2009L0005 — RO — 20.02.2009 — 000.001


Acest document reprezintă un instrument de documentare, iar instituţiile nu îşi asumă responsabilitatea pentru conţinutul său.

►B

DIRECTIVA 2009/5/CE A COMISIEI

din 30 ianuarie 2009

de modificare a Directivei 2006/22/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind condițiile minime pentru punerea în aplicare a Regulamentelor (CEE) nr. 3820/85 și (CEE) nr. 3821/85 ale Consiliului privind legislația socială referitoare la activitățile de transport rutier

(Text cu relevanță pentru SEE)

(JO L 029, 31.1.2009, p.45)


rectificat prin

►C1

Rectificare, JO L 256, 29.9.2009, p. 38  (09/5)
▼B

DIRECTIVA 2009/5/CE A COMISIEI

din 30 ianuarie 2009

de modificare a Directivei 2006/22/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind condițiile minime pentru punerea în aplicare a Regulamentelor (CEE) nr. 3820/85 și (CEE) nr. 3821/85 ale Consiliului privind legislația socială referitoare la activitățile de transport rutier

(Text cu relevanță pentru SEE)COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Directiva 2006/22/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 martie 2006 privind condițiile minime pentru punerea în aplicare a Regulamentelor (CEE) nr. 3820/85 și (CEE) nr. 3821/85 ale Consiliului privind legislația socială referitoare la activitățile de transport rutier și de abrogare a Directivei 88/599/CEE a Consiliului ( 1 ), în special articolul 9 alineatul (3),

întrucât:

(1)

Directiva 2006/22/CE conține în anexa III o listă inițială de încălcări ale Regulamentului (CE) nr. 561/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 martie 2006 privind armonizarea anumitor dispoziții ale legislației sociale în domeniul transporturilor rutiere, de modificare a Regulamentelor (CEE) nr. 3821/85 și (CE) nr. 2135/98 ale Consiliului și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 3820/85 al Consiliului ( 2 ), precum și ale Regulamentul (CEE) nr. 3821/85 al Consiliului din 20 decembrie 1985 privind aparatura de înregistrare în transportul rutier ( 3 ).

(2)

Articolul 9 alineatul (3) din Directiva 2006/22/CE stipulează posibilitatea de a adapta anexa în vederea stabilirii unor orientări privind o gamă de încălcări comune ale legislației, divizată în două categorii. Printre cele mai grave încălcări se numără cele care creează un risc ridicat de deces sau vătămare corporală gravă.

(3)

Oferirea unor indicații suplimentare legate de clasificarea încălcărilor constituie un pas important în direcția asigurării certitudinii juridice pentru întreprinderi și a concurenței echitabile dintre acestea.

(4)

O clasificare armonizată a încălcărilor este, de asemenea, de dorit, în vederea asigurării unei baze comune pentru sistemele de clasificare în funcție de gradul de risc pe care statele membre trebuie să le introducă în conformitate cu articolul 9 alineatul (1) din Directiva 2006/22/CE. Pe baza acestor categorii armonizate se va facilita încadrarea încălcărilor comise de un conducător auto sau o întreprindere în alt stat membru decât statul membru de reședință.

(5)

Ca regulă generală, clasificarea încălcărilor trebuie să depindă de gravitatea acestora și de eventualele consecințele pentru siguranța traficului, precum și de posibilitatea de control a respectării legislației de către conducătorul auto sau întreprindere.

(6)

Măsurile prevăzute de prezenta directivă sunt conforme cu avizul comitetului înființat în temeiul articolului 18 alineatul (1) din Regulamentul (CEE) nr. 3821/85,

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:Articolul 1

Anexa III la Directiva 2006/22/CE se înlocuiește cu anexa la prezenta directivă.

Articolul 2

(1)  Statele membre asigură intrarea în vigoare a actelor cu putere de lege și a actelor administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive până la 31 decembrie 2009 cel târziu. Statele membre comunică de îndată Comisiei textele acestor acte, precum și un tabel de corespondență între respectivele acte și prezenta directivă.

Atunci când statele membre adoptă aceste acte, ele conțin o trimitere la prezenta directivă sau sunt însoțite de o asemenea trimitere la data publicării lor oficiale. Statele membre stabilesc modalitatea de efectuare a acestei trimiteri.

(2)  Comisiei îi sunt comunicate de către statele membre textele principalelor dispoziții de drept intern pe care le adoptă în domeniul reglementat de prezenta directivă.

Articolul 3

Prezenta directivă intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Articolul 4

Prezenta directivă se adresează statelor membre.
ANEXĂ
„ANEXA III

Încălcări

În conformitate cu articolul 9 alineatul (3), următorul tabel conține orientări cu privire la o gamă de încălcări comune ale Regulamentului (CE) nr. 561/2006 și ale Regulamentului (CEE) nr. 3821/85, divizate în două categorii în funcție de gravitatea lor.1.  Grupe de încălcări ale Regulamentului (CE) nr. 561/2006

Nr.

Temei juridic

Tip de încălcare

Gravitate (1)

IFG

IG

IM

A

Echipaj

 
 
 

A1

Articolul 5 alineatul (1)

Nerespectarea vârstei minime a conducătorilor auto

 

X

 

B

Perioadele de conducere

 
 
 

B1

Articolul 6 alineatul (1)

Depășirea duratei de conducere zilnice de 9 h dacă posibilitatea de prelungire la 10 h nu este permisă

9 h<…<10 h

 
 

X

B2

10 h<…<11 h

 

X

 

B3

11 h<…

X

 
 

B4

Depășirea duratei prelungite de conducere zilnice de 10 h, dacă este permisă prelungirea

10 h<…<11 h

 
 

X

B5

11 h<…<12 h

 

X

 

B6

12 h<…

X

 
 

B7

Articolul 6 alineatul (2)

Depășirea duratei de conducere săptămânale

56 h<…<60 h

 
 

X

B8

60 h<…<70 h

 

X

 

B9

70 h<…

X

 
 

B10

Articolul 6 alineatul (3)

Depășirea duratei de conducere acumulate în 2 săptămâni consecutive

90 h<…<100 h

 
 

X

B11

100 h<…<112 h 30

 

X

 

B12

112 h 30<…

X

 
 

C

Pauze

 
 
 

C1

Articolul 7

Depășirea duratei neîntrerupte de conducere

4 h 30<…<5 h

 
 

X

C2

5 h<…<6 h

 

X

 

C3

6 h<…

X

 
 

D

Perioade de repaus

 
 
 

D1

Articolul 8 alineatul (2)

Perioadă insuficientă de repaus zilnic de mai puțin de 11 h, dacă perioada redusă de repaus zilnic nu este permisă

10 h<…<11 h

 
 

X

D2

8 h 30<…<10 h

 

X

 

D3

…<8 h 30

X

 
 

D4

Perioadă redusă de repaus zilnic insuficientă de mai puțin de 9 h, dacă reducerea este permisă

8 h<…<9 h

 
 

X

D5

7 h<…<8 h

 

X

 

D6

…<7 h

X

 
 

D7

Perioadă de repaus zilnic împărțită, insuficientă de mai puțin de 3 h + 9 h

3 h+[8 h<…<9 h]

 
 

X

D8

3 h+[7 h<…<8 h]

 

X

 

D9

3 h+[…<7 h]

X

 
 

D10

Articolul 8 alineatul (5)

Perioadă de repaus zilnic insuficientă de mai puțin de 9 h pentru conducere în echipaj

8 h<…<9 h

 
 

X

D11

7 h<…<8 h

 

X

 

D12

…<7 h

X

 
 

D13

Articolul 8 alineatul (6)

Perioadă redusă de repaus săptămânal insuficientă de mai puțin de 24 h

22 h<…<24 h

 
 

X

D14

20 h<…<22 h

 

X

 

D15

…<20 h

X

 
 

D16

Perioadă de repaus săptămânal insuficientă, de mai puțin de 45 h, dacă perioada redusă de repaus săptămânal nu este permisă

42 h<…<45 h

 
 

X

D17

36 h<…<42 h

 

X

 

D18

…<36 h

X

 
 

E

Tipuri de plată

 
 
 

E1

Articolul 10 alineatul (1)

Legătură între remunerație și distanța parcursă sau cantitatea de mărfuri transportată

X

 
 

(1)   IFG = Încălcare foarte gravă/IG = încălcare gravă/IM = încălcare minoră.2.  Grupe de încălcări ale Regulamentului (CEE) nr. 3821/85

Nr.

Temei juridic

Tip de încălcare

Gravitate (1)

IFG

IG

IM

F

Instalarea aparaturii de înregistrare

 
 
 

F1

Articolul 3 alineatul (1)

Niciun tip de aparatură de înregistrare aprobată nu este instalată sau utilizată

X

 
 

G

Utilizarea aparaturii de înregistrare, a cărții de conducător auto sau a foii de înregistrare

 
 
 

G1

Articolul 13

Aparatură de înregistrare care nu funcționează corespunzător (de exemplu: aparatură de înregistrare verificată, calibrată și sigilată necorespunzător)

X

 
 

G2

Aparatură de înregistrare utilizată necorespunzător (neutilizarea unei cărți de conducător auto valabile, abuz voluntar, …)

X

 
 

G3

Articolul 14 alineatul (1)

Nu deține un număr suficient de foi de înregistrare

 

X

 

G4

Model neomologat de foi de înregistrare

 

X

 

G5

Nu deține suficientă hârtie pentru documente imprimate

 
 

X

G6

Articolul 14 alineatul (2)

Întreprinderea nu ține evidența foilor de înregistrare, a documentelor imprimate și a datelor stocate

X

 
 

G7

Articolul 14 alineatul (4)

Conducătorul auto deține mai mult de o carte de conducător auto valabilă

X

 
 

G8

Articolul 14 alineatul (4)

Utilizarea unei cărți de conducător auto care nu este cartea valabilă a conducătorului auto respectiv

X

 
 

G9

Articolul 14 alineatul (4)

Utilizarea unei cărți de conducător auto defecte sau expirate

X

 
 

G10

Articolul 14 alineatul (5)

Nu sunt disponibile datele înregistrate și stocate timp de cel puțin 365 de zile

X

 
 

G11

Articolul 15 alineatul (1)

Utilizarea unor foi sau a unor cărți de conducător auto murdare ori deteriorate, cu datele lizibile

 
 

X

G12

Utilizarea unor foi sau a unor cărți de conducător auto murdare ori deteriorate, cu datele ilizibile

X

 
 

G13

Nu s-a depus în termen de 7 zile calendaristice o cerere de înlocuire a cărților de conducător auto deteriorate, cu funcționare defectuoasă, pierdute sau furate

 

X

 

G14

Articolul 15 alineatul (2)

Utilizarea incorectă a foilor de înregistrare/cărților de conducător auto

X

 
 

G15

Retragerea neautorizată a foilor sau a cărților de conducător auto, care are un impact asupra înregistrării datelor relevante

X

 
 

G16

Retragerea neautorizată a foilor sau a cărților de conducător auto, fără niciun impact asupra datelor înregistrate

 
 

X

G17

Foaie de înregistrare sau carte de conducător auto folosită pentru acoperirea unei perioade mai lungi decât cea prevăzută, dar fără pierderea datelor

 
 

X

G18

Foaie de înregistrare sau carte de conducător auto folosită pentru acoperirea unei perioade mai lungi decât cea prevăzută, cu pierderea datelor

X

 
 

G19

Nu se utilizează introducerea manuală când acest lucru este necesar

X

 
 

G20

Nu se utilizează foia corectă sau cartea de conducător auto se află în dispozitivul de citire necorespunzător (conducere în echipaj)

X

 
 

G21

Articolul 15 alineatul (3)

Ora înregistrată pe foaie nu corespunde orei oficiale a statului de înmatriculare a vehiculului

 

X

 

G22

Utilizarea incorectă a mecanismului de schimbare

X

 
 

H

Informații introduse

 
 
 

H1

Articolul 15 alineatul (5)

Lipsește numele de familie de pe foaia de înregistrare

X

 
 

H2

Lipsește prenumele de pe foaia de înregistrare

X

 
 

H3

Lipsesc data de începere și de încheiere a utilizării foii

 

X

 

H4

Lipsesc locul de începere și de încheiere a utilizării foii

 
 

X

H5

Lipsește numărul de înregistrare de pe foaia de înregistrare

 
 

X

H6

Lipsesc datele înregistrate de contorul kilometric (punct de pornire) de pe foaia de înregistrare

 

X

 

H7

Lipsesc datele înregistrate de contorul kilometric (punct final) de pe foaia de înregistrare

 
 

X

H8

Lipsește ora schimbării vehiculului de pe foaia de înregistrare

 
 

X

H9

Articolul 15 alineatul (5a)

Simbolul țării nu este introdus în aparatura de înregistrare

 
 

X

I

Punerea la dispoziție a informațiilor

 
 
 

I1

Articolul 15 alineatul (7)

Refuză controlul

X

 
 

I2

Articolul 15 alineatul (7)

Nu poate prezenta înregistrările zilei curente

X

 
 

I3

Nu poate prezenta înregistrările din ultimele 28 de zile

X

 
 

I4

Nu poate prezenta înregistrările de pe cartea de conducător auto, dacă acesta deține una

X

 
 

I5

►C1  Nu poate prezenta documentele imprimate din ziua curentă și din ultimele 28 de zile ◄

X

 
 

I6

Nu poate prezenta cartea de conducător auto

X

 
 

I7

►C1  Nu poate prezenta documentele imprimate din ziua curentă și din ultimele 28 de zile ◄

X

 
 

J

Fraude

 
 
 

J1

Articolul 15 alineatul (8)

Falsificarea, ștergerea, distrugerea datelor înregistrate pe foile de înregistrare, a celor stocate în aparatura de înregistrare sau pe cartea de conducător auto, ori a documentelor imprimate din aparatura de înregistrare

X

 
 

J2

Manipularea aparaturii de înregistrare, a foii de înregistrare sau a cărții de conducător auto, care poate conduce la falsificarea datelor și/sau a informațiilor imprimate

X

 
 

J3

Dispozitiv de manipulare prezent în vehicul (comutator/fir …), care poate fi utilizat pentru a falsifica datele și/sau informațiile imprimate

X

 
 

K

Defectare

 
 
 

K1

Articolul 16 alineatul (1)

Nu este reparat de un instalator sau atelier autorizat

X

 
 

K2

Nu este reparat în cursul călătoriei

 

X

 

L

Introducere manuală sau documente imprimate

 
 
 

L1

Articolul 16 alineatul (2)

Conducătorul auto nu marchează toate informațiile pentru perioadele de timp care nu mai sunt înregistrate în timp ce echipamentul de înregistrare nu poate fi reparat sau funcționează defectuos

X

 
 

L2

Numărul cărții de conducător auto și/sau numele și/sau numărul permisului de conducere lipsesc de pe foaia temporară.

X

 
 

L3

Semnătura lipsește de pe foaia temporară

 

X

 

L4

Articolul 16 alineatul (3)

Nu s-a declarat oficial pierderea sau furtul cărții de conducător auto către autoritățile competente din statul membru unde a avut loc furtul

X

 
 

(1)   IFG = Încălcare foarte gravă/IG = încălcare gravă/IM = încălcare minoră”.( 1 ) JO L 102, 11.4.2006, p. 35.

( 2 ) JO L 102, 11.4.2006, p. 1.

( 3 ) JO L 370, 31.12.1985, p. 8.