02009L0148 — RO — 26.07.2019 — 001.001


Acest document are doar scop informativ și nu produce efecte juridice. Instituțiile Uniunii nu își asumă răspunderea pentru conținutul său. Versiunile autentice ale actelor relevante, inclusiv preambulul acestora, sunt cele publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și disponibile pe site-ul EUR-Lex. Aceste texte oficiale pot fi consultate accesând linkurile integrate în prezentul document.

►B

DIRECTIVA 2009/148/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI

din 30 noiembrie 2009

privind protecția lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la azbest la locul de muncă

(versiune codificată)

(Text cu relevanță pentru SEE)

(JO L 330 16.12.2009, p. 28)

Astfel cum a fost modificată prin:

 

 

Jurnalul Oficial

  NR.

Pagina

Data

►M1

REGULAMENTUL (UE) 2019/1243 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 20 iunie 2019

  L 198

241

25.7.2019
▼B

DIRECTIVA 2009/148/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI

din 30 noiembrie 2009

privind protecția lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la azbest la locul de muncă

(versiune codificată)

(Text cu relevanță pentru SEE)Articolul 1

(1)  Prezenta directivă are ca obiectiv protecția lucrătorilor împotriva riscurilor pentru sănătatea lor, inclusiv prevenirea acestor riscuri, care decurg sau pot decurge ca urmare a expunerii la azbest la locul de muncă.

Aceasta stabilește valorile limită ale expunerii respective, precum și alte dispoziții speciale.

(2)  Prezenta directivă nu aduce atingere dreptului statelor membre de a aplica sau de a adopta acte cu putere de lege și acte administrative care să asigure o protecție mai mare lucrătorilor, în special cu privire la înlocuirea azbestului cu produse înlocuitoare mai puțin periculoase.

Articolul 2

În sensul prezentei directive, termenul „azbest” desemnează următorii silicați fibroși:

(a) actinolit de azbest CAS nr. 77536-66-4 ( 1 );

(b) grünerit (amosit) de azbest CAS nr. 12172-73-5 (1) ;

(c) antofilit de azbest CAS nr. 77536-67-5 (1) ;

(d) crisotil CAS nr. 12001-29-5 (1) ;

(e) crocidolit CAS nr. 12001-28-4 (1) ;

(f) tremolit de azbest CAS nr. 77536-68-6 (1) .

Articolul 3

(1)  Prezenta directivă se aplică activităților în care lucrătorii sunt sau pot fi expuși în timpul lucrului la praf provenit din azbest sau din materiale care conțin azbest.

(2)  Pentru orice activitate care poate să prezinte un risc de expunere la praf provenit din azbest sau din materiale care conțin azbest, acest risc trebuie evaluat într-un mod care să permită determinarea naturii și a gradului de expunere a lucrătorilor la praful provenit din azbest sau din materiale care conțin azbest.

(3)  În cazul în care expunerea lucrătorului este sporadică și de mică intensitate și dacă din rezultatele evaluării riscurilor, menționată la alineatul (2), rezultă în mod clar că limita expunerii la azbest nu va fi depășită în aerul din zona de activitate, articolele 4, 18 și 19 pot să nu fie aplicate, atunci când munca implică:

(a) activități de întreținere de scurtă durată și discontinue, în care se manipulează numai materiale nefriabile;

(b) îndepărtarea fără deteriorare a unor materiale nedegradate, în care fibrele de azbest sunt legate strâns într-o matrice;

(c) încapsularea sau acoperirea cu înveliș protector a unor materiale care conțin azbest și care se află în stare bună;

(d) monitorizarea și controlul aerului, precum și prelevarea de probe pentru a determina dacă un anumit material conține azbest.

(4)  După consultarea partenerilor sociali, în conformitate cu legile și practicile naționale, statele membre stabilesc linii directoare practice pentru definirea expunerilor sporadice și a expunerilor de mică intensitate, astfel cum se prevede la alineatul (3).

(5)  Evaluarea menționată la alineatul (2) face obiectul unei consultări a lucrătorilor sau a reprezentanților acestora din întreprindere sau unitate și este revizuită, dacă există motive să se considere că este incorectă sau se produce o schimbare materială la locul de muncă.

Articolul 4

(1)  Sub rezerva articolului 3 alineatul (3), se adoptă măsurile menționate la alineatele (2)-(5).

(2)  Activitățile menționate la articolul 3 alineatul (1) trebuie să facă obiectul unui sistem de notificare gestionat de către autoritatea competentă a statului membru.

(3)  Notificarea menționată la alineatul (2) este transmisă de către angajator autorității competente a statului membru, înainte de începerea lucrărilor, în conformitate cu actele cu putere de lege și cu actele administrative de drept intern.

Notificarea trebuie să cuprindă cel puțin o descriere succintă a:

(a) amplasamentului șantierului;

(b) tipului și cantităților de azbest utilizate sau manipulate;

(c) activităților și procedeelor aplicate;

(d) numărului de lucrători implicați;

(e) datei de începere a lucrărilor și duratei activității;

(f) măsurilor luate pentru a limita expunerea lucrătorilor la azbest.

(4)  Lucrătorii sau reprezentanții acestora din întreprindere sau unitate au acces la documentele care fac obiectul notificării menționate la alineatul (2) referitoare la propria lor întreprindere sau unitate, în conformitate cu dreptul intern.

(5)  De fiecare dată când apare probabilitatea ca o modificare a condițiilor de muncă să conducă la o creștere semnificativă a expunerii la praf provenit din azbest sau din materiale care conțin azbest, trebuie transmisă o nouă notificare.

Articolul 5

Aplicarea azbestului prin pulverizare și procedeele de lucru care implică utilizarea de materiale fonoabsorbante sau izolante de joasă densitate (mai mică de 1 g/cm3), care conțin azbest, sunt interzise.

Fără a aduce atingere aplicării altor dispoziții comunitare privind comercializarea și folosirea azbestului, se interzic activitățile care expun lucrătorii la fibre de azbest în timpul extracției azbestului sau al fabricării și prelucrării produselor din azbest sau al fabricării și prelucrării produselor care conțin azbest adăugat în mod deliberat, cu excepția tratării și eliminării produselor provenite din demolare și îndepărtarea azbestului.

Articolul 6

Pentru toate activitățile prevăzute la articolul 3 alineatul (1), expunerea lucrătorilor la praf provenit din azbest sau din materiale care conțin azbest la locul de muncă trebuie redusă la minimum și, în orice caz, sub valoarea limită prevăzută la articolul 8, în special prin următoarele măsuri:

(a) numărul lucrătorilor expuși sau care pot fi expuși la praf provenit din azbest sau din materiale care conțin azbest trebuie limitat cât mai mult posibil;

(b) procesele de lucru trebuie concepute astfel încât să nu producă praf de azbest sau, dacă acest lucru se dovedește imposibil, să evite eliberarea de praf de azbest în aer;

(c) toate construcțiile și echipamentele implicate în tratarea azbestului trebuie să poată fi curățate și întreținute cu regularitate și eficacitate;

(d) azbestul sau materialele care conțin azbest și care pot produce praf trebuie depozitate și transportate în ambalaje etanșe adecvate;

(e) deșeurile trebuie colectate și eliminate de la locul de muncă cât mai rapid cu putință, în ambalaje etanșe adecvate, prevăzute cu etichete indicând că acestea conțin azbest; această măsură nu se aplică activităților miniere; astfel de deșeuri sunt tratate ulterior în conformitate cu Directiva 91/689/CEE a Consiliului din 12 decembrie 1991 privind deșeurile periculoase ( 2 ).

Articolul 7

(1)  În funcție de rezultatele evaluării inițiale a riscului și pentru a asigura respectarea valorii limită prevăzute la articolul 8, se efectuează cu regularitate măsurări ale concentrației de fibre de azbest în aer la locul de muncă.

(2)  Prelevarea de probe trebuie să fie reprezentativă pentru expunerea personală a lucrătorului la praful provenit din azbest sau din materiale care conțin azbest.

(3)  Prelevarea de probe se realizează după consultarea lucrătorilor sau a reprezentanților acestora din întreprindere sau unitate.

(4)  Prelevarea de probe se realizează de către personalul cu calificările necesare. Probele prelevate sunt ulterior analizate în conformitate cu alineatul (6), în laboratoare dotate cu echipamente de numărare a fibrelor.

(5)  Durata prelevării trebuie să fie astfel încât să se poată stabili expunerea reprezentativă pentru o perioadă de referință de 8 ore (un schimb) prin măsurări sau prin calcule ponderate în timp.

(6)  Numărarea fibrelor se realizează de preferință cu microscopul cu contrast de fază (PCM), în conformitate cu metoda recomandată de Organizația Mondială a Sănătății (OMS) în 1997 ( 3 ) sau cu orice altă metodă cu rezultate echivalente.

În scopul măsurării concentrației de azbest în aer, prevăzută în alineatul (1), se iau în considerare numai fibrele cu lungimea mai mare de 5 micrometri, lățimea mai mică de 3 micrometri și raportul lungime/lățime mai mare de 3:1.

Articolul 8

Angajatorii se asigură că nici un lucrător nu este expus la o concentrație de azbest în suspensie în aer de peste 0,1 fibre pe cm3, măsurată în raport cu o medie ponderată în timp pe o perioadă de 8 ore (TWA).

▼M1 —————

▼B

Articolul 10

(1)  În cazul în care valoarea limită prevăzută la articolul 8 este depășită, trebuie identificate cauzele depășirii și trebuie luate măsuri adecvate de remediere a situației cât mai curând posibil.

Nu pot fi continuate activitățile în sectoarele afectate până când nu au fost luate măsurile specifice de protecție a lucrătorilor în cauză.

(2)  Pentru verificarea eficacității măsurilor menționate la alineatul (1) primul paragraf, se efectuează imediat încă o determinare a concentrațiilor de azbest din aer.

(3)  În cazul în care expunerea nu poate fi redusă prin alte mijloace, iar respectarea valorii limită impune utilizarea echipamentului respirator de protecție individuală, acesta nu poate fi permanent și trebuie să fie menținut la minimul necesar pentru fiecare lucrător. Pentru orice perioadă necesitând purtarea unui echipament respirator de protecție individuală, se prevăd pauze în funcție de constrângerile fizice și climaterice și, după caz, în acord cu lucrătorii sau reprezentanții acestora din întreprindere sau unitate, în conformitate cu legile și practicile naționale.

Articolul 11

Înainte de începerea lucrărilor de demolare sau de întreținere, angajatorii iau toate măsurile, la nevoie prin obținerea de informații de la proprietarii construcțiilor, pentru a identifica materialele care pot conține azbest.

Dacă există cea mai mică îndoială privind prezența azbestului într-un material sau într-o construcție, se respectă dispozițiile aplicabile din prezenta directivă.

Articolul 12

În cazul anumitor activități precum demolarea, îndepărtarea azbestului, repararea și întreținerea, pentru care se estimează că valoarea limită prevăzută la articolul 8 va fi depășită în pofida utilizării măsurilor tehnice preventive de limitare a conținutului de azbest în aer, angajatorul definește măsurile destinate să asigure protecția lucrătorilor pe durata activităților, în special următoarele:

(a) lucrătorii sunt dotați cu echipament respirator individual adecvat și cu alte echipamente de protecție individuală, pe care trebuie să le poarte;

(b) se montează panouri de avertizare prin care se indică faptul că se estimează depășirea valorii limită prevăzute la articolul 8; și

(c) se împiedică răspândirea prafului provenit din azbest sau din materiale care conțin azbest în afara construcției sau a zonei de lucru.

Lucrătorii sau reprezentanții acestora din întreprindere sau unitate sunt consultați cu privire la măsurile respective înainte de desfășurarea activităților în cauză.

Articolul 13

(1)  Se elaborează un plan de lucru înainte de începerea lucrărilor de demolare sau de evacuare a azbestului și a produselor care conțin azbest din clădiri, structuri, echipamente sau instalații sau de pe nave.

(2)  Planul menționat la alineatul (1) trebuie să prevadă măsurile necesare pentru asigurarea siguranței și sănătății lucrătorilor la locul de muncă.

Planul trebuie să prevadă, în special, că:

(a) azbestul și/sau produsele care conțin azbest sunt eliminate înainte de aplicarea tehnicilor de demolare, cu excepția cazului în care aceasta ar conduce la un risc mai mare pentru lucrători decât dacă azbestul și/sau materialele care conțin azbest ar fi lăsate unde sunt;

(b) dacă este necesar, se furnizează echipamentul de protecție individuală prevăzut la articolul 12 primul paragraf litera (a);

(c) atunci când se încheie lucrările de îndepărtare a azbestului sau de demolare, se verifică absența riscurilor datorate expunerii la azbest la locul de muncă, în conformitate cu legile și practicile naționale.

La solicitarea autorităților competente, planul cuprinde informații despre următoarele:

(a) natura și durata probabilă a lucrărilor;

(b) locul unde se desfășoară lucrările;

(c) metodele aplicate, atunci când lucrările presupun manipularea azbestului sau a unor materiale care conțin azbest;

(d) caracteristicile echipamentului folosit pentru:

(i) protecția și decontaminarea celor ce efectuează activitatea;

(ii) protecția altor persoane prezente la locul de muncă sau în apropierea acestuia.

(3)  La solicitarea autorităților competente, planul menționat la alineatul (1) trebuie adus la cunoștința acestora înainte de începerea activității avute în vedere.

Articolul 14

(1)  Angajatorii au obligația de a prevedea o formare profesională adecvată pentru toți lucrătorii care sunt sau pot fi expuși la praf provenit din azbest sau din materiale care conțin azbest. Această formare profesională trebuie asigurată la intervale regulate și fără costuri pentru lucrători.

(2)  Conținutul formării profesionale trebuie să fie ușor de înțeles pentru lucrători. El trebuie să le permită să-și însușească cunoștințele și competențele necesare în materie de prevenire și de securitate, în special în ceea ce privește:

(a) proprietățile azbestului și efectele sale asupra sănătății, inclusiv efectul de sinergie cu fumatul;

(b) tipurile de produse și materiale care pot conține azbest;

(c) operațiunile care pot conduce la expunere la azbest și importanța controalelor preventive pentru reducerea la minimum a expunerii;

(d) practicile profesionale sigure, controalele și echipamentele de protecție;

(e) rolul adecvat, alternativele, alegerea, limitările și modul corect de utilizare a echipamentului respirator;

(f) procedurile de urgență;

(g) procedurile de decontaminare;

(h) eliminarea deșeurilor;

(i) cerințele în materie de control medical.

(3)  Liniile directoare practice pentru formarea lucrătorilor care se ocupă de îndepărtarea azbestului se elaborează la nivel comunitar.

Articolul 15

Înainte de a executa lucrări de demolare sau de îndepărtare a azbestului, întreprinderile trebuie să facă dovada capacității lor în acest domeniu. Dovada se stabilește în conformitate cu legile și/sau practicile naționale.

Articolul 16

(1)  Pentru toate activitățile menționate la articolul 3 alineatul (1) și sub rezerva articolului 3 alineatul (3), se iau măsurile corespunzătoare pentru a garanta următoarele:

(a) locurile în care se desfășoară activitățile menționate anterior îndeplinesc următoarele condiții:

(i) sunt demarcate în mod clar și semnalizate cu panouri de avertizare;

(ii) nu sunt accesibile lucrătorilor, alții decât cei care, prin natura activității sau a îndatoririlor lor, trebuie să intre acolo;

(iii) constituie sectoare în care ar trebui să nu se fumeze;

(b) se amenajează sectoare separate unde lucrătorii pot mânca și bea, fără riscul contaminării cu praf de azbest;

(c) lucrătorii sunt dotați cu îmbrăcăminte de lucru sau de protecție specifică; îmbrăcămintea de lucru sau de protecție respectivă rămâne în întreprindere. Aceasta poate fi, cu toate acestea, curățată în unități din afara întreprinderii care sunt utilate pentru acest tip de activitate, dacă întreprinderea însăși nu efectuează curățarea; în această situație, îmbrăcămintea este transportată în recipiente închise;

(d) sunt prevăzute locuri separate de păstrare pentru îmbrăcămintea de lucru sau de protecție și pentru îmbrăcămintea de stradă;

(e) se asigură punerea la dispoziția lucrătorilor de amenajări corespunzătoare și specifice incluzând dușuri, în cazul operațiunilor cu praf;

(f) echipamentul de protecție se lasă într-un loc bine stabilit și se verifică și se curăță după fiecare utilizare; se iau măsurile corespunzătoare pentru repararea sau înlocuirea echipamentului defect înainte de o nouă utilizare.

(2)  Lucrătorii nu suportă costul măsurilor adoptate în temeiul alineatului (1).

Articolul 17

(1)  Pentru activitățile menționate la articolul 3 alineatul (1), se iau măsurile corespunzătoare pentru a garanta că lucrătorii sau reprezentanții acestora din întreprindere sau unitate primesc informațiile corespunzătoare cu privire la:

(a) posibilele riscuri pentru starea de sănătate datorită expunerii la praful provenit din azbest sau din materialele care conțin azbest;

(b) existența valorilor limită legale și necesitatea supravegherii atmosferei;

(c) condițiile de igienă, inclusiv necesitatea abținerii de la fumat;

(d) precauțiile necesare cu privire la purtarea și utilizarea echipamentului și îmbrăcămintei de protecție;

(e) precauții speciale destinate minimizării expunerii la azbest.

(2)  În afară de măsurile menționate la alineatul (1) și sub rezerva articolului 3 alineatul (3), se iau măsurile corespunzătoare pentru a garanta următoarele:

(a) lucrătorii sau reprezentanții acestora din întreprindere sau unitate au acces la rezultatele determinărilor de concentrație a azbestului din aer și primesc explicații cu privire la importanța acestor rezultate;

(b) dacă rezultatele depășesc valoarea limită stabilită la articolul 8, lucrătorii în cauză sau reprezentanții acestora din întreprindere sau unitate sunt informați cât mai repede posibil despre aceste depășiri și cauzele lor, iar lucrătorii sau reprezentanții acestora din întreprindere sau unitate sunt consultați cu privire la măsurile care urmează să fie luate sau, în situații de urgență, sunt informați despre măsurile adoptate.

Articolul 18

(1)  Sub rezerva articolului 3 alineatul (3), se adoptă măsurile menționate la alineatele (2)-(5).

▼M1

(2)  Trebuie să se asigure evaluarea stării de sănătate a fiecărui lucrător înainte de expunerea la praful provenit din azbest sau din materialele care conțin azbest la locul de muncă.

Această evaluare trebuie să includă un examen specific al plămânilor. Anexa I oferă recomandări practice pe care statele membre le pot consulta pentru supravegherea clinică a lucrătorilor. Comisia este împuternicită să adopte, acte delegate în conformitate cu articolul 18a în ceea ce privește modificarea anexei I, în vederea adaptării sale la progresele tehnice.

În cazuri excepționale și justificate în mod corespunzător, care implică riscuri iminente, directe și grave pentru sănătatea și siguranța fizice ale lucrătorilor și ale altor persoane, atunci când din motive imperioase de urgență este necesară luarea de măsuri într-un interval de timp foarte scurt, actelor delegate adoptate în temeiul prezentului articol li se aplică procedura prevăzută la articolul 18b.

O nouă evaluare trebuie asigurată cel puțin o dată la fiecare trei ani, pe întreaga durată a expunerii.

Se întocmesc fișe medicale individuale, în conformitate cu legile și practicile naționale, pentru fiecare lucrător menționat la primul paragraf.

▼B

(3)  Ca urmare a supravegherii clinice menționate la alineatul (2) al doilea paragraf, medicul sau autoritatea răspunzătoare de supravegherea medicală a lucrătorilor se pronunță, în conformitate cu dreptul intern, cu privire la eventualele măsuri individuale de protecție sau de prevenire care trebuie adoptate sau determină respectivele măsuri.

Măsurile respective pot include, dacă este cazul, retragerea lucrătorului în cauză de la orice expunere la azbest.

(4)  Lucrătorilor trebuie să li se furnizeze informații și consiliere privind orice evaluare a stării lor de sănătate la care pot fi supuși după încheierea expunerii la azbest.

Medicul sau autoritatea care răspunde de supravegherea medicală a lucrătorilor poate recomanda continuarea supravegherii medicale după încetarea expunerii, pe durata pe care o consideră necesară pentru a proteja sănătatea persoanei în cauză.

Continuarea supravegherii are loc în conformitate cu legile și/sau practicile naționale.

(5)  Lucrătorul sau angajatorul în cauză pot solicita o revizie a evaluărilor menționate la alineatul (3), în conformitate cu dreptul intern.

▼M1

Articolul 18a

(1)  Competența de a adopta acte delegate se conferă Comisiei în condițiile prevăzute la prezentul articol.

(2)  Competența de a adopta acte delegate menționată la articolul 18 alineatul (2) se conferă Comisiei pentru o perioadă de cinci ani de la 26 iulie 2019. Comisia elaborează un raport privind delegarea de competențe cu cel puțin nouă luni înainte de încheierea perioadei de cinci ani. Delegarea de competențe se prelungește tacit cu perioade de timp identice, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul se opune prelungirii respective cu cel puțin trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade.

(3)  Delegarea de competențe menționată la articolul 18 alineatul (2) poate fi revocată oricând de Parlamentul European sau de Consiliu. O decizie de revocare pune capăt delegării de competențe specificate în decizia respectivă. Decizia produce efecte din ziua care urmează datei publicării acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de la o dată ulterioară menționată în decizie. Decizia nu aduce atingere actelor delegate care sunt deja în vigoare.

(4)  Înainte de adoptarea unui act delegat, Comisia consultă experții desemnați de fiecare stat membru în conformitate cu principiile prevăzute în Acordul interinstituțional din 13 aprilie 2016 privind o mai bună legiferare ( 4 ).

(5)  De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică simultan Parlamentului European și Consiliului.

(6)  Un act delegat adoptat în temeiul articolului 18 alineatul (2) intră în vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul European și nici Consiliul nu au formulat obiecții în termen de două luni de la notificarea acestuia către Parlamentul European și Consiliu sau în cazul în care, înaintea expirării termenului respectiv, Parlamentul European și Consiliul au informat Comisia că nu vor formula obiecții. Respectivul termen se prelungește cu două luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.

Articolul 18b

(1)  Actele delegate adoptate în temeiul prezentului articol intră imediat în vigoare și se aplică atât timp cât nu se formulează nicio obiecție în conformitate cu alineatul (2). Notificarea unui act delegat transmisă Parlamentului European și Consiliului prezintă motivele pentru care s-a recurs la procedura de urgență.

(2)  Atât Parlamentul European, cât și Consiliul pot formula obiecții cu privire la un act delegat în conformitate cu procedura menționată la articolul 18a alineatul (6). Într-un astfel de caz, Comisia abrogă actul imediat ce Parlamentul European sau Consiliul își notifică decizia de a formula obiecții.

▼B

Articolul 19

(1)  Sub rezerva articolului 3 alineatul (3), se adoptă măsurile menționate la alineatele (2), (3) și (4).

(2)  Angajatorul trebuie să înscrie lucrătorii abilitați să desfășoare activitățile menționate la articolul 3 alineatul (1) într-un registru, în care să se precizeze natura și durata activității și expunerea la care sunt supuși aceștia. Medicul și autoritatea răspunzătoare de supravegherea medicală au acces la registrul respectiv. Fiecare lucrător are acces la rezultatele din registru referitoare la propria persoană. Lucrătorii sau reprezentanții acestora din întreprindere sau unitate au acces la informațiile colective anonime din registru.

(3)  Registrul menționat la alineatul (2) și dosarele medicale individuale prevăzute la articolul 18 alineatul (2) al patrulea paragraf se păstrează cel puțin 40 de ani de la încetarea expunerii, în conformitate cu legile și/sau practicile naționale.

(4)  Documentele prevăzute la alineatul (3) se pun la dispoziția autorității responsabile în cazurile în care întreprinderea își încetează activitatea, în conformitate cu legile și/sau practicile naționale.

Articolul 20

Statele membre prevăd sancțiuni corespunzătoare aplicabile în cazul încălcării legislației naționale adoptate în temeiul prezentei directive. Sancțiunile respective trebuie să fie eficace, proporționale și disuasive.

Articolul 21

Statele membre țin evidența cazurilor recunoscute de azbestoză și mezoteliom.

Articolul 22

La fiecare cinci ani, statele membre transmit Comisiei un raport cu privire la punerea în aplicare a prezentei directive sub forma unui capitol specific din raportul unic prevăzut la articolul 17a alineatele (1), (2) și (3) din Directiva 89/391/CEE care servește drept bază pentru evaluarea care trebuie să fie efectuată de către Comisie în conformitate cu articolul 17a alineatul (4) din directiva respectivă.

Articolul 23

Comisiei îi sunt comunicate de către statele membre dispozițiile de drept intern pe care acestea le adoptă în domeniul reglementat de prezenta directivă.

Articolul 24

Directiva 83/477/CEE, astfel cum a fost modificată prin directivele menționate în anexa II, se abrogă, fără a aduce atingere obligațiilor statelor membre în ceea ce privește termenele de transpunere în dreptul intern a directivelor menționate în anexa II partea B.

Trimiterile la directiva abrogată se interpretează ca trimiteri la prezenta directivă și se citesc în conformitate cu tabelul de corespondență din anexa III.

Articolul 25

Prezenta directivă intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Articolul 26

Prezenta directivă se adresează statelor membre.
ANEXA I

Recomandări practice pentru controlul clinic al lucrătorilor, prevăzut la articolul 18 alineatul (2) al doilea paragraf

1. Cunoștințele actuale arată că expunerea la fibre de azbest libere poate duce la următoarele maladii:

 azbestoză;

 mezoteliom;

 cancer pulmonar;

 cancer gastrointestinal.

2. Medicul și/sau autoritatea răspunzătoare de supravegherea medicală a lucrătorilor expuși la azbest trebuie să cunoască condițiile de expunere sau particularitățile fiecărui lucrător.

3. Examinarea sănătății lucrătorilor se desfășoară în conformitate cu principiile și practicile medicinii muncii. Ea cuprinde cel puțin următoarele măsurări:

 întocmirea dosarului medical și profesional al lucrătorului;

 o discuție personală;

 o examinare clinică generală, în special a toracelui;

 teste ale funcției respiratorii (spirometrie și curba debit-volum).

Medicul și/sau autoritatea care răspunde de controlul sănătății hotărăște cu privire la examinări suplimentare, cum ar fi testele citologice ale sputei sau o radiografie toracică sau o tomodensitometrie, pe baza celor mai recente cunoștințe în materie de medicină a muncii.
ANEXA II

PARTEA A

Directiva abrogată și lista modificărilor ulterioare

(menționate la articolul 24)Directiva 83/477/CEE a Consiliului

(JO L 263, 24.9.1983, p. 25)

 

Directiva 91/382/CEE a Consiliului

(JO L 206, 29.7.1991, p. 16)

 

Directiva 98/24/CE a Consiliului

(JO L 131, 5.5.1998, p. 11)

numai articolul 13 alineatul (2)

Directiva 2003/18/CE a Parlamentului European și a Consiliului

(JO L 97, 15.4.2003, p. 48)

 

Directiva 2007/30/CE a Parlamentului European și a Consiliului

(JO L 165, 27.6.2007, p. 21)

numai articolul 2 alineatul (1)

PARTEA B

Termene de transpunere în dreptul intern

(menționate la articolul 24)Directiva

Data limită de transpunere

83/477/CEE

31 decembrie 1986 (1)

91/382/CEE

1 ianuarie 1993 (2)

98/24/CE

5 mai 2001

2003/18/CE

14 aprilie 2006

2007/30/CE

31 decembrie 2012

(1)   Această dată este înlocuită cu data de 31 decembrie 1989 în ceea ce privește activitățile miniere cu azbest.

(2)   Pentru Grecia, data de transpunere a directivei este 1 ianuarie 1996. Cu toate acestea, data de transpunere a dispozițiilor privind activitățile miniere cu azbest este1 ianuarie 1996 pentru toate statele membre și 1 ianuarie 1999 pentru Grecia.
ANEXA IIITabel de corespondență

Directiva 83/477/CEE

Prezenta directivă

Articolul 1 alineatul (1)

Articolul 1 alineatul (1)

Articolul 1 alineatul (2)

Articolul 1 alineatul (3)

Articolul 1 alineatul (2)

Articolul 2 de la prima liniuță la a șasea liniuță

Articolul 2 literele (a)-(f)

Articolul 3 alineatele (1)-(3)

Articolul 3 alineatele (1)-(3)

Articolul 3 alineatul (3a)

Articolul 3 alineatul (4)

Articolul 3 alineatul (4)

Articolul 3 alineatul (5)

Articolul 4 teza introductivă

Articolul 4 alineatul (1)

Articolul 4 punctul 1

Articolul 4 alineatul (2)

Articolul 4 punctul 2

Articolul 4 alineatul (3)

Articolul 4 punctul 3

Articolul 4 alineatul (4)

Articolul 4 punctul 4

Articolul 4 alineatul (5)

Articolul 5

Articolul 5

Articolul 6 punctele 1-5

Articolul 6 literele (a)-(e)

Articolele 7 și 8

Articolele 7 și 8

Articolul 9 alineatul (2)

Articolul 9

Articolul 10

Articolul 10

Articolul 10a

Articolul 11

Articolul 11 alineatele (1) și (2)

Articolul 12 primul și al doilea paragraf

Articolul 12 alineatul (1)

Articolul 13 alineatul (1)

Articolul 12 alineatul (2) primul paragraf

Articolul 13 alineatul (2) primul paragraf

Articolul 12 alineatul (2) al doilea paragraf prima liniuță

Articolul 13 alineatul (2) al doilea paragraf litera (a)

Articolul 12 alineatul (2) al doilea paragraf a doua liniuță

Articolul 13 alineatul (2) al doilea paragraf litera (b)

Articolul 12 alineatul (2) al doilea paragraf a treia liniuță

Articolul 13 alineatul (2) al doilea paragraf litera (c)

Articolul 12 alineatul (2) al treilea paragraf prima liniuță

Articolul 13 alineatul (2) al treilea paragraf litera (a)

Articolul 12 alineatul (2) al treilea paragraf a doua liniuță

Articolul 13 alineatul (2) al treilea paragraf litera (b)

Articolul 12 alineatul (2) al treilea paragraf a treia liniuță

Articolul 13 alineatul (2) al treilea paragraf litera (c)

Articolul 12 alineatul (2) al treilea paragraf a patra liniuță

Articolul 13 alineatul (2) al treilea paragraf litera (d)

Articolul 12 alineatul (2) al treilea paragraf a patra liniuță prima subliniuță

Articolul 13 alineatul (2) al treilea paragraf litera (d) punctul (i)

Articolul 12 alineatul (2) al treilea paragraf a patra liniuță a doua subliniuță

Articolul 13 alineatul (2) al treilea paragraf litera (d) punctul (ii)

Articolul 12 alineatul (3)

Articolul 13 alineatul (3)

Articolul 12a

Articolul 14

Articolul 12b

Articolul 15

Articolul 13 alineatul (1) litera (a)

Articolul 16 alineatul (1) litera (a)

Articolul 13 alineatul (1) litera (b)

Articolul 16 alineatul (1) litera (b)

Articolul 13 alineatul (1) litera (c) punctele (i) și (ii)

Articolul 16 alineatul (1) litera (c)

Articolul 13 alineatul (1) litera (c) punctul (iii)

Articolul 16 alineatul (1) litera (d)

Articolul 13 alineatul (1) litera (c) punctul (iv)

Articolul 16 alineatul (1) litera (e)

Articolul 13 alineatul (1) litera (c) punctul (v)

Articolul 16 alineatul (1) litera (f)

Articolul 13 alineatul (2)

Articolul 16 alineatul (2)

Articolul 14 alineatul (1) teza introductivă

Articolul 17 alineatul (1) teza introductivă

Articolul 14 alineatul (1) de la prima la a cincea liniuță

Articolul 17 alineatul (1) literele (a)-(e)

Articolul 14 alineatul (2)

Articolul 17 alineatul (2)

Articolul 15 teza introductivă

Articolul 18 alineatul (1)

Articolul 15 punctele1-4

Articolul 18 alineatele (2)-(5)

Articolul 16 teza introductivă

Articolul 19 alineatul (1)

Articolul 16 punctele 1-3

Articolul 19 alineatele (2)-(4)

Articolul 16a

Articolul 20

Articolul 17

Articolul 21

Articolul 17a

Articolul 22

Articolul 18 alineatul (1)

Articolul 18 alineatul (2)

Articolul 23

Articolul 24

Articolul 25

Articolul 19

Articolul 26

Anexa II

Anexa I

Anexa II

Anexa III( 1 ) Numărul din registrul Chemical Abstract Service (CAS).

( 2 ) JO L 377, 31.12.1991, p. 20.

( 3 ) Determinarea concentrației de fibre în suspensie din aer. Metodă recomandată: microscopia optică cu contrast de fază (numărare pe membrană filtrantă), ISBN 92-4-154496-1, OMS, Geneva, 1997.

( 4 ) JO L 123, 12.5.2016, p. 1.