2007R0341 — RO — 06.11.2016 — 009.001


Acest document are doar scop informativ și nu produce efecte juridice. Instituțiile Uniunii nu își asumă răspunderea pentru conținutul său. Versiunile autentice ale actelor relevante, inclusiv preambulul acestora, sunt cele publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și disponibile pe site-ul EUR-Lex. Aceste texte oficiale pot fi consultate accesând linkurile integrate în prezentul document.

►B

REGULAMENTUL (CE) NR. 341/2007 AL COMISIEI

din 29 martie 2007

privind deschiderea și modul de gestionare a contingentelor tarifare și de instituire a unui regim de licențe de import și certificate de origine pentru usturoi și anumite alte produse agricole importate din țări terțe

(JO L 090 30.3.2007, p. 12)

Astfel cum a fost modificat prin:

 

 

Jurnalul Oficial

  NR.

Pagina

Data

►M1

REGULAMENTUL (CE) NR. 514/2008 AL COMISIEI din 9 iunie 2008

  L 150

7

10.6.2008

►M2

REGULAMENTUL (CE) NR. 972/2008 AL COMISIEI din 3 octombrie 2008

  L 265

6

4.10.2008

 M3

REGULAMENTUL (UE) NR. 74/2010 AL COMISIEI din 26 ianuarie 2010

  L 23

28

27.1.2010

►M4

REGULAMENTUL (UE) NR. 328/2010 AL COMISIEI din 21 aprilie 2010

  L 100

5

22.4.2010

►M5

REGULAMENTUL (UE) NR. 519/2013 AL COMISIEI din 21 februarie 2013

  L 158

74

10.6.2013

►M6

REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 531/2013 AL COMISIEI din 10 iunie 2013

  L 159

5

11.6.2013

►M7

REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 1333/2013 AL COMISIEI din 13 decembrie 2013

  L 335

8

14.12.2013

►M8

REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 628/2014 AL COMISIEI din 12 iunie 2014

  L 174

31

13.6.2014

►M9

REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2016/1237 AL COMISIEI din 18 mai 2016

  L 206

1

30.7.2016
▼B

REGULAMENTUL (CE) NR. 341/2007 AL COMISIEI

din 29 martie 2007

privind deschiderea și modul de gestionare a contingentelor tarifare și de instituire a unui regim de licențe de import și certificate de origine pentru usturoi și anumite alte produse agricole importate din țări terțeCAPITOLUL I

DISPOZIȚII GENERALE

Articolul 1

Deschiderea de contingente tarifare și taxe aplicabile

(1)  În conformitate cu acordurile aprobate prin Deciziile 2001/404/CE și 2006/398/CE, se deschid contingente tarifare pentru importurile în Comunitate de usturoi proaspăt sau refrigerat înregistrat sub codul NC 0703 20 00 (denumit în continuare „usturoi”), în condițiile stabilite de prezentul regulament. Volumul fiecărui contingent tarifar, perioada și subperioadele de aplicare a contingentului tarifar de import și numerele de ordine sunt menționate în anexa I la prezentul regulament.

(2)  Taxa vamală ad valorem aplicabilă usturoiului importat în cadrul contingentelor menționate la alineatul (1) este de 9,6 %.

Articolul 2

Aplicarea Regulamentelor (CE) nr. 1291/2000 și (CE) nr. 1301/2006

Regulamentele (CE) nr. 1291/2000 și (CE) nr. 1301/2006 sunt aplicabile, cu excepția cazului în care prezentul regulament prevede altfel.

Articolul 3

Definiții

În sensul prezentului regulament, se aplică următoarele definiții:

1. „perioadă de aplicare a contingentului tarifar de import”: perioada de un an cuprinsă între 1 iunie și 31 mai a anului următor;

2. „autorități competente”: organismul sau organismele desemnat(e) de statul membru în vederea punerii în aplicare a prezentului regulament.

Articolul 4

Categorii de importatori

(1)  Prin derogare de la articolul 5 din Regulamentul (CE) nr. 1301/2006, solicitanții de licențe „A” în sensul articolului 5 alineatul (2) îndeplinesc cerințele corespunzătoare prevăzute la alineatele (2), (3) și (4) din prezentul articol.

(2)  „Importatori tradiționali” înseamnă importatorii care pot face proba:

(a) că au obținut și au utilizat licențe de import pentru usturoi în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 565/2002 al Comisiei sau licențe „A” în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1870/2005 sau cu prezentul regulament, în fiecare dintre cele trei perioade precedente încheiate de aplicare a contingentului tarifar de import; și

▼M4

(b) că au importat în Uniunea Europeană cel puțin 50 de tone de fructe și legume menționate la articolul 1 alineatul (1) litera (i) din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului ( 1 ) sau au exportat în țări terțe cel puțin 50 de tone de usturoi în cursul ultimei perioade încheiate de aplicare a contingentului tarifar de import care a precedat depunerea cererii.

▼B

Pentru Republica Cehă, Estonia, Cipru, Letonia, Lituania, Ungaria, Malta, Polonia, Slovenia și Slovacia, în ceea ce privește perioada de aplicare a contingentului tarifar de import 2007/2008:

(a) primul paragraf litera (a) nu se aplică; și

(b) „import în Comunitate” înseamnă import din țări de origine, altele decât statele membre ale Comunității, astfel cum era constituită la 31 decembrie 2006.

Pentru Bulgaria și România, în ceea ce privește perioadele de aplicare a contingentului de import 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010 și 2010/2011:

(a) primul paragraf litera (a) nu se aplică; și

(b) „import în Comunitate” înseamnă importul din țări de origine, altele decât statele membre ale Comunității, astfel cum era constituită la 1 ianuarie 2007.

▼M6

Pentru Croația, în ceea ce privește perioadele de aplicare a contingentului tarifar de import 2013/2014, 2014/2015 și 2015/2016:

(a) primul paragraf litera (a) nu se aplică; și

(b) „import în Uniune” înseamnă importul din țări de origine, altele decât statele membre ale Uniunii, astfel cum era constituită la 1 iulie 2013.

▼B

(3)   ►M4  „Noi importatori” înseamnă importatorii, alții decât cei menționați la alineatul (2), care au importat în Uniunea Europeană cel puțin 50 de tone de fructe și legume menționate la articolul 1 alineatul (1) litera (i) din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 sau au exportat în țări terțe cel puțin 50 de tone de usturoi în fiecare din ultimele două perioade încheiate de aplicare a contingentului tarifar de import sau în fiecare din ultimii doi ani calendaristici care au precedat depunerea cererii. ◄

Statele membre aleg și aplică una dintre cele două metode prevăzute la primul paragraf tuturor importatorilor tradiționali, în conformitate cu criterii obiective și astfel încât să asigure tratamentul egal al operatorilor.

(4)  Importatorii noi și tradiționali prezintă autorităților competente ale statului membru în care își au sediul sau în care sunt înregistrați pentru plata TVA-ului, în momentul depunerii primei cereri de licență de import pentru o anumită perioadă de aplicare a contingentului tarifar, proba îndeplinirii criteriilor prevăzute la alineatele (2) și (3).

▼M4

Proba comerțului cu țările terțe se face exclusiv fie prin documentele vamale de punere în liberă circulație, vizate corespunzător de autoritățile vamale și făcând trimitere la solicitantul licenței ca fiind destinatarul, fie prin documentul vamal de export, vizat corespunzător de autoritățile vamale.

▼M4

Agenții vamali sau mandatarii acestora nu solicită licențe de import în cadrul contingentelor care intră în domeniul de aplicare al prezentului regulament.

▼B

Articolul 5

Prezentarea licențelor de import

▼M9 —————

▼B

(2)  Licențele de import pentru usturoiul pus în liberă circulație în cadrul contingentelor prevăzute în anexa I sunt denumite în continuare „licențe «A»”.

▼M9 —————

▼BCAPITOLUL II

LICENȚE „A”

Articolul 6

Dispoziții generale privind cererile de licențe „A” și licențele „A”

▼M4

(1)  Licențele „A” sunt valabile numai pentru subperioada pentru care au fost eliberate. Ele conțin, la rubrica 24, una dintre mențiunile care figurează în anexa III.

▼M1 —————

▼M4

(2)  Garanția menționată la articolul 14 alineatul (2) paragraful al doilea din Regulamentul (CE) nr. 376/2008 este de 60 EUR pe tonă.

▼B

(3)  La rubrica 8 din cererile de licențe „A” și din licențele „A” se indică țara de origine, iar mențiunea „da” se bifează cu o cruce. Licența nu este valabilă decât pentru importurile originare din țara indicată.

(4)  Prin derogare de la articolul 9 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1291/2000, drepturile conferite de licențele „A” nu sunt transferabile.

Articolul 7

Repartizarea cantităților totale între importatorii tradiționali și noii importatori

Cantitatea totală atribuită Argentinei, Chinei și celorlalte țări terțe în conformitate cu anexa I se repartizează după cum urmează:

(a) 70 % pentru importatorii tradiționali și

(b) 30 % pentru noii importatori.

▼M4

Articolul 8

Cantitate de referință pentru importatorii tradiționali

În sensul prezentului capitol, „cantitatea de referință” este media cantităților de usturoi efectiv importate de un importator tradițional, în sensul articolului 4, în ultimii trei ani calendaristici care au precedat perioada de aplicare a contingentului tarifar de import în cauză.

▼B

Articolul 9

Restricții aplicabile cererilor de licențe „A”

(1)  Cantitatea totală pentru care un importator tradițional depune cereri de licențe „A” nu poate fi mai mare, în cursul unei perioade de aplicare a contingentului tarifar de import, decât cantitatea de referință a importatorului. Cererile care nu respectă această normă sunt respinse de autoritățile competente.

(2)  Cantitatea totală pentru care un nou importator depune cereri de licențe „A” nu poate fi mai mare, în cursul unei subperioade, decât 10 % din cantitatea totală menționată în anexa I pentru respectiva subperioadă și respectiva origine. Cererile care nu respectă această normă sunt respinse de autoritățile competente.

Articolul 10

Depunerea cererilor de licențe „A”

▼M4

(1)  Importatorii depun cererile de licențe „A” în primele șapte zile calendaristice din aprilie pentru prima subperioadă, în primele șapte zile calendaristice din iulie pentru a doua subperioadă, în primele șapte zile calendaristice din octombrie pentru a treia subperioadă și în primele șapte zile calendaristice din ianuarie pentru a patra subperioadă.

▼M4

În momentul depunerii primei cereri de licențe de import pentru o anumită perioadă de aplicare a contingentului tarifar de import în temeiul prezentului regulament, importatorii depun proba cantităților de usturoi importate efectiv în cursul anilor menționați la articolul 8.

▼B

(2)  Cererile de licențe „A” cuprind, în căsuța 20, una dintre mențiunile „importator tradițional” sau „importator nou”, după caz.

(3)  Nicio cerere de licență „A” nu se poate depune pentru o anumită subperioadă și pentru o anumită origine în cazul în care nicio cantitate nu este prevăzută în anexa I pentru respectiva perioadă și respectiva origine.

(4)  În cazul în care solicitanții depun mai mult de o cerere, niciuna dintre respectivele cereri nu este admisă, iar garanțiile depuse o dată cu prezentarea cererilor sunt reținute pentru statul membru în cauză.

(5)  O cerere de licență „A” nu poate avea ca rezultat eliberarea unei licențe „B”.

▼M4

Articolul 11

Eliberarea licențelor „A”

Licențele „A” se eliberează de autoritățile competente începând din data de 23 a lunii în care au fost depuse cererile și nu mai târziu de sfârșitul lunii respective.

▼B

Articolul 12

▼M7

Notificările și comunicările către Comisie

▼M4

(1)  Până în data de 14 a fiecărei luni prevăzute la articolul 10 alineatul (1), statele membre notifică Comisiei cantitățile totale în kilograme, inclusiv comunicările cu mențiunea „niciuna”, pentru care s-au depus cereri de licențe „A” pentru subperioada corespunzătoare.

Prin derogare de la articolul 11 alineatul (1) al doilea paragraf din Regulamentul (CE) nr. 1301/2006, statele membre notifică Comisiei cantitățile menționate la articolul 11 alineatul (1) primul paragraf litera (b) din același regulament nu mai târziu de 10 mai pentru prima subperioadă, 10 august pentru a doua subperioadă, 10 noiembrie pentru a treia subperioadă și 10 februarie pentru a patra subperioadă.

▼B

Notificările sunt defalcate în funcție de origine. Ele indică, de asemenea, cantitățile de usturoi pentru care s-au depus cereri de licențe de către importatorii tradiționali și de către noii importatori.

(2)  Comisiei îi este comunicată de către statele membre, până în ultima zi a fiecărei luni prevăzute la articolul 10 alineatul (1), lista importatorilor tradiționali și a noilor importatori care solicită licențe „A” pentru subperioada în cauză. În cazul grupurilor de operatori instituite în conformitate cu legislația națională, se furnizează, de asemenea, o listă a membrilor individuali. ►M7  ————— ◄

▼M7

(3)  Notificările și comunicările se efectuează în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 792/2009 al Comisiei ( 2 ).

▼BCAPITOLUL III

LICENȚE „B”

▼M9 —————

▼BCAPITOLUL IV

CERTIFICATE DE ORIGINE ȘI TRANSPORT DIRECT

Articolul 15

Certificate de origine

Usturoiul originar dintr-o țară terță prevăzută în anexa IV poate fi pus în liberă circulație numai în Comunitate, în cazul în care se îndeplinesc următoarele condiții:

▼M4

(a) se prezintă un certificat de origine eliberat de autoritățile naționale competente din țara respectivă, în conformitate cu dispozițiile articolelor 55-65 din Regulamentul (CEE) nr. 2454/93;

▼B

(b) produsul s-a transportat direct, în sensul articolului 16, din țara respectivă în Comunitate.

Articolul 16

Transport direct

(1)  Se consideră ca fiind transportate direct din țările terțe care figurează în anexa IV în Comunitate:

(a) produsele al căror transport se efectuează fără traversarea teritoriului unei alte țări terțe;

(b) produsele al căror transport se efectuează prin traversarea teritoriului uneia sau mai multor țări, altele decât țările de origine, cu sau fără transbordare sau antrepozitare în aceste țări, cu condiția ca traversarea acestora să fie justificată de motive geografice sau de necesități de transport și cu condiția ca produsele:

(i) să fi rămas sub supravegherea autorităților vamale ale țării sau țărilor de tranzit sau de antrepozitare;

(ii) să nu fi fost introduse pe piață sau date spre consum;

(iii) să nu fi fost supuse altor operațiuni decât descărcarea sau reîncărcarea sau orice altă operațiune destinată să asigure păstrarea lor în stare bună.

(2)  Proba conform căreia condițiile prevăzute la alineatul (1) litera (b) sunt îndeplinite se prezintă autorităților competente din statele membre prin intermediul:

(a) fie al unui document de transport unic eliberat în țara de origine și care reglementează trecerea prin țara sau țările de tranzit;

(b) fie al unei licențe eliberate de autoritățile vamale din țara sau țările de tranzit, care să includă:

(i) o descriere exactă a mărfurilor;

(ii) data descărcării și reîncărcării lor, cu indicații privind vehiculele de transport utilizate;

(iii) o declarație care să ateste condițiile de păstrare; sau

(c) fie, în cazul în care nu se pot furniza probele menționate la literele (a) sau (b), al oricăror alte documente justificative.

Articolul 17

Cooperare administrativă cu anumite țări terțe

(1)  După transmiterea de către fiecare țară terță care figurează în anexa IV la prezentul regulament a informațiilor necesare și suficiente pentru punerea în aplicare a unei proceduri de cooperare administrativă în conformitate cu articolele 63, 64 și 65 din Regulamentul (CEE) nr. 2454/93, o comunicare privind această transmitere se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C.

(2)  Licențele „A” pentru importurile de usturoi originare în țările enumerate în anexa IV pot fi eliberate numai în cazul în care țara în cauză a transmis Comisiei informațiile menționate la alineatul (1). Această transmitere se consideră efectuată la data publicării prevăzute la alineatul (1).CAPITOLUL V

DISPOZIȚII FINALE

Articolul 18

Abrogare

Regulamentul (CE) nr. 1870/2005 se abrogă.

Cu toate acestea, Regulamentul (CE) nr. 1870/2005 rămâne aplicabil în ceea ce privește licențele de import eliberate în conformitate cu respectivul regulament pentru perioada de aplicare a contingentului tarifar de import care expiră la 31 mai 2007.

Articolul 19

Intrare în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în a treia zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică de la 1 aprilie 2007.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

▼M8
ANEXA IContingente tarifare deschise în temeiul Deciziilor 2001/404/CE, 2006/398/CE și 2014/116/UE pentru importurile de usturoi încadrat la codul NC 0703 20 00

Origine

Număr de ordine

Contingent (tone)

Prima subperioadă (iunie-august)

A doua subperioadă (septembrie-noiembrie)

A treia subperioadă (decembrie-februarie)

A patra subperioadă (martie-mai)

Total

Argentina

 

 

 

 

 

19 147

Importatori tradiționali

09.4104

9 590

3 813

 

Noi importatori

09.4099

4 110

1 634

 

Total

 

13 700

5 447

 

China

 

 

 

 

 

46 075

Importatori tradiționali

09.4105

8 278

8 278

7 210

8 488

 

Noi importatori

09.4100

3 547

3 547

3 090

3 637

 

Total

 

11 825

11 825

10 300

12 125

 

Alte țări terțe

 

 

 

 

 

6 023

Importatori tradiționali

09.4106

941

1 960

929

386

 

Noi importatori

09.4102

403

840

398

166

 

Total

 

1 344

2 800

1 327

552

 

Total

 

13 169

14 625

25 327

18 124

71 245

▼M1 —————

▼B
ANEXA III

Mențiuni prevăzute la articolul 5 alineatul (2)

în limba bulgară

:

Лицензия, издадена и валидна само за под-периода от 1 месец/година до 28/29/30/31 (месец/година).

în limba spaniolă

:

certificado expedido y válido solamente para el subperiodo comprendido entre el 1 [mes y año] y el 28/29/30/31 [mes y año].

în limba cehă

:

Licence vydaná a platná pouze pro podobdobí od 1. [měsíc/rok] do 28./29./30./31. [měsíc/rok].

în limba daneză

:

Licens, der kun er udstedt og gyldig for delperioden 1. [måned/år] – 28./29./30./31. [måned/år]

în limba germană

:

Lizenz nur erteilt und gültig für den Teilzeitraum vom 1. [Monat/Jahr] bis zum 28./29./30./31. [Monat/Jahr].

în limba estonă

:

Litsents on välja antud üheks alaperioodiks alates 1. [kuu/aasta] kuni 28./29./30./31. [kuu/aasta] ja kehtib selle aja jooksul

în limba greacă

:

Πιστοποιητικό εκδοθέν και ισχύον μόνο για την υποπερίοδο από την 1η [μήνας/έτος] έως τις 28/29/30/31 [μήνας/έτος]

în limba engleză

:

licence issued and valid only for the subperiod 1 [month/year] to 28/29/30/31 [month/year]

în limba franceză

:

certificat émis et valable seulement pour la sous-période du 1er [mois/année] au 28/29/30/31 [mois/année]

▼M5

în limba croată

:

izdane dozvole koje vrijede samo za podrazdoblje od 1. [mjesec/godina] do 28./29./30./31. [mjesec/godina]

▼B

în limba irlandeză

:

ceadúnas a eiseofar don fhotréimhse ón 1[mí/bliain] go dtí an 28/29/30/31[mí/bliain] nach bailí dó ach ar feadh na fotréimhse sin

în limba italiană

:

titolo rilasciato e valido unicamente per il sottoperiodo dal 1o [mese/anno] al 28/29/30/31 [mese/anno]

în limba letonă

:

atļauja izdota un derīga tikai attiecībā uz vienu apakšperiodu no 1. [mēnesis/gads] līdz 28./29./30./31. [mēnesis/gads]

în limba lituaniană

:

Licencija išduota ir galioja tik vieną laikotarpio dalį nuo [metai, mėnuo] 1 d. iki [metai, mėnuo] 28/29/30/31 d.

în limba maghiară

:

Az engedélyt kizárólag a [év/hó] 1-jétől [év/hó] 28/29/30/31-ig terjedő alidőszakra állították ki és kizárólag erre az időszakra érvényes

în limba malteză

:

Liċenzja maħruġa u valida biss għas-subperjodu mill-1 ta’ (xahar/sena) sa’ 28/29/30/31 ta’ (xahar/sena)

în limba neerlandeză

:

certificaat afgegeven voor en slechts geldig in de deelperiode van 1 [maand/jaar] tot en met 28/29/30/31 [maand/jaar]

în limba polonă

:

Pozwolenie wydane i ważne tylko na podokres od dnia 1 [miesiąc/rok] r. do dnia 28/29/30/31 [miesiąc/rok] r.

în limba portugheză

:

certificado emitido e válido apenas para o subperíodo de 1 de [mês/ano] a 28/29/30/31 de [mês/ano]

în limba română

:

licență emisă și valabilă numai pentru subperioada de la 1 [lună/an] până la 28/29/30/31[lună/an]

în limba slovacă

:

licencia vydaná a platná len pre podobdobie od 1. [mesiac/rok] do 28./29./30./31. [mesiac/rok]

în limba slovenă

:

dovoljenje, izdano in veljavno izključno za podobdobje od 1. (mesec/leto) do 28./29./30./31. (mesec/leto)

în limba finlandeză

:

todistus on myönnetty osakiintiökaudeksi 1 päivästä [kuukausi/vuosi] 28/29/30/31 päivään [kuukausi/vuosi] ja se on voimassa ainoastaan kyseisenä osakiintiökautena

în limba suedeză

:

licens utfärdad och giltig endast för delperioden den 1 [månad/år] till den 28/29/30/31 [månad/år]

▼M2
ANEXA IV

Lista țărilor terțe menționate la articolele 15, 16 și 17

Iran

Liban

Malaezia

Taiwan

Emiratele Arabe Unite

Vietnam( 1 ) JO L 299, 16.11.2007, p. 1.

( 2 ) JO L 228, 1.9.2009, p. 3.