2009R0223 — RO — 08.06.2015 — 001.001


Acest document reprezintă un instrument de documentare, iar instituţiile nu îşi asumă responsabilitatea pentru conţinutul său.

►B

REGULAMENTUL (CE) NR. 223/2009 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI

din 11 martie 2009

privind statisticile europene și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1101/2008 al Parlamentului European și al Consiliului privind transmiterea de date statistice confidențiale Biroului Statistic al Comunităților Europene, a Regulamentului (CE) nr. 322/97 al Consiliului privind statisticile comunitare și a Deciziei 89/382/CEE, Euratom a Consiliului de constituire a Comitetului pentru programele statistice ale Comunităților Europene

(Text cu relevanță pentru SEE și Elveția)

(JO L 087 31.3.2009, p. 164)

Astfel cum a fost modificat prin:

 

 

Jurnalul Oficial

  No

page

date

►M1

REGULAMENTUL (UE) 2015/759 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 29 aprilie 2015

  L 123

90

19.5.2015
▼B

REGULAMENTUL (CE) NR. 223/2009 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI

din 11 martie 2009

privind statisticile europene și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1101/2008 al Parlamentului European și al Consiliului privind transmiterea de date statistice confidențiale Biroului Statistic al Comunităților Europene, a Regulamentului (CE) nr. 322/97 al Consiliului privind statisticile comunitare și a Deciziei 89/382/CEE, Euratom a Consiliului de constituire a Comitetului pentru programele statistice ale Comunităților Europene

(Text cu relevanță pentru SEE și Elveția)PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 285 alineatul (1),

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Băncii Centrale Europene ( 1 ),

având în vedere avizul Autorității Europene pentru Protecția Datelor ( 2 ),

hotărând în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din tratat ( 3 ),

întrucât:

(1)

Pentru a garanta coerența și comparabilitatea statisticilor europene elaborate în conformitate cu principiile prevăzute la articolul 285 alineatul (2) din tratat, ar trebui consolidate cooperarea și coordonarea dintre autoritățile care contribuie la dezvoltarea, elaborarea și difuzarea statisticilor europene.

(2)

În acest scop, cooperarea și coordonarea autorităților respective ar trebui să aibă loc într-un mod mai sistematic și mai organizat, respectând pe deplin competențele naționale și comunitare și acordurile interinstituționale și luând în considerare necesitatea de a revizui cadrul juridic existent, pentru a-l adapta la realitatea actuală, pentru a face mai bine față provocărilor viitoare și pentru a garanta o mai bună armonizare a statisticilor europene.

(3)

În consecință, sunt necesare consolidarea activităților Sistemului statistic european (SSE) și îmbunătățirea guvernării acestuia, în special în vederea unei mai bune clarificări a rolurilor specifice ale institutelor naționale de statistică (INS-uri) și ale altor autorități naționale, precum și ale autorității comunitare de statistică.

(4)

Având în vedere specificitatea INS-urilor și a altor autorități naționale din fiecare stat membru responsabile cu dezvoltarea, elaborarea și difuzarea statisticilor europene, acestea ar trebui să aibă posibilitatea de a primi subvenții fără a fi necesară o cerere de propuneri în conformitate cu articolul 168 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2342/2002 al Comisiei din 23 decembrie 2002 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului privind regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene ( 4 ).

(5)

Având în vedere distribuirea sarcinilor financiare între bugetul Uniunii Europene și bugetele statelor membre în legătură cu punerea în aplicare a programului statistic, Comunitatea ar trebui, de asemenea, în conformitate cu Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 privind regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene ( 5 ), să acorde sprijin financiar INS-urilor și altor autorități naționale pentru a acoperi integral cheltuielile suplimentare pe care INS-urile și alte autorități naționale ar fi nevoite să le suporte ca urmare a realizării acțiunilor statistice directe temporare stabilite de Comisie.

(6)

Autoritățile de statistică ale statelor membre din Asociația Europeană a Liberului Schimb care sunt părți la Acordul privind Spațiul Economic European ( 6 ) și autoritățile de statistică din Elveția ar trebui să fie implicate în cooperarea și coordonarea consolidată, astfel cum se prevede în Acordul privind Spațiul Economic European, în special la articolul 76 și în Protocolul 30 la respectivul acord, și în Acordul dintre Comunitatea Europeană și Confederația Elvețiană privind cooperarea în domeniul statisticii ( 7 ), în special articolul 2 din respectivul acord.

(7)

În plus, este important să se garanteze o colaborare strânsă și o coordonare corespunzătoare între SSE și Sistemul European al Băncilor Centrale (SEBC), în special în vederea creșterii schimbului de date confidențiale între cele două sisteme în scopuri statistice, în conformitate cu articolul 285 din tratat și cu articolul 5 din Protocolul (nr. 18) privind Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale și al Băncii Centrale Europene anexat la tratat.

(8)

Statisticile europene urmează să fie, prin urmare, dezvoltate, elaborate și difuzate atât de SSE, cât și de SEBC, însă în temeiul unor cadre juridice diferite, care să reflecte structurile de guvernare specifice ale acestora. Prezentul regulament ar trebui, în consecință, să fie aplicabil fără a aduce atingere Regulamentului (CE) nr. 2533/98 al Consiliului din 23 noiembrie 1998 privind colectarea informațiilor statistice de către Banca Centrală Europeană ( 8 ).

(9)

În consecință, deși membrii SEBC nu participă la elaborarea de statistici europene în temeiul prezentului regulament, pe baza unui acord încheiat între o bancă națională centrală și autoritatea comunitară de statistică în cadrul sferelor lor specifice de competență și fără a aduce atingere acordurilor naționale încheiate între banca națională centrală și INS sau alte autorități naționale, datele elaborate de banca națională centrală pot fi, cu toate acestea, utilizate, direct sau indirect, de către INS-uri, de către alte autorități naționale și de către autoritatea comunitară de statistică în vederea elaborării de statistici europene. În mod similar, membrii SEBC pot utiliza, direct sau indirect, în cadrul sferei lor de competență, datele elaborate de SSE, cu condiția ca nevoia de a utiliza astfel de date să fi fost justificată.

(10)

În contextul general al relațiilor dintre SSE și SEBC, Comitetul pentru statistici monetare, financiare și referitoare la balanțe de plăți, înființat prin Decizia 2006/856/CE a Consiliului ( 9 ), joacă un rol important, în special prin asistența oferită Comisiei în elaborarea și punerea în aplicare a programelor de lucru privind statisticile monetare, financiare și referitoare la balanțele de plăți.

(11)

La dezvoltarea, elaborarea și difuzarea statisticilor europene ar trebui luate în considerare recomandările și cele mai bune practici internaționale.

(12)

Este important să se asigure o cooperare strânsă și o coordonare adecvată între SSE și alți actori din sistemul internațional de statistică pentru a promova utilizarea conceptelor, clasificărilor și metodelor internaționale, în special în vederea asigurării unei mai mari coerențe și a unei mai bune comparabilități între statistici la nivel mondial.

(13)

În vederea alinierii conceptelor și a metodologiilor din statistică, ar trebui dezvoltată o cooperare interdisciplinară adecvată cu instituțiile academice.

(14)

Se impune, de asemenea, revizuirea funcționării SSE, întrucât sunt necesare metode mai flexibile de dezvoltare, elaborare și difuzare a statisticilor europene, precum și stabilirea clară a priorităților, pentru a reduce sarcina de răspuns pentru respondenți și pentru membrii SSE, precum și pentru a îmbunătăți disponibilitatea și actualitatea statisticilor europene. O „abordare europeană privind statisticile” ar trebui să fie concepută în acest scop.

(15)

În timp ce statisticile europene se bazează, de obicei, pe date naționale elaborate și difuzate de autoritățile naționale de statistică ale tuturor statelor membre, acestea pot fi elaborate, în egală măsură, prin contribuții naționale nepublicate, prin subseturi de contribuții naționale și prin anchete statistice europene, concepute în acest scop, sau prin concepte sau metode armonizate.

(16)

În aceste cazuri specifice și justificate temeinic, ar trebui să poată fi pusă în aplicare o abordare europeană privind statisticile, alcătuită dintr-o strategie pragmatică pentru a facilita compilarea agregatelor statistice europene, care să reprezinte Uniunea Europeană ca întreg sau zona euro ca întreg și care prezintă o importanță deosebită pentru politicile comunitare.

(17)

De asemenea, ar putea fi stabilite sau dezvoltate în continuare structuri, instrumente și procese comune, prin rețele de cooperare, care implică INS-urile sau alte autorități naționale și autoritatea comunitară de statistică și care contribuie la specializarea anumitor state membre în activități statistice specifice în beneficiul SSE în ansamblu. Aceste rețele de cooperare între partenerii SSE ar trebui să contribuie la evitarea unei activități duble și, în consecință, la creșterea eficienței și la reducerea sarcinii de răspuns pentru operatorii economici.

(18)

În același timp, ar trebui acordată o atenție deosebită prelucrării coerente a datelor culese prin mai multe anchete. În acest sens, ar trebui constituite grupuri de lucru interdisciplinare.

(19)

Cadrul de reglementare îmbunătățit cu privire la statisticile europene ar trebui să răspundă, în special, nevoii de a reduce la minimum sarcina de răspuns pentru respondenți și ar trebui să contribuie la realizarea obiectivului mai general de a reduce sarcinile administrative care apar la nivel european, în conformitate cu Concluziile Președinției Consiliului European din 8 și 9 martie 2007. Ar trebui, însă, subliniat rolul important jucat de INS-uri și de alte autorități naționale la nivel național în minimizarea sarcinilor pentru societățile comerciale europene.

(20)

În vederea consolidării încrederii în statisticile europene, autoritățile naționale de statistică din fiecare stat membru și autoritatea comunitară de statistică din cadrul Comisiei ar trebui să beneficieze de independență profesională și să garanteze imparțialitatea și calitatea ridicată în elaborarea statisticilor europene, în conformitate cu principiile prevăzute la articolul 285 alineatul (2) din tratat, precum și cu principiile dezvoltate în Codul de practici privind statisticile europene și consacrate de Comisie în Recomandarea sa din 25 mai 2005 privind independența, integritatea și răspunderea autorităților statistice naționale și comunitare (încorporând Codul de practici privind statisticile europene). Principiile fundamentale ale statisticilor oficiale adoptate de Comisia Economică pentru Europa a Organizației Națiunilor Unite la 15 aprilie 1992 și de Comisia de statistică a Organizației Națiunilor Unite la 14 aprilie 1994 ar trebui luate, de asemenea, în considerare.

(21)

Prezentul regulament garantează dreptul la respectarea vieții private și de familie și la protecția datelor cu caracter personal, prevăzut la articolele 7 și 8 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene ( 10 ).

(22)

Prezentul regulament garantează, de asemenea, protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și menționează, în privința statisticilor europene, normele prevăzute în Directiva 95/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 24 octombrie 1995 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date ( 11 ) și în Regulamentul (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2000 privind protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile și organele comunitare și privind libera circulație a acestor date ( 12 ).

(23)

Informațiile confidențiale pe care autoritățile naționale și comunitare de statistică le culeg în vederea elaborării de statistici europene ar trebui protejate, pentru a câștiga și menține încrederea părților responsabile cu furnizarea acestor informații. Confidențialitatea datelor statistice ar trebui să respecte aceleași principii în toate statele membre.

(24)

În acest scop, este necesară elaborarea unor principii și orientări comune care să garanteze confidențialitatea datelor utilizate în vederea elaborării de statistici europene și accesul la datele confidențiale respective, respectând pe deplin evoluțiile tehnice și cerințele utilizatorilor dintr-o societate democratică.

(25)

Disponibilitatea datelor confidențiale pentru nevoile SSE prezintă o importanță deosebită în vederea maximizării beneficiilor datelor, în scopul creșterii calității statisticilor europene și al garantării unui răspuns flexibil la noile necesități ale Comunității în materie de statistică.

(26)

Comunitatea cercetătorilor ar trebui să beneficieze de un acces mai larg la datele confidențiale folosite pentru dezvoltarea, elaborarea și difuzarea statisticilor europene, pentru analiză în interesul progresului științific în Europa. Prin urmare, accesul cercetătorilor la date confidențiale în scopuri științifice ar trebui îmbunătățit, fără a compromite nivelul ridicat de protecție pe care îl necesită datele statistice confidențiale.

(27)

Utilizarea datelor confidențiale în scopuri care nu sunt exclusiv statistice, de exemplu în scopuri administrative, juridice sau fiscale, ori pentru verificarea unităților statistice ar trebui strict interzisă.

(28)

Prezentul regulament ar trebui să se aplice fără a aduce atingere Directivei 2003/4/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 28 ianuarie 2003 privind accesul publicului la informațiile despre mediu ( 13 ) și Regulamentului (CE) nr. 1367/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 6 septembrie 2006 privind aplicarea, pentru instituțiile și organismele comunitare, a dispozițiilor Convenției de la Aarhus privind accesul la informație, participarea publicului la luarea deciziilor și accesul la justiție în domeniul mediului ( 14 ).

(29)

Deoarece obiectivul prezentului regulament, și anume crearea unui cadru juridic pentru dezvoltarea, elaborarea și difuzarea statisticilor europene, nu poate fi realizat în mod satisfăcător de statele membre și poate fi, în consecință, realizat mai bine la nivelul Comunității, aceasta poate adopta măsuri, în conformitate cu principiul subsidiarității astfel cum este prevăzut la articolul 5 din tratat. În conformitate cu principiul proporționalității, astfel cum este enunțat în respectivul articol, prezentul regulament nu depășește ceea ce este necesar pentru atingerea acestui obiectiv și, prin urmare, nu aduce atingere modalităților, rolului și condițiilor naționale specifice ale statisticilor naționale.

(30)

Măsurile necesare pentru punerea în aplicare a prezentului regulament ar trebui să se adopte în conformitate cu Decizia 1999/468/CE a Consiliului din 28 iunie 1999 de stabilire a normelor privind exercitarea competențelor de executare conferite Comisiei ( 15 ).

(31)

Comisia ar trebui, în special, să fie împuternicită să adopte măsuri privind criteriile de calitate aplicabile statisticilor europene și să stabilească modalitățile, normele și condițiile în care se poate acorda acces la datele confidențiale în scopuri științifice la nivel comunitar. Deoarece măsurile respective au un domeniu general de aplicare și sunt destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentului regulament, prin completarea acestuia cu noi elemente neesențiale, acestea trebuie să fie adoptate în conformitate cu procedura de reglementare cu control prevăzută la articolul 5a din Decizia 1999/468/CE.

(32)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament ar trebui să le înlocuiască pe cele din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1101/2008 al Parlamentului European și al Consiliului ( 16 ), Regulamentul (CE) nr. 322/97 al Consiliului ( 17 ) și Decizia 89/382/CEE, Euratom a Consiliului ( 18 ). Prin urmare, actele respective ar trebui abrogate. Măsurile de punere în aplicare prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 831/2002 al Comisiei din 17 mai 2002 de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 322/97 al Consiliului privind statisticile comunitare, în ceea ce privește accesul la date confidențiale în scopuri științifice ( 19 ) și în Decizia 2004/452/CE a Comisiei din 29 aprilie 2004 de stabilire a listei organismelor ai căror cercetători pot fi autorizați să acceseze date confidențiale în scopuri științifice ( 20 ) ar trebui să se aplice în continuare.

(33)

Comitetul pentru programul statistic a fost consultat,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:CAPITOLUL I

DISPOZIȚII GENERALE

Articolul 1

Obiectul și domeniul de aplicare

Prezentul regulament stabilește un cadru juridic pentru dezvoltarea, elaborarea și difuzarea statisticilor europene.

În conformitate cu principiul subsidiarității și respectând independența, integritatea și responsabilitatea autorităților naționale și comunitare, statisticile europene reprezintă statistici relevante necesare în vederea îndeplinirii activităților Comunității. Statisticile europene sunt stabilite prin programul statistic european. Acestea sunt dezvoltate, elaborate și difuzate în conformitate cu principiile statistice prevăzute la articolul 285 alineatul (2) din tratat și dezvoltate în Codul de practici privind statisticile europene în conformitate cu articolul 11. Acestea se pun în aplicare în conformitate cu prezentul regulament.

Articolul 2

Principii statistice

(1)  Dezvoltarea, elaborarea și difuzarea statisticilor europene sunt guvernate de următoarele principii statistice:

▼M1

(a) „independență profesională” înseamnă că statisticile trebuie să fie elaborate, produse și difuzate în mod independent, în special în ceea ce privește alegerea tehnicilor, definițiilor, metodologiilor și surselor care urmează să fie utilizate, precum și în ceea ce privește termenele și conținutul tuturor formelor de difuzare, iar îndeplinirea respectivelor sarcini se desfășoară fără nicio presiune din partea unor grupuri politice sau de interese, sau din partea Uniunii sau a autorităților naționale;

▼B

(b) „imparțialitate” înseamnă că statisticile trebuie dezvoltate, elaborate și difuzate într-un mod neutru, iar toți utilizatorii trebuie să beneficieze de tratament egal;

(c) „obiectivitate” înseamnă că statisticile trebuie dezvoltate, elaborate și difuzate într-un mod sistematic, fiabil și just; acest principiu implică utilizarea de standarde profesionale și etice și transparența politicilor și practicilor urmate față de utilizatori și respondenții la anchetă;

(d) „fiabilitate” înseamnă că statisticile trebuie să măsoare, cât mai fidel, mai exact și mai cuprinzător posibil, realitatea pe care sunt menite să o reprezinte și presupune utilizarea unor criterii științifice de selectare a surselor, a metodelor și a procedurilor;

(e) „confidențialitatea informațiilor statistice” înseamnă protejarea datelor confidențiale referitoare la unitățile statistice individuale, care sunt obținute direct în scopuri statistice sau indirect din surse administrative sau din alte surse și implică interzicerea utilizării datelor în alte scopuri decât cele statistice și a divulgării ilegale a acestora;

(f) „eficiența costurilor” înseamnă că costurile pe care le implică elaborarea de statistici trebuie să fie proporționale cu importanța rezultatelor și a beneficiilor urmărite, că resursele trebuie utilizate în mod optim, iar sarcina de răspuns trebuie redusă la minimum. Atunci când este posibil, informațiile solicitate trebuie să poată fi ușor de obținut din registrele sau sursele aflate la dispoziție.

Principiile statistice prevăzute în prezentul alineat sunt dezvoltate în Codul de practici în conformitate cu articolul 11.

(2)  Dezvoltarea, elaborarea și difuzarea statisticilor europene trebuie să țină seama de recomandările și de cele mai bune practici internaționale.

Articolul 3

Definiții

În sensul prezentului regulament se aplică următoarele definiții:

1. „statistici” înseamnă informațiile cantitative și calitative, agregate și reprezentative care caracterizează un fenomen colectiv în cadrul unei populații luate în considerare;

2. „dezvoltare” înseamnă activitățile care vizează crearea, consolidarea și ameliorarea metodelor, standardelor și procedurilor statistice utilizate în vederea elaborării și difuzării de statistici, precum și a elaborării de noi statistici și indicatori;

3. „elaborare” înseamnă toate activitățile legate de culegere, stocare, prelucrare și analiză necesare pentru compilarea statisticilor;

4. „difuzare” înseamnă activitatea de punere la dispoziția utilizatorilor a statisticilor și a analizelor statistice;

5. „culegerea datelor” înseamnă anchetele și toate celelalte metode de obținere a informațiilor din diferite surse, inclusiv din surse administrative;

6. „unitate statistică” înseamnă unitatea de observație de bază, și anume o persoană fizică, o gospodărie, un operator economic și alte întreprinderi la care se referă datele;

7. „date confidențiale” înseamnă datele care permit identificarea unităților statistice, fie direct, fie indirect, dezvăluind astfel informații individuale. Pentru a stabili dacă o unitate statistică este identificabilă, trebuie luate în considerare toate mijloacele relevante care ar putea fi utilizate în mod justificat de către terți în vederea identificării unității statistice;

8. „utilizare în scopuri statistice” înseamnă utilizarea exclusivă în vederea dezvoltării și elaborării de rezultate și de analize statistice;

9. „identificare directă” înseamnă identificarea unei unități statistice pornind de la numele sau adresa acesteia sau de la un număr de identificare accesibil publicului;

10. „identificare indirectă” înseamnă identificarea unității statistice prin oricare alte mijloace, altele decât identificarea directă;

11. „funcționari ai Comisiei (Eurostat)” înseamnă funcționarii Comunităților, în sensul articolului 1 din Statutul funcționarilor Comunităților Europene, care își desfășoară activitatea în cadrul autorității comunitare de statistică;

12. „alt personal al Comisiei (Eurostat)” înseamnă agenți ai Comunităților, în sensul articolelor 2-5 din Regimul aplicabil celorlalți agenți ai Comunităților Europene, care își desfășoară activitatea în cadrul autorității comunitare de statistică.CAPITOLUL II

GUVERNAREA STATISTICĂ

Articolul 4

Sistemul statistic european

Sistemul statistic european (SSE) reprezintă parteneriatul dintre autoritatea comunitară de statistică, care este Comisia (Eurostat), institutele naționale de statistică (INS-uri) și alte autorități naționale responsabile din fiecare stat membru în vederea dezvoltării, elaborării și difuzării statisticilor europene.

Articolul 5

Institutele naționale de statistică și alte autorități naționale

▼M1

(1)  Autoritatea națională de statistică desemnată de fiecare stat membru ca fiind organismul responsabil cu coordonarea tuturor activităților la nivel național în vederea elaborării, producerii și difuzării statisticilor europene, care sunt stabilite prin Programul statistic european în conformitate cu articolul 1, (INS-ul) reprezintă în acest sens punctul unic de contact pentru Comisie (Eurostat) cu privire la chestiuni statistice.

Responsabilitatea de coordonare a INS-urilor acoperă toate celelalte autorități naționale responsabile cu elaborarea, producerea și difuzarea statisticilor europene, care sunt stabilite prin Programul statistic european în conformitate cu articolul 1. INS-urile sunt, în special, responsabile la nivel național cu coordonarea programării și raportării statistice, a monitorizării calității, a metodologiei, transmiterii datelor și comunicării privind acțiunile statistice ale SSE. În măsura în care unele dintre respectivele statistici europene pot fi compilate de băncile centrale naționale (BCN-urile) în calitatea lor de membri ai Sistemului European al Băncilor Centrale (SEBC), INS-urile și BCN-urile cooperează îndeaproape, conform mecanismelor naționale, în vederea asigurării elaborării unor statistici europene complete și coerente, asigurând totodată cooperarea necesară între SSE și SEBC, astfel cum se prevede la articolul 9.

▼B

(2)  Comisia (Eurostat) menține și publică pe pagina sa de Internet o listă a INS-urilor și a altor autorități naționale responsabile cu dezvoltarea, elaborarea și difuzarea statisticilor europene, desemnate de către statele membre.

(3)  INS-urile și celelalte autorități naționale cuprinse în lista menționată la alineatul (2) din prezentul articol pot primi subvenții fără a fi necesară o cerere de propuneri, în conformitate cu articolul 168 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2342/2002.

▼M1

Articolul 5a

Conducătorii INS-urilor și șefii serviciilor de statistică din cadrul altor autorități naționale

(1)  În cadrul sistemului lor statistic național, statele membre asigură independența profesională a funcționarilor responsabili cu sarcinile prevăzute în prezentul regulament.

(2)  În acest scop, conducătorii INS-urilor:

(a) sunt singurele persoane responsabile cu luarea deciziilor privind procesele, metodele, standardele și procedurile statistice, precum și privind conținutul și termenele de publicare a comunicatelor statistice și a publicațiilor statistice pentru statisticile europene elaborate, produse și difuzate de INS-uri;

(b) sunt împuterniciți să decidă cu privire la toate aspectele legate de gestionarea internă a INS-urilor;

(c) acționează în mod independent în îndeplinirea sarcinilor lor statistice și nu solicită și nici nu primesc instrucțiuni din partea vreunui guvern sau a altei instituții, organism, birou sau entități;

(d) sunt răspunzători pentru activitățile statistice și execuția bugetară a INS-urilor;

(e) publică un raport anual și pot formula observații privind aspecte în materie de alocare bugetară legate de activitățile statistice ale INS-urilor;

(f) coordonează activitățile statistice ale tuturor autorităților naționale care răspund de elaborarea, producerea și difuzarea statisticilor europene, astfel cum se prevede la articolul 5 alineatul (1);

(g) elaborează orientări naționale, dacă este necesar pentru asigurarea calității în ceea ce privește elaborarea, producerea și difuzarea tuturor statisticilor europene din cadrul sistemului lor național de statistică și monitorizează (și evaluează) punerea lor în aplicare; fiind, în același timp, responsabili pentru asigurarea respectării respectivelor orientări numai în cadrul INS-urilor; și

(h) reprezintă sistemul lor statistic național în cadrul SSE.

(3)  Fiecare stat membru se asigură că alte autorități naționale responsabile cu elaborarea, producerea și difuzarea statisticilor europene îndeplinesc aceste sarcini în conformitate cu orientările naționale elaborate de conducătorul INS-ului.

(4)  Statele membre se asigură că procedurile de recrutare și numire a conducătorilor INS-urilor și, după caz, a șefilor serviciilor de statistică din cadrul altor autorități naționale care produc statistici europene, sunt transparente și se bazează doar pe criterii profesionale. Respectivele proceduri asigură respectarea principiului egalității de șanse, în special în ceea ce privește egalitatea între femei și bărbați. Motivele pentru concedierea conducătorilor INS-urilor sau pentru transferul acestora în alte funcții nu pot compromite independența profesională.

(5)  Fiecare stat membru poate înființa un organism național pentru asigurarea independenței profesionale a producătorilor de statistici europene. Conducătorii INS-urilor și, după caz, șefii serviciilor de statistică din cadrul altor autorități naționale care produc statistici europene pot fi consiliați de astfel de organisme. Procedurile pentru recrutarea, transferul și concedierea membrilor acestor organisme sunt transparente și se bazează doar pe criterii profesionale. Aceste proceduri asigură respectarea principiului egalității de șanse, în special în ceea ce privește egalitatea între femei și bărbați.

▼B

Articolul 6

Comisia (Eurostat)

(1)  Autoritatea comunitară de statistică desemnată de Comisie să dezvolte, să elaboreze și să difuzeze statistici europene este menționată în prezentul regulament sub denumirea „Comisia (Eurostat)”.

▼M1

(2)  La nivelul Uniunii, Comisia (Eurostat) acționează în mod independent în sensul asigurării producerii de statistici europene în conformitate cu normele și cu principiile statistice stabilite.

(3)  Fără a aduce atingere articolului 5 din Protocolul nr. 4 privind Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale și al Băncii Centrale Europene, Comisia (Eurostat) coordonează activitățile statistice ale instituțiilor și organismelor Uniunii, în special în vederea asigurării coerenței și a calității datelor și a reducerii la minimum a sarcinii de raportare. În acest scop, Comisia (Eurostat) poate invita orice instituție sau organism al Uniunii spre consultare sau cooperare în vederea dezvoltării de metode și sisteme în scopuri statistice, în domeniul lor specific de competență. Oricare dintre aceste instituții sau organisme care propun elaborarea de statistici se consultă cu Comisia (Eurostat) și ia în considerare orice recomandare pe care aceasta o poate face în acest scop.

▼M1

Articolul 6a

Directorul general al Comisiei (Eurostat)

(1)  Eurostat reprezintă autoritatea statistică a Uniunii și este o direcție generală a Comisiei. Eurostat este condus de un director general.

(2)  Comisia se asigură că procedura de recrutare a directorului general al Eurostat este transparentă și se bazează pe criterii profesionale. Procedura asigură respectarea principiului egalității de șanse, în special în ceea ce privește egalitatea între femei și bărbați.

(3)  Directorul general este singura persoană responsabilă cu luarea deciziilor privind procesele, metodele, standardele și procedurile statistice, precum și privind conținutul și termenele de publicare a comunicatelor statistice și a publicațiilor statistice pentru toate statisticile produse de Eurostat. În îndeplinirea respectivelor sarcini statistice, directorul general acționează în mod independent, nu solicită și nu primește instrucțiuni din partea instituțiilor sau organismelor Uniunii, a vreunui guvern sau a altor instituții,organisme, birouri sau agenții.

(4)  Directorul general al Eurostat răspunde de activitățile statistice ale Eurostat. Directorul general al Eurostat se prezintă imediat după numirea sa de către Comisie și ulterior anual, în cadrul dialogului statistic, în fața comisiei relevante a Parlamentului European pentru a dezbate aspecte ce țin de guvernanța statistică, metodologie și inovarea statistică. Directorul general al Eurostat publică un raport anual.

▼B

Articolul 7

Comitetul Sistemului statistic european

(1)  Se instituie Comitetul sistemului statistic european („Comitetul SSE”). Acesta oferă SSE consultanță profesională în dezvoltarea, elaborarea și difuzarea statisticilor europene, în conformitate cu principiile statistice prevăzute la articolul 2 alineatul (1).

(2)  Comitetul SSE este alcătuit din reprezentanții INS-urilor care sunt experți naționali în domeniul statisticii. Acesta este prezidat de Comisie (Eurostat).

(3)  Comitetul SSE își adoptă regulamentul de procedură, în care sunt reflectate sarcinile sale.

(4)  Comisia consultă Comitetul SSE cu privire la:

(a) măsurile pe care Comisia le are în vedere pentru dezvoltarea, elaborarea și difuzarea statisticilor europene, justificarea acestora pe baza eficienței costurilor, mijloacele și termenele de realizare a acestora și sarcina de răspuns pentru respondenții la anchete;

(b) progresele și prioritățile propuse în cadrul programului statistic european;

(c) inițiativele de a concretiza repoziționarea priorităților și reducerea sarcinii de răspuns;

(d) chestiuni privind confidențialitatea statistică;

(e) continuarea dezvoltării Codului de practici; și

(f) orice alte aspecte, în special cele legate de metodologie, semnalate de președinte, fie din proprie inițiativă, fie la cererea unui stat membru, care survin ca urmare a creării sau a punerii în aplicare a programelor statistice.

Articolul 8

Cooperarea cu alte organisme

Comitetul consultativ european pentru statistică și Comitetul consultativ european pentru guvernanță statistică sunt consultate în conformitate cu competențele specifice ale acestora.

Articolul 9

Cooperarea cu SEBC

Pentru a reduce la minimum sarcina de raportare și pentru a garanta coerența necesară în vederea elaborării statisticilor europene, SSE și SEBC cooperează îndeaproape, respectând în același timp principiile statistice astfel cum sunt prevăzute la articolul 2 alineatul (1).

Articolul 10

Cooperarea internațională

Fără a aduce atingere poziției și rolului statelor membre individuale, poziția SSE în ceea ce privește chestiunile care prezintă o importanță deosebită pentru statisticile europene la nivel internațional, precum și acordurile specifice privind reprezentarea la nivelul organismelor statistice internaționale, este pregătită de Comitetul SSE și coordonată de Comisie (Eurostat).

Articolul 11

Codul de practici al statisticilor europene

(1)  Obiectivul Codului de practici al statisticilor europene este de a asigura încrederea publică în statisticile europene, prin determinarea modului în care statisticile europene trebuie dezvoltate, elaborate și difuzate, respectând principiile statistice prevăzute la articolul 2 alineatul (1) și cele mai bune practici statistice internaționale.

(2)  Codul de practici este revizuit și actualizat, în măsura în care acest lucru este necesar, de către Comitetul SSE. Comisia publică modificările aduse acestuia.

▼M1

(3)  Statele membre și Comisia iau toate măsurile necesare pentru a menține încrederea în statisticile europene. În acest scop, „angajamentele privind asigurarea încrederii în statistici” (angajamentele) stabilite de statele membre și de Comisie vizează, în continuare, asigurarea încrederii publice în statisticile europene și realizarea de progrese în punerea în aplicare a principiilor statistice cuprinse în Codul de bune practici. Respectivele angajamente includ angajamente specifice în materie de politici privind îmbunătățirea sau menținerea, după caz, a condițiilor pentru punerea în aplicare a Codului de bune practici și se publică împreună cu un rezumat pentru publicul larg.

(4)  Respectivele angajamente ale statelor membre sunt monitorizate periodic de către Comisie pe baza rapoartelor anuale trimise de statele membre și sunt actualizate atunci când este necesar.

În absența publicării unui angajament până la 9 iunie 2017, un stat membru transmite Comisiei și publică un raport privind progresele înregistrate în punerea în aplicare a Codului de bune practici, și, dacă este cazul, privind eforturile depuse pentru stabilirea unui angajament. Aceste rapoarte privind progresele înregistrate sunt actualizate periodic, cel puțin o dată la doi ani, în urma publicării lor inițiale.

Comisia prezintă Parlamentului European și Consiliului un raport cu privire la angajamentele publicate și, după caz, rapoarte privind progresele înregistrate, până la 9 iunie 2018 și ulterior o dată la doi ani.

(5)  Angajamentul stabilit de Comisie este monitorizat periodic de Comitetul consultativ european pentru guvernanță statistică (CCEGS). Evaluarea CCEGS cu privire la punerea în aplicare a angajamentului este inclusă în raportul său anual prezentat Parlamentului European și Consiliului în conformitate cu Decizia nr. 235/2008/CE a Parlamentului European și a Consiliului ( 21 ). CCEGS prezintă Parlamentului European și Consiliului un raport cu privire la punerea în aplicare a acestui angajament până la 9 iunie 2018.

▼B

Articolul 12

Calitatea statistică

(1)  Pentru a garanta calitatea rezultatelor, statisticile europene sunt dezvoltate, elaborate și difuzate pe baza standardelor uniforme și a metodelor armonizate. În acest sens, se aplică următoarele criterii de calitate:

(a) „relevanța” se referă la măsura în care statisticile răspund nevoilor actuale și potențiale ale utilizatorilor;

(b) „acuratețea” se referă la gradul de apropiere a estimărilor față de valori reale necunoscute;

(c) „actualitatea” se referă la intervalul dintre momentul în care informațiile devin disponibile și producerea evenimentului sau a fenomenului pe care îl descriu acestea;

(d) „punctualitatea” se referă la intervalul dintre data difuzării datelor și data țintă (data la care datele ar fi trebuit să fie difuzate);

(e) „accesibilitatea” și „claritatea” se referă la condițiile și la modalitățile în care utilizatorii pot obține, utiliza și interpreta datele;

(f) „comparabilitatea” se referă la măsurarea impactului diferențelor dintre conceptele, instrumentele și procedurile de măsurare statistice aplicate, atunci când se face o comparație între statistici pe diferite zone geografice, domenii sectoriale sau în timp;

(g) „coerența” se referă la caracterul adecvat al datelor pentru a fi combinate fiabil în moduri diferite și pentru utilizări diferite.

▼M1

(2)  În legislația sectorială pot fi prevăzute și cerințe de calitate specifice, cum ar fi valorile-țintă și standardele minime pentru producerea statisticilor.

Pentru a asigura punerea uniformă în aplicare a criteriilor de calitate prevăzute la alineatul (1) în ceea ce privește datele reglementate de legislația sectorială din domenii statistice specifice, Comisia adoptă acte de punere în aplicare de stabilire a modalităților, structurii și periodicității rapoartelor de calitate reglementate de legislația sectorială. Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 27 alineatul (2).

(3)  Statele membre prezintă Comisiei (Eurostat) rapoarte privind calitatea datelor transmise, incluzând orice preocupare pe care o au cu privire la exactitatea datelor. Comisia (Eurostat) evaluează calitatea datelor transmise, pe baza unei analize adecvate, și întocmește și publică rapoarte și comunicări privind calitatea statisticilor europene.

▼M1

(4)  Din motive de transparență, Comisia (Eurostat) publică, după caz, evaluarea sa privind calitatea contribuțiilor naționale la statisticile europene.

(5)  Dacă legislația sectorială prevede amenzi în cazurile în care statele membre denaturează datele statistice, Comisia poate, în conformitate cu tratatele și legislația sectorială respectivă, să inițieze și să desfășoare anchete, dacă este necesar, inclusiv, după caz, inspecții la fața locului pentru a stabili dacă denaturarea în cauză a fost gravă și intenționată sau s-a datorat neglijenței grave.

▼BCAPITOLUL III

ELABORAREA STATISTICILOR EUROPENE

Articolul 13

Programul statistic european

▼M1

(1)  Programul statistic european asigură cadrul de elaborare, producere și difuzare a statisticilor europene, stabilind principalele domenii și obiective ale acțiunilor avute în vedere pentru o perioadă care corespunde cadrului financiar multianual. Programul statistic european se adoptă de Parlamentul European și de Consiliu. Impactul și eficiența costurilor programului se evaluează cu ajutorul opiniilor exprimate de experți independenți.

▼B

(2)  Programul statistic european stabilește prioritățile cu privire la necesitatea de informații pentru realizarea activităților Comunității. Necesitatea de informații se evaluează în contextul resurselor necesare la nivel comunitar și național pentru elaborarea statisticilor cerute, precum și al sarcinii de răspuns și al costurilor aferente pentru respondenți.

(3)  Comisia prezintă inițiative care permit stabilirea de priorități și reducerea sarcinii de răspuns, pentru întregul program statistic european sau pentru o parte din acesta.

(4)  Comisia prezintă Comitetului SSE proiectul de program statistic european pentru examinarea prealabilă.

(5)  Pentru fiecare program statistic european, Comisia, după consultarea Comitetului SSE, prezintă un raport intermediar privind progresele, precum și un raport de evaluare final, pe care le transmite Parlamentului European și Consiliului.

Articolul 14

Punerea în aplicare a programului statistic european

(1)  Programul statistic european este pus în aplicare prin acțiuni statistice individuale care sunt stabilite:

(a) fie de către Parlamentul European și Consiliu;

(b) fie de către Comisie, în cazuri specifice și temeinic justificate, în special pentru a satisface nevoi neprevăzute, în conformitate cu dispozițiile alineatului (2);

(c) fie prin acorduri încheiate între INS-uri și alte autorități naționale și Comisie (Eurostat) în cadrul sferelor lor specifice de competențe. Aceste acorduri se încheie în scris.

▼M1

(2)  Comisia poate, prin intermediul actelor de punere în aplicare, să decidă asupra unei acțiuni statistice directe temporare cu condiția ca:

(a) acțiunea să nu prevadă culegerea de date pe o perioadă de referință mai mare de trei ani;

(b) datele să fie deja disponibile sau accesibile în cadrul INS-urilor și altor autorități naționale responsabile sau să poată fi obținute direct, utilizând eșantioanele corespunzătoare pentru observarea populației statistice la nivelul Uniunii, în coordonare corespunzătoare cu INS-urile și cu alte autorități naționale; și

(c) Uniunea să acorde sprijin financiar INS-urilor și altor autorități naționale pentru a acoperi cheltuielile suplimentare suportate de acestea, în conformitate cu Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului ( 22 ).

Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 27 alineatul (2).

▼B

(3)  În propunerea uneia dintre acțiunile care urmează să fie stabilită în conformitate cu alineatul (1) litera (a) sau (b), Comisia prezintă informații privind:

(a) motivele care justifică acțiunea, în special în lumina scopurilor pe care le urmărește politica comunitară respectivă;

(b) obiectivele acțiunii și rezultatele așteptate;

(c) o analiză a eficienței costurilor, inclusiv o evaluare a sarcinii suportate de respondenți și a costurilor de elaborare a statisticilor; și

(d) modurile în care acțiunea urmează să se efectueze, inclusiv durata acesteia și rolul Comisiei și al statelor membre.

Articolul 15

Rețelele de cooperare

În ceea ce privește acțiunile statistice individuale, se dezvoltă sinergii, atunci când acest lucru este posibil în cadrul SSE, cu ajutorul rețelelor de cooperare, prin partajarea expertizei și rezultatelor sau prin încurajarea specializării cu privire la anumite sarcini specifice. În acest scop, se elaborează o structură financiară corespunzătoare.

Rezultatul acestor acțiuni, cum ar fi structuri, instrumente, procese și metode comune, este pus la dispoziție prin intermediul SSE. Inițiativele privind înființarea de rețele de cooperare, precum și rezultatele acestora, sunt examinate de către Comitetul SSE.

Articolul 16

Abordarea europeană privind statisticile

(1)  În cazuri specifice și justificate temeinic și în cadrul programului statistic european, abordarea europeană privind statisticile are drept obiective:

(a) maximizarea disponibilității agregatelor statistice la nivel european și creșterea actualității statisticilor europene;

(b) reducerea sarcinii suportate de respondenți, precum și a sarcinilor care le revin INS-urilor și altor autorități naționale, pe baza unei analize a eficienței costurilor.

(2)  Cazurile în care abordarea europeană privind statisticile este relevantă includ:

(a) elaborarea de statistici europene prin utilizarea:

(i) contribuțiilor naționale nepublicate sau a contribuțiilor naționale ale unui subgrup de state membre;

(ii) sistemelor de sondaj concepute în scopuri specifice;

(iii) informațiilor parțiale prin tehnici de modelare;

(b) difuzarea agregatelor statistice la nivel european prin aplicarea unor tehnici specifice de control al divulgării informațiilor statistice fără a afecta dispozițiile naționale privind difuzarea.

(3)  Măsurile de punere în aplicare a abordării europene privind statisticile se realizează cu implicarea totală a statelor membre. Măsurile de punere în aplicare a abordării europene privind statisticile se stabilesc în cadrul acțiunilor statistice individuale menționate la articolul 14 alineatul (1).

(4)  Dacă este necesar, se instituie o politică coordonată de publicare și revizuire, în cooperare cu statele membre.

▼M1

Articolul 17

Programul anual de lucru

Comisia înaintează Comitetului SSE programul său anual de lucru până la 30 aprilie pentru anul următor.

La pregătirea fiecărui program anual de lucru, Comisia asigură stabilirea eficace a priorităților, inclusiv revizuirea, raportarea privind prioritățile statistice și alocarea resurselor financiare. Comisia ia în considerare în cea mai mare măsură posibilă observațiile Comitetului SSE. Fiecare program anual de lucru se bazează pe Programul statistic european și indică, în special:

(a) acțiunile pe care Comisia le consideră prioritare, ținând cont de nevoile Uniunii în materie de politici, de constrângerile financiare la nivel național și la nivelul Uniunii, și de sarcina de răspuns;

(b) inițiativele cu privire la reexaminarea priorităților, inclusiv a priorităților negative, și reducerea sarcinii impuse atât furnizorilor de date, cât și producătorilor de statistici; și

(c) procedurile și orice alte instrumente juridice pe care Comisia le are în vedere pentru punerea în aplicare a programului anual de lucru.

▼M1

Articolul 17a

Utilizarea, integrarea și accesul la registrele administrative

(1)  Pentru a reduce sarcina pentru respondenți, INS-urile, alte autorități naționale menționate la articolul 4 și Comisia (Eurostat) au dreptul de a accesa și utiliza, imediat și gratuit, toate registrele administrative și de a integra respectivele registre administrative în statistici, în măsura în care acest lucru este necesar pentru elaborarea, producerea și difuzarea de statistici europene, care sunt stabilite prin Programul statistic european în conformitate cu articolul 1.

(2)  INS-urile și Comisia (Eurostat) sunt consultate și participă la proiectarea inițială, dezvoltarea ulterioară și întreruperea registrelor administrative realizate și întreținute de alte organisme, facilitând astfel utilizarea ulterioară a respectivelor registre în scopul producerii de statistici europene. INS-urile și Comisia (Eurostat) se implică în activitățile de standardizare privind registrele administrative care sunt relevante pentru producerea de statistici europene.

(3)  Accesul și implicarea INS-urilor, a altor autorități naționale și a Comisiei (Eurostat) în conformitate cu alineatele (1) și (2) se limitează la registrele administrative din cadrul propriului sistem administrativ public.

(4)  Registrele administrative puse de proprietarii lor la dispoziția INS-urilor, a altor autorități naționale și a Comisiei (Eurostat) pentru a fi utilizate pentru producerea de statistici europene sunt însoțite de metadatele relevante.

(5)  INS-urile și proprietarii registrelor administrative stabilesc mecanismele de cooperare necesare.

▼BCAPITOLUL IV

DIFUZAREA STATISTICILOR EUROPENE

Articolul 18

Măsuri privind difuzarea

(1)  Difuzarea statisticilor europene se realizează respectând pe deplin principiile statistice, astfel cum sunt prevăzute la articolul 2 alineatul (1), în special în ceea ce privește protejarea confidențialității statistice și garantarea egalității accesului, astfel cum este necesar în conformitate cu principiul imparțialității.

(2)  Difuzarea statisticilor europene se face de către Comisie (Eurostat), INS-uri și alte autorități naționale, în cadrul sferelor lor specifice de competențe.

(3)  În cadrul sferelor lor specifice de competențe, statele membre și Comisia oferă sprijinul necesar, în vederea garantării accesului egal al tuturor utilizatorilor la statisticile europene.

Articolul 19

Fișierele publice

Datele privind unitățile statistice individuale pot fi difuzate sub forma unui fișier public alcătuit din registre anonime realizate astfel încât unitatea statistică să nu poate fi identificată, direct sau indirect, luându-se în considerare toate mijloacele relevante care pot fi utilizate în mod rezonabil de către terți.

În cazul în care datele au fost transmise către Comisie (Eurostat), este necesară aprobarea explicită din partea INS-ului și a altei autorități naționale care a furnizat datele.CAPITOLUL V

CONFIDENȚIALITATEA STATISTICĂ

Articolul 20

Protecția datelor cu caracter confidențial

(1)  Pentru a garanta faptul că datele confidențiale sunt utilizate exclusiv în scopuri statistice și pentru a preveni divulgarea ilegală a acestora se aplică următoarele norme și măsuri.

(2)  Datele confidențiale obținute exclusiv pentru elaborarea de statistici europene se utilizează de către INS-uri și alte autorități naționale și de către Comisie (Eurostat) exclusiv în scopuri statistice, cu excepția cazului în care unitatea statistică și-a dat consimțământul în mod expres în vederea utilizării acestora în orice alte scopuri.

(3)  Rezultatele statistice care fac posibilă identificarea unei unități statistice pot fi, în următoarele cazuri excepționale, difuzate de INS-uri și de alte autorități naționale și Comisie (Eurostat):

(a) atunci când sunt stabilite anumite condiții și modalități specifice printr-un act al Parlamentului European și al Consiliului hotărând în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din tratat, iar rezultatele statistice sunt modificate astfel încât difuzarea lor să nu aducă atingere confidențialității statistice în toate cazurile în care unitatea statistică a solicitat acest lucru; sau

(b) atunci când unitatea statistică și-a dat acordul explicit pentru divulgarea datelor.

(4)  În cadrul sferelor lor specifice de competențe, INS-urile și alte autorități naționale și Comisia (Eurostat) iau toate măsurile de reglementare, administrative, tehnice și de organizare necesare pentru a asigura protecția fizică și logică a datelor confidențiale (controlul privind divulgarea informațiilor statistice).

▼M1

INS-urile, alte autorități naționale și Comisia (Eurostat) iau toate măsurile necesare pentru a asigura alinierea principiilor și orientărilor privind protecția fizică și logică a datelor confidențiale. Comisia asigură această aliniere prin intermediul unor acte de punere în aplicare, fără a aduce completări la prezentul regulament. Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 27 alineatul (2).

▼B

(5)  Funcționarii și ceilalți membri ai personalului INS-urilor și al altor autorități naționale care au acces la date confidențiale trebuie să respecte această confidențialitate chiar după ce încetează să mai dețină funcția respectivă.

Articolul 21

Transmiterea datelor confidențiale

(1)  Transmiterea datelor confidențiale de la o autoritate SSE, astfel cum se menționează la articolul 4, care a cules datele, la o altă autoritate SSE poate avea loc cu condiția ca o astfel de transmitere să fie necesară în vederea dezvoltării, elaborării și difuzării eficiente a statisticilor europene sau pentru îmbunătățirea calității statisticilor europene.

(2)  Transmiterea datelor confidențiale între o autoritate SSE care le-a cules și un membru SEBC poate avea loc cu condiția ca o astfel de transmitere să fie necesară în vederea dezvoltării, elaborării și difuzării eficiente a statisticilor europene sau pentru îmbunătățirea calității statisticilor europene, în cadrul sferelor specifice de competențe ale SSE și SEBC, și ca această necesitate să fi fost justificată.

(3)  Orice altă transmitere suplimentară primei transmiteri trebuie să fie autorizată în mod expres de către autoritatea care a cules datele.

(4)  Normele naționale privind confidențialitatea statistică nu pot fi invocate pentru a împiedica transmiterea datelor confidențiale în temeiul alineatelor (1) și (2) în cazul în care un act al Parlamentului European și al Consiliului, hotărând în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din tratat, prevede transmiterea acestor date.

(5)  Datele confidențiale transmise în conformitate cu prezentul articol se utilizează exclusiv în scopuri statistice și sunt accesibile doar personalului implicat în activități statistice, în cadrul domeniului său specific de activitate.

(6)  Dispozițiile privind confidențialitatea statistică prevăzute în prezentul regulament se aplică tuturor datelor confidențiale transmise în cadrul SSE, precum și între SSE și SEBC.

Articolul 22

Protecția datelor confidențiale în cadrul Comisiei (Eurostat)

(1)  Datele confidențiale sunt accesibile, sub rezerva excepțiilor prevăzute la alineatul (2), numai funcționarilor Comisiei (Eurostat) în limita domeniului lor specific de activitate.

(2)  În cazuri excepționale, Comisia (Eurostat) poate acorda acces la date confidențiale altor membri ai personalului său și altor persoane fizice care lucrează la Comisie (Eurostat) în baza unui contract în limita domeniului lor specific de activitate.

(3)  Persoanele care au acces la date confidențiale utilizează aceste date exclusiv în scopuri statistice. Persoanele respective sunt supuse acestei restricții chiar după ce încetează să mai dețină funcția respectivă.

Articolul 23

Accesul la date confidențiale în scopuri științifice

Comisia (Eurostat) sau INS-urile sau alte autorități naționale, în cadrul sferelor lor specifice de competențe, pot acorda acces la date confidențiale care permit doar identificarea indirectă a unităților statistice cercetătorilor care realizează analize statistice în scopuri științifice. În cazul în care datele au fost transmise către Comisie (Eurostat), este necesară aprobarea din partea INS-ului sau a altei autorități naționale care a furnizat datele.

▼M1

Comisia stabilește, prin intermediul actelor de punere în aplicare, modalitățile, normele și condițiile de acces la nivelul Uniunii. Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 27 alineatul (2).

▼M1 —————

▼B

Articolul 25

Date obținute din surse publice

Datele obținute din surse aflate la dispoziția publicului în mod legal și care rămân la dispoziția publicului conform legislației naționale nu sunt considerate date confidențiale în scopul difuzării de statistici obținute din aceste date.

▼M1

Articolul 26

Încălcarea confidențialității statistice

Statele membre și Comisia iau măsurile necesare pentru a preveni și sancționa orice încălcare a confidențialității statistice. Sancțiunile prevăzute trebuie să fie eficiente, proporționale și disuasive.

▼BCAPITOLUL VI

DISPOZIȚII FINALE

▼M1

Articolul 27

Procedura comitetului

(1)  Comisia este asistată de Comitetul SSE. Comitetul respectiv este un comitet în sensul Regulamentului (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului ( 23 ).

(2)  Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 5 din Regulamentul (UE) nr. 182/2011.

▼B

Articolul 28

Abrogări

(1)  Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1101/2008 se abrogă.

Trimiterile la regulamentul abrogat se interpretează ca trimiteri la prezentul regulament.

Trimiterile la Comitetul privind confidențialitatea datelor statistice, instituit prin regulamentul abrogat, se interpretează ca trimiteri la Comitetul SSE înființat prin articolul 7 din prezentul regulament.

(2)  Regulamentul (CE) nr. 322/97 se abrogă.

Trimiterile la regulamentul abrogat se interpretează ca trimiteri la prezentul regulament.

(3)  Decizia 89/382/CEE, Euratom se abrogă.

Trimiterile la Comitetul pentru programele statistice ale Comunităților Europene se interpretează ca trimiteri la Comitetul SSE instituit prin articolul 7 din prezentul regulament.

Articolul 29

Intrarea în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.( 1 ) JO C 291, 5.12.2007, p. 1.

( 2 ) JO C 308, 3.12.2008, p. 1.

( 3 ) Avizul Parlamentului European din 19 noiembrie 2008 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial) și Decizia Consiliului din 19 februarie 2009.

( 4 ) JO L 357, 31.12.2002, p. 1.

( 5 ) JO L 248, 16.9.2002, p. 1.

( 6 ) JO L 1, 3.1.1994, p. 3.

( 7 ) JO L 90, 28.3.2006, p. 2.

( 8 ) JO L 318, 27.11.1998, p. 8.

( 9 ) JO L 332, 30.11.2006, p. 21.

( 10 ) JO C 364, 18.12.2000, p. 1.

( 11 ) JO L 281, 23.11.1995, p. 31.

( 12 ) JO L 8, 12.1.2001, p. 1.

( 13 ) JO L 41, 14.2.2003, p. 26.

( 14 ) JO L 264, 25.9.2006, p. 13.

( 15 ) JO L 184, 17.7.1999, p. 23.

( 16 ) JO L 304, 14.11.2008, p. 70.

( 17 ) JO L 52, 22.2.1997, p. 1.

( 18 ) JO L 181, 28.6.1989, p. 47.

( 19 ) JO L 133, 18.5.2002, p. 7.

( 20 ) JO L 156, 30.4.2004, p. 1.

( 21 ) Decizia nr. 235/2008/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 11 martie 2008 de instituire a Comitetului consultativ european pentru guvernanță statistică (JO L 73, 15.3.2008, p. 17).

( 22 ) Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) Nr. 1605/2002 al Consiliului (JO L 298, 26.10.2012, p. 1).

( 23 ) Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 februarie 2011 de stabilire a normelor și principiilor generale privind mecanismele de control de către statele membre al exercitării competențelor de executare de către Comisie (JO L 55, 28.2.2011, p. 13).