2008R1235 — RO — 08.07.2015 — 016.001


Acest document reprezintă un instrument de documentare, iar instituţiile nu îşi asumă responsabilitatea pentru conţinutul său.

►B

REGULAMENTUL (CE) NR. 1235/2008 AL COMISIEI

din 8 decembrie 2008

de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului în ceea ce privește regimul de import al produselor ecologice din țări terțe

(JO L 334 12.12.2008, p. 25)

Astfel cum a fost modificat prin:

 

 

Jurnalul Oficial

  No

page

date

 M1

REGULAMENTUL (CE) NR. 537/2009 AL COMISIEI din 19 iunie 2009

  L 159

6

20.6.2009

 M2

REGULAMENTUL (UE) NR. 471/2010 AL COMISIEI din 31 mai 2010

  L 134

1

1.6.2010

 M3

REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 590/2011 AL COMISIEI din 20 iunie 2011

  L 161

9

21.6.2011

 M4

REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 1084/2011 AL COMISIEI din 27 octombrie 2011

  L 281

3

28.10.2011

►M5

REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 1267/2011 AL COMISIEI din 6 decembrie 2011

  L 324

9

7.12.2011

 M6

REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 126/2012 AL COMISIEI din 14 februarie 2012

  L 41

5

15.2.2012

►M7

REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 508/2012 AL COMISIEI din 20 iunie 2012

  L 162

1

21.6.2012

 M8

REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 751/2012 AL COMISIEI din 16 august 2012

  L 222

5

18.8.2012

►M9

REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 125/2013 AL COMISIEI din 13 februarie 2013

  L 43

1

14.2.2013

 M10

REGULAMENTUL (UE) NR. 519/2013 AL COMISIEI din 21 februarie 2013

  L 158

74

10.6.2013

►M11

REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 567/2013 AL COMISIEI din 18 iunie 2013

  L 167

30

19.6.2013

►M12

REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 586/2013 AL COMISIEI din 20 iunie 2013

  L 169

51

21.6.2013

►M13

REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 355/2014 AL COMISIEI din 8 aprilie 2014

  L 106

15

9.4.2014

►M14

REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 442/2014 AL COMISIEI din 30 aprilie 2014

  L 130

39

1.5.2014

►M15

REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 644/2014 AL COMISIEI din 16 iunie 2014

  L 177

42

17.6.2014

►M16

REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 829/2014 AL COMISIEI din 30 iulie 2014

  L 228

9

31.7.2014

►M17

REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 1287/2014 AL COMISIEI din 28 noiembrie 2014

  L 348

1

4.12.2014

►M18

REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2015/131 AL COMISIEI din 23 ianuarie 2015

  L 23

1

29.1.2015

►M19

REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2015/931 AL COMISIEI din 17 iunie 2015

  L 151

1

18.6.2015


rectificat prin

►C1

Rectificare, JO L 028, 4.2.2015, p.  48 (1287/2014)
▼B

REGULAMENTUL (CE) NR. 1235/2008 AL COMISIEI

din 8 decembrie 2008

de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului în ceea ce privește regimul de import al produselor ecologice din țări terțeCOMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 834/2007 al Consiliului din 28 iunie 2007 privind producția ecologică și etichetarea produselor ecologice, precum și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 2092/91 ( 1 ), în special articolul 33 alineatul (2), articolul 38 litera (d) și articolul 40,

întrucât:

(1)

Articolele 32 și 33 din Regulamentul (CE) nr. 834/2007 stabilesc dispozițiile generale privind importul de produse biologice. Pentru a asigura punerea în aplicare a acestor dispoziții în mod corect și uniform ar trebui stabilite norme și proceduri detaliate de aplicare.

(2)

Având în vedere experiența bogată acumulată începând din 1992 în domeniul importului de produse care oferă garanții echivalente, organismelor și autorităților de control ar trebui să li se acorde un termen relativ scurt pentru a solicita includerea în lista întocmită în scopul echivalenței, în conformitate cu articolul 33 din Regulamentul (CE) nr. 834/2007. Cu toate acestea, având în vedere lipsa de experiență în ceea ce privește aplicarea directă, în afara teritoriului Comunității, a normelor comunitare privind producția ecologică și etichetarea produselor ecologice, ar trebui să li se acorde mai mult timp organismelor și autorităților de control care intenționează să solicite includerea în lista constituită în scopul certificării conformității produselor, în conformitate cu articolul 32 din Regulamentul (CE) nr. 834/2007. Prin urmare, ar trebui prevăzută o perioadă mai lungă pentru prezentarea cererilor și pentru examinarea acestora.

(3)

Pentru produsele importate în conformitate cu articolul 32 din Regulamentul (CE) nr. 834/2007, operatorii interesați ar trebui să fie capabili să furnizeze documente justificative, pentru care este necesar să se stabilească modele. Pentru produsele importate în conformitate cu articolul 33 din Regulamentul (CE) nr. 834/2007 ar trebui să existe un certificat de inspecție. Prin urmare, este necesar să se stabilească norme detaliate privind emiterea acestui certificat. De asemenea, ar trebui să se stabilească o procedură pentru coordonarea, la nivel comunitar, a anumitor controale efectuate în cazul produselor importate din țări terțe care urmează a fi comercializate în Comunitate ca produse ecologice.

(4)

Prin Regulamentul (CE) nr. 345/2008 al Comisiei din 17 aprilie 2008 de stabilire a normelor de aplicare a regimurilor pentru importurile din țări terțe prevăzute de Regulamentul (CEE) nr. 2092/91 al Consiliului privind metoda de producție agricolă ecologică și indicarea acesteia pe produsele agricole și alimentare ( 2 ), Argentina, Australia, Costa Rica, India, Israel, Noua Zeelandă și Elveția au fost incluse în lista țărilor terțe din care se pot importa produse în Comunitate pentru a fi comercializate ca produse ecologice. Comisia a reexaminat situația acestor țări în conformitate cu criteriile prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 834/2007, luând în considerație normele de producție aplicate și experiența acumulată în importul de produse ecologice provenind din țările terțe respective, incluse în lista menționată anterior în conformitate cu articolul 11 alineatul (1) din Regulamentul (CEE) nr. 2092/91 al Consiliului. Se constată, așadar, că sunt întrunite condițiile pentru ca Argentina, Australia, Costa Rica, India, Israel, Noua Zeelandă și Elveția să fie incluse în lista țărilor terțe întocmită în scopul echivalenței, în conformitate cu articolul 33 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 834/2007.

(5)

Comunitatea Europeană și Confederația Elvețiană au încheiat un acord privind schimburile comerciale de produse agricole ( 3 ), aprobat de Decizia 2002/309/CE a Consiliului și a Comisiei ( 4 ). Anexa 9 la acest acord se referă la produsele agricole și produsele alimentare ecologice și stabilește că părțile trebuie să ia măsurile necesare pentru ca produsele ecologice conforme cu actele cu putere de lege și actele administrative ale celeilalte părți să poată fi importate și introduse pe piață. De asemenea, din motive de claritate, Elveția ar trebui inclusă în lista țărilor terțe, întocmită în scopul echivalenței, în conformitate cu articolul 33 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 834/2007.

(6)

Autoritățile statelor membre au acumulat o experiență bogată și cunoștințe substanțiale în domeniul autorizării importurilor de produse ecologice pe teritoriul Comunității. Pentru stabilirea și păstrarea listelor cu țările terțe și cu organismele și autoritățile de control, această experiență ar trebui utilizată, iar Comisia ar trebui să poată lua în considerare rapoarte primite de la statele membre și de la alți experți. Responsabilitățile ar trebui repartizate în mod echitabil și proporțional.

(7)

Ar trebui, de asemenea, să se prevadă măsuri tranzitorii aplicabile cererilor primite de Comisie de la țările terțe înainte de 1 ianuarie 2009, dată de la care se aplică Regulamentul (CE) nr. 834/2007.

(8)

Pentru a nu perturba comerțul internațional și pentru a facilita trecerea de la normele stabilite de Regulamentul (CEE) nr. 2092/91 la normele stabilite de Regulamentul (CE) nr. 834/2007, este necesar ca statele membre să poată elibera în continuare pentru importatori, după caz, autorizații de comercializare a produselor pe piața comunitară până la punerea în aplicare a măsurilor necesare pentru funcționarea noilor norme de import, în special în ceea ce privește recunoașterea organismelor și a autorităților de control prevăzute la articolul 33 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 834/2007. Ar trebui să se renunțe treptat la această posibilitate, pe măsură ce se va întocmi lista organismelor de control prevăzută la articolul menționat.

(9)

Pentru a ameliora transparența și a asigura punerea în aplicare a prezentului regulament, ar trebui să se prevadă un sistem electronic pentru schimbul de informații între Comisie, statele membre, țările terțe și organismele și autoritățile de control.

(10)

Normele detaliate stabilite prin prezentul regulament le înlocuiesc pe cele stabilite în Regulamentul (CE) nr. 345/2008 al Comisiei și în Regulamentul (CE) nr. 605/2008 al Comisiei din 20 iunie 2008 de stabilire a normelor de aplicare a dispozițiilor privind certificatul de control pentru importurile din țări terțe în temeiul articolului 11 din Regulamentul (CEE) nr. 2092/91 al Consiliului privind metoda de producție agricolă ecologică și indicarea acesteia pe produsele agricole și alimentare ( 5 ). În consecință, aceste regulamente ar trebui abrogate și înlocuite cu un regulament nou.

(11)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului de reglementare pentru producția ecologică,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:TITLUL I

DISPOZIȚII INTRODUCTIVE

Articolul 1

Obiect

Prezentul regulament stabilește normele detaliate pentru importul de produse conforme și pentru importul de produse care oferă garanții echivalente astfel cum sunt prevăzute la articolele 32 și 33 din Regulamentul (CE) nr. 834/2007.

Articolul 2

Definiții

În înțelesul prezentului regulament:

1. „certificat de inspecție” înseamnă certificatul de inspecție prevăzut la articolul 33 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (CE) nr. 834/2007 și al cărui obiect este constituit de un lot;

2. „document justificativ” înseamnă documentul menționat la articolul 68 din Regulamentul (CE) nr. 889/2008 ( 6 ) și la articolul 6 din același regulament, pentru care este prevăzut un model în anexa II la regulamentul respectiv;

3. „lot” înseamnă o cantitate de produse având unul sau mai multe coduri din Nomenclatura combinată, care face obiectul unui certificat unic de inspecție, expediat cu aceleași mijloace de transport și importat din aceeași țară terță;

4. „primul destinatar” înseamnă persoana fizică sau juridică astfel cum este definită la articolul 2 litera (d) din Regulamentul (CE) nr. 889/2008;

5. „verificarea lotului” înseamnă verificarea de către autoritățile competente din statele membre a certificatului de inspecție în vederea îndeplinirii cerințelor articolului 13 din prezentul regulament și, în cazul în care aceste autorități consideră justificat, verificarea produselor în conformitate cu cerințele Regulamentului (CE) nr. 834/2007, ale Regulamentului (CE) nr. 889/2008 și ale prezentului regulament;

6. „autorități competente din statul membru” înseamnă autoritățile vamale sau alte autorități, desemnate de către statele membre;

7. „raport de evaluare” înseamnă raportul de evaluare prevăzut la articolul 32 alineatul (2) și la articolul 33 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 834/2007, întocmit de către o parte terță independentă cu respectarea cerințelor standardului ISO 17011 sau de către o autoritate competentă; acest raport cuprinde informații privind analizele documentare, inclusiv descrierile prevăzute la articolul 4 alineatul (3) litera (b) și la articolul 11 alineatul (3) litera (b) din prezentul regulament, privind auditurile la sediu, inclusiv în locurile critice, și auditurile prin observație directă, axate pe riscuri, efectuate în țări terțe reprezentative.TITLUL II

IMPORTUL DE PRODUSE CONFORMECAPITOLUL 1

Lista organismelor și a autorităților de control recunoscute în scopul conformității

Articolul 3

Întocmirea și conținutul listei organismelor și a autorităților de control recunoscute în scopul conformității

(1)  Comisia întocmește o listă a organismelor și a autorităților de control, recunoscute în scopul certificării conformității produselor, în conformitate cu articolul 32 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 834/2007. Lista se publică în anexa I la prezentul regulament. Procedurile de întocmire și modificare a listei sunt definite la articolele 4, 16 și 17 din prezentul regulament. Lista este disponibilă pentru public pe internet în conformitate cu articolul 16 alineatul (4) și cu articolul 17 din prezentul regulament.

(2)  Lista conține, pentru fiecare organism sau autoritate de control, toate informațiile necesare pentru a putea verifica dacă produsele introduse pe piața comunitară au făcut obiectul unui control efectuat de către un organism sau de către o autoritate de control recunoscute în conformitate cu articolul 32 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 834/2007, în special:

(a) denumirea și adresa organismului sau autorității de control, inclusiv adresa electronică, precum și adresa web și numărul de cod;

(b) țara terță interesată, din care provin produsele;

(c) categoriile de produse în cauză pentru fiecare țară terță;

(d) perioada de includere în listă;

(e) adresele web unde se poate găsi lista operatorilor care fac obiectul acestui sistem de control, inclusiv situația acestora în ceea ce privește certificarea produselor și categoriile de produse în cauză, precum și lista operatorilor și a produselor pentru care se suspendă sau se retrag certificatele.

Articolul 4

Procedura de introducere a cererilor de includere în lista organismelor și a autorităților de control recunoscute în scopul conformității

▼M19

(1)  Comisia analizează posibilitatea de a recunoaște și de a include sau nu un organism sau o autoritate de control în lista prevăzută la articolul 3, la primirea unei cereri în acest sens, întocmită pe baza modelului de cerere oferit de Comisie în conformitate cu articolul 17 alineatul (2), de la reprezentantul organismului sau al autorității de control interesate. Numai cererile complete primite înainte de 31 octombrie 2016 sunt luate în considerare pentru întocmirea primei liste.

▼B

(2)  Cererile pot fi introduse de către organisme și autorități de control stabilite în Comunitate sau în țări terțe.

(3)  Cererea constă într-un dosar tehnic care cuprinde toate informațiile necesare Comisiei pentru a se asigura că sunt întrunite condițiile prevăzute la articolul 32 alineatele (1) și (2) din Regulamentul (CE) nr. 834/2007 pentru toate produsele ecologice destinate exportului către Comunitate, și anume:

(a) prezentarea activităților organismului sau ale autorității de control din țara terță sau din țările terțe în cauză, cu estimarea numărului de operatori implicați și indicarea tipului și a cantităților estimate de produse agricole sau de produse alimentare provenind din țara terță sau din țările terțe respective, destinate exportului către Comunitate în conformitate cu normele prevăzute la articolul 32 alineatele (1) și (2) din Regulamentul (CE) nr. 834/2007;

(b) descrierea detaliată a modului în care au fost puse în aplicare în țara terță sau în fiecare din țările terțe în cauză dispozițiile titlurilor II, III și IV din Regulamentul (CE) nr. 834/2007, precum și dispozițiile Regulamentului (CE) nr. 889/2008;

(c) o copie a raportului de evaluare prevăzut la articolul 32 alineatul (2) al patrulea paragraf din Regulamentul (CE) nr. 834/2007 pentru:

(i) a demonstra că organismul sau autoritatea de control au fost evaluate satisfăcător în ceea ce privește capacitatea de a îndeplini condițiile prevăzute la articolul 32 alineatele (1) și (2) din Regulamentul (CE) nr. 834/2007;

(ii) a oferi garanții privind elementele prevăzute la articolul 27 alineatele (2), (3), (5), (6) și (12) din Regulamentul (CE) nr. 834/2007;

(iii) a confirma că organismul sau autoritatea de control respectă cerințele privind controlul și pun în aplicare măsurile de precauție prevăzute în titlul IV din Regulamentul (CE) nr. 889/2008; precum și

(iv) a confirma că organismul sau autoritatea de control respectivă și-au realizat efectiv activitățile de control conform condițiilor și cerințelor menționate;

(d) documente care să demonstreze că organismul sau autoritatea de control au informat autoritățile din țara terță în cauză în legătură cu activitățile pe care le desfășoară, precum și în legătură cu angajamentul de a respecta exigențele legale privind această activitate impuse de autoritățile din țara terță respectivă;

(e) adresa web unde poate fi consultată lista operatorilor care fac obiectul sistemului de control, precum și un punct de contact unde sunt ușor accesibile informații privind situația operatorilor respectivi în ceea ce privește certificarea, categoriile de produse în cauză, precum și operatorii și produsele pentru care se suspendă sau se retrag certificatele;

(f) angajamentul de a respecta dispozițiile prevăzute la articolul 5 din prezentul regulament;

(g) orice altă informație considerată utilă de către organismul sau autoritatea de control sau de către Comisie.

(4)  Pe parcursul examinării unei cereri de includere în lista organismelor sau a autorităților de control, precum și în orice moment ulterior includerii, Comisia poate solicita informații suplimentare, inclusiv prezentarea unuia sau a mai multor rapoarte de examinare la fața locului întocmite de experți independenți. Totodată, pe baza unei evaluări a riscului și în cazul suspiciunii unor nereguli, Comisia poate organiza o examinare la fața locului efectuată de experți pe care îi desemnează.

(5)  Comisia stabilește dacă dosarul tehnic prevăzut la alineatul (3) și informațiile prevăzute la alineatul (4) sunt satisfăcătoare și poate decide ulterior să recunoască organismul sau autoritatea de control respectivă și să o includă în listă. Decizia respectivă este în conformitate cu procedura menționată la articolul 37 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 834/2007.

Articolul 5

Gestionarea și revizuirea listei organismelor și a autorităților de control recunoscute în scopul conformității

(1)  Un organism sau o autoritate de control pot fi incluse în lista menționată la articolul 3 numai în cazul în care îndeplinesc următoarele obligații:

(a) în cazul în care, după includerea în listă a organismului sau a autorității de control, se aduc modificări măsurilor puse în aplicare de organismul sau de autoritatea de control în cauză, aceasta informează Comisia în legătură cu modificările respective. Cererile de modificare a informațiilor cu privire la un organism sau la o autoritate de control prevăzute la articolul 3 alineatul (2) se notifică, de asemenea, Comisiei;

(b) organismul sau autoritatea de control incluse în listă păstrează disponibile și comunică, la prima solicitare, toate informațiile privind activitățile de control desfășurate în țara terță respectivă; de asemenea, organismul sau autoritatea de control permit experților desemnați de către Comisie accesul în sediile acestora;

(c) în fiecare an, până la 31 martie, organismul sau autoritatea de control transmit Comisiei un raport anual succint. Raportul anual actualizează informațiile conținute în dosarul tehnic prevăzut la articolul 4 alineatul (3) și descrie, în special, activitățile de control desfășurate de către organismul sau autoritatea de control în țara terță în anul precedent, prezintă rezultatele obținute, neregulile și încălcările constatate, precum și măsurile corective luate; totodată, acesta conține raportul de evaluare cel mai recent sau cea mai recentă actualizare a acestui raport, care indică rezultatele evaluărilor periodice la fața locului, ale monitorizării și reevaluării multianuale astfel cum sunt prevăzute la articolul 32 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 834/2007; Comisia poate solicita orice alte informații considerate necesare;

(d) în lumina informațiilor primite, Comisia poate modifica în orice moment caietul de sarcini privind organismul sau autoritatea de control respective și poate suspenda includerea acestuia/acesteia în lista prevăzută la articolul 3; o decizie similară poate fi luată și în cazul în care un organism sau o autoritate de control nu a furnizat informațiile necesare sau nu a acceptat efectuarea unei examinări la fața locului;

(e) organismul sau autoritatea de control pun la dispoziția părților interesate, pe un site internet, o listă cu operatorii și cu produsele ecologice certificate ca atare, actualizată permanent.

(2)  În cazul în care un organism sau o autoritate de control nu transmite raportul anual prevăzut la alineatul (1) litera (c), nu păstrează disponibile și nu comunică toate informațiile privind dosarul tehnic, sistemul de control sau lista actualizată a operatorilor și a produselor ecologice certificate ca atare, precum și în cazul în care nu acceptă efectuarea unei examinări la fața locului, la cererea Comisiei, realizată într-un interval pe care aceasta îl stabilește în conformitate cu gravitatea problemei și care, de regulă, nu poate fi mai scurt de 30 de zile, organismul sau autoritatea de control respectivă poate fi retrasă din lista organismelor sau a autorităților de control în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 37 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 834/2007.

Comisia retrage fără întârziere din listă organismul sau autoritatea de control care nu iau în timp util măsurile corective adecvate.CAPITOLUL 2

Documentele justificative necesare pentru importul de produse conforme

Articolul 6

Documente justificative

(1)  În conformitate cu articolul 17 alineatul (2) din prezentul regulament, documentele justificative necesare pentru importul produselor conforme, prevăzute la articolul 32 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul (CE) nr. 834/2007, se stabilesc pe baza modelului din anexa II la prezentul regulament și conțin cel puțin toate elementele indicate în modelul menționat.

(2)  Documentele justificative în original se stabilesc de către o autoritate sau de către un organism de control care au fost recunoscute în vederea eliberării acestor documente printr-o decizie, astfel cum este prevăzut la articolul 4.

(3)  Autoritatea sau organismul care eliberează documentele justificative respectă normele stabilite în conformitate cu articolul 17 alineatul (2), precum și în model, în notele și în orientările puse la dispoziție de către Comisie prin intermediul sistemului informatic care permite schimburile electronice de documente prevăzut la articolul 17 alineatul (1).TITLUL III

IMPORTUL DE PRODUSE CARE OFERĂ GARANȚII ECHIVALENTECAPITOLUL 1

Lista țărilor terțe recunoscute

Articolul 7

Întocmirea și conținutul listei țărilor terțe

(1)  Comisia stabilește o listă a țărilor terțe recunoscute în conformitate cu articolul 33 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 834/2007. Lista țărilor terțe recunoscute figurează în anexa III la prezentul regulament. Procedurile de întocmire și de modificare a listei sunt definite la articolele 8 și 16 din prezentul regulament. Modificările aduse listei sunt disponibile pentru public pe internet în conformitate cu articolul 16 alineatul (4) și articolul 17 din prezentul regulament.

(2)  Lista conține, pentru fiecare țară terță, toate informațiile necesare pentru a se putea verifica dacă produsele introduse pe piața comunitară au făcut obiectul unui sistem de control din țara terță recunoscută, în conformitate cu articolul 33 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 834/2007, în special:

(a) categoriile de produse în cauză;

(b) originea produselor;

(c) indicarea normelor de producție puse în aplicare în țara terță;

(d) autoritatea competentă din țara terță care răspunde de sistemul de control, adresa acesteia, inclusiv adresa electronică și adresa web;

▼M7

(e) denumirea și adresa de internet a autorității sau a autorităților de control sau a organismului sau a organismelor de control recunoscute de către autoritatea competentă menționată la punctul (d) pentru efectuarea controalelor;

(f) denumirea, adresa de internet și numărul de cod ale autorității sau ale autorităților de control sau ale organismului sau ale organismelor de control care răspund, în țara terță, de eliberarea certificatelor în vederea importului în Uniune;

▼B

(g) perioada de includere în listă.

Articolul 8

Procedura de introducere a cererilor de includere în lista țărilor terțe

▼M14

(1)  Comisia analizează posibilitatea includerii unei țări terțe în lista prevăzută la articolul 7 la primirea unei cereri de includere din partea reprezentantului țării terțe în cauză, cu condiția ca o astfel de cerere să fie prezentată înainte de 1 iulie 2014.

▼B

(2)  Comisia este obligată să examineze numai cererile de includere care întrunesc următoarele condiții prealabile:

Cererea de includere este însoțită de un dosar tehnic care cuprinde toate informațiile necesare Comisiei pentru a se asigura că sunt întrunite condițiile prevăzute la articolul 33 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 834/2007 pentru produsele destinate exportului către Comunitate, și anume:

(a) informații generale privind dezvoltarea producției ecologice în țara terță respectivă, produsele obținute, suprafețele cultivate, regiunile de producție, numărul de producători și operațiunile de prelucrare a produselor alimentare efectuate;

(b) indicarea tipului și a cantităților preconizate de produse ecologice și de produse alimentare ecologice destinate exportului în Comunitate;

(c) standardele de producție aplicate în țara terță, precum și evaluarea echivalenței acestora cu standardele aplicate în Comunitate;

(d) sistemul de control aplicat în țara terță, inclusiv activitățile de monitorizare și supraveghere realizate de autoritățile competente în țara terță, precum și evaluarea eficienței acestuia în comparație cu sistemul de control aplicat în Comunitate;

(e) adresa web unde poate fi consultată lista operatorilor care fac obiectul sistemului de control, precum și un punct de contact unde sunt ușor accesibile informații privind situația operatorilor respectivi în ceea ce privește certificarea și categoriile de produse în cauză;

(f) informațiile pe care țara terță propune să le includă în lista prevăzută la articolul 7;

(g) angajamentul de a respecta dispozițiile prevăzute la articolul 9;

(h) orice altă informație considerată utilă de către țara terță sau de către Comisie.

(3)  Pe parcursul examinării unei cereri de includere în lista țărilor terțe recunoscute, precum și în orice moment ulterior includerii, Comisia poate solicita informații suplimentare, inclusiv prezentarea unuia sau a mai multor rapoarte de examinare la fața locului întocmite de experți independenți. Totodată, în cazul în care suspectează nereguli, Comisia poate organiza, pe baza unei evaluări a riscului, o examinare la fața locului, în vederea căreia desemnează experți.

▼M9

Comisia poate invita experți din țările terțe recunoscute conform articolului 33 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 834/2007 să participe ca observatori la examinările la fața locului.

▼M7

(4)  Comisia stabilește dacă dosarul tehnic prevăzut la alineatul (2) și informațiile prevăzute la alineatul (3) sunt satisfăcătoare și poate decide ulterior să recunoască țara terță respectivă și să o includă în listă pentru o perioadă de trei ani. În cazul în care Comisia consideră că sunt îndeplinite în continuare condițiile prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 834/2007 și de prezentul regulament, aceasta poate decide să prelungească includerea țării terțe și după sfârșitul acestei perioade de trei ani.

Deciziile menționate la primul paragraf sunt adoptate în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 37 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 834/2007.

▼B

Articolul 9

Gestionarea și revizuirea listei țărilor terțe

(1)  Comisia nu examinează decât cererile de includere ale țărilor terțe care se angajează să accepte următoarele condiții:

(a) în cazul în care, după includerea unei țări terțe în lista din anexă, se aduc modificări de orice fel cu privire la măsurile în vigoare în țara terță sau la punerea în aplicare a acestora și, în special, modificări cu privire la sistemul de control, țara terță respectivă informează Comisia cu privire la acestea. Cererile de modificare a informațiilor cu privire la o țară terță prevăzute la articolul 7 alineatul (2) se notifică, de asemenea, Comisiei;

(b) raportul anual prevăzut la articolul 33 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 834/2007 actualizează informațiile conținute în dosarul tehnic prevăzut la articolul 8 alineatul (2) din prezentul regulament; acesta descrie, în special, activitățile de monitorizare și supervizare desfășurate de către autoritatea competentă din țara terță, prezintă rezultatele obținute și măsurile corective luate;

(c) în lumina informațiilor primite, Comisia poate modifica în orice moment caietul de sarcini privind țara terță respectivă și poate suspenda includerea acesteia în lista prevăzută la articolul 7; o decizie similară poate fi luată și în cazul în care o țară terță nu a furnizat informațiile necesare sau nu a acceptat efectuarea unei examinări la fața locului.

(2)  În cazul în care o țară terță nu transmite raportul anual prevăzut la alineatul (33) alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 834/2007, nu păstrează disponibile sau nu comunică toate informațiile privind dosarul tehnic sau sistemul de control, precum și în cazul în care nu acceptă efectuarea unei examinări la fața locului, la cererea Comisiei, realizată într-un interval pe care aceasta îl stabilește în conformitate cu gravitatea problemei și care, de regulă, nu poate fi mai scurt de 30 de zile, țara terță respectivă poate fi retrasă din listă, în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 37 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 834/2007.CAPITOLUL 2

Lista organismelor și a autorităților de control recunoscute în scopul echivalenței

Articolul 10

Întocmirea și conținutul listei organismelor și a autorităților de control recunoscute în scopul echivalenței

(1)  Comisia întocmește o listă a organismelor și a autorităților de control, recunoscute în scopul echivalenței, în conformitate cu articolul 33 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 834/2007. Lista se va publica în anexa IV la prezentul regulament. Procedurile de întocmire și de modificare a listei sunt definite la articolele 11, 16 și 17 din prezentul regulament. Lista este disponibilă pentru public pe internet în conformitate cu articolul 16 alineatul (4) și cu articolul 17 din prezentul regulament.

(2)  Lista conține, pentru fiecare organism sau autoritate de control, toate informațiile necesare pentru a se putea verifica dacă produsele introduse pe piața comunitară au făcut obiectul unui control efectuat de către un organism sau o autoritate de control recunoscute în conformitate cu articolul 33 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 834/2007, în special:

(a) denumirea, adresa și numărul de cod al organismului sau autorității de control și, dacă este cazul, adresa electronică și adresa web;

(b) țările terțe care nu sunt incluse în lista prevăzută la articolul 7 din care provin produsele;

(c) categoriile de produse în cauză pentru fiecare țară terță;

(d) perioada de includere în listă; precum și

▼M12

(e) site-ul internet unde poate fi consultată lista actualizată a operatorilor care fac obiectul sistemului de control, indicând situația operatorilor respectivi în ceea ce privește certificarea, categoriile de produse în cauză, precum și un punct de contact unde sunt accesibile informații privind operatorii și produsele pentru care se suspendă sau se retrag certificatele; precum și

▼M12

(f) site-ul internet unde se găsește o prezentare completă a standardului de producție și a măsurilor de control aplicate de organismul de control sau de autoritatea de control dintr-o țară terță.

▼B

(3)  Prin derogare de la alineatul (2) litera (b), produsele provenind din țări terțe incluse în lista țărilor terțe recunoscute prevăzută la articolul 7 și aparținând unei categorii de produse care nu este menționată în lista respectivă pot fi incluse în lista prevăzută la prezentul articol.

Articolul 11

Procedura de introducere a cererilor de includere în lista organismelor și a autorităților de control recunoscute în scopul echivalării

▼M19

(1)  Comisia analizează posibilitatea de a include sau nu un organism sau o autoritate de control în lista prevăzută la articolul 10, la primirea unei cereri în acest sens, întocmită pe baza modelului de cerere oferit de Comisie în conformitate cu articolul 17 alineatul (2), de la reprezentantul organismului sau al autorității de control interesate. Numai cererile complete sunt luate în considerare pentru actualizarea listei.

▼B

(2)  Cererile pot fi introduse de către organisme și autorități de control stabilite în Comunitate sau în țări terțe.

(3)  Cererea de includere cuprinde un dosar tehnic care conține toate informațiile necesare Comisiei pentru a se asigura că sunt întrunite condițiile prevăzute la articolul 33 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 834/2007 pentru produsele destinate exportului către Comunitate, și anume:

(a) prezentarea activităților organismului sau ale autorității de control din țara terță sau țările terțe în cauză, cu estimarea numărului de operatori implicați și cu indicarea tipului și cantităților estimate de produse agricole și de produse alimentare provenind din țara terță sau din țările terțe respective, destinate exportului către Comunitate în conformitate cu normele prevăzute la articolul 33 alineatele (1) și (3) din Regulamentul (CE) nr. 834/2007;

(b) o descriere a standardelor de producție și a măsurilor de control aplicate în țările terțe, precum și evaluarea echivalenței acestor standarde și măsuri cu titlurile III, IV și V din Regulamentul (CE) nr. 834/2007 și cu normele de punere în aplicare aferente prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 889/2008;

(c) o copie a raportului de evaluare prevăzut la articolul 33 alineatul (3) al patrulea paragraf din Regulamentul (CE) nr. 834/2007 pentru:

(i) a demonstra că organismul sau autoritatea de control a fost evaluată satisfăcător în ceea ce privește capacitatea de a îndeplini condițiile prevăzute la articolul 33 alineatele (1) și (3) din Regulamentul (CE) nr. 834/2007;

(ii) a confirma că organismul sau autoritatea de control respectivă și-au realizat eficient activitățile respectând condițiile menționate; precum și

(iii) a demonstra și a confirma echivalența standardelor de producție și a măsurilor de control menționate la prezentul alineat litera (b);

(d) documente care să demonstreze că organismul sau autoritatea de control au informat autoritățile din fiecare țară terță în cauză în legătură cu activitățile pe care le desfășoară, precum și în legătură cu angajamentul de a respecta exigențele legale privind această activitate, impuse de autoritățile din fiecare țară terță în cauză;

(e) adresa web unde poate fi consultată lista operatorilor care fac obiectul sistemului de control, precum și un punct de contact unde sunt ușor accesibile informații privind situația operatorilor respectivi în ceea ce privește certificarea, categoriile de produse în cauză, precum și operatorii și produsele pentru care se suspendă sau se retrag certificatele;

(f) angajamentul de a respecta dispozițiile prevăzute la articolul 12;

(g) orice altă informație considerată utilă de către organismul sau autoritatea de control sau de către Comisie.

(4)  Pe parcursul examinării unei cereri de includere în lista organismelor sau a autorităților de control, precum și în orice moment ulterior includerii, Comisia poate solicita informații suplimentare, inclusiv prezentarea unuia sau a mai multor rapoarte de examinare la fața locului întocmite de experți independenți. Totodată, în cazul în care suspectează nereguli, Comisia poate organiza, pe baza unei evaluări a riscului, o examinare la fața locului, pentru care desemnează experții.

(5)  Comisia stabilește dacă dosarul tehnic prevăzut la alineatul (2) și informațiile prevăzute la alineatul (3) sunt satisfăcătoare și poate decide ulterior să recunoască organismul sau autoritatea de control respectivă și să o includă în listă. Decizia respectivă este luată în conformitate cu procedura menționată la articolul 37 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 834/2007.

Articolul 12

Gestionarea și revizuirea listei organismelor și a autorităților de control recunoscute în scopul echivalenței

(1)  Un organism sau o autoritate de control pot fi incluse în lista menționată la articolul 10 numai în cazul în care îndeplinesc următoarele obligații:

(a) în cazul în care, după includerea în listă a organismului sau a autorității de control, se aduc modificări măsurilor puse în aplicare de organismul sau de autoritatea de control în cauză, aceasta informează Comisia în legătură cu modificările respective. Cererile de modificare a informațiilor cu privire la un organism sau cu privire la o autoritate de control menționate la articolul 10 alineatul (2) se notifică, de asemenea, Comisiei;

(b) în fiecare an, până la ►M12  28 februarie ◄ , organismul sau autoritatea de control transmit Comisiei un raport anual succint. Raportul anual actualizează informațiile conținute în dosarul tehnic menționat la articolul 11 alineatul (3), descrie, în special, activitățile de control desfășurate în anul precedent de către organismul sau autoritatea de control în țara terță și prezintă rezultatele obținute, neregulile și încălcările constatate, precum și măsurile corective luate; totodată, acesta conține raportul de evaluare cel mai recent sau cea mai recentă actualizare a acestui raport, care indică rezultatele evaluărilor periodice la fața locului, ale monitorizării și reevaluării multianuale, astfel cum sunt menționate la articolul 33 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 834/2007; Comisia poate solicita orice alte informații considerate necesare;

(c) în lumina informațiilor primite, Comisia poate modifica în orice moment caietul de sarcini privind organismul sau autoritatea de control respective și poate suspenda includerea acestuia/acesteia în lista menționată la articolul 10; o decizie similară poate fi luată și în cazul în care un organism sau o autoritate de control nu a furnizat informațiile necesare sau nu a acceptat efectuarea unei examinări la fața locului;

(d) organismul sau autoritatea de control pun la dispoziția părților interesate, prin mijloace electronice, o listă a operatorilor și a produselor ecologice certificate ca atare, actualizată periodic.

▼M5

(2)  În conformitate cu procedura menționată la articolul 37 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 834/2007, un organism sau o autoritate de control sau o trimitere la o anumită categorie de produse sau la o anumită țară terță în legătură cu organismul sau autoritatea de control respective pot fi retrase din lista menționată la articolul 10 din prezentul regulament în următoarele cazuri:

(a) dacă raportul anual menționat la alineatul (1) litera (b) nu a fost primit de Comisie până la ►M12  28 februarie ◄ ;

(b) dacă nu notifică la timp Comisiei modificările apărute în dosarul tehnic;

(c) dacă nu transmite informații Comisiei cu ocazia examinării unei nereguli;

(d) dacă nu ia măsuri corective adecvate împotriva neregulilor și încălcărilor constatate;

(e) dacă nu aprobă examinarea la fața locului cerută de Comisie sau dacă o examinare la fața locului conduce la un rezultat negativ din cauza disfuncționalității sistematice a măsurilor de control;

(f) în orice altă situație care presupune riscul inducerii în eroare a consumatorilor în legătură cu adevărata natură a produselor certificate de organismul sau autoritatea de control.

Dacă un organism sau o autoritate de control nu întreprinde la timp acțiuni de remediere adecvate în urma solicitării Comisiei, într-un interval pe care îl stabilește Comisia în funcție de gravitatea problemei și care, de regulă, nu poate fi mai scurt de 30 de zile, Comisia retrage neîntârziat organismul sau autoritatea respective din listă, în conformitate cu procedura menționată la articolul 37 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 834/2007. Decizia de retragere se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Comisia pune lista modificată la dispoziția publicului cât mai repede posibil, prin orice mijloace tehnice adecvate, inclusiv publicarea pe un site web.

▼BCAPITOLUL 3

Punerea în liberă circulație a produselor importate în conformitate cu articolul 33 din Regulamentul (CE) nr. 834/2007

Articolul 13

Certificatul de inspecție

(1)  Punerea în liberă circulație în Comunitate a unui lot de produse menționate la articolul 1 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 834/2007 și importate în conformitate cu articolul 33 din același regulament este condiționată de:

(a) depunerea unui certificat de inspecție în original la autoritatea competentă din statul membru respectiv; precum și

(b) verificarea lotului de către autoritatea competentă a statului membru respectiv și vizarea certificatului de inspecție în conformitate cu alineatul (8) din prezentul articol.

(2)  Certificatul de inspecție original se stabilește în conformitate cu articolul 17 alineatul (2) și cu alineatele (3)-(7) din prezentul articol, pe baza modelului și a notelor care figurează în anexa V. Comisia pune la dispoziție notele, precum și orientările menționate la articolul 17 alineatul (2) prin intermediul sistemului informatic care permite schimbul electronic de documente menționat la articolul 17.

(3)  Pentru a fi acceptat, este necesar ca certificatul de inspecție să fie eliberat:

(a) de către autoritatea sau organismul de control care a fost autorizat să elibereze certificatul de inspecție, după cum este menționat la articolul 7 alineatul (2), dintr-o țară terță recunoscută în conformitate cu articolul 8 alineatul (4); sau

(b) de către autoritatea sau organismul de control care figurează în listă pentru țara terță în cauză, recunoscute în conformitate cu articolul 11 alineatul (5).

(4)  Autoritatea sau organismul care eliberează certificatul de inspecție eliberează acest certificat și vizează declarația din căsuța 15 a certificatului numai:

(a) în urma efectuării unei verificări a documentelor pe baza tuturor documentelor de inspecție relevante, inclusiv, în special, planul de producție pentru produsele în cauză, documentele de transport și documentele comerciale;

(b) în urma unui control fizic al lotului sau în urma primirii unei declarații explicite din partea exportatorului prin care acesta atestă că lotul respectiv a fost produs și/sau prelucrat în conformitate cu articolul 33 din Regulamentul (CE) nr. 834/2007; în urma efectuării de către autoritatea sau organismul de control a unei verificări în sensul evaluării riscului legat de credibilitatea declarației respective; precum și

▼M9

(c) în urma verificării, în ceea ce privește organismele de control recunoscute conform articolului 33 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 834/2007, a faptului că produsele la care se referă certificatul și că, în cazul produselor agricole prelucrate pentru a fi utilizate ca alimente și furaje, toate ingredientele ecologice din astfel de produse au fost certificate de către o autoritatea sau de către un organism de control al unei țări terțe recunoscute conform articolului 33 alineatul (2) din același regulament ori de către o autoritate sau un organism de control recunoscut conform articolului 33 alineatul (3) din regulament ori au fost produse și certificate în Uniune conform dispozițiilor regulamentului menționat. La solicitarea Comisiei sau a autorității competente dintr-un stat membru, se va pune la dispoziție fără întârziere lista tuturor operatorilor din cadrul lanțului de producție ecologică, precum și a autorităților sau organismelor de control competente, sub al căror control se află operațiunile operatorilor respectivi.

▼B

Totodată, autoritatea sau organismul de control menționat atribuie un număr de ordine fiecărui certificat eliberat și păstrează un registru al certificatelor eliberate, în ordine cronologică.

(5)  Certificatul de inspecție este întocmit în una dintre limbile oficiale ale Comunității și este completat, cu excepția ștampilelor și a semnăturilor, fie în întregime cu majuscule, fie în întregime dactilografiat.

Certificatul de inspecție este redactat în una dintre limbile oficiale ale statului membru de destinație. În cazul în care este necesar, autoritățile competente ale statului membru pot solicita o traducere a certificatului de inspecție în una dintre limbile oficiale ale acestuia.

Modificările sau ștersăturile neautorizate duc la anularea certificatului.

(6)  Certificatul de inspecție este redactat într-un singur exemplar original.

Primul destinatar sau, după caz, importatorul poate face o copie în scopul informării autorităților sau a organismelor de control, în conformitate cu articolul 83 din Regulamentul (CE) nr. 889/2008. Oricare astfel de copie poartă menținea „COPIE” sau „DUPLICAT” tipărită sau ștampilată pe aceasta.

(7)  În cazul produselor importate în temeiul dispozițiilor tranzitorii prevăzute la articolul 19 din prezentul regulament se aplică următoarele dispoziții:

(a) certificatul de inspecție menționat la alineatul (3) litera (b) include la căsuța 16, în momentul depunerii acestuia în conformitate cu alineatul (1), declarația autorității competente din statul membru care a acordat autorizația în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 19;

(b) autoritatea competentă din statul membru care a eliberat autorizația poate delega competența privind declarația de la căsuța 16 autorității sau organismului de control căruia îi revine responsabilitatea de a efectua inspecții la importator în conformitate cu măsurile de control prevăzute în titlul V din Regulamentul (CE) nr. 834/2007 sau autorităților desemnate drept autorități competente ale statului membru;

(c) declarația de la căsuța 16 nu este necesară în cazul în care:

(i) importatorul prezintă un document în original, eliberat de autoritatea competentă din statul membru care a acordat autorizația în conformitate cu articolul 19 din prezentul regulament, pentru a demonstra că lotul intră sub incidența autorizației respective; sau

(ii) autoritatea din statul membru care a eliberat autorizația menționată la articolul 19 a furnizat direct autorității care are responsabilitatea verificării lotului dovezi suficiente că lotul intră sub incidența autorizației respective; această procedură de informare directă este opțională în cazul statului membru care a eliberat autorizația;

(d) documentul care furnizează dovezile necesare menționate la punctele (i) și (ii) include:

(i) numărul de referință al autorizației de import și data expirării acesteia;

(ii) numele și adresa importatorului;

(iii) țara terță de origine;

(iv) coordonatele organismului sau ale autorității care a eliberat autorizația și, în cazul în care sunt diferite, coordonatele organismului sau ale autorității de control din țara terță;

(v) denumirile produselor în cauză.

(8)  La verificarea unui lot, autoritățile competente din statul membru vizează certificatul de inspecție în original la căsuța 17, după care acesta este returnat persoanei care a prezentat certificatul.

(9)  La primirea lotului, primul destinatar completează rubrica 18 din certificatul de inspecție în original, pentru a certifica primirea lotului în condițiile prevăzute la articolul 34 din Regulamentul (CE) nr. 889/2008.

Primul destinatar trimite apoi certificatul în original importatorului menționat la rubrica 11 a certificatului, în scopul cerințelor prevăzute la articolul 33 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 834/2007, cu excepția cazului în care certificatul trebuie să însoțească lotul menționat la alineatul (1) din prezentul articol.

(10)  Certificatul de inspecție se poate întocmi în format electronic, utilizând metoda pusă la dispoziția autorităților sau a organismelor de control de către statul membru respectiv. Autoritățile competente din statele membre pot stipula că este necesar ca certificatul electronic de control să fie însoțit de o semnătură electronică avansată în sensul articolului 2 alineatul (2) din Directiva 1999/93/CE a Parlamentului European și a Consiliului ( 7 ). În toate celelalte cazuri, autoritățile competente stipulează că este necesară o semnătură electronică ce oferă garanții echivalente în ceea ce privește funcționalitatea atribuită unei semnături prin aplicarea acelorași norme și condiții ca acelea definite în dispozițiile Comisiei privind documentele electronice și digitalizate prevăzute în Decizia 2004/563/CE, Euratom a Comisiei ( 8 ).

Articolul 14

Proceduri vamale speciale

(1)  În cazul în care un lot provenind dintr-o țară terță este plasat în regim de antrepozit vamal sau în regim de perfecționare activă în sistem cu suspendare prevăzut de Regulamentul (CEE) nr. 2913/92 al Consiliului ( 9 ) și este supus uneia sau mai multor procesări astfel cum sunt definite la articolul 2 litera (i) din Regulamentul (CE) nr. 834/2007, lotul respectiv face, înaintea primei procesări, obiectul măsurilor menționate la articolul 13 alineatul (1) din prezentul regulament.

Procesarea poate include operațiuni cum sunt:

(a) ambalarea sau reambalarea; sau

(b) etichetarea privind prezentarea metodei de producție ecologică.

După această procesare, certificatul de inspecție în original, vizat, însoțește lotul și este prezentat autorității competente din statul membru care verifică lotul în vederea punerii acestuia în liberă circulație.

După efectuarea acestei proceduri, certificatul de inspecție în original este înapoiat, după caz, importatorului lotului menționat la căsuța 11 din certificat, în conformitate cu prevederile articolului 33 alineatul (1) al doilea paragraf din Regulamentul (CE) nr. 834/2007.

(2)  În cazul în care, în cadrul unui regim vamal cu suspendare în temeiul Regulamentului (CEE) nr. 2913/92, un lot provenind dintr-o țară terță urmează a fi supus, înainte de a fi pus în liberă circulație în Comunitate, unei distribuiri în diferite subloturi, lotul respectiv face, înainte de efectuarea acestei distribuiri, obiectul măsurilor menționate la articolul 13 alineatul (1) din prezentul regulament.

Pentru fiecare dintre subloturile rezultate în urma acestei distribuiri, autorității competente din statul membru i se prezintă un extras al certificatului de inspecție în conformitate cu modelul și notele din anexa VI. Extrasul certificatului de control este vizat de către autoritățile competente din statul membru la căsuța 14.

Persoana identificată drept importator inițial al lotului și menționată la căsuța 11 din certificatul de inspecție păstrează câte o copie a fiecărui extras vizat al certificatului de control împreună cu certificatul în original. Această copie poartă mențiunea „COPIE” sau „DUPLICAT” tipărită sau ștampilată pe aceasta.

După distribuirea în subloturi, certificatul de inspecție în original, vizat, pentru fiecare extras al certificatului de inspecție, însoțește sublotul respectiv și este prezentat autorității competente din statul membru, care verifică sublotul respectiv în vederea punerii acestuia în liberă circulație.

La primirea sublotului, destinatarul completează rubrica 15 din extrasul certificatului de inspecție, în original, pentru a certifica primirea sublotului în condițiile prevăzute de articolul 34 din Regulamentul (CE) nr. 889/2008.

Destinatarul unui sublot păstrează extrasul certificatului de inspecție la dispoziția autorităților și/sau a organismelor de control pe o perioadă de cel puțin doi ani.

(3)  Operațiunile de prelucrare și de distribuire menționate la alineatele (1) și (2) se efectuează în conformitate cu dispozițiile corespunzătoare prevăzute în titlul V din Regulamentul (CE) nr. 834/2007 și în titlul IV din Regulamentul (CE) nr. 889/2008.

▼M5

Articolul 15

Produse care nu sunt conforme

(1)  Fără a aduce atingere măsurilor sau acțiunilor realizate în conformitate cu articolul 30 din Regulamentul (CE) nr. 834/2007 și/sau Regulamentul (CE) nr. 889/2008, punerea în liberă circulație în Uniune a produselor care nu sunt conforme cu cerințele din Regulamentul (CE) nr. 834/2007 este condiționată de eliminarea oricăror trimiteri la producția ecologică de pe etichetă, din reclamele publicitare și din documentele care le însoțesc.

(2)   ►M9  Fără a aduce atingere eventualelor măsuri sau acțiuni care urmează să fie întreprinse în conformitate cu articolul 30 din Regulamentul (CE) nr. 834/2007, în cazul în care se suspectează încălcări și nereguli în ceea ce privește respectarea de către produsele ecologice importate din țări terțe recunoscute în conformitate cu articolul 33 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 834/2007 sau de către produsele ecologice importate controlate de autorități sau organisme de control recunoscute în conformitate cu articolul 33 alineatul (3) din același regulament a cerințelor stabilite în regulamentul respectiv, importatorul ia toate măsurile necesare în conformitate cu articolul 91 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 889/2008. ◄

Importatorul și autoritatea sau organismul de control care au emis certificatul de inspecție menționat la articolul 13 al prezentului regulament informează imediat organismele de control, autoritățile de control și autoritățile competente ale statelor membre în cauză și ale țărilor terțe implicate în producția ecologică a produselor în cauză și, dacă este cazul, Comisia. Autoritatea de control sau organismul de control pot solicita ca produsul să nu poată fi introdus pe piață însoțit de mențiuni referitoare la metoda de producție ecologică până când nu se stabilește, pe baza informațiilor primite de la operator sau din alte surse, că orice dubiu a fost înlăturat.

▼M9

(3)  Fără a aduce atingere eventualelor măsuri sau acțiuni care urmează să fie întreprinse în conformitate cu articolul 30 din Regulamentul (CE) nr. 834/2007, în cazul în care o autoritate sau un organism de control dintr-un stat membru sau dintr-o țară terță are suspiciuni întemeiate privind o încălcare sau o neregulă în ceea ce privește respectarea de către produsele ecologice importate din țări terțe recunoscute în conformitate cu articolul 33 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 834/2007 sau de către produsele ecologice importate controlate de autorități sau organisme de control recunoscute în conformitate cu articolul 33 alineatul (3) din același regulament a cerințelor stabilite în regulamentul respectiv, autoritatea sau organismul de control în cauză ia toate măsurile necesare în conformitate cu articolul 91 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 889/2008 și informează imediat organismele de control, autoritățile de control și autoritățile competente ale statelor membre în cauză și ale țărilor terțe implicate în producția ecologică a produselor în cauză, precum și Comisia.

▼M9

(4)  În cazul în care o autoritate competentă dintr-o țară terță recunoscută în conformitate cu articolul 33 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 834/2007 sau o autoritate ori un organism de control recunoscut în conformitate cu articolul 33 alineatul (3) din același regulament primește informații de la Comisie, căreia i s-a comunicat de către un stat membru că există suspiciuni întemeiate privind o încălcare sau o neregulă în ceea ce privește respectarea de către produsele ecologice importate a cerințelor stabilite în regulamentul menționat mai sus sau în prezentul regulament, autoritatea competentă sau autoritatea ori organismul de control în cauză investighează originea neregulii sau încălcării suspectate și informează Comisia și statul membru care a transmis informarea inițială cu privire la rezultatul investigației și la măsurile luate. Acestea informații se transmit în termen de 30 de zile calendaristice de la data transmiterii informării inițiale de către Comisie.

Statul membru care a transmis comunicarea inițială poate solicita Comisiei să ceară informații suplimentare, dacă este cazul, iar acestea trebuie transmise atât Comisiei, cât și statului membru în cauză. În orice caz, după primirea răspunsului sau a informațiilor suplimentare, statul membru care a transmis comunicarea inițială introduce intrările și actualizările necesare în sistemul electronic menționat la articolul 94 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 889/2008.

▼BTITLUL IV

NORME COMUNE

Articolul 16

Evaluarea cererilor și publicarea listelor

(1)  Comisia examinează cererile trimise în conformitate cu articolele 4, 8 și 11 asistată de Comitetul pentru producția ecologică, menționat la articolul 37 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 834/2007 (denumit în continuare „comitetul”). În acest scop, comitetul își stabilește un regulament intern de procedură specific.

Comisia instituie, în scopul asistării la examinarea cererilor, precum și al gestionării și al revizuirii listelor, un grup de experți format din experți guvernamentali și particulari.

(2)  Pentru fiecare cerere primită și după o consultare cu statele membre în conformitate cu regulamentul intern de procedură specific, Comisia numește două state membre coraportoare. Comisia repartizează statelor membre cererile în mod proporțional cu numărul de voturi de care dispune fiecare stat membru în Comitetul pentru producția ecologică. Statele membre coraportoare examinează documentele și informațiile referitoare la fiecare cerere, astfel cum este prevăzut la articolele 4, 8 și 11, și întocmesc un raport. Pentru gestionarea și revizuirea listelor, acestea examinează de asemenea rapoartele anuale și orice alte informații menționate la articolele 5, 9 și 12 privind includerea în liste.

(3)  Comisia decide, ținând seama de rezultatul examinării de către statele membre coraportoare, în conformitate cu procedura menționată la articolul 37 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 834/2007, cu privire la recunoașterea țărilor terțe, a organismelor sau a autorităților de control, cu privire la includerea acestora în liste sau cu privire la orice modificare a listelor, inclusiv atribuirea unui număr de cod organismelor și autorităților respective. Deciziile se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

(4)  Comisia pune listele la dispoziția publicului prin orice mijloace tehnice adecvate, inclusiv publicarea pe un site internet.

Articolul 17

Comunicarea

(1)  La transmiterea către Comisie sau către statele membre a documentelor sau a altor informații menționate la articolele 32 și 33 din Regulamentul (CE) nr. 834/2007 și în prezentul regulament, autoritățile competente din țările terțe și autoritățile sau organismele de control utilizează instrumente electronice de transmitere. Acestea utilizează sistemele specifice de transmitere electronică atunci când Comisia sau statele membre le pun la dispoziție. Comisia și statele membre utilizează de asemenea aceste sisteme pentru a-și transmite reciproc documentele în cauză.

(2)  Comisia stabilește, în cazul în care este necesar, orientări, modele și chestionare în ceea ce privește forma și conținutul documentelor și în ceea ce privește informațiile menționate la articolele 32 și 33 din Regulamentul (CE) nr. 834/2007 și din prezentul regulament și le pune la dispoziție prin intermediul sistemului electronic menționat la alineatul (1) din prezentul articol. Aceste orientări, modele și chestionare sunt adaptate și actualizate de către Comisie, care informează în prealabil despre aceasta statele membre și autoritățile competente din țările terțe, precum și autoritățile și organismele de control recunoscute în conformitate cu prezentul regulament.

(3)  În cazul în care este necesar, sistemul electronic prevăzut la alineatul (1) poate centraliza cererile, documentele și informațiile menționate în prezentul regulament, inclusiv autorizațiile eliberate în temeiul articolului 19.

(4)  Autoritățile competente din țările terțe, autoritățile sau organismele de control păstrează documentele justificative menționate la articolele 32 și 33 din Regulamentul (CE) nr. 834/2007 și în prezentul regulament, în special la articolele 4, 8 și 11, la dispoziția Comisiei și a statelor membre pe o perioadă de cel puțin trei ani care urmează anului în care au avut loc controalele și au fost eliberate certificatele de inspecție și documentele justificative.

(5)  În cazul în care, pentru un document sau o procedură prevăzute la articolele 32 și 33 din Regulamentul (CE) nr. 834/2007 sau în normele detaliate de aplicare a acestui regulament, este necesară semnătura unei persoane autorizate sau aprobarea unei persoane, într-una sau în mai multe dintre etapele procedurii respective, sistemul informatic stabilit pentru comunicarea acestor informații trebuie să permită identificarea fără niciun echivoc a fiecărei persoane și să ofere garanții suficiente privind imposibilitatea alterării conținutului documentelor, inclusiv în ceea ce privește etapele procedurii, în conformitate cu legislația comunitară și în special cu Decizia 2004/563/CE, Euratom a Comisiei.TITLUL V

DISPOZIȚII FINALE ȘI TRANZITORII

Articolul 18

Dispoziții tranzitorii privind lista țărilor terțe

Cererile de includere trimise de țările terțe până la 1 ianuarie 2009, în conformitate cu articolul 2 din Regulamentul (CE) nr. 345/2008, sunt tratate ca cereri efectuate în temeiul articolului 8 din prezentul regulament.

Prima listă de țări terțe recunoscute include Argentina, Australia, Costa Rica, India, Israel, Noua Zeelandă și Elveția. Aceasta nu conține numerele de cod menționate la articolul 7 alineatul (2) litera (f) din prezentul regulament. Aceste numere de cod trebuie adăugate în listă până la 1 iulie 2010 prin actualizarea acesteia în conformitate cu articolul 17 alineatul (2).

Articolul 19

Dispoziții tranzitorii privind importul echivalent de produse care nu provin din țările terțe incluse în listă

(1)  În conformitate cu articolul 40 din Regulamentul (CE) nr. 834/2007, autoritatea competentă dintr-un stat membru poate autoriza importatorii din statul membru respectiv, în cazul în care importatorii respectivi au furnizat informații în legătură cu activitatea pe care o desfășoară în conformitate cu articolul 28 din regulamentul menționat, să introducă pe piață produse importate din țări terțe care nu sunt incluse în lista menționată la articolul 33 alineatul (2) din același regulament, cu condiția ca importatorii respectivi să furnizeze dovezi suficiente privind îndeplinirea condițiilor menționate la articolul 33 alineatul (1) literele (a) și (b) din regulamentul menționat anterior. ►M7  Autoritatea competentă dintr-un stat membru poate, de asemenea, să acorde aceste autorizații în condiții similare și pentru produsele importate dintr-o țară terță care figurează în lista menționată la articolul 33 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 834/2007, dacă respectivele produse importate sunt bunuri care nu intră sub incidența categoriilor și/sau a originii enumerate pentru țara respectivă. ◄

În cazul în care consideră, după ce a dat posibilitatea importatorului sau oricărei alte persoane implicate de a furniza explicații, că aceste condiții nu mai sunt îndeplinite, statul membru retrage autorizația.

▼M5

Autorizațiile expiră cel târziu după 12 luni de la data acordării, cu excepția autorizațiilor care au fost deja acordate pentru o perioadă mai mare înainte de 1 iulie 2012. ►M7  Autorizațiile acordate înainte de 1 iulie 2012 expiră cel târziu la 1 iulie 2014. ◄

▼B

Produsul importat intră sub incidența unui certificat de inspecție, astfel cum se stabilește la articolul 13, eliberat de autoritatea sau de organismul de control acceptat în scopul eliberării certificatului de inspecție de către autoritatea competentă din statul membru care eliberează autorizațiile. Certificatul în original trebuie să însoțească mărfurile până când acestea ajung la sediul primului destinatar. După aceea, importatorul trebuie să păstreze certificatul la dispoziția organismului de control și, după caz, la dispoziția autorității de control, pentru o perioadă de cel puțin doi ani.

▼M9

(2)  Fiecare stat membru informează celelalte state membre și Comisia în legătură cu fiecare autorizație acordată în temeiul prezentului articol, inclusiv în legătură cu informațiile privind standardele de producție și regimul de control respectiv, în termen de 15 zile de la data emiterii.

▼B

(3)  La cererea unui stat membru sau la inițiativa Comisiei, Comitetul pentru producția ecologică examinează autorizațiile acordate în temeiul prezentului articol. În cazul în care în urma acestei examinări se constată că nu sunt îndeplinite condițiile menționate la articolul 33 alineatul (1) literele (a) și (b) din Regulamentul (CE) nr. 834/2007, Comisia solicită statului membru care a acordat autorizația respectivă să o retragă.

▼M5

(4)  Începând cu data de 1 iulie 2013, statele membre nu mai acordă autorizațiile menționate la alineatul (1) din prezentul articol, cu excepția cazului în care:

 produsele importate respective sunt mărfuri pentru care producția ecologică în țara terță a fost controlată de un organism de control sau de o autoritate de control care nu se regăsește în lista întocmită în conformitate cu articolul 10; sau

 produsele importate respective sunt mărfuri pentru care producția ecologică în țara terță a fost controlată de un organism de control sau de o autoritate de control care se regăsește pe lista întocmită în conformitate cu articolul 10, dar care nu se încadrează în niciuna dintre categoriile de produse, enumerate în anexa IV, care fac obiectul controlului de către organismul de control sau de autoritatea de control pentru respectiva țară terță.

▼B

(5)  Începând de la ►M5  1 iulie 2014 ◄ , statele membre nu mai pot acorda autorizația menționată la alineatul (1).

▼M7 —————

▼B

Articolul 20

Abrogarea

Regulamentul (CE) nr. 345/2008 și Regulamentul (CE) nr. 605/2008 se abrogă.

Trimiterile la regulamentele abrogate se interpretează ca trimiteri la prezentul regulament și se citesc în conformitate cu tabelul de corespondență de la anexa VII.

Articolul 21

Intrarea în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în a șaptea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică de la 1 ianuarie 2009.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.
ANEXA I

LISTA ORGANISMELOR ȘI A AUTORITĂȚILOR DE CONTROL ÎN SCOPUL CONFORMITĂȚII ȘI CAIETUL DE SARCINI AFERENT MENȚIONAT LA ARTICOLUL 3
ANEXA II

image

▼M7
ANEXA III

LISTA ȚĂRILOR TERȚE ȘI CAIETUL DE SARCINI AFERENT MENȚIONAT LA ARTICOLUL 7

ARGENTINA

1.

Categorii de produse :Categoria de produse

Denumirea categoriei din anexa IV

Limitări

Produse vegetale neprelucrate (1)

A

 

Animale vii sau produse de origine animală neprelucrate

B

Cu excepția animalelor și a produselor de origine animală care poartă sau urmează să poarte indicații referitoare la conversie

Produse agricole prelucrate pentru a fi utilizate ca alimente (2)

D

Cu excepția produselor de origine animală care poartă sau urmează să poarte indicații referitoare la conversie

Resurse pentru reproducere sau propagare vegetativă și semințe pentru cultivare

F

 

(1)   Algele marine nu sunt incluse.

(2)   Vinul și drojdia nu sunt incluse.

2.

Originea : produse din categoria A, B și F și ingrediente obținute prin metode de producție ecologică din componența produselor din categoria D care au fost produse în Argentina.

3.

Standarde de producție : Ley 25 127 sobre „Producción ecológica, biológica y orgánica”.

4.

Autoritatea competentă : Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria SENASA, www.senasa.gov.ar.

5.

Organisme de control :Număr de cod

Denumire

Adresa de internet

AR-BIO-001

Food Safety SA

www.foodsafety.com.ar

AR-BIO-002

Instituto Argentino para la Certificación y Promoción de Productos Agropecuarios Orgánicos SA (Argencert),

www.argencert.com

AR-BIO-003

Letis SA

www.letis.com.ar

AR-BIO-004

Organización Internacional Agropecuaria (OIA)

www.oia.com.ar

6.

Organisme care eliberează certificate : aceleași organisme ca la punctul 5.

7.

Data limită de includere : nespecificată.

AUSTRALIA

1.

Categorii de produse :Categoria de produse

Denumirea categoriei din anexa IV

Limitări

Produse vegetale neprelucrate (1)

A

 

Produse agricole prelucrate pentru a fi utilizate ca alimente (2)

D

Compuse în principal din unul sau mai multe ingrediente de origine vegetală

Resurse pentru reproducere sau propagare vegetativă și semințe pentru cultivare

F

 

(1)   Algele marine nu sunt incluse.

(2)   Vinul și drojdia nu sunt incluse.

2.

Originea : produse din categoria A și F și ingrediente obținute prin metode de producție ecologică din componența produselor din categoria D care au fost cultivate în Australia.

3.

Standarde de producție : National standard for organic and bio-dynamic produce.

▼M19

4.

Autoritatea competentă : Department of Agriculture, www.agriculture.gov.au/biosecurity/export/organic-bio-dynamic

▼M7

5.

Organisme de control :Număr de cod

Denumire

Adresa de internet

AU-BIO-001

Australian Certified Organic Pty. Ltd

www.australianorganic.com.au

AU-BIO-002

Australian Quarantine and Inspection Service (AQIS)

www.aqis.gov.au

AU-BIO-003

Bio-dynamic Research Institute (BDRI)

www.demeter.org.au

AU-BIO-004

NASAA Certified Organic (NCO)

www.nasaa.com.au

AU-BIO-005

Organic Food Chain Pty Ltd (OFC)

www.organicfoodchain.com.au

AU-BIO-006

AUS-QUAL Pty Ltd

www.ausqual.com.au

6.

Organisme care eliberează certificate : aceleași organisme ca la punctul 5.

7.

Data limită de includere : nespecificată.

CANADA

1.

Categorii de produse :Categoria de produse

Denumirea categoriei din anexa IV

Limitări

Produse vegetale neprelucrate

A

 

Animale vii sau produse de origine animală neprelucrate

B

 

Produse agricole prelucrate pentru a fi utilizate ca alimente (1)

D

 

Produse agricole prelucrate pentru a fi utilizate ca hrană pentru animale

E

 

Resurse pentru reproducere sau propagare vegetativă și semințe pentru cultivare

F

 

(1)   Vinul nu este inclus.

2.

Originea : produse din categoria A, B și F și ingrediente obținute prin metode de producție ecologică din componența produselor din categoria D și E care au fost cultivate în Canada.

3.

Standarde de producție : Organic Products Regulation.

4.

Autoritatea competentă : Canadian Food Inspection Agency (CFIA), www.inspection.gc.ca.

5.

Organisme de control :Număr de cod

Denumire

Adresa de internet

CA-ORG-001

Atlantic Certified Organic Cooperative Limited (ACO)

www.atlanticcertifiedorganic.ca

▼M11

CA-ORG-002

British Columbia Association for Regenerative Agriculture (BCARA)

www.certifiedorganic.bc.ca

▼M7

CA-ORG-003

CCOF Certification Services

www.ccof.org

CA-ORG-004

Centre for Systems Integration (CSI)

www.csi-ics.com

CA-ORG-005

Consorzio per il Controllo dei Prodotti Biologici Società a responsabilità limitata (CCPB SRL)

www.ccpb.it

CA-ORG-006

Ecocert Canada

www.ecocertcanada.com

CA-ORG-007

Fraser Valley Organic Producers Association (FVOPA)

www.fvopa.ca

CA-ORG-008

Global Organic Alliance

www.goa-online.org

CA-ORG-009

International Certification Services Incorporated (ICS)

www.ics-intl.com

CA-ORG-010

LETIS SA

www.letis.com.ar

CA-ORG-011

Oregon Tilth Incorporated (OTCO)

http://tilth.org

CA-ORG-012

Organic Certifiers

www.organiccertifiers.com

CA-ORG-013

Organic Crop Improvement Association (OCIA)

www.ocia.org

CA-ORG-014

Organic Producers Association of Manitoba Cooperative Incorporated (OPAM)

www.opam-mb.com

CA-ORG-015

Pacific Agricultural Certification Society (PACS)

www.pacscertifiedorganic.ca

CA-ORG-016

Pro-Cert Organic Systems Ltd (Pro-Cert)

www.ocpro.ca

CA-ORG-017

Quality Assurance International Incorporated (QAI)

www.qai-inc.com

CA-ORG-018

Quality Certification Services (QCS)

www.qcsinfo.org

CA-ORG-019

Organisme de Certification Québec Vrai (OCQV)

www.quebecvrai.org

CA-ORG-020

SAI Global Certification Services Limited

www.saiglobal.com

6.

Organisme care eliberează certificate : aceleași organisme ca la punctul 5.

▼M15

7.

Data limită de includere : nespecificată.

▼M7

COSTA RICA

1.

Categorii de produse :Categoria de produse

Denumirea categoriei din anexa IV

Limitări

Produse vegetale neprelucrate (1)

A

 

Produse agricole prelucrate pentru a fi utilizate ca alimente (2)

D

Doar produse vegetale prelucrate

Resurse pentru reproducere sau propagare vegetativă și semințe pentru cultivare

F

 

(1)   Algele marine nu sunt incluse.

(2)   Vinul și drojdia nu sunt incluse.

2.

Originea : produse din categoria A și F și ingrediente obținute prin metode de producție ecologică din componența produselor din categoria D care au fost produse în Costa Rica.

3.

Standarde de producție : Reglamento sobre la agricultura orgánica.

▼M11

4.

Autoritatea competentă : Servicio Fitosanitario del Estado, Ministerio de Agricultura y Ganadería, www.sfe.go.cr.

▼M7

5.

Organisme de control :Număr de cod

Denumire

Adresa de internet

CR-BIO-001

Servicio Fitosanitario del Estado, Ministerio de Agricultura y Ganadería

www.protecnet.go.cr/SFE/Organica.htm

CR-BIO-002

BCS Oko-Garantie

www.bcs-oeko.com

CR-BIO-003

Eco-LOGICA

www.eco-logica.com

CR-BIO-004

Control Union Certifications

www.cuperu.com

CR-BIO-006

Primus Labs. Esta

www.primuslabs.com

6.

Organisme care eliberează certificate : Ministerio de Agricultura y Ganadería.

7.

Data limită de includere : nespecificată.

▼M9

INDIA

1.

Categorii de produse :Categoria de produse

Denumirea categoriei din anexa IV

Limitări

Produse vegetale neprelucrate (1)

A

 

Resurse pentru reproducere sau propagare vegetativă și semințe pentru cultivare

F

 

(1)   Algele marine nu sunt incluse.

2.

Originea : produse din categoria A și F care au fost cultivate în India.

▼M7

3.

Standarde de producție : National Programme for Organic Production.

▼M11

4.

Autoritatea competentă : Agricultural and Processed Food Export Development Authority APEDA, http://www.apeda.gov.in/apedawebsite/index.asp.

▼M7

5.

Organisme de control :Număr de cod

Denumire

Adresa de internet

IN-ORG-001

Aditi Organic Certifications Pvt. Ltd

www.aditicert.net

IN-ORG-002

APOF Organic Certification Agency (AOCA)

www.aoca.in

IN-ORG-003

Bureau Veritas Certification India Pvt. Ltd

www.bureauveritas.co.in

IN-ORG-004

Control Union Certifications

www.controlunion.com

IN-ORG-005

ECOCERT India Private Limited

www.ecocert.in

IN-ORG-006

Food Cert India Pvt. Ltd

www.foodcert.in

IN-ORG-007

IMO Control Private Limited

www.imo.ch

IN-ORG-008

Indian Organic Certification Agency (Indocert)

www.indocert.org

▼M11

IN-ORG-009

ISCOP (Indian Society for Certification of Organic products)

www.iscoporganiccertification.org

▼M7

IN-ORG-010

Lacon Quality Certification Pvt. Ltd

www.laconindia.com

▼M15

IN-ORG-011

Natural Organic Certification Agro Pvt. Ltd

www.nocaagro.com

▼M7

IN-ORG-012

OneCert Asia Agri Certification private Limited

www.onecertasia.in

▼M15 —————

▼M7

IN-ORG-014

Uttarakhand State Organic Certification Agency

www.organicuttarakhand.org/certification.html

IN-ORG-015

Vedic Organic certification Agency

www.vediccertification.com

▼M11

IN-ORG-016

Rajasthan Organic Certification Agency (ROCA)

www.krishi.rajasthan.gov.in

▼M7

IN-ORG-017

Chhattisgarh Certification Society (CGCERT)

www.cgcert.com

IN-ORG-018

Tamil Nadu Organic Certification Department (TNOCD)

www.tnocd.net

▼M11

IN-ORG-019

TUV India Pvt. Ltd

www.tuvindia.co.in

▼M7

IN-ORG-020

Intertek India Pvt. Ltd

www.intertek.com

▼M11

IN-ORG-021

Madhya Pradesh State Organic Certification Agency (MPSOCA)

www.mpkrishi.org

▼M7

IN-ORG-022

Biocert India Pvt. Ltd, Indore

www.biocertindia.com

▼M15

IN-ORG-023

Faircert Certification Services Pvt Ltd

www.faircert.com

▼M7

6.

Organisme care eliberează certificate : aceleași organisme ca la punctul 5.

7.

Data limită de includere : nespecificată.

ISRAEL

1.

Categorii de produse :Categoria de produse

Denumirea categoriei din anexa IV

Limitări

Produse vegetale neprelucrate (1)

A

 

Produse agricole prelucrate pentru a fi utilizate ca alimente (2)

D

Compuse în principal din unul sau mai multe ingrediente de origine vegetală

Resurse pentru reproducere sau propagare vegetativă și semințe pentru cultivare

F

 

(1)   Algele marine nu sunt incluse.

(2)   Vinul și drojdia nu sunt incluse.

2.

Originea :

produse din categoria A și F și ingrediente obținute prin metode de producție ecologică din componența produselor din categoria D care au fost produse în Israel sau au fost importate în Israel:

 fie din Uniune;

 fie dintr-o țară terță în cadrul unui regim recunoscut ca fiind echivalent în conformitate cu articolul 33 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 834/2007.

▼M17

3.

Standarde de producție : Law for the Regulation of Organic Produce, 5765-2005 și normele sale pertinente.

▼M7

4.

Autoritatea competentă : Plant Protection and Inspection Services (PPIS), www.ppis.moag.gov.il.

5.

Organisme de control :Număr de cod

Denumire

Adresa de internet

IL-ORG-001

Secal Israel Inspection and certification

www.skal.co.il

IL-ORG-002

Agrior Ltd-Organic Inspection & Certification

www.agrior.co.il

IL-ORG-003

IQC Institute of Quality & Control

www.iqc.co.il

IL-ORG-004

Plant Protection and Inspection Services (PPIS)

www.ppis.moag.gov.il

▼M17 —————

▼M7

6.

Organisme care eliberează certificate : aceleași organisme ca la punctul 5.

7.

Data limită de includere : nespecificată.

JAPONIA

1.

Categorii de produse :Categoria de produse

Denumirea categoriei din anexa IV

Limitări

Produse vegetale neprelucrate (1)

A

 

Produse agricole prelucrate pentru a fi utilizate ca alimente (2)

D

Compuse în principal din unul sau mai multe ingrediente de origine vegetală

Resurse pentru reproducere sau propagare vegetativă și semințe pentru cultivare

F

 

(1)   Algele marine nu sunt incluse.

(2)   Vinul nu este inclus.

▼M9

2.

Originea :

produse din categoria A și F și ingrediente obținute prin metode de producție ecologică din componența produselor din categoria D care au fost cultivate în Japonia sau au fost importate în Japonia:

 fie din Uniune;

 fie dintr-o țară terță pentru care Japonia a recunoscut că produsele au fost obținute și supuse unor controale în țara terță respectivă în conformitate cu norme echivalente cu cele prevăzute în legislația Japoniei.

▼M7

3.

Standarde de producție : Japanese Agricultural Standard for Organic Plants (Notification No 1605 of the MAFF of October 27, 2005), Japanese Agricultural Standard for Organic Processed Foods (Notification No 1606 of MAFF of October 27, 2005).

4.

Autorități competente : Labelling and Standards Division, Food Safety and Consumer Affairs Bureau, Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries www.maff.go.jp/j/jas/index.html și Food and Agricultural Materials Inspection Center (FAMIC), www.famic.go.jp.

5.

Organisme de control :Număr de cod

Denumire

Adresa de internet

JP-BIO-001

Hyogo prefectural Organic Agriculture Society (HOAS)

www.hyoyuken.org

JP-BIO-002

AFAS Certification Center Co., Ltd

www.afasseq.com

JP-BIO-003

NPO Kagoshima Organic Agriculture Association

www.koaa.or.jp

JP-BIO-004

Center of Japan Organic Farmers Group

www.yu-ki.or.jp

▼M11

JP-BIO-005

Japan Organic & Natural Foods Association

http://jona-japan.org/english/

▼M15

JP-BIO-006

Ecocert Japan Limited.

www.ecocert.co.jp

▼M19

JP-BIO-007

Bureau Veritas Japonia, Inc.

http://certification.bureauveritas.jp/cer-business/jas/nintei_list.html

▼M7

JP-BIO-008

OCIA Japan

www.ocia-jp.com

▼M19

JP-BIO-009

Overseas Merchandise Inspection Co., Ltd

http://www.omicnet.com/omicnet/services-en/organic-certification-en.html

JP-BIO-010

Organic Farming Promotion Association

http://yusuikyo.web.fc2.com/

▼M7

JP-BIO-011

ASAC Stands for Axis’ System for Auditing and Certification and Association for Sustainable Agricultural Certification

www.axis-asac.net

JP-BIO-012

Environmentally Friendly Rice Network

www.epfnetwork.org/okome

JP-BIO-013

Ooita Prefecture Organic Agricultural Research Center

www.d-b.ne.jp/oitayuki

JP-BIO-014

AINOU

www.ainou.or.jp/ainohtm/disclosure/nintei-kouhyou.htm

JP-BIO-015

SGS Japan Incorporation

www.jp.sgs.com/ja/home_jp_v2.htm

JP-BIO-016

Ehime Organic Agricultural Association

www12.ocn.ne.jp/~aiyuken/ninntei20110201.html

JP-BIO-017

Center for Eco-design Certification Co. Ltd

http://www.eco-de.co.jp/list.html

▼M19

JP-BIO-018

Organic Certification Association

http://yuukinin.org

▼M7

JP-BIO-019

Japan Eco-system Farming Association

www.npo-jefa.com

JP-BIO-020

Hiroshima Environment and Health Association

www.kanhokyo.or.jp/jigyo/jigyo_05A.html

JP-BIO-021

Assistant Center of Certification and Inspection for Sustainability

www.accis.jp

JP-BIO-022

Organic Certification Organization Co. Ltd

www.oco45.net

▼M15

JP-BIO-023

Rice Research Organic Food Institute

www.inasaku.or.tv

▼M7

JP-BIO-024

Aya town miyazaki, Japan

http://www.town.aya.miyazaki.jp/ayatown/organicfarming/index.html

JP-BIO-025

Tokushima Organic Certified Association

http://www.tokukaigi.or.jp/yuuki/

JP-BIO-026

Association of Certified Organic Hokkaido

http://www.acohorg.org/

▼M12

JP-BIO-027

NPO Kumamoto Organic Agriculture Association

http://www.kumayuken.org/jas/certification/index.html

JP-BIO-028

Hokkaido Organic Promoters Association

http://www.hosk.jp/CCP.html

JP-BIO-029

Association of organic agriculture certification Kochi corporation NPO

http://www8.ocn.ne.jp/~koaa/jisseki.html

JP-BIO-030

LIFE Co., Ltd.

http://www.life-silver.com/jas/

▼M15

JP-BIO-031

Wakayama Organic Certified Association

www.vaw.ne.jp/aso/woca

JP-BIO-032

Shimane Organic Agriculture Association

www.shimane-yuki.or.jp/index.html

JP-BIO-033

The Mushroom Research Institute of Japan

www.kinoko.or.jp

JP-BIO-034

International Nature Farming Research Center

www.infrc.or.jp

JP-BIO-035

Organic Certification Center

www.organic-cert.or.jp

▼M7

6.

Organisme care eliberează certificate : aceleași organisme ca la punctul 5.

▼M12

7.

Data limită de includere : nespecificată.

▼M7

ELVEȚIA

1.

Categorii de produse :Categoria de produse

Denumirea categoriei din anexa IV

Limitări

Produse vegetale neprelucrate (1)

A

Cu excepția produselor obținute în timpul perioadei de conversie

Animale vii și produse de origine animală neprelucrate

B

Cu excepția produselor obținute în timpul perioadei de conversie

Produse agricole prelucrate pentru a fi utilizate ca alimente

D

Cu excepția produselor care conțin ingrediente de origine agricolă obținute în timpul perioadei de conversie

Produse agricole prelucrate pentru a fi utilizate ca hrană pentru animale

E

Cu excepția produselor care conțin ingrediente de origine agricolă obținute în timpul perioadei de conversie

Resurse pentru reproducere sau propagare vegetativă și semințe pentru cultivare

F

 

(1)   Algele marine nu sunt incluse.

2.

Originea :

produse din categoria A și F și ingrediente obținute prin metode de producție ecologică din componența produselor din categoria D și E care au fost produse în Elveția sau au fost importate în Elveția:

 fie din Uniune;

 fie dintr-o țară terță pentru care Elveția a recunoscut că produsele au fost obținute și supuse unor controale în țara terță respectivă în conformitate cu norme echivalente cu cele prevăzute în legislația Elveției.

3.

Standarde de producție : Ordinance on organic farming and the labelling of organically produced plant products and foodstuffs.

4.

Autoritatea competentă : Federal Office for Agriculture FOAG, Federal Office for Agriculture FOAG, http://www.blw.admin.ch/themen/00013/00085/00092/index.html?lang=en.

5.

Organisme de control :Număr de cod

Denumire

Adresa de internet

CH-BIO-004

Institut für Marktökologie (IMO)

www.imo.ch

CH-BIO-006

bio.inspecta AG

www.bio-inspecta.ch

CH-BIO-038

ProCert Safety AG

www.procert.ch

CH-BIO-086

Bio Test Agro (BTA)

www.bio-test-agro.ch

6.

Organisme care eliberează certificate : aceleași organisme ca la punctul 5.

7.

Data limită de includere : nespecificată.

TUNISIA

1.

Categorii de produse :Categoria de produse

Denumirea categoriei din anexa IV

Limitări

Produse vegetale neprelucrate (1)

A

 

Produse agricole prelucrate pentru a fi utilizate ca alimente (2)

D

Compuse în principal din unul sau mai multe ingrediente de origine vegetală

Resurse pentru reproducere sau propagare vegetativă și semințe pentru cultivare

F

 

(1)   Algele marine nu sunt incluse.

(2)   Vinul și drojdia nu sunt incluse.

2.

Originea : produse din categoria A și F și ingrediente obținute prin metode de producție ecologică din componența produselor din categoria D care au fost cultivate în Tunisia.

3.

Standarde de producție : Law No 99-30 of 5 April 1999 relating to Organic farming; Decree of the Minister for Agriculture of 28 February 2001, approving the standard specifications of the crop production according to the organic method.

4.

Autoritatea competentă : Direction Générale de l’Agriculture Biologique (Ministère de l’Agriculture et de l’Environnement); www.agriportail.tn.

▼M17

5.

Organisme de control :Număr de cod

Denumire

Adresa de internet

TN-BIO-001

Ecocert SA en Tunisie

www.ecocert.com

TN-BIO-003

BCS

www.bcs-oeko.com

TN-BIO-006

Institut National de la Normalisation et de la Propriété Industrielle (INNORPI)

www.innorpi.tn

TN-BIO-007

Suolo e Salute

www.suoloesalute.it

TN-BIO-008

CCPB Srl

www.ccpb.it

▼M7

6.

Organisme care eliberează certificate : aceleași organisme ca la punctul 5.

▼M19

7.

Data limită de includere : nespecificată.

▼M7

STATELE UNITE

1.

Categorii de produse :Categoria de produse

Denumirea categoriei din anexa IV

Limitări

Produse vegetale neprelucrate

A

În cazul merelor și al perelor, importurile fac obiectul prezentării unui certificat specific emis de organismul de control sau de autoritatea de control relevantă, prin care se atestă că în timpul procesului de producție nu s-a efectuat niciun tratament cu antibiotice (precum tetraciclina și streptomicina) pentru a controla focul bacterian.

Animale vii sau produse de origine animală neprelucrate

B

 

Produse agricole prelucrate pentru a fi utilizate ca alimente (1)

D

În cazul merelor și al perelor prelucrate, importurile fac obiectul prezentării unui certificat specific emis de organismul de control sau de autoritatea de control relevantă, prin care se atestă că în timpul procesului de producție nu s-a efectuat niciun tratament cu antibiotice (precum tetraciclina și streptomicina) pentru a controla focul bacterian.

Produse agricole prelucrate pentru a fi utilizate ca hrană pentru animale

E

 

Resurse pentru reproducere sau propagare vegetativă și semințe pentru cultivare

F

 

(1)   Vinul este inclus de la 1 august 2012.

▼M12

2.

Originea :

produse din categoriile A, B și F și ingrediente obținute prin metode de producție ecologică din componența produselor din categoriile D și E care:

 au fost cultivate în Statele Unite; sau

 au fost importate în Statele Unite și au fost prelucrate sau ambalate în Statele Unite în conformitate cu legislația Statelor Unite.

▼M7

3.

Standarde de producție : Organic Foods Production Act of 1990 (7 U.S.C. 6501 et seq.), National Organic Program (7 CFR 205).

4.

Autoritatea competentă : United States Department of Agriculture (USDA), Agricultural Marketing Service (AMS), www.usda.gov.

5.

Organisme de control :Număr de cod

Denumire

Adresa de internet

US-ORG-001

A Bee Organic

www.abeeorganic.com

US-ORG-002

Agricultural Services Certified Organic

www.ascorganic.com/

US-ORG-003

Baystate Organic Certifiers

www.baystateorganic.org

US-ORG-004

BCS – Oko Garantie GmbH

www.bcs-oeko.com/en_index.html

▼M11

US-ORG-005

BioAgriCert

http://www.bioagricert.org/english

▼M7

US-ORG-006

CCOF Certification Services

www.ccof.org

US-ORG-007

Colorado Department of Agriculture

www.colorado.gov

US-ORG-008

Control Union Certifications

www.skalint.com

US-ORG-009

Department of Plant Industry

www.clemson.edu/public/regulatory/plant_industry/organic_certification

US-ORG-010

Ecocert S.A.

www.ecocert.com

US-ORG-011

Georgia Crop Improvement Association, Inc.

www.certifiedseed.org

US-ORG-012

Global Culture

www.globalculture.us

US-ORG-013

Global Organic Alliance, Inc.

www.goa-online.org

US-ORG-014

Global Organic Certification Services

www.globalorganicservices.com

US-ORG-015

Idaho State Department of Agriculture

www.agri.idaho.gov/Categories/PlantsInsects/Organic/indexOrganicHome.php

US-ORG-016

Indiana Certified Organic LLC

www.indianacertifiedorganic.com

US-ORG-017

International Certification Services, Inc.

www.ics-intl.com

US-ORG-018

Iowa Department of Agriculture and Land Stewardship

www.agriculture.state.ia.us

US-ORG-019

Kentucky Department of Agriculture

www.kyagr.com/marketing/plantmktg/organic/index.htm

US-ORG-020

LACON GmbH

www.lacon-institut.com

US-ORG-022

Marin County

www.co.marin.ca.us/depts/ag/main/moca.cfm

▼M11

US-ORG-023

Maryland Department of Agriculture

http://mda.maryland.gov/foodfeedquality/Pages/certified_md_organic_farms.aspx

▼M7

US-ORG-024

Mayacert S.A.

www.mayacert.com

US-ORG-025

Midwest Organic Services Association, Inc.

www.mosaorganic.org

US-ORG-026

Minnesota Crop Improvement Association

www.mncia.org

US-ORG-027

MOFGA Certification Services, LLC

www.mofga.org/

▼M11

US-ORG-028

Montana Department of Agriculture

http://agr.mt.gov/agr/Producer/Organic/Info/index.html

▼M7

US-ORG-029

Monterey County Certified Organic

www.ag.co.monterey.ca.us/pages/organics

US-ORG-030

Natural Food Certifiers

www.nfccertification.com

US-ORG-031

Nature’s International Certification Services

www.naturesinternational.com/

US-ORG-032

Nevada State Department of Agriculture

http://www.agri.state.nv.us

US-ORG-033

New Hampshire Department of Agriculture, Division of Regulatory Services

http://agriculture.nh.gov/divisions/markets/organic_certification.htm

US-ORG-034

New Jersey Department of Agriculture

www.state.nj.us/agriculture/

US-ORG-035

New Mexico Department of Agriculture, Organic Program

http://nmdaweb.nmsu.edu/organics-program/Organic%20Program.html

US-ORG-036

NOFA—New York Certified Organic, LLC

http://www.nofany.org

US-ORG-037

Ohio Ecological Food and Farm Association

www.oeffa.org

US-ORG-038

OIA North America, LLC

www.oianorth.com

US-ORG-039

Oklahoma Department of Agriculture

www.oda.state.ok.us

US-ORG-040

OneCert

www.onecert.com

US-ORG-041

Oregon Department of Agriculture

www.oregon.gov/ODA/CID

US-ORG-042

Oregon Tilth Certified Organic

www.tilth.org

US-ORG-043

Organic Certifiers, Inc.

http://www.organiccertifiers.com

US-ORG-044

Organic Crop Improvement Association

www.ocia.org

US-ORG-045

Organic National & International Certifiers (ON&IC)

http://www.on-ic.com

US-ORG-046

Organizacion Internacional Agropecuraria

www.oia.com.ar

US-ORG-047

Pennsylvania Certified Organic

www.paorganic.org

US-ORG-048

Primuslabs.com

www.primuslabs.com

US-ORG-049

Pro-Cert Organic Systems, Ltd

www.pro-cert.org

US-ORG-050

Quality Assurance International

www.qai-inc.com

US-ORG-051

Quality Certification Services

www.QCSinfo.org

US-ORG-052

Rhode Island Department of Environmental Management

www.dem.ri.gov/programs/bnatres/agricult/orgcert.htm

US-ORG-053

Scientific Certification Systems

www.SCScertified.com

US-ORG-054

Stellar Certification Services, Inc.

http://demeter-usa.org/

▼M11

US-ORG-055

Texas Department of Agriculture

http://www.texasagriculture.gov/regulatoryprograms/organics.aspx

▼M7

US-ORG-056

Utah Department of Agriculture

http://ag.utah.gov/divisions/plant/organic/index.html

US-ORG-057

Vermont Organic Farmers, LLC

http://www.nofavt.org

US-ORG-058

Washington State Department of Agriculture

http://agr.wa.gov/FoodAnimal?Organic/default.htm

US-ORG-059

Yolo County Department of Agriculture

www.yolocounty.org/Index.aspx?page=501

▼M12

US-ORG-060

Institute for Marketecology (IMO)

http://imo.ch/

▼M7

6.

Organisme care eliberează certificate : aceleași organisme ca la punctul 5.

▼M19

7.

Data limită de includere : nespecificată.

▼M7

NOUA ZEELANDĂ

1.

Categorii de produse :Categoria de produse

Denumirea categoriei din anexa IV

Limitări

Produse vegetale neprelucrate (1)

A

 

Animale vii sau produse de origine animală neprelucrate

B

Cu excepția animalelor și a produselor de origine animală care poartă sau urmează să poarte indicații referitoare la conversie.

Produse agricole prelucrate pentru a fi utilizate ca alimente (2)

D

Cu excepția produselor de origine animală care poartă sau urmează să poarte indicații referitoare la conversie.

Resurse pentru reproducere sau propagare vegetativă și semințe pentru cultivare

F

 

(1)   Algele marine nu sunt incluse.

(2)   Drojdia nu este inclusă.

2.

Originea :

produse din categoria A, B și F și ingrediente obținute prin metode de producție ecologică din componența produselor din categoria D care au fost produse în Noua Zeelandă sau care au fost importate în Noua Zeelandă:

 fie din Uniune;

 fie dintr-o țară terță în cadrul unui regim recunoscut ca fiind echivalent în conformitate cu articolul 33 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 834/2007;

 fie dintr-o țară terță în care normele de producție și de control au fost recunoscute ca fiind echivalente cu Programul de asigurare oficială a caracterului ecologic al MAF, pe baza garanțiilor și a informațiilor furnizate de autoritatea competentă din țara respectivă, în conformitate cu dispozițiile stabilite de MAF și cu condiția să se importe numai ingrediente produse prin metode de producție ecologică și destinate încorporării, în proporție de maximum 5 % din produsele de origine agricolă, în produse din categoria D prelucrate în Noua Zeelandă.

3.

Standarde de producție : MAF Official Organic Assurance Programme Technical Rules for Organic Production.

▼M16

4.

Autoritatea competentă :

Ministry for Primary Industries (MPI)

http://www.foodsafety.govt.nz/industry/sectors/organics/

▼M7

5.

Organisme de control :Număr de cod

Denumire

Adresa de internet

▼M16

NZ-BIO-001

Ministry for Primary Industries (MPI)

http://www.foodsafety.govt.nz/industry/sectors/organics/

▼M7

NZ-BIO-002

AsureQuality Limited

www.organiccertification.co.nz

NZ-BIO-003

BioGro New Zealand

www.biogro.co.nz

6.

►M16  Organisme care eliberează certificate : Ministry for Primary Industries (MPI) ◄

7.

Data limită de includere : nespecificată.

▼M18

REPUBLICA COREEA

1.

Categorii de produse

:Categoria de produse

Denumirea categoriei din anexa IV

Limitări

Produse agricole prelucrate pentru a fi utilizate ca alimente

D

 

2.

Originea

:

ingrediente obținute prin metode de producție ecologică din componența produselor din categoria D care au fost cultivate în Republica Coreea sau care au fost importate în Republica Coreea:

 fie din Uniune;

 fie dintr-o țară terță în cazul căreia Republica Coreea a recunoscut că produsele au fost obținute și supuse unor controale în țara terță respectivă în conformitate cu norme echivalente cu cele prevăzute în legislația Republicii Coreea.

3.

Standarde de producție : Act on Promotion of Environmentally-friendly Agriculture and Fisheries and Management and Support for Organic Food.

▼M19

4.

Autoritatea competentă : Ministry of Agriculture, Food and Rural Affairs, www.enviagro.go.kr/portal/en/main.do

▼M18

5.

Organisme de control

:Număr de cod

Denumire

Adresa de internet

KR-ORG-001

Korea Agricultural Product and Food Certification

www.kafc.kr

KR-ORG-002

Doalnara Organic Certificated Korea

www.doalnara.or.kr

KR-ORG-003

Bookang tech

www.bkt21.co.kr

KR-ORG-004

Global Organic Agriculturalist Association

www.goaa.co.kr

KR-ORG-005

OCK

image

KR-ORG-006

Konkuk University industrial cooperation corps

http://eco.konkuk.ac.kr

KR-ORG-007

Korea Environment-Friendly Organic Certification Center

www.a-cert.co.kr

KR-ORG-008

Konkuk Ecocert Certification Service

www.ecocert.co.kr

KR-ORG-009

Woorinong Certification

www.woric.co.kr

KR-ORG-010

ACO (Australian Certified Organic)

www.aco.net.au

KR-ORG-011

BCS (BCS Oko-Garantie GmbH)

www.bcs-oeko.com

KR-ORG-012

BCS Korea

www.bcskorea.com

KR-ORG-014

The Center for Environment Friendly Agricultural Products Certification

www.hgreent.or.kr

KR-ORG-015

ECO-Leaders Certification Co.,Ltd.

www.ecoleaders.kr

KR-ORG-016

Ecocert

www.ecocert.com

KR-ORG-017

Jeonnam bioindustry foundation

www.jbio.org/oc/oc01.asp

KR-ORG-018

Controlunion

http://certification.controlunion.com

6.

Organisme și autorități care eliberează certificate : aceleași organisme ca la punctul 5

7.

Data-limită de includere : 31 ianuarie 2018.

▼M7
ANEXA IV

LISTA ORGANISMELOR DE CONTROL ȘI A AUTORITĂȚILOR DE CONTROLDESEMNATE ÎN SCOPUL ECHIVALENȚEI ȘI CAIETUL DE SARCINI AFERENT PREVĂZUT LA ARTICOLUL 10

În scopurile prezentei anexe, categoriile de produse sunt desemnate prin codurile următoare:

A : Produse vegetale neprelucrate

B : Animale vii sau produse animale neprelucrate

C : Produse de acvacultură și alge marine

D : produse vegetale procesate destinate consumului alimentar ( 10 )

E : Produse agricole prelucrate pentru a fi utilizate ca hrană pentru animale (10) 

F : Resurse pentru reproducere sau propagare vegetativă și semințe pentru cultivare

În conformitate cu articolul 10 alineatul (2) litera (e), site-ul web unde poate fi consultată lista operatorilor supuși sistemului de control, precum și punctul de contact cu informații ușor accesibile privind stadiul certificării acestora, categoriile de produse vizate, precum și operatorii și produsele pentru care se suspendă sau se retrag certificatele, se găsește la adresa de internet menționată la punctul 2 pentru fiecare organism de control sau autoritate de control, cu excepția cazului în care se prevede altfel.

▼M9

Abcert AG

1. Adresă: Martinstraße 42-44, 73728 Esslingen am Neckar, Germania

2. Adresa de internet: http://www.abcert.de

▼M13

3. Țări terțe, numere de cod și categorii de produse vizate:Țara terță

Număr de cod

Categoria de produse

 

 

A

B

C

D

E

F

▼M19

Albania

AL-BIO-137

x

x

Armenia

AM-BIO-137

x

x

▼M13

Azerbaidjan

AZ-BIO-137

x

x

Belarus

BY-BIO-137

x

x

▼M19

Bosnia și Herțegovina

BY-BIO-137

x

x

▼M13

Georgia

GE-BIO-137

x

x

Iran

IR-BIO-137

x

x

Kazahstan

KZ-BIO-137

x

▼M19

Kosovo ()

XK-BIO-137

x

x

Kârgâzstan

KG -BIO-137

x

x

fosta Republică iugoslavă a Macedoniei

MK-BIO-137

x

x

▼M16

Republica Moldova

MD-BIO-137

x

►M19  x ◄

▼M19

Muntenegru

ME-BIO-137

x

x

▼M13

Rusia

RU-BIO-137

x

x

x

▼M19

Serbia

RS-BIO-137

x

x

Tadjikistan

TJ-BIO-137

x

x

Turkmenistan

TM-BIO-137

x

x

▼M13

Ucraina

UA-BIO-137

x

x

▼M19

Uzbekistan

UZ-BIO-137

x

x

(1)   Această denumire nu aduce atingere pozițiilor privind statutul și este conformă RCSONU 1244/1999 și Avizului CIJ privind declarația de independență a Kosovo.

▼M9

4. Excepții: produse în conversie, vin

▼M19

5. Data limită de includere: până la 30 iunie 2018.

▼M9

Afrisco Certified Organic, CC

▼M13

1. Adresă: 39A Idol Road, Lynnwood Glen, Pretoria 0081, Africa de Sud

▼M9

2. Adresa de internet: http://www.afrisco.net

▼M13

3. Țări terțe, numere de cod și categorii de produse vizate:Țara terță

Număr de cod

Categoria de produse

 

 

A

B

C

D

E

F

Angola

AO-BIO-155

x

Botswana

BW-BIO-155

x

Lesotho

LS-BIO-155

x

 

Malawi

MW-BIO-155

x

 

Mozambic

MZ-BIO-155

x

x

Namibia

NA-BIO-155

x

►M19  x ◄

Africa de Sud

ZA-BIO-155

x

►M19  x ◄

x

Swaziland

SZ-BIO-155

x

►M19  x ◄

 

x

 

 

Zambia

ZM-BIO-155

x

►M19  x ◄

Zimbabwe

ZW-BIO-155

x

►M19  x ◄

 

 

 

 

▼M15

4. Excepții: produse în conversie

▼M9

5. Perioadă de includere în listă: până la 30 iunie 2016.

▼M7

„Agreco R.F. Göderz GmbH”

1. Adresă: Mündener Straße 19, 37218 Witzenhausen

2. Adresa de internet: http://agrecogmbh.de

▼M13

3. Țări terțe, numere de cod și categorii de produse vizate:Țara terță

Număr de cod

Categoria de produse

 

 

A

B

C

D

E

F

Azerbaidjan

AZ-BIO-151

x

x

▼M19

Bolivia

BO-BIO-151

x

Bosnia și Herțegovina

BA-BIO-151

x

Burkina Faso

BF-BIO-151

x

x

Cambodgia

KH-BIO-151

x

▼M13

Camerun

CM-BIO-151

x

x

▼M19

Capul Verde

CV-BIO-151

x

Columbia

CO-BIO-151

x

x

Cuba

CU-BIO-151

x

x

Republica Dominicană

DO-BIO-151

x

Ecuador

EC-BIO-151

x

Egipt

EG-BIO-151

x

Etiopia

ET-BIO-151

x

x

Fiji

FJ-BIO-151

x

Georgia

GE-BIO-151

x

▼M13

Ghana

GH-BIO-151

x

x

▼M19

Guatemala

GT-BIO-151

x

x

Honduras

HN-BIO-151

x

x

Indonezia

ID-BIO-151

x

Iran

IR-BIO-151

x

Kazahstan

KZ-BIO-151

x

Kenya

KE-BIO-151

x

x

Kârgâzstan

KG-BIO-151

x

fosta Republică iugoslavă a Macedoniei

MK-BIO-151

x

Madagascar

MG-BIO-151

x

Mali

ML-BIO-151

x

x

Mexic

MX-BIO-151

x

▼M13

Moldova

MD-BIO-151

x

x

▼M19

Muntenegru

ME-BIO-151

x

▼M13

Maroc

MA-BIO-151

x

x

▼M19

Nepal

NP-BIO-151

x

x

Nicaragua

NI-BIO-151

x

x

Nigeria

NG-BIO-151

x

x

Papua-Noua Guinee

PG-BIO-151

x

x

Paraguay

PY-BIO-151

x

x

Peru

PE-BIO-151

x

Filipine

PH-BIO-151

x

x

El Salvador

SV-BIO-151

x

Samoa

WS-BIO-151

x

Senegal

SN-BIO-151

x

x

Serbia

RS-BIO-151

x

Insulele Solomon

SB-BIO-151

x

Africa de Sud

ZA-BIO-151

x

x

Sri Lanka

LK-BIO-151

x

x

Suriname

SR-BIO-151

x

x

Tanzania

TZ-BIO-151

x

Thailanda

TH-BIO-151

x

Togo

TG-BIO-151

x

Tonga

TO-BIO-151

x

Turkmenistan

TM-BIO-151

x

Tuvalu

TV-BIO-151

x

x

Uganda

UG-BIO-151

x

x

▼M13

Ucraina

UA-BIO-151

x

x

▼M19

Uruguay

UY-BIO-151

x

Uzbekistan

UZ-BIO-151

x

Venezuela

VE-BIO-151

x

Vietnam

VN-BIO-151

x

x

▼M7

4. Excepții: produse în conversie, vin

▼M19

5. Data limită de includere: până la 30 iunie 2018.

▼M12

Albinspekt

1. Adresă: Rruga Ded Gjon Luli, Pall. 5, Shk.1, Ap.8, 1000 Tirana, Albania

2. Adresa de internet: http://www.albinspekt.com

3. Țări terțe, numere de cod și categorii de produse vizate:Țara terță

Număr de cod

Categoria de produse

 

 

A

B

C

D

E

F

Albania

AL-BIO-139

x

x

x

Kosovo (1)

XK-BIO-139

x

x

x

(1)   Această denumire nu aduce atingere pozițiilor privind statutul și este conformă RCSONU 1244 și Avizului CIJ privind declarația de independență a Kosovo.

4. Excepții: produse în conversie, vin

▼M19

5. Data limită de includere: până la 30 iunie 2018.

▼M12

Argencert SA

1. Adresă: Bernardo de Irigoyen 972 4 piso „B”, C1072AAT Buenos Aires, Argentina

2. Adresa de internet: www.argencert.com.ar

▼M15

3. Țări terțe, numere de cod și categorii de produse vizate:Țara terță

Număr de cod

Categoria de produse

 

 

A

B

C

D

E

F

Argentina

AR-BIO-138

x

Chile

CL-BIO-138

x

x

Paraguay

PY-BIO-138

x

x

Uruguay

UY-BIO-138

x

x

4. Excepții: produse în conversie, produse vizate de anexa III

▼M19

5. Data limită de includere: până la 30 iunie 2018.

▼M12

AsureQuality Limited

1. Adresă: Level 4, 8 Pacific Rise, Mt Wellington, Auckland, Noua Zeelandă

2. Adresa de internet: http://www.organiccertification.co.nz

3. Țări terțe, numere de cod și categorii de produse vizate:Țara terță

Număr de cod

Categoria de produse

 

 

A

B

C

D

E

F

Noua Zeelandă

NZ-BIO-156

x

x

Insulele Cook

CK-BIO-156

x

4. Excepții: produse în conversie, vin, produse vizate de anexa III

5. Perioadă de includere în listă: până la 30 iunie 2016

▼M9

Australian Certified Organic

▼M13

1. Adresă: PO Box 810 — 18 Eton St, Nundah, QLD 4012, Australia

2. Adresa de internet: http://www.aco.net.au

▼M17

3. Țări terțe, numere de cod și categorii de produse vizate:Țara terță

Număr de cod

Categoria de produse

 

 

A

B

C

D

E

F

Australia

AU-BIO-107

x

x

x

China

CN-BIO-107

x

x

Insulele Cook

CK-BIO-107

x

Fiji

FJ-BIO-107

x

x

Insulele Falkland

FK-BIO-107

x

Hong Kong

HK-BIO-107

x

x

Indonezia

ID-BIO-107

x

x

▼M18 —————

▼M17

Madagascar

MG-BIO-107

x

x

Myanmar/Birmania

MM-BIO-107

x

x

Malaysia

MY-BIO-107

x

x

Papua-Noua Guinee

PG-BIO-107

x

x

Singapore

SG-BIO-107

x

x

Taiwan

TW-BIO-107

x

x

Thailanda

TH-BIO-107

x

x

Tonga

TO-BIO-107

x

x

Vanuatu

VU-BIO-107

x

x

▼M9

4. Excepții: produse în conversie și produse vizate de anexa III

▼M19

5. Data limită de includere: până la 30 iunie 2018.

▼M19 —————

▼M9

Balkan Biocert Skopje

▼M13

1. Adresă: 2/9, Frederik Sopen Str., 1000 Skopje, fosta Republică iugoslavă a Macedoniei

▼M9

2. Adresa de internet: http://www.balkanbiocert.mk

3. Țări terțe, numere de cod și categorii de produse vizate:Țara terță

Număr de cod

Categoria de produse

 

 

A

B

C

D

E

F

fosta Republică iugoslavă a Macedoniei

MK-BIO-157

x

x

x

4. Excepții: produse în conversie, vin

5. Perioadă de includere în listă: până la 30 iunie 2016.

▼M19 —————

▼M9

Bio Latina Certificadora

▼M17

1. Adresă: Jr. Domingo Millán 852, Jesús Maria, Lima 11, Lima- Peru

▼M9

2. Adresa de internet: http://www.biolatina.com

▼M17

3. Țări terțe, numere de cod și categorii de produse vizate:Țara terță

Număr de cod

Categoria de produse

 

 

A

B

C

D

E

F

Bolivia

BO-BIO-118

x

x

x

Columbia

CO-BIO-118

x

x

Guatemala

GT-BIO-118

x

x

Honduras

HN-BIO-118

x

x

Mexic

MX-BIO-118

x

x

Nicaragua

NI-BIO-118

►M19  x ◄

x

x

Panama

PA-BIO-118

x

x

Peru

PE-BIO-118

►M19  x ◄

x

►M19  x ◄

x

El Salvador

SV-BIO-118

x

x

Venezuela

VE-BIO-118

x

x

▼M9

4. Excepții: produse în conversie, vin

▼M19

5. Data limită de includere: până la 30 iunie 2018.

▼M9

Bioagricert S.r.l.

1. Adresă: Via dei Macabraccia 8, Casalecchio di Reno, 40033 Bologna, Italia

▼M12

2. Adresa de internet: http://www.bioagricert.org

▼M17

3. Țări terțe, numere de cod și categorii de produse vizate:Țara terță

Număr de cod

Categoria de produse

 

 

A

B

C

D

E

F

Brazilia

BR-BIO-132

x

x

Cambodgia

KH-BIO-132

x

x

China

CN-BIO-132

x

x

Ecuador

EC-BIO-132

x

x

Polinezia Franceză

PF-BIO-132

x

x

India

IN-BIO-132

x

▼M19

Iran

IR-BIO-132

x

x

▼M17

Laos

LA-BIO-132

x

x

Nepal

NP-BIO-132

x

x

Mexic

MX-BIO-132

x

x

x

Maroc

MA-BIO-132

x

x

Myanmar/Birmania

MM-BIO-132

x

x

San Marino

SM-BIO-132

x

Serbia

RS-BIO-132

x

x

►M18  Re-publica Coreea ◄

KR-BIO-132

x

►M18  x ◄

Thailanda

TH-BIO-132

x

x

x

Togo

TG-BIO-132

x

x

Turcia

TR-BIO-132

x

x

Ucraina

UA-BIO-132

x

x

▼M19

Vietnam

VN-BIO-132

x

x

▼M13

4. Excepții: produse în conversie, vin și produse vizate de anexa III

▼M19

5. Data limită de includere: până la 30 iunie 2018.

▼M9

BioGro New Zealand Limited

1. Adresă: PO Box 9693 Marion Square, Wellington 6141, Noua Zeelandă

2. Adresa de internet: http://www.biogro.co.nz

▼M13

3. Țări terțe, numere de cod și categorii de produse vizate:Țara terță

Număr de cod

Categoria de produse

 

 

A

B

C

D

E

F

Fiji

FJ-BIO-130

x

x

Malaysia

MY-BIO-130

x

Niue

NU-BIO-130

x

x

Samoa

WS-BIO-130

x

x

Vanuatu

VU-BIO-130

x

x

▼M9

4. Excepții: produse în conversie, vin

▼M19

5. Data limită de includere: până la 30 iunie 2018.

▼M9

Bio.inspecta AG

1. Adresă: Ackerstrasse, 5070 Frick, Elveția

2. Adresa de internet: http://www.bio-inspecta.ch

▼M13

3. Țări terțe, numere de cod și categorii de produse vizate:Țara terță

Număr de cod

Categoria de produse

 

 

A

B

C

D

E

F

Armenia

AM-BIO-161

x

x

Albania

AL-BIO-161

x

x

Azerbaidjan

AZ-BIO-161

x

x

Benin

BJ-BIO-161

x

Brazilia

BR-BIO-161

x

x

Burkina Faso

BF-BIO-161

x

Cuba

CU-BIO-161

x

x

Republica Dominicană

DO-BIO-161

x

x

Etiopia

ET-BIO-161

x

x

Georgia

GE-BIO-161

x

x

Ghana

GH-BIO-161

x

x

Indonezia

ID-BIO-161

x

x

Iran

IR-BIO-161

x

x

Kazahstan

KZ-BIO-161

x

x

Kenya

KE-BIO-161

x

x

Kosovo (1)

XK-BIO-161

x

x

Kârgâzstan

KZ-BIO-161

x

x

Liban

LB-BIO-161

x

x

Moldova

MD-BIO-161

x

x

Filipine

PH-BIO-161

x

x

Rusia

RU-BIO-161

x

x

Senegal

SN-BIO-161

x

x

Africa de Sud

ZA-BIO-161

x

x

►M18  Re-publica Coreea ◄

KR-BIO-161

x

►M18  x ◄

Tanzania

TZ-BIO-161

x

x

Tadjikistan

TJ-BIO-161

x

x

Turcia

TR-BIO-161

x

x

Ucraina

UA-BIO-161

x

x

Uzbekistan

UZ-BIO-161

x

x

Vietnam

VN-BIO-161

x

x

(1)   Această denumire nu aduce atingere pozițiilor privind statutul și este conformă cu RCSONU 1244 și cu Avizul CIJ privind declarația de independență a Kosovo.

▼M9

4. Excepții: produse în conversie, vin

5. Perioadă de includere în listă: până la 30 iunie 2016.

▼M7

„Bolicert Ltd”

1. Adresă: Street Colon 756, floor 2, office 2A, Edif. Valdivia Casilla 13030, La Paz, Bolivia

2. Adresa de internet: http://www.bolicert.org

3. Țări terțe, numere de cod și categorii de produse vizate:Țara terță

Număr de cod

Categoria de produse

 

 

A

B

C

D

E

F

Bolivia

BO-BIO-126

x

x

4. Excepții: produse în conversie, vin

▼M19

5. Data limită de includere: până la 30 iunie 2018.

▼M7

„Caucacert Ltd”

▼M15

1. Adresă: 2, Marshal Gelovani Street, 5th floor, Suite 410, Tbilisi 0159, Georgia

▼M7

2. Adresa de internet: http://www.caucascert.ge

3. Țări terțe, numere de cod și categorii de produse vizate:Țara terță

Număr de cod

Categoria de produse

 

 

A

B

C

D

E

F

Georgia

GE-BIO-117

x

►M19  x ◄

x

►M19  x ◄

▼M15

4. Excepții: produse în conversie

▼M19

5. Data limită de includere: până la 30 iunie 2018.

▼M7

„CCOF Certification Services”

1. Adresă: 2155 Delaware Avenue, Suite 150, Santa Cruz, CA 95060, SUA

2. Adresa de internet: http://www.ccof.org

3. Țări terțe, numere de cod și categorii de produse vizate:Țara terță

Număr de cod

Categoria de produse

 

 

A

B

C

D

E

F

Canada

CA-BIO-105

x

x

Mexic

MX-BIO-105

x

x

x

4. Excepții: produse în conversie, vin și produse vizate de anexa III

▼M19

5. Data limită de includere: până la 30 iunie 2018.

▼M7

„CCPB Srl”

▼M19

1. Adresă: Viale Masini 36, 40126 Bologna, Italia

▼M7

2. Adresa de internet: http://www.ccpb.it

▼M17

3. Țări terțe, numere de cod și categorii de produse vizate:Țara terță

Număr de cod

Categoria de produse

 

 

A

B

C

D

E

F

China

CN-BIO-102

x

x

Egipt

EG-BIO-102

x

x

x

Irak

IQ-BIO-102

x

x

Liban

LB-BIO-102

x

x

x

▼M19

Mali

ML-BIO-102

x

x

▼M17

Maroc

MA-BIO-102

x

x

x

Filipine

PH-BIO-102

x

x

San Marino

SM-BIO-102

x

x

x

Siria

SY-BIO-102

x

x

Tunisia

TN-BIO-102

x

Turcia

TR-BIO-102

x

x

x

▼M16

4. Excepții: produse în conversie, vin și produse vizate de anexa III

▼M19

5. Data limită de includere: până la 30 iunie 2018.

▼M13 —————

▼M9

CERES Certification of Environmental Standards GmbH

1. Adresă: Vorderhaslach 1, 91230 Happurg, Germania

2. Adresa de internet: http://www.ceres-cert.com

▼M17

3. Țări terțe, numere de cod și categorii de produse vizate:Țara terță

Număr de cod

Categoria de produse

 

 

A

B

C

D

E

F

Albania

AL-BIO-140

x

x

x

Azerbaidjan

AZ-BIO-140

x

x

Benin

BJ-BIO-140

x

x

Bolivia

BO-BIO-140

x

x

x

Burkina Faso

BF-BIO-140

x

x

Bhutan

BT-BIO-140

x

x

Brazilia

BR-BIO-140

x

x

x

▼M19

Cambodgia

KH-BIO-140

x

x

▼M17

Chile

CL-BIO-140

x

x

x

China

CN-BIO-140

x

x

x

►M19  x ◄

Columbia

CO-BIO-140

x

x

x

Republica Dominicană

DO-BIO-140

x

x

x

Ecuador

EC-BIO-140

x

x

x

Egipt

EG-BIO-140

x

x

x

Etiopia

ET-BIO-140

x

x

x

Ghana

GH-BIO-140

x

 

 

 

 

 

Grenada

GD-BIO-140

x

x

x

▼M19

Guatemala

GT-BIO-140

x

x

Honduras

HN-BIO-140

x

x

▼M17

Indonezia

ID-BIO-140

x

x

x

Iran

IR-BIO-140

x

x

Jamaica

JM-BIO-140

x

x

x

Kazahstan

KZ-BIO-140

x

x

Kenya

KE-BIO-140

x

x

x

Kârgâzstan

KG-BIO-140

x

x

▼M19

Laos

LA-BIO-140

x

x

▼M17

fosta Republică iugoslavă a Macedoniei

MK-BIO-140

x

x

x

►M19  x ◄

▼M19

Madagascar

MG-BIO-140

x

x

Malaysia

MY-BIO-140

x

x

▼M17

Mali

ML-BIO-140

x

x

Mexic

MX-BIO-140

x

x

x

Moldova

MD-BIO-140

x

x

x

Maroc

MA-BIO-140

x

x

x

▼M19

Mozambic

MZ-BIO-140

x

x

Myanmar/Birmania

MM-BIO-140

x

x

x

Namibia

NA-BIO-140

x

x

Nicaragua

NI-BIO-140

x

x

Panama

PA-BIO-140

x

x

▼M17

Papua-Noua Guinee

PG-BIO-140

x

x

x

Paraguay

PY-BIO-140

x

x

x

Peru

PE-BIO-140

x

x

x

Filipine

PH-BIO-140

x

x

x

Rusia

RU-BIO-140

x

x

x

Rwanda

RW-BIO-140

x

x

x

▼M19

El Salvador

SV-BIO-140

x

x

Samoa

WS-BIO-140

x

x

▼M17

Arabia Saudită

SA-BIO-140

x

x

x

Senegal

SN-BIO-140

x

x

Serbia

RS-BIO-140

x

x

x

►M19  x ◄

Singapore

SG-BIO-140

x

x

x

Africa de Sud

ZA-BIO-140

x

x

x

Saint Lucia

LC-BIO-140

x

x

x

Taiwan

TW-BIO-140

x

x

x

Tanzania

TZ-BIO-140

x

x

x

Thailanda

TH-BIO-140

x

x

x

▼M19

Timorul de Est

TL-BIO-140

x

x

▼M17

Turcia

TR-BIO-140

x

x

x

Togo

TG-BIO-140

x

x

Uganda

UG-BIO-140

x

x

x

Ucraina

UA-BIO-140

x

x

x

▼M19

Emiratele Arabe Unite

AE-BIO-140

x

Uruguay

UY-BIO-140

x

x

x

▼M17

Uzbekistan

UZ-BIO-140

x

x

x

▼M19

Venezuela

VE-BIO-140

x

x

▼M17

Vietnam

VN-BIO-140

x

x

x

▼M19

Zimbabwe

ZW-BIO-140

x

x

▼M15

4. Excepții: produse în conversie

▼M19

5. Data limită de includere: până la 30 iunie 2018.

▼M12

Certificadora Mexicana de productos y procesos ecológicos S.C.

1. Adresă: Calle 16 de septiembre No 204, Ejido Guadalupe Victoria, Oaxaca, Mexic, C.P. 68026

2. Adresa de internet: http://www.certimexsc.com

3. Țări terțe, numere de cod și categorii de produse vizate:Țara terță

Număr de cod

Categoria de produse

 

 

A

B

C

D

E

F

▼M19

Columbia

CO-BIO-104

x

▼M12

Republica Dominicană

DO-BIO-104

x

Guatemala

GT-BIO-104

x

Mexic

MX-BIO-104

x

x

x

El Salvador

SV-BIO-104

x

4. Excepții: produse în conversie, vin

▼M19

5. Data limită de includere: până la 30 iunie 2018.

▼M7

„Certisys”

1. Adresă: Rue Joseph Bouché 57/3, 5310 Bolinne, Belgia

2. Adresa de internet: http://www.certisys.eu

▼M13

3. Țări terțe, numere de cod și categorii de produse vizate:Țara terță

Număr de cod

Categoria de produse

 

 

A

B

C

D

E

F

Benin

BJ-BIO-128

x

x

Burkina Faso

BF-BIO-128

x

x

Côte d'Ivoire

CI-BIO-128

x

x

Ghana

GH-BIO-128

x

x

Mali

ML-BIO-128

x

x

Senegal

SN-BIO-128

x

x

Vietnam

VN-BIO-128

x

x

Togo

TG-BIO-128

x

x

▼M7

4. Excepții: produse în conversie, vin

▼M19

5. Data limită de includere: până la 30 iunie 2018.

▼M13

”Company of Organic Agriculture in Palestine»

1. Adresă: Alsafa building — first floor Al-Masaeif, Ramallah, Palestina

2. Adresa de internet: http://coap.org.ps

3. Țări terțe, numere de cod și categorii de produse vizate:Țara terță

Număr de cod

Categoria de produse

 

 

A

B

C

D

E

F

Teritoriile palestiniene ocupate

PS-BIO-163

x

x

4. Excepții: produse în conversie, vin

5. Perioadă de includere în listă: până la 30 iunie 2018.

▼M7

„Control Union Certifications”

1. Adresă: Meeuwenlaan 4-6, 8011 BZ, Zwolle, Țările de Jos

2. Adresa de internet: http://certification.controlunion.com

▼M17

3. Țări terțe, numere de cod și categorii de produse vizate:Țara terță

Număr de cod

Categoria de produse

 

 

A

B

C

D

E

F

Afganistan

AF-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Albania

AL-BIO-149

x

x

x

x

x

x

▼M19

Algeria

DZ-BIO-149

x

x

x

Azerbaidjan

AZ-BIO-149

x

x

x

x

x

x

▼M17

Bermuda

BM-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Bhutan

BT-BIO-149

x

x

x

x

x

x

▼M19

Bolivia

BO-BIO-149

x

x

x

▼M17

Brazilia

BR-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Burkina Faso

BF-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Cambodgia

KH-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Canada

CA-BIO-149

x

▼M19

Chile

CL-BIO-149

x

x

x

▼M17

China

CN-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Columbia

CO-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Costa Rica

CR-BIO-149

x

x

x

Côte d'Ivoire

CI-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Republica Dominicană

DO-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Ecuador

EC-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Egipt

EG-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Etiopia

ET-BIO-149

x

x

x

x

x

x

▼M19

Gambia

GM-BIO-149

x

x

x

▼M17

Ghana

GH-BIO-149

x

x

x

x

x

x

▼M19

Guatemala

GT-BIO-149

x

x

x

▼M17

Guineea

GN-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Honduras

HN-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Hong Kong

HK-BIO-149

x

x

x

x

x

x

India

IN-BIO-149

x

x

x

x

Indonezia

ID-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Iran

IR-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Israel

IL-BIO-149

x

x

x

Japonia

JP-BIO-149

x

x

x

►M18  Re-publica Coreea ◄

KR-BIO-149

x

x

x

►M18  x ◄

x

x

Kârgâzstan

KG-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Laos

LA-BIO-149

x

x

x

x

x

x

fosta Republică iugoslavă a Macedoniei

MK-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Malaysia

MY-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Mali

ML-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Mauritius

MU-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Mexic

MX-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Moldova

MD-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Mozambic

MZ-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Myanmar/Birmania

MM-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Nepal

NP-BIO-149

x

x

x

x

x

x

▼M19

Nicaragua

NI-BIO-149

x

x

x

▼M17

Nigeria

NG-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Pakistan

PK-BIO-149

x

x

x

x

x

x

teritoriile palestiniene ocupate

PS-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Panama

PA-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Paraguay

PY-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Peru

PE-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Filipine

PH-BIO-149

x

x

x

x

x

x

▼M19

Rusia

RU-BIO-149

x

x

x

x

x

x

▼M17

Rwanda

RW-BIO-149

x

x

x

x

x

x

▼M19

El Salvador

SV-BIO-149

x

x

x

▼M17

Serbia

RS-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Sierra Leone

SL-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Singapore

SG-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Africa de Sud

ZA-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Sri Lanka

LK-BIO-149

x

x

x

x

x

x

▼M19

Sudan

SD-BIO-149

x

x

x

▼M17

Elveția

CH-BIO-149

x

Siria

SY-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Tanzania

TZ-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Thailanda

TH-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Timorul de Est

TL-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Turcia

TR-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Uganda

UG-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Ucraina

UA-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Emiratele Arabe Unite

AE-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Statele Unite

US-BIO-149

x

Uruguay

UY-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Uzbekistan

UZ-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Vietnam

VN-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Zambia

ZM-BIO-149

x

x

x

x

x

x

▼M15

4. Excepții: produse în conversie, produse vizate de anexa III

▼M19

5. Data limită de includere: până la 30 iunie 2018.

▼M7

„Doalnara Certified Organic Korea, LLC”

1. Adresă: 192-3 Jangyang-ri, Socho-myeon, Wonju-si, Gangwon, Coreea de Sud

2. Adresa de internet: http://dcok.systemdcok.or.kr

3. Țări terțe, numere de cod și categorii de produse vizate:Țara terță

Număr de cod

Categoria de produse

 

 

A

B

C

D

E

F

►M18  Re-publica Coreea ◄

KR-BIO-129

x

►M18  x ◄

4. Excepții: produse în conversie, ►M18  ————— ◄

▼M19

5. Data limită de includere: până la 30 iunie 2018.

▼M12

Ecocert SA

1. Adresă: BP 47, 32600 L’Isle-Jourdain, Franța

2. Adresa de internet: http://www.ecocert.com

▼M17

3. Țări terțe, numere de cod și categorii de produse vizate:Țara terță

Număr de cod

Categoria de produse

 

 

A

B

C

D

E

F

Algeria

DZ-BIO-154

x

x

Andorra

AD-BIO-154

x

x

Azerbaidjan

AZ-BIO-154

x

x

Arabia Saudită

BH-BIO-154

x

Benin

BJ-BIO-154

x

x

Bosnia și Herțegovina

BA-BIO-154

x

x

Brazilia

BR-BIO-154

x

x

x

x

x

Brunei

BN-BIO-154

x

Burkina Faso

BF-BIO-154

x

x

Burundi

BI-BIO-154

x

x

Cambodgia

KH-BIO-154

x

x

Camerun

CM-BIO-154

x

x

Canada

CA-BIO-154

x

Ciad

TD-BIO-154

x

▼M19

Chile

CL-BIO-154

x

▼C1

China

CN-BIO-154

x

x

x

x

x

x

▼M17

Columbia

CO-BIO-154

x

x

►M19  x ◄

x

Comore

KM-BIO-154

x

x

Côte d'Ivoire

CI-BIO-154

x

x

Cuba

CU-BIO-154

x

x

►M19  x ◄

Republica Dominicană

DO-BIO-154

x

x

Ecuador

EC-BIO-154

x

x

x

x

▼M19

Etiopia

ET-BIO-154

x

▼M17

Fiji

FJ-BIO-154

x

x

Ghana

GH-BIO-154

x

x

Guatemala

GT-BIO-154

x

x

Guineea

GN-BIO-154

x

x

Guyana

GY-BIO-154

x

x

Haiti

HT-BIO-154

x

x

India

IN-BIO-154

x

x

Indonezia

ID-BIO-154

x

x

Iran

IR-BIO-154

x

x

Japonia

JP-BIO-154

►M19  x ◄

x

Kazahstan

KZ-BIO-154

x

Kenya

KE-BIO-154

x

x

Kuweit

KW-BIO-154

x

x

Kârgâzstan

KG-BIO-154

x

x

Laos

LA-BIO-154

x

x

fosta Republică iugoslavă a Macedoniei

MK-BIO-154

x

x

x

Madagascar

MG-BIO-154

x

x

x

x

Malawi

MW-BIO-154

x

x

Malaysia

MY-BIO-154

x

x

x

Mali

ML-BIO-154

x

x

Mauritius

MU-BIO-154

x

x

Mexic

MX-BIO-154

x

x

Moldova

MD-BIO-154

x

x

Monaco

MC-BIO-154

x

x

x

Mongolia

MN-BIO-154

x

Maroc

MA-BIO-154

x

x

x

x

x

Mozambic

MZ-BIO-154

x

x

x

Namibia

NA-BIO-154

x

Nepal

NP-BIO-154

x

x

Niger

NE-BIO-154

x

Nigeria

NG-BIO-154

x

Pakistan

PK-BIO-154

x

x

Paraguay

PY-BIO-154

x

x

Peru

PE-BIO-154

x

x

Filipine

PH-BIO-154

x

x

x

x

Rusia

RU-BIO-154

x

Rwanda

RW-BIO-154

x

x

São Tomé și Principe

ST-BIO-154

x

x

Arabia Saudită

SA-BIO-154

x

x

x

x

Senegal

SN-BIO-154

x

x

Serbia

RS-BIO-154

x

x

x

Somalia

SO-BIO-154

x

x

Africa de Sud

ZA-BIO-154

x

x

x

x

x

►M18  Re-publica Coreea ◄

KR-BIO-154

x

►M18  x ◄

Sudan

SD-BIO-154

x

x

Swaziland

SZ-BIO-154

x

x

Siria

SY-BIO-154

x

x

▼M19

Taiwan

TW-BIO-154

x

x

▼M17

Tanzania

TZ-BIO-154

x

x

Thailanda

TH-BIO-154

x

x

x

x

x

Togo

TG-BIO-154

x

x

Tunisia

TN-BIO-154

x

x

Turcia

TR-BIO-154

x

x

x

x

x

x

Uganda

UG-BIO-154

x

x

Ucraina

UA-BIO-154

x

Emiratele Arabe Unite

AE-BIO-154

x