2008O0018 — RO — 01.01.2010 — 001.001


Acest document reprezintă un instrument de documentare, iar instituţiile nu îşi asumă responsabilitatea pentru conţinutul său.

►B

ORIENTAREA BĂNCII CENTRALE EUROPENE

din 21 noiembrie 2008

privind modificările temporare ale normelor de eligibilitate a garanțiilor

(BCE/2008/18)

(2008/880/CE)

(JO L 314, 25.11.2008, p.14)

Astfel cum a fost modificat prin:

 

 

Jurnalul Oficial

  No

page

date

►M1

ORIENTAREA BĂNCII CENTRALE EUROPENE din 10 decembrie 2009

  L 330

95

16.12.2009
▼B

ORIENTAREA BĂNCII CENTRALE EUROPENE

din 21 noiembrie 2008

privind modificările temporare ale normelor de eligibilitate a garanțiilor

(BCE/2008/18)

(2008/880/CE)CONSILIUL GUVERNATORILOR BĂNCII CENTRALE EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 105 alineatul (2) prima liniuță,

având în vedere Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale și al Băncii Centrale Europene, în special articolele 12.1 și 14.3 coroborate cu articolul 3.1 prima liniuță, articolul 18.2 și articolul 20 primul paragraf,

întrucât:

(1)

Pentru a consolida temporar furnizarea de lichiditate contrapărților la operațiunile de politică monetară ale Eurosistemului, criteriile de determinare a eligibilității garanțiilor pe care contrapărțile la operațiunile de politică monetară ale Eurosistemului le furnizează Eurosistemului, în vederea obținerii de lichidități, ar trebui extinse. Criteriile de determinare a eligibilității garanțiilor sunt stabilite în Orientarea BCE/2000/7 din 31 august 2000 privind instrumentele și procedurile de politică monetară ale Eurosistemului ( 1 ).

(2)

Consiliul guvernatorilor Băncii Centrale Europene (BCE) a decis la 15 octombrie 2008 să extindă temporar normele privind eligibilitatea garanțiilor pentru operațiunile Eurosistemului. Mai mult, Consiliul guvernatorilor a decis că data intrării în vigoare a deciziei sale, precum și orice măsuri ulterioare privind această extindere a criteriilor de eligibilitate vor fi comunicate în cel mai scurt timp posibil,

ADOPTĂ PREZENTA ORIENTARE:Articolul 1

Extinderea anumitor criterii de eligibilitate pentru garanții

(1)  Criteriile de eligibilitate pentru garanții stabilite în anexa I la Orientarea BCE/2000/7 (denumită în continuare „Documentația generală”) se extind în conformitate cu articolele 2-7.

(2)  În cazul oricărei discrepanțe între prezenta orientare și Documentația generală, astfel cum este pusă în aplicare la nivel național de către BCN, prevalează prezenta orientare. BCN continuă să aplice toate dispozițiile Documentației generale, nemodificate, cu excepția prevederilor contrare din prezenta orientare.

Articolul 2

Acceptarea ca garanții eligibile a garanțiilor exprimate în dolari americani, lire sterline sau yeni japonezi

(1)  Titlurile de creanță tranzacționabile, astfel cum sunt descrise în capitolul 6.2.1 din Documentația generală, dacă sunt exprimate în dolari americani, lire sterline sau yeni japonezi, constituie garanții eligibile în sensul operațiunilor de politică monetară ale Eurosistemului, cu condiția ca acestea: (i) să fie emise și deținute/decontate în zona euro; și (ii) emitentul să fie stabilit în Spațiul Economic European.

(2)  Eurosistemul impune o marjă (haircut) suplimentară de 8 % pentru toate aceste titluri de creanță tranzacționabile.

Articolul 3

Acceptarea ca garanții eligibile a creditelor sindicalizate

(1)  Creditele sindicalizate constituie garanții eligibile în sensul operațiunilor de politică monetară ale Eurosistemului cu condiția respectării capitolelor 6.2.2 și 6.3.3 și a apendicelui 7 din Documentația generală.

(2)  Fără a aduce atingere alineatului (1), creditele sindicalizate reglementate de legile Angliei și Țării Galilor, care au fost acceptate până la 30 noiembrie 2008 ca garanții eligibile în scopul operațiunilor de politică monetară ale Eurosistemului în conformitate cu cerințele stabilite în Decizia BCE/2008/15 din 14 noiembrie 2008 cu privire la punerea în aplicare a Regulamentului BCE/2008/11 din 23 octombrie 2008 privind modificările temporare ale normelor de eligibilitate a garanțiilor ( 2 ), rămân garanții eligibile pe toată durata operațiunii de politică monetară a Eurosistemului pentru care acestea au fost acceptate în calitate de garanții eligibile.

Articolul 4

Acceptarea ca garanții eligibile a titlurilor de creanță emise de instituțiile de credit, care sunt tranzacționate pe anumite piețe nereglementate

(1)  Titlurile de creanță emise de instituțiile de credit, care sunt tranzacționate pe anumite piețe nereglementate specificate de către BCE, constituie garanții eligibile în sensul operațiunilor de politică monetară ale Eurosistemului.

(2)  Eurosistemul impune o marjă (haircut) suplimentară de 5 % pentru toate aceste titluri de creanță.

Articolul 5

Acceptarea ca garanții eligibile a garanțiilor cu rating „BBB-” și peste

(1)  Cerința minimă a Eurosistemului în materie de evaluare a standardului de creditare a activelor eligibile ca garanții, în sensul operațiunilor de politică monetară ale Eurosistemului, este un rating echivalent cu „BBB-”. Această modificare a cerinței privind evaluarea creditului se aplică atât activelor tranzacționabile, cât și celor netranzacționabile, cu excepția titlurilor garantate cu active, astfel cum sunt descrise în capitolul 6.3 din Documentația generală, pentru care cerința privind standardele de creditare ridicate rămâne neschimbată.

(2)  Eurosistemul impune o marjă (haircut) suplimentară de 5 % pentru toate activele eligibile cu un rating sub „A-”.

Articolul 6

Acceptarea ca garanții eligibile a activelor subordonate garantate cu garanții adecvate

(1)  Cerința de nesubordonare în legătură cu eligibilitatea ca garanții, în sensul operațiunilor de politică monetară ale Eurosistemului, a activelor tranzacționabile, astfel cum este descrisă în capitolul 6.2.1 din Documentația generală, nu se aplică când un garant cu o situație financiară bună furnizează o garanție necondiționată și irevocabilă, plătibilă la prima solicitare cu privire la aceste active, conform definiției din capitolul 6.3.2. din Documentația generală.

(2)  Eurosistemul impune o marjă (haircut) suplimentară de 10 % pentru toate aceste active, cu o reducere suplimentară de evaluare de 5 % în cazul unei evaluări teoretice.

Articolul 7

Acceptarea ca garanții eligibile a depozitelor la termen

Depozitele la termen descrise în capitolul 3.5 din Documentația generală, efectuate de contrapărțile eligibile, sunt eligibile ca garanții pentru toate operațiunile de refinanțare ale Eurosistemului.

Articolul 8

Măsuri ulterioare de punere în aplicare

Consiliul guvernatorilor a delegat Comitetului executiv competența de a lua toate deciziile ulterioare necesare pentru punerea în aplicare a deciziei sale din 15 octombrie 2008.

Articolul 9

Verificare

BCN transmit BCE, până cel mai târziu la 25 noiembrie 2008, informații detaliate cu privire la textele și modalitățile prin care intenționează să se conformeze prezentei orientări.

Articolul 10

Dispoziții finale

(1)  Prezenta orientare intră în vigoare la 25 noiembrie 2008.

 

Prezenta orientare se aplică de la 1 decembrie 2008 până la 31 decembrie 2010 sau până la data scadenței ultimei operațiuni de refinanțare pe douăsprezece luni lansate până la 31 decembrie 2010, dacă ultima dată este ulterioară celei dintâi.

 ◄

Articolul 11

Destinatari

Prezenta orientare se adresează BCN ale statelor membre participante.( 1 ) JO L 310, 11.12.2000, p. 1.

( 2 ) JO L 309, 20.11.2008, p. 8.