2007R0141 — RO — 19.11.2014 — 001.001


Acest document reprezintă un instrument de documentare, iar instituţiile nu îşi asumă responsabilitatea pentru conţinutul său.

►B

REGULAMENTUL (CE) NR. 141/2007 AL COMISIEI

din 14 februarie 2007

privind cererea de autorizare, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 183/2005 al Parlamentului European și al Consiliului, a unităților din sectorul hranei pentru animale care produc sau introduc pe piață aditivi pentru hrana animalelor din categoria „coccidiostatice și histomonostatice”

(Text cu relevanță pentru SEE)

(JO L 043, 15.2.2007, p.9)

Astfel cum a fost modificat prin:

 

 

Jurnalul Oficial

  No

page

date

 M1

REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 1157/2014 AL COMISIEI din 29 octombrie 2014

  L 309

30

30.10.2014
▼B

REGULAMENTUL (CE) NR. 141/2007 AL COMISIEI

din 14 februarie 2007

privind cererea de autorizare, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 183/2005 al Parlamentului European și al Consiliului, a unităților din sectorul hranei pentru animale care produc sau introduc pe piață aditivi pentru hrana animalelor din categoria „coccidiostatice și histomonostatice”

(Text cu relevanță pentru SEE)COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 183/2005 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 ianuarie 2005 de stabilire a cerințelor privind igiena furajelor ( 1 ), în special articolul 10 alineatul (3),

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 183/2005 stabilește condițiile de autorizare aplicabile anumitor unități din sectorul hranei pentru animale. Sistemul de autorizare instituit prin Regulamentul (CE) nr. 183/2005 vizează în principal supunerea unităților care produc și/sau introduc pe piață produse considerate sensibile la cerințele aferente prevăzute în prezentul regulament în materie de igienă. Același regulament prevede posibilitatea de extindere a domeniului de aplicare a cererilor de autorizare.

(2)

Categoria „coccidiostatice și histomonostatice” este una dintre categoriile de aditivi pentru hrana animalelor la care se face referire la articolul 6 alineatul (1) litera (e) din Regulamentul (CE) nr. 1831/2003 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 septembrie 2003 privind aditivii din hrana animalelor ( 2 ). Se consideră că această categorie de aditivi pentru hrana animalelor este la fel de sensibilă ca și categoriile pentru care Regulamentul (CE) nr. 183/2005 prevede o cerință de autorizare.

(3)

Prin urmare, unitățile care produc și/sau introduc pe piață aditivi pentru hrana animalelor din categoria „coccidiostatice și histomonostatice” trebuie, de asemenea, supuse acelorași cerințe de autorizare.

(4)

Este necesară prevederea unor măsuri tranzitorii în ceea ce privește unitățile care produc și/sau introduc pe piață aditivi pentru hrana animalelor din categoria „coccidiostatice și histomonostatice” care nu necesitau să fie autorizate în conformitate cu legislația națională. Unitățile autorizate prin Directiva 95/69/CE a Consiliului ( 3 ) fac deja obiectul articolului 18 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 183/2005.

(5)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:Articolul 1

Fabricanții din sectorul hranei pentru animale se asigură că unitățile aflate în grija lor și vizate de Regulamentul (CE) nr. 183/2005 sunt autorizate de către autoritatea competentă, în cazul în care produc și/sau introduc pe piață aditivi pentru hrana animalelor din categoria „coccidiostatice și histomonostatice”. Autorizarea se efectuează în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 183/2005.

Articolul 2

Unitățile care produc și/sau introduc pe piață aditivi pentru hrana animalelor din categoria „coccidiostatice și histomonostatice” și pentru care, la data intrării în vigoare a prezentului regulament, nu este necesară o autorizație pentru această categorie de aditivi pentru hrana animalelor, în conformitate cu legislația națională, își pot continua activitățile până în momentul luării unei decizii privind cererea lor de autorizare, cu condiția ca această cerere să fie trimisă autorității competente pentru zona în care sunt situate până la 7 iunie 2007.

Articolul 3

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică de la 7 aprilie 2007.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.( 1 ) JO L 35, 8.2.2005, p. 1.

( 2 ) JO L 268, 18.10.2003, p. 29. Regulament, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (CE) nr. 378/2005 al Comisiei (JO L 59, 5.3.2005, p. 8).

( 3 ) JO L 332, 30.12.1995, p. 15. Directivă abrogată prin Regulamentul (CE) nr. 183/2005.