02006R1082 — RO — 22.06.2014 — 001.004


Acest document are doar scop informativ și nu produce efecte juridice. Instituțiile Uniunii nu își asumă răspunderea pentru conținutul său. Versiunile autentice ale actelor relevante, inclusiv preambulul acestora, sunt cele publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și disponibile pe site-ul EUR-Lex. Aceste texte oficiale pot fi consultate accesând linkurile integrate în prezentul document.

►B

REGULAMENTUL (CE) NR. 1082/2006 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI

din 5 iulie 2006

privind o grupare europeană de cooperare teritorială (GECT)

(JO L 210 31.7.2006, p. 19)

Astfel cum a fost modificat prin:

 

 

Jurnalul Oficial

  NR.

Pagina

Data

►M1

REGULAMENTUL (UE) NR. 1302/2013 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 17 decembrie 2013

  L 347

303

20.12.2013


Rectificat prin:

►C1

Rectificare, JO L 330, 3.12.2016, p.  5 (1302/2013)
▼B

REGULAMENTUL (CE) NR. 1082/2006 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI

din 5 iulie 2006

privind o grupare europeană de cooperare teritorială (GECT)Articolul 1

Natura GECT

▼M1

(1)  
O grupare europeană de cooperare teritorială („GECT”), poate fi constituită pe teritoriul Uniunii în condițiile și în conformitate cu modalitățile prevăzute în prezentul regulament.
(2)  
Obiectivul unei GECT este de a facilita și de a promova, în special, cooperarea teritorială, inclusiv una sau mai multe inițiative de cooperare transfrontalieră, transnațională și interregională, între membrii săi, astfel cum se prevede la articolul 3 alineatul (1), în scopul de a consolida coeziunea economică, socială și teritorială a Uniunii.

▼B

(3)  
GECT are personalitate juridică.
(4)  
GECT deține, în toate statele membre, capacitatea juridică cea mai extinsă recunoscută persoanelor juridice de dreptul intern al statului membru. În special, GECT poate dobândi sau înstrăina imobilizări corporale sau necorporale, poate angaja personal și poate sta în justiție.

▼M1

(5)  
Sediul unei GECT se află într-un stat membru în temeiul dreptului căruia este constituit cel puțin unul dintre membri.

▼B

Articolul 2

Dreptul aplicabil

▼M1

(1)  

Actele organelor unei GECT sunt reglementate de următoarele:

(a) 

prezentul regulament;

(b) 

convenția menționată la articolul 8, în cazul în care prezentul regulament autorizează în mod expres acest lucru; și

(c) 

în ceea ce privește aspectele care nu sunt reglementate de prezentul regulament sau care sunt reglementate parțial de acesta, dreptul național al statului membru în care se află sediul GECT.

În cazul în care este necesar să se stabilească legea aplicabilă în temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului internațional privat, o GECT se consideră a fi o entitate aparținând statului membru în care își are sediul.

▼M1

(1a)  
Activitățile unei GECT desfășurate pentru îndeplinirea atribuțiilor menționate la articolul 7 alineatele (2) și (3) în interiorul Uniunii sunt reglementate de dreptul aplicabil al Uniunii și de dreptul intern precizat în convenția menționată la articolul 8.

Activitățile unei GECT cofinanțate din bugetul Uniunii sunt conforme cu cerințele prevăzute în dreptul aplicabil al Uniunii și în dreptul intern referitor la aplicarea dreptului Uniunii respectiv.

▼B

(2)  
În cazul în care un stat membru cuprinde mai multe entități teritoriale care au reglementări aplicabile proprii, dreptul aplicabil în temeiul alineatului (1) litera (c) cuprinde dreptul acestor entități, ținând seama de structura constituțională a statului membru în cauză.

Articolul 3

Structura unei GECT

▼M1

(1)  

Următoarele entități pot deveni membre ale unei EGTC:

(a) 

statele membre sau autoritățile la nivel național;

(b) 

autoritățile regionale;

(c) 

autoritățile locale;

(d) 

întreprinderile publice în sensul articolului 2 alineatul (1) litera (b) din Directiva 2004/17/CE a Parlamentului European și a Consiliului ( 1 ) sau organismele de drept public în sensul articolului 1 alineatul (9) al doilea paragraf din Directiva 2004/18/CE a Parlamentului European și a Consiliului ( 2 );

(e) 

întreprinderile responsabile cu furnizarea de servicii de interes economic general, în conformitate cu dreptul aplicabil al Uniunii și cu dreptul intern aplicabil;

▼C1

(f) 

autoritățile naționale, regionale sau locale, ori organismele sau întreprinderile echivalente celor menționate la literele (d) și (e), din țări terțe, sub rezerva condițiilor prevăzute la articolul 3a.

▼B

De asemenea, pot fi membre și asociațiile compuse din organisme care aparțin uneia sau mai multor categorii enumerate anterior.

▼M1

(2)  
O GECT este alcătuită din membri situați pe teritoriul a cel puțin două state membre, cu excepția dispozițiilor de la articolul 3a alineatele (2) și (5).

▼M1

Articolul 3a

Aderarea membrilor din țări terțe sau din țări ori teritorii de peste mări („TTPM”)

(1)  
În conformitate cu articolul 4 alineatul (3a), GECT poate fi alcătuită din membri situați pe teritoriul a cel puțin două state membre și a cel puțin una sau mai multe țări terțe învecinate cu cel puțin unul dintre acele state membre, inclusiv cu regiunile sale ultraperiferice, în cazul în care respectivele state membre și țări terțe desfășoară în comun acțiuni de cooperare teritorială sau pun în aplicare programe susținute de către Uniune.

În sensul prezentului regulament, se consideră că o țară terță sau un TTPM sunt învecinate cu un stat membru, inclusiv cu regiunile sale ultraperiferice, atunci când țara terță sau TTPM-ul și statul membru respectiv au o frontieră terestră comună sau atunci când atât țara terță sau TTPM, cât și statul membru sunt eligibile în cadrul unui program comun maritim transfrontalier sau transnațional în temeiul obiectivului de cooperare teritorială europeană sau sunt eligibile în cadrul altui program de cooperare transfrontalier, de traversare maritimă sau de bazin maritim, inclusiv atunci când sunt separate de ape internaționale.

(2)  
O GECT poate fi alcătuită din membri situați pe teritoriul unui singur stat membru și al uneia sau mai multor țări terțe învecinate cu statul membru respectiv, inclusiv cu regiunile sale ultraperiferice, în cazul în care statul membru respectiv consideră că o astfel de GECT este în conformitate cu domeniul de aplicare a cooperării sale teritoriale în contextul cooperării transfrontaliere sau transnaționale sau al relațiilor sale bilaterale cu țările terțe în cauză.
(3)  
În sensul alineatelor (1) și (2), țările terțe învecinate cu un stat membru, inclusiv cu regiunile sale ultraperiferice, includ frontierele maritime dintre țările în cauză.
(4)  
În conformitate cu articolul 4a și sub rezerva condițiilor prevăzute la alineatul (1) de la prezentul articol, o GECT poate fi constituită și din membri situați pe teritoriul a cel puțin două state membre, inclusiv regiunile lor ultraperiferice, și pe teritoriul uneia sau mai multor TTPM, cu sau fără membri dintr-una sau mai multe țări terțe.
(5)  
În conformitate cu articolul 4a și sub rezerva condițiilor prevăzute la alineatul (2) de la prezentul articol, o GECT poate fi constituită și din membri situați pe teritoriul unui singur stat membru, inclusiv regiunile sale ultraperiferice, și dintr-una sau mai multe TTPM, cu sau fără membri dintr-una sau mai multe țări terțe.
(6)  
O GECT nu poate fi constituită numai între membri dintr-un stat membru și una sau mai multe TTPM legate de statul membru respectiv.

▼B

Articolul 4

Constituirea unei GECT

(1)  
Decizia de a constitui o GECT se adoptă la inițiativa membrilor potențiali ai acestuia.
(2)  

Fiecare membru potențial:

(a) 

notifică statului membru în conformitate cu dreptul căruia este înființat intenția sa de a participa la GECT și

(b) 

transmite statului membru respectiv o copie a proiectului de convenție și a statului prevăzute la articolele 8 și 9 din prezentul regulament.

▼M1

(3)  

În urma notificării de către un membru potențial, în conformitate cu alineatul (2), statul membru care a primit notificarea aprobă, ținând seama de structura sa constituțională, participarea membrului potențial la GECT și convenția, cu excepția cazului în care statul membru respectiv consideră că:

(a) 

această participare sau convenția nu respectă oricare dintre următoarele:

(i) 

prezentul regulament;

(ii) 

alte dispoziții din dreptul Uniunii referitoare la acțiunile și activitățile GECT;

(iii) 

dreptul intern care se referă la atribuțiile și competențele membrului potențial;

(b) 

participarea nu se justifică din motive legate de interesul public sau de ordinea publică a statului membru respectiv; sau

(c) 

statutul nu este compatibil cu convenția.

În caz de neaprobare, statul membru expune motivele pentru care nu-și dă aprobarea și, după caz, propune modificările care ar trebui aduse convenției.

Statul membru ia decizia referitoare la aprobare în termen de șase luni de la data primirii unei notificări în conformitate cu alineatul (2). În cazul în care statul membru care a primit notificarea nu ridică nicio obiecție în termenul respectiv, participarea membrului potențial și convenția se consideră a fi aprobate. Cu toate acestea, statul membru în care urmează să fie situat sediul propus al GECT aprobă în mod oficial convenția pentru ca GECT să poată fi înființată.

Orice cerere de informații suplimentare adresată de statul membru unui membru potențial are drept rezultat întreruperea termenului prevăzut la al treilea paragraf. Perioada de întrerupere începe în ziua următoare datei la care statul membru își trimite observațiile membrului potențial și se încheie la data la care membrul potențial răspunde la aceste observații.

Cu toate acestea, nu are loc o întrerupere a termenului prevăzut la al treilea paragraf în condițiile în care membrul potențial a prezentat un răspuns la observațiile statului membru în termen de zece zile lucrătoare de la începerea perioadei de întrerupere.

Atunci când adoptă o decizie cu privire la participarea unui membru potențial la o GECT, statele membre pot aplica propriile norme de drept intern.

▼M1

(3a)  

În cazul unei GECT cu membri potențiali dintr-una sau mai multe țări terțe, statul membru în care va fi situat sediul propus al GECT se încredințează, consultându-se cu celelalte state membre vizate, că sunt îndeplinite condițiile stabilite la articolul 3a și că fiecare țară terță a aprobat participarea membrului potențial în conformitate cu:

(a) 

procedurile și condițiile echivalente celor prevăzute în prezentul regulament; sau

(b) 

un acord încheiat între cel puțin un stat membru în conformitate cu dreptul căruia este constituit un membru potențial și țara terță respectivă.

▼B

(4)  
Statele membre desemnează autoritățile competente pentru primirea notificărilor și a documentelor prevăzute la alineatul (2).

▼M1

(5)  
Membrii aprobă convenția prevăzută la articolul 8 asigurând coerența cu aprobarea în conformitate cu alineatul (3) de la prezentul articol.
(6)  
Orice modificare adusă convenției sau statutului trebuie să fie notificată de către GECT statelor membre în conformitate cu dreptul cărora sunt constituiți membrii GECT. Orice modificare adusă convenției, cu unica excepție a aderării unui nou membru în temeiul alineatului (6a) litera (a), este aprobată de respectivele state membre în conformitate cu procedura stabilită la prezentul articol.

▼M1

(6a)  

Următoarele dispoziții se aplică în cazul aderării unor noi membri la o GECT existentă:

(a) 

în cazul aderării unui nou membru dintr-un stat membru care a aprobat deja convenția, această aderare este aprobată doar de statul membru în temeiul dreptului căruia este constituit noul membru, în conformitate cu procedura prevăzută la alineatul (3) și notificată statului membru în care GECT își are sediul;

(b) 

în cazul aderării unui nou membru dintr-un stat membru care încă nu a aprobat convenția, se aplică procedura prevăzută la alineatul (6);

(c) 

în cazul aderării unui nou membru dintr-o țară terță la o GECT existentă, aderarea face obiectul examinării de către statul membru în care se află sediul GECT, în conformitate cu procedura prevăzută la alineatul (3a).

Articolul 4a

Participarea membrilor din TTPM

În cazul unei GECT cu un membru potențial dintr-o TTPM, statul membru de care este legată respectiva TTPM se încredințează că sunt îndeplinite condițiile prevăzute la articolul 3a și, ținând seama de relația sa cu acea TTPM, fie:

(a) 

aprobă participarea membrului potențial, în conformitate cu articolul 4 alineatul (3); sau

(b) 

confirmă în scris statului membru în care va fi situat sediul propus al GECT că autoritățile competente din TTPM au aprobat participarea membrului potențial în conformitate cu condiții și proceduri echivalente celor prevăzute în prezentul regulament.

▼M1

Articolul 5

Dobândirea personalității juridice și publicarea în Jurnalul Oficial

(1)  
Convenția și statutul și orice modificare ulterioară a acestora sunt înregistrate și/sau publicate în statul membru în care GECT în cauză își are sediul, în conformitate cu dreptul intern aplicabil în statul membru respectiv. GECT dobândește personalitate juridică la data înregistrării sau a publicării convenției și statutului, în funcție de cea care are loc mai întâi. Membrii informează statele membre în cauză și Comitetul Regiunilor cu privire la înregistrarea sau publicarea convenției și statutului.
(2)  
GECT se asigură că, în termen de zece zile lucrătoare de la înregistrarea sau publicarea convenției și a statutului, o cerere este transmisă Comitetului Regiunilor în conformitate cu modelul care figurează în anexa la prezentul regulament. Comitetul Regiunilor transmite apoi această cerere Oficiului pentru Publicații al Uniunii Europene în scopul publicării unui aviz în seria C a Jurnalului Oficial al Uniunii Europene în care se anunță constituirea unei GECT, incluzând informațiile stabilite în anexa la prezentul regulament.

▼B

Articolul 6

Controlul gestionării fondurilor publice

(1)  
Controlul gestionării fondurilor publice de către GECT este asigurat de autoritățile competente ale statului membru în care acesta are sediul. Statul membru în care GECT are sediul desemnează autoritatea competentă pentru această atribuție înainte de a aproba participarea la GECT în conformitate cu articolul 4.
(2)  
În cazul în care dreptul intern al altor state membre prevede acest lucru, autoritățile statului membru în care GECT are sediul adoptă dispoziții pentru ca autoritățile competente din alte state membre în cauză să controleze pe teritoriul lor acțiunile desfășurate de GECT în aceste state membre și să facă schimb de informații corespunzătoare.
(3)  
Toate controalele sunt efectuate în conformitate cu standardele de audit recunoscute pe plan internațional.

▼M1

(4)  
Fără a aduce atingere dispozițiilor alineatelor (1), (2) și (3) de la prezentul articol, în cazul în care atribuțiile GECT. astfel cum sunt prevăzute la articolul 7 alineatul (3), acoperă acțiuni cofinanțate de Uniune, se aplică dreptul pertinent în materie de control al fondurilor respective furnizate de Uniune.

▼B

(5)  
Statul membru în care GECT își are sediul informează celelalte state membre în cauză cu privire la eventualele dificultăți cu care s-a confruntat pe perioada controalelor.

Articolul 7

Misiuni

(1)  
GECT îndeplinește atribuțiile care i-au fost încredințate de membrii săi în conformitate cu prezentul regulament. Ele sunt definite de convenția încheiată de membrii săi în conformitate cu articolele 4 și 8.

▼M1

(2)  
O GECT acționează în cadrul atribuțiilor care îi sunt încredințate, și anume facilitarea și promovarea cooperării teritoriale cu scopul de a consolida coeziunea economică, socială și teritorială a Uniunii și depășirea obstacolelor din cadrul pieței interne. Fiecare atribuție se stabilește de către membrii săi, aceasta încadrându-se în domeniul de competență al fiecărui membru, cu excepția cazului în care statul membru sau țara terță aprobă participarea unui membru constituit în temeiul dreptului său intern, chiar și atunci când membrul respectiv nu are competență pentru toate atribuțiile specificate în convenție.
(3)  
GECT poate realiza acțiuni specifice de cooperare teritorială între membrii săi și în cadrul obiectivului prevăzut la articolul 1 alineatul (2), cu sau fără sprijin financiar din partea Uniunii.

În principal, atribuțiile unei GECT pot viza punerea în aplicare a programelor de cooperare sau a unor părți ale acestora sau punerea în aplicare a operațiunilor susținute de către Uniune prin intermediul Fondului European de Dezvoltare Regională, Fondului Social European și/sau Fondului de Coeziune.

Statele membre pot limita atribuțiile pe care GECT-urile le pot desfășura fără sprijin financiar din partea Uniunii. Cu toate acestea, fără a aduce atingere articolului 13, statele membre nu exclud acele atribuții care fac obiectul priorităților de investiții prevăzute la articolul 8 din Regulamentul (UE) nr. 1299/2013 al Parlamentului European și al Consiliului ( 3 ).

▼B

(4)  
Misiunea încredințată GECT de membrii săi nu se referă la exercitarea competențelor conferite de dreptul public sau la funcțiile al căror obiectiv este apărarea intereselor generale ale statului sau ale altor colectivități publice, cum sunt competențele de supraveghere sau de reglementare, justiția și politica externă.

▼M1

Cu toate acestea, în conformitate cu dreptul aplicabil al Uniunii și cu dreptul național aplicabil, adunarea unei GECT, astfel cum este prevăzută la articolul 10 alineatul (1) litera (a), poate defini clauzele și condițiile de utilizare a unui element de infrastructură gestionate de GECT sau clauzele și condițiile conform cărora este prestat un serviciu de interes economic general, inclusiv tarifele și onorariile care trebuie plătite de utilizatori.

▼B

(5)  
Membrii GECT pot decide în unanimitate să delege unuia dintre ei realizarea misiunilor sale.

Articolul 8

Convenția

(1)  
GECT face obiectul unei convenții încheiate în unanimitate de membrii săi în conformitate cu articolul 4.

▼M1

(2)  

Convenția precizează:

(a) 

denumirea GECT și sediul acesteia;

(b) 

aria teritorială pe care GECT își poate desfășura atribuțiile;

(c) 

obiectivul și atribuțiile GECT;

(d) 

durata GECT și condițiile pentru dizolvarea acesteia

(e) 

lista membrilor GECT;

(f) 

lista organelor GECT și a competențelor ce le revin;

(g) 

dreptul aplicabil al Uniunii și dreptul național aplicabil al statului membru în care GECT își are sediul, pentru interpretarea și asigurarea respectării aplicării convenției;

(h) 

dreptul aplicabil al Uniunii și dreptul național aplicabil al statului membru în care acționează organele GECT;

(i) 

modalitățile de implicare a membrilor din țări terțe sau din TTPM, după caz, inclusiv identificarea dreptului aplicabil în cazul în care GECT își exercită atribuțiile în țări terțe sau în TTPM;

(j) 

dreptul aplicabil al Uniunii și dreptul intern aplicabil care este direct relevant pentru activitățile GECT desfășurate în cadrul atribuțiilor specificate în convenție;

(k) 

normele aplicabile personalului GETC, precum și principiile care guvernează modalitățile privind gestionarea personalului și procedurile de recrutare;

(l) 

modalitățile în materie de răspundere a GECT și a membrilor acesteia în conformitate cu articolul 12;

(m) 

modalitățile corespunzătoare pentru recunoașterea reciprocă, inclusiv pentru controlul financiar al gestionării fondurilor publice; și

(n) 

procedurile de adoptare a statutului și de modificare a convenției, care trebui să respecte obligațiile prevăzute la articolele 4 și 5.

(3)  
În cazul în care atribuțiile unei GECT privesc doar gestionarea unui program de cooperare sau o parte a acestuia în condițiile Regulamentului (UE) nr. 1299/2013 sau în cazul în care o GECT se referă la cooperare sau rețele interregionale, informațiile menționate la litera (b) de la alineatul (2) nu sunt necesare.

Articolul 9

Statutul

(1)  
Statutul unei GECT este adoptat, pe baza convenției sale și în conformitate cu aceasta, de către membrii săi, care hotărăsc în unanimitate.
(2)  

Statutul unei GECT cuprinde cel puțin următoarele informații:

(a) 

modalitățile de funcționare a organelor sale de conducere și competențele lor, precum și numărul de reprezentanți ai membrilor în organele de conducere în cauză;

(b) 

procedurile decizionale;

(c) 

limba sau limbile de lucru;

(d) 

modalitățile pentru funcționarea acesteia;

(e) 

procedurile privind gestionarea personalului și recrutarea;

(f) 

modalitățile pentru contribuțiile financiare ale membrilor;

(g) 

normele contabile și bugetare aplicabile pentru membrii săi;

(h) 

desemnarea unui auditor extern independent al conturilor sale; și

(i) 

procedurile de modificare a statutului, care trebuie să respecte obligațiile prevăzute la articolele 4 și 5.

▼B

Articolul 10

Organizarea GECT

(1)  

GECT cuprinde cel puțin următoarele organe:

(a) 

o adunare constituită din reprezentanții membrilor săi;

(b) 

un director care reprezintă GECT și acționează în numele și în contul acesteia.

(2)  
Statutul poate să prevadă organe de conducere suplimentare care dețin competențe definite în mod clar.
(3)  
GECT răspunde pentru acțiunile organelor sale de conducere în raporturile cu terții, chiar și în cazul în care acestea nu constituie atribuții ale GECT.

Articolul 11

Bugetul

(1)  
GECT stabilește un buget anual care trebuie adoptat de adunare și care cuprinde în special o componentă cu privire la funcționare și, după caz, o componentă operațională.

▼M1

(2)  
Stabilirea conturilor GECT, inclusiv, după caz, a raportului anual care le însoțește, precum și controlul și publicarea acestor conturi, sunt reglementate de dreptul național al statului membru în care GECT își are sediul.

▼B

Articolul 12

Lichidare, insolvență, încetarea plăților și răspundere

(1)  
În ceea ce privește lichidarea, insolvența, încetarea plăților și alte proceduri similare, GECT intră sub incidența dreptului statului membru în care își are sediul, cu excepția cazului în care alineatele (2) și (3) prevăd contrariul.

▼M1

GECT răspunde pentru toate datoriile sale.

▼M1

(2)  
Fără a aduce atingere alineatului (3), în măsura în care activele unei GECT sunt insuficiente pentru onorarea angajamentelor sale, membrii săi răspund pentru datoriile sale, indiferent de natura respectivelor datorii, partea fiecărui membru fiind stabilită proporțional cu contribuția sa financiară. Modalitățile contribuțiilor financiare sunt stabilite în statut.

Statutul poate să prevadă răspunderea membrilor GECT, după ce au încetat să mai fie membri ai GECT, pentru obligații rezultate din activitățile GECT realizate pe perioada în care aveau statut de membri.

(2a)  
În cazul în care răspunderea a cel puțin unui membru al unei GECT dintr-un stat membru este limitată prin dreptul intern în temeiul căruia acesta este constituit, ceilalți membri își pot limita, de asemenea, răspunderea în convenție, în cazul în care acest lucru este posibil în temeiul dreptului național de punere în aplicare a prezentului regulament.

Denumirea GECT ai cărei membri au răspundere limitată cuprinde termenul „limitată”.

Cerințele privind publicarea convenției, a statutului și a conturilor unei GECT ai cărei membri au răspundere limitată sunt cel puțin egale cu cele necesare pentru alte entități juridice cu răspundere limitată în conformitate cu dreptul statului membru în care GECT respectivă își are sediul.

În cazul unei GECT ai cărei membri au răspundere limitată, orice stat membru vizat poate solicita ca GECT să aibă o asigurare corespunzătoare sau să facă obiectul unei garanții furnizate de o bancă sau de o altă instituție financiară constituită într-un stat membru sau să fie acoperită de o facilitate oferită drept garanție de o entitate publică sau de un stat membru pentru a acoperi riscurile specifice activităților GECT.

▼B

(3)  
Fără a aduce atingere responsabilității financiare a statelor membre cu privire la o eventuală finanțare din fondurile structurale și/sau de coeziune atribuită unui GECT, prezentul regulament nu poate angaja responsabilitatea financiară a statelor membre față de GECT ale cărui membre nu sunt.

Articolul 13

Interesul public

În cazul în care GECT îndeplinește o atribuție care contravine dispozițiilor unui stat membru cu privire la ordinea publică, securitatea publică, sănătatea publică sau moralitatea publică sau contrară interesului public al unui stat membru, un organism competent al acestui stat membru poate interzice activitatea pe teritoriul său sau poate solicita ca membrii care au fost constituiți în conformitate cu dreptul sa să se retragă din GECT, cu condiția ca aceasta din urmă să înceteze activitatea în cauză.

Asemenea interdicții nu constituie un mijloc de a restrânge în mod arbitrar sau deghizat cooperarea teritorială între membrii GECT. Controlul judecătoresc al deciziei organismului competent este posibil.

Articolul 14

Dizolvarea

(1)  
Fără a aduce atingere dispozițiilor din convenție cu privire la dizolvare, la cererea unei autorități competente care are un interes legitim, instanța judecătorească sau autoritatea competentă a statului membru în care GECT are sediul dispune dizolvarea GECT în cazul în care constată că GECT nu mai îndeplinește cerințele prevăzute la articolul 1 alineatul (2) sau la articolul 7 sau, în special, că GECT acționează în afara sferei atribuțiilor definite la articolul 7. Instanța judecătorească sau autoritatea competentă informează cu privire la orice cerere de dizolvare a unui GECT toate statele membre în conformitate cu dreptul cărora au fost constituiți membrii.
(2)  
Instanța judecătorească sau autoritatea competentă poate acorda un termen GECT pentru a remedia situația. În cazul în care GECT nu remediază situația în termenul acordat, instanța judecătorească sau autoritatea competentă dispune dizolvarea sa.

Articolul 15

Competența

(1)  
Terții care se consideră lezați prin acțiunile sau omisiunile GECT sunt îndreptățiți să se adreseze instanțelor judecătorești.

▼M1

(2)  
Cu excepția unei dispoziții contrare în prezentul regulament, litigiilor în care este implicată GECT li se aplică dreptul Uniunii în materie de jurisdicție. În toate cazurile care nu sunt vizate de dreptul Uniunii în materie de jurisdicție, instanțele judecătorești competente pentru soluționarea litigiilor sunt instanțele judecătorești din statul membru în care GECT își are sediul.

▼B

Instanțele judecătorești competente să soluționeze litigiile în temeiul articolului 4 alineatul (3) sau (6) sau al articolului 13 sunt instanțele judecătorești din statul membru a cărui decizie este contestată.

(3)  

Nici o dispoziție din prezentul regulament nu privează cetățenii de a exercita căile de atac constituționale împotriva organelor publice care sunt membre GECT în ceea ce privește:

(a) 

deciziile administrative cu privire la activitățile care sunt realizate de GECT;

(b) 

accesul la servicii în limba proprie și

(c) 

accesul la informație.

În aceste cazuri, instanțele judecătorești competente sunt cele din statul membru a cărui constituție prevede calea de atac menționată anterior.

Articolul 16

Dispoziții finale

▼M1

(1)  
Statele membre adoptă dispozițiile necesare pentru a garanta aplicarea efectivă a prezentului regulament, inclusiv în ceea ce privește stabilirea autorităților competente responsabile cu procedura de aprobare, în conformitate cu cadrul lor juridic și administrativ.

Atunci când dreptul său intern prevede acest lucru, un stat membru poate stabili o listă detaliată a atribuțiilor pe care membrii unei GECT, în sensul articolului 3 alineatul (1), stabilite în conformitate cu dreptul statului membru respectiv, le dețin deja, în ceea ce privește cooperarea teritorială în statul membru în cauză.

Statul membru transmite Comisiei orice dispoziție adoptată în temeiul prezentului articol și orice modificări aduse dispozițiilor respective. Comisia transmite dispozițiile în cauză celorlalte state membre și Comitetul Regiunilor.

▼M1

(1a)  
Dispozițiile menționate la alineatul (1), în măsura în care vizează un stat membru de care este legată o TTPM, asigură de asemenea, ținând seama de relația statului membru cu TTPM în cauză, aplicarea efectivă a prezentului regulament în ceea ce privește acea TTPM care se învecinează cu alte state membre sau cu regiuni ultraperiferice ale acestora.

▼B

(2)  
Statele membre pot să prevadă plata unor taxe pentru înregistrarea convenției și a statutului. Cu toate acestea, aceste taxe nu pot depăși costurile administrative ale acestor documente.

▼M1

Articolul 17

Raportul

Până la 1 august 2018, Comisia prezintă Parlamentului European, Consiliului și Comitetului Regiunilor un raport privind aplicarea prezentului regulament, evaluând, pe baza unor indicatori, eficacitatea, eficiența, relevanța, valoarea adăugată europeană și posibilitățile de simplificare.

Comisia este împuternicită să adopte acte delegate, în conformitate cu articolul 17a, de stabilire a listei de indicatori menționați la primul paragraf.

▼M1

Articolul 17a

Exercitarea delegării

(1)  
Competența de a adopta acte delegate este conferită Comisiei în condițiile prevăzute în prezentul articol.
(2)  
Competența de a adopta acte delegate menționată la articolul 17 al doilea paragraf se conferă Comisiei pe o perioadă de cinci ani de la 21 decembrie 2013.
(3)  
Delegarea de competențe menționată la articolul 17 al doilea paragraf poate fi revocată oricând de Parlamentul European sau de Consiliu.

O decizie de revocare pune capăt delegării de competențe specificată în decizia respectivă. Decizia produce efecte din ziua care urmează datei publicării acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de la o dată ulterioară menționată în decizie. Decizia nu aduce atingere actelor delegate care sunt deja în vigoare.

(4)  
De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică simultan Parlamentului European și Consiliului.
(5)  
Un act delegat adoptat în temeiul articolului 17 al doilea paragraf intră în vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul European și nici Consiliul nu au formulat obiecțiuni în termen de trei luni de la notificarea acestuia către Parlamentul European și Consiliu sau în cazul în care, înaintea expirării termenului respectiv, Parlamentul European și Consiliul au informat Comisia că nu vor formula obiecțiuni. Respectivul termen se prelungește cu trei luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.

▼B

Articolul 18

Intrarea în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Regulamentul se aplică până la 1 august 2007, cu excepția articolului 16, care se aplică începând cu 1 august 2006.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

▼C1
ANEXĂ

Model pentru informațiile care trebuie prezentate în conformitate cu articolul 5 alineatul (2)

CONSTITUIREA UNEI GRUPĂRI EUROPENE DE COOPERARE TERITORIALĂ (GECT)

Denumirea unei GECT ai cărei membri au răspundere limitată cuprinde termenul„limitată” [articolul 12 alineatul (2a)]

Asteriscul * indică câmpurile obligatorii.

image

image