02008R0340 — RO — 21.06.2021 — 005.001


Acest document are doar scop informativ și nu produce efecte juridice. Instituțiile Uniunii nu își asumă răspunderea pentru conținutul său. Versiunile autentice ale actelor relevante, inclusiv preambulul acestora, sunt cele publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și disponibile pe site-ul EUR-Lex. Aceste texte oficiale pot fi consultate accesând linkurile integrate în prezentul document.

►B

REGULAMENTUL (CE) NR. 340/2008 AL COMISIEI

din 16 aprilie 2008

privind redevențele și drepturile plătite Agenției Europene pentru Produse Chimice în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH)

(Text cu relevanță pentru SEE)

(JO L 107 17.4.2008, p. 6)

Astfel cum a fost modificat prin:

 

 

Jurnalul Oficial

  NR.

Pagina

Data

►M1

REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 254/2013 AL COMISIEI din 20 martie 2013

  L 79

7

21.3.2013

 M2

REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 211/2014 AL COMISIEI din 27 februarie 2014

  L 67

1

7.3.2014

►M3

REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2015/864 AL COMISIEI din 4 iunie 2015

  L 139

1

5.6.2015

►M4

REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2018/895 AL COMISIEI din 22 iunie 2018

  L 160

1

25.6.2018

►M5

REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2021/876 AL COMISIEI din 31 mai 2021

  L 192

3

1.6.2021
▼B

REGULAMENTUL (CE) NR. 340/2008 AL COMISIEI

din 16 aprilie 2008

privind redevențele și drepturile plătite Agenției Europene pentru Produse Chimice în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH)

(Text cu relevanță pentru SEE)CAPITOLUL I

OBIECT ȘI DEFINIȚII

Articolul 1

Obiect

Prezentul regulament stabilește cuantumul și normele de plată a redevențelor și drepturilor impuse de Agenția Europeană pentru Produse Chimice, denumită în continuare „Agenția”, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006.

Articolul 2

Definiții

În sensul prezentului regulament:

1. 

„IMM” desemnează o microîntreprindere, o întreprindere mică sau mijlocie, în sensul Recomandării 2003/361/CE;

2. 

„întreprindere mijlocie” desemnează o întreprindere mijlocie, în sensul Recomandării 2003/361/CE;

3. 

„întreprindere mică” desemnează o întreprindere mică, în sensul Recomandării 2003/361/CE;

4. 

„microîntreprindere” desemnează o microîntreprindere, în sensul Recomandării 2003/361/CE.CAPITOLUL II

REDEVENȚE ȘI DREPTURI

Articolul 3

Redevențe pentru înregistrările prezentate în conformitate cu articolele 6, 7 sau 11 din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006

(1)  
Agenția percepe o redevență, astfel cum se prevede la alineatele (2), (3) și (4) din prezentul articol, pentru orice înregistrare a unei substanțe, în conformitate cu articolele 6, 7 sau 11 din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006.

Cu toate acestea, nu se percepe nicio redevență pentru înregistrarea unei substanțe într-o cantitate cuprinsă între 1 și 10 tone atunci când dosarul de înregistrare conține toate informațiile solicitate în anexa VII la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006, în conformitate cu articolul 74 alineatul (2) din regulamentul respectiv.

(2)  
Atunci când dosarul de înregistrare a unei substanțe întro cantitate cuprinsă între 1 și 10 tone nu conține toate informațiile solicitate în anexa VII la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006, Agenția percepe o redevență, în conformitate cu anexa I la prezentul regulament.

Agenția percepe o redevență pentru orice înregistrare a unei substanțe într-o cantitate mai mare sau egală cu 10 tone, astfel cum este specificat în anexa I.

(3)  
În cazul transmiterii unei cereri în comun, Agenția percepe o redevență redusă pentru fiecare solicitant, astfel cum este specificat în anexa I.

Cu toate acestea, în cazul în care un solicitant prezintă, separat, o parte din informațiile relevante menționate la articolul 10 litera (a) punctele (iv), (vi), (vii) și (ix) din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006, Agenția percepe o redevență solicitantului respectiv pentru transmiterea individuală, astfel cum este specificat în anexa I la prezentul regulament.

(4)  
Atunci când solicitantul este un IMM, Agenția percepe o redevență redusă, astfel cum este specificat în tabelul 2 din anexa I.
(5)  
Redevențele datorate în conformitate cu alineatele (1)-(4) trebuie să fie plătite în termen de 14 zile calendaristice de la data notificării facturii către solicitant de către Agenție.

Cu toate acestea, facturile aferente înregistrării unei substanțe înregistrate anterior, care este transmisă Agenției în cursul ultimelor două luni dinaintea termenului de înregistrare corespunzător prevăzut la articolul 23 din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006, vor fi plătite în cursul a 30 de zile de la data la care factura este notificată de către Agenție solicitantului înregistrării.

(6)  
Atunci când plata nu se efectuează înainte de expirarea termenului prevăzut la alineatul (5), Agenția stabilește un al doilea termen de plată. Atunci când plata nu se efectuează înainte de expirarea celui de-al doilea termen, cererea de înregistrare este respinsă.

▼M1

(7)  
Atunci când cererea de înregistrare este respinsă ca urmare a nerespectării de către solicitant a obligației de a prezenta informațiile lipsă sau ca urmare a nerespectării termenelor de plată a comisionului, comisioanele plătite pentru înregistrare anterior respingerii acesteia nu sunt rambursate sau returnate solicitantului sub altă formă.

▼B

Articolul 4

Redevențe pentru înregistrările prezentate în conformitate cu articolul 17 alineatul (2), articolul 18 alineatul (2) sau (3) sau articolul 19 din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006

(1)  
Agenția percepe o redevență, în conformitate cu alineatele (2), (3) și (4) din prezentul articol, pentru orice înregistrare a unui intermediar izolat la locul de producere sau transportat, în conformitate cu articolul 17 alineatul (2), articolul 18 alineatul (2) sau (3) sau articolul 19 din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006.

Cu toate acestea, nu se percepe nicio redevență pentru înregistrarea unui intermediar izolat la locul de producere sau transportat într-o cantitate cuprinsă între 1 și 10 tone atunci când dosarul de înregistrare conține toate informațiile solicitate în anexa VII la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006, în conformitate cu articolul 74 alineatul (2) din regulamentul respectiv.

Redevențele care fac obiectul prezentului articol se impun numai în cazul înregistrărilor intermediarilor izolați la locul de producere sau transportat care sunt transmiși în temeiul articolului 17 alineatul (2), al articolului 18 alineatul (2) sau (3) sau al articolului 19 din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006. În cazul înregistrărilor de substanțe intermediare care necesită transmiterea informațiilor prevăzute la articolul 10 din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006, se impun redevențele stabilite la articolul 3 la prezentul regulament.

(2)  
Atunci când dosarul de înregistrare a unui intermediar izolat la locul de producere sau transportat într-o cantitate cuprinsă între 1 și 10 tone nu conține toate informațiile solicitate în anexa VII la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006, Agenția percepe o redevență, astfel cum este specificat în anexa II la prezentul regulament.

Agenția percepe o redevență pentru orice înregistrare a unui intermediar izolat la locul de producere sau transportat într-o cantitate mai mare sau egală cu 10 tone, astfel cum este specificat în anexa II.

(3)  
În cazul transmiterii unei cereri în comun, Agenția percepe o redevență redusă pentru fiecare solicitant, astfel cum este specificat în anexa II.

Cu toate acestea, în cazul în care un solicitant prezintă, separat, o parte din informațiile relevante menționate la articolul 17 alineatul (2) literele (c) și (d) sau la articolul 18 alineatul (2) literele (c) și (d) din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006, Agenția percepe o redevență solicitantului respectiv pentru transmiterea individuală, astfel cum este specificat în anexa II la prezentul regulament.

(4)  
Atunci când solicitantul este IMM, Agenția percepe o redevență redusă, astfel cum este specificat în tabelul 2 din anexa II.
(5)  
Redevențele datorate în conformitate cu alineatele (1)-(4) trebuie să fie plătite în termen de 14 zile calendaristice de la data notificării facturii către solicitant de către Agenție.

Cu toate acestea, facturile aferente înregistrării unei substanțe înregistrate anterior, care este transmisă Agenției în cursul ultimelor două luni dinaintea termenului de înregistrare corespunzător prevăzut la articolul 23 din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006, trebuie plătite în termen de 30 de zile de la data la care factura este notificată de către Agenție solicitantului înregistrării.

(6)  
Atunci când plata nu se efectuează înainte de expirarea termenului prevăzut la alineatul (5), Agenția stabilește un al doilea termen de plată. Atunci când plata nu se efectuează înainte de expirarea celui de-al doilea termen, cererea de înregistrare este respinsă.

▼M1

(7)  
Atunci când cererea de înregistrare este respinsă ca urmare a nerespectării de către solicitant a obligației de a prezenta informațiile lipsă sau ca urmare a nerespectării termenelor de plată a comisionului, comisioanele plătite pentru înregistrare anterior respingerii acesteia nu sunt rambursate sau returnate solicitantului sub altă formă.

▼B

Articolul 5

Redevențe pentru actualizarea unei înregistrări prezentate în conformitate cu articolul 22 din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006

(1)  
Agenția percepe o redevență, astfel cum se prevede la alineatele (2), (3) și (4) din prezentul articol, pentru actualizarea unei înregistrări, în conformitate cu articolul 22 din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006.

Cu toate acestea, Agenția nu percepe nicio redevență pentru următoarele actualizări ale unei înregistrări:

(a) 

o modificare de la un interval cantitativ mai mare la unul mai mic;

(b) 

o modificare de la un interval cantitativ mai mic la unul mai mare, dacă solicitantul a plătit anterior redevența aferentă intervalului cantitativ mai mare;

(c) 

o modificare a statutului sau a identității solicitantului, cu condiția ca aceasta să nu implice schimbarea personalității juridice;

(d) 

o modificare a compoziției substanței;

(e) 

informații despre noi utilizări, inclusiv utilizări nerecomandate;

(f) 

informații despre noi riscuri asociate substanței;

(g) 

o modificare a clasificării și etichetării substanței;

(h) 

o modificare a raportului de securitate chimică;

(i) 

modificare a notelor despre utilizarea în siguranță;

(j) 

o notificare asupra faptului că trebuie să se efectueze o verificare menționată în anexa IX sau X la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006;

(k) 

o cerere de acces la informații considerate anterior confidențiale.

(2)  
Agenția percepe o redevență pentru actualizarea intervalului cantitativ, astfel cum este specificat în tabelele 1 și 2 din anexa III.

Pentru alte actualizări, Agenția percepe o redevență, astfel cum este specificat în tabelele 3 și 4 din anexa III.

▼M1

Pentru schimbarea accesului la informații acordat la înregistrare, Agenția percepe un comision pentru fiecare intrare pentru care se face o actualizare, astfel cum se specifică în tabelele 3 și 4 din anexa III.

În cazul unei actualizări referitoare la rezumate ale studiilor sau rezumate detaliate ale studiilor, Agenția percepe un comision pentru fiecare rezumat al studiilor sau rezumat detaliat al studiilor pentru care s-a solicitat o actualizare.

▼B

(3)  
În cazul actualizării unei cereri transmise în comun, Agenția percepe o redevență redusă pentru fiecare solicitant care transmite actualizarea, astfel cum este specificat în anexa III.

Cu toate acestea, în cazul în care o parte din informațiile relevante menționate la articolul 10 litera (a) punctele (iv), (vi), (vii) și (ix), la articolul 17 alineatul (2) literele (c) și (d) sau la articolul 18 alineatul (2) literele (c) și (d) din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 sunt transmise separat, Agenția percepe o redevență pentru transmiterea individuală, astfel cum este specificat în anexa III la prezentul regulament.

(4)  
Atunci când solicitantul este IMM, Agenția percepe o redevență redusă, astfel cum este specificat în anexa III.

Cu toate acestea, în cazul actualizărilor care implică modificarea identității solicitantului, reducerea pentru IMM se aplică numai dacă noua entitate este IMM.

(5)  
Redevențele datorate în conformitate cu alineatele (1)-(4) trebuie să fie plătite în termen de 14 zile calendaristice de la data notificării facturii către solicitant de către Agenție.
(6)  
Atunci când plata nu se efectuează înainte de expirarea termenului prevăzut la alineatul (5), Agenția stabilește un al doilea termen de plată.

Atunci când plata nu se efectuează înainte de expirarea celui de-al doilea termen, cererile de actualizare a intervalului cantitativ prezentate în conformitate cu articolul 22 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 sunt respinse.

▼M1

Atunci când plata nu se efectuează înainte de expirarea celui de-al doilea termen, pentru alte cereri de actualizare, Agenția respinge cererea. Atunci când solicitantul cere acest lucru, Agenția prelungește cel de-al doilea termen, cu condiția ca cererea de prelungire să fie depusă înainte de expirarea celui de-al doilea termen. Atunci când plata nu se efectuează înainte de expirarea termenului prelungit, Agenția respinge actualizarea.

(7)  
Atunci când cererea de actualizare este respinsă ca urmare a nerespectării de către solicitant a obligației de a prezenta informațiile lipsă sau ca urmare a nerespectării termenelor de plată a comisionului, comisioanele plătite pentru actualizare anterior respingerii acesteia nu sunt rambursate sau returnate solicitantului sub altă formă.

▼B

Articolul 6

Redevențe pentru cererile prezentate în conformitate cu articolul 10 litera (a) punctul (xi) din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006

(1)  
Agenția percepe o redevență, astfel cum se prevede la alineatele (2), (3) și (4) din prezentul articol, pentru orice cerere prezentată în conformitate cu articolul 10 litera (a) punctul (xi) din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006.
(2)  
Agenția percepe o redevență pentru fiecare element pentru care se prezintă o cerere, astfel cum este specificat în anexa IV.

În cazul unei solicitări referitoare la rezumate ale studiilor sau rezumate detaliate ale studiilor, Agenția percepe o redevență pentru fiecare rezumat al studiilor sau rezumat detaliat al studiilor solicitat.

▼M1

(3)  
În cazul unei solicitări care se referă la o transmitere în comun, Agenția percepe un comision redus, astfel cum este specificat în anexa IV. În cazul unei solicitări depuse de un solicitant principal, Agenția percepe un comision redus numai de la solicitantul principal, astfel cum este specificat în anexa IV.

▼B

(4)  
Atunci când solicitantul este IMM, Agenția percepe o redevență redusă, astfel cum este specificat în tabelul 2 din anexa IV.
(5)  
Data la care Agenția încasează redevența impusă pentru o cerere este considerată data primirii cererii.

Articolul 7

Redevențe și drepturi pentru notificările prezentate în conformitate cu articolul 9 din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006

(1)  
Agenția percepe o redevență, astfel cum este specificat în tabelul 1 din anexa V la prezentul regulament, pentru orice notificare privind scutirea de la obligația generală de înregistrare pentru activitățile de cercetare și dezvoltare orientate spre produse și procese, denumite în continuare „PPORD”, în conformitate cu articolul 9 din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006.

Atunci când notificarea este prezentată de o IMM, Agenția percepe o redevență redusă, astfel cum este specificat în tabelul 1 din anexa V.

(2)  
Agenția percepe un drept, astfel cum se prevede în tabelul 2 din anexa V la prezentul regulament, pentru orice solicitare de prelungire a perioadei de scutire de la obligația generală de înregistrare pentru PPORD, în conformitate cu articolul 9 din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006.

Atunci când solicitantul este IMM, Agenția percepe un drept redus, astfel cum este specificat în tabelul 2 din anexa V.

(3)  
Redevențele datorate în temeiul alineatului (1) trebuie să fie plătite în termen de 7 zile calendaristice de la data notificării facturii de către Agenție către producătorul, importatorul sau fabricantul de articole care transmite notificarea.

Drepturile datorate în temeiul alineatului (2) trebuie să fie plătite în termen de 30 de zile calendaristice de la data notificării de către Agenție a facturii către producătorul, importatorul sau fabricantul de articole care solicită prelungirea.

(4)  
Atunci când plata nu se efectuează înainte de expirarea termenului prevăzut la alineatul (3), Agenția stabilește un al doilea termen de plată.

Atunci când plata nu se efectuează înainte de expirarea celui de-al doilea termen, cererea de prelungire va fi respinsă.

▼M1

(5)  
Atunci când cererea de notificare sau de prelungire este respinsă ca urmare a nerespectării de către fabricant, importator sau producător al articolelor a obligației de a prezenta informațiile lipsă sau ca urmare a nerespectării termenelor de plată, comisioanele sau taxele plătite în legătură cu acea notificare sau prelungire înaintea respingerii sale nu sunt rambursate sau returnate solicitantului sau notificatorului sub altă formă.

▼B

Articolul 8

Redevențe pentru cererile prezentate în conformitate cu articolul 62 din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006

(1)  
Agenția percepe o redevență, astfel cum se prevede la alineatele (2) și (3) din prezentul articol, pentru orice cerere de autorizare a unei substanțe în conformitate cu articolul 62 din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006.

▼M4

(2)  
Agenția percepe o redevență de bază pentru orice cerere de autorizare a unei substanțe, astfel cum este specificat în anexa VI. Redevența de bază corespunde cererii de autorizare pentru o singură substanță și o singură utilizare.

Agenția percepe o redevență suplimentară, astfel cum se specifică în anexa VI la prezentul regulament, pentru fiecare utilizare suplimentară și pentru fiecare substanță suplimentară care corespunde definiției unui grup de substanțe, astfel cum este precizată la punctul 1.5 din anexa XI la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006, și care face obiectul cererii. Nu se percepe nicio redevență suplimentară în cazul în care mai mulți solicitanți sunt parte la cererea de autorizare.

În cazul în care solicitanții care sunt parte la o cerere comună de autorizare sunt de dimensiuni diferite, se percepe pentru cererea respectivă cea mai ridicată redevență aplicabilă oricăruia dintre acești solicitanți.

În cazul în care este depusă o cerere comună de autorizare, solicitanții întreprind toate eforturile pentru a distribui redevența de o manieră corectă, transparentă și nediscriminatorie, în special în ceea ce privește IMM-urile.

▼M5

Agenția percepe o redevență redusă, astfel cum se prevede la punctul 2 din anexa VI la prezentul regulament, pentru cererile de autorizare a unor substanțe în producția de piese de schimb pentru vehicule vechi pentru repararea articolelor sau a produselor complexe care nu se mai produc, astfel cum se descrie la articolul 1 litera (a) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/876 al Comisiei ( 1 ), și pentru repararea articolelor sau a produselor complexe care nu se mai produc, în conformitate cu articolul 1 litera (b) din regulamentul respectiv, prezentate în conformitate cu regulamentul de punere în aplicare respectiv.

▼M4

Agenția emite o factură cuprinzând redevența de bază și orice redevențe suplimentare aplicabile.

▼B

(3)  
Atunci când cererea este prezentată numai de o întreprindere mijlocie sau două sau mai multe IMM-uri, dintre care cea mai mare este o întreprindere mijlocie, Agenția percepe o redevență de bază redusă și redevențe suplimentare reduse, astfel cum este specificat în tabelul 2 din anexa VI.

Atunci când cererea este prezentată numai de o întreprindere mică sau două sau mai multe IMM-uri, dintre care cea mai mare este o întreprindere mică, Agenția percepe o redevență de bază redusă și redevențe suplimentare reduse, astfel cum este specificat în tabelul 3 din anexa VI.

Atunci când cererea este prezentată numai de una sau mai multe microîntreprinderi, Agenția percepe o redevență de bază redusă și redevențe suplimentare reduse, astfel cum este specificat în tabelul 4 din anexa VI.

(4)  
Data la care Agenția încasează redevența impusă pentru o cerere de autorizare este considerată data primirii cererii.

Articolul 9

Drepturi pentru revizuirea autorizațiilor prezentate în conformitate cu articolul 61 din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006

(1)  
Agenția percepe un drept, astfel cum se prevede la alineatele (2) și (3) din prezentul articol, pentru orice transmitere a unui raport de revizuire prezentat în conformitate cu articolul 61 din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006.

▼M4

(2)  
Agenția percepe un drept de bază pentru orice raport de revizuire prezentat, astfel cum este specificat în anexa VII. Dreptul de bază corespunde prezentării unui raport de revizuire pentru o singură substanță și o singură utilizare.

Agenția percepe un drept suplimentar, astfel cum se specifică în anexa VII la prezentul regulament, pentru fiecare utilizare suplimentară și pentru fiecare substanță suplimentară care corespunde definiției unui grup de substanțe, astfel cum este precizată la punctul 1.5 din anexa XI la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006, și care face obiectul raportului de revizuire. Nu se percepe niciun drept suplimentar în cazul în care mai multe entități sunt parte la un raport de revizuire.

În cazul în care entitățile care sunt parte la prezentarea unui raport comun de revizuire sunt de dimensiuni diferite, se percepe pentru prezentarea respectivă dreptul cel mai ridicat aplicabil oricăruia dintre acești solicitanți.

În cazul în care este prezentat un raport comun de revizuire, titularii autorizației întreprind toate eforturile pentru a distribui dreptul de o manieră corectă, transparentă și nediscriminatorie, în special în ceea ce privește IMM-urile.

▼M5

Agenția percepe o redevență redusă, astfel cum se prevede la punctul 2 din anexa VII la prezentul regulament, pentru cererile de autorizare a unor substanțe în producția de piese de schimb pentru vehicule vechi pentru repararea articolelor sau a produselor complexe care nu se mai produc, astfel cum se descrie la articolul 1 litera (a) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/876, și la repararea articolelor sau a produselor complexe care nu se mai produc, în conformitate cu articolul 1 litera (b) din regulamentul respectiv, prezentate în conformitate cu regulamentul de punere în aplicare respectiv.

▼M4

Agenția emite o factură cuprinzând dreptul de bază și orice drepturi suplimentare aplicabile.

▼B

(3)  
Atunci când cererea este prezentată numai de o întreprindere mijlocie sau două sau mai multe IMM-uri, dintre care cea mai mare este o întreprindere mijlocie, Agenția percepe un drept de bază redus și drepturi suplimentare reduse, astfel cum este specificat în tabelul 2 din anexa VII.

Atunci când cererea este prezentată numai de o întreprindere mică sau două sau mai multe IMM-uri, dintre care cea mai mare este o întreprindere mică, Agenția percepe un drept de bază redus și drepturi suplimentare reduse, astfel cum este specificat în tabelul 3 din anexa VII.

Atunci când cererea este prezentată numai de una sau mai multe microîntreprinderi, Agenția percepe un drept de bază redus și drepturi suplimentare reduse, astfel cum este specificat în tabelul 4 din anexa VII.

(4)  
Data la care Agenția încasează dreptul impus pentru prezentarea unui raport de revizuire este considerată data primirii raportului de revizuire.

Articolul 10

Redevențe pentru acțiuni împotriva unei decizii a Agenției exercitate în conformitate cu articolul 92 din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006

(1)  
Agenția percepe o redevență, astfel cum se specifică în anexa VIII la prezentul regulament, pentru introducerea oricăror acțiuni împotriva unei decizii a Agenției, în conformitate cu articolul 92 din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006.
(2)  
Atunci când acțiunea este introdusă de o IMM, Agenția percepe o redevență redusă, astfel cum este specificat în tabelul 2 din anexa VIII.
(3)  
În cazul în care Camera de recurs consideră acțiunea drept inadmisibilă, redevența nu este rambursată.
(4)  
Agenția rambursează redevențele impuse în temeiul alineatului (1) din prezentul articol în cazul în care directorul executiv al Agenției rectifică o decizie în temeiul articolului 93 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 sau dacă se decide în favoarea recurentului.
(5)  
Acțiunea nu este considerată drept primită de către Camera de recurs decât după încasarea redevenței aferente de către Agenție.

Articolul 11

Alte drepturi

(1)  
Agenția poate percepe un drept pentru serviciile administrative și tehnice pe care le furnizează la cererea unei părți și care nu fac obiectul unor alte redevențe sau drepturi specificate în prezentul regulament. Nivelul la care este stabilit dreptul ia în considerare volumul de muncă implicat.

Cu toate acestea, nu se percep drepturi pentru furnizarea de asistență de către birourile sale de asistență tehnică și pentru sprijinul acordat statelor membre, astfel cum este specificat la articolului 77 alineatul (2) literele (h) și (i) din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006.

Directorul executiv al Agenției poate decide să nu perceapă niciun drept organizațiilor internaționale sau statelor care solicită asistență din partea Agenției.

(2)  
Drepturile pentru serviciile administrative trebuie să fie plătite în termen de 30 zile calendaristice de la data notificării facturii de către Agenție.
(3)  
Atunci când plata nu se efectuează înainte de expirarea termenului prevăzut la alineatul (2), Agenția stabilește un al doilea termen de plată.

Atunci când plata nu se efectuează înainte de expirarea celui de-al doilea termen, Agenția respinge cererea.

(4)  
În lipsa unei prevederi contractuale contrare, drepturile pentru servicii tehnice sunt plătite înainte de furnizarea acestora.
(5)  
Consiliul de administrație al Agenției elaborează o clasificare a serviciilor și a drepturilor și o adoptă după obținerea avizului favorabil din partea Comisiei.

Articolul 12

Reprezentanții unici

În cazul unui reprezentant unic menționat la articolul 8 din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006, decizia de a aplica sau nu o reducere în cazul IMM-urilor depinde de informațiile privind numărul de angajați, cifra de afaceri și bilanțul referitoare la producătorul, producătorul unui preparat sau fabricantul de articole din afara Comunității care este reprezentat de reprezentantul unic respectiv în cadrul operațiunii în cauză, inclusiv informațiile relevante provenite de la societățile asociate și cele partenere ale producătorului, ale producătorului unui preparat sau ale fabricantului de articole din afara Comunității, în conformitate cu Recomandarea 2003/361/CE.

Articolul 13

Reduceri și scutire de la plata redevențelor

(1)  
O persoană fizică sau juridică care revendică dreptul la o redevență sau la un drept redus în conformitate cu articolele 3-10 trebuie să informeze Agenția despre acest drept la momentul prezentării înregistrării, actualizării înregistrării, solicitării, notificării, cererii, raportului de revizuire sau acțiunii care implică plata unei redevențe.
(2)  
O persoană fizică sau juridică care revendică dreptul la scutire de la plata redevenței în conformitate cu articolul 74 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 trebuie să informeze Agenția despre acest drept la momentul prezentării înregistrării.
(3)  
Agenția poate solicita, în orice moment, dovada faptului că se îndeplinesc condițiile necesare pentru reducerea redevențelor sau a drepturilor sau pentru scutire de la plata redevențelor.

▼M1

Atunci când dovada care urmează să fie furnizată Agenției nu este într-una dintre limbile oficiale ale Uniunii, ea trebuie însoțită de o traducere autorizată în oricare dintre limbile oficiale.

▼B

(4)  
Atunci când o persoană fizică sau juridică care revendică dreptul la reducerea sau scutirea de la plata unei redevențe nu poate să demonstreze că are dreptul la o astfel de reducere sau scutire, Agenția percepe redevența sau dreptul integral, precum și o taxă administrativă.

Atunci când o persoană fizică sau juridică care a revendicat dreptul la o reducere a plătit deja o redevență sau un drept redus, dar nu poate să demonstreze că are dreptul la o astfel de reducere, Agenția percepe redevența sau dreptul integral, precum și o taxă administrativă.

Se aplică mutatis mutandis dispozițiile prevăzute la alineatele (2), (3) și (5) de la articolul 11.CAPITOLUL III

PLATA REMUNERAȚIEI DE CĂTRE AGENȚIE

Articolul 14

Transferul fondurilor către statele membre

(1)  

O parte din redevențele și drepturile colectate în temeiul prezentului regulament sunt transferate autorităților competente ale statelor membre, în cazurile următoare:

(a) 

atunci când autoritatea competentă a statului membru notifică Agenția asupra încheierii unei proceduri de evaluare a unei substanțe, în conformitate cu articolul 46 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006;

(b) 

atunci când autoritatea competentă a numit un membru al Comitetului pentru evaluarea riscurilor, care acționează ca raportor în contextul unei proceduri de autorizare, inclusiv în contextul unei revizuiri;

(c) 

atunci când autoritatea competentă a statului membru a numit un membru al Comitetului pentru analiză socioeconomică care acționează ca raportor în contextul unei proceduri de autorizare, inclusiv în contextul unei revizuiri;

(d) 

atunci când autoritatea competentă a statului membru a numit un membru al Comitetului pentru evaluarea riscurilor, care acționează ca raportor în contextul unei proceduri de restricționare;

(e) 

atunci când autoritatea competentă a statului membru a numit un membru al Comitetului pentru evaluarea riscurilor, care acționează ca raportor în contextul unei proceduri de restricționare;

(f) 

dacă este cazul, pentru celelalte sarcini îndeplinite de autoritățile competente la cererea Agenției.

Atunci când comitetele menționate la prezentul alineat decid să numească un coraportor, transferul se împarte între raportor și coraportor.

(2)  
Sumele aferente fiecărei sarcini identificate în conformitate cu alineatul (1) de la prezentul articol și proporția maximă a redevențelor și drepturilor care trebuie să fie transferate către autoritățile competente ale statelor membre, precum și toate măsurile necesare pentru efectuarea transferului sunt stabilite de Consiliul de administrație al Agenției, după obținerea unui aviz favorabil din partea Comisiei. La stabilirea sumelor care trebuie transferate, Consiliul de administrație al Agenției respectă principiile economiei, eficacității și eficienței, astfel cum sunt definite la articolul 27 din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002. Acesta trebuie să asigure, de asemenea, faptul că Agenția continuă să dispună de resurse financiare suficiente pentru a-și desfășura activitățile, astfel cum sunt definite în Regulamentul (CE) nr. 1907/2006, având în vedere creditele bugetare existente și estimările multianuale ale veniturilor, inclusiv o subvenție comunitară, și trebuie să țină cont de volumul de muncă implicat pentru autoritățile competente ale statului membru.
(3)  
Transferurile prevăzute la alineatul (1) trebuie să fie efectuate numai după ce raportul corespunzător a fost pus la dispoziția Agenției.

Cu toate acestea, Consiliul de administrație al Agenției poate decide să autorizeze prefinanțarea sau plățile intermediare, în conformitate cu articolul 81 alineatul (1) din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002.

(4)  
Transferurile de fonduri prevăzute la literele (b)-(e) de la alineatul (1) au ca scop acordarea unei compensații autorităților competente ale statelor membre pentru activitatea raportorului sau a coraportorului și pentru orice consultanță științifică și tehnică, fără a aduce atingere obligației statelor membre de a nu oferi instrucțiuni incompatibile cu independența Agenției.

Articolul 15

Alte remunerații

La stabilirea cuantumului plăților efectuate pentru remunerarea specialiștilor sau a membrilor cooptați în comitete pentru activitatea desfășurată pentru Agenție, în conformitate cu articolul 87 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006, Comitetul de administrație al Agenției trebuie să ia în considerare volumul de muncă implicat și să respecte principiile economiei, eficacității și eficienței, astfel cum sunt definite la articolul 27 din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002. Acesta trebuie, de asemenea, să asigure faptul că Agenția dispune de resurse financiare suficiente pentru a-și desfășura activitățile, astfel cum sunt definite în Regulamentul (CE) nr. 1907/2006, având în vedere creditele bugetare existente și estimările multianuale ale veniturilor, inclusiv o subvenție comunitară.CAPITOLUL IV

PLĂȚILE

Articolul 16

Modalități de plată

(1)  
Redevențele și drepturile se plătesc în moneda euro.
(2)  
Plata se efectuează numai după ce Agenția a emis o factură, cu excepția plăților datorate în temeiul articolului 10.
(3)  
Plățile se efectuează prin transfer bancar în contul Agenției.

Articolul 17

Identificarea plății

(1)  
Fiecare plată efectuată trebuie să indice numărul facturii în câmpul de referințe, cu excepția plăților datorate în temeiul articolului 10.

Plățile datorate în temeiul articolului 10 trebuie să indice în câmpul de referințe identitatea recurentului (a recurenților) și, în cazul în care este disponibil, numărul deciziei care face obiectul recursului.

(2)  
Atunci când nu se poate stabili scopul unei plăți, Agenția stabilește un termen până la care plătitorul trebuie să îi notifice în scris scopul acelei plăți. Dacă Agenția nu primește nicio notificare cu privire la scopul plății înainte de expirarea termenului stabilit, plata nu este considerată valabilă, iar suma respectivă este rambursată plătitorului.

Articolul 18

Data plății

(1)  
Data la care cuantumul integral al plății este depus în contul deschis în numele Agenției este considerată a fi data la care s-a efectuat plata.
(2)  
Se consideră că plata a fost efectuată la termen atunci când există suficiente dovezi documentate conform cărora plătitorul a ordonanțat transferul în contul bancar indicat în factură, înainte de expirarea termenului stabilit.

Confirmarea ordinului bancar, eliberată de o instituție financiară, este considerată drept dovadă suficientă. Cu toate acestea, atunci când transferul bancar presupune folosirea metodei de plată bancară electronică SWIFT, confirmarea efectuării transferului bancar se obține sub forma unei copii a raportului SWIFT, ștampilată și semnată de către un reprezentant autorizat al unei instituții financiare.

Articolul 19

Plata insuficientă

(1)  
Se consideră că termenul de plată este respectat numai atunci când cuantumul integral al redevenței sau al dreptului a fost achitat la timp.
(2)  
Atunci când o factură are ca obiect un grup de operațiuni, Agenția poate atribui oricare plată parțială uneia dintre operațiunile relevante. Criteriile de atribuire a plăților trebuie să fie stabilite de Comitetul de administrație al Agenției.

Articolul 20

Rambursarea sumelor plătite în exces

(1)  
Măsurile aferente rambursării sumelor plătite în exces pentru o redevență sau un drept către plătitor sunt stabilite de Directorul executiv al Agenției și sunt publicate pe pagina de Internet a Agenției.

Cu toate acestea, atunci când sumă plătită în exces este mai mică de 100 EUR și partea în cauză nu a solicitat rambursarea acesteia în mod expres, suma plătită în exces nu este rambursată.

(2)  
Evidența oricăror sume plătite în exces în vederea unor plăți viitoare către Agenție nu este posibilă.CAPITOLUL V

DISPOZIȚII FINALE

Articolul 21

Estimarea provizorie

Pentru estimarea cheltuielilor și a veniturilor totale pentru exercițiul financiar următor, în conformitate cu articolul 96 alineatul (5) din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006, Consiliul de administrație al Agenției include o estimare provizorie a veniturilor provenite din redevențe și drepturi, care sunt separate de orice subvenție din partea Comunității.

Articolul 22

Revizuire

(1)  
Redevențele și drepturile prevăzute de prezentul regulament sunt revizuite anual în funcție de rata inflației astfel cum a fost măsurată cu ajutorul indicelui european al prețurilor de consum publicat de Eurostat în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 2494/95. O primă revizuire va fi efectuată la 1 iunie 2009.

▼M1

(2)  
Comisia revizuiește, de asemenea, în mod continuu prezentul regulament, în funcție de informațiile semnificative care devin disponibile cu privire la ipotezele de bază referitoare la anticiparea veniturilor și cheltuielilor Agenției. Comisia va revizui, până la 31 ianuarie 2015, prezentul regulament cu scopul de a-l modifica, în cazul în care acest lucru va fi necesar, luând în considerare în special costurile Agenției și costurile conexe aferente serviciilor furnizate de autoritățile competente ale statelor membre.

▼B

Articolul 23

Intrare în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în a treia zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

▼M3
ANEXA I

Comisioane pentru înregistrările prezentate în conformitate cu articolele 6, 7 sau 11 din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006Tabelul 1

Comisioane standard

 

Transmitere individuală

Transmitere în comun

Comision pentru substanțe în intervalul cantitativ de la 1 la 10 tone

1 739 EUR

1 304 EUR

Comision pentru substanțe în intervalul cantitativ de la 10 la 100 de tone

4 674 EUR

3 506 EUR

Comision pentru substanțe în intervalul cantitativ de la 100 la 1 000  de tone

12 501 EUR

9 376 EUR

Comision pentru substanțe în cantități de peste 1 000  de tone

33 699 EUR

25 274 EURTabelul 2

Comisioane reduse pentru IMM-uri

 

Întreprindere mijlocie

(transmitere individuală)

Întreprindere mijlocie

(transmitere în comun)

Întreprindere mică

(transmitere individuală)

Întreprindere mică

(transmitere în comun)

Microîntreprindere

(transmitere individuală)

Microîntreprindere

(transmitere în comun)

Comision pentru substanțe în intervalul cantitativ de la 1 la 10 tone

1 131 EUR

848 EUR

609 EUR

457 EUR

87 EUR

65 EUR

Comision pentru substanțe în intervalul cantitativ de la 10 la 100 de tone

3 038 EUR

2 279 EUR

1 636 EUR

1 227 EUR

234 EUR

175 EUR

Comision pentru substanțe în intervalul cantitativ de la 100 la 1 000  de tone

8 126 EUR

6 094 EUR

4 375 EUR

3 282 EUR

625 EUR

469 EUR

Comision pentru substanțe în cantități de peste 1 000  de tone

21 904 EUR

16 428 EUR

11 795 EUR

8 846 EUR

1 685 EUR

1 264 EUR
ANEXA II

Comisioane pentru înregistrările prezentate în conformitate cu articolul 17 alineatul (2), cu articolul 18 alineatele (2) și (3) sau cu articolul 19 din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006Tabelul 1

Comisioane standard

 

Transmitere individuală

Transmitere în comun

Comision

1 739 EUR

1 304 EURTabelul 2

Comisioane reduse pentru IMM-uri

 

Întreprindere mijlocie

(transmitere individuală)

Întreprindere mijlocie

(transmitere în comun)

Întreprindere mică

(transmitere individuală)

Întreprindere mică

(transmitere în comun)

Microîntreprindere

(transmitere individuală)

Microîntreprindere

(transmitere în comun)

Comision

1 131 EUR

848 EUR

609 EUR

457 EUR

87 EUR

65 EUR
ANEXA III

Comisioane pentru actualizarea înregistrărilor prezentate în conformitate cu articolul 22 din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006Tabelul 1

Comisioane standard pentru actualizarea intervalului cantitativ

 

Transmitere individuală

Transmitere în comun

De la intervalul cantitativ 1-10 tone la intervalul cantitativ 10-100 de tone

2 935 EUR

2 201 EUR

De la intervalul cantitativ 1-10 tone la intervalul cantitativ 100-1 000  de tone

10 762 EUR

8 071 EUR

De la intervalul cantitativ 1-10 tone la intervalul cantitativ de peste 1 000  de tone

31 960 EUR

23 970 EUR

De la intervalul cantitativ 10-100 de tone la intervalul cantitativ 100-1 000 de tone

7 827 EUR

5 870 EUR

De la intervalul cantitativ 10-100 de tone la intervalul cantitativ de peste 1 000  de tone

29 025 EUR

21 768 EUR

De la intervalul cantitativ 100-1 000  de tone la intervalul cantitativ de peste 1 000  de tone

21 198 EUR

15 898 EURTabelul 2

Comisioane reduse pentru IMM-uri pentru actualizarea intervalului cantitativ

 

Întreprindere mijlocie

(transmitere individuală)

Întreprindere mijlocie

(transmitere în comun)

Întreprindere mică

(transmitere individuală)

Întreprindere mică

(transmitere în comun)

Microîntreprindere

(transmitere individuală)

Microîntreprindere

(transmitere în comun)

De la intervalul cantitativ 1-10 tone la intervalul cantitativ 10-100 de tone

1 908 EUR

1 431 EUR

1 027 EUR

770 EUR

147 EUR

110 EUR

De la intervalul cantitativ 1-10 tone la intervalul cantitativ 100-1 000  de tone

6 995 EUR

5 246 EUR

3 767 EUR

2 825 EUR

538 EUR

404 EUR

De la intervalul cantitativ 1-10 tone la intervalul cantitativ de peste 1 000  de tone

20 774 EUR

15 580 EUR

11 186 EUR

8 389 EUR

1 598 EUR

1 198 EUR

De la intervalul cantitativ 10-100 de tone la intervalul cantitativ 100-1 000  de tone

5 087 EUR

3 816 EUR

2 739 EUR

2 055 EUR

391 EUR

294 EUR

De la intervalul cantitativ 10-100 de tone la intervalul cantitativ de peste 1 000  de tone

18 866 EUR

14 150 EUR

10 159 EUR

7 619 EUR

1 451 EUR

1 088 EUR

De la intervalul cantitativ 100-1 000  de tone la intervalul cantitativ de peste 1 000  de tone

13 779 EUR

10 334 EUR

7 419 EUR

5 564 EUR

1 060 EUR

795 EURTabelul 3

Comisioane pentru alte actualizări

Tipul actualizării

Modificare a identității solicitantului care implică o modificare a personalității juridice

1 631 EUR

Tipul actualizării

Transmitere individuală

Transmitere în comun

Modificarea accesului la informații acordat în cadrul cererii:

Gradul de puritate și/sau identitatea impurităților sau a aditivilor

4 892 EUR

3 669 EUR

Intervalul cantitativ relevant

1 631 EUR

1 223 EUR

Un rezumat al studiilor sau un rezumat detaliat al studiilor

4 892 EUR

3 669 EUR

Informații din fișa cu date de securitate

3 261 EUR

2 446 EUR

Denumirea comercială a substanței

1 631 EUR

1 223 EUR

Denumirea IUPAC pentru substanțele care nu beneficiază de un regim tranzitoriu menționate la articolul 119 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006

1 631 EUR

1 223 EUR

Denumirea IUPAC pentru substanțele menționate la articolul 119 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 folosite ca intermediari, în activitățile științifice de cercetare și dezvoltare sau în cercetarea și dezvoltarea orientate spre produse sau procese

1 631 EUR

1 223 EURTabelul 4

Comisioane reduse pentru IMM-uri pentru alte actualizări

Tipul actualizării

Întreprindere mijlocie

Întreprindere mică

Microîntreprindere

Modificare a identității solicitantului care implică o modificare a personalității juridice

1 060 EUR

571 EUR

82 EUR

Tipul actualizării

Întreprindere mijlocie

(transmitere individuală)

Întreprindere mijlocie

(transmitere în comun)

Întreprindere mică

(transmitere individuală)

Întreprindere mică

(transmitere în comun)

Microîntreprindere

(transmitere individuală)

Microîntreprindere

(transmitere în comun)

Modificarea accesului la informații acordat în cadrul cererii:

Gradul de puritate și/sau identitatea impurităților sau a aditivilor

3 180 EUR

2 385 EUR

1 712 EUR

1 284 EUR

245 EUR

183 EUR

Intervalul cantitativ relevant

1 060 EUR

795 EUR

571 EUR

428 EUR

82 EUR

61 EUR

Un rezumat al studiilor sau un rezumat detaliat al studiilor

3 180 EUR

2 385 EUR

1 712 EUR

1 284 EUR

245 EUR

183 EUR

Informații din fișa cu date de securitate

2 120 EUR

1 590 EUR

1 141 EUR

856 EUR

163 EUR

122 EUR

Denumirea comercială a substanței

1 060 EUR

795 EUR

571 EUR

428 EUR

82 EUR

61 EUR

Denumirea IUPAC pentru substanțele care nu beneficiază de un regim tranzitoriu menționate la articolul 119 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006

1 060 EUR

795 EUR

571 EUR

428 EUR

82 EUR

61 EUR

Denumirea IUPAC pentru substanțele menționate la articolul 119 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 folosite ca intermediari, în activitățile științifice de cercetare și dezvoltare sau în cercetarea și dezvoltarea orientate spre produse sau procese

1 060 EUR

795 EUR

571 EUR

428 EUR

82 EUR

61 EUR
ANEXA IV

Comisioane pentru cererile prezentate în conformitate cu articolul 10 litera (a) punctul (xi) din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006Tabelul 1

Comisioane standard

Element pentru care se solicită confidențialitatea

Transmitere individuală

Transmitere în comun

Gradul de puritate și/sau identitatea impurităților sau a aditivilor

4 892 EUR

3 669 EUR

Intervalul cantitativ relevant

1 631 EUR

1 223 EUR

Un rezumat al studiilor sau un rezumat detaliat al studiilor

4 892 EUR

3 669 EUR

Informații din fișa cu date de securitate

3 261 EUR

2 446 EUR

Denumirea comercială a substanței

1 631 EUR

1 223 EUR

Denumirea IUPAC pentru substanțele care nu beneficiază de un regim tranzitoriu menționate la articolul 119 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006

1 631 EUR

1 223 EUR

Denumirea IUPAC pentru substanțele menționate la articolul 119 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 folosite ca intermediari, în activitățile științifice de cercetare și dezvoltare sau în cercetarea și dezvoltarea orientate spre produse sau procese

1 631 EUR

1 223 EURTabelul 2

Comisioane reduse pentru IMM-uri

Element pentru care se solicită confidențialitatea

Întreprindere mijlocie

(transmitere individuală)

Întreprindere mijlocie

(transmitere în comun)

Întreprindere mică

(transmitere individuală)

Întreprindere mică

(transmitere în comun)

Microîntreprindere

(transmitere individuală)

Microîntreprindere

(transmitere în comun)

Gradul de puritate și/sau identitatea impurităților sau a aditivilor

3 180 EUR

2 385 EUR

1 712 EUR

1 284 EUR

245 EUR

183 EUR

Intervalul cantitativ relevant

1 060 EUR

795 EUR

571 EUR

428 EUR

82 EUR

61 EUR

Un rezumat al studiilor sau un rezumat detaliat al studiilor

3 180 EUR

2 385 EUR

1 712 EUR

1 284 EUR

245 EUR

183 EUR

Informații din fișa cu date de securitate

2 120 EUR

1 590 EUR

1 141 EUR

856 EUR

163 EUR

122 EUR

Denumirea comercială a substanței

1 060 EUR

795 EUR

571 EUR

428 EUR

82 EUR

61 EUR

Denumirea IUPAC pentru substanțele care nu beneficiază de un regim tranzitoriu menționate la articolul 119 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006

1 060 EUR

795 EUR

571 EUR

428 EUR

82 EUR

61 EUR

Denumirea IUPAC pentru substanțele menționate la articolul 119 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 folosite ca intermediari, în activitățile științifice de cercetare și dezvoltare sau în cercetarea și dezvoltarea orientate spre produse sau procese

1 060 EUR

795 EUR

571 EUR

428 EUR

82 EUR

61 EUR
ANEXA V

Comisioane și taxe pentru notificările PPORD prezentate în conformitate cu articolul 9 din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006Tabelul 1

Comisioane pentru notificări PPORD

Comision standard

544 EUR

Comision redus pentru întreprinderi mijlocii

353 EUR

Comision redus pentru întreprinderi mici

190 EUR

Comision redus pentru microîntreprinderi

27 EURTabelul 2

Taxe pentru prelungirea perioadei de scutire PPORD

Taxă standard

1 087 EUR

Taxă redusă pentru întreprinderi mijlocii

707 EUR

Taxă redusă pentru întreprinderi mici

380 EUR

Taxă redusă pentru microîntreprinderi

54 EUR

▼M5
ANEXA VI

Redevențe pentru cererile de autorizare prezentate în temeiul articolului 62 din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006

1. Redevențe pentru cererile de autorizareTabelul 1

Redevențe standard

Redevență de bază

54 100 EUR

Redevență suplimentară pe substanță

10 820 EUR

Redevență suplimentară pe utilizare

48 690 EURTabelul 2

Redevențe reduse pentru întreprinderi mijlocii

Redevență de bază

40 575 EUR

Redevență suplimentară pe substanță

8 115 EUR

Redevență suplimentară pe utilizare

36 518 EURTabelul 3

Redevențe reduse pentru întreprinderi mici

Redevență de bază

24 345 EUR

Redevență suplimentară pe substanță

4 869 EUR

Redevență suplimentară pe utilizare

21 911 EURTabelul 4

Redevențe reduse pentru microîntreprinderi

Redevență de bază

5 410 EUR

Redevență suplimentară pe substanță

1 082 EUR

Redevență suplimentară pe utilizare

4 869 EUR

2. Redevențe pentru cererile de autorizare a unor substanțe în producția de piese de schimb pentru vehicule vechi sau pentru repararea articolelor care nu se mai produc sau a produselor complexe, astfel cum se menționează la articolul 8 alineatul (2) al cincilea paragrafTabelul 1

Redevențe standard

Redevență de bază

27 050 EUR

Redevență suplimentară pe substanță

5 410 EUR

Redevență suplimentară pe utilizare

24 345 EURTabelul 2

Redevențe reduse pentru întreprinderi mijlocii

Redevență de bază

20 287 EUR

Redevență suplimentară pe substanță

4 057 EUR

Redevență suplimentară pe utilizare

18 259 EURTabelul 3

Redevențe reduse pentru întreprinderi mici

Redevență de bază

12 172 EUR

Redevență suplimentară pe substanță

2 434 EUR

Redevență suplimentară pe utilizare

10 955 EURTabelul 4

Redevențe reduse pentru microîntreprinderi

Redevență de bază

2 705 EUR

Redevență suplimentară pe substanță

541 EUR

Redevență suplimentară pe utilizare

2 434 EUR
ANEXA VII

Taxe pentru revizuirea unei autorizații prezentate în temeiul articolului 61 din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006

1. Taxe pentru revizuirea unei autorizațiiTabelul 1

Taxe standard

Taxă de bază

54 100 EUR

Taxă suplimentară pe substanță

10 820 EUR

Taxă suplimentară pe utilizare

48 690 EURTabelul 2

Taxe reduse pentru întreprinderi mijlocii

Taxă de bază

40 575 EUR

Taxă suplimentară pe substanță

8 115 EUR

Taxă suplimentară pe utilizare

36 518 EURTabelul 3

Taxe reduse pentru întreprinderi mici

Taxă de bază

24 345 EUR

Taxă suplimentară pe substanță

4 869 EUR

Taxă suplimentară pe utilizare

21 911 EURTabelul 4

Taxe reduse pentru microîntreprinderi

Taxă de bază

5 410 EUR

Taxă suplimentară pe substanță

1 082 EUR

Taxă suplimentară pe utilizare

4 869 EUR

2. Taxe pentru revizuirea unei autorizații acordate pentru utilizările unor substanțe în producția de piese de schimb pentru vehicule vechi sau pentru repararea articolelor care nu se mai produc sau a produselor complexe, astfel cum se menționează la articolul 9 alineatul (2) al cincilea paragrafTabelul 1

Taxe standard

Taxă de bază

27 050 EUR

Taxă suplimentară pe substanță

5 410 EUR

Taxă suplimentară pe utilizare

24 345 EURTabelul 2

Taxe reduse pentru întreprinderi mijlocii

Taxă de bază

20 287 EUR

Taxă suplimentară pe substanță

4 057 EUR

Taxă suplimentară pe utilizare

18 259 EURTabelul 3

Taxe reduse pentru întreprinderi mici

Taxă de bază

12 172 EUR

Taxă suplimentară pe substanță

2 434 EUR

Taxă suplimentară pe utilizare

10 955 EURTabelul 4

Taxe reduse pentru microîntreprinderi

Taxă de bază

2 705 EUR

Taxă suplimentară pe substanță

541 EUR

Taxă suplimentară pe utilizare

2 434 EUR

▼M3
ANEXA VIII

Comisioane pentru contestări introduse în conformitate cu articolul 92 din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006Tabelul 1

Comisioane standard

Contestare împotriva unei decizii adoptate în conformitate cu:

Comision

Articolul 9 sau 20 din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006

2 392 EUR

Articolul 27 sau 30 din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006

4 783 EUR

Articolul 51 din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006

7 175 EURTabelul 2

Comisioane reduse pentru IMM-uri

Contestare împotriva unei decizii adoptate în conformitate cu:

Comision

Articolul 9 sau 20 din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006

1 794 EUR

Articolul 27 sau 30 din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006

3 587 EUR

Articolul 51 din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006

5 381 EUR( 1 ) Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/876 al Comisiei din 31 mai 2021 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 în ceea ce privește cererile de autorizare și rapoartele de reexaminare pentru utilizarea substanțelor în producția de piese de schimb pentru vehiculele vechi și în repararea articolelor și a produselor complexe care nu mai sunt fabricate și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 340/2008 (JO L 192, 1.6.2021, p. 192).