2006R1924 — RO — 13.12.2014 — 004.001


Acest document reprezintă un instrument de documentare, iar instituţiile nu îşi asumă responsabilitatea pentru conţinutul său.

►B

REGULAMENTUL (CE) NR. 1924/2006 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI

din 20 decembrie 2006

privind mențiunile nutriționale și de sănătate înscrise pe produsele alimentare

(JO L 404, 30.12.2006, p.9)

Astfel cum a fost modificat prin:

 

 

Jurnalul Oficial

  No

page

date

►M1

REGULAMENTUL (CE) NR. 107/2008 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 15 ianuarie 2008

  L 39

8

13.2.2008

►M2

REGULAMENTUL (CE) NR. 109/2008 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 15 ianuarie 2008

  L 39

14

13.2.2008

►M3

REGULAMENTUL (UE) NR. 116/2010 AL COMISIEI din 9 februarie 2010

  L 37

16

10.2.2010

►M4

REGULAMENTUL (UE) NR. 1169/2011 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 25 octombrie 2011

  L 304

18

22.11.2011

►M5

REGULAMENTUL (UE) NR. 1047/2012 AL COMISIEI din 8 noiembrie 2012

  L 310

36

9.11.2012
▼B

REGULAMENTUL (CE) NR. 1924/2006 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI

din 20 decembrie 2006

privind mențiunile nutriționale și de sănătate înscrise pe produsele alimentarePARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 95,

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European ( 1 ),

hotărând în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din tratat ( 2 ),

întrucât:

(1)

Un număr sporit de produse alimentare din Comunitate etichetate și care fac obiectul publicității poartă mențiuni nutriționale și de sănătate. Pentru a asigura un nivel ridicat de protecție consumatorilor și pentru a le facilita alegerea, produsele introduse pe piață, inclusiv produsele importate, ar trebui să prezinte siguranță și să fie etichetate corespunzător. O alimentație variată și echilibrată reprezintă o condiție prealabilă pentru o sănătate bună, iar produsele luate separat au o importanță relativă în contextul alimentației globale.

(2)

Diferențele dintre dispozițiile de drept intern privind astfel de mențiuni pot împiedica libera circulație a produselor alimentare și pot crea condiții de concurență inegale. Diferențele în cauză au astfel un impact direct asupra funcționării pieței interne. Prin urmare, este necesar să se adopte norme comunitare în ceea ce privește utilizarea mențiunilor nutriționale și de sănătate pe produsele alimentare.

(3)

Dispozițiile generale în materie de etichetare sunt cuprinse în Directiva 2000/13/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 20 martie 2000 privind apropierea legislațiilor statelor membre referitoare la etichetarea și prezentarea produselor alimentare, precum și la publicitatea acestora. ( 3 ) Directiva 2000/13/CE interzice, în general, folosirea informațiilor care ar induce cumpărătorul în eroare sau ar atribui proprietăți medicinale produselor alimentare. Prezentul regulament are scopul de a completa principiile generale din Directiva 2000/13/CE și de a stabili dispoziții specifice privind utilizarea mențiunilor nutriționale și de sănătate referitoare la produsele alimentare care urmează să fie livrate ca atare consumatorului.

(4)

Prezentul regulament ar trebui să se aplice tuturor mențiunilor nutriționale și de sănătate făcute în comunicările comerciale, inclusiv, inter alia, în publicitatea generică la produse alimentare și campaniile de promovare, cum sunt cele finanțate integral sau parțial de autoritățile publice. Acesta nu ar trebui să se aplice mențiunilor formulate în comunicările cu caracter necomercial, cum ar fi orientările sau sfaturile alimentare emise de autoritățile și organismele publice competente în materie de sănătate, sau comunicărilor și informărilor cu caracter necomercial din presă și publicații științifice. Prezentul regulament ar trebui să se aplice, de asemenea, mărcilor comerciale și altor denumiri comerciale care pot fi interpretate ca mențiuni nutriționale și de sănătate.

(5)

Denumirile generice care sunt folosite în mod tradițional pentru a indica o particularitate a unei categorii de produse alimentare sau băuturi care ar putea avea un efect asupra sănătății umane, cum ar fi „pastile digestive” sau „bomboane contra tusei”, ar trebui să fie exceptate de la aplicarea prezentului regulament.

(6)

Mențiunile nutriționale care nu generează efecte benefice nu sunt reglementate de domeniul de aplicare al prezentului regulament; statele membre care intenționează să introducă scheme naționale referitoare la mențiunile nutriționale care nu generează efecte benefice ar trebui să notifice astfel de scheme Comisiei și celorlalte state membre în conformitate cu Directiva 98/34/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 22 iunie 1998 de stabilire a unei proceduri pentru furnizarea de informații în domeniul standardelor și reglementărilor tehnice și a normelor privind serviciile din societatea informațională ( 4 ).

(7)

La nivel internațional, Codex Alimentarius a adoptat linii directoare generale privind etichetarea cu indicarea valorii nutriționale în 1991 și linii directoare de utilizare a mențiunilor nutriționale în 1997. În 2004, Comisia Codex Alimentarius a adoptat o modificare a acestora din urmă. Această modificare se referă la includerea mențiunilor de sănătate în orientările din 1997. Definițiile și condițiile stabilite în orientările Codex sunt luate în considerare în mod corespunzător.

(8)

Posibilitatea de utilizare a mențiunii „conținut scăzut de substanță grasă” pentru grăsimile tartinabile prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 2991/94 al Consiliului din 5 decembrie 1994 de stabilire a standardelor pentru grăsimile tartinabile ( 5 ) ar trebui adaptată, cât mai curând posibil, la dispozițiile prezentului regulament. Între timp, Regulamentul (CE) nr. 2991/94 se aplică produselor reglementate de acesta.

(9)

O varietate mare de nutrienți și de alte substanțe inclusiv, dar fără a se limita la vitamine, minerale care conțin oligoelemente, aminoacizi, acizi grași esențiali, fibre, diverse plante și extracte vegetale cu efect nutrițional sau fiziologic poate să fie prezentă într-un produs alimentar și să facă obiectul unei mențiuni. Prin urmare, ar trebui să se stabilească principiile general aplicabile tuturor mențiunilor făcute pe produsele alimentare, pentru a se asigura un nivel ridicat de protecție a consumatorului, pentru a-i oferi consumatorului informațiile necesare pentru a face alegeri în cunoștință de cauză, și pentru a crea, de asemenea, condiții egale de concurență pentru industria alimentară.

(10)

Produsele alimentare promovate prin mențiuni care pot fi percepute de consumatori ca având un avantaj nutrițional, fiziologic sau orice alt avantaj referitor la sănătate în raport cu produse similare sau cu alte produse în compoziția cărora nu s-au adăugat astfel de nutrienți și de alte substanțe. Consumatorii pot fi astfel încurajați să îl aleagă pe acela care influențează direct cantitatea totală de nutrienți individuali sau de alte substanțe absorbite de aceștia în mod contrar consultanței științifice în domeniu. Pentru a contracara acest efect nedorit potențial, este recomandabil să se impună anumite restricții în ceea ce privește produsele care poartă astfel de mențiuni. În acest context, factori cum ar fi prezența anumitor substanțe sau profilul nutrițional al unui produs, constituie criterii adecvate pentru a stabili dacă produsul poate să poarte mențiuni. Utilizarea unor astfel de criterii la nivel național, chiar dacă aceasta se justifică prin faptul că permit consumatorilor să facă alegeri nutriționale în cunoștință de cauză, poate să conducă la bariere în calea comerțului intracomunitar și, prin urmare, ar trebui armonizată la nivel comunitar. Comunicarea și informațiile referitoare la sănătate care sprijină mesajele emise de autoritățile naționale sau de Comunitate în ceea ce privește pericolele abuzului de alcool nu ar trebui să intre în domeniul de aplicare al prezentului regulament.

(11)

Aplicarea profilurilor nutriționale drept criteriu ar avea ca scop evitarea situației în care mențiunile nutriționale sau de sănătate maschează statutul nutrițional global al unui produs alimentar, ceea ce ar putea induce consumatorii în eroare atunci când aceștia încearcă să facă alegeri sănătoase în contextul unei alimentații echilibrate. Profilurile nutriționale, astfel cum sunt prevăzute de prezentul regulament, ar trebui să aibă drept scop unic reglementarea împrejurărilor în care pot fi formulate mențiunile. Acestea ar trebui să se bazeze pe dovezi științifice general acceptate în ceea ce privește relația dintre alimentație și sănătate. Cu toate acestea, profilurile ar trebui, de asemenea, să permită inovații în materie de produse și să ia în considerare variabilitatea obiceiurilor și tradițiilor alimentare, precum și faptul că produsele individuale pot avea un rol important în contextul unei alimentații globale.

(12)

Stabilirea profilurilor nutriționale ar trebui să ia în considerare conținutul de diferiți nutrienți și substanțe cu efect nutrițional sau fiziologic, în special cele cum ar fi grăsimile, grăsimile saturate, acizii grași trans, sare/sodiu și zaharuri, a căror prezență în cantități excesive în alimentația globală nu este recomandată, precum și grăsimi polinesaturate și mononesaturate, carbohidrații disponibili alții decât zaharurile, vitaminele, mineralele, proteinele și fibrele. Atunci când se stabilesc profilurile nutriționale, este necesar să se ia în considerare diferitele categorii de produse alimentare și locul și rolul acestor produse alimentare în alimentația globală, precum și să se ia în considerare diferitele obiceiuri alimentare și modelele de consum existente în statele membre. Pentru anumite produse alimentare sau categorii de produse alimentare, se pot dovedi a fi necesare scutiri de la obligația de a respecta profilurile nutriționale stabilite, în funcție de rolul și de importanța acestora în alimentația populației. Acestea ar constitui sarcini tehnice complexe, iar adoptarea măsurilor relevante ar trebui să fie încredințată Comisiei, luând în considerare avizul Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară.

(13)

Suplimentele alimentare, astfel cum sunt definite de Directiva 2002/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 10 iunie 2002 de apropiere a legislațiilor statelor membre privind suplimentele alimentare ( 6 ) prezentate sub formă lichidă și care conțin mai mult de 1,2 % din volum alcool nu sunt considerate băuturi în sensul prezentului regulament.

(14)

Există o varietate mare de mențiuni folosite în prezent în anumite state membre pentru etichetarea și publicitatea produselor alimentare referitoare la substanțele ale căror beneficii nu au fost demonstrate sau pentru care nu există în prezent un consens științific suficient. Este necesar să se asigure demonstrarea faptului că substanțele pentru care se face o mențiune au un efect nutrițional sau fiziologic benefic.

(15)

Pentru a se asigura veridicitatea mențiunilor formulate, este necesar ca substanța care face obiectul mențiunii să fie prezentă în produsul final în cantități suficiente, sau ca substanța să fie absentă sau prezentă în cantități reduse în mod corespunzător, pentru a produce efectul nutrițional sau fiziologic indicat. De asemenea, substanța ar trebui să poată fi utilizată de către organism. În afară de aceasta, și după caz, o cantitate semnificativă din substanța care produce efectul nutrițional sau fiziologic indicat ar trebui să fie furnizată în mod rezonabil de o cantitate din produsul alimentar care urmează să fie consumat.

(16)

Este important ca mențiunile privind produsele alimentare să fie înțelese de consumator și este necesar ca toți consumatorii să fie protejați de mențiunile înșelătoare. Cu toate acestea, de la adoptarea Directivei 84/450/CEE a Consiliului din 10 septembrie 1984 cu privire la publicitatea înșelătoare și publicitatea comparativă ( 7 ), Curtea de Justiție a Comunităților Europene a considerat că este necesar să se examineze efectele acestora asupra unui consumator reprezentativ virtual, atunci când aceasta deliberează în cauze având ca obiect publicitatea. În conformitate cu principiul proporționalității, și pentru a permite aplicarea efectivă a măsurilor de protecție prevăzute de acesta, regulamentul ia ca reper consumatorul mediu, care este informat, atent și avizat în mod rezonabil, luând în considerare factorii sociali, culturali și lingvistici, astfel cum au fost interpretați de Curtea de Justiție, dar prevede prevenirea exploatării consumatorilor ale căror caracteristici îi fac deosebit de vulnerabili în fața mențiunilor înșelătoare. În cazul în care o mențiune se adresează unui anumit grup de consumatori, cum sunt copiii, este dezirabil ca impactul acesteia să fie evaluat din perspectiva unui membru mediu al acelui grup. Noțiunea de consumator mediu nu este o noțiune de ordin statistic. Instanțele judecătorești și autoritățile naționale vor trebui să își exercite propria facultate de judecare, având în vedere jurisprudența Curții de Justiție, pentru a stabili reacția tipică a consumatorului mediu într-o situație dată.

(17)

Justificarea științifică ar trebui să fie aspectul principal care să fie luat în considerare atunci când se folosesc mențiuni nutriționale și de sănătate, iar operatorii în sectorul alimentar care folosesc mențiuni ar trebui să le justifice. O mențiune ar trebui să fie justificată științific, luând în considerare ansamblul datelor științifice disponibile și prin evaluarea dovezilor.

(18)

Nu ar trebui să se formuleze o mențiune nutrițională sau de sănătate dacă aceasta este incompatibilă cu principiile de nutriție și sănătate general acceptate sau dacă aceasta încurajează sau permite consumul excesiv al produsului alimentar sau discreditează practica unei alimentații optime.

(19)

Având în vedere imaginea pozitivă conferită produselor alimentare care poartă mențiuni nutriționale și de sănătate și impactul potențial pe care aceste produse alimentare îl pot avea asupra obiceiurilor alimentare și a cantităților globale de nutrienți absorbite, consumatorul ar trebui să fie capabil să evalueze calitatea lor nutrițională globală. Prin urmare, etichetarea nutrițională ar trebui să fie obligatorie și detaliată pentru toate produsele alimentare care poartă mențiuni de sănătate.

(20)

Directiva 90/496/CEE a Consiliului din 24 septembrie 1990 privind indicarea valorii nutritive pe etichetele produselor alimentare ( 8 ) cuprinde dispoziții generale privind etichetarea nutrițională. În conformitate cu această directivă, atunci când la prezentarea sau la publicitatea produsului, cu excepția publicității generice, apare pe etichetă o mențiune nutrițională, etichetarea nutrițională este obligatorie. În cazul în care se face o mențiune nutrițională referitoare la zaharuri, acizi grași saturați, fibre sau sodiu, informația care urmează să fie dată ar trebui să fie cea prevăzută în grupa 2, astfel cum este definită la articolul 4 alineatul (1) din Directiva 90/496/CEE. Pentru a obține un nivel ridicat de protecție a consumatorului, această obligație de a furniza informațiile din grupa 2 ar trebui să se aplice mutatis mutandis atunci când se face o mențiune de sănătate, cu excepția publicității generice.

(21)

De asemenea, ar trebui să se creeze o listă cu mențiunile nutriționale permise și condițiile de utilizare specifice, pe baza condițiilor de utilizare a mențiunilor în cauză care fuseseră deja aprobate la nivel național sau internațional și prevăzute de legislația comunitară. Orice mențiune considerată ca având același înțeles pentru consumatori ca mențiunile nutriționale incluse în lista menționată ar trebui să facă obiectul acelorași condiții de utilizare indicate în aceasta. De exemplu, mențiunile privind adaosul de vitamine și minerale cum ar fi „cu un conținut …”, „cu conținut refăcut de …”, „adaos de …” sau „îmbogățite cu …” ar trebui să facă obiectul condițiilor prevăzute pentru mențiunea „sursă de …”. Lista ar trebui actualizată în mod periodic pentru a se lua în considerare progresele științifice și tehnologice. Mai mult, este necesar ca, în cazul mențiunilor comparative, produsele comparate să fie clar identificate pentru consumatorul final.

(22)

Condițiile aplicabile în cazul mențiunilor cum ar fi „fără lactoză” sau „fără gluten”, care se adresează unui grup de consumatori cu afecțiuni specifice, ar trebui să facă obiectul Directivei 89/398/CEE a Consiliului din 3 mai 1989 de apropiere a legislațiilor statelor membre privind produsele alimentare destinate unei alimentații speciale ( 9 ). Mai mult, directiva menționată prevede posibilitatea ca produsele alimentare pentru consumul normal să indice faptul că acestea sunt potrivite pentru utilizare de către aceste grupuri de consumatori, dacă acestea îndeplinesc condițiile pentru o astfel de mențiune. Până la stabilirea condițiilor pentru astfel de mențiuni la nivelul Comunității, statele membre pot să mențină sau să adopte măsuri naționale relevante.

(23)

Utilizarea mențiunilor de sănătate nu ar trebui să fie autorizată în Comunitate decât după o evaluare științifică la cele mai înalte standarde posibile. Pentru a asigura o evaluare științifică armonizată a acestor mențiuni, Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară ar trebui să efectueze astfel de evaluări. La cerere, solicitantul ar trebui să aibă acces la dosarul său pentru a verifica stadiul procedurii.

(24)

Există mulți factori, diferiți de cei alimentari, care pot să influențeze funcțiile psihologice și comportamentale. Comunicarea referitoare la aceste funcții este, prin urmare, foarte complexă, și este foarte dificil de transmis un mesaj complet, veridic și cu sens într-o scurtă mențiune care urmează să fie folosită la etichetarea și publicitatea produselor alimentare. Prin urmare, atunci când se folosesc mențiuni psihologice și comportamentale, ar trebui să se solicite o justificare științifică.

(25)

Având în vedere Directiva 96/8/CE a Comisiei din 26 februarie 1996 privind produsele alimentare utilizate în dietele hipocalorice pentru scăderea în greutate ( 10 ) care interzice, la etichetarea, prezentarea și publicitatea produselor reglementate de directiva menționată, orice trimitere la ritmul sau la cantitatea de greutate pierdută care poate rezulta din utilizarea acestora, se consideră adecvat să se extindă restricția în cauză la toate produsele alimentare.

(26)

Mențiunile de sănătate, altele decât cele referitoare la reducerea riscului de îmbolnăviri și la dezvoltarea și sănătatea copiilor, bazate pe dovezi științifice general acceptate, ar trebui să facă obiectul unui tip diferit de evaluare și autorizare. Prin urmare, este necesar să se adopte o listă comunitară cu astfel de mențiuni permise, după consultarea Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară. Mai mult, pentru a stimula inovația, mențiunile de sănătate care se bazează pe dovezi științifice stabilite recent ar trebui să facă obiectul unui proceduri accelerate de autorizare.

(27)

Pentru a ține pasul cu progresele științifice și tehnologice, lista menționată ar trebui revizuită rapid ori de câte ori este necesar. Aceste revizuiri sunt dispoziții de aplicare de natură tehnică, și adoptarea lor ar trebui încredințată Comisiei pentru a simplifica și accelera procedura.

(28)

Alimentația este unul dintre numeroșii factori care influențează apariția anumitor boli umane. Alți factori cum ar fi vârsta, predispoziția genetică, nivelul de activitate fizică, consumul de tutun și alte droguri, expunerea la mediu și stresul pot, de asemenea, să influențeze apariția bolilor umane. Prin urmare, în cazul mențiunilor privind reducerea riscului de îmbolnăvire, ar trebui să se aplice cerințe specifice de etichetare.

(29)

Pentru a se asigura că mențiunile de sănătate sunt veridice, clare, fiabile și utile consumatorului în alegerea unei alimentații sănătoase, formularea și prezentarea mențiunilor ar trebui luate în considerare în avizul Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară și în procedurile ulterioare.

(30)

În anumite cazuri, evaluarea științifică a riscurilor nu poate să furnizeze singură toate informațiile pe care ar trebui să se bazeze o decizie de gestiune a riscurilor. Prin urmare, ar trebui să se ia în considerare alți factori legitimi relevanți pentru problema în cauză.

(31)

Din motive de transparență și pentru a se evita cererile multiple privind mențiuni care au fost deja evaluate, Comisia ar trebui să înființeze și să actualizeze un registru public care să conțină listele cu aceste mențiuni.

(32)

Pentru a stimula cercetarea și dezvoltarea în cadrul industriei agroalimentare, este necesar să se protejeze investițiile realizate de inovatori în colectarea informațiilor și a datelor care sprijină o cerere depusă în temeiul prezentului regulament. Cu toate acestea, această protecție ar trebui să fie limitată în timp pentru a se evita repetarea inutilă a studiilor și a încercărilor, și pentru a se facilita accesul la mențiuni al întreprinderilor mici și mijlocii (IMM-uri), care nu dispun decât rar de capacitate financiară pentru a desfășura activități de cercetare.

(33)

IMM-urile reprezintă o valoare adăugată importantă la industria alimentară europeană în ceea ce privește calitatea și păstrarea diferitelor obiceiuri alimentare. Pentru a facilita punerea în aplicare a prezentului regulament, Autoritatea Europeană pentru Siguranță Alimentară ar trebui să pună la dispoziție, în timp util, asistență și instrumente tehnice corespunzătoare, în special pentru IMM-uri.

(34)

Având în vedere natura deosebită a produselor alimentare care poartă mențiuni, pentru a facilita monitorizarea eficientă a produselor în cauză, este necesar să se pună la dispoziție mijloace suplimentare celor disponibile în mod normal.

(35)

Sunt necesare măsuri tranzitorii corespunzătoare, pentru a permite operatorilor în sectorul alimentar să se adapteze cerințelor din prezentul regulament.

(36)

Deoarece obiectivul prezentului regulament, și anume asigurarea funcționării eficiente a pieței interne în ceea ce privește mențiunile nutriționale și de sănătate oferind, în același timp, un nivel ridicat de protecție a consumatorilor, nu poate fi realizat într-o manieră suficientă de către statele membre, și poate fi, prin urmare, realizat mai bine la nivel comunitar, Comunitatea poate să adopte măsuri, în conformitate cu principiul subsidiarității, astfel cum se prevede la articolul 5 din tratat. În conformitate cu principiul proporționalității, astfel cum se prevede la articolul menționat, prezentul regulament nu depășește ceea ce este necesar pentru realizarea obiectivului în cauză.

(37)

Măsurile necesare pentru punerea în aplicare a prezentului regulament ar trebui adoptate în conformitate cu Decizia 1999/468/CE a Consiliului din 28 iunie 1999 de stabilire a normelor privind exercitarea competențelor de executare conferite Comisiei ( 11 ),

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:CAPITOLUL I

OBIECT, DOMENIU DE APLICARE ȘI DEFINIȚII

Articolul 1

Obiect și domeniu de aplicare

(1)  Prezentul regulament armonizează actele cu putere de lege și actele administrative ale statelor membre referitoare la mențiunile nutriționale și de sănătate pentru a asigura funcționarea eficientă a pieței interne oferind, în același timp, un nivel ridicat de protecție a consumatorilor.

(2)  Prezentul regulament se aplică mențiunilor nutriționale și de sănătate formulate în cadrul comunicărilor comerciale, fie că apar la etichetarea, prezentarea sau publicitatea produselor alimentare care urmează să fie livrate ca atare consumatorului final.

▼M1

Articolul 7 și articolul 10 alineatul (2) literele (a) și (b) nu se aplică în cazul produselor alimentare care nu sunt preambalate (inclusiv produse proaspete, cum ar fi fructele, legumele sau pâinea), oferite spre vânzare către consumatorul final sau către operatorii de catering, precum și al produselor alimentare ambalate la punctul de vânzare la cererea cumpărătorului sau preambalate în vederea vânzării lor imediate. Dispozițiile naționale se pot aplica până la adoptarea ulterioară a unor măsuri comunitare destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentului regulament, printre altele, prin completarea acestuia, în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 25 alineatul (3).

▼B

Prezentul regulament se aplică, de asemenea, produselor alimentare destinate aprovizionării restaurantelor, spitalelor, școlilor, cantinelor și altor restaurații colective similare.

(3)  Marca comercială sau denumirea comercială care apar la etichetarea, prezentarea sau publicitatea unui produs alimentar și care poate fi înțeleasă ca mențiune nutrițională sau de sănătate, poate fi folosită fără a trebui să fie supusă procedurilor de autorizare prevăzute de prezentul regulament, cu condiția ca etichetarea, prezentarea sau publicitatea menționate anterior să fie însoțite de o mențiune nutrițională sau de sănătate conformă cu dispozițiile prezentului regulament.

▼M1

(4)  În cazul descriptorilor (denumirilor) generici (generice) care au fost utilizați (utilizate) în mod tradițional pentru a indica o particularitate a unei categorii de produse alimentare sau de băuturi care ar putea avea consecințe asupra sănătății umane, se poate acorda, la cererea operatorilor respectivi din sectorul alimentar, o derogare de la dispozițiile alineatului (3), destinată să modifice elemente neesențiale ale prezentului regulament prin completarea acestuia, în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 25 alineatul (3). Cererea se trimite autorității naționale competente a unui stat membru, care o înaintează fără întârziere Comisiei. Comisia adoptă și face publice normele pentru operatorii din sectorul alimentar în conformitate cu care se depun asemenea cereri, astfel încât să se garanteze examinarea cererilor într-un mod transparent și într-un termen rezonabil.

▼B

(5)  Prezentul Regulament se aplică fără a aduce atingere următoarelor dispoziții comunitare:

(a) Directiva 89/398/CEE și directivele adoptate privind produsele alimentare destinate unei alimentații speciale;

(b) Directiva 80/777/CEE a Consiliului din 15 iulie 1980 de apropiere a legislațiilor statelor membre privind exploatarea și comercializarea apelor minerale naturale ( 12 );

(c) Directiva 98/83/CE a Consiliului din 3 noiembrie 1998 privind calitatea apei destinate consumului uman ( 13 );

(d) Directiva 2002/46/CE.

Articolul 2

Definiții

(1)  În sensul prezentului regulament:

(a) se aplică definițiile termenilor „produs alimentar”, „operator în sectorul alimentar”, „introducere pe piață” și „consumator final” prevăzute la articolele 2 și 3 alineatul (3), la articolul 3 alineatul (8) și la articolul 3 alineatul (18) din Regulamentul (CE) nr. 178/2002 al Parlamentului European și al Consiliului din 28 ianuarie 2002 de stabilire a principiilor și a cerințelor generale ale legislației alimentare, de instituire a Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară și de stabilire a procedurilor în domeniul siguranței produselor alimentare ( 14 );

(b) se aplică definiția termenului „supliment alimentar” prevăzută de Directiva 2002/46/CE;

(c) se aplică definițiile termenilor „etichetare nutrițională”, „proteine”, „carbohidrați”, „zaharuri”, „grăsimi”, „acizi grași saturați”, „acizi grași mononesaturați”, „acizi grași polinesaturați”, și „fibre” prevăzute de Directiva 90/496/CEE;

(d) se aplică definiția termenului „etichetare” prevăzută la articolul 1 alineatul (3) litera (a) din Directiva 2000/13/CE;

(2)  Se aplică, de asemenea, următoarele definiții:

1. „mențiune” înseamnă orice mesaj sau reprezentare care nu este obligatoriu(ie) în temeiul legislației comunitare sau naționale, inclusiv reprezentarea sub formă de imagini, reprezentarea grafică sau simbolică, indiferent de formă, care afirmă, sugerează sau implică faptul că un produs alimentar are caracteristici deosebite;

2. „nutrient” înseamnă proteinele, carbohidrații, grăsimile, fibrele, sodiul, vitaminele și mineralele enumerate în anexa la Directiva 90/496/CEE și substanțele care aparțin uneia dintre categoriile în cauză sau sunt compușii uneia dintre categoriile în cauză;

3. „altă substanță” înseamnă o substanță, alta decât un nutrient, care are un efect nutrițional sau fiziologic;

4. „mențiune nutrițională” înseamnă orice mențiune care declară, sugerează sau implică faptul că un produs alimentar are proprietăți nutriționale benefice speciale datorită:

(a) valorii energetice (calorice) pe care

(i) o furnizează;

(ii) o furnizează la un nivel mai scăzut sau mai ridicat sau

(iii) nu o furnizează și/sau

(b) nutrienților sau altor substanțe pe care acesta

(i) le conține;

(ii) le conține în proporție scăzută sau ridicată sau

(iii) nu le conține;

5. „mențiune de sănătate” înseamnă orice mențiune care declară, sugerează sau implică că există o relație între o categorie de produse alimentare, un produs alimentar sau unul din constituenții săi și sănătate;

6. „mențiune privind reducerea riscului de îmbolnăvire” înseamnă orice mențiune de sănătate care afirmă, sugerează sau implică faptul că un factor de risc în dezvoltarea unei boli umane este redus semnificativ prin consumul unei categorii de produse alimentare, al unui produs alimentar sau al unuia din constituenții acestuia;

7. „Autoritate” înseamnă Autoritatea Europeană pentru Siguranță Alimentară instituită de Regulamentul (CE) nr. 178/2002.CAPITOLUL II

PRINCIPII GENERALE

Articolul 3

Principii generale aplicabile tuturor mențiunilor

Mențiunile nutriționale și de sănătate nu pot fi folosite la etichetarea, prezentarea și publicitatea produselor alimentare introduse pe piața comunitară decât dacă sunt conforme cu dispozițiile prezentului Regulament.

Fără a aduce atingere Directivelor 2000/13/CE și 84/450/CEE, folosirea mențiunilor nutriționale și de sănătate nu trebuie să:

(a) fie falsă, ambiguă sau înșelătoare;

(b) conducă la îndoieli privind siguranța și/sau conformitatea nutrițională a altor produse alimentare;

(c) încurajeze sau să tolereze consumul în exces al unui produs alimentar;

▼M1

(d) să arate, să sugereze sau să implice faptul că un regim echilibrat și variat nu poate furniza cantități corespunzătoare de nutrienți în general. Se pot adopta derogări în cazul nutrienților pentru care un regim echilibrat și variat nu poate furniza cantități suficiente, inclusiv condițiile de aplicare a acestor derogări, și destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentului regulament prin completarea acestuia, în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 25 alineatul (3), luând în considerare condițiile speciale existente în statele membre;

▼B

(e) se refere la modificări ale funcțiilor organismului care ar putea induce temeri consumatorului sau exploata astfel de temeri, fie sub formă de texte, fie sub formă de imagini, elemente grafice sau reprezentări simbolice.

Articolul 4

Condiții de utilizare a mențiunilor nutriționale și de sănătate

▼M1

(1)  Până la 19 ianuarie 2009, Comisia stabilește profiluri nutritive specifice, inclusiv excepții, pe care alimentele sau anumite categorii de alimente trebuie să le respecte pentru a purta declarații nutriționale și de sănătate, precum și condițiile de utilizare a declarațiilor nutriționale și de sănătate pentru alimente sau categorii de alimente în ceea ce privește profilurile nutritive. Aceste măsuri, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentului regulament prin completarea acestuia, sunt adoptate în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 25 alineatul (3).

▼B

Profilurile nutriționale pentru produse alimentare și/sau anumite categorii de produse alimentare se stabilesc luând în considerare în special:

(a) cantitățile de anumiți nutrienți și alte substanțe conținute în produsul alimentar în cauză, cum ar fi grăsimile, acizii grași saturați, acizii grași trans, zaharurile și sarea/sodiul;

(b) rolul și importanța produsului alimentar (sau ale categoriilor de produse alimentare) și aportul la alimentația populației în general sau, după caz, a anumitor grupuri cu risc, inclusiv copiii;

(c) compoziția nutrițională globală a produselor alimentare și prezența nutrienților care au fost recunoscuți științific drept având un efect asupra sănătății.

Profilurile nutriționale se bazează pe cunoștințe științifice privind alimentația și nutriția și relația acestora cu sănătatea.

Atunci când se stabilesc profilurile nutriționale, Comisia solicită Autorității să asigure, în termen de 12 luni, consultanță științifică relevantă, punând accent în special pe:

(i) necesitatea de a stabili profilurile pentru produse alimentare în general și/sau pentru categorii de produse alimentare;

(ii) alegerea și echilibrarea nutrienților care urmează să fie luați în considerare;

(iii) alegerea cantității/bazei de referință pentru profiluri;

(iv) metoda de calcul a profilurilor și

(v) fezabilitatea și testarea unui sistem propus.

Atunci când se stabilesc profilurile nutriționale, Comisia organizează consultații cu părțile interesate, în special cu operatorii în sectorul alimentar și cu grupurile de consumatori.

▼M1

Profilurile nutritive și condițiile de utilizare a acestora, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentului regulament prin completarea acestuia, sunt actualizate pentru a ține seama de evoluțiile științifice relevante, în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 25 alineatul (3) și după consultarea părților interesate, în special a operatorilor din sectorul alimentar și a grupurilor de consumatori.

▼B

(2)  Prin derogare de la alineatul (1), mențiunile nutriționale:

(a) privind reducerea conținutului de grăsimi, acizi grași saturați, acizi grași trans, zaharuri și sare/sodiu, și care nu fac referire la un profil definit pentru nutrientul/nutrienții specifici pentru care se formulează mențiunea, sunt permise, cu condiția ca acestea să îndeplinească cerințele prevăzute de prezentul regulament;

(b) sunt permise în cazul în care un singur nutrient depășește profilul nutrițional, cu condiția să apară o mențiune cu referire specială la nutrientul în cauză în proximitatea mențiunii, pe aceeași parte și cu aceeași vizibilitate ca mențiunea. Mențiunea se înțelege după cum urmează: „Conținut mare în [… ( 15 )]”.

(3)  Băuturile care conțin mai mult de 1,2 % alcool în volum nu poartă mențiuni de sănătate.

În ceea ce privește mențiunile nutriționale, sunt permise numai mențiunile nutriționale referitoare la niveluri scăzute de alcool, sau la reducerea conținutului de alcool sau la reducerea conținutului energetic pentru băuturile care conțin mai mult de 1,2 % alcool în volum.

(4)  În absența unor norme comunitare specifice privind mențiunile nutriționale referitoare la nivelurile scăzute de alcool, sau la reducerea sau absența alcoolului sau a energiei din băuturile care, în mod normal, conțin alcool, se pot aplica normele interne relevante, cu respectarea dispozițiilor tratatului.

▼M1

(5)  Măsurile prin care se determină alimentele sau categoriile de alimente, altele decât cele menționate la alineatul (3), în legătură cu care declarațiile nutriționale și de sănătate urmează să fie limitate sau interzise, măsuri care sunt destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentului regulament, pot fi adoptate în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 25 alineatul (3) și pe baza unor dovezi științifice.

▼B

Articolul 5

Condiții generale

(1)  Utilizarea mențiunilor nutriționale și de sănătate este permisă numai dacă sunt îndeplinite următoarele condiții:

(a) s-a dovedit că prezența, absența sau conținutul redus dintr-un produs alimentar sau dintr-o categorie de produse alimentare a unui nutrient sau a unei alte substanțe care face obiectul unei mențiuni are un efect nutrițional sau fiziologic benefic, astfel cum s-a stabilit prin dovezi științifice general acceptate;

(b) nutrientul sau o altă substanță pentru care se face mențiunea:

(i) se găsește în produsul final într-o cantitate semnificativă, astfel cum este definită în legislația comunitară sau, în cazul în care astfel de norme nu există, într-o cantitate care va produce efectul nutrițional sau fiziologic indicat, astfel cum s-a stabilit prin dovezi științifice general acceptate; sau

(ii) nu este prezent(ă) sau este prezent(ă) într-o cantitate redusă, astfel încât să producă efectul nutrițional sau fiziologic indicat, astfel cum s-a stabilit prin dovezi științifice general acceptate;

(c) după caz, nutrientul sau o altă substanță pentru care se face mențiunea se găsește într-o formă care îi permite organismului să o utilizeze;

(d) cantitatea de produs care poate fi consumată în mod rezonabil oferă o cantitate semnificativă de nutrient sau de altă substanță la care face referire mențiunea, astfel cum este definită în legislația comunitară sau, în cazul în care nu există astfel de norme, o cantitate semnificativă care permite producerea efectului nutrițional sau fiziologic indicat, astfel cum s-a stabilit prin dovezi științifice general acceptate;

(e) respectarea condițiilor specifice stabilite la capitolul III sau la capitolul IV, după caz.

(2)  Utilizarea mențiunilor nutriționale și de sănătate nu este permisă decât în cazul în care se așteaptă ca efectele benefice, astfel cum au fost prezentate în mențiune, să fie înțelese de consumatorul mediu.

(3)  Mențiunile nutriționale și de sănătate se referă la produsele alimentare gata pentru consum în conformitate cu instrucțiunile producătorului.

Articolul 6

Justificarea științifică a mențiunilor

(1)  Mențiunile nutriționale și de sănătate se bazează pe dovezi științifice general acceptate și se justifică prin acestea.

(2)  Operatorul în sectorul alimentar care face o mențiune de nutriție sau de sănătate justifică utilizarea acestei mențiuni.

(3)  Autoritățile competente din statele membre pot să ceară unui operator în sectorul alimentar sau unui persoane care introduce un produs pe piață să pună la dispoziție toate elementele și datele relevante prin care se stabilește conformitatea cu prezentul regulament.

Articolul 7

Informații nutriționale

▼M4

Etichetarea nutrițională a produselor pentru care sunt făcute mențiuni nutriționale și/sau de sănătate este obligatorie, cu excepția publicității generice. Informațiile care trebuie să fie furnizate sunt cele specificate la articolul 30 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 1169/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2011 privind informarea consumatorilor cu privire la produsele alimentare ( 16 ). În cazul în care se impun mențiuni nutriționale și/sau de sănătate privind un nutrient menționat la articolul 30 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1169/2011, se declară cantitatea de nutrient în conformitate cu articolele 31-34 din regulamentul respectiv.

Cantitatea (cantitățile) de substanță (substanțe) care face (fac) obiectul unei mențiuni nutriționale sau de sănătate și care nu apar(e) în etichetarea nutrițională este (sunt) menționată (menționate) în același câmp vizual cu etichetarea nutrițională și sunt exprimate în conformitate cu articolele 31, 32 și 33 din Regulamentul (UE) nr. 1169/2011. Unitățile de măsură utilizate pentru a exprima cantitatea de substanță sunt potrivite pentru substanțele individuale în cauză.

▼B

În cazul suplimentelor alimentare, mențiunile nutriționale sunt furnizate în conformitate cu articolul 8 din Directiva 2002/46/CE.CAPITOLUL III

MENȚIUNI NUTRIȚIONALE

Articolul 8

Condiții specifice

(1)  Mențiunile nutriționale nu sunt permise decât în cazul în care acestea sunt enumerate în anexă și sunt conforme cu condițiile stabilite de prezentul regulament.

▼M1

(2)  Amendamentele la anexă se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 25 alineatul (3) și, dacă este cazul, după consultarea autorității. După caz, Comisia recurge la părți interesate, în special operatori din sectorul alimentar și grupuri de consumatori, pentru a evalua percepția și înțelegerea declarațiilor în cauză.

▼B

Articolul 9

Mențiuni comparative

(1)  Fără a aduce atingere Directivei 84/450/CEE, nu se poate face o comparație decât între produsele alimentare din aceeași categorie, luând în considerare o gamă de produse alimentare din această categorie. Se indică diferența de cantitate și/sau valoare energetică a unui nutrient, și comparația se raportează la aceeași cantitate de produs alimentar.

(2)  Mențiunile nutriționale comparative compară compoziția produsului alimentar în cauză cu o gamă de produse alimentare din aceeași categorie, cu o compoziție care nu le permite utilizarea unei mențiuni, inclusiv produse alimentare aparținând unor alte mărci de fabricație.CAPITOLUL IV

MENȚIUNI DE SĂNĂTATE

Articolul 10

Condiții specifice

(1)  Mențiunile de sănătate sunt interzise cu excepția cazului în care acestea respectă cerințele generale din capitolul II și cerințele specifice din prezentul capitol și sunt autorizate în conformitate cu prezentul regulament și incluse în listele de mențiuni autorizate prevăzute la articolele 13 și 14.

(2)  Mențiunile de sănătate nu sunt permise decât dacă următoarele informații sunt incluse pe etichete sau dacă nu există astfel de etichete, în prezentare și publicitate:

(a) o mențiune care indică importanța unei alimentații variate și echilibrate și a unui stil de viață sănătos;

(b) cantitatea de produs alimentar și modelul de consum solicitat pentru a obține efectul benefic menționat;

(c) după caz, o mențiune adresată persoanelor care ar trebui să evite să utilizeze produsul alimentar în cauză; și

(d) un avertisment adecvat pentru produsele care sunt susceptibile de a prezenta un risc în ceea ce privește sănătatea în cazul în care sunt consumate în exces.

(3)  Nu se poate face trimitere la beneficiile generale, nespecifice nutrientului sau produsului alimentar asupra bunei sănătăți globale sau asupra bunăstării legate de sănătate, decât în cazul în care o astfel de trimitere este însoțită de o mențiune specifică de sănătate inclusă în listele prevăzute la articolul 13 sau 14.

(4)  După caz, orientările privind punerea în aplicare a prezentului articol se adoptă în conformitate cu procedura menționată la articolul 25 alineatul (2) și, atunci când este necesar, după consultarea părților interesate, în special a operatorilor în sectorul alimentar și grupurilor de consumatori.

Articolul 11

Asociații naționale de personal în domeniul medical, nutrițional sau alimentar și organizații filantropice din domeniul sănătății

În absența unor norme comunitare specifice privind recomandările sau aprobările date de asociațiile naționale de personal în domeniul medical, nutrițional sau alimentar și de organizațiile filantropice din domeniul sănătății, se pot aplica normele interne relevante cu respectarea dispozițiilor tratatului.

Articolul 12

Restricții privind utilizarea anumitor mențiuni de sănătate

Nu sunt admise următoarele mențiuni de sănătate:

(a) mențiuni care sugerează faptul că sănătatea poate fi afectată în cazul în care nu se consumă produsul alimentar;

(b) mențiuni care fac referire la ritmul sau la cantitatea de greutate pierdută;

(c) mențiuni care fac trimitere la recomandări ale unui singur doctor sau personal medico—sanitar și ale altor asociații care nu sunt menționate la articolul 11.

Articolul 13

Mențiuni de sănătate altele decât cele care se referă la reducerea riscului de îmbolnăvire și la sănătatea și dezvoltarea copiilor

(1)  Mențiunile de sănătate care descriu sau se referă la:

(a) rolul unui nutrient sau al unei alte substanțe în creșterea, dezvoltarea și funcțiile organismului sau

(b) funcțiile psihologice și comportamentale sau

(c) fără a aduce atingere Directivei 96/8/CE, slăbirea sau controlul greutății, sau reducerea senzației de foame, creșterea senzației de sațietate sau reducerea valorii energetice a alimentației,

și care sunt indicate în lista prevăzută la alineatul (3) pot fi formulate fără a fi supuse procedurilor stabilite la articolele 15-19, dacă sunt:

(i) bazate pe dovezi științifice general acceptate și

(ii) bine înțelese de consumatorul mediu.

(2)  Statele membre furnizează Comisiei până la 31 ianuarie 2008 liste cu mențiuni astfel cum sunt prevăzute la alineatul (1), însoțite de condiții aplicabile acestora și de trimiteri la justificările științifice relevante.

▼M1

(3)  După consultarea autorității, Comisia adoptă până la 31 ianuarie 2010, în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 25 alineatul (3), o listă comunitară, destinată să modifice elemente neesențiale ale prezentului regulament prin completarea acestuia, a declarațiilor autorizate prevăzute la alineatul (1), precum și toate condițiile necesare pentru utilizarea acestor declarații.

(4)  Orice modificări ale listei menționate la alineatul (3), care se bazează pe dovezi științifice general acceptate și care sunt destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentului regulament prin completarea acestuia, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 25 alineatul (3), după consultarea autorității, la inițiativa Comisiei sau ca urmare a unei cereri din partea unui stat membru.

▼B

(5)  Orice adăugare de mențiuni la lista menționată la alineatul (3) care se bazează pe dovezi științifice recent stabilite și/sau care includ o cerere de protecție a datelor care țin de proprietate este adoptată în conformitate cu procedura stabilită la articolul 18, cu excepția mențiunilor privind dezvoltarea și sănătatea copiilor care sunt autorizate în conformitate cu procedura stabilită la articolele 15, 16, 17 și 19.

Articolul 14

Mențiuni privind reducerea riscului de îmbolnăvire și mențiuni privind dezvoltarea și sănătatea copiilor

▼M2

(1)  Fără a aduce atingere articolului 2 alineatul (1) litera (b) din Directiva 2000/13/CE, se pot formula următoarele mențiuni în cazul în care acestea au fost autorizate, în conformitate cu procedura prevăzută la articolele 15, 16, 17 și 19 din prezentul regulament, pentru a fi incluse pe o listă comunitară cu astfel de mențiuni permise, însoțite de toate condițiile necesare pentru utilizarea acestor mențiuni:

(a) mențiuni de reducere a riscului de îmbolnăvire;

(b) mențiuni referitoare la dezvoltarea și sănătatea copiilor.

▼B

(2)  În afară de cerințele generale prevăzute de prezentul regulament și de cerințele specifice de la alineatul (1), în cazul mențiunilor privind reducerea riscului de îmbolnăvire etichetarea sau, în cazul în care nu există etichetare, prezentarea sau publicitatea sunt însoțite de o mențiune care indică faptul că boala la care se referă mențiunea are factori de risc multipli și că modificarea unuia dintre acești factori de risc poate sau nu să aibă un efect benefic.

Articolul 15

Cerere de autorizare

(1)  Atunci când se face trimitere la prezentul articol, se înaintează o cerere de autorizare în conformitate cu următoarele alineate.

(2)  Cererea e trimisă autorității naționale competente a unui stat membru.

(a) Autoritatea națională competentă:

(i) confirmă în scris primirea unei cereri în termen de 14 zile de la primire. Avizul de primire menționează data de primire a cererii;

(ii) informează de îndată Autoritatea și

(iii) pune la dispoziția Autorității cererea și orice informații suplimentare furnizate de solicitant;

(b) Autoritatea:

(i) informează de îndată celelalte state membre și Comisia cu privire la cerere și pune la dispoziția acestora cererea și orice informații suplimentare furnizate de către solicitant;

(ii) face public rezumatul cererii menționate la alineatul (3) litera (g).

(3)  Cererea include următoarele elemente:

(a) numele și adresa solicitantului;

(b) nutrientul sau o altă substanță, sau produsul alimentar sau categoria de produse alimentare care va face obiectul mențiunii de sănătate și caracteristicile sale speciale;

(c) o copie a studiilor, inclusiv, a studiilor independente care au făcut obiectul unor evaluări între egali, în cazul în care acestea sunt disponibile, realizate cu privire la mențiunea de sănătate și orice alt material disponibil pentru a demonstra că mențiunea de sănătate este conformă cu criteriile prevăzute de prezentul regulament;

(d) după caz, o indicare a informațiilor care ar trebui considerate drept date care țin de proprietate, însoțite de o justificare verificabilă;

(e) o copie a altor studii științifice relevante pentru mențiunea de sănătate în cauză;

(f) o propunere pentru formularea mențiunii de sănătate care face obiectul cererii de autorizare, inclusiv, după caz, condițiile specifice de utilizare;

(g) un rezumat al cererii.

(4)  După consultarea prealabilă a Autorității, Comisia stabilește, în conformitate cu procedura menționată la articolul 25 alineatul (2), normele de aplicare ale prezentului articol, inclusiv normele privind întocmirea și prezentarea cererii.

(5)  Comisia, în strânsă colaborare cu Autoritatea, pune la dispoziție consultanța și instrumentele tehnice adecvate pentru a-i asista pe operatorii în sectorul alimentar, în special IMM-urile, la pregătirea și prezentarea cererii pentru evaluare științifică.

Articolul 16

Avizul Autorității

(1)  Autoritatea își dă avizul într-un termen de cinci luni de la data primirii unei cereri valabile. De fiecare dată când Autoritatea are nevoie de informații suplimentare de la solicitant, astfel cum se prevede la alineatul (2), acest termen se prelungește cu până la două luni de la data primirii informațiilor cerute depuse de către solicitant.

(2)  Autoritatea sau, după caz, o autoritate națională competentă care acționează prin intermediul Autorității, poată să-i ceară solicitantului să completeze informațiile care însoțesc cererea într-un termen specificat.

(3)  Pentru a-și pregăti avizul, Autoritatea verifică:

(a) dacă mențiunea de sănătate este justificată cu dovezi științifice;

(b) dacă formularea mențiunii de sănătate respectă criteriile prevăzute de prezentul regulament.

(4)  În cazul unui aviz care este favorabil autorizării mențiunii de sănătate, avizul include următoarele informații:

(a) numele și adresa solicitantului;

(b) nutrientul sau o altă substanță, sau produsul alimentar sau categoria de produse alimentare care urmează să facă obiectul unei mențiuni și caracteristicile speciale ale acesteia;

(c) o propunere de formulare a mențiunii de sănătate, inclusiv, după caz, condițiile de utilizare specifice;

(d) după caz, condițiile și restricțiile de utilizare a produsului alimentar și/sau o mențiune suplimentară sau un avertisment care ar trebui să însoțească mențiunea de sănătate pe etichetă și în publicitatea produsului.

(5)  Autoritatea transmite Comisiei, statelor membre și solicitantului avizul său însoțit de un raport care descrie evaluarea mențiunii de sănătate și indică motivele avizului său precum și informațiile pe care s-a bazat avizul.

(6)  În conformitate cu articolul 38 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 178/2002, Autoritatea își face public avizul.

Solicitantul sau orice altă persoană poate să-și prezinte observațiile Comisiei în termen de 30 de zile de la publicare.

Articolul 17

Autorizație comunitară

(1)  În termen de două luni de la primirea avizului Autorității, Comisia depune la Comitetul menționat la articolul 23 alineatul (2) un proiect de decizie privind listele cu mențiuni de sănătate permise, ținând seama de avizul Autorității, de toate dispozițiile relevante ale legislației comunitare și de alți factori legitimi relevanți pentru problema luată în considerare. În cazul în care proiectul de decizie nu este conform cu avizul Autorității, Comisia justifică diferențele.

(2)  Orice proiect de decizie menit să modifice listele cu mențiuni de sănătate permise include datele specifice menționate la articolul 16 alineatul (4).

▼M1

(3)  O decizie finală cu privire la cerere, destinată să modifice elemente neesențiale ale prezentului regulament prin completarea acestuia, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 25 alineatul (3).

Cu toate acestea, în cazul în care, la cererea solicitantului pentru protecția datelor deținute în mod exclusiv, Comisia propune limitarea utilizării declarației în favoarea solicitantului:

(a) se adoptă o decizie privind autorizarea declarației, în conformitate cu procedura de reglementare menționată la articolul 25 alineatul (2). În acest caz, autorizația, dacă este acordată, expiră după cinci ani;

(b) înainte de expirarea perioadei de cinci ani, în cazul în care declarația îndeplinește în continuare condițiile stabilite prin prezentul regulament, Comisia prezintă o propunere de măsuri, destinată să modifice elemente neesențiale ale prezentului regulament prin completarea acestuia, de autorizare a declarației fără limită de utilizare, propunere cu privire la care se ia o decizie în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 25 alineatul (3).

▼B

(4)  Comisia informează de îndată solicitantul cu privire la decizia luată și publică detalii privind decizia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

(5)  Mențiunile de sănătate incluse în listele prevăzute la articolele 13 și 14 pot fi folosite, cu respectarea condițiilor aplicabile acestora, de către orice operator în sectorul alimentar, în cazul în care utilizarea lor nu este interzisă, în conformitate cu dispozițiile articolului 21.

(6)  Acordarea unei autorizații nu diminuează răspunderea civilă și penală generală a unui operator în sectorul alimentar în ceea ce privește produsul alimentar în cauză.

Articolul 18

Mențiuni prevăzute la articolul 13 alineatul (5)

(1)  Un operator în sectorul alimentar care intenționează să folosească o mențiune de sănătate care nu este inclusă în lista prevăzută la articolul 13 alineatul (3) poate să solicite includerea mențiunii în această listă.

(2)  Cererea de includere se depune la autoritatea națională competentă dintr-un stat membru, care confirmă primirea cererii în scris în termen de 14 zile de la primire. Avizul de primire menționează data primirii cererii. Cererea include datele prevăzute la articolul 15 alineatul (3) precum și motivele cererii.

(3)  Cererea valabilă, conformă cu consultanța prevăzută la articolul 15 alineatul (5) și orice alte informații oferite de către solicitant sunt transmise de îndată Autorității pentru o evaluare științifică, precum și Comisiei și statelor membre, cu titlu informativ. Autoritatea emite avizul în termen de cinci luni de la data primirii cererii. Acest termen poate fi prelungit cu până la o lună în cazul în care Autoritatea consideră că este necesar să ceară informații suplimentare solicitantului. În acest caz, solicitantul depune informațiile cerute în termen de 15 zile de la data primirii cererii formulate de Autoritate.

Procedura prevăzută la articolul 16 alineatul (3) literele (a) și (b) și la alineatele (5) și (6) se aplică mutatis mutandis.

(4)  În cazul în care, în urma evaluării științifice, Autoritatea emite un aviz în favoarea includerii mențiunii în lista menționată la articolul 13 alineatul (3), Comisia ia o decizie privind cererea, ținând seama de avizul Autorității, de toate dispozițiile relevante din legislația comunitară precum și de alți factori legitimi cu relevanță pentru problema luată în considerare, după ce a consultat statele membre și în termen de două luni de la primirea avizului Autorității.

▼M1

(5)  În cazul în care autoritatea emite un aviz prin care nu sprijină includerea declarației în lista menționată în alineatul (4), se adoptă o decizie privind cererea, destinată să modifice elemente neesențiale ale prezentului regulament prin completarea acestuia, în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 25 alineatul (3).

Cu toate acestea, în cazul în care, la cererea solicitantului pentru protecția datelor deținute în mod exclusiv, Comisia propune limitarea utilizării declarației în favoarea solicitantului:

(a) se adoptă o decizie privind autorizarea declarației, în conformitate cu procedura de reglementare menționată la articolul 25 alineatul (2). În acest caz, autorizația, dacă este acordată, expiră după cinci ani;

(b) înainte de expirarea perioadei de cinci ani, în cazul în care declarația îndeplinește în continuare condițiile stabilite prin prezentul regulament, Comisia prezintă o propunere de măsuri, destinată să modifice elemente neesențiale ale prezentului regulament prin completarea acestuia, de autorizare a declarației fără utilizare limitată, propunere cu privire la care se ia o decizie în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 25 alineatul (3).

▼B

Articolul 19

Modificarea, suspendarea și revocarea autorizațiilor

(1)  Solicitantul/utilizatorul unei mențiuni incluse pe una din listele prevăzute la articolele 13 și 14 poate să solicite o modificare a listei în cauză. Procedurile prevăzute la articolele 15-18 se aplică mutatis mutandis.

(2)  Din proprie inițiativă sau ca urmare a unei cereri primite de la statul membru sau de la Comisie, Autoritatea emite un aviz referitor la faptul dacă mențiunea de sănătate inclusă în listele prevăzute la articolele 13 și 14 continuă să îndeplinească condițiile stabilite de prezentul regulament.

Autoritatea transmite de îndată avizul său Comisiei, statelor membre și, după caz, solicitantului inițial al mențiunii în cauză. În conformitate cu articolul 38 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 178/2002, Autoritatea își face public avizul.

Solicitantul/utilizatorul sau o altă persoană poate să-și prezinte observațiile Comisiei în termen de treizeci de zile de la publicare.

Comisia examinează avizul Autorității și toate observațiile primite cât mai repede posibil. După caz, autorizația este modificată, suspendată sau revocată în conformitate cu procedurile prevăzute la articolele 17 și 18.CAPITOLUL V

DISPOZIȚII GENERALE ȘI FINALE

Articolul 20

Registrul comunitar

(1)  Comisia instituie și menține un registru comunitar privind mențiunile nutriționale și de sănătate referitoare la produsele alimentare, denumit în continuare „registru”.

(2)  Registrul include următoarele:

(a) mențiunile nutriționale și condițiile aplicabile acestora, astfel cum sunt prevăzute în anexă;

(b) restricțiile adoptate în conformitate cu articolul 4 alineatul (5);

(c) mențiunile de sănătate autorizate și condițiile aplicabile acestora, prevăzute la articolul 13 alineatele (3) și (5), la articolul 14 alineatul (1), la articolul 19 alineatul (2), la articolul 21, la articolul 24 alineatul (2) și la articolul 28 alineatul (6), precum și măsurile naționale menționate la articolul 23 alineatul (3);

(d) o listă cu mențiunile de sănătate respinse și motivele de respingere a acestora.

Mențiunile de sănătate autorizate pe baza datelor care țin de proprietate sunt înregistrate într-o anexă separată la registru, însoțită de următoarele informații:

1. data la care Comisia a autorizat mențiunea de sănătate și numele solicitantului inițial căruia i-a fost acordată autorizația;

▼M1

2. faptul că declarația de sănătate a fost autorizată de Comisie pe baza datelor deținute în mod exclusiv și cu utilizare limitată;

3. în cazurile menționate la articolul 17 alineatul (3) al doilea paragraf și la articolul 18 alineatul (5) al doilea paragraf, faptul că declarația de sănătate este autorizată pentru o perioadă limitată.

▼B

(3)  Registrul este pus la dispoziția publicului.

Articolul 21

Protecția datelor

(1)  Datele științifice și alte informații din cerere solicitate în temeiul articolului 15 alineatul (3) nu pot fi folosite în beneficiul unei solicitant ulterior pentru o perioadă de cinci ani de la data autorizației, cu excepția cazului în care solicitantul ulterior a convenit cu solicitantul precedent că astfel de date și informații pot fi utilizate, atunci când:

(a) datele științifice și alte informații sunt desemnate ca fiind date care țin de proprietate de către solicitantul inițial atunci când s-a depus cererea inițială și

(b) solicitantul inițial beneficia, la momentul când a depus cererea inițială, de dreptul exclusiv de a face trimiteri la datele care țin de proprietate și

(c) mențiunea de sănătate nu ar fi putut fi autorizată fără depunerea datelor care țin de proprietate de către solicitantul inițial.

(2)  Până la expirarea perioadei de cinci ani specificată la alineatul (1), nici un solicitant ulterior nu are dreptul de a face trimitere la datele desemnate ca fiind date care țin de proprietate de către un solicitant inițial, cu excepția cazului în care și până când Comisia decide dacă o mențiune ar putea fi sau ar fi putut fi inclusă în lista prevăzută la articolul 14 sau, după caz, la articolul 13 fără a prezenta datele desemnate drept date care țin de proprietate de către solicitantul inițial.

Articolul 22

Dispoziții naționale

Fără a aduce atingere tratatului, în special articolelor 28 și 30, statele membre nu pot restricționa sau interzice comerțul cu sau publicitatea privind produsele alimentare care sunt conforme cu prezentul regulament prin aplicarea dispozițiilor de drept intern nearmonizate care reglementează mențiunile privind anumite produse alimentare sau produsele alimentare în general.

Articolul 23

Procedura de notificare

(1)  În cazul în care un stat membru consideră că este necesar să se adopte o nouă legislație, acesta adresează o notificare Comisiei și celorlalte state membre privind măsurile avute în vedere și prezintă motivele care le justifică.

(2)  Comisia consultă Comitetul permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală instituit prin articolul 58 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 178/2002 (denumit în continuare „Comitetul”), în cazul în care aceasta consideră utilă o astfel de consultare sau în cazul în care un stat membru solicită acest lucru și emite un aviz privind măsurile avute în vedere.

(3)  Statul membru în cauză poate să ia măsurile avute în vedere la șase luni de la notificarea menționată la alineatul (1), cu condiția ca avizul Comisiei să nu fie negativ.

În cazul în care avizul Comisiei este negativ, se stabilește, în conformitate cu procedura menționată la articolul 25 alineatul (2) și înainte de expirarea perioadei menționate la primul paragraf al prezentului alineat, dacă măsurile avute în vedere pot fi puse în aplicare. Comisia poate să solicite să se aducă anumite modificări măsurilor avute în vedere.

Articolul 24

Măsuri de salvgardare

(1)  În cazul în care un stat membru are motive serioase să considere că o mențiune nu este conformă cu prezentul regulament sau că justificarea științifică prevăzută la articolul 6 nu este suficientă, statul membru în cauză poate suspenda temporar folosirea acelei mențiuni pe propriul teritoriu.

Acesta informează celelalte state membre și Comisia și prezintă motivele suspendării.

(2)  În conformitate cu procedura menționată la articolul 25 alineatul (2), se ia o decizie, după caz, după ce Autoritatea a emis un aviz.

Comisia poate să inițieze prezenta procedură din proprie inițiativă.

(3)  Statul membru menționat la alineatul (1) poate să mențină suspendarea până când îi este notificată decizia menționată la alineatul (2).

▼M1

Articolul 25

Procedura comitetului

(1)  Comisia este asistată de comitet.

(2)  Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolele 5 și 7 din Decizia 1999/468/CE, având în vedere dispozițiile articolului 8 din respectiva decizie.

Termenul prevăzut la articolul 5 alineatul (6) din Decizia 1999/468/CE se stabilește la trei luni.

(3)  Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 5a alineatele (1)-(4) și articolul 7 din Decizia 1999/468/CE, având în vedere dispozițiile articolului 8 din respectiva decizie.

▼B

Articolul 26

Monitorizare

Pentru a facilita o monitorizare eficientă a produselor alimentare care poartă mențiuni nutriționale sau de sănătate, statele membre pot cere producătorului sau persoanei care introduce astfel de produse alimentare pe piața din teritoriul lor să notifice autoritatea competentă în legătură cu această introducere pe piață prin transmiterea unui model de etichetă folosit pentru produs.

Articolul 27

Evaluare

Până la 19 ianuarie 2013, Comisia înaintează Parlamentului European și Consiliului un raport privind aplicarea prezentului regulament, în special evoluția pieței produselor alimentare care fac obiectul mențiunilor nutriționale sau de sănătate și modul în care consumatorii înțeleg mențiunile, precum și o propunere pentru modificări, în cazul în care este necesar. Raportul include, de asemenea, o evaluare a impactului prezentului regulament asupra opțiunilor alimentare și impactul lor potențial asupra obezității și asupra bolilor netransmisibile.

Articolul 28

Măsuri tranzitorii

(1)  Produsele alimentare introduse pe piață sau etichetate înainte de data punerii în aplicare a prezentului regulament care nu sunt conforme cu prezentul regulament pot fi comercializate până la data expirării, dar nu mai târziu de 31 iulie 2009. În ceea ce privește dispozițiile articolului 4 alineatul (1), produsele alimentare pot fi comercializate până la douăzeci și patru de luni de la adoptarea profilurilor nutriționale corespunzătoare și a condițiilor lor de utilizare.

(2)  Produsele care poartă mărci comerciale sau denumiri comerciale existente înainte de 1 ianuarie 2005 care nu sunt conforme cu prezentul regulament pot fi comercializate în continuare până la 19 ianuarie 2022, după această dată aplicându-se dispozițiile prezentului regulament.

(3)  Mențiunile nutriționale care au fost utilizate într-un stat membru înainte de 1 ianuarie 2006 în conformitate cu dispozițiile naționale aplicabile acestora și care nu sunt incluse în anexă pot fi folosite în continuare până la 19 ianuarie 2010, sub rezerva responsabilității operatorilor în sectorul alimentar și fără a aduce atingere adoptării măsurilor de salvgardare astfel cum sunt prevăzute la articolul 24.

(4)  Mențiunile nutriționale sub forma imaginilor, a reprezentărilor grafice sau simbolice, care sunt conforme cu principiile generale prevăzute de prezentul regulament, care nu sunt incluse în anexă și care sunt utilizate în conformitate cu condiții și criterii specifice stabilite de dispozițiile de drept intern sau normele interne, fac obiectul următoarelor cerințe:

(a) Comisiei îi sunt comunicate de către statele membre, până la 31 ianuarie 2008, aceste mențiuni nutriționale și dispoziții de drept intern sau norme interne aplicabile, însoțite de date științifice în sprijinul acestor dispoziții sau norme în cauză;

▼M1

(b) Comisia adoptă, în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 25 alineatul (3), o decizie privind utilizarea acestor declarații și destinată să modifice elemente neesențiale ale prezentului regulament.

▼B

Mențiunile nutriționale care nu sunt autorizate în temeiul prezentei proceduri pot fi folosite în continuare timp de doisprezece luni de la adoptarea deciziei.

(5)  Mențiunile nutriționale menționate la articolul 13 alineatul (1) litera (a) pot fi făcute de la data intrării în vigoare a prezentului regulament până la adoptarea listei menționate la articolul 13 alineatul (3), sub rezerva responsabilității operatorilor în sectorul alimentar, cu condiția ca acestea să fie conforme cu prezentul regulament și cu dispozițiile de drept intern existente aplicabile acestora, și fără a aduce atingere adoptării măsurilor de salvgardare menționate la articolul 24.

(6)   ►M2  Mențiunile de sănătate, altele decât cele menționate la articolul 13 alineatul (1) litera (a) și la articolul 14 alineatul (1) litera (a), care au fost folosite în conformitate cu dispozițiile naționale înainte de data intrării în vigoare a prezentului regulament, fac obiectul următoarelor cerințe: ◄

(a) mențiunile de sănătate care au făcut obiectul unei evaluări și al unei autorizări într-un stat membru sunt autorizate după cum urmează:

(i) Comisiei îi sunt comunicate de către statele membre, până la 31 ianuarie 2008, aceste mențiuni însoțite de un raport de evaluare a datelor științifice care vin în sprijinul mențiunii;

▼M1

(ii) după consultarea autorității, Comisia adoptă, în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 25 alineatul (3), o decizie privind declarațiile de sănătate autorizate în acest mod și destinată să modifice elemente neesențiale ale prezentului regulament prin completarea acestuia.

▼B

Mențiunile de sănătate care nu sunt autorizate în temeiul prezentei proceduri pot fi folosite în continuare timp de șase luni de la adoptarea deciziei;

(b) mențiunile de sănătate care nu au fost făcut obiectul unei evaluări și autorizări într-un stat membru: aceste mențiuni pot fi folosite în continuare cu condiția să se prezinte o cerere în temeiul prezentului regulament înainte de 19 ianuarie 2008; mențiunile de sănătate care nu sunt autorizate în temeiul prezentei proceduri pot fi folosite în continuare timp de șase luni de la luarea unei decizii în conformitate cu articolul 17 alineatul (3).

Articolul 29

Intrarea în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică de la 1 iulie 2007.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.
ANEXĂ

Mențiuni nutriționale și condiții aplicabile acestora

VALOARE ENERGETICĂ SCĂZUTĂ

Se poate face o mențiune conform căreia un produs alimentar are o valoare energetică scăzută și orice altă mențiune care poate avea același înțeles pentru consumator numai pentru un produs care nu conține mai mult de 40 kcal (170 kJ)/100 g în cazul solidelor sau mai mult de 20 kcal (80 kJ)/100 ml în cazul lichidelor. În cazul îndulcitorilor de masă, se aplică limita de 4 kcal (17 kJ)/porție, cu proprietăți de îndulcire echivalente cu 6 g de zaharoză (aproximativ 1 linguriță de zaharoză).

VALOARE ENERGETICĂ REDUSĂ

Se poate face o mențiune conform căreia un produs alimentar are valoare energetică redusă și orice altă mențiune care poate avea același înțeles pentru consumator numai în cazul în care valoarea energetică este redusă cu cel puțin 30 % cu indicarea caracteristicii/caracteristicilor care conduce/conduc la reducerea valorii energetice totale a produsului alimentar.

FĂRĂ VALOARE ENERGETICĂ

Se poate face o mențiune conform căreia un produs alimentar nu are valoare energetică și orice altă mențiune care poate avea același înțeles pentru consumator numai pentru un produs care conține maxim 4 kcal (17 kJ)/100 ml. În cazul îndulcitorilor de masă, se aplică limita de 0,4 kcal (1,7 kJ)/porție, cu proprietăți de îndulcire echivalente cu 6 g de zaharoză (aproximativ 1 linguriță de zaharoză).

CONȚINUT REDUS DE GRĂSIMI

Se poate face o mențiune conform căreia un produs alimentar are conținut scăzut de grăsimi și orice altă mențiune care poate avea același înțeles pentru consumator numai pentru un produs care nu conține mai mult de 3 g grăsimi per 100 g în cazul solidelor sau 1,5 g grăsimi per 100 ml în cazul lichidelor (1,8 g grăsimi per 100 ml pentru laptele semidegresat).

FĂRĂ GRĂSIMI

Se poate face o mențiune conform căreia un produs alimentar nu conține grăsimi și orice altă mențiune care poate avea același înțeles pentru consumator numai pentru un produs care conține maxim 0,5 g grăsimi per 100 g sau 100 ml. Cu toate acestea, mențiunile de tip „X% fără grăsimi” sunt interzise.

CONȚINUT REDUS DE GRĂSIMI SATURATE

Se poate face o mențiune conform căreia un produs alimentar are un conținut redus de grăsimi saturate și orice altă mențiune care poate avea același înțeles pentru consumator numai dacă suma acizilor grași saturați și a acizilor grași trans din produs nu depășește 1,5 g per 100 g în cazul solidelor sau 0,75 g/100 ml în cazul lichidelor și în ambele cazuri, suma acizilor grași saturați și a acizilor grași trans nu trebuie să asigure mai mult de 10 % energie.

FĂRĂ GRĂSIMI SATURATE

Se poate face o mențiune conform căreia un produs alimentar nu conține grăsimi saturate și orice altă mențiune care poate avea același înțeles pentru consumator numai dacă suma acizilor grași saturați și a acizilor grași trans nu depășește 0,1 g grăsimi saturate per 100 g sau 100 ml.

CONȚINUT REDUS DE ZAHARURI

Se poate face o mențiune conform căreia un produs alimentar are un conținut redus de zaharuri și orice altă mențiune care poate avea același înțeles pentru consumator numai dacă produsul nu conține mai mult de 5 g zaharuri per 100 g în cazul solidelor sau 2,5 g zaharuri per 100 ml în cazul lichidelor.

FĂRĂ ZAHARURI

Se poate face o mențiune conform căreia un produs alimentar nu conține zaharuri și orice altă mențiune care poate avea același înțeles pentru consumator numai dacă produsul nu conține mai mult de 0,5 g zaharuri per 100 g sau 100 ml.

FĂRĂ ADAOS DE ZAHARURI

Se poate face o mențiune conform căreia într-un produs alimentar nu s-au adăugat zaharuri și orice altă mențiune care poate avea același înțeles pentru consumator numai dacă produsul nu conține adaos de monozaharide sau dizaharide sau un orice alt produs alimentar folosit pentru proprietățile sale de îndulcire. În cazul în care produsul alimentar conține zaharuri în mod natural, eticheta ar trebui să cuprindă, de asemenea, următoarea indicație: „CONȚINE ZAHARURI PREZENTE ÎN MOD NATURAL”.

CONȚINUT SCĂZUT DE SODIU/SARE

Se poate face o mențiune conform căreia un produs alimentar are un conținut scăzut de sodiu/sare și orice altă mențiune care poate avea același înțeles pentru consumator numai dacă produsul nu conține mai mult de 0,12 g sodiu sau valoarea echivalentă de sare, per 100 g sau per 100 ml. În ceea ce privește apele, altele decât apele minerale naturale reglementate de Directiva 80/777/CEE, această valoare nu ar trebui să depășească 2 mg de sodiu per 100 ml.

CONȚINUT FOARTE SCĂZUT DE SODIU/SARE

Se poate face o mențiune conform căreia un produs alimentar are un conținut foarte scăzut de sodiu/sare și orice altă mențiune care poate avea același înțeles pentru consumator numai dacă produsul nu conține mai mult de 0,04 g sodiu sau valoarea echivalentă de sare, per 100 g sau per 100 ml. Această mențiune nu se folosește în cazul apelor minerale naturale și a altor ape.

FĂRĂ SODIU sau FĂRĂ SARE

Se poate face o mențiune conform căreia un produs alimentar nu conține sodiu sau sare și orice altă mențiune care poate avea același înțeles pentru consumator numai dacă produsul nu conține mai mult de 0,005 g sodiu sau valoarea echivalentă de sare, per 100 g.

▼M5

FĂRĂ ADAOS DE SODIU/SARE

Se poate face o mențiune conform căreia într-un produs alimentar nu s-a adăugat sare/sodiu și orice altă mențiune care poate avea același înțeles pentru consumator numai dacă produsul nu conține adaos de sodiu/sare sau orice alt ingredient care conține adaos de sodiu/sare și produsul nu conține mai mult de 0,12 g sodiu sau valoarea echivalentă pentru sare, per 100 g sau 100 ml.

▼B

SURSĂ DE FIBRE

Se poate face o mențiune conform căreia un produs alimentar este sursă de fibre și orice altă mențiune care poate avea același înțeles pentru consumator numai dacă produsul conține cel puțin 3 g fibre per 100 g sau cel puțin 1,5 g fibre per 100 kcal.

BOGAT ÎN FIBRE

Se poate face o mențiune conform căreia un produs alimentar este bogat în fibre și orice altă mențiune care poate avea același înțeles pentru consumator numai dacă produsul conține cel puțin 6 g fibre per 100 g sau cel puțin 3 g fibre per 100 kcal.

SURSĂ DE PROTEINE

Se poate face o mențiune conform căreia un produs alimentar este sursă de proteine și orice altă mențiune care poate avea același înțeles pentru consumator numai dacă cel puțin 12 % din valoarea energetică a produsului alimentar o reprezintă proteinele.

BOGAT ÎN PROTEINE

Se poate face o mențiune conform căreia un produs alimentar este bogat în proteine și orice altă mențiune care poate avea același înțeles pentru consumator numai dacă cel puțin 20 % din valoarea energetică a produsului alimentar o reprezintă proteinele.

SURSĂ DE [DENUMIREA VITAMINEI/VITAMINELOR] ȘI/SAU [DENUMIREA MINERALULUI/MINERALELOR]

Se poate face o mențiune conform căreia un produs alimentar este o sursă de vitamine și/sau minerale, și orice altă mențiune care poate avea același înțeles pentru consumator numai dacă produsul conține cel puțin o cantitate semnificativă, astfel cum este definită în anexa la Directiva 90/496/CEE, sau o cantitate prevăzută prin derogările acordate în conformitate cu articolul 6 din Regulamentul (CE) nr. 1925/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 decembrie 2006 privind adaosul de vitamine și minerale, precum și de anumite substanțe de alt tip în produsele alimentare ( 17 ).

BOGAT ÎN [DENUMIREA VITAMINEI/VITAMINELOR] ȘI/SAU [DENUMIREA MINERALULUI/MINERALELOR]

Se poate face o mențiune conform căreia un produs alimentar este bogat în vitamine și/sau minerale, și orice altă mențiune care poate avea același înțeles pentru consumator numai dacă produsul conține cel puțin de două ori valoarea cerută pentru mențiunea „sursă de [DENUMIREA VITAMINEI/VITAMINELOR] și/sau [DENUMIREA MINERALULUI/MINERALELOR]”.

CONȚINE [DENUMIREA NUTRIENTULUI SAU A UNEI ALTE SUBSTANȚE]

Se poate face o mențiune conform căreia un produs alimentar conține un nutrient sau o altă substanță, pentru care prezentul regulament nu stabilește condiții specifice, și orice altă mențiune care poate avea același înțeles pentru consumator numai dacă produsul respectă toate dispozițiile aplicabile din prezentul regulament, în special articolul 5. În cazul vitaminelor și mineralelor se aplică condițiile prevăzute pentru mențiunea „sursă de”.

ÎMBOGĂȚIT CU [DENUMIREA NUTRIENTULUI]

Se poate face o mențiune conform căreia conținutul de unul sau mai mulți nutrienți, alții decât vitamine și minerale, a fost îmbogățit, precum și orice altă mențiune care poate avea același înțeles pentru consumator numai dacă produsul îndeplinește condițiile aplicabile mențiunii „sursă de”, și dacă îmbogățirea conținutului este de cel puțin 30 % în raport cu un produs similar.

CONȚINUT REDUS DE [DENUMIREA NUTRIENTULUI]

Se poate face o mențiune conform căreia conținutul din unul sau mai mulți nutrienți a fost redus și orice altă mențiune care poate avea același înțeles pentru consumator numai în cazul în care reducerea conținutului este de cel puțin 30 % în raport cu un produs similar, cu excepția micronutrienților, pentru care se acceptă o diferență de 10 % la valorile de referință astfel cum sunt stabilite de Directiva 90/496/CEE, și cu excepția sodiului sau a valorii echivalente de sare, pentru care se acceptă o diferență de 25 %.

▼M5

Se poate face mențiunea „conținut redus de grăsimi saturate” și orice altă mențiune care poate avea același înțeles pentru consumator numai dacă:

(a) suma acizilor grași saturați și a acizilor grași trans din produsul care poartă mențiunea este cu cel puțin 30 % mai mică decât suma acizilor grași saturați și a acizilor grași trans dintr-un produs similar; precum și

(b) conținutul de acizi grași trans din produsul care poartă mențiunea este egal sau mai mic decât în cazul unui produs similar.

Se poate face mențiunea „conținut redus de zaharuri” și orice altă mențiune care poate avea același înțeles pentru consumator numai în cazul în care aportul energetic al produsului care poartă mențiunea este egal sau mai mic decât aportul energetic al unui produs similar.

▼B

UȘOR/LIGHT

O mențiune conform căreia un produs alimentar este „ușor” sau „light”, și orice altă mențiune care poate avea același înțeles pentru consumator îndeplinește aceleași condiții precum cele stabilite pentru termenul „redus”; mențiunea este, de asemenea, însoțită de o indicație a caracteristicii (caracteristicilor) care determină caracterul „ușor” sau „light” al produsului alimentar.

ÎN MOD NATURAL/NATURAL

În cazul în care un produs alimentar îndeplinește, în mod natural, condiția/condițiile stabilite în prezenta anexă în ceea ce privește utilizarea unei mențiuni nutriționale, termenul „în mod natural/natural” poate fi folosit la începutul mențiunii.

▼M3

SURSĂ DE ACIZI GRAȘI OMEGA 3

O mențiune conform căreia un produs alimentar este o sursă de acizi grași omega 3 sau orice mențiune care poate avea același înțeles pentru consumator poate fi utilizată numai dacă produsul respectiv conține cel puțin 0,3 g acid alfa-linolenic per 100 g și per 100 kcal sau cel puțin 40 mg sumă de acid eicosapentaenoic și acid docosahexaenoic per 100 g și per 100 kcal.

BOGAT ÎN ACIZI GRAȘI OMEGA 3

O mențiune conform căreia un produs alimentar este bogat în acizi grași omega 3 sau orice mențiune care poate avea același înțeles pentru consumator poate fi utilizată numai dacă produsul respectiv conține cel puțin 0,6 g acid alfa-linolenic per 100 g și per 100 kcal sau cel puțin 80 mg sumă de acid eicosapentaenoic și acid docosahexaenoic per 100 g și per 100 kcal.

BOGAT ÎN LIPIDE MONONESATURATE

O mențiune conform căreia un produs alimentar este bogat în lipide mononesaturate sau orice mențiune care poate avea același înțeles pentru consumator poate fi utilizată numai dacă cel puțin 45 % din acizii grași conținuți de produs sunt derivați din lipide mononesaturate, cu condiția ca lipidele mononesaturate să reprezinte mai mult de 20 % din valoarea energetică a produsului.

BOGAT ÎN LIPIDE POLINESATURATE

O mențiune conform căreia un produs alimentar este bogat în lipide polinesaturate sau orice mențiune care poate avea același înțeles pentru consumator poate fi utilizată numai dacă cel puțin 45 % din acizii grași conținuți de produs sunt derivați din lipide polinesaturate, cu condiția ca lipidele polinesaturate să reprezinte mai mult de 20 % din valoarea energetică a produsului.

BOGAT ÎN LIPIDE NESATURATE

O mențiune conform căreia un produs alimentar este bogat în lipide nesaturate, precum și orice mențiune care poate avea același înțeles pentru consumator, poate fi utilizată numai dacă cel puțin 70 % din acizii grași conținuți de produs sunt derivați din lipide nesaturate, cu condiția ca lipidele nesaturate să reprezinte mai mult de 20 % din valoarea energetică a produsului.( 1 ) JO C 110, 30.4.2004, p. 18.

( 2 ) Avizul Parlamentului European din 26 mai 2005 (JO C 117 E, 18.5.2006, p. 187), Poziția comună a Consiliului din 8 decembrie 2005 (JO C 80 E, 4.4.2006, p. 43) și poziția Parlamentului European din 16 mai 2006 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial). Decizia Consiliului din 12 octombrie 2006.

( 3 ) JO L 109, 6.5.2000, p. 29. Directivă modificată ultima dată prin Directiva 2003/89/CE (JO L 308, 25.11.2003, p. 15).

( 4 ) JO L 204, 21.7.1998, p. 37. Directivă modificată ultima dată prin Actul de aderare din 2003.

( 5 ) JO L 316, 9.12.1994, p. 2.

( 6 ) JO L 183, 12.7.2002, p. 51. Directivă modificată prin Directiva 2006/37/CE a Comisiei (JO L 94, 1.4.2006, p. 32).

( 7 ) JO L 250, 19.9.1984, p. 17. Directivă modificată prin Directiva 2005/29/CE a Parlamentului European și a Consiliului (JO L 149, 11.6.2005, p. 22).

( 8 ) JO L 276, 6.10.1990, p. 40. Directivă modificată ultima dată prin Directiva 2003/120/CE a Comisiei (JO L 333, 20.12.2003, p. 51).

( 9 ) JO L 186, 30.6.1989, p. 27. Directivă modificată ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1882/2003 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 284, 31.10.2003, p. 1).

( 10 ) JO L 55, 6.3.1996, p. 22.

( 11 ) JO L 184, 17.7.1999, p. 23.

( 12 ) JO L 229, 30.8.1980, p. 1. Directivă modificată ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1882/2003.

( 13 ) JO L 330, 5.12.1998, p. 32. Directivă modificată prin Regulamentul (CE) nr. 1882/2003.

( 14 ) JO L 31, 1.2.2002, p. 1. Regulament modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 575/2006 al Comisiei (JO L 100, 8.4.2006, p. 3).

( 15 ) Numele nutrientului care depășește profilul nutrițional.

( 16 ) JO L 304, 22.11.2011, p. 18.

( 17 ) JO L 404, 30.12.2006, p. 26.