2009L0147 — RO — 01.07.2013 — 001.001


Acest document reprezintă un instrument de documentare, iar instituţiile nu îşi asumă responsabilitatea pentru conţinutul său.

►B

DIRECTIVA 2009/147/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI

din 30 noiembrie 2009

privind conservarea păsărilor sălbatice

(versiune codificată)

(JO L 020, 26.1.2010, p.7)

Astfel cum a fost modificat prin:

 

 

Jurnalul Oficial

  No

page

date

►M1

DIRECTIVA 2013/17/UE A CONSILIULUI din 13 mai 2013

  L 158

193

10.6.2013
▼B

DIRECTIVA 2009/147/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI

din 30 noiembrie 2009

privind conservarea păsărilor sălbatice

(versiune codificată)PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 175 alineatul (1),

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European ( 1 ),

hotărând în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din tratat ( 2 ),

întrucât:

(1)

Directiva 79/409/CEE a Consiliului din 2 aprilie 1979 privind conservarea păsărilor sălbatice ( 3 ) a fost modificată de mai multe ori și în mod substanțial ( 4 ). Este necesar, din motive de claritate și de coerență, să se codifice directiva menționată.

(2)

Decizia nr. 1600/2002/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 22 iulie 2002 de stabilire a celui de al șaselea program comunitar de acțiune pentru mediu ( 5 ) impune acțiuni specifice pentru biodiversitate, inclusiv pentru protecția păsărilor și a habitatelor acestora.

(3)

Se constată o scădere, uneori chiar foarte rapidă, a efectivului dintr-un mare număr de specii de păsări sălbatice care se găsesc în mod natural pe teritoriul european al statelor membre. Acest declin reprezintă o amenințare gravă pentru conservarea mediului natural, în special din cauza echilibrelor biologice care sunt astfel amenințate.

(4)

Speciile de păsări sălbatice care se găsesc în mod natural pe teritoriul european al statelor membre sunt în majoritate specii migratoare. Astfel de specii constituie un patrimoniu comun și protecția eficientă a păsărilor este o problemă transfrontalieră tipică legată de mediu, care implică responsabilități comune.

(5)

Este necesar să se asigure conservarea speciilor de păsări sălbatice care se găsesc în mod natural pe teritoriul european al statelor membre, în vederea îndeplinirii obiectivelor comunitare privind îmbunătățirea condițiilor de viață și dezvoltarea durabilă.

(6)

Măsurile care trebuie luate se aplică diferiților factori care pot afecta efectivele de păsări, și anume consecințelor activităților umane, în special distrugerii și poluării habitatelor păsărilor, capturării și omorârii de către om și comerțului care rezultă din astfel de practici. Stringența acestor măsuri trebuie adaptată la situația diferitelor specii în cadrul politicii de conservare.

(7)

Prin conservare se urmărește protecția și gestionarea pe termen lung a resurselor naturale ca parte integrantă a patrimoniului popoarelor europene. Prin conservare se pot controla resursele naturale, precum și utilizarea acestora pe baza măsurilor necesare pentru menținerea și adaptarea pe cât este posibil a echilibrelor naturale dintre specii.

(8)

Conservarea, menținerea sau restaurarea unei diversități suficiente și a unei suprafețe suficiente pentru habitate este esențială pentru conservarea tuturor speciilor de păsări. Pentru anumite specii de păsări trebuie să se prevadă măsuri de conservare speciale în privința habitatelor acestora pentru a li se asigura supraviețuirea și reproducerea în aria de răspândire. Astfel de măsuri trebuie să ia în considerare și speciile migratoare și trebuie să fie coordonate în vederea stabilirii unui cadru coerent.

(9)

Pentru a împiedica interesele comerciale să exercite o presiune nocivă la nivelul exploatării, este necesar să se introducă o interdicție generală de comercializare, iar orice derogare să se limiteze numai la acele specii a căror situație biologică o permite, luându-se în considerare condițiile specifice din fiecare regiune.

(10)

Datorită efectivului populației, a distribuției geografice și a ratei de reproducere pe întreg teritoriul Comunității, anumite specii pot face obiectul vânătorii, ceea ce constituie un tip acceptabil de exploatare, în măsura în care se stabilesc și se respectă anumite limite, astfel de acțiuni de vânătoare trebuind să fie compatibile cu menținerea populației din speciile respective la un nivel satisfăcător.

(11)

Mijloacele, dispozitivele sau metodele de capturare sau de omorâre pe scară largă sau în mod neselectiv, precum și vânarea din anumite mijloace de transport trebuie interzise din cauza presiunii excesive pe care o exercită sau o pot exercita asupra efectivelor din speciile respective.

(12)

În funcție de importanța care poate fi acordată unor situații specifice, trebuie să se prevadă posibilitatea acordării de derogări în anumite condiții și sub rezerva monitorizării de către Comisie.

(13)

Conservarea păsărilor și, în special, a păsărilor migratoare prezintă încă probleme care impun continuarea cercetării științifice. Această cercetare oferă și posibilitatea de a evalua eficiența măsurilor luate.

(14)

Trebuie să se urmărească, prin consultare cu Comisia, că introducerea de orice specii de păsări sălbatice care nu se găsesc în mod natural pe teritoriul european al statelor membre nu dăunează florei și faunei locale.

(15)

Comisia pregătește și transmite statelor membre, la intervale de trei ani, un raport de sinteză pe baza informațiilor furnizate de către statele membre cu privire la aplicarea unor prevederi de drept intern adoptate în temeiul prezentei directive.

(16)

Trebuie adoptate măsurile necesare pentru punerea în aplicare a prezentei directive în conformitate cu Decizia 1999/468/CE a Consiliului din 28 iunie 1999 de stabilire a normelor privind exercitarea competențelor de executare conferite Comisiei ( 6 ).

(17)

Comisia ar trebui, în special, să fie împuternicită să modifice anumite anexe în funcție de progresele științifice și tehnice. Deoarece măsurile respective au un domeniu general de aplicare și sunt destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentei directive, acestea trebuie să fie adoptate în conformitate cu procedura de reglementare cu control prevăzută la articolul 5a din Decizia 1999/468/CE.

(18)

Prezenta directivă nu ar trebui să aducă atingere obligațiilor statelor membre privind termenele de transpunere în dreptul național a directivelor menționate în anexa VI partea B,

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:Articolul 1

(1)  Prezenta directivă se referă la conservarea tuturor speciilor de păsări care se găsesc în stare sălbatică pe teritoriul european al statelor membre în care este aplicabil tratatul. Directiva reglementează protejarea, gestionarea și controlul asupra acestor specii și stabilește normele pentru exploatarea acestora.

(2)  Prezenta directivă se aplică păsărilor, precum și ouălor, cuiburilor și habitatelor acestora.

Articolul 2

Statele membre iau măsurile necesare pentru a menține populația speciilor menționate la articolul 1 la un nivel care să îndeplinească condițiile ecologice, științifice și culturale, ținând seama în același timp de condițiile economice și de recreere sau pentru a adapta populația acestor specii la nivelul respectiv.

Articolul 3

(1)  Ținând seama de cerințele articolului 2, statele membre iau măsurile care se impun pentru a conserva, menține sau restabili o diversitate și o suprafață pentru habitate suficientă pentru toate speciile de păsări menționate la articolul 1.

(2)  Conservarea, menținerea și restabilirea biotopurilor și a habitatelor presupun în primul rând următoarele măsuri:

(a) crearea unor arii protejate;

(b) întreținerea și gestionarea habitatelor situate în interiorul și în afara zonelor de protecție, conform imperativelor ecologice;

(c) restabilirea biotopurilor distruse;

(d) crearea de biotopuri.

Articolul 4

(1)  Speciile menționate în anexa I constituie obiectul unor măsuri speciale de conservare a habitatelor acestora pentru a li se asigura supraviețuirea și reproducerea în aria de răspândire.

În acest context, se ține seama de următoarele specii de păsări:

(a) specii pe cale de dispariție;

(b) specii vulnerabile la anumite schimbări ale habitatului lor;

(c) specii considerate rare din cauza efectivului redus al populațiilor sau a distribuției locale limitate;

(d) alte specii care necesită o atenție specială din cauza naturii specifice a habitatului lor.

Tendințele și variațiile efectivului populațiilor sunt luate în considerare ca bază pentru evaluare.

Statele membre clasifică în special cele mai adecvate teritorii, ca număr și suprafață, ca arii de protecție specială pentru conservarea acestor specii, ținând seama de condițiile de protecție din zona geografică maritimă și de uscat în care se aplică prezenta directivă.

(2)  Statele membre iau măsuri similare pentru speciile migratoare care apar în mod regulat și nu sunt cuprinse în anexa I, având în vedere nevoia acestora de protecție în zona geografică maritimă și de uscat în care se aplică prezenta directivă, în ceea ce privește zonele de înmulțire, arealul de schimbare a penelor și zonele de hibernare a acestor specii, precum și punctele de popas de-a lungul rutelor lor de migrare. În acest scop, statele membre acordă o atenție specială protecției zonelor umede, în special zonelor umede de importanță internațională.

(3)  Statele membre transmit Comisiei toate informațiile relevante pentru ca aceasta să poată lua inițiativele corespunzătoare în vederea coordonării necesare pentru ca zonele menționate anterior la alineatele (1) și (2) să formeze un tot unitar care să îndeplinească cerințele de protecție pentru acele specii în zona geografică maritimă și de uscat în care se aplică prezenta directivă.

(4)  Statele membre iau măsurile corespunzătoare pentru a evita, în zonele de protecție menționate la alineatele (1) și (2), poluarea sau deteriorarea habitatelor sau orice alt efect negativ asupra păsărilor, în măsura în care acestea au relevanță în contextul obiectivelor prezentului articol. Statele membre depun eforturi pentru a evita poluarea sau deteriorarea habitatelor și în afara zonelor de protecție.

Articolul 5

Fără a se aduce atingere articolelor 7 și 9, statele membre iau măsurile impuse pentru a stabili un sistem de protecție pentru toate speciile de păsări menționate la articolul 1, interzicând în special următoarele:

(a) omorârea sau capturarea deliberată a speciilor respective, indiferent de metoda utilizată;

(b) distrugerea sau producerea de daune în mod deliberat asupra cuiburilor sau ouălor sau eliminarea cuiburilor;

(c) culegerea ouălor din natură și păstrarea acestora, chiar dacă sunt goale;

(d) perturbarea deliberată a acestor păsări, în special în perioada de reproducere sau de maturizare, dacă o astfel de perturbare este relevantă în contextul obiectivelor prezentei directive;

(e) ținerea în captivitate a păsărilor din specii a căror vânare și capturare este interzisă.

Articolul 6

(1)  Fără a se aduce atingere dispozițiilor alineatelor (2) și (3), statele membre interzic, pentru toate speciile de păsări menționate la articolul 1, vânzarea, transportul în scopul vânzării, păstrarea în scopul vânzării și oferirea spre vânzare a păsărilor vii sau moarte și a oricăror părți ale păsărilor sau produselor aviare ușor de recunoscut.

(2)  Activitățile prevăzute la alineatul (1) nu sunt interzise în cazul speciilor menționate în anexa III partea A, cu condiția ca păsările să fi fost omorâte ori capturate prin mijloace legale sau să fi fost obținute prin mijloace legale.

(3)  În cazul speciilor menționate în anexa III partea B, statele membre pot permite desfășurarea pe teritoriul lor a activităților menționate la alineatul (1), stabilind anumite restricții, cu condiția ca păsările să fi fost omorâte ori capturate prin mijloace legale sau să fi fost obținute prin mijloace legale.

Statele membre care doresc să acorde astfel de autorizații consultă în prealabil Comisia pentru a verifica, împreună cu aceasta, dacă comercializarea exemplarelor din aceste specii va duce sau se poate anticipa în mod rezonabil că ar putea duce la amenințarea efectivelor de populație, a distribuției geografice sau a ratei de reproducere a acestor specii pe întreg teritoriul Comunității. În cazul în care, în urma analizării, se arată că autorizația preconizată ar duce, în opinia Comisiei, la o astfel de amenințare asupra uneia dintre speciile menționate anterior sau la posibilitatea ca aceasta să fie astfel amenințată, Comisia înaintează statului membru respectiv o recomandare argumentată corespunzător, exprimându-și opoziția față de comercializarea speciilor în cauză. În cazul în care consideră că nu există astfel de riscuri, Comisia informează statul membru cu privire la aceasta.

Recomandarea Comisiei se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Statele membre care acordă autorizația în baza prezentului alineat verifică la intervale regulate dacă sunt îndeplinite în continuare condițiile care reglementează acordarea acestei autorizații.

Articolul 7

(1)  Datorită efectivului populației, a distribuției geografice și a ratei de reproducere pe întreg teritoriul Comunității, speciile menționate în anexa II pot face obiectul vânătorii în cadrul legislației naționale. Statele membre se asigură că vânarea acestor specii nu aduce atingere eforturilor de conservare în aria lor de răspândire.

(2)  Speciile menționate în anexa II partea A pot fi vânate în zona geografică maritimă și de uscat în care se aplică prezenta directivă.

(3)  Speciile menționate în anexa II partea B pot fi vânate numai în statele membre în dreptul cărora sunt indicate.

(4)  Statele membre se asigură că practicarea vânătorii, inclusiv a vânătorii cu șoimi, desfășurată conform măsurilor de drept intern în vigoare, respectă principiile de utilizare rațională și de control echilibrat ecologic al speciilor de păsări respective și că această practică este compatibilă cu măsurile ce decurg din articolul 2, cu privire la populațiile acestor specii, în special ale speciilor migratoare.

Statele membre se asigură în special că speciile cărora li se aplică legislația privind vânătoarea nu sunt vânate în perioada de maturizare, nici în diferitele etape de reproducere și de dependență.

În cazul speciilor migratoare, statele membre se asigură în special că speciile cărora li se aplică reglementările asupra vânătorii nu sunt vânate în perioada lor de reproducere sau pe parcursul rutei de întoarcere spre locurile de cuibărire.

Statele membre transmit Comisiei toate informațiile relevante privind punerea în aplicare efectivă a reglementărilor lor legislative asupra vânătorii.

Articolul 8

(1)  În privința vânării, a capturării sau a omorârii păsărilor care intră sub incidența prezentei directive, statele membre interzic utilizarea oricăror mijloace, sisteme sau metode folosite pentru capturarea sau omorârea pe scară largă sau neselectivă a păsărilor sau care pot produce dispariția pe plan local a unei specii, în special a uneia dintre speciile menționate în anexa IV litera (a).

(2)  În afară de aceasta, statele membre interzic vânarea din mijloace de transport și în condițiile menționate în anexa IV litera (b).

Articolul 9

(1)  Statele membre pot aplica derogări de la prevederile articolelor 5-8, în cazul în care nu există altă soluție satisfăcătoare, din următoarele motive:

(a) 

 în interesul siguranței și sănătății publice;

 în interesul securității aeriene;

 pentru a preveni daune considerabile asupra recoltelor, șeptelului, pădurilor, pescăriilor și apelor;

 pentru protecția florei și faunei;

(b) în scopul cercetării și învățământului, repopulării sau reintroducerii, precum și creșterii în legătură cu aceste acțiuni;

(c) pentru a permite, în condiții strict controlate și pe bază selectivă, capturarea, păstrarea sau alte utilizări judicioase ale anumitor păsări în număr mic.

(2)  Derogările menționate la alineatul (1) trebuie să specifice următoarele:

(a) speciile care fac obiectul derogărilor;

(b) mijloacele, sistemele sau metodele autorizate pentru capturare sau sacrificare;

(c) condițiile de risc și circumstanțele de timp și spațiu sub rezerva cărora pot fi acordate astfel de derogări;

(d) autoritatea împuternicită să declare că sunt îndeplinite condițiile impuse și să decidă mijloacele, sistemele sau metodele care pot fi utilizate, în ce limite și de către cine;

(e) controalele care trebuie efectuate.

(3)  În fiecare an, statele membre înaintează Comisiei un raport asupra punerii în aplicare a alineatelor (1) și (2).

(4)  Pe baza informațiilor pe care le deține și, în special, pe baza informațiilor care îi sunt comunicate în temeiul alineatului (3), Comisia se asigură permanent că derogările menționate la alineatul (1) nu produc consecințe incompatibile cu prezenta directivă. Comisia ia măsurile necesare în acest scop.

Articolul 10

(1)  Statele membre încurajează cercetarea și orice activitate necesară ca fundament pentru protecția, gestionarea și utilizarea populațiilor din toate speciile de păsări menționate la articolul 1. O atenție specială este acordată cercetării și activității asupra subiectelor menționate în anexa V.

(2)  Statele membre transmit Comisiei toate informațiile solicitate pentru a-i da posibilitatea să ia măsurile necesare pentru coordonarea cercetării și a activităților menționate la alineatul (1).

Articolul 11

Statele membre se asigură că introducerea speciilor de păsări care nu se găsesc în mod natural în stare sălbatică pe teritoriul european al statelor membre nu prejudiciază flora și fauna locală. Statele membre consultă Comisia în această privință.

Articolul 12

(1)  Statele membre înaintează Comisiei, la intervale de trei ani, începând de la data de 7 aprilie 1981, un raport asupra punerii în aplicare a prevederilor legislative interne adoptate în temeiul prezentei directive.

(2)  La intervale de trei ani, Comisia pregătește un raport de sinteză pe baza informațiilor prevăzute la alineatul (1). Acea parte a proiectului de raport care conține informațiile furnizate de un stat membru este transmisă autorităților statului membru respectiv pentru verificare. Versiunea finală a raportului este înaintată statelor membre.

Articolul 13

Punerea în aplicare a măsurilor luate în baza prezentei directive nu poate duce la o deteriorare a situației actuale în ceea ce privește conservarea speciilor de păsări menționate la articolul 1.

Articolul 14

Statele membre pot introduce măsuri de protecție mai stricte decât cele prevăzute de prezenta directivă.

Articolul 15

Se adoptă modificările necesare pentru adaptarea anexelor I și V la progresele tehnice și științifice. Măsurile respective, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentei directive, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 16 alineatul (2).

Articolul 16

(1)  Comisia este asistată de Comitetul pentru adaptarea la progresul tehnic și științific.

(2)  Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 5a alineatele (1)-(4) și articolul 7 din Decizia 1999/468/CE, cu respectarea dispozițiilor articolului 8 al acesteia.

Articolul 17

Comisiei îi sunt comunicate de către statele membre textele principalelor dispoziții de drept intern pe care le adoptă în domeniul reglementat de prezenta directivă.

Articolul 18

Directiva 79/409/CEE, astfel cum a fost modificată prin actele menționate în anexa VI partea A, se abrogă, fără a aduce atingere obligațiilor statelor membre în ceea ce privește termenele de transpunere în dreptul intern a directivelor menționate în anexa VI partea B.

Trimiterile la directiva abrogată se înțeleg ca trimiteri la prezenta directivă și se citesc în conformitate cu tabelul de corespondență din anexa VII.

Articolul 19

Prezenta directivă intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Articolul 20

Prezenta directivă se adresează statelor membre.
ANEXA I

GAVIIFORMES

Gaviidae

Gavia stellata

Gavia arctica

Gavia immer

PODICIPEDIFORMES

Podicipedidae

Podiceps auritus

PROCELLARIIFORMES

Procellariidae

Pterodroma madeira

Pterodroma feae

Bulweria bulwerii

Calonectris diomedea

Puffinus puffinus mauretanicus (Puffinus mauretanicus)

Puffinus yelkouan

Puffinus assimilis

Hydrobatidae

Pelagodroma marina

Hydrobates pelagicus

Oceanodroma leucorhoa

Oceanodroma castro

PELECANIFORMES

Pelecanidae

Pelecanus onocrotalus

Pelecanus crispus

Phalacrocoracidae

Phalacrocorax aristotelis desmarestii

Phalacrocorax pygmeus

CICONIIFORMES

Ardeidae

Botaurus stellaris

Ixobrychus minutus

Nycticorax nycticorax

Ardeola ralloides

Egretta garzetta

Egretta alba (Ardea alba)

Ardea purpurea

Ciconiidae

Ciconia nigra

Ciconia ciconia

Threskiornithidae

Plegadis falcinellus

Platalea leucorodia

PHOENICOPTERIFORMES

Phoenicopteridae

Phoenicopterus ruber

ANSERIFORMES

Anatidae

Cygnus bewickii (Cygnus columbianus bewickii)

Cygnus cygnus

Anser albifrons flavirostris

Anser erythropus

Branta leucopsis

Branta ruficollis

Tadorna ferruginea

Marmaronetta angustirostris

Aythya nyroca

Polysticta stelleri

Mergus albellus (Mergellus albellus)

Oxyura leucocephala

FALCONIFORMES

Pandionidae

Pandion haliaetus

Accipitridae

Pernis apivorus

Elanus caeruleus

Milvus migrans

Milvus milvus

Haliaeetus albicilla

Gypaetus barbatus

Neophron percnopterus

Gyps fulvus

Aegypius monachus

Circaetus gallicus

Circus aeruginosus

Circus cyaneus

Circus macrourus

Circus pygargus

Accipiter gentilis arrigonii

Accipiter nisus granti

Accipiter brevipes

Buteo rufinus

Aquila pomarina

Aquila clanga

Aquila heliaca

Aquila adalberti

Aquila chrysaetos

Hieraaetus pennatus

Hieraaetus fasciatus

Falconidae

Falco naumanni

Falco vespertinus

Falco columbarius

Falco eleonorae

Falco biarmicus

Falco cherrug

Falco rusticolus

Falco peregrinus

GALLIFORMES

Tetraonidae

Bonasa bonasia

Lagopus mutus pyrenaicus

Lagopus mutus helveticus

Tetrao tetrix tetrix

Tetrao urogallus

Phasianidae

Alectoris graeca

Alectoris barbara

Perdix perdix italica

Perdix perdix hispaniensis

GRUIFORMES

Turnicidae

Turnix sylvatica

Gruidae

Grus grus

Rallidae

Porzana porzana

Porzana parva

Porzana pusilla

Crex crex

Porphyrio porphyrio

Fulica cristata

Otididae

Tetrax tetrax

Chlamydotis undulata

Otis tarda

CHARADRIIFORMES

Recurvirostridae

Himantopus himantopus

Recurvirostra avosetta

Burhinidae

Burhinus oedicnemus

Glareolidae

Cursorius cursor

Glareola pratincola

Charadriidae

Charadrius alexandrinus

Charadrius morinellus (Eudromias morinellus)

Pluvialis apricaria

Hoplopterus spinosus

Scolopacidae

Calidris alpina schinzii

Philomachus pugnax

Gallinago media

Limosa lapponica

Numenius tenuirostris

Tringa glareola

Xenus cinereus (Tringa cinerea)

Phalaropus lobatus

Laridae

Larus melanocephalus

Larus genei

Larus audouinii

Larus minutus

Sternidae

Gelochelidon nilotica (Sterna nilotica)

Sterna caspia

Sterna sandvicensis

Sterna dougallii

Sterna hirundo

Sterna paradisaea

Sterna albifrons

Chlidonias hybridus

Chlidonias niger

Alcidae

Uria aalge ibericus

PTEROCLIFORMES

Pteroclididae

Pterocles orientalis

Pterocles alchata

COLUMBIFORMES

Columbidae

Columba palumbus azorica

Columba trocaz

Columba bollii

Columba junoniae

STRIGIFORMES

Strigidae

Bubo bubo

Nyctea scandiaca

Surnia ulula

Glaucidium passerinum

Strix nebulosa

Strix uralensis

Asio flammeus

Aegolius funereus

CAPRIMULGIFORMES

Caprimulgidae

Caprimulgus europaeus

APODIFORMES

Apodidae

Apus caffer

CORACIIFORMES

Alcedinidae

Alcedo atthis

Coraciidae

Coracias garrulus

PICIFORMES

Picidae

Picus canus

Dryocopus martius

Dendrocopos major canariensis

Dendrocopos major thanneri

Dendrocopos syriacus

Dendrocopos medius

Dendrocopos leucotos

Picoides tridactylus

PASSERIFORMES

Alaudidae

Chersophilus duponti

Melanocorypha calandra

Calandrella brachydactyla

Galerida theklae

Lullula arborea

Motacillidae

Anthus campestris

Troglodytidae

Troglodytes troglodytes fridariensis

Muscicapidae (Turdinae)

Luscinia svecica

Saxicola dacotiae

Oenanthe leucura

Oenanthe cypriaca

Oenanthe pleschanka

Muscicapidae (Sylviinae)

Acrocephalus melanopogon

Acrocephalus paludicola

Hippolais olivetorum

Sylvia sarda

Sylvia undata

Sylvia melanothorax

Sylvia rueppelli

Sylvia nisoria

Muscicapidae (Muscicapinae)

Ficedula parva

Ficedula semitorquata

Ficedula albicollis

Paridae

Parus ater cypriotes

Sittidae

Sitta krueperi

Sitta whiteheadi

Certhiidae

Certhia brachydactyla dorotheae

Laniidae

Lanius collurio

Lanius minor

Lanius nubicus

Corvidae

Pyrrhocorax pyrrhocorax

Fringillidae (Fringillinae)

Fringilla coelebs ombriosa

Fringilla teydea

Fringillidae (Carduelinae)

Loxia scotica

Bucanetes githagineus

Pyrrhula murina (Pyrrhula pyrrhula murina)

Emberizidae (Emberizinae)

Emberiza cineracea

Emberiza hortulana

Emberiza caesia

▼M1
ANEXA II

PARTEA A

ANSERIFORMES

Anatidae

Anser fabalis

Anser anser

Branta canadensis

Anas penelope

Anas strepera

Anas crecca

Anas platyrhynchos

Anas acuta

Anas querquedula

Anas clypeata

Aythya ferina

Aythya fuligula

GALLIFORMES

Tetraonidae

Lagopus lagopus scoticus et hibernicus

Lagopus mutus

Phasianidae

Alectoris graeca

Alectoris rufa

Perdix perdix

Phasianus colchicus

GRUIFORMES

Rallidae

Fulica atra

CHARADRIIFORMES

Scolopacidae

Lymnocryptes minimus

Gallinago gallinago

Scolopax rusticola

COLUMBIFORMES

Columbidae

Columba livia

Columba palumbus

PARTEA B

ANSERIFORMES

Anatidae

Cygnus olor

Anser brachyrhynchus

Anser albifrons

Branta bernicla

Netta rufina

Aythya marila

Somateria mollissima

Clangula hyemalis

Melanitta nigra

Melanitta fusca

Bucephala clangula

Mergus serrator

Mergus merganser

GALLIFORMES

Meleagridae

Meleagris gallopavo

Tetraonidae

Bonasa bonasia

Lagopus lagopus lagopus

Tetrao tetrix

Tetrao urogallus

Phasianidae

Francolinus francolinus

Alectoris barbara

Alectoris chukar

Coturnix coturnix

GRUIFORMES

Rallidae

Rallus aquaticus

Gallinula chloropus

CHARADRIIFORMES

Haematopodidae

Haematopus ostralegus

Charadriidae

Pluvialis apricaria

Pluvialis squatarola

Vanellus vanellus

Scolopacidae

Calidris canutus

Philomachus pugnax

Limosa limosa

Limosa lapponica

Numenius phaeopus

Numenius arquata

Tringa erythropus

Tringa totanus

Tringa nebularia

Laridae

Larus ridibundus

Larus canus

Larus fuscus

Larus argentatus

Larus cachinnans

Larus marinus

COLUMBIFORMES

Columbidae

Columba oenas

Streptopelia decaocto

Streptopelia turtur

PASSERIFORMES

Alaudidae

Alauda arvensis

Muscicapidae

Turdus merula

Turdus pilaris

Turdus philomelos

Turdus iliacus

Turdus viscivorus

Sturnidae

Sturnus vulgaris

Corvidae

Garrulus glandarius

Pica pica

Corvus monedula

Corvus frugilegus

Corvus corone 

BE

BG

CZ

DK

DE

EE

IE

EL

ES

FR

HR

IT

CY

LV

LT

LU

HU

MT

NL

AT

PL

PT

RO

SI

SK

FI

SE

UK

Cygnus olor

 
 
 
 

+

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

+

 
 
 
 
 
 
 
 

Anser brachyrhynchus

+

 
 

+

 
 

+

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

+

Anser albifrons

+

+

+

+

+

+

+

+

 

+

 
 

+

+

+

 

+

 

+

 

+

 

+

 

+

 

+

+

Branta bernicla

 
 
 

+

+

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Netta rufina

 
 
 
 
 
 
 
 

+

+

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aythya marila

+

 
 

+

+

 

+

+

 

+

 
 
 

+

 
 
 
 

+

 
 
 

+

 
 
 
 

+

Somateria mollissima

 
 
 

+

 

+

+

 
 

+

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

+

+

 

Clangula hyemalis

 
 
 

+

 

+

+

 
 

+

 
 
 

+

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

+

+

+

Melanitta nigra

 
 
 

+

+

+

+

 
 

+

 
 
 

+

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

+

+

+

Melanitta fusca

 
 
 

+

+

 

+

 
 

+

 
 
 

+

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

+

+

+

Bucephala clangula

 
 
 

+

 

+

+

+

 

+

 
 
 

+

+

 

+

 
 

+

 
 

+

 
 

+

+

+

Mergus serrator

 
 
 

+

 
 

+

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

+

 
 
 
 
 
 
 

+

+

 

Mergus merganser

 
 
 

+

 
 

+

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

+

+

 

Bonasa bonasia

 
 
 
 
 

+

 
 
 

+

 
 
 

+

 
 
 
 
 

+

+

 

+

 

+

+

+

 

Lagopus lagopus lagopus

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

+

+

 

Tetrao tetrix

+

 
 
 

+

 
 
 
 

+

 

+

 

+

 
 
 
 
 

+

 
 
 
 
 

+

+

+

Tetrao urogallus

 

+

 
 

+

 
 
 
 

+

 

+

 

+

 
 
 
 
 

+

 
 

+

 
 

+

+

+

Francolinus francolinus

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

+

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alectoris barbara

 
 
 
 
 
 
 
 

+

 
 

+

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alectoris chukar

 

+

 
 
 
 
 

+

 
 

+

 

+

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Coturnix coturnix

 

+

 
 
 
 
 

+

+

+

+

+

+

 
 
 
 

+

 

+

 

+

+

 
 
 
 
 

Meleagris gallopavo

 
 

+

 

+

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

+

 
 
 
 

+

 
 
 

Rallus aquaticus

 
 
 
 
 
 
 
 
 

+

 

+

 
 
 
 
 

+

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gallinula chloropus

+

 
 
 
 
 
 

+

 

+

 

+

 
 
 
 
 

+

 
 
 

+

+

 
 
 
 

+

Haematopus ostralegus

 
 
 

+

 
 
 
 
 

+

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pluvialis apricaria

+

 
 

+

 
 

+

+

 

+

 
 
 
 
 
 
 

+

+

 
 

+

 
 
 
 
 

+

Pluvialis squatarola

 
 
 

+

 
 
 
 
 

+

 
 
 
 
 
 
 

+

 
 
 
 
 
 
 
 
 

+

Vanellus vanellus

+

 
 

+

 
 

+

+

+

+

 

+

 
 
 
 
 

+

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Calidris canutus

 
 
 

+

 
 
 
 
 

+

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Philomachus pugnax

 
 
 
 
 
 
 
 
 

+

 

+

 
 
 
 
 

+

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Limosa limosa

 
 
 

+

 
 
 
 
 

+

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Limosa lapponica

 
 
 

+

 
 
 
 
 

+

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

+

Numenius phaeopus

 
 
 

+

 
 
 
 
 

+

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

+

Numenius arquata

 
 
 

+

 
 

+

 
 

+

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

+

Tringa erythropus

 
 
 

+

 
 
 
 
 

+

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tringa totanus

 
 
 

+

 
 
 
 
 

+

 

+

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

+

Tringa nebularia

 
 
 

+

 
 
 
 
 

+

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Larus ridibundus

+

 
 

+

+

+

 
 

+

 
 
 
 
 
 
 

+

 
 

+

 
 
 
 

+

 

+

 

Larus canus

 
 
 

+

+

+

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

+

+

 

Larus fuscus

 
 
 

+

+

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Larus argentatus

+

 
 

+

+

+

 
 
 
 
 
 
 

+

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

+

+

 

Larus cachinnans

 
 
 
 
 
 
 
 

+

 
 
 
 
 
 
 

+

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Larus marinus

 
 
 

+

+

+

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

+

+

 

Columba oenas

 
 
 
 
 
 
 

+

+

+

 
 

+

 
 
 
 
 
 
 
 

+

+

 
 
 
 
 

Streptopelia decaocto

 

+

+

+

+

 
 
 
 

+

 
 

+

 
 
 

+

 
 

+

 
 

+

 

+

 
 
 

Streptopelia turtur

 

+

 
 
 
 
 

+

+

+

 

+

+

 
 
 
 

+

 

+

 

+

+

 
 
 
 
 

Alauda arvensis

 
 
 
 
 
 
 

+

 

+

 

+

+

 
 
 
 

+

 
 
 
 

+

 
 
 
 
 

Turdus merula

 
 
 
 
 
 
 

+

 

+

 

+

+

 
 
 
 

+

 
 
 

+

 
 
 
 

+

 

Turdus pilaris

 
 
 
 
 

+

 

+

+

+

 

+

+

 
 
 
 

+

 

+

 

+

+

 
 

+

+

 

Turdus philomelos

 
 
 
 
 
 
 

+

+

+

 

+

+

 
 
 
 

+

 
 
 

+

+

 
 
 
 
 

Turdus iliacus

 
 
 
 
 
 
 

+

+

+

 

+

+

 
 
 
 

+

 
 
 

+

+

 
 
 
 
 

Turdus viscivorus

 
 
 
 
 
 
 

+

+

+

 
 

+

 
 
 
 

+

 
 
 

+

+

 
 
 
 
 

Sturnus vulgaris

 

+

 
 
 
 
 

+

+

+

 
 

+

 
 
 

+

+

 
 
 

+

+

 
 
 
 
 

Garrulus glandarius

+

 
 

+

+

 
 
 
 

+

+

+

 
 
 

+

+

 

+

 
 

+

+

+

+

 

+

+

Pica pica

+

+

+

+

+

 
 

+

+

+

+

+

+

+

 

+

+

 

+

 
 

+

+

+

+

+

+

+

Corvus monedula

 

+

 
 
 
 
 

+

+

 

+

 

+

 
 
 
 
 

+

 
 
 

+

 
 

+

+

+

Corvus frugilegus

 

+

 
 
 

+

 
 
 

+

+

 
 
 

+

 

+

 
 
 
 
 

+

 

+

 

+

+

Corvus corone

+

+

+

+

+

+

 

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

 

+

 
 

+

+

+

+

+

+

+

AT = Österreich, BE = Belgique/België, BG = България, CY = Κύπρος, CZ = Česká republika, DE = Deutschland, DK = Danmark, EE = Eesti, ES = España, FI = Suomi/Finland, FR = France, EL = Ελλάδα, HR = Hrvatska, HU = Magyarország, IE = Ireland, IT = Italia, LT = Lietuva, LU = Luxembourg, LV = Latvija, MT = Malta, NL = Nederland, PL = Polska, PT = Portugal, RO = România, SE = Sverige, SI = Slovenija, SK = Slovensko, UK = United Kingdom

+ = Statele membre care, conform articolului 7 alineatul (3), pot autoriza vânarea speciilor enumerate.

▼B
ANEXA III

PARTEA A

ANSERIFORMES

Anatidae

Anas platyrhynchos

GALLIFORMES

Tetraonidae

Lagopus lagopus lagopus, scoticus et hibernicus

Phasianidae

Alectoris rufa

Alectoris barbara

Perdix perdix

Phasianus colchicus

COLUMBIFORMES

Columbidae

Columba palumbus

PARTEA B

ANSERIFORMES

Anatidae

Anser albifrons albifrons

Anser anser

Anas penelope

Anas crecca

Anas acuta

Anas clypeata

Aythya ferina

Aythya fuligula

Aythya marila

Somateria mollissima

Melanitta nigra

GALLIFORMES

Tetraonidae

Lagopus mutus

Tetrao tetrix britannicus

Tetrao urogallus

GRUIFORMES

Rallidae

Fulica atra

CHARADRIIFORMES

Charadriidae

Pluvialis apricaria

Scolopacidae

Lymnocryptes minimus

Gallinago gallinago

Scolopax rusticola
ANEXA IV

(a) 

 Lațuri, cu excepția Finlandei și Suediei pentru captura de Lagopus lagopus lagopus și Lagopus mutus la nord de 58° latitudine nordică, sârme, cârlige, păsări oarbe sau mutilate, folosite ca momeală vie, aparate de înregistrare și redare a sunetului, dispozitive de electrocutare

 Surse de lumină artificială, oglinzi, dispozitive pentru iluminarea țintelor, dispozitive de ochire pentru tirul de noapte, prevăzute cu lunetă electronică sau cu convertizor de imagine

 Explozivi

 Plase, capcane, momeli otrăvite sau tranchilizante

 Arme semiautomate sau automate al căror încărcător poate conține mai mult de două cartușe

(b) 

 Avioane, autovehicule

 Bărci propulsate care se deplasează cu o viteză mai mare de 5 km pe oră. Pentru navigația maritimă, statele membre pot autoriza, din motive de siguranță, utilizarea bărcilor cu motor cu o viteză până la 18 km pe oră. Statele membre informează Comisia cu privire la toate autorizațiile acordate
ANEXA V

(a) Liste naționale cu speciile pe cale de dispariție sau deosebit de amenințate, având în vedere distribuția lor geografică.

(b) Enumerarea și descrierea ecologică a zonelor cu importanță specială pentru speciile migratoare pe rutele de migrare ale acestora sau ca zone de iernare și de cuibărire.

(c) Date asupra efectivelor populațiilor de specii migratoare, pe baza indicațiilor date de marcarea cu inele.

(d) Evaluarea influenței pe care o au metodele de captură asupra efectivelor populațiilor păsărilor sălbatice.

(e) Dezvoltarea sau perfecționarea metodelor ecologice pentru prevenirea efectelor nocive asupra păsărilor.

(f) Determinarea rolului anumitor specii ca indicatori ai poluării.

(g) Studierea efectului advers al poluării chimice asupra nivelelor populațiilor din anumite specii de păsări.
ANEXA VI

PARTEA ADIRECTIVA ABROGATĂ ȘI LISTA MODIFICĂRILOR ULTERIOARE

(menționate la articolul 18)

Directiva 79/409/CEE a Consiliului

(JO L 103, 25.4.1979, p. 1)

 

Actul de aderare din 1979, anexa I punctul XIII.1.F

(JO L 291, 19.11.1979, p. 111)

 

Directiva 81/854/CEE a Consiliului

(JO L 319, 7.11.1981, p. 3)

 

Directiva 85/411/CEE a Comisiei

(JO L 233, 30.8.1985, p. 33)

 

Actul de aderare din 1985, anexa I punctele X.1.h și X.6

(JO L 302, 15.11.1985, p. 218)

 

Directiva 86/122/CEE a Consiliului

(JO L 100, 16.4.1986, p. 22)

 

Directiva 91/244/CEE a Comisiei

(JO L 115, 8.5.1991, p. 41)

 

Directiva 94/24/CE a Consiliului

(JO L 164, 30.6.1994, p. 9)

 

Actul de aderare din 1994, anexa I punctul VIII.E.1

(JO C 241, 29.8.1994, p. 175)

 

Directiva 97/49/CE a Comisiei

(JO L 223, 13.8.1997, p. 9)

 

Regulamentul (CE) nr. 807/2003 al Consiliului

(JO L 122, 16.5.2003, p. 36)

Numai anexa III punctul 29

Actul de aderare din 2003, anexa II punctul 16.C.1

(JO L 236, 23.9.2003, p. 667)

 

Directiva 2006/105/CE a Consiliului

(JO L 363, 20.12.2006, p. 368)

Numai în ceea ce privește trimiterea la Directiva 79/409/CEE din articolul 1 și anexă punctul A.1

Directiva 2008/102/CE a Parlamentului European și a Consiliului

(JO L 323, 3.12.2008, p. 31)

 

PARTEA BTERMENE DE TRANSPUNERE ÎN DREPTUL INTERN

(menționate la articolul 18)

Directivă

Data limită de transpunere

79/409/CEE

7 aprilie 1981

81/854/CEE

85/411/CEE

31 iulie 1986

86/122/CEE

91/244/CEE

31 iulie 1992

94/24/CE

29 septembrie 1995

97/49/CE

30 septembrie 1998

2006/105/CE

1 ianuarie 2007

2008/102/CE
ANEXA VIITABEL DE CORESPONDENȚĂ

Directiva 79/409/CEE

Prezenta directivă

Articolul 1 alineatele (1) și (2)

Articolul 1 alineatele (1) și (2)

Articolul 1 alineatul (3)

Articolele 2-5

Articolele 2-5

Articolul 6 alineatele (1), (2) și (3)

Articolul 6 alineatele (1), (2) și (3)

Articolul 6 alineatul (4)

Articolul 7 alineatele (1), (2) și (3)

Articolul 7 alineatele (1), (2) și (3)

Articolul 7 alineatul (4) prima teză

Articolul 7 alineatul (4) primul paragraf

Articolul 7 alineatul (4) a doua teză

Articolul 7 alineatul (4) al doilea paragraf

Articolul 7 alineatul (4) a treia teză

Articolul 7 alineatul (4) al treilea paragraf

Articolul 7 alineatul (4) a patra teză

Articolul 7 alineatul (4) al patrulea paragraf

Articolul 8

Articolul 8

Articolul 9 alineatul (1)

Articolul 9 alineatul (1)

Articolul 9 alineatul (2) cuvinte introductive

Articolul 9 alineatul (2) cuvinte introductive

Articolul 9 alineatul (2) prima liniuță

Articolul 9 alineatul (2) litera (a)

Articolul 9 alineatul (2) a doua liniuță

Articolul 9 alineatul (2) litera (b)

Articolul 9 alineatul (2) a treia liniuță

Articolul 9 alineatul (2) litera (c)

Articolul 9 alineatul (2) a patra liniuță

Articolul 9 alineatul (2) litera (d)

Articolul 9 alineatul (2) a cincea liniuță

Articolul 9 alineatul (2) litera (e)

Articolul 9 alineatul (3)

Articolul 9 alineatul (3)

Articolul 9 alineatul (4)

Articolul 9 alineatul (4)

Articolul 10 alineatul (1)

Articolul 10 alineatul (1) prima teză

Articolul 10 alineatul (2) prima teză

Articolul 10 alineatul (1) a doua teză

Articolul 10 alineatul (2) a doua teză

Articolul 10 alineatul (2)

Articolele 11-15

Articolele 11-15

Articolul 16 alineatul (1)

Articolul 17

Articolul 16

Articolul 18 alineatul (1)

Articolul 18 alineatul (2)

Articolul 17

Articolul 18

Articolul 19

Articolul 19

Articolul 20

Anexa I

Anexa I

Anexa II/1

Anexa II partea A

Anexa II/2

Anexa II partea B

Anexa III/1

Anexa III partea A

Anexa III/2

Anexa III partea B

Anexa IV

Anexa IV

Anexa V

Anexa V

Anexa VI

Anexa VII( 1 ) Avizul din 10 iunie 2009 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial).

( 2 ) Avizul Parlamentului European din 20 octombrie 2009 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial) și Decizia Consiliului din 26 noiembrie 2009.

( 3 ) JO L 103, 25.4.1979, p. 1.

( 4 ) A se vedea anexa VI partea A.

( 5 ) JO L 242, 10.9.2002, p. 1.

( 6 ) JO L 184, 17.7.1999, p. 23.