02008L0090 — RO — 28.01.2019 — 003.001


Acest document are doar scop informativ și nu produce efecte juridice. Instituțiile Uniunii nu își asumă răspunderea pentru conținutul său. Versiunile autentice ale actelor relevante, inclusiv preambulul acestora, sunt cele publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și disponibile pe site-ul EUR-Lex. Aceste texte oficiale pot fi consultate accesând linkurile integrate în prezentul document.

►B

DIRECTIVA 2008/90/CE A CONSILIULUI

din 29 septembrie 2008

privind comercializarea materialului de înmulțire și plantare fructifer destinat producției de fructe

(Versiune reformată)

(JO L 267 8.10.2008, p. 8)

Astfel cum a fost modificată prin:

 

 

Jurnalul Oficial

  NR.

Pagina

Data

 M1

DECIZIA COMISIEI 2010/777/UE din 15 decembrie 2010

  L 332

40

16.12.2010

►M2

REGULAMENTUL (UE) NR. 652/2014 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 15 mai 2014

  L 189

1

27.6.2014

►M3

DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2019/120 A COMISIEI din 24 ianuarie 2019

  L 24

27

28.1.2019
▼B

DIRECTIVA 2008/90/CE A CONSILIULUI

din 29 septembrie 2008

privind comercializarea materialului de înmulțire și plantare fructifer destinat producției de fructe

(Versiune reformată)CAPITOLUL 1

DOMENIU DE APLICARE ȘI DEFINIȚII

Articolul 1

Domeniul de aplicare

(1)  Prezenta directivă se aplică comercializării materialului de înmulțire și plantare fructifer destinat producției de fructe în interiorul Comunității.

(2)  Prezenta directivă se aplică genurilor și speciilor enumerate în anexa I, precum și hibrizilor lor. De asemenea, aceasta se aplică portaltoilor și altor părți ale plantelor aparținând altor genuri sau specii decât cele enumerate în anexa I sau hibrizilor lor dacă materialul ce aparține genurilor sau speciilor enumerate în anexa I sau hibrizilor acestora este sau trebuie altoit pe ele.

(3)  Prezenta directivă se aplică fără a aduce atingere normelor fitosanitare prevăzute de Directiva 2000/29/CE.

(4)  Prezenta directivă nu se aplică materialului de înmulțire și materialului de plantare fructifer pentru care s-a demonstrat că sunt destinate exportului către țări terțe, cu condiția să fie identificate ca atare și să fie suficient izolate.

Măsurile de punere în aplicare pentru primul paragraf, în special în ceea ce privește identificarea și izolarea, sunt adoptate în conformitate cu procedura menționată la articolul 19 alineatul (2).

Articolul 2

Definiții

În sensul prezentei directive, se aplică următoarele definiții:

1. material de înmulțire” înseamnă semințe, părți ale plantelor și orice material vegetal, inclusiv portaltoii, destinate înmulțirii și producției de plante fructifere;

2. material de plantare fructifer” înseamnă plante destinate plantării sau replantării, în urma comercializării lor;

3. soi” înseamnă un grup de plante dintr-un singur taxon botanic aflat pe cea mai de jos treaptă de clasificare cunoscută, care poate fi:

(a) definit prin exprimarea caracteristicilor rezultate dintr-un genotip dat sau dintr-o combinație de genotipuri;

(b) distinct față de orice alt grup de plante prin exprimarea a cel puțin uneia din caracteristicile menționate, și

(c) considerat o entitate, având în vedere posibilitatea de a fi înmulțit fără a i se aduce modificări;

4. clonă” înseamnă o descendență de natură vegetală uniformă din punct de vedere genetic dintr-o singură plantă;

5. material prebază” înseamnă un material de înmulțire care:

(a) a fost produs conform metodelor general acceptate pentru menținerea identității soiului inclusiv caracteristicile pomologice relevante, pentru prevenirea bolilor;

(b) este destinat producției de material bază sau de material certificat care nu este material de plantare fructifer;

(c) îndeplinește cerințele specifice aplicabile materialului prebază, stabilite în temeiul articolului 4; și

(d) a fost considerat în urma unei inspecții oficiale ca îndeplinind condițiile de la literele (a), (b) și (c);

6. material bază” înseamnă un material de înmulțire care:

(a) a fost produs, fie direct, fie într-un număr cunoscut de etape, pe cale vegetativă, din material prebază, în conformitate cu metode general acceptate pentru menținerea identității soiului, inclusiv caracteristicile pomologice relevante pentru prevenirea bolilor;

(b) este destinat producției de material certificat;

(c) îndeplinește cerințele specifice aplicabile materialului bază, stabilite în temeiul articolului 4; și

(d) a fost considerat în urma unei inspecții oficiale ca îndeplinind condițiile de la literele (a), (b) și (c);

7. material certificat” înseamnă:

(a) material de înmulțire care:

(i) a fost produs direct pe cale vegetativă din material bază sau din material prebază sau, dacă este destinat să fie utilizat pentru producerea de portaltoi, din semințe certificate care provin din material de bază sau certificat de portaltoi;

(ii) este destinat producerii de material de plantare fructifer;

(iii) îndeplinește cerințele specifice pentru materialul certificat stabilite în temeiul articolului 4; și

(iv) a fost considerat în urma unei inspecții oficiale ca îndeplinind condițiile de la punctele (i), (ii) și (iii);

(b) material de plantare fructifer care:

(i) a fost produs direct din material de înmulțire certificat, bază sau prebază;

(ii) este destinat producerii de fructe;

(iii) îndeplinește cerințele specifice pentru materialul certificat, stabilite în temeiul articolului 4; și

(iv) a fost considerat în urma unei inspecții oficiale ca îndeplinind condițiile de la punctele (i), (ii) și (iii);

8. material CAC (Conformitas Agraria Communitatis)” înseamnă material de înmulțire și plantare fructifer care:

(a) are identitate de soi și puritate de soi adecvată;

(b) este destinat pentru:

 producerea de material de înmulțire;

 producerea de material de plantare fructifer; și/sau

 producerea de fructe;

(c) îndeplinește cerințele specifice pentru materialul CAC stabilite în temeiul articolului 4;

9. furnizor” înseamnă orice persoană fizică sau juridică care desfășoară la nivel profesional cel puțin una dintre următoarele activități legate de materialul de înmulțire sau de plantare fructifer: reproducerea, producerea, păstrarea și/sau tratarea, importul și comercializarea;

10. comercializare” înseamnă vânzarea, deținerea în vederea vânzării, oferirea spre vânzare, precum și orice formă de distribuire, furnizare sau transfer destinat exploatării comerciale a materialului de înmulțire sau de plantare fructifer către terțe părți, cu titlu oneros sau nu;

11. organism oficial competent” înseamnă:

(a) o autoritate, constituită sau desemnată de statul membru, aflată sub supravegherea guvernului național, și responsabilă cu chestiunile privind calitatea materialului de înmulțire și de plantare fructifer;

(b) orice autoritate publică constituită:

 fie la nivel național:

 fie la nivel regional, sub supravegherea autorităților naționale, în limitele stabilite de legislația națională a statului membru respectiv;

12. inspecție oficială” înseamnă o inspecție efectuată de organismul oficial competent sau sub responsabilitatea organismului oficial competent;

13. lot” înseamnă un număr de unități ale unui singur produs, care poate fi identificat prin omogenitatea compoziției și a originii sale.CAPITOLUL 2

CERINȚE PENTRU MATERIALUL DE ÎNMULȚIRE ȘI PLANTARE FRUCTIFER

Articolul 3

Cerințe generale pentru introducerea pe piață

(1)  Materialul de înmulțire și plantare fructifer poate fi comercializat doar dacă:

(a) materialul de înmulțire a fost oficial certificat ca fiind „material prebază”, „material bază” sau „material certificat” sau dacă îndeplinește condițiile pentru a fi calificat drept material CAC;

(b) materialul de plantare fructifer a fost oficial certificat ca material certificat sau dacă îndeplinește condițiile pentru a fi calificat drept material CAC.

(2)  Materialul de înmulțire și plantare fructifer provenit dintr-un organism modificat genetic în sensul punctelor 1 și 2 ale articolului 2 din Directiva 2001/18/CE, se introduce pe piață numai dacă organismul modificat genetic a fost autorizat în temeiul directivei respective sau în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1829/2003.

(3)  În cazul în care produsele derivate din material de plantare fructifer sau din material de înmulțire sunt destinate utilizării ca aliment sau încorporării în alimente în sensul articolului 3 sau utilizării ca furaj sau încorporării în furaje în sensul articolului 15 din Regulamentul (CE) nr. 1829/2003, materialul de înmulțire și plantare fructifer vizat se introduce pe piață numai dacă alimentul sau furajul derivat din acest material a fost autorizat în temeiul respectivului regulament.

(4)  Fără a aduce atingere alineatului (1), statele membre pot autoriza furnizorii de pe teritoriul lor să introducă pe piață cantități adecvate de material de înmulțire și de plantare fructifer destinate:

(a) încercărilor sau folosirii în scopuri științifice;

(b) lucrărilor de selecție; sau

(c) sprijinirii păstrării diversității genetice.

Condițiile în care statele membre pot acorda asemenea autorizații pot fi adoptate în conformitate cu procedura menționată la articolul 19 alineatul (2).

Articolul 4

Cerințe specifice pentru genuri și specii

În conformitate cu procedura menționată la articolul 19 alineatul (3), pentru fiecare gen sau specie menționate în anexa I, se stabilesc cerințe specifice care precizează:

(a) condițiile pe care trebuie să le îndeplinească materialul CAC, în special cele privind sistemul de înmulțire aplicat, puritatea culturii, aspectele fitosanitare și, cu excepția portaltoilor al căror material nu aparține unui soi, aspectele privind soiul;

(b) condițiile pe care trebuie să le îndeplinească materialul prebază, materialul bază și materialul certificat, sub aspectul calității (incluzând, pentru materialul prebază și pentru materialul bază, metode de menținere a identității soiului și, după caz, a clonei, inclusiv caracteristicile pomologice relevante), aspecte fitosanitare, metode și proceduri de testare aplicate, sistemul/sistemele de înmulțire utilizat(e) și, cu excepția portaltoilor al căror material nu aparține unui soi, aspectele privind soiul;

(c) condițiile pe care trebuie să le îndeplinească portaltoii și alte părți ale plantelor din alte genuri sau specii decât cele enumerate în lista de la anexa I sau din hibrizi ai acestora, în cazul în care este altoit pe ele material de înmulțire din genurile sau speciile enumerate în lista din anexa I sau din hibrizi ai acestora.CAPITOLUL 3

CERINȚE DE ÎNDEPLINIT DE CĂTRE FURNIZORI

Articolul 5

Înregistrare

(1)  Statele membre se asigură că furnizorii sunt înregistrați oficial pentru activitățile pe care le desfășoară în temeiul prezentei directive.

(2)  Statele membre pot decide să nu aplice alineatul (1) furnizorilor care comercializează doar către consumatorii finali care nu sunt specialiști.

(3)  Normele detaliate de aplicare a dispozițiilor alineatelor (1) și (2) se pot stabili în conformitate cu procedura menționată la articolul 19 alineatul (2).

Articolul 6

Cerințe specifice

(1)  Statele membre se asigură că materialul bază, prebază, certificat, precum și materialul CAC este produs sub răspunderea furnizorilor implicați în producerea sau reproducerea materialului de înmulțire și de plantare fructifer. În acest scop, furnizorii respectivi:

 identifică și monitorizează punctele critice ale procesului de producție care influențează calitatea materialului;

 păstrează informațiile referitoare la monitorizarea menționată la prima liniuță în vederea unei eventuale examinări, în cazul în care este solicitată de către organismul oficial competent;

 prelevează eșantioane, în cazul în care este necesar, în vederea efectuării de analize de laborator; și

 se asigură că, în cursul producției, loturile de material de înmulțire sunt identificabile separat.

(2)  Statele membre se asigură că în cazul în care, în spațiile furnizorului, se constată existența unui organism dăunător, dintre cei enumerați în anexa la Directiva 2000/93/CE sau la care se face referire în cerințele specifice stabilite în temeiul articolului 4 al prezentei directive, la un nivel mai ridicat decât cel permis prin aceste cerințe specifice, furnizorul raportează acest fapt organismului oficial competent fără întârziere, fără a se aduce atingere obligațiilor de raportare stabilite în temeiul Directivei 2000/29/CE, și aplică orice măsură impusă de către organismul respectiv.

(3)  Statele membre se asigură că în cazul în care materialul de înmulțire sau plantare fructifer este comercializat, furnizorii păstrează înregistrările privind vânzările sau achizițiile efectuate timp de cel puțin 3 ani.

Primul paragraf nu se aplică furnizorilor care sunt exceptați de la obligația de înregistrare în conformitate cu articolul 5 alineatul (2).

(4)  Normele detaliate de aplicare a dispozițiilor alineatului (1) se pot stabili în conformitate cu procedura menționată la articolul 19 alineatul (2).CAPITOLUL 4

IDENTIFICAREA ȘI ETICHETAREA SOIULUI

Articolul 7

Identificarea soiului

(1)  Materialul de înmulțire și plantare fructifer se comercializează cu menționarea soiului căruia îi aparțin. Dacă, în cazul portaltoilor, materialul nu aparține unui soi, se face referire la specia sau hibridul interspecific respectiv.

(2)  Soiurile la care este necesar să se facă referire în temeiul alineatului (1):

(a) fac obiectul unei protecții juridice printr-un drept de protecție comunitară a soiurilor de plante în conformitate cu dispozițiile privind protecția noilor soiuri;

(b) sunt înregistrate în mod oficial în temeiul alineatului (4) din prezentul articol; sau

(c) sunt general cunoscute; un soi este considerat general cunoscut dacă:

(i) a fost deja înregistrat oficial în alt stat membru;

(ii) face obiectul unei cereri de înregistrare oficială în orice stat membru sau al unei cereri de dobândire a unui drept de protecție comunitară a soiurilor de plante menționat la litera (a); sau

(iii) a fost comercializat înainte de 30 septembrie 2012 pe teritoriul statului membru respectiv sau al unui alt stat membru, cu condiția să dispună de o descriere recunoscută oficial.

Se poate face, de asemenea, o referire în temeiul alineatului (1) la un soi care nu are nicio valoare intrinsecă pentru producția în scopuri comerciale cu condiția ca soiul să dispună de o descriere recunoscută oficial, iar materialul de înmulțire și plantare fructifer să fie comercializat ca material CAC pe teritoriul statului membru respectiv și să fie identificat printr-o referire la prezenta dispoziție pe etichetă și/sau în document.

(3)  Pe cât posibil, fiecare soi are aceeași denumire în toate statele membre, în conformitate cu măsurile de punere în aplicare care pot fi adoptate conform procedurii menționate la articolul 19 alineatul (2) sau, în absența acestora, în conformitate cu orientările internaționale acceptate.

(4)  Soiurile pot fi înregistrate oficial dacă au fost considerate conforme cu anumite condiții aprobate oficial și dacă au o descriere oficială. Acestea pot fi de asemenea înregistrate oficial dacă materialul lor a fost deja comercializat înainte de 30 septembrie 2012 pe teritoriul statului membru respectiv, cu condiția să dețină o descriere recunoscută oficial.

Un soi modificat genetic poate fi înregistrat oficial numai dacă organismele modificate genetic care îl alcătuiesc au fost autorizate în temeiul Directivei 2001/18/CE sau în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1829/2003.

În cazul în care produsele derivate din material de plantare fructifer sau din material de înmulțire sunt destinate utilizării ca aliment sau încorporării în alimente care intră sub incidența articolului 3 sau utilizării ca furaj sau încorporării în furaje care intră sub incidența articolului 15 din Regulamentul (CE) nr. 1829/2003, soiul respectiv este înregistrat oficial numai dacă alimentul sau furajul derivat din materialul respectiv a fost autorizat în temeiul respectivului regulament.

(5)  Condițiile de înregistrare oficială menționate la alineatul (4) sunt stabilite în conformitate cu procedura menționată la articolul 19 alineatul (2), luându-se în considerare cunoștințele tehnice și științifice actuale, și cuprind:

(a) condițiile de înregistrare oficială, care pot include, în special, caracterul distinct, stabilitatea și o uniformitate suficientă;

(b) caracteristicile minime pe care trebuie să le ia în considerare examinările pentru diferite specii;

(c) condițiile minime privind efectuarea examinărilor;

(d) durata maximă de valabilitate a înregistrării oficiale a unui soi.

(6)  În conformitate cu procedura menționată la articolul 19 alineatul (2):

 se poate stabili un sistem de notificare a organismelor oficiale competente ale statelor membre asupra soiurilor, speciilor sau hibrizilor interspecifici;

 se poate decide stabilirea și publicarea unei liste comune a soiurilor.

Articolul 8

Compoziția loturilor și identificarea

(1)  Pe parcursul perioadei de vegetație, precum și la scoaterea sau prelevarea altoilor de pe materialul parental, materialul de înmulțire și plantare fructifer se păstrează în loturi separate.

(2)  Dacă materialul de înmulțire sau plantare fructifer de origini diferite se pune împreună sau se amestecă la ambalare, depozitare, transport sau livrare, furnizorul consemnează în evidența sa următoarele informații: conținutul lotului și originea diferitelor elemente din care este alcătuit.

Articolul 9

Etichetarea

(1)  Materialul de înmulțire și plantare fructifer se comercializează doar în loturi suficient de omogene și doar dacă:

(a) este calificat drept material CAC și este însoțit de un document eliberat de furnizor conform cerințelor specifice stabilite în temeiul articolului 4. Dacă o declarație oficială figurează pe documentul respectiv, aceasta trebuie să figureze separat de toate celelalte elemente incluse în document; sau

(b) este calificat drept material prebază, material bază sau material certificat și este certificat de către organismul oficial competent în conformitate cu cerințele specifice stabilite în temeiul articolului 4.

Cerințe referitoare la materialul de înmulțire și/sau la materialul de plantare fructifer cu privire la operațiunile de etichetare și/sau de sigilare și ambalare pot fi precizate în măsurile de punere în aplicare adoptate în conformitate cu procedura menționată la articolul 19 alineatul (3).

(2)  În cazul în care materialul de înmulțire sau de plantare fructifer este comercializat de către un detailist către un consumator final care nu este specialist, cerințele referitoare la etichetare menționate la alineatul (1) pot fi reduse la nivelul de informații adecvate privind produsul.

(3)  În cazul materialului de înmulțire sau de plantare fructifer aparținând unui soi modificat genetic, orice etichetă sau document, oficial sau de alt tip, care îi este atașat sau care însoțește materialul în temeiul prezentei directive, indică cu claritate faptul că soiul a fost modificat genetic și identifică organismele modificate genetic.CAPITOLUL 5

SCUTIRI

Articolul 10

Circulația locală

(1)  Statele membre pot scuti:

(a) de la aplicarea articolului 9 alineatul (1) pe micii producători a căror producție și vânzare de material de înmulțire și plantare fructifer sunt în totalitate destinate utilizării finale de către persoane de pe piața locală care nu sunt implicate profesional în producția de plante („circulație locală”);

(b) de controalele și inspecțiile oficiale prevăzute la articolul 13, circulația locală de material de înmulțire și de plantare fructifer produse de astfel de persoane scutite.

(2)  Normele de punere în aplicare privind alte cerințe privind scutirile menționate la alineatul (1) al prezentului articol, în special în ceea ce privește noțiunile de „mici producători” și de „piață locală”, precum și privind procedurile aferente, pot fi adoptate în conformitate cu procedura menționată la articolul 19 alineatul (2).

Articolul 11

Dificultăți temporare de furnizare

În cazul unor dificultăți temporare de furnizare de material de înmulțire și plantare fructifer care îndeplinesc cerințele stabilite în prezenta directivă datorate unor catastrofe naturale sau unor circumstanțe neprevăzute, pot fi adoptate, în conformitate cu procedura menționată la articolul 19 alineatul (2), măsuri care să permită comercializarea acestor produse în condiții mai puțin stricte.CAPITOLUL 6

MATERIAL DE ÎNMULȚIRE ȘI PLANTARE FRUCTIFER PRODUS ÎN ȚĂRI TERȚE

Articolul 12

(1)  În conformitate cu procedura menționată la articolul 19 alineatul (2), se hotărăște dacă materialul de înmulțire și plantare fructifer produs într-o țară terță și prezentând aceleași garanții în ceea ce privește obligațiile furnizorului, identitatea, caracteristicile, aspectele fitosanitare, mediul de cultură, ambalajul, modalitățile de inspectare, marcarea și sigilarea este echivalent, din aceste puncte de vedere, cu materialul de înmulțire și plantare fructifer produs în Comunitate și conform cu cerințele și condițiile stabilite în prezenta directivă.

(2)  Până la adoptarea deciziei menționate la alineatul (1), statele membre pot aplica, până la ►M3  31 decembrie 2022 ◄ și fără a aduce atingere dispozițiilor Directivei 2000/29/CE, condiții cel puțin echivalente cu cele indicate, temporar sau permanent, prin cerințele specifice adoptate în temeiul articolului 4, în ceea ce privește importul de material de înmulțire și de plantare fructifer provenind dintr-o țară terță. În cazul în care asemenea condiții nu sunt prevăzute în cerințele specifice, condițiile care se aplică importului trebuie să fie cel puțin echivalente cu cele aplicabile producției în statul membru în cauză.

În conformitate cu procedura menționată la articolul 19 alineatul (2), data menționată la primul paragraf al prezentului alineat poate fi prelungită pentru diferite țări terțe, până la adoptarea deciziei menționate la alineatul (1) al prezentului articol.

Materialul de înmulțire și plantare fructifer importat de către un stat membru conform unei decizii luate de acel stat membru în temeiul primului paragraf nu este supus, în ceea ce privește elementele menționate la alineatul (1), niciunei restricții de comercializare în celelalte state membre.CAPITOLUL 7

MĂSURI DE CONTROL

Articolul 13

Inspecția oficială

(1)  Statele membre se asigură că materialul de înmulțire și plantare fructifer este inspectat în mod oficial pe parcursul producției și al comercializării, în vederea verificării respectării cerințelor și condițiilor stabilite în prezenta directivă. În acest scop, organismul oficial competent are, la orice oră rezonabilă, acces liber la toate spațiile furnizorilor.

(2)  Organismele oficiale competente pot, în conformitate cu legislația lor națională, să își delege atribuțiile menționate în prezenta directivă, spre aplicare sub autoritatea și sub supravegherea lor, oricărei persoane juridice de drept public sau privat care, în baza statutului său aprobat oficial, are numai îndatoriri de interes public specifice, cu condiția ca această persoană juridică și membrii săi să nu aibă niciun interes personal în rezultatul măsurilor pe care le iau.

În conformitate cu procedura menționată la articolul 19 alineatul (2), poate fi autorizată oricare altă persoană juridică înființată în numele unui organism oficial competent și care acționează sub autoritatea și sub supravegherea acestui organism, cu condiția ca această persoană juridică să nu aibă niciun interes personal în rezultatul măsurilor pe care le ia.

Statele membre comunică Comisiei organismele lor oficiale competente. Comisia transmite această informație celorlalte state membre.

(3)  Norme detaliate pentru aplicarea alineatului (1) se adoptă în conformitate cu procedura menționată la articolul 19 alineatul (2). Aceste norme sunt proporționale cu categoria materialului vizat.

Articolul 14

Monitorizarea din partea Comunității

(1)  În statele membre se efectuează încercări sau, după caz, teste pe eșantioane, pentru a se verifica dacă materialul de înmulțire sau plantare fructifer îndeplinește cerințele și condițiile prezentei directive, inclusiv cele fitosanitare. Comisia poate organiza controale ale verificărilor, efectuate de reprezentanți ai statelor membre și ai Comisiei.

(2)  În cadrul Comunității se efectuează teste și încercări comparative comunitare pentru controlul ulterior al eșantioanelor de material de înmulțire sau de plante fructifere introduse pe piață în conformitate cu normele obligatorii sau facultative ale prezentei directive, inclusiv cele fitosanitare. Testele și încercările comparative pot include următoarele:

 materialul de înmulțire sau plantare fructifer produs în țări terțe;

 materialul de înmulțire sau plantare fructifer adecvat agriculturii ecologice;

 materialul de înmulțire sau plantare fructifer comercializat în cadrul măsurilor de conservare a diversității genetice.

(3)  Testele și încercările comparative menționate la alineatul (2) sunt utilizate pentru armonizarea metodelor tehnice de control al materialului de înmulțire și de plantare fructifer și pentru controlul respectării condițiilor pe care trebuie să le îndeplinească materialul.

(4)  Comisia, acționând în conformitate cu procedura menționată la articolul 19 alineatul (2), adoptă măsurile necesare efectuării testelor și încercărilor comparative. Comisia informează comitetul menționat la articolul 19 alineatul (2) cu privire la măsurile tehnice de efectuare a testelor și încercărilor și la rezultatele acestora. În cazul în care survin probleme fitosanitare, Comisia informează Comitetul permanent fitosanitar.

(5)  Comunitatea poate acorda o contribuție financiară pentru efectuarea testelor și încercărilor prevăzute la alineatele (2) și (3).

Contribuția financiară este acordată în limita creditelor anuale alocate de autoritatea bugetară.

(6)  Testele și încercările care pot beneficia de o contribuție financiară comunitară și normele detaliate privind acordarea contribuției sunt stabilite în conformitate cu procedura menționată la articolul 19 alineatul (2).

(7)  Testele și verificările prevăzute la alineatele (2) și (3) pot fi efectuate numai de către autoritățile de stat sau de către persoanele juridice care acționează sub responsabilitatea statului.

Articolul 15

Controalele comunitare în statele membre

(1)  Experții Comisiei, în colaborare cu organismele oficiale competente din statele membre, pot să efectueze controale la fața locului în măsura în care acestea sunt necesare pentru asigurarea aplicării uniforme a prezentei directive și, în special, pentru a verifica dacă furnizorii respectă efectiv cerințele acesteia. Statul membru pe teritoriul căruia se efectuează un control acordă experților tot sprijinul necesar astfel încât aceștia să-și poată îndeplini sarcinile. Comisia informează statele membre cu privire la rezultatele cercetărilor efectuate.

(2)  Normele de aplicare a alineatului (1) sunt adoptate în conformitate cu procedura menționată la articolul 19 alineatul (2).

Articolul 16

Activitatea de supraveghere a statelor membre

(1)  Statele membre se asigură că materialul de înmulțire și plantare fructifer produs pe teritoriul lor și destinat comercializării respectă cerințele prezentei directive.

(2)  În cazul în care, în timpul inspecției oficiale menționate la articolul 13 sau al încercărilor menționate la articolul 14, se constată că materialul de înmulțire sau plantare fructifer comercializat nu respectă cerințele prezentei directive, organismul oficial competent din statul membru respectiv ia toate măsurile necesare pentru a asigura respectarea cerințelor respective sau, dacă nu este posibil, pentru interzicerea comercializării, în interiorul Comunității, a materialului de înmulțire sau plantare fructifer în cauză.

(3)  În cazul în care se constată că materialul de înmulțire sau plantare fructifer comercializat de către un anumit furnizor nu respectă cerințele și condițiile stabilite în prezenta directivă, statul membru respectiv asigură luarea măsurilor necesare împotriva furnizorului respectiv. În cazul în care acelui furnizor i se interzice să comercializeze material de înmulțire și plantare fructifer, statul membru informează Comisia și organismele competente naționale din statele membre cu privire la aceasta.

(4)  Toate măsurile luate în temeiul alineatului (3) sunt revocate de îndată ce se stabilește cu destulă certitudine că materialul de înmulțire sau plantare fructifer destinat comercializării de către furnizor va respecta, în viitor, cerințele și condițiile stabilite în prezenta directivă.CAPITOLUL 8

DISPOZIȚII GENERALE ȘI FINALE

Articolul 17

Clauza de liberă circulație

(1)  Materialul de înmulțire și plantare fructifer care respectă cerințele și condițiile stabilite în prezenta directivă nu este supus niciunei restricții de comercializare în ceea ce privește furnizorul, aspectele fitosanitare, mediul de cultură și modalitățile de inspectare, în afara celor prevăzute în prezenta directivă.

(2)  În ceea ce privește materialul de înmulțire și plantare fructifer din genurile și speciile menționate în anexa I, statele membre se abțin să impună condiții mai stricte sau alte restricții de comercializare decât cele prevăzute în prezenta directivă sau în cadrul cerințelor specifice stabilite în temeiul articolului 4 sau decât cele existente la 28 aprilie 1992, după caz.

Articolul 18

Modificări și adaptarea anexelor

Comisia poate modifica anexa I, în conformitate cu procedura menționată la articolul 19 alineatul (3), în scopul adaptării acesteia la evoluțiile științifice și tehnice.

Articolul 19

Comitetul

▼M2

(1)  Comisia este asistată de Comitetul permanent pentru plante, animale, produse alimentare și hrană pentru animale, instituit prin articolul 58 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 178/2002 al Parlamentului European și al Consiliului ( 1 ). Acest comitet este un comitet în sensul Regulamentului (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului ( 2 ).

▼B

(2)  Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolele 4 și 7 din Decizia 1999/468/CE.

Perioada prevăzută la articolul 4 alineatul (3) din Decizia 1999/468/CE se stabilește la o lună.

(3)  Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolele 5 și 7 din Decizia 1999/468/CE.

Perioada prevăzută la articolul 5 alineatul (6) din Decizia 1999/468/CE se stabilește la trei luni.

(4)  Comitetul își adoptă regulamentul de procedură.

Articolul 20

Transpunerea

(1)  Statele membre adoptă și publică, până cel târziu la 31 martie 2010, actele cu putere de lege și actele administrative necesare pentru a se conforma articolului 1 alineatele (2) și (3), articolelor 2, 3, 5, 6, articolului 7 alineatele (2)-(4), articolului 9 alineatul (3), articolului 12 alineatul (2), articolului 13 alineatul (1) și articolelor 16 și 21. Statele membre comunică de îndată Comisiei textele acestor acte, precum și un tabel de corespondență între respectivele acte și prezenta directivă.

Statele membre aplică actele respective începând cu 30 septembrie 2012.

(2)  Atunci când statele membre adoptă actele respective, ele conțin o trimitere la prezenta directivă sau sunt însoțite de o asemenea trimitere la data publicării lor oficiale. De asemenea, actele conțin o mențiune potrivit căreia trimiterile din actele cu putere de lege și din actele administrative în vigoare la directiva abrogată prin prezenta directivă se interpretează ca trimiteri la prezenta directivă. Statele membre stabilesc modalitatea de efectuare a acestei trimiteri și modul în care se formulează această mențiune.

(3)  Statele membre comunică Comisiei textele principalelor dispoziții de drept intern pe care le adoptă în domeniul reglementat de prezenta directivă.

Articolul 21

Măsuri tranzitorii

Statele membre pot permite, până la 31 decembrie 2018 comercializarea pe teritoriul lor a materialului de înmulțire și a materialului de plantare fructifer care au fost preluate de la plante parentale existente înainte de 30 septembrie 2012 și care au fost certificate oficial sau care îndeplinesc condițiile pentru a fi calificate drept material CAC înainte de 31 decembrie 2018. Atunci când sunt comercializate, materialul de înmulțire sau materialul de plantare fructifer de acest tip sunt identificate printr-o referire pe etichetă și/sau în document la prezentul articol. După data de 31 decembrie 2018, materialul de înmulțire și materialul de plantare fructifer pot fi comercializate dacă sunt îndeplinite cerințele prezentei directive.

Articolul 22

Abrogare

(1)  Directiva 92/34/CEE, astfel cum a fost modificată prin actele enumerate în anexa II partea A, se abrogă începând cu 30 septembrie 2012, fără a aduce atingere obligațiilor statelor membre privind termenele de transpunere în dreptul intern și de aplicare a directivelor menționate în anexa II partea B.

(2)  Trimiterile la directiva abrogată se interpretează ca trimiteri la prezenta directivă și se citesc în conformitate cu tabelul de corespondență din anexa III.

Articolul 23

Intrare în vigoare

Prezenta directivă intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Articolul 24

Prezenta directivă se adresează statelor membre.
ANEXA I

Lista genurilor și speciilor cărora li se aplică prezenta directivă

Castanea sativa Mill.

Citrus L.

Corylus avellana L.

Cydonia oblonga Mill.

Ficus carica L.

Fortunella Swingle

Fragaria L.

Juglans regia L.

Malus Mill.

Olea europaea L.

Pistacia vera L.

Poncirus Raf.

Prunus amygdalus Batsch

Prunus armeniaca L.

Prunus avium (L.) L.

Prunus cerasus L.

Prunus domestica L.

Prunus persica (L.) Batsch

Prunus salicina Lindley

Pyrus L.

Ribes L.

Rubus L.

Vaccinium L.
ANEXA II

PARTEA A

Directiva abrogată cu modificările ei succesive

(la care se face referire la articolul 22)Directiva 92/34/CEE a Consiliului

(JO L 157, 10.6.1992, p. 10)

 

Decizia 93/401/CEE a Comisiei

(JO L 177, 21.7.1993, p. 28)

 

Decizia 94/150/CE a Comisiei

(JO L 66, 10.3.1994, p. 31)

 

Decizia 95/26/CE a Comisiei

(JO L 36, 16.2.1995, p. 36)

 

Decizia 97/110/CE a Comisiei

(JO L 39, 8.2.1997, p. 22)

 

Decizia 1999/30/CE a Comisiei

(JO L 8, 14.1.1999, p. 30)

 

Decizia 2002/112/CE a Comisiei

(JO L 41, 13.2.2002, p. 44)

 

Regulamentul (CE) nr. 806/2003 al Consiliului

(JO L 122, 16.5.2003, p. 1)

Doar punctul 7 al anexei II și punctul 28 al anexei III

Directiva 2003/61/CE a Consiliului

(JO L 165, 3.7.2003, p. 23)

Doar articolul 1 alineatul (5)

Directiva 2003/111/CE a Comisiei

(JO L 311, 27.11.2003, p. 12)

 

Decizia 2005/54/CE a Comisiei

(JO L 22, 26.1.2005, p. 16)

 

Decizia 2007/776/CE a Comisiei

(JO L 312, 30.11.2007, p. 48)

 

PARTEA B

Lista termenelor de transpunere în dreptul intern și de punere în aplicare

(la care se face referire la articolul 22)Directivă

Termen de transpunere

Data punerii în aplicare

92/34/CEE

31 decembrie 1992

31 decembrie 1992 (1)

2003/61/CE

10 octombrie 2003

 

2003/111/CE

31 octombrie 2004

 

(1)   În ceea ce privește articolele 5-11, articolele 14, 15, 17, 19 și 24, data de aplicare pentru fiecare gen sau specie menționată în anexa II este stabilită în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 21, odată cu întocmirea fișei menționate la articolul 4 [a se vedea articolul 26 alineatul (2) din Directiva 92/34/CEE].
ANEXA IIITabel de corespondență

Directiva 92/34/CEE

Prezenta directivă

Articolul 1 alineatul (1)

Articolul 1 alineatul (1)

Articolul 1 alineatul (2)

Articolul 1 alineatul (3)

Articolul 18 modificat

Articolul 1 alineatele (2) și (3)

Articolul 2

Articolul 1 alineatul (4)

Articolul 3 literele (a) și (b)

Articolul 2 alineatele (1) și (2)

Articolul 2 alineatele (3) și (4)

Articolul 3 literele (c)-(f)

Articolul 2 alineatele (5)-(8) modificate

Articolul 3 literele (g)-(h)

Articolul 3 literele (i)-(j)

Articolul 2 alineatele (9)-(10) modificate

Articolul 3 litera (k) punctele (i) și (ii)

Articolul 2 alineatul (11)

Articolul 3 (k) în parte

Articolul 13 alineatul (2) modificat

Articolul 3 literele (l)-(m)

Articolul 2 alineatele (12) și (13)

Articolul 3 litera (n)

Articolul 3 litera (o)

Articolul 2 alineatul (14)

Articolul 3 litera (p)

Articolul 4 alineatul (1)

Articolul 4 modificat

Articolul 4 alineatul (2)

Articolul 5

Articolul 5

Articolul 6

Articolul 6

Articolul 7

Articolul 15

Articolul 8 alineatele (1) și (2)

Articolul 3 alineatul (1) literele (a) și (b) modificate

Articolul 3 alineatul (2)

Articolul 3 alineatul (3)

Articolul 8 alineatul (3)

Articolul 3 alineatul (4) modificat

Articolul 9 alineatul (1)

Articolul 7 alineatul (1)

Articolul 7 alineatul (2)

Articolul 9 alineatul (2) punctele (i) și (ii)

Articolul 7 alineatul (3) literele (a) și (b) modificate

Articolul 9 alineatul (2) dispoziție finală

Articolul 7 alineatul (4) modificat

Articolul 9 alineatul (3)

Articolul 7 alineatul (5)

Articolul 9 alineatul (4)

Articolul 9 alineatul (5)

Articolul 7 alineatul (6)

Articolul 9 alineatul (6)

Articolul 7 alineatul (7)

Articolul 10 alineatele (1) și (2)

Articolul 8 alineatele (1) și (2) modificate

Articolul 10 alineatul (3)

Articolul 11

Articolul 9 modificat

Articolul 12

Articolul 10

Articolul 13

Articolul 11 modificat

Articolul 14

Articolul 17 alineatul (1)

Articolul 15

Articolul 17 alineatul (2) modificat

Articolul 16

Articolul 12

Articolul 17

Articolul 13 alineatul (1) modificat

Articolul 18

Articolul 13 alineatul (3) modificat

Articolul 19 alineatul (1)

Articolul 16 alineatul (2)

Articolul 19 alineatul (2)

Articolul 16 alineatul (3)

Articolul 19 alineatul (3)

Articolul 16 alineatul (4)

Articolul 20

Articolul 14

Articolul 21 alineatele (1) și (2)

Articolul 19 alineatele (1) și (2)

Articolul 21 alineatul (3)

Articolul 19 alineatul (4)

Articolul 22 alineatele (1) și (2)

Articolul 19 alineatele (1) și (3)

Articolul 23

Articolul 24 alineatul (1)

Articolul 16 alineatul (1)

Articolul 24 alineatul (2)

Articolul 25

Articolul 26

Articolul 20

Articolul 21

Articolul 22

Articolul 23

Articolul 27

Articolul 24

Anexa I

Anexa II

Anexa I

Anexele II și III( 1 ) Regulamentul (CE) nr. 178/2002 al Parlamentului European și al Consiliului din 28 ianuarie 2002 de stabilire a principiilor și a cerințelor generale ale legislației alimentare, de instituire a Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară și de stabilire a procedurilor în domeniul siguranței produselor alimentare (JO L 31, 1.2.2002, p. 1).

( 2 ) Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 februarie 2011 de stabilire a normelor și principiilor generale privind mecanismele de control de către statele membre al exercitării competențelor de executare de către Comisie (JO L 55, 28.2.2011, p. 13).