2006R1301 — RO — 01.07.2013 — 002.001


Acest document reprezintă un instrument de documentare, iar instituţiile nu îşi asumă responsabilitatea pentru conţinutul său.

►B

REGULAMENTUL (CE) NR. 1301/2006 AL COMISIEI

din 31 august 2006

de stabilire a normelor comune pentru administrarea contingentelor tarifare de import pentru produsele agricole gestionate printr-un sistem de licențe de import

(JO L 238, 1.9.2006, p.13)

Astfel cum a fost modificat prin:

 

 

Jurnalul Oficial

  No

page

date

►M1

REGULAMENTUL (CE) NR. 289/2007 AL COMISIEI din 16 martie 2007

  L 78

17

17.3.2007

►M2

REGULAMENTUL (UE) NR. 519/2013 AL COMISIEI din 21 februarie 2013

  L 158

74

10.6.2013
▼B

REGULAMENTUL (CE) NR. 1301/2006 AL COMISIEI

din 31 august 2006

de stabilire a normelor comune pentru administrarea contingentelor tarifare de import pentru produsele agricole gestionate printr-un sistem de licențe de importCOMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1784/2003 al Consiliului din 29 septembrie 2003 privind organizarea comună a piețelor în sectorul cerealelor ( 1 ), în special articolul 9 alineatul (2) și articolul 12 alineatul (1), precum și articolele corespondente din celelalte regulamente privind organizarea comună a piețelor pentru produsele agricole,

întrucât:

(1)

Comunitatea s-a angajat să deschidă contingente tarifare de import pentru anumite produse agricole. În anumite cazuri, importurile de produse în cadrul acestor contingente tarifare sunt supuse unui sistem de licențe de import.

(2)

Regulamentul (CE) nr. 3290/94 al Consiliului din 22 decembrie 1994 privind adaptările și dispozițiile tranzitorii necesare în sectorul agricol pentru punerea în aplicare a acordurilor încheiate în cadrul negocierilor comerciale multilaterale din Runda Uruguay ( 2 ), diferite acorduri încheiate între Comunitate și anumite țări terțe și deciziile Consiliului privind deschiderea contingentelor tarifare de import pe o bază autonomă prevăd diferite metode de gestionare pentru contingentele tarifare de import supuse unui sistem de licențe de import.

(3)

Pentru a simplifica și a îmbunătăți eficacitatea și utilitatea mecanismelor de gestionare și de control, este necesar să fie stabilite condiții comune pentru administrarea contingentelor tarifare de import supuse unui sistem de licențe de import și care trebuie gestionate printr-o metodă în conformitate cu care licențele sunt atribuite proporțional cu cantitățile globale solicitate (denumită în continuare „metoda de examinare simultană”) sau printr-o metodă de import bazată pe documente care trebuie eliberate de țări terțe. Aceste dispoziții trebuie, de asemenea, să cuprindă norme referitoare la depunerea cererilor și la licențe care trebuie aplicate, după caz, în completare sau prin derogare de la anumite dispoziții ale Regulamentului (CE) nr. 1291/2000 al Comisiei din 9 iunie 2000 de stabilire a normelor comune de aplicare a regimului de licențe de import și export și de certificate de fixare în avans pentru produsele agricole ( 3 ).

(4)

Este necesar să fie deschisă o perioadă contingentară anuală de import unică pentru toate contingentele tarifare de import care sunt reglementate de prezentul regulament. În anumite cazuri, ar putea fi necesar, cu toate acestea, să se prevadă subperioade în interiorul perioadei contingentare anuale de import.

(5)

Experiența arată necesitatea de a se adopta dispoziții menite să-i descurajeze pe solicitanți să prezinte documente inexacte. Prin urmare, trebuie stabilit un sistem de sancțiuni corespunzător și definite cazurile în care nu se aplică nici o sancțiune.

(6)

Regulamentul (CEE) nr. 2454/93 al Comisiei din 2 iulie 1993 de stabilire a unor dispoziții de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2913/92 al Consiliului de instituire a Codului Vamal Comunitar ( 4 ) se aplică gestionării măsurilor tarifare. În conformitate cu articolul 1 din Regulamentul (CEE) nr. 2913/92 al Consiliului din 12 octombrie 1992 de instituire a Codului Vamal Comunitar ( 5 ), Regulamentul (CEE) nr. 2454/93 se aplică fără a aduce atingere unor dispoziții speciale stabilite în alte domenii. Dispoziții speciale reglementează gestionarea cotelor tarifare de import pentru produsele agricole gestionate printr-un sistem de licențe de import. Cu toate acestea, în vederea îmbunătățirii controalelor, trebuie să se aplice normele referitoare la supravegherea comunitară, definite la articolul 308d din Regulamentul (CEE) nr. 2454/93.

(7)

În ceea ce privește metoda de examinare simultană, este necesar să se stabilească norme de aplicare privind depunerea cererilor de licențe și informațiile necesare. Pentru îmbunătățirea controalelor, trebuie să se prevadă în această privință ca solicitanții să fie autorizați să prezinte o singură cerere de licență de import pentru același număr de ordine de contingent, pentru o perioadă sau alta, sau, după caz, pentru subperioada de contingent tarifar de import. Este necesar să se menționeze că aceste cereri nu pot fi depuse decât în statul membru în care solicitantul este stabilit și în care este înregistrat în scopuri de TVA.

(8)

Este necesar să fie adoptate dispoziții care să reglementeze eliberarea licențelor de import. Acestea trebuie eliberate la sfârșitul unei perioade suficient de lungi pentru a permite o evaluare corespunzătoare a cererilor. Cu toate acestea, în cazul în care cantitățile la care se referă cererile de licențe depășesc cantitățile disponibile pentru perioada contingentului tarifar de import respectiv, este necesar, după caz, ca alocarea să se supună unui coeficient de alocare. După aplicarea acestui coeficient, s-ar putea totuși dovedi necesară adaptarea rezultatului obținut la nivelul zecimalelor, pentru a nu se depăși cantitatea disponibilă.

(9)

Este necesar să se procedeze astfel încât perioada de valabilitate a licențelor de import să fie stabilită de regulamentele Comisiei care reglementează respectivul contingent tarifar de import. Experiența demonstrează, cu toate acestea, că, pentru a face cât mai eficace supravegherea comunitară definită la articolul 308d din Regulamentul (CEE) nr. 2454/93 și a asigura buna gestionare a contingentelor tarifare de import, trebuie să se limiteze durata valabilității licențelor de import la ultima zi a perioadei de contingent tarifar de import, chiar în cazul în care această ultimă zi este o zi de sâmbătă, de duminică sau o zi liberă, prin derogare de la articolul 3 alineatul (4) din Regulamentul (CEE, Euratom) nr. 1182/71 al Consiliului din 3 iunie 1971 privind stabilirea regulilor care se aplică termenelor, datelor și expirării termenelor ( 6 ). Titularul sau cesionarul unei licențe de import care nu a putut-o utiliza din motive de forță majoră trebuie să poată cere anularea acesteia organismului competent al statului membru care a eliberat-o și, prin derogare de la articolul 41 din Regulamentul (CE) nr. 1291/2000, să se abțină de la a solicita prelungirea perioadei de valabilitate a licenței după ultima zi a perioadei de contingent tarifar de import.

(10)

Este, de asemenea, necesar să se stabilească normele referitoare la termenul stabilit pentru furnizarea dovezii de utilizare a licențelor.

(11)

Pentru o bună gestionare a contingentelor tarifare de import, Comisia trebuie să primească informațiile corespunzătoare în cel mai scurt termen.

(12)

Este necesar să se stabilească, pentru sistemul de gestionare, condiții comune bazate pe documentele eliberate de țările terțe, de exemplu, licențele de export.

(13)

Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul respectivelor comitete de gestionare,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:CAPITOLUL I

PRINCIPII GENERALE

Articolul 1

Domeniu de aplicare și definiție

(1)  Fără a aduce atingere derogărilor prevăzute de regulamentele Comisiei, specifice anumitor contingente, prezentul regulament stabilește norme comune pentru administrarea contingentelor tarifare de import gestionate printr-un sistem de licențe de import și a căror gestionare intră în domeniul de aplicare al organizării comune a unei piețe.

Prezentul regulament nu se aplică contingentelor tarifare de import menționate de anexa I.

(2)  Regulamentele Comisiei care reglementează un anumit contingent tarifar de import, supus unui sistem de licențe de import și a cărui gestionare nu intră în domeniul de aplicare al organizării comune a unei piețe, pot prevedea că prezentul regulament se aplică respectivului contingent tarifar de import.

(3)  Regulamentul (CE) nr. 1291/2000 se aplică licențelor de import, cu excepția cazului în care există dispoziții contrare prevăzute de prezentul regulament.

(4)  În sensul prezentului regulament, prin „contingent tarifar de import” se înțelege o cantitate definită de mărfuri care pot fi importate pe o perioadă limitată, sub rezerva renunțării totale (suspendare totală) sau parțiale (suspendare parțială) la drepturile care ar trebui plătite în mod normal.

Articolul 2

Perioada contingentului tarifar de import

(1)  Contingentele tarifare de import sunt deschise pentru o perioadă de douăsprezece luni consecutive, denumită în continuare „perioadă de contingent tarifar de import”.

(2)  Perioada de contingent tarifar de import poate fi divizată în mai multe subperioade.

Articolul 3

Sancțiuni

(1)  În cazul în care s-a stabilit că un document prezentat de un solicitant în vederea atribuirii drepturilor care decurg din regulamentele Comisiei care reglementează un anumit contingent conține informații incorecte și atunci când acestea din urmă sunt decisive pentru atribuirea acestui drept, autoritățile competente ale statului membru:

(a) interzic solicitantului să importe vreo marfă în cadrul contingentului tarifar de import respectiv, pe perioada de contingent tarifar de import în care s-au constatat faptele și

(b) exclud solicitantul din sistemul cererilor de licențe pentru contingentul tarifar de import respectiv în următoarea perioadă de contingent tarifar de import.

Cu toate acestea, literele (a) și (b) de la primul paragraf nu se aplică în cazul în care solicitantul dovedește, într-o modalitate satisfăcătoare pentru autoritatea competentă, că situația menționată la primul paragraf nu rezultă dintr-o gravă greșeală din partea acestuia sau că ea se datorează unui caz de forță majoră sau unei erori evidente.

(2)  În cazul în care un solicitant prezintă în mod deliberat un document incorect în sensul alineatului (1), este necesar:

(a) să i se interzică importul oricăror mărfuri în cadrul contingentului tarifar de import respectiv, pe toată perioada de contingent tarifar de import în care s-au constatat faptele și

(b) să fie exclus din sistemul de cereri de licențe pentru contingentul tarifar de import respectiv în următoarele două perioade de contingent tarifar de import.

(3)  În cazul în care au fost deja efectuate importuri înaintea constatării menționate la alineatul (1) sau (2), orice avantaj financiar necuvenit care decurge din aceasta trebuie să fie recuperat.

(4)  Sub rezerva articolului 6 din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2988/95 al Consiliului ( 7 ), sancțiunile menționate la alineatele (1) și (2) din prezentul articol se aplică fără a aduce atingere unor sancțiuni suplimentare eventual aplicate în temeiul altor dispoziții ale legislației comunitare sau naționale.

Articolul 4

Supraveghere comunitară

Statele membre transmit Comisiei, la cererea acesteia, date referitoare la cantitățile de produse puse în liberă circulație care au beneficiat de contingente tarifare de import în cursul lunilor precizate de Comisie, în conformitate cu articolul 308d din Regulamentul (CEE) nr. 2454/93.

Articolul 5

Solicitanți

În momentul primei lor cereri referitoare la o anumită perioadă de contingent tarifar de import, solicitanții furnizează autorităților competente ale statului membru în care s-au stabilit și în care sunt înregistrați în scopuri de TVA cererea menționată la articolul 6 alineatul (1), însoțită de dovada că în momentul depunerii cererii lor, aceștia au desfășurat o activitate în comerțul cu țările terțe cu produse reglementate de organizarea comună a piețelor respective:

 în perioada de douăsprezece luni care precedă imediat depunerea acestei cereri și

 în perioada de douăsprezece luni care precedă imediat perioada de douăsprezece luni menționată la prima liniuță.

Dovada schimburilor comerciale cu țările terțe este adusă exclusiv fie prin documentul vamal de punere în liberă circulație, vizat în mod corespunzător de autoritățile vamale și care face trimitere la solicitantul licenței ca fiind destinatarul, fie prin documentul vamal de export, vizat în mod corespunzător de autoritățile vamale.

Agenții sau mandatarii vamali nu solicită licențe de import în cadrul contingentelor care intră în domeniul de aplicare al prezentului regulament.CAPITOLUL II

METODA DE EXAMINARE SIMULTANĂ

Articolul 6

Cereri de licențe de import și licențe de import

(1)  Solicitanții de licențe de import nu depun decât o singură cerere pentru același număr de ordine de contingent pe perioadă sau subperioadă contingentară de import. În cazul în care cel interesat prezintă mai mult de o cerere, toate cererile sunt inadmisibile.

(2)  Articolul 15 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1291/2000 prevede obligația de a constitui o garanție. Garanția este eliberată în funcție de cantitățile la care se referă cererile pentru care nici o licență nu a putut fi eliberată ca urmare a aplicării coeficientului de alocare menționat la articolul 7 alineatul (2) din prezentul regulament.

(3)  Atunci când acest lucru este considerat necesar pentru gestionarea unui anumit contingent tarifar de import, regulamentele Comisiei care reglementează acest contingent pot prevedea condiții suplimentare. Ele pot prevedea în special aplicarea unui sistem de gestionare a contingentelor care constă în atribuirea, în primul rând, a drepturilor de import și apoi în eliberarea licențelor de import.

Alineatele (1), (2) și (5) din prezentul articol, articolul 5, articolul 7 alineatul (1) paragraful al doilea, articolul 7 alineatele (2) și (4) și articolul 11 alineatul (1) litera (a) se aplică mutatis mutandis, în cazul aplicării unui sistem de atribuire a drepturilor de import.

(4)  Rubrica 20 din cererile de licențe de import și din licențele de import conține numărul de ordine al contingentului tarifar de import menționat la alineatul (1).

(5)  O cerere de licență de import nu se poate referi, pe perioadă sau subperioadă de contingent tarifar de import, la o cantitate mai mare decât cantitatea sau, după caz, decât limita stabilită de regulamentele Comisiei care reglementează contingentul tarifar de import pentru respectiva perioadă sau subperioadă de contingent tarifar de import.

(6)  Cererile de licențe de import sunt depuse într-o perioadă stabilită de regulamentele Comisiei care reglementează contingentul tarifar de import respectiv. Această perioadă poate preceda perioada sau subperioada de contingent tarifar de import.

(7)  Cantitățile sunt indicate pe cererile de licențe de import în greutate, volum sau unități, în numere întregi, adică fără zecimale.

Articolul 7

Eliberarea licențelor de import

(1)  Licențele de import sunt eliberate în cursul unei perioade specifice stabilite de regulamentele Comisiei care reglementează contingentul tarifar de import respectiv, sub rezerva măsurilor adoptate de Comisie în conformitate cu alineatul (2).

Licențele sunt eliberate pentru orice cerere depusă în conformitate cu dispozițiile respective și comunicate Comisiei în conformitate cu articolul 11 alineatul (1) litera (a). Licențele de import nu sunt eliberate pentru cantitățile care nu au fost comunicate.

(2)  În cazul în care informațiile comunicate de statul membru, în conformitate cu articolul 11, indică faptul că toate cantitățile la care se referă cererile de licențe depășesc cantitățile disponibile pentru perioada sau subperioada de contingent tarifar de import, Comisia stabilește un coeficient de alocare pe care statele membre îl aplică tuturor cantităților la care se referă fiecare cerere de licență.

Coeficientul de alocare se calculează după cum urmează:

[(cantitatea disponibilă/cantitatea solicitată) × 100] %

După caz, Comisia adaptează acest coeficient astfel încât cantitățile disponibile pentru perioada sau subperioada de contingent tarifar de import să nu poată fi în nici un caz depășite.

(3)  Licențelele de import sunt eliberate pentru cantitățile la care se referă cererile de licențe, înmulțite cu coeficientul de alocare menționat la alineatul (2).

Valoarea rezultată din aplicarea coeficientului de alocare este rotunjită până la unitatea inferioară cea mai apropiată.

(4)  Cantitățile nealocate sau neutilizate în cursul unei subperioade de contingent tarifar de import sunt determinate pe baza informațiilor furnizate de către statele membre în conformitate cu articolul 11. Aceste cantități sunt în mod automat adăugate la subperioada următoare în vederea redistribuirii acestora.

Cu toate acestea, nici o cantitate nu poate fi transferată următoarei perioade de contingent tarifar de import.

Articolul 8

Perioada de valabilitate a licențelor de import

Perioada de valabilitate a licențelor de import eliberate în conformitate cu articolul 7 este stabilită de regulamentele Comisiei care reglementează contingentul tarifar de import respectiv. În orice caz, licențele de import încetează să mai fie valabile după ultima zi a perioadei de contingent tarifar de import. Articolul 3 alineatul (4) din Regulamentul (CEE) nr. 1182/71 nu se aplică.

În cazul în care perioada de valabilitate a unei licențe de import se încheie în ultima zi a respectivei perioadei de contingent tarifar de import, una dintre mențiunile enumerate de anexa II la prezentul regulament se trece în rubrica 24 din licența de import în momentul eliberării acestuia.

În eventualitatea menționată la paragraful al doilea din prezentul articol, prin derogare de la articolul 41 din Regulamentul (CE) nr. 1291/2000, perioada de valabilitate a licenței nu se prelungește în nici un caz după ultima zi a perioadei de contingent tarifar de import.

Articolul 9

Drept vamal

Dreptul vamal stabilit prin regulamentele Comisiei care reglementează contingentul tarifar de import respectiv este înscris în rubrica 24 din licența de import; trebuie utilizată în acest scop una dintre mențiunile tip enumerate de anexa III.

Articolul 10

Dovada utilizării licențelor

Articolul 35 alineatul (6) din Regulamentul (CE) nr. 1291/2000 se aplică licențelor de import care intră în domeniul de aplicare al prezentului regulament.

Articolul 11

Comunicări către Comisie

(1)  Comisiei îi sunt comunicate de către statele membre:

(a) cantitățile totale, inclusiv comunicările „nici una”, la care se referă cererile de licențeîn cursul unei perioade specifice stabilite prin regulamentele Comisiei care reglementează respectivul contingent tarifar de import, după data limită de depunere a cererilor;

(b) cantitățile, inclusiv comunicările „nici una”, la care se referă licențele de import pe care le-au eliberat;

(c) cantitățile, inclusiv comunicările „nici una”, la care se referă licențele de import neutilizate sau parțial utilizate și care corespund diferenței dintre cantitățile înscrise pe verso-ul licențelorde import și cele pentru care acestea au fost eliberate.

Informațiile menționate la literele (b) și (c) sunt comunicate în termen de cel mult două luni de la data expirării perioadei de valabilitate a licențelor respective.

(2)  Comunicările menționate la alineatul (1) se efectuează prin mijloace electronice, utilizând un formular pus la dispoziția statelor membre de către Comisie.

(3)  Comunicările, inclusiv comunicările „nici una”, sunt trimise până la data specificată înainte de ora 13 (ora de la Bruxelles). În sensul comunicărilor către Comisie, în temeiul prezentului articol, este necesar, în cazul în care un regulament al Comisiei care reglementează un anumit contingent tarifar de import conține o trimitere la zilele lucrătoare, să se interpreteze aceasta din urmă ca o trimitere la zilele lucrătoare ale Comisiei, în sensul articolului 2 din Regulamentul (CEE) nr. 1182/71.CAPITOLUL III

METODĂ DE GESTIONARE BAZATĂ PE DOCUMENTE ELIBERATE DE ȚĂRI TERȚE

Articolul 12

Principii generale

În cazul în care un contingent tarifar de import este gestionat printr-o metodă bazată pe un document eliberat de o țară terță, acest document și cererea de licență de import la care se referă acesta sunt prezentate organismului emitent competent al statului membru. Versiunea originală a documentului este păstrată de acesta din urmă.

Articolul 13

Cereri de licențe de import, licențe de import și comunicări

Articolul 6 alineatele (2), (3) și (4), articolele 8, 9 și 10, articolul 11 alineatul (1) literele (b) și (c), articolul 11 alineatele (2) și (3) și, după caz, articolul 11 alineatul (1) litera (a) se aplică mutatis mutandis în cazul aplicării metodei de gestionare bazate pe documente eliberate de țări terțe.CAPITOLUL IV

DISPOZIȚII FINALE

Articolul 14

Intrare în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în a șaptea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică licențelor de import pentru perioadele de contingent tarifar de import care încep de la 1 ianuarie 2007.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.
ANEXA I

 „Zahăr preferențial ACP-India” menționat la articolul 12 din Regulamentul (CE) nr. 950/2006 al Comisiei din 28 iunie 2006 de stabilire, pentru anii de comercializare 2006/2007, 2007/2008 și 2008/2009, a normelor de aplicare pentru importul și rafinarea produselor din sectorul zahărului în cadrul anumitor contingente tarifare și acorduri preferențiale ( 8 ).

 Contingente tarifare de import care intră în domeniul de aplicare al Regulamentului (CE) nr. 1839/95 al Comisiei din 26 iulie 1995 privind stabilirea normelor de aplicare a contingentelor tarifare la importul de porumb și de sorg în Spania și, respectiv, de porumb în Portugalia ( 9 ).

 Contingente tarifare de import care intră în domeniul de aplicare al Regulamentului (CE) nr. 1964/2005 al Consiliului din 29 noiembrie 2005 privind taxele vamale aplicabile bananelor ( 10 ).

▼M1
ANEXA II

Mențiuni prevăzute la articolul 8

în limba bulgară

:

Член 3, параграф 4 от Регламент (ЕИО) № 1182/71 не се прилага

în limba spaniolă

:

No es de aplicación el artículo 3, apartado 4, del Reglamento (CEE) no 1182/71

în limba cehă

:

Ustanovení čl. 3 odst. 4 nařízení (EHS) č. 1182/71 se nepoužije

în limba daneză

:

Artikel 3, stk. 4, i forordning (EØF) nr. 1182/71 finder ikke anvendelse

în limba germană

:

Artikel 3 Absatz 4 der Verordnung (EWG) Nr. 1182/71 kommt nicht zur Anwendung

în limba estoniană

:

Määruse (EMÜ) nr 1182/71 artikli 3 lõiget 4 ei kohaldata

în limba greacă

:

Το άρθρο 3 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1182/71 δεν εφαρμόζεται

în limba engleză

:

Article 3(4) of Regulation (EEC) No 1182/71 shall not apply

în limba franceză

:

L’article 3, paragraphe 4, du règlement (CEE) no 1182/71 ne s’applique pas

▼M2

în limba croată

:

Članak 3. stavak 4. Uredbe (EEZ) br. 1182/71 se ne primjenjuje

▼M1

în limba italiană

:

L’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 1182/71 non si applica

în limba letonă

:

Regulas (EEK) Nr. 1182/71 3. panta 4. punktu nepiemēro

în limba lituaniană

:

Reglamento (EEB) Nr. 1182/71 3 straipsnio 4 dalis netaikoma

în limba maghiară

:

Az 1182/71/EGK rendelet 3. cikkének (4) bekezdését nem kell alkalmazni

în limba olandeză

:

Artikel 3, lid 4, van Verordening (EEG) nr. 1182/71 is niet van toepassing

în limba poloneză

:

Artykuł 3 ust. 4 rozporządzenia (EWG) nr 1182/71 nie ma zastosowania

în limba portugheză

:

O n.o 4 do artigo 3.o do Regulamento (CEE) n.o 1182/71 não se aplica

în limba română

:

Articolul 3 alineatul 4 din Regulamentul (CEE) nr. 1182/71 nu se aplică

în limba slovacă

:

Článok 3 ods. 4 nariadenia (EHS) č. 1182/71 sa neuplatňuje

în limba slovenă

:

Člen 3(4) Uredbe (EGS) št. 1182/71 se ne uporablja

în limba finlandeză

:

Asetuksen (ETY) N:o 1182/71 3 artiklan 4 kohtaa ei sovelleta

în limba suedeză

:

Artikel 3.4 i förordning (EEG) nr 1182/71 skall inte tillämpas
ANEXA III

Mențiuni prevăzute la articolul 9

în limba bulgară

:

Мито … — Регламент (ЕО) № …/…

în limba spaniolă

:

Derecho de aduana … — Reglamento (CE) no …/…

în limba cehă

:

Celní sazba … – nařízení (ES) č. …/…

în limba daneză

:

Toldsats … — forordning (EF) nr. …/…

în limba germană

:

Zollsatz … — Verordnung (EG) Nr. …/…

în limba estoniană

:

Tollimaks … – määrus (EÜ) nr …/…

în limba greacă

:

Δασμός … — Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. …/…

în limba engleză

:

Customs duty … — Regulation (EC) No …/…

în limba franceză

:

Droit de douane: … — règlement (CE) no …/…

▼M2

în limba croată

:

Carina … – Uredba (EZ) br. …/…

▼M1

în limba italiană

:

Dazio: … — regolamento (CE) n. …/…

în limba letonă

:

Muitas nodoklis … – Regula (EK) Nr. …/…

în limba lituaniană

:

Muito mokestis … – Reglamentas (EB) Nr. …/…

în limba maghiară

:

Vámtétel: … – …/…/EK rendelet

în limba olandeză

:

Douanerecht: … — Verordening (EG) nr. …/…

în limba poloneză

:

Stawka celna … – rozporządzenie (WE) nr …/…

în limba portugheză

:

Direito aduaneiro: … — Regulamento (CE) n.o …/…

în limba română

:

Taxă vamală: … – Regulamentul (CE) nr. …/…

în limba slovacă

:

Clo … – nariadenie (ES) č. …/…

în limba slovenă

:

Carina: … – Uredba (ES) št. …/…

în limba finlandeză

:

Tulli … – Asetus (EY) N:o …/…

în limba suedeză

:

Tull … – Förordning (EG) nr …/…( 1 ) JO L 270, 21.10.2003, p. 78. Regulament, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (CE) nr. 1154/2005 al Comisiei (JO L 187, 19.7.2005, p. 11).

( 2 ) JO L 349, 31.12.1994, p. 105. Regulament, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1340/98 (JO L 184, 27.6.1998, p. 1).

( 3 ) JO L 152, 24.6.2000, p. 1. Regulament, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1233/2006 (JO L 225, 17.8.2006, p. 14).

( 4 ) JO L 253, 11.10.1993, p. 1. Regulament, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 402/2006 (JO L 70, 9.3.2006, p. 35).

( 5 ) JO L 302, 19.10.1992, p. 1. Regulament, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 648/2005 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 117, 4.5.2005, p. 13).

( 6 ) JO L 124, 8.6.1971, p. 1.

( 7 ) JO L 312, 23.12.1995, p. 1.

( 8 ) JO L 178, 1.7.2006, p. 1.

( 9 ) JO L 177, 28.7.1995, p. 4.

( 10 ) JO L 316, 2.12.2005, p. 1.