02009F0315 — RO — 27.06.2019 — 001.001


Acest document are doar scop informativ și nu produce efecte juridice. Instituțiile Uniunii nu își asumă răspunderea pentru conținutul său. Versiunile autentice ale actelor relevante, inclusiv preambulul acestora, sunt cele publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și disponibile pe site-ul EUR-Lex. Aceste texte oficiale pot fi consultate accesând linkurile integrate în prezentul document.

►B

DECIZIA-CADRU 2009/315/JAI A CONSILIULUI

din 26 februarie 2009

privind organizarea și conținutul schimbului de informații extrase din cazierele judiciare între statele membre

(JO L 093 7.4.2009, p. 23)

Astfel cum a fost modificat prin:

 

 

Jurnalul Oficial

  NR.

Pagina

Data

►M1

DIRECTIVA (UE) 2019/884 A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI din 17 aprilie 2019

  L 151

143

7.6.2019
▼B

DECIZIA-CADRU 2009/315/JAI A CONSILIULUI

din 26 februarie 2009

privind organizarea și conținutul schimbului de informații extrase din cazierele judiciare între statele membre▼M1

Articolul 1

Obiect

Prezenta decizie-cadru:

(a) definește condițiile în care statul membru de condamnare comunică altor state membre informații privind condamnările;

(b) definește obligațiile statului de condamnare și ale statului membru de cetățenie al persoanei condamnate (denumit în continuare „statul membru de cetățenie”) și precizează metodele care trebuie urmate atunci când se răspunde cererilor de informații extrase din cazierele judiciare;

(c) stabilește un sistem informatic descentralizat pentru schimbul de informații privind condamnările, întemeiat pe bazele de date privind cazierele judiciare din fiecare stat membru, denumit sistemul european de informații cu privire la cazierele judiciare (ECRIS).

▼B

Articolul 2

Definiții

În sensul prezentei decizii-cadru:

(a) „condamnare” înseamnă orice hotărâre definitivă a unei instanțe penale împotriva unei persoane fizice pronunțate pentru comiterea unei infracțiuni, în măsura în care aceste hotărâri sunt introduse în cazierele judiciare ale statului de condamnare;

(b) „proces penal” înseamnă etapa care precede etapa de judecată, etapa de judecată propriu-zisă și executarea condamnării;

(c) „cazier judiciar” înseamnă registrul sau registrele naționale în care sunt consemnate condamnările în conformitate cu legislația națională;

▼M1

(d) „stat membru de condamnare” înseamnă statul membru în care se pronunță o condamnare;

(e) „resortisant al unei țări terțe” înseamnă o persoană care nu este cetățean al Uniunii în sensul articolului 20 alineatul (1) din TFUE, sau care este un apatrid sau o persoană a cărei cetățenie este necunoscută;

(f) „date dactiloscopice” înseamnă datele privind impresiunile în plan și cele prelevate prin apăsarea degetului de la un capăt al unghiei la celălalt ale amprentelor digitale ale fiecărui deget al unei persoane;

(g) „imagine facială” înseamnă o imagine digitală a feței unei persoane;

(h) „aplicația de referință a ECRIS” înseamnă programul informatic dezvoltat de Comisie și pus la dispoziția statelor membre pentru schimbul de informații privind cazierele judiciare prin intermediul ECRIS.

▼B

Articolul 3

Autoritatea centrală

(1)  În sensul prezentei decizii-cadru, fiecare stat membru desemnează o autoritate centrală. Cu toate acestea, pentru transmiterea de informații în temeiul articolului 4 și pentru răspunsuri, în temeiul articolului 7, la cererile menționate la articolul 6, statele membre pot desemna una sau mai multe autorități centrale.

(2)  Fiecare stat membru comunică Secretariatului General al Consiliului și Comisiei care este autoritatea centrală sau autoritățile centrale desemnate în conformitate cu alineatul (1). Secretariatul General al Consiliului notifică statelor membre și Eurojust aceste informații.

Articolul 4

Obligațiile statului membru de condamnare

▼M1

(1)  Fiecare stat membru de condamnare ia toate măsurile necesare pentru a se asigura că, dacă persoana condamnată este resortisant al unui alt stat membru sau al unei țări terțe, condamnările pronunțate pe teritoriul său sunt însoțite de informații referitoare la cetățenia sau cetățeniile persoanei respective. În cazul în care cetățenia persoanei condamnate este necunoscută sau aceasta este un apatrid, cazierul judiciar trebuie să reflecte acest lucru.

▼B

(2)  Autoritatea centrală a statului de condamnare informează, cât mai curând posibil, autoritățile centrale din celelalte state membre privind orice condamnări pronunțate împotriva cetățenilor acestora din urmă pe teritoriul statului de condamnare, astfel cum au fost introduse în cazierul judiciar.

În cazul în care se știe că persoana condamnată este cetățean al mai multor state membre, informațiile relevante se transmit fiecăruia dintre statele membre respective, chiar și atunci când persoana condamnată este cetățean al statului membru pe teritoriul căruia a fost condamnată.

(3)  Informația privind modificarea ulterioară sau ștergerea unei informații din cazierele judiciare este comunicată fără întârziere de către autoritatea centrală a statului membru de condamnare autorității centrale a statului membru de cetățenie.

(4)  Orice stat membru care a furnizat informațiile menționate la alineatele (2) și (3) comunică autorității centrale a statului membru de cetățenie, la cererea acesteia din urmă în cazuri individuale, o copie a condamnărilor și a măsurilor luate ulterior, precum și orice altă informație relevantă referitoare la acestea, pentru a permite statului de cetățenie să decidă dacă este necesar să ia măsuri la nivel național.

Articolul 5

Obligațiile statului membru de cetățenie

(1)  Autoritatea centrală a statului membru de cetățenie stochează toate informațiile, în conformitate cu articolul 11 alineatele (1) și (2), care i-au fost transmise în temeiul articolului 4 alineatele (2) și (3), pentru a le putea retransmite în conformitate cu articolul 7.

(2)  Orice modificare sau ștergere a informațiilor transmise în conformitate cu articolul 4 alineatul (3) atrage modificări sau ștergeri identice de către statul membru de cetățenie privind informațiile stocate în conformitate cu alineatul (1) din prezentul articol în scopul retransmiterii în conformitate cu articolul 7.

(3)  În scopul retransmiterii în conformitate cu articolul 7, statul membru de cetățenie poate folosi doar informațiile care au fost actualizate în conformitate cu alineatul (2) din prezentul articol.

Articolul 6

Cererea de informații privind condamnările

(1)  În cazul în care se solicită informații din cazierul judiciar al unui stat membru în scopul unui proces penal împotriva unei persoane sau pentru orice alt scop în afara procesului penal, autoritatea centrală a acelui stat membru, în conformitate cu legislația sa națională, poate să adreseze autorității centrale din alt stat membru o cerere de informații și de date relevante care să fie extrase din cazierul judiciar.

(2)  În cazul în care o persoană solicită informații privind propriul cazier judiciar, autoritatea centrală din statul membru în care se formulează cererea poate, în conformitate cu legislația sa națională, să adreseze autorității centrale a unui alt stat membru o cerere de informații și de date relevante care să fie extrase din cazierul judiciar, cu condiția ca persoana în cauză să fie sau să fi fost rezident sau cetățean al statului solicitant sau solicitat.

▼M1

(3)  În cazul în care un resortisant al unui stat membru solicită informații privind propriul cazier judiciar autorității centrale a unui alt stat membru, autoritatea centrală respectivă transmite o cerere de informații și de date conexe care să fie extrase din cazierul judiciar către autoritatea centrală a statului membru de cetățenie al persoanei respective și include informațiile și datele respective în extrasul care urmează a fi eliberat persoanei în cauză.

▼M1

(3a)  În cazul în care un resortisant al unei țări terțe solicită autorității centrale a unui stat membru informații referitoare la propriul cazier judiciar, autoritatea centrală respectivă transmite numai autorităților centrale ale statelor membre care dețin informații cu privire la cazierul judiciar al persoanei respective o cerere de informații și de date conexe care să fie extrase din cazierul judiciar și include informațiile și datele respective în extrasul care urmează a fi eliberat persoanei în cauză.

▼B

(4)  Pentru toate cererile de informații care să fie extrase din cazierul judiciar adresate autorității centrale a unui stat membru se utilizează formularul care figurează în anexă.

Articolul 7

Răspunsul la cererea de informații privind condamnările

(1)  În cazul în care extrasul din cazierul judiciar este cerut în temeiul articolului 6 unei autorități centrale a statului membru de cetățenie în scopul unui proces penal, autoritatea centrală respectivă transmite autorității centrale a statului membru solicitant informații privind:

(a) condamnările pronunțate în statul membru de cetățenie și înscrise în cazierul judiciar;

(b) orice condamnări pronunțate în alte state membre care i-au fost transmise după 27 aprilie 2012, în aplicarea articolului 4, și stocate în conformitate cu articolul 5 alineatele (1) și (2);

(c) orice condamnări pronunțate în alte state membre care i-au fost transmise la 27 aprilie 2012 și au fost înscrise în cazierul judiciar;

(d) orice condamnări care au fost pronunțate în țări terțe, i-au fost transmise ulterior și înscrise în cazierul judiciar.

(2)  În cazul în care informațiile din extrasele de cazier judiciar sunt cerute în temeiul articolului 6 autorității centrale a statului membru de cetățenie în orice alt scop în afara procesului penal, autoritatea centrală respectivă răspunde în conformitate cu legislația sa națională în ceea ce privește condamnările pronunțate în statul membru de cetățenie și condamnările pronunțate în țări terțe care i-au fost transmise ulterior și pe care le-a consemnat în cazierul judiciar.

În privința informațiilor privind condamnările pronunțate în alt stat membru, care au fost transmise statului membru de cetățenie, autoritatea centrală a acestuia din urmă transmite statului membru solicitant, în conformitate cu legislația sa națională, informațiile stocate în conformitate cu articolul 5 alineatele (1) și (2), precum și informațiile care au fost transmise acelei autorități centrale la 27 aprilie 2012 și care au fost înscrise în cazierul judiciar.

În cazul transmiterii de informații în conformitate cu articolul 4, autoritatea centrală a statului membru de condamnare poate să informeze autoritatea centrală a statului membru de cetățenie de faptul că informațiile privind condamnările pronunțate pe teritoriul celui dintâi și transmise celui din urmă nu pot fi retransmise în niciun alt scop decât cel al procesului penal. În acest caz, în ceea ce privește astfel de condamnări, autoritatea centrală a statului membru de cetățenie informează statul membru solicitant în legătură cu alt stat membru care a transmis astfel de informații astfel încât să permită statului membru solicitant să adreseze cererea direct statului membru de condamnare pentru a obține informații privind respectivele condamnări.

(3)  În cazul în care informațiile extrase din cazierul judiciar sunt solicitate autorității centrale a statului membru de cetățenie de către o țară terță, statul membru de cetățenie poate răspunde în ceea ce privește condamnările transmise de către un alt stat membru doar în limitele prevăzute pentru transmiterea de informații altor state membre în conformitate cu dispozițiile alineatelor (1) și (2).

▼M1

(4)  În cazul în care autorității centrale a unui stat membru, altul decât statul membru de cetățenie, i se solicită, în temeiul articolului 6, informații extrase din cazierul judiciar privind condamnările pronunțate împotriva unui resortisant al unui stat membru, statul membru solicitat transmite aceste informații în aceleași condiții ca cele prevăzute la articolul 13 din Convenția europeană de asistență judiciară în materie penală.

▼M1

(4a)  În cazul în care informațiile extrase din cazierul judiciar privind condamnările pronunțate împotriva unui resortisant al unei țări terțe sunt solicitate în temeiul articolului 6 în scopul unui proces penal, statul membru solicitat transmite informații cu privire la toate condamnările care au fost pronunțate în statul membru solicitat și înscrise în cazierul judiciar, precum și cu privire la toate condamnările care au fost pronunțate în țări terțe și care, ulterior, au fost transmise acestuia și înscrise în cazierul judiciar.

În cazul în care aceste informații sunt solicitate în orice alt scop în afară de cel al unui proces penal, se aplică în mod corespunzător alineatul (2) de la prezentul articol.

▼B

(5)  Răspunsul se acordă prin utilizarea formularului prevăzut în anexă. Acesta este însoțit de o listă a condamnărilor, în conformitate cu legislația națională.

Articolul 8

Termene pentru răspunsuri

(1)  Răspunsurile la cererile menționate la articolul 6 alineatul (1) sunt transmise de autoritatea centrală a statului membru solicitat autorității centrale a statului membru solicitant neîntârziat și, în orice caz, într-un interval de timp care nu depășește zece zile lucrătoare de la data primirii cererii, în conformitate cu legislația, normele sau practicile sale naționale, prin utilizarea formularului prevăzut în anexă.

În cazul în care statul membru solicitat cere informații suplimentare pentru identificarea persoanei care face obiectul cererii, aceasta consultă imediat statul membru solicitant în vederea furnizării unui răspuns în termen de zece zile lucrătoare de la data primirii informațiilor suplimentare.

▼M1

(2)  Răspunsurile la cererea menționată la articolul 6 alineatele (2), (3) și (3a) se transmit în termen de douăzeci de zile lucrătoare de la data la care a fost primită cererea.

▼B

Articolul 9

Condiții de utilizare a datelor cu caracter personal

(1)  Datele cu caracter personal furnizate în temeiul ►M1  articolului 7 alineatele (1), (4) și (4a) ◄ în scopul unui proces penal pot fi folosite de către statul membru solicitant doar pentru procesul penal pentru care au fost solicitate, astfel cum se precizează în formularul prevăzut în anexă.

(2)  Datele cu caracter personal furnizate în temeiul ►M1  articolului 7 alineatele (2), (4) și (4a) ◄ în orice alt scop decât cel al unui proces penal pot fi folosite de către statul membru solicitant, în conformitate cu legislația sa națională, doar în scopul pentru care acestea au fost solicitate și în limitele precizate de către statul membru solicitat în formularul prevăzut în anexă.

(3)  Fără a aduce atingere alineatelor (1) și (2), datele cu caracter personal furnizate în temeiul ►M1  articolului 7 alineatele (1), (2), (4) și (4a) ◄ pot fi utilizate de către statul membru solicitant în scopul prevenirii unei amenințări imediate și grave la adresa siguranței publice.

(4)  Statele membre iau măsurile necesare pentru a se asigura că datele cu caracter personal primite de la un alt stat membru în temeiul articolului 4, în cazul în care acestea sunt transmise unei țări terțe în conformitate cu articolul 7 alineatul (3), sunt supuse acelorași limitări de utilizare ca și celor aplicabile într-un stat membru solicitant, în conformitate cu alineatul (2) din prezentul articol. Statele membre specifică faptul că datele cu caracter personal, în cazul în care acestea sunt transmise unei țări terțe în scopul unui proces penal, pot fi utilizate în continuare de către respectiva țară numai în scopul unui proces penal.

(5)  Prezentul articol nu se aplică datelor cu caracter personal obținute de un stat membru în temeiul prezentei decizii-cadru și care provin din acel stat membru.

Articolul 10

Regimul lingvistic

Odată cu introducerea unei cereri menționate la articolul 6 alineatul (1), statul membru solicitant transmite statului membru solicitat formularul prevăzut în anexă în limba oficială sau în una dintre limbile oficiale ale acestuia din urmă.

Statul membru solicitat răspunde fie în una dintre limbile sale oficiale, fie în orice altă limbă acceptată de ambele state membre.

Orice stat membru poate, la momentul adoptării prezentei decizii-cadru sau la o dată ulterioară, să indice, într-o declarație depusă la Secretariatul General al Consiliului, limbile oficiale ale instituțiilor Uniunii Europene pe care le acceptă. Secretariatul General al Consiliului comunică această informație statelor membre.

Articolul 11

Formatul și alte modalități de organizare și de facilitare a schimburilor de informații privind condamnările

(1)  La transmiterea informațiilor în conformitate cu articolul 4 alineatele (2) și (3), autoritatea centrală a statului membru de condamnare transmite următoarele informații:

(a) informații care se transmit în toate cazurile, în afară de situația în care, în cazuri individuale, autoritatea centrală nu deține respectivele informații (informații obligatorii):

(i) informații despre persoana condamnată [numele complet, data nașterii, locul nașterii (orașul și țara), sexul, cetățenia și – dacă este cazul – numele anterior/numele anterioare];

(ii) informații privind natura condamnării (data condamnării, denumirea instanței, data la care hotărârea a devenit definitivă);

(iii) informații privind infracțiunile care au determinat condamnarea (data săvârșirii infracțiunii care a atras condamnarea și denumirea sau încadrarea juridică a infracțiunii, precum și o trimitere la dispozițiile legale aplicabile); și

(iv) informații privind conținutul condamnării (și anume hotărârea, precum și orice sancțiuni suplimentare, măsuri de siguranță și hotărâri ulterioare care modifică executarea hotărârii);

(b) informații care se transmit în cazul în care au fost introduse în cazierele judiciare (informații opționale):

(i) numele părinților persoanei condamnate;

(ii) numărul de referință al condamnării;

(iii) locul infracțiunii; și

(iv) interdicțiile rezultate din condamnare;

(c) informații care se transmit autorității centrale dacă sunt disponibile (informații suplimentare):

(i) numărul actului de identitate al persoanei condamnate sau numărul și tipul documentului de identificare al persoanei condamnate;

(ii) amprentele care au fost luate persoanei respective; și

(iii) dacă este cazul, pseudonimul și/sau numele de împrumut; și

▼M1

(iv) imaginea facială.

▼B

În plus, autoritatea centrală poate transmite orice alte informații privind condamnările introduse în cazierele judiciare.

(2)  Autoritatea centrală a statului membru de cetățenie stochează toate informațiile de tipul celor enumerate la alineatul (1) literele (a) și (b), pe care le-a primit în conformitate cu articolul 5 alineatul (1) pentru a le retransmite în conformitate cu articolul 7. În același scop, autoritatea centrală poate stoca informații de tipul celor enumerate la alineatul (1) primul paragraf litera (c) și la alineatul (1) al doilea paragraf.

▼M1

(3)  Autoritățile centrale ale statelor membre transmit pe cale electronică, utilizând ECRIS și un format standardizat în conformitate cu standardele care urmează să fie prevăzute în actele de punere în aplicare, următoarele informații:

(a) informațiile menționate la articolul 4;

(b) cererile menționate la articolul 6;

(c) răspunsurile menționate la articolul 7; și

(d) alte informații relevante.

(4)  În cazul în care nu este posibilă transmiterea în modalitatea menționată la alineatul (3), autoritățile centrale ale statelor membre transmit toate informațiile menționate la alineatul (3) prin orice mijloc care asigură posibilitatea consemnării în scris a informațiilor respective și în condiții care să permită autorității centrale a statului membru destinatar să stabilească autenticitatea informațiilor, luând în considerare securitatea transmiterii.

În cazul în care modalitatea de transmitere menționată la alineatul (3) nu este disponibilă pe o perioadă mai extinsă, statul membru vizat informează celelalte state membre și Comisia cu privire la acest lucru.

(5)  Fiecare stat membru efectuează modificările tehnice necesare pentru a putea utiliza formatul standardizat, pentru a transmite pe cale electronică toate informațiile menționate la alineatul (3) altor state membre prin intermediul ECRIS. Fiecare stat membru informează Comisia cu privire la data de la care vor putea efectua asemenea transmiteri.

▼M1

Articolul 11a

Sistemul european de informații cu privire la cazierele judiciare (ECRIS)

(1)  În scopul schimbului de informații extrase din cazierele judiciare în conformitate cu prezenta decizie-cadru pe cale electronică, se stabilește un sistem informatic descentralizat, întemeiat pe bazele de date privind cazierele judiciare din fiecare stat membru, denumit sistemul european de informații cu privire la cazierele judiciare (ECRIS). Acesta este alcătuit din următoarele elemente:

(a) aplicația de referință a ECRIS;

(b) o infrastructură comună de comunicații între autoritățile centrale, care asigură o rețea criptată.

Pentru a se asigura confidențialitatea și integritatea informațiilor privind cazierele judiciare transmise altor state membre, se recurge la măsuri tehnice și organizatorice adecvate, ținându-se seama de stadiul actual al tehnologiei, de costurile de punere în aplicare și de riscurile prezentate de prelucrarea informațiilor.

(2)  Toate datele din cazierele judiciare se stochează exclusiv în baze de date gestionate de statele membre.

(3)  Autoritățile centrale ale statelor membre nu au acces direct la bazele de date privind cazierele judiciare ale altor state membre.

(4)  Aplicația de referință a ECRIS și bazele de date care stochează, trimit și primesc informații extrase din cazierele judiciare funcționează sub responsabilitatea statului membru în cauză. Agenția Uniunii Europene pentru Gestionarea Operațională a Sistemelor Informatice la Scară Largă în Spațiul de Libertate, Securitate și Justiție (eu-LISA) înființată prin Regulamentul (UE) 2018/1726 al Parlamentului European și al Consiliului ( 1 ) sprijină statele membre în conformitate cu atribuțiile sale, astfel cum sunt prevăzute în Regulamentul (UE) 2019/816 al Parlamentului European și al Consiliului ( 2 ) .

(5)  Infrastructura comună de comunicații funcționează sub responsabilitatea Comisiei. Aceasta îndeplinește cerințele de securitate necesare și răspunde în totalitate necesităților ECRIS.

(6)  eu-LISA furnizează, dezvoltă în continuare și întreține aplicația de referință a ECRIS.

(7)  Fiecare stat membru suportă propriile costuri care rezultă din punerea în aplicare, administrarea, utilizarea și întreținerea propriei baze de date privind cazierele judiciare și din instalarea și utilizarea aplicației de referință a ECRIS.

Comisia suportă costurile care rezultă din punerea în aplicare, administrarea, utilizarea, întreținerea și dezvoltarea ulterioară a infrastructurii comune de comunicații.

(8)  Statele membre care utilizează software-ul lor național de implementare a ECRIS în conformitate cu articolul 4 alineatele (4)-(8) din Regulamentul (UE) 2019/816 pot continua să utilizeze software-ul respectiv în locul aplicației de referință a ECRIS, cu condiția îndeplinirii tuturor condițiilor prevăzute la alineatele menționate.

Articolul 11b

Acte de punere în aplicare

(1)  Prin intermediul unor acte de punere în aplicare, Comisia stabilește următoarele elemente:

(a) formatul standardizat menționat la articolul 11 alineatul (3), inclusiv în ceea ce privește informațiile privind infracțiunea care stă la baza condamnării și informațiile privind conținutul condamnării;

(b) normele privind punerea în aplicare la nivel tehnic a ECRIS și schimbul de date dactiloscopice;

(c) orice altă modalitate tehnică de organizare și de facilitare a schimburilor de informații privind condamnările între autoritățile centrale ale statelor membre, inclusiv:

(i) modalitățile de facilitare a înțelegerii și a traducerii automate a informațiilor transmise;

(ii) modalitățile prin care se poate efectua schimbul electronic de informații, în special în ceea ce privește specificațiile tehnice care urmează să fie folosite și, dacă este necesar, procedurile de schimb aplicabile.

(2)  Actele de punere în aplicare menționate la alineatul (1) de la prezentul articol se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 12a alineatul (2).

▼B

Articolul 12

Relațiile cu alte instrumente juridice

(1)  În relațiile dintre statele membre, prezenta decizie-cadru completează dispozițiile articolului 13 din Convenția europeană privind asistența reciprocă în materie penală, protocoalele adiționale ale acesteia din 17 martie 1978 și 8 noiembrie 2001, dispozițiile Convenției privind asistența reciprocă în materie penală între statele membre ale Uniunii Europene și protocolul acesteia din 16 octombrie 2001 ( 3 ).

(2)  În sensul prezentei decizii-cadru, statele membre renunță la dreptul de a invoca între ele rezervele exprimate de acestea cu privire la articolul 13 al Convenției europene privind asistența reciprocă în materie penală.

(3)  Fără a aduce atingere aplicării acestora în relațiile dintre statele membre și statele terțe, prezenta decizie-cadru înlocuiește, în relațiile dintre statele membre care au luat măsurile necesare pentru a se conforma cu prezenta decizie-cadru și cel târziu cu efect de la 27 aprilie 2012, dispozițiile articolului 22 din Convenția europeană privind asistența reciprocă în materie penală, astfel cum a fost completată de articolul 4 din Protocolul adițional din 17 martie 1978 la convenția respectivă, în relațiile dintre statele membre.

(4)  Decizia 2005/876/JAI se abrogă prin prezenta decizie-cadru.

(5)  Prezenta decizie-cadru nu aduce atingere aplicării unor dispoziții mai favorabile din acorduri bilaterale sau multilaterale încheiate între statele membre.

▼M1

Articolul 12a

Procedura comitetului

(1)  Comisia este asistată de un comitet. Respectivul comitet reprezintă un comitet în înțelesul Regulamentului (UE) nr. 182/2011.

(2)  În cazul în care se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 5 din Regulamentul (UE) nr. 182/2011.

În cazul în care comitetul nu emite un aviz, Comisia nu adoptă proiectul de act de punere în aplicare și se aplică articolul 5 alineatul (4) al treilea paragraf din Regulamentul (UE) nr. 182/2011.

▼B

Articolul 13

Punerea în aplicare

(1)  Statele membre adoptă măsurile necesare pentru a se conforma dispozițiilor prezentei decizii-cadru cel târziu până la 27 aprilie 2012.

(2)  Statele membre transmit Secretariatului General al Consiliului și Comisiei textul dispozițiilor care transpun în legislația națională obligațiile ce le revin în temeiul prezentei decizii-cadru.

(3)  Pe baza acestor informații, Comisia prezintă Parlamentului European și Consiliului, până la 27 aprilie 2015, un raport privind punerea în aplicare a prezentei decizii-cadru, însoțit, dacă este necesar, de propuneri legislative.

▼M1

Articolul 13a

Rapoartele întocmite de Comisie și revizuirea

(1)  Până la 29 iunie 2023, Comisia prezintă Parlamentului European și Consiliului un raport privind punerea în aplicare a prezentei decizii-cadru. În raport se evaluează în ce grad statele membre au luat măsurile necesare pentru a se conforma prezentei decizii-cadru, inclusiv în ceea ce privește punerea sa în aplicare la nivel tehnic.

(2)  Raportul este însoțit, dacă este cazul, de propuneri legislative relevante.

(3)  Comisia publică periodic un raport privind schimbul de informații extrase din cazierele judiciare efectuat prin intermediul ECRIS și privind utilizarea ECRIS-TCN, pe baza, în special, a statisticilor comunicate de eu-LISA și de statele membre în conformitate cu Regulamentul (UE) 2019/816. Raportul se publică pentru prima dată la un an de la prezentarea raportului menționat la alineatul (1).

(4)  Raportul Comisiei menționat la alineatul (3) se referă în special la nivelul schimbului de informații dintre statele membre, inclusiv cel referitor la resortisanți ai unor țări terțe, precum și la scopul cererilor și numărul acestora, inclusiv cererile adresate în alte scopuri decât procesul penal, cum ar fi verificările antecedentelor și cererile de informații cu privire la propriile caziere judiciare adresate de persoanele în cauză.

▼B

Articolul 14

Intrarea în vigoare

Prezenta decizie-cadru intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.
ANEXĂ

Formular menționat la articolele 6, 7, 8, 9 și 10 din Decizia-cadru 2009/315/JAI a Consiliului privind organizarea și conținutul schimbului de informații extrase din cazierele judiciare între statele membre

Cerere de informații extrase din cazierul judiciar

Statele membre consultă manualul de proceduri în vederea completării corecte a acestui formular

(a) Informații despre statul solicitant:

Statul membru:

Autoritatea centrală (autoritățile centrale):

Persoana de contact:

Telefon (cu prefix):

Fax (cu prefix):

Adresa de e-mail:

Adresa de corespondență:

Numărul de referință al dosarului, dacă este cunoscut:

(b) Informații despre identitatea persoanei care face obiectul cererii ( *1 ):

Numele complet (prenume și toate numele):

Nume anterioare:

Pseudonimul și/sau numele de împrumut, dacă există:

Sex: M □F□

Cetățenia:

Data nașterii (în cifre: zz-ll-aaaa):

Locul nașterii (orașul și țara):

Numele tatălui:

Numele mamei:

Reședința sau adresa cunoscută:

Numărul de identitate sau tipul și numărul documentului de identitate al persoanei:

Amprentele:

Alte date de identificare disponibile:

(c) Scopul cererii:

Vă rugăm să bifați căsuța corespunzătoare

procesul penal (vă rugăm să precizați autoritatea în fața căreia se desfășoară procesul, precum și numărul dosarului, dacă este disponibil) …

cerere în afara contextului procesului penal (vă rugăm să precizați autoritatea în cadrul căreia se desfășoară procedurile, precum și numărul de dosar, dacă este disponibil, și să bifați căsuța corespunzătoare):

din partea unei autorități judiciare…

din partea unei autorități administrative competente…

din partea persoanei vizate de informațiile privind cazierul judiciar …

Scopul pentru care sunt solicitate informațiile:

Autoritatea solicitantă:

persoana vizată nu și-a dat consimțământul pentru divulgarea acestor informații (în cazul în care persoanei vizate i s-a cerut consimțământul în conformitate cu legislația statului membru solicitant).

Persoana de contact pentru alte informații suplimentare necesare:

Nume:

Telefon:

Adresă de e-mail:

Alte informații (de exemplu urgența cererii):

Răspuns la cerere

Informații legate de persoana în cauză

Vă rugăm să bifați căsuța corespunzătoare

Autoritatea subsemnată confirmă că:

nu există nicio informație cu privire la condamnări în cazierul judiciar al persoanei în cauză;

există informații cu privire la condamnări înscrise în cazierul judiciar al persoanei în cauză; se anexează o listă a respectivelor condamnări;

există alte informații înscrise în cazierul judiciar al persoanei în cauză; se anexează respectivele informații (facultativ);

există informații cu privire la condamnări înscrise în cazierul judiciar al persoanei în cauză, dar statul membru de condamnare a precizat că informațiile despre aceste condamnări nu pot fi retransmise în alt scop decât cel al procesului penal. Cererea de informații suplimentare poate fi trimisă direct către … (vă rugăm indicați statul membru de condamnare);

în conformitate cu legislația națională a statului membru solicitat, nu se poate da curs cererilor formulate în alt scop decât cel al procesului penal.

Persoana de contact pentru alte informații suplimentare necesare:

Nume:

Telefon:

Adresă de e-mail:

Alte informații (limitarea utilizării datelor din cerere în afara procesului penal):

Vă rugăm să precizați numărul de pagini anexate la formularul de răspuns:

Întocmit la

Data:

Semnătura și ștampila oficială (dacă este cazul):

Numele și funcția/organizația:

Dacă este cazul, vă rugăm să anexați o listă a condamnărilor și să trimiteți toate aceste documente statului membru solicitant. Traducerea formularului sau a listei în limba statului membru solicitant nu este necesară.( 1 ) Regulamentul (UE) 2018/1726 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 noiembrie 2018 privind Agenția Uniunii Europene pentru Gestionarea Operațională a Sistemelor Informatice la Scară Largă în Spațiul de Libertate, Securitate și Justiție (eu-LISA) și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1987/2006 și a Deciziei 2007/533/JAI a Consiliului, precum și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 1077/2011 (JO L 295, 21.11.2018, p. 99).

( 2 ) Regulamentul (UE) 2019/816 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 aprilie 2019 de stabilire a unui sistem centralizat pentru determinarea statelor membre care dețin informații privind condamnările resortisanților țărilor terțe și ale apatrizilor (ECRIS-TCN), destinat să completeze sistemul european de informații cu privire la cazierele judiciare și de modificare a Regulamentului (UE) 2018/1726 (JO L 135, 22.5.2019, p. 1).

( 3 ) JO C 326, 21.11.2001, p. 1

( *1 ) Pentru a facilita identificarea persoanei, ar trebui furnizate cât mai multe informații.