și având oricare din următoarele caracteristici:

1. o putere de vârf saturată la ieșire mai mare de 50 W (47 dBm) la orice frecvență care depășește 6,8 GHz până la 8,5 GHz inclusiv;

2. o putere de vârf saturată la ieșire mai mare de 15 W (41,76 dBm) la orice frecvență care depășește 8,5 GHz până la 12 GHz inclusiv;

3. o putere de vârf saturată la ieșire mai mare de 40 W (46 dBm) la orice frecvență care depășește 12 GHz până la 16 GHz inclusiv; sau

4. o putere de vârf saturată la ieșire mai mare de 7 W (38,45 dBm) la orice frecvență care depășește 16 GHz până la 31,8 GHz inclusiv;

c. destinate pentru funcționarea la o putere de vârf saturată la ieșire mai mare de 0,5 W (27 dBm) la orice frecvență care depășește 31,8 GHz până la 37 GHz inclusiv;

d. destinate pentru funcționarea la o putere de vârf saturată la ieșire mai mare de 1 W (30 dBm) la orice frecvență care depășește 37 GHz până la 43,5 GHz inclusiv;

e. destinate pentru funcționarea la o putere de vârf saturată la ieșire mai mare de 0,1 nW (– 70 dBm) la orice frecvență care depășește 43,5 GHz;

Nota 1:   Regimul de control al unui tranzistor a cărui frecvență de operare prevăzută include frecvențe enumerate în mai mult de un domeniu de frecvențe, astfel cum sunt definite la 3A001.b.3.a. până la 3A001.b.3.e., este determinat de cel mai jos prag al puterii de vârf saturate la ieșire.

Nota 2:   3A001.b.3. include circuite neîncapsulate, circuite montate pe suporți sau circuite montate în pachete. Unele tranzistoare discrete pot fi de asemenea denumite amplificatoare de putere, dar statutul acestor tranzistoare este determinat de 3A001.b.3.

4. amplificatoare cu semiconductori pentru microunde și ansamble/module pentru microunde care conțin amplificatoare cu semiconductori pentru microunde, având oricare din următoarele caracteristici:

a. sunt destinate funcționării la frecvențe mai mari de 2,7 GHz până la 6,8 GHz inclusiv, cu o „lărgime de bandă fracționată” mai mare de 15 %, și având oricare din caracteristicile următoare:

1. o putere de vârf saturată la ieșire mai mare de 500 W (57 dBm) la orice frecvență care depășește 2,7 GHz până la 2,9 GHz inclusiv;

2. o putere de vârf saturată la ieșire mai mare de 270 W (54,3 dBm) la orice frecvență care depășește 2,9 GHz până la 3,2 GHz inclusiv;

3. o putere de vârf saturată la ieșire mai mare de 200 W (53 dBm) la orice frecvență care depășește 3,2 GHz până la 3,7 GHz inclusiv; sau

4. o putere de vârf saturată la ieșire mai mare de 90 W (49,54 dBm) la orice frecvență care depășește 3,7 GHz până la 6,8 GHz inclusiv;

b. sunt destinate funcționării la frecvențe mai mari de 6,8 GHz până la 31,8 GHz inclusiv, cu o „lărgime de bandă fracționată” mai mare de 10 %, și având oricare din caracteristicile următoare:

1. o putere de vârf saturată la ieșire mai mare de 70 W (48,54 dBm) la orice frecvență care depășește 6,8 GHz până la 8,5 GHz inclusiv;

2. o putere de vârf saturată la ieșire mai mare de 50 W (47 dBm) la orice frecvență care depășește 8,5 GHz până la 12 GHz inclusiv;

3. o putere de vârf saturată la ieșire mai mare de 30 W (44,77 dBm) la orice frecvență care depășește 12 GHz până la 16 GHz inclusiv; sau

4. o putere de vârf saturată la ieșire mai mare de 20 W (43 dBm) la orice frecvență care depășește 16 GHz până la 31,8 GHz inclusiv;

c. destinate pentru funcționarea la o putere de vârf saturată la ieșire mai mare de 0,5 W (27 dBm) la orice frecvență care depășește 31,8 GHz până la 37 GHz inclusiv;

d. destinate pentru funcționarea la o putere de vârf saturată la ieșire mai mare de 2 W (33 dBm) la orice frecvență care depășește 37 GHz până la 43,5 GHz inclusiv, cu o „lărgime de bandă fracționată” mai mare de 10 %;

e. destinate pentru funcționarea la frecvențe mai mari de 43,5 GHz și având oricare din caracteristicile următoare:

1. o putere de vârf saturată la ieșire mai mare de 0,2 W (23 dBm) la orice frecvență care depășește 43,5 GHz până la 75 GHz inclusiv, cu o „lărgime de bandă fracționată” mai mare de 10 %;

2. o putere de vârf saturată la ieșire mai mare de 20 mW (13 dBm) la orice frecvență care depășește 75 GHz până la 90 GHz inclusiv, cu o „lărgime de bandă fracționată” mai mare de 5 %; sau

3. o putere de vârf saturată la ieșire mai mare de 0,1 nW (– 70 dBm) la orice frecvență care depășește 90 GHz; sau

f. neutilizate

N.B.1.   Pentru amplificatoarele „MMIC”, a se vedea 3A001.b.2.

N.B.2.   Pentru ‘module transmițătoare/receptoare' și ‘module transmițătoare’, a se vedea 3A001.b.12.

Nota 1:   Neutilizate.

Nota 2:   Regimul de control al unui articol a cărui frecvență de operare prevăzută include frecvențe enumerate în mai mult de un domeniu de frecvențe, astfel cum sunt definite la 3A001.b.4.a. până la 3A001.b.4.e., este determinat de cel mai jos prag al puterii de vârf saturate la ieșire.

5. filtre de trecere bandă sau oprește-bandă acordabile electronic sau magnetic, care au mai mult de 5 rezonatoare acordabile capabile de a fi ajustate într-o bandă de frecvență de 1,5:1 (fmax/fmin) în mai puțin de 10 μs și având oricare dintre caracteristicile următoare:

a. o lățime de bandă de trecere mai mare de 0,5 % din frecvența centrală; sau

b. o lățime de bandă de oprire mai mică de 0,5 % din frecvența centrală;

6. neutilizate;

7. convertoare și mixere armonice, având oricare din următoarele caracteristici:

a. concepute pentru a extinde gama de frecvențe a „analizoarelor de semnale” dincolo de 90 GHz;

b. concepute pentru a extinde intervalul de funcționare al generatoarelor de semnale după cum urmează:

1. dincolo de 90 GHz;

2. până la o putere de ieșire ce depășește 100 mW (20 dBm) oriunde în gama de frecvență de funcționare ce depășește 43,5 GHz, dar care nu depășește 90 GHz;

c. concepute pentru a extinde intervalul de funcționare al analizoarelor de rețea după cum urmează:

1. dincolo de 110 GHz;

2. până la o putere de ieșire ce depășește 31,62 mW (15 dBm) oriunde în gama de frecvență de funcționare ce depășește 43,5 GHz, dar care nu depășește 90 GHz;

3. până la o putere de ieșire ce depășește 1 mW (0 dBm) oriunde în gama de frecvență de funcționare ce depășește 90 GHz, dar care nu depășește 110 GHz; sau

d. concepute pentru a extinde gama de frecvențe a receptoarelor de testare pentru microunde dincolo de 110 GHz;

8. amplificatoare de putere cu microunde care conțin ‘dispozitivele electronice cu vid’ menționate la 3A001.b.1., având toate caracteristicile următoare:

a. frecvențe de operare de peste 3 GHz;

b. o medie a raportului dintre puterea de ieșire și masă care depășește 80 W/kg; și

c. un volum mai mic de 400 cm3;

Notă:   3A001.b.8. nu supune controlului echipamentele concepute sau clasificate pentru a opera în orice bandă de frecvență „alocată de UIT” pentru servicii de radiocomunicații, dar nu pentru radiodeterminare.

9. module de putere pentru microunde (MPM) formate cel puțin dintr-un ‘dispozitiv electronic cu vid' cu undă progresivă, un „circuit integrat monolitic cu microunde” („MMIC”) și un regulator electronic de putere integrat, având toate caracteristicile următoare:

a. un ‘timp de acționare’ de la inactiv la complet activat mai mic de 10 secunde;

b. un volum mai mic decât puterea nominală maximă exprimată în wați înmulțită cu 10 cm3/W; și

c. o „lățime de bandă instantanee” mai mare de 1 octavă (fmax > 2fmin) și având oricare dintre caracteristicile următoare:

1. pentru frecvențele egale cu 18 GHz sau mai mici, o putere de ieșire RF mai mare de 100 wați; sau

2. o frecvență mai mare de 18 GHz;

Note tehnice:

1.   Pentru a calcula volumul de la 3A001.b.9.b, se furnizează următorul exemplu: pentru o putere nominală maximă de 20 W, volumul ar fi: 20 W × 10 cm3/W = 200 cm3.

2.   ‘Timpul de acționare' de la 3A001.b.9.a. cuprinde durata dintre oprirea completă și funcționalitatea completă, adică include timpul de încălzire al MPM.

10. oscilatoare sau ansambluri pentru oscilatoare, concepute pentru a opera cu un zgomot de fază cu bandă laterală unică (SSB), în dBc/Hz, mai mic (mai bun) de -(126 + 20log10F - 20log10f) oriunde în gama de frecvențe 10 Hz ≤ F ≤ 10 kHz;

Notă tehnică:

La 3A001.b.10., F este abaterea de la frecvența de lucru în Hz și f este frecvența de lucru în MHz.

11. „ansambluri electronice”„sintetizatoare de frecvență”, cu un „timp de comutare a frecvenței” în conformitate cu oricare din specificațiile următoare:

a. mai mic de 143 ps;

b. mai mic de 100 μs pentru orice schimbare de frecvență mai mare de 2,2 GHz în gama de frecvențe sintetizate care depășește 4,8 GHz, dar care nu depășește 31,8 GHz;

c. neutilizate;

d. mai mic de 500 μs pentru orice schimbare de frecvență mai mare de 550 MHz în gama de frecvențe sintetizate care depășește 31,8 GHz, dar care nu depășește 37 GHz;

e. mai mic de 100 μs pentru orice schimbare de frecvență mai mare de 2,2 GHz în gama de frecvențe sintetizate care depășește 37 GHz, dar care nu depășește 90 GHz;

f. neutilizate; sau

g. mai mic de 1 ms în gama de frecvențe sintetizate mai mare de 90 GHz;

N.B.:   Pentru „analizoare de semnale” de uz general, aparate generatoare de semnale, analizoare de rețea și receptoare de testare pentru microunde, a se vedea 3A002.c., 3A002.d., 3A002.e. și respectiv 3A002.f.

12. ‘module transmițătoare/receptoare', ‘MMIC transmițătoare/receptoare', ‘module transmițătoare' și ‘MMIC transmițătoare’, destinate pentru funcționare la frecvențe de peste 2,7 GHz și având toate caracteristicile următoare:

a. o putere de vârf saturată la ieșire (în wați), Psat, mai mare de câtul dintre 505,62 împărțit la pătratul frecvenței maxime de operare (în GHz) [Psat>505,62 W*GHz2/fGHz 2] pentru oricare canal;

b. o „lățime de bandă fracționată” de 5 % sau mai mare pentru oricare canal;

c. o parte planară cu lungimea d (în cm) egală sau mai mică decât 15 împărțit la cea mai joasă frecvență de operare în GHz [d ≤ 15cm*GHz*N/fGHz], unde N este numărul canalelor transmițătoare sau transmițătoare/receptoare; și

d. un defazor variabil electronic per canal.

Note tehnice:

1.   Un ‘modul transmițător/receptor' este un „ansamblu electronic” cu funcții multiple care oferă reglarea amplitudinii bidirecționale și a fazei pentru transmiterea și recepția de semnale.

2.   Un ‘modul transmițător' este un „ansamblu electronic” care oferă reglarea amplitudinii și a fazei pentru transmiterea de semnale.

3.   Un ‘MMIC transmițător/receptor' este un „MMIC” cu funcții multiple care oferă reglarea amplitudinii bidirecționale și a fazei pentru transmiterea și recepția de semnale.

4.   Un ‘MMIC transmițător' este un „MMIC” care oferă reglarea amplitudinii și a fazei pentru transmiterea de semnale.

5.   2,7 GHz se utilizează drept cea mai mică frecvență de operare (fGHz) în formula de la 3A001.b.12.c., pentru modulele transmițătoare/receptoare sau modulele transmițătoare care au prevăzut un domeniu de funcționare care coboară până la 2,7 GHz și mai jos [d≤15cm*GHz*N/2,7 GHz].

6.   3A001.b.12. se aplică ‘modulelor transmițătoare/receptoare' sau ‘modulelor transmițătoare' cu sau fără disipator termic. Valoarea d de la 3A001.b.12.c. nu include nicio porțiune din ‘modulul transmițător/receptor' sau din ‘modulul transmițător’ care funcționează ca disipator termic.

7.   ‘Modulele transmițătoare/receptoare' sau ‘modulele transmițătoare' sau ‘MMIC transmițătoare/receptoare' sau ‘MMIC transmițătoare’ pot sau nu să aibă N elemente radiante integrate ale antenei, unde N este numărul de canale de transmisie sau de transmisie/recepție.

c. dispozitive cu unde acustice și componente special concepute pentru acestea, după cum urmează:

1. dispozitive cu undă acustică de suprafață și dispozitive cu undă acustică de volum cu adâncime mică de pătrundere (volum superficial), având oricare din următoarele caracteristici:

a. o frecvență purtătoare care depășește 6 GHz;

b. o frecvență purtătoare care depășește 1 GHz, dar care nu depășește 6 GHz, având oricare din următoarele caracteristici:

1. ‘rejectarea lobilor laterali de frecvențe' mai mare de 65 dB;

2. produsul dintre timpul maxim de întârziere și lățimea de bandă (timpul exprimat în μs și lățimea de bandă în MHz) mai mare de 100;

3. lățimea de bandă mai mare de 250 MHz; sau

4. întârzierea de dispersie mai mare de 10 μs; sau

c. o frecvență purtătoare de 1 GHz sau mai mică și având oricare din următoarele caracteristici:

1. produsul dintre timpul maxim de întârziere și lățimea de bandă (timpul exprimat în μs și lățimea de bandă în MHz) mai mare de 100;

2. întârzierea de dispersie mai mare de 10 μs; sau

3. ‘rejectarea lobilor laterali de frecvențe' depășind 65 dB și lățimea de bandă mai mare de 100 MHz;

Notă tehnică:

‘Rejectarea lobilor laterali de frecvențe' înseamnă valoarea maximă de rejectare menționată în fișa tehnică.

2. dispozitive cu unde acustice de volum care permit prelucrarea directă a semnalelor la frecvențe mai mari de 6 GHz;

3. dispozitive acustico-optice pentru „prelucrarea semnalelor”, care utilizează interacțiunea dintre undele acustice (de volum sau de suprafață) și undele luminoase care permit prelucrarea directă a semnalelor sau imaginilor, inclusiv analizele spectrale, corelația sau convoluția;

Notă:   3A001.c. nu supune controlului dispozitivele cu unde acustice care sunt limitate la un filtru în bandă unică, un filtru trece-jos, un filtru trece-sus sau la filtrarea de reducere a vârfurilor de impedanță sau la funcția de rezonanță.

d. dispozitive sau circuite electronice care conțin componente fabricate din materiale „superconductoare”, special concepute pentru funcționare la temperaturi sub „temperatura critică” a cel puțin unuia din componenții „superconductori” și care au oricare din următoarele caracteristici:

1. comutarea în curent pentru circuite digitale care utilizează porți „superconductoare” care au produsul dintre timpul de întârziere pe poartă (în secunde) și puterea disipată pe poartă (în wați) mai mic de10-14 J; sau

2. selecția de frecvență la toate frecvențele care utilizează circuite rezonante cu valori ale factorului Q ce depășesc 10 000 ;

e. dispozitive de mare energie, după cum urmează:

1. ‘elemente' după cum urmează:

a. ‘elemente primare' cu o ‘densitate de energie’ ce depășește 550 Wh/kg la 20o C;

b. ‘elemente secundare' cu o ‘densitate de energie’ ce depășește 350 Wh/kg la 20o C;

Note tehnice:

1.   În sensul celor menționate la 3A001.e.1, ‘densitatea de energie’ (Wh/kg) se calculează pe baza produsului dintre tensiunea nominală și capacitatea nominală exprimată în amperi-oră (Ah), produs împărțit la masa exprimată în kilograme. În cazul în care capacitatea nominală nu este indicată, densitatea de energie este calculată pe baza pătratului tensiunii nominale înmulțit cu durata descărcării exprimată în ore, împărțită la rezistența de descărcare exprimată în ohmi și la masa exprimată în kilograme.

2.   În sensul celor menționate la 3A001.e.1., prin ‘element’ se înțelege un dispozitiv electrochimic echipat cu electrozi pozitivi și negativi, un electrolit și care este o sursă de energie electrică. Acesta reprezintă componenta de bază a unei baterii.

3.   În sensul celor menționate la 3A001.e.1.a, prin ‘element primar' se înțelege un ‘element’ care nu este conceput pentru a fi încărcat de la nicio altă sursă de alimentare.

4.   În sensul celor menționate la 3A001.e.1.b, prin ‘element secundar' se înțelege un ‘element’ care este conceput pentru a fi încărcat de la o sursă de alimentare externă.

Notă:   3A001.e.1. nu supune controlului bateriile, inclusiv bateriile cu un singur element.

2. condensatoare pentru stocarea de mare energie, după cum urmează:

N.B.   A SE VEDEA, DE ASEMENEA, 3A201.a. și Lista produselor militare.

a. condensatoare cu o frecvență de repetiție mai mică de 10 Hz (condensatoare cu o singură descărcare) și care au toate caracteristicile următoare:

1. o tensiune nominală egală cu 5 kV sau mai mare;

2. o densitate de energie egală cu 250 J/kg sau mai mare; și

3. o energie totală egală cu 25 kJ sau mai mare;

b. condensatoare cu o frecvență de repetiție de 10 Hz sau mai mare (condensatoare cu descărcări repetate) și care au toate caracteristicile următoare:

1. o tensiune nominală egală cu 5 kV sau mai mare;

2. o densitate de energie egală cu 50 J/kg sau mai mare;

3. o energie totală egală cu 100 J sau mai mare; și

4. o durată de viață a ciclului încărcare/descărcare egală cu 10 000 sau mai mare;

3. electromagneți și solenoizi „superconductori”, special concepuți pentru a fi complet încărcați sau descărcați în mai puțin de o secundă și care au toate caracteristicile următoare:

N.B.   A SE VEDEA, DE ASEMENEA, 3A201.b.

Notă:   3A001.e.3. nu supune controlului electromagneții sau solenoizii „superconductori” special concepuți pentru echipamentul medical de formare a imaginii prin rezonanță magnetică (RMN).

a. o energie furnizată în cursul descărcării depășind 10 kJ în prima secundă;

b. un diametru interior al bobinelor de transport al curentului mai mare de 250 mm; și

c. o valoare nominală a inducției magnetice mai mare de 8 T sau „densitatea globală de curent” a bobinei mai mare de 300 A/mm2;

4. celule solare, ansambluri de celule interconectate acoperite cu sticlă (CIC), panouri solare și generatoare solare care sunt „calificate pentru utilizare spațială”, având o eficacitate medie minimă care depășește 20 % la o temperatură de funcționare de 301 K (28 °C) cu o iluminare ‘AM0’ simulată, cu o radianță de 1 367 wați per metru pătrat (W/m2);

Notă tehnică:

Prin ‘AM0' sau ‘masă de aer zero’ se înțelege spectrul fluxului de lumină solară în atmosfera terestră exterioară, atunci când distanța dintre Pământ și Soare este egală cu o unitate astronomică (AU).

f. codificatoare de poziție absolută cu intrare rotativă, având o „precizie” egală cu sau mai mică (mai bună) de 1,0 secundă de arc, și inelele, discurile sau scalele special concepute asociate acestora;

g. dispozitive cu tiristoare de comutare a puterii în impuls cu semiconductori și ‘module cu tiristoare’, care utilizează metode de comutare electrică, optică sau controlată de radiația electronică și care au oricare din următoarele caracteristici:

1. un timp maxim de creștere a curentului la conectare (di/dt) mai mare decât 30 000 A/μs și o tensiune la deconectare mai mare de 1 100 V; sau

2. un timp maxim de creștere a curentului la conectare (di/dt) mai mare decât 2 000 A/μs și care au toate caracteristicile următoare:

a. o tensiune la vârf la deconectare egală cu 3 000 V sau mai mare; și

b. un curent la vârf (supracurent tranzitoriu) egal cu 3 000 A sau mai mare;

Nota 1:   3A001.g. include:

  redresoare controlate cu siliciu (SCR)

  tiristoare cu declanșare electrică (ETT)

  tiristoare cu declanșare prin impuls luminos (LTT)

  tiristoare de comutație cu poarta integrată (IGCT)

  tiristoare cu blocare prin poartă (GTO)

  tiristoare MOS comandate (MCT)

  tiristoare SolidtronTM

Nota 2:   3A001.g. nu supune controlului dispozitivele tiristor și ‘modulele tiristor' încorporate în echipamentele concepute pentru a fi utilizate în aplicațiile destinate căilor ferate civile sau „aviației civile”.

Notă tehnică:

În sensul celor menționate la 3A001.g., un ‘modul cu tiristor’ conține unul sau mai multe dispozitive tiristor.

h. comutatoare, diode sau ‘module’ semiconductoare de putere de tip corp solid, care au toate caracteristicile următoare:

1. o temperatură maximă de funcționare a joncțiunii mai mare de 488 K (215 °C);

2. o tensiune de vârf repetitivă de deconectare (tensiune de blocare) mai mare de 300 V; și

3. un curent continuu mai mare de 1 A.

Nota 1:   Tensiunea de vârf repetitivă de deconectare de la 3A001.h. include tensiunea poartă - sursă, tensiunea colector - emitor, tensiunea inversă de vârf, repetitivă și tensiunea de vârf repetitivă de deconectare (tensiune de blocare).

Nota 2:   3A001.h. include:

  tranzistoare cu efect de câmp cu grilă-joncțiune (JFET)

  tranzistoare cu efect de câmp cu grilă-joncțiune verticale (VJFET)

  tranzistoare cu efect de câmp metal-oxid-semiconductor (MOSFET)

  tranzistoare cu efect de câmp metal-oxid-semiconductor cu difuzie dublă (DMOSFET)

  tranzistoare bipolare cu grilă izolată (IGBT)

  tranzistoare cu mobilitate electronică mare (HEMT)

  tranzistoare bipolare cu joncțiune (BJT)

  tiristoare și redresoare cu siliciu controlabile (SCR)

  tiristoare cu blocare prin poartă (GTO)

  tiristoare cu blocare pe emitor (ETO)

  diode PiN

  diode Schottky

Nota 3:   3A001.h. nu supune controlului comutatoarele, diodele sau ‘modulele' încorporate în echipamentele concepute pentru a fi utilizate în aplicațiile destinate autovehiculelor civile, căilor ferate civile sau „aviației civile”.

Notă tehnică:

În sensul celor menționate la 3A001.h., ‘modulele’ conțin unul/una sau mai multe comutatoare sau diode semiconductoare de tip corp solid.

3A002„Ansambluri electronice”, module și echipamente de uz general, după cum urmează:

a. echipamente de înregistrare și osciloscoape, după cum urmează:

1. neutilizate;

2. neutilizate;

3. neutilizate;

4. neutilizate;

5. neutilizate;

6. înregistratoare de date digitale care au toate caracteristicile următoare:

a. Un ‘transfer continuu’ susținut mai mare de 6,4 Gbit/s pe disc sau în memoria cu semiconductori (de tip SSD); și

b. Un procesor care analizează datele semnalului de radiofrecvență în timp ce acesta este înregistrat;

Note tehnice:

1.   Pentru înregistratoarele care au o arhitectură cu magistrală paralelă, viteza de ‘transfer continuu’ este cea mai mare viteză de înregistrare a cuvintelor înmulțită cu numărul de biți dintr-un cuvânt.

2.   Viteza de ‘transfer continuu’ este cea mai rapidă viteză de înregistrare a datelor pe disc sau în memoria cu semiconductori (de tip SSD) fără a se pierde vreo informație, în timp ce echipamentul poate menține viteza de intrare a datelor digitale sau viteza de conversie a digitizorului.

7. osciloscoapele de timp real având o tensiune parazită de o valoare medie pătratică verticală (rms) mai mică de 2 % din capacitatea maximă a scării verticale care furnizează cea mai mică valoare de zgomot pentru orice lățime de bandă de intrare de 3 dB, egală sau mai mare de 60 GHz pe fiecare canal;

Notă:   3A002.a.7. nu supune controlului osciloscoapele cu eșantionare în timp echivalent.

b. neutilizate;

c. „analizoare de semnale”, după cum urmează:

1. „analizoare de semnale” cu o lățime de bandă de rezoluție (RBW) de 3 dB mai mare de 10 MHz oriunde în gama de frecvențe mai mari de 31,8 GHz, dar care nu depășește 37 GHz;

2. „analizoare de semnale” cu un nivel mediu de zgomot afișat (DANL) mai mic (mai bun) de -150 dBm/Hz oriunde în gama de frecvențe mai mari de 43,5 GHz, dar care nu depășește 90 GHz;

3. „analizoare de semnale” cu o frecvență mai mare de 90 GHz;

4. „analizoare de semnale” având toate caracteristicile următoare:

a. „lățime de bandă în timp real” mai mare de 170 MHz; și

b. care au oricare din următoarele caracteristici:

1. probabilitate de descoperire de 100 % cu o reducere mai mică de 3 dB în raport cu amplitudinea maximă din cauza decalajelor sau efectelor de tip fereastră ale semnalelor având o durată mai mică sau egală cu 15 μs; sau

2. o funcție de „declanșare a măștii de frecvență” cu o probabilitate de declanșare de 100 % (captură) pentru semnalele cu o durată mai mică sau egală cu 15 μs;

Note tehnice:

1.   Probabilitatea de descoperire menționată la 3A002.c.4.b.1. este denumită de asemenea probabilitate de interceptare sau probabilitate de captare.

2.   În sensul 3A002.c.4.b.1., durata pentru o probabilitate de descoperire de 100 % este echivalentă cu durata minimă a semnalului necesară pentru incertitudinea specificată a măsurării nivelului.

Notă:   3A002.c.4. nu supune controlului acele „analizoare de semnale” care utilizează numai filtre de lățime de bandă cu procentaj constant (cunoscute, în general, ca filtre de octavă sau filtre parțiale de octavă).

5. neutilizate;

d. aparate generatoare de semnale având oricare dintre caracteristicile următoare:

1. prevăzute să genereze semnale modulate de impulsuri, având toate caracteristicile următoare, oriunde în gama de frecvență care depășește 31,8 GHz, dar care nu depășește 37 GHz:

a. ‘durata impulsului' mai mică de 25 ns; și

b. raportul pornit/oprit mai mare sau egal cu 65 dB;

2. o putere de ieșire ce depășește 100 mW (20 dBm) oriunde în gama de frecvență ce depășește 43,5 GHz, dar care nu depășește 90 GHz;

3. un „timp de comutare a frecvenței” în conformitate cu oricare din indicațiile următoare:

a. neutilizate;

b. mai mic de 100 μs pentru orice schimbare de frecvență mai mare de 2,2 GHz în gama de frecvențe care depășește 4,8 GHz, dar care nu depășește 31,8 GHz;

c. neutilizate;

d. mai mic de 500 μs pentru orice schimbare de frecvență mai mare de 550 MHz în gama de frecvențe care depășește 31,8 GHz, dar care nu depășește 37 GHz; sau

e. mai mic de 100 μs pentru orice schimbare de frecvență mai mare de 2,2 GHz în gama de frecvențe care depășește 37 GHz, dar care nu depășește 90 GHz;

f. neutilizate;

4. un zgomot de fază cu bandă laterală unică (SSB), în dBc/Hz, definit ca prezentând oricare dintre caracteristicile următoare:

a. mai mic (mai bun) de -(126 + 20log10F – 20log 10 f) oriunde în gama de frecvențe 10 Hz ≤ F ≤ 10 kHz, oriunde în gama de frecvență ce depășește 3,2 GHz, dar care nu depășește 90 GHz; sau

b. mai mic (mai bun) de -(206- 20log 10 f) oriunde în gama de frecvențe 10 kHz < F≤ 100 kHz, oriunde în gama de frecvență ce depășește 3,2 GHz, dar care nu depășește 90 GHz; sau

Notă tehnică:

La 3A002.d.4., F este abaterea de la frecvența de lucru în Hz și f este frecvența de lucru în MHz;

5. o frecvență maximă mai mare de 90 GHz;

Nota 1:   În sensul celor menționate la 3A002.d, generatoarele de semnal includ generatoarele de forme de undă și de funcții arbitrare.

Nota 2:   3A002.d. nu supune controlului echipamentele la care frecvența de ieșire este produsă fie prin adunarea sau scăderea a două sau mai multe frecvențe de oscilator cu cuarț, fie prin adunarea sau scăderea urmată de o multiplicare a rezultatului.

Note tehnice:

1.   Frecvența maximă a unui generator de funcții și de forme de undă arbitrare se calculează prin împărțirea frecvenței de eșantionare exprimată în eșantioane/secundă la 2,5.

2.   În sensul celor menționate la 3A002.d.1.a, ‘durata impulsului’ este definită ca intervalul de timp dintre punctele amplasate pe flancul crescător, respectiv flancul descrescător al impulsului, la nivelul 50 % din amplitudinea impulsului.

e. analizoare de rețea având oricare dintre următoarele caracteristici:

1. o putere de ieșire ce depășește 31,62 mW (15 dBm) oriunde în gama de frecvențe de funcționare ce depășește 43,5 GHz, dar care nu depășește 90 GHz;

2. o putere de ieșire ce depășește 1 mW (0 dBm) oriunde în gama de frecvențe de funcționare ce depășește 90 GHz, dar care nu depășește 110 GHz;

3. ‘funcționalitatea de măsurare a vectorului nonlinear' la frecvențe mai mari de 50 GHz, dar care nu depășesc 110 GHz; sau

Notă tehnică:

‘Funcționalitatea de măsurare a vectorului nonlinear' este capacitatea unui instrument de a analiza rezultatele unor dispozitive utilizate în domeniul semnalelor mari sau în gama de distorsiune neliniară.

4. au o frecvență maximă de funcționare ce depășește 110 GHz;

f. receptoare de testare pentru microunde care au toate caracteristicile următoare:

1. au o frecvență maximă de funcționare ce depășește 110 GHz; și

2. sunt capabile să măsoare simultan amplitudinea și faza;

g. standarde de frecvență atomice care sunt oricare din următoarele:

1. sunt „calificate pentru utilizare spațială”;

2. fără rubidiu și având o stabilitate pe termen lung mai mică (mai bună) decât 1 × 10-11/ lună; sau

3. care nu sunt „calificate pentru utilizări spațiale” și care au toate caracteristicile următoare:

a. sunt standarde cu rubidiu;

b. stabilitate pe termen lung mai mică (mai bună) decât 1 × 10–11/lună; și

c. consum total de energie mai mic de 1 W;

h. „Ansambluri electronice”, module sau echipamente, prevăzute să aibă toate caracteristicile următoare:

1. conversii analog-digitale care au oricare dintre caracteristicile următoare:

a. o rezoluție de 8 biți sau mai mult, dar mai mică de 10 biți, cu o viteză de intrare a eșantioanelor mai mare de 1 300 milioane de eșantioane pe secundă;

b. o rezoluție de 10 biți sau mai mult, dar mai mică de 12 biți, cu o viteză de intrare a eșantioanelor mai mare de 1 000 milioane de eșantioane pe secundă;

c. o rezoluție de 12 biți sau mai mult, dar mai mică de 14 biți, cu o viteză de intrare a eșantioanelor mai mare de 1 000 milioane de eșantioane pe secundă;

d. o rezoluție de 14 biți sau mai mult, dar mai mică de 16 biți, cu o viteză de intrare a eșantioanelor mai mare de 400 milioane de eșantioane pe secundă; sau

e. o rezoluție de 16 biți sau mai mult cu o viteză de intrare a eșantioanelor mai mare de 180 milioane de eșantioane pe secundă; și

2. oricare din următoarele:

a. ieșire de date digitizate;

b. stocarea datelor digitizate; sau

c. procesarea datelor digitizate;

N.B.   Înregistratoarele de date digitale, osciloscoapele, „analizoarele de semnale”, aparatele generatoare de semnale, analizoarele de rețea și receptoarele de testare pentru microunde sunt menționate la 3A002.a.6., 3A002.a.7., 3A002.c., 3A002.d., 3A002.e. și, respectiv, 3A002.f.

Notă tehnică:

În cazul „ansamblurilor electronice” sau modulelor cu canale multiple, regimul de control este stabilit în funcție de cea mai înaltă performanță specificată a unui singur canal.

Notă:   3A002.h. include carduri ADC, digitizoare de forme de undă, carduri de achiziție de date, plăci de achiziție de semnal și înregistratoare de procese tranzitorii.

3A003Sisteme de gestionare termică cu răcire prin pulverizare, precum și componentele acestora special concepute, care utilizează echipament de conducere și recondiționare a fluidului în circuit închis într-o incintă etanșă, unde un fluid dielectric este aplicat prin pulverizare pe componentele electronice, care utilizează injectoare special concepute, destinate să mențină componentele electronice în domeniul temperaturii lor de operare.

3A101Dispozitive, echipamente și componente electronice, altele decât cele menționate la 3A001, după cum urmează:

a. convertoare analog-digitale, utilizabile la „rachete”, concepute pentru a respecta specificațiile militare pentru echipamente de mare robustețe;

b. acceleratoare capabile de a elibera radiații electromagnetice produse de radiația de frânare provenind de la electronii accelerați la 2 MeV sau mai mult și sisteme care conțin aceste acceleratoare.

Notă:   3A101.b. nu indică sistemele sau echipamentele special concepute în scopuri medicale.

3A102‘Baterii termice' concepute sau modificate pentru ‘rachete’.

Note tehnice:

1.   La 3A102, ‘baterii termice’ sunt baterii de unică folosință al căror electrolit este reprezentat de o sare anorganică neconductoare. Aceste baterii conțin un material pirolitic care, odată aprins, determină topirea electrolitului și activează bateria.

2.   La 3A102, prin ‘rachetă’ se înțelege un sistem complet de rachetă și vehicule aeriene fără pilot capabile să atingă o rază de acțiune de peste 300 km.

3A201Componente electronice, altele decât cele menționate la 3A001, după cum urmează:

a. condensatoare având oricare dintre următoarele serii de caracteristici:

1.

 

a. tensiunea nominală mai mare de 1,4 kV;

b. capacitate de stocare a energiei mai mare de 10 J;

c. capacitate mai mare de 0,5 μF; și

d. inductanța serială mai mică de 50 nH; sau

2.

 

a. tensiunea nominală mai mare de 750 V;

b. capacitate mai mare de 0,25 μF; și

c. inductanța serială mai mică de 10 nH;

b. electromagneți solenoidali superconductori care au toate caracteristicile următoare:

1. capabili de a crea un câmp magnetic mai mare de 2 T;

2. un raport L/D (lungime raportată la diametrul interior) mai mare de 2;

3. un diametru interior mai mare de 300 mm; și

4. un câmp magnetic uniform, cu variații de maxim 1 % pe 50 % din partea centrală a volumului interior;

Notă:   3A201.b. nu supune controlului magneții special concepuți si exportați ‘ca părți ale' sistemelor medicale de formare a imaginii prin rezonanță magnetică nucleară (RMN). Mențiunea ‘ca părți ale' nu înseamnă neapărat că aceste produse fac parte fizic din același transport; asemenea elemente pot fi expediate separat din diferite surse, cu condiția ca documentele de export aferente să specifice în mod clar faptul că sunt ‘ca părți ale’ sistemelor medicale de formare a imaginii.

c. generatoare de raze X sau acceleratoare de electroni care au oricare din următoarele serii de caracteristici:

1.

 

a. o energie la vârf a acceleratorului de electroni egală cu 500 keV sau mai mare, dar mai mică de 25 MeV; și

b. o ‘cifră de merit’ (K) de 0,25 sau mai mare; sau

2.

 

a. o energie la vârf a electronilor în acceleratorul de electroni de 25 MeV sau mai mare; și

b. o ‘putere la vârf’ mai mare de 50 MW.

Notă:   3A201.c. nu supune controlului acceleratoarele care sunt părți componente ale dispozitivelor concepute pentru alte scopuri decât iradierea cu fascicule de electroni sau raze X (de exemplu, microscopie electronică), nici acelea concepute pentru scopuri medicale.

Note tehnice:

1.   ‘Cifra de merit' (K) este definită astfel:

K = 1,7 × 103V2,65Q

V fiind energia la vârf a electronilor, exprimată în milioane de eV.

În cazul în care durata impulsului fasciculului accelerat este mai mică sau egală cu 1 μs, atunci Q este sarcina totală accelerată exprimată în Coulombi. În cazul în care durata impulsului fasciculului accelerat este mai mare de 1 μs, atunci Q este sarcina totală accelerată în timp de 1 μs.

Q este egală cu integrala lui i funcție de t, într-un interval de timp de 1 μs sau pe durata unui impuls din fascicul dacă aceasta este mai mică de 1 μs (Q = ò idt), unde i reprezintă curentul fasciculului exprimat în amperi și t timpul exprimat în secunde.

2.   ‘Putere la vârf' = (potențialul la vârf exprimat în volți) × (curentul la vârf al fasciculului exprimat în amperi).

3.   În mașini bazate pe incinte de accelerare cu microunde, durata impulsului fasciculului este de 1 μs sau este durata pachetului de fascicule produs de un impuls al modulatorului de microunde, dacă aceasta este mai mică de 1 μs.

4.   La mașinile bazate pe incinte de accelerare cu microunde, curentul de vârf al fasciculului este egal cu curentul mediu pe durata unui pachet de fascicule.

3A225Schimbătoare de frecvență sau generatoare, altele decât cele menționate la 0B001.b.13., utilizabile ca motoare cu frecvențe variabile sau fixe, având toate caracteristicile următoare:

N.B. 1.   „Produs software” special conceput pentru a spori sau pentru a debloca performanțele unui schimbător de frecvență sau generator în scopul de a îndeplini caracteristicile menționate la 3A225 este specificat la 3D225.

N.B. 2.   „Tehnologia” sub formă de coduri sau chei, pentru a spori sau debloca performanțele unui schimbător de frecvență sau generator în scopul de a îndeplini caracteristicile menționate la 3A225, este specificată la 3E225.

a. o ieșire polifazică ce poate furniza o putere de 40 VA sau mai mare;

b. capabile să funcționeze la o frecvență de 600 Hz sau mai mare; și

c. controlul frecvenței mai bun (mai mic) de 0,2 %.

Notă:   3A225 nu supune controlului schimbătoarele de frecvență sau generatoarele dacă acestea au restricții legate de hardware, „software” sau „tehnologie” care le limitează performanțele la valori inferioare celor indicate mai sus, cu condiția ca acestea să îndeplinească oricare din următoarele condiții:

1.   ele trebuie returnate fabricantului inițial pentru a realiza îmbunătățirile sau pentru a elimina constrângerile;

2.   necesită „software” de tipul celui specificat la 3D225 pentru a îmbunătăți sau a debloca performanțele în vederea îndeplinirii caracteristicilor menționate la 3A225; sau

3.   necesită „tehnologie” sub formă de chei sau coduri, astfel cum se specifică la 3E225, pentru a îmbunătăți sau a debloca performanțele în vederea îndeplinirii caracteristicilor menționate la 3A225.

Note tehnice:

1.   Schimbătoarele de frecvență menționate la 3A225 sunt cunoscute și sub numele de convertizoare sau invertoare.

2.   Schimbătoarele de frecvență de la 3A225 pot fi comercializate ca generatoare, echipamente electronice de testare, alimentatoare de curent alternativ, comenzi cu motor cu viteză variabilă, variatoare de viteză (VSD) sau comenzi cu frecvență variabilă (VFD), comenzi cu frecvență reglabilă (AFDs) sau comenzi cu viteză reglabilă (ASDs).

3A226Alimentatoare de înaltă putere în curent continuu, altele decât cele menționate la 0B001.j.6, care au amândouă din caracteristicile următoare:

a. capabile să producă în permanență, în timpul unei perioade de 8 ore, 100 V sau mai mult, cu un curent de ieșire egal cu 500 A sau mai mare; și

b. o stabilitate a curentului sau a tensiunii mai bună de 0,1 % pe parcursul unei perioade de 8 ore.

3A227Alimentatoare de înaltă putere în curent continuu, altele decât cele menționate la 0B001.j.5, care au amândouă din caracteristicile următoare: 3A226 Alimentatoare de înaltă putere în curent continuu, altele decât cele menționate la 0B001.j.6, care au amândouă din caracteristicile următoare:

a. capabile să producă în permanență, în timpul unei perioade de 8 ore, 20 kV sau mai mult, cu un curent de ieșire egal cu 1 A sau mai mare; și

b. o stabilitate a curentului sau a tensiunii mai bună de 0,1 % pe parcursul unei perioade de 8 ore.

3A228Dispozitive de comutare, după cum urmează:

a. tuburi cu catod rece, umplute sau nu cu gaz, care funcționează analog unui tub cu descărcare electrică, având toate caracteristicile următoare:

1. conțin trei electrozi sau mai mulți;

2. tensiunea anodică nominală la vârf de 2,5 kV sau mai mult;

3. curentul anodic nominal de vârf de 100 A sau mai mare; și

4. temporizarea anodului de 10 μs sau mai mică;

Notă:   3A228 include tuburile krytron cu gaz și tuburile sprytron cu vid.

b. tuburi cu descărcare electrică, care au ambele din următoarele caracteristici:

1. o temporizare a anodului de 15 μs sau mai mică; și

2. un curent nominal de vârf de 500 A sau mai mare;

c. module sau ansambluri cu o funcție de comutație rapidă, altele decât cele menționate la 3A001.g sau 3A001.h., având toate caracteristicile următoare:

1. tensiunea anodică nominală la vârf mai mare de 2 kV;

2. curentul anodic nominal de vârf de 500 A sau mai mare; și

3. timp de pornire de 1 μs sau mai mic.

3A229Generatoare de impulsuri de mare intensitate, după cum urmează:

N.B.   A SE VEDEA, DE ASEMENEA, LISTA PRODUSELOR MILITARE.

a. seturi de aprindere pentru detonatoare (inițiatoare, firesets), inclusiv seturile de aprindere cu comandă electronică, propulsate prin explozie și propulsate optic, altele decât cele menționate la 1A007.a., concepute pentru a acționa detonatoarele cu comandă multiplă menționate la 1A007.b.;

b. generatoare de impulsuri electrice modulare (contactoare cu impulsuri) care au toate caracteristicile următoare:

1. sunt concepute pentru utilizarea ca dispozitive portabile, mobile sau de mare robustețe;

2. sunt capabile să furnizeze energia lor în mai puțin de 15 μs pe sarcini mai mici de 40 ohmi;

3. produc un curent de ieșire mai mare de 100 A;

4. au dimensiuni de cel mult 30 cm;

5. au masa mai mică de 30 kg; și

6. sunt concepute pentru funcționare într-un interval extins de temperaturi de la 223 K (– 50 °C) la 373 K (100 °C) sau menționate ca fiind corespunzătoare pentru aplicații aerospațiale.

Notă:   3A229.b. include dispozitivele de comandă a lămpilor cu xenon.

c. microunități de aprindere care au toate caracteristicile următoare:

1. au dimensiuni de cel mult 35 mm;

2. o tensiune nominală egală cu 1 kV sau mai mare; și

3. capacitate egală sau mai mare de 100 nF.

3A230Generatoare de impulsuri de mare viteză și ‘capete de puls’ pentru acestea, având ambele caracteristici următoare:

a. tensiune de ieșire mai mare de 6 V, la o sarcină rezistivă mai mică de 55 ohmi; și

b. ‘timpul de tranziție al impulsului' este mai mic de 500 ps.

Note tehnice:

1.   La 3A230, ‘timpul de tranziție al impulsului’ este definit ca intervalul de timp între 10 % și 90 % din amplitudinea tensiunii.

2.   ‘Capetele de puls' sunt rețele generatoare de impulsuri concepute pentru a accepta o funcție de salt de tensiune și de a o transforma într-o varietate de forme de impulsuri de tip rectangular, triunghiular, de salt, de impuls, exponențial sau monociclu. ‘Capetele de puls’ pot constitui o parte integrantă a generatorului de impulsuri, ele pot fi o componentă a dispozitivului sau pot fi conectate ca echipamente externe.

3A231Sisteme generatoare de neutroni, inclusiv tuburi, care au amândouă caracteristicile următoare:

a. sunt concepute pentru a funcționa fără un sistem de vid exterior; și

b. utilizează oricare din următoarele:

1. accelerația electrostatică pentru inducerea unei reacții nucleare tritiu-deuteriu; sau

2. accelerația electrostatică pentru inducerea unei reacții nucleare deuteriu-deuteriu și capabilă de o putere de 3 × 109 neutroni/s sau mai mare.

3A232Sisteme multipunct de inițiere, altele decât cele specificate la 1A007, după cum urmează:

N.B.   A SE VEDEA, DE ASEMENEA, LISTA PRODUSELOR MILITARE.

N.B.   A se vedea 1A007.b. pentru detonatoare.

a. neutilizate;

b. sisteme care utilizează un detonator unic sau detonatoare multiple concepute pentru inițierea aproape simultană a unei suprafețe explozive mai mari de 5 000 mm2 de la un singur semnal de aprindere, cu un timp de propagare a inițierii pe toata suprafața mai mic de 2,5 μs.

Notă:   3A232 nu include detonatoarele ce utilizează numai explozibili primari, cum este azida de plumb.

3A233Spectrometre de masă, altele decât cele menționate la 0B002.g., capabile să măsoare ioni cu masa atomică de 230 unități atomice de masă sau mai mare și cu o rezoluție mai bună de 2 părți la 230 și sursele lor de ioni, după cum urmează:

a. spectrometre de masă cu plasmă asociate cu cuplaj inductiv (ICP/MS);

b. spectrometre de masă cu descărcare luminiscentă (GDMS);

c. spectrometre de masă cu ionizare termică (TIMS);

d. spectrometre de masă cu bombardament de electroni, având următoarele două caracteristici:

1. un sistem de admisie cu fascicul molecular care injectează un fascicul colimat de molecule analizate într-o zonă a sursei de ioni unde moleculele sunt ionizate de un fascicul de electroni; și

2. una sau mai multe ‘capcane de frig’ care pot fi răcite la o temperatură de 193 K (– 80 °C);

e. neutilizate;

f. spectrometre de masă echipate cu o sursă de ioni microfluoriană concepută pentru a fi utilizată cu actinide sau fluoruri de actinide.

Note tehnice:

1.   Spectrometrele de masă cu bombardament de electroni de la 3A233.d. sunt cunoscute, de asemenea, sub denumirea de spectrometre de masă cu impact electronic sau spectrometre de masă cu ionizare.

2.   La 3A233.d.2., o ‘capcană de frig' este un dispozitiv care capturează moleculele de gaz prin condensarea sau înghețarea acestora pe suprafețe reci. În sensul celor menționate la 3A233.d.2., o pompă de vid criogenică cu heliu gazos cu buclă închisă nu este o ‘capcană de frig’.

3A234Ghid de unde tip bandă pentru a furniza o cale cu inductanță redusă către detonatoare, cu următoarele caracteristici:

a. tensiunea nominală mai mare de 2 kV; și

b inductanța mai mică de 20 nH.

3BEchipamente de testare, inspecție si producție

3B001Echipamente pentru producerea dispozitivelor sau materialelor semiconductoare și componentele și accesoriile special concepute pentru acestea, după cum urmează:

N.B.   A SE VEDEA, DE ASEMENEA, 2B226

a. echipament conceput pentru creșterea epitaxială, după cum urmează:

1. echipament conceput sau modificat să producă un strat din orice material, altul decât siliciu, cu grosime uniformă la o precizie mai mică de ± 2,5 % pe o distanță de 75 mm sau mai mare;

Notă:   3B001.a.1. include echipamente pentru depunere în straturi atomice epitaxiale (ALE).

2. reactoare de depunere în faza de vapori prin procedeul chimic organometalic (MOCVD) special concepute pentru creșterea epitaxială a semiconductorilor compuși din materiale având două sau mai multe din următoarele elemente: aluminiu, galiu, indiu, arsen, fosfor, antimoniu sau azot;

3. echipamente pentru creșterea epitaxială cu jet molecular care utilizează surse gazoase sau solide;

b. echipamente concepute pentru implantare de ioni și care au oricare din următoarele caracteristici:

1. neutilizate;

2. concepute și optimizate pentru a funcționa la o energie a fasciculului de 20 keV sau mai mare, și la un curent de fascicul de 10 mA sau mai mare pentru un implant de hidrogen, deuteriu sau heliu;

3. capacitate de scriere directă;

4. o energie a fasciculului de 65 keV sau mai mare și un curent al fasciculului de 45 mA sau mai mare pentru un implant de mare energie de oxigen într-un „substrat” de material semiconductor încălzit; sau

5. concepute și optimizate pentru a funcționa la o energie a fasciculului de 20 keV sau mai mare, și la un curent de fascicul de 10 mA sau mai mare, pentru un implant de siliciu într-un „substrat” de material semiconductor încălzit la o temperatură de 600 °C sau mai mare;

c. neutilizate;

d. neutilizate;

e. sisteme centrale multicameră de manipulare a plachetelor cu încărcare automată care au toate caracteristicile următoare:

1. interfețe pentru intrarea și ieșirea plachetelor, la care sunt concepute a fi conectate mai mult de două ‘instrumente pentru prelucrarea semiconductorilor’ diferite din punct de vedere funcțional, specificate la 3B001.a.1., 3B001.a.2., 3B001.a.3 sau 3B001.b.; și

2. concepute pentru a forma un sistem integrat în vid în scopul „prelucrării secvențiale multiple a plachetelor”;

Notă:   3B001.e. nu supune controlului sistemele robotizate de manipulare automată a plachetelor care sunt special concepute pentru prelucrarea paralelă a plachetelor.

Note tehnice:

1.   În sensul celor menționate la 3B001.e., ‘instrumente pentru prelucrarea semiconductorilor’ se referă la instrumente modulare care furnizează procedee fizice pentru producția semiconductorilor care sunt diferite din punct de vedere funcțional, cum ar fi depunere, implantare sau prelucrare termică.

2.   În sensul celor menționate la 3B001.e., prin ‘prelucrare secvențială multiplă a plachetelor' se înțelege capacitatea de a prelucra fiecare plachetă în cadrul unor ‘instrumente pentru prelucrarea semiconductorilor’ diferite, cum ar fi prin transferarea fiecărei plachete dintr-un instrument într-un al doilea instrument și către un al treilea instrument cu ajutorul sistemelor centrale multicameră de manipulare a plachetelor cu încărcare automată.

f. echipamente litografice, după cum urmează:

1. echipamente fotorepetoare pentru aliniere și expunere (cu pas direct pe plachetă) sau fotorepetoare pas și baleiaj (dispozitive de baleiaj), pentru prelucrarea plachetelor multistrat, care utilizează metode fotooptice sau cu raze X și care au oricare din următoarele caracteristici:

a. o lungime de undă a sursei de lumină mai mică de 193 nm; sau

b. capabile să producă un eșantion cu o ‘dimensiune a elementului solubil minim’ (MRF) de 45 nm sau mai mică;

Notă tehnică:

‘Dimensiunea elementului solubil minim' (MRF) se calculează cu ajutorul formulei următoare:

image

unde factorul K = 0,35.

2. echipamente de litografie cu imprimare, capabile să producă elemente de 45 nm sau mai mici;

Notă:   3B001.f.2. include:

  utilaje de imprimare cu microcontact

  utilaje de embosare la cald

  utilaje de nanoimprimare litografică

  utilaje de litografie cu imprimare step and flash (S-FIL)

3. echipamente special concepute pentru executarea măștilor care au toate caracteristicile următoare:

a. o deflexie a unui fascicul focalizat de electroni, de ioni sau „laser”; și

b. care au oricare din următoarele caracteristici:

1. O dimensiune a spotului mai mică de 65 nm la lățimea integrală la jumătatea înălțimii maxime (FWHM) și o plasare a imaginii mai mică de 17 nm (medie aritmetică + 3 sigma); sau

2. neutilizate;

3. o eroare de suprapunere la nivelul celui de-al doilea strat mai mică de 23 nm (medie aritmetică + 3 sigma) pe mască;

4. echipamente concepute pentru prelucrarea dispozitivelor care utilizează metode directe de scriere și care au toate caracteristicile următoare:

a. o deflexie a unui fascicul focalizat de electroni; și

b. care au oricare din următoarele caracteristici:

1. o dimensiune minimă a fasciculului egală cu sau mai mică de 15 nm; sau

2. o eroare de suprapunere mai mică de 27 nm (medie aritmetică + 3 sigma);

g. măști sau reticule, pentru circuitele integrate menționate la 3A001;

h. măști multistrat cu un strat de decalaj de fază nespecificat la 3B001.g. și care au oricare din următoarele caracteristici:

1. sunt făcute pe un „substrat brut” al măștii pe bază de sticlă având o refracție dublă mai mică de 7 nm/cm; sau

2. sunt concepute pentru a fi utilizate de echipamente litografice având o lungime de undă a sursei luminoase mai mică de 245 nm;

Notă:   3B001.h. nu supune controlului măștile multistrat cu un strat de decalaj de fază concepute pentru fabricarea memoriilor care nu sunt incluse la 3A001.

i. șabloane de imprimare litografică, pentru circuitele integrate menționate la 3A001.

3B002Echipamente de testare special concepute pentru testarea dispozitivelor semiconductoare finisate sau nu, componentele și accesoriile lor special concepute, după cum urmează:

a. pentru testarea parametrilor S ai dispozitivelor cu tranzistori la frecvențe ce depășesc 31,8 GHz;

b. neutilizate;

c. pentru testarea circuitelor integrate pentru microunde menționate la 3A001.b.2.

3CMateriale

3C001Materiale hetero-epitaxiale care constau dintr-un „substrat” cu straturi multiple suprapuse crescute epitaxial din oricare din următoarele:

a. siliciu (Si);

b. germaniu (Ge);

c. carbură de siliciu (SiC); sau

d. „compuși III/V” de galiu sau indiu.

Notă:   3C001.d. nu supune controlului un „substrat” având unul sau mai multe straturi epitaxiale de tip P de GaN, InGaN, AlGaN, InAlN, InAlGaN, GaP, GaAs, AlGaAs, InP, InGaP, AlInP sau InGaAlPP, independent de ordinea elementelor, cu excepția cazului în care stratul epitaxial de tip P se află între straturi de tip N.

3C002Rășini fotosensibile și „substraturi” acoperite cu următoarele rășini fotosensibile:

a. rășini fotosensibile pentru litografierea semiconductorilor, după cum urmează:

1. rășini fotosensibile pozitive ajustate (optimizate) pentru a fi folosite la lungimi de undă sub 245 nm, dar mai mari sau egale cu 15 nm;

2. rășini fotosensibile pozitive ajustate (optimizate) pentru a fi folosite la lungimi de undă sub 15 nm, dar mai mari de 1 nm;

b. toate rășinile fotosensibile concepute pentru folosirea împreună cu fascicule de electroni sau de ioni, cu o sensibilitate de 0,01 μcoulomb/mm2 sau mai bună;

c. neutilizate;

d. toate rășinile fotosensibile optimizate pentru tehnologiile de formare a imaginilor pe suprafață;

e. toate rășinile destinate sau optimizate pentru utilizare cu echipamentele de litografie cu imprimare menționate la 3B001.f.2 care utilizează un proces termic sau de fotoexpunere.

3C003Compuși anorgano-organici, după cum urmează:

a. compuși metalo-organici ai aluminiului, galiului sau indiului cu o puritate (pentru metalul de bază) mai mare de 99,999 %;

b. compuși arseno-organici, antimoniu-organici și fosfor-organici cu o puritate (pentru elementul de bază anorganic) mai mare de 99,999 %.

Notă:   3C003 include numai compușii al căror element metalic, parțial metalic sau nemetalic este legat direct cu carbonul din partea organică a moleculei.

3C004Hidruri de fosfor, arseniu sau antimoniu, cu o puritate mai mare de 99,999 %, chiar diluate cu gaze inerte sau hidrogen.

Notă:   3C004 nu supune controlului hidrurile care conțin 20 % concentrație molară sau mai mult, gaze inerte sau hidrogen.

3C005Carbură de siliciu (SiC), nitrură de galiu (GaN), nitrură de aluminiu (AIN) sau nitrură de galiu-aluminiu (AIGaN) sub formă de „substraturi” semiconductoare sau lingouri, pastile brute sau alte semifabricate ale materialelor respective, cu o rezistivitate mai mare de 10 000 ohm-cm la 20 °C.

3C006„Substraturile” menționate la 3C005 cu cel puțin un strat epitaxial de carbură de siliciu, nitrură de galiu, nitrură de aluminiu sau nitrură de galiu-aluminiu.

3DProduse software

3D001„Produse software” special concepute pentru „dezvoltarea” sau „producția” echipamentelor menționate la 3A001.b până la 3A002.h. sau la 3B.

3D002„Produse software” special concepute pentru „utilizarea” echipamentelor menționate la 3B001.a. până la f., 3B002 sau 3A225.

3D003„Produse software” pentru simularea ‘bazată pe fizică', special concepute pentru „dezvoltarea” proceselor de litografiere, erodare sau depunere pentru transferarea formelor de mască în formele topografice specifice de pe materiale conductoare, dielectrice sau semiconductoare.

Notă tehnică:

La 3D003, mențiunea ‘bazată pe fizică’ se referă la folosirea calculelor pentru determinarea unei secvențe de evenimente fizice cauză-efect, bazate pe proprietățile fizice (de exemplu, temperatura, presiunea, constantele de difuzie și proprietățile materialului semiconductor).

Notă:   Bibliotecile, datele asociate sau atributele pentru proiectarea dispozitivelor semiconductoare sau a circuitelor integrate sunt considerate drept „tehnologie”.

3D004„Produse software” special concepute pentru „dezvoltarea” echipamentelor menționate la 3A003.

3D101„Produse software” special concepute sau modificate pentru „utilizarea” echipamentelor menționate la 3A101.b.

3D225„Produse software” special concepute pentru a îmbunătăți sau a debloca performanțele schimbătoarelor de frecvență sau generatoarelor în vederea îndeplinirii caracteristicilor menționate la 3A225.

3ETehnologie

3E001„Tehnologie”, în conformitate cu Nota generală privind tehnologia pentru „dezvoltarea” sau „producția” de echipamente sau materiale menționate la 3A, 3B sau 3C;

Nota 1:   3E001 nu supune controlului „tehnologia” pentru echipamente sau componente menționate la 3A003.

Nota 2:   3E001 nu supune controlului „tehnologia” pentru circuitele integrate menționate de la 3A001.a.3. la 3A001.a.12., care au toate caracteristicile următoare:

a.   utilizează „tehnologie” de 0,130 μm sau mai mare; și

b.   încorporează structuri multistrat cu trei sau mai puține straturi metalice.

3E002„Tehnologie”, în conformitate cu Nota generală privind tehnologia, alta decât cea menționată la 3E001, pentru „dezvoltarea” sau „producția” de „microcircuite microprocesoare”, „microcircuite microcalculator” sau microcircuite microcontroler, care au o unitate logică aritmetică cu o magistrală pe 32 biți sau mai mult și oricare din următoarele funcții sau caracteristici:

a. un ‘procesor vectorial’ conceput să execute simultan mai mult de două calcule vectoriale în virgulă mobilă (cu vectori unidimensionali de numere reprezentate pe 32 biți sau mai mult);

Notă tehnică:

Un ‘procesor vectorial’ este definit ca un element de procesor care are încorporate instrucțiuni care execută simultan calcule vectoriale multiple în virgulă mobilă (cu vectori unidimensionali de numere reprezentate pe 32 biți sau mai mult) care are cel puțin o unitate logică aritmetică vectorială și registre vectoriale cu cel puțin 32 de elemente fiecare.

b. este concepută pentru a executa mai mult de patru operațiuni cu virgulă mobilă pe 64 biți sau mai mult pe ciclu; sau

c. este concepută pentru a executa mai mult de opt operațiuni de înmulțire-adunare cu virgulă fixă pe 16 biți pe ciclu (de exemplu prelucrarea digitală a informațiilor analogice care au fost convertite în format digital în prealabil, cunoscută și ca „prelucrarea digitală a semnalelor”).

Nota 1:   3E002 nu supune controlului „tehnologia” pentru extensiile multimedia.

Nota 2:   3E002 nu supune controlului „tehnologia” pentru nucleele de microprocesoare care au toate caracteristicile următoare:

a.   utilizează „tehnologie” de 0,130 μm sau mai mare; și

b.   încorporează structuri multistrat cu cinci straturi de metal sau mai puține.

Nota 3:   3E002 include „tehnologie” pentru „dezvoltarea” sau „producția” procesoarelor de semnale digitale și a procesoarelor vectoriale digitale.

3E003Alte „tehnologii” pentru „dezvoltarea” sau „producția” următoarelor:

a. dispozitive microelectronice cu vid;

b. dispozitive electronice semiconductoare cu heterostructură, cum sunt tranzistoarele cu mobilitate electronică mare (HEMT), tranzistoarele hetero-bipolare (HBT), dispozitivele cu canal cuantic sau suprastructurate;

Notă:   3E003.b. nu supune controlului „tehnologia” pentru tranzistoarele cu mobilitate electronică mare (HEMT) care funcționează la frecvențe mai mici de 31,8 GHz și tranzistoarele hetero-joncțiune bipolare (HBT) care funcționează la frecvențe mai mici de 31,8 GHz.

c. dispozitive electronice „superconductoare”;

d. substraturi peliculă de diamant pentru componente electronice;

e. substraturi de siliciu pe izolator (SOI) pentru circuite integrate în care izolatorul este dioxid de siliciu;

f. substraturi de carbură de siliciu pentru componente electronice;

g. ‘dispozitivele electronice cu vid' care funcționează la frecvențe de 31,8 GHz sau mai mari.

3E101„Tehnologie”, în conformitate cu Nota generală privind tehnologia pentru „utilizarea” echipamentelor sau „produselor software” menționate la 3A001a.1. sau 2, 3A101, 3A102 sau 3D101.

3E102„Tehnologie”, în conformitate cu Nota generală privind tehnologia pentru „dezvoltarea”„produselor software” menționate la 3D101.

3E201„Tehnologie”, în conformitate cu Nota generală privind tehnologia pentru „utilizarea” echipamentelor menționate de la 3A001.e.2, 3A001.e.3, 3A001.g, 3A201, 3A225 până la 3A234.

3E225„Tehnologie”, sub formă de chei sau coduri pentru a îmbunătăți sau a debloca performanțele schimbătoarelor de frecvență sau generatoarelor în vederea îndeplinirii caracteristicilor menționate la 3A225.

CATEGORIA 4 – CALCULATOARE

Nota 1:   Calculatoarele, echipamentele aferente și „produsele software” care execută funcții de telecomunicații sau de „rețea locală” se evaluează de asemenea având ca referință caracteristicile de performanță de la categoria 5, partea 1 (Telecomunicații).

Nota 2:   Unitățile de control care interconectează direct magistralele sau canalele unităților centrale de procesare, „memoria centrală” sau controlerele de disc nu sunt considerate ca fiind echipamente de telecomunicații în conformitate cu categoria 5, partea 1 (Telecomunicații).

N.B.   Pentru regimul de control al „produselor software” special concepute pentru comutația pachetelor, a se vedea 5D001.

4ASisteme, echipamente și componente

4A001Calculatoarele electronice și echipamentele aferente care au oricare dintre următoarele caracteristici, precum și „ansamblurile electronice” și componentele special concepute pentru acestea, după cum urmează:

N.B.   A SE VEDEA, DE ASEMENEA, 4A101.

a. special concepute pentru a avea oricare dintre următoarele caracteristici:

1. destinate pentru funcționarea la o temperatură ambiantă sub 228 K (– 45 °C) sau peste 358 K (85 °C); sau

Notă:   4A001.a.1. nu supune controlului calculatoarele special concepute pentru aplicații destinate autovehiculelor civile, trenurilor sau „aeronavelor civile”.

2. rezistente la radiații care depășesc oricare dintre următoarele specificații:a.

doza totală

5 × 103 Gy (siliciu);

b.

debitul dozei

5 × 106 Gy (siliciu)/s; sau

c.

modificarea datelor la o singură expunere

1 × 10–8 eroare/bit/zi;

Notă:   4A001.a.2. nu supune controlului calculatoarele special concepute pentru aplicații destinate „aeronavelor civile”.

b. neutilizate.

4A003„Calculatoare digitale”, „ansambluri electronice” și echipamente aferente acestora după cum urmează și componente special concepute pentru acestea:

Nota 1:   4A003 include următoarele:

 ‘procesoarele vectoriale’;

  procesoarele matriciale;

  procesoarele de semnale digitale;

  procesoarele logice;

  echipamentele destinate „intensificării imaginii”.

Nota 2:   Regimul de control pentru „calculatoarele digitale” sau echipamentele aferente descrise la 4A003 este determinat de regimul de control al celorlalte echipamente sau sisteme:

a.   „calculatoarele digitale” sau echipamentele aferente sunt determinante pentru funcționarea celorlalte echipamente sau sisteme;

b.   „calculatoarele digitale” sau echipamentele aferente nu constituie un „element principal” al celorlalte echipamente sau sisteme; și

N.B. 1:   Regimul de control al echipamentelor de „prelucrare a semnalelor” sau de „intensificare a imaginii” special concepute pentru alte echipamente care au funcțiunile limitate la cele necesare funcționării celorlalte echipamente este determinat de regimul de control al acestor alte echipamente, chiar în cazul în care ele depășesc criteriul „elementului principal”.

N.B. 2:   Pentru statutul de control al „calculatoarelor digitale” sau al echipamentelor aferente pentru echipamentele de telecomunicații, a se vedea categoria 5, partea 1 (Telecomunicații).

c.   „tehnologia” pentru „calculatoare digitale” și echipamente aferente este reglementată de 4E.

a.