2008D0312 — RO — 17.04.2008 — 000.001


Acest document reprezintă un instrument de documentare, iar instituţiile nu îşi asumă responsabilitatea pentru conţinutul său.

►B

DECIZIA COMISIEI

din 5 martie 2008

de stabilire a formularului standard pentru supravegherea și controlul expedierilor de deșeuri radioactive și combustibil uzat, prevăzut de Directiva 2006/117/Euratom a Consiliului

[notificată cu numărul C(2008) 793]

(2008/312/Euratom)

(JO L 107, 17.4.2008, p.32)


rectificat prin

►C1

Rectificare, JO L 343, 23.12.2011, p. 149  (312/2008)
▼B

DECIZIA COMISIEI

din 5 martie 2008

de stabilire a formularului standard pentru supravegherea și controlul expedierilor de deșeuri radioactive și combustibil uzat, prevăzut de Directiva 2006/117/Euratom a Consiliului

[notificată cu numărul C(2008) 793]

(2008/312/Euratom)COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice,

având în vedere Directiva 2006/117/Euratom a Consiliului din 20 noiembrie 2006 privind supravegherea și controlul transferurilor de deșeuri radioactive și combustibil uzat ( 1 ), în special articolul 17 alineatul (2),

după obținerea avizului Comitetului consultativ instituit în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 21,

întrucât:

(1)

Comisia trebuie să stabilească un nou formular standard care să fie utilizat pentru expedierile de deșeuri radioactive și combustibil uzat, aflate sub incidența Directivei 2006/117/Euratom.

(2)

Noul formular standard trebuie să se aplice expedierilor de deșeuri radioactive și combustibil uzat între statele membre, precum și importurilor și exporturilor de astfel de deșeuri radioactive sau combustibil uzat în/din Comunitate și tranzitului acestora prin Comunitate dintr-o țară terță într-o altă țară terță.

(3)

Măsurile prevăzute de prezenta decizie sunt conforme cu avizul Comitetului consultativ instituit în conformitate cu procedura stabilită la articolul 21,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:Articolul 1

Formularul standard prevăzut în anexă se utilizează pentru orice expedieri de deșeuri radioactive sau combustibil uzat între statele membre sau în, din și prin Comunitate, aflate sub incidența Directivei 2006/117/Euratom.

Articolul 2

Formularul standard se comunică în format electronic, conform modelului prezentat de Comisie.

Articolul 3

Statele membre iau măsurile necesare pentru a se conforma prezentei decizii până la 25 decembrie 2008.

Articolul 4

Decizia 93/552/Euratom a Comisiei ( 2 ) se abrogă.

Articolul 5

Prezenta decizie se adresează statelor membre.
ANEXĂ

Formular standard pentru supravegherea și controlul expedierilor de deșeuri radioactive și combustibil uzat

(Directiva 2006/117/Euratom a Consiliului)

Note generale

Secțiunile de la A-1 la A-6: se completează pentru expedierile de deșeuri radioactive.

Secțiunile de la B-1 la B-6: se completează pentru expedierile de combustibil uzat (inclusiv combustibil uzat destinat depozitării finale și, ca atare, inclus în categoria deșeuri).

Secțiunea A-1 sau B-1 (Cerere de autorizare a expedierilor): se completează de către solicitant. Acesta este, în funcție de tipul de expediere:

 deținătorul, în cazul unei expedieri între statele membre (tip MM) sau al unui export din Comunitate într-o țară terță (tip ME);

 destinatarul, în cazul unui import în Comunitate dintr-o țară terță (tip IM);

 persoana responsabilă de expediere în statul membru prin care deșeurile radioactive sau combustibilul uzat intră în Comunitate, în cazul unui tranzit prin Comunitate (tip TT).

Secțiunea A-2 sau B-2 (Confirmare de primire a cererii): se completează de către autoritățile competente implicate. Acestea sunt – în funcție de tipul de expediere – autoritățile competente ale statului:

 de origine, în cazul unei expedieri de tip MM sau ME;

 de destinație, în cazul unei expedieri de tip IM;

 prin care expedierea intră prima dată în Comunitate, în cazul unei expedieri de tip TT,

precum și toate autoritățile competente ale statelor membre de tranzit, după caz.

Secțiunea A-3 sau B-3 (Refuzul sau acordul): se completează de către toate autoritățile competente implicate.

Secțiunea A-4a/A-4b sau B-4a/B-4b (Autorizarea sau refuzul expedierii): se completează de către autoritatea competentă responsabilă de emiterea autorizației. Aceasta este – în funcție de tipul de expediere – autoritatea competentă:

 a statului membru de origine, în cazul expedierilor de tip MM și ME;

 a statului membru de destinație, în cazul expedierilor de tip IM; sau

 a primului stat membru de tranzit, prin care expedierea intră în Comunitate, în cazul expedierilor de tip TT.

Secțiunea A-5 sau B-5 (Descrierea încărcăturii/Lista coletelor): se completează de către solicitantul indicat la secțiunea A-1 sau B-1.

Secțiunea A-6 sau B-6 (Confirmare de primire a expedierii): se completează de către destinatar (în cazul expedierilor de tip MM și IM), de către deținător (în cazul expedierilor de tip ME) sau de către persoana responsabilă de expediere (în cazul expedierilor de tip TT).

Nr. de înregistrare:(Se completează de către autoritatea competentă responsabilă de emiterea autorizației de expediere)SECȚIUNEA A-1Cerere de autorizare a expedierii (expedierilor) dedeșeuri radioactive1.Tipul expedierii (marcați căsuța corespunzătoare):Tip MM: Expediere între statele membre (prin unul sau mai multe state membre sau țări terțe)Tip IM: Import în ComunitateTip ME: Export din ComunitateTip TT: Tranzit prin Comunitate2.Cerere de autorizare pentru (marcați căsuța corespunzătoare):o singură expedierePerioada planificată de efectuare:mai multe expedieri: număr (planificat)Perioada planificată de efectuare:3.Nu se aplică.Expediere (Expedieri) de tip MM prin una sau mai multe țări terțe:Punctul de frontieră la ieșire din Comunitate (*):Punctul de frontieră la intrare într-o țară terță (*) (prima țară traversată):Punctul de frontieră la ieșire dintr-o țară terță (*) (ultima țară traversată):Punctul de frontieră la revenire în Comunitate (*):(*) Aceste puncte de frontieră trebuie să fie identice pentru toate expedierile acoperite prin prezenta cerere, cu excepția cazului în care este convenit altfel de autoritățile competente.4.Solicitant (denumirea comercială):Deținător (pentru tipurile MM, ME)Destinatar (pentru tipul IM)Altul (pentru tipul TT) precizațiAdresa:Codul poștal:Localitatea:Țara:Tel.:Fax:E-mail:Persoană de contact: Dl/Dna5.Locul în care sunt ținute deșeurile radioactive înainte de expediere (denumirea comercială):Adresa:Codul poștal:Localitatea:Țara:Tel.:Fax:E-mail:Persoană de contact: Dl/Dna6.Destinatar (denumirea comercială):Adresa:Codul poștal:Localitatea:Țara:Tel.:Fax:E-mail:Persoană de contact: Dl/Dna7.Locul în care sunt ținute deșeurile radioactive după expediere (denumirea comercială):Adresa:Codul poștal:Localitatea:Țara:Tel.:Fax:E-mail:Persoană de contact: Dl/Dna

8.Natura deșeurilor radioactive:Caracteristici fizico-chimice (marcați căsuța corespunzătoare):solide, lichide, gazoase, altele (de exemplu fisionabile, cu dispersabilitate redusă, …), precizațiRadionuclizi principali:Activitate alfa maximă: pe expediere (GBq) pe colet (GBq)Activitate beta/gama maximă: pe expediere (GBq) pe colet (GBq)Activitate alfa totală (GBq):Activitate beta/gama totală (GBq)(Valorile de mai sus sunt estimative dacă cererea acoperă mai multe expedieri)9.Număr total de colete:Masa totală netă a expedierii (kg):Masa totală brută a expedierii (kg):(Valorile de mai sus sunt estimative dacă cererea acoperă mai multe expedieri)Descrierea încărcăturii:pungi de plastic, butoaie metalice (m3): , container de transport conform ISO (m3): , altele, precizațiTip de colet (1) (dacă se cunoaște):Mijloace de identificare a coletelor (dacă este folosită etichetarea se anexează modelul):(1) În conformitate cu Reglementările privind transportul în siguranță al materialelor radioactive, Ediția 2005, Cerințe de securitate nr. TS-R-1, AIEA, Viena, 2005.10.Tipul de activitate din care provin deșeurile radioactive (marcați căsuța corespunzătoare):medicină, cercetare, industrie (nenucleară), industrie nucleară, altă activitate (precizați):11.Scopul expedierii:Returnarea deșeurilor radioactive după (re)tratarea sau reprocesarea combustibilului uzatReturnarea deșeurilor radioactive după tratarea deșeurilor radioactiveTratare, de exemplu (re)ambalare, condiționare, reducerea volumuluiStocare intermediarăReturnarea după stocare intermediarăDepozitare finalăAlte scopuri (precizați):

13.Lista cronologică a țărilor implicate în expediere (prima țară este cea în care sunt ținute deșeurile radioactive, iar ultima este țara de destinație)1.3.5.7.2.4.6.8.14.În conformitate cu dispozițiile Directivei 2006/117/Euratom, subsemnatul:1. solicit autorizație de expediere a deșeurilor radioactive descrise mai sus;și2. atest că informațiile menționate anterior sunt corecte, conform cunoștințelor mele și că expedierea (expedierile) se va (vor) efectua în conformitate cu toate dispozițiile legale aplicabile;și3. (*) (În cazul expedierii de tip MM sau ME) mă angajez să preiau înapoi deșeurile radioactive dacă expedierea (expedierile) nu se poate (pot) efectua sau dacă nu se pot îndeplini condițiile de expediere;sau(*) (În cazul expedierii de tip IM sau TT) anexez la prezenta dovada că destinatarul a încheiat cu deținătorul de deșeuri radioactive situat în țara terță un acord care a fost acceptat de autoritatea competentă din țara terță, în temeiul căruia deținătorul din țara terță va prelua înapoi deșeurile radioactive dacă expedierea (expedierile) nu se poate (pot) efectua sau dacă nu se pot îndeplini condițiile de expediere, cu excepția cazului în care se pot lua măsuri alternative sigure.(Data și locul)Ștampila(Semnătura)(*) Afirmațiile marcate cu asterisc se exclud reciproc: se elimină, după caz, răspunsul incorect.

Nr. de înregistrare:(Se completează de către autoritatea competentă responsabilă de emiterea autorizației de expediere)SECȚIUNEA A-2Confirmare de primire a cererii de expediere de deșeuri radioactive – Solicitare de informații lipsă15.Denumirea autorității competente responsabile de emiterea autorizației:Stat membru:de origine (1), de destinație (2), prin care expedierea intră prima dată în Comunitate (3)Adresa:Codul poștal:Localitatea:Țara:Tel.:Fax:E-mail:Persoană de contact: Dl/DnaData primirii/înregistrării: (zz/ll/aaaa)(1) În cazul expedierilor de tip MM sau ME.(2) În cazul expedierilor de tip IM.(3) În cazul expedierilor de tip TT.16.Denumirea autorității competente implicate:Statul membru sau țara (marcați căsuța corespunzătoare) de destinație, de tranzit, prin care expedierea intră prima dată în Comunitate sau de origine (1):Adresa:Codul poștal:Localitatea:Țara:Tel.:Fax:E-mail:Persoană de contact: Dl/Dna(1) Deși directiva nu o prevede, țara de origine poate fi consultată, în mod facultativ, în cazul expedierilor de tip TT sau IM.17.În conformitate cu dispozițiile Directivei 2006/117/Euratom, consider prin prezenta că cererea din (zz/ll/aaaa), primită la (zz/ll/aaaa)(a) (*) nu este completată corespunzător și solicit următoarele informații lipsă:[Anexați lista completă de informații(elemente) lipsă, dacă spațiul nu este suficient](Data și locul)(Ștampila)(Semnătura)(b) (*) este completată corespunzător și confirm primirea acesteia.(Data și locul)(Ștampila)(Semnătura)(*) Afirmațiile marcate cu asterisc se exclud reciproc: se elimină, după caz, răspunsul incorect.

Nr. de înregistrare:(Se completează de către autoritatea competentă responsabilă de emiterea autorizației de expediere)SECȚIUNEA A-3Refuzul sau acordul autorităților competente implicate pentru expedierea de deșeuri radioactive18.Denumirea autorității competente implicate:Statul membru sau țara (marcați și completați căsuța corespunzătoare):de origine (1), de destinație (2), de tranzit (3)Adresa:Codul poștal:Localitatea:Țara:Tel.:Fax:E-mail:Persoană de contact: Dl/Dna(1) Deși directiva nu o prevede, țara de origine poate fi consultată, în mod facultativ, în cazul expedierilor de tip TT sau IM.(2) În cazul expedierilor de tip MM sau ME.(3) În cazul expedierilor de tip MM, IM, ME sau TT, dacă sunt implicate unul sau mai multe state membre de tranzit.19.(*) Termen limită general de aprobare automată (zz/ll/aaaa)(*) Solicitarea unei perioade suplimentare de cel mult o lună, termen limită prelungit de aprobare automată: (zz/ll/aaaa)(Data și locul)(Ștampila)(Semnătura)(*) Afirmațiile marcate cu asterisc se exclud reciproc: se elimină, după caz, răspunsul incorect.20.În conformitate cu dispozițiile Directivei 2006/117/Euratom, subsemnatul:(*) refuz eliberarea acordului din următoarele motive (anexați lista completă de motive, dacă spațiul nu este suficient):(Data și locul)(Ștampila)(Semnătura)(*) aprob eliberarea acordului în următoarele condiții (anexați lista completă, dacă spațiul nu este suficient):(Data și locul)(Ștampila)(Semnătura)(*) Afirmațiile marcate cu asterisc se exclud reciproc: se elimină, după caz, răspunsul incorect.

Nr. de înregistrare:(Se completează de către autoritatea competentă responsabilă de emiterea autorizației de expediere)SECȚIUNEA A-4aAutorizație de expediere de deșeuri radioactive21.Denumirea autorității competente responsabile de emiterea autorizației de expediere:Statul membru (completați și marcați căsuța corespunzătoare):de origine, de destinație sau, prin care deșeurile intră în ComunitateAdresa:Codul poștal:Localitatea:Țara:Tel.:Fax:E-mail:Persoană de contact: Dl/Dna22.Lista cronologică a aprobărilor și/sau a refuzurilor țărilor implicate în expediereStatul membru/țaraAprobare?Lista condițiilor pentru aprobare, dacă existăReferința la documentele anexate1.DA/NU (*)2.DA/NU (*)3.DA/NU (*)4.DA/NU (*)5.DA/NU (*)6.DA/NU (*)7.DA/NU (*)8.DA/NU (*)(*) Afirmațiile marcate cu asterisc se exclud reciproc; se elimină, după caz, răspunsul incorect.23.Decizia adoptată și înregistrată în prezenta secțiune a fost luată în conformitate cu dispozițiile Directivei 2006/117/Euratom (1).Autoritățile competente ale țărilor implicate sunt informate asupra faptului căo singură expediere (*)mai multe expedieri (*)de deșeuri radioactive, astfel cum au fost descrise în secțiunea A-1, a(u) fostAUTORIZATĂ (AUTORIZATE)Data expirării autorizației: (zz/ll/aaaa)(Data și locul)(Ștampila)(Semnătura)(*) Afirmațiile marcate cu asterisc se exclud reciproc; se elimină, după caz, răspunsul incorect.(1) Prin prezenta autorizație nu se diminuează în niciun fel responsabilitatea deținătorului, a transportatorului, a proprietarului, a destinatarului sau a oricărei alte persoane fizice sau juridice implicate în expediere.

Nr. de înregistrare:(Se completează de către autoritatea competentă responsabilă de emiterea autorizației de expediere)SECȚIUNEA A-4bRefuzul expedierii de deșeuri radioactive24.Denumirea autorității competente responsabile de emiterea refuzului de expediere:Statul membru (completați și marcați căsuța corespunzătoare):de origine, de destinație, de tranzit sau prin care deșeurile intră în ComunitateAdresa:Codul poștal:Localitatea:Țara:Tel.:Fax:E-mail:Persoană de contact: Dl/Dna25.Lista cronologică a aprobărilor și/sau a refuzurilor țărilor implicateStatul membru/țaraAprobare?Lista condițiilor pentru aprobare, dacă există, sau motivele de refuzReferința la documentele anexate1.DA/NU (*)2.DA/NU (*)3.DA/NU (*)4.DA/NU (*)5.DA/NU (*)6.DA/NU (*)7.DA/NU (*)8.DA/NU (*)Decizia adoptată și înregistrată în prezenta secțiune a fost luată în conformitate cu dispozițiile Directivei 2006/117/Euratom.Autoritățile competente ale țărilor implicate sunt informate asupra faptului căo singură expediere (*)mai multe expedieri (*)de deșeuri radioactive, astfel cum au fost descrise în secțiunea A-1, a(u) fostREFUZATĂ (REFUZATE)(Data și locul)(Ștampila)(Semnătura)(*) Afirmațiile marcate cu asterisc se exclud reciproc: se elimină, după caz, răspunsul incorect.

Nr. de înregistrare:(Se completează de către autoritatea competentă responsabilă de emiterea autorizației de expediere)SECȚIUNEA A-5Descrierea încărcăturii de deșeuri radioactive și lista coletelor26.Solicitant (Denumirea comercială):Deținător, Destinatar, Altul, precizați:Adresa:Codul poștal:Localitatea:Țara:Tel.:Fax:E-mail:Persoană de contact: Dl/Dna27.Data expirării autorizației (zz/ll/aaaa) care acoperăo singură expediere saumai multe expedieri, numărul de serie al expedierii:28.Natura deșeurilor radioactiveCaracteristici fizico-chimice (marcați căsuța corespunzătoare):solide,lichide,gazoase,altele (de exemplu fisionabile, cu dispersabilitate redusă), precizați:Radionuclizi principali:Activitate alfa maximă pe colet (GBq):Activitate beta/gama maximă pe colet (GBq):Activitate alfa totală (GBq):Activitate beta/gama totală (GBq):29.(*) Numărul de identificare(*) Tip (1)(*) Masa brută (kg)(*) Masa netă (kg)(*) Activitate (GBq)Număr total:Total/tip:Total:Total:Total:(*) A se completa pentru fiecare colet; anexați o listă separată, dacă spațiul nu este suficient.(1) În conformitate cu Reglementările privind transportul în siguranță al materialelor radioactive, Ediția 2005, Cerințe de securitate TS-R-1, AIEA, Viena, 2005.30.Data trimiterii expedierii: (zz/ll/aaaa)Subsemnatul, certific prin prezenta că, după cunoștința mea, informațiile furnizate în prezenta secțiune (și în lista sau documentele anexate) sunt corecte.(Data și locul)(Ștampila)(Semnătura)

Nr. de înregistrare:(Se completează de către autoritatea competentă responsabilă de emiterea autorizației de expediere)SECȚIUNEA A-6Confirmare de primire a deșeurilor radioactive31.Destinatar (denumirea comercială):Adresa:Codul poștal:Localitatea:Țara:Tel.:Fax:E-mail:Persoană de contact: Dl/Dna32.Locul în care sunt ținute deșeurile radioactive după expediere (denumirea comercială):Adresa:Codul poștal:Localitatea:Țara:Tel.:Fax:E-mail:Persoană de contact: Dl/Dna33.Autorizație acordată pentru (marcați căsuța corespunzătoare):o singură expediere de tip MM sau IM,o singură expediere de tip ME sau TT,multe expedieri de tip MM sau IM, numărul de serie al expedierii: Aceasta este ultima expediere acoperită de autorizație: da numai multe expedieri de tip ME sau TT, numărul de serie al expedierii: Aceasta este ultima expediere acoperită de autorizație: da nu34.Nu se aplică.Expedieri de tip ME sau TT (prezenta rubrică se poate înlocui cu o declarație separată; completați referința la documentul anexat):Punctul de frontieră la intrare în țara terță de destinație sau de tranzit:Țara terță:Punctul de frontieră:35.În funcție de tipul de expediere, destinatarul trebuie să trimită confirmarea de primire împreună cu secțiunea A-5:tip MM sau IM: autorității competente din statul membru de destinație;tip ME sau TT: solicitantului (tip ME: deținătorului, tip TT: persoanei care răspunde de expediere în statul membru prin care deșeurile intră în Comunitate), indicat la rubrica 4 (secțiunea A-1).Data primirii deșeurilor radioactive: (zz/ll/aaaa)Data transmiterii confirmării de primire: (zz/ll/aaaa)Subsemnatul, în calitate de destinatar, certific prin prezenta că, după cunoștința mea, informațiile furnizate în prezenta secțiune (și în lista anexată) sunt corecte.(Data și locul)(Ștampila)(Semnătura)

36.Nu se aplică.Expedieri de tip ME sau TT: solicitantul trimite confirmarea de primire și, dacă este cazul, declarația destinatarului către autoritatea care a emis autorizația.1. Un destinatar situat în afara Uniunii Europene poate confirma primirea deșeurilor radioactive printr-o declarație sau un certificat care să conțină cel puțin informațiile specificate la rubricile 31-36.2. Autoritatea competentă care primește originalul confirmării de primire trebuie să trimită copii ale acesteia celorlalte autorități competente.3. Exemplarele originale ale secțiunilor A-5 și A-6 trebuie trimise în final autorității competente care a emis autorizația.4. În cazul expedierilor între state membre, autoritatea competentă a statului membru de origine sau prin care expedierea intră prima dată în Comunitate trebuie să trimită deținătorului o copie a confirmării de primire.Data transmiterii confirmării de primire (și a secțiunii A-5): (zz/ll/aaaa)Punctul de frontieră la ieșire din Comunitate:Țara:Punctul de frontieră:(Data și locul)(Ștampila)(Semnătura)

Nr. de înregistrare:(Se completează de către autoritatea competentă responsabilă de emiterea autorizației de expediere)SECȚIUNEA B-1Cerere de autorizare a expedierii (expedierilor) de combustibil uzat1.Tipul expedierii (marcați căsuța corespunzătoare):Tip MM: Expediere între statele membre (prin unul sau mai multe state membre sau țări terțe)Tip IM: Import în ComunitateTip ME: Export din ComunitateTip TT: Tranzit prin Comunitate2.Cerere de autorizare pentru (marcați căsuța corespunzătoare):o singură expedierePerioada planificată de efectuare:mai multe expedieri: număr (planificat)Perioada planificată de efectuare:3.Nu se aplică.Expediere (Expedieri) de tip MM prin una sau mai multe țări terțe:Punctul de frontieră la ieșire din Comunitate (*):Punctul de frontieră la intrare într-o țară terță (*) (prima țară traversată):Punctul de frontieră la ieșire dintr-o țară terță (*) (ultima țară traversată):Punctul de frontieră la revenire în Comunitate (*):(*) Aceste puncte de frontieră trebuie să fie identice pentru toate expedierile acoperite de cerere, cu excepția cazului în care este convenit altfel de autoritățile competente.4.Solicitant (denumirea comercială):Deținător (pentru tipurile MM, ME),Destinatar (pentru tipul IM),Altul (pentru tipul TT), precizați:Adresa:Codul poștalLocalitatea:Țara:Tel.:Fax:E-mail:Persoană de contact: Dl/Dna5.Locul în care este ținut combustibilul uzat înainte de expediere (denumirea comercială):Adresa:Codul poștalLocalitatea:Țara:Tel.:Fax:E-mail:Persoană de contact: Dl/Dna6.Destinatar (denumirea comercială):Adresa:Codul poștalLocalitatea:Țara:Tel.:Fax:E-mail:Persoană de contact: Dl/Dna7.Locul în care este ținut combustibilul uzat după expediere (denumirea comercială):Adresa:Codul poștalLocalitatea:Țara:Tel.:Fax:E-mail:Persoană de contact: Dl/Dna

8.Tipul de combustibil uzat:uraniu metalic,dioxid de uraniu,oxid mixt (MOX),altul, precizațiConținut fisionabil original:uraniu-235 (îmbogățire maximă %)MOX (îmbogățire nominală în uraniu %)(conținut maxim de plutoniu %)altul, precizațiGradul de ardere a combustibilului (valoare medie sau tipică): MW zile/tonă de metal greu9.Număr total de colete (de exemplu containere, …):Număr total de ansambluri/legături/elemente/bare (precizați):Masa totală netă (kg):Masa totală brută (kg):(Valorile de mai sus sunt estimative dacă cererea acoperă mai multe expedieri.)Descrierea încărcăturii (de exemplu containere):Tip de colet (1) (dacă se cunoaște):Conținutul maxim de combustibil uzat pe colet (kg):Mijloace de identificare a coletelor (dacă este folosită etichetarea se anexează modelul):(1) În conformitate cu Reglementările privind transportul în siguranță al materialelor radioactive, Ediția 2005, Cerințe de securitate TS-R-1, AIEA, Viena, 2005.10.Tipul de activitate din care a rezultat combustibilul uzat (marcați căsuța corespunzătoare):cercetare, energie nucleară comercială, altă activitate (precizați):11.Scopul expedierii de combustibil uzat:(Re)tratare sau reprocesareStocare intermediarăReturnare după stocare intermediarăDepozitare finalăAlte scopuri (precizați):

13.Lista cronologică a țărilor implicate în expedierea de combustibil uzat (prima țară este cea în care este ținut combustibilul uzat, iar ultima este țara de destinație)1.3.5.7.2.4.6.8.14.În conformitate cu dispozițiile Directivei 2006/117/Euratom, subsemnatul:1. solicit autorizație de expediere a combustibilului uzat descris mai sus;și2. atest că informațiile menționate anterior sunt corecte, conform cunoștințelor mele, și că expedierea (expedierile) se va (vor) efectua în conformitate cu toate dispozițiile legale aplicabile;și3. (*) (în cazul expedierii de tip MM sau ME) mă angajez să preiau înapoi combustibilul uzat dacă expedierea (expedierile) nu se poate (pot) efectua sau dacă nu se pot îndeplini condițiile de expediere;sau(*) (în cazul expedierii de tip IM sau TT) anexez la prezenta dovada că destinatarul a încheiat cu deținătorul combustibilului uzat situat în țara terță un acord care a fost acceptat de autoritatea competentă din țara terță, în temeiul căruia deținătorul din țara terță va prelua înapoi combustibilul uzat dacă expedierea (expedierile) nu se poate (pot) efectua sau dacă nu se pot îndeplini condițiile de expediere.(Data și locul)(Ștampila)(Semnătura)(*) Afirmațiile marcate cu asterisc se exclud reciproc: se elimină, după caz, răspunsul incorect.

Nr. de înregistrare:(Se completează de către autoritatea competentă responsabilă de emiterea autorizației de expediere)SECȚIUNEA B-2Confirmare de primire a cererii de expediere (expedieri) de combustibil uzat – Solicitare de informații lipsă15.Denumirea autorității competente responsabile de emiterea autorizației:Stat membru:de origine (1), de destinație (2), sau prin care combustibilul uzat intră prima dată în Comunitate (3)Adresa:Codul poștal:Localitatea:Țara:Tel.:Fax:E-mail:Persoană de contact: Dl/DnaData primirii/înregistrării: (zz/ll/aaaa)(1) În cazul expedierilor de tip MM sau ME.(2) În cazul expedierilor de tip IM.(3) În cazul expedierilor de tip IM sau TT.16.Denumirea autorității competente implicate:Statul membru sau țara (marcați căsuța corespunzătoare) de destinație, de tranzit, prin care expedierea intră prima dată în Comunitate sau de origine (1):Adresa:Codul poștal:Localitatea:Țara:Tel.:Fax:E-mail:Persoană de contact: Dl/Dna(1) Deși directiva nu o prevede, țara de origine poate fi consultată, în mod facultativ, în cazul expedierilor de tip TT sau IM.17.În conformitate cu dispozițiile Directivei 2006/117/Euratom, subsemnatul, consider prin prezenta că cererea din (zz/ll/aaaa), primită la (zz/ll/aaaa)(a) (*) nu este completată corespunzător și solicit următoarele informații lipsă:[anexați lista completă de informații (elemente) lipsă, dacă spațiul nu este suficient](Data și locul)(Ștampila)(Semnătura)(b) (*) este completată corespunzător și confirm primirea acesteia.(Data și locul)(Ștampila)(Semnătura)(*) Afirmațiile marcate cu asterisc se exclud reciproc: se elimină, după caz, răspunsul incorect.

Nr. de înregistrare:(Se completează de către autoritatea competentă responsabilă de emiterea autorizației de expediere)SECȚIUNEA B-3Refuzul sau acordul autorităților competente implicate pentru expedierea (expedierile) de combustibil uzat18.Denumirea autorității competente implicate:Statul membru sau țara (marcați și completați căsuța corespunzătoare):de origine (1), de destinație (2), de tranzit (3)Adresa:Codul poștal:Localitatea:Țara:Tel.:Fax:E-mail:Persoană de contact: Dl/Dna(1) Deși directiva nu o prevede, țara de origine poate fi consultată, în mod facultativ, în cazul expedierilor de tip TT sau IM.(2) În cazul expedierilor de tip MM sau ME.(3) În cazul expedierilor de tip MM, IM, ME sau TT, dacă sunt implicate unul sau mai multe state membre de tranzit.19.(*) Termen limită general de aprobare automată: (zz/ll/aaaa)(*) Solicitarea unei perioade suplimentare de cel mult o lună, termen limită prelungit de aprobare automată: (zz/ll/aaaa)(Data și locul)(Ștampila)(Semnătura)(*) Afirmațiile marcate cu asterisc se exclud reciproc: se elimină, după caz, răspunsul incorect.20.În conformitate cu dispozițiile Directivei 2006/117/Euratom, subsemnatul:(*) refuz eliberarea acordului din următoarele motive (anexați lista completă de motive, dacă spațiul nu este suficient):(Data și locul)(Ștampila)(Semnătura)(*) aprob eliberarea acordului în următoarele condiții (anexați lista completă, dacă spațiul nu este suficient):(Data și locul)(Ștampila)(Semnătura)(*) Afirmațiile marcate cu asterisc se exclud reciproc: se elimină, după caz, răspunsul incorect.

Nr. de înregistrare:(Se completează de către autoritatea competentă responsabilă de emiterea autorizației de expediere)SECȚIUNEA B-4aAutorizație de expediere de combustibil uzat21.Denumirea autorității competente responsabile de emiterea autorizației de expediere:Statul membru (completați și marcați căsuța corespunzătoare):de origine, de destinație, de tranzit sau prin care combustibilul uzat intră în ComunitateAdresa:Codul poștal:Localitatea:Țara:Tel.:Fax:E-mail:Persoană de contact: Dl/Dna22.Lista cronologică a aprobărilor și/sau a refuzurilor țărilor implicate în expediereStatul membru/țaraAprobare?Lista condițiilor pentru aprobare, dacă existăReferința la documentele anexate1.DA/NU (*)2.DA/NU (*)3.DA/NU (*)4.DA/NU (*)5.DA/NU (*)6.DA/NU (*)7.DA/NU (*)8.DA/NU (*)(*) Afirmațiile marcate cu asterisc se exclud reciproc: se elimină, după caz, răspunsul incorect.23.Decizia adoptată și înregistrată în prezenta secțiune a fost luată în conformitate cu dispozițiile Directivei 2006/117/Euratom (1).Autoritățile competente ale țărilor implicate sunt informate asupra faptului căo singură expediere (*)mai multe expedieri (*)de combustibil uzat, astfel cum a fost descris în secțiunea B-1, a(u) fostAUTORIZATĂ (AUTORIZATE)Data expirării autorizației: (zz/ll/aaaa)(Data și locul)(Ștampila)(Semnătura)(*) Afirmațiile marcate cu asterisc se exclud reciproc: se elimină, după caz, răspunsul incorect.(1) Prin prezenta autorizație nu se diminuează în niciun fel responsabilitatea deținătorului, a transportatorului, a proprietarului, a destinatarului sau a oricărei alte persoane fizice sau juridice implicate în expediere.

Nr. de înregistrare:(Se completează de către autoritatea competentă responsabilă de emiterea autorizației de expediere)SECȚIUNEA B-4bRefuzul expedierii (expedierilor) de combustibil uzat24.Denumirea autorității competente responsabile de emiterea refuzului de expediere:Statul membru (completați și marcați căsuța corespunzătoare):de origine, de destinație, de tranzit sau prin care combustibilul uzat intră în ComunitateAdresa:Codul poștal:Localitatea:Țara:Tel.:Fax:E-mail:Persoană de contact: Dl/Dna25.Lista cronologică a aprobărilor și/sau a refuzurilor țărilor implicateStatul membru/țaraAprobare?Lista condițiilor pentru aprobare, dacă există, sau motivele de refuzReferința la documentele anexate1.DA/NU (*)2.DA/NU (*)3.DA/NU (*)4.DA/NU (*)5.DA/NU (*)6.DA/NU (*)7.DA/NU (*)8.DA/NU (*)Decizia adoptată și înregistrată în prezenta secțiune a fost luată în conformitate cu dispozițiile Directivei 2006/117/Euratom.Autoritățile competente ale țărilor implicate sunt informate asupra faptului căo singură expediere (*)mai multe expedieri (*)de combustibil uzat, astfel cum a fost descris în secțiunea B-1, a(u) fostREFUZATĂ (REFUZATE)(Data și locul)(Ștampila)(Semnătura)(*) Afirmațiile marcate cu asterisc se exclud reciproc: se elimină, după caz, răspunsul incorect.

Nr. de înregistrare:(Se completează de către autoritatea competentă responsabilă de emiterea autorizației de expediere)SECȚIUNEA B-5Descrierea încărcăturii de combustibil uzat și lista coletelor26.Solicitant (denumirea comercială):Deținător, Destinatar, Altul, precizațiAdresa:Codul poștal:Localitatea:Țara:Tel.:Fax:E-mail:Persoană de contact: Dl/Dna27.Data expirării autorizației (zz/ll/aaaa), care acoperăo singură expediere,mai multe expedieri, numărul de serie al expedierii:28.Tipul de combustibil uzat:uraniu metalic,dioxid de uraniu,oxid mixt (MOX),altul, precizați:Conținut fisionabil original:uraniu-235 (îmbogățire maximă %)MOX (îmbogățire nominală în uraniu %)(conținut maxim de plutoniu %)altul, precizațiGradul de ardere a combustibilului (valoare medie sau tipică): MW zile/tonă de metal greuNumăr total de ansambluri/legături/elemente/bare (precizați):Conținutul maxim de combustibil uzat pe colet (kg):29.(*) Nr. de identificare(*) Tip (1)(*) Masa brută (kg)(*) Masa netă (kg)(*) Activitate (GBq)Număr total:Total/tip:Total:Total:Total:(*) A se completa pentru fiecare colet; anexați o listă separată, dacă spațiul nu este suficient.(1) În conformitate cu Reglementările privind transportul în siguranță al materialelor radioactive, Ediția 2005, Cerințe de securitate TS-R-1, AIEA, Viena, 2005.30.Data trimiterii expedierii: (zz/ll/aaaa)Subsemnatul, certific prin prezenta că, după cunoștința mea, informațiile furnizate în prezenta secțiune (și în lista sau documentele anexate) sunt corecte.(Data și locul)(Ștampila)(Semnătura)

Nr. de înregistrare:(Se completează de către autoritatea competentă responsabilă de emiterea autorizației de expediere)SECȚIUNEA B-6Confirmare de primire a combustibilului uzat31.Destinatar (denumirea comercială):Adresa:Codul poștal:Localitatea:Țara:Tel.:Fax:E-mail:Persoană de contact: Dl/Dna32.Locul în care este ținut combustibilul uzat după expediere (denumirea comercială):Adresa:Codul poștal:Localitatea:Țara:Tel.:Fax:E-mail:Persoană de contact: Dl/Dna33.Autorizație acordată pentru (marcați căsuța corespunzătoare):o singură expediere de tip MM sau IM,o singură expediere de tip ME sau TT,mai multe expedieri de tip MM sau IM, numărul de serie al expedierii: Aceasta este ultima expediere acoperită de autorizație: da numai multe expedieri de tip ME sau TT, numărul de serie al expedierii: Aceasta este ultima expediere acoperită de autorizație: da nu34.Nu se aplică.Pentru expedieri de tip ME sau TT (prezenta rubrică se poate înlocui cu o declarație separată, completați referința la documentul anexat):Punctul de frontieră la intrare în țara terță de destinație sau de tranzit:Țara terță:Punctul de frontieră:35.În funcție de tipul de expediere, destinatarul trebuie să trimită confirmarea de primire împreună cu secțiunea B-5:tip MM sau IM: autorității competente din statul membru de destinație;tip ME sau TT: solicitantului (tip ME: deținătorului, tip TT: persoanei care răspunde de expediere în statul membru prin care combustibilul uzat intră în Comunitate), indicat la rubrica 4 (secțiunea B-1).Data primirii combustibilului uzat: (zz/ll/aaaa)Data transmiterii confirmării de primire: (zz/ll/aaaa)Subsemnatul, în calitate de destinatar, certific prin prezenta că, după cunoștința mea, informațiile furnizate în prezenta secțiune (și în lista anexată) sunt corecte.(Data și locul)(Ștampila)(Semnătura)

36.Nu se aplică.Pentru expedieri de tip ME sau TT: solicitantul trimite confirmarea de primire și, dacă este cazul, declarația destinatarului către autoritatea care a emis autorizația.1. Un destinatar situat în afara Comunităților Europene poate confirma primirea combustibilului uzat printr-o declarație sau un certificat care să conțină cel puțin informațiile specificate la rubricile 31-36.2. Autoritatea competentă care primește originalul confirmării de primire trebuie să trimită copii ale acesteia celorlalte autorități competente.3. Exemplarele originale ale secțiunilor B-5 și B-6 trebuie trimise în final autorității competente care a emis autorizația.4. În cazul expedierilor între state membre, autoritatea competentă a statului membru de origine sau prin care expedierea intră prima dată în Comunitate trebuie să trimită deținătorului o copie a confirmării de primire.Data transmiterii confirmării de primire (și a secțiunii B 5): (zz/ll/aaaa)Punctul de frontieră la ieșirea din Comunitate:Țara:Punctul de frontieră:(Data și locul)(Ștampila)(Semnătura)

Note explicative pentru fiecare rubrică din formularul standard, secțiunile de la A-1 la A-6 și de la B-1 la B-6

Definiția unei cereri completate corespunzător: O cerere de autorizare a unei expedieri de deșeuri radioactive sau combustibil uzat este completată corespunzător în conformitate cu Directiva 2006/117/Euratom, dacă – în cazul expedierilor de deșeuri radioactive – fiecare rubrică din secțiunea A-1 sau – în cazul expedierilor de combustibil uzat – fiecare rubrică din secțiunea B-1 conține informațiile solicitate, fie prin marcarea căsuței adecvate, eliminarea (= tăierea) opțiunii care nu se aplică sau completarea datelor și a valorilor potrivite. În cazul unei cereri pentru mai multe expedieri, rubricile 8 și 9 pot conține valori estimative.

1. Solicitantul trebuie să completeze în mod corespunzător toate rubricile 1-14. La rubrica 1, marcați căsuța corespunzătoare pentru a defini tipul de expediere și completați punctele de frontieră adecvate în cazul în care în expediere sunt implicate țări terțe.

(a) Marcați tipul MM pentru expedierile între state membre, cu un tranzit eventual printr-unul sau mai multe alte state membre sau țări terțe.

(b) Marcați tipul IM pentru expedierile dintr-o țară terță într-un stat membru (= import în Comunitate), având în vedere că cererea trebuie să includă dovada că destinatarul a încheiat cu deținătorul situat în țara terță un acord care a fost acceptat de autoritatea competentă din țara terță respectivă, în temeiul căruia deținătorul trebuie să recupereze deșeurile radioactive sau combustibilul uzat atunci când expedierea nu poate sau nu trebuie finalizată.

(c) Marcați tipul ME pentru expedierile dintr-un stat membru într-o țară terță (= export din Comunitate); sau

(d) Marcați tipul TT pentru expedierile dintr-o țară terță într-o altă țară terță, cu tranzit printr-unul sau mai multe state membre, având în vedere că cererea trebuie să includă dovada că destinatarul situat în țara terță a încheiat cu deținătorul situat în țara terță un acord care a fost acceptat de autoritatea competentă din țara terță respectivă, în temeiul căruia deținătorul trebuie să recupereze deșeurile radioactive sau combustibilul uzat atunci când expedierea nu poate sau nu trebuie finalizată.

2. Marcând căsuța corespunzătoare, solicitantul trebuie să declare explicit dacă cererea acoperă numai o expediere într-o perioadă de timp (de exemplu 05/2010, 2009 sau 2010-2011) sau mai multe expedieri într-o perioadă de timp, care nu depășește trei ani de la data autorizației. Se poate trimite o singură cerere pentru mai multe expedieri, cu condiția îndeplinirii următoarelor condiții, în conformitate cu articolul 6 alineatul (2) din Directiva 2006/117/Euratom:

(a) deșeurile radioactive sau combustibilul uzat la care se referă prezintă, în esență, aceleași caracteristici fizice, chimice și radioactive; și

(b) expedierile se efectuează de la același deținător spre același destinatar și implică aceleași autorități competente; și

(c) în cazul în care expedierile presupun tranzitul prin țări terțe, un astfel de tranzit se realizează de la același punct de frontieră de intrare și/sau de ieșire în/din Comunitate și prin același (aceleași) punct(e) de frontieră a(le) țării sau țărilor terțe implicate, cu excepția cazului în care autoritățile competente implicate au convenit altfel.

3. Solicitantul trebuie să completeze punctele de frontieră corespunzătoare în cazul în care în expediere sunt implicate una sau mai multe țări terțe. Aceste puncte de frontieră trebuie să fie identice pentru toate expedierile acoperite de autorizație, cu excepția cazului în care este convenit altfel de către autoritățile competente.

4. Solicitantul trebuie să completeze denumirea sa comercială, adresa și detaliile de contact. Denumirea comercială este numele sub care o întreprindere își desfășoară activitatea în scopuri comerciale, deși denumirea juridică înregistrată folosită pentru contracte sau alte situații formale poate să difere. Solicitantul trebuie să marcheze căsuța corespunzătoare pentru a-și defini funcția, care este, conform tipului de expediere, una din următoarele:

(a) deținătorul, în cazul unei expedieri între statele membre (tip MM) sau al unui export din Comunitate într-o țară terță (tip ME);

(b) destinatarul, în cazul unui import în Comunitate dintr-o țară terță (tip IM);

(c) persoana responsabilă de expediere în statul membru prin care deșeurile radioactive sau combustibilul uzat intră în Comunitate, în cazul unui tranzit prin Comunitate (tip TT).

5. Solicitantul trebuie să completeze denumirea comercială, adresa și detaliile de contact ale locului în care sunt ținute deșeurile radioactive sau combustibilul uzat înainte de expediere, care pot fi diferite de adresa destinatarului.

6. Solicitantul trebuie să completeze denumirea comercială, adresa și detaliile de contact ale destinatarului. În cazul unei expedieri de tip IM, aceste informații coincid cu cele de la rubrica 4.

7. Solicitantul trebuie să completeze denumirea comercială, adresa și detaliile de contact ale locului în care sunt ținute deșeurile radioactive sau combustibilul uzat după expediere, care pot fi diferite de adresa solicitantului.

8. Solicitantul trebuie să completeze toate câmpurile fie marcând căsuța corespunzătoare (sunt posibile mai multe răspunsuri), fie completând caracteristicile și valorile specifice ale deșeurilor radioactive sau ale combustibilului uzat. Aceste valori pot fi estimative în cazul mai multor expedieri.

9. Solicitantul trebuie să completeze rubrica 9; valorile pot fi estimative.

10. Solicitantul trebuie să marcheze și să definească tipul de activitate care generează deșeurile radioactive sau combustibilul uzat și să marcheze căsuța (căsuțele) corespunzătoare sau să precizeze orice altă activitate. Sunt posibile mai multe răspunsuri.

11. Solicitantul trebuie să definească scopul expedierii și să marcheze căsuța corespunzătoare (este posibil numai un singur răspuns) sau să precizeze orice alte scopuri.

12. Solicitantul trebuie să enumere diferitele moduri de transport prevăzute pentru expediere (rutier, cale ferată, maritim, aerian, cale fluvială internă), după cum au fost planificate, și să adauge, după caz, punctul de plecare, punctul de sosire și transportatorul preconizat (dacă se cunoaște deja). Modificarea ulterioară a acestui program pe parcursul procedurii de depunere a cererii este posibilă și trebuie notificată autorităților competente, însă nu necesită o nouă cerere de aprobare.

13. Solicitantul trebuie să enumere toate țările implicate în expediere, începând cu primul stat membru sau prima țară terță în care sunt ținute deșeurile radioactive sau combustibilul uzat și terminând cu ultimul stat membru sau ultima țară terță în care acestea vor fi ținute după finalizarea expedierii. În cazul în care solicitantul dorește să modifice ordinea cronologică a țărilor, este necesară o nouă cerere.

14. Solicitantul trebuie să declare cine recuperează deșeurile radioactive sau combustibilul uzat în cazul în care expedierea (expedierile) nu poate (pot) avea loc sau nu pot fi îndeplinite condițiile de expediere. În cazul expedierii de tip IM sau TT, solicitantul trebuie să anexeze cererii dovada că între destinatarul din statul membru sau țara terță de destinație și deținătorul deșeurilor radioactive sau al combustibilului uzat din țara terță s-a încheiat un acord care a fost aprobat de autoritățile competente din țara terță.

După completarea rubricilor 1-14, solicitantul trebuie să trimită secțiunea 1 din formularul standard autorității competente, care răspunde de emiterea autorizației de expediere.

Autoritatea competentă responsabilă de emiterea autorizației sau a refuzului de expediere este, în funcție de tipul de expediere:

 autoritatea competentă din statul membru de origine, în cazul expedierilor între state membre (tipul MM) și al exporturilor din Comunitate (tipul ME);

 autoritatea competentă din statul membru de destinație, în cazul unui import în Comunitate (tipul IM);

 autoritatea competentă a primului stat membru de tranzit, prin care expedierea intră în Comunitate, în cazul unui tranzit prin Comunitate (tipul TT).

 Datele de contact corespunzătoare pot fi preluate din platforma de comunicații electronice creată și întreținută de Comisie sau din lista publicată a autorităților competente.

15. Imediat după primirea cererii, autoritatea competentă responsabilă de emiterea autorizației de expediere trebuie:

(a) să introducă numărul de înregistrare în partea de sus a fiecărei secțiuni a formularului standard, începând cu secțiunea 1;

(b) să verifice dacă solicitantul a completat în mod corespunzător toate rubricile de la secțiunea 1;

(c) să completeze rubrica 15 din secțiunea 2 și să realizeze copii suficiente ale secțiunilor 1, 2 și 3 pentru fiecare stat membru sau țară implicată. Țările terțe de tranzit sunt consultate numai în scop informativ.

16. Autoritatea competentă responsabilă de emiterea autorizației trebuie:

(a) să completeze, după caz, rubrica 16 din secțiunea 2 (și 18 din secțiunea 3) pentru fiecare autoritate competentă a statelor membre sau țărilor implicate enumerate la rubrica 13, a cărei aprobare este necesară pentru autorizarea expedierii (expedierilor); și

(b) să trimită cererea completată în mod corespunzător (secțiunea 1) împreună cu secțiunea 2 – fără întârziere – spre aprobare la fiecare autoritate competentă implicată, menționată la rubrica 16.

17. Rubrica 17 trebuie completată de autoritatea competentă a statului (statelor) membru (membre) implicat(e). Data cererii și data primirii trebuie introduse imediat după primirea cererii. În termen de 20 de zile de la data primirii, autoritățile competente ale statelor membre implicate trebuie să verifice dacă cererea este completată în mod corespunzător (trebuie completate toate rubricile de la 1 la 14 și nu trebuie să lipsească informații; unele valori pot fi estimative). Se aplică numai 17 (a) sau 17 (b); se elimină, după caz, răspunsul incorect.

(a) Dacă autoritatea competentă a statului (statelor) membru (membre) de tranzit, dacă există, sau de destinație consideră că cererea nu este completată în mod corespunzător, aceasta trebuie să completeze rubrica 17 (a), să elimine rubrica 17 (b) și să notifice solicitarea de informații lipsă autorității competente responsabile de emiterea autorizației (indicată la rubrica 15). Aceasta trebuie să indice explicit informațiile lipsă (se completează sau se anexează un document). Autoritatea competentă care solicită informațiile lipsă trebuie să trimită copii ale secțiunii 2 tuturor celorlalte autorități competente ale statelor membre implicate indicate la rubrica 13, în termen de 20 de zile de la data primirii cererii. Datele de contact corespunzătoare pot fi preluate din platforma de comunicații electronice creată și întreținută de Comisie sau din lista publicată a autorităților competente. Dacă un stat membru implicat consideră că cererea nu este completată în mod corespunzător, procedura se încheie. În acest caz, chiar dacă autoritatea competentă a statului membru de destinație consideră că aplicația este completată în mod corespunzător, aceasta nu poate trimite o confirmare de primire decât după primirea informațiilor solicitate și dacă nu s-a trimis nicio altă cerere în termen de 10 zile de la primirea informațiilor lipsă. Această procedură poate fi repetată până la primirea tuturor informațiilor lipsă și nu se mai trimite nicio solicitare suplimentară de informații lipsă.

În termen de cel mult 10 zile de la expirarea celor 20 de zile de la primirea cererii, dacă nu s-a primit nicio solicitare de informații lipsă în perioada de 20 de zile și dacă autoritatea competentă a statului membru implicat consideră că cererea este completată în mod corespunzător, aceasta trebuie să trimită secțiunea 2 autorității competente responsabile de emiterea autorizației, indicate la rubrica 15, și copii ale acesteia tuturor celorlalte autorități competente ale statelor membre implicate, indicate la rubrica 13. Datele de contact corespunzătoare pot fi preluate din platforma de comunicații electronice creată și întreținută de Comisie sau din lista publicată a autorităților competente.

Autoritățile competente pot conveni asupra unor perioade de timp mai scurte între toate autoritățile competente ale statelor membre implicate.

(b) Pentru a permite autorităților competente să solicite informațiile lipsă în termen de 20 de zile de la primirea cererii, autoritatea competentă a statului membru de destinație nu trebuie să emită confirmarea de primire înainte de expirarea termenului de 20 de zile. La expirarea termenului de 20 de zile, dacă autoritatea competentă a statului membru de destinație consideră că cererea este completată în mod corespunzător și dacă niciun alt stat membru nu este implicat sau nicio altă autoritate competentă implicată nu a solicitat informații lipsă, aceasta (autoritatea competentă a statului membru de destinație) trebuie să completeze rubrica 17 (b).

18. Imediat după primirea confirmării de primire a unei cereri completate corespunzător din partea autorității competente a statului membru de destinație, autoritatea competentă responsabilă de emiterea autorizației trebuie să verifice dacă termenele limită au fost respectate și să completeze rubrica 18 a secțiunii 3 pentru fiecare stat membru implicat, astfel cum au fost enumerate la rubrica 13, a căror aprobare este necesară pentru autorizarea expedierii (expedierilor).

Autoritatea competentă implicată trebuie să efectueze înregistrările suplimentare necesare la rubrica 18.

19. Autoritatea competentă responsabilă de emiterea autorizației trebuie să completeze termenul limită general de aprobare automată, care se aplică tuturor statelor membre implicate. Această dată de expirare este, în general, la două luni după data confirmării de primire a statului membru de destinație, indicat la rubrica 17 (b). Apoi, autoritatea competentă responsabilă de emiterea autorizației trebuie să trimită secțiunea 3 privind aprobarea sau refuzul tuturor statelor membre sau țărilor implicate.

Imediat după primirea secțiunii 3, orice autoritate competentă implicată trebuie să decidă dacă este necesară o perioadă de timp suplimentară pentru a decide asupra refuzului sau aprobării expedierii. Se poate solicita o perioadă suplimentară de cel mult o lună prin eliminarea termenului limită general de la rubrica 19, completarea noului termen limită și notificarea termenului limită prelungit tuturor autorităților competente implicate.

20. Autoritatea competentă implicată trebuie să acorde cererii atenția cuvenită. Până la expirarea termenului limită pentru aprobarea automată, autoritatea competentă implicată trebuie să completeze rubrica 20 și să returneze exemplarul original al secțiunii 3 (originalul scanat dacă este trimis prin e mail) autorității competente responsabile de emiterea autorizației (indicate la rubrica 15). În cazul în care nu se aprobă, trebuie indicate motivele și acestea trebuie să se bazeze (pentru statele membre de tranzit) pe legislația națională, comunitară sau internațională aplicabilă transportului de materiale radioactive sau – pentru statele membre de destinație – pe legislația aplicabilă gestionării de deșeuri radioactive sau combustibil uzat sau pe legislația națională, comunitară sau internațională aplicabilă transportului de materiale radioactive. Orice condiții impuse nu trebuie să fie mai severe decât cele prevăzute pentru expedieri similare între state membre. Dacă formularul standard nu este completat și returnat la termen, acest lucru se interpretează ca aprobare tacită a cererii de autorizare pentru expediere, conform articolului 9 alineatul (2) din Directiva 2006/117/Euratom.

21. Autoritatea competentă responsabilă de emiterea autorizației de expediere trebuie să completeze rubricile 21-23, după ce au fost acordate toate aprobările necesare pentru expediere din partea autorităților competente implicate, având în vedere că se consideră că se aprobă tacit numai în condițiile în care:

(a) confirmarea de primire a fost primită (cel puțin) din partea autorității competente a statului membru de destinație [vizat la rubrica 17 (b)]; și

(b) nicio solicitare de informații lipsă nu a rămas fără răspuns; și

(c) nu s-a primit niciun răspuns (nici aprobare, nici refuz) din partea autorităților competente implicate în termenele limită aplicabile, indicate la rubrica 19.

22. Autoritatea competentă indicată la rubrica 21 trebuie să enumere sau să anexeze, dacă spațiul prevăzut nu este suficient, toate aprobările (inclusiv condițiile) și refuzurile (inclusiv motivele) primite, dacă există, din partea autorităților competente implicate.

23. Autoritatea competentă indicată la rubrica 21 trebuie:

(a) să completeze rubrica 23, având în vedere că perioada maximă de valabilitate a autorizației este de trei ani și că o singură autorizație poate acoperi mai multe expedieri, dacă sunt îndeplinite condițiile prevăzute la articolul 6 alineatul (2) din Directiva 2006/117/Euratom;

(b) să trimită originalul secțiunii 4a solicitantului, împreună cu secțiunile 1, 4a, 5 și 6; și

(c) să trimită copii ale secțiunii 4a tuturor celorlalte autorități competente implicate.

24. Autoritatea competentă responsabilă de emiterea autorizației de expediere trebuie să completeze rubricile 24 și 25, în cazul în care cel puțin una dintre autoritățile competente implicate nu a aprobat expedierea.

25. Autoritatea competentă indicată la rubrica 24 trebuie să enumere sau să anexeze toate aprobările și refuzurile primite, inclusiv toate condițiile și motivele de refuz și să trimită exemplarul original al secțiunii 4b solicitantului, iar copii ale acestei secțiuni tuturor celorlalte autorități competente implicate.

26. Dacă expedierea (expedierile) a(u) fost autorizată (autorizate) și solicitantul a primit secțiunile 4a, 5 și 6, acesta trebuie să completeze în mod corespunzător rubrica 26. În cazul în care cererea acoperă mai multe expedieri, solicitantul trebuie să realizeze un număr suficient de copii ale secțiunii 5 pentru fiecare expediere.

27. Solicitantul trebuie să marcheze căsuța corespunzătoare, indicând astfel dacă autorizația acoperă o singură expediere sau mai multe expedieri. În cazul mai multor expedieri, trebuie completat numărul de serie corespunzător.

28. Înaintea fiecărei expedieri, solicitantul trebuie să completeze în mod corespunzător rubricile 28-30 (chiar dacă autorizația se referă la mai multe expedieri). În această secțiune, valorile nu pot fi estimative.

29. Solicitantul trebuie să completeze în mod corespunzător rubrica 29 (lista coletelor) și să indice în partea de jos numărul total de colete, numărul total al fiecărui tip de colet, masa netă totală, masa brută totală și activitatea totală (GBq) pentru toate coletele. În cazul în care spațiul prevăzut în formular nu este suficient, acesta trebuie să anexeze o listă separată cu informațiile solicitate.

30. Solicitantul trebuie să completeze rubrica 30 (data expedierii și declarația) înainte de fiecare expediere de deșeuri radioactive sau combustibil uzat (chiar dacă autorizația se referă la mai multe expedieri). Împreună cu secțiunile 1 și 4a, secțiunea 5 însoțește deșeurile radioactive sau combustibilul uzat pe parcursul expedierii. Descrierea lotului și lista coletelor (secțiunea 5) se anexează secțiunii 6 (confirmarea de primire).

31. Destinatarul (în cazul expedierilor de tip MM și IM), deținătorul (în cazul expedierilor de tip ME) sau persoana responsabilă de expediere (în cazul expedierilor de tip TT) trebuie să completeze în mod corespunzător rubricile 31-35 (și 36, după caz); orice adăugiri necesare pot fi efectuate de solicitant. Totuși, un destinatar situat în afara Comunității Europene poate confirma primirea deșeurilor radioactive sau a combustibilului uzat printr-o declarație separată de formularul standard.

32. Destinatarul trebuie să completeze denumirea, adresa și detaliile de contact ale locului în care sunt ținute deșeurile radioactive sau combustibilul uzat după expediere.

33. Destinatarul trebuie să completeze rubrica 33 (cu referire la rubrica 23) și să indice dacă expedierea primită este ultima expediere acoperită de autorizație.

(a) În cazurile în care autorizația acoperă o singură expediere de tip MM sau IM, destinatarul trebuie să completeze secțiunea 6 în termen de 15 zile de la primirea deșeurilor radioactive sau a combustibilului uzat și să trimită secțiunile 5 și 6 la autoritatea competentă a statului membru de destinație. Autoritatea competentă a statului membru de destinație trimite apoi copii ale secțiunilor 5 și 6 celorlalte autorități competente implicate (și, dacă este cazul, trimite exemplarul original al acestor două secțiuni autorității competente care a emis autorizația). În cazul expedierilor de tip MM, autoritatea competentă a statului membru de origine trebuie să trimită deținătorului o copie a confirmării de primire.

(b) În cazul în care autorizația acoperă o singură expediere de tip ME sau TT, solicitantul trebuie să se asigure că destinatarul situat în afara Comunității Europene îi trimite secțiunea 5 și secțiunea 6, completate în mod corespunzător, imediat după primirea deșeurilor radioactive sau a combustibilului uzat. Secțiunea 6 poate fi înlocuită de o declarație din partea destinatarului, care să cuprindă cel puțin informațiile conținute la rubricile 31-36. În termen de 15 zile de la primirea deșeurilor radioactive sau a combustibilului uzat, solicitantul trebuie să trimită autorității competente care a emis autorizația secțiunile 5 și 6 (dacă destinatarul nu a folosit secțiunea 6, solicitantul trebuie să completeze această secțiune) și, dacă este cazul, declarația destinatarului. Această autoritate trebuie apoi să trimită celorlalte autorități competente implicate copii ale secțiunilor 5 și 6 și, dacă este cazul, declarația destinatarului.

(c) În cazul în care autorizația acoperă mai multe expedieri de tip MM sau IM, destinatarul trebuie să completeze secțiunea 6 după fiecare expediere (după ce a efectuat, în acest scop, mai multe copii ale secțiunii 6 necompletate) ►C1  și să trimită această secțiune direct la autoritatea competentă din statul membru de destinație. ◄ Destinatarul anexează secțiunea 5 referitoare la aceeași expediere.

(d) În cazul în care autorizația acoperă mai multe expedieri de tip ME sau TT, solicitantul trebuie să se asigure că după fiecare expediere destinatarul situat în afara Comunităților Europene completează pentru fiecare expediere o copie (separată) a secțiunii 6 și o returnează împreună cu secțiunea 5 corespunzătoare.

34. Destinatarul trebuie să marcheze opțiunea „nu se aplică” sau să completeze rubrica 34 pentru expedierile de tip ME sau TT sau să anexeze o declarație separată și să indice referința la documentul anexat.

35. Destinatarul trebuie să completeze rubrica 35 după efectuarea expedierii unice sau a tuturor expedierilor acoperite de autorizație. În cazul în care autorizația acoperă mai multe expedieri, confirmarea finală de primire este completată și trimisă ca și cum autorizația ar fi valabilă pentru o singură expediere, cu următoarele excepții:

(a) la rubrica 30 din secțiunea 6 se precizează că expedierea respectivă este ultima expediere acoperită de autorizație;

(b) orice declarație făcută de un destinatar situat în afara Comunităților Europene trebuie să certifice că s-au primit într-adevăr toate deșeurile radioactive sau combustibilul uzat acoperit de autorizația de expediere.

Destinatarul trebuie să trimită secțiunea 6 (confirmarea de primire) împreună cu secțiunea 5, în funcție de tipul de expediere, autorității competente a statului membru de destinație, în cazul expedierilor de tip MM sau IM, sau solicitantului indicat la rubrica 5 (secțiunea 1), în cazul unei expedieri de tip ME sau TT. Pentru a avea o vedere globală, la confirmarea finală de primire se anexează secțiunea 6 corespunzătoare fiecărei expedieri acoperite de autorizație.

36. Destinatarul trebuie să marcheze opțiunea „nu se aplică” sau să completeze rubrica 36 în cazul expedierilor de tip ME sau TT sau să o înlocuiască cu o declarație separată, indicând referința la documentul anexat. Solicitantul trebuie să trimită secțiunile 5 și 6 autorității care a emis autorizația. Pentru a avea o vedere globală, la confirmarea finală de primire se anexează secțiunea 6 corespunzătoare fiecărei expedieri acoperite de autorizație.( 1 ) JO L 337, 5.12.2006, p. 21.

( 2 ) JO L 268, 29.10.1993, p. 83.