2009R0428 — RO — 02.07.2014 — 003.001


Acest document reprezintă un instrument de documentare, iar instituţiile nu îşi asumă responsabilitatea pentru conţinutul său.

►B

REGULAMENTUL (CE) NR. 428/2009 AL CONSILIULUI

din 5 mai 2009

de instituire a unui regim comunitar pentru controlul exporturilor, transferului, serviciilor de intermediere și tranzitului de produse cu dublă utilizare

(reformare)

(JO L 134, 29.5.2009, p.1)

Astfel cum a fost modificat prin:

 

 

Jurnalul Oficial

  No

page

date

►M1

REGULAMENTUL (UE) NR. 1232/2011 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 16 noiembrie 2011

  L 326

26

8.12.2011

►M2

REGULAMENTUL (UE) NR. 388/2012 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 19 aprilie 2012

  L 129

12

16.5.2012

►M3

REGULAMENTUL (UE) NR. 599/2014 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 16 aprilie 2014

  L 173

79

12.6.2014


rectificat prin

►C1

Rectificare, JO L 224, 27.8.2009, p. 21  (428/2009)
▼B

REGULAMENTUL (CE) NR. 428/2009 AL CONSILIULUI

din 5 mai 2009

de instituire a unui regim comunitar pentru controlul exporturilor, transferului, serviciilor de intermediere și tranzitului de produse cu dublă utilizare

(reformare)CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 133,

având în vedere propunerea Comisiei,

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 1334/2000 al Consiliului din 22 iunie 2000 de instituire a unui regim comunitar pentru controlul exporturilor de produse și tehnologii cu dublă utilizare ( 1 ) a fost modificat de mai multe ori în mod substanțial. Deoarece este necesară introducerea altor modificări regulamentul ar trebui reformat din motive de claritate.

(2)

Produsele cu dublă utilizare (inclusiv produsele software și tehnologiile) ar trebui să facă obiectul unui control eficient atunci când sunt exportate din Comunitatea Europeană.

(3)

Este necesar un sistem comun și eficient de control al exporturilor de produse cu dublă utilizare pentru a asigura respectarea angajamentelor și responsabilităților statelor membre pe plan internațional, în special în ceea ce privește neproliferarea, precum și a angajamentelor și responsabilităților Uniunii Europene (UE).

(4)

Existența unui sistem de control comun și a unor politici armonizate de aplicare și monitorizare în toate statele membre reprezintă o condiție prealabilă pentru instituirea liberei circulații a produselor cu dublă utilizare în cadrul Comunității.

(5)

Responsabilitatea de a decide cu privire la autorizațiile de export individuale, globale sau generale naționale, la autorizațiile pentru servicii de intermediere, la tranzitul produselor cu dublă utilizare necomunitare sau la autorizațiile pentru transferul, în cadrul Comunității, al produselor cu dublă utilizare cuprinse în anexa IV revine autorităților naționale. Dispozițiile și deciziile naționale care au incidență asupra exporturilor de produse cu dublă utilizare trebuie adoptate în cadrul unei politici comerciale comune și, în special, al Regulamentului (CEE) nr. 2603/69 al Consiliului din 20 decembrie 1969 de stabilire a normelor comune aplicabile exporturilor ( 2 ).

(6)

Deciziile referitoare la actualizarea listei comune de produse cu dublă utilizare care fac obiectul controalelor la export trebuie să fie în conformitate cu obligațiile și angajamentele pe care statele membre le-au acceptat în calitate de membre ale regimurilor internaționale de neproliferare și de control al exporturilor sau prin ratificarea tratatelor internaționale în materie.

(7)

Listele comune de produse cu dublă utilizare, destinațiile și orientările sunt elemente esențiale pentru un regim eficient de control al exporturilor.

(8)

De asemenea, este necesar să se controleze transmiterea de produse software și de tehnologii către destinații din afara Comunității prin mijloace de comunicare electronice, fax sau telefon.

(9)

O atenție deosebită trebuie acordată chestiunilor legate de reexport și de utilizare finală.

(10)

La 22 septembrie 1998, reprezentanți ai statelor membre și ai Comisiei Europene au semnat protocoale adiționale la acordurile respective de garanție, semnate între statele membre, Comunitatea Europeană pentru Energie Atomică și Agenția Internațională pentru Energie Atomică, în conformitate cu care, pe lângă alte măsuri, statele membre au obligația de a furniza informații despre transferul echipamentelor și materialelor nenucleare specificate.

(11)

Comunitatea a adoptat un corpus de reglementări vamale, inclus în Regulamentul (CEE) nr. 2913/1992 al Consiliului din 12 octombrie 1992 privind instituirea Codului Vamal Comunitar ( 3 ) (denumit în continuare „Codul Vamal Comunitar”) și în Regulamentul (CEE) nr. 2454/93 al Comisiei ( 4 ) de punere în aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2913/92, care, printre altele, stabilesc dispoziții legate de exportul și reexportul mărfurilor. Nicio dispoziție din prezentul regulament nu limitează competențele conferite prin sau în temeiul Codului Vamal Comunitar și al dispozițiilor de punere în aplicare a acestuia.

(12)

În temeiul și în limitele articolului 30 din tratat și în așteptarea unui grad mai mare de armonizare, statele membre își mențin dreptul de a efectua controale asupra transferurilor anumitor produse cu dublă utilizare în cadrul Comunității pentru a salvgarda ordinea publică sau siguranța publică. Aceste controale ar trebui să fie periodic reexaminate de către Consiliu, atunci când sunt efectuate în legătură cu eficiența controalelor asupra exporturilor din Comunitate.

(13)

Pentru a asigura aplicarea corectă a prezentului regulament, fiecare stat membru ar trebui să ia măsuri prin care să confere competențele corespunzătoare autorităților abilitate.

(14)

Șefii de stat sau de guvern ai statelor UE au adoptat în iunie 2003 un plan de acțiune împotriva proliferării armelor de distrugere în masă (Planul de acțiune de la Salonic). Acest plan de acțiune a fost completat de Strategia Uniunii Europene împotriva proliferării armelor de distrugere în masă, adoptată de către Consiliul European la 12 decembrie 2003 (Strategia europeană privind ADM). Conform capitolului III al strategiei respective, Uniunea Europeană trebuie să utilizeze toate instrumentele de care dispune pentru a preveni, a descuraja, a stopa și, în măsura în care este posibil, a elimina programele de proliferare care constituie o sursă de îngrijorare la nivel mondial. Paragraful 30.A punctul (4) din respectivul capitol face o referire explicită la consolidarea strategiilor și practicilor în materie de control al exporturilor.

(15)

Rezoluția 1540 a Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite, adoptată la 28 aprilie 2004, prevede că toate statele trebuie să adopte și să pună în aplicare măsuri eficace în vederea stabilirii de controale interne în scopul prevenirii proliferării armelor nucleare, chimice și biologice, precum și a vectorilor purtători de asemenea arme, inclusiv prin stabilirea unor controale corespunzătoare ale materialelor conexe, și, în acest scop, statele membre trebuie să stabilească, printre altele, controale ale tranzitului și ale serviciilor de intermediere. Materialele conexe sunt materiale, echipamente și tehnologii reglementate de tratatele și înțelegerile multilaterale pertinente sau incluse pe listele naționale de control, care ar putea fi utilizate pentru conceperea, dezvoltarea, producerea sau utilizarea de arme nucleare, chimice și biologice precum și de vectori purtători de asemenea arme.

(16)

Prezentul regulament include produsele cu dublă utilizare care doar tranzitează teritoriul Comunității, adică cele care nu au primit altă destinație vamală decât regimul de tranzit extern sau care au fost plasate într-o zonă liberă sau într-un antrepozit liber și care nu trebuie înscrise într-o evidență contabilă operativă aprobată. În consecință, ar trebui stabilită posibilitatea ca autoritățile statelor membre să interzică, de la caz la caz, tranzitul produselor cu dublă utilizare necomunitare, în cazul în care au motive întemeiate de a suspecta, din informațiile pe care le dețin sau din alte surse, că aceste produse sunt sau pot fi destinate, integral sau parțial, proliferării armelor de distrugere în masă sau vectorilor purtători de asemenea arme.

(17)

De asemenea, ar trebui introduse controale asupra prestării serviciilor de intermediere atunci când intermediarul a fost informat de către autoritățile competente naționale sau are cunoștință că prestarea de astfel de servicii ar putea conduce la fabricarea sau la furnizarea de arme de distrugere în masă într-o țară terță.

(18)

Este de dorit realizarea unei aplicări uniforme și armonizate a controalelor pe întreg teritoriul Comunității pentru a promova securitatea UE și cea internațională și a oferi condiții de concurență echitabile pentru exportatorii UE. Prin urmare, este oportună lărgirea domeniului consultărilor între statele membre înainte de acordarea unei autorizații de export, în conformitate cu recomandările enunțate în Planul de acțiune de la Salonic și îndemnurile conținute în Strategia UE privind ADM. Printre avantajele pe care le prezintă o astfel de abordare ar fi, de exemplu, garanția că interesele de securitate esențiale ale unui stat membru nu ar fi amenințate de un export dintr-un alt stat membru. O mai mare convergență a condițiilor de punere în aplicare a controalelor naționale pentru produsele cu dublă utilizare care nu sunt prevăzute în regulament și o armonizare a condițiilor de utilizare ale diferitelor tipuri de autorizații care pot fi acordate în temeiul regulamentului ar duce la o aplicare mai uniformă și mai coerentă a acestor controale. Îmbunătățirea definiției transferurilor intangibile de tehnologie, pentru a include punerea la dispoziție a tehnologiei controlate persoanelor stabilite în exteriorul UE, ar susține efortul de promovare a securității, la fel ca și alinierea în continuare a modalităților de schimb de informații sensibile între statele membre cu cele prevăzute în regimurile internaționale de control al exporturilor, în special prin oferirea posibilității de a stabili un sistem electronic securizat pentru schimbul de informații între statele membre.

(19)

Fiecare stat membru ar trebui să stabilească sancțiuni eficace, proporționale și disuasive care să se aplice în cazul încălcării dispozițiilor prezentului regulament,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:CAPITOLUL I

OBIECT ȘI DEFINIȚII

Articolul 1

Prezentul regulament instituie un regim comunitar pentru controlul exporturilor, transferului, serviciilor de intermediere și tranzitului de produse cu dublă utilizare.

Articolul 2

În sensul prezentului regulament, se stabilesc următoarele definiții:

1. „produse cu dublă utilizare” înseamnă produse, inclusiv produse software și tehnologii, care pot avea o utilizare atât civilă, cât și militară și includ toate produsele care pot fi utilizate atât în scopuri neexplozive, cât și la fabricarea armelor nucleare sau a altor dispozitive nucleare explozive;

2. „export” înseamnă:

(i) regim de export în sensul articolului 161 din Regulamentul (CEE) nr. 2913/92 (Codul Vamal Comunitar);

(ii) reexportare în sensul articolului 182 din acel cod, dar care nu include produsele aflate în tranzit; și

(iii) transmiterea de produse software și tehnologii prin mijloace de comunicare electronice, inclusiv fax, telefon, poștă electronică sau orice alt mijloc electronic spre o destinație din afara Comunității Europene; acest lucru include punerea la dispoziție într-o formă electronică a acestor produse software și tehnologii pentru persoanele fizice și juridice și pentru parteneriate din afara Comunității. De asemenea, exportul se aplică transmiterii orale de tehnologie atunci când aceasta este descrisă la telefon;

3. „exportator” înseamnă orice persoană fizică sau juridică sau orice parteneriat:

(i) în numele căruia se face o declarație de export, și anume persoana care, în momentul când declarația este acceptată, este titularul contractului încheiat cu destinatarul din țara terță și are competența de a decide trimiterea produsului în afara teritoriului vamal al Comunității. În cazul în care nu s-a încheiat un contract de export sau dacă titularul contractului nu acționează pe cont propriu, exportatorul este persoana care are dreptul de a decide trimiterea produsului în afara teritoriului vamal al Comunității;

(ii) care decide transmiterea sau punerea la dispoziție de produse software și tehnologii prin mijloace de comunicare electronice, inclusiv fax, telefon, poștă electronică sau orice alt mijloc electronic spre o destinație din afara Comunității.

Atunci când, în temeiul unui contract în baza căruia se face exportul, beneficiul dreptului de a dispune de produsul cu dublă utilizare aparține unei persoane din afara Comunității, se consideră ca exportator partea contractantă stabilită în Comunitate;

4. „declarația de export” înseamnă actul prin care o persoană își exprimă, sub forma și în modul prevăzute, voința de a plasa produsele cu dublă utilizare sub un regim de export;

5. „servicii de intermediere” înseamnă:

 negocierea sau convenirea tranzacțiilor privind achiziționarea, vânzarea sau furnizarea de produse cu dublă utilizare dintr-o țară terță către o altă țară terță; sau

 vânzarea sau cumpărarea de produse cu dublă utilizare care se află în țări terțe în vederea transferului lor către o altă țară terță.

În sensul prezentului regulament, numai prestarea de servicii auxiliare este exclusă din prezenta definiție. Prin „servicii auxiliare” se înțelege transportul, serviciile financiare, asigurarea sau reasigurarea sau orice formă de publicitate generală sau promovare;

6. „intermediar” înseamnă orice persoană fizică sau juridică sau parteneriat rezident sau stabilit într-un stat membru al Comunității care prestează serviciile definite la punctul 5 din Comunitate către teritoriul unei țări terțe;

7. „tranzit” înseamnă un transport de produse cu dublă utilizare necomunitare care intră și trec prin teritoriul vamal al Comunității, având o destinație situată în afara Comunității;

8. „autorizație individuală de export” înseamnă o autorizație acordată unui anumit exportator pentru un utilizator final sau destinatar dintr-o țară terță și care se referă la unul sau mai multe produse cu dublă utilizare;

▼M1

9. „autorizație generală de export a Uniunii” înseamnă o autorizație de export pentru exporturi către anumite țări de destinație, disponibilă pentru toți exportatorii care îndeplinesc condițiile și cerințele de utilizare cuprinse în anexele IIa-IIf;

▼B

10. „autorizație globală de export” înseamnă o autorizație acordată unui anumit exportator în ceea ce privește un tip sau o categorie de produse cu dublă utilizare, care poate fi valabilă pentru exporturile către unul sau mai mulți utilizatori finali specificați și/sau în una sau mai multe țări terțe specificate;

11. „autorizație generală națională de export” înseamnă o autorizație de export acordată în temeiul articolului 9 alineatul (2) și definită de legislația națională în conformitate cu articolul 9 și anexa IIIc;

12. „teritoriul vamal al Uniunii Europene” înseamnă teritoriul în sensul articolului 3 din Codul Vamal Comunitar;

13. „produse cu dublă utilizare necomunitare” înseamnă produse care beneficiază de statutul de mărfuri necomunitare în sensul articolului 4 alineatul (8) din Codul Vamal Comunitar.CAPITOLUL II

DOMENIUL DE APLICARE

Articolul 3

(1)  Pentru exportul produselor cu dublă utilizare prevăzute în anexa I este necesară o autorizație.

(2)  În temeiul articolului 4 sau al articolului 8, pentru exportul, către toate destinațiile sau către anumite destinații, a anumitor produse cu dublă utilizare care nu sunt prevăzute în lista din anexa I, poate fi, de asemenea, necesară o autorizație.

Articolul 4

(1)  Pentru exportul produselor cu dublă utilizare care nu sunt prevăzute în anexa I este necesară o autorizație de export în cazul în care exportatorul a fost informat de către autoritățile competente ale statului membru în care este stabilit că produsele în cauză sunt sau pot fi destinate, integral sau parțial, utilizării la dezvoltarea, producerea, manipularea, funcționarea, întreținerea, depozitarea, detectarea, identificarea sau diseminarea armelor chimice, biologice sau nucleare sau a altor dispozitive nucleare explozive ori la dezvoltarea, producerea, întreținerea sau depozitarea rachetelor care pot fi purtătoare de astfel de arme.

(2)  Pentru exportul produselor cu dublă utilizare care nu sunt prevăzute în anexa I este, de asemenea, necesară o autorizație în cazul în care țara cumpărătoare sau de destinație este supusă unui embargo de arme, ►M1  instituit printr-o decizie sau o poziție comună ◄ adoptată de Consiliu sau printr-o decizie a Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa (OSCE) ori unui embargo de arme impus printr-o rezoluție obligatorie a Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite și în cazul în care exportatorul a fost informat de către autoritățile menționate la alineatul (1) că produsele în cauză sunt sau pot fi destinate, integral sau parțial, unei utilizări finale militare. În sensul prezentului alineat, „utilizare finală militară” reprezintă:

(a) încorporarea în produsele militare prevăzute în lista militară a statelor membre;

(b) utilizarea echipamentelor de producție, testare sau analiză și a componentelor aferente în vederea dezvoltării, producerii sau întreținerii produselor militare prevăzute în lista menționată anterior;

(c) utilizarea într-o fabrică a oricăror produse semifabricate în vederea fabricării produselor militare prevăzute în lista menționată anterior.

(3)  Este necesară, de asemenea, o autorizație pentru exportul produselor cu dublă utilizare care nu sunt prevăzute în anexa I în cazul în care exportatorul a fost informat de autoritățile menționate la alineatul (1) că produsele în cauză sunt sau pot fi destinate, integral sau parțial, utilizării ca părți sau componente ale produselor militare prevăzute în lista militară națională și care au fost exportate de pe teritoriul statului membru respectiv fără autorizația prevăzută de legislația internă a statului membru respectiv sau cu încălcarea acestei autorizații.

(4)  În cazul în care un exportator are cunoștință că produsele cu dublă utilizare pe care intenționează să le exporte și care sunt prevăzute în anexa I sunt destinate, integral sau parțial, oricăreia dintre utilizările menționate la alineatele (1), (2) și (3), este obligat să informeze autoritățile menționate la alineatul (1), care vor decide cu privire la oportunitatea de a impune obținerea unei autorizații pentru exportul în cauză.

(5)  Un stat membru poate adopta sau menține legislația internă care impune obligația obținerii unei autorizații pentru exportul produselor cu dublă utilizare care nu sunt prevăzute în anexa I în cazul în care exportatorul are motive să suspecteze că aceste produse sunt sau pot fi destinate, integral sau parțial, oricăreia dintre utilizările menționate la alineatul (1).

(6)  Un stat membru care, în aplicarea alineatelor (1)-(5), impune obligația obținerii unei autorizații pentru exportul produselor cu dublă utilizare care nu sunt prevăzute în anexa I informează, după caz, celelalte state membre și Comisia cu privire la aceasta. Celelalte state membre țin seama pe deplin de această informație și o transmit administrației vamale și altor autorități naționale competente.

(7)  Dispozițiile articolului 13 alineatele (1), (2) și (5)-(7) se aplică situațiilor referitoare la produsele cu dublă utilizare care nu sunt prevăzute în anexa I.

(8)  Prezentul regulament nu aduce atingere dreptului statelor membre de a adopta măsuri naționale în conformitate cu articolul 11 din Regulamentul (CEE) nr. 2603/69.

Articolul 5

(1)  O autorizație este necesară pentru serviciile de intermediere pentru produsele cu dublă utilizare prevăzute în anexa I, dacă intermediarul a fost informat de către autoritățile competente ale statului membru în care își are reședința sau este stabilit că respectivele produse sunt sau pot fi destinate, integral sau parțial, oricăreia dintre utilizările menționate la articolul 4 alineatul (1). În cazul în care un intermediar are cunoștință că produsele cu dublă utilizare prevăzute în anexa I pentru care propune servicii de intermediere sunt destinate, integral sau parțial, oricăreia dintre utilizările menționate la articolul 4 alineatul (1), este obligat să informeze autoritățile competente, care vor decide cu privire la oportunitatea de a impune obținerea unei autorizații pentru serviciile de intermediere în cauză.

(2)  Un stat membru poate extinde aplicarea alineatului (1) la produsele cu dublă utilizare care nu figurează pe listă, în scopul unor utilizări prevăzute la articolul 4 alineatul (1), și la produsele cu dublă utilizare în scopul unor utilizări finale militare și destinații prevăzute la articolul 4 alineatul (2).

(3)  Un stat membru poate adopta sau menține legislația internă care impune obligația obținerii unei autorizații pentru operațiuni de intermediere privind produse cu dublă utilizare în cazul în care intermediarul are motive să suspecteze că aceste produse sunt sau pot fi destinate oricăreia dintre utilizările menționate la articolul 4 alineatul (1).

(4)  Dispozițiile de la articolul 8 alineatele (2), (3) și (4) se aplică măsurilor naționale prevăzute la alineatele (2) și (3) din prezentul articol.

Articolul 6

(1)  Tranzitul produselor cu dublă utilizare necomunitare cuprinse în anexa I poate fi interzis de către autoritățile competente ale statului membru pe teritoriul căruia are loc tranzitul dacă respectivele produse sunt sau pot fi destinate, integral sau parțial, unor utilizări prevăzute la articolul 4 alineatul (1). Atunci când decid o astfel de interdicție, statele membre iau în considerare obligațiile și angajamentele asupra cărora au convenit în calitatea lor de părți la tratate internaționale sau de membre ale regimurilor internaționale de neproliferare.

(2)  Înainte de a decide dacă să interzică sau nu un anumit tranzit, un stat membru poate prevedea posibilitatea ca autoritățile sale competente să impună în cazuri particulare o obligație de obținere a unei autorizații pentru tranzitul specific al produselor cu dublă utilizare prevăzute în anexa I dacă respectivele produse sunt sau pot fi destinate, integral sau parțial, unor utilizări prevăzute la articolul 4 alineatul (1).

(3)  Un stat membru poate extinde aplicarea alineatului (1) la produsele cu dublă utilizare care nu figurează pe listă, pentru utilizările prevăzute la articolul 4 alineatul (1) și la produsele cu dublă utilizare în scopul unor utilizări finale militare și destinații menționate la articolul 4 alineatul (2).

(4)  Dispozițiile articolului 8 alineatele (2), (3) și (4) se aplică măsurilor naționale menționate la alineatele (2) și (3) din prezentul articol.

Articolul 7

Prezentul regulament nu se aplică prestării de servicii sau transmiterii de tehnologii dacă această prestare sau transmitere implică deplasarea transfrontalieră a persoanelor fizice.

Articolul 8

(1)  Din motive de siguranță publică sau din considerente legate de drepturile omului, un stat membru poate interzice exportul de produse cu dublă utilizare care nu sunt prevăzute în anexa I sau poate impune obligația obținerii unei autorizații pentru exportul acestora.

(2)  Statele membre notifică Comisiei orice măsuri adoptate în temeiul alineatului (1), imediat după adoptare, și precizează motivele pentru care aceste măsuri au fost adoptate.

(3)  De asemenea, statele membre notifică de îndată Comisiei orice modificări aduse măsurilor adoptate în conformitate cu alineatul (1).

(4)  Comisia publică măsurile notificate în conformitate cu alineatele (2) și (3) în seria C a Jurnalului Oficial al Uniunii Europene.CAPITOLUL III

AUTORIZAȚIA DE EXPORT ȘI AUTORIZAȚIA PENTRU SERVICII DE INTERMEDIERE

Articolul 9

▼M1

(1)  Prin prezentul regulament, pentru anumite exporturi prevăzute în anexele IIa-IIf, se stabilesc autorizații generale de export ale Uniunii.

Autoritățile competente ale statului membru în care exportatorul este stabilit pot interzice exportatorului utilizarea acestor autorizații dacă există bănuieli rezonabile în legătură cu capacitatea sa de a se conforma unei astfel de autorizații sau dispoziții legale privind controlul exporturilor.

Autoritățile competente ale statelor membre fac schimb de informații privind exportatorii al căror drept de utilizare a autorizației generale de export a Uniunii a fost retras, cu excepția cazului în care acestea consideră că exportatorul nu va încerca să exporte produse cu dublă utilizare prin intermediul unui alt stat membru. Sistemul menționat la articolul 19 alineatul (4) este folosit în acest scop.

▼M3

Pentru a asigura faptul că numai tranzacțiile cu risc redus fac obiectul autorizațiilor generale de export ale Uniunii incluse în anexele IIa-IIf, Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 23a pentru a elimina destinații din domeniul de aplicare al autorizațiilor generale de export ale Uniunii, în cazul în care astfel de destinații fac obiectul unui embargou asupra armelor, astfel cum se prevede la articolul 4 alineatul (2).

Atunci când, în cazul unui embargou asupra armelor, din motive imperative de urgență este necesară eliminarea unor anumite destinații din domeniul de aplicare al unei autorizații generale de export a Uniunii, actelor delegate adoptate în temeiul prezentului alineat li se aplică procedura prevăzută la articolul 23b.

▼B

(2)  Pentru toate celelalte exporturi pentru care se solicită autorizație în temeiul prezentului regulament, o astfel de autorizație se acordă de către autoritățile competente ale statelor membre în care este stabilit exportatorul. Sub rezerva restricțiilor menționate la alineatul (4), această autorizație poate fi individuală, globală sau generală.

Toate autorizațiile sunt valabile în întreaga Comunitate.

Exportatorii pun la dispoziția autorităților competente toate informațiile relevante necesare cu privire la cererile de autorizații de export individuale și globale, astfel încât să furnizeze autorităților naționale competente informații complete, în special în ceea ce privește utilizatorul final, țara de destinație și utilizarea finală a produsului exportat. Autorizația poate fi condiționată, după caz, de o declarație de utilizare finală.

(3)  Statele membre prelucrează cererile de autorizații individuale sau globale într-o perioadă care trebuie determinată prin legi sau practici naționale.

(4)  Autorizațiile generale naționale de export:

▼M1

(a) exclud din domeniul lor de aplicare produsele enumerate la anexa IIg;

▼B

(b) sunt definite prin legi sau practici naționale. Acestea pot fi folosite de toți exportatorii, stabiliți sau care își au reședința în statul membru care eliberează aceste autorizații, dacă îndeplinesc cerințele prevăzute în prezentul regulament și în legislația națională complementară. Autorizațiile se eliberează în conformitate cu indicațiile prevăzute în anexa IIIc. Acestea se eliberează în conformitate cu legislația sau practicile naționale.

Statul membru notifică de îndată Comisiei eliberarea sau modificarea oricărei autorizații generale naționale de export. Comisia publică aceste notificări în seria C a Jurnalului Oficial al Uniunii Europene;

(c) nu sunt folosite dacă exportatorul a fost informat de autoritățile naționale că respectivele produse sunt sau pot fi destinate, integral sau parțial, oricăreia dintre utilizările menționate la articolul 4 alineatele (1) și (3) sau la articolul 4 alineatul (2), într-o țară supusă unui embargo de arme ►M1  instituit printr-o decizie sau o poziție comună ◄ adoptată de Consiliu sau printr-o decizie a OSCE sau unui embargo de arme impus printr-o rezoluție obligatorie a Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite, sau dacă exportatorul are cunoștință că produsele în cauză sunt destinate utilizărilor menționate anterior.

(5)  Statele membre mențin sau introduc în legislația lor națională respectivă posibilitatea de acordare a unei autorizații globale de export.

(6)  Statele membre prezintă Comisiei o listă a autorităților împuternicite:

(a) să acorde autorizații de export pentru produsele cu dublă utilizare;

(b) să decidă interzicerea tranzitului produselor cu dublă utilizare necomunitare în conformitate cu prezentul regulament.

Comisia publică lista acestor autorități în seria C a Jurnalului Oficial al Uniunii Europene.

Articolul 10

(1)  Autorizațiile pentru servicii de intermediere în conformitate cu prezentul regulament se acordă de către autoritățile competente ale statului membru pe teritoriul căruia este stabilit sau își are reședința intermediarul. Aceste autorizații se acordă pentru o cantitate stabilită de produse specifice care circulă între două sau mai multe țări terțe. Amplasamentul produselor în țara terță de origine, utilizatorul final și amplasamentul exact al acestuia trebuie să fie precizate într-un mod clar. Autorizațiile sunt valabile în întreaga Comunitate.

(2)  Intermediarii furnizează autorităților competente toate informațiile relevante necesare cu privire la cererea lor de autorizație în conformitate cu prezentul regulament pentru servicii de intermediere, în special detalii privind amplasamentul produselor cu dublă utilizare în țara terță de origine, o descriere clară a produselor și cantitatea acestora, părțile terțe implicate în tranzacție, țara terță de destinație, utilizatorul final din respectiva țară și amplasamentul exact al acestuia.

(3)  Statele membre prelucrează cererile de autorizații pentru servicii de intermediere într-un termen care trebuie determinat prin legi sau practici naționale.

(4)  Statele membre prezintă Comisiei o listă a autorităților împuternicite să acorde autorizații în conformitate cu prezentul regulament pentru furnizarea de servicii de intermediere. Comisia publică lista acestor autorități în seria C a Jurnalului Oficial al Uniunii Europene.

Articolul 11

(1)  În cazul în care produsele cu dublă utilizare, pentru care s-a depus cererea pentru o autorizație individuală de export către o destinație care nu este prevăzută în ►M1  anexa IIa ◄ sau către orice destinație în cazul produselor cu dublă utilizare prevăzute în anexa IV, se află sau se vor afla în unul sau mai multe state membre, altele decât cele în care a fost depusă cererea, acest fapt este specificat în cerere. Autoritățile competente din statul membru în care a fost depusă cererea de autorizare consultă de îndată autoritățile competente din statul sau statele membre în cauză și furnizează informațiile relevante. Statul sau statele membre consultate fac cunoscute, în termen de 10 zile lucrătoare, eventualele obiecții cu privire la acordarea unei astfel de autorizații și care obligă statul membru în care a fost depusă cererea.

În cazul în care nu se primește nicio obiecție timp de 10 zile lucrătoare, se consideră că statul sau statele membre consultate nu au nicio obiecție.

În cazuri excepționale, oricare din statele membre consultate poate solicita o prelungire a termenului de 10 zile. Cu toate acestea, prelungirea nu poate depăși 30 de zile lucrătoare.

(2)  În cazul în care un export riscă să aducă atingere intereselor esențiale de securitate ale unui stat membru, acesta poate solicita altui stat membru să nu acorde autorizația de export sau, în cazul în care autorizația a fost acordată, să ceară anularea, suspendarea, modificarea sau revocarea acesteia. Statul membru care primește o astfel de cerere inițiază de îndată consultări fără caracter obligatoriu cu statul membru solicitant, care trebuie încheiate în termen de 10 zile lucrătoare. În cazul în care statul membru solicitat decide să acorde autorizația, acest lucru ar trebui notificat Comisiei și celorlalte state membre prin utilizarea sistemului electronic prevăzut la articolul 13 alineatul (6).

Articolul 12

(1)  Pentru a decide cu privire la acordarea sau neacordarea unei autorizații de export individuale sau globale sau a unei autorizații pentru servicii de intermediere în temeiul prezentului regulament, statele membre iau în considerare toate aspectele relevante, inclusiv:

(a) obligațiile și angajamentele pe care fiecare stat le-a acceptat ca membru al regimurilor internaționale de neproliferare și de control al exporturilor sau prin ratificarea tratatelor internaționale în materie;

(b) obligațiile acestora care decurg din sancțiunile impuse ►M1  printr-o decizie sau o poziție comună ◄ adoptată de Consiliu sau printr-o decizie a OSCE ori printr-o rezoluție obligatorie a Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite;

(c) considerente de politică externă și de securitate națională, inclusiv cele reglementate prin Poziția comună 2008/944/PESC a Consiliului din 8 decembrie 2008 de definire a normelor comune care reglementează controlul exporturilor de tehnologie și echipament militar ( 5 );

(d) considerente privind utilizarea finală prevăzută și riscul de deturnare de la aceasta.

(2)  Pe lângă criteriile prevăzute la alineatul (1), atunci când evaluează o cerere pentru o autorizație globală de export, statele membre iau în considerare aplicarea de către exportator a unor mijloace și proceduri proporționale și adecvate pentru a asigura conformitatea cu dispozițiile și obiectivele prezentului regulament și cu clauzele și condițiile autorizației.

Articolul 13

(1)  Autoritățile competente din statele membre, acționând în conformitate cu prezentul regulament, pot refuza să acorde o autorizație de export și pot anula, suspenda, modifica sau revoca o autorizație de export pe care au acordat-o deja. Atunci când refuză, anulează, suspendă, limitează considerabil sau revocă o autorizație de export sau când au stabilit că exportul respectiv nu va primi o autorizație, acestea informează autoritățile competente din celelalte state membre și Comisia cu privire la acest fapt și fac schimb de informații relevante cu celelalte state membre și cu Comisia. În cazul în care autoritățile competente dintr-un stat membru au suspendat autorizația de export, evaluarea finală este comunicată statelor membre și Comisiei la încheierea perioadei de suspendare.

(2)  Autoritățile competente dintre statele membre reexaminează refuzurile de a acorda autorizații, notificate în temeiul alineatului (1), în termen de trei ani de la notificarea acestora și le revocă, le modifică sau le reînnoiesc. Autoritățile competente din statele membre vor notifica rezultatele reexaminării autorităților competente din celelalte state membre și Comisiei cât mai devreme posibil. Refuzurile de autorizații care nu au fost revocate rămân valabile.

(3)  Autoritățile competente din statele membre notifică fără întârziere statelor membre și Comisiei deciziile lor de a interzice tranzitul produselor cu dublă utilizare cuprinse în anexa I, decizii luate în temeiul articolului 6. Aceste notificări vor cuprinde toate informațiile relevante, inclusiv clasificarea produselor, parametrii tehnici ai acestora, țara de destinație și utilizatorul final.

(4)  De asemenea, alineatele (1) și (2) se aplică în cazul autorizațiilor pentru servicii de intermediere.

(5)  Înainte ca autoritățile competente dintr-un stat membru, acționând în conformitate cu prezentul regulament, să acorde o autorizație de export sau pentru servicii de intermediere sau să ia o decizie privind un tranzit, acestea examinează toate refuzurile în vigoare sau toate deciziile de a interzice un tranzit de produse cu dublă utilizare enumerate în anexa I, luate în temeiul prezentului regulament, pentru a stabili dacă o autorizație sau un tranzit a fost refuzat(ă) de autoritățile competente dintr-un alt stat membru în cazul unei tranzacții esențial identice (și anume un produs care prezintă parametri sau caracteristici tehnice esențial identice, având același utilizator final sau destinatar). Acestea consultă mai întâi autoritățile competente ale statului membru sau statelor membre care au refuzat autorizarea sau care au luat decizia de a interzice tranzitul, conform dispozițiilor de la alineatele (1) și (3). În cazul în care, după consultări, autoritățile competente din statul membru respectiv decid să acorde autorizația sau să autorizeze tranzitul, acestea informează autoritățile competente din celelalte state membre și Comisia cu privire la acest fapt, furnizând toate informațiile relevante care să justifice această decizie.

▼M1

(6)  Toate notificările necesare în temeiul prezentului articol se transmit prin mijloace electronice securizate, inclusiv prin sistemul menționat la articolul 19 alineatul (4).

▼B

(7)  Toate informațiile comunicate în conformitate cu dispozițiile prezentului articol sunt conforme cu dispozițiile articolului 19 alineatele (3), (4) și (6) referitoare la confidențialitatea acestor informații.

Articolul 14

(1)  Toate autorizațiile individuale și globale de export și autorizațiile pentru servicii de intermediere sunt eliberate în scris sau prin mijloace electronice, pe formulare care conțin cel puțin toate elementele și în ordinea prevăzută în modelele care figurează în anexele IIIa și IIIb.

(2)  La cererea exportatorilor, autorizațiile globale de export care conțin limite cantitative se fracționează.CAPITOLUL IV

ACTUALIZAREA LISTEI DE PRODUSE CU DUBLĂ UTILIZARE

Articolul 15

(1)  Lista de produse cu dublă utilizare prevăzută în anexa I se actualizează în conformitate cu obligațiile și angajamentele relevante și cu modificările acestora, pe care statele membre le-au acceptat în calitate de membre ale regimurilor internaționale de neproliferare și de control al exporturilor sau prin ratificarea tratatelor internaționale în materie.

(2)  Anexa IV, care reia parțial anexa I, este actualizată ținându-se cont de articolul 30 din Tratatul de instituire a Comunității Europene, adică de interesele statelor membre în materie de ordine publică și de securitate publică.

▼M3

(3)  Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 23a privind actualizarea listei de produse cu dublă utilizare prevăzută în anexa I. Actualizarea anexei I se realizează în limitele prevăzute la alineatul (1) din prezentul articol. Acolo unde actualizarea anexei I vizează produse cu dublă utilizare care sunt enumerate și în anexele IIa-IIg sau în anexa IV, anexele respective se modifică în mod corespunzător.

▼BCAPITOLUL V

PROCEDURI VAMALE

Articolul 16

(1)  Atunci când îndeplinește formalitățile pentru exportul produselor cu dublă utilizare la biroul vamal responsabil pentru prelucrarea declarațiilor de export, exportatorul face dovada că au fost obținute toate autorizațiile de export necesare.

(2)  Exportatorului i se poate solicita traducerea documentelor furnizate ca dovadă, într-o limbă oficială a statului membru în care este prezentată declarația de export.

(3)  Fără a aduce atingere competențelor ce îi sunt conferite în temeiul și în conformitate cu Codul Vamal Comunitar, un stat membru poate, de asemenea, pe parcursul unei perioade care să nu depășească perioadele menționate la alineatul (4) să suspende procedura de export de pe teritoriul său sau, dacă este necesar, să împiedice într-un alt mod ca produsele cu dublă utilizare prevăzute în anexa I și care fac obiectul unei autorizații de export valabile să părăsească Comunitatea de pe teritoriul său, în cazul în care are motive să suspecteze că:

(a) la acordarea autorizației nu au fost luate în considerare informații importante; sau

(b) circumstanțele s-au schimbat considerabil de la acordarea autorizației.

(4)  În cazul menționat la alineatul (3), autoritățile competente ale statului membru care a acordat autorizația de export sunt consultate de îndată pentru a putea lua măsuri în conformitate cu articolul 13 alineatul (1). În cazul în care aceste autorități competente decid să mențină autorizația, ele răspund în termen de 10 zile lucrătoare, termen care, la cererea lor, poate fi prelungit până la 30 de zile lucrătoare în circumstanțe excepționale. Într-un astfel de caz sau dacă nu se primește niciun răspuns în decurs de 10 sau 30 de zile, după caz, produsele cu dublă utilizare se eliberează imediat. Statul membru care a acordat autorizația informează celelalte state membre și Comisia cu privire la aceasta.

Articolul 17

(1)  Statele membre pot prevedea ca formalitățile vamale pentru exportul produselor cu dublă utilizare să fie îndeplinite numai la birourile vamale împuternicite în acest sens.

(2)  Statele membre care optează pentru posibilitatea prevăzută la alineatul (1) informează Comisia cu privire la birourile vamale împuternicite corespunzător. Comisia publică aceste informații în seria C a Jurnalului Oficial al Uniunii Europene.

Articolul 18

Dispozițiile articolului 843 și ale articolului 912 literele (a)-(g) din Regulamentul (CEE) nr. 2454/93 se aplică restricțiilor referitoare la exportul, reexportul și ieșirea de pe teritoriul vamal a produselor cu dublă utilizare pentru exportul cărora se solicită autorizație în temeiul prezentului regulament.CAPITOLUL VI

COOPERARE ADMINISTRATIVĂ

Articolul 19

(1)  Statele membre, în colaborare cu Comisia, iau toate măsurile corespunzătoare pentru a stabili o cooperare directă și un schimb de informații între autoritățile competente, în special pentru a elimina riscul ca posibilele neconcordanțe în cererea de control la exportul produselor cu dublă utilizare să conducă la o deturnare de comerț, ceea ce ar putea crea dificultăți unuia sau mai multor state membre.

(2)  Statele membre iau toate măsurile corespunzătoare pentru a stabili o cooperare directă și un schimb de informații între autoritățile competente, în vederea consolidării eficienței regimului comunitar de control al exporturilor. Aceste informații pot cuprinde:

(a) informații cu privire la exportatorii privați, ca urmare a unor sancțiuni naționale, de dreptul de a utiliza ►M1  autorizații generale de export ale Uniunii ◄ sau autorizații generale comunitare de export;

(b) date privind utilizatorii finali sensibili, actorii implicați în activități de achiziții suspecte și, dacă este cazul, itinerariile folosite.

(3)  Regulamentul (CE) nr. 515/97 al Consiliului din 13 martie 1997 privind asistența reciprocă între autoritățile administrative ale statelor membre și cooperarea dintre acestea și Comisie pentru a asigura aplicarea corectă a legislației vamale și agricole ( 6 ) și, în special, dispozițiile privind confidențialitatea informațiilor se aplică mutatis mutandis, fără a aduce atingere articolului 23 din prezentul regulament.

▼M1

(4)  Un sistem securizat și criptat pentru schimbul de informații între statele membre și, după caz, cu Comisia este instituit de către Comisie, în consultare cu Grupul de coordonare pentru produse cu dublă utilizare instituit în temeiul articolului 23. Parlamentul European este informat cu privire la bugetul, dezvoltarea, instituirea provizorie și finală și funcționarea sistemului, precum și cu privire la costurile aferente rețelei.

▼B

(5)  Statelor membre pe teritoriul cărora exportatorii și intermediarii își au reședința sau sunt stabiliți le revine sarcina de a le oferi îndrumare acestora. Comisia și Consiliul pot formula, de asemenea, orientări și/sau recomandări cu privire la cele mai bune practici pentru chestiunile reglementate de prezentul regulament.

(6)  Prelucrarea datelor cu caracter personal este conformă cu normele prevăzute în Directiva 95/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 24 octombrie 1995 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date ( 7 ) și în Regulamentul (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2000 privind protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile și organele comunitare și privind libera circulație a acestor date ( 8 ).CAPITOLUL VII

MĂSURI DE CONTROL

Articolul 20

(1)  Exportatorii de produse cu dublă utilizare țin registre sau evidențe detaliate ale exporturilor, în conformitate cu legislația sau practica națională în vigoare în statul membru respectiv. Astfel de registre sau evidențe includ, în special, documente comerciale cum ar fi facturi, liste privind încărcăturile, documente de transport și alte documente de expediere ce conțin suficiente informații pentru a permite identificarea:

(a) descrierii produselor cu dublă utilizare;

(b) cantității de produse cu dublă utilizare;

(c) numelui și adresei exportatorului și a destinatarului;

(d) atunci când se cunoaște, utilizării finale și utilizatorului final al produselor cu dublă utilizare.

(2)  În conformitate cu legislația sau practica în vigoare în statul membru respectiv, intermediarii țin registre sau evidențe ale serviciilor de intermediere reglementate de articolul 5 litera (b) pentru a fi în măsură să dovedească, la cerere, descrierea produselor cu dublă utilizare care au făcut obiectul serviciilor de intermediere, perioada în cursul căreia produsele au făcut obiectul unor astfel de servicii și destinația acestora, precum și țările vizate de respectivele servicii de intermediere.

(3)  Registrele sau evidențele și documentele menționate la alineatele (1) și (2) se păstrează cel puțin trei ani consecutivi de la sfârșitul anului calendaristic în care a avut loc exportul sau în care au fost prestate serviciile de intermediere. Acestea se prezintă, la cerere, autorităților competente din statul membru în care este stabilit exportatorul sau în care este stabilit sau își are reședința intermediarul.

Articolul 21

Pentru a asigura aplicarea corectă a prezentului regulament, fiecare stat membru ia toate măsurile necesare pentru a permite autorităților sale competente:

(a) să adune informații despre orice comandă sau operațiune cu privire la produse cu dublă utilizare;

(b) să stabilească dacă măsurile de control al exporturilor au fost corect aplicate, ceea ce poate presupune în special dreptul de a pătrunde în sediu al persoanelor interesate în operațiuni de export sau al intermediarilor care asigură servicii de intermediere în circumstanțele definite la articolul 5.CAPITOLUL VIII

ALTE DISPOZIȚII

Articolul 22

(1)  Pentru transferurile intracomunitare de produse cu dublă utilizare prevăzute în anexa IV este necesară o autorizație. Produsele prevăzute în partea 2 din anexa IV nu fac obiectul unei autorizații generale.

(2)  Un stat membru poate impune obligația obținerii unei autorizații pentru transferul altor produse cu dublă utilizare de pe teritoriul său către alt stat membru, în cazul în care la data transferului:

 operatorul știe că destinația finală a produselor în cauză se află în afara Comunității;

 exportul produselor către această destinație finală face obiectul unei autorizări în statul membru din care produsele urmează să fie transferate în conformitate cu articolele 3, 4 sau 8, iar un astfel de export efectuat direct de pe teritoriul său nu este autorizat printr-o autorizație generală sau globală;

 nicio transformare sau prelucrare, astfel cum sunt definite la articolul 24 din Codul Vamal Comunitar, nu se realizează asupra produselor din statul membru în care urmează să fie transferate.

(3)  Cererea de autorizație de transfer trebuie depusă în statul membru din care urmează să fie transferate produsele cu dublă utilizare.

(4)  În cazurile în care exportul ulterior al produselor cu dublă utilizare a fost deja acceptat, prin procedurile de consultare stabilite la articolul 11, de către statul membru din care urmează să fie transferate produsele, operatorului i se eliberează de îndată autorizația de transfer, cu condiția ca circumstanțele să nu se fi schimbat în mod considerabil.

(5)  Un stat membru care adoptă o legislație care prevede o astfel de cerință informează Comisia și celelalte state membre cu privire la măsurile luate. Comisia publică aceste informații în seria C a Jurnalului Oficial al Uniunii Europene.

(6)  Măsurile adoptate în conformitate cu alineatele (1) și (2) nu implică aplicarea de controale la frontierele interne ale Comunității, ci doar controale efectuate ca parte a procedurilor normale de control aplicate în mod nediscriminatoriu pe întreg teritoriul Comunității.

(7)  Aplicarea măsurilor adoptate în conformitate cu alineatele (1) și (2) nu poate sub nicio formă avea ca rezultat supunerea transferurilor dintr-un stat membru în altul unor condiții mai restrictive decât cele impuse pentru exporturile acelorași produse către țări terțe.

(8)  Documentele și evidențele transferurilor intracomunitare de produse cu dublă utilizare prevăzute în anexa I se păstrează cel puțin trei ani consecutivi de la sfârșitul anului calendaristic în care a avut loc transferul și se prezintă, la cerere, autorităților competente ale statului membru din care aceste produse au fost transferate.

(9)  Prin legislația internă, un stat membru poate solicita ca, pentru orice transfer intracomunitar din statul membru respectiv de produse prevăzute în anexa I partea 2 categoria 5 și care nu sunt prevăzute în anexa IV, să fie furnizate autorităților sale competente informații suplimentare cu privire la aceste produse.

(10)  În documentele comerciale relevante privind transferurile intracomunitare de produse cu dublă utilizare prevăzute în anexa I, se indică cu claritate faptul că aceste produse sunt supuse controalelor dacă sunt exportate din Comunitate. Documentele comerciale relevante includ, în special, orice contract de vânzare-cumpărare, confirmare de comandă, factură sau aviz de expediție.

Articolul 23

(1)  Se instituie un grup de coordonare pentru produse cu dublă utilizare, prezidat de către un reprezentant al Comisiei. Fiecare stat membru își desemnează un reprezentant în acest grup.

Grupul de coordonare examinează orice chestiune privind aplicarea prezentului regulament, care poate fi semnalată fie de președinte, fie de un reprezentant al unui stat membru.

(2)  Președintele Grupului de coordonare pentru produse cu dublă utilizare sau Grupul de coordonare consultă, ori de câte ori consideră necesar, exportatorii, intermediarii și alți actori interesați vizați de prezentul regulament.

▼M1

(3)  Comisia înaintează Parlamentului European un raport anual referitor la activitățile, analizele și consultările Grupului de coordonare pentru produse cu dublă utilizare, căruia i se aplică articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 1049/2001 al Parlamentului European și al Consiliului din 30 mai 2001 privind accesul public la documentele Parlamentului European, ale Consiliului și ale Comisiei ( 9 ).

▼M3

Articolul 23a

(1)  Competența de a adopta acte delegate se conferă Comisiei în condițiile prevăzute la prezentul articol.

(2)  Competența de a adopta acte delegate menționată la articolul 9 alineatul (1) și la articolul 15 alineatul (3) se conferă Comisiei pentru o perioadă de cinci ani de la 2 iulie 2014. Comisia prezintă un raport privind delegarea de competențe cel târziu cu nouă luni înainte de încheierea perioadei de cinci ani. Delegarea de competențe se prelungește tacit cu perioade identice, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul se opun prelungirii respective cel târziu cu trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade.

(3)  Delegarea de competențe menționată la articolul 9 alineatul (1) și la articolul 15 alineatul (3) poate fi revocată în orice moment de Parlamentul European sau de Consiliu. Decizia de revocare pune capăt delegării de competențe specificată în respectiva decizie. Aceasta produce efecte începând cu ziua următoare datei publicării deciziei în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de la o dată ulterioară specificată în decizie. Decizia nu aduce atingere valabilității niciunuia dintre actele delegate care sunt deja în vigoare.

(4)  De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică simultan Parlamentului European și Consiliului.

(5)  Un act delegat adoptat în conformitate cu articolul 9 alineatul (1) și cu articolul 15 alineatul (3) intră în vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul European și nici Consiliul nu au formulat obiecțiuni în termen de două luni de la notificarea actului respectiv către Parlamentul European și Consiliu sau în cazul în care, înainte de expirarea termenului respectiv, Parlamentul European și Consiliul au informat Comisia că nu vor formula obiecțiuni. Termenul respectiv se prelungește cu două luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.

Articolul 23b

(1)  Actele delegate adoptate în temeiul prezentului articol intră imediat în vigoare și se aplică atât timp cât nu se formulează nicio obiecțiune în conformitate cu alineatul (2). Notificarea unui act delegat transmisă Parlamentului European și Consiliului prezintă motivele pentru care s-a recurs la procedura de urgență.

(2)  Parlamentul European sau Consiliul pot formula obiecțiuni cu privire la un act delegat în conformitate cu procedura menționată la articolul 23a alineatul (5). Într-un astfel de caz, Comisia abrogă fără întârziere actul, în urma notificării deciziei Parlamentului European sau a Consiliului de a formula obiecțiuni.

▼B

Articolul 24

Fiecare stat membru ia măsurile corespunzătoare pentru a asigura aplicarea corectă a tuturor dispozițiilor prezentului regulament. Fiecare stat membru stabilește în special sancțiunile aplicabile în cazul încălcării dispozițiilor prezentului regulament sau a celor adoptate pentru aplicarea acestuia. Sancțiunile trebuie să fie eficiente, proporționale și descurajante.

▼M1

Articolul 25

(1)  Fiecare stat membru informează Comisia cu privire la actele cu putere de lege și actele administrative adoptate pentru punerea în aplicare a prezentului regulament, inclusiv măsurile menționate la articolul 24. Comisia transmite informațiile celorlalte state membre.

(2)  Din trei în trei ani, Comisia reexaminează punerea în aplicare a prezentului regulament și prezintă Parlamentului European și Consiliului un raport cuprinzător de punere în aplicare și de evaluare a impactului, care poate conține propuneri în vederea modificării acestuia. Statele membre pun la dispoziția Comisiei toate informațiile adecvate pentru întocmirea raportului.

(3)  Secțiunile speciale ale raportului abordează următoarele aspecte:

(a) Grupul de coordonare pentru produse cu dublă utilizare și activitatea acestuia. Informațiile furnizate de Comisie privind analizele și consultările Grupului de coordonare pentru produse cu dublă utilizare sunt considerate confidențiale în temeiul articolului 4 din Regulamentul (CE) nr. 1049/2001. În orice caz, o informație este considerată confidențială atunci când divulgarea ei este probabil să aibă efecte adverse semnificative pentru cel care a furnizat-o sau pentru cel care este sursa acesteia;

(b) punerea în aplicare a articolului 19 alineatul (4) și raportarea cu privire la stadiul la care s-a ajuns în ceea ce privește instituirea sistemului securizat și criptat de schimb de informații între statele membre și Comisie;

(c) punerea în aplicare a articolului 15 alineatul (1);

(d) punerea în aplicare a articolului 15 alineatul (2);

(e) informații cuprinzătoare furnizate cu privire la măsurile luate de statele membre în temeiul articolului 24 și notificate Comisiei în temeiul alineatului (1) din prezentul articol.

(4)  Până la 31 decembrie 2013, cel târziu, Comisia prezintă Parlamentului European și Consiliului un raport de evaluare a punerii în aplicare a prezentului regulament acordând o atenție deosebită punerii în aplicare a anexei IIb, Autorizația generală de export a Uniunii nr. EU002, însoțită, după caz, de o propunere legislativă de modificare a prezentului regulament, în special cu privire la expedierile cu valoare redusă.

▼M1

Articolul 25a

Fără a aduce atingere dispozițiilor referitoare la acordurile sau protocoalele de asistență administrativă reciprocă în domeniul vamal încheiate între Uniune și țări terțe, Consiliul poate autoriza Comisia să negocieze cu țări terțe acorduri care să prevadă recunoașterea reciprocă a controalelor la export ale produselor cu dublă utilizare care fac obiectul prezentului regulament și, în special, să elimine cerințele de autorizare pentru reexporturi pe teritoriul Uniunii. Aceste negocieri se poartă în conformitate cu procedurile stabilite la articolul 207 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene și cu Tratatul de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice, după caz.

▼B

Articolul 26

Prezentul regulament nu aduce atingere:

 aplicării articolului 296 din Tratatul de instituire a Comunității Europene;

 aplicării Tratatului de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice.

Articolul 27

Regulamentul (CE) nr. 1334/2000 se abrogă începând cu 27 august 2009.

Cu toate acestea, pentru cererile de autorizații de export depuse înainte de 27 august 2009, se aplică în continuare dispozițiile relevante ale Regulamentului (CE) nr. 1334/2000.

Trimiterile la regulamentul abrogat se înțeleg ca trimiteri la prezentul regulament și se citesc în conformitate cu tabelul de corespondență din anexa VI.

Articolul 28

Prezentul regulament intră în vigoare la 90 de zile de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

▼M2
ANEXA I

Lista menționată la articolul 3 din prezentul regulament

LISTA PRODUSELOR CU DUBLĂ UTILIZARE

Prezenta listă pune în aplicare acordurile internaționale asupra controlului produselor cu dublă utilizare, cuprinzând Aranjamentul de la Wassenaar (WA), Regimul de control al tehnologiilor pentru rachete (MTCR), Grupul furnizorilor nucleari (NSG), Grupul Australia (AG) și Convenția privind interzicerea armelor chimice (CWC).

CUPRINS

Note

Acronime și abrevieri

Definiții

Categoria 0

Substanțe, instalații și echipamente nucleare

Categoria 1

Materiale speciale și echipamente conexe

Categoria 2

Prelucrarea materialelor

Categoria 3

Electronică

Categoria 4

Calculatoare

Categoria 5

Telecomunicații și „securitatea informațiilor”

Categoria 6

Senzori și lasere

Categoria 7

Navigație și avionică

Categoria 8

Marină

Categoria 9

Aerospațiale și propulsie

NOTE GENERALE PRIVIND ANEXA I

1. În ceea ce privește controlul produselor concepute sau modificate pentru uz militar, a se vedea lista sau listele corespunzătoare referitoare la controlul produselor de uz militar întocmite de fiecare stat membru. În prezenta anexă, mențiunea „A SE VEDEA LISTA PRODUSELOR MILITARE” face trimitere la aceste liste.

2. Controalele la care se referă prezenta anexă nu devin inoperante din cauza exportului de produse nesupuse controlului (inclusiv de instalații) care conțin una sau mai multe componente supuse controlului, atunci când respectivele componente constituie elementul principal al acestor produse și pot fi, în mod practic, demontate și folosite în alte scopuri.

NB:   Pentru a decide dacă una sau mai multe componente supuse controlului sunt considerate element principal, este necesar a se evalua factorii de cantitate, valoare și know-how tehnologic implicați, precum și alte circumstanțe speciale care pot face din componenta sau componentele supuse controlului elementul principal al produselor furnizate.

3. Produsele care figurează în prezenta anexă cuprind atât produse noi, cât și produse deja utilizate.

4. În anumite cazuri, substanțele chimice sunt enumerate după denumire și numărul CAS. Lista se aplică substanțelor chimice cu aceeași formulă structurală (inclusiv hidraților), indiferent de denumire sau de numărul CAS. Numerele CAS sunt indicate pentru a ajuta la identificarea unei anumite substanțe chimice sau a unui anumit amestec, indiferent de nomenclatură. Numerele CAS nu pot fi utilizate ca identificatori unici întrucât unele forme ale substanței chimice incluse pe listă au numere CAS diferite, iar amestecurile care conțin o substanță chimică inclusă pe listă pot avea, de asemenea, numere CAS diferite

NOTĂ PRIVIND TEHNOLOGIA NUCLEARĂ (NTN)

(A se citi în legătură cu capitolul E din Categoria 0)

„Tehnologia” asociată direct produselor supuse controlului din categoria 0 se supune controlului în conformitate cu dispozițiile categoriei 0.

„Tehnologia” privind „dezvoltarea”, „producția” sau „utilizarea” produselor care fac obiectul controlului rămâne supusă controlului chiar și atunci când se aplică unor produse care nu sunt supuse controlului.

Licența eliberată pentru exportul produselor reglementează, de asemenea, exportul, în beneficiul aceluiași utilizator final, al „tehnologiei” minimum necesare pentru instalarea, exploatarea, întreținerea și repararea acestor produse.

Controlul transferurilor de „tehnologie” nu se aplică acelor cunoștințe care aparțin „domeniului public” sau care țin de „cercetarea științifică fundamentală”.

NOTĂ GENERALĂ PRIVIND TEHNOLOGIA (NGT)

(A se citi în legătură cu capitolul E din categoriile 1-9)

Exportul de „tehnologie” necesară pentru „dezvoltarea”, „producția” sau „utilizarea” produselor care aparțin categoriilor 1-9 se supune controlului în conformitate cu dispozițiile categoriilor 1-9.

„Tehnologia”„necesar㔄dezvoltării”, „producției” sau „utilizării” produselor care fac obiectul controlului rămâne supusă controlului chiar și atunci când se aplică unor produse nesupuse controlului.

Controalele nu se aplică „tehnologiei” minimum necesare pentru instalarea, exploatarea, întreținerea (verificarea) și repararea produselor care nu sunt controlate sau al căror export a fost autorizat.

NB:   Aceasta nu reglementează „tehnologia” menționată la 1E002.e, 1E002.f, 8E002.a și 8E002.b.

Controlul transferurilor de „tehnologie” nu se aplică cunoștințelor care aparțin „domeniului public”, „cercetării științifice fundamentale” sau cunoștințelor minimale necesare pentru cereri de brevet.

NOTĂ GENERALĂ PRIVIND PRODUSELE SOFTWARE (NGP)

(Prezenta notă anulează obligativitatea efectuării controalelor prevăzute la capitolul D al categoriilor 0-9.)

Categoriile 0-9 din prezenta listă nu se aplică „produselor software” care:

(a) sunt în mod curent la dispoziția publicului, fiind:

1. vândute direct din stoc, fără restricții, la puncte de vânzare cu amănuntul, această vânzare efectuându-se:

(a) prin tranzacții la ghișeu;

(b) prin corespondență;

(c) prin tranzacție electronică; sau

(d) prin tranzacții în urma unor comenzi telefonice; și

2. concepute pentru a fi instalate de către utilizator, fără asistență suplimentară din partea furnizorului; sau

NB:   Litera (a) din Nota generală privind „produsele software” nu se aplică produselor „software” specificate în Categoria 5 – Partea 2 („Securitatea informațiilor”).

(b) aparțin „domeniului public”.

ACRONIME ȘI ABREVIERI ÎN PREZENTA ANEXĂ

Acronimele sau abrevierile folosite ca termeni definiți figurează la rubrica „Definițiile termenilor utilizați în prezenta anexă”.Acronim sau abreviere

Semnificație

ABEC

Comitetul tehnic pentru rulmenți cu bile (Annular Bearing Engineers Committee)

AGMA

Asociația producătorilor de roți dințate din SUA (American Gear Manufacturers’ Association)

AHRS

sisteme de referință de comportare și direcție (attitude and heading reference systems)

AISI

Institutul pentru fier și oțel din SUA (American Iron and Steel Institute)

ANSI

Institutul național pentru standardizare din SUA (American National Standards Institute)

ASTM

Asociația pentru încercări și materiale din SUA (the American Society for Testing and Materials)

ATC

controlul traficului aerian (air traffic control)

AVLIS

separarea izotopilor prin iradierea laser a vaporilor atomici (atomic vapour laser isotope separation)

BLU

bandă laterală unică (SSB – single sideband)

CAD

proiectare asistată de calculator (computer-aided-design)

CAS

Chemical Abstracts Service

CCITT

Comitetul consultativ internațional telegrafic și telefonic (International Telegraph and Telephone Consultative Committee)

CDU

unitate de control și afișare (control and display unit)

CEP

eroare circulară probabilă (circular error probable)

CNTD

depunerea nucleară controlată termic (controlled nucleation thermal deposition)

CRISLA

reacție chimică prin activarea laser izotopic selectivă (chemical reaction by isotope selective laser activation)

CVD

depunere chimică din stare de vapori (chemical vapour deposition)

CW

război chimic (chemical warfare)

CW (pentru lasere)

undă continuă (continuous wave)

DME

echipament de măsură a distanței (distance measuring equipment)

DS

solidificare direcțională (directionally solidified)

DSP

densitate spectrală de putere (power spectral density)

EB-PVD

depunere fizică din stare de vapori prin fascicul de electroni (electron beam physical vapour deposition)

ECM

prelucrare electrochimică (electro-chemical machining)

ECR

rezonanță electronică ciclotronică (electron cyclotron resonance)

EDM

mașini pentru prelucrare prin electrocoroziune (electrical discharge machines)

EEPROMS

memorie programabilă numai pentru citit, cu ștergere electrică (electrically erasable programmable read only memory)

EIA

Asociația industriei electronice (Electronic Industries Association)

EMC

compatibilitate electromagnetică (electromagnetic compatibility)

ETSI

Institutul European de Standardizare în domeniul Telecomunicațiilor (European Telecommunications Standards Institute)

FFT

transformata Fourier rapidă (Fast Fourier Transform)

GLONASS

sistem global de navigație prin satelit (global navigation satellite system)

GPS

sistem de poziționare globală prin satelit (global positioning system)

HBT

tranzistori cu hetero-joncțiune bipolară (hetero-bipolar transistors)

HDDR

înregistrare digitală de înaltă densitate (high density digital recording)

HEMT

tranzistori cu mobilitate înaltă a electronilor (high electron mobility transistors)

ICAO

Organizația Aviației Civile Internaționale (International Civil Aviation Organisation)

IEC

Comisia electrotehnică internațională (International Electro-technical Commission)

IEEE

Institutul de inginerie electrică și electronică (Institute of Electrical and Electronic Engineers)

IFOV

câmp de vizualizare instantaneu (instantaneous-field-of-view)

ILS

sistem de aterizare fără vizibilitate (instrument landing system)

IRIG

inter-range instrumentation group

ISA

atmosfera standard internațională (international standard atmosphere)

ISAR

radar cu apertură sintetică inversă (inverse synthetic aperture radar)

ISO

Organizația Internațională de Standardizare (International Organization for Standardization)

JIS

standard industrial japonez (Japanese Industrial Standard)

JT

Joule Thomson

LIDAR

radiolocator optic (light detection and ranging)

LRU

unitate care se înlocuiește pe pistă (line replaceable unit)

MAC

cod de autentificare a mesajului (message authentication code)

Mach

raport între viteza unui obiect și viteza sunetului (după Ernst Mach) (ratio of speed of an object to speed of sound)

MLIS

separare izotopilor prin iradierea laser a moleculelor (molecular laser isotopic separation)

MLS

sistem de aterizare cu microunde (microwave landing systems)

MOCVD

depunere din stare de vapori a compușilor metal-organici (metal organic chemical vapour deposition)

IMR

(MRI – magnetic resonance imaging)

MTBF

medie a timpilor de funcționare (mean-time-between-failures)

Motps

milioane de operațiuni teoretice pe secundă (million theoretical operations per second)

MTTF

timp mediu până la defectare (mean-time-to-failure)

NBC

nuclear, biologic și chimic (Nuclear, Biological and Chemical)

NDT

încercare nedestructivă (non-destructive test)

PAR

radiolocator pentru aterizare de mare precizie (precision approach radar)

PIN

număr personal de identificare (personal identification number)

ppm

părți pe milion (parts per million)

QAM

modulație de amplitudine în cuadratură (quadrature-amplitude-modulation)

RF

radiofrecvență (radio frequency)

SACMA

Asociația Furnizorilor de Materiale Compozite Avansate (Suppliers of Advanced Composite Materials Association)

SAR

radar cu apertură sintetică (synthetic aperture radar)

SC

monocristal (single crystal)

SLAR

radar aeropurtat cu baleiaj lateral (sidelooking airborne radar)

SMPTE

Asociația Inginerilor din Cinematografie și Televiziune (Society of Motion Picture and Television Engineers)

SRAM

memorie statică cu acces aleatoriu (static random access memory)

SRM

metode recomandate de SACMA (SACMA Recommended Methods)

SSR

radar secundare de supraveghere (secondary surveillance radar)

TCSEC

criterii de încredere pentru evaluarea sistemului informatic (trusted computer system evaluation criteria)

TIR

citire totală indicată (total indicated reading)

UAL

unitate aritmetică logică (arithmetic logic unit)

UER

Uniunea Europeană de Radiodifuziune (European Broadcasting Union)

UIT

Uniunea Internațională de Comunicații (International Telecommunication Union)

URA

unitate care se înlocuiește în atelier (shop replaceable assembly)

UV

ultraviolet

UTS

rezistența limită de rupere la întindere (ultimate tensile strength)

VOR

radiofar omnidirecțional VHF (very high frequency omni-directional range)

YAG

granat de ytriu/aluminiu (yttrium/aluminum garnet)

DEFINIȚIILE TERMENILOR UTILIZAȚI ÎN PREZENTA ANEXĂ

Definițiile termenilor între ‘ghilimele simple’ sunt furnizate într-o notă tehnică referitoare la articolul în cauză.

Definițiile termenilor între „ghilimele duble” sunt următoarele:

NB:   Trimiterile la categorii sunt indicate între paranteze, după termenul definit.

„Acordabil” (6): capacitatea unui „laser” de a emite energie continuă pe toate lungimile de undă într-o gamă de diferite tranziții „laser”. Un „laser” cu selecție liniară emite lungimi de undă discrete în cadrul unei tranziții „laser” și nu se consideră „acordabil”.

„Activare criptografică” (5): orice tehnică care activează sau autorizează capabilitatea criptografică, printr-un mecanism sigur care este implementat de către fabricantul produsului și care este legat în mod unic de produsul sau clientul pentru care capabilitatea criptografică este activată sau autorizată (de exemplu o cheie de licența bazată pe un număr de serie sau un instrument de autentificare precum certificatul cu semnătură electronică).

Notă tehnică:

Tehnicile și mecanismele de „activare criptografică” pot fi implementate ca hardware, „software” sau „tehnologie”.

„Adaptat pentru utilizare în război” (1): orice modificare sau selecție (cum ar fi alterarea purității, stabilitatea la depozitare, virulența, caracteristicile de diseminare sau rezistența la radiațiile ultraviolete) destinată să crească eficiența în producerea de vătămări asupra oamenilor sau animalelor, de degradări ale echipamentelor ori de distrugeri ale culturilor sau mediului înconjurător.

„Administrarea puterii” (7): modificarea puterii de emisie a semnalului altimetrului în așa fel încât puterea recepționată la altitudinea „aeronavei” să fie întotdeauna la o valoare minim necesară pentru a determina altitudinea.

„Aeronavă” (1, 7 și 9): vehicul aerian cu aripi fixe, cu aripi cu geometrie variabilă, cu aripi rotative (elicopter), cu rotor pivotant sau cu aripi pivotante.

NB:   A se vedea, de asemenea, „aeronavă civilă”.

„Aeronavă civilă” (1, 3, 4 și 7): „aeronava” care, potrivit destinației sale, este înregistrată în listele cu certificatele de navigabilitate aeriană, publicate de autoritățile aviației civile și este utilizată în zboruri comerciale pe rute interne sau internaționale sau destinată unei utilizări civile legale, particulare sau de afaceri.

NB:   A se vedea, de asemenea, „aeronavă”.

„Agent pentru combaterea dezordinii publice” (1): substanțe care, în condițiile de utilizare prevăzute pentru controlul situațiilor de dezordine publică, produc rapid asupra oamenilor efecte iritante sau de incapacitate fizică care dispar la scurt timp după încetarea expunerii.

Notă tehnică:

Gazele lacrimogene sunt o subclasă a „agenților pentru combaterea dezordinii publice”.

„Algoritm asimetric” (5): algoritm criptografic folosind diferite chei în relație matematică pentru criptare și decriptare.

NB:   O utilizare obișnuită a „algoritmului asimetric” o reprezintă gestionarea cheilor.

„Algoritm simetric” (5): algoritm criptografic utilizând un cod identic, atât pentru criptare, cât și pentru decriptare.

NB:   O utilizare obișnuită a „algoritmilor simetrici” o reprezintă confidențialitatea datelor.

„Aliere mecanică” (1): procedeu de aliere rezultând din legarea, fracționarea și relegarea de pulberi elementare și de pulberi din aliajul de bază prin impact mecanic. Particulele nemetalice pot fi încorporate în aliaj prin adăugare de pulberi adecvate.

„Alocat de către UIT” (3 și 5): alocarea benzilor de frecvență în conformitate cu Regulamentul Radio UIT actual pentru servicii primare, permise și secundare.

NB:   Nu sunt incluse alocările suplimentare și alternative.

„Amestec chimic” (1): produs solid, lichid sau gazos alcătuit din două sau mai multe componente care nu reacționează împreună în condițiile în care este depozitat amestecul.

„Amestecare” (1): unirea (fibră cu fibră) a fibrelor termoplastice și a fibrelor de ranforsare cu scopul de a produce un amestec „matrice” fibros ranforsat în întregul formei fibroase.

„Amplificare optică” (5): termen folosit în comunicațiile optice, care se referă la o tehnică de amplificare care determină un câștig al semnalelor optice care au fost generate de o sursă optică individuală, fără convertire în semnale electrice, adică, prin folosirea de amplificatoare optice cu semiconductori sau amplificatoare luminiscente cu fibre optice.

„Analizor de semnale” (3): aparatură care permite măsurarea și afișarea caracteristicilor de bază ale componentelor cu frecvență unică din semnalele cu mai multe frecvențe.

„Analizor de semnale dinamice” (3): „analizor de semnale” care folosește tehnici digitale de eșantionare și de transformare pentru a afișa spectrul Fourier al formei de undă dată, inclusiv informațiile privind amplitudinea și faza.

NB:   A se vedea, de asemenea, „analizor de semnale”.

„Ansamblu electronic” (2, 3, 4 și 5): grup de componente electronice (‘elemente de circuit’, ‘componente separate’, circuite integrate etc.) montate împreună pentru a îndeplini una sau mai multe funcții specifice, care se poate înlocui ca întreg și care poate fi, în mod normal, dezasamblat.

NB 1:   ‘Element de circuit’: un singur element funcțional activ sau pasiv al unui circuit electronic, cum sunt o diodă, un tranzistor, o rezistență, un condensator etc.

NB 2:   ‘Component separat’: un ‘element de circuit’ în capsulă separată, dispunând de propriile conexiuni externe.

„Antenă rețea fazată orientabilă electronic” (5 și 6): o antenă care formează un fascicul prin cuplare în fază, adică direcția fasciculului este controlată prin coeficienți complecși de excitație ai elementelor radiante și poate fi modificată în azimut sau în altitudine sau combinat, prin aplicarea unui semnal electric, atât la emisie, cât și la recepție.

„Anterior separat” (0 și 1): materialul căruia i s-a aplicat un procedeu oarecare în scopul creșterii concentrației izotopului supus controlului.

„APP” (4) este echivalent cu „Performanță de vârf ajustabilă”.

„Aripi cu geometrie variabilă” (7): aripi ce folosesc flapsuri sau volete compensatoare, volete de atac sau dispozitive oscilante la botul avionului, a căror poziție poate fi controlată în zbor.

„Atomizare centrifugă” (1): procedeu de reducere a unei șarje de metal topit în picături cu diametre egale sau mai mici de 500 microni prin intermediul unei forțe centrifuge.

„Atomizare în gaz” (1): procedeu de reducere a unei șarje de aliaj metalic topit în picături cu diametre egale sau mai mici de 500 microni cu ajutorul unui curent de gaz de înaltă presiune.

„Atomizare în vid” (1): procedeu de reducere a unei șarje de aliaj metalic topit în picături cu diametre egale sau mai mici de 500 microni prin evaporarea rapidă a unui gaz dizolvat în condiții de expunere în vid.

„Ax înclinabil” (2): ax portsculă care își modifică, în timpul procesului de prelucrare, poziția unghiulară a axei de referință în raport cu oricare altă axă.

„Bandă” (1): material constituit din „monofilamente”, „fibre”, „mănunchiuri”, „meșe”, „toroane” etc., întrepătrunse sau unidirecționale, de obicei preimpregnate cu rășină.

NB:   ‘Fibră’: o mulțime de „monofilamente” (în general peste 200) dispuse aproximativ paralel.

„Cablu” (1): o legătură de „monofilamente”, de obicei aproximativ paralele.

„Calculator cu rețele sistolice” (4): calculator la care fluxul și modificarea datelor pot fi controlate dinamic de către utilizator la nivel de poartă logică.

„Calculator digital” (4 și 5): echipament care, sub forma uneia sau mai multor variabile discrete, realizează următoarele:

(a) acceptă date;

(b) înmagazinează date sau instrucțiuni în dispozitive de memorie fixe sau care pot fi modificate (prin rescriere);

(c) prelucrează date cu ajutorul unei secvențe modificabile de instrucțiuni memorate; și

(d) asigură ieșirea datelor.

NB:   Modificările unei secvențe de instrucțiuni memorate cuprind în special înlocuirea dispozitivelor de memorie fixe, dar nu modificarea fizică a cablajului sau interconexiunilor.

„Calculator neural” (4): dispozitiv de calcul conceput sau modificat pentru a imita comportamentul unui neuron sau al unui grup de neuroni (adică un dispozitiv de calcul care se caracterizează prin capacitatea de a modula ponderea și numărul interconexiunilor unei multitudini de componente de calcul pe baza datelor anterioare).

„Calculator optic” (4): calculator conceput sau modificat pentru a utiliza lumina la reprezentarea datelor și ale cărui elemente logice de calcul au la bază dispozitive optice cuplate direct.

„Calificat pentru utilizare spațială” (3, 6 și 8): condiție îndeplinită de acele produse, care sunt concepute, fabricate și testate pentru a corespunde caracteristicilor speciale electrice, mecanice sau de mediu necesare pentru lansarea și desfășurarea sateliților sau a sistemelor de zbor de mare altitudine ce operează la altitudini de 100 km sau mai mari.

„Capac” (9): componentă fixă în formă inelară (solidă sau segmentată) anexată suprafeței interioare a învelișului motorului de tip turbină sau o caracteristică a extremității exterioare a paletei de turbină care asigură în principal izolarea gazoasă între componentele fixe și mobile.

„Călire pe cilindru” (1): procedeu de ‘solidificare rapidă’ a unei șarje de metal topit prin ciocnirea de un bloc rotativ răcit, pentru obținerea unui produs sub formă de fulgi, benzi sau bare.

NB:   ‘Solidificare rapidă’: solidificarea materialului topit la o viteză de răcire ce depășește 1 000 K/sec.

„Călire rapidă” (1): procedeu de ‘solidificare rapidă’ a unei șarje de metal topit, apropiind-o de un bloc răcit, obținându-se un produs sub formă de fulgi.

NB:   ‘Solidificare rapidă’: solidificarea materialului topit la o viteză de răcire ce depășește 1 000 K/sec.

„Căptușeală interioară” (9): corespunzătoare interfeței de legătură între combustibilul solid și carcasă sau căptușeala de protecție (izolare). Constă, în general, dintr-o dispersie pe bază de polimer lichid de materiale refractare sau izolatoare, de exemplu polibutadienă cu grupări terminale hidroxil (HTPB) saturată cu carbon sau alt polimer căruia i s-au adăugat agenți de vulcanizare, pulverizați sau împrăștiați pe suprafața interioară a carcasei.

„Cercetare științifică fundamentală” (NGT și NTN): activitate experimentală sau teoretică desfășurată în principal în vederea obținerii de noi cunoștințe despre principiile fundamentale ale fenomenelor sau faptelor observabile, care nu este orientată în primul rând spre un scop sau obiectiv practic specific.

„Circuit integrat cu multiplachete” (3): circuit care conține cel puțin două „circuite integrate monolitice” fixate pe un „substrat” comun.

„Circuit integrat de tip peliculă” (3): o rețea de ‘elemente de circuit’ și de interconexiuni metalice formată prin depunerea unei pelicule subțiri sau groase pe un „substrat” izolant.

NB:   ‘Element de circuit’: un singur element funcțional activ sau pasiv al unui circuit electronic, cum sunt o diodă, un tranzistor, o rezistență, un condensator etc.

„Circuit integrat hibrid” (3): orice combinație de circuite integrate sau chiar circuite integrate care conțin ‘elemente de circuit’ sau ‘componente discrete’ conectate împreună pentru a îndeplini una sau mai multe funcții specifice și care are toate caracteristicile următoare:

(a) conține cel puțin un dispozitiv neîncapsulat;

(b) conexiunile sunt executate prin metode tipice de realizare a circuitelor integrate;

(c) poate fi înlocuită ca întreg; și

(d) nu poate fi în mod normal dezasamblată.

NB 1:   ‘Element de circuit’: un singur element funcțional activ sau pasiv al unui circuit electronic, cum sunt o diodă, un tranzistor, o rezistență, un condensator etc.

NB 2:   ‘Componentă discretă’: un ’element de circuit’ în capsulă separată, dispunând de propriile conexiuni externe.

„Circuit integrat monolitic” (3): combinație de ‘elemente de circuit’ active sau pasive sau ambele, care:

(a) sunt fabricate prin procese de difuzie, implantare sau depunere în sau pe un singur element semiconductor, un așa-numit ‘chip’;

(b) pot fi considerate ca fiind asociate indivizibil; și

(c) realizează funcția sau funcțiile unui circuit.

NB:   ‘Element de circuit’: un singur element funcțional activ sau pasiv al unui circuit electronic, cum sunt o diodă, un tranzistor, o rezistență, un condensator etc.

„Circuit integrat optic” (3): un „circuit integrat monolitic” sau un „circuit integrat hibrid” conținând unul sau mai multe elemente, conceput să funcționeze ca dispozitiv fotosensibil sau fotoemițător sau să îndeplinească una sau mai multe funcții optice sau electrooptice.

„Cod obiect” (9): formă executabilă de către un echipament, a unei expresii corespunzătoare pentru unul sau mai multe procese („cod sursă” sau limbaj sursă), care a fost elaborată printr-un sistem de programare.

„Cod sursă” (limbaj sursă) (6, 7 și 9): o expresie convenabilă a unuia sau mai multor procese, care poate fi tradusă de către un sistem de programare într-o formă executabilă de către mașină [„cod obiect” (sau limbaj obiect)].

„Comandă numerică” (2): controlul automat al unui proces, realizat de către un dispozitiv care utilizează date numerice, introduse în mod obișnuit, pe măsură ce se desfășoară procesul (Ref. ISO 2382).

„Compozite” (1, 2, 6, 8 și 9): o „matrice” și o fază adițională sau faze adiționale constând din particule, materiale filiforme, fibre sau combinații ale acestora, care sunt date pentru unul sau mai multe scopuri specifice.

„Compresia impulsului” (6): codificarea și prelucrarea unui impuls de semnal radar de lungă durată prin transformarea într-un impuls de scurtă durată, menținând avantajele unei energii de impuls ridicat.

„Compuși III/V” (3, 6): produse policristaline sau monocristaline binare sau complexe, care constau în elemente din grupele III A și V A ale tabelului periodic al lui Mendeleev (de exemplu, arseniura de galiu, arseniura de galiu-aluminiu, fosfura de indiu).

„Comutare optică” (5): rutarea sau comutarea semnalelor sub formă optică fără conversia lor în semnale electrice.

„Constanta de timp” (6): timpul scurs de la aplicarea unui stimul luminos până când creșterea de curent atinge valoarea de 1-1/e față de valoarea finală (adică 63 % din valoarea sa finală).

„Control principal al zborului” (7): controlul stabilității sau al manevrabilității „aeronavei”, utilizând generatoare de forță/de moment, adică suprafețe de control aerodinamic sau vectori de tracțiune.

„Controler de acces la rețea” (4): o interfață fizică la o rețea de comutare distribuită. Aceasta folosește un mediu comun care operează permanent la aceeași „viteză de transfer digital”, folosind arbitrajul pentru transmisie (de exemplu baleiere lexicală sau purtătoare de date). Selectează independent de alte interfețe, pachetele de date sau grupele de date care îi sunt adresate (de exemplu IEEE 802). Este un ansamblu care poate fi integrat într-un echipament informativ sau într-un echipament de telecomunicații, pentru a asigura accesul la comunicații.

„Controler pentru canal de comunicații” (4): interfață fizică care controlează circulația informațiilor digitale sincrone sau asincrone. Este un ansamblu care poate fi integrat într-un calculator sau într-un echipament de telecomunicații pentru a asigura accesul la comunicații.

„Controlul profilării” (2): două sau mai multe mișcări aflate sub „comandă numerică” în concordanță cu instrucțiunile care specifică poziția următoare necesară, precum și viteza de avans pentru a ajunge în acea poziție. Aceste viteze de avans se modifică unele în raport cu altele, astfel încât să genereze profilul dorit (Ref. ISO/DIS 2806-1980).

„Controlul total al zborului” (7): control automat al variabilelor de stare și al culoarului de zbor ale „aeronavei” cu scopul îndeplinirii obiectivelor misiunii și care să răspundă la modificări în timp real ale datelor referitoare la obiective, hazard sau alte „aeronave”.

„Criptografie” (5): disciplina care înglobează principiile, mijloacele și metodele pentru transformarea datelor în scopul de a ascunde conținutul lor informațional, de a preveni modificarea lor fără a fi detectată sau utilizarea lor neautorizată. „Criptografia” se limitează la transformarea informațiilor folosindu-se unul sau mai mulți „parametri de secretizare” (de exemplu variabile cripto) sau gestionarea cheilor asociate de codificare.

NB:   ‘Parametru de secretizare’: o constantă sau o cheie necunoscută de alte persoane sau cunoscută doar de către un anumit grup de persoane.

„Criptografie cuantică” (5): familie de tehnici pentru stabilirea cheilor partajate pentru „criptografie” prin măsurarea proprietăților de mecanică cuantică ale sistemelor fizice (incluzând acele proprietăți fizice guvernate în mod explicit de optica cuantică, teoria cuantică a câmpului sau electrodinamica cuantică).

„Culturi vii izolate” (1): culturi vii, sub formă latentă sau în preparate uscate.

„Cu toate compensările disponibile” (2): după ce toate măsurile posibile pe care producătorul le poate lua în scopul reducerii la minimum a tuturor erorilor sistematice de poziționare, pentru modelul de mașină unealtă în cauză, sau a erorilor de măsurare pentru mașina de măsurat în coordonate în cauză, au fost luate în considerare.

„Densificare izostatică la cald” (2): Proces de comprimare a unei piese turnate la temperaturi ce depășesc 375 K (102 °C) într-o cavitate închisă, prin intermediul a diferite medii (gaz, lichid, particule solide etc.), pentru a crea forțe egale în toate direcțiile, în vederea reducerii sau eliminării porilor din piesa turnată.

„Densitate de curent globală” (3): numărul total de amperspire din bobină (adică suma numărului de spire înmulțită cu curentul maxim ce parcurge fiecare spiră) împărțit la secțiunea transversală totală a bobinei (cuprinzând filamente supraconductoare, matricea metalică în care sunt încorporate filamentele supraconductoare, materialul de încapsulare, canalele de răcire etc.).

„Densitate echivalentă” (6): masa unui dispozitiv optic pe unitatea de suprafață proiectată pe suprafața optică.

„Deviație” (accelerometru) (7): media pe o perioadă de timp a semnalului la ieșire al accelerometrului, măsurată în condițiile de funcționare menționate, care nu are nicio corelație cu accelerația sau cu rotația la intrare. „Deviația” este măsurată în g sau în metri pe secundă la pătrat (g sau m/s2). (IEEE Std 528-2001) (Micro g = 1 × 10–6 g).

„Deviație de poziție unghiulară” (2): diferența maximă între poziția unghiulară și poziția unghiulară reală, măsurată cu cea mai mare precizie, după ce port-piesa mesei de lucru a fost deplasată în raport cu poziția sa inițială (a se vedea normele VDI/VDE 2617, Proiectul: ‘Mese rotative la mașinile de măsurare în coordonate’).

„Deviație” (giroscop) (7): media pe o anumită perioadă de timp a semnalului la ieșire al giroscopului măsurat în condițiile de funcționare menționate, care nu are nicio corelație cu rotația sau cu accelerația la intrare. „Deviația” este măsurată de obicei în grade/oră (grade/h). (IEEE Std 528-2001).

„Deviație unghiulară aleatoare” (7): eroarea unghiulară apărută în timp ca urmare a zgomotului alb al vitezei unghiulare. (IEEE STD 528-2001)

„Dezvoltare” (NGT, NTN și toate categoriile): include toate fazele anterioare producției de serie, cum sunt: concepția, cercetarea, proiectarea, analiza proiectării, conceptele de proiectare, asamblarea și testarea de prototipuri, schemele pentru producția pilot, datele de proiectare, procesul de transformare a datelor de proiectare într-un produs, proiectul configurației, proiectele de integrare, planurile generale.

„Din domeniul public” (NGT, NTN și NGS): în prezenta listă înseamnă „tehnologia” sau „produsele software” care au devenit accesibile fără restricții privind difuzarea lor viitoare (restricțiile de copyright nu fac ca „tehnologia” sau „produsele software” să nu fie considerate „din domeniul public”).

„Dispersat geografic” (6): senzorii sunt considerați „dispersați geografic” când respectivele locuri de instalare sunt distanțate la mai mult de 1 500 m în orice direcție. Senzorii mobili sunt considerați întotdeauna ca fiind „dispersați geografic”.

„Domeniu instrumentat” (6): domeniul specificat de afișare certă al unui radar.

„Durata impulsului” (6): durata unui impuls „laser” măsurată la semiînălțimea intensității duratei totale (FWHI – Full Width Half Intensity).

„Durata laser” (def): timpul în care un „laser” emite radiație „laser”, care pentru „laserii în impuls” corespunde cu timpul în care se emite un singur impuls sau o serie de impulsuri consecutive.

„Echipament de producție” (1, 7 și 9): scule, șabloane, mandrine, armături, mecanisme de reglare, echipament de testare, alte mașini și componente de acest fel, limitate la acele proiecte special concepute sau modificate pentru „dezvoltare” sau pentru una sau mai multe faze ale „producției”.

„Efectori finali” (2): clești, ‘unități active de prelucrare’ și orice alt mijloc de prelucrare fixat pe placa de bază terminală a brațului de manipulare al unui „robot”.

NB:   ‘Unitate activă de prelucrare’: un dispozitiv destinat aplicării, relativ la piesa care urmează a fi prelucrată, a forței de antrenare, a energiei de prelucrare sau a senzorilor.

„Element principal” (4): un element este „element principal”, după cum se aplică în cadrul categoriei 4, atunci când valoarea de înlocuire a acestuia este mai mare de 35 % din valoarea totală a sistemului din care acesta face parte. Valoarea elementului este prețul plătit pentru acel element de către producătorul sistemului sau de către integratorul sistemului. Valoarea totală este prețul internațional normal de vânzare către terți în momentul producerii sau la livrare.

„Eroare circulară probabilă” (ECP) (7): o măsură a preciziei, exprimată prin raza cercului cu centrul pe țintă, în care, pentru o distanță dată, fac impact 50 % din încărcăturile utile.

„Excentricitate axială per rotație ax principal” (2): deplasarea axială într-o rotație a axului principal, măsurată într-un plan perpendicular la planșaiba axului principal, într-un punct în afara circumferinței planșaibe (Referință: ISO 230/1 1986, paragraful 5.63).

„Excentricitate radială per rotație ax principal” (2): deplasarea radială într-o rotație a axului principal, măsurată într-un plan perpendicular pe axul principal într-un punct pe suprafața de revoluție externă sau internă supusă testului (Referință: ISO 230/1 1986, paragraful 5.61).

„Explozivi” (1): substanțe solide, lichide sau gazoase sau amestecuri de substanțe care, la aplicarea lor ca încărcătură explozivă primară, amorsă sau încărcătură principală pentru focoase, demolare sau alte utilizări, trebuie să detoneze.

„Extracție în stare topită” (1): procedeu de ‘solidificare rapidă’ și extracție a unui aliaj sub formă de bandă prin inserția unui mic segment dintr-un bloc răcit ce se rotește într-o baie de aliaj metalic topit.

NB:   ‘Solidificare rapidă’: solidificarea materialului topit la o viteză de răcire ce depășește 1 000 K/sec.

„Factor de scală” (giroscoape sau accelerometre) (7): raportul după care se modifică semnalul de ieșire față de modificarea semnalului de intrare ce trebuie măsurat. Factorul de scală este în general evaluat ca înclinarea liniei drepte, ce poate fi ajustată prin metoda celor mai mici pătrate, aplicată datelor de intrare-ieșire obținute prin modificarea ciclică a intrărilor pe întreg domeniul datelor de intrare.

„Fixat” (5): algoritm de codificare sau compresie ce nu poate accepta parametrii furnizați din exterior (de exemplu, variabile criptografice sau variabile chei) și nu poate fi modificat de către utilizator.

„Formare superplastică” (1 și 2): procedeu de deformare la cald pentru metale care, în mod normal, sunt caracterizate prin valori scăzute ale elongației (sub 20 %) la punctul de rupere, determinat la temperatura mediului ambiant prin probe clasice de rezistență la rupere, cu scopul de a obține în timpul tratamentului elongații care să fie de cel puțin două ori mai mari decât acele valori.

„Fuzibil” (1): care poate fi reticulat sau polimerizat suplimentar (protejat) prin utilizarea căldurii, a radiațiilor, a catalizatorilor etc., sau care poate fi topit fără piroliză (carbonizare).

„Gradiometre magnetice” (6): instrumente concepute pentru a detecta variațiile spațiale de câmpuri magnetice pornind de la surse externe instrumentului. Gradiometrele magnetice constau din „magnetometri” multipli și dispozitive electronice asociate a căror ieșire reprezintă mărimea gradientului de câmp magnetic.

NB:   A se vedea, de asemenea, „gradiometru magnetic intrinsec”.

„Gradiometru magnetic intrinsec” (6): un unic element detector de gradient de câmp magnetic împreună cu electronica asociată al căror răspuns reprezintă o măsură a gradientului de câmp magnetic.

NB:   A se vedea, de asemenea, „gradiometru magnetic”.

„Gram efectiv” (0 și 1): pentru „materialele fisionabile speciale” înseamnă:

(a) pentru izotopii plutoniului și uraniu-233, masa izotopului în grame;

(b) pentru uraniu îmbogățit 1 % sau mai mult în izotopul uraniu-235, masa elementului în grame înmulțită cu pătratul îmbogățirii exprimată ca o fracție zecimală a masei;

(c) pentru uraniu îmbogățit sub 1 % în izotopul uraniu-235, masa elementului în grame înmulțită cu 0,0001.

„Imunotoxină” (1): un conjugat de anticorp monoclonal specific și al unei „toxine” sau „subunități de toxină”, care afectează selectiv celulele bolnave.

„Incertitudine a măsurării” (2): parametrul caracteristic care specifică în ce domeniu, în jurul valorii indicate, este cuprinsă valoarea corectă a variabilei de măsurat, cu un nivel de încredere de 95 %. Acest parametru cuprinde deviațiile sistematice necorectate, mersul în gol necorectat și deviațiile aleatoare necorectate (a se vedea normele ISO 10360-2 sau VDI/VDE 2617).

„Instalații de producție” (7 și 9): „echipament de producție” și software special conceput pentru aceasta, integrat în instalații destinate pentru „dezvoltare” sau pentru una sau mai multe faze ale „producției”.

„Intensificarea imaginii” (4): prelucrarea imaginilor exterioare purtătoare de informații prin intermediul algoritmilor, cum ar fi compresia timpului, filtrarea, extragerea, selectarea, corelarea, convoluția sau transformările între domenii (de exemplu, transformata Fourier rapidă sau transformata Walsh). Aceasta nu include algoritmii care folosesc numai transformata lineară sau unghiulară a unei singure imagini cum ar fi translația, extragerea parametrilor, înregistrarea sau falsa colorație.

„Izolație” (9): se aplică componentelor unui motor de rachetă, de exemplu carcasa, ajutajul, admisia, închiderea carcasei și cuprinde reperele din foi de cauciuc protejat sau semiprotejat, conținând un material izolator sau refractar. Poate fi, de asemenea, încorporată ca flapsuri de eliberare a presiunii.

„Îmbinare prin difuzie” (1, 2 și 9): îmbinarea moleculară în stare solidă, a cel puțin două metale diferite într-o singură piesă, cu o rezistență a legăturii egală cu cea a materialului mai puțin rezistent.

„Laser” (0, 2, 3, 5, 6, 7, 8 și 9): un ansamblu de componente care produce lumină coerentă atât în spațiu cât și în timp, lumină care este amplificată prin emisia stimulată a radiației.

NB:   A se vedea, de asemenea:

„laser chimic”;

„laser de putere ultraînaltă”;

„laser cu transfer”.

„Laser chimic” (6): „laser” în care agenții activi sunt excitați prin intermediul unei energii emise de o reacție chimică.

„Laser cu transfer”(6): un „laser” excitat prin transferul de energie obținută din ciocnirea unui atom sau a unei molecule care nu produc efect laser, cu un atom sau o moleculă care produc efect laser.

„Laser CW” (6): un „laser”care produce o energie nominală constantă de ieșire pentru mai mult de 0,25 secunde.

„Laser de putere ultraînaltă” („SHPL”) (6): un „laser” capabil să emită (total sau parțial), o energie în impuls ce depășește 1 kJ în interval de 50 ms sau având o putere medie sau o putere CW (undă continuă) ce depășește 20 kW.

„Laser în impuls” (6): un „laser” la care „durata impulsului” este mai mică sau egală cu 0,25 secunde.

„Lățime de bandă fracționată” (3 și 5): „lățime de bandă instantanee” împărțită la frecvența centrală, exprimată procentual.

„Lățime de bandă instantanee” (3, 5 și 7): lățimea de bandă pe care puterea de ieșire rămâne constantă la 3 dB fără modificarea altor parametri de funcționare.

„Lățime de bandă în timp real” (3): pentru „analizoarele de semnale dinamice” este cea mai largă gamă de frecvență pe care analizorul o poate furniza pentru afișare sau înmagazina într-o memorie de masă, fără a determina vreo discontinuitate în analiza datelor de intrare. Pentru analizoare cu mai mult de un canal, pentru calcule va fi folosită configurația canalelor care realizează cea mai mare „lățime de bandă în timp real”.

„Liniaritate” (2) (caracteristică exprimată în general sub formă de neliniaritate): deviația maximă pozitivă sau negativă de la caracteristicile reale (media citirilor pe scala crescătoare și pe cea descrescătoare), față de o linie dreaptă poziționată astfel încât să egalizeze sau să reducă la minim deviațiile maxime.

„Magnetometre” (6): instrumente concepute pentru a detecta câmpurile magnetice ale surselor exterioare instrumentului. „Magnetometrele” constau dintr-un singur element detector de câmp magnetic împreună cu electronica asociată al căror răspuns reprezintă o măsură a câmpului magnetic.

„Masă rotativă combinată” (2): masă care permite piesei în lucru rotirea și pivotarea în jurul a două axe neparalele, care pot fi simultan coordonate prin „controlul profilării”.

„Materiale energetice” (1): substanțe sau amestecuri care reacționează din punct de vedere chimic pentru a elibera energia necesară aplicației pentru care au fost concepute. „Explozivii”, „produsele pirotehnice” și „combustibili” reprezintă subclase de materiale energetice.

„Materiale fibroase sau filamentare” (0, 1 și 8) cuprind:

(a) „monofilamente” continue;

(b) „toroane” și „mănunchiuri continue”;

(c) „benzi”, țesături, pâsle și împletituri;

(d) învelișuri din fibre tăiate, fibre celulozice și fibre aglomerate;

(e) grup de mono sau policristale filiforme de orice lungime;

(f) pulpă poliamidică aromatică.

„Materiale fisionabile speciale” (0): plutoniu 239, uraniu 233, „uraniu îmbogățit în izotopi 235 sau 233”, inclusiv materialele care le conțin.

„Materiale rezistente la coroziunea UF6” (0): materiale, precum cupru, oțel inoxidabil, aluminiu, oxid de aluminiu, aliaje de aluminiu, nichel sau aliaje conținând 60 % sau mai mult nichel în greutate și polimeri de hidrocarburi complet fluorurate, rezistente la UF6 conform procedeului de separare.

„Matrice” (1, 2, 8 și 9): fază aproape continuă care umple spațiul dintre particule, materiale filiforme sau fibre.

„Mănunchi” (1): fascicul de ‘fibre’ (în general 12-120) aproximativ paralele.

NB:   ‘Fibră’: o mulțime de „monofilamente” (în general peste 200) dispuse aproximativ paralel.

„Memoria centrală” (4): înmagazinarea primară de date sau instrucțiuni, pentru accesul rapid de către o unitate centrală de procesare. Constă din înmagazinarea internă a unui „calculator digital” și orice extindere suplimentară, cum ar fi memoria cache sau memoria extinsă accesată nesecvențial.

„Microcircuit microcalculator” (3): un „circuit integrat monolitic” sau un „circuit integrat cu microplachete multichip”, conținând o unitate aritmetică logică (ALU), capabilă să execute instrucțiuni cu caracter general dintr-o memorie internă, asupra datelor conținute în memoria internă.

NB:   Memoria internă poate fi extinsă printr-o memorie externă.

„Microcircuit microprocesor” (3): un „circuit integrat monolitic” sau un „circuit integrat cu microplachete multichip”, conținând o unitate aritmetică logică (ALU), capabilă să execute instrucțiuni cu caracter general dintr-o memorie externă.

NB 1:   „Microcircuitul microprocesor” nu conține în mod normal memorie încorporată accesibilă utilizatorului, deși o memorie încorporată în microplachetă poate fi folosită la îndeplinirea funcției sale logice.

NB 2:   Această definiție include seturile de microplachete care sunt concepute să lucreze împreună pentru a realiza funcția de „microcircuit microprocesor”.

„Microorganisme” (1 și 2): bacterii, virusuri, micoplasme, rickettsii, chlamydii sau fungi indiferent dacă sunt naturale, selecționate sau modificate, fie sub formă de „culturi vii izolate” sau ca material care include material viu care a fost în mod deliberat inoculat sau contaminat cu astfel de culturi.

„Modul specific” (0, 1 și 9): modulul lui Young exprimat în pascali, echivalent cu N/m2, împărțit la greutatea specifică exprimată în N/m3, măsurată la temperatura de (296 ± 2) K [(23 ± 2) °C] și la umiditatea relativă de (50 ± 5) %.

„Monofilament” (Filament) (1): cea mai mică subdiviziune a fibrei, de obicei cu un diametru de câțiva microni.

„Necesar” (NGT și 1-9): atunci când se aplică „tehnologiei”, desemnează numai acea parte a „tehnologiei” care permite atingerea sau depășirea parametrilor, caracteristicilor sau funcțiunilor supuse controlului. Astfel de „tehnologii”„necesare” pot fi comune pentru diferite produse.

„Oglinzi deformabile” (6) (cunoscute și ca oglinzi optice adaptabile): oglinzi care:

(a) au o singură suprafață de reflexie optică continuă, care este dinamic deformată prin aplicarea unor cupluri sau unor forțe individuale care să compenseze distorsiunile în forma de undă optică incidentă pe oglindă; sau

(b) au multiple elemente de reflexie optică ce pot fi individual sau dinamic repoziționate prin aplicarea de cupluri sau forțe care să compenseze distorsiunile în forma de undă optică incidentă pe oglindă.

„Optimizarea traseului de zbor” (7): o procedură care minimizează deviațiile de la traiectoria dorită în 4 dimensiuni (spațiu și timp) bazată pe maximizarea performanței sau eficacitatea măsurilor de zbor.

„Performanță de vârf ajustabilă” (4): viteză de vârf ajustată la care „calculatoarele digitale” efectuează adunări și înmulțiri cu virgulă mobilă, la 64 biți sau mai mult, fiind exprimată în TeraFLOPS (WT) ponderate, în unități de 1012 operațiuni cu virgulă mobilă pe secundă.

NB:   A se vedea Categoria 4, Nota tehnică.

„Pilă de combustie” (8): dispozitiv electrochimic care convertește energia chimică direct în electricitate în curent continuu (CC) consumând combustibil de la o sursă externă.

„Pixel activ” (6 și 8): elementul minimal (singular) al unei rețele cu corp solid care are funcția de transfer fotoelectric atunci când este expus la radiație luminoasă (electromagnetică).

„Precizie” (2 și 6), caracteristică exprimată de obicei în termeni de imprecizie, adică: deviația maximă, pozitivă sau negativă, a unei valori indicate față de un standard acceptat sau față de valoarea reală.

„Prelucrare în timp real” (2, 6 și 7): prelucrarea datelor cu ajutorul unui sistem informatic operând la un nivel necesar de funcționare, în funcție de resursele disponibile, cu un timp de răspuns garantat, indiferent de încărcarea sistemului, atunci când este stimulat de către un eveniment extern.

„Prelucrarea semnalelor” (3, 4, 5 și 6): prelucrarea semnalelor externe purtătoare de informații, folosind algoritmi cum ar fi compresia timpului, filtrarea, extragerea, selectarea, corelarea, convoluția sau transformările între domenii (de exemplu, transformata Fourier rapidă sau Transformata Walsh).

„Presare hidraulică cu acțiune directă” (2): un proces de deformare care utilizează o cameră flexibilă umplută cu fluid plasată în contact direct cu piesa de prelucrat.

„Presă izostatică” (2): echipament capabil să regleze presiunea într-o cavitate închisă prin intermediul a diverse medii (gaz, lichid, particule solide etc.) cu scopul de a crea în toate direcțiile în interiorul cavității o presiune egal distribuită asupra unei piese de prelucrat sau asupra unui material.

„Producție” (NGT, NTN și toate categoriile): toate fazele de producție, cum ar fi: tehnologia de construcție, producție, fabricare, integrare, asamblare (montare), inspecție, testare, asigurare a calității.

„Produse software” (NGS și toate categoriile): o colecție de unul sau mai multe „programe” sau ‘microprograme’ stocate pe orice suport accesibil.

NB:   ‘Microprogram’: secvență de instrucțiuni elementare, înregistrate într-o memorie specială, a căror execuție este declanșată prin introducerea instrucțiunii sale de referință într-un registru de instrucțiuni.

„Program” (2 și 6): o secvență de instrucțiuni pentru desfășurarea unui proces exprimată într-o formă executabilă sau convertibilă într-o formă executabilă cu ajutorul unui calculator electronic.

„Programabilitate accesibilă utilizatorului” (6): posibilitatea utilizatorului de a introduce, modifica sau înlocui „programe” prin mijloace, altele decât:

(a) modificarea fizică a cablajelor sau interconexiunilor; sau

(b) stabilirea comenzilor de funcționare, inclusiv introducerea de parametri.

„Pulverizare” (1): un procedeu de transformare a unui material în particule prin sfărâmare sau măcinare.

„Putere de vârf” (6): cel mai mare nivel de putere atins în „durata laser”.

„Putere medie de ieșire” (6): energia totală de ieșire a „laserului”, în jouli, împărțită la „durata laserului” în secunde.

„Rachete” (1, 3, 6, 7 și 9): sisteme complete de rachete precum și sisteme de vehicule aeriene fără pilot, capabile să transporte o încărcătură utilă de cel puțin 500 kg la o distanță de cel puțin 300 km.

Radar „Spectru împrăștiat” (6) – vezi „Spectru împrăștiat radar”

„Reactor nuclear” (0): un reactor complet, capabil să funcționeze astfel încât să mențină o reacție controlată autosusținută de fisiune nucleară în lanț. Un „reactor nuclear” include toate componentele din interiorul vasului reactorului sau atașate direct acestuia, echipamente care controlează nivelul puterii din zona activă și componente care în mod normal conțin, vin în contact direct sau controlează agentul primar de răcire din miezul reactorului.

„Repetabilitate” (7): cea mai apropiată armonizare între măsurători repetate ale aceleiași variabile efectuate în aceleași condiții de lucru atunci când între măsurători apar modificări ale condițiilor sau survin perioade de nefuncționare [Referință: IEEE STD 528-2001 (o deviație standard sigma)].

„Rețea de senzori optici pentru controlul zborului” (7): o rețea de senzori optici distribuiți, utilizând fascicule „laser” care furnizează date de control al zborului în timp real pentru o prelucrare locală (la bord).

„Rețea locală” (4, 5): un sistem de comunicații de date care are toate caracteristicele următoare:

(a) asigură comunicarea directă între un anumit număr de ‘dispozitive de date’ independente; și

(b) este limitat într-o zonă geografică de dimensiuni medii (de exemplu, clădire administrativă, uzină, campus, antrepozit).

NB:   ‘Dispozitive de date’: echipamente capabile să transmită sau să recepționeze secvențe de informații numerice.

„Rețea personală” (5): un sistem de comunicații de date care are toate caracteristicile următoare:

(a) permite comunicarea directă între un număr arbitrar de ‘dispozitive de date’ independente sau interconectate; și

(b) este limitat la comunicarea între dispozitive aflate în imediata apropiere a unei persoane sau a unui controler (de exemplu, o singură încăpere, un singur birou sau un singur automobil).

Notă tehnică:

‘Dispozitive de date’: echipamente capabile să transmită sau să recepționeze secvențe de informații numerice.

„Rețea plan focală” (6 și 8): un strat planar liniar sau bidimensional sau o combinație de strate planare ale unor elemente detectoare individuale, cu sau fără electronică de citire, care funcționează în planul focal.

NB:   Prezenta definiție nu cuprinde o mulțime de elemente detectoare unice nici detectoare cu două, trei sau patru elemente, cu condiția ca întârzierea în timp și integrarea să nu se poată realiza în cadrul elementului.

„Rezistența specifică la rupere” (0, 1 și 9): rezistența maximă la rupere exprimată în pascali, echivalentă cu N/m2 împărțit la greutatea specifică exprimată în N/m3, măsurată la temperatura de (296 ± 2) K [(23 ± 2) °C] și la umiditatea relativă de (50 ± 5) %.

„Rezoluție” (2): incrementul minim al unui dispozitiv de măsurare; pentru instrumentele digitale, bitul cel mai puțin semnificativ (Ref. ANSI B-89.1.12).

„Robot” (2 și 8): un mecanism de manipulare, de tipul cu traiectorie continuă sau punct cu punct, care poate utiliza senzori și care prezintă toate caracteristicile următoare:

(a) este multifuncțional;

(b) este capabil să poziționeze sau să orienteze materiale, piese, scule sau dispozitive speciale prin intermediul unor mișcări variabile în spațiu tridimensional;

(c) încorporează trei sau mai multe dispozitive de deservire cu buclă închisă sau deschisă (inclusiv motoarele pas cu pas); și

(d) este dotat cu „programabilitate accesibilă utilizatorului” prin metoda de învățare/redare (învață și repetă) sau prin intermediul unui calculator electronic care poate fi un controler logic programabil, adică fără intervenție mecanică.

NB:   Definiția de mai sus nu include următoarele dispozitive:

1.   mecanisme de manipulare cu comandă exclusiv manuală sau controlabile prin telecomandă;

2.   mecanisme de manipulare cu secvență fixă, adică dispozitive mobile automatizate ale căror mișcări sunt programate și limitate prin mijloace mecanice. Mișcările programate sunt limitate mecanic prin folosirea opritoarelor fixate, cum ar fi camele sau tijele. Secvența de mișcări și alegerea traiectoriilor sau unghiurilor nu sunt variabile sau modificabile prin mijloace mecanice, electronice sau electrice;

3.   mecanisme de manipulare cu secvență variabilă și cu comandă mecanică, adică dispozitive mobile automatizate, ale căror mișcări sunt programate și limitate prin mijloace mecanice. Mișcările programate sunt limitate mecanic prin opritoare fixe dar reglabile, cum ar fi camele sau tijele. Secvența mișcărilor și alegerea traiectoriilor sau unghiurilor sunt variabile în limitele configurației programate. Variațiile sau modificările configurației programate (de exemplu schimbarea camelor sau tijelor) pe una sau mai multe axe de mișcare sunt realizate exclusiv prin operații mecanice;

4.   mecanisme de manipulare cu secvență variabilă ce nu sunt servoasistate, adică dispozitive mobile automatizate, ale căror mișcări sunt programate și limitate prin mijloace mecanice. Programul este variabil, dar secvența este inițiată numai de semnalul binar provenind de la dispozitivele electrice binare sau de la opritoarele reglabile cu limitare mecanică;

5.   cărucioare macara cu platformă, definite ca sisteme de manipulare funcționând în coordonate carteziene, construite ca parte integrantă a unui ansamblu vertical de compartimente de înmagazinare și concepute pentru accesul la conținutul acestor compartimente în vederea stocării sau preluării.

„Salt de frecvență” (5): o formă a „spectrului împrăștiat” în care frecvența de emisie pe un singur canal de comunicație este făcută să fie schimbată printr-o secvență aleatoare sau pseudoaleatoare de pași discreți.

„Salt de frecvență radar” (6): tehnică de orice tip cu care se modifică, potrivit unei secvențe pseudo-aleatoare, frecvența purtătoare a unui emițător radar în impulsuri, între impulsuri sau între grupe de impulsuri, cu o mărime egală sau mai mare decât lățimea benzii impulsului.

„Securitatea informațiilor” (4 și 5): toate mijloacele și funcțiunile care asigură accesibilitatea, confidențialitatea sau integritatea informațiilor sau comunicațiilor, exclusiv mijloacele și funcțiunile de protecție împotriva defecțiunilor. Sunt incluse în special „criptografia”, „activarea criptografică”, ‘criptanaliza’, protecția împotriva emisiilor compromițătoare și securitatea calculatorului.

NB:   ‘Criptanaliza’: analiza unui sistem criptografic sau a datelor de ieșire și intrare ale sistemului, realizată în scopul de a obține variabile confidențiale sau informații importante, inclusiv textul în clar.

„Semifabricate din fibre de carbon” (1): ansamblu ordonat de fibre, impregnate sau neimpregnate, urmărind constituirea cadrului unei piese, anterior introducerii „matricei” pentru formarea unui „compozit”.

„Semnalizare pe canal comun” (5): o metodă de semnalizare în care un singur canal, situat între centrale telefonice, transmite, prin intermediul mesajelor etichetate, informații de semnalizare referitoare la o multitudine de circuite sau apeluri, precum și alte informații de genul celor pentru administrarea rețelei.

„Sensibilitate radiantă”: sensibilitate radiantă (mA/W) = 0,807 × (lungime de undă în nm) × eficiența cuantică (QE).

Notă tehnică:

QE este în general exprimată sub formă de procent; totuși, în sensul acestei formule, QE este exprimată sub formă de zecimală mai mică decât unu, de exemplu 78 % este 0,78.

„Senzori de imagine monospectrali” (6): sunt capabili să achiziționeze date imagistice dintr-o bandă spectrală discretă.

„Senzori de imagine multispectrali” (6): senzori în măsură să efectueze o achiziție simultană sau în serie de date de imagine, provenite din două sau mai multe benzi spectrale discrete. Senzorii având mai mult de 20 de benzi spectrale discrete sunt uneori denumiți senzori de imagine hiperspectrali.

„SHPL” este echivalent cu „laser de putere ultraînaltă”.

„Sintetizor de frecvență” (3): orice tip de sursă de frecvență, indiferent de metoda efectiv utilizată, care furnizează o multitudine de frecvențe de ieșire simultane sau succesive, de la una sau mai multe ieșiri, controlate de, derivate din sau ordonate după un număr mai mic de frecvențe standard (sau etaloane).

„Sistem anticuplu cu controlul mișcării circulare sau sistem de control al direcției cu controlul mișcării circulare” (7): sistem ce folosește aerul suflat peste suprafețe aerodinamice în scopul de a crește sau controla forțele generate de aceste suprafețe.

„Sisteme active pentru controlul zborului” (7): sisteme având funcția de a împiedica deplasările sau încărcările structurale nedorite ale „aeronavelor” și rachetelor prin prelucrarea autonomă a datelor de ieșire primite de la mai mulți senzori și furnizarea în consecință a comenzilor preventive necesare pentru realizarea controlului automat.

„Sisteme de compensare” (6): constau într-un senzor scalar primar, unul sau mai mulți senzori de referință (de exemplu, magnetometre vector) și software care permite reducerea zgomotului de rotație al corpului rigid al platformei.

„Sisteme de Navigație Bazate pe Date de Referință” („DBRN”) (7): sisteme care utilizează surse variate de date de cartare topografică determinate anterior, integrate, pentru a asigura informații de navigație precise în condiții dinamice. Sursele de date includ hărți batimetrice, hărți ale cerului, hărți gravitaționale, hărți magnetice sau hărți digitale de teren 3D.

„Sisteme expert” (7): sisteme care oferă rezultate prin aplicarea regulilor la datele care sunt memorate independent de „program” și care sunt apte de oricare din următoarele caracteristici:

(a) modificarea în mod automat a „codului sursă” introdus de utilizator;

(b) furnizarea de cunoștințe legate de o clasă de probleme în limbaj cvasinatural; sau

(c) achiziționarea de cunoștințe necesare pentru dezvoltarea lor (instruire simbolică).

„Sistemele FADEC” (7 și 9): sistemele de control electronic digital complet autoritar al motorului – un sistem de control electronic digital pentru un motor de tip turbină cu gaz care poate controla în mod autonom motorul în integralitatea domeniului de operare de la pornirea motorului până la oprirea acestuia, atât în condiții normale, cât și în condiții de defectare.

„Spectru împrăștiat” (5): tehnică prin care energia dintr-un canal de comunicații în bandă relativ îngustă este împrăștiată pe un spectru de energie mult mai larg.

„Spectru împrăștiat radar” (6): orice tehnică de modulare pentru repartiția energiei emisă de un semnal cu o bandă de frecvență relativ îngustă, pe o bandă de frecvență mult mai largă, folosind codificarea aleatorie sau pseudoaleatorie.

„Stabilitate” (7): Deviația standard (1 sigma) a variației unui anumit parametru de la valoarea sa calibrată măsurată în condiții de temperatură stabilă. Ea poate fi exprimată ca o funcție de timp.

„Stat participant” (7 și 9): stat participant la Aranjamentul de la Wassenaar.

„State care sunt (nu sunt) părți la Convenția privind interzicerea armelor chimice” (1): acele state pentru care Convenția privind interzicerea dezvoltării, producerii, stocării și folosirii armelor chimice a intrat (nu a intrat) în vigoare.

„Subansamblu de ghidare” (7): sistem ce asociază un proces de măsură și de calcul al poziției și vitezei unui vehicul cu un proces de calcul și transmitere de instrucțiuni la sistemul de comandă al vehiculului în vederea corectării traiectoriei sale.

„Substrat” (3): o foaie de material de bază cu sau fără o schemă de conexiuni, pe care sau în care, pot fi plasate ‘componente discrete’, circuite integrate sau ambele.

NB 1:   ‘Componentă discretă’: un ‘element de circuit’ în capsulă separată, dispunând de propriile conexiuni externe.

NB 2:   ‘Element de circuit’: un singur element funcțional activ sau pasiv al unui circuit electronic, cum sunt o diodă, un tranzistor, o rezistență, un condensator etc.

„Substrat brut” (6): compuși monolitici cu dimensiuni corespunzătoare pentru producerea de elemente optice, cum ar fi oglinzi sau ferestre optice.

„Subunitate de toxină” (1): un component separat structural și funcțional dintr-o „toxină”.

„Superaliaj” (2 și 9): aliaj pe bază de nichel, cobalt sau fier care prezintă o rezistență superioară față de orice aliaj din seria AISI 300 la temperaturi mai mari de 922 K (649 °C) în condiții de mediu și funcționare extreme.

„Superconductor” (1, 3, 5, 6 și 8): materiale (adică metale, aliaje sau compuși), care își pot pierde în totalitate rezistența electrică (adică pot căpăta o conductivitate electrică infinită și pot transporta curenți electrici foarte mari fără a produce căldură prin efectul Joule).

NB:   Starea „superconductoare” a unui material este caracterizată individual de o „temperatură critică”, un câmp magnetic critic, care este funcție de temperatură și de densitatea critică a curentului, care este oricum funcție atât de câmp magnetic, cât și de temperatură.

„Tehnologie” (NGT, NTN și toate categoriile): informații specifice necesare pentru „dezvoltarea”, „producția” sau „utilizarea” produselor. Aceste informații iau forma de ‘date tehnice’ sau ‘asistență tehnică’.

NB 1:   ‘Asistența tehnică’ poate lua forma de instrucțiuni, procedee practice, instruire, cunoștințe aplicate și servicii de consultanță și poate implica transferul de ‘date tehnice‘.

NB 2:   ‘Datele tehnice’ se prezintă sub forma unor fotocopii, planuri, diagrame, modele, formule, tabele, proiecte și specificații tehnice, manuale și instrucțiuni scrise sau înregistrate pe alte suporturi sau dispozitive, cum ar fi discuri, benzi, memorii numai pentru citire.

„Temperatură critică” (1, 3 și 5): temperatură (uneori indicată ca temperatură de tranziție) a unui material „superconductor” la care materialul pierde total rezistența la trecerea curentului electric continuu.

„Timp de comutare a frecvenței” (3 și 5): durata (adică întârzierea) necesară atunci când se efectuează o comutare de la o frecvență de ieșire precizată inițială pentru a ajunge la sau aproape de ± 0,05 % dintr-o frecvență de ieșire precizată finală. Produsele care au o gamă de frecvențe precizate de mai puțin de ± 0,05 % în jurul frecvenței centrale sunt definite a fi incapabile de comutarea frecvenței.

„Timp de întârziere a propagării pe poarta de bază” (3): valoarea întârzierii propagării, corespunzătoare porții de bază folosite într-un „circuit integrat monolitic”. Poate fi specificată, pentru o „familie” dată de „circuite integrate monolitice”, fie ca întârziere a propagării pe poarta tipică, fie ca întârziere tipică a propagării pe poartă.

NB 1:   „Timpul de întârziere a propagării pe poarta de bază” nu trebuie confundat cu întârzierea intrării/ieșirii la un „circuit integrat monolitic” complex.

NB 2:   „Familia” constă din toate circuitele integrate pentru care toate cele ce urmează sunt aplicate, cu excepția cazurilor în care metodologia lor de fabricație și caracteristicile le absolvă de respectivele funcțiuni:

(a)   arhitectură comună de hardware și software;

(b)   proiectare și proces tehnologic comun; și

(c)   caracteristici de bază comune.

„Timp de setare” (stabilire) (3): timpul necesar ca valoarea de ieșire să ajungă la 1/2 bit din valoarea finală la comutarea între oricare două niveluri ale convertorului.

„Toleranță la deranjamente” (4): capacitatea unui sistem informatic, ca după o funcționare defectuoasă a oricăreia din componentele sale hard sau „software”, să continue să funcționeze fără intervenție umană, la un nivel, care să asigure continuitatea în funcționare, integritatea datelor și reluarea funcționării normale într-un timp dat.

„Toron” (1): fascicul de ‘fibre’ torsionate.

NB:   ‘Fibră’: o mulțime de „monofilamente” (în general peste 200) dispuse aproximativ paralel.

„Toxine” (1 și 2): toxine sub formă de preparate sau de amestecuri izolate în mod deliberat, produse printr-un procedeu oarecare, altele decât toxinele prezente ca și contaminanți în alte materiale precum probe patologice, culturi, produse alimentare sau stocuri de semințe de „micro-organisme”.

„Traductoare de presiune” (2): dispozitive care transformă valorile măsurării presiunii în semnal electric.

„Traiecte în sistem” (6): relevarea poziției unei aeronave în zbor, prelucrată, corelată, actualizată (prin combinarea datelor oferite de radar cu cele privind poziția din planul de zbor) și destinată controlorilor de la centrul de control al traficului aerian.

„Uraniu îmbogățit în izotopi 235 sau 233” (0): uraniu conținând izotopul 235 sau 233, sau pe amândoi, în care raportul sumei cantităților de izotopi 235 și 233, la cantitatea de izotop 238, este mai mare decât raportul dintre cantitățile de izotopi 235 și 238 din uraniul natural (0,71 %).

„Uraniu natural” (0): uraniu conținând amestecul de izotopi care se găsește în natură.

„Uraniu sărăcit” (0): uraniu ce conține izotopul 235 sub nivelul întâlnit în natură.

„Urmărirea automată a țintei” (6): o tehnică de procesare care permite să se determine și să se furnizeze automat, ca ieșire, o valoare extrapolată a celei mai probabile poziții a țintei, în timp real.

„Utilizare” (NGT, NTN și toate categoriile): exploatarea, instalarea (inclusiv instalarea pe amplasament), întreținerea (verificarea), repararea, revizia generală și modernizarea.

„Vaccin” (1): un preparat după o formulă farmaceutică care este obiectul unei licențe eliberate de către autoritățile de reglementare fie din țara producătoare, fie din țara utilizatoare, sau al unei autorizații de comercializare sau de testare clinică din partea acestor autorități, destinat să stimuleze un răspuns imunitar de protecție la oameni sau animale în vederea prevenirii unei boli la cei cărora le este administrat.

„Vehicul aerian fără pilot” (9): aeronavă capabilă să decoleze și să efectueze un zbor controlat, precum și să navigheze fără prezență umană la bord.

„Vehicul mai ușor decât aerul” (9): baloane sau dirijabile care utilizează, pentru a se ridica, aer cald sau alte gaze mai ușoare decât aerul, cum ar fi heliul sau hidrogenul.

„Vehicul spațial” (7 și 9): sateliți activi sau pasivi și sonde spațiale.

„Viteză de deviație” (giroscop) (7): componenta semnalului de ieșire al unui giroscop care este funcțional independentă de semnalul de intrare. Se exprimă în unități de viteză unghiulară (IEEE STD 528-2001).

„Viteză de transfer digital” (def): viteza totală a biților de informație care sunt transferați direct oricărui tip de mediu informatic.

NB:   A se vedea, de asemenea, „viteză de transfer digital totală”.

„Viteză de transfer digital totală” (5): numărul de biți, inclusiv biții de codificare a liniei, generali și așa mai departe, pe unitatea de timp, care este vehiculat între echipamentele corespondente într-un sistem numeric de comunicații.

NB:   A se vedea, de asemenea, „viteză de transfer digital”.

CATEGORIA 0

SUBSTANȚE, INSTALAȚII ȘI ECHIPAMENTE NUCLEARE

0ASisteme, echipamente și componente

0A001„Reactoare nucleare”, echipamente și componente ale acestora special concepute sau pregătite, după cum urmează:

(a) „reactoare nucleare”;

(b) vase metalice sau părți majore fabricate ale acestora, inclusiv capacul vasului de presiune al reactorului, special concepute sau pregătite să conțină zona activă a „reactorului nuclear”;

(c) echipamente de manipulare special concepute sau pregătite pentru a introduce sau a extrage combustibilul dintr-un „reactor nuclear”;

(d) bare de control special concepute sau pregătite pentru controlul procesului de fisiune într-un „reactor nuclear”, structurile de susținere sau suspensie ale acestora, mecanismele de acționare și tuburile de ghidare ale barelor;

(e) tuburi sub presiune special concepute sau pregătite să conțină elementele combustibile și agentul primar de răcire a unui „reactor nuclear” la o presiune de operare care depășește 5,1 MPa;

(f) zirconiu metalic și aliaje, sub formă de tuburi sau de ansambluri de tuburi, în care raportul în greutate hafniu/zirconiu este mai mic de 1:500, special concepute sau pregătite pentru a fi utilizate într-un „reactor nuclear”;

(g) pompe de răcire, special concepute sau pregătite pentru a circula agentul primar de răcire a „reactoarelor nucleare”;

(h) „componente interne ale reactorului nuclear” special concepute sau pregătite pentru a fi utilizate într-un „reactor nuclear”, inclusiv coloanele de susținere a miezului reactorului, canalele de combustibil, ecranele termice, deflectoarele, plăcile rețea ale zonei active și plăcile difuzorului;

Notă:   În 0A001.h, „componente interne ale reactorului nuclear” înseamnă orice structuri majore din vasul reactorului care îndeplinesc una sau mai multe funcții, cum sunt susținerea zonei active, menținerea alinierii combustibilului, ghidarea agentului primar de răcire, asigurând ecranarea la radiații a vasului reactorului și ghidarea instrumentației din zona activă.

(i) schimbătoare de căldură (generatoare de abur) special concepute sau pregătite pentru a fi utilizate în circuitul primar de răcire a unui „reactor nuclear”;

(j) instrumente de detecție și măsură a neutronilor, special concepute sau pregătite pentru determinarea nivelurilor fluxului de neutroni în zona activă a „reactorului nuclear”.

0BEchipamente de testare, inspecție si producție

0B001Instalații de separare a izotopilor „uraniului natural”, „uraniului sărăcit” și ai „materialelor fisionabile speciale”, precum și echipamente și componente special concepute sau pregătite pentru acest scop, după cum urmează:

(a) instalații special concepute pentru separarea izotopilor „uraniului natural”, „uraniului sărăcit” și ai „materialelor fisionabile speciale”, după cum urmează:

1. instalații de separare centrifugale pentru gaz;

2. instalații de separare prin difuzie gazoasă;

3. instalații de separare aerodinamică;

4. instalații de separare prin schimb chimic;

5. instalații de separare prin schimb de ioni;

6. instalații de separare a izotopilor prin iradierea „laser” a vaporilor atomici (AVLIS);

7. instalații de separare a izotopilor prin iradierea „laser” a moleculelor (MLIS);

8. instalații de separare din plasmă;

9. instalații electromagnetice de separare;

(b) centrifuge cu gaz și ansambluri și componente, special concepute sau pregătite pentru procesul de separare în centrifuge cu gaz, după cum urmează:

Notă:   În 0B001.b, prin „material cu un raport rezistență-densitate ridicat” se înțelege oricare din materialele următoare:

(a)   oțel maraging cu o rezistență maximă la tracțiune egală cu 2 050 MPa sau mai mare;

(b)   aliaje de aluminiu cu o rezistență maximă la tracțiune egală cu 460 MPa sau mai mare; sau

(c)   „materiale fibroase sau filamentare” cu un „modul specific” mai mare de 3,18 × 106 m și o „rezistență specifică la tracțiune” mai mare de 76,2 × 103 m.

1. centrifuge cu gaz;

2. ansambluri complete de rotoare;

3. tuburi rotoare cilindrice cu o grosime a peretelui egală sau mai mică de 12 mm și un diametru cuprins între 75 mm și 400 mm, confecționați din „materiale cu un raport rezistență-densitate ridicat”;

4. inele sau burdufuri cu o grosime a peretelui egală sau mai mică de 3 mm și un diametru cuprins între 75 mm și 400 mm, pentru a furniza un suport local tubului rotor sau pentru a lega un număr de tuburi rotoare, realizate din „materiale cu un raport rezistență-densitate ridicat”;

5. deflectoare cu un diametru cuprins între 75 mm și 400 mm destinate a fi montate în interiorul tubului rotor, realizate din „materiale cu un raport rezistență-densitate ridicat”;

6. garnituri de etanșare superioare/inferioare cu un diametru cuprins între 75 mm și 400 mm concepute pentru a fi montate la capetele tubului rotor și realizate din „materiale cu un raport rezistență-densitate ridicat”;

7. lagăre cu suspensie magnetică care constau dintr-un electromagnet inelar suspendat în interiorul unei carcase realizate din sau căptușite cu „materiale rezistente la efectul de coroziune al UF6” care conțin un mediu de amortizare și având un cuplaj magnetic cu o piesă polară sau cu al doilea magnet fixat la partea superioară a rotorului;

8. lagăre special concepute, ce conțin un ansamblu pivot-capac montat la un dispozitiv de amortizare;

9. pompe moleculare care constau din cilindri cu caneluri elicoidale pe suprafețele interne obținute prin extruziune sau prelucrare mecanică și alezare interioară;

10. statoare de formă inelară pentru motoare multifazice de curent alternativ și cu histerezis (sau cu reluctanță), pentru funcționarea sincronă în vid, într-un domeniu de frecvență de la 600 Hz la 2 000 Hz și într-un interval de putere de la 50 VA la 1 000 VA;

11. incinte/carcase ale dispozitivului centrifugal care conțin ansamblul rotor tubular al unui dispozitiv centrifugal de gaz, constituite dintr-un cilindru rigid al cărui perete are grosimea de cel mult 30 mm, cu capetele prelucrate mecanic cu precizie, și realizate din sau protejate cu „materiale rezistente la efectul de coroziune al UF6”;

12. dispozitive de captare, compuse din tuburi cu un diametru interior de cel mult 12 mm pentru extracția UF6 sub formă de gaz din interiorul tubului rotorului centrifugei, pe principiul tubului Pitot, realizate din sau protejate cu „materiale rezistente la efectul de coroziune al UF6”;

13. schimbătoare de frecvență (convertori sau invertori) special concepute sau pregătite pentru alimentarea statoarelor motoarelor utilizate în procedeul de îmbogățire cu ajutorul dispozitivelor centrifugale pentru gaz și care au toate caracteristicile următoare, precum și componentele special concepute pentru acestea:

(a) frecvența multifazică de ieșire cuprinsă între 600 Hz și 2 000 Hz;

(b) control al frecvenței mai bun de 0,1 %;

(c) distorsiunea armonică sub 2 %; și

(d) randament mai mare de 80 %;

14. robineți cu etanșare tip burduf realizați din sau protejați cu „materiale rezistente la efectul de coroziune al UF6” cu un diametru de la 10 mm la 160 mm;

(c) echipamente și componente special concepute sau pregătite pentru procedeul de separare prin difuzie gazoasă, după cum urmează:

1. bariere de difuzie gazoasă realizate din materiale poroase metalice, polimerice sau ceramice rezistente la efectul de coroziune al UF6, cu o dimensiune a porilor de la 10 nm la 100 nm, cu o grosime egală cu 5 mm sau mai mică și pentru configurații tubulare, cu un diametru egal cu 25 mm sau mai mic;

2. carcase de difuzie gazoasă realizate din sau protejate cu „materiale rezistente la efectul de coroziune al UF6”;

3. compresoare (axiale, centrifugale sau volumetrice) sau suflante de gaz care au o capacitate de aspirație a UF6 de 1 m3/min sau mai mult și o presiune de descărcare ce poate atinge 666,7 kPa, realizate din sau protejate cu „materiale rezistente la efectul de coroziune al UF6”;

4. garnituri de etanșare a arborilor compresoarelor sau suflantelor menționate la 0B001.c.3 și concepute pentru un debit de scurgere al tamponului de gaz mai mic de 1 000 cm3/min;

5. schimbătoare de căldură realizate din aluminiu, cupru, nichel sau aliaje cu un conținut de nichel mai mare de 60 % sau din combinații ale acestor metale sub formă de tuburi căptușite, concepute pentru a funcționa la o presiune inferioară celei atmosferice, cu o rată de scurgere care limitează creșterea de presiune la mai puțin de 10 Pa pe oră la o presiune diferențială de 100 kPa;

6. robineți cu etanșare tip burduf realizate din sau protejate cu „materiale rezistente la efectul de coroziune al UF6” cu un diametru de la 40 mm la 1 500 mm;

(d) echipamente și componente, special concepute sau pregătite pentru procedeul de separare aerodinamică:

1. ajutajele de separare care constau din canale curbate, prevăzute cu crestături, cu raza de curbură mai mică de 1 mm, rezistente la efectul de coroziune al UF6 și care au în interior o muchie care separă fluxul de gaz prin ajutaj în două fluxuri;

2. tuburi cilindrice sau conice cu canale de admisie tangențiale comandate de flux (tuburi vortex), realizate din sau protejate cu „materiale rezistente la efectul de coroziune al UF6”, cu un diametru cuprins între 0,5 cm și 4 cm și un raport lungime/diametru mai mic sau egal cu 20:1 și echipate cu unul sau mai multe căi de admisie tangențiale;

3. compresoare (axiale, centrifugale sau volumetrice) sau suflante de gaz care au o capacitate de aspirație de 2 m3/min sau mai mult, realizate din sau protejate cu „materiale rezistente la efectul de coroziune al UF6” și garniturile corespunzătoare de etanșare a arborilor;

4. schimbătoare de căldură realizate din sau protejate cu „materiale rezistente la efectul de coroziune al UF6”;

5. incinte pentru elementele de separare aerodinamică, realizate din sau protejate cu „materiale rezistente la efectul de coroziune al UF6” care pot conține tuburi vortex sau ajutaje de separare;

6. vane cu burduf realizate din sau protejate cu „materiale rezistente la efectul de coroziune al UF6” cu un diametru de la 40 la 1 500 mm;

7. sisteme de separare a UF6 și a gazului purtător (hidrogen sau heliu) pentru a reduce conținutul de UF6 la 1 ppm sau mai puțin, care includ:

(a) schimbătoare de căldură criogenice și crioseparatoare capabile să atingă temperaturi mai mici sau egale cu 153 K (– 120 °C);

(b) aparate de refrigerare criogenică capabile să atingă temperaturi mai mici sau egale cu 153 K (– 120 °C);

(c) unități de separare cu ajutaje cu jet sau unități de separare cu vortex pentru separarea UF6 de gazul purtător;

(d) capcane de frig pentru UF6 capabile să păstreze temperaturi mai mici sau egale cu 253 K (– 20 °C);

(e) echipamente și componente special concepute sau pregătite pentru procedeul de separare prin schimb chimic:

1. coloane de schimb rapid lichid-lichid în contracurent cu un timp de staționare de 30 secunde sau mai puțin și rezistente la acțiunea corozivă a soluțiilor de acid clorhidric concentrat (de exemplu, realizate din sau protejate cu sticlă sau materiale plastice corespunzătoare de tipul polimeri de fluorocarburi);

2. contactori centrifugali de schimb rapid lichid-lichid, cu un timp de staționare de 30 secunde sau mai puțin, rezistenți la coroziunea soluțiilor de acid clorhidric concentrat (de exemplu, confecționați din sau protejați cu sticlă sau materiale plastice corespunzătoare de tipul polimeri de fluorcarburi);

3. celule de reducere electrochimică, rezistente la efectul de coroziune al soluțiilor de acid clorhidric concentrat, destinate reducerii uraniului dintr-o stare de valență la alta;

4. echipamente de alimentare cu celule de reducere electrochimică, pentru prelevarea U+4 din fluxul organic și, pentru părțile în contact cu fluxul, realizate din sau protejate cu materiale corespunzătoare (de exemplu, sticlă, polimeri de fluorcarburi, sulfat de polifenil, polieter sulfonat și grafit impregnat cu rășină);

5. sisteme de pregătire a alimentării pentru producerea soluțiilor de clorură de uraniu de mare puritate, compuse din echipamente de purificare prin dizolvare, extracție cu solvenți și/sau schimb de ioni, precum și celulele electrolitice pentru reducerea uraniului U+6 sau U+4 la U+3;

6. sisteme de oxidare a uraniului de la U+3 la U+4;

(f) echipamente și componente special concepute sau pregătite pentru procedeul de separare prin schimb de ioni, după cum urmează:

1. rășini schimbătoare de ioni cu reacție rapidă, rășini poroase macroreticulare sau peliculare ale căror grupări active de schimb chimic se limitează la un strat superficial care acoperă un suport poros inactiv și alte structuri compozite sub o formă adecvată, inclusiv sub formă de particule sau de fibre cu un diametru de 0,2 mm sau mai mic, rezistente la soluții de acid clorhidric concentrat și concepute pentru a obține un timp de înjumătățire a vitezei de schimb mai mici de 10 s și care pot funcționa la temperaturi cuprinse între 373 K (100 °C) și 473 K (200 °C);

2. coloane schimbătoare de ioni (cilindrice) cu un diametru mai mare de 1 000 mm, realizate din sau căptușite cu materiale rezistente la acid clorhidric concentrat (de exemplu, titan sau materiale plastice pe bază de fluorocarbon) și capabile să funcționeze la temperaturi cuprinse între 373 K (100 °C) și 473 K (200 °C) și la presiuni mai mari de 0,7 MPa;

3. sisteme schimbătoare de ioni cu reflux (sisteme de oxidare sau reducere chimică sau electrochimică) pentru regenerarea agenților chimici de reducere sau de oxidare utilizați în cascadele pentru intensificarea schimbului de ioni;

(g) echipamente și componente special concepute sau pregătite pentru procedeul de separare a izotopilor prin iradierea „laser” a vaporilor atomici (AVLIS sau SILVA), după cum urmează:

1. tunuri electronice de mare putere (cu fascicul îngust sau cu baleiaj), care furnizează o putere mai mare de 2,5 kW/cm, destinate a fi utilizate în sistemele de vaporizare a uraniului;

2. sisteme de manipulare a uraniului metalic lichid pentru uraniu topit sau aliaje de uraniu topite, care constau din creuzete realizate din sau acoperite cu materiale rezistente la căldura și la coroziune (de exemplu, tantal, grafit acoperit cu oxid de ytriu, grafit acoperit cu alți oxizi de pământuri rare sau amestecuri de aceste substanțe) și echipamente de răcire a creuzetelor;

NB:   A SE VEDEA, DE ASEMENEA, 2A225.

3. sisteme colectori pentru produse și reziduuri, realizate din sau căptușite cu materiale rezistente la căldură și la coroziunea uraniului în stare lichidă sau de vapori, cum sunt cele de grafit acoperit cu oxid de ytriu sau tantal;

4. incinte de module separatoare (vase cilindrice sau paralelipipedice) care permit instalarea sursei de vapori de uraniu metalic, a tunurilor de electroni și a colectorilor pentru produse și reziduuri;

5. „lasere” sau sisteme „laser” pentru separarea izotopilor de uraniu prevăzuți cu un stabilizator de frecvență pentru a putea să funcționeze pe perioade lungi;

NB:   A SE VEDEA, DE ASEMENEA, 6A005 ȘI 6A205.

(h) echipamente și componente special concepute sau pregătite pentru procedeul de separare izotopică moleculară cu „laser” (MLIS) sau reacție chimică prin activare laser izotopi-selectivă (CRISLA):

1. ajutaje de descărcare supersonică pentru răcirea amestecurilor de UF6 și a gazelor purtătoare până la 150 K (– 123 °C) sau mai puțin și realizate din „materiale rezistente la efectul de coroziune al UF6”;

2. colectori pentru filtrarea produselor din pentafluorură de uraniu (UF5), compuse din colectori sau combinații de colectori cu filtru, cu impact sau tip ciclon și constituite din „materiale rezistente la efectul de coroziune al UF5/UF6”;

3. compresoare realizate din sau căptușite cu „materiale rezistente la efectul de coroziune al UF6” și garniturile de etanșare ale arborilor acestora;

4. echipamente pentru fluorurarea UF5 (solid) la UF6 (gaz);

5. sisteme de separare a UF6 de gazul purtător (de exemplu, azot sau argon) care cuprind următoarele echipamente:

(a) schimbătoare de căldură criogenice și crioseparatoare capabile să atingă temperaturi mai mici sau egale cu 153 K (– 120 °C);

(b) aparate de refrigerare criogenică capabile să atingă temperaturi mai mici sau egale cu 153 K (– 120 °C);

(c) capcane de frig pentru UF6 capabile să păstreze temperaturi mai mici sau egale cu 253 K (– 20 °C);

6. „lasere” sau sisteme „laser” pentru separarea izotopilor de uraniu prevăzuți cu un stabilizator de frecvență pentru a putea să funcționeze pe perioade lungi;

NB:   A SE VEDEA, DE ASEMENEA, 6A005 ȘI 6A205.

(i) echipamente și componente special concepute sau pregătite pentru procedeul de separare cu plasmă:

1. surse de energie cu microunde și antene pentru producerea sau accelerarea ionilor cu frecvența de ieșire mai mare de 30 GHz și putere medie de ieșire mai mare de 50 kW;

2. bobine de excitație ionică, de radiofrecvență, pentru frecvențe mai mari de 100 kHz și capabile să suporte o putere medie mai mare de 40 kW;

3. sisteme generatoare de plasmă de uraniu;

4. sisteme de manipulare a metalelor lichide pentru uraniu sau aliaje de uraniu lichide, care constau din creuzete realizate din sau acoperite cu materiale rezistente la căldură și la coroziune (de exemplu, tantal, grafit acoperit cu oxid de ytriu, grafit acoperit cu alți oxizi de pământuri rare sau amestecuri de aceste substanțe) și echipamente de răcire ale creuzetelor;

NB:   A SE VEDEA, DE ASEMENEA, 2A225.

5. colectori pentru produse și reziduuri, realizate din sau căptușite cu materiale rezistente la căldură și la coroziunea uraniului în stare de vapori, cum sunt cele de grafit acoperit cu oxid de ytriu sau tantal;

6. incinte cu module separatoare (cilindrice) pentru instalarea sursei de plasmă de uraniu, a bobinei de excitație de radiofrecvență și a colectorilor de produs și de reziduuri, realizate dintr-un material adecvat nemagnetic (de exemplu, oțel inoxidabil);

(j) echipamente și componente, special concepute și pregătite pentru procedeul de separare electromagnetică, după cum urmează:

1. surse de ioni singulare sau multiple, formate dintr-o sursă de vapori, ionizator și accelerator de fascicul, realizate din materiale nemagnetice adecvate (de exemplu, grafit, oțel inoxidabil sau cupru) și capabile sa furnizeze un curent total de ionizare egal cu 50 mA sau mai mare;

2. colectori de ioni cu două sau mai multe fante sau buzunare pentru colectarea fasciculelor de ioni de uraniu îmbogățit sau sărăcit, realizate din materiale adecvate nemagnetice (de exemplu, grafit sau oțel inoxidabil);

3. incinte vidate pentru separatorii electromagnetici de uraniu, realizați din materiale nemagnetice (de exemplu, oțel inoxidabil) și proiectați pentru a funcționa la presiuni mai mici sau egale cu 0,1 Pa;

4. piese polare cu un diametru mai mare de 2 m;

5. surse de alimentare de înaltă tensiune pentru surse de ioni, care au toate caracteristicile următoare:

(a) capabile de o funcționare permanentă;

(b) tensiunea de ieșire mai mare sau egală cu 20 000 V;

(c) curent de ieșire mai mare sau egal cu 1 A; și

(d) variații ale tensiunii mai mici de 0,01 % pe o perioadă de 8 ore;

NB:   A SE VEDEA, DE ASEMENEA, 3A227.

6. surse de alimentare a magneților (putere mare, curent continuu) care au toate caracteristicile următoare:

(a) capabile de o funcționare permanentă cu un curent de ieșire mai mare sau egal cu 500 A, la o tensiune mai mare sau egală cu 100 V; și

(b) care au variații ale intensității curentului sau ale tensiunii mai mici de 0,01 % pe o perioadă de 8 ore.

NB:   A SE VEDEA, DE ASEMENEA, 3A226.

0B002Sisteme auxiliare, echipamente și componente special concepute sau pregătite pentru uzinele de separare izotopică menționate la 0B001, realizate din sau căptușite cu „materiale rezistente la efectul de coroziune al UF6”, după cum urmează:

(a) autoclave de alimentare, cuptoare sau sisteme, utilizate pentru introducerea UF6 în procesul de îmbogățire;

(b) condensatori sau capcane de frig utilizate pentru extragerea UF6, în procesul de îmbogățire, pentru transferul în vederea încălzirii;

(c) stații pentru produse și reziduuri, în vederea transferului UF6 în containere;

(d) stații de lichefiere sau solidificare utilizate pentru extracția UF6 din procesul de îmbogățire, prin compresie, răcire și conversia UF6 la o formă lichidă sau solidă;

(e) sisteme de conducte și colectori special concepute pentru manipularea UF6 în interiorul cascadelor de difuzie, de centrifugare sau aerodinamice;

(f) 

1. distribuitoare sau colectori de vid, care au o capacitate de aspirație egală cu 5 m3/min sau mai mare; sau

2. pompe de vid special concepute pentru a funcționa în atmosferă de UF6;

(g) spectrometre de masă pentru UF6/surse de ioni, special concepute sau pregătite pentru prelevarea permanentă a eșantioanelor de gaz de intrare, a produselor sau reziduurilor din fluxul gazos de UF6 și care prezintă toate caracteristicile următoare:

1. rezoluția unitară pentru masă mai mare de 320 amu;

2. surse de ioni realizate din sau căptușite cu nicrom sau monel sau nichelate;

3. surse de ionizare prin bombardare cu electroni; și

4. sistem colector corespunzător pentru analiza izotopică.

0B003Instalații de conversie a uraniului și echipamente special concepute sau pregătite pentru acest scop:

(a) sisteme pentru conversia concentratelor de minereu de uraniu în UO3;

(b) sisteme pentru conversia UO3 în UF6;

(c) sisteme pentru conversia UO3 în UO2;

(d) sisteme pentru conversia UO2 în UF4;

(e) sisteme pentru conversia UF4 în UF6;

(f) sisteme pentru conversia UF4 în uraniu metalic;

(g) sisteme pentru conversia UF6 în UO2;

(h) sisteme pentru conversia UF6 în UF4;

(i) sisteme pentru conversia UO2 în UCl4.

0B004Instalații de producere sau de concentrare a apei grele, a deuteriului sau a compușilor de deuteriu precum și echipamente și componente special concepute sau pregătite pentru aceste scopuri:

(a) instalații de producere și concentrare a apei grele, a deuteriului sau a compușilor de deuteriu, după cum urmează:

1. instalații de schimb apă-hidrogen sulfurat;

2. instalații de schimb amoniac-hidrogen;

(b) echipamente și componente, după cum urmează:

1. turnuri de schimb apă-hidrogen sulfurat, fabricate din oțel carbon de calitate superioară (de exemplu, ASTM A516), cu un diametru cuprins între 6 m și 9 m, capabile să funcționeze la presiuni mai mari sau egale cu 2 MPa și care au un adaos de coroziune de 6 mm sau mai mare;

2. suflante sau compresoare centrifugale, cu un singur etaj, la presiune scăzută (0,2 MPa), pentru circularea hidrogenului sulfurat (gaz care conține mai mult de 70 % H2S) cu un debit de 56 m3/s sau mai mare atunci când funcționează la o presiune de aspirare de 1,8 MPa sau mai mare și echipate cu garnituri concepute pentru a fi utilizate în mediu umed în prezența H2S;

3. turnuri de schimb amoniac-hidrogen, cu o înălțime de 35 m sau mai mare, cu un diametru cuprins între 1,5 m și 2,5 m, capabile să funcționeze la presiuni mai mari de 15 MPa;

4. structuri interne ale turnurilor, inclusiv prize de prelevare și pompe aferente treptelor, pompe submersibile, pentru obținerea apei grele prin procedeul de schimb amoniac-hidrogen;

5. instalații de cracare a amoniacului, cu o presiune de funcționare egală sau mai mare de 3 MPa, pentru obținerea apei grele prin procedeul de schimb amoniac-hidrogen;

6. analizori cu absorbție în infraroșu, capabili să analizeze permanent raportul hidrogen-deuteriu, la concentrații ale deuteriului egale sau mai mari de 90 %;

7. arzători catalitici pentru conversia gazului de deuteriu îmbogățit în apă grea, prin procedeul de schimb amoniac-hidrogen;

8. sisteme complete de îmbogățire a apei grele sau coloane concepute în acest scop, pentru îmbogățirea apei grele până la nivelul de concentrație a deuteriului cerut de reactorii nucleari.

0B005Instalații special concepute pentru fabricarea elementelor de combustibil pentru „reactoare nucleare” și echipamente special concepute pentru acest scop:

Notă:   O instalație de fabricare a elementelor de combustibil pentru „reactoare nucleare” include echipamente care:

(a)   intră în mod normal în contact direct cu materialele nucleare, le procesează sau controlează direct fluxul de producție;

(b)   asigură etanșarea materialelor nucleare în interiorul tecii;

(c)   verifică integritatea tecii sau a etanșării; sau

(d)   verifică parametrii finali ai elementelor de combustibil etanșat.

0B006Instalații de reprocesare a elementelor de combustibil iradiat pentru „reactoare nucleare” și echipamente și componente special concepute sau pregătite în acest scop:

Notă:   0B006 include:

(a)   instalații de reprocesare a elementelor de combustibil iradiat pentru „reactoare nucleare”, inclusiv echipamente și componente care sunt în mod normal în contact direct cu combustibilul iradiat și care controlează direct principalele fluxuri de procesare a materialelor nucleare și a produselor de fisiune;

(b)   mașini de tocat sau de mărunțit elementele de combustibil, adică echipamente telecomandate destinate tăierii, tocării, mărunțirii sau forfecării ansamblurilor de combustibil iradiat pentru „reactoare nucleare”, fasciculelor sau barelor;

(c)   dizolvatoare, rezervoare care asigură condiții de anticriticitate (de exemplu, recipiente cu diametru mic, inelare sau plate) special concepute sau pregătite pentru dizolvarea combustibilului nuclear iradiat, rezistente la căldură și coroziune și care pot fi încărcate și menținute în funcțiune prin comandă de la distanță;

(d)   extractoare cu solvent în contracurent și echipamente de procesare cu schimb de ioni, special concepute sau pregătite pentru a fi utilizate în instalațiile de reprocesare a „uraniului natural”, a „uraniului sărăcit” și a „materialelor fisionabile speciale”;

(e)   recipiente de păstrare sau de stocare special concepute pentru a evita criticitatea și a rezista la acțiunea corozivă a acidului azotic;

Notă:   Recipientele de păstrare sau de stocare pot prezenta următoarele caracteristici:

1.   pereți sau structuri interne care au un echivalent în bor (calculat, pentru toți constituenții, conform notei din 0C004) de cel puțin 2 %;

2.   un diametru maxim de 175 mm pentru configurații cilindrice; sau

3.   o lățime maximă de 75 mm pentru o configurație plată sau inelară.

(f)   instrumente de control, special concepute sau pregătite pentru comanda sau monitorizarea reprocesării „uraniului natural”, „uraniului sărăcit” și a „materialelor fisionabile speciale” iradiate.

0B007Instalații de conversie a plutoniului și echipamente special concepute sau pregătite în acest scop, după cum urmează:

(a) sisteme de conversie a azotatului de plutoniu în oxid de plutoniu;

(b) sisteme de producție a plutoniului metalic.

0CMateriale

0C001„Uraniu natural” sau „uraniu sărăcit” sau toriu sub formă de metal, aliaj, compus chimic sau concentrat și orice alte materiale care conțin una sau mai multe din materialele menționate mai sus.

Notă:   0C001 nu supune controlului:

(a)   cantități de patru grame sau mai puțin de „uraniu natural” sau „uraniu sărăcit”, în cazul în care acestea sunt conținute într-un instrument de detecție;

(b)   „uraniu sărăcit” special fabricat pentru următoarele aplicații nenucleare civile:

1.   ecranare;

2.   ambalare;

3.   lest cu o masă sub 100 kg;

4.   contragreutăți cu o masă sub 100 kg;

(c)   aliaje cu un conținut maxim de 5 % toriu;

(d)   produse ceramice care conțin toriu, fabricate pentru utilizări nenucleare.

0C002„Materiale fisionabile speciale”

Notă:   0C002 nu supune controlului cantități de patru „grame efective” sau mai puțin, în cazul în care acestea sunt conținute într-un instrument de detecție.

0C003Deuteriu, apă grea (oxid de deuteriu) și alți compuși ai deuteriului, precum și amestecuri și soluții care conțin deuteriu, în care raportul izotopic deuteriu-hidrogen este mai mare de 1:5 000.

0C004Grafit de calitate nucleară, cu un grad de puritate corespunzător unui conținut mai mic de 5 ppm „echivalent în bor” și o densitate mai mare de 1,5 g/cm3.

NB:   A SE VEDEA, DE ASEMENEA, 1C107.

Nota 1:   0C004 nu supune controlului:

(a)   obiecte din grafit cu o masă mai mică de 1 kg, altele decât cele special concepute sau pregătite pentru utilizare într-un reactor nuclear;

(b)   pudră de grafit.

Nota 2:   În 0C004, „echivalent în bor” (EB) este definit ca sumă de EBz pentru impurități (excluzând EBcarbon deoarece carbonul nu este considerat impuritate) inclusiv bor, în care:

EBz (ppm) = FC × concentrația elementului Z în ppm;

image

iar σB și σZ sunt secțiuni transversale de captură a neutronilor termici (barn) pentru bor și elementul Z; iar AB și AZ sunt masele atomice ale borului și respectiv elementului Z.

0C005Compuși sau pudre special pregătite pentru formarea barierelor de difuzie gazoasă, rezistente la efectul de coroziune al UF6 (de exemplu, nichel sau aliaje care conțin în greutate 60 % nichel sau mai mult, oxid de aluminiu și polimeri de hidrocarburi în întregime fluorurate) care au un grad de puritate de 99,9 % sau mai mare, o dimensiune medie a particulelor mai mică de 10 microni măsurată după standardul B330 al ASTM și un grad înalt de uniformitate a dimensiunilor particulelor.

0DProduse software

0D001„Produse software” special concepute sau modificate pentru „dezvoltarea”, „producția” sau „utilizarea” produselor menționate la această categorie.

0ETehnologie

0E001„Tehnologie”, în conformitate cu Nota privind tehnologia nucleară pentru „dezvoltarea”, „producția” sau „utilizarea” produselor menționate la această categorie.

CATEGORIA 1

MATERIALE SPECIALE ȘI ECHIPAMENTE CONEXE

1ASisteme, echipamente și componente

1A001Componente fabricate din compuși fluorurați, după cum urmează:

(a) dispozitive de etanșare, garnituri, agenți de etanșare sau rezervoare elastice pentru combustibil, special concepute pentru utilizare în domeniul „aeronavelor” sau în domeniul aerospațial, realizate din mai mult de 50 % în greutate din oricare din materialele menționate la 1C009.b sau 1C009.c;

(b) polimeri și copolimeri piezoelectrici, fabricați din materiale din fluorură de viniliden (CAS 75-38-7), menționați în 1C009.a care au toate caracteristicile următoare:

1. sub formă de folie sau film; și

2. cu o grosime ce depășește 200 μm;

(c) dispozitive de etanșare, garnituri, scaune de supape, rezervoare elastice sau diafragme, care au toate caracteristicile următoare:

1. sunt fabricate din elastomeri cu fluor care conțin cel puțin o grupare de vinileter; și

2. sunt special concepute pentru utilizare în domeniul „aeronavelor”, aerospațial sau al „rachetelor”.

Notă:   La 1A001.c, „rachete” se referă la sistemele de rachete complete și la sistemele de vehicule aeriene fără pilot.

1A002Structuri sau produse laminate „compozite”, care au oricare din următoarele caracteristici:

NB:   A SE VEDEA, DE ASEMENEA, 1A202, 9A010 ȘI 9A110.

(a) conțin o „matrice” organică și sunt fabricate din materiale menționate la 1C010.c, 1C010.d sau 1C010.e; sau

(b) conțin o „matrice” din metal sau carbon și sunt fabricate din oricare din următoarele:

1. „materiale fibroase sau filamentare” din carbon având toate caracteristicile următoare:

(a) un „modul specific” ce depășește 10,15 × 106 m; și

(b) o „rezistență specifică de rupere la întindere” ce depășește 17,7 × 104 m; sau

2. materiale supuse controlului prin 1C010.c.

Nota 1:   1A002 nu supune controlului structuri sau produse laminate compozite fabricate din „materiale fibroase sau filamentare” din carbon impregnate cu rășini epoxidice, utilizate la repararea structurilor sau produselor laminate pentru „aeronave civile” și care au toate caracteristicile următoare:

(a)   o suprafață care nu depășește 1 m2;

(b)   o lungime care nu depășește 2,5 m; și

(c)   o lățime care depășește 15 mm.

Nota 2:   1A002 nu supune controlului produse semifabricate, special concepute pentru scopuri pur civile după cum urmează:

(a)   produse pentru sport;

(b)   industria de automobile;

(c)   industria de mașini unelte;

(d)   aplicațiile medicale.

Nota 3:   1A002.b.1 nu supune controlului produse semifabricate care conțin maxim două dimensiuni de filamente împletite și care sunt special concepute pentru următoarele aplicații:

(a)   cuptoare pentru tratamentul termic al metalelor utilizate pentru revenire;

(b)   echipamente de producere a cristalelor de silicon.

Nota 4:   1A002 nu supune controlului produse finite, special concepute pentru o aplicație specifică.

1A003Produse din poliimide aromatice nefuzibile, sub formă de film, folie, bandă sau panglică, având oricare din următoarele caracteristici:

(a) o grosime mai mare sau egală cu 0,254 mm; sau

(b) acoperite sau laminate cu carbon, grafit, metale sau substanțe magnetice.

Notă:   1A003 nu supune controlului produsele atunci când sunt acoperite sau laminate cu cupru și concepute pentru „producția” de plăci cu circuite electronice imprimate.

NB:   Pentru poliimidele aromatice „fuzibile” sub orice formă, a se vedea 1C008.a.3.

1A004Echipamente de protecție și detectare și componente, altele decât cele menționate în lista produselor militare, după cum urmează:

NB:   A SE VEDEA, DE ASEMENEA, 2B351 ȘI 2B352.

(a) măști de gaze, cartușe filtrante și echipamente de decontaminare, concepute sau modificate pentru protecția împotriva oricăruia dintre următorii agenți, precum și componentele special concepute ale acestora, după cum urmează:

1. agenți biologici „adaptați pentru utilizare în război”;

2. materiale radioactive „adaptate pentru utilizare în război”;

3. agenți de război chimic (CW); sau

4. „agenți pentru combaterea dezordinii publice”, printre care:

(a) α-brombenzenacetonitril (cianură de brombenzil) (CA) (CAS 5798-79-8);

(b) [(2-clorfenil) metilen] propandinitril, (O-clorobenzilidenmalononitril)] (CS) (CAS 2698-41-1);

(c) 2-clor-1-feniletanonă, clorură de fenilacil (w-cloroacetofenonă) (CN) (CAS 532-27-4);

(d) dibenz-(b,f)-1,4-oxazepină (CR) (CAS 257-07-8);

(e) 10-clor-5,10 clorură de dihidrofenarsazină (clorură de fenarsazină), (adamsită), (DM) (CAS 578-94-9);

(f) N-nonanoilmorfolină, (MPA) (CAS 5299-64-9);

(b) costume, mănuși și încălțăminte de protecție, special concepute sau modificate pentru protecție împotriva oricăruia dintre următorii agenți:

1. agenți biologici „adaptați pentru utilizare în război”;

2. materiale radioactive „adaptate pentru utilizare în război”; sau

3. agenți de război chimic (CW);

(c) sisteme de detectare special concepute sau modificate pentru detecția sau identificarea oricăruia dintre următorii agenți, precum și componentele special concepute ale acestora:

1. agenți biologici „adaptați pentru utilizare în război”;

2. materiale radioactive „adaptate pentru utilizare în război”; sau

3. agenți de război chimic (CW);

(d) echipament electronic conceput pentru detectarea sau identificarea automată a prezenței reziduurilor „explozive” și care utilizează tehnici de „detectare a urmelor” (de exemplu, unda acustică de suprafață, spectrometria de mobilitate ionică, spectrometria de mobilitate diferențială, spectrometria de masă).

Notă tehnică:

„Detectarea urmelor” înseamnă capacitatea de a detecta mai puțin de 1 ppm sub formă de vapori sau 1 mg sub formă solidă sau lichidă.

Nota 1:   1A004.d nu supune controlului echipamente special concepute pentru uz de laborator.

Nota 2:   1A004.d nu supune controlului porțile de scanare de securitate fără contact, prin care se trece.

Notă:   1A004 nu supune controlului:

(a)   Dozimetrele personale pentru monitorizarea radiațiilor;

(b)   Echipamentele limitate prin concepție sau funcționare la protecția împotriva accidentelor specifice siguranței rezidențiale sau industriei civile inclusiv

1.   mineritul;

2.   lucrările în cariere;

3.   agricultura;

4.   industria farmaceutică;

5.   sectorul medical;

6.   sectorul veterinar;

7.   protecția mediului;

8.   gestionarea deșeurilor;

9.   industria alimentară.

Note tehnice:

1.   1A004 include echipamente și componente care au fost identificate, testate cu succes la standardele naționale sau care s-au dovedit eficiente în alte situații, pentru detecția sau pentru protecția împotriva materialelor radioactive „adaptate pentru utilizare în război”, agenților biologici „adaptați pentru utilizare în război”, agenților de război chimic, „simulanților” sau „agenților pentru combaterea dezordinii publice”, chiar dacă astfel de echipamente sau componente sunt utilizate în industrii civile cum sunt mineritul, lucrările în cariere, agricultura, industria farmaceutică, sectorul medical și veterinar, protecția mediului, gestionarea deșeurilor sau industria alimentară.

2.   „Simulantul” este o substanță sau un material utilizat în locul unui agent toxic (chimic sau biologic) în instruire, cercetare, testare sau evaluare.

1A005Veste antiglonț și componente special concepute pentru acestea, altele decât cele produse conform standardelor sau specificațiilor militare sau care au performanțe echivalente cu acestea.

NB:   A SE VEDEA, DE ASEMENEA, LISTA PRODUSELOR MILITARE.

NB:   Pentru „materiale fibroase sau filamentare” utilizate în fabricația vestelor antiglonț, a se vedea 1C010.

Nota 1:   1A005 nu supune controlului vestele antiglonț sau îmbrăcămintea de protecție atunci când însoțesc utilizatorul, în scopul asigurării protecției personale.

Nota 2:   1A005 nu supune controlului vestele antiglonț concepute să asigure numai protecția frontală, atât împotriva fragmentelor, cât și împotriva exploziilor provenite de la dispozitivele explozive nonmilitare.

1A006Echipamente special concepute sau modificate pentru eliminarea dispozitivelor explozive improvizate, după cum urmează, și componente și accesorii special concepute pentru acestea:

NB:   A SE VEDEA, DE ASEMENEA, LISTA PRODUSELOR MILITARE.

(a) Vehicule cu comandă de la distanță;

(b) „Dispozitive disruptive”.

Notă tehnică:

„Dispozitivele disruptive” sunt dispozitive special concepute în scopul prevenirii declanșării unui exploziv prin proiectarea unui proiectil lichid, solid sau friabil.

Notă:   1A006 nu supune controlului echipamentul când acesta însoțește operatorul.

1A007Echipamente și dispozitive special concepute pentru a declanșa încărcături și dispozitive care conțin „materiale energetice”, prin mijloace electrice, după cum urmează:

NB:   A SE VEDEA, DE ASEMENEA, LISTA PRODUSELOR MILITARE, 3A229 ȘI 3A232.

(a) seturi de aprindere pentru detonatoarele explozive concepute pentru a acționa detonatoarele explozive menționate la 1A007.b;

(b) detonatoare explozive cu comandă electrică, după cum urmează:

1. punte explozivă (EB);

2. punte explozivă cu fir (EBW);

3. percutor;

4. inițiatori cu folie explozivă (EFI).

Note tehnice:

1.   Termenul inițiator este uneori utilizat în locul termenului detonator.

2.   În sensul celor menționate la 1A007.b, toate detonatoarele de interes utilizează un mic conductor electric (punte, fire de rezistență calibrate ale unei punți, folie) care se vaporizează exploziv atunci când sunt traversate de un impuls electric rapid de mare intensitate. La detonatoarele fără percutor, conductorul exploziv inițiază o detonație chimică într-un material de contact puternic exploziv, cum este PETN (tetranitrat de pentaeritritol). La detonatoarele cu percutor, vaporizarea explozivă a conductorului electric acționează un percutor de-a lungul unui interstițiu și impactul percutorului pe un exploziv inițiază o detonație chimică. În unele proiecte, percutorul este acționat de o forță magnetică. Expresia detonator cu folie explozivă se poate referi la un detonator EB sau la un detonator de tipul cu percutor.

1A008Încărcături, dispozitive și componente, după cum urmează:

(a) „încărcături configurate” care au toate caracteristicile următoare:

1. cantitatea netă a materialului exploziv (NEQ) este mai mare de 90 g; și

2. diametrul capsulei exterioare este egal sau mai mare de 75 mm;

(b) încărcături de tăiere liniare, care au toate caracteristicile următoare și componente special concepute pentru acestea:

1. o încărcătură explozivă mai mare de 40 g/m; și

2. o lățime egală sau mai mare de 10 mm;

(c) fitil de detonare cu o încărcătură explozivă mai mare de 64 g/m;

(d) dispozitive de tăiat, altele decât cele menționate la 1A008.b, și instrumente de secționare, cu o cantitate netă a materialului exploziv (NEQ) mai mare de 3,5 kg.

Notă tehnică:

„Încărcăturile configurate” sunt încărcături explozive configurate astfel încât să urmărească efectele suflului exploziei.

1A102Componente carbon-carbon pirolizate și reimpregnate, pentru vehiculele de lansare spațială menționate la 9A004 sau pentru rachete de sondare menționate la 9A104.

1A202Structuri compozite, altele decât cele menționate la 1A002, sub formă de tuburi, având următoarele două caracteristici:

NB:   A SE VEDEA, DE ASEMENEA, 9A010 ȘI 9A110.

(a) un diametru interior cuprins între 75 și 400 mm; și

(b) fabricate din oricare din „materialele fibroase sau filamentare” menționate la 1C010.a sau 1C010.b sau 1C210.a sau din materialele preimpregnate cu carbon menționate la 1C210.c.

1A225Catalizatori platinați special concepuți sau pregătiți pentru a iniția reacția de schimb de izotopi de hidrogen între hidrogen și apă pentru recuperarea tritiului din apa grea sau pentru producția de apă grea.

1A226Filtre speciale pentru separarea apei grele de apa obișnuită, având următoarele două caracteristici:

(a) fabricate din țesătură de bronz fosforos supusă unui tratament chimic de ameliorare a capacității de înmuiere; și

(b) concepute pentru a fi utilizate în coloanele de distilare în vid.

1A227Ferestre de blindaj antiradiații de înaltă densitate (din sticlă cu plumb sau alt material), având toate caracteristicile următoare și cadrele special concepute pentru acestea:

(a) o „suprafață rece” mai mare de 0,09 m2;

(b) o densitate mai mare de 3 g/cm3; și

(c) o grosime egală cu 100 mm sau mai mare.

Notă tehnică:

La 1A227, mențiunea „suprafață rece” se referă la suprafața de observare a ferestrei expusă la nivelul cel mai scăzut al radiației din aplicația concepută.

1BEchipamente de testare, inspecție si producție

1B001Echipamente pentru producția sau inspectarea structurilor sau a produselor laminate „compozite” menționate la 1A002 sau a „materialelor fibroase sau filamentare” menționate la 1C010, precum și componente și accesorii special concepute pentru acestea, după cum urmează:

NB:   A SE VEDEA, DE ASEMENEA, 1B101 ȘI 1B201.

(a) mașini pentru înfășurarea filamentelor, ale căror mișcări de poziționare, înfășurare și răsucire a fibrelor sunt coordonate și programate în trei sau mai multe axe de „servopoziționare primară”, special concepute pentru fabricarea structurilor „compozite” sau produselor laminate „compozite” din „materiale fibroase sau filamentare”.

(b) mașini pentru aranjarea benzilor, ale căror mișcări de așezare și poziționare a benzilor și foliilor sunt coordonate și programate în cinci sau mai multe axe de „servopoziționare primară”, special concepute pentru fabricarea structurilor „compozite” ale celulelor aeronavelor sau „rachetelor”;

Notă:   La 1B001.b, „rachetă” se referă la sistemele de rachete complete și la sistemele de vehicule aeriene fără pilot.

(c) mașini de țesut multidirecționale și multidimensionale sau mașini de întrețesere, inclusiv adaptori și truse de scule, special concepute sau modificate pentru țeserea, întrețeserea sau împletirea fibrelor pentru structurile „compozite”;

Notă tehnică:

În sensul celor menționate la 1B001.c, tehnica de întrețesere include și tricotarea.

(d) echipamente special concepute sau adaptate pentru producția fibrelor de armare, după cum urmează:

1. echipamente pentru transformarea fibrelor polimerice (de exemplu poliacrilonitril, mătase artificială, gudron sau policarbosilan) în fibre de carbon sau fibre de carbură de siliciu, inclusiv echipamente speciale pentru tensionarea fibrei pe durata încălzirii;

2. echipamente pentru depunerea chimică din stare de vapori a elementelor sau compușilor pe substraturi filamentare încălzite, în vederea fabricării fibrelor de carbură de siliciu;

3. echipamente pentru strunjirea pe cale umedă a ceramicilor refractare (de exemplu, oxidul de aluminiu);

4. echipamente pentru transformarea prin tratament termic a aluminiului conținând fibre din materiale precursoare în fibre de alumină;

(e) echipamente pentru producerea preimpregnatelor menționate la 1C010.e prin metoda topirii la temperaturi înalte;

(f) echipamente de verificare nedistructivă, concepute special pentru materialele „compozite”, după cum urmează:

1. sisteme de tomografie cu raze X pentru examinarea defectelor în trei dimensiuni;

2. mașini de testare cu ultrasunete cu comandă numerică ale căror mișcări de poziționare a transmițătorilor sau receptorilor sunt coordonate și programate simultan în patru sau mai multe axe pentru a urmări profilurile tridimensionale ale componentei verificate;

(g) mașini pentru dispunerea cablurilor de filamente, ale căror mișcări de așezare și poziționare a cablurilor și foliilor sunt coordonate și programate în două sau mai multe axe de „servopoziționare primară”, special concepute pentru fabricarea structurilor „compozite” ale celulelor aeronavelor sau „rachetelor”.

Notă tehnică:

În sensul celor menționate la 1B001, axele de „servopoziționare primară” controlează, sub coordonarea unui program de calculator, poziția efectorului final (extremitatea) în spațiu față de piesa de lucru, cu orientarea și direcția corectă pentru a obține procesul dorit.

1B002Echipamente pentru producerea aliajelor metalice, pulberilor de aliaje metalice sau materialelor aliate special concepute pentru evitarea contaminării și pentru utilizarea în unul din procesele menționate la 1C002.c.2.

NB:   A SE VEDEA, DE ASEMENEA, 1B102.

1B003Scule, matrițe, ștanțe sau dispozitive de fixare pentru „formarea superplastică” sau „legarea prin difuzie” a titanului, a aluminiului sau a aliajelor acestora, special concepute pentru fabricarea oricărora dintre următoarele:

(a) structurilor celulelor aeronavelor sau structurilor aerospațiale;

(b) motoarelor pentru „aeronave” sau motoarelor aerospațiale; sau

(c) componentelor special concepute pentru structurile menționate la 1B003.a sau pentru motoarele menționate la 1B003.b.

1B101Echipamente altele decât cele menționate la 1B001, pentru „producția” de structuri compozite precum și componente și accesorii special concepute pentru acestea, după cum urmează:

NB:   A SE VEDEA, DE ASEMENEA, 1B201.

Notă:   Componentele și accesoriile menționate la 1B101 cuprind modele, mandrine, matrițe, montaje și scule ce servesc la eboșarea, coacerea, conservarea, turnarea, sinterizarea sau la îmbinarea structurilor compozite, a laminatelor și a produselor realizate din acestea.

(a) mașini pentru înfășurarea filamentelor sau mașini pentru prelucrarea fibrelor compozite, ale căror mișcări de poziționare, înfășurare și răsucire a fibrelor pot fi coordonate și programate în trei sau mai mult de trei axe, concepute pentru fabricarea structurilor compozite sau a produselor laminate compozite din materiale fibroase sau filamentare, precum și comenzile de programare și de control;

(b) mașini pentru aranjarea benzilor, ale căror mișcări de poziționare și așezare a benzilor și foilor sunt coordonate și programate în două sau mai multe axe, concepute pentru realizarea structurilor compozite pentru celulele vehiculelor aeriene și „rachetelor”;

(c) echipamente concepute sau modificate pentru „producția” de „materiale fibroase sau filamentare”, după cum urmează:

1. echipamente pentru transformarea fibrelor polimerice (de exemplu, poliacrilonitrilice, mătase artificială sau policarbosilanice), inclusiv dispozitivul special pentru tensionarea firului în timpul încălzirii;

2. echipamente pentru depunerea din stare de vapori a elementelor sau compușilor pe substraturi filamentare încălzite;

3. echipamente pentru filare pe cale umedă a ceramicilor refractare (de exemplu, oxidul de aluminiu);

(d) echipamente concepute sau adaptate pentru tratamentul suprafeței fibrelor sau pentru realizarea preimpregnatelor și a preformelor menționate la 9C110.

Notă:   1B101.d include role, întinzători, echipamente de acoperire, echipamente de tăiere și matrițe clicker.

1B102„Echipamente pentru producția” de pulbere metalică, altele decât cele menționate la 1B002 și componentele acestora, după cum urmează:

NB:   A SE VEDEA, DE ASEMENEA, 1B115.b.

(a) „echipamente pentru producția” de pulbere metalică utilizate pentru „producția” în mediu controlat, de materiale sferice sau atomizate menționate la 1C011.a, 1C011.b, 1C111.a.1, 1C111.a.2 sau în Lista produselor militare;

(b) componente special concepute pentru „echipamentele pentru producție” menționate la 1B002 sau 1B102.a.

Notă:   1B102 include:

(a)   generatoare de plasmă (cu arc electric de înaltă frecvență) folosite pentru obținerea pulberilor metalice sferice sau pulverizate într-un mediu de apă-argon;

(b)   echipament cu impuls electric utilizat pentru obținerea pulberilor metalice sferice sau pulverizate într-un mediu de apă-argon;

(c)   echipament utilizat pentru „producția” pulberilor sferice de aluminiu prin pulverizare a topiturii într-un mediu inert (de exemplu, azot).

1B115Echipamente altele decât cele menționate la 1B002 sau 1B102, pentru „producția” de combustibili de propulsie sau a constituenților lor și componentele special concepute pentru acestea, după cum urmează:

(a) „echipamente de producție”, pentru „producția”, manipularea și verificarea în vederea recepției de combustibili de propulsie lichizi sau a constituenților lor menționați în 1C011.a, 1C011.b și 1C111 sau în Lista produselor militare;

(b) „echipament de producție” pentru „producția”, manipularea, amestecarea, conservarea, turnarea, presarea, extrudarea, prelucrarea sau verificarea în vederea recepției de combustibili de propulsie solizi sau a constituenților lor menționați în 1C011.a, 1C011.b, 1C111 sau în Lista produselor militare.

Notă:   1B115.b nu supune controlului amestecătoare prin dozare (discontinue), amestecătoare continue sau mori cu energie hidraulică. Pentru controlul amestecătoarelor prin dozare, amestecătoarelor continue și morilor cu energie hidraulică, a se vedea 1B117, 1B118 și 1B119.

Nota 1:   Pentru echipamentele special concepute pentru producția de produse militare, a se vedea Lista produselor militare.

Nota 2:   1B115 nu supune controlului echipamentele pentru „producția”, manipularea și testarea carburii de bor.

1B116Ajutaje special concepute pentru fabricarea materialelor provenite din piroliză care se realizează după un tipar, o mandrină, o matriță sau alt suport care pleacă de la precursori gazoși care se descompun la o temperatură cuprinsă între 1 573 K (1 300 °C) și 3 173 K (2 900 °C) și la o presiune cuprinsă între 130 Pa și 20 kPa.

1B117Amestecătoare discontinue capabile de amestecare sub vid în intervalul de la 0 la 13,326 kPa și la care temperatura din cuvă poate fi controlată, având toate caracteristicile următoare precum și componentele special concepute pentru acestea:

(a) o capacitate volumetrică totală de 110 litri sau mai mare; și

(b) cel puțin un braț de amestecare/malaxare montat excentric.

1B118Amestecătoare continue capabile de amestecare sub vid în intervalul de la 0 la 13,326 kPa și la care temperatura din cuvă poate fi controlată, având oricare din următoarele caracteristici precum și componentele special concepute pentru acestea:

(a) două sau mai multe brațe de amestecare/malaxare; sau

(b) un singur ax de rotație care oscilează și cu dinți/pini de amestecare pe arbore precum și în interiorul cuvei.

1B119Mori cu energie hidraulică utilizate pentru măcinarea sau sfărâmarea substanțelor menționate la 1C011.a, 1C011.b, 1C111 sau în Lista produselor militare și componente special concepute pentru acestea.

1B201Mașini pentru înfășurarea filamentelor, altele decât cele menționate la 1B001 sau 1B101 și echipamente aferente, după cum urmează:

(a) mașini pentru înfășurarea filamentelor, având toate caracteristicile următoare:

1. mișcările de poziționare, înfășurare și răsucire a fibrelor coordonate și programate în două sau mai multe axe;

2. special concepute pentru fabricarea structurilor compozite sau a produselor laminate compozite din „materiale fibroase sau filamentare”; și

3. capabile de a realiza înfășurarea pe rotori cilindrici cu un diametru cuprins între 75 mm și 400 mm și o lungime de 600 mm sau mai mare;

(b) comenzi pentru coordonarea și programarea mașinilor pentru înfășurarea filamentelor menționate la 1B201.a;

(c) mandrine de precizie destinate mașinilor pentru înfășurarea filamentelor menționate la 1B201.a.

1B225Celule electrolitice pentru producția de fluor, a căror capacitate de producție depășește 250 g de fluor pe oră.

1B226Separatoare electromagnetice de izotopi concepute pentru, sau echipate cu, surse ionice unice sau multiple capabile să producă un curent total de fascicul ionic de 50 mA sau mai mare.

Notă:   1B226 cuprinde separatoare:

(a)   capabile de îmbogățirea izotopilor stabili;

(b)   în care sursele de ioni și colectorii se află în interiorul câmpului magnetic și acele configurații în care ele sunt exterioare câmpului.

1B227Convertizoare pentru sinteza amoniacului sau unități de sinteză a amoniacului în care gazul servind la sinteză (azot și hidrogen) este extras dintr-o coloană de schimb amoniac/hidrogen la presiune înaltă și amoniacul sintetizat este reintrodus în aceeași coloană.

1B228Coloane de distilare criogenică cu hidrogen, având toate caracteristicile următoare:

(a) sunt concepute pentru a funcționa la o temperatură interioară de 35 K (– 238 °C) sau mai puțin;

(b) sunt concepute pentru a funcționa la o presiune interioară de la 0,5 la 5 MPa;

(c) fabricate din:

1. oțel inoxidabil din seria 300 cu un conținut scăzut de sulf și mărimea grăuntelui oțelului austenitic conform ASTM (sau standard echivalent), egală cu 5 sau mai mare; sau

2. materiale echivalente care sunt criogenice și compatibile cu H2; și

(d) au un diametru interior egal cu 1 m sau mai mare și o lungime efectivă egală cu 5 m sau mai mare.

1B229Coloane de schimb apă-acid sulfhidric, cu talere și „contactori interiori”, după cum urmează:

NB:   Pentru coloanele special concepute sau pregătite pentru producerea apei grele a se vedea 0B004.

(a) coloane de schimb apă-acid sulfhidric cu talere, care au toate caracteristicile următoare:

1. destinate să funcționeze la o presiune nominală de 2 MPa sau mai mare;

2. fabricate din oțel carbon cu mărimea grăuntelui austenitic conform ASTM (sau standard echivalent), egală cu 5 sau mai mare; și

3. cu un diametru de 1,8 m sau mai mare;

(b) „contactori interiori” pentru coloane de schimb apă-acid sulfhidric cu talere menționați în 1B229.a.

Notă tehnică:

„Contactorii interiori” ai coloanelor sunt talere segmentate al căror diametru util asamblat este egal cu 1,8 m sau mai mare, fiind concepute pentru a facilita contactul în contracurent și sunt fabricate din oțel inoxidabil cu un conținut de carbon de 0,03 % sau mai mic. Acestea pot fi talere perforate, talere cu supapă, talere cu clopote și talere cu turbogrilă.

1B230Pompe care circulă soluțiile unui catalizator de amidură de potasiu, diluată sau concentrată în amoniac lichid (KNH2/NH3), având toate caracteristicile următoare:

(a) perfect etanșe la aer (închise ermetic);

(b) o capacitate mai mare de 8,5 m3/h; și

(c) oricare dintre următoarele caracteristici:

1. pentru soluțiile de amidură de potasiu concentrate (1 % sau mai mult), o presiune de funcționare de la 1,5 la 60 MPa; sau

2. pentru soluțiile de amidură de potasiu diluate (mai puțin de 1 %), o presiune de funcționare de la 20 la 60 MPa.

1B231Instalații sau unități și echipamente pentru tritiu, după cum urmează:

(a) instalații sau unități pentru producția, recuperarea, extracția, concentrarea sau manipularea tritiului;

(b) echipamente pentru instalațiile sau unitățile de tritiu, după cum urmează:

1. unități pentru răcire cu hidrogen sau heliu, capabile să răcească până la 23 K (– 250 °C) sau mai puțin, cu o capacitate de extragere a căldurii mai mare de 150 W;

2. sisteme de depozitare sau de purificare a izotopilor de hidrogen care utilizează hidruri metalice drept suport pentru depozitare sau purificare.

1B232Turboexpandoare sau compresoare-turboexpandoare, având următoarele două caracteristici:

(a) concepute să lucreze cu temperaturi de evacuare de 35 K (– 238 °C) sau mai mici; și

(b) concepute să asigure un debit de hidrogen gazos de 1 000 kg/h sau mai mare.

1B233Instalații sau unități pentru separarea izotopilor litiului și echipamentele aferente acestora, după cum urmează:

(a) instalații sau unități pentru separarea izotopilor litiului;

(b) echipamente pentru separarea izotopilor litiului după cum urmează:

1. coloane de schimb lichid-lichid special concepute pentru amalgamurile de litiu;

2. pompe pentru mercur sau amalgam de litiu;

3. băi de electroliză pentru amalgam de litiu;

4. evaporatoare pentru soluții concentrate de hidroxid de litiu.

1CMateriale

Notă tehnică:

Metale și aliaje:

În cazul în care nu se prevede altfel, termenii „metale” și „aliaje” de la 1C001 la 1C012 se referă la formele brute și semifabricate, după cum urmează:

Forme brute:

Anozi, bile, bare (inclusiv bare crestate și bare subțiri), blocuri, blocuri de oțel, blumuri, brichete, țagle, catozi, cristale, cuburi, zaruri, grăunți, granule, lingouri, bulgări, pelete, piese brute, pudră, rondele, alice, brame, miezuri, fier spongios, bare;

Forme semifabricate (acoperite sau nu, placate, găurite sau perforate):

(a)   materiale fasonate sau prelucrate fabricate prin rulare, tragere, extrudare, forjare, extrudare prin impact, presare, granulare, atomizare și măcinare, de exemplu: cornier, profile, inele, discuri, praf, fulgi, folii și peliculă, piese forjate, plăci, pudră, piese presate și matrițate, benzi, sârme (inclusiv sârme pentru sudură, bare și sârmă răsucită) oțel profilat, table, țevi și tuburi (inclusiv țevi rotunde, pătrate sau ambutisate), sârmă trasă sau extrudată;

(b)   material turnat produs prin turnare în nisip, cochilă sau alte tipuri de matrițe, inclusiv turnarea sub presiune, forme sinterizate, și forme realizate prin metalurgia pulberilor.

Obiectul controlului nu încetează la exportul formelor nelistate pretinse a fi produse finite, dar care reprezintă în realitate forme brute sau forme semifabricate.

1C001Materiale special concepute pentru a fi utilizate ca absorbanți de unde electromagnetice sau polimeri cu conductivitate intrinsecă, după cum urmează:

NB:   A SE VEDEA, DE ASEMENEA, 1C101.

(a) materiale pentru absorbția frecvențelor care depășesc 2 × 108 Hz, dar mai mici de 3 × 1012 Hz;

Nota 1:   1C001.a nu supune controlului:

(a)   absorbanți de tip fir de păr realizați din fibre naturale sau sintetice, fără încărcătură magnetică, pentru a asigura absorbția;

(b)   absorbanți fără pierderi magnetice și a căror suprafață incidentă are o formă neplană, care include piramide, conuri, prisme, suprafețe spiralate;

(c)   absorbanți plani, care au toate caracteristicile următoare:

1.   fabricați din oricare din următoarele:

(a)   materiale plastice spongioase (flexibile sau neflexibile) cu conținut de carbon sau materiale organice, inclusiv lianți, care produc mai mult de 5 % ecou față de valoarea de ecou a metalului, într-o bandă care depășește ± 15 % din frecvența centrală a energiei incidente și care nu sunt capabile să reziste la temperaturi ce depășesc 450 K (177 °C); sau

(b)   materiale ceramice care produc mai mult de 20 % ecou față de valoarea de ecou a metalului, într-o bandă care depășește ± 15 % față de frecvența centrală a energiei incidente și care nu sunt capabile să reziste la temperaturi ce depășesc 800 K (527 °C);

Notă tehnică:

Mostrele pentru testul de absorbție pentru 1C001.a, nota: 1.c.1, ar trebui să fie un pătrat cu latura de cel puțin 5 lungimi de undă ale frecvenței centrale și plasat într-un câmp la distanță față de elementul radiant.

2.   cu rezistența de rupere la întindere mai mică de 7 × 106 N/m2; și

3.   cu rezistența la compresiune mai mică de 14 × 106 N/m2;

(d)   absorbanți plani fabricați din ferită sinterizată, având toate caracteristicile următoare:

1.   o greutate specifică ce depășește 4,4; și

2.   o temperatură maximă de lucru de 548 K (275 °C).

Nota 2:   Niciuna din prevederile notei 1 din 1C001.a. nu exceptează de la control materialele magnetice care asigură absorbția atunci când sunt conținute în vopsea.

(b) materiale pentru absorbția frecvențelor care depășesc 1,5 × 1014 Hz, dar mai mici de 3,7 × 1014 Hz și opace la lumina vizibilă;

(c) materiale polimerice cu conductibilitate intrinsecă, cu o „conductibilitate electrică globală” mai mare de 10 000 S/m (Siemens/m) sau cu o „rezistivitate (de suprafață)” mai mică de 100 ohmi/unitate de suprafață, bazate pe oricare din următorii polimeri:

1. polianilină;

2. polipirol;

3. politiofen;

4. poli fenilen-vinilen; sau

5. poli tienilen-vinilen.

Notă tehnică:

„Conductibilitatea electrică de volum” și „rezistivitatea (de suprafață)” se determină conform ASTM D-257 sau standardelor naționale echivalente.

1C002Aliaje metalice, pulberi de aliaje metalice sau materiale aliate, după cum urmează:

NB:   A SE VEDEA, DE ASEMENEA, 1C202.

Notă:   1C002 nu supune controlului aliajele metalice, pulberile de aliaje metalice sau materialele aliate pentru acoperirea substraturilor.

Note tehnice:

1.   Aliajele metalice de la 1C002 sunt aliajele care conțin un procentaj mai ridicat în greutate din metalul nominalizat decât din oricare alt element.

2.   „Durata de serviciu până la rupere” se măsoară conform standardului ASTM E-139 sau standardelor naționale echivalente.

3.   „Rezistența la oboseala oligociclică” se măsoară conform standardului ASTM E-606 „Metoda recomandată pentru testarea rezistenței la oboseala oligociclică cu amplitudine constantă” sau conform standardelor naționale echivalente. Testarea se execută axial, cu un raport mediu al eforturilor de la minim la maxim egal cu 1 și un factor de concentrare a solicitării (kt) egal cu 1. Tensiunea medie se obține împărțind diferența dintre tensiunea maximă și minimă la tensiunea maximă.

(a) aluminuri, după cum urmează:

1. aluminuri de nichel care conțin între 15 % și 38 % în greutate aluminiu și cel puțin un element de aliere adițional;

2. aluminuri de titan care conțin 10 % în greutate sau mai mult aluminiu și cel puțin un element de aliaj adițional;

(b) aliaje metalice fabricate din pulberile sau materialul granulat menționate la 1C002.c, după cum urmează:

1. aliaje de nichel având oricare din următoarele caracteristici:

(a) o „durată de serviciu până la rupere” de 10 000 ore sau mai mare la 923 K (650 °C) la o tensiune de 676 MPa; sau

(b) o „rezistență la oboseala oligociclică” de 10 000 cicluri sau mai mare la 823 K (550 °C) la o tensiune maximă de 1 095 MPa;

2. aliaje de niobiu având oricare din următoarele caracteristici:

(a) o „durată de serviciu până la rupere” de 10 000 ore sau mai mare la 1 073 K (800 °C) la o tensiune de 400 MPa; sau

(b) o „rezistență la oboseala oligociclică” de 10 000 cicluri sau mai mare la 973 K (700 °C) la o tensiune maximă de 700 MPa;

3. aliaje de titan având oricare din următoarele caracteristici:

(a) o „durată de serviciu până la rupere” de 10 000 ore sau mai mare la 723 K (450 °C) la o tensiune de 200 MPa; sau

(b) o „rezistență la oboseala oligociclică” de 10 000 cicluri sau mai mare la 723 K (450 °C) la o tensiune maximă de 400 MPa;

4. aliaje de aluminiu având oricare din următoarele caracteristici:

(a) o rezistență de rupere la tracțiune de 240 MPa sau mai mare la 473 K (200 °C); sau

(b) o rezistență de rupere la tracțiune de 415 MPa sau mai mare la 298 K (25 °C);

5. aliaje de magneziu având toate caracteristicile următoare:

(a) o rezistență de rupere la tracțiune de 345 MPa sau mai mare; și

(b) o viteză de coroziune mai mică de 1 mm/an în clorură de sodiu, soluție apoasă 3 %, măsurată în conformitate cu standardul ASTM G-31 sau cu standardele naționale echivalente;

(c) pulberi din aliaje metalice sau material granulat, care au toate caracteristicile următoare:

1. fabricate din oricare din următoarele sisteme de compoziție:

Notă tehnică:

X în cele ce urmează înseamnă unul sau mai multe elemente de aliere.

(a) aliaje de nichel (Ni-Al-X, Ni-X-Al) certificate pentru fabricarea pieselor sau componentelor motoarelor cu turbină, adică cu mai puțin de trei particule nemetalice (introduse în cursul procesului de fabricație) mai mari de 100 μm la 109 particule de aliaj;

(b) aliaje de niobiu (Nb-Al-X sau Nb-X-Al, Nb-Si-X sau Nb-X-Si, Nb-Ti-X sau Nb-X-Ti);

(c) aliaje de titan (Ti-Al-X sau Ti-X-Al);

(d) aliaje de aluminiu (Al-Mg-X sau Al-X-Mg, Al-Zn-X sau Al-X-Zn, Al-Fe-X sau Al-X-Fe); sau

(e) aliaje de magneziu (Mg-Al-X sau Mg-X-Al);

2. fabricate în mediu controlat prin oricare din următoarele procedee:

(a) „atomizare în vid”;

(b) „atomizare în gaz”;

(c) „atomizare centrifugă”;

(d) „călire rapidă”;

(e) „călire pe cilindru” și „pulverizare”;

(f) „extracție în stare topită” și „pulverizare”; sau

(g) „aliere mecanică”; și

3. capabile pentru formarea materialelor menționate la 1C002.a sau 1C002.b.

(d) materiale aliate având toate caracteristicile următoare:

1. fabricate din oricare din sistemele de compoziție menționate la 1C002.c.1;

2. sub formă de fulgi, panglică sau baghete subțiri nepulverizate; și

3. produse într-un mediu controlat prin oricare din următoarele procedee:

(a) „călire rapidă”;

(b) „călire pe cilindru”; sau

(c) „extracție în stare topită”.

1C003Metale magnetice, de orice tip și sub orice formă, care au oricare din următoarele caracteristici:

(a) permeabilitate relativă inițială de 120 000 sau mai mare și o grosime de 0,05 mm sau mai mică;

Notă tehnică:

Măsurarea permeabilității relative inițiale se face pe materiale recoapte complet.

(b) aliaje magnetostrictive care au oricare din următoarele caracteristici:

1. o magnetostricțiune de saturație mai mare de 5 × 10-4; sau

2. un factor de cuplare magnetomecanică (k) mai mare de 0,8; sau

(c) benzi de aliaj amorf sau „nanocristalin”, având toate caracteristicile următoare:

1. o compoziție cu minimum 75 % în greutate fier, cobalt sau nichel;

2. o inducție magnetică de saturație (BS) de 1,6 T sau mai mare; și

3. oricare din următoarele:

(a) o grosime a benzii de 0,02 mm sau mai mică; sau

(b) o rezistivitate electrică de 2 × 10–4 ohm cm, sau mai mare;

Notă tehnică:

Materialele „nanocristaline” din 1C003.c sunt acele materiale care au o granulație cristalină, determinată prin difracție cu raze X, de 50 nm sau mai mică.

1C004Aliaje de uraniu-titan sau aliaje de wolfram care au o „matrice” pe bază de fier, nichel sau cupru, care prezintă toate caracteristicile următoare:

(a) o densitate ce depășește 17,5 g/cm3;

(b) o limită de elasticitate ce depășește 880 MPa;

(c) o rezistență de rupere la întindere ce depășește 1 270 MPa; și

(d) o elongație ce depășește 8 %.

1C005Conductoare „compozite”„superconductoare” cu lungimi ce depășesc 100 m sau cu mase ce depășesc 100 g, după cum urmează:

(a) conductoare „compozite”„superconductoare” care conțin unul sau mai multe „filamente” de niobiu-titan, care au următoarele două caracteristici:

1. încorporate într-o „matrice”, alta decât o „matrice” de cupru sau „matrice” mixtă pe bază de cupru; și

2. AVÂND o arie a secțiunii transversale mai mică de 0,28 × 10–4 mm2 (6 μm în diametru pentru „filamente” circulare);

(b) conductoare „compozite”„superconductoare” care constau din unul sau mai multe „filamente”„superconductoare”, altele decât niobiu-titan, având toate caracteristicile următoare:

1. o „temperatură critică” la inducție magnetică zero ce depășește 9,85 K (– 263,31 °C); și

2. rămân în stare „superconductoare” la o temperatură de 4,2 K (– 268,96 °C) atunci când sunt expuse la un câmp magnetic orientat în orice direcție perpendiculară pe axa longitudinală a conductorului și corespunzător unei inducții magnetice de 12 T cu o densitate critică a curentului care depășește 1 750 A/mm2 pe secțiunea transversală a conductorului;

(c) conductoare „compozite”„superconductoare” care constau din unul sau mai multe „filamente”„superconductoare”, care rămân „superconductoare” la peste 115 K (– 158,16 °C).

Notă tehnică:

În sensul celor menționate la 1C005, „filamentele” pot fi sub formă de fir, cilindru, film, bandă sau panglică.

1C006Fluide și materiale de lubrifiere, după cum urmează:

(a) fluide hidraulice care conțin ca ingredienți principali oricare din următoarele:

1. „uleiuri sintetice pe bază de silicohidrocarburi”, care au toate caracteristicile următoare:

Notă tehnică:

În 1C006.a.1, „uleiurile pe bază de silicohidrocarburi” conțin exclusiv siliciu, hidrogen și carbon.

(a) „temperatură de aprindere” mai mare de 477 K (204 °C);

(b) „punct de congelare” de 239 K (– 34 °C) sau mai mic;

(c) „indice de vâscozitate” de 75 sau mai mare; și

(d) „stabilitate termică” la 616 K (343 °C); sau

2. „clorofluorocarburi”, având toate caracteristicile următoare:

Notă tehnică:

În 1C006.a.2, „clorofluorocarburile” conțin exclusiv carbon, fluor și clor.

(a) fără „punct de aprindere”;

(b) o „temperatură de autoaprindere” ce depășește 977 K (704 °C);

(c) „punct de congelare” de 219 K (– 54 °C) sau mai mic;

(d) „indice de viscozitate” de 80 sau mai mare; și

(e) Punct de fierbere de 473 K (200 °C) sau mai mare;

(b) materiale lubrifiante care conțin ca ingrediente principale oricare din următoarele:

1. eteri sau tioeteri de fenilen sau alchilfenilen sau amestecurile lor care conțin mai mult de două funcțiuni eter sau tioeter sau amestecuri ale acestora; sau

2. fluide pe bază de siliciu fluorurat cu o viscozitate cinematică mai mică de 5 000 mm2/s (5 000 centistokes) măsurată la 298 K (25 °C);

(c) fluide de amortizare sau de flotație, care au toate caracteristicile următoare:

1. o puritate ce depășește 99,8 %;

2. un conținut mai mic de 25 de particule cu dimensiuni de 200 microni sau mai mari la 100 ml; și

3. sunt fabricate din cel puțin 85 % din oricare din următorii:

(a) dibromtetrafluoroetan (CAS 25497-30-7, 124-73-2, 27336-23-8);

(b) policlorotrifluoroetilenă (numai varietățile uleioase și ceroase); sau

(c) polibromtrifluoroetilenă;

(d) fluide de răcire electronică cu fluorocarbon care au toate caracteristicile următoare:

1. cu un conținut de 85 % din greutate sau mai mult din oricare din următoarele materiale sau amestecuri ale acestora:

(a) forme monomerice de perfluoropolialchileter-triazină sau eter perfluoroalifatic;

(b) perfluoroalchilamine;

(c) perfluorocicloalcani; sau

(d) perfluoroalcani;

2. densitate de 1,5 g/ml sau mai mult, la 298 K (25 °C);

3. în stare lichidă la 273 K (0 °C); și

4. cu un conținut de fluor de 60 % sau mai mult din greutate.

Notă tehnică:

La 1C006:

1.   „temperatura de aprindere” se determină prin Metoda Cleveland în vas deschis conform ASTM D-92 sau standardelor naționale echivalente;

2.   „punctul de curgere” se determină prin metoda descrisă în ASTM D-97 sau în standardele naționale echivalente;

3.   „indicele de vâscozitate” se determină prin metoda descrisă în ASTM D-2270 sau în standardele naționale echivalente;

4.   „stabilitatea termică” se determină prin metoda următoare sau conform standardelor naționale echivalente:

O cantitate de 20 ml din fluidul de testat se introduce într-o cameră de oțel inoxidabil tip 317 de 46 ml, care conține câte o bilă cu diametrul (nominal) de 12,5 mm realizată din următoarele materiale: oțel de scule M-10, oțel 52100 și bronz naval (60 % Cu, 39 % Zn, 0,75 % Sn).

Camera se purjează cu azot, se etanșează la presiunea atmosferică și se ridică temperatura la 644 ± 6 K (371 ± 6 °C) unde se menține la acest nivel timp de 6 ore;

Proba se consideră stabilă termic în cazul în care la terminarea încercării descrise mai sus sunt îndeplinite toate condițiile următoare:

(a)   pierderea de greutate a fiecărei bile este mai mică de 10 mg/mm2 din suprafața bilei;

(b)   modificarea vâscozității inițiale determinată la 311 K (38 °C) este mai mică de 25 %; și

(c)   indicele total acid sau bazic este mai mic de 0,40;

5.   temperatura de „autoaprindere” se determină prin metoda descrisă în ASTM E-659 sau prin standardele naționale echivalente.

1C007Materiale pe bază ceramică, materiale ceramice „noncompozite”, materiale „compozite” cu „matrice” ceramică și materiale precursoare, după cum urmează:

NB:   A SE VEDEA, DE ASEMENEA, 1C107.

(a) materiale pe bază de boruri simple sau complexe de titan, care au impurități metalice totale, exclusiv adaosuri intenționate, mai mici de 5 000 ppm, dimensiunea medie a particulelor egală sau mai mică de 5 μm și maximum 10 % din particule mai mari de 10 μm;

(b) materiale ceramice „noncompozite” în stare brută sau semifabricată, compuse din boruri de titan cu o densitate de 98 % sau mai mare din densitatea teoretică;

Notă:   1C007.b nu supune controlului materialele abrazive.

(c) materiale „compozite” ceramică-ceramică cu „matrice” din sticlă sau oxid și armate cu fibre, având toate caracteristicile următoare:

1. fabricate din oricare din următoarele materiale:

(a) Si-N;

(b) Si-C;

(c) Si-Al-O-N; sau

(d) Si-O-N; și

2. având o „rezistență specifică de rupere la întindere” care depășește 12,7 × 103 m;

(d) materiale „compozite” ceramică-ceramică cu sau fără o fază metalică continuă, care conțin particule, filamente sau fibre, în care „matricea” este formată din carburi sau nitruri de siliciu, zirconiu sau bor;

(e) materiale precursoare (adică materiale polimerice sau metalo-organice cu scopuri speciale) pentru producerea oricărei sau oricăror faze ale materialelor menționate la 1C007.c, după cum urmează:

1. polidiorganosilani (pentru producerea carburii de siliciu);

2. polisilazani (pentru producerea nitrurii de siliciu);

3. policarbosilazani (pentru producerea ceramicilor cu componente de siliciu, carbon și azot);

(f) materialele „compozite” ceramică-ceramică cu un oxid sau cu „matrice” de sticlă armată cu fibre continue din oricare din următoarele sisteme:

1. Al2O3 (CAS 1344-28-1); sau

2. Si-C-N.

Notă:   1C007.f nu supune controlului „compozite” care conțin fibre din aceste sisteme cu rezistență de rupere la întindere mai mică de 700 MPa la 1 273 K (1 000 °C) sau fibre cu rezistența la fluaj mai mare de 1 % deformare la fluaj la o sarcină de 100 MPa și 1 273 K(1 000 °C) pentru 100 de ore.

1C008Substanțe polimerice nefluorurate, după cum urmează:

(a) imide, după cum urmează:

1. bismaleimide;

2. poliamide-imide aromatice (PAI) care au o „temperatură de tranziție vitroasă (Tg)” ce depășește 563 K (290 °C);

3. poliimide aromatice;

4. polieterimide aromatice care au o temperatură de tranziție vitroasă (Tg) mai mare de 513 K (240 °C);

Notă:   1C008.a supune controlului substanțe „fuzibile” în stare lichidă sau solidă, inclusiv rășini, pulberi, pelete, film, folie, bandă sau panglică.

NB:   Pentru poliimidele aromatice „nefuzibile” sub formă de film, folie, bandă sau panglică, a se vedea 1A003.

(b) copolimeri termoplastici de cristale lichide care au o temperatură de deformare la cald mai mare de 523 K (250 °C) conform ISO 75-2 (2004), metoda A sau standardelor naționale echivalente, cu o sarcină de 1,80 N/mm2 și compuși din:

1. oricare din următorii compuși:

(a) fenilenă, bifenilenă sau naftalină; sau

(b) fenilenă, bifenilenă sau naftalină substituite cu metil, terț-butil sau fenil; și

2. oricare din următorii acizi:

(a) acid tereftalic (CAS 100-21-0);

(b) acid 6-hidroxi-2-naftoic (CAS 16712-64-4); sau

(c) acid 4-hidroxibenzoic (CAS 99-96-7);

(c) neutilizat;

(d) poliarilen cetone;

(e) sulfuri de poliarilen, în care gruparea arilen este bifenilen, trifenilen sau combinații ale acestora;

(f) polibifenilenetersulfonă care are o „temperatură de tranziție vitroasă (Tg)” mai mare de 513 K (240 °C).

Notă tehnică:

„Temperatura de tranziție vitroasă (Tg)” pentru materialele de la 1C008 este determinată utilizând metoda descrisă în ISO 11357-2 (1999) sau standardele naționale echivalente. În plus, pentru materialele de la 1C008.a.2 „temperatura de tranziție vitroasă (Tg)” este determinată pe un specimen (PAI) de testare care a fost în prealabil tratat termic la o temperatură minimă de 310 °C cel puțin 15 minute.

1C009Compuși fluorurați neprelucrați, după cum urmează:

(a) copolimeri de fluorură de viniliden care au 75 % sau mai mult o structură cristalină beta fără alungire;

(b) poliimide fluorurate care conțin 10 % sau mai mult din greutate fluor combinat;

(c) elastomeri de fosfazen fluorurat care conțin 30 % sau mai mult din greutate fluor combinat.

1C010„Materiale fibroase sau filamentare”, după cum urmează:

NB:   A SE VEDEA, DE ASEMENEA, 1C210 ȘI 9C110.

(a) „materiale fibroase sau filamentare” organice, având următoarele două caracteristici:

1. un „modul specific” ce depășește 12,7 × 106 m; și

2. o „rezistență specifică de rupere la întindere” care depășește 23,5 × 104 m;

Notă:   1C010.a nu supune controlului polietilena.

(b) „materiale fibroase sau filamentare” pe bază de carbon, având următoarele două caracteristici:

1. un „modul specific” ce depășește 14,65 × 106 m; și

2. o „rezistență specifică de rupere la întindere” care depășește 26,82 × 104 m;

Notă:   1C010.b nu supune controlului:

(a)   „materialele fibroase sau filamentare” pentru repararea structurilor sau laminatelor pentru „aeronave civile”, având toate caracteristicile următoare:

1.   o suprafață care nu depășește 1 m2;

2.   o lungime care nu depășește 2,5 m; și

3.   o lățime care depășește 15 mm.

(b)   „materiale fibroase sau filamentare” pe bază de carbon debitate, sfărâmate sau tăiate în mod mecanic cu o lungime de 25,0 mm sau mai mică.

Notă tehnică:

Proprietățile materialelor descrise în 1C010.b se determină utilizând metodele SRM de la 12 la 17 recomandate de SACMA, ISO 10618 (2004) 10.2.1 metoda A sau standardele naționale echivalente, bazat pe media lotului.

(c) „materiale fibroase sau filamentare” anorganice, având următoarele două caracteristici:

1. un „modul specific” ce depășește 2,54 × 106 m; și

2. o temperatură de topire, înmuiere, descompunere sau sublimare ce depășește 1 922 K (1 649 °C) în mediu inert;

Notă:   1C010.c nu supune controlului:

(a)   fibrele de alumină policristaline, discontinui, multifazice, sub formă de fibre tăiate sau cu matrice neregulată care conțin 3 % în greutate sau mai mult siliciu, cu un „modul specific” mai mic de 10 × 106 m;

(b)   fibrele din molibden și aliaj de molibden;

(c)   fibrele de bor;

(d)   fibrele ceramice discontinue care au punctul de topire, înmuiere, descompunere sau sublimare mai mic de 2 043 K (1 770 °C) în mediu inert.

(d) „materiale fibroase sau filamentare”, având oricare din următoarele caracteristici:

1. compuse din oricare din următoarele:

(a) polieterimide menționate la 1C008.a; sau

(b) materiale menționate de la 1C008.b la 1C008.f; sau

2. compuse din materiale menționate la 1C010.d.1.a sau 1C010.d.1.b și „amestecate” cu alte fibre menționate la 1C010.a, 1C010.b sau 1C010.c;

(e) „materiale fibroase sau filamentare” impregnate integral sau parțial cu rășină sau gudron (preimpregnate), „materiale fibroase sau filamentare” acoperite cu metal sau carbon (semifabricate) sau „semifabricate din fibre de carbon” având toate caracteristicile următoare:

1. având oricare dintre următoarele caracteristici:

(a) „materiale fibroase sau filamentare” anorganice menționate la 1C010.c; sau

(b) „materiale fibroase sau filamentare” organice sau pe bază de carbon, având toate caracteristicile următoare:

1. un „modul specific” ce depășește 10,15 × 106 m; și

2. o „rezistență specifică de rupere la întindere” ce depășește 17,7 × 104 m; și

2. având oricare dintre următoarele caracteristici:

(a) rășina sau gudronul menționate la 1C008 sau 1C009.b;

(b) o „temperatură de tranziție vitroasă la analiză mecanică dinamică (DMA Tg)” egală cu 453 K (180 °C) sau mai mare și având o rășină fenolică; sau

(c) o „temperatură de tranziție vitroasă la analiză mecanică dinamică (DMA Tg)” egală cu 505 K (232 °C) sau mai mare și având o rășină sau un gudron nemenționat la 1C008 sau 1C009.b, și care nu este o rășină fenolică.

Nota 1:   „Materiale fibroase sau filamentare” acoperite cu metal sau carbon (semifabricate) sau „semifabricatele” din fibre de carbon, neimpregnate cu rășină sau gudron sunt desemnate prin „materialele fibroase sau filamentare” de la 1C010.a, 1C010.b sau 1C010.c.

Nota 2:   1C010.e nu supune controlului:

(a)   „materialele fibroase sau filamentare” pe bază de carbon, impregnate cu rășină epoxidică „matrice” (preimpregnate) pentru repararea structurilor sau laminatelor pentru „aeronave civile”, având toate caracteristicile următoare;

1.   o suprafață care nu depășește 1 m2;

2.   o lungime care nu depășește 2,5 m; și

3.   o lățime care depășește 15 mm.

(b)   „Materiale fibroase sau filamentare” pe bază de carbon, debitate, tocate sau tăiate în mod mecanic, impregnate integral sau parțial cu rășină sau gudron altele decât cele specificate la 1C008 sau 1C009.b cu o lungime de 25,0 mm sau mai mică.

Notă tehnică:

„Temperatura de tranziție vitroasă la analiză mecanică dinamică (DMA Tg)” pentru materialele menționate la 1C010.e se determină utilizând metoda descrisă în ASTM D 7028-0 sau standardele naționale echivalente, pe un specimen de test uscat. În cazul materialelor termorezistente, gradul de întărire a unui specimen de test uscat este de minim de 90 %, astfel cum este definit de ASTM E 2160-04 sau de standardele naționale echivalente.

1C011Metale și compuși, după cum urmează:

NB:   A SE VEDEA, DE ASEMENEA, LISTA PRODUSELOR MILITARE ȘI 1C111.

(a) metale cu particule de dimensiuni mai mici de 60 μm, fie sferice, atomizate, sferoidale, fulgi sau praf, fabricate din materiale care conțin 99 % sau mai mult zirconiu, magneziu și aliaje ale acestora;

Notă tehnică:

Conținutul natural de hafniu în zirconiu (în general cuprins între 2 % și 7 %) se calculează prin conținutul de zirconiu.

Notă:   Metalele sau aliajele menționate la 1C011.a sunt supuse controlului chiar în cazul în care metalele sau aliajele sunt sau nu sunt capsulate în aluminiu, magneziu, zirconiu sau beriliu.

(b) borul sau aliaje de bor, cu o dimensiune a particulei de 60 μm sau mai mică, după cum urmează:

1. bor cu o puritate de 85 % în greutate sau mai mare;

2. aliaje de bor cu un conținut de bor de 85 % în greutate, sau mai mare;

Notă:   Metalele sau aliajele menționate la 1C011.b sunt supuse controlului chiar în cazul în care metalele sau aliajele sunt sau nu sunt capsulate în aluminiu, magneziu, zirconiu sau beriliu.

(c) nitrat de guanidină (CAS 506-93-4);

(d) nitroguanidină (NQ) (CAS 556-88-7).

NB:   A se vedea, de asemenea, lista produselor militare pentru pulberi metalice amestecate cu alte substanțe pentru a forma un amestec realizat pentru scopuri militare.

1C012Materiale după cum urmează:

Notă tehnică:

Aceste materiale sunt folosite în general pentru surse de încălzire nucleară.

(a) plutoniu în orice formă, cu un conținut izotopic de plutoniu-238 mai mare de 50 % în greutate;

Notă:   1C012.a nu supune controlului:

(a)   Încărcăturile de plutoniu care conțin 1 g sau mai puțin;

(b)   Încărcăturile de 3 „grame efective” sau mai puțin atunci când sunt conținute într-o componentă de detectare în instrumente.

(b) neptuniu-237 „separat anterior”, în orice formă.

Notă:   1C012.b nu supune controlului încărcăturile care conțin 1 g sau mai puțin de neptuniu-237.

1C101Materiale și dispozitive care servesc la reducerea elementelor observabile, de exemplu, a reflexiei radar, a semnalelor ultraviolete/infraroșii și acustice, altele decât cele menționate la 1C001, utilizabile la „rachete”, subsisteme de „rachete” sau vehicule aeriene fără pilot menționate la 9A012.

Nota 1:   1C101 cuprinde:

(a)   materiale de structură și căptușeli special concepute pentru reducerea reflexiei radar;

(b)   căptușeli, inclusiv vopsele de acoperire, special concepute pentru a reduce sau adapta reflexia sau emisia în benzile de microunde, în infraroșu sau în ultraviolet ale spectrului electromagnetic.

Nota 2:   1C101 nu cuprinde căptușelile special utilizate pentru izolația termică a sateliților.

Notă tehnică:

La 1C101 „rachete” înseamnă sisteme complete de rachete și sisteme de vehicule aeriene fără pilot având o rază de acțiune ce depășește 300 km.

1C102Materiale carbon-carbon reimpregnate și pirolizate concepute pentru vehicule de lansare spațială menționate la 9A004 sau pentru rachete de sondare menționate la 9A104.

1C107Grafit și materiale ceramice, altele decât cele menționate la 1C007, după cum urmează:

(a) grafit cu granulație fină cu o densitate egală cu 1,72 g/cm3 sau mai mare, măsurată la 288 K (15 °C) și care au dimensiunea grăuntelui de 100 μm sau mai mică, utilizabil pentru ajutajele rachetelor și ogivele vehiculelor de reintrare, care poate fi prelucrat pentru a obține oricare din următoarele produse:

1. cilindri care au un diametru egal sau mai mare de 120 mm și o lungime de 50 mm sau mai mare;

2. tuburi care au un diametru interior de 65 mm sau mai mare, o grosime a peretelui de 25 mm sau mai mare și o lungime de 50 mm sau mai mare; sau

3. blocuri care au dimensiuni egale sau mai mari de 120 mm × 120 mm × 50 mm;

NB:   A se vedea, de asemenea, 0C004.

(b) grafit pirolitic sau fibros ranforsat, folosit pentru ajutajele rachetelor și scuturile de protecție ale vehiculelor de reintrare utilizate la „rachete”, vehicule de lansare spațială menționate la 9A004 sau la rachetele de sondare menționate la 9A104;

NB:   A se vedea, de asemenea, 0C004.

(c) materiale compozite ceramice (cu constanta dielectrică mai mică de 6 la frecvențe cuprinse între 100 MHz și 100 GHz) pentru radomurile utilizate la „rachete”, vehiculele de lansare spațială menționate la 9A004 sau rachetele de sondare menționate la 9A104.

(d) blocuri brute uzinabile din ceramici nearse ranforsate cu carbură de siliciu, utilizabile pentru scuturile de protecție ale „rachetelor”, vehiculelor de lansare spațială menționate la 9A004 sau rachetelor de sondare menționate la 9A104;

(e) materiale compozite ceramice ranforsate cu carbură de siliciu, utilizabile pentru capetele scuturilor de protecție la modulele spațiale de reintrare și flapsuri anterioare utilizabile la vehiculele de lansare spațială menționate la 9A004 sau la rachetele de sondare menționate la 9A104;

1C111Combustibili de propulsie și compușii lor chimici, alții decât cei menționați în 1C011, după cum urmează:

(a) substanțe de propulsie:

1. pudră sferică de aluminiu, alta decât cea supusă controlului prin Lista produselor militare, care are particule cu diametrul uniform mai mic de 200 μm și cu un conținut de aluminiu de 97 % în greutate sau mai mare, în cazul în care cel puțin 10 % din greutatea totală este fabricată din particule mai mici de 63 μm conform standardului ISO 2591:1988 sau standardelor naționale echivalente;

Notă tehnică:

Dimensiunea particulei de 63 μm (ISO R-565) corespunde dimensiunii unei site cu ochi de 250 (Tyler) sau ochi de 233 (ASTM E-11).

2. combustibili metalici, alții decât cei menționați în Lista produselor militare cu dimensiunile particulelor mai mici de 60 μm, fie sferice, atomizate, sferoidale, fulgi sau pulverizate, care conțin 97 % sau mai mult, în greutate, din oricare din următoarele elemente:

(a) zirconiu;

(b) beriliu;

(c) magneziu; sau

(d) aliaje ale metalelor menționate la punctele de la (a) la (c) de mai sus;

Notă tehnică:

Conținutul natural de hafniu în zirconiu (în general cuprins între 2 % și 7 %) se calculează prin conținutul de zirconiu.

3. oxidanți utilizați la combustibilul lichid pentru motoarele de rachetă, după cum urmează:

(a) trioxid de azot (CAS 10544-73-7);

(b) dioxid de azot (CAS 10102-44-0)/tetraoxid de azot (CAS 10544-72-6);

(c) pentaoxid de azot (CAS 10102-03-1);

(d) amestecuri de oxizi de azot (MON);

Notă tehnică:

Amestecurile de oxizi de azot (MON) sunt soluții de oxid de azot (NO) în tetraoxid de azot/dioxid de azot (N2O4/NO2) care pot fi utilizate în sistemele de rachete. Există grade de compoziție care pot fi notate ca MONi sau MONij, unde i și j sunt numere întregi care reprezintă procentajul de oxid de azot în amestec (de exemplu MON3 conține 3 % oxid de azot, MON25 conține 25 % oxid de azot. Limita superioară este MON40, 40 % în greutate).

(e)  A SE VEDEA, DE ASEMENEA, LISTA PRODUSELOR MILITARE PENTRU acid azotic fumans roșu inhibat (IRFNA);

(f)  A SE VEDEA LISTA PRODUSELOR MILITARE ȘI 1C238 PENTRU Compuși alcătuiți din fluor și dintr-unul sau mai mulți alți halogeni, oxigen sau azot;

4. Derivați ai hidrazinei, după cum urmează:

NB:   A SE VEDEA, DE ASEMENEA, LISTA PRODUSELOR MILITARE.

(a) trimetilhidrazină (CAS 1741-01-1);

(b) tetrametilhidrazină (CAS 6415-12-9);

(c) N,N dialilhidrazina;

(d) alilhidrazina (CAS 7422-78-8);

(e) etilen de dihidrazină;

(f) dinitrat de monometilhidrazină;

(g) nitrat de dimetilhidrazină asimetrică;

(h) azidă de hidraziniu (CAS 14546-44-2);

(i) azidă de dimetilhidraziniu;

(j) dinitrat de hidraziniu;

(k) acid diimidooxalic de dihidrazină (CAS 3457-37-2);

(l) nitrat de 2-hidroxietilhidrazină (HEHN);

(m)  a se vedea Lista produselor militare pentru perclorat de hidraziniu;

(n) diperclorat de hidraziniu (CAS 13812-39-0);

(o) nitrat de metilhidrazină (MHN);

(p) nitrat de dietilhidrazină (DEHN);

(q) nitrat de 3,6-dihidrazină-tetrazină (nitrat de 1,4-dihidrazină) (DHTN);

5. materiale cu o mare densitate de energie, altele decât cele menționate în Lista produselor militare, utilizabile la „rachete” sau la vehiculele aeriene fără pilot menționate la 9A012;

(a) combustibil mixt care încorporează atât combustibili solizi, cât și combustibili lichizi, cum ar fi pasta de bor, cu o densitate de energie bazată pe masă de 40 × 106 J/kg sau mai mare;

(b) alți combustibili cu o mare densitate de energie și aditivi pentru combustibili (de exemplu, cubanul, soluții ionice, JP-10), cu o densitate de energie bazată pe volum de 37,5 × 109 J/m3 sau mai mare, măsurată la 20 °C și la o presiune de o atmosferă (101,325 kPa);

Notă:   1C111.a.5.b nu supune controlului combustibilii fosili rafinați și biocombustibilii produși pe bază de legume, incluzând combustibilii pentru motoare certificați pentru utilizare în aviația civilă, cu excepția cazurilor în care aceștia au fost concepuți în mod special pentru „rachete” sau vehicule aeriene fără pilot menționate la 9A012.

Notă tehnică:

La 1C111.a.5 „rachetă” înseamnă sisteme complete de rachete și sisteme de vehicule aeriene fără pilot care pot avea o rază de acțiune ce depășește 300 km.

(b) substanțe polimerice:

1. polibutadienă cu grupare carboxi terminală (inclusiv polibutadienă cu carboxil terminal) (CTPB);

2. polibutadienă cu grupare hidroxi terminală (inclusiv polibutadienă cu hidroxil terminal) (HTPB), alta decât cea supusă controlului prin Lista produselor militare;

3. acid polibutadien-acrilic (PBAA);

4. acid acrilonitril polibutadien-acrilic (PBAN);

5. politetrahidrofuran polietilenglicol (TPEG);

Notă tehnică:

Politetrahidrofuran polietilenglicol (TPEG) este un copolimer de polibutan-1,4-diol și de polietilenglicol (PEG).

(c) alți aditivi și agenți pentru propulsie:

1.  A SE VEDEA, DE ASEMENEA, LISTA PRODUSELOR MILITARE PENTRU carborani, decarborani, pentaborani și derivați ai acestora;

2. trietilenglicol dinitrat (TEGDN) (CAS 111-22-8);

3. 2-nitrodifenilamina (CAS 119-75-5);

4. trimetiloletan trinitrat (TMETN) (CAS 3032-55-1);

5. dietilenglicol dinitrat (DEGDN) (CAS 693-21-0);

6. derivați ai ferocenului, după cum urmează:

(a)  a se vedea Lista produselor militare pentru catocen;

(b) etil ferocen (CAS 1273-89-8);

(c) propil ferocen;

(d)  a se vedea Lista produselor militare pentru n-butil ferocen;

(e) pentil ferocen (CAS 1274-00-6);

(f) diciclopentil ferocen;

(g) diciclohexil ferocen;

(h) dietil ferocen (CAS 1273-97-8);

(i) dipropil ferocen;

(j) dibutil ferocen (CAS 1274-08-4);

(k) dihexil ferocen (CAS 93894-59-8);

(l) acetil ferocen (CAS 1271-55-2)/1,1′-diacetil ferocen (CAS 1273 94-5);

(m)  a se vedea Lista produselor militare pentru acizi carboxilici ai ferocenului;

(n)  a se vedea Lista produselor militare pentru butacen;

(o) alți derivați ai ferocenului utilizabili ca modificatori ai vitezei de ardere a combustibililor pentru rachete, alții decât cei menționați în Lista produselor militare.

Note:   1C111.c.6.o nu supune controlului derivații ferocenului care conțin un grup funcțional aromatic de șase atomi de carbon atașat moleculei de ferocen.

7. 4,5 diazometil-2-metil-1,2,3-triazol (iso-DAMTR), altele decât cele menționate în Lista produselor militare.

Notă:   Pentru combustibili de propulsie și compușii lor chimici care nu figurează în 1C111, a se vedea Lista produselor militare.

1C116Oțeluri maraging a căror rezistență maximă la tracțiune este egală cu 1 500 MPa sau mai mare, măsurată la 293 K (20 °C) și cu o grosime a peretelui sau plăcii egală cu 5 mm sau mai mică.

NB:   A SE VEDEA, DE ASEMENEA, 1C216.

Notă tehnică:

Oțelurile maraging sunt aliaje pe bază de fier caracterizate în general printr-un conținut mare de nichel și un conținut scăzut de carbon și prin utilizarea elementelor de substituție sau de precipitare pentru a produce o creștere a durității prin îmbătrânirea aliajului.

1C117Materiale pentru fabricarea componentelor de „rachete”, după cum urmează:

(a) wolfram și aliaje sub formă granulată cu un conținut de wolfram de 97 % din greutate sau mai mult și cu o dimensiune a particulei de 50 × 10-6 m (50 μm) sau mai puțin;

(b) molibden și aliaje sub formă granulată cu un conținut de molibden de 97 % din greutate sau mai mare și cu o dimensiune a particulei de 50 × 10-6 m (50 μm) sau mai puțin;

(c) materiale din wolfram în formă solidă având toate caracteristicile următoare:

1. oricare dintre următoarele compoziții de materiale:

(a) wolfram și aliaje conținând 97 % din greutate sau mai mult wolfram;

(b) wolfram infiltrat cu cupru conținând 80 % din greutate sau mai mult wolfram; sau

(c) wolfram infiltrat cu argint conținând 80 % din greutate sau mai mult wolfram; și

2. putând fi prelucrate pentru a obține oricare dintre următoarele produse:

(a) cilindri care au un diametru de 120 mm sau mai mare și o lungime de 50 mm sau mai mare;

(b) tuburi care au un diametru interior de 65 mm sau mai mare și o grosime a peretelui de 25 mm sau mai mare și o lungime de 50 mm sau mai mare; sau

(c) blocuri care au o dimensiune 120 mm × 120 mm × 50 mm sau mai mare.

Notă tehnică:

La 1C117 „rachetă” înseamnă sisteme complete de rachete și sisteme de vehicule aeriene fără pilot care pot avea o rază de acțiune ce depășește 300 km.

1C118Oțel inoxidabil duplex stabilizat cu titan (Ti-DSS), având toate caracteristicile următoare:

(a) având toate caracteristicile următoare:

1. un conținut 17,0-23,0 % în greutate crom și 4,5-7,0 % în greutate nichel;

2. un conținut de titan mai mare de 0,1 % în greutate; și

3. o microstructură fero-austenitică (numită, de asemenea microstructură bifazică) din care cel puțin 10 % din volum este austenită (conform ASTM E-1181-87 sau standardelor naționale echivalente); și

(b) având oricare din următoarele forme:

1. lingouri sau bare care au o mărime de 100 mm sau mai mare a oricărei dimensiuni;

2. foi care au o lățime de 600 mm sau mai mare și o grosime de 3 mm sau mai mică; sau

3. tuburi care au un diametru exterior de 600 mm sau mai mare și o grosime a peretelui de 3 mm sau mai mică.

1C202Aliaje, altele decât cele menționate la 1C002.b.3 sau 1C002.b.4, după cum urmează:

(a) aliaje de aluminiu, având următoarele două caracteristici:

1. „capabile” de o rezistență maximă la tracțiune egală cu 460 MPa sau mai mare la 293 K (20 °C); și

2. sub formă de tuburi sau de cilindri plini (inclusiv piese forjate) la care diametrul exterior depășește 75 mm;

(b) aliaje de titan având următoarele două caracteristici:

1. „capabile” de o rezistență maximă la tracțiune egală cu 900 MPa sau mai mare la 293 K (20 °C); și

2. sub formă de tuburi sau de cilindri plini (inclusiv piese forjate) la care diametrul exterior depășește 75 mm;

Notă tehnică:

Mențiunea aliaje „capabile” se referă la aliajele înainte sau după tratament termic.

1C210„Materiale fibroase sau filamentare” sau preimpregnate, altele decât cele menționate la 1C010.a, 1C010.b sau 1C010.e, după cum urmează:

(a) „materiale fibroase sau filamentare” cu carbon sau cu aramide, având una din caracteristicile următoare:

1. un „modul specific” egal cu 12,7 × 106 m sau mai mare; sau

2. o „rezistență specifică de rupere la întindere” egală cu 235 × 103 m sau mai mare;

Notă:   1C210.a nu supune controlului „materiale fibroase sau filamentare” cu aramide care au un modificator de suprafață pe bază de ester, cu un conținut în greutate de 0,25 % sau mai mult;

(b) „materiale fibroase sau filamentare” pe bază de sticlă, având următoarele două caracteristici:

1. un „modul specific” egal cu 3,18 × 106 m sau mai mare; și

2. o „rezistență specifică de rupere la întindere” egală cu 76,2 × 103 m sau mai mare;

(c) „toroane”, „mănunchiuri”, „meșe” sau „benzi” continue impregnate cu rășini termorezistente, cu o grosime egală sau mai mică de 15 mm (preimpregnate), realizate din „materiale fibroase sau filamentare” cu carbon sau pe bază de sticlă, menționate la 1C210.a sau 1C210.b.

Notă tehnică:

Rășina constituie „matricea” compozitului.

Notă:   În 1C210, termenii „materiale fibroase sau filamentare” se limitează la „monofilamente”, „toroane”, „mănunchiuri”, „meșe” sau „benzi” continue.

1C216Oțeluri maraging, altele decât cele menționate la 1C116, „capabil de” o rezistență maximă la tracțiune egală cu 2 050 MPa sau mai mare la 293 K (20 °C).

Notă:   1C216 nu supune controlului formele la care nici o dimensiune liniară nu depășește 75 mm.

Notă tehnică:

Mențiunea oțel maraging „capabil de” se referă la oțelurile maraging înainte sau după tratamentul termic.

1C225Bor îmbogățit în izotopul de bor-10 (10B) depășind conținutul său izotopic natural după cum urmează: bor primar, compuși, amestecuri care conțin bor, produse care conțin bor, reziduuri sau rebuturi din oricare din materialele anterior menționate.

Notă:   La 1C225, amestecurile care conțin bor cuprind materialele încărcate cu bor.

Notă tehnică:

Conținutul natural al izotopului bor-10 este în jur de 18,5 % în greutate (20 % concentrație atomică).

1C226Piese din wolfram, din carbură de wolfram și din aliaje de wolfram care conțin mai mult de 90 % wolfram în greutate, altele decât cele menționate la 1C117, care au următoarele două caracteristici:

(a) în forme cu o simetrie cilindrică a cavității (inclusiv segmenți de cilindru) cu un diametru interior cuprins între 100 mm și 300 mm; și

(b) masă mai mare de 20 kg.

Notă:   1C226 nu supune controlului piesele special concepute pentru a fi utilizate ca greutăți sau colimatoare de raze gamma.

1C227Calciu având următoarele două caracteristici:

(a) conținut mai mic de 1 000 ppm impurități metalice în greutate, altele decât magneziul; și

(b) conținut mai mic de 10 ppm bor în greutate.

1C228Magneziu având următoarele două caracteristici:

(a) conținut mai mic de 200 ppm impurități metalice în greutate, altele decât calciu; și

(b) conținut mai mic de 10 ppm bor în greutate.

1C229Bismut având următoarele două caracteristici:

(a) o puritate de 99,99 % sau mai mare în greutate; și

(b) conținut mai mic de 10 ppm argint în greutate.

1C230Beriliu metal, aliaje având mai mult de 50 % beriliu în greutate, compuși de beriliu, produse fabricate din aceste substanțe, și reziduuri sau rebuturi din oricare din materialele anterior menționate, altele decât cele menționate în lista produselor militare.

NB:   A SE VEDEA, DE ASEMENEA, LISTA PRODUSELOR MILITARE.

Notă:   1C230 nu supune controlului următoarele:

(a)   ferestrele metalice pentru aparatura cu raze X sau pentru dispozitive de diagrafie;

(b)   produsele finite sau semifabricate din oxid de beriliu special concepute pentru componente electronice sau pentru suporți de circuite electronice;

(c)   beril (silicatul de beriliu și de aluminiu) sub formă de smaralde sau acvamarine.

1C231Hafniu metal, aliaje și compuși de hafniu având mai mult de 60 % hafniu în greutate, produse fabricate din acestea, precum și reziduuri sau rebuturi din oricare din materialele anterior menționate.

1C232Heliu-3 (3He), amestecuri având heliu-3 și produse sau dispozitive care conțin oricare din aceste elemente.

Notă:   1C232 nu supune controlului produsele sau dispozitivele care conțin mai puțin de 1 g de heliu-3.

1C233Litiu îmbogățit în izotopul litiu-6 (6Li) depășind conținutul său izotopic natural și produse sau dispozitive care conțin litiu îmbogățit, după cum urmează: litiu elementar, aliaje, compuși, amestecuri care conțin litiu, produse fabricate din acestea, precum și reziduuri sau rebuturi din oricare din materialele definite mai sus.

Notă:   1C233 nu supune controlului dozimetrele termoluminiscente.

Notă tehnică:

Conținutul natural al izotopului litiu-6 este de 6,5 % în greutate (7,5 % concentrație atomică).

1C234Zirconiu cu un conținut de hafniu mai mic de 1 parte hafniu la 500 părți zirconiu în greutate, după cum urmează: metal, aliaje care conțin mai mult de 50 % zirconiu în greutate, compuși, produse fabricate din acestea, reziduuri și rebuturi din oricare din materialele definite la acest paragraf.

Notă:   1C234 nu supune controlului zirconiu sub formă de foi cu o grosime de 0,10 mm sau mai mică.

1C235Tritiu, compuși de tritiu, amestecuri care conțin tritiu în care raportul tritiu/hidrogen, în atomi, este mai mare de 1/1 000 și produse sau dispozitive care conțin oricare din aceste elemente.

Notă:   1C235 nu supune controlului produse sau dispozitive care conțin mai puțin de 1,48 × 103 GBq (40 Ci) de tritiu.

1C236Radionuclizi de emisie alfa având un timp de înjumătățire egal cu 10 zile sau mai mare, dar mai mic de 200 ani sub următoarele forme:

(a) primari;

(b) compuși având o activitate alfa totală de 37 GBq/kg (1 Ci/kg) sau mai mare;

(c) amestecuri având o activitate alfa totală de 37 GBq/kg (1 Ci/kg) sau mai mare;

(d) produse sau dispozitive având oricare din aceste elemente.

Notă:   1C236 nu supune controlului produse sau dispozitive a căror activitate alfa este mai mică de 3,7 GBq (100 mCi).

1C237Radiu-226 (226Ra), aliaje de radiu-226, compuși ai radiului-226, amestecuri care conțin radiu-226, produse fabricate cu radiu-226 și produse sau dispozitive care conțin oricare din aceste elemente.

Notă:   1C237 nu supune controlului:

(a)   aplicațiile medicale;

(b)   produsele sau dispozitivele având mai puțin de 0,37 GBq (10 mCi) de radiu-226.

1C238Trifluorură de clor (ClF3).

1C239Substanțe cu mare putere explozivă, altele decât cele supuse controlului prin Lista produselor militare, substanțe sau amestecuri având mai mult de 2 % în greutate din aceste substanțe explozive, a căror densitate cristalină depășește 1,8 g/cm3 și a căror viteză de detonație depășește 8 000 m/s.

1C240Pulbere de nichel sau nichel sub formă de metal poros, altele decât cele menționate la 0C005 după cum urmează:

(a) pudră de nichel având următoarele două caracteristici:

1. o puritate de 99,0 % în greutate sau mai mare; și

2. o dimensiune medie a particulei mai mică de 10 microni, măsurată conform normei B330 a ASTM;

(b) nichel sub formă de metal poros obținut din materiale menționate la 1C240.a.

Notă:   1C240 nu supune controlului următoarele:

(a)   pudră de nichel filamentar;

(b)   foi individuale de nichel poros cu o suprafață mai mică de 1 000 cm2/foaie.

Notă tehnică:

1C240.b se referă la metalul poros format prin compactarea și sinterizarea materialelor de la 1C240.a pentru a obține un material metalic cu pori fini interconectați în toată structura.

1C350Substanțe chimice care pot servi ca precursori la obținerea agenților chimici toxici și „amestecuri de substanțe chimice” care conțin una sau mai multe dintre acestea, după cum urmează:

NB:   A SE VEDEA, DE ASEMENEA, LISTA PRODUSELOR MILITARE ȘI 1C450.

1. Tiodiglicol (111-48-8);

2. Oxiclorură de fosfor (10025-87-3);

3. Metilfosfonat de dimetil (756-79-6);

4.  A SE VEDEA LISTA PRODUSELOR MILITARE PENTRU: Difluorură metilfosfonică (676-99-3);

5. Diclorură metilfosfonică (676-97-1);

6. Fosfit de dimetil (868-85-9);

7. Triclorură de fosfor (7719-12-2);

8. Fosfit de trimetil (121-45-9);

9. Clorură de tionil (7719-09-7);

10. 3-Hidroxi-1-metilpiperidină (3554-74-3);

11. N,N-Diizopropil-2-cloroetilamină (96-79-7);

12. N,N-Diizopropil-2-aminoetantiol (5842-07-9);

13. Chinuclidin-3-ol (1619-34-7);

14. Fluorură de potasiu (7789-23-3);

15. 2-Cloroetanol (107-07-3);

16. Dimetilamină (124-40-3);

17. Etilfosfonat de dietil (78-38-6);

18. N,N-Dimetilfosforamidat de dietil (2404-03-7);

19. Fosfit de dietil (762-04-9);

20. Clorură de dimetilamoniu (506-59-2);

21. Dicloroetilfosfină (1498-40-4);

22. Diclorură etilfosfonică (1066-50-8);

23.  A SE VEDEA LISTA PRODUSELOR MILITARE PENTRU: Difluorură etilfosfonică (753-98-0);

24. Acid fluorhidric (7664-39-3);

25. Benzilat de metil (76-89-1);

26. Diclorometilfosfină (676-83-5);

27. N,N-Diizopropil-2-aminoetanol (96-80-0);

28. Alcool pinacolilic (464-07-3);

29.  A SE VEDEA LISTA PRODUSELOR MILITARE PENTRU Metilfosfonit de O-etil-O-[2-(diizopropilamino) etil] (QL) (57856-11-8);

30. Fosfit de trietil (122-52-1);

31. Triclorură de arsen (7784-34-1);

32. Acid benzilic (76-93-7);

33. Metilfosfonit de O,O-dietil (15715-41-0);

34. Etilfosfonat de dimetil (6163-75-3);

35. Difluoroetilfosfină(430-78-4);

36. Difluorometilfosfină(753-59-3);

37. 3-Chinuclidinonă (3731-38-2);

38. Pentaclorură de fosfor (10026-13-8);

39. Pinacolonă (75-97-8);

40. Cianură de potasiu (151-50-8);

41. Bifluorură de potasiu (7789-29-9);

42. Bifluorură de amoniu (1341-49-7);

43. Fluorură de sodiu (7681-49-4);

44. Bifluorură de sodiu (1333-83-1);

45. Cianură de sodiu (143-33-9);

46. Trietanolamină (102-71-6);

47. Pentasulfură de fosfor (1314-80-3);

48. Diizopropilamină (108-18-9);

49. Dietilaminoetanol (100-37-8);

50. Sulfură de sodiu (1313-82-2);

51. Monoclorură de sulf (10025-67-9);

52. Diclorură de sulf (10545-99-0);

53. Clorură de tri(2-hidroxietil)amoniu (trietanolamină clorhidrat) (637-39-8);

54. Clorură de 2-cloroetildiizopropilamoniu (4261-68-1);

55. Acid metilfosfonic (993-13-5);

56. Metilfosfonat de dietil (683-08-9);

57. Diclorură de N,N-dimetilaminofosforil (677-43-0);

58. Fosfit de triizopropil (116-17-6);

59. Etildietanolamină (139-87-7);

60. Fosforotioat de O,O-dietil (2465-65-8);

61. Fosforoditioat de O,O-dietil (298-06-6);

62. Hexafluorosilicat de sodiu (16893-85-9);

63. Diclorură metilfosfonotioică (676-98-2).

Nota 1:   Pentru exporturi către „State care nu sunt părți la Convenția privind interzicerea armelor chimice”, 1C350 nu supune controlului „amestecurile de substanțe chimice” care conțin una sau mai multe din substanțele chimice menționate la 1C350.1, 1C350.3, 1C350.5, 1C350.11, 1C350.12, 1C350.13, 1C350.17, 1C350.18, 1C350.21, 1C350.22, 1C350.26, 1C350.27, 1C350.28, 1C350.31, 1C350.32, 1C350.33, 1C350.34, 1C350.35, 1C350.36, 1C350.54, 1C350.55, 1C350.56, 1C350.57 și 1C350.63 în care niciuna dintre substanțele chimice individual menționate nu depășește 10 % din greutatea amestecului.

Nota 2:   Pentru exporturi către „State care sunt părți la Convenția privind interzicerea armelor chimice”, 1C350 nu supune controlului „amestecuri de substanțe chimice” care conțin una sau mai multe din substanțele chimice menționate la 1C350.1, 1C350.3, 1C350.5, 1C350.11, 1C350.12, 1C350.13, 1C350.17, 1C350.18, 1C350.21, 1C350.22, 1C350.26, 1C350.27, 1C350.28, 1C350.31, 1C350.32, 1C350.33, 1C350.34, 1C350.35, 1C350.36, 1C350.54, 1C350.55, 1C350.56, 1C350.57 și 1C350.63 în care niciuna dintre substanțele chimice individual menționate nu depășește 30 % din greutatea amestecului.

Nota 3:   1C350 nu supune controlului „amestecuri de substanțe chimice” care conțin una sau mai multe din substanțele chimice menționate la 1C350.2, 1C350.6, 1C350.7, 1C350.8, 1C350.9, 1C350.10, 1C350.14, 1C350.15, 1C350.16, 1C350.19, 1C350.20, 1C350.24, 1C350.25, 1C350.30, 1C350.37, 1C350.38, 1C350.39, 1C350.40, 1C350.41, 1C350.42, 1C350.43, 1C350.44, 1C350.45, 1C350.46, 1C350.47, 1C350.48, 1C350.49, 1C350.50, 1C350.51, 1C350.52, 1C350.53, 1C350.58, 1C350.59, 1C350.60, 1C350.61 și 1C350.62 în care niciuna dintre substanțele chimice individual menționate nu depășește 30 % din greutatea amestecului.

Nota 4:   1C350 nu supune controlului produse identificate ca bunuri de consum ambalate pentru vânzare cu amănuntul pentru uz personal sau ambalate pentru uz individual.

1C351Agenți patogeni umani, zoonoze și „toxine”, după cum urmează:

(a) virusuri, fie naturale, selecționate sau modificate, fie sub formă de „culturi vii izolate” sau ca material care include material viu care a fost în mod deliberat inoculat sau contaminat cu astfel de culturi, după cum urmează:

1. virusul Andes;

2. virusul Chapare;

3. virusul Chikungunya;

4. virusul Choclo;

5. virusul febrei hemoragice Congo-Crimeean;

6. virusul febrei Denga;

7. virusul Dobrava-Belgrad;

8. virusul encefalitei ecvine de Est;

9. virusul Ebola;

10. virusul Guanarito;

11. virusul Hantaan;

12. virusul Hendra (virusul morbidității ecvine);

13. virusul encefalitei japoneze;

14. virusul Junin;

15. virusul pădurii Kyasanur;

16. virusul Laguna Negra;

17. virusul febrei Lassa;

18. virusul bolii Louping;

19. virusul Lujo;

20. virusul coriomeningitei limfocitare;

21. virusul Machupo;

22. virusul Marburg;

23. virusul variolei maimuței;

24. virusul encefalitei Văii Murray;

25. virusul Nipah;

26. virusul febrei hemoragice Omsk;

27. virusul Oropouche;

28. virusul Powassan;

29. virusul febrei Văii Rift;

30. virusul Rocio;

31. virusul Sabia;

32. virusul Seoul;

33. virusul Sin Nombre;

34. virusul encefalitei St. Louis;

35. virusul encefalitei transmise de căpușe (virusul encefalitei verno-estivale ruse);

36. virusul variolei;

37. virusul encefalitei ecvine venezuelene;

38. virusul encefalitei ecvine de Vest;

39. virusul febrei galbene;

(b) Rickettsii, fie naturale, selecționate sau modificate, fie sub formă de „culturi vii izolate” sau ca material care include material viu care a fost în mod deliberat inoculat sau contaminat cu astfel de culturi, după cum urmează:

1.  Coxiella burnetii;

2.  Bartonella quintana (Rochalimaea quintana, Rickettsia quintana);

3.  Rickettsia prowazeki;

4.  Rickettsia rickettsii;

(c) bacterii, fie naturale, selecționate sau modificate, fie sub formă de „culturi vii izolate” sau ca material care include material viu care a fost în mod deliberat inoculat sau contaminat cu astfel de culturi, după cum urmează:

1.  Bacillus anthracis;

2.  Brucella abortus;

3.  Brucella melitensis;

4.  Brucella suis;

5.  Chlamydia psittaci;

6.  Clostridium botulinum;

7.  Francisella tularensis;

8.  Burkholderia mallei (Pseudomonas mallei);

9.  Burkholderia pseudomallei (Pseudomonas pseudomallei);

10.  Salmonella typhi;

11.  Shigella dysenteriae;

12.  Vibrio cholerae;

13.  Yersinia pestis;

14.  Clostridium perfringens, tipurile producătoare de toxină epsilon;

15.  Escherichia coli enterohemoragică (EHEC), serotip O157 și alte serotipuri producătoare de verotoxină;

(d) „toxine” și „subunități de toxine” care le aparțin, după cum urmează:

1. toxine botulinice;

2. toxine produse de Clostridium perfringens;

3. conotoxina;

4. ricina;

5. saxitoxina;

6. toxina Shiga;

7. toxine produse de Staphylococcus aureus;

8. tetrodotoxina;

9. verotoxina și toxina shiga ca ribosom care inactivează proteinele;

10. microcystina (Cyanginosina);

11. aflatoxine;

12. abrina;

13. toxina holerică;

14. diacetoxyscirpenolul;

15. toxina T-2;

16. toxina HT-2;

17. modecinul;

18. volkensinul;

19. lectina 1 produsă de Viscum album (viscumina);

Notă:   1C351.d.1 nu supune controlului toxine botulinice sau conotoxine în formă de produs îndeplinind toate criteriile următoare:

1.   sunt formule farmaceutice destinate administrării umane în tratamentul medical;

2.   sunt preambalate pentru distribuire ca produse medicale;

3.   sunt autorizate de către o autoritate a statului să fie comercializate ca produse medicale.

(e) fungi, fie naturali, selecționați sau modificați, fie sub formă de „culturi vii izolate” sau ca material care include material viu care a fost în mod deliberat inoculat sau contaminat cu astfel de culturi, după cum urmează:

1.  Coccidioides immitis;

2.  Coccidioides posadasii.

Notă:   1C351 nu supune controlului „vaccinuri” sau „imunotoxine”.

1C352Agenți patogeni animali, după cum urmează:

(a) virusuri, fie naturale, selecționate sau modificate, fie sub formă de „culturi vii izolate” sau ca material care include material viu care a fost în mod deliberat inoculat sau contaminat cu astfel de culturi, după cum urmează:

1. virusul pestei porcine africane;

2. virusurile gripei aviare, care sunt:

(a) necaracterizate; sau

(b) definite la punctul 2 din anexa I la Directiva 2005/94/CE a Consiliului din 20 decembrie 2005 privind măsurile comunitare de combatere a influenței aviare (JO L 10, 14.1.2006, p. 16) ca având o înaltă putere patogenă, după cum urmează:

1. virusuri tip A cu un IPIV (indice de patogenitate intravenoasă) mai mare de 1,2 la puii de 6 săptămâni; sau

2. virusuri tip A, subtipul H5 sau H7, cu secvențe genomice codificate pentru multipli acizi aminici bazici pe locul de clivaj al moleculei de hemaglutinină, similare celor observate pentru alte virusuri HPAI, care indică faptul că molecula de hemaglutinină poate face obiectul unui clivaj de către o protează omniprezentă a gazdei;

3. virusul bolii limbii albastre;

4. virusul febrei aftoase;

5. virusul variolei caprine;

6. virusul herpesului porcin (boala lui Aujeszky);

7. virusul febrei porcine (virusul holerei Hog);

8. virusul Lyssa;

9. virusul bolii de Newcastle;

10. virusul pestei micilor rumegătoare;

11. virusul bolii veziculoase a porcului (enterovirusul porcin tip 9);

12. virusul pestei bovine;

13. virusul variolei ovine;

14. virusul bolii de Teschen (virusul encefalomielitei infecțioase a porcului);

15. virusul stomatitei veziculare;

16. virusul bolii de piele Lumpy;

17. virusul pestei africane a calului;

(b) micoplasme, fie naturale, selecționate sau modificate, fie sub formă de „culturi vii izolate” sau ca material care include material viu care a fost în mod deliberat inoculat sau contaminat cu astfel de culturi, după cum urmează:

1.  Mycoplasma mycoides subspecia mycoides SC (colonie mică);

2.  Mycoplasma capricolum subspecia capripneumoniae.

Notă:   1C352 nu supune controlului „vaccinurile”.

1C353Elemente genetice și organisme modificate genetic, după cum urmează:

(a) organisme modificate genetic sau elemente genetice care conțin secvențe de acid nucleic asociate cu patogenitatea organismelor menționate la 1C351.a, 1C351.b, 1C351.c, 1C351.e, 1C352 sau 1C354;

(b) organisme modificate genetic sau elemente genetice care conțin secvențe de acid nucleic putând codifica oricare din „toxinele” menționate la 1C351.d sau „subunitățile de toxine” care le aparțin.

Note tehnice:

1.   Elementele genetice includ printre altele, cromozomi, genomi, plasmide, transpozoni și vectori fie modificate genetic fie nemodificate.

2.   Secvențele de acid nucleic asociate cu caracterul patogen al oricăruia dintre microorganismele menționate la 1C351.a, 1C351.b, 1C351.c, 1C351.e, 1C352 sau 1C354 reprezintă orice secvență proprie microorganismului specificat care:

(a)   Reprezintă prin el însuși sau prin produșii rezultați prin transcrierea sau translatarea sa, un pericol important pentru sănătatea oamenilor, animalelor sau plantelor; sau

(b)   Este recunoscut pentru întărirea capacității unui microorganism specific sau a oricărui alt organism în care poate fi introdus sau în alt mod integrat, ca fiind un pericol serios pentru sănătatea oamenilor, animalelor sau plantelor.

Notă:   1C353 nu supune controlului secvențele de acid nucleic asociate cu patogenitatea Escherichia coli enterohemoragice, serotip O157 și alte tulpini producătoare de verotoxină, altele decât cele care codifică verotoxina sau subunități ale ei.

1C354Agenți patogeni ai plantelor, după cum urmează:

(a) virusuri, fie naturale, selecționate sau modificate, fie sub formă de „culturi vii izolate” sau ca material care include material viu care a fost în mod deliberat inoculat sau contaminat cu astfel de culturi, după cum urmează:

1. virusul andin latent al cartofului;

2. viroidul alungirii tuberculului de cartof;

(b) bacterii, fie naturale, selecționate sau modificate, fie sub formă de „culturi vii izolate” sau ca material care a fost în mod deliberat inoculat sau contaminat cu astfel de culturi, după cum urmează:

1.  Xanthomonas albilineans;

2.  Xanthomonas campestris pv. citri, inclusiv tulpinile menționate ca Xanthomonas campestris pv. citri tipuri A, B, C, D, E sau altfel clasificate ca fiind Xanthomonas citri, Xanthomonas campestris pv. aurantifolia sau Xanthomonas campestris pv. citrumelo;

3.  Xanthomonas oryzae pv. oryzae (Pseudomonas campestris pv. oryzae);

4.  Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus (Corynebacterium michiganensis subsp. sepedonicum sau Corynebacterium sepedonicum);

5.  Ralstonia solanacearum familiile 2 și 3 (Pseudomonas solanacearum familiile 2 și 3 sau Burkholderia solanacearum familiile 2 și 3);

(c) fungi, fie naturali, selecționați sau modificați, fie sub formă de „culturi vii izolate” sau ca material care a fost în mod deliberat inoculat sau contaminat cu astfel de culturi, după cum urmează:

1.  Colletotrichum coffeanum var. virulans (Colletotrichum kahawae);

2.  Cochliobolus miyabeanus (Helminthosporium oryzae);

3.  Microcyclus ulei (sin. Dothidella ulei);

4.  Puccinia graminis (sin. Puccinia graminis f. sp. tritici);

5.  Puccinia striiformis (sin. Puccinia glumarum);

6.  Magnaporthe grisea (Pyricularia grisea/Pyricularia oryzae).

1C450Produse chimice toxice, precursori chimici toxici și „amestecuri de substanțe chimice” care conțin una sau mai multe din acestea, după cum urmează:

NB:   A SE VEDEA, DE ASEMENEA, 1C350, 1C351.d ȘI LISTA PRODUSELOR MILITARE.

(a) produse chimice toxice, după cum urmează:

1. Amiton: Tiofosfat de O,O-dietil-S [2-(dietilamino) etil] (78-53-5) și sărurile alchilate sau protonate corespunzătoare;

2. PFIB: 1,1,3,3,3-Pentafluoro2-(trifluorometil)1-propenă (382-21-8);

3.  A SE VEDEA LISTA PRODUSELOR MILITARE PENTRU BZ: Benzilat de 3-chinuclidinil (6581-06-2);

4. Fosgen: Diclorură de carbonil (75-44-5);

5. Clorocian: Clorură de cianogen (506-77-4);

6. Acid cianhidric: Cianură de hidrogen (74-90-8);

7. Cloropicrină: Tricloronitrometan (76-06-2);

Nota 1:   Pentru exporturi către „state care nu sunt părți la Convenția privind interzicerea armelor chimice”, 1C450 nu supune controlului „amestecuri de substanțe chimice” care conțin una sau mai multe din substanțele chimice menționate la 1C450.a.1 și 1C450.a.2 în care niciuna dintre substanțele chimice individual menționate nu depășește 1 % din greutatea amestecului.

Nota 2:   Pentru exporturi către „state care sunt părți la Convenția privind interzicerea armelor chimice”, 1C450 nu supune controlului „amestecuri de substanțe chimice” care conțin una sau mai multe din substanțele chimice menționate la 1C450.a.1 și 1C450.a.2 în care niciuna dintre substanțele chimice individual menționate nu depășește 30 % din greutatea amestecului.

Nota 3:   1C450 nu supune controlului „amestecuri de substanțe chimice” care conțin una sau mai multe din substanțele chimice menționate la 1C450.a.4, 1C450.a.5, 1C450.a.6 și 1C450a.7 în care niciuna dintre substanțele chimice individual menționate nu depășește 30 % din greutatea amestecului.

Nota 4:   1C450 nu supune controlului produse identificate ca bunuri de consum ambalate pentru vânzare cu amănuntul pentru uz personal sau ambalate pentru uz individual.

(b) precursori ai substanțelor chimice toxice, după cum urmează:

1. produse chimice, altele decât cele menționate în Lista produselor militare sau în 1C350, care conțin un atom de fosfor la care este legată o grupare metil, etil, n-propil sau izo-propil, fără alți atomi de carbon;

Notă:   1C450.b.1 nu supune controlului fonofos: etiltiofosfonotiolat de O-etil-S-fenil (944-22-9).

2. dihalogenuri N,N-dialchil (Me, Et, n-Pr sau i-Pr) amidofosforice, altele decât diclorură de N,N-dimetilaminofosforil;

NB:   A se vedea 1C350.57 pentru Diclorură de N,N-dimetilaminofosforil.

3. N,N-Dialchil (Me, Et, n-Pr sau i-Pr) amidofosfați de dialchil (Me, Et, n-Pr sau i-Pr) alții decât N,N-Dimetilfosforamidat de dietil menționat la 1C350;

4. N,N-Dialchil (Me, Et, n-Pr sau i-Pr) 2-cloroetilamine și sărurile protonate corespunzătoare, altele decât N,N-Diizopropil-2-cloroetilamină sau clorură de 2-cloroetildiizopropilamoniu menționate la 1C350;

5. N,N-Dialchil (Me, Et, n-Pr sau i-Pr) amino2-etanoli și sărurile protonate corespunzătoare, altele decât N,N-Diizopropil-2-aminoetanol (96-80-0) și N,N-Dietilaminoetanol (100-37-8) menționate la 1C350;

Notă:   1C450.b.5 nu supune controlului următoarele:

(a)   N,N-Dimetilaminoetanol (108-01-0) și sărurile protonate corespunzătoare;

(b)   Sărurile protonate de N,N-Dietilaminoetanol (100-37-8).

6. N,N-Dialchil (Me, Et, n-Pr sau i-Pr) amino2-etantioli și sărurile protonate corespunzătoare, altele decât N,N-Diizopropil-2-aminoetantiol menționat la 1C350;

7. pentru etildietanolamină (139-87-7), a se vedea 1C350;

8. metildietanolamină (105-59-9).

Nota 1:   Pentru exporturi către „state care nu sunt părți la Convenția privind interzicerea armelor chimice”, 1C450 nu supune controlului „amestecuri de substanțe chimice” care conțin una sau mai multe din substanțele chimice menționate la 1C450.b.1, 1C450.b.2, 1C450.b.3, 1C450.b.4, 1C450.b.5 și 1C450.b.6 în care niciuna dintre substanțele chimice individual menționate nu depășește 10 % din greutatea amestecului.

Nota 2:   Pentru exporturi către „state care sunt părți la Convenția privind interzicerea armelor chimice”, 1C450 nu supune controlului „amestecuri de substanțe chimice” care conțin una sau mai multe din substanțele chimice menționate la 1C450.b.1, 1C450.b.2, 1C450.b.3, 1C450.b.4, 1C450.b.5 și 1C450.b.6 în care niciuna dintre substanțele chimice individual menționate nu depășește 30 % din greutatea amestecului.

Nota 3:   1C450 nu supune controlului „amestecuri de substanțe chimice” care conțin una sau mai multe substanțe chimice menționate la 1C450.b.8 în care niciuna dintre substanțele chimice individual menționate nu depășește 30 % din greutatea amestecului.

Nota 4:   1C450 nu supune controlului produse identificate ca bunuri de consum ambalate pentru vânzare cu amănuntul pentru uz personal sau ambalate pentru uz individual.

1DProduse software

1D001„Produse software” special concepute sau modificate pentru „dezvoltarea”, „producția” sau „utilizarea” echipamentelor menționate la categoriile 1B001-1B003.

1D002„Produse software” pentru „dezvoltarea” laminatelor sau „compozitelor” cu „matrice” organică, din metal sau din carbon.

1D003„Produse software” special concepute sau modificate pentru a permite echipamentelor să îndeplinească funcțiile menționate la 1A004.c sau la 1A004.d.

1D101„Produse software” special concepute sau modificate pentru „utilizarea” produselor menționate la 1B101 1B102, 1B115, 1B117, 1B118 sau 1B119.

1D103„Produse software” special concepute pentru analiza parametrilor greu observabili precum reflexia radar, semnalele în infraroșu/ultraviolet și semnalele acustice.

1D201„Produse software” special concepute pentru „utilizarea” produselor menționate la 1B201.

1ETehnologie

1E001„Tehnologie”, în conformitate cu Nota generală privind tehnologia pentru „dezvoltarea” sau „producția” echipamentelor sau materialelor menționate la 1A001.b, 1A001.c, de la 1A002 la 1A005, 1A006.b, 1A007, 1B sau 1C.

1E002Alte „tehnologii”, după cum urmează:

(a) „tehnologie” pentru „dezvoltarea” sau „producția” polibenzotiazolilor sau polibenzoxazolilor;

(b) „tehnologie” pentru „dezvoltarea” sau „producția” compușilor fluoroelastomeri care conțin cel puțin un monomer vinileter;

(c) „tehnologie” pentru proiectarea sau „producția” următoarelor materiale de bază sau materiale ceramice „noncompozite”:

1. materiale de bază având toate caracteristicile următoare:

(a) oricare din următoarele compoziții:

1. oxizi simpli sau complecși de zirconiu și oxizi complecși de siliciu sau aluminiu;

2. nitruri simple de bor (formele cristaline cubice);

3. carburi simple sau complexe de siliciu sau bor; sau

4. nitruri simple sau complexe de siliciu;

(b) oricare dintre următoarele impurități metalice totale (exclusiv adaosurile intenționate):

1. mai mici de 1 000 ppm pentru oxizi sau carburi simple; sau

2. mai mici de 5 000 ppm pentru compuși complecși sau nitruri simple; și

(c) fiind oricare din următoarele:

1. oxid de zirconiu (CAS 1314-23-4) cu dimensiunea medie a particulelor egală sau mai mică de 1 μm și nu mai mult de 10 % din particule mai mari de 5 μm;

2. alte materiale de bază cu o dimensiune medie a particulei de 5 μm sau mai mică și nu mai mult de 10 % din particule mai mari de 10 μm; sau

3. având toate caracteristicile următoare:

(a) plăcuțe cu raportul lungime/grosime mai mare de 5;

(b) fibre cu raportul lungime/diametru mai mare de 10 pentru diametre mai mici de 2 μm; și

(c) fibre continue sau debitate cu diametre mai mici de 10 μm;

2. materiale ceramice „noncompozite” alcătuite din materialele menționate la 1E002.c.1;

Notă:   1E002.c.2 nu supune controlului „tehnologia” pentru proiectarea sau producția materialelor abrazive.

(d) „tehnologie” pentru „producția” fibrelor de poliamidă aromatică;

(e) „tehnologie” pentru instalarea, întreținerea sau repararea materialelor menționate la 1C001;

(f) „tehnologie” pentru repararea structurilor laminatelor sau materialelor „compozite” menționate la 1A002, 1C007.c sau 1C007.d;

Notă:   1E002.f nu supune controlului „tehnologia” pentru repararea structurilor „aeronavelor civile” prin folosirea „materialelor fibroase sau filamentare” cu carbon și rășini epoxidice, precizate în manualele fabricanților de aeronave.

(g) „biblioteci (baze de date conținând parametri tehnici)” special concepute sau modificate pentru a permite echipamentelor să îndeplinească funcțiile menționate la 1A004.c sau la 1A004.d.

Notă tehnică:

În sensul celor menționte la 1E002.g, „bibliotecă (baze de date conținând parametri tehnici)” semnifică o colecție de informații tehnice, a cărei consultare permite îmbunătățirea performanțelor echipamentelor sau sistemelor în cauză.

1E101„Tehnologie”, în conformitate cu Nota generală privind tehnologia pentru „utilizarea” produselor supuse controlului prin 1A102, 1B001, 1B101, 1B102, de la 1B115 la 1B119, 1C001, 1C101, 1C107, de la 1C111 la 1C118, 1D101 sau 1D103.

1E102„Tehnologie”, în conformitate cu Nota generală privind tehnologia pentru „dezvoltarea” produselor software menționate la 1D001, 1D101 sau 1D103.

1E103„Tehnologie” pentru reglarea temperaturii, a presiunii sau a atmosferei din autoclave sau din hidroclave utilizate pentru „producția” de „compozite” sau de „compozite” parțial procesate.

1E104„Tehnologie” pentru „producția” materialelor obținute prin piroliză formate pe o matriță, mandrină sau în orice alt suport rezultate din precursorii gazoși care se descompun între 1 573 K (1 300 °C) și 3 173 K (2 900 °C) și la o presiune între 130 Pa și 20 kPa.

Notă:   1E104 cuprinde „tehnologia” pentru obținerea compoziției precursorilor gazoși, schemele și parametrii de comandă ai debitelor și ai proceselor.

1E201„Tehnologie”, în conformitate cu Nota generală privind tehnologia pentru „utilizarea” produselor menționate la 1A002, 1A007, 1A202, de la 1A225 la 1A227, 1B201, de la 1B225 la 1B233, 1C002.b.3 sau .b.4, 1C010.b, 1C202, 1C210, 1C216, de la 1C225 la 1C240 sau 1D201.

1E202„Tehnologie”, în conformitate cu Nota generală privind tehnologia pentru „dezvoltarea” sau „producția” produselor menționate la 1A007, 1A202 sau de la 1A225 la 1A227.

1E203„Tehnologie”, în conformitate cu Nota generală privind tehnologia pentru „dezvoltarea” produselor „software” menționate la 1D201.

CATEGORIA 2

PRELUCRAREA MATERIALELOR

2ASisteme, echipamente și componente

NB:   Pentru rulmenți silențioși, a se vedea Lista produselor militare.

2A001Lagăre antifricțiune și sisteme de lagăre, după cum urmează, și componente pentru acestea:

NB:   A SE VEDEA, DE ASEMENEA, 2A101.

Notă:   2A001 nu supune controlului bilele cu toleranțe de gradul 5 sau inferioare menționate de fabricant în conformitate cu ISO 3290.

(a) rulmenți cu bile și rulmenți cu role masive, care au toate toleranțele menționate de fabricant în conformitate cu ISO 492 clasa de toleranțe 4 (sau standarde naționale echivalente) sau mai bune și care au ambele inele și elementele de rulare (ISO 5593) realizate din monel sau beriliu;

Notă:   2A001.a nu supune controlului rulmenții cu role conice.

(b) neutilizat

(c) sisteme de lagăre magnetice active care utilizează oricare din următoarele:

1. materiale cu densități de flux de 2,0 T sau mai mari și rezistența la curgere mai mare de 414 MPa;

2. polarizoare omopolare 3D total electromagnetice concepute pentru actuatoare (servomotoare); sau

3. senzori de poziție pentru temperaturi înalte [450 K (177 °C) sau mai mari].

2A101Rulmenți radiali cu bile, alte tipuri decât cele menționate la 2A001, care au toate toleranțele menționate în conformitate cu ISO 492, clasa de toleranțe 2 (sau cu standardul ANSI/ABMA 20, clasa de toleranțe ABEC-9 sau cu alte standarde naționale echivalente) sau mai bune, și care au toate caracteristicile următoare:

(a) un diametru interior cuprins între 12 mm și 50 mm;

(b) un diametru exterior cuprins între 25 mm și 100 mm și

(c) o lățime cuprinsă între 10 mm și 20 mm.

2A225Creuzete fabricate din materiale rezistente la metale actinide lichide, după cum urmează:

(a) creuzete care au următoarele două caracteristici:

1. un volum cuprins între 150 cm3 și 8 000 cm3; și

2. fabricate din sau acoperite cu un strat din materialele de mai jos, cu o puritate de 98 % sau mai mare după greutate:

(a) fluorură de calciu (CaF2);

(b) zirconat de calciu (metazirconat) (CaZrO3);

(c) sulfură de ceriu (Ce2S3);

(d) oxid de erbiu (erbină) (Er2O3);

(e) oxid de hafniu (hafnonă) (HfO2);

(f) oxid de magneziu (MgO);

(g) aliaj nitrurat de niobiu-titan-tungsten (aproximativ 50 % Nb, 30 % Ti, 20 % W);

(h) oxid de ytriu (ytria) (Y2O3); sau

(i) oxid de zirconiu (zirconă) (ZrO2);

(b) creuzete care au următoarele două caracteristici:

1. un volum cuprins între 50 cm3 și 2 000 cm3; și

2. fabricate din sau căptușite în interior cu tantal de o puritate egală sau mai mare de 99,9 % după greutate;

(c) creuzete care au toate caracteristicile următoare:

1. un volum cuprins între 50 cm3 și 2 000 cm3;

2. fabricate din sau căptușite în interior cu tantal de o puritate egală sau mai mare de 98 % în greutate; și

3. acoperite cu un strat de carbură, nitrură sau borură de tantal sau orice combinație a acestora.

2A226Valve care au toate caracteristicile următoare:

(a) o „mărime nominală” de 5 mm sau mai mare;

(b) prevăzute cu etanțare burduf; și

(c) fabricate în întregime din sau placate în interior cu un strat de aluminiu, aliaje de aluminiu, de nichel sau din aliaje care conțin mai mult de 60 % Ni în greutate.

Notă tehnică:

Pentru valvele care au diametre diferite la intrare și la ieșire, prin „mărime nominală” din 2A226, se înțelege diametrul cel mai mic.

2BEchipamente de testare, inspecție și producție

Note tehnice:

1.   Axele de conturare secundare paralele, (de exemplu, axa w de la mașinile de alezat orizontale sau o axă de rotație secundară care este paralelă cu axa principală de rotație), nu sunt numărate la numărul total al axelor de conturare. Axele de rotație nu se rotesc peste 360°. O axă de rotație poate fi acționată de un dispozitiv liniar (de exemplu, un șurub sau un angrenaj cu cremalieră și pinion).

2.   În 2B, numărul de axe care pot fi coordonate simultan pentru „controlul profilării” este numărul de axe de-a lungul și în jurul cărora, în timpul prelucrării piesei de lucru, sunt realizate mișcări simultane și interconectate între piesa de lucru și o sculă. Acesta nu include oricare alte axe adiționale de-a lungul și în jurul cărora sunt realizate alte mișcări relative în interiorul mașinii, ca de exemplu:

(a)   sistemele de corectare a pietrei la mașinile de rectificat;

(b)   axele rotative paralele destinate prinderii separate a pieselor de prelucrat;

(c)   axele rotative coliniare destinate manipulării aceleiași piese de prelucrat prin prinderea piesei într-o mandrină la capete diferite.

3.   Nomenclatorul de axe va fi în conformitate cu standardul internațional ISO 841 „Mașini cu control numeric – nomenclatorul de axe și mișcări”.

4.   În 2B001 până la 2B009, un „ax înclinabil” este considerat ca o axă de rotație.

5.   „Precizia de poziționare declarată” rezultată în urma măsurătorilor efectuate în concordanță cu ISO 230/2 (1988) ( 10 ) sau cu standardele naționale echivalente poate fi utilizată pentru fiecare model de mașină unealtă ca o alternativă la testele individuale de mașină. „Precizia de poziționare declarată” reprezintă valoarea „preciziei” comunicată autorităților naționale competente ca reprezentativă pentru precizia unui anumit model de mașină.

Determinarea „preciziei de poziționare declarate”:

(a)   se aleg cinci mașini din modelul ce urmează a fi evaluat;

(b)   se măsoară preciziile pe axele liniare în concordanță cu ISO 230/2 (1988) (10) ;

(c)   se determină valorile A pentru fiecare axă a fiecărei mașini. Metoda de calcul a valorilor A este cea descrisă în standardul ISO;

(d)   se determină valoarea medie a lui A pentru fiecare axă. Această valoare medie  devine valoarea stabilită pentru fiecare axă a modelului de mașină (Âx Ây,…);

(e)   deoarece Categoria 2 se referă la fiecare axă liniară, vor fi atâtea valori stabilite câte axe liniare sunt;

(f)   în cazul în care oricare axă a modelului de mașină, nesupusă controlului menționat de la 2B001.a la 2B001.c sau 2B201, are o precizie stabilită Â de 6 μm sau mai bună pentru mașinile de rectificat și de 8 μm sau mai bună pentru mașinile de frezat și mașinile de strunjit, fabricantul urmează a fi solicitat să reconfirme nivelul preciziei odată la fiecare optsprezece luni.

2B001Mașini unelte, după cum urmează sau orice combinație a acestora, pentru îndepărtarea (tăierea) adaosului de metal, ceramică sau „compozite”, care conform specificației tehnice a fabricantului, pot fi echipate cu dispozitive electronice pentru „comandă numerică” și componente special concepute, după cum urmează:

NB:   A SE VEDEA, DE ASEMENEA, 2B201.

Nota 1:   2B001 nu supune controlului mașinile unelte speciale limitate la fabricația de roți dințate. Pentru aceste mașini a se vedea 2B003.

Nota 2:   2B001 nu supune controlului mașinile unelte speciale limitate la fabricația oricărora din următoarele:

(a)   arbori cotiți sau arbori cu came;

(b)   scule sau scule așchietoare;

(c)   melci pentru extrudare; sau

(d)   părți de bijuterii gravate sau fațetate.

Nota 3:   O mașină unealtă care are cel puțin două din cele trei capabilități: strunjire, frezare sau rectificare (de exemplu, o mașină de strunjit cu capabilitate de frezare) este evaluată conform fiecărui criteriu aplicabil din 2B001.a, 2B001.b sau 2B001.c.

NB:   Pentru mașinile pentru finisare optică, a se vedea 2B002.

(a) mașini unelte pentru strunjire care au toate caracteristicile următoare:

1. precizia poziționării cu „toate compensările disponibile” egală sau mai mică (mai bună) de 6 μm de-a lungul oricărei axe liniare, în conformitate cu ISO 230/2 (1988) ( 11 ) sau standardele naționale echivalente; și

2. două sau mai multe axe care pot fi coordonate simultan pentru „controlul profilării”;

Notă:   2B001.a. nu supune controlului strungurile special concepute pentru producerea lentilelor de contact, având următoarele două caracteristici:

(a)   controler care se limitează la utilizarea de software oftalmologic pentru programarea datelor de intrare; și

(b)   fără prindere pneumatică.

(b) mașini-unelte pentru frezat care au oricare din următoarele caracteristici:

1. cu toate caracteristicile următoare:

(a) precizia poziționării, cu „toate compensările disponibile” egală sau mai mică (mai bună) de 6 μm de-a lungul oricărei axe liniare în conformitate cu ISO 230/2 (1988) (11)  sau standardele naționale echivalente; și

(b) trei axe liniare plus o axă de rotație care pot fi coordonate simultan pentru „controlul profilării”;

2. cinci sau mai multe axe care pot fi coordonate simultan pentru „controlul profilării”;

3. o precizie a poziționării pentru mașinile de alezat în coordonate cu „toate compensările disponibile”, egală sau mai mică (mai bună) de 4 μm de-a lungul oricărei axe liniare în conformitate cu ISO 230/2 (1988) (11)  sau standardele naționale echivalente; sau

4. mașini care utilizează scule cuțit zburător cu toate caracteristicile următoare:

(a) „excentricitatea radială per rotație ax principal” și „excentricitatea axială per rotație ax principal” mai mică (mai bună) de 0,0004 mm, citire a indicației totale; și

(b) deviația unghiulară a mișcării saniei (rotația pe axa verticală, rotația pe axa transversală, rotația pe axa longitudinală) mai mică (mai bună) de 2 secunde arc, citire a indicației totale pe lungimea cursei de 300 mm;

(c) mașini-unelte pentru rectificat care au oricare din următoarele caracteristici:

1. având toate caracteristicile următoare:

(a) precizia poziționării cu „toate compensările disponibile” egală sau mai mică (mai bună) de 4 μm de-a lungul oricărei axe liniare, în conformitate cu ISO 230/2 (1988) ( 12 ) sau standardele naționale echivalente; și

(b) trei sau mai multe axe care pot fi coordonate simultan pentru „controlul profilării”; sau

2. cinci sau mai multe axe care pot fi coordonate simultan pentru „controlul profilării”;

Notă:   2B001.c nu supune controlului mașina de rectificat, după cum urmează:

(a)   mașinile de rectificat cilindric exterior, interior sau exterior-interior, care au toate caracteristicile următoare:

1.   sunt limitate la rectificarea cilindrică; și

2.   sunt limitate la prelucrarea pieselor cu dimensiuni maxime de 150 mm în diametru exterior sau lungime;

(b)   mașinile special concepute ca mașini de rectificat în coordonate care nu au axa z sau axa w, cu precizia poziționării, cu „toate compensările disponibile” mai mică (mai bună) de 4 μm în conformitate cu ISO 230/2 (1988 (12) ) sau standardele naționale echivalente;

(c)   mașinile de rectificat plan.

(d) mașini de prelucrare prin electroeroziune (EDM) din categoria fără fir, care au două sau mai multe axe de rotație ce pot fi coordonate simultan pentru „controlul profilării”;

(e) mașini unelte pentru îndepărtarea adaosului de metal, ceramică sau „compozite”, care au toate următoarele caracteristici:

1. îndepărtează materialul prin intermediul oricăruia din următoarele:

(a) apei sau altui jet de lichid, inclusiv cele care utilizează aditivi abrazivi;

(b) fasciculului de electroni; sau

(c) fasciculului „laser”; și

2. au cel puțin două axe de rotație care au toate caracteristicile următoare:

(a) pot fi coordonate simultan pentru „controlul profilării”; și

(b) o precizie a poziționării mai mică (mai bună) de 0,003°;

(f) mașini pentru găurire adâncă și mașini pentru strunjire modificate pentru găurire adâncă, cu o capacitate maximă de găurire care depășește 5 m, precum și componente special destinate pentru acestea.

2B002Mașini unelte cu comandă numerică pentru finisare optică echipate pentru îndepărtarea selectivă a materialului pentru a produce suprafețe optice non-sferice și care au toate caracteristicile următoare:

(a) finisarea formei cu o abatere mai mică (mai bună) de 1,0 μm;

(b) finisarea la o rugozitate mai mică (mai bună) de 100 nm rms.

(c) patru sau mai multe axe care pot fi coordonate simultan pentru „controlul profilării”; și

(d) utilizând oricare din următoarele procedee:

1. finisare magnetoreologic („MRF”);

2. finisare electroreologic („ERF”);

3. „finisare cu fascicul de particule energetice”;

4. „finisare cu membrană pneumatică”; sau

5. „finisare cu jet fluid”.

Note tehnice:

În sensul 2B002:

1.   „MRF” este un procedeu de îndepărtare a materialului care utilizează un fluid magnetic abraziv a cărui vâscozitate este controlată de un câmp magnetic.

2.   „ERF” este un procedeu de îndepărtare care utilizează un fluid abraziv a cărui vâscozitate este controlată de un câmp electric.

3.   „Finisarea cu fascicul de particule energetice” utilizează plasme atomice reactive (RAP) sau fascicule de ioni pentru îndepărtarea selectivă a materialului.

4.   „Finisarea cu membrană pneumatică” este un procedeu care utilizează o membrană sub presiune care se deformează pentru contactul pe o suprafață mică cu piesa de prelucrat.

5.   „Finisarea cu jet fluid” utilizează un jet de fluid pentru îndepărtarea materialului.

2B003Mașini unelte cu „comandă numerică” sau manuale și componente, unități de comandă și accesorii, special concepute pentru șeveruirea, finisarea, rectificarea sau honuirea roților dințate cu suprafață durificată (Rc = 40 sau mai mult) cu dinți drepți, elicoidali sau dublu elicoidali, cu un diametru primitiv care depășește 1 250 mm și o lățime frontală a dinților de 15 % din diametrul primitiv sau mai mare, finisate la o calitate corespunzătoare normei AGMA 14 sau mai bună (echivalent cu ISO 1328 clasa 3).

2B004„Prese izostatice” la cald care au toate caracteristicile următoare și componente și accesorii special concepute pentru acestea:

NB:   A SE VEDEA DE ASEMENEA 2B104 ȘI 2B204.

(a) un mediu termic controlat în cavitatea închisă și o cavitate cameră cu un diametru interior de 406 mm sau mai mare; și

(b) având oricare din următoarele caracteristici:

1. o presiune de lucru maximă care depășește 207 MPa;

2. un mediu termic controlat care depășește 1 773 K (1 500 °C); sau

3. o instalație de impregnare cu hidrocarburi și de îndepărtare a produselor gazoase rezultate din degradare.

Notă tehnică:

Dimensiunea interioară a camerei este aceea în care se realizează atât temperatura, cât și presiunea de lucru și nu include dispozitivele de prindere. Această dimensiune va fi cea mai mică valoare fie față de diametrul interior al camerei de presiune, fie față de diametrul interior al camerei izolate a cuptorului, depinzând care dintre cele două camere este localizată în interiorul celeilalte.

NB:   Pentru ștanțe, matrițe, poansoane și ansambluri de scule, special concepute, a se vedea și 1B003, 9B009 și Lista produselor militare.

2B005Echipamente special concepute pentru depunerea, prelucrarea și controlul pe timpul procesului al straturilor anorganice, acoperirilor și modificărilor de suprafață, după cum urmează, pentru substraturi non-electronice, prin procesele prevăzute în tabelul și în notele asociate ce urmează după 2E003.f și componentele lor de manevrare, poziționare, manipulare și comandă automată, special concepute pentru acestea, după cum urmează:

(a) echipamente de producție pentru depunere chimică din starea de vapori (CVD), care au toate caracteristicile următoare:

NB:   A SE VEDEA, DE ASEMENEA, 2B105.

1. un proces modificat pentru una din tehnologiile următoare:

(a) CVD pulsatorie;

(b) depunerea termică nucleată controlată (CNTD); sau

(c) CVD prin intensificare sau asistare de plasmă; și

2. având oricare din următoarele caracteristici:

(a) încorporează dispozitive de etanșare rotative pentru vid înalt (egal sau mai mic de 0,01 Pa); sau

(b) încorporează controlul grosimii acoperirii in situ;

(b) echipamente de producție a implantării ionice care au curenți de fascicul de 5 mA sau mai mari;

(c) echipamente de producție pentru depuneri fizice din vapori cu fascicul de electroni, (EB-PVD), care încorporează sisteme de alimentare cu puteri de peste 80 kW și care au oricare din caracteristicile următoare:

1. un sistem de control cu „laser” al nivelului rezervorului de lichid care reglează precis viteza de avans a lingoului; sau

2. o monitorizare comandată prin calculator, care funcționează pe principiul foto-luminiscenței atomilor ionizați din jetul evaporat, pentru controlul vitezei de depunere a unei acoperiri care conține două sau mai multe elemente;

(d) echipamente de producție pentru pulverizare de plasmă, care au oricare din următoarele caracteristici:

1. funcționează într-o atmosferă controlată la presiune redusă (egală sau mai mică de 10 kPa, măsurată până la 300 mm deasupra ajutajului de ieșire a pistolului), într-o cameră de vid capabilă să evacueze aerul până la 0,01 Pa înainte de procesul de pulverizare; sau

2. încorporează controlul grosimii acoperirii in situ;

(e) echipamente de producție pentru depunere prin pulverizare, capabile de densități de curent de 0,1 mA/mm2 sau mai mari la o viteză a depunerii de 15 μm/oră sau mai mare;

(f) echipamente de producție pentru depunerea cu arc catodic, care încorporează o rețea de electromagneți pentru mecanismul de direcționare a spotului arcului electric pe catod;

(g) echipamente de producție pentru placare ionică, capabile să măsoare in situ oricare din următoarele caracteristici:

1. grosimea depunerii pe substrat și controlul vitezei; sau

2. caracteristicile optice.

Notă:   2B005 nu supune controlului echipamentele pentru depunere chimică din vapori, cu arc catodic, prin pulverizare catodică, prin placare ionică sau implementare ionică, special concepute pentru scule așchietoare sau scule de uzinare.

2B006Sisteme și echipamente pentru măsurare sau control dimensional și „ansambluri electronice” după cum urmează:

(a) mașini de măsurat în coordonate (CMM) comandate de calculator sau cu „comandă numerică”, care au în măsurătorile tridimensionale(volumetrice) o eroare maximă admisibilă de măsurare a lungimii (E0, MPE) în orice punct al domeniului de operare a mașinii (de exemplu, în domeniul lungimii axelor) egală sau mai mică (mai bună) de (1,7 + L/1 000) μm (L este lungimea măsurată în mm), în conformitate cu ISO 10360-2 (2009);

Notă tehnică:

E0, MPE a configurației celei mai precise a CMM specificate de fabricant (de exemplu, cele mai bune valori pentru următoarele: sondă, lungimea acului, parametrii de mișcare, mediul) și „cu toate compensările disponibile” se compară cu pragul de 1,7 + L/1 000 μm.

NB:   A SE VEDEA, DE ASEMENEA, 2B206.

(b) instrumente pentru măsurarea deplasării liniare și unghiulare, după cum urmează:

1. instrumente de măsurare a „deplasării liniare” care au oricare din caracteristicile următoare:

Notă tehnică:

În sensul 2B006.b.1 „deplasare liniară” înseamnă variația distanței dintre senzorul de măsurat și obiectul măsurat.

(a) sisteme de măsurare de tip fără contact, cu o „rezoluție” egală sau mai mică (mai bună) de 0,2 μm într-un domeniu de măsurare egal sau mai mic de 0,2 mm;

(b) sisteme liniare transformatoare diferențiale de tensiune, care au următoarele două caracteristici:

1. „liniaritate” egală sau mai mică (mai bună) de 0,1 % într-un domeniu de măsurare egal sau mai mic de 5 mm; și

2. o deviație egală sau mai mică (mai bună) de 0,1 % pe zi la temperatura standard a mediului din camera de încercări de ± 1 K;

(c) sisteme de măsurare care au toate caracteristicile următoare:

1. conțin un „laser”; și

2. mențin timp de cel puțin 12 ore, la o temperatură de 20 ± 1 °C, toate caracteristicile următoare:

(a) o „rezoluție”, pe toată scala, de 0,1 μm sau mai mică (mai bună); și

(b) capacitatea de a atinge o „incertitudine a măsurării”, atunci când este compensată cu indicele de refracție al aerului, egală cu sau mai mică (mai bună) de (0,2 + L/2 000) μm (L reprezintă lungimea, măsurată în mm); sau

(d) „ansambluri electronice” special concepute pentru a furniza capabilitate de reacție inversă în sistemele menționate la 2B006.b.1.c;

Notă:   2B006.b.1 nu supune controlului sistemele interferometrice de măsurare, cu un sistem automat de control care este conceput să utilizeze tehnici fără reacție inversă, care conțin un „laser” pentru a măsura erorile de mișcare ale săniilor mașinilor unelte, ale mașinilor de control dimensional sau ale echipamentelor similare.

2. instrumente de măsurare unghiulară care au o „deviație de poziție unghiulară” egală sau mai mică (mai bună) de 0,00025°;

Notă:   2B006.b.2 nu supune controlului instrumentele optice cum sunt auto-colimatoarele, care utilizează lumina colimată (de exemplu, lumina laser) pentru a detecta deplasarea unghiulară a unei oglinzi.

(c) echipamente pentru măsurarea neregularității suprafețelor prin măsurarea împrăștierii optice în funcție de unghi, cu o sensibilitate de 0,5 nm sau mai mică (mai bună).

Notă:   2B006 include mașini unelte, altele decât cele specificate la 2B001, care pot fi utilizate ca mașini de măsurat, în cazul în care îndeplinesc sau depășesc criteriile menționate pentru funcționarea ca mașină de măsurat.

2B007„Roboți” care au oricare din următoarele caracteristici și controlere și „efectori finali” speciali concepute pentru aceștia:

NB:   A SE VEDEA, DE ASEMENEA, 2B207.

(a) capabili de prelucrare în timp real a imaginii complete tridimensionale sau de „analiză a scenei” tridimensionale complete pentru a genera sau a modifica „programele” sau pentru a genera sau modifica date din programul numeric;

Notă tehnică:

Limitarea „analizei scenei” nu include aproximarea celei de a treia dimensiuni prin vizarea sub un unghi dat sau interpretarea limitată a unei scale de gri în vederea perceperii adâncimii sau a texturii pentru sarcini aprobate (2 1/2 D).

(b) special concepuți pentru a satisface standardele naționale de securitate aplicabile în medii care conțin muniții potențial explozive;

Notă:   2B007.b nu supune controlului „roboții” special concepuți pentru cabinele de vopsire prin pulverizare.

(c) special concepuți sau prevăzuți pentru a rezista la o doză totală de radiații mai mare de 5 × 103 Gy (siliciu) fără degradare operațională; sau

Notă tehnică:

Termenul Gy (siliciu) se referă la energia în Jouli/kilogram absorbită de o probă de siliciu neecranată atunci când este expusă la radiație ionizantă.

(d) special concepuți să funcționeze la altitudini care depășesc 30 000 m.

2B008Ansambluri sau unități special concepute pentru mașini unelte sau pentru sisteme și echipamente de control dimensional, după cum urmează:

(a) unități cu reacție de poziționare liniară (de exemplu, dispozitive de tip inductiv, scări gradate, sisteme în infraroșu sau sisteme „laser”) care au o „precizie” totală mai mică (mai bună) de [800 + (600 × L × 10-3)] nm (L reprezintă lungimea efectivă, în mm);

NB:   Pentru sistemele „laser” a se vedea, de asemenea, nota din 2B006.b.1.c și 2B006.b.1.d.

(b) unități cu reacție de poziționare rotativă, (de exemplu, dispozitive de tip inductiv, scări gradate, sisteme în infraroșu sau sisteme „laser”), care au o „precizie” mai mică (mai bună) de 0,00025°;

NB:   Pentru sistemele „laser” a se vedea, de asemenea, nota din 2B006.b.2.

(c) „mese rotative combinate și axe înclinabile”, capabile de îmbunătățirea performanțelor mașinilor unelte, în conformitate cu specificația tehnică a producătorului, la sau peste nivelul menționat la subcategoria 2B.

2B009Mașini de deformare prin rotație și mașini de deformare continuă care, conform specificației tehnice a fabricantului, pot fi echipate cu unități de „control numeric” sau de control prin calculator, care au următoarele două caracteristici:

NB:   A SE VEDEA, DE ASEMENEA, 2B109 ȘI 2B209.

(a) două sau mai multe axe controlate din care cel puțin două pot fi coordonate simultan pentru „controlul profilării”; și

(b) o forță de roluire mai mare de 60 kN.

Notă tehnică:

În sensul punctului 2B009, mașinile care combină funcția de deformare continuă cu cea de deformare prin rotație sunt considerate drept mașini de deformare continuă.

2B104„Prese izostatice”, altele decât cele menționate la 2B004, care au toate caracteristicile următoare:

NB:   A SE VEDEA, DE ASEMENEA, 2B204.

(a) presiunea maximă de lucru de 69 MPa sau mai mare;

(b) sunt concepute pentru a atinge și menține un mediu termic controlat de 873 K (600 °C) sau mai mare; și

(c) au o cameră cu un diametru interior de 254 mm sau mai mare.

2B105Cuptoare pentru depunerea chimică din stare de vapori (CVD), altele decât cele menționate la 2B005.a, concepute sau modificate pentru compactarea materialelor compozite carbon-carbon.

2B109Mașini de deformare continuă, altele decât cele menționate la 2B009, precum și componente special concepute pentru acestea, după cum urmează:

NB:   A SE VEDEA, DE ASEMENEA, 2B209.

(a) mașini de deformare continuă care au următoarele două caracteristici:

1. în concordanță cu specificațiile tehnice ale fabricantului, pot fi echipate cu unități de „control numeric” sau control prin calculator, chiar în cazul în care la livrare nu sunt echipate cu acestea; și

2. au mai mult de 2 axe care pot fi coordonate simultan pentru „controlul profilării”.

(b) componente special concepute pentru mașinile de deformare continuă menționate la 2B009 sau 2B109.a.

Notă:   2B109 nu supune controlului mașinile care nu sunt utilizabile în producția de componente și echipamente pentru propulsie (de exemplu, carcase de motor) destinate sistemelor menționate la 9A005, 9A007.a sau 9A105.a.

Notă tehnică:

Mașinile care combină funcția de deformare prin rotație cu cea de deformare continuă sunt considerate, în conformitate cu 2B109, ca mașini de deformare continuă.

2B116Sisteme de încercare la vibrații, echipamente și componente ale acestora, după cum urmează:

(a) sisteme de încercare la vibrații care utilizează reacția inversă sau tehnici de buclă închisă și care încorporează un controler numeric, capabile să asigure vibrarea unui sistem la o accelerație de 10 g rms sau mai mult, în gama de frecvențe cuprinse între 20 Hz și 2 kHz, transmițând forțe de 50 kN sau mai mult, măsurate pe o „masă nefixată”;

(b) controlere numerice, asociate cu produse software de încercare la vibrații special concepute, cu un „control în timp real al lărgimii de bandă” mai mare de 5 kHz și concepute pentru utilizarea în echipamentele de încercare la vibrații menționate la 2B116.a;

Notă tehnică:

La 2B116.b, „controlul în timp real al lărgimii de bandă” înseamnă rata maximă la care un controler poate executa cicluri complete de eșantionare, procesare a datelor și transmitere a semnalelor de control.

(c) standuri de probă la vibrații (masă de vibrare), cu sau fără amplificatori asociați, capabile de o forță de 50 kN sau mai mare, măsurată pe o „masă nefixată” și utilizabile în echipamentele de încercare la vibrații menționate la 2B116.a;

(d) structuri ale suporților pentru piese de încercat și echipamente electronice concepute pentru combinarea mai multor standuri de probă la vibrații, într-un sistem capabil să dezvolte o forță efectivă de 50 kN sau mai mare, măsurată pe o „masă nefixată”, utilizate în sistemele de încercare la vibrații menționate la 2B116.a.

Notă tehnică:

La 2B116, prin „masă nefixată” se înțelege o masă plană sau suprafață fără sisteme de prindere sau reglare.

2B117Echipamente și aparatură de control a procesului, altele decât cele menționate la 2B004, 2B005.a, 2B104 sau 2B105, concepute sau modificate pentru compactarea și piroliza componentelor cu structură compozită ale ajutajelor de rachete și ale vârfurilor vehiculelor de reintrare.

2B119Mașini de echilibrare și echipamente aferente, după cum urmează:

NB:   A SE VEDEA, DE ASEMENEA, 2B219.

(a) mașini de echilibrare care au toate caracteristicile următoare:

1. nu pot echilibra rotori/ansambluri cu o masă mai mare de 3 kg;

2. capabile să echilibreze rotori/ansambluri la o viteză de peste 12 500 rpm;

3. capabile să corecteze dezechilibre în două sau mai multe plane; și

4. capabile să echilibreze la un dezechilibru rezidual specific de 0,2 g mm per kg de masă rotor;

Notă:   2B119.a nu supune controlului mașinile de echilibrare concepute sau modificate pentru echipamentul dentar sau alt echipament medical.

(b) capete indicatoare concepute sau modificate pentru utilizarea la mașinile menționate la 2B119.a.

Notă tehnică:

Capetele indicatoare sunt uneori cunoscute ca instrumente de echilibrare.

2B120Simulatoare de mișcare sau mese mobile care au toate caracteristicile următoare:

(a) au două sau mai multe axe;

(b) sunt concepute sau modificate astfel încât să încorporeze inele colectoare sau dispozitive integrate fără contact capabile să transfere energie electrică, informații sub formă de semnal sau ambele; și

(c) care au oricare din următoarele caracteristici:

1. pentru orice axă individuală care are toate caracteristicile următoare:

(a) capabile de o viteză de 400 grade/s sau mai mult sau 30 grade/s sau mai puțin; și

(b) o rezoluție a vitezei egală sau mică de 6 grade/s și o precizie egală sau mai mică de 0,6 grade/s;

2. cu cea mai joasă stabilitate a vitezei egală sau mai bună (mai mică) de plus sau minus 0,05 % medie peste 10 grade sau mai mult; sau

3. o „precizie” de poziționare egală sau mai mică (mai bună) de 5 secunde arc.

Nota 1:   2B120 nu supune controlului mesele rotative concepute sau modificate pentru mașini unelte sau pentru echipament medical. Pentru controlul meselor rotative ale mașinilor unelte a se vedea 2B008.

Nota 2:   Simulatoarele de mișcare sau mesele mobile menționate la 2B120 rămân supuse controlului indiferent dacă inelele colectoare sau dispozitivele integrate fără contact sunt montate la momentul exportului.

2B121Mese de poziționare (echipamente capabile de o poziționare de rotație precisă în oricare axă), altele decât cele menționate la 2B120, care au toate caracteristicile următoare:

(a) au două sau mai multe axe; și

(b) o „precizie” de poziționare egală sau mai mică (mai bună) de 5 secunde arc.

Notă:   2B121 nu supune controlului mesele rotative concepute sau modificate pentru mașini unelte sau pentru echipament medical. Pentru controlul meselor rotative ale mașinilor unelte a se vedea 2B008.

2B122Centrifuge capabile să accelereze fără separare peste 100 g și care sunt concepute sau modificate astfel încât să încorporeze inele colectoare sau dispozitive integrate fără contact capabile să transfere energie electrică, informații sub formă de semnal sau ambele.

Notă:   Centrifugele menționate la 2B122 sunt supuse controlului atât în cazul în care există, cât și în cazul în care nu există inele colectoare sau dispozitive integrate fără contact montat la momentul exportului.

2B201Mașini-unelte și orice combinație a acestora, altele decât cele menționate la 2B001, după cum urmează, pentru îndepărtarea sau așchierea metalelor, materialelor ceramice sau materialelor „compozite”, care, conform specificațiilor tehnice ale fabricantului, pot fi echipate cu dispozitive electronice pentru „controlul profilării” simultan, pe două sau mai multe axe:

(a) mașini-unelte de frezat, care au oricare din următoarele caracteristici:

1. preciziile de poziționare, cu „toate compensările disponibile”, egale sau mai mici (mai bune) de 6 μm de-a lungul oricărei axe liniare conform ISO 230/2 (1988) ( 13 ) sau standardele naționale echivalente; sau

2. două sau mai multe axe de rotație pentru profilare.

Notă:   2B201.a nu supune controlului mașinile de frezat, care au următoarele caracteristici:

(a)   Cursa de-a lungul axei × mai mare de 2 m; și

(b)   Precizia de poziționare pe întreaga cursă pe axa × mai mare (mai rea) de 30 μm.

(b) mașini-unelte de rectificat, care au oricare din următoarele caracteristici:

1. preciziile de poziționare, cu „toate compensările disponibile”, egale sau mai mici (mai bune) de 4 μm de-a lungul oricărei axe liniare conform ISO 230/2 (1988) (13)  sau standardele naționale echivalente; sau

2. două sau mai multe axe de rotație pentru profilare.

Notă:   2B201.b nu supune controlului următoarele mașini de rectificat:

(a)   mașinile de rectificat cilindric exterior, interior și exterior-interior, care au următoarele două caracteristici:

1.   sunt limitate la piese de lucru cu diametrul exterior sau lungimea de maxim 150 mm; și

2.   axele limitate la X, Z și C.

(b)   mașinile de rectificat în coordonate, care nu au o axă Z sau o axă W cu o precizie generală de poziționare, egală sau mai mică (mai bună) de 4 μm conform ISO 230/2 (1988) (13)  sau standardelor naționale echivalente.

Nota 1:   2B201 nu supune controlului mașinile unelte speciale limitate la fabricația oricărora dintre următoarele piese:

(a)   roți dințate;

(b)   arbori cotiți sau arbori cu came;

(c)   scule sau scule așchietoare;

(d)   melci pentru extrudare;

Nota 2:   O mașină unealtă care are cel puțin două din cele trei capabilități: strunjire, frezare sau rectificare (de exemplu, o mașină de strunjit cu capabilitate de frezare) este evaluată conform fiecărui criteriu aplicabil pentru 2.B.001.a sau 2B201.a sau 2B201.b.

2B204„Prese izostatice”, altele decât cele menționate la 2B004 sau 2B104 și echipamentele aferente, după cum urmează:

(a) „prese izostatice” care au următoarele caracteristici:

1. capabile să atingă o presiune de lucru maximă de 69 MPa sau mai mare; și

2. cu o cavitate a camerei cu un diametru interior mai mare de 152 mm;

(b) mandrine, matrițe și dispozitive de comandă special concepute pentru „presele izostatice” menționate la 2B204.a.

Notă tehnică:

La 2B204, dimensiunea interioară a camerei este aceea în care se realizează atât temperatura cât și presiunea de lucru și nu include dispozitivele de fixare. Această dimensiune va fi cea mai mică valoare dintre diametrul interior al camerei de presiune sau diametrul interior al camerei izolate a cuptorului, depinzând care dintre cele două camere este localizată în interiorul celeilalte.

2B206Mașini, instrumente sau sisteme de control dimensional, altele decât cele menționate la 2B006, după cum urmează:

(a) mașini de măsurat în coordonate (CMM) comandate de calculator sau cu comandă numerică care au următoarele două caracteristici:

1. au două sau mai multe axe; și

2. o eroare maximă admisibilă de măsurare a lungimii (E0, MPE) de-a lungul oricărei axe (unidimensionale), identificate drept E0X, E0Y, sau E0Z, egală sau mai mică (mai bună) de (1,25 + L/1 000) μm (unde L este lungimea măsurată în milimetri) în orice punct al domeniului de operare al mașinii (de exemplu, în domeniul lungimii axei), testat în conformitate cu ISO 10360-2 (2009);

(b) sisteme pentru controlul simultan liniar-unghiular al semicarcaselor, care au următoarele două caracteristici:

1. o „incertitudine a măsurării” de-a lungul oricărei axe lineare egală sau mai mică (mai bună) de 3,5 μm pe 5 mm; și

2. o „deviație de poziție unghiulară” egală sau mai mică de (mai bună) 0,02°.

Nota 1:   Mașinile-unelte care pot fi utilizate ca mașini de măsurare sunt supuse controlului în cazul în care îndeplinesc sau depășesc criteriile menționate pentru funcționarea ca mașini-unelte sau pentru funcționarea ca mașini de măsurat.

Nota 2:   O mașină descrisă în 2B206 este supusă controlului în cazul în care depășește valoarea de prag de control oriunde în gama de operare.

Note tehnice:

Toți parametrii valorilor măsurate în 2B206 reprezintă plus/minus, adică nu domeniul total.

2B207„Roboți”, „efectori finali” și unități de control, alții decât cei menționați în 2B007, după cum urmează:

(a) „roboți” sau „efectori finali” special concepuți pentru a satisface standardele naționale de securitate aplicabile la manipularea explozivilor puternici (de exemplu, răspunzând specificațiilor de codificare electrică pentru explozivii puternici);

(b) unitățile de control special concepute pentru orice „roboți” sau „efectori finali” menționați în 2B207.a.

2B209Mașini de deformare continuă și prin rotație capabile de funcții de deformare continuă, altele decât cele menționate la 2B009 sau 2B109 și mandrine, după cum urmează:

(a) mașini care au următoarele două caracteristici:

1. trei sau mai multe role (active sau de ghidare); și

2. care, în conformitate cu specificațiile fabricantului, pot fi echipate cu unități de „comandă numerică” sau control prin calculator;

(b) mandrine de formare a rotoarelor, concepute să formeze rotoare cilindrice cu diametrul interior între 75 mm și 400 mm.

Notă:   2B209.a include mașinile care au numai un singur cilindru conceput să deformeze metalul și doi cilindri auxiliari care susțin mandrina, dar nu participă direct în procesul de deformare.

2B219Mașinile de echilibrat centrifugal, multiplane, fixe sau portabile, orizontale sau verticale, după cum urmează:

(a) mașini de echilibrat centrifugale concepute pentru echilibrarea rotorilor flexibili cu o lungime de 600 mm sau mai mare și care au toate următoarele caracteristici:

1. deschiderea batiului sau diametrul rotorului mai mare de 75 mm;

2. capabilitatea de echilibrat mase de la 0,9 la 23 kg; și

3. capabile să echilibreze la viteze de rotație mai mari de 5 000 r.p.m.;

(b) mașini de echilibrat centrifugal concepute pentru echilibrarea componentelor rotorilor cilindrici și care au toate următoarele caracteristici:

1. diametrul rotorului mai mare de 75 mm;

2. capabilitatea de echilibrat mase de la 0,9 la 23 kg;

3. capabilitatea de a echilibra la un dezechilibru rezidual egal sau mai mic de 0,01 kg × mm/kg per plan; și

4. acționare de tipul prin curele.

2B225Manipulatoare la distanță ce pot fi utilizate pentru a acționa de la distanță în operațiile de separare radiochimică sau în celule fierbinți, care au oricare din următoarele caracteristici:

(a) capabile de a penetra pereții celulelor fierbinți pe o adâncime de 0,6 m sau mai mult (operație prin perete); sau

(b) capabile să treacă peste partea superioară a peretelui unei celule fierbinți cu o grosime de 0,6 m sau mai mult (operație peste perete).

Notă tehnică:

Manipulatoarele la distanță asigură transferul acțiunilor operatorului uman la un braț de acționare la distanță și la un dispozitiv terminal. Acestea pot fi de tip „master/slave” sau acționate prin manșă sau tastatură.

2B226Cuptoare cu inducție în mediu controlat (vid sau gaz inert) și sistemele de alimentare cu energie, după cum urmează:

NB:   A SE VEDEA, DE ASEMENEA, 3B.

(a) cuptoare care au toate caracteristicile următoare:

1. capabile să funcționeze la peste 1 123 K (850 °C);

2. bobine de inducție cu diametrul de 600 mm sau mai mic; și

3. concepute pentru puteri de intrare de 5 kW sau mai mult;

(b) alimentatoare cu energie, cu o putere specificată de ieșire de 5 kW sau mai mult, special concepute pentru cuptoarele supuse controlului prin 2B226.a.

Notă:   2B226.a nu supune controlului cuptoarele concepute pentru tratarea plachetelor de semiconductori.

2B227Cuptoare de topire și turnare sub vid sau în alte medii controlate pentru metalurgie și echipamentul aferent, după cum urmează:

(a) cuptoare de retopire și de turnare cu arc, care au următoarele două caracteristici:

1. capacitatea electrozilor consumabili cuprinsă între 1 000 cm3 și 20 000 cm3; și

2. capabile să funcționeze la temperaturi de topire de peste 1 973 K (1 700 °C);

(b) cuptoare de topire cu fascicul de electroni și cuptoare de topire cu plasmă atomizată, care au următoarele două caracteristici:

1. o putere egală cu 50 kW sau mai mare; și

2. capabile să funcționeze la temperaturi de topire mai mari de 1 473 K (1 200 °C).

(c) sisteme de control prin calculator și de monitorizare special configurate pentru oricare din cuptoarele menționate la 2B227.a sau 2B227.b.

2B228Echipamente de fabricare și asamblare a rotorilor, a echipamentelor de aliniere a rotorilor, mandrine și matrițe pentru formarea de burdufuri, după cum urmează:

(a) echipamente de asamblare a rotorilor pentru asamblarea secțiunilor tuburilor rotorilor de centrifuge de gaz, deflectoarelor și închiderilor de la capete.

Notă:   2B228.a include mandrine de precizie, dispozitive de fixare și mașini de ajustare fretată.

(b) echipamente pentru alinierea secțiunilor de tuburi de rotori de centrifuge de gaz la o axa comună;

Notă tehnică:

În 2B228.b, astfel de echipamente vor consta obișnuit din sonde de măsurare de precizie, conectate la un calculator, care controlează secvențial, de exemplu, acțiunea pistonului pneumatic pentru alinierea secțiunilor rotorilor tubulari.

(c) mandrine și matrițe pentru a produce burdufuri cu o singură circumvoluție.

Notă tehnică:

În 2B228.c, burdufurile au toate caracteristicile următoare:

1.   diametrul interior între 75 mm și 400 mm;

2.   lungime egală sau mai mare de 12,7 mm;

3.   circumvoluție unică cu adâncimea mai mare de 2 mm; și

4.   fabricate din aliaje de aluminiu cu rezistență înaltă, din oțel maraging sau din „materiale fibroase sau filamentare” cu o rezistență înaltă.

2B230„Traductoare de presiune” capabile să măsoare presiunea absolută în orice punct al domeniului de la 0 la 13 kPa, care au următoarele două caracteristici:

(a) elementele sensibile la presiune fabricate din sau acoperite cu aluminiu, aliaje de aluminiu, nichel sau aliaje de nichel cu mai mult de 60 % nichel în greutate; și

(b) având oricare din următoarele caracteristici:

1. o scală totală mai mică de 13 kPa și o „precizie” mai bună decât ± 1 % pe întreaga scală; sau

2. o scală totală de 13 kPa sau mai mare și o „precizie” mai bună de ± 130 Pa.

Notă tehnică:

În sensul celor menționate la 2B230, „precizie” include neliniaritatea, histerezisul și repetabilitatea la temperatura mediului ambiant.

2B231Pompe de vid care au toate caracteristicile următoare:

(a) un diametru la intrare egal sau mai mare de 380 mm;

(b) viteza de pompare egală cu 15 m3/s sau mai mare; și

(c) capabile să producă un vid final mai mare de 13 mPa.

Note tehnice:

1.   Viteza de pompare este determinată la punctul de măsurare cu azot gaz sau aer.

2.   Vidul final este determinat la intrarea pompei, cu intrarea pompei închisă.

2B232Tunuri multi-etaj cu gaz ușor sau alte sisteme de tunuri de mare viteză (tipuri cu bobine, electromagnetice și electrotermice sau alte sisteme avansate) capabile să accelereze proiectilele până la 2 km/s sau mai mult.

2B350Instalații, echipamente și componente pentru producerea substanțelor chimice, după cum urmează:

(a) vase de reacție sau reactoare, cu sau fără agitatoare, cu un volum total intern (geometric) mai mare de 0,1 m3 (100 l), dar mai mic de 20 m3 (20 000 l), în care toate suprafețele care vin in contact direct cu substanțele chimice care sunt prelucrate sau înmagazinate, sunt fabricate din oricare din următoarele materiale:

1. „aliaje” care conțin mai mult de 25 % nichel și 20 % crom în greutate;

2. fluoropolimeri (materiale polimerice sau elastomerice care conțin mai mult de 35 % fluor în greutate);

3. sticlă (inclusiv vitrificată sau emailată);

4. nichel sau „aliaje” cu mai mult de 40 % nichel în greutate;

5. tantal sau „aliaje” de tantal;

6. titan sau „aliaje” de titan;

7. zirconiu sau „aliaje” de zirconiu; sau

8. niobiu (columbiu) sau „aliaje” de niobiu;

(b) agitatoare pentru utilizare în vase de reacție sau reactoare menționate la 2B350.a, turbine cu rotor închis, arbori și palete concepute pentru astfel de agitatoare, la care toate suprafețele agitatoarelor sau componentelor care vin in contact direct cu substanțele chimice care sunt prelucrate sau înmagazinate, sunt fabricate din oricare din următoarele materiale:

1. „aliaje” care conțin mai mult de 25 % nichel și 20 % crom în greutate;

2. fluoropolimeri (materiale polimerice sau elastomerice care conțin mai mult de 35 % fluor în greutate);

3. sticlă (inclusiv vitrificată sau emailată);

4. nichel sau „aliaje” cu mai mult de 40 % nichel în greutate;

5. tantal sau „aliaje” de tantal;

6. titan sau „aliaje” de titan;

7. zirconiu sau „aliaje” de zirconiu; sau

8. niobiu (columbiu) sau „aliaje” de niobiu;

(c) tancuri de depozitare, containere sau recipiente cu un volum total intern (geometric) mai mare de 0,1 m3 (100 l), în care toate suprafețele care vin în contact direct cu substanțele chimice care sunt prelucrate sau înmagazinate, sunt fabricate din oricare din următoarele materiale:

1. „aliaje” care conțin mai mult de 25 % nichel și 20 % crom în greutate;

2. fluoropolimeri (materiale polimerice sau elastomerice care conțin mai mult de 35 % fluor în greutate);

3. sticlă (inclusiv vitrificată sau emailată);

4. nichel sau „aliaje” cu mai mult de 40 % nichel în greutate;

5. tantal sau „aliaje” de tantal;

6. titan sau „aliaje” de titan;

7. zirconiu sau „aliaje” de zirconiu; sau

8. niobiu (columbiu) sau „aliaje” de niobiu;

(d) schimbătoare de căldură sau condensatoare cu o suprafață de transfer de căldură mai mare de 0,15 m2 și mai mică de 20 m2 și țevi, plăci, serpentine sau corpuri concepute pentru astfel de schimbătoare de căldură sau condensatoare, la care toate suprafețele care vin în contact direct cu substanțele chimice prelucrate, sunt fabricate din oricare din următoarele materiale:

1. „aliaje” care conțin mai mult de 25 % nichel și 20 % crom în greutate;

2. fluoropolimeri (materiale polimerice sau elastomerice care conțin mai mult de 35 % fluor în greutate);

3. sticlă (inclusiv vitrificată sau emailată);

4. grafit sau „carbon grafit”;

5. nichel sau „aliaje” cu mai mult de 40 % nichel în greutate;

6. tantal sau „aliaje” de tantal;

7. titan sau „aliaje” de titan;

8. zirconiu sau „aliaje” de zirconiu;

9. carbură de siliciu;

10. carbură de titan; sau

11. niobiu (columbiu) sau „aliaje” de niobiu;

(e) coloane de distilare sau de absorbție cu diametrul interior mai mare de 0,1 m, distribuitoare de lichide, distribuitoare de vapori sau colectoare de lichide concepute pentru astfel de coloane de distilare sau de absorbție, la care toate suprafețele care vin în contact direct cu substanțele chimice prelucrate, sunt fabricate din oricare din următoarele materiale:

1. „aliaje” care conțin mai mult de 25 % nichel și 20 % crom în greutate;

2. fluoropolimeri (materiale polimerice sau elastomerice care conțin mai mult de 35 % fluor în greutate);

3. sticlă (inclusiv vitrificată sau emailată);

4. grafit sau „carbon grafit”;

5. nichel sau „aliaje” cu mai mult de 40 % nichel în greutate;

6. tantal sau „aliaje” de tantal;

7. titan sau „aliaje” de titan;

8. zirconiu sau „aliaje” de zirconiu; sau

9. niobiu (columbiu) sau „aliaje” de niobiu;

(f) echipamente de umplere cu comandă de la distanță, în care toate suprafețele care vin în contact direct cu substanțele chimice prelucrate, sunt fabricate din oricare din următoarele materiale:

1. „aliaje” care conțin mai mult de 25 % nichel și 20 % crom în greutate; sau

2. nichel sau „aliaje” cu mai mult de 40 % nichel în greutate;

(g) robinete, ventile, supape, valve cu „dimensiuni nominale” mai mari de 10 mm și carcase (corpuri) sau căptușeli concepute pentru asemenea robinete, ventile, supape, valve, la care toate suprafețele care vin în contact direct cu substanțele chimice produse, prelucrate sau înmagazinate, sunt fabricate din oricare din următoarele materiale:

1. „aliaje” care conțin mai mult de 25 % nichel și 20 % crom în greutate;

2. fluoropolimeri (materiale polimerice sau elastomerice care conțin mai mult de 35 % fluor în greutate);

3. sticlă (inclusiv vitrificată sau emailată);

4. nichel sau „aliaje” cu mai mult de 40 % nichel în greutate;

5. tantal sau „aliaje” de tantal;

6. titan sau „aliaje” de titan;

7. zirconiu sau „aliaje” de zirconiu;

8. niobiu (columbiu) sau „aliaje” de niobiu; sau

9. materiale ceramice, după cum urmează:

(a) carbură de siliciu cu puritatea de 80 % sau mai mare, în funcție de greutate;

(b) oxid de aluminiu (alumină) cu puritatea de 99,9 % sau mai mare, în funcție de greutate;

(c) oxid de zirconiu (zirconă);

Notă tehnică:

„Dimensiunea nominală” este definită ca fiind cel mai mic dintre diametrul la intrare și cel la ieșire.

(h) țevi (tuburi) cu pereți multipli, care includ un orificiu de detecție a scurgerilor, în care toate suprafețele care vin în contact direct cu substanțele chimice prelucrate sau înmagazinate, sunt fabricate din oricare din următoarele materiale:

1. „aliaje” care conțin mai mult de 25 % nichel și 20 % crom în greutate;

2. fluoropolimeri (materiale polimerice sau elastomerice care conțin mai mult de 35 % fluor în greutate);

3. sticlă (inclusiv vitrificată sau emailată);

4. grafit sau „carbon grafit”;

5. nichel sau „aliaje” cu mai mult de 40 % nichel în greutate;

6. tantal sau „aliaje” de tantal;

7. titan sau „aliaje” de titan;

8. zirconiu sau „aliaje” de zirconiu; sau

9. Niobiu (columbiu) sau „aliaje” de niobiu;

(i) pompe cu garnituri de etanșare multiple și pompe fără etanșare, cu un debit maxim specificat de producător mai mare de 0,6 m3/h sau pompe de vid cu un debit maxim specificat de producător mai mare de 5 m3/h [la temperatura standard de 273 K (0 °C) și presiunea de 101,3 kPa]; și carcase (corpuri de pompe), mantale semifabricate pentru carcase, axe, rotoare sau ajutaje ale pompelor cu jet concepute pentru astfel de pompe, în care toate suprafețele care vin în contact direct cu substanțele chimice prelucrate sunt fabricate din oricare din următoarele materiale:

1. „aliaje” care conțin mai mult de 25 % nichel și 20 % crom în greutate;

2. ceramici;

3. ferosiliciu (aliaje pe bază de fier cu conținut ridicat de siliciu);

4. fluoropolimeri (materiale polimerice sau elastomerice care conțin mai mult de 35 % fluor în greutate);

5. sticlă (inclusiv vitrificată sau emailată);

6. grafit sau „carbon grafit”;

7. nichel sau „aliaje” cu mai mult de 40 % nichel în greutate;

8. tantal sau „aliaje” de tantal;

9. titan sau „aliaje” de titan;

10. zirconiu sau „aliaje” de zirconiu; sau

11. niobiu (columbiu) sau „aliaje” de niobiu;

(j) incineratoare concepute pentru distrugerea substanțelor chimice menționate la 1C350, echipate cu dispozitive special concepute de introducere a deșeurilor și dispozitive speciale de manipulare, care au o temperatură medie în camera de ardere mai mare de 1 273 K (1 000 °C), în care toate suprafețele sistemului de introducere a deșeurilor care vin în contact direct cu deșeurile chimice sunt fabricate sau căptușite cu oricare din următoarele materiale:

1. „aliaje” care conțin mai mult de 25 % nichel și 20 % crom în greutate;

2. ceramici; sau

3. nichel sau „aliaje” cu mai mult de 40 % nichel în greutate.

Note tehnice:

1.   „Carbon grafit” este o compoziție de carbon amorf și grafit, în care conținutul de grafit este de 8 % sau mai mult din greutate.

2.   Pentru materialele enumerate la rubricile de mai sus, termenul „aliaj”, atunci când nu este însoțit de o concentrație specifică de elemente, este înțeles ca identificând acele aliaje în cadrul cărora metalul identificat este prezent într-un procent mai mare din greutate decât oricare alt element.

2B351Sisteme de monitorizare a gazelor toxice și componentele de detectare specializate ale acestora, altele decât cele menționate la 1A004, după cum urmează; și detectoare, dispozitive cu senzori și cartușe cu senzori care pot fi înlocuite, destinate acestora:

(a) concepute să lucreze în regim continuu și capabile să detecteze substanțele toxice de luptă (STL) sau substanțele chimice supuse controlului prin 1C350 la concentrații mai mici de 0,3 mg/m3; sau

(b) concepute pentru detectarea compușilor cu activitate anticolinesterazică.

2B352Echipamente care pot fi utilizate la manipularea materialelor biologice, după cum urmează:

(a) instalații de izolare biologică completă la nivel de izolare P3, P4;

Notă tehnică:

Nivelele de izolare P3 sau P4 (BL3, BL4, L3, L4) sunt cele menționate în Manualul de bioprotecție în laborator al Organizației Mondiale a Sănătății (ediția a 3-a, Geneva, 2004).

(b) fermentoare care pot fi utilizate pentru cultivarea „microorganismelor” patogene, virusurilor sau apte pentru producția toxinelor, fără propagare de aerosoli și cu o capacitate totală de 20 de litri sau mai mare;

Notă tehnică:

Fermentoarele includ bioreactoare, chemostate și sisteme în flux continuu.

(c) separatoare centrifugale care pot fi utilizate pentru separarea continuă, fără propagare de aerosoli, având toate caracteristicile următoare:

1. debit mai mare de 100 litri/oră;

2. componente din oțel inoxidabil lustruit sau titan;

3. una sau mai multe îmbinări etanșe în zona care conține vapori; și

4. apte de sterilizare cu abur in situ în stare închisă;

Notă tehnică:

Separatoarele centrifugale includ decantoarele.

(d) echipament de filtrare în flux transversal (tangențial) și componente, după cum urmează:

1. echipament de filtrare în flux transversal (tangențial), care poate fi utilizat pentru separarea microorganismelor patogene, virusurilor, toxinelor sau culturilor de celule, fără propagare de aerosoli, având toate caracteristicile următoare:

(a) suprafața de filtrare totală egală sau mai mare de 1 m2; și

(b) având oricare dintre următoarele caracteristici:

1. poate fi sterilizat sau dezinfectat in situ sau

2. utilizează componente de filtrare de unică folosință;

Notă tehnică:

În 2B352.d.1.b, prin sterilizare se înțelege eliminarea tuturor microbilor viabili din echipamente prin folosirea fie a metodelor fizice (de exemplu, vapori), fie a agenților chimici. Prin dezinfecție se înțelege distrugerea microbilor cu potențial contagios din echipamente prin folosirea agenților chimici cu efect bactericid. Dezinfecția și sterilizarea diferă de igienizare, ultima referindu-se la procedurile de curățare concepute pentru a micșora conținutul microbian al echipamentelor, fără eliminarea contagiozității sau a viabilității tuturor microbilor.

2. componente pentru filtrarea în flux transversal (tangențial) (de exemplu, module, elemente, casete, cartușe, unități sau plăci) cu suprafața de filtrare egală sau mai mare cu 0,2 m2 pentru fiecare componentă și concepute pentru folosire în echipamente de filtrare în flux transversal, conform specificațiilor din 2B352.d;

Notă:   2B352.d nu supune controlului echipamentele de osmoză inversă, conform specificațiilor fabricantului.

(e) echipament de liofilizare sterilizabil cu abur cu o capacitate a condensatorului mai mare de 10 kg gheață/24 ore și mai mică de 1 000 kg gheață/24 ore;

(f) echipament de izolare și protecție, după cum urmează:

1. combinezoane de protecție complete sau parțiale sau glugi cu alimentare cu aer extern și care funcționează sub presiune pozitivă;

Notă:   2B352.f.1 nu supune controlului combinezoanele concepute să fie purtate cu un aparat de respirație autonom.

2. nișe de securitate biologică clasa III sau izolatoare îndeplinind standarde similare;

Notă:   În 2B352.f.2, izolatoarele includ izolatoare flexibile, boxe de uscare, camere de anaerobie, cutii cu mănuși și hote cu flux laminar (închise cu flux vertical).

(g) camere concepute pentru verificarea prin detecție a aerosolilor cu „microorganisme”, virusuri sau „toxine” și cu o capacitate egală sau mai mare de 1 m3.

2CMateriale

Niciunul.

2DProduse software

2D001„Produse software”, altele decât cele menționate la categoria 2D002, special concepute sau modificate pentru „dezvoltarea”, „producția” sau „utilizarea” echipamentelor menționate la categoriile 2A001 sau 2B001-2B009.

2D002„Produse software” pentru dispozitive electronice, chiar atunci când se găsesc într-un dispozitiv sau sistem, care permit ca acest dispozitiv sau sistem să funcționeze ca unitate de „control numeric”, capabil să coordoneze simultan mai mult de patru axe pentru „controlul profilării”.

Nota 1:   2D002 nu supune controlului „produsele software” special concepute sau modificate pentru funcționarea mașinilor unelte nemenționate la Categoria 2.

Nota 2:   2D002 nu supune controlului „produsele software” destinate produselor supuse controlului prin 2B002. A se vedea 2D001 pentru „produsele software” pentru produsele menționate la 2B002.

2D101„Produse software” special concepute sau modificate pentru „utilizarea” produselor menționate la 2B104, 2B105, 2B109, 2B116, 2B117 sau 2B119-2B122.

NB:   A SE VEDEA, DE ASEMENEA, 9D004.

2D201„Produse software” special concepute pentru „utilizarea” echipamentelor menționate la 2D204, 2B206, 2B207, 2B209, 2B219 sau 2B227.

2D202„Produse software” special concepute sau modificate pentru „dezvoltarea”, „producția” sau „utilizarea” echipamentelor menționate la 2B201.

2D351„Produse software”, altele decât cele menționate la 1D003, special concepute pentru „utilizarea” echipamentelor menționate la 2B351.

2ETehnologie

2E001„Tehnologie”, în conformitate cu Nota generală privind tehnologia pentru „dezvoltarea” echipamentelor sau „produselor software” menționate la 2A, 2B sau 2D.

2E002„Tehnologie”, în conformitate cu Nota generală privind tehnologia pentru „producția” echipamentelor menționate la 2A sau 2B.

2E003Alte „tehnologii”, după cum urmează:

(a) „tehnologie” pentru „dezvoltarea” graficii interactive ca parte integrantă a unităților de „comandă numerică” pentru pregătirea sau modificarea părților de program;

(b) „tehnologie” pentru procedeele de fabricație prin prelucrarea metalelor, după cum urmează:

1. „tehnologie” pentru conceperea sculelor, matrițelor sau dispozitivelor de montaj special concepute pentru oricare din următoarele procese:

(a) „formare superplastică”;

(b) „îmbinarea prin difuzie”; sau

(c) „presare hidraulică cu acțiune directă”;

2. date tehnice care constau din metode de prelucrare sau parametri, conform listei de mai jos, utilizate pentru controlul:

(a) „formării superplastice” a aliajelor de aluminiu, de titan sau a „superaliajelor”:

1. pregătirea suprafeței;

2. viteza de deformare;

3. temperatura;

4. presiunea;

(b) „îmbinări prin difuzie” a „superaliajelor” sau a aliajelor de titan:

1. pregătirea suprafeței;

2. temperatura;

3. presiunea;

(c) „presării hidraulice cu acțiune directă” a aliajelor de aluminiu sau de titan:

1. presiunea;

2. durata ciclului;

(d) „densificării izostatice la cald” a aliajelor de titan sau de aluminiu sau a „superaliajelor”:

1. temperatura;

2. presiunea;

3. durata ciclului;

(c) „tehnologie” pentru „dezvoltarea” sau „producția” mașinilor hidraulice de ștanțare și a matrițelor pentru acestea, pentru fabricarea structurilor aeronavelor;

(d) „tehnologie” pentru „dezvoltarea” generatoarelor de instrucțiuni pentru mașinile unelte (de exemplu, părți de programe) care pleacă de la datele de concepție aflate în interiorul unităților de „comandă numerică”;

(e) „tehnologie” pentru „dezvoltarea”„produselor software” de integrare în vederea incorporării sistemelor expert în unitățile de „comandă numerică”, pentru sprijinirea prin decizii avansate a operațiunilor la nivel de atelier;

(f) „tehnologie” pentru aplicarea acoperirilor anorganice în straturi suprapuse sau a acoperirilor anorganice de modificare a suprafeței anorganice (menționată în coloana 3 a următorului tabel) la substraturi ne-electronice (menționate în coloana 2 a următorului tabel), prin procedeele menționate în coloana 1 a următorului tabel și definite în nota tehnică.

Notă:   Tabelul și nota tehnică sunt introduse după 2E301.

NB:   Acest tabel ar trebui citit ca specificând tehnologia unui anumit procedeu de depunere numai atunci când stratul acoperitor rezultat din coloana 3 se află într-un paragraf direct corespondent substratului relevant din coloana 2. De exemplu, datele tehnice ale procedeului de acoperire prin depunere chimică din stare de vapori (CVD sunt incluse pentru aplicarea siliciurilor la substraturile „compozite” carbon-carbon, cu „matrice” ceramică și cu „matrice” metalică, însă nu sunt incluse pentru aplicarea siliciurilor la substraturile „carbură dură de tungsten” (16), „carbură de siliciu” (18). În al doilea caz, stratul acoperitor rezultat nu este inclus în paragraful din coloana 3 direct corespondent paragrafului din coloana 2 care include „carbură dură de tungsten” (16), „carbură de siliciu” (18).

2E101„Tehnologie”, în conformitate cu Nota generală privind tehnologia pentru „utilizarea” echipamentelor sau „produselor software” menționate la categoriile 2B004, 2B009, 2B104, 2B109, 2B116, 2B119, 2B122 sau 2D101.

2E201„Tehnologie”, în conformitate cu Nota generală privind tehnologia pentru „utilizarea” echipamentelor sau „produselor software” menționate la 2A225, 2A226, 2B001, 2B006, 2B007.b, 2B007.c, 2B008, 2B009, 2B201, 2B204, 2B206, 2B207, 2B209, 2B225, 2B232, 2D201 sau 2D202.

2E301„Tehnologie”, în conformitate cu Nota generală privind tehnologia pentru „utilizarea” produselor menționate la 2B350-2B352.Tabel

Metode de depunere

1.  Procedeu de acoperire (1) (1)

2.  Substrat

3.  Strat acoperitor rezultat

A.  Depunere chimică din stare de vapori (CVD):

„Superaliaje”

Aluminuri pentru pasaje interne

Ceramici (19) și sticle cu dilatare redusă (14)

Siliciuri

Carburi

Straturi dielectrice (15)

Diamant

Carbon cu caracteristici asemănătoare diamantului (17)

„Compozite” carbon-carbon, cu „matrice” ceramică și cu „matrice” metalică

Siliciuri

Carburi

Metale refractare

Amestecuri ale acestora (4)

Straturi dielectrice (15)

Aluminuri

Aluminuri aliate (2)

Nitruri de bor

Carbură dură de tungsten (16), Carbură de siliciu (18)

Carburi

Tungsten

Amestecuri ale acestora (4)

Straturi dielectrice (15)

Molibden și aliaje de molibden

Straturi dielectrice (15)

Beriliu și aliaje de beriliu

Straturi dielectrice (15)

Diamant

Carbon cu caracteristici asemănătoare diamantului (17)

Materiale pentru ferestre de senzori (9)

Straturi dielectrice (15)

Diamant

Carbon cu caracteristici asemănătoare diamantului (17)

B.  Depunere fizică de vapori de material obținuți prin evaporare termică (TE-PVD)

 
 

B.1.  Depunere fizică de vapori de material (PVD): obținuți cu ajutorul unui fascicul de electroni (EB-PVD)

„Superaliaje”

Siliciuri aliate

Aluminuri aliate (2)

MCrAlX (5)

Oxid de zirconiu modificat (12)

Siliciuri

Aluminuri

Amestecuri ale acestora (4)

Ceramici (19) și sticle cu dilatare redusă (14)

Straturi dielectrice (15)

Oțel rezistent la coroziune (7)

MCrAlX (5)

Oxid de zirconiu modificat (12)

Amestecuri ale acestora (4)

„Compozite” carbon-carbon, cu „matrice” ceramică și cu „matrice” metalică

Siliciuri

Carburi

Metale refractare

Amestecuri ale acestora (4)

Straturi dielectrice (15)

Nitruri de bor

Carbură dură de tungsten (16), Carbură de siliciu (18)

Carburi

Tungsten

Amestecuri ale acestora (4)

Straturi dielectrice (15)

Molibden și aliaje de molibden

Straturi dielectrice (15)

Beriliu și aliaje de beriliu

Straturi dielectrice (15)

Boruri

Beriliu

Materiale pentru ferestre de senzori (9)

Straturi dielectrice (15)

Aliaje de titan (13)

Boruri

Nitruri

B.2.  Depunere fizică de vapori de material obținuți prin încălzire rezistivă asistată ionic (PVD) (placare ionică)

Ceramici (19) și sticle cu dilatare redusă (14)

Straturi dielectrice (15)

Carbon cu caracteristici asemănătoare diamantului (17)

„Compozite” carbon-carbon, cu „matrice” ceramică și cu „matrice” metalică

Straturi dielectrice (15)

Carbură dură de tungsten (16), Carbură de siliciu

Straturi dielectrice (15)

Molibden și aliaje de molibden

Straturi dielectrice (15)

Beriliu și aliaje de beriliu

Straturi dielectrice (15)

Materiale pentru ferestre de senzori (9)

Straturi dielectrice (15)

Carbon cu caracteristici asemănătoare diamantului (17)

B.3.  Depunere fizică de vapori de material (PVD): obținuți prin evaporare cu „laser”

Ceramici (19) și sticle cu dilatare redusă (14)

Siliciuri

Straturi dielectrice (15)

Carbon cu caracteristici asemănătoare diamantului (17)

„Compozite” carbon-carbon, cu „matrice” ceramică și cu „matrice” metalică”

Straturi dielectrice (15)

Carbură dură de tungsten (16), Carbură de siliciu

Straturi dielectrice (15)

Molibden și aliaje de molibden

Straturi dielectrice (15)

Beriliu și aliaje de beriliu

Straturi dielectrice (15)

Materiale pentru ferestre de senzori (9)

Straturi dielectrice (15)

Carbon cu caracteristici asemănătoare diamantului

B.4.  Depunere fizică de vapori de material (PVD): obținuți prin descărcare cu arc catodic

„Superaliaje”

Siliciuri aliate

Aluminuri aliate (2)

MCrAlX (5)

Polimeri (11) și „compozite” cu „matrice” organică

Boruri

Carburi

Nitruri

Carbon cu caracteristici asemănătoare diamantului (17)

C.  Cementare compactă (a se vedea punctul A de mai sus pentru cementarenecompactă) (10)

„Compozite” carbon-carbon, cu „matrice” ceramică și cu „matrice” metalică

Siliciuri

Carburi

Amestecuri ale acestora (4)

Aliaje de titan (13)

Siliciuri

Aluminuri

Aluminuri aliate (2)

Metale și aliaje refractare (8)

Siliciuri

Oxizi

D.  Pulverizare cu plasmă

„Superaliaje”

MCrAlX (5)

Oxid de zirconiu modificat (12)

Amestecuri ale acestora (4)

Nichel-grafit cu proprietăți abrazive

Materiale abrazive care conțin Ni-Cr-Al

Al-Si-poliester cu proprietăți abrazive

Aluminuri aliate (2)

Aliaje de aluminiu (6)

MCrAlX (5)

Oxid de zirconiu modificat (12)

Siliciuri

Amestecuri ale acestora (4)

Metale și aliaje refractare (8)

Aluminuri

Siliciuri

Carburi

Oțel rezistent la coroziune (7)

MCrAlX (5)

Oxid de zirconiu modificat (12)

Amestecuri ale acestora (4)

Aliaje de titan (13)

Carburi

Aluminuri

Siliciuri

Aluminuri aliate (2)

Nichel-grafit cu proprietăți abrazive

Materiale abrazive care conțin Ni-Cr-Al

Al-Si-poliester cu proprietăți abrazive

E.  Depunere din suspensie

Metale și aliaje refractare (8)

Siliciuri topite

Aluminuri topite cu excepția celor pentru elementele de încălzire cu rezistență

„Compozite” carbon-carbon, cu „matrice” ceramică și cu „matrice” metalică

Siliciuri

Carburi

Amestecuri ale acestora (4)

F.  Depunere prin pulverizare catodică

„Superaliaje”

Siliciuri aliate

Aluminuri aliate (2)

Aluminuri modificate cu un metal nobil (3)

MCrAlX (5)

Oxid de zirconiu modificat (12)

Platină

Amestecuri ale acestora (4)

Ceramici și sticle cu dilatare redusă (14)

Siliciuri

Platină

Amestecuri ale acestora (4)

Straturi dielectrice (15)

Carbon cu caracteristici asemănătoare diamantului (17)

Aliaje de titan (13)

Boruri

Nitruri

Oxizi

Siliciuri

Aluminuri

Aluminuri aliate (2)

Carburi

„Compozite” carbon-carbon, cu „matrice” ceramică și cu „matrice” metalică

Siliciuri

Carburi

Metale refractare

Amestecuri ale acestora (4)

Straturi dielectrice (15)

Nitruri de bor

Carbură dură de tungsten (16), Carbură de siliciu (18)

Carburi

Tungsten

Amestecuri ale acestora (4)

Straturi dielectrice (15)

Nitruri de bor

Molibden și aliaje de molibden

Straturi dielectrice (15)

Beriliu și aliaje de beriliu

Boruri

Straturi dielectrice (15)

Beriliu

Materiale pentru ferestre de senzori (9)

Straturi dielectrice (15)

Carbon cu caracteristici asemănătoare diamantului (17)

Metale și aliaje refractare (8)

Aluminuri

Siliciuri

Oxizi

Carburi

G.  Implantare ionică

Oțeluri pentru lagăre de înaltă temperatură

Adaosuri de Crom Tantal sau Niobiu (Columbiu)

Aliaje de titan (13)

Boruri

Nitruri

Beriliu și aliaje de beriliu

Boruri

Carbură dură de tungsten (16)

Carburi

Nitruri

(1)   Numerele din paranteze se referă la notele din continuarea acestui tabel.

Tabel – Metode de depunere – Note

1. Termenul „procedee de acoperire” include atât acoperirea originală, cât și retușarea și recondiționarea straturilor.

2. Termenul „acoperire cu aluminură aliată” include acoperiri într-o etapă sau mai multe, în care un element sau mai multe elemente sunt depuse înainte sau în timpul aplicării acoperirii cu aluminură, chiar în cazul în care aceste elemente sunt depuse prin alt procedeu de acoperire. Aceasta nu include utilizarea multiplă a cimentării în mediu închis în contact cu amestecul într-o singură etapă pentru realizarea aluminurilor aliate.

3. Termenul acoperire cu „aluminură modificată cu un metal nobil” include acoperirea în mai multe etape în care metalul sau metalele nobile sunt depuse prin alt procedeu de acoperire înainte de aplicarea acoperirii cu aluminură.

4. Termenul „amestecuri ale acestora” include materialul infiltrat, compozițiile pe clase de calitate, depunerile simultane și depunerile multistrat și sunt obținute printr-unul sau mai multe din procedeele de acoperire menționate în tabel.

5. „MCrA1X” se referă la un aliaj de acoperire în care M este cobalt, fier, nichel sau combinații ale acestora, iar X este hafniu, ytriu, siliciu, tantal în orice cantitate sau alte adaosuri intenționate în proporție de peste 0,01 % în greutate în diverse combinații, cu excepția:

(a) acoperirilor CoCrAlY care conțin mai puțin de 22 % în greutate crom, mai puțin de 7 % în greutate aluminiu și mai puțin de 2 % în greutate ytriu;

(b) acoperirilor CoCrAlY care conțin de la 22 la 24 % în greutate crom, de la 10 la 12 % în greutate aluminiu și de la 0,5 la 0,7 % în greutate ytriu; sau

(c) acoperirilor NiCrAlY care conțin de la 21 la 23 % în greutate crom, de la 10 la 12 % în greutate aluminiu și de la 0,9 la 1,1 % în greutate ytriu.

6. Termenul „aliaje de aluminiu” se referă la aliaje care au rezistența limită de rupere la întindere de 190 MPa sau mai mult, măsurată la temperatura de 293 K (20 °C).

7. Termenul „oțel rezistent la coroziune” se referă la oțeluri din seria 300 AISI (Institutul American al Fierului și Oțelului) sau la oțelurile ce corespund standardelor naționale echivalente.

8. Termenul „aliaje și metale refractare” cuprinde următoarele metale și aliajele lor: niobiu (columbiu), molibden, tungsten și tantal.

9. Termenul „materiale pentru ferestre de senzori” include următoarele: alumină, siliciu, germaniu, sulfură de zinc, seleniură de zinc, arseniură de galiu, diamant, fosfură de galiu, safir și următoarele halogenuri metalice: materiale pentru ferestre de senzori, cu diametrul mai mare de 40 mm în cazul fluorurii de zirconiu și al fluorurii de hafniu.

10. „Tehnologia” pentru cementare compactă într-o singură etapă a profilelor aerodinamice monobloc nu este supusă controlului, conform Categoriei 2.

11. „Polimeri”, după cum urmează: poliimidă, poliester, polisulfură, policarbonați și poliuretani.

12. „Oxid de zirconiu modificat” se referă la adaosuri de alți oxizi metalici (de exemplu: oxid de calciu, oxid de magneziu, oxid de ytriu, oxid de hafniu, oxizi de pământuri rare), la oxidul de zirconiu în scopul stabilizării anumitor faze cristaline și compozițiilor fazelor. Acoperirile pentru bariere termice realizate din oxid de zirconiu modificat cu oxid de calciu sau magneziu prin amestec sau topire, nu sunt supuse controlului.

13. „Aliajele din titan” sunt aliaje pentru tehnica aerospațială care au rezistența limită de rupere la întindere de 900 MPa sau mai mare, măsurată la 293 K (20 °C).

14. „Sticlele cu dilatare redusă” sunt sticle care au un coeficient de dilatare termică de 1 × 10–7 K–1 sau mai mic, măsurat la 293 K (20 °C).

15. „Straturile dielectrice” sunt acoperiri constituite din multistraturi de materiale izolante, în care proprietățile de interferență ale unui ansamblu compus din materiale cu diverși indici de refracție sunt folosite pentru reflectarea, transmiterea sau absorbția diverselor benzi de lungime de undă. Straturile dielectrice sunt cele în care există mai mult de patru straturi de dielectric sau straturi „compozite” dielectric/metal.

16. „Carbura dură de tungsten” nu include materialele pentru scule de așchiere și de deformare care constau din carbură de tungsten/(cobalt, nichel), carbură de titan/(cobalt, nichel), carbură de crom/nichel-crom și carbură crom/nichel.

17. Nu este supusă controlului „tehnologia” special concepută pentru a depune carbonul cu caracteristici asemănătoare diamantului (DLC) pe oricare din următoarele:

capete și disk-drive-uri magnetice, echipamente pentru fabricarea consumabilelor, supape pentru robinete, diafragme acustice pentru difuzoare, piese pentru motoare de automobile, scule de tăiere, poansoane pentru perforare-presare, echipamente de automatizare pentru birouri, microfoane sau dispozitive medicale sau matrițe, pentru turnarea sau formarea materialelor plastice, produse din aliaje care conțin mai puțin de 5 % beriliu.

18. „Carbura de siliciu” nu include materialele pentru scule de tăiere și deformare.

19. Substraturile ceramice, așa cum sunt precizate în liste, nu includ materialele ceramice care conțin 5 % din greutate sau mai mult, argilă sau ciment, luate drept constituenți separați sau în combinație.

Tabel – Metode de depunere – Notă tehnică

Procedeele menționate în coloana 1 a tabelului sunt definite după cum urmează:

(a) depunerea chimică din starea de vapori (CVD) este o acoperire stratificată sau un procedeu de acoperire cu modificarea suprafeței, în care un metal, aliaj, „compozit”, dielectric sau ceramic este depus pe un substrat încălzit. Agenții gazoși sunt reduși sau combinați în vecinătatea unui substrat care duc la depunerea materialului elementar, aliajului sau compusului dorit pe substrat. Energia acestei descompuneri sau procesului reacției chimice, poate fi asigurată de căldura substratului, de plasma cu descărcare luminiscentă sau de iradierea „laser”;

NB 1   CVD include următoarele procedee: depunere necompactă cu un curent de gaz dirijat, CVD pulsatorie, descompunere termică nucleară controlată (CNTD), procedeele CVD ameliorate sau asistate cu plasmă.

NB 2   Compact semnifică un substrat care este imersat într-un amestec de pulberi.

NB 3   Reactanții gazoși utilizați în procedeul necompact sunt produși pe baza acelorași reacții și parametri elementari ca și în procedeul cementare compactă, cu excepția faptului că substratul de acoperit nu este în contact cu amestecul de pulberi.

(b) depunere fizică de vapori de material obținuți prin evaporare termică (TE-PVD) este un procedeu de acoperire în straturi care se realizează în vid la o presiune mai mică de 0,1 Pa, în care pentru evaporarea materialului de acoperire se folosește o sursă de energie termică. Acest procedeu constă în condensarea sau depunerea materialului evaporat pe substraturile aflate într-o poziție adecvată.

Introducerea adițională a gazelor în camera de vid în timpul procesului de acoperire pentru sinteza compușilor de acoperire este o modificare obișnuită a procedeului.

Utilizarea fasciculelor de ioni sau electroni sau a plasmei pentru activarea sau facilitarea depunerii acoperirii este, de asemenea, o modificare obișnuită în cadrul acestui procedeu. Se pot utiliza în aceeași măsură instrumente de control pentru măsurarea în cursul procesului a caracteristicilor optice și a grosimii acoperirilor.

Procedeele TE-PVD specifice sunt următoarele:

1. PVD cu fascicul de electroni folosește un fascicul de electroni pentru încălzirea și evaporarea materialului care formează depunerea;

2. PVD cu încălzire rezistivă asistată ionic folosește surse de încălzire cu rezistență electrică în combinație cu fascicole ionice pentru a produce un flux controlat și uniform din materialul de acoperire evaporat;

3. evaporarea „laser” folosește un fascicul „laser” cu undă pulsatorie sau continuă pentru încălzirea materialului care formează depunerea;

4. depunerea cu arc catodic folosește un catod consumabil din materialul care formează depunerea și care realizează o descărcare în arc pe suprafață prin contactul momentan cu masa al unui declanșator. Mișcarea controlată a formării arcului erodează suprafața catodului și creează o plasmă puternic ionizată. Anodul poate fi, fie un con atașat la periferia catodului printr-un izolator, fie camera însăși. Polarizarea substratului se utilizează pentru depunerile fără vizualizare.

NB:   Această definiție nu se aplică la depunerea cu arc catodic aleatorie cu substraturi nepolarizate.

5. placarea ionică este o modificare specială a procedeului general TE-PVD, în care o sursă de plasmă sau de ioni este folosită pentru ionizarea materialului care se depune, iar o polarizare negativă se aplică pe substrat pentru a facilita extragerea materialului care se depune din plasmă. Introducerea materialelor reactive, evaporarea solidelor în interiorul camerei de procesare și folosirea instrumentelor pentru a asigura măsurarea pe parcursul procesului a caracteristicilor optice și a grosimii acoperirilor sunt modificări obișnuite ale procedeului;

(c) cementarea compactă este o acoperire de modificare a suprafeței sau un procedeu de acoperire cu straturi suprapuse, în care substratul este imersat într-un amestec de pulberi care constă din:

1. pulberi metalice care se depun (de obicei aluminiu, crom, siliciu sau combinații ale acestora);

2. un activator (în mod normal o sare halogenată); și

3. o pulbere inertă, cel mai frecvent alumină.

Substratul și amestecul de pulberi este introdus într-o retortă care este încălzită între 1 030 K (757 °C) și 1 375 K (1 102 °C) un timp suficient pentru depunerea acoperirii;

(d) pulverizarea cu plasmă este un procedeu de acoperire în straturi suprapuse, prin care un dispozitiv de pulverizare (ajutaj), care produce și controlează o plasmă, primește materiale de acoperire sub formă de pulbere sau fire, le topește și le proiectează pe substrat, pe care se formează în consecință o acoperire integral aderentă. Pulverizarea cu plasmă poate fi o pulverizare la joasă presiune sau o pulverizare de mare viteză;

NB 1   Presiune joasă înseamnă presiunea sub presiunea atmosferică.

NB 2   Mare viteză se referă la viteze ale gazului la ieșirea ajutajului mai mari de 750 m/s calculate la 293 K (20 °C) și 0,1 MPa.

(e) depunerea din suspensie este o depunere de modificare a suprafeței sau un procedeu de depunere în straturi suprapuse, în care o pulbere metalică sau ceramică cu un liant organic, aflată în suspensie într-un lichid este aplicată pe substrat prin pulverizare, imersie sau vopsire urmată de uscare în aer sau în cuptor și un tratament termic pentru obținerea acoperirii dorite;

(f) depunerea prin pulverizare catodică este un procedeu de acoperire în straturi suprapuse care se bazează pe fenomenul transferului de energie cinetică, în care ionii pozitivi sunt accelerați de un câmp electric și proiectați pe suprafața unei ținte (materialul de acoperit). Energia cinetică degajată prin șocul ionilor este suficientă pentru eliberarea atomilor din suprafața țintă și depunerea lor pe un substrat poziționat adecvat;

NB 1   Tabelul se referă numai la depunerile prin pulverizare cu triodă, magnetron sau reactiv care este folosit pentru mărirea aderenței acoperirii și a vitezei de depunere și la depunerea prin pulverizare catodică ameliorată prin radiofrecvență (RF), folosită pentru a permite vaporizarea materialelor de acoperire nemetalice.

NB 2   Pentru activarea depunerii pot fi folosite fascicule ionice de mică energie (mai mici de 5 keV).

(g) implantarea ionică este un procedeu de acoperire prin modificarea suprafeței în care elementul de aliat este ionizat, accelerat printr-un gradient de potențial și implantat în zona superficială a substratului. Aceasta include procedeele în care implantarea ionică se realizează simultan cu depunerea fizică din stare de vapori cu fascicul de electroni sau cu depunere prin pulverizare catodică.

CATEGORIA 3

ELECTRONICĂ

3ASisteme, echipamente și componente

Nota 1:   Statutul de control al echipamentelor și al componentelor descrise în 3A001 sau 3A002, altele decât cele descrise de la 3A001.a.3 până la 3A001.a.10 sau 3A001.a.12, care sunt special concepute pentru, sau care au aceleași caracteristici funcționale cu alt echipament, este determinat de statutul de control al celuilalt echipament.

Nota 2:   Statutul de control al circuitelor integrate descrise de la 3A.001.a.3 până la 3A001.a.9 sau 3A001.a.12, care sunt programate cu funcție fixă sau concepute pentru o funcție specifică pentru un alt echipament, este determinat de statutul de control al celuilalt echipament.

NB:   Atunci când producătorul sau solicitantul licenței nu poate să stabilească statutul de control al acelui echipament, statutul de control al circuitelor integrate este determinat de la 3A001.a.3 până la 3A001.a.9 și 3A001.a.12.

3A001Componente electronice și componentele special concepute pentru acestea, după cum urmează:

(a) circuite integrate pentru utilizări generale, după cum urmează:

Nota 1:   Statutul de control al plachetelor (finisate sau nefinisate), a căror funcție a fost determinată, urmează a fi evaluat conform parametrilor de la 3A001.a.

Nota 2:   Circuitele integrate includ următoarele tipuri:

  „circuite integrate monolitice”;

  „circuite integrate hibride”;

  „circuite integrate multi-chip”;

  „circuite integrate de tip peliculă”, inclusiv circuite integrate cu siliciu pe safir;

  „circuite integrate optice”.

1. circuite integrate concepute sau clasificate ca rezistente la radiații, care suportă oricare din următoarele:

(a) o doză totală de 5 × 103 Gy (siliciu) sau mai mare;

(b) o doză debit de 5 × 106 Gy (siliciu)/s sau mai mare; sau

(c) o fluență (flux integrat) de neutroni (echivalent 1 MeV) de 5 × 1013 n/cm2 sau mai ridicată pe siliciu sau echivalentul său pentru alte materiale.

Notă:   3A001.a.1.c nu se aplică pentru metal – izolator – semiconductor (MIS).

2. „microcircuite microprocesor”, „microcircuite microcalculator”, microcircuite microcontroler, circuite integrate de memorare fabricate dintr-un semiconductor compus, convertoare analog-digitale, convertoare digital-analogice, circuite electro-optice sau „circuite optice integrate” concepute pentru „prelucrarea semnalelor”, rețele logice de porți programabile, circuite integrate personalizate pentru care fie funcția este necunoscută, fie statutul de control al echipamentului în care vor fi folosite circuitele integrate respective este necunoscut, procesoare pentru transformata Fourier rapidă (FFT), memorii programabile numai pentru citit (read-only), cu ștergere electrică (EEPROM), memorii flash sau memorii statice cu acces aleator (SRAM), având una din următoarele caracteristici:

(a) destinate pentru funcționare la temperaturi ambiante peste 398 K (125 °C);

(b) destinate pentru funcționare la temperatura ambiantă sub 218 K (– 55 °C); sau

(c) destinate pentru funcționare în întreaga gamă de temperaturi ambiante de la 218 K (55 °C) la 398 K (125 °C);

Notă:   3A001.a.2 nu se aplică circuitelor integrate destinate aplicațiilor civile pentru autovehicule sau trenuri.

3. „microcircuite microprocesor”, „microcircuite microcalculator” și microcircuite microcontroler, fabricate dintr-un semiconductor compus și care operează la o frecvență de tact ce depășește 40 MHz;

Notă:   3A001.a.3 include procesoare digitale de semnal, procesoare matriciale digitale și coprocesoare digitale.

4. neutilizat;

5. circuite integrate convertoare analog-digitale (ADC) și digital-analogice (DAC), după cum urmează:

(a) ADC, care au oricare din următoarele:

NB:   A SE VEDEA, DE ASEMENEA, 3A101.

1. o rezoluție de 8 biți sau mai mare, dar mai mică de 10 biți, cu o viteză de ieșire mai mare de 500 milioane de cuvinte pe secundă;

2. o rezoluție de 10 biți sau mai mare, dar mai mică de 12 biți, cu o viteză de ieșire mai mare de 300 milioane de cuvinte pe secundă;

3. o rezoluție de 12 biți cu o viteză de ieșire mai mare de 200 milioane de cuvinte pe secundă;

4. o rezoluție mai mare de 12 biți, mai mică de sau egală cu 14 biți, cu o viteză de ieșire mai mare de 125 milioane de cuvinte pe secundă; sau

5. o rezoluție mai mare de 14 biți cu o viteză de ieșire mai mare de 20 milioane de cuvinte pe secundă;

Note tehnice:

1.   O rezoluție de n biți corespunde unei cuantificări de 2n niveluri.

2.   Numărul de biți în cuvântul de ieșire este egal cu rezoluția ADC.

3.   Debitul de ieșire este debitul maxim de ieșire al convertorului, independent de arhitectură sau supraeșantionare.

4.   Pentru „ADC cu canale multiple”, ieșirile nu sunt combinate, iar debitul de ieșire este debitul maxim de ieșire al oricărui canal.

5.   Pentru „ADC intercalate” sau pentru „ADC cu canale multiple” despre care se precizează că au un mod intercalat de operare, ieșirile sunt combinate, iar debitul de ieșire este debitul maxim de ieșire total combinat al tuturor ieșirilor.

6.   Vânzătorii pot să descrie debitul de ieșire ca rată de eșantionare, rată de conversie ori debitul continuu. Acesta este adesea specificat în megahertzi (MHz) sau megaeșantioane pe secundă (MSPS).

7.   Pentru măsurarea debitului de ieșire, un cuvânt la ieșire pe secundă este echivalent cu un Hertz sau un eșantion pe secundă.

8.   „Convertoare analog-digitale (ADC) cu canale multiple” sunt definite ca dispozitive care integrează mai mult de un ADC, concepute astfel încât fiecare ADC are o intrare analogică separată.

9.   „Convertoare analog-digitale (ADC) intercalate” sunt definite ca dispozitive care au multiple unități ADC care eșantionează aceeași intrare analogică la momente diferite, astfel încât, atunci când ieșirile sunt combinate, intrarea analogică a fost efectiv eșantionată și convertită la o rată de eșantionare mai mare.

(b) convertoare digital-analogice (DAC) care au oricare din următoarele:

1. o rezoluție de 10 biți sau mai mare cu o „rată de actualizare ajustată” de 3 500 MSPS sau mai mare; sau

2. o rezoluție de 12 biți sau mai mare cu o „rată de actualizare ajustată” egală sau mai mare de 1 250 MSPS și având oricare din următoarele:

(a) un timp de setare mai mic de 9 ns la 0,024 % din întreaga scală sau dintr-un pas al acesteia; sau

(b) „o gamă dinamică fără paraziți” (SFDR) mai mare de 68 dBc (purtător) când sintetizează un semnal analog pe întreaga scală de 100 MHz sau cea mai înaltă frecvență a semnalului analog pe întreaga scală specificată sub 100 MHz.

Note Tehnice:

1.   „Gama dinamică fără paraziți” (SFDR) este definită ca un raport dintre valoarea RMS a frecvenței purtătoare (componenta maximă a semnalului) la intrarea convertorului digital-analog (DAC) și valoarea RMS a celui mai puternic zgomot sau al componentei de distorsiune armonică la ieșirea sa.

2.   SFDR este determinat direct dintr-un tabel cu specificații sau din graficele de caracterizare ale SFDR față de frecvență.

3.   Un semnal este definit ca fiind în gama completă atunci când amplitudinea lui este mai mare de - 3 dBfs (gamă întreagă).

4.   „Rata de actualizare ajustată” pentru DAC:

(a)   Pentru DAC convenționale (neinterpolate), „rata de actualizare ajustată” este rata la care un semnal digital este convertit într-un semnal analog și valorile de la ieșirea analogă sunt schimbate de DAC. Pentru DAC unde modul de interpolare poate fi ocolit (factor de interpolare unu), DAC ar trebui să fie considerat ca fiind convențional (neinterpolat).

(b)   Pentru DAC de interpolare (DAC de supraeșantionare), „rata de actualizare ajustată” este definită ca rată de actualizare a DAC împărțită la factorul cel mai mic de interpolare. Pentru DAC de interpolare „rata de actualizare ajustată” poate fi menționată de diferiți termeni incluzând:

  viteza de intrare a datelor;

  viteza de intrare a cuvintelor;

  viteza de intrare a eșantioanelor;

  viteza maximă totală de intrare a magistralelor de date;

  frecvența maximă de tact a DAC pentru intrarea de tact a DAC.

6. circuite integrate electro-optice și „circuite integrate optice”, concepute pentru „prelucrarea digitală a semnalelor” și având toate caracteristicile următoare:

(a) una sau mai multe diode „laser” interne;

(b) unul sau mai multe elemente interne de detectare a luminii; și

(c) ghiduri de undă optice;

7. „dispozitivele logice programabile de utilizator” având oricare din următoarele caracteristici:

(a) un număr maxim de intrări/ieșiri numerice mai mare de 200; sau

(b) un sistem de porți de numărare mai mare de 230 000;

Notă:   3A001.a.7 include:

  dispozitive logice simple programabile (SPLD);

  dispozitive logice complexe programabile (CPLD);

  rețele de porți programabile de utilizator (FPGA);

  rețele logice programabile de utilizator (FPLA);

  interconexiuni programabile de utilizator (FPIC).

Note tehnice:

1.   „Dispozitivele logice programabile de utilizator” sunt, de asemenea, cunoscute ca rețele de porți programabile de utilizator sau rețele logice programabile de utilizator.

2.   Numărul maxim de intrări/ieșiri numerice de la 3A001.a.7.a este menționat, de asemenea, ca numărul maxim de intrări/ieșiri configurate de utilizator sau numărul maxim de intrări/ieșiri disponibile, atât în cazul în care circuitul integrat este capsulat cât și în cazul în care nu este capsulat.

8. neutilizat;

9. circuite integrate pentru rețele de tip neural;

10. circuite integrate executate la comandă pentru care funcția este necunoscută sau statutul de control al echipamentului în care vor fi folosite circuitele integrate respective este necunoscut fabricantului, având oricare din următoarele caracteristici:

(a) mai mult de 1 500 terminale;

(b) un „interval de întârziere a propagării pe poarta de bază” tipic mai mic de 0,02 ns; sau

(c) o frecvență de funcționare mai mare de 3 GHz;

11. circuite integrate digitale, altele decât cele descrise de la 3A001.a.3 la 3A001.a.10 și 3A001.a.12, bazate pe oricare semiconductor compus și având oricare din următoarele caracteristici:

(a) un număr de porți echivalente mai mare de 3 000 (porți cu 2 intrări); sau

(b) o frecvență de basculare mai mare de 1,2 GHz;

12. procesoare pentru transformata Fourier rapidă (FFT) care au o durată de execuție nominală pentru o transformată Fourier rapidă cu N puncte complexe mai mică de (N log2 N)/20 480 ms, unde N este numărul de puncte;

Notă tehnică:

Atunci când N este egal cu 1 024 puncte, formula de la 3A001.a.12 dă o durată de execuție de 500 μs.

(b) componente pentru microunde sau pentru unde milimetrice, după cum urmează:

1. tuburi electronice cu vid și catozi, după cum urmează:

Nota 1:   3A001.b.1 nu supune controlului tuburile concepute sau destinate să funcționeze în orice bandă de frecvență având următoarele două caracteristici:

(a)   nu depășește 31,8 GHz; și

(b)   este „alocată de UIT” pentru servicii de radiocomunicații, dar nu pentru radioreperare.

Nota 2:   3A001.b.1 nu supune controlului tuburile care nu sunt „calificate pentru utilizări spațiale” având toate caracteristicile următoare:

(a)   o putere medie de ieșire egală cu 50 W sau mai mică; și

(b)   concepute sau destinate pentru o funcționare în orice bandă de frecvență având toate caracteristicile următoare:

1.   depășește 31,8 GHz dar nu depășește 43,5 GHz; și

2.   este „alocată de UIT” pentru servicii de radiocomunicații, dar nu pentru radio-determinare.

(a) tuburi cu undă progresivă, cu undă continuă sau pulsatorie, după cum urmează:

1. tuburi care funcționează la frecvențe mai mari de 31,8 GHz;

2. tuburi care au un element de încălzire a catodului cu un timp de creștere până la puterea nominală RF, mai mic de 3 secunde;

3. tuburi cu cavități cuplate sau derivați ale acestora, cu o „lățime de bandă fracționată” mai mare de 7 % sau cu o „putere la vârf” depășind 2,5 kW;

4. tuburi elicoidale sau derivatele acestora, având oricare din următoarele caracteristici:

(a) o „lățime de bandă instantanee” mai mare de o octavă, și puterea medie (exprimată în kW) multiplicată cu frecvența (exprimată în GHz) mai mare de 0,5;

(b) o „lățime de bandă instantanee” de o octavă sau mai mică și puterea medie (exprimată în kW) multiplicată cu frecvența (exprimată în GHz) mai mare de 1; sau

(c) „calificate pentru utilizare spațială”;

(b) tuburi amplificatoare cu câmp transversal cu un câștig mai mare de 17 dB;

(c) catozi impregnați concepuți pentru tuburi electronice care produc o densitate de curent a emisiei continue în condiții de funcționare nominale, ce depășește 5 A/cm2;

2. „circuite integrate monolitice” amplificatoare de putere pentru microunde (MMIC), având oricare din următoarele caracteristici:

(a) destinate pentru funcționarea la frecvențe mai mari de 3,2 GHz până la 6,8 GHz inclusiv și cu putere medie de ieșire mai mare de 4 W (36 dBm) cu o „lățime de bandă fracționată” mai mare de 15 %;

(b) destinate pentru funcționarea la frecvențe mai mari de 6,8 GHz până la 16 GHz inclusiv și cu o putere medie de ieșire mai mare de 1 W (30 dBm) cu o „lățime de bandă” fracționată mai mare de 10 %;

(c) destinate pentru funcționarea la frecvențe mai mari de 16 GHz până la 31,8 GHz inclusiv și cu putere medie de ieșire mai mare de 0,8 W (29 dBm) cu o „lățime de bandă fracționată” mai mare de 10 %;

(d) destinate pentru funcționarea la frecvențe mai mari de 31,8 GHz până la 37,5 GHz inclusiv și cu o putere medie de ieșire mai mare de 0,1 nW;

(e) destinate pentru funcționarea la frecvențe mai mari de 37,5 GHz până la 43,5 GHz inclusiv și cu o putere medie de ieșire mai mare de 0,25 W (24 dBm) cu o „lățime de bandă fracționată” mai mare de 10 %; sau

(f) destinate pentru funcționarea la frecvențe mai mari de 43,5 GHz și cu o putere medie de ieșire mai mare de 0,1 nW;

Nota 1:   Neutilizate.

Nota 2:   Statutul controlului circuitelor integrate monolitice amplificatoare de putere (MMIC) a căror frecvență de operare acoperă mai mult de un domeniu de frecvențe, astfel cum sunt definite de la 3.A.001.b.2.a la 3A001.b.2.f, este determinat de cel mai jos prag de control al puterii medii de ieșire.

Nota 3:   Notele 1 și 2 din categoria 3 A înseamnă că 3A.001.b.2 nu supune controlului circuitele MMIC în cazul în care acestea sunt special concepute pentru alte aplicații ca de exemplu, telecomunicații, radar, automobile.

3. tranzistoare pentru microunde având oricare din următoarele caracteristici:

(a) destinate pentru funcționarea la frecvențe mai mari de 3,2 GHz până la 6,8 GHz inclusiv și cu putere medie de ieșire mai mare de 60 W (47,8 dBm);

(b) destinate pentru funcționarea la frecvențe mai mari de 6,8 GHz până la 31,8 GHz inclusiv și cu putere medie de ieșire mai mare de 20 W (43 dBm);

(c) destinate pentru funcționarea la frecvențe mai mari de 31,8 GHz până la 37,5 GHz inclusiv și cu putere medie de ieșire mai mare de 0,5 W (27 dBm);

(d) destinate pentru funcționarea la frecvențe mai mari de 37,5 GHz până la 43,5 GHz inclusiv și cu putere medie de ieșire mai mare de 1 W (30 dBm); sau

(e) destinate pentru funcționarea la frecvențe mai mari de 43,5 GHz și care au o putere medie de ieșire mai mare de 0,1 nW;

Notă:   Statutul de control al unui tranzistor a cărui frecvență de operare prevăzută include frecvențe enumerate în mai mult de un domeniu de frecvențe, astfel cum sunt definite la 3A001.b.3.a la 3A001.b.3.e, este determinat de cel mai jos prag de control al puterii medii de ieșire.

4. amplificatoare cu semiconductori pentru microunde și ansamble/module pentru microunde care conțin amplificatoare cu semiconductori pentru microunde, având oricare din următoarele caracteristici:

(a) destinate pentru funcționarea la frecvențe mai mari de 3,2 GHz până la 6,8 GHz inclusiv și cu o putere medie de ieșire mai mare de 60 W (47,8 dBm) cu o „lățime de bandă fracționată” mai mare de 15 %;

(b) destinate pentru funcționarea la frecvențe mai mari de 6,8 GHz până la 31,8 GHz inclusiv și cu o putere medie de ieșire mai mare de 15 W (42 dBm) cu o „lățime de bandă fracționată” mai mare de 10 %;

(c) destinate pentru funcționarea la frecvențe mai mari de 31,8 GHz până la 37,5 GHz inclusiv și cu o putere medie de ieșire mai mare de 0,1 nW;

(d) destinate pentru funcționarea la frecvențe mai mari de 37,5 GHz până la 43,5 GHz inclusiv și cu o putere medie de ieșire mai mare de 1 W (30 dBm) cu o „lățime de bandă” fracționată mai mare de 10 %;

(e) destinate pentru funcționarea la frecvențe mai mari de 43,5 GHz și cu o putere medie de ieșire mai mare de 0,1 nW; sau

(f) destinate pentru funcționarea la frecvențe mai mari de 3,2 GHz și având toate caracteristicile următoare:

1. o putere medie de ieșire (în wați), P, mai mare de câtul dintre 150 împărțit la pătratul frecvenței maxime de operare (în GHz) [P > 150 W*GHz2/fGHz 2];

2. o „lățime de bandă fracționată” de 5 % sau mai mare; și

3. oricare două părți perpendiculare între ele cu lungimea d (în cm) egală sau mai mică decât 15 împărțit la cea mai joasă frecvență de operare în GHz [d ≤ 15 cm*GHz/fGHz];

Notă tehnică:

3,2 GHz se utilizează drept cea mai mică frecvență de operare (fGHz) în formula de la 3A001.b.4.f.3, pentru amplificatoare care au prevăzut un domeniu de funcționare care coboară până la 3,2 GHz și mai jos [d ≤ 15 cm*GHz/3,2 GHz].

NB:   Amplificatoarele de putere MMIC vor fi evaluate conform criteriilor din 3A001.b.2.

Nota 1:   Neutilizate.

Nota 2:   Statutul controlului produselor a căror frecvență de operare acoperă mai mult de un domeniu de frecvențe, așa cum sunt definite la 3A001.b.4.a-3A001.b.4.e, este determinat de cel mai jos prag de control al puterii medii de ieșire.

5. filtre de trecere bandă sau oprește-bandă acordabile electronic sau magnetic, care au mai mult de 5 rezonatoare acordabile capabile de a fi aduse într-o bandă de frecvență de 1,5:1 (fmax/fmin) în mai puțin de 10 μs și având oricare din caracteristicile următoare:

(a) o lățime de bandă de trecere mai mare de 0,5 % din frecvența centrală; sau

(b) o lățime de bandă de oprire mai mică de 0,5 % din frecvența centrală;

6. neutilizat;

7. convertoare și mixere armonice concepute pentru a extinde domeniul de frecvență al echipamentelor descrise la 3A002.c, 3A002.d, 3A002.e sau 3A002.f dincolo de limitele stipulate în conținutul acestora;

8. amplificatoare de putere pentru microunde care conțin tuburile indicate la 3A001.b.1, având toate caracteristicile următoare:

(a) frecvențe de operare de peste 3 GHz;

(b) o medie a raportului dintre puterea de ieșire și masă care depășește 80 W/kg; și

(c) un volum mai mic de 400 cm3;

Nota:   3A001.b.8 nu supune controlului echipamentele concepute sau clasificate pentru a opera în orice bandă de frecvență „alocată de UIT” pentru servicii de radiocomunicații, dar nu pentru radiodeterminare.

9. module de putere pentru microunde (MPM) formate cel puțin din următoarele elemente: un tub cu undă progresivă, un „circuit integrat monolitic” și un regulator electronic de putere integrat având toate caracteristicile următoare:

(a) un „timp de acționare” de la inactiv la complet activat mai mic de 10 s;

(b) un volum mai mic decât puterea nominală maximă exprimată în wați înmulțită cu 10 cm3/W; și

(c) o „lățime de bandă instantanee” mai mare de 1 octavă (fmax > 2fmin) și având una din caracteristicile următoare:

1. pentru frecvențele egale cu 18 GHz sau mai mici, o putere de ieșire RF mai mare de 100 wați; sau

2. o frecvență mai mare de 18 GHz;

Note tehnice:

1.   Pentru a calcula volumul de la 3A001.b.9.b, se furnizează următorul exemplu: pentru o putere nominală maximă de 20 W, volumul ar fi: 20 W × 10 cm3/W = 200 cm3.

2.   „Timpul de acționare” de la 3A001.b.9.a. cuprinde durata dintre oprirea totală și operaționalitatea totală, adică include timpul de încălzire al MPM.

10. oscilatoare și ansambluri pentru oscilatoare, concepute pentru a opera cu toate caracteristicile următoare:

(a) un zgomot de fază cu bandă laterală unică (SSB), în dBc/Hz, mai bun de – (126 + 20log10F – 20log10f) pentru 10 Hz < F < 10 kHz; și

(b) un zgomot de fază cu bandă laterală unică (SSB), în dBc/Hz, mai bun de – (114 + 20log10F – 20log10f) pentru 10 Hz ≤ F < 500 kHz;

Notă tehnică:

La 3A001.b.10, F este abaterea de la frecvența de lucru în Hz și f este frecvența de lucru în MHz.

11. „ansambluri electronice”„sintetizatoare de frecvență”, cu un „timp de comutare a frecvenței” de la o frecvență selectată la o altă frecvență în conformitate cu oricare din specificațiile următoare:

(a) mai mic de 312 ps;

(b) mai mic de 100 μs pentru orice schimbare de frecvență mai mare de 1,6 GHz în gama de frecvențe sintetizate 3,2 GHz-10,6 GHz;

(c) mai mic de 250 μs pentru orice schimbare de frecvență mai mare de 550 MHz în gama de frecvențe sintetizate 10,6 GHz-31,8 GHz;

(d) mai mic de 500 μs pentru orice schimbare de frecvență mai mare de 550 MHz în gama de frecvențe sintetizate 31,8 GHz-43,5 GHz; sau

(e) mai mic de 1 ms în gama de frecvențe sintetizate mai mare de 43,5 GHz.

NB:   Pentru „analizoare de semnale” de uz general, aparate generatoare de semnale, analizoare de rețea și receptoare de testare pentru microunde, a se vedea 3A002.c, 3A002.d, 3A002.e și respectiv 3A002.f.

(c) dispozitive cu unde acustice și componente special concepute pentru acestea, după cum urmează:

1. dispozitive cu undă acustică de suprafață și dispozitive cu undă acustică de volum cu adâncime mică de pătrundere (volum superficial), având oricare din următoarele caracteristici:

(a) o frecvență purtătoare care depășește 6 GHz;

(b) o frecvență purtătoare care depășește 1 GHz, dar care nu depășește 6 GHz, având oricare din următoarele caracteristici:

1. o „rejectare a frecvenței lobilor laterali” mai mare de 65 dB;

2. un produs dintre timpul maxim de întârziere și lățimea de bandă (timpul exprimat în μs și lățimea de bandă în MHz) mai mare de 100;

3. o lățime de bandă mai mare de 250 MHz; sau

4. o întârziere de dispersie mai mare de 10 μs; sau

(c) o frecvență purtătoare de 1 GHz sau mai mică și având oricare din următoarele caracteristici:

1. un produs dintre timpul maxim de întârziere și lățimea de bandă (timpul exprimat în μs și lățimea de bandă în MHz) mai mare de 100;

2. o întârziere de dispersie mai mare de 10 μs; sau

3. o „rejectare a frecvenței lobilor laterali” care depășește 65 dB și o lățime de bandă mai mare de 100 MHz;

Notă tehnică:

„Rejectare a frecvenței lobilor laterali” înseamnă valoarea maximă de rejectare menționată în fișa tehnică.

2. dispozitive cu unde acustice de volum care permit prelucrarea directă a semnalelor la frecvențe mai mari de 6 GHz;

3. dispozitive acustico-optice pentru „prelucrarea semnalelor”, care utilizează interacțiunea dintre undele acustice (de volum sau de suprafață) și undele luminoase care permit prelucrarea directă a semnalelor sau imaginilor, inclusiv analizele spectrale, corelația sau convoluția;

Notă:   3A001.c nu supune controlului dispozitivele cu unde acustice care sunt limitate la un filtru în bandă unică, un filtru trece-jos, un filtru trece-sus sau la filtrarea de reducere a vârfurilor de impedanță, sau la funcția de rezonanță.

(d) dispozitive sau circuite electronice care conțin componente fabricate din materiale „superconductoare”, special concepute pentru funcționare la temperaturi sub „temperatura critică” a cel puțin unuia din componenții „superconductori” și care au oricare din următoarele caracteristici:

1. comutarea în curent pentru circuite digitale care utilizează porți „superconductoare” care au produsul dintre timpul de întârziere pe poartă (în secunde) și puterea disipată pe poartă (în wați) mai mic de10–14 J; sau

2. selecția de frecvență la toate frecvențele care utilizează circuite rezonante cu valori pentru Q ce depășesc 10 000;

(e) dispozitive de mare energie, după cum urmează:

1. „elemente” după cum urmează:

(a) „elemente primare” cu o densitate de energie ce depășește 550 Wh/kg la 20 °C;

(b) „elemente secundare” cu o densitate de energie ce depășește 250 Wh/kg la 20 °C;

Note tehnice:

1.   În sensul celor menționate la 3A001.e.1, „densitatea de energie” (Wh/kg) se calculează pe baza produsului dintre tensiunea nominală și capacitatea nominală în Ah, produs împărțit la masa în kg În cazul în care capacitatea nominală nu este indicată, densitatea de energie este calculată pe baza pătratului tensiunii nominale înmulțit cu durata descărcării în ore împărțită la rezistența de descărcare exprimată în ohmi și la masa exprimată în kilograme.

2.   În sensul celor menționate la 3A001.e.1, prin „element” se înțelege un dispozitiv electrochimic echipat cu electrozi pozitivi și negativi, un electrolit și care este o sursă de energie electrică. Acesta reprezintă componenta de bază a unei baterii.

3.   În sensul celor menționate la 3A001.e.1.a, prin „element primar” se înțelege un „element” care nu este conceput pentru a fi încărcat de la nicio altă sursă de alimentare.

4.   În sensul celor menționate la 3A001.e.1.b, prin „element secundar” se înțelege un „element” care este conceput pentru a fi încărcat de la o sursă de alimentare externă.

Notă:   3A001.e.1 nu supune controlului bateriile, inclusiv bateriile cu un singur element.

2. condensatoare pentru stocarea de mare energie, după cum urmează:

NB:   A SE VEDEA, DE ASEMENEA, 3A201.a.

(a) condensatoare cu o frecvență de repetiție mai mică de 10 Hz (condensatoare cu o singură descărcare) și care au toate caracteristicile următoare:

1. o tensiune nominală egală cu 5 kV sau mai mare;

2. o densitate de energie egală cu 250 J/kg sau mai mare; și

3. o energie totală egală cu 25 kJ sau mai mare;

(b) condensatoare cu o frecvență de repetiție de 10 Hz sau mai mare (condensatoare cu descărcări repetate) și care au toate caracteristicile următoare:

1. o tensiune nominală egală cu 5 kV sau mai mare;

2. o densitate de energie egală cu 50 J/kg sau mai mare;

3. o energie totală egală cu 100 J sau mai mare; și

4. o durată de viață a ciclului încărcare/descărcare egală cu 10 000 sau mai mare;

3. electromagneți și solenoizi „superconductori”, special concepuți pentru a fi complet încărcați sau descărcați în mai puțin de o secundă și care au toate caracteristicile următoare:

NB:   A SE VEDEA, DE ASEMENEA, 3A201.b.

Notă:   3A001.e.3 nu supune controlului electromagneții sau solenoizii „superconductori” special concepuți pentru echipamentul medical de formare a imaginii prin rezonanță magnetică (RMN).

(a) o energie furnizată în cursul descărcării depășind 10 kJ în prima secundă;

(b) un diametru interior al bobinelor de transport al curentului mai mare de 250 mm; și

(c) o valoare nominală a inducției magnetice mai mare de 8 T sau o „densitatea globală de curent” a bobinei mai mare de 300 A/mm2;

4. celule solare, ansambluri de celule interconectate acoperite cu sticlă(CIC), panouri solare și generatoare solare care sunt „calificate pentru utilizare spațială”, având o eficacitate medie minimă care depășește 20 % la o temperatură de funcționare de 301 K (28 °C) cu o iluminare „AM0” simulată, cu o iradiantă de 1 367 wați per m2 (W/m2);

Notă tehnică:

Prin „AM0” sau „masă de aer zero” se înțelege spectrul fluxului de lumină solară în atmosfera terestră exterioară, atunci când distanța dintre pământ și soare este egală cu o unitate astronomică (AU).

(f) codificatoare de poziție absolută de tipul cu intrare rotativă având o precizie egală sau mai mică (mai bună) de ± 1,0 secundă de arc.

(g) dispozitive cu tiristoare de comutare a puterii în impuls cu semiconductori și „module cu tiristoare”, care utilizează metode de comutare electrică, optică sau controlată de radiația electronică și care au oricare din următoarele caracteristici:

1. un timp maxim de creștere a curentului la branșare (di/dt) mai mare decât 30 000 A/μs și o tensiune la deconectare mai mare de 1 100 V; sau

2. un timp maxim de creștere a curentului la branșare (di/dt) mai mare decât 2 000 A/μs și care are următoarele două caracteristici:

(a) o tensiune la vârf la deconectare egală cu 3 000 V sau mai mare; și

(b) un curent la vârf (supracurent tranzitoriu) egal cu 3 000 A sau mai mare;

Nota 1:   3A001.g include:

  redresoare controlate cu siliciu (SCR);

  tiristoare cu declanșare electrică (ETT);

  tiristoare cu declanșare prin impuls luminos (LTT);

  tiristoare de comutație cu poarta integrată (IGCTs);

  tiristoare cu blocare prin poartă (GTOs);

  tiristoare MOS comandate (MCTs);

  tiristoare SolidtronTM.

Nota 2:   3A001.g nu supune controlului dispozitivele tiristor și „modulele tiristor” încorporate în echipamentele concepute pentru a fi utilizate în aplicațiile destinate căilor ferate civile sau „aviației civile”.

Notă tehnică:

În sensul celor menționate la 3A001.g, un „modul cu tiristor” conține unul sau mai multe dispozitive tiristor.

(h) comutatoare, diode sau „module” semiconductoare de putere de tip corp solid, care au toate caracteristicile următoare:

1. o temperatură maximă de funcționare a joncțiunii mai mare de 488 K (215 °C);

2. o tensiune de vârf repetitivă de deconectare (tensiune de blocare) mai mare de 300 V și

3. un curent continuu mai mare de 1 A.

Nota 1:   Tensiunea de vârf repetitivă de deconectare, de la 3A001.h include tensiunea poartă - sursă, tensiunea colector - emitor, tensiunea inversă de vârf, repetitivă și tensiunea de vârf repetitivă de deconectare (tensiune de blocare).

Nota 2:   3A001.h include:

  tranzistoare cu efect de câmp cu grilă-joncțiune (JFET);

  tranzistoare cu efect de câmp cu grilă-joncțiune verticale (VJFET);

  tranzistoare cu efect de câmp metal-oxid-semiconductor (MOSFET);

  tranzistoare cu efect de câmp metal-oxid-semiconductor cu difuzie dublă (DMOSFET);

  tranzistoare bipolare cu grilă izolată (IGBT);

  tranzistoare cu mobilitate electronică mare (HEMT);

  tranzistoare bipolare cu joncțiune (BJT);

  tiristoare și redresoare cu siliciu controlabile (SCR);

  tiristoare cu blocare pe poartă (GTO);

  tiristoare cu blocare pe emitor (ETO);

  diode PiN;

  diode Schottky;

Nota 3:   3A001.h nu supune controlului comutatoarele, diodele sau „modulele” încorporate în echipamentele concepute pentru a fi utilizate în aplicațiile destinate autovehiculelor civile, căilor ferate civile sau „aviației civile”.

Notă tehnică:

În sensul 3A001.h, „modulele” conțin unul/una sau mai multe comutatoare sau diode semiconductoare de tip solid-state.

3A002Echipamente electronice de uz general și accesorii ale acestora, după cum urmează:

(a) echipamente de înregistrare și benzi de testare special concepute pentru acestea, după cum urmează:

1. înregistratoare instrumentale analogice pe bandă magnetică, inclusiv cele care permit înregistrarea semnalelor digitale (de exemplu, cele care utilizează un modul de înregistrare digitală de mare densitate (module HDDR), având oricare din caracteristicile următoare:

(a) o lățime de bandă care depășește 4 MHz pe canal sau pistă electronică;

(b) o lățime de bandă care depășește 2 MHz pe canal sau pistă electronică și mai mult de 42 de piste; sau

(c) o eroare de decalare a timpului (baza de timp), măsurată conform documentelor aplicabile IRIG sau EIA, mai mică de ± 0,1 μs;

Notă:   Înregistratoarele analogice pe bandă magnetică special concepute pentru scopuri civile în materie de înregistrări video nu sunt considerate instrumente de înregistrare.

2. înregistratoare video digitale pe bandă magnetică cu o viteză de transfer maximă la interfața digitală mai mare de 360 Mbit/s;

Notă:   3A002.a.2 nu supune controlului înregistratoarele video pe bandă magnetică special concepute pentru înregistrări de televiziune care utilizează un format de semnal care poate fi un format comprimat, standardizat sau recomandat de ITU, IEC, SMPTE, EBU, ETSI sau IEEE, pentru aplicații civile în domeniul televiziunii;

3. înregistratoare digitale de date pe bandă magnetică, care utilizează tehnici de baleiaj elicoidale sau tehnici cu cap fix și care au următoarele două caracteristici:

(a) o viteză maximă de transfer la interfața digitală ce depășește 175 Mbiți/s; sau

(b) destinate „utilizărilor spațiale”;

Notă:   3A002.a.3 nu supune controlului înregistratoarele analogice cu bandă magnetică echipate cu electronică de conversie HDDR și configurate pentru a înregistra numai date digitale.

4. echipamente cu viteză maximă de transfer la interfața digitală mai mare de 175 Mbiți/s și concepute pentru a transforma înregistratoarele video digitale pe bandă magnetică în înregistratoare digitale de date;

5. digitizoare de forme de undă și înregistratoare de procese tranzitorii, având următoarele două caracteristici:

(a) o viteză de codificare digitală egală cu 200 milioane eșantioane pe secundă sau mai mare de și o rezoluție de 10 biți sau mai mare;

(b) un „transfer continuu” de 2 Gbiți/s sau mai mare;

Note tehnice:

1.   Pentru acele aparate care au o arhitectură cu magistrală paralelă, viteza de „transfer continuu” este cea mai mare viteză de cuvânt înmulțită cu numărul de biți dintr-un cuvânt.

2.   Viteza de „transfer continuu” este cea mai rapidă viteză de transmitere de date pe care aparatul poate să le transmită la memoria de masă fără a pierde nici o informație, în timp ce execută operațiile de eșantionare și de conversie analog digitală.

6. înregistratoare digitale de date care utilizează tehnici de stocare pe disc magnetic și care au următoarele două caracteristici:

(a) o viteză de codificare digitală egală sau mai mare de 100 milioane eșantioane pe secundă și o rezoluție de 8 biți sau mai mare; și

(b) un „transfer continuu” de 1 Gbit/s sau mai mare;

(b) neutilizat;

(c) „analizoare de semnal”, în radio frecvență, după cum urmează:

1. „analizoare de semnal” cu rezoluția lățimii de bandă (RBW) de la 3 dB la peste 10 MHz oriunde în gama de frecvențe mai mari de 31,8 GHz, dar mai mici de 37,5 GHz;

2. „analizoare de semnal” cu un nivel mediu de zgomot afișat (DANL) mai mic (mai bun) de – 150 dBm/Hz oriunde în gama de frecvențe mai mari de 43,5 GHz, dar mai mici de 70 GHz;

3. „analizoare de semnal” cu o frecvență mai mare de 70 GHz;

4. „analizoare de semnal dinamic” cu o „lățime de bandă în timp real” mai mare de 40 MHz;

Notă:   3A002.c.4 nu supune controlului acele „analizoare de semnal dinamic” care utilizează numai filtre de lățime de bandă cu procentaj constant (cunoscute, în general, ca filtre de octavă sau filtre parțiale de octavă).

(d) generatoare de semnal cu sinteză de frecvență care produc frecvențe de ieșire a căror precizie și stabilitate pe termen scurt și lung sunt controlate de, derivate din sau supuse unui oscilator etalon intern și având oricare din următoarele caracteristici:

1. desemnate să genereze o „durată a impulsului” mai mică de 100 ns oriunde în gama de frecvență sintetizată ce depășește 31,8 GHz, dar mai mică de 70 GHz;

2. o putere de ieșire ce depășește 100 mW (20 dBm) oriunde în gama de frecvență sintetizată ce depășește 43,5 GHz, dar mai mică de 70 GHz;

3. un „timp de comutare a frecvenței” în conformitate cu oricare din indicațiile următoare:

(a) mai mic de 312 ps;

(b) mai mic de 100 μs pentru orice schimbare de frecvență mai mare de 1,6 GHz în gama de frecvențe sintetizate 3,2 GHz-10,6 GHz;

(c) mai mic de 250 μs pentru orice schimbare de frecvență mai mare de 550 MHz în gama de frecvențe sintetizate mai mari de 10,6 GHz, dar mai mici de 31,8 GHz;

(d) mai mic de 500 μs pentru orice schimbare de frecvență mai mare de 550 MHz în gama de frecvențe sintetizate 31,8 GHz-43,5 GHz;

(e) mai mic de 1 ms pentru orice schimbare de frecvență mai mare de 550 MHz în gama de frecvențe sintetizate 43,5 GHz-56 GHz; sau

(f) mai mic de 1 ms pentru orice schimbare de frecvență mai mare de 2,2 MHz în gama de frecvențe sintetizate 56 GHz-70 GHz;

4. la frecvențe sintetizate mai mari de 3,2 GHz și mai mici de 70 GHz, care au următoarele două caracteristici:

(a) un zgomot de fază în bandă laterală unică (SSB) mai bun de – (126 + 20log10F – 201og10f) în dBc/Hz, pentru 10 Hz < F < 10 kHz;

(b) un zgomot de fază în bandă laterală unică (SSB) mai bun de – (114 + 20log10F – 201og10f) în dBc/Hz, pentru 10 kHz ≤ F < 500 kHz; sau

Notă tehnică:

La 3A002.d.4, F este abaterea de la frecvența de lucru în Hz și f este frecvența de lucru în MHz.

5. o frecvență sintetizată maximă mai mare de 70 GHz.

Nota1:   În sensul celor menționate la 3A002.d, generatoarele de semnal cu sinteză de frecvență includ generatoarele de forme de undă și de funcții arbitrare.

Nota 2:   3A002.d nu supune controlului echipamentele la care frecvența de ieșire este produsă fie prin adunarea sau scăderea a două sau mai multe frecvențe de oscilator cu cuarț, fie prin adunarea sau scăderea urmată de o multiplicare a rezultatului.

Note tehnice:

1.   Generatoarele de funcții și de forme de undă arbitrare sunt caracterizate, de obicei, de frecvența de eșantionare (de exemplu GSample/s) care este convertită în RF cu factorul 2, în conformitate cu teorema Nyquist. Astfel, o formă de undă arbitrară Geșantion/s are o capacitate de ieșire directă de 500 MHz sau, în cazul în care se folosește supraeșantionarea, capacitatea de ieșire scade direct proporțional.

2.   În sensul celor menționate la 3A002.d.1, „durata impulsului” este definită ca intervalul de timp dintre flancul frontal al impulsului care preia 90 % din vârf și frontul posterior al impulsului care preia 10 % din vârf.

(e) analizoare de rețea cu oricare dintre următoarele caracteristici:

1. frecvență maximă de funcționare ce depășește 43,5 GHz și putere de ieșire care depășește 31,62 mW (15 dBm); sau

2. frecvență maximă de funcționare ce depășește 70 GHz;

(f) receptoare de testare pentru microunde care au următoarele două caracteristici:

1. au o frecvență maximă de funcționare ce depășește 43,5 GHz; și

2. sunt capabile să măsoare simultan amplitudinea și faza;

(g) standarde de frecvență atomice care sunt oricare din următoarele:

1. „calificate pentru utilizare spațială”;

2. fără rubidiu și având o stabilitate pe termen lung mai mică (mai bună) decât 1 × 10–11/lună; sau

3. care nu sunt „calificate pentru utilizare spațială” și care au toate caracteristicile următoare:

(a) sunt standarde cu rubidiu;

(b) stabilitate pe termen lung mai mică (mai bună) decât 1 × 10–11/lună; și

(c) consum total de energie mai mic de 1 W.

3A003Sisteme de gestionare termică cu răcire prin pulverizare, precum și componentele acestora special concepute, care utilizează echipament de conducere și recondiționare a fluidului în circuit închis într-o incintă etanșă, unde un fluid dielectric este aplicat prin pulverizare pe componentele electronice, care utilizează injectoare special concepute, destinat să mențină componentele electronice în domeniul temperaturii lor de operare.

3A101Dispozitive, echipamente, sisteme și componente electronice altele decât cele menționate la 3A001, după cum urmează:

(a) convertoare analog-digitale, utilizabile la „rachete”, concepute pentru a respecta specificațiile militare pentru echipamente rigidizate;

(b) acceleratoare capabile de a elibera radiații electromagnetice produse de radiația de frânare pornind de la electronii accelerați cu 2 MeV sau mai mult și sisteme care conțin aceste acceleratoare.

Notă:   3A101.b nu indică sistemele sau echipamentele special concepute în scopuri medicale.

3A102„Baterii termice” concepute sau modificate pentru „rachete”.

Note tehnice:

1.   La 3A102, „baterii termice” sunt baterii de unică folosință al căror electrolit este reprezentat de o sare anorganică neconductoare. Aceste baterii conțin un material pirolitic care, odată aprins, determină topirea electrolitului și activează bateria.

2.   La 3A102, prin „rachetă” se înțelege un sistem complet de rachetă și vehicule aeriene fără pilot capabile să atingă o rază de acțiune de peste 300 km.

3A201Componente electronice, altele decât cele menționate la 3A001, după cum urmează:

(a) condensatoare având fiecare din următoarele serii de caracteristici:

1. 

(a) tensiune nominală mai mare de 1,4 kV;

(b) capacitate de stocare a energiei mai mare de 10 J;

(c) capacitate mai mare de 0,5 μF; și

(d) inductanța serială mai mică de 50 nH; sau

2. 

(a) tensiunea nominală mai mare de 750 V;

(b) capacitate mai mare de 0,25 μF; și

(c) inductanța serială mai mică de 10 nH;

(b) electromagneți solenoidali superconductori care au toate caracteristicile următoare:

1. capabili de a crea un câmp magnetic mai mare de 2 T;

2. un raport L/D (lungime raportată la diametrul interior) mai mare de 2;

3. un diametru interior mai mare de 300 mm; și

4. un câmp magnetic uniform, cu mai bine de 1 %, pe 50 % din partea centrală a volumului interior.

Notă:   3A201.b nu supune controlului magneții special concepuți si exportați „ca părți ale” sistemelor medicale de formare a imaginii prin rezonanță magnetică nucleară (RMN). Mențiunea „ca părți ale” nu înseamnă neapărat că aceste produse fac parte fizic din același transport. Asemenea elemente pot fi expediate separat din diferite surse, cu condiția ca documentele de export aferente să specifice în mod clar faptul că sunt „ca părți ale” sistemelor medicale de formare a imaginii.

(c) generatoare de raze X sau acceleratoare de electroni care au oricare din următoarele caracteristici.

1. 

(a) o energie la vârf a acceleratorului de electroni egală cu de 500 keV sau mai mare dar mai mică de 25 MeV; și

(b) o „cifră de merit” (K) de 0,25 sau mai mare; sau

2. 

(a) o energie la vârf a electronilor în acceleratorul de electroni de 25 MeV sau mai mare; și

(b) o „putere la vârf” mai mare de 50 MW.

Notă:   3A201.c nu supune controlului acceleratoarele care sunt părți componente ale dispozitivelor concepute pentru alte scopuri decât iradierea cu fascicule de electroni sau raze X (de exemplu, microscopie electronică), nici acele concepute pentru scopuri medicale:

Note tehnice:

1.   „Cifra de merit” (K) este definită astfel:

K = 1,7 × 103 × V2,65 × Q

V fiind energia la vârf a electronilor, exprimată în milioane de eV.

În cazul în care durata impulsului fasciculului accelerat este mai mică sau egală cu 1 μs, atunci Q este sarcina totală accelerată exprimată în Coulombi. În cazul în care durata impulsului fasciculului accelerat este mai mare de 1 μs, atunci Q este sarcina totală accelerată în timp de 1 μs.

Q este egală cu integrala lui i funcție de t, într-un interval de timp mai mic de 1 μs, sau durata unui impuls din fascicul [Q = ∫idt], unde i reprezintă curentul fasciculului exprimat în amperi și t timpul exprimat în secunde.

2.   „Putere la vârf” = (potențialul la vârf exprimat în volți) × (curentul la vârf al fasciculului exprimat în amperi).

3.   În mașini bazate pe incinte de accelerare cu microunde, durata impulsului fasciculului este mai mică de 1 μs sau este durata grupului de fascicule produs de un impuls al modulatorului de microunde.

4.   La mașinile bazate pe incinte de accelerare la microunde, curentul de vârf al fasciculului este egal cu curentul mediu pe durata unui grup de fascicule.

3A225Schimbătoare de frecvență sau generatoare, altele decât cele menționate la 0B001.b.13, având toate caracteristicile următoare:

(a) o ieșire polifazică ce poate furniza o putere de 40 W sau mai mare;

(b) capabile să funcționeze în domeniul de frecvențe 600 Hz-2 000 Hz;

(c) o distorsiune armonică totală mai bună (mai mică) de 10 %; și

(d) controlul frecvenței mai bun (mai mic) de 0,1 %.

Notă tehnică:

Schimbătoarele de frecvență menționate la 3A225 sunt cunoscute și sub numele de convertizoare sau invertoare.

3A226Alimentatoare de înaltă putere în curent continuu, altele decât cele menționate la 0B001.j.6, care au amândouă din caracteristicile următoare:

(a) capabile să producă continuu, pe parcursul unei perioade de 8 ore, 100 V sau mai mult, cu un curent de ieșire egal cu 500 A sau mai mare; și

(b) o stabilitate a curentului sau tensiunii mai bună de 0,1 % pe parcursul unei perioade de 8 ore.

3A227Alimentatoare de înaltă putere în curent continuu, altele decât cele menționate la 0B001.j.5, care au amândouă din caracteristicile următoare:

(a) capabile să producă în permanență, în timpul unei perioade de 8 ore, 20 kV sau mai mult, cu un curent de ieșire egal cu 1 A sau mai mare; și

(b) o stabilitate a curentului sau tensiunii mai bună de 0,1 % pe parcursul unei perioade de 8 ore.

3A228Dispozitive de comutare, după cum urmează:

(a) tuburi cu catod rece, umplute sau nu cu gaz, care funcționează analog unui tub cu descărcare electrică, având toate caracteristicile următoare:

1. conțin trei electrozi sau mai mulți;

2. tensiunea anodică nominală la vârf de 2,5 kV sau mai mult;

3. curentul anodic nominal de vârf de 100 A sau mai mult; și

4. temporizarea anodului de 10 μs sau mai mică;

Notă:   3A228 include tuburile krytron cu gaz și tuburile sprytron cu vid.

(b) tuburi cu descărcare electrică, care au ambele din următoarele caracteristici:

1. o temporizare a anodului de 15 μs sau mai mică; și

2. un curent nominal de vârf de 500 A sau mai mare;

(c) module sau ansambluri cu o funcție de comutație rapidă, altele decât cele menționate la 3A001.g sau 3A001.h, având toate caracteristicile următoare:

1. tensiunea anodică nominală la vârf mai mare de 2 kV;

2. curentul anodic nominal de vârf de 500 A sau mai mare; și

3. timp de pornire de 1 μs sau mai mic.

3A229Generatoare de impulsuri de mare intensitate, după cum urmează:

NB:   A SE VEDEA, DE ASEMENEA, LISTA PRODUSELOR MILITARE.

NB:   A se vedea 1A007.a pentru seturi de aprindere pentru detonatoarele explozive

(a) neutilizate;

(b) generatoare de impulsuri electrice modulare (contactoare cu impulsuri) care au toate caracteristicile următoare:

1. sunt concepute pentru utilizarea ca dispozitive portabile, mobile sau rigidizate;

2. sunt închise într-o incintă etanșă la praf;

3. sunt capabile să furnizeze energia lor în mai puțin de 15 μs;

4. produc un curent de ieșire mai mare de 100 A;

5. au un „timp de creștere” mai mic de 10 μs pe sarcini mai mici de 40 ohms;

6. au dimensiuni mai mici de 254 mm;

7. au masa mai mică de 25 kg; și

8. sunt concepute pentru funcționare într-un domeniu extins de temperaturi de la 223 K (– 50 °C) la 373 K (100 °C) sau menționate ca fiind corespunzătoare pentru aplicații aerospațiale.

Notă:   3A229.b include dispozitivele de comandă a lămpilor cu xenon.

Notă tehnică:

La 3A229.b.5, „timpul de creștere” este definit ca fiind intervalul de timp de la 10 % la 90 % amplitudine a curentului, pe o sarcină rezistivă.

3A230Generatoare de impulsuri de mare viteză, având ambele din următoarele caracteristici:

(a) tensiune de ieșire mai mare de 6 V, la o sarcină rezistivă mai mică de 55 ohmi; și

(b) „timpul de tranziție al impulsului” este mai mic de 500 ps.

Notă tehnică:

La 3A230, „timpul de tranziție al impulsului” este definit ca intervalul de timp între 10 % și 90 % din amplitudinea voltajului.

3A231Sisteme generatoare de neutroni, inclusiv tuburi, care au amândouă caracteristicile următoare:

(a) sunt concepute pentru a funcționa fără un sistem de vid exterior; și

(b) utilizează accelerația electrostatică pentru inducerea unei reacții nucleare tritiu-deuteriu.

3A232Sisteme multipunct de inițiere, altele decât cele specificate la 1A007, după cum urmează:

NB:   A SE VEDEA, DE ASEMENEA, LISTA PRODUSELOR MILITARE.

NB:   A se vedea 1A007.b pentru detonatoare.

(a) neutilizate;

(b) aranjamente care utilizează un detonator unic sau detonatoare multiple concepute pentru inițierea aproape simultană a unei suprafețe explozive mai mari de 5 000 mm2 de la un singur semnal de aprindere, cu un timp de propagare a inițierii pe toata suprafața mai mic de 2,5 μs.

Notă:   3A232 nu include detonatoarele ce utilizează numai explozibili primari, cum este azida de plumb.

3A233Spectrometre de masă, altele decât cele menționate la 0B002.g, capabile să măsoare ioni cu masa atomică de 230 unități atomice de masă sau mai mare și cu o rezoluție mai bună de 2 părți la 230 și sursele lor de ioni, după cum urmează:

(a) spectrometre de masă cu plasmă asociate cu cuplaj inductiv (ICP/MS);

(b) spectrometre de masă cu descărcare luminiscentă (GDMS);

(c) spectrometre de masă cu ionizare termică (TIMS);

(d) spectrometre de masă cu bombardament de electroni, care au o cameră sursă construită din materiale rezistente la UF6, căptușită sau placată cu asemenea materiale;

(e) spectrometre de masă cu fascicule moleculare, care au oricare din următoarele caracteristici:

1. o cameră sursă construită, căptușită sau placată cu oțel inoxidabil sau molibden și echipată o capcană criogenică capabilă să răcească la 193 K (– 80 °C) sau mai puțin; sau

2. cu o cameră sursă construită din, căptușită sau placată cu materiale rezistente la UF6;

(f) spectrometre de masă echipate cu o sursă de ioni microfluoriană concepută pentru a fi utilizată cu actinide sau fluoruri de actinide.

3BEchipamente de testare, inspecție si producție

3B001Echipamente pentru producerea dispozitivelor sau materialelor semiconductoare și componentele și accesoriile special concepute pentru acestea, după cum urmează:

(a) echipament conceput pentru creșterea epitaxială, după cum urmează:

1. echipament capabil să producă un strat din orice material, altul decât siliciu cu o grosime uniformă mai mică de ± 2,5 % pe o distanță de 75 mm sau mai mare;

Notă:   3B001.a.1 include echipamente pentru depunere în straturi atomice epitaxiale (ALE).

2. reactoare de depunere în faza de vapori prin procedeul chimic organometalic (MOCVD) special concepute pentru creșterea cristalelor semiconductorilor compuși prin reacția chimică între materialele menționate la 3C003 sau 3C004;

3. echipamente pentru creșterea epitaxială cu jet molecular care utilizează surse gazoase sau solide;

(b) echipamente concepute pentru placare ionică și care au oricare din următoarele caracteristici:

1. o energie a fasciculului (tensiune de accelerare) care depășește 1 MeV;

2. concepute și optimizate special pentru a funcționa la o energie a fasciculului (tensiune de accelerare) mai mică de 2 keV;

3. capacitate de scriere directă; sau

4. o energie a fasciculului de 65 keV sau mai mare și un curent al fasciculului de 45 mA sau mai mare pentru un implant de mare energie de oxigen într-un „substrat” de material semiconductor încălzit;

(c) echipamente pentru gravare prin metode anizotrope uscate cu plasmă, care au următoarele două caracteristici:

1. concepute sau optimizate pentru a produce dimensiuni critice de 65 nm sau mai mici; și

2. neuniformitate în cadrul plachetei egală cu sau mai mică de 10 % 3σ măsurată cu excluderea bordurilor de 2 mm sau mai mică;

(d) echipamente pentru depunere chimică în stare de vapori (CVD) îmbunătățite cu plasmă, după cum urmează:

1. echipamente cu funcționare casetă-casetă și blocări de sarcină, concepute conform specificațiilor fabricantului sau optimizate pentru utilizarea în producția de semiconductori cu dimensiuni critice de 65 nm sau mai mici;

2. echipamente special concepute pentru echipamentele menționate la 3B001.e și concepute conform specificațiilor fabricantului sau optimizate pentru utilizarea în producția de semiconductori cu dimensiuni critice de 65 nm sau mai mici;

(e) sisteme centrale multicameră de manipulare a plachetelor cu încărcare automată care au următoarele două caracteristici:

1. interfețe pentru intrarea și ieșirea plachetelor, la care sunt concepute a fi conectate mai mult de două „instrumente pentru prelucrarea semiconductorilor” diferite din punct de vedere funcțional specificate la 3B001.a, 3B001.b, 3B001.c sau 3B001.d; și

2. concepute pentru a forma un sistem integrat în vid în scopul „prelucrării secvențiale multiple a plachetelor”.

Notă:   3B001.e nu supune controlului sistemele robotizate de manipulare automată a plachetelor care sunt special concepute pentru prelucrarea paralelă a plachetelor.

Note tehnice:

1.   În sensul celor menționate la 3B001.e, „instrumente pentru prelucrarea semiconductorilor” se referă la instrumente modulare care furnizează procedee fizice pentru producția semiconductorilor care sunt diferite din punct de vedere funcțional, cum ar fi depunere, gravare, implant sau prelucrare termică.

2.   În sensul celor menționate la 3B001.e, prin „prelucrare secvențială multiplă a plachetelor” se înțelege capacitatea de a prelucra fiecare plachetă în cadrul unor „instrumente pentru prelucrarea semiconductorilor” diferite, cum ar fi prin transferarea fiecărei plachete dintr-un instrument într-un al doilea instrument și către un al treilea instrument cu ajutorul sistemelor centrale multicameră de manipulare a plachetelor cu încărcare automată.

(f) echipamente litografice, după cum urmează:

1. echipamente fotorepetoare pentru aliniere și expunere (cu pas direct pe plachetă) sau fotorepetoare pas și baleiaj (dispozitive de baleiaj), pentru prelucrarea plachetelor multistrat, care utilizează metode fotooptice cu raze X și care au oricare din următoarele caracteristici:

(a) o lungime de undă a sursei de lumină mai mică de 245 nm; sau

(b) capabile să producă un eșantion cu o „dimensiune a elementului solubil minim” (MRF) de 95 nm sau mai mică;

Notă tehnică:

„Dimensiunea elementului solubil minim” (MRF) se calculează cu ajutorul formulei următoare:

image

unde factorul K = 0,35

2. echipamente de litografie cu imprimare, capabile să producă elemente de 95 nm sau mai mici;

Notă:   3A001.f.2 include:

  utilaje de imprimare cu microcontact;

  utilaje de imprimare la cald;

  utilaje de nanoimprimare litografică;

  utilaje de litografie cu imprimare step and flash (S-FIL).

3. echipamente special concepute pentru executarea măștilor sau prelucrarea dispozitivelor semiconductoare care utilizează metode directe de scriere și care au toate caracteristicile următoare:

(a) utilizează deflexia unui fascicul focalizat de electroni, de ioni sau „laser”; și

(b) au oricare din următoarele caracteristici:

1. dimensiunea spotului mai mică de 0,2 μm;

2. sunt capabile sa producă o rețea cu dimensiunea caracteristicii mai mică de 1 μm; sau

3. o precizie de suprapunere mai bună de ± 0,20 μm (3 sigma);

(g) măști sau reticule, pentru circuitele integrate menționate la 3A001;

(h) măști multistrat cu un strat cu decalaj de fază;

Notă:   3B001.h nu supune controlului măștile multistrat cu un strat de decalaj de fază concepute pentru fabricarea memoriilor care nu sunt incluse la 3A001.

(i) șabloane de imprimare litografică, pentru circuitele integrate menționate la 3A001.

3B002Echipamente de testare special concepute pentru testarea dispozitivelor semiconductoare finisate sau nu, componentele și accesoriile lor special concepute, după cum urmează:

(a) pentru testarea parametrilor S ai dispozitivelor cu tranzistori la frecvențe ce depășesc 31,8 GHz;

(b) neutilizat;

(c) pentru testarea circuitelor integrate pentru microunde menționate la 3A001.b.2.

3CMateriale

3C001Materiale hetero-epitaxiale care constau dintr-un „substrat” cu straturi multiple suprapuse crescute epitaxial din oricare din următoarele:

(a) siliciu (Si);

(b) germaniu (Ge);

(c) carbură de siliciu (SiC); sau

(d) „compuși III/V” de galiu sau indiu.

3C002Rășini fotosensibile și „substraturi” acoperite cu următoarele rășini fotosensibile:

(a) rășini fotosensibile pozitive pentru litografierea semiconductorilor special ajustați (optimizați) pentru a fi folosiți la lungimi de undă sub 245 nm;

(b) toate rășinile fotosensibile concepute pentru folosirea împreună cu fascicule de electroni sau de ioni, cu o sensibilitate de 0,01 μcoulomb/mm2 sau mai bună;

(c) toate rășinile fotosensibile concepute pentru folosirea împreună cu raze X, cu o sensibilitate de 2,5 mJ/mm2 sau mai bună;

(d) toate rășinile fotosensibile optimizate pentru tehnologiile de formare a imaginilor pe suprafață, inclusiv rășini fotosensibile la „sililat”;

Notă tehnică:

Tehnicile de „sililare” sunt definite ca procese care cuprind oxidarea suprafeței rășinii fotosensibile în scopul măririi performanței pentru developarea umedă sau uscată.

(e) toate rășinile destinate sau optimizate pentru utilizare cu echipamentele de litografie cu imprimare menționate la 3B001.f.2 care utilizează un proces termic sau de fotoexpunere.

3C003Compuși anorgano-organici, după cum urmează:

(a) compuși metalo-organici ai aluminiului, galiului sau indiului cu o puritate (pentru metalul de bază) mai mare de 99,999 %;

(b) compuși arsen-organici, antimoniu-organici și fosfor-organici cu o puritate (pentru elementul de bază anorganic) mai mare de 99,999 %.

Notă:   3C003 include numai compușii al căror element metalic, parțial metalic sau nemetalic este legat direct cu carbonul din partea organică a moleculei.

3C004Hidruri de fosfor, arseniu sau antimoniu, cu o puritate mai mare de 99,999 %, chiar diluate cu gaze inerte sau hidrogen.

Notă:   3C004 nu supune controlului hidrurile care conțin 20 % concentrație molară sau mai mult, gaze inerte sau hidrogen.

3C005Carbură de siliciu (SiC), nitrură de galiu (GaN), nitrură de aluminiu (AIN) sau nitrură de galiu-aluminiu (AIGaN) sub formă de „substraturi” sau lingouri, pastile brute sau alte semifabricate ale materialelor respective, cu o rezistivitate mai mare de 10 000 ohm-cm la 20 °C.

3C006„Substraturile” menționate la 3C005 cu cel puțin un strat epitaxial de carbură de siliciu, nitrură de galiu, nitrură de aluminiu sau nitrură de galiu-aluminiu.

3DProduse software

3D001„Produse software” special concepute pentru „dezvoltarea” sau „producția” echipamentelor menționate la 3A001.b-3A002.g sau la 3B.

3D002„Produse software” special concepute pentru „utilizarea” echipamentelor menționate la 3B001.a-3B001.f sau 3B002.

3D003„Produse software” pentru simularea „bazată fizic”, special concepute pentru „dezvoltarea” proceselor de litografiere, erodare și depunere pentru transferarea formelor de mască în formele topografice specifice în materiale conductoare, dielectrice sau semiconductoare.

Notă tehnică:

La 3D003, mențiunea „bazată fizic” se referă la folosirea calculului pentru determinarea unei secvențe de evenimente cu cauze fizice și efecte bazate pe proprietățile fizice (de exemplu, temperatura, presiunea, constantele de difuzie și proprietățile materialului semiconductor).

Notă:   Bibliotecile, datele asociate sau atributele pentru proiectarea dispozitivelor semiconductoare sau a circuitelor integrate sunt considerate drept „tehnologie”.

3D004„Produse software” special concepute pentru „dezvoltarea” echipamentelor menționate la 3A003.

3D101„Produse software” special concepute sau modificate pentru „utilizarea” echipamentelor menționate la 3A101.b.

3ETehnologie

3E001„Tehnologie”, în conformitate cu Nota generală privind tehnologia pentru „dezvoltarea” produselor menționate la 3A, 3B sau 3C;

Notă 1:   3E001 nu supune controlului „tehnologia” pentru „producția” de echipamente sau componente menționate la 3A003.

Notă 2:   3E001 nu supune controlului „tehnologia” pentru „dezvoltarea” sau „producția” de circuite integrate menționate de la 3A001.a.3 la 3A001.a.12, care au toate caracteristicile următoare:

(a)   Utilizează „tehnologie” de sau mai mare de 130 μm; și

(b)   Încorporează structuri multistrat cu trei sau mai multe straturi metalice.

3E002„Tehnologie”, în conformitate cu Nota generală privind tehnologia, alta decât cea menționată la 3E001, pentru „dezvoltarea” sau „producția” sau „producția” de „microcircuite microprocesoare”, „microcircuite microcalculator” sau microcircuite microcontroler, care au o unitate logică aritmetică cu o magistrală pe 32 biți sau mai mult și oricare din următoarele funcții sau caracteristici.

(a) un „procesor vector” este definit ca un procesor conceput să execute simultan calcule multiple cu vectori virgulă mobilă (rețea unidimensională de 32 biți sau mai mult).

Notă tehnică:

Un „procesor vector” este definit ca un element de procesor care are încorporate instrucțiuni care execută simultan mai mult de două calcule cu vectori cu virgulă mobilă (rețea unidimensională de 32 biți sau mai mult) care are cel puțin o unitate logică aritmetică vectorială.

(b) este concepută pentru a executa mai mult de două operațiuni cu virgulă mobilă de 64 biți sau mai mult pe ciclu. sau

(c) este concepută pentru a executa mai mult de patru operațiuni de înmulțire-adunare cu virgulă fixă de 16 biți pe ciclu (de exemplu prelucrarea digitală a informațiilor analogice care au fost convertite în format digital în prealabil, cunoscută și ca „prelucrarea digitală a semnalelor”).

Notă:   3E002.c nu supune controlului „tehnologia” pentru extensiile multimedia.

Nota 1:   3E002 nu supune controlului „tehnologia” pentru „dezvoltarea” sau „producția” de nuclee de microprocesoare care au toate caracteristicile următoare:

(a)   utilizează „tehnologie” de 0,130 μm sau mai mare; și

(b)   încorporează structuri multistrat cu cinci straturi de metal sau mai puține.

Nota 2:   3A002 include „tehnologie” pentru procesoarele de semnal digital și procesoare matriciale digitale.

3E003Alte „tehnologii” pentru „dezvoltarea” sau „producția” următoarelor:

(a) dispozitive microelectronice cu vid;

(b) dispozitive semiconductoare cu heterostructură, cum sunt tranzistoarele cu mobilitate electronică mare (HEMT), tranzistoarele hetero-bipolare (HBT), dispozitivele cu canal cuantic sau suprastructurate;

Notă:   3E003.b nu supune controlului „tehnologia” pentru tranzistoarele cu mobilitate electronică mare (HEMT) care funcționează la frecvențe mai mici de 31,8 GHz și tranzistoarele hetero-joncțiune bipolare (HBT) care funcționează la frecvențe mai mici de 31,8 GHz.

(c) dispozitive electronice „superconductoare”;

(d) substraturi peliculă de diamant pentru componente electronice;

(e) substraturi de siliciu pe izolator (SOI) pentru circuite integrate în care izolatorul este dioxid de siliciu;

(f) substraturi de carbură de siliciu pentru componente electronice;

(g) tuburi electronice cu vid care funcționează la frecvențe de 31,8 GHz sau mai mari.

3E101„Tehnologie”, în conformitate cu Nota generală privind tehnologia pentru „utilizarea” echipamentelor sau produselor software menționate la 3A001.a.1 sau 3A001.a.2, 3A101, 3A102 sau 3D101.

3E102„Tehnologie”, în conformitate cu Nota generală privind tehnologia pentru „dezvoltarea” produselor software menționate la 3D101.

3E201„Tehnologie”, în conformitate cu Nota generală privind tehnologia pentru „utilizarea” echipamentelor menționate de la 3A001.e.2, 3A001.e.3, 3A001.g, 3A201, 3A225 până la 3A233.

CATEGORIA 4

CALCULATOARE

Nota 1:   Calculatoarele, echipamentele aferente și „produsele software” ce execută funcții de telecomunicații sau de „rețea locală” se evaluează de asemenea având ca referință caracteristicile de performanță de la categoria 5, partea 1 (Telecomunicații).

Nota 2:   Unitățile de control care interconectează direct magistralele sau canalele unităților centrale de procesare, „memoria centrală” sau controlerele de disc nu sunt considerate ca fiind echipamente de telecomunicații în conformitate cu categoria 5, partea 1 (Telecomunicații).

NB:   Pentru statutul de control al „produselor software” special concepute pentru comutația pachetelor, a se vedea 5D001.

Nota 3:   Calculatoarele, echipamentele aferente sau „produsele software” care realizează criptografia, criptanaliza, certificarea securității multinivel sau certificarea funcțiilor de utilizator izolat sau care limitează compatibilitatea electromagnetică (EMC), se evaluează de asemenea având ca referință caracteristicile de performanță din categoria 5, partea 2 („Securitatea informațiilor”).

4ASisteme, echipamente și componente

4A001Calculatoarele electronice și echipamentele aferente care au oricare din următoarele caracteristici, precum și „ansamblurile electronice” și componentele special concepute pentru acestea, după cum urmează:

NB:   A SE VEDEA, DE ASEMENEA, 4A101.

(a) special concepute pentru a avea oricare din următoarele caracteristici:

1. destinate pentru funcționarea la o temperatură ambiantă sub 228 K (– 45 °C) sau peste 358 K (85 °C); sau

Notă:   4A001.a.1 nu supune controlului calculatoarele special concepute pentru aplicații la autovehicule civile,la trenuri sau la “aeronave civile”.

2. rezistente la radiații care depășesc oricare dintre următoarele specificații:

doza totală

5 × 103 Gy (siliciu);

debitul dozei

5 × 106 Gy (siliciu)/s; sau

modificarea datelor la o singură expunere

1 × 10-8 eroare/bit/zi;

Notă:   4A001.a.2 nu supune controlului calculatoarele special concepute pentru aplicații la „aeronave civile”.

(b) neutilizat.

4A003„Calculatoare digitale”, „ansambluri electronice” și echipamente aferente acestora după cum urmează și componente special concepute pentru acestea

Nota 1:   4A003 include următoarele:

  „procesoarele vectoriale”;

  procesoarele matriciale;

  procesoarele de semnale digitale;

  procesoarele logice;

  echipamentele destinate „intensificării imaginii”;

  echipamente destinate „prelucrării semnalelor”.

Nota 2:   Statutul de control pentru „calculatoarele digitale” sau echipamentele aferente descrise la 4A003 este impus de statutul de control al celorlalte echipamente sau sisteme:

(a)   „calculatoarele digitale” sau echipamentele aferente sunt determinante pentru funcționarea celorlalte echipamente sau sisteme;

(b)   „calculatoarele digitale” sau echipamentele aferente nu constituie un „element principal” al celorlalte echipamente sau sisteme; și

NB 1:   Statutul de control al echipamentelor de „prelucrare a semnalelor” sau „intensificarea imaginii”, special concepute pentru alte echipamente care au funcțiunile limitate la cele necesare funcționării celorlalte echipamente este determinat de statutul de control al acestor echipamente, chiar în cazul în care ele depășesc criteriul „elementului principal”.

NB 2:   Pentru statutul de control al „calculatoarelor digitale” sau al echipamentelor aferente pentru echipamentele de telecomunicații, a se vedea categoria 5, partea 1 (Telecomunicații).

(c)   „tehnologia” pentru „calculatoare digitale” și echipamente aferente este reglementată de 4E.

(a) concepute sau modificate pentru „toleranță la deranjamente”;

Notă:   În sensul celor menționate la 4A003.a, „calculatoarele digitale” și echipamentele aferente nu sunt considerate a fi concepute sau modificate pentru „toleranță la deranjamente”, în cazul în care utilizează oricare din elementele următoare:

1.   algoritmi de detecție sau corecție a erorii în „memoria centrală”;

2.   interconectarea a două „calculatoare digitale” astfel încât, în cazul în care unitatea centrală activă de procesare cade, unitatea centrală de procesare inactivă, dar în oglindă, să permită sistemului continuarea funcționării;

3.   interconectarea a două unități centrale de procesare prin canale de date sau prin utilizarea unei memorii distribuite care să permită unei unități centrale de procesare să realizeze alte sarcini, până când a doua unitate centrală de procesare cade, moment în care prima unitate centrală de procesare preia sarcina în scopul de a continua funcționarea sistemului; sau

4.   sincronizarea a două unități centrale de procesare prin „produse software” astfel încât o unitate centrală de procesare să recunoască situația atunci când cealaltă unitate centrală de procesare cade și să preia sarcinile de la unitatea căzută.

(b) „calculatoare digitale” care au o „performanță de vârf ajustabilă” („APP = Adjusted Peak Performance”) ce depășește 1,5 TeraFLOPS (WT) ponderate;

(c) „ansambluri electronice” special concepute sau modificate pentru a fi capabile să sporească performanțele prin agregarea procesoarelor astfel încât „APP” rezultată să depășească limita menționată la 4A003.b;

Nota 1:   4A003.c supune controlului numai „ansamblurile electronice” și interconexiunile programabile care nu depășesc limita menționată la 4A003.b atunci când sunt livrate ca „ansambluri electronice” neintegrate. Nu supune controlului „ansamblurile electronice” limitate inerent prin natura proiectării lor la utilizarea ca echipamente aferente indicate la 4A003.e.

Nota 2:   4A003.c nu supune controlului „ansamblurile electronice” special concepute pentru un produs sau o familie de produse a căror configurație maximă nu depășește limita menționată la 4A003.b.

(d) neutilizat;

(e) echipamente care realizează conversii analog-digitale ce depășesc limitele menționate la 3A001.a.5;

(f) neutilizat;

(g) echipamente special concepute pentru a combina performanța „calculatoarelor digitale” prin furnizarea unor interconexiuni externe care permit comunicații de date unidirecționale la viteze ce depășesc 2,0 Gbyte/s pe conexiune.

Notă:   4A003.g nu supune controlului echipamentele de interconectare internă (de exemplu, fund sertar/sloturi, magistrale), echipamentele de interconectare pasivă, „controlere de acces la rețea” sau „controlere pentru canale de comunicație”.

4A004Calculatoare și echipamente aferente special concepute, „ansambluri electronice” și componente special concepute pentru acestea, după cum urmează:

(a) „calculatoare cu rețele sistolice”;

(b) „calculatoare neurale”;

(c) „calculatoare optice”.

4A101Calculatoare analogice, „calculatoare digitale” sau analizoare diferențiale digitale, altele decât cele menționate la 4A001.a.1, de mare robustețe și concepute sau modificate pentru a fi utilizate la vehiculele de lansare spațială menționate la 9A004 sau rachetele de sondare menționate la 9A104.

4A102„Calculatoare hibride” special concepute pentru modelarea, simularea sau integrarea vehiculelor de lansare spațială menționate la 9A004 sau a rachetelor de sondare specificate la 9A104.

Notă:   Prezentul paragraf se aplică numai atunci când echipamentul este furnizat cu „produsul software” menționat la 7D103 sau 9D103.

4BEchipamente de testare, inspecție si producție

Niciunul.

4CMateriale

Niciunul.

4DProduse software

Notă:   Statutul de control al „produselor software” pentru „dezvoltarea”, „producția” sau „utilizarea” echipamentelor descrise în alte categorii este tratat în categoria care îi este dedicată.

4D001„Produse software”, după cum urmează:

(a) „produse software” special concepute sau modificate pentru „dezvoltarea”, „producția” sau „utilizarea” echipamentelor sau produselor „software” menționate la 4A001 până la 4A004 sau la 4D.

(b) „produse software”, altele decât cele menționate la 4D001.a, special concepute sau modificate pentru „dezvoltarea” sau „producția” de echipamente, după cum urmează:

1. „calculatoare digitale” care au o „performanță de vârf ajustabilă” („APP = Adjusted Peak Performance”) ce depășește 0,25 TeraFLOPS (WT) ponderate;

2. „ansambluri electronice” special concepute sau modificate pentru a fi capabile să sporească performanțele prin agregarea procesoarelor astfel încât „APP” rezultată să depășească limita de la 4D001.b.1.

4D002„Produse software” special concepute sau modificate pentru a susține „tehnologia” menționată la 4E.

4D003Neutilizat.

4ETehnologie

4E001

(a) „Tehnologie”, în conformitate cu Nota generală privind tehnologia pentru „dezvoltarea”, „producția” sau „utilizarea” echipamentelor sau „produselor software” menționate la 4A sau 4D.

(b) „Tehnologie” alta decât cea menționată la 4E001.a, special concepută sau modificată pentru „dezvoltarea” sau „producția” de echipamente, după cum urmează:

1. „calculatoare digitale” care au o „performanță de vârf ajustabilă” („APP = Adjusted Peak Performance”) ce depășește 0,25 TeraFLOPS (WT) ponderate;

2. „ansambluri electronice” special concepute sau modificate pentru a fi capabile să sporească performanțele prin agregarea procesoarelor astfel încât „APP” rezultată să depășească limita de la 4E001.b.1.

„APP” este o viteză de vârf ajustată la care „calculatoarele digitale” execută adunări și înmulțiri cu virgulă mobilă, la 64 biți.

„APP” este exprimată în TeraFLOPS (WT) ponderate, în unități ajustate de 1012 operațiuni cu virgulă mobilă pe secundă.

n

numărul de procesoare din „calculatorul digital”

i

numărul procesorului (i = 1,…,n)

ti

perioada semnalului de tact al procesorului (ti = 1/Fi)

Fi

frecvența procesorului

Ri

viteza de calcul maximă în virgulă mobilă

Wi

factorul de ajustare a arhitecturii

1. Pentru fiecare procesor i, se determină numărul maxim de operațiuni cu virgulă mobilă (floating point operation – FPO) de 64 biți sau mai mult, FPOi, executate pe o perioadă a semnalului de tact pentru fiecare procesor în „calculatorul digital”.

Notă.   La determinarea FPO se includ numai adunări și/sau înmulțiri cu virgulă mobilă de 64 biți sau mai mult. Toate operațiunile cu virgulă mobilă trebuie exprimate în operațiuni pe o durată a ciclului procesorului; operațiunile care necesită mai multe cicluri pot fi exprimate în rezultate fracționate pe cicluri. Pentru procesoarele care nu sunt capabile să execute calcule cu virgulă mobilă cu operanzi de 64 biți sau mai mult, viteza efectivă R calculată este zero.

2. Se calculează viteza virgulei mobile R pentru fiecare procesor Ri = FPOi/ti

3. Se calculează „APP” ca „APP” = W1 × R1 + W2 × R2 + … + Wn × Rn.

4. Pentru „procesoare vectoriale” Wi = 0,9. Pentru „procesoare non-vectoriale”, Wi = 0,3

Nota 1:   Pentru procesoare care execută operațiuni compuse pe parcursul unui ciclu, cum ar fi adunările și înmulțirile, fiecare operațiune este luată în calcul.

Nota 2:   Pentru un procesor cu optimizare pipeline, viteza efectivă calculată R este cea mai mare viteză in pipeline de îndată ce aceasta este plină sau viteza fără pipeline.

Nota 3:   Viteza R a fiecărui procesor care contribuie este calculată la valoarea maximă teoretic posibilă înainte ca „APP” a combinației să fie dedusă. Se presupune că există operațiuni simultane atunci când fabricantul de calculatoare stipulează într-un manual sau broșură a calculatorului existența unei funcționări sau executări în mod concurent, paralel sau simultan.

Nota 4:   Procesoarele care sunt limitate la funcții de intrare-ieșire sau funcții periferice (de exemplu, unitățile de disc, comunicațiile și ecranele video) nu sunt incluse în calculul „APP”.

Nota 5:   Valoarea „APP” nu este calculată pentru combinații de procesoare (inter)conectate de „rețele locale”, rețele extinse, conexiuni/dispozitive cu intrări/ieșiri partajate, controlere de intrare/ieșire și orice interconexiune de comunicații implementată prin „produse software”.

Nota 6:   Valoarea „APP” trebuie calculată pentru:

1.   combinații de procesoare care cuprind procesoare special concepute pentru sporirea performanțelor prin agregare, care funcționează simultan și partajând memoria; sau

2.   combinații procesor/memorii multiple care funcționează simultan și care utilizează echipament de calcul special conceput.

Nota 7:   Un „procesor vectorial” este definit ca un procesor având încorporate instrucțiuni care execută simultan calcule multiple cu vectori cu virgulă mobilă (rețea unidimensională de 64 biți sau mai mult) care are cel puțin 2 unități vector funcționale și 8 registre vector de cel puțin 64 elemente fiecare.

CATEGORIA 5

TELECOMUNICAȚII ȘI „SECURITATEA INFORMAȚIILOR”

PARTEA 1

TELECOMUNICAȚII

Nota 1:   Statutul de control pentru componente, „lasere”, echipamente de testare, de „producție” și „produsele software” aferente, care sunt special concepute pentru echipamente sau sisteme de telecomunicații, este definit la categoria 5, partea 1.

NB 1:   Pentru „lasere” special concepute pentru echipamente sau sisteme de telecomunicații, a se vedea 6A005.

NB 2:   A se vedea, de asemenea, categoria 5, partea a doua pentru echipamente, componente și „produse software” care realizează sau încorporează funcții de „securitate a informațiilor”.

Nota 2:   „Calculatoarele digitale”, echipamentele aferente sau „produsele software”, în cazul în care sunt esențiale pentru funcționarea și întreținerea echipamentelor de telecomunicații descrise în această categorie, sunt considerate componente special concepute, cu condiția ca ele să fie modele standard, livrate în mod obișnuit de producător. Acestea includ sistemele de calcul pentru exploatare, administrare, întreținere, inginerie sau facturare.

5A001Sisteme, echipamente, componente și accesorii de telecomunicații, după cum urmează:

(a) orice tip de echipamente de telecomunicații având oricare dintre următoarele caracteristici, funcțiuni sau particularități:

1. sunt special concepute pentru a rezista la efecte electronice tranzitorii sau la cele ale impulsului electromagnetic, ambele consecință a unei explozii nucleare;

2. prezintă o rezistență specială la radiații gama, neutronice sau ionice; sau

3. sunt special concepute pentru a funcționa la temperaturi situate în afara domeniului 218 K (– 55 °C) și 397 K (124 °C);

Notă:   5A001.a.3 se aplică numai echipamentelor electronice.

Notă:   5A001.a.2 și 5A001.a.3 nu supun controlului echipamentele concepute sau modificate pentru utilizarea la bordul sateliților.

(b) echipamente și sisteme pentru telecomunicații, precum și componente și accesorii special concepute pentru acestea, având oricare dintre următoarele caracteristici, funcțiuni sau particularități:

1. sunt sisteme de comunicații subacvatice, nelegate de o bază, având oricare din următoarele caracteristici:

(a) o frecvență acustică purtătoare situată în afara domeniului 20 kHz-60 kHz;

(b) utilizează o frecvență electromagnetică purtătoare sub 30 kHz;

(c) utilizează tehnici electronice de ghidare a fasciculului; sau

(d) utilizează „lasere” sau diode electroluminiscente (leduri) cu o lungime de undă la ieșire mai mare de 400 nm, dar mai mică de 700 nm, într-o „rețea locală”;

2. sunt echipamente radio care funcționează în banda 1,5 MHz-87,5 MHz și au toate caracteristicile următoare:

(a) posibilitatea anticipării și a selecției automate a frecvențelor și a „vitezelor de transfer digital total”, pe canal, în scopul optimizării transmisiei; și

(b) încorporează o configurație de amplificator de putere linear, capabil să prelucreze simultan semnale multiple la o putere de ieșire egală cu 1 kW sau mai mare, în gama de frecvențe de la 1,5 la 30 MHz, dar inferioare valorii din urmă, sau la o putere de ieșire egală cu 250 W sau mai mare, în gama de frecvențe de la 30 MHz la 87,5 MHz maximum, pe o „lățime de bandă instantanee” egală cu o octavă sau mai mare și cu un conținut de armonici și de distorsiuni la ieșire mai bun de – 80 dB;

3. sunt echipamente radio care utilizează tehnici de „spectru împrăștiat” inclusiv tehnici cu „salt de frecvență”, altele decât cele specificate la 5A001.b.4, și care au oricare dintre următoarele caracteristici:

(a) utilizează coduri de împrăștiere programabile de utilizator; sau

(b) transmit o lățime de bandă totală care este egală cu de 100 de ori lățimea de bandă a oricărui canal de informație sau mai mare și depășește 50 kHz;

Notă:   5A001.b.3.b nu supune controlului echipamentul radio special conceput pentru utilizarea în sistemele de radio-comunicații celulare în benzile civile.

Notă:   5A001.b.3 nu supune controlului echipamentul care funcționează la o putere de ieșire de 1 W sau mai mică.

4. sunt echipamente radio care utilizează tehnici de modulație de bandă ultra-largă, care au coduri de decupare în canale programabile de către utilizator, coduri de criptare sau coduri de identificare a rețelei și care au oricare din următoarele caracteristici:

(a) o lățime de bandă care depășește 500 MHz sau

(b) o „lățime de bandă fracționată” de 20 % sau mai mult.

5. sunt receptoare radio controlate digital, având toate caracteristicile următoare:

(a) au mai mult de 1 000 canale;

(b) realizează un „timp de comutare a frecvenței” mai mic de 1 ms;

(c) caută sau scanează în mod automat o parte a spectrului electromagnetic; și

(d) identifică semnalele recepționate sau tipul transmițătorului; sau

Notă:   5A001.b.5 nu supune controlului echipamentul radio special conceput pentru utilizarea în sistemele de radio-comunicații celulare în benzile civile.

6. asigură funcțiuni de „prelucrare a semnalelor” digitale pentru a realiza ieșirea de „codare a vocii” la viteze mai mici de 2 400 biți/s.

1.   5A001.b.6 se aplică semnalului de ieșire al „codării vocale” a vorbirii continue pentru „codarea vocală” cu o viteză variabilă.

2.   În sensul celor menționate la 5A001.b.6, „codarea vocii” este definită ca tehnica de eșantionare a vocii umane și de convertire a acestor eșantioane într-un semnal digital luând în considerație caracteristicile specifice ale vorbirii umane.

(c) fibre optice cu o lungime mai mare de 500 m, menționate de fabricant ca fiind capabile să suporte un „test de probă” al rezistenței la întindere de 2 × 109 N/m2 sau mai mult;

NB:   Pentru cabluri subacvatice ombilicale, a se vedea 8A002.a.3.

„Test de probă”: testarea, atât pe timpul procesului de producție, cât și după aceasta, se realizează prin aplicarea dinamică a unui efort de întindere prescris asupra unei fibre optice, cu lungimea de la 0,5 m până la 3 m, în timp ce aceasta este trecută cu o viteză de deplasare cuprinsă între 2 și 5 m/s prin cabestane cu diametrul aproximativ de 50 mm. Temperatura ambiantă este de 293 K (20 °C) și umiditatea relativă de 40 %. Pentru realizarea testului de probă, pot fi utilizate standardele naționale echivalente.

(d) „antene cu rețele fazate, orientabile electronic”, care funcționează la frecvențe de peste 31,8 GHz;

Notă:   5A001.d nu supune controlului „antenele cu rețele fazate, orientabile electronic” utilizate în sistemele de aterizare, cu instrumente conforme standardelor ICAO referitoare la sistemele de aterizare cu microunde (MLS).

(e) echipamente radiogoniometrice care funcționează la frecvențe ce depășesc 30 MHz, având următoarele două caracteristici, și componente special concepute pentru acestea:

1. „lățimea de bandă instantanee” de 10 MHz sau mai mult; și

2. capabile să găsească o direcție de orientare pentru transmițătoarele radio necooperante cu durata semnalului mai mică de 1 ms.

(f) echipament de bruiere special conceput sau modificat pentru a interfera cu, a bloca, a neutraliza, a deteriora sau a corupe intenționat sau selectiv serviciile de telecomunicații mobile și care îndeplinește oricare din funcțiile de mai jos, precum și componente special concepute pentru acesta:

1. simulează funcțiile echipamentului rețelei de acces radio (Radio Acces Network – RAN);

2. detectează și exploatează caracteristicile specifice ale protocoalelor de telecomunicații mobile folosite (de exemplu, GSM); sau

3. exploatează caracteristicile specifice ale protocoalelor de telecomunicații mobile folosite (de exemplu, GSM);

NB:   Pentru echipamentul de bruiere a sistemelor globale de navigare prin satelit (GNSS) a se vedea Lista produselor militare.

(g) sisteme sau echipamente de localizare coerentă pasivă (PCL), special concepute pentru detectarea și urmărirea obiectelor mobile prin măsurarea reflecțiilor emisiilor de radiofrecvențe în mediu, furnizate de către transmițătoarele fără radar;

Transmițătoarele fără radar pot include stații bază de radio, de televiziune sau de telefonie celulară de uz comercial.

Notă:   5A001.g nu supune controlului niciuna din următoarele:

(a)   echipamente radio-astronomice; sau

(b)   sisteme sau echipamente care necesită o transmisie radio de la țintă.

(h) echipament de transmisie prin radiofrecvență (RF) conceput sau modificat astfel încât să activeze prematur sau să prevină declanșarea dispozitivelor explozive improvizate (IED).

NB:   A SE VEDEA, DE ASEMENEA, 5A001.f ȘI LISTA PRODUSELOR MILITARE.

5A101Sisteme de telemăsurare și telecomandă, inclusiv echipament la sol, conceput sau modificat pentru „rachete”.

În sensul celor menționate la 5A101, prin „rachetă” se înțelege un sistem complet de rachete și vehicul aerian fără pilot capabil să atingă o rază de acțiune de peste 300 km.

Notă:   5A101 nu supune controlului:

(a)   echipamente concepute sau modificate pentru aeronave cu pilot sau sateliți;

(b)   echipamente la sol concepute sau modificate pentru aplicații terestre sau maritime;

(c)   echipamente concepute pentru servicii GNSS comerciale, civile sau privind „siguranța vieții” (de exemplu, integritatea datelor, siguranța zborului).

5B001Echipamente, componente și accesorii de testare, inspecție si producție în materie de telecomunicații, după cum urmează:

(a) echipamente, precum și componente și accesorii special concepute pentru „dezvoltarea”, „producția” sau „utilizarea” echipamentelor, funcțiunilor sau particularităților menționate la 5A001;

Notă:   5B001.a nu supune controlului echipamentele pentru determinarea caracteristicilor fibrelor optice.

(b) echipamente și componente sau accesoriile acestora, special concepute pentru „dezvoltarea” oricărora din următoarele echipamentele de comutare sau de transmisii de telecomunicații:

1. neutilizat;

2. echipamente care utilizează un „laser” și au oricare din următoarele caracteristici:

(a) o lungime de undă a semnalului transmis ce depășește 1 750 nm;

(b) realizează „amplificare optică” prin utilizarea de amplificatoare cu fibre din florură dopate cu praseodim (PDFFA);

(c) utilizează tehnici de transmisie sau detecție optică coerentă (numite, de asemenea, tehnici optice heterodine sau homodine); sau

(d) utilizează tehnici analogice și au o lățime de bandă care depășește 2,5 GHz;

Notă:   5B001.b.2.d nu supune controlului echipamentele special concepute pentru „dezvoltarea” sistemelor TV comerciale.

3. neutilizat;

4. echipamente radio care utilizează tehnici de modulare a amplitudinii în quadratură (QAM) peste nivelul 256; sau

5. echipamente care utilizează „semnalizarea pe un canal comun” cu funcționare în mod neasociat.

Niciunul.

5D001„Produse software”, după cum urmează:

(a) „produse software” special concepute sau modificate pentru „dezvoltarea”, „producția” sau „utilizarea” echipamentelor, funcțiunilor sau caracteristicilor menționate la 5A001;

(b) „produse software” special concepute sau modificate pentru susținerea „tehnologiei” menționate la 5E001;

(c) „produse software” specifice, special concepute sau modificate pentru a asigura caracteristicile, funcțiile sau trăsăturile specifice ale echipamentului menționate la 5A001 sau 5B001;

(d) „produse software” special concepute sau modificate pentru „dezvoltarea” oricărora din următoarele echipamente de comutație sau de transmisiuni de telecomunicații:

1. neutilizat;

2. echipamente care utilizează un „laser” având oricare din următoarele caracteristici:

(a) o lungime de undă a semnalului transmis ce depășește 1 750 nm; sau

(b) utilizează tehnici analogice și au o lățime de bandă care depășește 2,5 GHz;

Notă:   5D001d.2.b nu supune controlului „produsele software” special concepute sau modificate pentru „dezvoltarea” sistemelor TV comerciale.

3. neutilizat;

4. echipamente radio care utilizează tehnici de modulare a amplitudinii în quadratură (QAM) peste nivelul 256.

5D101„Produse software” special concepute sau modificate pentru „utilizarea” echipamentelor menționate la 5A101.

5E001„Tehnologie”, după cum urmează:

(a) „tehnologie”, în conformitate cu Nota generală privind tehnologia pentru „dezvoltarea”, „producția” sau „utilizarea” (exclusiv exploatarea) de echipamente, funcții sau caracteristici menționate la 5A001 sau de „produse software”, menționate la 5D001.a;

(b) „tehnologie” specifică, după cum urmează:

1. „tehnologie”„necesară” pentru „dezvoltarea” sau „producția” de echipamente de telecomunicații special concepute pentru a fi utilizate la bordul sateliților;

2. „tehnologie” pentru „dezvoltarea” sau „utilizarea” tehnicilor de comunicație „laser”, având capacitatea de recepționare automată, de urmărire a semnalelor și de menținere a comunicațiilor în medii extraatmosferice sau subacvatice;

3. „tehnologie” pentru „dezvoltarea” receptoarelor celulare digitale pentru stații de bază a căror capacitate de recepție care permite funcționarea multibandă, multicanal, multimod, multialgoritm de codare sau multiprotocol poate fi modificată prin schimbări aduse „produselor software”;

4. „tehnologie” pentru „dezvoltarea” tehnicilor de „spectru împrăștiat”, inclusiv tehnicile cu „salturi de frecvență”;

Notă:   5E001.b.4 nu supune controlului „tehnologia” pentru „dezvoltarea” sistemelor de radiocomunicații celulare civile.

(c) „tehnologie”, în conformitate cu Nota generală privind tehnologia pentru „dezvoltarea” sau „producția” oricărora din următoarele:

1. echipamente care utilizează tehnici digitale, concepute să funcționeze la o „viteză de transfer digital total” ce depășește 50 Gbiți/s;

La echipamentele de comutare pentru telecomunicații „viteza de transfer digital total” este viteza unidirecțională a unei singure interfețe, măsurată pe portul sau linia cu cea mai mare viteză.

2. echipamente care utilizează un „laser”, având oricare din următoarele caracteristici:

(a) o lungime de undă a semnalului transmis ce depășește 1 750 nm;

(b) realizează o „amplificare optică” care utilizează amplificatoare cu fibre din florură dopate cu praseodim (PDFFA);

(c) utilizează tehnici de transmisie sau detecție optică coerentă (numite, de asemenea, tehnici optice heterodine sau homodine);

(d) utilizează tehnici de multiplexare prin divizarea lungimii de undă a purtătorilor optici la intervale mai mici de 100 GHz; sau

(e) utilizează tehnici analogice și au o lățime de bandă care depășește 2,5 GHz;

Notă:   5E001.c.2.e nu supune controlului „tehnologia” pentru „dezvoltarea” sau „producția” sistemelor TV comerciale.

NB:   Pentru „tehnologia” pentru „dezvoltarea” sau pentru „producția” echipamentelor care utilizează un laser și care nu sunt destinate telecomunicațiilor, a se vedea 6E.

3. echipamente care utilizează „comutarea optică” și care au un timp de comutare mai mic de 1 ms;

4. echipamente radio, având oricare din următoarele caracteristici:

(a) tehnici de modulație în amplitudine în quadratură (QAM) peste nivelul 256;

(b) funcționează la frecvențe de intrare sau de ieșire ce depășesc 31,8 GHz; sau

Notă:   5E001.c.4.b nu vizează „tehnologia” pentru „dezvoltarea” sau „producția” echipamentelor concepute sau modificate pentru a funcționa în orice bandă de frecvență care este alocată de UIT pentru servicii de radio-comunicații, dar nu pentru radiodeterminare.

(c) funcționează în banda de frecvență 1,5 MHz-87,5 MHz și încorporează tehnici adaptive care realizează o suprimare mai mare de 15 dB a semnalului de interferență;

5. echipamente care utilizează „semnalizarea pe un canal comun” cu funcționarea în mod neasociat; sau

6. echipamente mobile care au toate caracteristicile următoare:

(a) funcționează la o lungime de undă optică mai mare sau egală cu 200 nm și mai mică sau egală cu 400 nm; și

(b) funcționează ca o „rețea locală”;

(d) „tehnologia” în conformitate cu Nota generală privind tehnologia pentru „dezvoltarea” sau „producția” circuitelor integrate monolitice de microunde amplificatoare de putere (MMIC), special concepute pentru telecomunicații și având oricare dintre următoarele caracteristici:

1. sunt destinate funcționării la frecvențe mai mari de 3,2 GHz și până la 6,8 GHz inclusiv și cu o putere medie de ieșire mai mare de 4 W (36 dBm) cu o „lărgime de bandă fracționată” mai mare de 15 %;

2. sunt destinate funcționării la frecvențe mai mari de 6,8 GHz și până la 16 GHz inclusiv și cu o putere medie de ieșire mai mare de 1 W (30 dBm) cu o „lărgime de bandă fracționată” mai mare de 10 %;

3. sunt destinate funcționării la frecvențe mai mari de 16 GHz și până la 31,8 GHz inclusiv și cu o putere medie de ieșire mai mare de 0,8 W (29 dBm) cu o „lărgime de bandă fracționată” mai mare de 10 %;

4. sunt destinate funcționării la frecvențe mai mari de 31,8 GHz și până la 37,5 GHz inclusiv;

5. sunt destinate funcționării la frecvențe mai mari de 37,5 GHz și până la 43,5 GHz inclusiv și cu o putere medie de ieșire mai mare de 0,25 W (24 dBm) cu o „lărgime de bandă fracționată” mai mare de 10 %; sau

6. sunt destinate funcționării la frecvențe mai mari de 43,5 GHz;

(e) „tehnologia” în conformitate cu Nota generală privind tehnologia pentru „dezvoltarea” sau „producția” dispozitivelor și circuitelor electronice, special concepute pentru telecomunicații și care conțin elemente fabricate din materiale „superconductoare”, special concepute pentru a funcționa la temperaturi situate sub „temperatura critică” a cel puțin unuia dintre constituenții „superconductori” și care au oricare dintre caracteristicile următoare:

1. comutarea în curent pentru circuitele digitale care utilizează porți „superconductoare” care au produsul dintre timpul de întârziere pe poartă (în secunde) și puterea disipată pe poartă (în wați) mai mic de 10–14 J; sau

2. selecția de frecvență la toate frecvențele care utilizează circuite rezonante cu valori ale lui Q care depășesc 10 000.

5E101„Tehnologie”, în conformitate cu Nota generală privind tehnologia pentru „dezvoltarea”, „producția” sau „utilizarea” echipamentelor menționate la 5A101.

PARTEA 2

„SECURITATEA INFORMAȚIILOR”

Nota 1:   Statutul de control al echipamentelor pentru „securitatea informațiilor”, „produselor software”, sistemelor, „ansamblurilor electronice” pentru aplicații specifice, modulelor, circuitelor integrate, componentelor sau funcțiunilor este definit în Categoria 5, Partea 2, chiar în cazul în care acestea sunt componente sau „ansambluri electronice” ale altor echipamente.

Nota 2:   Categoria 5 – partea 2 nu supune controlului produsele, în cazul în care se găsesc asupra utilizatorului pentru uzul personal al acestuia.

Nota 3:   Notă asupra criptografiei

5A002 și 5D002 nu supun controlului mărfurile care îndeplinesc toate cerințele următoare:

(a)   sunt în general disponibile publicului, fiind vândute, fără restricții, din stoc în puncte de vânzare cu amănuntul, prin oricare din următoarele mijloace:

1.   tranzacții la ghișeu;

2.   prin corespondență;

3.   tranzacții electronice; sau

4.   tranzacții prin telefon;

(b)   funcționalitatea criptografică nu poate fi ușor schimbată de utilizator;

(c)   conceput pentru instalare de către utilizator, fără asistență suplimentară din partea furnizorului; și

(d)   atunci când este necesar, detalii ale mărfurilor sunt accesibile și vor fi furnizate, la cerere, autorităților competente ale statului membru în care s-a stabilit exportatorul, pentru a asigura conformitatea cu condițiile descrise de literele a-c menționate anterior.

Nota 4:   Categoria 5 – Partea 2 nu supune controlului produsele care încorporează sau utilizează „criptografia” și care au următoarele caracteristici:

(a)   funcția sau setul de funcții de bază nu se înscrie în niciuna din următoarele:

1.   „securitatea informațiilor”;

2.   un calculator, inclusiv sisteme de operare, părți și componente ale acestora;

3.   transmiterea, recepționarea sau stocarea de informații (cu excepția următoarelor situații: în sprijinul divertismentului, transmisiunilor comerciale mass-media, gestionării drepturilor digitale sau gestionării dosarelor medicale); sau

4.   asocierea în rețea (include funcționarea, administrarea, gestionarea și aprovizionarea);

(b)   funcționalitatea criptografică se limitează la sprijinirea funcției sau setului de funcții de bază ale acestora; și

(c)   atunci când este necesar, detalii privind produsele sunt accesibile și vor fi furnizate, la cerere, autorității corespunzătoare din țara exportatorului pentru a garanta respectarea condițiilor descrise la literele (a) și (b) de mai sus.

Notă tehnică:

Categoria 5 – partea 2 nu include biții de paritate în lungimea cheii.

5A002Sisteme și echipamente pentru „securitatea informațiilor” și componente ale acestora, după cum urmează:

(a) sisteme, echipamente, „ansambluri electronice” pentru aplicații specifice, module și circuite integrate pentru „securitatea informațiilor” precum și componente ale acestora special concepute pentru „securitatea informațiilor”, după cum urmează:

NB:   Pentru controlul echipamentelor de recepție pentru sistemele globale de navigație prin sateliți (GNSS) care conțin sau care utilizează decriptarea, a se vedea 7A005.

1. concepute sau modificate pentru a utiliza „criptografia”, utilizând tehnici digitale pentru efectuarea oricărei funcții criptografice, altele decât autentificarea sau semnătura digitală, și care au oricare din următoarele caracteristici:

1.   Funcțiile de autentificare și semnătură digitală includ funcția asociată de gestionare a cheilor.

2.   Autentificarea include toate aspectele controlului accesului în cazurile în care nu există o criptare a fișierelor sau a textului, cu excepția celor direct legate de protecția parolei, a numărului personal de identificare (PIN) sau datelor similare pentru a preveni accesul neautorizat.

3.   „Criptografia” nu include tehnici de compresie sau de codare a datelor „fixe”.

Notă:   5A002.a.1 include echipamentul conceput sau modificat să utilizeze „criptografia” care utilizează principii analogice atunci când este pus în practică cu ajutorul unor tehnici digitale.

(a) un „algoritm simetric” care folosește o lungime a cheii care depășește 56 biți; sau

(b) un „algoritm asimetric” în cazul căruia securitatea algoritmului este bazată pe oricare din următoarele elemente:

1. factorizarea numerelor întregi ce depășesc 512 biți (de exemplu, RSA);

2. calculul logaritmilor discreți într-un grup multiplicativ de câmpuri finite cu dimensiunea mai mare de 512 biți (de exemplu, Diffie-Hellman asupra Z/pZ); sau

3. logaritmi discreți într-un grup, altul decât cel menționat la 5A002.a.1.b.2 care depășește 112 biți (de exemplu, Diffie-Hellman asupra unei curbe eliptice);

2. sunt concepute sau modificate pentru a realiza funcții criptanalitice;

3. neutilizat;

4. sunt special concepute sau modificate să reducă emiterea compromițătoare a semnalelor purtătoare de informație dincolo de ceea ce este necesar pentru sănătate, securitate sau standarde de interferență electromagnetică;

5. sunt concepute sau modificate pentru a utiliza tehnici criptografice în scopul generării codului de împrăștiere pentru sisteme cu „spectru împrăștiat”, altele decât cele menționate la 5A002.a.6, care includ codul de salt pentru sisteme cu „salt de frecvență”;

6. concepute sau modificate pentru a utiliza tehnici criptografice pentru generarea codurilor de decupare în canal, a codurilor de bruiere sau a codurilor de identificare a rețelei, pentru sisteme care utilizează tehnici de modulație de bandă ultralargă, și care au oricare din următoarele caracteristici:

(a) o lățime de bandă care depășește 500 MHz sau

(b) o „lățime de bandă fracționată” de 20 % sau mai mult;

7. sisteme și dispozitive de securitate non-criptografice aferente tehnologiei informațiilor și comunicațiilor (TIC) evaluate la un nivel de siguranță superior clasei EAL-6 (evaluation assurance level) din criteriile comune (CC) sau echivalent;

8. sisteme de cabluri pentru comunicații concepute sau modificate pentru a utiliza mijloace mecanice, electrice sau electronice pentru detectarea conectării frauduloase.

9. destinate sau modificate pentru a utiliza „criptografia cuantică”.

„Criptografia cuantică” este cunoscută ca distribuția cuantică a cheilor (quantum key distribution – QKD).

(b) sisteme, echipamente, „ansambluri electronice” pentru aplicații specifice, module și circuite integrate, concepute sau modificate pentru a permite unui produs să realizeze sau să depășească nivelurile de performanță controlate pentru funcționalitatea specificată la 5A002.a, care nu ar putea fi altfel realizată.

Notă:   5A002 nu supune controlului niciuna din următoarele:

(a)   Cartelele inteligente și „cititoarele/dispozitivele de inscripționare” de cartele inteligente după cum urmează:

1.   o cartelă inteligentă sau un document personal care poate fi citit electronic (de exemplu moneda fictivă, pașaportul electronic) care are oricare din următoarele caracteristici:

(a)   capabilitatea criptografică este restricționată pentru utilizarea în echipamente sau sisteme care sunt excluse de la 5A002 de nota 4 din Categoria 5 – Partea 2 sau literele (b)-(i). ale prezentei note și nu poate fi reprogramată pentru vreo altă utilizare; sau

(b)   având următoarele caracteristici:

1.   este special conceput și limitat pentru a permite protecția „datelor cu caracter personal” stocate în interior;

2.   a fost sau poate fi personalizat numai pentru tranzacții publice sau comerciale sau pentru identificare individuală; și

3.   în cazul în care capabilitatea criptografică nu este accesibilă utilizatorului;

„Datele cu caracter personal” includ orice date specifice unei anumite persoane sau entități, cum ar fi valoarea monedei stocate și date necesare pentru autentificare.

2.   „cititoarele/dispozitivele de inscripționare” special concepute sau modificate, și limitate, pentru produsele specificate la a.1 din prezenta notă.

„Cititoarele/dispozitivele de inscripționare” includ echipamentele care comunică cu cartelele inteligente sau documentele care pot fi citite electronic prin intermediul unei rețele.

(b)   neutilizat;

(c)   neutilizat;

(d)   echipamentul criptografic special conceput și limitat pentru uz bancar sau „tranzacții financiare”;

„Tranzacțiile financiare” menționate la 5A002, nota d, includ colectarea și reglementarea tarifelor sau a funcțiunilor de credit.

(e)   radiotelefoanele portabile sau mobile pentru uz civil (de exemplu, pentru folosirea în sisteme de radiocomunicații celulare civile comerciale) care nu sunt capabile să transmită direct date criptate către un alt radiotelefon sau echipament [altul decât echipamentului rețelei de acces radio (Radio Acces Network – RAN)], nici să transmită date criptate prin intermediul unui echipament RAN [de exemplu, controler de rețea radio (Radio Network Controller – RNC) sau controlerul stației de bază (Base Station Controller – BSC];

(f)   echipamente de telefonie fără fir, fără posibilitatea de criptare terminal – terminal, unde raza de acțiune maximă efectivă a operării fără fir, fără amplificator de antenă (de exemplu, un salt singular, fără releu de retransmitere între terminal și stația bază) este mai mică de 400 m conform specificației producătorului;

(g)   radiotelefoane portabile sau mobile și dispozitive client pentru uz civil similare, care pun în aplicare numai standarde criptografice publicate sau comerciale (cu excepția funcțiilor antipiratare, care pot fi nepublicate) și care respectă de asemenea dispozițiile literelor (b)-(d) din Nota asupra criptografiei (nota 3 din categoria 5, partea 2), care au fost adaptate pentru o aplicație industrială civilă specifică cu caracteristici care nu afectează funcționalitatea criptografică a acestor dispozitive originale neadaptate;

(h)   neutilizat;

(i)   echipamentele fără fir de „rețea locală privată” care utilizează numai standarde criptografice publicate sau comerciale și în cazul cărora capabilitatea criptografică este limitată la o valoare nominală de funcționare care nu depășește 30 de metri în conformitate cu specificațiile producătorului; sau

(j)   echipamente care nu au nicio funcționalitate specificată la 5A002.a.2, 5A002.a.4, 5A002.a.7 sau 5A002.a.8, în cazul cărora toate capabilitățile criptografice menționate la 5A002.a îndeplinesc oricare dintre caracteristicile următoare:

1.   nu pot fi utilizate; sau

2.   pot deveni utilizabile numai prin mijloace de „activare criptografică”.

NB:   A se vedea 5A002.a pentru echipamente care au fost supuse „activării criptografice”.

5B002Echipamente de testare, inspecție și „producție” în materie de „securitatea informațiilor”, după cum urmează:

(a) echipamente special concepute pentru „dezvoltarea” sau „producția” echipamentelor menționate la 5A002 sau 5B002.b;

(b) echipamente de măsură special concepute pentru a evalua și valida funcțiunile de „securitate a informațiilor” ale echipamentelor menționate la 5A002 sau ale „produselor software” menționate la 5D002.a sau la 5D002.c.

Niciunul.

5D002„Produse software”, după cum urmează:

(a) „produse software” special concepute sau modificate pentru „dezvoltarea”, „producția” sau „utilizarea” de echipamente menționate la 5A002 sau „produse software” menționate la 5D002.c;

(b) „produse software” special concepute sau modificate pentru a permite aplicarea „tehnologiei” menționate la 5E002;

(c) „produse software” specifice, după cum urmează:

1. „produse software” care au caracteristicile sau care execută sau simulează funcțiunile echipamentelor, menționate la 5A002;

2. „produse software” destinate certificării „produselor software” menționate la 5D002.c.1;

(d) „produse software” concepute sau modificate pentru a permite unui produs să realizeze sau să depășească nivelele de performanță controlate pentru funcționalitatea specificată la 5A002.a, care nu ar putea fi altfel realizată.

Notă:   5D002 nu supune controlului „produsele software” după cum urmează:

(a)   „produse software” necesare pentru „utilizarea” echipamentelor care nu sunt supuse controlului, conform notei de la 5A002;

(b)   „produse software” care execută oricare dintre funcțiunile echipamentelor care nu sunt supuse controlului, conform notei de la 5A002.

5E002„Tehnologie”, după cum urmează:

(a) „tehnologie”, în conformitate cu Nota generală privind tehnologia pentru „dezvoltarea”, „producția” sau „utilizarea” de echipamente menționate la 5A002, 5B002 sau „produse software” menționate la 5D002.a sau 5D002.c;

(b) „tehnologie” pentru a permite unui produs să realizeze sau să depășească nivelele de performanță controlate pentru funcționalitatea specificată la 5A002.a care nu ar putea fi altfel realizată.

CATEGORIA 6

SENZORI ȘI LASERE

6ASisteme, echipamente și componente

6A001Sisteme, echipamente și componente acustice, după cum urmează:

(a) sisteme acustice marine, echipamente și componente special concepute pentru acestea, după cum urmează:

1. sisteme active (de emisie sau de emisie-recepție), echipamente și componente special concepute pentru acestea, după cum urmează:

Notă:   6A001.a.1 nu supune controlului următoarele echipamente:

(a)   sonde de adâncime care funcționează vertical sub aparat, fără a include pe cele care au o funcție de baleiere ce depășește ± 20° și sunt limitate la măsurarea adâncimii apei, a distanței până la obiectele scufundate ori îngropate sau la detectarea bancurilor de pești;

(b)   balize acustice, după cum urmează:

1.   balize acustice pentru cazuri de urgență;

2.   Emițătoare de impulsuri acustice special concepute pentru relocalizarea sau revenirea la o poziție subacvatică. </