02007A1219(11) — RO — 01.07.2013 — 001.001


Acest document are doar scop informativ și nu produce efecte juridice. Instituțiile Uniunii nu își asumă răspunderea pentru conținutul său. Versiunile autentice ale actelor relevante, inclusiv preambulul acestora, sunt cele publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și disponibile pe site-ul EUR-Lex. Aceste texte oficiale pot fi consultate accesând linkurile integrate în prezentul document.

►B

ACORD

între ►M1  Uniunea ◄ Europeană și Republica Moldova privind facilitarea eliberării vizelor

(JO L 334 19.12.2007, p. 169)

Astfel cum a fost modificat prin:

 

 

Jurnalul Oficial

  NR.

Pagina

Data

►M1

ACORD între Uniunea Europeană și Republica Moldova de modificare a Acordului între Comunitatea Europeană și Republica Moldova privind facilitarea eliberării vizelor

  L 168

3

20.6.2013
▼B

ACORD

între ►M1  Uniunea ◄ Europeană și Republica Moldova privind facilitarea eliberării vizelorCOMUNITATEA EUROPEANĂ, denumită în continuare „Comunitatea”;

și

REPUBLICA MOLDOVA,

denumite în continuare „părțile”;

ȚINÂND SEAMA de faptul că, de la 1 ianuarie 2007, cetățenii UE sunt scutiți de obligativitatea vizelor atunci când călătoresc în Republica Moldova pentru o perioadă de până la 90 de zile în decurs de 180 de zile sau tranzitează teritoriul Republicii Moldova;

ÎN VEDEREA dezvoltării în continuare a relațiilor cordiale între părți și dorind să faciliteze contactele între persoane ca o condiție esențială pentru o dezvoltare constantă a relațiilor economice, umanitare, culturale, științifice și de altă natură, prin facilitarea eliberării vizelor pentru cetățenii moldoveni;

AVÂND ÎN VEDERE planul actual de acțiune PEV UE-Moldova, care subliniază că se va institui un dialog constructiv privind cooperarea în domeniul vizelor între UE și Moldova, inclusiv un schimb de opinii privind posibilitățile de facilitare a eliberării vizelor în conformitate cu acquis-ul;

RECUNOSCÂND, ca o perspectivă pe termen lung, introducerea regimului de călătorie fără viză pentru cetățenii Republicii Moldova;

RECUNOSCÂND că, în cazul în care Republica Moldova ar reintroduce obligativitatea vizelor pentru cetățenii UE, aceleași facilități acordate în temeiul prezentului acord cetățenilor Republicii Moldova ar fi în mod automat aplicate cetățenilor UE, în baza principiului reciprocității;

RECUNOSCÂND că facilitarea eliberării vizelor nu ar trebui să conducă la migrație ilegală și acordând o atenție deosebită securității și readmisiei;

LUÂND ÎN CONSIDERARE Protocolul privind poziția Regatului Unit și a Irlandei și Protocolul privind integrarea acquis-ului Schengen în cadrul Uniunii Europene, anexate la Tratatul privind Uniunea Europeană și la Tratatul de instituire a Comunității Europene, și confirmând că dispozițiile prezentului acord nu se aplică Regatului Unit și Irlandei;

LUÂND ÎN CONSIDERARE Protocolul privind poziția Danemarcei, anexat la Tratatul privind Uniunea Europeană și la Tratatul de instituire a Comunității Europene, și confirmând că dispozițiile prezentului acord nu se aplică Regatului Danemarcei,

CONVIN DUPĂ CUM URMEAZĂ:Articolul 1

Scopul și domeniul de aplicare

Scopul prezentului acord este de a facilita eliberarea vizelor pentru cetățenii Republicii Moldova, pentru o ședere a cărei durată prevăzută nu depășește 90 de zile în decurs de 180 de zile.

Articolul 2

Clauză generală

(1)  Măsurile de facilitare a eliberării vizelor prevăzute în prezentul acord se aplică cetățenilor Republicii Moldova numai în măsura în care aceștia nu sunt scutiți de obligativitatea vizelor în temeiul actelor cu putere de lege și actelor administrative ale ►M1  Uniunii Europene ◄ sau ale statelor membre, în temeiul prezentului acord sau altor acorduri internaționale.

(2)  Legislația națională a Republicii Moldova sau a statelor membre sau dreptul ►M1  Uniunii Europene ◄ se aplică aspectelor care nu sunt reglementate prin dispozițiile prezentului acord, cum ar fi refuzul de eliberare a unei vize, recunoașterea documentelor de călătorie, dovada mijloacelor suficiente de subzistență, refuzul intrării și măsurile de expulzare.

Articolul 3

Definiții

În sensul prezentului acord:

(a) „stat membru” înseamnă orice stat membru al Uniunii Europene, cu excepția Regatului Danemarcei, a Irlandei și a Regatului Unit;

(b) „cetățean al Uniunii Europene” înseamnă un resortisant al unui stat membru, astfel cum este definit acesta din urmă la litera (a);

(c) „cetățean al Republicii Moldova” înseamnă orice persoană care deține cetățenia Republicii Moldova;

(d) „viză” înseamnă o autorizație eliberată de un stat membru sau o decizie adoptată de un astfel de stat, care este necesară în scopul:

 de a intra pe teritoriul unuia sau mai multor state membre în vederea unei șederi a cărei durată prevăzută nu depășește 90 de zile, în decurs de 180 de zile;

 de a intra pe teritoriului unuia sau mai multor state membre în vederea tranzitării acestuia.

(e) „persoană care rezidă în mod legal” înseamnă un cetățean al Republicii Moldova autorizat sau îndreptățit să stea mai mult de 90 de zile pe teritoriul unui stat membru, în baza legislației ►M1  Uniunii Europene ◄ sau naționale.

Articolul 4

Documente justificative privind scopul călătoriei

(1)  Pentru următoarele categorii de cetățeni ai Republicii Moldova, sunt suficiente următoarele documente pentru justificarea scopului călătoriei pe teritoriul celeilalte părți:

(a) pentru membrii permanenți ai delegațiilor oficiale care, ca urmare a unei invitații oficiale adresate Republicii Moldova, participă la reuniuni, consultări, negocieri sau programe de schimb, precum și la evenimente organizate de instituții interguvernamentale pe teritoriul statelor membre:

 o scrisoare emisă de o autoritate a Republicii Moldova, care să confirme că solicitantul este un membru al delegației acestei țări care călătorește pe teritoriul celeilalte părți în scopul participării la evenimentele menționate anterior, scrisoare însoțită de o copie a invitației oficiale;

(b) pentru membrii profesiilor liberale care participă la expoziții internaționale, conferințe și simpozioane, seminarii sau alte evenimente similare organizate pe teritoriile statelor membre:

 o invitație scrisă din partea organizației-gazdă care să confirme că persoana respectivă participă la eveniment;

(c) pentru oamenii de afaceri și reprezentanții organizațiilor de afaceri:

 o invitație scrisă din partea unei persoane juridice sau societăți-gazdă, sau din partea unei organizații, birou sau filială a unei astfel de persoane juridice sau companii, a unor autorități locale sau naționale ale statelor membre sau a comitetelor de organizare a târgurilor și expozițiilor industriale, a conferințelor și simpozioanelor organizate pe teritoriile statelor membre, aprobate de Camera de Stat pentru Înregistrare a Republicii Moldova;

▼M1

(d) pentru conducătorii auto care prestează servicii de transport internațional de mărfuri și pasageri pe teritoriile statelor membre, cu vehicule înmatriculate în Republica Moldova:

 o solicitare scrisă din partea asociației naționale a transportatorilor din Republica Moldova care prestează servicii de transport rutier internațional, care să menționeze scopul, itinerarul, durata și frecvența călătoriilor;

▼B

(e) pentru membrii echipajelor de pe trenuri, de pe vagoane frigorifice și locomotive ale trenurilor internaționale, care călătoresc pe teritoriile statelor membre:

 o solicitare scrisă din partea societății de căi ferate competente din Republica Moldova, în care se specifică scopul, durata și frecvența călătoriilor;

▼M1

(f) pentru jurnaliști și personalul tehnic care îi însoțește în calitate profesională:

 un certificat sau un alt document eliberat de o organizație profesională sau de angajatorul solicitantului, care să demonstreze că persoana în cauză este un jurnalist calificat și care stipulează că scopul călătoriei îl reprezintă desfășurarea unei activități de natură jurnalistică sau care stipulează că persoana este membru al personalului tehnic care îl însoțește pe jurnalist în calitate profesională;

▼B

(g) pentru persoanele care participă la activități științifice, culturale și artistice, inclusiv programe de schimb între universități și alte tipuri de programe de schimb:

 o invitație scrisă din partea unei organizații-gazdă de a participa la aceste activități;

(h) pentru elevii, studenții instituțiilor universitare și postuniversitare și profesorii însoțitori care întreprind călătorii de studii sau formare profesională, inclusiv în cadrul programelor de schimb, precum și al altor activități educaționale conexe:

 o invitație scrisă sau o adeverință de înscriere din partea universității, colegiului sau școlii-gazdă sau carnete de student sau certificate pentru cursurile care vor fi urmate;

(i) pentru participanții la evenimente sportive internaționale și persoanele care îi însoțesc, în calitate profesională:

 o invitație scrisă din partea organizației-gazdă: autorități competente, federații sportive sau comitete olimpice naționale ale statelor membre;

(j) pentru participanții la programe oficiale de schimb organizate de orașe înfrățite și alte localități:

 o invitație scrisă din partea șefilor administrației/primarilor acestor orașe sau a localităților respective;

▼M1

(k) pentru rudele apropiate – soț/soție, copii (inclusiv copii adoptați), părinți (inclusiv tutori), bunici și nepoți – care vizitează cetățeni ai Republicii Moldova care rezidă în mod legal pe teritoriul statelor membre sau cetățeni ai Uniunii Europene care au reședința pe teritoriul statului membru ai căror resortisanți sunt:

 o invitație scrisă din partea gazdei;

▼B

(l) pentru reprezentanții organizațiilor societății civile care întreprind călătorii în scopul formării profesionale, al participării la seminarii, conferințe, inclusiv în cadrul programelor de schimb:

 o invitație scrisă din partea organizației-gazdă, o confirmare că persoana respectivă reprezintă organizația societății civile, precum și dovada constituirii unei astfel de organizații de la registrul competent, eliberată de o autoritate de stat, în conformitate cu legislația națională;

(m) pentru persoanele care asistă la ceremonii funerare:

 un document oficial care să confirme decesul, precum și legătura de rudenie sau alt tip de legătură dintre solicitant și decedat;

(n) pentru vizitarea cimitirelor civile și militare:

 un document oficial care să confirme existența și conservarea mormântului, precum și legătura de rudenie sau alt tip de legătură dintre solicitant și decedat;

(o) pentru persoanele care călătoresc în scopuri medicale și persoanele care trebuie să le însoțească:

 un document oficial din partea instituției medicale, care să confirme necesitatea îngrijirii medicale în această instituție și necesitatea de a fi însoțit, precum și dovada mijloacelor financiare suficiente pentru achitarea tratamentului medical;

▼M1

(p) pentru participanții la programe oficiale de cooperare transfrontalieră ale Uniunii Europene, cum ar fi cele din cadrul Instrumentului european de vecinătate și parteneriat (IEVP):

 o invitație scrisă din partea organizației-gazdă.

▼B

(2)  Solicitarea scrisă menționată la alineatul (1) cuprinde următoarele elemente:

(a) pentru persoana invitată: numele și prenumele, data nașterii, sexul, cetățenia, numărul pașaportului, data și scopul călătoriei, numărul intrărilor și, dacă este cazul, numele soțului/soției și copiilor care însoțesc persoana invitată;

(b) pentru persoana care invită: numele, prenumele și adresa;

(c) pentru persoana juridică, societatea sau organizația care invită: denumirea completă și adresa și

 în cazul în care invitația este emisă de o organizație sau autoritate, numele și funcția persoanei care semnează invitația;

 în cazul în care persoana care face invitația este o persoană juridică sau societate, sau un birou sau filială a unei astfel de persoane juridice sau societăți stabilite pe teritoriul unui stat membru, numărul de înregistrare, astfel cum este prevăzut de legislația națională a statului membru în cauză.

(3)  Pentru categoriile de persoane menționate la alineatul (1), toate categoriile de vize sunt eliberate în conformitate cu procedura simplificată, fără a se mai cere altă justificare, invitație sau validare referitoare la scopul călătoriei, prevăzută de legislația statelor membre.

Articolul 5

Eliberarea vizelor cu intrări multiple

▼M1

(1)  Misiunile diplomatice și oficiile consulare ale statelor membre eliberează vize cu intrări multiple cu un termen de valabilitate de cinci ani pentru următoarele categorii de persoane:

(a) membri ai guvernelor și ai parlamentelor naționale și regionale, ai Curții Constituționale și ai Curții Supreme, dacă aceștia nu sunt scutiți de regimul vizelor prin prezentul acord, în vederea exercitării atribuțiilor ce le revin;

(b) membri permanenți ai delegațiilor oficiale care, în urma unei invitații oficiale adresate Republicii Moldova, participă în mod regulat la reuniuni, consultări, negocieri sau programe de schimb, precum și la evenimente organizate în cadrul unor instituții interguvernamentale pe teritoriul statelor membre;

(c) soți/soții și copii (inclusiv copii adoptați) care au vârsta sub 21 de ani sau sunt în întreținere și părinți (inclusiv tutori) care vizitează cetățeni ai Republicii Moldova care rezidă în mod legal pe teritoriul statelor membre sau cetățeni ai Uniunii Europene care își au reședința pe teritoriul statului membru ai căror resortisanți sunt;

(d) oameni de afaceri și reprezentanți ai organizațiilor de afaceri care călătoresc în mod regulat în statele membre;

(e) jurnaliști și personalul tehnic care îi însoțește în calitate profesională.

Prin derogare de la primul paragraf, atunci când necesitatea sau intenția de a călători în mod frecvent sau regulat este vădit limitată la o perioadă mai scurtă, termenul de valabilitate al vizei cu intrări multiple este limitat la perioada respectivă, în special atunci când:

 în cazul persoanelor menționate la litera (a), durata funcției deținute

 în cazul persoanelor menționate la litera (b), durata statutului de membru permanent al unei delegații oficiale

 în cazul persoanelor menționate la litera (c), perioada de valabilitate a permisului de ședere legală a cetățenilor Republicii Moldova care rezidă în mod legal în Uniunea Europeană

 în cazul persoanelor menționate la litera (d), durata statutului de reprezentant al organizației de afaceri sau durata contractului de muncă sau

 în cazul persoanelor menționate la litera (e), durata contractului de muncă

este mai mică de cinci ani.

(2)  Misiunile diplomatice și oficiile consulare ale statelor membre eliberează vize cu intrări multiple cu termen de valabilitate de un an pentru următoarele categorii de persoane, cu condiția ca, în decursul anului precedent, aceștia să fi obținut cel puțin o viză, să o fi utilizat în conformitate cu legislația privind intrarea și șederea în statul vizat:

(a) membri ai delegațiilor oficiale care, ca urmare a unei invitații oficiale adresate Republicii Moldova, participă în mod regulat la reuniuni, consultări, negocieri sau programe de schimb, precum și la evenimente organizate de instituții interguvernamentale pe teritoriul statelor membre;

(b) reprezentanți ai organizațiilor societății civile care călătoresc în mod regulat în statele membre în scopul formării educaționale, al participării la seminare, conferințe, inclusiv în cadrul programelor de schimb;

(c) membri ai profesiilor liberale care participă la expoziții internaționale, conferințe, simpozioane, seminare sau la alte evenimente similare, care călătoresc în mod regulat în statele membre;

(d) conducători auto care prestează servicii de transport internațional de mărfuri și pasageri pe teritoriile statelor membre, cu vehicule înmatriculate în Republica Moldova;

(e) membri ai echipajelor de pe trenuri, vagoane frigorifice și locomotive ale trenurilor internaționale, care călătoresc pe teritoriile statelor membre;

(f) persoane care participă la activități științifice, culturale și artistice, inclusiv programe de schimb între universități și alte tipuri de programe de schimb, care călătoresc în mod regulat în statele membre;

(g) studenți ai instituțiilor universitare și postuniversitare care întreprind în mod regulat călătorii de studii sau de formare profesională, inclusiv în cadrul programelor de schimb;

(h) participanți la evenimentele sportive internaționale și persoane care îi însoțesc în calitate profesională;

(i) participanți la programe oficiale de schimb organizate de orașe înfrățite sau de alte localități;

(j) participanți la programele oficiale de cooperare transfrontalieră ale Uniunii Europene, cum ar fi cele din cadrul Instrumentului european de vecinătate și parteneriat (IEVP).

Prin derogare de la primul paragraf, atunci când necesitatea sau intenția de a călători în mod frecvent sau regulat este vădit limitată la o perioadă mai scurtă, termenul de valabilitate al vizei cu intrări multiple este limitat la perioada respectivă.

(3)  Misiunile diplomatice și oficiile consulare ale statelor membre eliberează vize cu intrări multiple cu un termen de valabilitate de minim doi ani și maxim cinci ani pentru categoriile de persoane menționate la alineatul (2), cu condiția ca în decursul ultimilor doi ani, aceștia să fi utilizat vize cu intrări multiple de un an, în conformitate cu legislația privind intrarea și șederea pe teritoriul statului vizat, cu excepția cazurilor în care necesitatea sau intenția de a călători în mod frecvent sau regulat este vădit limitată la o perioadă mai scurtă, situație în care termenul de valabilitate al vizei cu intrări multiple este limitat la perioada respectivă.

▼B

(4)  Perioada totală de ședere pe teritoriul statelor membre a persoanelor la care fac trimitere alineatele (1) și (3) nu trebuie să depășească 90 de zile, în decurs de 180 de zile.

Articolul 6

Taxe pentru procesarea cererilor de viză

(1)  Taxa pentru procesarea cererilor de viză depuse de cetățenii Republicii Moldova este de 35 EUR.

Suma menționată anterior poate fi modificată în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 15 alineatul (4).

▼M1

(2)  Fără a aduce atingere alineatului (4), următoarele categorii de persoane sunt scutite de plata taxelor pentru procesarea cererilor de viză:

▼B

(a) rudele apropiate – soț/soție, copii (inclusiv copii adoptați), părinți (inclusiv tutori), bunici și nepoți – care vizitează cetățeni ai Republicii Moldova care rezidă în mod legal pe teritoriul statelor membre ►M1  sau cetățenii Uniunii Europene care au reședința pe teritoriul statului membru ai căror resortisanți sunt ◄ ;

(b) membri ai administrațiilor publice și parlamentelor naționale și regionale, ai curții constituționale și curții supreme, dacă aceștia nu sunt scutiți de obligativitatea vizelor prin prezentul acord;

(c) membri ai delegațiilor oficiale care, ca urmare a unei invitații oficiale adresate Republicii Moldova, participă la reuniuni, consultări, negocieri sau programe de schimb, precum și la evenimente organizate de instituții interguvernamentale pe teritoriul statelor membre;

(d) elevi, studenți ai instituțiilor universitare și postuniversitare și profesorii însoțitori care întreprind călătorii de studii sau formare profesională, inclusiv în cadrul programelor de schimb, precum și al altor activități educaționale conexe;

(e) persoane cu handicap și persoanele care le însoțesc, dacă este cazul;

(f) persoane care au prezentat documente care dovedesc necesitatea călătoriei în scopuri umanitare, inclusiv pentru urmarea unui tratament medical urgent și persoana însoțitoare, sau persoana care participă la funeraliile unei rude apropiate sau vizitează o rudă apropiată care este grav bolnavă;

(g) participanți la evenimente sportive internaționale și persoane care îi însoțesc în calitate profesională;

(h) persoane care participă la activități științifice, culturale și artistice, inclusiv programe de schimb între universități și alte tipuri de programe de schimb;

(i) participanți la programe oficiale de schimb organizate de orașe înfrățite și alte localități;

(j) jurnaliști ►M1  și personalul tehnic care îi însoțește în calitate profesională ◄ ;

(k) copii cu vârsta sub 18 ani și copii în întreținere cu vârsta sub 21 de ani;

(l) pensionari;

(m) conducători auto care prestează servicii de transport internațional de mărfuri și pasageri pe teritoriile statelor membre, cu vehicule înmatriculate în Republica Moldova;

(n) membri ai personalului de pe trenuri, de pe vagoane frigorifice și locomotive, care călătoresc pe teritoriile statelor membre;

(o) membri ai profesiilor liberale care participă la expoziții internaționale, conferințe și simpozioane, seminarii sau alte evenimente similare organizate pe teritoriile statelor membre;

▼M1

(p) participanții cu vârsta de 25 de ani sau sub 25 de ani la seminare, conferințe, evenimente sportive, culturale sau educaționale, organizate de organizații nonprofit;

(q) reprezentanții organizațiilor societății civile care efectuează călătorii în scopul formării profesionale, al participării la seminare, conferințe, inclusiv în cadrul programelor de schimb;

(r) participanții la programele oficiale de cooperare transfrontalieră ale Uniunii Europene, cum ar fi cele din cadrul Instrumentului european de vecinătate și parteneriat (IEVP).

Primul paragraf se aplică, de asemenea, atunci când scopul călătoriei este tranzitul.

▼B

(3)  Prin derogare de la alineatul (1), Bulgaria și România, care sunt obligate să aplice acquis-ul Schengen, dar care nu eliberează încă vize Schengen, pot renunța la taxele pentru procesarea cererilor de viză de scurtă ședere pentru cetățenii Republicii Moldova, până la data, care urmează să fie determinată prin decizie a Consiliului, la care acestea pun în aplicare integral acquis-ul Schengen privind politica în domeniul vizelor.

▼M1

(4)  Dacă un stat membru cooperează cu un prestator extern de servicii în vederea eliberării vizelor, prestatorul extern de servicii poate percepe o taxă pentru servicii. Această taxă este proporțională cu costurile suportate de prestatorul extern de servicii în îndeplinirea sarcinilor sale și nu depășește 30 EUR. Statele membre mențin posibilitatea, pentru toți solicitanții, de a-și depune cererile direct la consulatele lor. Prestatorul extern de servicii își desfășoară activitatea în conformitate cu dispozițiile Codului de vize și cu respectarea deplină a legislației moldovenești.

Articolul 6a

Depunerea unei cereri fără ca solicitantul să se prezinte personal

Consulatele statelor membre pot exonera solicitantul de viză de obligația de a se prezenta personal la depunerea cererii atunci când solicitantul este cunoscut pentru integritatea și încrederea pe care o prezintă, cu excepția cazului în care solicitantul trebuie să se prezinte personal pentru colectarea elementelor biometrice de identificare.

▼B

Articolul 7

Durata procedurilor pentru procesarea cererilor de viză

(1)  Misiunile diplomatice și oficiile consulare ale statelor membre iau o decizie privind cererea de eliberare a vizei în termen de 10 zile calendaristice de la data primirii cererii și a documentelor necesare pentru eliberarea vizei.

(2)  Termenul pentru luarea deciziei privind cererea de viză se poate prelungi până la 30 de zile calendaristice în cazuri individuale, în special atunci când este necesară o analiză detaliată a cererii.

(3)  Termenul pentru luarea deciziei privind cererea de viză se poate reduce la 2 zile lucrătoare sau mai puțin, în situații urgente.

▼M1

Articolul 8

Plecarea în cazul documentelor pierdute sau furate

Cetățenii Uniunii Europene și cetățenii Republicii Moldova care și-au pierdut sau cărora le-au fost furate actele de identitate pe durata șederii pe teritoriul Republicii Moldova sau al statelor membre pot părăsi teritoriul Republicii Moldova sau al statelor membre în baza unor acte de identitate valabile care le conferă dreptul de a trece frontiera, eliberate de misiunile diplomatice sau de oficiile consulare ale statelor membre sau ale Republicii Moldova, fără viză sau altă autorizație.

▼B

Articolul 9

Prelungirea vizei în circumstanțe excepționale

Cetățenii Republicii Moldova care nu pot părăsi teritoriul statului membru până la data menționată pe viză din motive de forță majoră beneficiază gratuit de prelungirea vizei, în conformitate cu legislația aplicată de statul de destinație, pentru perioada necesară întoarcerii acestora în statul în care își au reședința.

Articolul 10

▼M1

Pașapoartele diplomatice și de serviciu

▼B

(1)  Cetățenii Republicii Moldova care dețin pașapoarte diplomatice valabile pot intra, ieși și tranzita fără viză teritoriile statelor membre.

▼M1

(2)  Cetățenii Republicii Moldova titulari de pașapoarte de serviciu biometrice valabile pot intra, ieși și tranzita fără viză teritoriile statelor membre.

▼M1

(3)  Persoanele menționate la alineatele (1) și (2) pot sta pe teritoriul statelor membre pentru o perioadă de până la 90 de zile, în decurs de 180 de zile.

▼B

Articolul 11

Valabilitatea teritorială a vizelor

Sub rezerva normelor și reglementărilor naționale privind securitatea națională a statelor membre și în conformitate cu normele comunitare privind vizele cu valabilitate teritorială limitată, cetățenii Republicii Moldova au dreptul de a călători pe teritoriul statelor membre în aceleași condiții ca și cetățenii Uniunii Europene.

Articolul 12

Comitetul mixt de gestionare a prezentului acord

(1)  Părțile instituie un Comitet mixt de experți (denumit în continuare „Comitetul”), alcătuit din reprezentanți ai ►M1  Uniunii ◄ Europene și ai Republicii Moldova. ►M1  Uniunea Europeană ◄ este reprezentată de ►M1  Comisia Europeană ◄ , asistată de experți din statele membre.

(2)  Comitetul îndeplinește, în special, următoarele atribuții:

(a) monitorizează punerea în aplicare a prezentului acord;

(b) propune modificări și completări la prezentul acord;

(c) soluționează litigiile care decurg din interpretarea sau aplicarea dispozițiilor prezentului acord.

(3)  Comitetul se reunește ori de câte ori este necesar, la cererea uneia dintre părți și cel puțin o dată pe an.

(4)  Comitetul își stabilește regulamentul de procedură.

Articolul 13

Relația dintre prezentul acord și acordurile bilaterale dintre statele membre și Republica Moldova

►M1  (1) ◄   De la intrarea sa în vigoare, prezentul acord prevalează față de dispozițiile oricărui acord sau aranjament bilateral sau multilateral încheiat între un stat membru și Republica Moldova, în măsura în care dispozițiile acestor acorduri sau aranjamente se referă la aspecte reglementate prin prezentul acord.

▼M1

(2)  Dispozițiile acordurilor sau ale înțelegerilor bilaterale dintre diferitele state membre și Republica Moldova, încheiate înainte de intrarea în vigoare a prezentului acord, care prevăd exonerarea titularilor de pașapoarte de serviciu nebiometrice de obligația de a deține viză, se aplică în continuare fără a aduce atingere dreptului statelor membre în cauză sau al Republicii Moldova de a denunța sau de a suspenda aceste acorduri sau înțelegeri bilaterale.

▼B

Articolul 14

Clauza de reciprocitate

▼M1

Republica Moldova poate reintroduce obligația de a deține viză doar pentru cetățenii sau anumite categorii de cetățeni din toate statele membre și nu pentru cetățenii sau anumite categorii de cetățeni din anumite state membre.

▼B

În cazul în care Republica Moldova reintroduce obligativitatea vizelor pentru cetățenii UE sau pentru anumite categorii de cetățeni UE, aceleași facilități acordate în temeiul prezentului acord cetățenilor Republicii Moldova se aplică în mod automat cetățenilor UE în cauză, în baza principiului reciprocității.

Articolul 15

Clauze finale

(1)  Prezentul acord se ratifică sau se aprobă de către părți în conformitate cu procedurile respective ale acestora și intră în vigoare în prima zi a celei de a doua luni care urmează datei la care părțile își notifică reciproc încheierea procedurilor menționate mai sus.

(2)  Prin derogare de la alineatul (1), prezentul acord intră în vigoare numai la data la care intră în vigoare Acordul între Comunitatea Europeană și Republica Moldova privind readmisia persoanelor, în cazul în care această dată este ulterioară datei menționate la alineatul (1).

(3)  Prezentul acord se încheie pe durată nelimitată, cu excepția cazului în care este denunțat în conformitate cu alineatul (6).

(4)  Prezentul acord poate fi modificat prin acordul scris al părților. Modificările intră în vigoare după ce părțile și-au notificat reciproc încheierea procedurilor interne necesare în acest scop.

(5)  Fiecare parte poate suspenda integral sau parțial prezentul acord din motive de ordine publică, protecție a securității naționale sau a sănătății publice. Decizia de suspendare se notifică celeilalte părți cu cel puțin 48 de ore înainte de intrarea în vigoare a acesteia. Partea care a suspendat aplicarea prezentului acord informează de îndată cealaltă parte în momentul în care motivele suspendării nu se mai aplică.

(6)  Fiecare parte poate denunța prezentul acord, printr-o notificare scrisă adresată celeilalte părți. Prezentul acord încetează după 90 de zile de la data unei astfel de notificări.

Încheiat la Bruxelles, la zece octombrie în anul două mii șapte, în dublu exemplar, în limbile bulgară, cehă, daneză, engleză, estoniană, finlandeză, franceză, germană, greacă, italiană, letonă, lituaniană, maghiară, malteză, olandeză, polonă, portugheză, română, slovacă, slovenă, spaniolă, suedeză și moldovenească, textele în fiecare limbă fiind egal autentice.

За Европейската общност

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

Az Európai Közösség részéről

Għall-Komunitá Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Pentru Comunitatea Europeană

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

För Europeiska gemenskapen

Pentru Comunitatea Europeană

Pentru Comunitatea Europeană

signatory

signatory

За Република Молдова

Por la República de Moldova

Za Moldavskou republiku

For Republikken Moldova

Für die Republik Moldau

Moldova Vabariigi nimel

Για τη Δημοκρατία της Μολδαβίας

For the Republic of Moldova

Pour la République de Moldova

Per la Repubblica di Moldova

Moldovas Republikas vārdā

Moldovos Respublikos vardu

A Moldovai Köztársaság részéről

Għar-Repubblika tal-Moldova

Voor de Republiek Moldavië

W imieniu Republiki Mołdowy

Pela República da Moldávia

Pentru Republica Moldova

Za Moldavskú republiku

Za Republiko Moldavijo

Moldovan tasavallan puolesta

För Republiken Moldavien

Pentru Republica Moldova

signatory

ANEXĂ

PROTOCOL LA ACORDUL PRIVIND STATELE MEMBRE CARE NU APLICĂ INTEGRAL ACQUIS-UL SCHENGEN

Statele membre care sunt obligate să aplice acquis-ul Schengen, dar care nu eliberează încă vize Schengen până la decizia Consiliului în acest sens, eliberează vize naționale a căror valabilitate este limitată la propriul lor teritoriu.

Aceste state membre pot recunoaște în mod unilateral vizele Schengen și permisele de ședere în scopul tranzitării teritoriului lor, în conformitate cu Decizia nr. 895/2006/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 14 iunie 2006.

Deoarece Decizia nr. 895/2006/CE din 14 iunie 2006 nu se aplică României și Bulgariei, Comisia Europeană va propune dispoziții similare care să permită acestor țări să recunoască în mod unilateral vizele Schengen, permisele de ședere și alte documente similare eliberate de alte state membre care nu sunt integrate pe deplin în spațiul Schengen, în scopul tranzitării teritoriului lor.

DECLARAȚIE COMUNĂ PRIVIND DANEMARCA

Părțile iau act de faptul că acordul nu se aplică procedurilor de eliberare a vizelor de către misiunile diplomatice și oficiile consulare ale Regatului Danemarcei.

În astfel de circumstanțe, este de dorit ca autoritățile Danemarcei și ale Republicii Moldova să încheie, fără întârziere, un acord bilateral privind facilitarea eliberării vizelor de scurtă ședere în condiții similare cu cele prevăzute în Acordul între Comunitatea Europeană și Republica Moldova.

DECLARAȚIE COMUNĂ PRIVIND REGATUL UNIT ȘI IRLANDA

Părțile iau act de faptul că acordul nu se aplică teritoriilor Regatului Unit și Irlandei.

În astfel de circumstanțe, este de dorit ca autoritățile Regatului Unit, ale Irlandei și ale Republicii Moldova să încheie acorduri bilaterale privind facilitarea eliberării vizelor.

DECLARAȚIE COMUNĂ PRIVIND ISLANDA ȘI NORVEGIA

Părțile iau act de relațiile strânse dintre Comunitatea Europeană și Norvegia și Islanda, în special în temeiul acordului din 18 mai 1999 privind asocierea acestor țări la punerea în aplicare și dezvoltarea acquis-ului Schengen.

În astfel de circumstanțe, este de dorit ca autoritățile Norvegiei, Islandei și ale Republicii Moldova să încheie, fără întârziere, acorduri bilaterale privind facilitarea eliberării vizelor de scurtă ședere în condiții similare cu cele prevăzute în Acordul între Comunitatea Europeană și Republica Moldova.

DECLARAȚIE COMUNĂ PRIVIND CONFEDERAȚIA ELVEȚIANĂ ȘI LIECHTENSTEIN

În cazul în care acordul dintre UE, CE și Confederația Elvețiană privind asocierea Confederației Elvețiene la transpunerea, punerea în aplicare și dezvoltarea acquis-ului Schengen și protocoalele la acordul respectiv privind Liechtenstein intră în vigoare până la încheierea negocierilor cu Republica Moldova, se va face o declarație similară în ceea ce privește Elveția și Liechtenstein.

DECLARAȚIA COMUNITĂȚII EUROPENE PRIVIND ACCESUL SOLICITANȚILOR DE VIZE ȘI ARMONIZAREA INFORMAȚIILOR PRIVIND PROCEDURILE DE ELIBERARE A VIZELOR DE SCURTĂ ȘEDERE ȘI DOCUMENTELE NECESARE PENTRU DEPUNEREA CERERII DE VIZĂ DE SCURTĂ ȘEDERE

Recunoscând importanța transparenței pentru solicitanții de vize, Comunitatea Europeană reamintește că propunerea legislativă privind reformarea Instrucțiunilor consulare comune în ceea ce privește vizele pentru misiunile diplomatice și oficiile consulare, adoptată la 19 iulie 2006 de către Comisia Europeană și aflată în prezent pe agenda de discuții a Parlamentului European și a Consiliului, se referă la condițiile de acces al solicitanților de vize la misiunile diplomatice și oficiile consulare ale statelor membre.

În ceea ce privește informațiile care trebuie puse la dispoziția solicitanților de viză, Comunitatea Europeană consideră că trebuie adoptate măsuri adecvate. În general, privind redactarea unor informații de bază pentru solicitanți referitoare la procedura și condițiile de solicitare a vizelor și valabilitatea acestora.

Comunitatea Europeană va redacta o listă de cerințe minime în scopul de a se asigura că solicitanților de viză din Republica Moldova li se pun la dispoziție informații de bază coerente și uniforme și că li se cere să depună, în principiu, aceleași documente justificative.

Informațiile menționate mai sus vor fi diseminate pe scară largă (pe avizierele consulatelor, în broșuri, pagini de Internet etc.).

Misiunile diplomatice și oficiile consulare ale statelor membre furnizează informații despre posibilitățile existente în cadrul acquis-ului Schengen de a facilita eliberarea vizelor de scurtă ședere, de la caz la caz, în special solicitanților bona fide.

DECLARAȚIA COMISIEI EUROPENE PRIVIND REPREZENTANȚELE ȘI CENTRUL COMUN DE VIZE DE LA CHIȘINĂU

Recunoscând dificultățile cu care se confruntă cetățenii moldoveni la solicitarea vizelor Schengen din cauza prezenței consulare limitate a statelor membre Schengen, Comisia Europeană încurajează statele membre – în special statele membre care eliberează vize Schengen – să își îmbunătățească prezența în Republica Moldova, utilizând pe deplin posibilitățile existente: să își deschidă propriile reprezentanțe, să fie reprezentate de alte state membre sau să folosească pe deplin opțiunile care urmează să fie oferite prin intermediul Centrului Comun de Vize de la Chișinău.

DECLARAȚII PRIVIND MICUL TRAFIC DE FRONTIERĂ

DECLARAȚIE POLITICĂ A ROMÂNIEI PRIVIND MICUL TRAFIC DE FRONTIERĂ

România își exprimă dorința de a începe negocieri în vederea unui acord bilateral cu Republica Moldova în scopul punerii în aplicare a regimului specific micului trafic de frontieră, instituit prin Regulamentul (CE) nr. 1931/2006 din 20 decembrie 2006 de stabilire a normelor privind micul trafic de frontieră la frontierele externe ale statelor membre și de modificare a dispozițiilor Convenției Schengen.

DECLARAȚIE POLITICĂ A REPUBLICII MOLDOVA PRIVIND MICUL TRAFIC DE FRONTIERĂ

Republica Moldova își exprimă dorința de a începe negocieri în vederea unui acord bilateral cu România în scopul punerii în aplicare a unui astfel de regim specific micului trafic de frontieră.