02008R1275 — RO — 01.03.2021 — 006.001


Acest document are doar scop informativ și nu produce efecte juridice. Instituțiile Uniunii nu își asumă răspunderea pentru conținutul său. Versiunile autentice ale actelor relevante, inclusiv preambulul acestora, sunt cele publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și disponibile pe site-ul EUR-Lex. Aceste texte oficiale pot fi consultate accesând linkurile integrate în prezentul document.

►B

►M4  REGULAMENTUL (CE) NR. 1275/2008 AL COMISIEI

din 17 decembrie 2008

de punere în aplicare a Directivei 2005/32/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește cerințele în materie de proiectare ecologică pentru puterea consumată în modurile standby, oprit și standby în rețea de echipamentele electrice și electronice de uz casnic și de birou ◄

(Text cu relevanță pentru SEE)

(JO L 339 18.12.2008, p. 45)

Astfel cum a fost modificat prin:

 

 

Jurnalul Oficial

  NR.

Pagina

Data

►M1

REGULAMENTUL (CE) NR. 278/2009 AL COMISIEI din 6 aprilie 2009

  L 93

3

7.4.2009

►M2

REGULAMENTUL (CE) NR. 642/2009 AL COMISIEI din 22 iulie 2009

  L 191

42

23.7.2009

 M3

REGULAMENTUL (UE) NR. 617/2013 AL COMISIEI din 26 iunie 2013

  L 175

13

27.6.2013

►M4

REGULAMENTUL (UE) NR. 801/2013 AL COMISIEI din 22 august 2013

  L 225

1

23.8.2013

►M5

REGULAMENTUL (UE) 2016/2282 AL COMISIEI din 30 noiembrie 2016

  L 346

51

20.12.2016

►M6

REGULAMENTUL (UE) 2019/2021 AL COMISIEI din 1 octombrie 2019

  L 315

241

5.12.2019

►M7

REGULAMENTUL (UE) 2019/2022 AL COMISIEI din 1 octombrie 2019

  L 315

267

5.12.2019

►M8

REGULAMENTUL (UE) 2019/2023 AL COMISIEI din 1 octombrie 2019

  L 315

285

5.12.2019


Rectificat prin:

►C1

Rectificare, JO L 032, 4.2.2010, p.  11 (1275/2008)
▼B

▼M4

REGULAMENTUL (CE) NR. 1275/2008 AL COMISIEI

din 17 decembrie 2008

de punere în aplicare a Directivei 2005/32/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește cerințele în materie de proiectare ecologică pentru puterea consumată în modurile standby, oprit și standby în rețea de echipamentele electrice și electronice de uz casnic și de birou

▼B

(Text cu relevanță pentru SEE)▼M4

Articolul 1

Obiect și domeniu de aplicare

Prezentul regulament stabilește cerințe de proiectare ecologică pentru puterea consumată în modurile standby, oprit și standby în rețea în vederea introducerii pe piață a echipamentelor electrice și electronice de uz casnic și de birou.

Prezentul regulament nu se aplică echipamentelor electrice și electronice de uz casnic și echipamentelor de birou introduse pe piață cu o sursă externă de alimentare de joasă tensiune pentru a funcționa în mod corespunzător.

▼B

Articolul 2

Definiții

În sensul prezentului regulament, se aplică definițiile prevăzute în Directiva 2005/32/CE. Se aplică, de asemenea, următoarele definiții:

1. 

„echipament electric și electronic de uz casnic și de birou” (denumit în continuare „echipament”) înseamnă orice produs consumator de energie care:

(a) 

este comercializat ca unitate funcțională individuală și este destinat utilizatorului final;

(b) 

figurează pe lista produselor consumatoare de energie din anexa I;

(c) 

depinde de alimentarea cu energie din rețeaua generală de alimentare cu energie electrică pentru a funcționa în mod corespunzător; și

(d) 

este proiectat pentru a fi utilizat cu o tensiune nominală de 250 V sau inferioară acestei valori,

inclusiv atunci când nu este comercializat pentru uz domestic sau de birou;

2. 

„modul standby” înseamnă starea în care echipamentul este conectat la rețeaua electrică, depinde de alimentarea cu energie de la rețeaua electrică pentru a funcționa în mod corespunzător și asigură exclusiv următoarele funcții, care pot continua pentru o perioadă de timp nedefinită:

— 
funcția de reactivare sau funcția de reactivare și simpla indicație a funcției de reactivare activate; și/sau
— 
afișarea unor informații sau a stării;
3. 

„funcția de reactivare” înseamnă o funcție care permite activarea altor moduri, inclusiv modul activ, printr-un întrerupător la distanță, inclusiv o telecomandă, un senzor intern, un temporizator pentru intrarea într-o stare care oferă funcții suplimentare, inclusiv funcția principală;

4. 

„afișarea unor informații sau a stării” înseamnă o funcție continuă care oferă informații sau indică starea echipamentului pe un afișaj, inclusiv ceasurile;

5. 

„modul activ” înseamnă o stare în care echipamentul este conectat la rețeaua electrică și în care a fost activată cel puțin una dintre funcțiile principale care oferă serviciul pentru care a fost creat echipamentul;

6. 

„modul oprit” înseamnă o stare în care echipamentul este conectat la rețeaua electrică și nu îndeplinește nicio funcție; următoarele stări sunt de asemenea considerate echivalente cu modul oprit:

(a) 

stări care oferă numai indicația că echipamentul este în modul oprit;

(b) 

stări în care echipamentul îndeplinește numai funcții menite să asigure compatibilitatea electromagnetică, în conformitate cu Directiva 2004/108/CE a Parlamentului European și a Consiliului ( 1 );

7. 

„echipament pentru tehnologia informației” înseamnă orice echipament care are ca funcție principală introducerea, stocarea, afișarea, recuperarea, transmiterea, prelucrarea, comutarea sau controlul datelor și al mesajelor de telecomunicații sau o combinație între aceste funcții și poate fi echipat cu unul sau mai multe porturi folosite în mod tipic pentru transferul de informații;

8. 

„mediul casnic” înseamnă un mediu în care receptoarele pentru transmisii radio și de televiziune pot fi utilizate, în mod normal, la o distanță de cel mult 10 m de aparatul în cauză;

▼M1

9. 

„sursă externă de alimentare de joasă tensiune” înseamnă o sursă externă de alimentare cu o tensiune indicată pe plăcuța indicatoare mai mică de 6 volți și cu o intensitate a curentului electric indicată pe plăcuța indicatoare mai mare sau egală cu 550 de miliamperi;

▼M4

10. 

„rețea” înseamnă o infrastructură de comunicații cu o topologie a legăturilor, o arhitectură care include componentele fizice, principii organizaționale, proceduri și formate (protocoale) de comunicare;

11. 

„standby în rețea” înseamnă starea în care echipamentul este capabil să reia o funcție prin activare la distanță prin intermediul unei conexiuni la rețea;

12. 

„activare la distanță” înseamnă un semnal care vine din afara echipamentului prin intermediul unei rețele;

13. 

„port de rețea” înseamnă o interfață fizică cu fir sau fără fir pentru conectarea la rețea, aflată pe echipament, prin care echipamentul poate fi activat la distanță;

14. 

„port de rețea logic” înseamnă tehnologia de rețea care funcționează prin portul de rețea fizic;

15. 

„port de rețea fizic” înseamnă mediul fizic (hardware) al unui port de rețea. Un port de rețea fizic poate găzdui două sau mai multe tehnologii de rețea;

16. 

„disponibilitatea în rețea” înseamnă capacitatea echipamentului de a-și relua funcțiile la detectarea de către un port de rețea a unui semnal de activare la distanță;

17. 

„echipament de rețea” înseamnă un echipament care se poate conecta la rețea și are unul sau mai multe porturi de rețea;

18. 

„echipament de rețea cu disponibilitate mare în rețea” (echipament HiNA – High Network Availability) înseamnă un echipament cu una sau mai multe dintre următoarele funcționalități, dar nu și altele, ca funcție principală (funcții principale): router, comutator de rețea, punct de acces la o rețea fără fir, hub, modem, telefon prin internet (VoIP), videotelefon;

19. 

„echipament de rețea cu funcționalitate de disponibilitate mare în rețea” (echipament cu funcționalitate HiNA) înseamnă un echipament prevăzut cu funcționalitate de router, comutator de rețea, punct de acces la o rețea fără fir sau o combinație a acestora, dar care nu este echipament HiNA;

20. 

„router” înseamnă un dispozitiv de rețea a cărui funcție principală este de a determina calea optimă pe care trebuie direcționat traficul din rețea. Routerele transmit pachete de date de la o rețea la alta, pe baza informațiilor din stratul rețea (L3);

21. 

„comutator de rețea” înseamnă un dispozitiv de rețea a cărui funcție principală este de a filtra, transmite și distribui cadre de date pe baza adresei de destinație a fiecărui cadru. Toate comutatoarele funcționează cel puțin la nivelul stratului legătură de date (L2);

22. 

„punct de acces la o rețea fără fir” înseamnă un dispozitiv a cărui funcție principală este de a furniza conectivitate IEEE 802.11 (Wi-Fi) mai multor clienți;

23. 

„hub” înseamnă un dispozitiv de rețea cu mai multe porturi, utilizat pentru a conecta segmente ale unei rețele locale (LAN);

24. 

„modem” înseamnă un dispozitiv a cărui funcție principală este de a transmite și primi semnale analogice modulate digital într-o rețea prin cablu;

25. 

„echipament de imprimare” înseamnă un echipament care generează un output pe hârtie pe baza unui input electronic. Echipamentele de imprimare pot avea funcții suplimentare și pot fi comercializate ca dispozitive sau produse multifuncționale;

26. 

„echipament de imprimare pe format mare” înseamnă un echipament de imprimare conceput pentru a imprima pe format A2 sau mai mare, inclusiv echipamentele concepute pentru formate continue cu lățimea de cel puțin 406 mm;

27. 

„sistem de teleprezență” înseamnă un sistem dedicat pentru videoconferințe și colaborare de înaltă definiție care include o interfață pentru utilizatori, o cameră de înaltă definiție, un ecran, un sistem audio și capacitate de prelucrare pentru codare și decodare audio și video;

28. 

„mașină de cafea de uz casnic” înseamnă un aparat neprofesional pentru prepararea cafelei;

29. 

„filtru de cafea de uz casnic” înseamnă o mașină de cafea de uz casnic care utilizează percolarea pentru extragerea cafelei;

30. 

„element de încălzire” înseamnă o componentă a mașinii de cafea care transformă energia electrică în căldură pentru încălzirea apei;

31. 

„preîncălzirea ceștii” înseamnă funcția de încălzire a ceștilor aflate pe mașina de cafea;

32. 

„ciclu de preparare” înseamnă procesul complet necesar pentru producerea cafelei;

33. 

„autocurățare” înseamnă un proces executat de mașina de cafea pentru a se curăța în interior. Acest proces poate fi o simplă clătire sau un proces de spălare în care se folosesc aditivi speciali;

34. 

„detartrare” înseamnă un proces executat de mașina de cafea pentru a elimina total sau parțial depunerile din interiorul acesteia;

35. 

„terminal ușor de birou” (desktop thin client) înseamnă un computer care depinde de o conexiune la resurse informatice aflate la distanță (de exemplu, server informatic, stație de lucru la distanță) pentru a beneficia de funcționalități de bază și care nu include medii de stocare rotative care să facă parte integrantă din produs. Unitatea principală a unui terminal ușor de birou trebuie să fie destinată utilizării într-un loc fix (de exemplu, pe un birou), și nu pentru a fi portabilă. Terminalele ușoare de birou pot afișa informații fie pe ecran extern, fie, dacă este inclus în produs, pe un ecran intern;

36. 

„stație de lucru” înseamnă un computer de înaltă performanță, cu un singur utilizator, folosit în principal pentru realizarea de grafică, pentru proiectarea asistată de computer, pentru dezvoltarea de software și pentru aplicații financiare și științifice, precum și pentru alte sarcini care necesită o putere de calcul informatic importantă, având următoarele caracteristici:

(a) 

are un timp mediu de bună funcționare (mean time between failures – MTBF) de cel puțin 15 000 de ore;

(b) 

are un cod de corectare a erorilor (ECC) și/sau o memorie tampon (buffer);

(c) 

prezintă trei dintre următoarele cinci caracteristici:

1. 

are o alimentare separată pentru dispozitive grafice de mare performanță [precum o sursă de alimentare separată de 12 V pentru componentele periferice conectate prin interfața (PCI)-E de 6 pini];

2. 

sistemul său este conceput pentru PCI-E mai mari de × 4 pe placa de bază, în plus față de slotul sau sloturile grafic(e) și/sau de suportul pentru PCI-X;

3. 

nu suportă dispozitive grafice cu acces uniform la memorie (UMA);

4. 

include cel puțin cinci sloturi PCI, PCI-E sau PCI-X;

5. 

poate suporta un sistem cu procesoare multiple care poate gestiona două sau mai multe procesoare [este prevăzut cu prize (sockets) separate fizic pentru procesoare, respectiv fără un suport de procesor unic multinucleu];

37. 

„stație de lucru mobilă” înseamnă un computer de înaltă performanță, cu un singur utilizator, folosit în principal pentru realizarea de grafică, pentru proiectarea asistată de computer, pentru dezvoltarea de software și pentru aplicații financiare și științifice, precum și pentru alte sarcini care necesită o putere de calcul informatic importantă, cu excepția jocurilor, conceput special pentru a fi portabil și pentru a putea funcționa perioade îndelungate cu sau fără o conexiune directă la o sursă de curent alternativ. Stațiile de lucru mobile folosesc un ecran integrat și pot funcționa pe baza unei baterii integrate sau a altei surse portabile de alimentare. Majoritatea stațiilor de lucru mobile folosesc o sursă de alimentare externă și cele mai multe au o tastatură și un dispozitiv de indicare integrate.

O stație de lucru mobilă are următoarele caracteristici:

(a) 

are un timp mediu de bună funcționare (mean time between failures – MTBF) de cel puțin 13 000 de ore;

(b) 

are cel puțin o placă grafică separată (dGfx) care corespunde clasificării G3 (cu lățimea de bandă a zonei tampon a cadrelor mai mare de 128 de biți), G4, G5, G6 sau G7;

(c) 

permite includerea a cel puțin trei dispozitive de stocare interne;

(d) 

acceptă cel puțin 32 GB de memorie de sistem;

38. 

„server de mici dimensiuni” înseamnă un tip de computer care utilizează, de obicei, componente de computer de birou sub forma unui computer de birou, dar care este conceput, în principal, pentru a servi ca gazdă pentru stocarea de date ale altor computere și pentru a îndeplini funcții precum furnizarea de servicii de infrastructură de rețea și stocarea de date/fișiere media, și care are următoarele caracteristici:

(a) 

este proiectat sub forma unui piedestal, a unui turn sau sub o altă formă similară cu cea care se utilizează pentru computerele de birou, astfel încât toate elementele necesare procesării și stocării datelor, precum și interfețele de rețea să fie cuprinse într-o singură carcasă;

(b) 

este conceput pentru a funcționa 24 de ore pe zi, 7 zile pe săptămână;

(c) 

este conceput, în principal, pentru a funcționa într-un mediu cu utilizatori multipli simultani, deservind mai mulți utilizatori prin intermediul unor unități client legate la rețea;

(d) 

dacă este introdus pe piață cu un sistem de operare, sistemul de operare este conceput pentru aplicații destinate serverelor de domiciliu sau serverelor cu performanțe scăzute;

(e) 

nu este introdus pe piață cu o placă grafică separată (dGfx) care corespunde oricărei clasificări diferite de G1;

39. 

„server informatic” înseamnă un produs informatic care furnizează servicii și gestionează resurse legate în rețea pentru dispozitive client precum computere de birou, computere de tip notebook, terminale ușoare de birou, telefoane care folosesc protocol internet (IP) sau alte servere informatice. Un server informatic este, de regulă, introdus pe piață pentru a fi utilizat în centre de date și în medii de birou/de afaceri. Un server informatic este accesat în primul rând prin conectare la rețea, și nu prin dispozitive de introducere directă pentru utilizatori, precum tastatură sau mouse.

Un server informatic are următoarele caracteristici:

(a) 

este conceput pentru a suporta sisteme de operare (SO) specifice serverelor informatice și/sau hipervizorilor și este destinat să execute aplicații de întreprindere instalate de utilizatori;

(b) 

preia un cod de corectare a erorilor (ECC) și/sau o memorie tampon [incluzând configurațiile de module DIMM cu tampon (memorie duală inline) și pe cele de tip buffered on board (BOB)];

(c) 

este introdus pe piață împreună cu una sau mai multe surse de alimentare în curent continuu sau alternativ;

(d) 

toate procesoarele au acces la memoria de sistem partajată și sunt vizibile independent pentru un singur SO sau hipervizor.

▼M4

Articolul 3

Cerințe de proiectare ecologică

Cerințele de proiectare ecologică pentru puterea consumată în modurile standby, oprit și standby în rețea sunt prezentate în anexa II.

▼B

Articolul 4

Evaluarea conformității

Procedurile aplicabile de evaluare a conformității, menționate la articolul 8 alineatul (2) din Directiva 2005/32/CE, sunt controlul intern al proiectării prevăzut în anexa IV la Directiva 2005/32/CE și sistemul de management prevăzut în anexa V la aceeași directivă.

Articolul 5

Procedura de verificare în scopul supravegherii pieței

Controalele de supraveghere se efectuează în conformitate cu procedura de verificare stabilită în anexa III.

Articolul 6

Valori de referință

Valorile de referință orientative pentru produsele și tehnologia cu cele mai bune performanțe disponibile în prezent pe piață sunt indicate în anexa IV.

▼M4

Articolul 7

Revizuire

Comisia face o analiză a prezentului regulament luând în considerare progresul tehnologic și prezintă Forumului consultativ rezultatele acestei analize până cel târziu la 7 ianuarie 2016. În cadrul analizei, se vor aborda în special domeniul de aplicare și cerințele pentru modul standby/oprit, precum și caracterul adecvat și nivelul cerințelor pentru modul standby în rețea în ceea ce privește a treia etapă de punere în aplicare (2019).

Analiza poate aborda, printre altele, echipamentele profesionale și produsele prevăzute cu motoare electrice acționate prin comandă la distanță.

Articolul 8

Intrare în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Punctul 1 din anexa II se aplică începând cu 7 ianuarie 2010.

Punctul 2 din anexa II se aplică începând cu 7 ianuarie 2013.

Punctul 3 din anexa II se aplică începând cu 1 ianuarie 2015.

Punctul 4 din anexa II se aplică începând cu 1 ianuarie 2017.

Punctul 5 din anexa II se aplică începând cu 1 ianuarie 2019.

Punctul 6 din anexa II se aplică începând cu 1 ianuarie 2015.

Punctul 7 din anexa II se aplică începând cu 1 ianuarie 2015.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

▼B
ANEXA I

Lista produselor consumatoare de energie care intră sub incidența prezentului regulament

1. 

Aparate de uz casnic

▼M8 —————

▼B

Uscătoare de rufe

▼M7 —————

▼B

Pentru gătit:

Cuptoare electrice

Plite electrice de încălzit

Cuptoare cu microunde

Prăjitoare de pâine

Friteuze

Râșnițe, filtre de cafea și echipament pentru deschiderea sau sigilarea recipientelor sau a pachetelor

Cuțite electrice

▼M8

Alte aparate pentru gătit și pentru alte modalități de pregătire a hranei, pentru curățarea și întreținerea hainelor, cu excepția mașinilor de spălat rufe de uz casnic și a mașinilor de spălat și uscat rufe de uz casnic

▼B

Aparate pentru tuns, uscarea părului, perierea dinților, bărbierit, masaj și alte aparate de îngrijire a corpului

Cântare

▼M6

2. 

Echipamente pentru tehnologia informației destinate a fi folosite în principal în mediul casnic, dar excluzând computerele de birou, computerele de birou integrate și computerele de tip notebook definite în Regulamentul (UE) nr. 617/2013 al Comisiei, precum și afișajele electronice care fac obiectul Regulamentului (UE) 2019/2021 ( 2 ).

▼B

3. 

Aparate electrice de consum

▼M2

Radiouri

Camere video

Aparate video cu înregistrare

Aparatură de înregistrare Hi-fi

Amplificatoare audio

Sisteme „home theatre”

Instrumente muzicale

▼M6

Și alte echipamente utilizate în scopul înregistrării sau reproducerii sunetului sau imaginilor, inclusiv semnale sau alte tehnologii pentru distribuția de sunet și imagine altfel decât prin telecomunicații, dar excluzând afișajele electronice care fac obiectul Regulamentului (UE) 2019/2021.

▼B

4. 

Jucării, echipament de petrecere a timpului liber și echipament sportiv

Seturi de trenuri electrice sau curse de mașini

Console de mână pentru jocuri video

Echipament sportiv având componente electrice sau electronice

Alte jucării, echipamente de petrecere a timpului liber și echipamente sportive
ANEXA II

Cerințe de ►C1  proiectare ecologică ◄

1. După un an de la intrarea în vigoare a prezentului regulament:

(a) 

►C1  Puterea consumată ◄ în modul oprit:

►C1  Puterea consumată de echipament ◄ în orice stare care corespunde modului „oprit” nu trebuie să depășească 1,00 W.

(b) 

►C1  Puterea consumată ◄ în modul standby:

►C1  Puterea consumată de echipament ◄ în orice stare care asigură numai funcția de reactivare sau numai funcția de reactivare și simpla indicație a funcției de reactivare activate nu trebuie să depășească 1,00 W.

►C1  Puterea consumată de echipament ◄ în orice stare care asigură numai afișarea unor informații sau a stării, sau care asigură numai o combinație între funcția de reactivare și afișarea unor informații sau a stării, nu trebuie să depășească 2,00 W.

(c) 

Disponibilitatea modului oprit și/sau a modului standby

Cu excepția cazului în care acest lucru nu corespunde utilizării pentru care sunt destinate, echipamentele trebuie să dispună de modul oprit și/sau standby și/sau de o altă stare care să nu depășească cerințele în materie de ►C1  putere consumată ◄ aplicabile modului oprit și/sau standby atunci când sunt conectate la rețeaua de alimentare cu energie electrică.

2. După patru ani de la intrarea în vigoare a prezentului regulament:

(a) 

►C1  Putere consumată ◄ în modul oprit:

►C1  Puterea consumată de echipament ◄ în orice stare care corespunde modului „oprit” nu trebuie să depășească 0,50 W.

(b) 

►C1  Putere consumată ◄ în modul standby:

►C1  Puterea consumată de echipament ◄ în orice stare care asigură numai funcția de reactivare sau numai funcția de reactivare și simpla indicație a funcției de reactivare activate nu trebuie să depășească 0,50 W.

►C1  Puterea consumată de echipament ◄ în orice stare care asigură numai afișarea unor informații sau a stării, sau care asigură numai o combinație între funcția de reactivare și afișarea unor informații sau a stării, nu trebuie să depășească 1,00 W.

(c) 

Disponibilitatea modului oprit și/sau a modului standby

Cu excepția cazului în care acest lucru nu corespunde utilizării pentru care sunt destinate, echipamentele trebuie să dispună de modul oprit și/sau standby și/sau de o altă stare care să nu depășească cerințele în materie de ►C1  putere consumată ◄ aplicabile modului oprit și/sau standby atunci când sunt conectate la rețeaua de alimentare cu energie electrică.

▼M4

(d) 

Gestionarea consumului de putere pentru toate echipamentele care nu sunt echipamente de rețea

Echipamentul trebuie să fie dotat, în măsura în care acest lucru este compatibil cu utilizarea prevăzută a acestuia, cu o funcție de gestionare a consumului de putere sau o funcție similară. Atunci când echipamentul nu îndeplinește funcția principală și când de funcțiile sale nu depind alte produse consumatoare de energie, funcția de gestionare a consumului de putere comută automat echipamentul, după cel mai scurt timp posibil adecvat utilizării prevăzute pentru echipamentul respectiv, în

— 
modul standby; sau
— 
modul oprit; sau
— 
o altă stare în care se respectă limitele de consum de putere aplicabile modului oprit și/sau modului standby atunci când echipamentul este conectat la rețeaua de alimentare cu energie electrică.

Funcția de gestionare a consumului de putere trebuie să fie activată.

▼M4

3. Începând cu 1 ianuarie 2015:

(a) 

Posibilitatea de dezactivare a conexiunii (conexiunilor) la rețea fără fir

Orice echipament de rețea care poate fi conectat la o rețea fără fir trebuie să ofere utilizatorului posibilitatea de a dezactiva conexiunea (conexiunile) la rețea fără fir. Această cerință nu se aplică produselor care se bazează pe o singură conexiune la rețea fără fir pentru utilizarea prevăzută a acestora și nu dispun de conexiune la rețea cu fir.

(b) 

Gestionarea consumului de putere pentru echipamentele de rețea

Echipamentul trebuie să fie dotat, în măsura în care acest lucru este compatibil cu utilizarea prevăzută a acestuia, cu o funcție de gestionare a consumului de putere sau o funcție similară. Atunci când echipamentul nu îndeplinește funcția principală și când de funcțiile sale nu depind alte produse consumatoare de energie, funcția de gestionare a consumului de putere comută automat echipamentul, după cel mai scurt timp posibil adecvat utilizării prevăzute pentru echipamentul respectiv, într-o stare care asigură modul standby în rețea.

Într-o stare care asigură modul standby în rețea, funcția de gestionare a consumului de putere poate comuta automat echipamentul în modul standby sau oprit sau în altă stare în care se respectă limitele de consum de putere aplicabile modului standby și/sau modului oprit.

Funcția de gestionare a consumului de putere sau o funcție similară trebuie să fie disponibilă pentru toate porturile de rețea ale echipamentului de rețea.

Funcția de gestionare a consumului de putere sau o funcție similară trebuie să fie activată, cu excepția cazului în care toate porturile de rețea sunt dezactivate. În acest din urmă caz, funcția de gestionare a consumului de putere sau o funcție similară trebuie să se activeze dacă unul dintre porturile de rețea se activează.

Perioada de timp implicită după care funcția de gestionare a consumului de putere sau o funcție similară comută automat echipamentul într-o stare care asigură modul standby în rețea nu trebuie să depășească 20 de minute.

(c) 

Echipamentele de rețea care au unul sau mai multe moduri standby trebuie să respecte cerințele pentru modul sau modurile standby respective atunci când toate porturile de rețea sunt dezactivate.

(d) 

Echipamentele de rețea care nu sunt echipamente HiNA trebuie să respecte dispozițiile de la punctul 2 litera (d) atunci când toate porturile de rețea sunt dezactivate.

(e) 

Consumul de putere într-o stare care asigură modul standby în rețea

Consumul de putere al echipamentelor HiNA sau al echipamentelor cu funcționalitate HiNA într-o stare care asigură modul standby în rețea în care echipamentul este comutat de funcția de gestionare a consumului de putere sau de o funcție similară nu trebuie să depășească 12,00 W.

Consumul de putere al altor echipamente de rețea într-o stare care asigură modul standby în rețea în care echipamentul este comutat de funcția de gestionare a consumului de putere sau de o funcție similară nu trebuie să depășească 6,00 W.

Limitele de consum de putere prevăzute la litera (e) nu se aplică:

(i) 

echipamentelor de tipărire cu surse de alimentare cu putere nominală de peste 750 W;

(ii) 

echipamentelor de imprimare pe format mare;

(iii) 

sistemelor de teleprezență;

(iv) 

terminalelor ușoare de birou;

(v) 

stațiilor de lucru;

(vi) 

stațiilor de lucru mobile;

(vii) 

serverelor de mici dimensiuni;

(viii) 

serverelor informatice.

4. Începând cu 1 ianuarie 2017:

În plus față de cerințele de la punctul 3 literele (a) și (b), se aplică următoarele dispoziții:

(a) 

Echipamentele de rețea care au unul sau mai multe moduri standby trebuie să respecte cerințele pentru modurile standby respective atunci când toate porturile de rețea cu fir sunt deconectate și când toate porturile de rețea fără fir sunt dezactivate.

(b) 

Echipamentele de rețea care nu sunt echipamente HiNA trebuie să respecte dispozițiile de la punctul 2 litera (d) atunci când toate porturile de rețea cu fir sunt deconectate și când toate porturile de rețea fără fir sunt dezactivate.

(c) 

Consumul de putere într-o stare care asigură modul standby în rețea

Consumul de putere al echipamentelor HiNA sau al echipamentelor cu funcționalitate HiNA într-o stare care asigură modul standby în rețea în care echipamentul este comutat de funcția de gestionare a consumului de putere sau de o funcție similară nu trebuie să depășească 8,00 W.
Consumul de putere al altor echipamente de rețea într-o stare care asigură modul standby în rețea în care echipamentul este comutat de funcția de gestionare a consumului de putere sau de o funcție similară nu trebuie să depășească 3,00 W.
Limitele de consum de putere prevăzute la litera (c) nu se aplică:
(i) 

echipamentelor de imprimare pe format mare;

(ii) 

terminalelor ușoare de birou;

(iii) 

stațiilor de lucru;

(iv) 

stațiilor de lucru mobile;

(v) 

serverelor de mici dimensiuni;

(vi) 

serverelor informatice.

5. Începând cu 1 ianuarie 2019:

În plus față de cerințele de la punctul 3 literele (a) și (b) și de la punctul 4 literele (a), (b) și (c), pentru echipamentele de rețea, altele decât echipamentele HiNA sau altele decât echipamentele cu funcționalitate HiNA, se aplică următoarele dispoziții:

Consumul de putere al echipamentelor de rețea, altele decât echipamentele HiNA sau altele decât echipamentele cu funcționalitate HiNA, într-o stare care asigură modul standby în rețea în care echipamentul este comutat de funcția de gestionare a consumului de putere sau de o funcție similară nu trebuie să depășească 2,00 W.

6. Începând cu 1 ianuarie 2015:

Pentru mașinile de cafea, timpul după care produsul este comutat automat în modurile și stările menționate la punctul 2 litera (d) din anexa II este:

— 
pentru filtrele de cafea de uz casnic care păstrează cafeaua în carafe izolate, maximum cinci minute de la finalizarea ultimului ciclu de preparare sau 30 de minute de la finalizarea unui proces de detartrare sau autocurățare;
— 
pentru filtrele de cafea de uz casnic care păstrează cafeaua în carafe neizolate, maximum 40 de minute de la finalizarea ultimului ciclu de preparare sau 30 de minute de la finalizarea unui proces de detartrare sau autocurățare;
— 
pentru mașinile de cafea de uz casnic care nu sunt filtre de cafea, maximum 30 de minute de la finalizarea ultimului ciclu de preparare sau maximum 30 de minute de la activarea elementului de încălzire sau maximum 60 de minute de la activarea funcției de preîncălzire a ceștii sau maximum 30 de minute de la finalizarea unui proces de detartrare sau autocurățare, cu excepția cazului în care s-a declanșat o alarmă care îi cere utilizatorului să intervină pentru a preveni o eventuală deteriorare sau un eventual accident.

Până la data menționată mai sus cerințele de proiectare ecologică stabilite la punctul 2 litera (d) din anexa II nu se aplică.

7. Cerințe privind informațiile despre produs

Începând cu 1 ianuarie 2015, următoarele informații privind echipamentele de rețea trebuie să fie prezentate vizibil pe site-urile internet cu acces liber ale producătorilor:

(a) 

pentru fiecare mod standby și/sau oprit și pentru starea care asigură modul standby în rețea în care echipamentul este comutat de funcția de gestionare a consumului de putere sau de o funcție similară:

— 
valorile consumului de putere în wați, rotunjite la prima zecimală;
— 
timpul după care funcția de gestionare a consumului de putere sau o funcție similară comută automat echipamentul în modul standby și/sau oprit și/sau în starea care asigură modul standby în rețea;
(b) 

consumul de putere al produsului în modul standby în rețea atunci când toate porturile de rețea cu fir sunt conectate și când toate porturile de rețea fără fir sunt activate;

(c) 

instrucțiuni privind modul de activare și dezactivare a porturilor de rețea fără fir.

Consumul de putere al produsului în modul standby în rețea menționat la litera (b) și instrucțiunile menționate la litera (c) trebuie, de asemenea, incluse în manualul utilizatorului.

▼M4

8. Măsurători

Valorile consumului de putere menționate la punctul 1 literele (a) și (b), la punctul 2 literele (a) și (b), la punctul 3 litera (e), la punctul 4 litera (c) și la punctul 5, precum și temporizările menționate la punctul 6 se determină utilizând o procedură de măsurare sigură, precisă și reproductibilă, conformă cu tehnicile recunoscute în general ca fiind de ultimă generație.

9. Informații care trebuie furnizate de producători

În scopul evaluării conformității în temeiul articolului 4, documentația tehnică trebuie să conțină următoarele elemente:

(a) 

pentru modul standby și/sau oprit:

— 
valorile consumului de putere în wați, rotunjite la prima zecimală;
— 
metoda de măsurare utilizată;
— 
descrierea modalității prin care a fost selectat sau programat modul aparatului;
— 
succesiunea evenimentelor care preced comutarea automată a echipamentului de la un mod la altul;
— 
orice observații cu privire la funcționarea echipamentului, de exemplu informații privind modul în care utilizatorul poate să comute echipamentul într-o stare care asigură modul standby în rețea;
— 
dacă este cazul, timpul implicit după care funcția de gestionare a consumului de putere sau o funcție similară comută automat echipamentul în modul sau în starea corespunzătoare cu consum redus de putere;
(b) 

pentru echipamentele de rețea:

— 
numărul și tipul de porturi de rețea și, cu excepția porturilor de rețea fără fir, locul de pe echipament în care acestea sunt amplasate; în special, trebuie precizat dacă același port de rețea fizic găzduiește două sau mai multe tipuri de porturi de rețea;
— 
precizarea dacă toate porturile de rețea sunt dezactivate înainte de livrare;
— 
precizarea dacă echipamentul este echipament HiNA sau echipament cu funcționalitate HiNA; dacă nu se furnizează nicio informație în acest sens, se consideră că nu este cazul;

și pentru fiecare tip de port de rețea:

— 
timpul implicit după care funcția de gestionare a consumului de putere sau o funcție similară comută automat echipamentul într-o stare care asigură modul standby în rețea;
— 
factorul care reactivează echipamentul;
— 
valorile (maxime) de performanță;
— 
nivelul (maxim) al consumului de putere al echipamentului într-o stare care asigură modul standby în rețea în care echipamentul este comutat de funcția de gestionare a consumului de putere sau de o funcție similară, dacă portul respectiv este singurul utilizat pentru activarea la distanță;
— 
protocolul de comunicare utilizat de echipament.

Dacă nu se furnizează nicio informație în acest sens, se consideră că echipamentul nu este echipament în rețea, cu excepția cazului în care acesta este dotat cu funcționalități de router, de comutator de rețea, de punct de acces la o rețea fără fir (care nu este un terminal), de hub, de modem, de telefon prin internet (VoIP) sau de videotelefon;

(c) 

parametrii de testare pentru măsurători:

— 
temperatura ambiantă;
— 
tensiunea de testare în V și frecvența în Hz;
— 
distorsiunea armonică totală a sistemului de alimentare cu energie electrică;
— 
informații și documentație privind aparatura, configurația și circuitele utilizate pentru testele electrice;
(d) 

caracteristicile echipamentului relevante pentru evaluarea conformității cu cerințele stabilite la punctul 1 litera (c) sau cu cerințele stabilite la punctul 2 literele (c) și/sau (d) și/sau la punctul 3 litera (b), după caz, inclusiv timpul necesar până la trecerea automată în modul standby sau oprit sau într-o altă stare în care se respectă limitele de consum de putere aplicabile modului oprit și/sau modului standby.

În special, dacă este cazul, trebuie să se furnizeze o justificare tehnică dacă cerințele stabilite la punctul 1 litera (c) sau cerințele stabilite la punctul 2 literele (c) și/sau (d) și/sau la punctul 3 litera (b) nu sunt compatibile cu utilizarea prevăzută a echipamentului. Necesitatea de a menține una sau mai multe conexiuni la rețea sau de a aștepta semnalul de activare la distanță nu este considerată o justificare tehnică pentru exceptarea de la cerințele stabilite la punctul 2 litera (d) în cazul echipamentelor care nu sunt definite de către producător ca fiind echipamente de rețea.

▼M5
ANEXA III

Verificarea conformității produselor de către autoritățile de supraveghere a pieței

Toleranțele de verificare definite în prezenta anexă se referă numai la verificarea parametrilor măsurați de autoritățile statelor membre și nu trebuie utilizate de către producător sau importator ca toleranță permisă pentru a stabili valorile din documentația tehnică sau pentru a interpreta valorile respective în vederea obținerii conformității ori pentru a comunica performanțe superioare în orice mod.

1.   PROCEDURA DE VERIFICARE

La verificarea conformității unui model de produs cu cerințele prevăzute în prezentul regulament în temeiul articolului 3 alineatul (2) din Directiva 2009/125/CE, pentru cerințele menționate în prezenta anexă, autoritățile statelor membre aplică următoarea procedură:

1. 

Autoritățile statelor membre verifică o singură unitate din model.

2. 

Modelul este considerat conform cu cerințele aplicabile dacă:

(a) 

valorile indicate în documentația tehnică în temeiul punctului 2 din anexa IV la Directiva 2009/125/CE (valorile declarate) și, după caz, valorile utilizate pentru a calcula aceste valori nu sunt mai avantajoase pentru producător sau importator decât rezultatele măsurătorilor corespunzătoare efectuate în temeiul literei (g) de la punctul menționat; și

(b) 

valorile declarate respectă toate cerințele prevăzute în prezentul regulament și niciunele dintre informațiile despre produs cerute și publicate de către producător sau importator nu conțin valori care sunt mai avantajoase pentru producător sau importator decât valorile declarate; și

(c) 

atunci când autoritățile statelor membre testează unitatea din model, valorile obținute (valorile parametrilor relevanți, astfel cum au fost măsurați în cadrul testării, și valorile calculate pe baza acestor măsurători) sunt conforme cu toleranțele de verificare respective, astfel cum se indică în tabelul de mai jos.

3. 

Dacă rezultatele menționate la punctul 2 litera (a) sau (b) nu sunt atinse, modelul este considerat neconform cu prezentul regulament.

4. 

Dacă rezultatul menționat la punctul 2 litera (c) nu este atins, autoritățile statelor membre aleg pentru testare trei unități suplimentare din același model.

5. 

Modelul este considerat conform cu cerințele aplicabile dacă, pentru aceste trei unități, media aritmetică a valorilor obținute este conformă cu toleranțele de verificare respective, indicate în tabelul de mai jos.

6. 

Dacă rezultatul menționat la punctul 5 nu este atins, modelul este considerat neconform cu prezentul regulament.

7. 

Fără întârziere după luarea deciziei privind neconformitatea modelului conform punctelor 3 și 6, autoritățile statului membru relevant furnizează autorităților celorlalte state membre și Comisiei toate informațiile relevante.

Autoritățile statelor membre utilizează metodele de măsurare și de calcul stabilite la punctul 8 din anexa II și în partea 2 din prezenta anexă. Autoritățile statelor membre aplică numai toleranțele de verificare stabilite în tabelul de mai jos și utilizează doar procedura descrisă la punctele 1-7 pentru cerințele menționate în prezenta anexă. Nu se aplică alte toleranțe, cum ar fi cele stabilite în standardele armonizate sau în orice altă metodă de măsurare.Toleranțe de verificare

Tip de cerință

Categorie

Toleranță

Anexa II punctul 1 literele (a) și (b) sau punctul 2 literele (a) și (b)

Pentru cerințele privind consumul de putere mai mare de 1,00 W

Valoarea obținută nu trebuie să depășească valoarea declarată cu mai mult de 10 %.

Pentru cerințele privind consumul de putere mai mic sau egal cu 1,00 W

Valoarea obținută nu trebuie să depășească valoarea declarată cu mai mult de 0,10 W.

Anexa II punctul 3 litera (c) și punctul 4 litera (a)

Nu se aplică

Valoarea obținută nu trebuie să depășească valoarea declarată cu mai mult de 10 %.

2.   PROCEDURA DE TESTARE PENTRU ECHIPAMENTELE DE REȚEA

Pentru verificarea conformității cu cerințele prevăzute la punctul 3 litera (c) și la punctul 4 litera (a) din anexa II, autoritățile statelor membre utilizează procedura stabilită în partea 1 din prezenta anexă după dezactivarea și/sau deconectarea, după caz, a tuturor porturilor de rețea ale unității.

Pentru verificarea conformității cu celelalte cerințe prevăzute la punctele 3 și 4 din anexa II, autoritățile statelor membre testează o singură unitate, după cum urmează:

Dacă echipamentul este prevăzut, conform documentației tehnice, cu un singur tip de port de rețea și are disponibile două sau mai multe porturi de acest tip, se alege în mod aleatoriu unul dintre aceste porturi și se conectează la o rețea corespunzătoare care respectă specificațiile maxime pentru portul respectiv. Dacă este vorba despre mai multe porturi de rețea fără fir de același tip, celelalte porturi fără fir se dezactivează dacă este posibil. Dacă este vorba despre mai multe porturi de rețea cu fir de același tip, pentru a verifica respectarea cerințelor prevăzute la punctul 3 din anexa II, celelalte porturi de rețea se dezactivează dacă este posibil. Dacă este disponibil un singur port de rețea, acesta se conectează la o rețea corespunzătoare care respectă specificațiile maxime pentru portul respectiv.

Unitatea se trece în modul activ. Îndată ce unitatea se află în modul activ și funcționează corespunzător, aceasta se lasă să treacă în starea care asigură modul standby în rețea și se măsoară consumul de putere. Apoi se transmite echipamentului semnalul corespunzător de activare prin portul de rețea și se verifică dacă echipamentul se reactivează.

Dacă echipamentul este prevăzut, conform documentației tehnice, cu mai multe tipuri de port de rețea, pentru fiecare tip de port de rețea se repetă procedura următoare. Dacă sunt disponibile două sau mai multe porturi de rețea de același tip, se alege în mod aleatoriu câte un port din fiecare tip de port de rețea și se conectează la o rețea corespunzătoare care respectă specificațiile maxime pentru portul respectiv.

Dacă pentru un anumit tip de port de rețea este disponibil un singur port, acesta se conectează la o rețea corespunzătoare care respectă specificațiile maxime pentru portul respectiv. Porturile fără fir care nu se utilizează se dezactivează dacă este posibil. Pentru a verifica respectarea cerințelor prevăzute la punctul 3 din anexa II, porturile de rețea cu fir care nu se utilizează se dezactivează dacă este posibil.

Unitatea se trece în modul activ. Îndată ce unitatea se află în modul activ și funcționează corespunzător, aceasta se lasă să treacă în starea care asigură modul standby în rețea și se măsoară consumul de putere. Apoi se transmite echipamentului semnalul corespunzător de activare prin portul de rețea și se verifică dacă echipamentul se reactivează. Dacă un singur port de rețea fizic este partajat de două sau mai multe tipuri de porturi de rețea (logice), se repetă această procedură pentru fiecare tip de port de rețea logic, celelalte porturi de rețea logice fiind deconectate logic.

▼B
ANEXA IV

Valori de referință

Se stabilesc următoarele valori de referință în sensul părții a treia punctul 2 din anexa I la Directiva 2005/32/CE:

Modul oprit : 0-0,3 W cu comutator de dezactivare plasat pe latura principală, depinzând, între altele, de caracteristicile legate de compatibilitatea electromagnetică în conformitate cu Directiva 2004/108/CE.

Modul standby – funcția de reactivare : 0,1 W

Modul standby – afișaj : afișaje simple și LED-uri de putere mică – 0,1 W; afișajele mai mari (de exemplu, pentru ceasuri) necesită o putere mai mare.

▼M4

Modul standby în rețea : 3 W pentru echipamentele HiNA; 1 W sau mai puțin pentru echipamentele care nu sunt echipamente HiNA.( 1 ) JO L 390, 31.12.2004, p. 24.

( 2 ) Regulamentul (UE) 2019/2021 al Comisiei din 1 octombrie 2019 de stabilire a cerințelor în materie de proiectare ecologică aplicabile afișajelor electronice în temeiul Directivei 2009/125/CE a Parlamentului European și a Consiliului, de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1275/2008 al Comisiei și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 642/2009 al Comisiei (JO L 315, 5.12.2019, p. 241).