2008R0294 — RO — 01.01.2014 — 001.001


Acest document reprezintă un instrument de documentare, iar instituţiile nu îşi asumă responsabilitatea pentru conţinutul său.

►B

REGULAMENTUL (CE) NR. 294/2008 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI

din 11 martie 2008

de înființare a Institutului European de Inovare și Tehnologie

(JO L 097, 9.4.2008, p.1)

Astfel cum a fost modificat prin:

 

 

Jurnalul Oficial

  No

page

date

►M1

REGULAMENTUL (UE) NR. 1292/2013 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 11 decembrie 2013

  L 347

174

20.12.2013
▼B

REGULAMENTUL (CE) NR. 294/2008 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI

din 11 martie 2008

de înființare a Institutului European de Inovare și TehnologiePARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 157 alineatul (3),

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European ( 1 ),

având în vedere avizul Comitetului Regiunilor ( 2 ),

hotărând în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din tratat ( 3 ),

întrucât:

(1)

Agenda de la Lisabona privind creșterea economică și ocuparea forței de muncă subliniază nevoia de dezvoltare a unor condiții atractive pentru investițiile în cunoaștere și inovare în Europa, pentru stimularea competitivității, a creșterii economice și a ocupării forței de muncă în Uniunea Europeană.

(2)

Statele membre au principala responsabilitate pentru susținerea unei baze europene industriale, competitive și inovatoare puternice. Cu toate acestea, natura și dimensiunea provocării inovației în Uniunea Europeană necesită, de asemenea, întreprinderea unor acțiuni la nivel comunitar.

(3)

Comunitatea ar trebui să acorde sprijin pentru încurajarea inovării, în special prin cel de-al șaptelea Program-cadru pentru cercetare, dezvoltare tehnologică și activități demonstrative, prin Programul-cadru pentru competitivitate și inovare, prin Programul pentru învățare continuă și prin fondurile structurale.

(4)

Pentru completarea politicilor și a inițiativelor comunitare și naționale existente, prin încurajarea integrării triunghiului cunoașterii – învățământ superior, cercetare și inovare – pe tot cuprinsul Uniunii Europene, ar trebui instituită o nouă inițiativă la nivel comunitar, Institutul European de Inovare și Tehnologie (denumit în continuare „EIT”).

(5)

Consiliul European din 15 și 16 iunie 2006 a invitat Comisia să elaboreze o propunere oficială privind înființarea EIT, care să fie prezentată în toamna anului 2006.

(6)

EIT ar trebui să aibă în primul rând obiectivul de a contribui la dezvoltarea capacității de inovare a Comunității și a statelor membre, prin implicarea activităților din învățământul superior, cercetare și inovare la cele mai înalte standarde. Prin aceasta, EIT ar trebui să faciliteze și să consolideze rețelele și cooperarea și ar trebui să creeze sinergii între comunitățile de inovare din Europa.

(7)

Activitățile EIT ar trebui să abordeze provocările strategice pentru inovare pe termen lung în Europa, în special în domeniile transdisciplinare și/sau interdisciplinare, inclusiv cele deja identificate la nivel european. Prin aceasta, EIT ar trebui să promoveze un dialog periodic cu societatea civilă.

(8)

EIT ar trebui să acorde prioritate transferului activităților sale de învățământ superior, cercetare și inovare către mediul de afaceri și aplicațiilor comerciale ale acestora, precum și sprijinirii creării de noi întreprinderi (start-ups), de întreprinderi rezultate prin sciziune (spin-offs) și de întreprinderi mici și mijlocii (IMM-uri).

(9)

EIT ar trebui să funcționeze în principal prin intermediul parteneriatelor autonome, axate pe criteriul excelenței, între instituții de învățământ superior, organizații de cercetare, societăți și alte părți interesate, sub forma unor rețele strategice durabile și autosustenabile pe termen lung în procesul inovării. Aceste parteneriate ar trebui alese de către consiliul de conducere al EIT pe baza unui proces transparent, axat pe criteriul excelenței, și ar trebui să fie desemnate drept comunități de cunoaștere și inovație (denumite în continuare „CCI-uri”). Consiliul de conducere ar trebui, de asemenea, să orienteze activitățile EIT și să evalueze activitățile CCI-urilor. Componența consiliului de conducere ar trebui să reflecte un echilibru între experiența acumulată în mediul de afaceri și cea din mediul de cercetare și/sau de învățământ superior, precum și cea din sectorul inovației.

(10)

Pentru a contribui la competitivitate și pentru a consolida atractivitatea pe plan internațional și capacitatea de inovare a economiei europene, EIT și CCI-urile ar trebui să poată atrage organizații partenere, cercetători și studenți din întreaga lume, inclusiv prin încurajarea mobilității acestora, precum și să coopereze cu organizații din țări terțe.

(11)

Relațiile dintre EIT și CCI-uri ar trebui să se bazeze pe acorduri contractuale, prin care urmează să se prevadă drepturile și obligațiile CCI-urilor, să se asigure un nivel adecvat de coordonare și să se descrie mecanismul de supraveghere și evaluare a activităților și a rezultatelor CCI-urilor.

(12)

Este necesară sprijinirea învățământului superior ca parte integrantă, dar care lipsește adesea, a unei strategii globale în domeniul inovației. Acordul dintre EIT și CCI-uri ar trebui să prevadă că titlurile și diplomele acordate prin CCI-uri ar trebui să fie acordate de către instituțiile de învățământ superior participante, care ar trebui să fie încurajate să le denumească, de asemenea, titluri și diplome EIT. Prin activitățile și lucrările sale, EIT ar trebui să ajute la promovarea mobilității în cadrul spațiului european de cercetare și al spațiului european de învățământ superior, precum și să încurajeze caracterul transferabil al subvențiilor alocate cercetătorilor și studenților în cadrul CCI-urilor. Toate aceste activități ar trebui să fie realizate fără a aduce atingere Directivei 2005/36/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 7 septembrie 2005 privind recunoașterea calificărilor profesionale ( 4 ).

(13)

EIT ar trebui să stabilească orientări clare și transparente pentru gestionarea proprietății intelectuale, care ar trebui să încurajeze utilizarea proprietății intelectuale în condiții adecvate. Aceste orientări ar trebui să prevadă luarea în considerare, în mod corespunzător, a contribuțiilor diverselor organizații partenere ale CCI-urilor, indiferent de valoarea acestora. În cazul activităților care sunt finanțate din programele-cadru comunitare pentru cercetare și dezvoltare tehnologică, ar trebui să se aplice normele programelor respective.

(14)

Ar trebui prevăzute dispoziții adecvate pentru a garanta răspunderea și transparența EIT. În statutul EIT ar trebui să se stabilească norme corespunzătoare care reglementează funcționarea acestuia.

(15)

EIT ar trebui să aibă personalitate juridică și, pentru a garanta autonomia sa de funcționare și independența, acesta ar trebui să-și administreze propriul buget, ale cărui venituri ar trebui să includă o contribuție din partea Comunității.

(16)

EIT ar trebui să caute să atragă contribuții financiare din ce în ce mai mari din partea sectorului privat și din veniturile generate de propriile sale activități. Prin urmare, se preconizează că sectoarele industrial, financiar și al serviciilor vor contribui în mod semnificativ la bugetul EIT și, în special, la bugetul CCI-urilor. CCI-urile ar trebui să urmărească maximizarea proporției contribuțiilor financiare din partea sectorului privat. CCI-urile și organizațiile lor partenere ar trebui să facă public faptul că activitățile lor sunt întreprinse în contextul EIT și că primesc o contribuție financiară de la bugetul general al Uniunii Europene.

(17)

Contribuția comunitară la EIT ar trebui să finanțeze costurile generate de activitățile de înființare, de activitățile administrative și de coordonare ale EIT și ale CCI-urilor. În scopul evitării dublei finanțări, aceste activități nu ar trebui să beneficieze simultan de o contribuție din partea altor programe comunitare, cum ar fi Programul-cadru pentru cercetare, de dezvoltare tehnologică și demonstrative, Programul-cadru pentru competitivitate și inovație, Programul de învățare continuă sau fondurile structurale. Mai mult, în cazul în care o CCI sau organizațiile sale partenere solicită direct asistență comunitară în cadrul acestor programe sau fonduri, solicitările lor nu ar trebui să fie tratate preferențial față de alte solicitări.

(18)

Procedura bugetară comunitară ar trebui să se aplice în ceea ce privește subvenția comunitară și orice alte alocații de la bugetul general al Uniunii Europene. Auditarea conturilor ar trebui efectuată de către Curtea de Conturi în conformitate cu Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene ( 5 ).

(19)

Prezentul regulament stabilește, pentru perioada 2008-2013, un pachet financiar care constituie principala referință pentru autoritatea bugetară, în sensul punctului 37 din Acordul interinstituțional din 17 mai 2006 între Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară și buna gestiune financiară ( 6 ).

(20)

EIT este un organism înființat de Comunități în înțelesul articolului 185 alineatul (1) din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 și ar trebui să își adopte în consecință normele financiare proprii. Prin urmare, Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2343/2002 al Comisiei din 19 noiembrie 2002 privind regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 185 din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului ( 7 ) ar trebui să se aplice EIT.

(21)

EIT ar trebui să elaboreze un raport anual, care să descrie activitățile realizate în anul calendaristic precedent, precum și un program de lucru trienal deschis care să contureze inițiativele planificate ale acestuia și care să permită EIT să răspundă evoluțiilor interne și externe din domeniile științei, tehnologiei, învățământului superior, inovării și din alte domenii relevante. Aceste documente ar trebui să fie transmise Parlamentului European, Consiliului, Comisiei, Curții de Conturi, Comitetului Economic și Social European și Comitetului Regiunilor spre informare. Parlamentul European, Consiliul și Comisia ar trebui să aibă dreptul de a prezenta un aviz cu privire la proiectul primului program de lucru trienal al EIT.

(22)

Domeniile prioritare strategice pe termen lung și necesitățile financiare ale EIT pentru o perioadă de șapte ani ar trebui să fie stabilite într-o Agendă strategică de inovare (denumită în continuare „ASI”). Având în vedere importanța ASI pentru politica comunitară a inovării și semnificația politică a impactului socioeconomic al acesteia pentru Comunitate, ASI ar trebui să fie adoptată de către Parlamentul European și Consiliu pe baza unei propuneri a Comisiei pregătite pe baza unui proiect transmis de EIT.

(23)

Este oportună inițierea de către Comisie a unei evaluări externe independente în ceea ce privește funcționarea EIT, în special în vederea pregătirii pentru ASI. Comisia ar trebui să facă propuneri de modificare a prezentului regulament, după caz.

(24)

Este oportun să se urmărească o punere în aplicare treptată, etapizată, a EIT în vederea dezvoltării pe termen lung a acestuia. Pentru a evalua corespunzător funcționarea EIT și a CCI-urilor și pentru a introduce îmbunătățiri acolo unde este necesar, este nevoie de o etapă inițială, cu un număr limitat de CCI-uri. În termen de 18 de luni de la înființarea sa, consiliul de conducere ar trebui să aleagă două sau trei CCI-uri în domenii care ajută Uniunea Europeană să facă față provocărilor prezente și viitoare, care ar putea să includă domenii precum schimbările climatice, energiile regenerabile și generația următoare de tehnologii ale informației și comunicațiilor. Selectarea și desemnarea CCI-urilor ulterioare ar trebui să fie posibile după adoptarea primei ASI, care ar trebui, de asemenea, să includă modalități detaliate privind funcționarea EIT, pentru a aborda perspectiva pe termen lung.

(25)

Deoarece obiectivul acțiunii care urmează să fie întreprinsă, și anume înființarea EIT, nu poate fi realizat în mod satisfăcător de către statele membre și, prin urmare, având în vedere amploarea acestuia și caracterul său transnațional, poate fi realizat mai bine la nivelul Comunității, aceasta poate adopta măsuri în conformitate cu principiul subsidiarității, astfel cum este prevăzut la articolul 5 din tratat. În conformitate cu principiul proporționalității, astfel cum este enunțat la respectivul articol, prezentul regulament nu depășește ceea ce este necesar pentru atingerea obiectivului menționat,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:Articolul 1

Obiectul

Se înființează un Institut European de Inovare și Tehnologie (denumit în continuare „EIT”).

Articolul 2

Definiții

În sensul prezentului regulament, se aplică următoarele definiții:

▼M1

1. „inovare” înseamnă procesul prin care idei noi vin în întâmpinarea nevoilor și a cererii societății sau economice și generează produse, servicii sau modele de afaceri și organizaționale noi, care sunt introduse cu succes pe o piață existentă sau care pot crea piețe noi și care aduc valoare societății, inclusiv rezultatul acestui proces;

2. „Knowledge and Innovation Community” (KIC) înseamnă un parteneriat autonom al instituțiilor de învățământ superior, al organizațiilor de cercetare, al societăților și al altor părți interesate implicate în procesul de inovare, sub forma unei rețele strategice, indiferent de forma sa juridică precisă, bazată pe o planificare comună pentru inovare pe termen mediu și lung, pentru a face față provocărilor EIT și pentru a contribui la realizarea obiectivelor prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 1291/2013 Parlamentului European și al Consiliului ( 8 ) („Orizont 2020”);

3. „centru de colocație” înseamnă o zonă geografică în care se află și pot interacționa cu ușurință principalii parteneri din cadrul triunghiului cunoașterii, reprezentând un punct central pentru activitatea CCI-urilor din zona respectivă;

▼M1 —————

▼M1

5. „organizație parteneră” înseamnă orice organizație care este membru al unei CCI și poate include, în special, instituții de învățământ superior, organizații de cercetare, societăți publice sau private, instituții financiare, autorități regionale și locale, fundații și organizații non-profit;

▼B

6. „organizație de cercetare” înseamnă orice entitate juridică, publică sau privată, pentru care unul dintre obiectivele principale îl reprezintă progresele în domeniul cercetării sau al dezvoltării tehnologice;

7. „instituție de învățământ superior” înseamnă o universitate sau orice tip de instituție de învățământ superior care, în conformitate cu legislația sau practicile naționale, acordă titluri și diplome la nivel de masterat sau doctorat, oricare ar fi denumirea acesteia la nivel național;

8. „titluri și diplome” înseamnă calificările care sunt rezultatul unor masterate sau doctorate acordate de instituțiile de învățământ superior participante, în contextul activităților de învățământ superior întreprinse în cadrul unei CCI;

▼M1

9. „agendă strategică de inovare” (ASI) înseamnă un document de politică în care se definesc domeniile prioritare și strategia pe termen lung ale EIT pentru inițiativele viitoare și care include o imagine de ansamblu a activităților planificate în domeniul învățământului superior, al cercetării și al inovării, pe o perioadă de șapte ani;

▼M1

9a. „mecanism regional de inovare” (MRI) înseamnă un mecanism de proximitate care se concentrează pe parteneriatele dintre instituțiile de învățământ superior, organizațiile de cercetare, societăți și alte părți interesate pentru a susține inovarea pe întreg teritoriul Uniunii;

10. „Forumul părților interesate” înseamnă o platformă deschisă reprezentanților autorităților naționale, regionale și locale, intereselor organizate și entităților individuale din mediul de afaceri, învățământul superior, cercetare, asociațiilor, societății civile și grupurilor de organizații înrudite, precum și altor părți interesate din triunghiul cunoașterii;

11. „activitățile cu valoare adăugată ale CCI-urilor” înseamnă activități desfășurate de către organizații partenere sau de către entități juridice din cadrul CCI-urilor, după caz, care contribuie la integrarea triunghiului cunoașterii –învățământ superior, cercetare și inovare –, inclusiv activitățile de înființare, administrative și de coordonare ale CCI-urilor, precum și la realizarea obiectivelor generale ale EIT.

▼M1

Articolul 3

Misiune și obiective

Misiunea EIT este de a contribui la o creștere economică europeană durabilă și la o competitivitate sustenabilă, prin consolidarea capacității de inovare a statelor membre și a Uniunii pentru a aborda provocările majore cu care se confruntă societatea europeană. EIT realizează aceasta prin promovarea sinergiilor și a cooperării între învățământul superior, cercetare și inovare la cele mai înalte standarde și prin integrarea acestora, inclusiv prin susținerea antreprenoriatului.

Obiectivele generale, obiectivele specifice și indicatorii rezultatelor obținute de EIT pentru perioada 2014–2020 sunt definite în Orizont 2020.

▼B

Articolul 4

Organele EIT

(1)  Organele EIT sunt:

▼M1

(a) un consiliu de conducere, alcătuit din membri de nivel înalt, cu experiență în învățământul superior, cercetare, inovare și mediul de afaceri. Acesta este responsabil cu conducerea activităților EIT, selectarea, desemnarea și evaluarea CCI-urilor, precum și cu luarea oricăror alte decizii strategice. Acesta este asistat de un comitet executiv;

▼M1 —————

▼M1

(c) un director, numit de consiliul de conducere, care răspunde în fața consiliului de conducere pentru gestionarea administrativă și financiară a EIT și este reprezentantul legal al EIT;

▼B

(d) o funcție de auditor intern care face recomandări consiliului de conducere și directorului cu privire la gestionarea financiară și administrativă și structurile de control din cadrul EIT, organizarea legăturilor financiare cu CCI-urile și cu privire la orice alt subiect solicitat de consiliul de conducere.

(2)  Comisia poate numi observatori care să ia parte la reuniunile consiliului de conducere.

(3)  Dispozițiile detaliate privind organele EIT sunt prevăzute în statutul EIT, anexat la prezentul regulament.

Articolul 5

Atribuții

(1)  Pentru realizarea obiectivului său, EIT:

▼M1

(a) identifică, în conformitate cu ASI, prioritățile și activitățile sale principale;

▼B

(b) sensibilizează potențialele organizații partenere și încurajează participarea acestora la activitățile sale;

▼M1

(c) selectează și desemnează CCI-urile în domeniile prioritare în conformitate cu articolul 7 și definește drepturile și obligațiile acestora prin acorduri, asigură sprijinul necesar, aplică măsurile de control al calității corespunzătoare, monitorizează continuu și evaluează periodic activitățile acestora, asigură un nivel corespunzător de coordonare și facilitează comunicarea și cooperarea tematice între CCI-uri;

▼B

(d) mobilizează fonduri din surse publice și private și își folosește resursele în conformitate cu prezentul regulament. Urmărește în special să finanțeze o proporție semnificativă și din ce în ce mai ridicată din bugetul său din surse private și din venituri rezultate din activitățile proprii;

(e) încurajează recunoașterea în statele membre a calificărilor și a diplomelor care sunt acordate de instituții de învățământ superior care sunt partenere ale CCI-urilor și care pot fi denumite titluri și diplome EIT;

▼M1

(f) promovează diseminarea celor mai bune practici pentru integrarea triunghiului cunoașterii, inclusiv în rândul CCI-urilor, pentru a dezvolta o cultură comună de inovare și transfer de cunoștințe și încurajează participarea la activități de intervenție de proximitate, inclusiv în MRI;

▼B

(g) își propune să devină un organism de talie mondială în domeniul excelenței în învățământ superior, cercetare și inovare;

▼M1

(h) promovează abordările multidisciplinare față de inovare, inclusiv integrarea soluțiilor tehnologice, sociale și netehnologice, abordările organizaționale și noile modele de afaceri;

▼M1

(i) asigură complementaritatea și sinergia între activitățile EIT și alte programe ale Uniunii, după caz;

(j) promovează CCI-urile ca parteneri excelenți pentru inovare în Uniune și în afara acesteia;

(k) înființează un forum al părților interesate pentru a informa despre activitățile EIT, experiența sa, cele mai bune practici și contribuția la inovarea, cercetarea și politicile și obiectivele învățământului de la nivelul Uniunii și pentru a permite părților interesate să își exprime punctele de vedere. Cel puțin o dată pe an se organizează o reuniune a forumului părților interesate. În cadrul reuniunii forumului părților interesate, reprezentanții statelor membre se reunesc în cadrul unei configurații speciale, pentru a garanta o comunicare corespunzătoare cu EIT și menținerea unui flux adecvat de informații cu acesta, pentru a primi informații în legătură cu realizările EIT și ale CCI-urilor, pentru a le acorda consultanță și pentru a face schimb de experiență cu acestea. Configurația specială a reprezentanților statelor membre în cadrul forumului părților interesate asigură, de asemenea, sinergii și complementarități adecvate între activitățile EIT și ale CCI-urilor și programele și inițiativele naționale, inclusiv posibila cofinanțare națională a activităților CCI-urilor.

▼B

(2)  EIT este împuternicit să înființeze o fundație (denumită în continuare „Fundația EIT”) având ca obiectiv specific promovarea și susținerea activităților EIT.

Articolul 6

CCI-uri

(1)  CCI-urile întreprind, în special:

(a) activități de inovare și investiții cu valoare adăugată europeană, care integrează pe deplin dimensiunile învățământului superior și cercetării, pentru a atinge o masă critică și stimulând difuzarea și exploatarea rezultatelor;

▼M1

(b) activități de cercetare de ultimă generație și axate pe inovare în domenii de prim interes economic și societal, care se bazează pe rezultatele activităților de cercetare de la nivel european și național, având potențialul de a consolida competitivitatea Europei la nivel internațional și de a găsi soluții pentru provocările majore cu care se confruntă societatea europeană;

(c) activități de educare și instruire la nivel de masterat și doctorat, precum și cursuri de formare profesională, în discipline care au potențialul de a satisface viitoarele nevoi socioeconomice europene și care extind baza de talente a Uniunii, promovează dezvoltarea competențelor legate de inovare, îmbunătățirea competențelor manageriale și antreprenoriale și mobilitatea cercetătorilor și a studenților și care susțin schimbul de cunoștințe, tutoratul și crearea de relații între beneficiarii diplomelor și ai formărilor oferite de EIT;

(d) activități de intervenție de proximitate și diseminarea celor mai bune practici în sectorul inovării, cu accent pe dezvoltarea cooperării între învățământul superior, cercetare și mediul de afaceri, incluzând sectorul serviciilor și sectorul financiar;

▼M1

(e) realizarea de sinergii și complementarități între activitățile CCI-urilor și programele europene, naționale și regionale actuale, după caz.

▼M1

(2)  CCI-urile dispun de o autonomie generală semnificativă în ceea ce privește stabilirea organizării interne și a structurii lor, precum și a obiectivelor precise și a metodelor de lucru ale acestora. În mod special, CCI-urile:

(a) creează sisteme de guvernanță care reflectă triunghiul cunoașterii –învățământ superior, cercetare și inovare;

(b) au ca scop deschiderea față de noi membri ori de câte ori aceștia aduc o valoare adăugată parteneriatului;

(c) își desfășoară activitatea într-un mod deschis și transparent, conform normelor lor interne;

(d) elaborează planuri de afaceri cu obiective și indicatori-cheie de performanță;

(e) dezvoltă strategii de sustenabilitate financiară.

▼B

(3)  Relația dintre EIT și fiecare CCI se întemeiază pe un acord contractual.

Articolul 7

Selectarea CCI-urilor

▼M1

(1)  EIT selectează și desemnează un parteneriat pentru a deveni o CCI pe baza unei proceduri concurențiale, deschise și transparente. EIT adoptă și publică criterii detaliate privind selectarea CCI-urilor, bazate pe principiile excelenței și relevanței inovării. La procesul de selecție iau parte experți externi și independenți.

▼M1

(1a)  EIT lansează selectarea și desemnarea CCI-urilor, în conformitate cu domeniile prioritare și cu calendarul definit în ASI.

▼M1

(2)  Conform principiilor consacrate la alineatul (1), criteriile de selecție pentru desemnarea unei CCI includ, printre altele:

(a) capacitatea de inovare actuală și potențială, inclusiv antreprenoriatul, în cadrul parteneriatului, precum și nivelul de excelență al acesteia în domeniile învățământului superior, al cercetării și al inovării;

(b) capacitatea parteneriatului de a realiza obiectivele din ASI și de a contribui astfel la realizarea obiectivelor și a priorităților generale ale Orizont 2020;

(c) o abordare multidisciplinară față de inovare, inclusiv integrarea soluțiilor tehnologice, sociale și netehnologice;

(d) capacitatea parteneriatului de a asigura o autofinanțare sustenabilă și pe termen lung, inclusiv o contribuție substanțială și progresivă din partea sectorului privat, a industriei și a sectorului serviciilor;

(e) o participare echilibrată în mod corespunzător în parteneriat a organizațiilor care își desfășoară activitatea în triunghiul cunoașterii – învățământ superior, cercetare și inovare –;

(f) prezentarea unui plan de gestionare a proprietății intelectuale, adecvat pentru sectorul în cauză, inclusiv a modului în care contribuțiile diferitelor organizații partenere au fost luate în considerare;

(g) măsuri pentru sprijinirea implicării sectorului privat și a cooperării cu acesta, inclusiv cu sectorul financiar și în special cu IMM-urile, precum și a înființării de întreprinderi noi (start-ups), de întreprinderi rezultate prin divizare (spin-offs) și de IMM-uri, în vederea exploatării comerciale a rezultatelor activităților CCI-urilor;

(h) disponibilitatea de a introduce măsuri concrete pentru a interacționa și a coopera cu sectorul public și cu sectoarele terțiare, dacă e cazul;

(i) disponibilitatea de a interacționa cu alte organizații și rețele din afara CCI pentru a face schimb de cele mai bune practici și de excelență;

(j) disponibilitatea de a stabili propuneri concrete de sinergii cu inițiative ale Uniunii și cu alte inițiative relevante.

(3)  Condiția minimă pentru a înființa o CCI este participarea a cel puțin trei organizații partenere, având sediul în cel puțin trei state membre diferite. Toate aceste organizații partenere trebuie să fie independente una de cealaltă, în sensul articolului 8 din Regulamentul (UE) nr. 1290/2013 al Parlamentului European și al Consiliului ( 9 ).

(4)  În plus față de condițiile prevăzute la alineatul (3), cel puțin două treimi dintre organizațiile partenere care formează o CCI își au sediul în statele membre. Din fiecare CCI fac parte cel puțin o instituție de învățământ superior și o societate comercială privată.

▼M1

(5)  EIT adoptă și publică criterii și proceduri de finanțare, monitorizare și evaluare a activităților CCI-urilor înainte de lansarea procedurii de selecție pentru noi CCI-uri. Configurația specială a reprezentanților statelor membre din cadrul forumului părților interesate este informată cu promptitudine despre acestea.

Articolul 7a

Principiile de evaluare și monitorizare a CCI-urilor

EIT, pe baza indicatorilor-cheie de performanță stabiliți, între altele, în Regulamentul (UE) nr. 1291/2013 și în ASI și în cooperare cu Comisia, organizează un proces de monitorizare continuă și evaluări externe periodice ale realizărilor, rezultatelor și impacturilor fiecărei CCI. Rezultatele monitorizării și evaluărilor respective sunt prezentate Parlamentului European și Consiliului și se publică.

Articolul 7b

Durata, continuarea și încetarea unei CCI

(1)  În funcție de rezultatele monitorizării continue și ale evaluărilor periodice și de caracteristicile specifice ale anumitor domenii, în mod normal, o CCI este înființată pentru o perioadă de 7 – 15 ani.

(2)  EIT poate încheia un acord-cadru de parteneriat cu o CCI pentru o perioadă inițială de șapte ani.

(3)  Consiliul de conducere poate decide prelungirea acordului-cadru de parteneriat cu o CCI față de perioada stabilită inițial, în limitele pachetului financiar prevăzut la articolul 19, în cazul în care aceasta este cea mai bună metodă de realizare a obiectivelor EIT.

(4)  În cazul în care evaluările unei CCI indică rezultate inadecvate, consiliul de conducere ia măsuri corespunzătoare, incluzând reducerea, modificarea sau retragerea susținerii sale financiare sau rezilierea acordului.

▼B

Articolul 8

Titluri și diplome

(1)  Titlurile și diplomele privind activitățile de învățământ superior menționate la articolul 6 alineatul (1) litera (c) sunt acordate de instituțiile de învățământ superior participante, în conformitate cu normele și procedurile de acreditare naționale. Acordul dintre EIT și CCI-uri prevede că aceste titluri și diplome pot fi, de asemenea, denumite titluri și diplome EIT.

(2)  EIT încurajează instituțiile de învățământ superior partenere:

(a) să acorde titluri și diplome în comun sau multiple, care să reflecte natura integrată a CCI-urilor. Cu toate acestea, titlurile și diplomele pot fi, de asemenea, acordate de către o singură instituție de învățământ superior;

▼M1

(aa) să disemineze cele mai bune practici privind aspecte de interes general;

▼B

(b) să ia în considerare:

(i) acțiunile comunitare întreprinse în conformitate cu articolele 149 și 150 din tratat;

(ii) acțiunile întreprinse în cadrul Spațiului european al învățământului superior.

Articolul 9

Independența EIT și conformitatea cu acțiunile comunitare, ale statelor membre sau interguvernamentale

(1)  EIT își desfășoară activitățile independent de autoritățile naționale și de presiunile din exterior.

(2)  Activitatea EIT este în conformitate cu alte acțiuni și alte instrumente care urmează a fi puse în aplicare la nivel comunitar, în special în domeniile învățământului superior, cercetării și inovării.

(3)  De asemenea, EIT ține seama în mod corespunzător de politicile și inițiativele existente la nivel regional, național și interguvernamental pentru a valorifica cele mai bune practici, concepte consacrate și resurse existente.

▼M1 —————

▼B

Articolul 11

Statutul juridic

(1)  EIT este un organism comunitar și are personalitate juridică. În fiecare dintre statele membre, acesta beneficiază de cea mai extinsă capacitate juridică acordată persoanelor juridice în temeiul legislației naționale. Acesta poate, în special, să dobândească sau să înstrăineze bunuri mobile și imobile și se poate constitui ca parte în proceduri juridice.

(2)  Protocolul privind privilegiile și imunitățile Comunităților Europene se aplică EIT.

Articolul 12

Răspunderea

(1)  EIT este singurul responsabil pentru îndeplinirea obligațiilor sale.

(2)  Răspunderea contractuală a EIT este reglementată de dispozițiile contractuale pertinente și de legislația aplicabilă contractului în cauză. Curtea de Justiție este competentă în temeiul oricărei clauze de arbitraj prevăzute într-un contract încheiat de EIT.

(3)  În cazul răspunderii noncontractuale, în conformitate cu principiile generale comune legislațiilor statelor membre, EIT repară orice prejudicii create de acesta sau de agenții acestuia în exercitarea atribuțiilor lor.

Curtea de Justiție este competentă în ceea ce privește toate litigiile privind repararea unor astfel de prejudicii.

(4)  Orice plată efectuată de EIT în temeiul răspunderii menționate la alineatele (2) și (3), precum și costurile și cheltuielile suportate în legătură cu acestea sunt considerate drept cheltuieli ale EIT și se acoperă din resursele EIT.

(5)  Curtea de Justiție este competentă în ceea ce privește acțiunile formulate împotriva EIT în condițiile prevăzute la articolele 230 și 232 din tratat.

Articolul 13

Transparența și accesul la documente

(1)  EIT garantează desfășurarea activităților sale la un înalt nivel de transparență. În special, EIT creează un site web accesibil și gratuit, care să ofere informații despre activitățile EIT și ale fiecărei CCI.

▼M1

(2)  Înainte de a lansa cererile de propuneri în vederea selectării CCI-urilor, EIT face publice normele sale de procedură, normele sale financiare specifice menționate la articolul 21 alineatul (1) și criteriile detaliate pentru selectarea CCI-urilor menționate la articolul 7.

▼B

(3)  EIT face publice fără întârziere programul său de lucru trienal deschis și raportul său de activitate anual menționat la articolul 15.

(4)  Fără a aduce atingere alineatelor (5) și (6), EIT nu divulgă terților informații confidențiale pe care le-a primit și pentru care a fost solicitat și este justificat un tratament confidențial.

(5)  Membrii organelor EIT se supun obligației de confidențialitate prevăzută la articolul 287 din tratat.

Informațiile adunate de către EIT în conformitate cu prezentul regulament fac obiectul Regulamentului (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2000 privind protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile și organismele comunitare și privind libera circulație a acestor date ( 10 ).

(6)  Regulamentul (CE) nr. 1049/2001 al Parlamentului European și al Consiliului din 30 mai 2001 privind accesul public la documentele Parlamentului European, ale Consiliului și ale Comisiei ( 11 ) se aplică documentelor deținute de EIT. Consiliul de conducere adoptă modalități practice de aplicare a regulamentului respectiv, în termen de cel mult șase luni de la înființarea EIT.

(7)  Documentele și publicațiile oficiale ale EIT se traduc în conformitate cu Regulamentul nr. 1 din 15 aprilie 1958 de stabilire a limbilor care urmează să fie folosite de către Comunitatea Economică Europeană ( 12 ). Serviciile de traducere necesare sunt asigurate de Centrul de traduceri pentru organismele Uniunii Europene, înființat prin Regulamentul (CE) nr. 2965/1994 al Consiliului ( 13 ).

Articolul 14

Resurse financiare

(1)  EIT este finanțat printr-o contribuție de la bugetul general al Uniunii Europene în limitele pachetului financiar prevăzut la articolul 19 și din alte surse publice și private.

▼M1

(2)  CCI-urile sunt finanțate în special din următoarele surse:

(a) contribuții din partea organizațiilor partenere, reprezentând o sursă importantă de finanțare;

(b) contribuții voluntare din partea statelor membre, a țărilor terțe sau a autorităților publice ale acestora;

(c) contribuții din partea unor organisme sau instituții internaționale;

(d) venituri provenite din activele și activitățile proprii ale CCI-urilor sau din redevențe din drepturi de proprietate intelectuală;

(e) donații de capital, inclusiv cele gestionate de Fundația EIT;

(f) moșteniri, donații și contribuții din partea unor persoane, instituții, fundații sau orice alte organisme naționale;

(g) contribuții din partea EIT;

(h) instrumente financiare, inclusiv cele finanțate de la bugetul general al Uniunii.

Contribuțiile pot include contribuții în natură.

▼B

(3)  Modalitățile de accesare a fondurilor EIT sunt definite în normele financiare ale EIT menționate la articolul 21 alineatul (1).

▼M1

(4)  Contribuția din partea EIT la CCI-uri poate acoperi până la 100 % din costurile eligibile totale ale activităților cu valoare adăugată ale CCI-urilor.

▼B

(5)  CCI-urile sau organizațiile lor partenere pot solicita asistență comunitară, în special în cadrul programelor și fondurilor comunitare, în conformitate cu normele corespunzătoare ale acestora și în condiții de egalitate cu alte solicitări. În acest caz, o astfel de asistență nu se atribuie activităților deja finanțate de la bugetul general al Uniunii Europene.

▼M1

(6)  Contribuția EIT nu depășește, în medie, 25 % din fondurile totale ale CCI-urilor.

(7)  EIT creează un mecanism concurențial de analiză pentru alocarea unei părți adecvate din contribuția sa financiară anuală către CCI-uri. Acesta include evaluarea planurilor de afaceri ale CCI-urilor și a rezultatelor economice ale acestora evaluate prin monitorizarea continuă.

▼M1

Articolul 15

Programarea și raportarea

(1)  EIT adoptă un program de activitate trienal continuu, bazat pe ASI, după ce aceasta va fi adoptată, care cuprinde o descriere a priorităților majore și a inițiativelor planificate ale EIT și ale CCI-urilor, incluzând o estimare a necesarului de finanțare și sursele acesteia. Programul conține, de asemenea, indicatori corespunzători pentru monitorizarea activităților CCI-urilor și ale EIT, utilizând o abordare axată pe rezultate. Programul de activitate trienal continuu preliminar este transmis de EIT Comisiei până la data de 31 decembrie a anului care se încheie cu doi ani înainte de data intrării în vigoare a programului de activitate trienal respectiv (anul N - 2).

Comisia emite, în termen de trei luni de la transmiterea programului de activitate, un aviz cu privire la obiectivele specifice ale EIT, astfel cum sunt definite în Orizont 2020, precum și la complementaritățile acestuia cu politicile și instrumentele Uniunii. EIT ține seama în mod corespunzător de avizul Comisiei, iar în caz de dezacord, își justifică poziția. Programul de activitate final este transmis de către EIT Parlamentului European, Consiliului, Comisiei, Comitetului Economic și Social European și Comitetului Regiunilor, în scop de informare. La cerere, directorul prezintă comisiei competente din cadrul Parlamentului European programul de activitate final.

(2)  EIT adoptă un raport anual, până la data de 30 iunie a fiecărui an. Raportul prezintă activitățile realizate de EIT și de CCI-uri în cursul anului calendaristic anterior și evaluează rezultatele în raport cu obiectivele, indicatorii și calendarul stabilite, riscurile asociate activităților desfășurate, utilizarea resurselor și funcționarea generală a EIT. EIT transmite raportul anual Parlamentului European și Consiliului și le informează cel puțin o dată pe an cu privire la activitățile EIT, la contribuția sa la Orizont 2020 și la politicile și obiectivele Uniunii în materie de inovare, cercetare și învățământ.

▼B

Articolul 16

Supravegherea și evaluarea EIT

(1)  EIT se asigură că activitățile sale, inclusiv acelea gestionate prin CCI-uri, se supun unei supravegheri continue și sistematice și unei evaluări periodice independente, pentru a asigura atât cea mai bună calitate a rezultatelor și excelența științifică, cât și cea mai eficientă utilizare a resurselor. Rezultatele evaluărilor se fac publice.

(2)  Până în iunie 2011 și o dată la ►M1  trei ◄ ani după intrarea în vigoare a unei noi perspective financiare, Comisia asigură o evaluare a EIT. Aceasta se bazează pe o evaluare externă independentă și examinează felul în care EIT își îndeplinește misiunea. Aceasta se referă la toate activitățile EIT și ale CCI-urilor și evaluează valoarea adăugată a EIT, impactul, eficacitatea, durabilitatea, eficiența și relevanța activităților desfășurate și relația și/sau complementaritatea acestora cu politicile naționale și comunitare existente, în sprijinul învățământului superior, al cercetării și al inovării. Aceasta ia în considerare punctele de vedere ale părților interesate, atât la nivel european, cât și la nivel național.

▼M1

(2a)  Comisia poate efectua evaluări suplimentare ale tematicilor sau subiectelor de importanță strategică, cu asistență din partea experților independenți, pentru a examina progresele realizate de EIT în îndeplinirea obiectivelor stabilite, pentru a identifica factorii care contribuie la punerea în aplicare a activităților și pentru a identifica cele mai bune practici. În demersul său, Comisia ține pe deplin seama de impactul de natură administrativă asupra EIT și a CCI-urilor.

▼B

(3)  Comisia transmite rezultatele evaluării, împreună cu propriul său aviz și, după caz, orice propunere de modificare a prezentului regulament, Parlamentului European, Consiliului, Comitetului Economic și Social European și Comitetului Regiunilor. Consiliul de conducere ia în considerare constatările evaluărilor în programele și operațiunile EIT.

Articolul 17

ASI

(1)  Până la 30 iunie 2011 și cel târziu la fiecare șapte ani după această dată, EIT elaborează un proiect de ASI pe șapte ani și îl transmite Comisiei.

▼M1

(2)  ASI definește domeniile prioritare și strategia pe termen lung pentru EIT și include o evaluare a impactului socioeconomic și a capacității acestuia de a genera cea mai bună valoare adăugată în materie de inovare. ASI ține seama de rezultatele monitorizării și evaluării EIT menționate la articolul 16.

▼M1

(2a)  ASI include o analiză a posibilelor sinergii și complementarități, care trebuie să fie adecvate, între activitățile EIT și alte inițiative, instrumente și programe ale Uniunii.

▼B

(3)  ASI include o estimare a necesităților și a surselor financiare în vederea funcționării, a dezvoltării pe termen lung și a finanțării viitoare a EIT. Aceasta mai cuprinde un plan financiar indicativ corespunzător perioadei cadrului financiar.

▼M1

(4)  Pe baza unei propuneri din partea Comisiei, Parlamentul European și Consiliul adoptă ASI în conformitate cu articolul 173 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.

▼B

Articolul 18

Etapa inițială

(1)  În termen de douăsprezece luni de la înființarea sa, consiliul de conducere înaintează proiectul primului program reînnoibil de lucru trienal, menționat la articolul 15 litera (a), Parlamentului European, Consiliului și Comisiei. Parlamentul European, Consiliul și Comisia pot trimite fiecare consiliului de conducere un aviz privind orice subiect din proiect în termen de trei luni de la data la care l-au primit. În cazul în care îi sunt transmise astfel de avize, consiliul de conducere răspunde în termen de trei luni, indicând orice modificări apărute în priorități și în activitățile planificate.

(2)  În termen de optsprezece luni de la data înființării consiliului de conducere, EIT selectează și desemnează două sau trei CCI-uri, în conformitate cu criteriile și procedurile prevăzute la articolul 7.

(3)  Comisia înaintează propunerea privind prima ASI, pe baza proiectului propus de EIT, Parlamentului European și Consiliului până la sfârșitul anului 2011.

În plus față de conținutul unei ASI, în conformitate cu articolul 17, prima ASI include:

(a) instrucțiuni și termeni de referință detaliați privind funcționarea EIT;

(b) modalitățile de cooperare între consiliul de conducere și CCI-uri;

(c) modalitățile de finanțare a CCI-urilor.

(4)  După adoptarea primei ASI în conformitate cu articolul 17 alineatul (4), consiliul de conducere poate selecta și desemna CCI-uri suplimentare în temeiul articolelor 6 și 7.

▼M1

Articolul 19

Angajamentele bugetare

(1)  Pachetul financiar din cadrul Orizont 2020 pentru punerea în aplicare a prezentului regulament pe perioada 1 ianuarie 2014 – 31 decembrie 2020 este de 2 711,4 milioane EUR în prețuri curente.

(2)  Această sumă reprezintă referința principală pentru Parlamentul European și Consiliu în cursul procedurii bugetare, în sensul punctului 17 din Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 între Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară ( 14 ).

(3)  Creditele anuale sunt autorizate de către Parlamentul European și de către Consiliu în limita cadrului financiar. Contribuția financiară a EIT la CCI-uri este acordată din acest pachet financiar.

▼B

Articolul 20

Pregătirea și adoptarea bugetului anual

(1)  Cheltuielile EIT includ cheltuielile administrative, operaționale și cele legate de personal și infrastructură. Cheltuielile administrative sunt menținute la minimum.

(2)  Exercițiul financiar corespunde anului calendaristic.

(3)  Directorul întocmește o previziune a veniturilor și a cheltuielilor EIT pentru următorul exercițiu financiar și o transmite consiliului de conducere.

(4)  Veniturile și cheltuielile sunt echilibrate.

▼M1

(5)  Consiliul de conducere adoptă proiectul de estimare, împreună cu un proiect de schemă de personal și cu programul de activitate trienal continuu preliminar și le transmite Comisiei până la data de 31 decembrie a anului N - 2.

(6)  Pe baza estimării, Comisia introduce în proiectul de buget general al Uniunii estimările pe care le consideră necesare pentru valoarea subvenției care urmează să fie plătită din bugetul general.

▼B

(7)  Autoritatea bugetară autorizează creditele pentru subvenția acordată EIT.

(8)  Consiliul de conducere adoptă bugetul EIT, care devine definitiv, ca urmare a adoptării finale a bugetului general al Uniunii Europene. După caz, se modifică în consecință.

(9)  Consiliul de conducere notifică, cât mai curând posibil, autoritatea bugetară cu privire la intenția sa de a realiza orice proiect care poate avea implicații financiare semnificative asupra finanțării bugetului EIT, în special proiectele de natură imobiliară, cum sunt închirierile sau achiziționarea de imobile. Consiliul de conducere informează Comisia cu privire la aceasta.

(10)  Orice modificare substanțială a bugetului urmează aceeași procedură.

Articolul 21

Execuția și controlul bugetului

(1)  EIT adoptă normele sale financiare în conformitate cu articolul 185 alineatul (1) din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002. Acestea nu se pot abate de la Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2343/2002, în afara cazului în care necesitățile specifice de funcționare ale EIT o impun și cu acordul prealabil al Comisiei. Se acordă o atenție specială necesității unei flexibilități operaționale adecvate pentru a permite EIT să-și realizeze obiectivele, să atragă și să păstreze parteneri din sectorul privat.

▼M1

(1a)  Contribuția financiară la EIT este pusă în aplicare în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1290/2013 și cu Regulamentul (UE) nr. 1291/2013.

▼B

(2)  Directorul execută bugetul EIT.

(3)  Conturile EIT sunt consolidate cu cele ale Comisiei.

▼M1

(4)  La recomandarea Consiliului, Parlamentul European, acordă, înaintea datei de 15 mai a anului N + 2, descărcarea de gestiune directorului în ceea ce privește executarea bugetului EIT pentru anul N.

▼B

Articolul 22

Protecția intereselor financiare ale Comunității

(1)  În vederea combaterii fraudei, a corupției și a altor acte ilegale, se aplică în întregime dispozițiile Regulamentului (CE) nr. 1073/1999 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 mai 1999 privind investigațiile efectuate de Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) ( 15 ).

(2)  EIT aderă la Acordul interinstituțional din 25 mai 1999 dintre Parlamentul European, Consiliul Uniunii Europene și Comisia Comunităților Europene privind investigațiile interne efectuate de Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) ( 16 ). Consiliul de conducere oficializează această aderare și adoptă măsurile necesare pentru a susține OLAF să-și desfășoare investigațiile interne.

(3)  Toate deciziile adoptate și contractele încheiate de EIT prevăd în mod explicit că OLAF și Curtea de Conturi pot desfășura inspecții la fața locului ale documentelor tuturor contractanților și subcontractanților care au primit fonduri comunitare, inclusiv la sediul beneficiarilor finali.

▼M1 —————

▼M1

Articolul 22a

Lichidarea EIT

În cazul încetării activității EIT, lichidarea sa intervine sub supravegherea Comisiei, în conformitate cu legislația aplicabilă. Acordurile cu CCI-urile și documentul de înființare a Fundației EIT menționează dispozițiile corespunzătoare unei astfel de situații.

▼B

Articolul 23

Statut

Se adoptă statutul EIT, astfel cum este prevăzut în anexă.

Articolul 24

Intrarea în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

▼M1
ANEXĂ

Statutul Institutului European de Inovare și Tehnologie

SECȚIUNEA 1

COMPONENȚA CONSILIULUI DE CONDUCERE

1. Consiliul de conducere este format din membri numiți și din membri reprezentativi.

2. Există 12 membri numiți de Comisie, asigurându-se un echilibru între cei cu experiență în activități economice de profil, învățământ superior și cercetare. Membrii sunt numiți pentru un mandat de patru ani, care nu poate fi reînnoit.

Ori de câte ori este necesar, consiliul de conducere transmite Comisiei o propunere de numire a unui nou membru (sau a unor noi membri). Candidatul (candidații) sunt aleși pe baza rezultatelor unei proceduri deschise și transparente, care include consultarea cu părțile interesate.

Comisia are în vedere echilibrul dintre experiența în materie de învățământ superior, cercetare, inovare și activități economice de profil, precum și echilibrul între sexe și echilibrul geografic și ia în considerare mediile învățământului superior, cercetării și inovării din întreaga Uniune.

Comisia numește membrul (membrii) și informează Parlamentul European și Consiliul în legătură cu procesul de selecție și cu numirea finală a membrilor respectivi ai consiliului de conducere.

În cazul în care un membru numit nu este apt să își încheie mandatul, este numit un membru supleant prin aceeași procedură ca și pentru membrul inapt, pentru a finaliza mandatul acestuia. Un membru supleant care a activat o perioadă mai mică de doi ani poate fi renumit de către Comisie pentru o perioadă suplimentară de patru ani la solicitarea consiliului de conducere.

Pe parcursul unei perioade de tranziție, membrii consiliului numiți inițial pentru o perioadă de șase ani își finalizează mandatul. Până la momentul respectiv, activează 18 membri numiți. În termen de șase luni de la intrarea în vigoare a prezentului regulament, o treime dintre cei doisprezece membri numiți în 2012 sunt aleși de către consiliul de conducere cu aprobarea Comisiei pentru a activa o perioadă de doi ani, o treime pentru o perioadă de patru ani și o treime pentru o perioadă de șase ani.

În cazuri excepționale și justificate în mod corespunzător, pentru a menține integritatea consiliului de conducere, Comisia poate decide, din proprie inițiativă, încetarea mandatului unui membru al consiliului de conducere.

3. Există trei membri reprezentativi aleși de CCI-uri din cadrul organizațiilor lor partenere. Ei au un mandat de doi ani, care poate fi reînnoit o singură dată. Mandatul lor încetează în cazul în care părăsesc CCI.

Condițiile și procedurile de alegere și înlocuire a membrilor reprezentativi se adoptă de către consiliul de conducere pe baza unei propuneri a directorului. Acest mecanism asigură o reprezentare corespunzătoare a diversității și ia în considerare evoluția CCI-urilor.

Pe parcursul unei perioade de tranziție, membrii reprezentativi aleși inițial pentru o perioadă de trei ani își finalizează mandatul. Până la momentul respectiv, activează patru membri reprezentativi.

4. Membrii consiliului de conducere acționează în interesul EIT, într-un mod independent și transparent, pentru a îndeplini obiectivele și a realiza misiunea acestuia, asigurându-i identitatea, autonomia și coerența.

SECȚIUNEA 2

RESPONSABILITĂȚILE CONSILIULUI DE CONDUCERE

Consiliul de conducere ia deciziile strategice necesare, în special:

(a) adoptă Agenda strategică de inovare (ASI) a EIT, programul de activitate continuu trienal, bugetul acestuia, conturile sale anuale și bilanțul său anual, precum și raportul său anual de activitate, pe baza unei propuneri a directorului;

(b) adoptă criterii și proceduri de finanțare, monitorizare și evaluare a activităților CCI-urilor, pe baza unei propuneri a directorului;

(c) adoptă procedura de selectare a CCI-urilor;

(d) selectează și desemnează un parteneriat drept CCI sau retrage desemnarea dacă este necesar;

(e) asigură evaluarea continuă a activităților CCI-urilor;

(f) adoptă regulamentul său de procedură, cel pentru comitetul executiv, precum și normele financiare specifice ale EIT;

(g) definește, cu acordul Comisiei, onorariile corespunzătoare pentru membrii consiliului de conducere și ai comitetului executiv; aceste onorarii sunt stabilite ținând cont de remunerațiile similare din statele membre;

(h) adoptă o procedură de selectare a comitetului executiv și a directorului;

(i) numește și, dacă este cazul, demite directorul și exercită autoritate disciplinară asupra acestuia;

(j) numește contabilul și membrii comitetului executiv;

(k) adoptă un cod de bună conduită privind conflictele de interese;

(l) dacă este cazul, înființează grupuri consultative care pot activa pe o perioadă definită;

(m) înființează o funcție de auditor intern în conformitate cu Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2343/2002 ( 17 );

(n) este împuternicit să înființeze o fundație având ca obiectiv specific promovarea și sprijinirea activităților EIT;

(o) decide cu privire la regimul lingvistic al EIT, ținând seama de principiile existente cu privire la multilingvism și de necesitățile practice impuse de operațiunile sale;

(p) promovează EIT la nivel mondial, pentru a-i spori atractivitatea și pentru a-l transforma într-un organism de talie mondială în ceea ce privește excelența în cercetare, inovare și învățământul superior;

SECȚIUNEA 3

FUNCȚIONAREA CONSILIULUI DE CONDUCERE

1. Consiliul de conducere își alege președintele dintre membrii numiți. Mandatul președintelui este de doi ani, reînnoibil o singură dată.

2. Fără a aduce atingere punctului 3, consiliul de conducere adoptă decizii prin majoritate simplă a membrilor cu drept de vot.

Cu toate acestea, deciziile luate în temeiul secțiunii 2 literele (a), (b), (c), (i) și (o), precum și al punctului 1 din prezenta secțiune necesită o majoritate de două treimi din voturile membrilor săi.

3. Membrii reprezentativi nu pot vota deciziile luate în temeiul secțiunii 2 literele (b), (c), (d), (e), (f), (g), (i), (j), (k), (o) și (p).

4. Consiliul de conducere se reunește în ședință ordinară cel puțin de trei ori pe an și în ședință extraordinară când aceasta este convocată de președintele său sau la cererea a cel puțin unei treimi din totalul membrilor săi.

5. Consiliul de conducere este asistat de comitetul executiv. Comitetul executiv este format din trei membrii desemnați și din președintele consiliului de conducere, care prezidează și comitetul executiv. Cei trei membri, alții decât președintele, sunt aleși de către consiliul de conducere din rândul membrilor numiți ai consiliului de conducere. Consiliul de conducere poate delega comitetului executiv sarcini specifice.

SECȚIUNEA 4

DIRECTORUL

1. Directorul este o persoană de o înaltă calificare și reputație în domeniile de funcționare ale EIT. Directorul este numit de consiliul de conducere pentru un mandat de patru ani. Consiliul de conducere poate prelungi o singură dată respectivul mandat pentru o durată de patru ani în cazul în care consideră că acest fapt este în interesul EIT.

2. Directorul este responsabil cu gestionarea operațiunilor și a activităților de zi cu zi ale EIT și este reprezentantul legal al acestuia. Directorul răspunde în fața consiliului de conducere și îi transmite rapoarte în mod continuu cu privire la evoluția activităților EIT.

3. Directorul are, în special, următoarele atribuții:

(a) organizează și gestionează activitățile EIT;

(b) sprijină consiliul de conducere și comitetul executiv în activitatea lor, asigură activitatea de secretariat pentru reuniunile lor și le furnizează toate informațiile necesare exercitării funcțiilor lor;

(c) pregătește un proiect de ASI, un program de activitate trienal continuu preliminar, proiectul de raport anual și proiectul de buget anual pentru a fi transmise consiliului de conducere;

(d) pregătește și gestionează procesul de selectare a CCI-urilor și asigură desfășurarea în mod transparent și obiectiv a diferitelor etape ale acestui proces;

(e) pregătește, negociază și încheie acorduri contractuale cu CCI-uri;

(f) organizează Forumul părților interesate, inclusiv configurația specială a reprezentanților statelor membre;

(g) asigură punerea în aplicare a unor proceduri eficiente de monitorizare și evaluare a performanțelor EIT în conformitate cu articolul 16 din prezentul regulament;

(h) răspunde de aspectele administrative și financiare, inclusiv de execuția bugetului EIT, luând în considerare în mod corespunzător recomandările primite din partea funcției de audit intern;

(i) este responsabil de toate aspectele legate de personal;

(j) prezintă proiectele de conturi anuale și proiectul de bilanț anual funcției de audit intern și, ulterior, consiliului de conducere, prin intermediul comitetului executiv;

(k) asigură îndeplinirea obligațiilor EIT cu privire la contractele și acordurile pe care le încheie;

(l) asigură o comunicare eficientă cu instituțiile Uniunii;

(m) acționează în interesul EIT, într-un mod independent și transparent, pentru a îndeplini obiectivele și a realiza misiunea acestuia, asigurându-i identitatea, autonomia și coerența.

SECȚIUNEA 5

PERSONALUL EIT

1. Personalul EIT este format din persoane angajate direct de către EIT pe bază de contract încheiat pe perioadă determinată. Condițiile de angajare aplicabile altor angajați ai Uniunii Europene se aplică directorului și personalului EIT.

2. Experții pot fi detașați la EIT, pentru o durată limitată. Consiliul de conducere adoptă dispozițiile care permit experților detașați să lucreze la EIT și care definesc drepturile și responsabilitățile acestora.

3. În ceea ce privește personalul său, EIT exercită competențele care îi revin autorității autorizate să încheie contracte cu membrii personalului.

4. Unui membru al personalului i se poate solicita să repare, total sau parțial, orice prejudiciu suferit de EIT ca urmare a unei abateri grave de conduită comisă de acesta în cursul sau în legătură cu exercitarea îndatoririlor sale.( 1 ) JO C 161, 13.7.2007, p. 28.

( 2 ) JO C 146, 30.6.2007, p. 27.

( 3 ) Avizul Parlamentului European din 26 septembrie 2007 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial), Poziția comună a Consiliului din 21 ianuarie 2008 (JO C 52 E, 26.2.2008, p. 7) și Poziția Parlamentului European din 11 martie 2008 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial).

( 4 ) JO L 255, 30.9.2005, p. 22. Directivă modificată ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1430/2007 al Comisiei (JO L 320, 6.12.2007, p. 3).

( 5 ) JO L 248, 16.9.2002, p. 1. Regulament modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1525/2007 (JO L 343, 27.12.2007, p. 9).

( 6 ) JO C 139, 14.6.2006, p. 1. Acord interinstituțional modificat prin Decizia 2008/29/CE a Parlamentului European și a Consiliului (JO L 6, 10.1.2008, p. 7).

( 7 ) JO L 357, 31.12.2002, p. 72.

( 8 ) Regulamentul (UE) nr. 1291/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din11 decembrie 2013 de instituire a Programului-cadru pentru cercetare și inovare (2014-2020) – Orizont 2020 și de abrogare a Deciziei nr. 1982/2006/CE (JO L 347, 20.12.2013, p. 104.)

( 9 ) Regulamentul (UE) nr. 1290/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 de stabilire a normelor de participare și diseminare pentru Programul-cadru pentru cercetare și inovare (2014 – 2020) – Orizont 2020 și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1906/2006 (JO L 347, 20.12.2013, p. 81.).

( 10 ) JO L 8, 12.1.2001, p. 1.

( 11 ) JO L 145, 31.5.2001, p. 43.

( 12 ) JO 17, 6.10.1958, p. 385/58. Regulament modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1791/2006 (JO L 363, 20.12.2006, p. 1).

( 13 ) JO L 314, 7.12.1994, p. 1. Regulament modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1645/2003 (JO L 245, 29.9.2003, p. 13).

( 14 ) JO C 373, 20.12.2013, p. 1.

( 15 ) JO L 136, 31.5.1999, p. 1.

( 16 ) JO L 136, 31.5.1999, p. 15.

( 17 ) Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2343/2002 al Comisiei din 23 decembrie 2002 privind regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 185 din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene (JO L 357, 31.12.2002, p. 72).