02006R1013 — RO — 11.01.2021 — 013.002


Acest document are doar scop informativ și nu produce efecte juridice. Instituțiile Uniunii nu își asumă răspunderea pentru conținutul său. Versiunile autentice ale actelor relevante, inclusiv preambulul acestora, sunt cele publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și disponibile pe site-ul EUR-Lex. Aceste texte oficiale pot fi consultate accesând linkurile integrate în prezentul document.

►B

REGULAMENTUL (CE) NR. 1013/2006 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI

din 14 iunie 2006

privind transferurile de deșeuri

(JO L 190 12.7.2006, p. 1)

Astfel cum a fost modificat prin:

 

 

Jurnalul Oficial

  NR.

Pagina

Data

►M1

REGULAMENTUL (CE) NR. 1379/2007 AL COMISIEI din 26 noiembrie 2007

  L 309

7

27.11.2007

►M2

REGULAMENTUL (CE) NR. 669/2008 AL COMISIEI din 15 iulie 2008

  L 188

7

16.7.2008

►M3

REGULAMENTUL (CE) NR. 219/2009 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 11 martie 2009

  L 87

109

31.3.2009

►M4

REGULAMENTUL (CE) NR. 308/2009 AL COMISIEI din 15 aprilie 2009

  L 97

8

16.4.2009

►M5

DIRECTIVA 2009/31/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI din 23 aprilie 2009

  L 140

114

5.6.2009

►M6

REGULAMENTUL (UE) NR. 413/2010 AL COMISIEI din 12 mai 2010

  L 119

1

13.5.2010

►M7

REGULAMENTUL (UE) NR. 664/2011 AL COMISIEI din 11 iulie 2011

  L 182

2

12.7.2011

►M8

REGULAMENTUL (UE) NR. 135/2012 AL COMISIEI din 16 februarie 2012

  L 46

30

17.2.2012

►M9

REGULAMENTUL (UE) NR. 255/2013 AL COMISIEI din 20 martie 2013

  L 79

19

21.3.2013

►M10

REGULAMENTUL (UE) NR. 1257/2013 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 20 noiembrie 2013

  L 330

1

10.12.2013

►M11

REGULAMENTUL (UE) NR. 660/2014 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 15 mai 2014

  L 189

135

27.6.2014

►M12

REGULAMENTUL (UE) NR. 1234/2014 AL COMISIEI din 18 noiembrie 2014

  L 332

15

19.11.2014

►M13

REGULAMENTUL (UE) 2015/2002 AL COMISIEI din 10 noiembrie 2015

  L 294

1

11.11.2015

►M14

REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2020/2174 AL COMISIEI din 19 octombrie 2020

  L 433

11

22.12.2020


Rectificat prin:

►C1

Rectificare, JO L 299, 8.11.2008, p.  50 (1379/2007)

►C2

Rectificare, JO L 318, 28.11.2008, p.  15 (1013/2006)

►C3

Rectificare, JO L 334, 13.12.2013, p.  46 (1013/2006)

►C4

Rectificare, JO L 277, 22.10.2015, p.  61 (1013/2006)

►C5

Rectificare, JO L 002, 6.1.2022, p.  9 (nr. 1013/2006)
▼B

REGULAMENTUL (CE) NR. 1013/2006 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI

din 14 iunie 2006

privind transferurile de deșeuriTITLUL I

SFERA DE APLICARE ȘI DEFINIȚII

Articolul 1

Domeniul de aplicare

(1)  
Prezentul regulament stabilește proceduri și regimuri de control pentru transferul de deșeuri, în funcție de originea, destinația și ruta transferului, de tipul de deșeu transferat și de tipul de tratament care se aplică deșeului la destinație.
(2)  

Prezentul regulament se aplică transferurilor de deșeuri:

(a) 

între state membre, în interiorul Comunității sau în tranzit prin țări terțe;

(b) 

importate în Comunitate din țări terțe;

(c) 

exportate din Comunitate în țări terțe;

(d) 

aflate în tranzit pe teritoriul Comunității, în drum din sau spre țări terțe.

(3)  

Sunt excluse din domeniul de aplicare a prezentului regulament:

(a) 

descărcarea pe țărm a deșeurilor, inclusiv apa uzată și reziduurile, produse de funcționarea normală a navelor și platformelor maritime, cu condiția ca deșeurile respective să îndeplinească cerințele Convenției Ships din 1973, astfel cum a fost modificată prin Protocolul din 1978 (Marpol 73/78) sau a altor instrumente internaționale obligatorii;

(b) 

deșeurile produse la bordul vehiculelor, trenurilor, avioanelor și navelor, până în momentul în care deșeurile respective sunt descărcate pentru a fi recuperate sau eliminate;

(c) 

transferurile de deșeuri radioactive, astfel cum sunt definite la articolul 2 din Directiva 92/3/Euratom a Consiliului din 3 februarie 1992 privind supravegherea și controlul transferurilor de deșeuri radioactive între statele membre, precum și la intrarea sau la ieșirea din Comunitate ( 1 );

(d) 

transferurile care fac obiectul cerințelor de aprobare din Regulamentul (CE) nr. 1774/2002;

(e) 

transferurile de deșeuri menționate la articolul 2 alineatul (1) litera (b) punctele (ii), (iv) și (v) din Directiva 2006/12/CE, atunci când astfel de transferuri sunt deja reglementate de alte legi comunitare care cuprind dispoziții similare;

(f) 

transferurile de deșeuri din Antarctica în Comunitate care sunt conforme cu cerințele Protocolului privind protecția mediului la Tratatul asupra Antarcticii (1991);

(g) 

importurile în Comunitate de deșeuri produse de forțele armate sau de organizațiile umanitare în situații de criză, în timpul operațiunilor de restabilire sau menținere a păcii, atunci când deșeurile respective sunt transferate de forțele armate sau organizațiile umanitare respective sau în numele acestora, direct sau indirect în țara de destinație. În astfel de cazuri, se informează în prealabil oricare autoritate competentă de tranzit și autoritatea competentă de destinație din Comunitate cu privire la transfer și la destinația acestuia;

▼M5

(h) 

transporturile de CO2 în scopul stocării geologice în conformitate cu dispozițiile Directivei 2009/31/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 aprilie 2009 privind stocarea geologică a dioxidului de carbon ( 2 );

▼M10

(i) 

navele care arborează pavilionul unui stat membru, care intră sub incidența Regulamentului (UE) nr. 1257/2013 al Parlamentului European și al Consiliului ( 3 ).

▼B

(4)  
Transferurile de deșeuri din Antarctica în țări din afara Comunității, care tranzitează Comunitatea, intră sub incidența articolelor 36 și 49.
(5)  
Transferurile de deșeuri efectuate exclusiv în interiorul unui stat membru intră numai sub incidența articolului 33.

Articolul 2

Definiții

În sensul prezentului regulament:

1. 

„deșeu” are sensul prevăzut la articolul 1 alineatul (1) litera (a) din Directiva 2006/12/CE;

2. 

„deșeuri periculoase” are sensul prevăzut la articolul 1 alineatul (4) din Directiva 91/689/CEE a Consiliului din 12 decembrie 1991 privind deșeurile periculoase ( 4 );

3. 

„amestec de deșeuri” înseamnă deșeurile care provin din amestecul intenționat sau neintenționat a două sau mai multe deșeuri diferite, amestec pentru care nu există o rubrică unică la anexele III, IIIB, IV și IVA. Deșeurile transferate într-un singur transfer de deșeuri, alcătuit din două sau mai multe deșeuri, în care fiecare deșeu este separat, nu reprezintă un amestec de deșeuri;

4. 

„eliminare” are sensul prevăzut la articolul 1 alineatul (1) litera (e) din Directiva 2006/12/CE;

5. 

„eliminare intermediară” înseamnă operațiunile de eliminare D 13 - D 15 definite la anexa II A la Directiva 2006/12/CE;

6. 

„recuperare” are sensul prevăzut la articolul 1 alineatul (1) litera (f) din Directiva 2006/12/CE;

7. 

„recuperare intermediară” înseamnă operațiunile de recuperare R 12 - R 13 definite la anexa II B la Directiva 2006/12/CE;

▼M11

7a. 

„reutilizare” are înțelesul definiției de la articolul 3 punctul 13 din Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului ( 5 );

▼B

8. 

„gestionare ecologică rațională” înseamnă adoptarea tuturor măsurilor practice prin care se asigură că deșeurile sunt gestionate astfel încât să se protejeze sănătatea oamenilor și mediul împotriva efectelor negative care pot fi cauzate de deșeurile respective;

9. 

„producător” este orice persoană ale cărei activități produc deșeuri (producător inițial) și/sau orice persoană care efectuează operațiuni de pretratare, amestecare sau alte operațiuni care au ca rezultat schimbarea naturii sau a compoziției acestor deșeuri (nou producător) [astfel cum este definit la articolul 1 alineatul (1) litera (b) din Directiva 2006/12/CE];

10. 

„deținător” este producătorul deșeurilor sau persoana fizică sau juridică care le deține [și astfel cum este definit la articolul 1 alineatul (1) litera (c) din Directiva 2006/12/CE];

11. 

„colector” este orice persoană care efectuează colectarea deșeurilor, astfel cum este definit la articolul 1 alineatul (1) litera (g) din Directiva 2006/12/CE;

12. 

„comerciant” este orice persoană care acționează pe cont propriu pentru cumpărarea și pentru vânzarea ulterioară a deșeurilor, inclusiv comercianții care nu dețin propriu-zis deșeuri, în conformitate cu articolul 12 din Directiva 2006/12/CE;

13. 

„broker” este orice persoană care se ocupă de recuperarea sau eliminarea deșeurilor în numele altor persoane, inclusiv brokerii care nu dețin propriu-zis deșeuri, în conformitate cu articolul 12 din Directiva 2006/12/CE;

14. 

„destinatar” înseamnă persoana sau întreprinderea aflată sub jurisdicția țării de destinație spre care se transferă deșeurile pentru recuperare sau eliminare;

15. 

„notificator” înseamnă:

(a) 

în cazul transferului originar dintr-un stat membru, orice persoană fizică sau juridică aflată sub jurisdicția statului membru respectiv care intenționează să efectueze un transfer de deșeuri sau intenționează să determine efectuarea unui transfer de deșeuri și căreia îi revine obligația de a notifica. Notificatorul este una dintre persoanele sau organismele menționate în continuare, selectate în conformitate cu ierarhia stabilită în prezenta listă:

(i) 

producătorul inițial sau

(ii) 

noul producător autorizat, care efectuează operațiuni înainte de transfer sau

(iii) 

un colector autorizat care, din diferite cantități mici din același tip de deșeuri colectate dintr-o varietate de surse, a constituit transferul care are ca punct de plecare un singur loc notificat sau

(iv) 

un comerciant înregistrat pe care producătorul inițial, noul producător sau colectorul autorizat menționat la punctele (i), (ii) și (iii) l-a autorizat în scris să acționeze în numele său în calitate de notificator,

(v) 

un broker înregistrat pe care producătorul inițial, noul producător sau colectorul autorizat menționați la punctele (i), (ii) și (iii) l-au autorizat în scris să acționeze în numele acestora în calitate de notificator,

(vi) 

atunci când toate persoanele menționate la punctele (i), (ii), (iii), (iv) și (v), după caz, nu sunt cunoscute sau sunt insolvabile, deținătorul.

În cazul în care notificatorul menționat la punctul (iv) sau (v) nu îndeplinește nici una dintre obligațiile de preluare a deșeurilor prevăzute la articolele 22 - 25, producătorul inițial, noul producător sau colectorul autorizat menționat la punctul (i), (ii) sau (iii) care a autorizat comerciantul sau brokerul respectiv să acționeze în numele acestora este considerat ca fiind notificator în scopul îndeplinirii obligațiilor de preluare a deșeurilor menționate anterior. În cazul unui transfer ilegal notificat de un comerciant sau broker menționat la punctul (iv) sau (v), persoana menționată la punctul (i), (ii) sau (iii) care a autorizat comerciantul sau brokerul să acționeze în numele său este considerată ca fiind notificator în sensul prezentului regulament;

▼C2

(b) 

în cazul importului în Comunitate sau al tranzitului prin Comunitate al deșeurilor care nu sunt originare dintr-un stat membru, oricare dintre următoarele persoane fizice sau juridice aflate sub jurisdicția țării de expediere care intenționează să efectueze un transfer de deșeuri sau intenționează să determine efectuarea sau care a efectuat deja un transfer de deșeuri, respectiv:

(i) 

persoana desemnată de legislația țării de expediere sau, în absența unei desemnări,

(ii) 

deținătorul la data la care a fost efectuat exportul;

▼B

16. 

„Convenția de la Basel” înseamnă Convenția de la Basel din 22 martie 1989 privind controlul circulației transfrontaliere a deșeurilor periculoase și eliminarea acestora;

17. 

„Decizia OCDE” înseamnă Decizia C(2001)107/Final a Consiliului OCDE privind revizuirea Deciziei C(92)39/Final privind controlul circulației transfrontaliere a deșeurilor destinate operațiunilor de recuperare;

18. 

„autoritate competentă” înseamnă:

(a) 

în cazul statelor membre, organismul desemnat de statul membru în cauză în conformitate cu articolul 53 sau

(b) 

în cazul unui stat nemembru care este parte la Convenția de la Basel, organismul desemnat de țara respectivă ca autoritate competentă în sensul convenției respective, în conformitate cu articolul 5 sau

(c) 

în cazul oricărei țări care nu este menționată la litera (a) sau (b), organismul desemnat ca autoritate competentă de țara sau regiunea în cauză sau, în absența unei asemenea desemnări, autoritatea de reglementare pentru țara sau regiunea, după caz, care are competență asupra transferurilor de deșeuri destinate recuperării, eliminării sau tranzitului, după caz;

19. 

„autoritate competentă de expediere” înseamnă autoritatea competentă pentru zona din care transferul a fost planificat sau efectuat;

20. 

„autoritate competentă de destinație” înseamnă autoritatea competentă pentru zona spre care a fost prevăzut sau efectuat transferul sau în care deșeurile sunt încărcate înainte de recuperarea sau eliminarea într-o zonă care nu este sub jurisdicția națională a niciunei țări;

21. 

„autoritate competentă de tranzit” înseamnă autoritatea competentă a oricărei țări, alta decât cea a autorității competente de expediere sau de destinație, prin care este planificat sau se realizează transferul;

22. 

„țară de expediere” înseamnă orice țară din care este planificat sau din care se realizează transferul de deșeuri;

23. 

„țară de destinație” înseamnă orice țară spre care este planificat sau spre care se efectuează transferul de deșeuri în vederea recuperării, eliminării sau a încărcării înainte de recuperare sau eliminare într-o zonă care nu este sub jurisdicția națională a niciunei țări;

24. 

„țară de tranzit” înseamnă orice țară, alta decât țara de expediere sau de destinație, prin care este planificat sau se realizează un transfer de deșeuri;

25. 

„zonă aflată sub jurisdicția națională a unei țări” înseamnă orice zonă terestră sau maritimă în care un stat își exercită responsabilitatea administrativă și de reglementare în conformitate cu dreptul internațional privind protecția sănătății oamenilor sau a mediului;

26. 

„țări și teritorii de peste mări” înseamnă țările și teritoriile de peste mări menționate la anexa IA la Decizia 2001/822/CE;

27. 

„birou vamal de export din Comunitate” este biroul vamal, astfel cum este definit la articolul 161 alineatul (5) din Regulamentul (CEE) nr. 2913/92 al Consiliului din 12 octombrie 1992 de instituire a Codului Vamal Comunitar ( 6 );

28. 

„birou vamal de ieșire din Comunitate” este biroul vamal, astfel cum este definit la articolul 793 alineatul (2) din Regulamentul (CEE) nr. 2454/93 al Comisiei din 2 iulie 1993 de stabilire a unor dispoziții de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2913/92 al Consiliului de instituire a Codului Vamal Comunitar ( 7 );

29. 

„birou vamal de intrare în Comunitate” este biroul vamal în care se transportă deșeurile introduse pe teritoriul vamal al Comunității în conformitate cu articolul 38 alineatul (1) din Regulamentul (CEE) nr. 2913/92;

30. 

„import” înseamnă orice intrare de deșeuri în Comunitate, cu excepția tranzitului prin Comunitate;

31. 

„export” înseamnă acțiunea prin care deșeurile părăsesc Comunitatea, cu excepția tranzitului prin Comunitate;

32. 

„tranzit” înseamnă un transfer de deșeuri sau un transfer planificat de deșeuri prin una sau mai multe țări, altele decât țara de expediere sau de destinație;

33. 

„transport” înseamnă transportul de deșeuri rutier, feroviar, aerian, maritim sau pe căi navigabile;

34. 

„transfer” înseamnă transportulul de deșeuri destinate recuperării sau eliminării, planificat sau care se desfășoară:

(a) 

între o țară și altă țară sau

(b) 

între o țară și țări și teritorii de peste mări sau alte zone, aflate sub protecția țării respective sau

(c) 

între o țară și orice zonă terestră care nu aparține nici unei țări, în conformitate cu dreptul internațional sau

(d) 

între o țară și Antarctica sau

(e) 

dintr-o țară prin oricare dintre zonele menționate anterior sau

(f) 

în interiorul unei țări prin oricare dintre zonele menționate anterior și care începe și se încheie în aceeași țară sau

(g) 

dintr-o zonă geografică care nu este sub jurisdicția niciunei țări, într-o altă țară;

35. 

„transfer ilegal” reprezintă orice transfer de deșeuri efectuat:

(a) 

fără notificarea tuturor autorităților competente în cauză în conformitate cu prezentul regulament sau

(b) 

fără acordul autorităților competente în cauză în conformitate cu prezentul regulament sau

(c) 

cu acordul autorităților competente în cauză obținut prin falsificare sau fraudă sau

(d) 

într-un mod nespecificat propriu-zis în notificare sau în documentele de circulație sau

(e) 

într-un mod care determină recuperarea sau eliminarea prin încălcarea normelor comunitare sau internaționale sau

(f) 

contrar articolelor 34, 36, 39, 40, 41 și 43 sau

(g) 

despre care, în ceea ce privește transferurile de deșeuri menționate la articolul 3 alineatele (2) și (4), reiese că:

(i) 

deșeurile nu sunt prevăzute la anexele III, IIIA sau IIIB sau

(ii) 

nu respectă dispozițiile articolului 3 alineatul (4),

(iii) 

transferul este efectuat într-un mod care nu este specificat propriu-zis în documentul prevăzut la anexa VII;

▼M11

35a. 

„control” înseamnă acțiunile întreprinse de autoritățile implicate pentru a stabili dacă o unitate, o întreprindere, un broker, un dealer, un transfer de deșeuri sau recuperarea și eliminarea aferente îndeplinesc cerințele relevante stabilite în prezentul regulament.

▼BTITLUL II

TRANSFERURI ÎN INTERIORUL COMUNITĂȚII CU SAU FĂRĂ TRANZIT PRIN ȚĂRI TERȚE

Articolul 3

Cadru procedural general

(1)  

În conformitate cu dispozițiile prezentului titlu, transferurile următoarelor deșeuri fac obiectul procedurii de notificare și a acordului preliminar scris:

(a) 

în cazul în care sunt destinate operațiunilor de eliminare:

toate deșeurile;

(b) 

în cazul în care sunt destinate operațiunilor de recuperare:

(i) 

deșeurile enumerate la anexa IV, care include, inter alia, deșeurile enumerate la anexele II și VIII la Convenția de la Basel;

(ii) 

deșeurile enumerate la anexa IVA;

(iii) 

deșeurile neclasificate la o rubrică unică în una dintre anexele III, IIIB, IV sau IVA;

(iv) 

amestecurile de deșeuri neclasificate la o rubrică unică în una dintre anexele III, IIIB, IV sau IVA, cu excepția cazului în care sunt enumerate la anexa IIIA.

(2)  

Transferurile următoarelor deșeuri destinate recuperării fac obiectul cerințelor generale de informare prevăzute la articolul 18, în cazul în care cantitatea de deșeuri transferate depășește 20 kg:

(a) 

deșeurile menționate la anexa III sau IIIB;

(b) 

amestecurile, neclasificate la o rubrică unică la anexa III, de două sau mai multe deșeuri enumerate la anexa III, în măsura în care compoziția amestecurilor respective nu dăunează recuperarea ecologică rațională a acestora și cu condiția ca amestecurile respective să fie enumerate la anexa IIIA, în conformitate cu articolul 58.

(3)  
În cazuri excepționale, pentru deșeurile enumerate la anexa III, dispozițiile relevante se aplică ca și cum acestea ar fi enumerate la anexa IV, în cazul în care prezintă oricare dintre caracteristicile periculoase enumerate la anexa III la Directiva 91/689/CEE. Cazurile respective sunt tratate în conformitate cu articolul 58.
(4)  
Transferurile de deșeuri explicit destinate pentru analize în laborator pentru a evalua caracteristicile fizice sau chimice ale acestora sau pentru a stabili caracterul lor adecvat pentru recuperare sau eliminare nu fac obiectul procedurii de notificare prealabilă și acord preliminar scris, astfel cum este prevăzut la alineatul (1). În schimb, se aplică dispozițiile de procedură prevăzute la articolul 18. Cantitatea deșeurilor scutite de la această excepție care sunt destinate explicit pentru analize în laborator se determină în funcție de cantitatea minimă necesară în mod rezonabil pentru a efectua analiza în fiecare caz individual și nu trebuie să depășească 25 kg.
(5)  
Transferurile de deșeuri urbane amestecate (rubrica pentru deșeuri 20 03 01), colectate din gospodăriile private, inclusiv atunci când este vorba și despre deșeuri provenite de la alți producători, spre instalațiile de recuperare sau eliminare fac obiectul acelorași dispoziții ca și transferurile de deșeuri destinate eliminării, în conformitate cu prezentul regulament.CAPITOLUL 1

Notificarea prealabilă și acordul preliminar scris

Articolul 4

Notificarea

Atunci când notificatorul intenționează să transfere deșeuri, în conformitate cu articolul 3 alineatul (1) litera (a) sau (b), acesta trebuie să prezinte autorității competente de expediere și prin intermediul acesteia o notificare prealabilă scrisă, iar în cazul în care prezintă o notificare generală, să respecte dispozițiile articolului 13.

Atunci când se prezintă o notificare, trebuie să se îndeplinească următoarele cerințe:

1. 

documentele de notificare și circulație:

Notificarea se efectuează pe baza următoarelor documente:

(a) 

documentul de notificare prevăzut la anexa IA și

(b) 

documentul de circulație prevăzut la anexa IB.

Atunci când depune o notificare, notificatorul completează documentul de notificare și, după caz, documentul de circulație.

Atunci când notificatorul nu este producătorul inițial în conformitate cu articolul 2 punctul 15 litera (a) punctul (i), acesta garantează că producătorul sau una dintre persoanele menționate la articolul 2 punctul 15 litera (a) punctul (ii) sau (iii), atunci când este posibil, semnează, de asemenea, documentul de notificare prevăzut la anexa IA.

Autoritatea competentă de expediere emite notificatorului documentul de notificare și documentul de circulație;

2. 

informații și documentație în documentele de notificare și circulație:

Notificatorul furnizează în documentul de notificare sau ca anexă la acesta informațiile și documentația menționate la anexa II partea 1. Notificatorul furnizează în documentul de circulație sau ca anexă la acesta informațiile și documentația menționate la anexa II partea 2, la data efectuării notificării, în măsura în care acest lucru este posibil.

Se consideră că o notificare este efectuată în mod corespunzător atunci când autoritatea competentă de expediere constată că documentul de notificare și documentul de circulație au fost completate în conformitate cu primul paragraf;

3. 

informații și documentație suplimentară:

În cazul în care una dintre autoritățile competente în cauză solicită acest lucru, notificatorul furnizează informații și documentație suplimentară. O listă cu informațiile și documentația suplimentară care pot fi solicitate este prevăzută la anexa II partea 3.

Se consideră că o notificare a fost completată în mod corespunzător atunci când autoritatea competentă de destinație constată că documentul de notificare și documentul de circulație au fost completate și că notificatorul a pus la dispoziția acesteia informațiile și documentația menționate la anexa II părțile 1 și 2, precum și orice informații și documentație suplimentară solicitate în conformitate cu prezentul alineat și prevăzute la anexa II partea 3;

4. 

încheierea unui contract între notificator și destinatar:

Notificatorul încheie cu destinatarul, în conformitate cu articolul 5, un contract privind recuperarea sau eliminarea deșeurilor notificate.

Dovada contractului respectiv sau o declarație care certifică existența acestuia în conformitate cu anexa IA se furnizează autorităților competente în cauză la data notificării. La solicitarea autorității competente în cauză, notificatorul sau destinatarul îi furnizează acesteia o copie a contractului sau o dovadă a existenței acestuia;

5. 

constituirea unei garanții financiare sau a unei asigurări echivalente:

Se constituie o garanție financiară sau asigurare echivalentă în conformitate cu articolul 6. În acest sens, notificatorul face o declarație prin completarea părții corespunzătoare din documentul de notificare prevăzut la anexa IA.

Garanția financiară sau asigurarea echivalentă (sau în cazul în care autoritatea competentă permite acest lucru, dovada garanției sau a asigurării respective sau o declarație care certifică existența acesteia) se furnizează ca parte din documentul de notificare la data efectuării notificării sau, în cazul în care autoritatea competentă permite acest lucru, la o dată anterioară începerii transferului, în temeiul legislației interne;

6. 

domeniul de aplicare a notificării:

Notificarea are ca obiect transferul de deșeuri de la locul inițial de expediere, inclusiv recuperarea sau eliminarea intermediară sau definitivă a acestora.

În cazul în care se desfășoară operațiuni intermediare sau definitive într-o altă țară decât prima țară de destinație, operațiunea definitivă și destinația acesteia sunt indicate în notificare și se aplică articolul 15 litera (f).

Fiecare notificare se referă la un singur cod de identificare a deșeurilor, cu excepția:

(a) 

deșeurilor care nu sunt clasificate la o rubrică unică la una dintre anexele III, IIIB, IV sau IVA. În acest caz, se specifică numai un tip de deșeu;

(b) 

amestecurilor de deșeuri care nu sunt clasificate la o rubrică unică la una dintre anexele III, IIIB, IV sau IVA, cu excepția cazului în care sunt menționate la anexa IIIA. În acest caz, codul fiecărei fracțiuni de deșeu se specifică în ordinea importanței acestora.

Articolul 5

Contract

(1)  
Toate transferurile de deșeuri pentru care se solicită o notificare fac obiectul încheierii unui contract între notificator și destinatar pentru recuperarea sau eliminarea deșeurilor notificate.
(2)  
Contractul trebuie să fie încheiat și să producă efecte la data notificării și pe toată durata transferului, până la emiterea unui certificat în conformitate cu articolul 15 litera (e), articolul 16 litera (e) sau, după caz, articolul 15 litera (d).
(3)  

Contractul cuprinde următoarele obligații:

(a) 

pentru notificator, să preia deșeurile în cazul în care transferul, recuperarea sau eliminarea lor nu a fost efectuată astfel cum s-a prevăzut sau în cazul în care transferul a fost efectuat în mod ilegal, în conformitate cu articolul 22 și articolul 24 alineatul (2);

(b) 

pentru destinatar, să recupereze sau să elimine deșeurile în cazul în care transferul a fost efectuat ilegal, în conformitate cu articolul 24 alineatul (3) și

(c) 

pentru instalație să furnizeze, în conformitate cu articolul 16 litera (e), un certificat care să ateste că deșeurile au fost recuperate sau eliminate, în conformitate cu notificarea și condițiile menționate, precum și cu dispozițiile prezentului regulament.

(4)  

În cazul în care deșeurile transferate sunt destinate recuperării sau eliminării intermediare, contractul cuprinde următoarele obligații suplimentare:

(a) 

obligația instalației de destinație de a furniza, în conformitate cu articolul 15 litera (d) și, după caz, articolul 15 litera (e), certificatele care să ateste că deșeurile au fost recuperate sau eliminate în conformitate cu notificarea și condițiile menționate, precum și cu dispozițiile prezentului regulament și

(b) 

obligația destinatarului de a prezenta, după caz, o notificare autorității competente inițiale a țării inițiale de expediere, în conformitate cu articolul 15 litera (f) punctul (ii).

(5)  
În cazul în care deșeurile sunt transferate între două unități aflate sub controlul aceleiași entități juridice, contractul poate fi înlocuit printr-o declarație a entității respective care procedează la recuperarea sau eliminarea deșeurilor notificate.

Articolul 6

Garanția financiară

(1)  

Toate transferurile de deșeuri pentru care se solicită notificare fac obiectul depunerii unei garanții financiare sau a unei asigurări echivalente, care să acopere:

(a) 

costurile de transport;

(b) 

costurile de recuperare sau de eliminare a acestora, inclusiv pentru orice operațiune intermediară necesară și

(c) 

cheltuielile de depozitare pentru 90 de zile.

(2)  

Garanția financiară sau asigurarea echivalentă are scopul de a acoperi costurile derivate din:

(a) 

cazurile în care transferul, recuperarea sau eliminarea nu pot fi finalizate astfel cum s-a prevăzut, în conformitate cu articolul 22 și

(b) 

cazurile în care transferul, recuperarea sau eliminarea sunt ilegale, în conformitate cu articolul 24.

(3)  
Garanția financiară sau asigurarea echivalentă este stabilită de notificator sau altă persoană fizică sau juridică care acționează în numele acestuia și este efectivă la data notificării sau, în cazul în care autoritatea competentă care aprobă garanția financiară sau asigurarea echivalentă permite acest lucru, până la data începerii transferului și se aplică transferului notificat până la data începerii transferului.
(4)  

Autoritatea competentă de expediere aprobă garanția financiară sau asigurarea echivalentă, inclusiv forma, conținutul și valoarea acoperită.

Cu toate acestea, în cazul importului în Comunitate, autoritatea competentă de destinație din Comunitate verifică valoarea acoperită și, după caz, aprobă o garanție financiară sau o asigurare echivalentă suplimentară.

(5)  

Garanția financiară sau asigurarea echivalentă este valabilă pentru și acoperă un transfer notificat și efectuarea operațiunilor de recuperare sau de eliminare a deșeurilor notificate.

Garanția financiară sau asigurarea echivalentă se eliberează atunci când autoritatea competentă în cauză a primit certificatul menționat la articolul 16 litera (e) sau, după caz, la articolul 15 litera (e), în ceea ce privește operațiunile de recuperare sau de eliminare intermediară.

(6)  
Prin derogare de la alineatul (5), în cazul în care deșeurile transferate sunt destinate operațiunilor de recuperare sau de eliminare intermediară, urmând a se efectua o altă operațiune de recuperare sau de eliminare în țara de destinație, garanția financiară sau asigurarea echivalentă poate fi eliberată atunci când deșeurile părăsesc instalația interimară și după ce autoritatea competentă în cauză a primit certificatul menționat la articolul 15 litera (d). În acest caz, orice transfer ulterior către o instalație de recuperare sau de eliminare face obiectul unei noi garanții financiare sau asigurări echivalente, cu excepția cazului în care autoritatea competentă de destinație nu solicită o astfel de garanție financiară sau asigurare echivalentă. În aceste circumstanțe, autoritatea competentă de destinație este responsabilă pentru obligațiile care decurg în cazul unui transfer ilegal sau pentru retragere atunci când transferul sau operațiunea de recuperare sau de eliminare ulterioară nu pot fi finalizate astfel cum s-a prevăzut.
(7)  
Autoritatea competentă din Comunitate care a aprobat garanția financiară sau asigurarea echivalentă are acces la acestea și poate utiliza fondurile, inclusiv pentru plățile către alte autorități implicate, pentru a îndeplini obligațiile care decurg în conformitate cu articolele 23 și 25.
(8)  

În cazul unei notificări generale, în conformitate cu articolul 13, se poate constitui o garanție financiară sau o asigurare echivalentă care să acopere părți ale notificării generale, în locul uneia care să acopere integral notificarea generală. În astfel de cazuri, garanția financiară sau asigurarea echivalentă se aplică pentru transferul în cauză până la data începerii transferului notificat pe care îl acoperă.

Garanția financiară sau asigurarea echivalentă se eliberează atunci când autoritatea competentă în cauză a primit certificatul menționat la articolul 16 litera (e) sau, după caz, la articolul 15 litera (e) privind operațiunile de recuperare sau de eliminare intermediare pentru deșeurile în cauză. Alineatul (6) se aplică mutatis mutandis.

(9)  
Statele membre informează Comisia cu privire la dispozițiile legislației interne adoptate în temeiul prezentului articol.

Articolul 7

Transmiterea notificării de către autoritatea competentă de expediere

(1)  
După efectuarea, în mod corespunzător, a notificării, în conformitate cu articolul 4 punctul 2 paragraful al doilea, autoritatea competentă de expediere păstrează o copie a notificării și transmite notificarea autorității competente de destinație însoțită de copii pentru orice autoritate/autorități competente de tranzit, informând notificatorul cu privire la efectuarea transmiterii. Această operațiune se efectuează în termen de 3 zile lucrătoare de la data primirii notificării.
(2)  

În cazul în care notificarea nu este efectuată în mod corespunzător, autoritatea competentă de expediere solicită notificatorului informații și documentație în conformitate cu articolul 4 punctul 2 paragraful al doilea.

Această operațiune se efectuează în termen de 3 zile lucrătoare de la data primirii notificării.

În astfel de cazuri, autoritatea competentă de expediere are la dispoziție 3 zile lucrătoare de la data primirii informațiilor și/sau a documentației solicitate pentru a respecta dispozițiile alineatului (1).

(3)  

După efectuarea, în mod corespunzător, a notificării în conformitate cu articolul 4 punctul 2 paragraful al doilea, autoritatea competentă de expediere poate decide, în termen de 3 zile lucrătoare, să nu transmită notificarea, în cazul în care are obiecții împotriva transferului respectiv în conformitate cu articolele 11 și 12.

Autoritatea competentă comunică de îndată notificatorului decizia sa și obiecțiile respective.

(4)  
În cazul în care, în termen de 30 de zile de la data primirii notificării, autoritatea competentă de expediere nu a transmis notificarea în conformitate cu alineatul (1), aceasta îi furnizează notificatorului o explicație motivată, la solicitarea acestuia. Acest lucru nu se aplică atunci când solicitarea privind informațiile menționate la alineatul (2) nu a fost îndeplinită.

Articolul 8

Solicitări de informații și documentație de către autoritățile competente în cauză și confirmarea autorității competente de destinație

(1)  
După ce autoritatea competentă de expediere a transmis notificarea, în cazul în care una dintre autoritățile competente în cauză consideră că sunt necesare informații și documentație suplimentară în conformitate cu articolul 4 punctul 3 paragraful al doilea, aceasta solicită notificatorului informațiile și documentația necesare și informează celelalte autorități competente cu privire la solicitare. Această solicitare se efectuează în termen de 3 zile lucrătoare de la data primirii notificării. În astfel de cazuri, autoritățile competente în cauză au la dispoziție 3 zile lucrătoare de la data primirii informațiilor și a documentației solicitate pentru a informa autoritatea competentă de destinație.
(2)  
Atunci când autoritatea competentă de destinație consideră că notificarea a fost completată în mod corespunzător în conformitate cu articolul 4 punctul 3 paragraful al doilea, aceasta trimite notificatorului o confirmare și copii celorlalte autorități competente în cauză. Această operațiune se efectuează în termen de 3 zile lucrătoare de la data primirii notificării completate în mod corespunzător.
(3)  
În cazul în care, în termen de 30 de zile de la data primirii notificării, autoritatea competentă de destinație nu confirmă primirea notificării în conformitate cu alineatul (2), aceasta îi furnizează notificatorului, la solicitarea sa, o explicație motivată.

Articolul 9

Acordurile autorităților competente de destinație, de expediere și de tranzit și termene privind transportul, recuperarea sau eliminarea deșeurilor

(1)  

Autoritățile competente de destinație, de expediere și de tranzit au la dispoziție 30 de zile de la data transmiterii confirmării de către autoritatea competentă de destinație în conformitate cu articolul 8 pentru a lua una dintre următoarele decizii, motivate în mod corespunzător, în scris, cu privire la transferul notificat:

(a) 

acord necondiționat;

(b) 

acord condiționat, în conformitate cu articolul 10 sau

(c) 

obiecții, în conformitate cu articolele 11 și 12.

În cazul în care nu se face nici o obiecție în termenul de 30 de zile stabilit, se presupune că autoritatea competentă de tranzit și-a dat acordul tacit.

(2)  
Autoritățile competente de destinație, de expediere și, după caz, de tranzit transmit notificatorului, în scris, decizia adoptată și motivele respective în termenul de 30 de zile prevăzut la alineatul (1) și trimit copii celorlalte autorități competente în cauză.
(3)  
Autoritățile competente de destinație, de expediere și, după caz, de tranzit își fac cunoscut acordul scris prin ștampilarea, semnarea și datarea în mod corespunzător a documentului de notificare și a copiilor acestuia.
(4)  
Acordul scris pentru un transfer planificat expiră la un an calendaristic de la data la care a fost dat sau la o dată ulterioară menționată în documentul de notificare. Cu toate acestea, această dispoziție nu se aplică în cazul în care autoritățile competente în cauză stabilesc o perioadă mai scurtă de timp.
(5)  
Acordul tacit privind un transfer planificat expiră la un an calendaristic de la expirarea termenului de 30 de zile menționat la alineatul (1).
(6)  
Transferul planificat poate fi efectuat numai după îndeplinirea cerințelor prevăzute la articolul 16 literele (a) și (b) și pe parcursul perioadei de valabilitate a acordurilor tacite sau scrise ale tuturor autorităților competente.
(7)  
Recuperarea sau eliminarea deșeurilor aferente unui transfer planificat sunt încheiate în termen de un an calendaristic de la primirea deșeurilor de către instalație, cu excepția cazului în care autoritățile competente în cauză prevăd o perioadă de timp mai scurtă.
(8)  

Autoritățile competente în cauză își retrag acordul în cazul în care au cunoștință de faptul că:

(a) 

compoziția deșeurilor nu corespunde notificării sau

(b) 

condițiile impuse transferului nu sunt respectate sau

(c) 

deșeurile nu sunt recuperate sau eliminate în conformitate cu autorizația instalației care efectuează operațiunea menționată anterior sau

(d) 

deșeurile urmează să fie sau au fost deja transferate, recuperate sau eliminate într-un mod care nu este conform cu informațiile furnizate în documentele de notificare și circulație sau anexate la acestea.

(9)  
Orice retragere a acordului este transmisă notificatorului printr-un aviz oficial, copii ale respectivului aviz fiind transmise și autorităților competente în cauză și destinatarului.

Articolul 10

Condiții de transfer

(1)  
Autoritățile competente de expediere, de destinație și de tranzit pot stabili, în termen de 30 de zile de la data transmiterii confirmării autorității competente de destinație în conformitate cu articolul 8, condiții referitoare la acordul lor pentru un transfer notificat. Aceste condiții se pot baza pe unul sau mai multe dintre motivele menționate la articolul 11 sau la articolul 12.
(2)  
Autoritățile competente de expediere, de destinație și de tranzit pot stabili, de asemenea, în termenul de 30 de zile menționat la alineatul (1), condiții privind transportul de deșeuri în cadrul teritoriului aflat sub jurisdicția lor. Aceste condiții de transport nu pot fi mai stricte decât cele stabilite pentru transferurile similare efectuate integral pe teritoriul aflat sub jurisdicția acestora și țin seama în mod corespunzător de acordurile existente, în special de acordurile internaționale aplicabile.
(3)  
Autoritățile competente de expediere, de destinație și de tranzit pot stabili, de asemenea, în termenul de 30 de zile menționat la alineatul (1), o condiție pe baza căreia acordul lor se consideră retras în cazul în care garanția financiară sau asigurarea echivalentă nu este aplicabilă până la data începerii transferului notificat, în conformitate cu articolul 6 alineatul (3).
(4)  

Autoritatea competentă care stabilește condițiile le comunică în scris notificatorului, cu copii către autoritățile competente în cauză.

Autoritatea competentă în cauză furnizează sau anexează condițiile respective la documentul de notificare.

(5)  
Autoritatea competentă de destinație poate stabili, de asemenea, în termenul de 30 de zile menționat la alineatul (1), o condiție conform căreia instalația care primește deșeurile păstrează o evidență periodică a intrărilor, ieșirilor și/sau a bilanțurilor pentru deșeuri și pentru operațiunile aferente de recuperare sau de eliminare, astfel cum apar în notificare și în cursul perioadei de valabilitate a notificării. Înregistrările respective sunt semnate de o persoană responsabilă din punct de vedere legal de instalația respectivă și sunt trimise autorității competente de destinație în termen de o lună de la data încheierii operațiunii notificate de recuperare sau de eliminare.

Articolul 11

Obiecții împotriva transferurilor de deșeuri destinate eliminării

(1)  

Atunci când se depune o notificare privind un transfer planificat de deșeuri destinate eliminării, autoritățile competente de destinație și expediere pot prezenta obiecții motivate în termen de 30 de zile de la data transmiterii confirmării de către autoritatea competentă de destinație, în conformitate cu articolul 8, pe baza unuia sau mai multor motive enumerate în continuare, în conformitate cu tratatul:

(a) 

transferul sau eliminarea planificate nu sunt în conformitate cu măsurile adoptate pentru punerea în aplicare a principiilor proximității, priorității de recuperare și autosuficienței la nivel comunitar și la nivel național în conformitate cu Directiva 2006/12/CE pentru interzicerea totală sau parțială sau obiectarea sistematică împotriva transferurilor de deșeuri sau

(b) 

transferul sau eliminarea planificate nu sunt în conformitate cu legislația internă privind protecția mediului, ordinea publică, siguranța publică sau protecția sănătății în ceea ce privește acțiunile care se desfășoară în țara care obiectează sau

(c) 

notificatorul sau destinatarul a fost condamnat anterior pentru transfer ilegal sau pentru alte acțiuni ilegale în ceea ce privește protecția mediului. În acest caz, autoritățile competente de expediere și de destinație pot refuza toate transferurile efectuate de persoana respectivă, în conformitate cu legislația internă sau

(d) 

notificatorul sau instalația nu a respectat în mod repetat dispozițiile articolelor 15 și 16 în ceea ce privește transferurile anterioare sau

(e) 

statul membru dorește să își exercite dreptul în temeiul articolului 4 alineatul (1) din Convenția de la Basel pentru a interzice importul de deșeuri periculoase sau de deșeuri menționate la anexa II la convenția respectivă sau

(f) 

transferul sau eliminarea planificate sunt în contrast cu obligațiile care rezultă din convențiile internaționale încheiate de statul membru/statele membre în cauză sau de Comunitate sau

(g) 

transferul sau eliminarea planificate nu sunt în conformitate cu Directiva 2006/12/CE, în special cu articolele 5 și 7, luând în considerare condițiile geografice sau necesitatea unor instalații specializate pentru anumite tipuri de deșeuri:

(i) 

pentru a pune în aplicare principiul autosuficienței la nivel comunitar și la nivel național sau

(ii) 

în cazurile în care instalația specializată trebuie să elimine deșeuri dintr-o sursă mai apropiată, iar autoritatea competentă a acordat prioritate deșeurilor respective sau

(iii) 

pentru a garanta că transferurile sunt în conformitate cu planurile de gestionare a deșeurilor sau

(h) 

deșeurile sunt tratate într-o instalație care intră sub incidența Directivei 96/61/CE, dar care nu utilizează cele mai bune tehnici disponibile prevăzute la articolul 9 alineatul (4) din respectiva directivă, în conformitate cu autorizația instalației sau

(i) 

deșeurile în cauză sunt deșeuri urbane amestecate, colectate din gospodării private (rubrica pentru deșeuri 20 03 01) sau

(j) 

deșeurile în cauză nu vor fi tratate în conformitate cu standardele de protecție a mediului obligatorii din punct de vedere legal în ceea ce privește operațiunile de eliminare prevăzute de legislația comunitară (de asemenea, în cazurile în care se acordă derogări temporare).

(2)  
Autoritatea (autoritățile) competentă (competente) de tranzit poate (pot) formula obiecții motivate, în termenul de 30 de zile menționat la alineatul (1), exclusiv pe baza alineatului (1) literele (b), (c), (d) și (f).
(3)  
În cazul deșeurilor periculoase produse într-un stat membru de expediere într-o cantitate totală anuală atât de mică, încât procurarea unor noi instalații de eliminare specializate în statul membru respectiv nu ar fi rentabilă, alineatul (1) litera (a) nu se aplică.

Autoritatea competentă de destinație cooperează cu autoritatea competentă de expediere care consideră că, în locul alineatului (1) litera (a), ar trebui să se aplice prezentul alineat, în scopul soluționării bilaterale a problemei.

▼M3

În cazul în care nu se găsește o soluție satisfăcătoare, oricare dintre statele membre poate înainta problema respectivă Comisiei. Se ia, apoi, o decizie cu privire la problema respectivă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 59a alineatul (2).

▼B

(4)  
În cazul în care, în termenul de 30 de zile menționat la alineatul (1), autoritățile competente consideră că problemele care le-au motivat să formuleze obiecții au fost rezolvate, informează de îndată notificatorul, în scris, transmițând copii destinatarului și celorlalte autorități competente în cauză.
(5)  
În cazul în care problemele care au determinat obiecțiile nu au fost rezolvate în termenul de 30 de zile menționat la alineatul (1), notificarea își pierde valabilitatea. În cazurile în care intenționează în continuare să efectueze transferul, notificatorul depune o nouă notificare, cu excepția cazului în care toate autoritățile competente în cauză și notificatorul ajung la un alt acord.
(6)  
Măsurile adoptate de statele membre în conformitate cu alineatul (1) litera (a), pentru interzicerea totală sau parțială sau pentru obiectarea sistematică împotriva transferurilor de deșeuri destinate eliminării sau în conformitate cu alineatul (1) litera (e), sunt notificate de îndată Comisiei care, la rândul ei, informează celelalte state membre.

Articolul 12

Obiecții împotriva transferurilor de deșeuri destinate recuperării

(1)  

În cazul în care se depune o notificare privind un transfer planificat de deșeuri destinate recuperării, autoritățile competente de destinație și de expediere pot formula obiecții motivate, în termen de 30 de zile de la data transmiterii confirmării de către autoritatea competentă de destinație, în conformitate cu articolul 8, pe baza unuia sau mai multor motive enumerate în continuare, în conformitate cu tratatul:

(a) 

transferul sau recuperarea planificate nu sunt în conformitate cu Directiva 2006/12/CE, în special articolele 3, 4, 7 și 10 sau

(b) 

transferul sau recuperarea planificate nu sunt în conformitate cu legislația internă privind protecția mediului, ordinea publică, siguranța publică sau protecția sănătății în ceea ce privește acțiunile care se desfășoară în țara care obiectează sau

(c) 

transferul sau recuperarea planificate nu sunt în conformitate cu legislația internă din țara de expediere privind recuperarea deșeurilor, inclusiv atunci când transferul planificat se referă la deșeuri destinate recuperării într-o instalație care are standarde inferioare de tratare a deșeurilor respective comparativ cu cele existente în țara de expediere, respectând nevoia de a asigura o funcționare adecvată a pieței interne;

Această dispoziție nu se aplică în cazul în care:

(i) 

există o legislație comunitară corespunzătoare, în special în ceea ce privește deșeurile, și în cazul în care au fost introduse în legislația internă cerințe care sunt cel puțin la fel de stricte ca cele prevăzute de legislația comunitară, care transpun această legislație comunitară;

(ii) 

operațiunea de recuperare din țara de destinație se realizează în condiții care sunt în mare parte echivalente cu cele prevăzute de legislația internă a țării de expediere;

(iii) 

legislația internă din țara de expediere, alta decât cea care intră sub incidența punctului (i), nu a fost notificată în conformitate cu Directiva 98/34/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 22 iunie 1998 de stabilire a unei proceduri pentru furnizarea de informații în domeniul standardelor și reglementărilor tehnice și al normelor privind serviciile societății informaționale ( 8 ), atunci când respectiva directivă solicită acest lucru sau

(d) 

notificatorul sau destinatarul a fost condamnat anterior pentru transfer ilegal sau pentru alte acțiuni ilegale în ceea ce privește protecția mediului. În acest caz, autoritățile competente de expediere și de destinație pot refuza toate transferurile efectuate de persoana în cauză, în conformitate cu legislația internă sau

(e) 

notificatorul sau instalația nu au respectat în mod repetat dispozițiile articolelor 15 și 16 în ceea ce privește transferurile anterioare sau

(f) 

transferul sau recuperarea planificate intră în conflict cu obligațiile care rezultă din convențiile internaționale încheiate de statul membru/statele membre în cauză sau de Comunitate sau

(g) 

raportul dintre deșeurile recuperabile și cele nerecuperabile, valoarea estimată a materialelor care urmează a fi recuperate în final sau costul recuperării și costul eliminării fracțiunii nerecuperabile nu justifică recuperarea, ținând seama de considerentele economice și/sau ecologice sau

(h) 

deșeurile transferate sunt destinate eliminării și nu recuperării sau

(i) 

deșeurile vor fi tratate într-o instalație care intră sub incidența Directivei 96/61/CE, dar care nu aplică cele mai bune tehnici disponibile, astfel cum sunt definite la articolul 9 alineatul (4) din respectiva directivă, în conformitate cu autorizația instalației sau

(j) 

deșeurile în cauză nu vor fi tratate în conformitate cu standardele de protecție a mediului obligatorii din punct de vedere legal pentru operațiunile de recuperare sau de reciclare stabilite în legislația comunitară (de asemenea, în cazurile în care se acordă derogări temporare) sau

(k) 

deșeurile în cauză nu vor fi tratate în conformitate cu planurile de gestionare a deșeurilor întocmite în temeiul articolului 7 din Directiva 2006/12/CE în scopul de a asigura punerea în aplicare a obligațiilor legale de recuperare sau reciclare, prevăzute de legislația comunitară.

(2)  
Autoritatea (autoritățile) competentă (competente) de tranzit poate (pot) formula obiecții motivate, în termenul de 30 de zile menționat la alineatul (1), împotriva transferului planificat, exclusiv pe baza alineatului (1) literele (b), (d), (e) și (f).
(3)  
În cazul în care, în termenul de 30 de zile menționat la alineatul (1), autoritățile competente consideră că problemele care le-au motivat formularea obiecțiilor au fost rezolvate, acestea informează de îndată notificatorul, în scris, transmițând copii destinatarului și celorlalte autorități competente în cauză.
(4)  
În cazul în care problemele care au motivat obiecțiile nu au fost rezolvate în termenul de 30 de zile menționat la alineatul (1), notificarea își pierde valabilitatea. În cazul în care intenționează, în continuare, să efectueze transferul, notificatorul depune o nouă notificare, cu excepția cazului în care toate autoritățile competente în cauză și notificatorul ajung la un alt acord.
(5)  
În conformitate cu articolul 51, statele membre comunică Comisiei obiecțiile formulate de autoritățile competente în conformitate cu alineatul (1) litera (c).
(6)  
Statul membru de expediere informează Comisia și celelalte state membre cu privire la legislația internă pe care se pot baza obiecțiile formulate de autoritățile competente în conformitate cu alineatul (1) litera (c), specificând deșeurile și operațiunile de recuperare a deșeurilor pentru care se aplică obiecțiile respective, înainte de invocarea legislației respective pentru formularea obiecțiilor motivate.

Articolul 13

Notificare generală

(1)  

Notificatorul poate prezenta o notificare generală pentru mai multe transferuri, în cazul în care, pentru fiecare transfer:

(a) 

deșeurile au în principal caracteristici fizice și chimice similare și

(b) 

deșeurile sunt transferate către același destinatar și aceeași instalație și

(c) 

ruta transferului specificată în documentul de notificare este aceeași.

(2)  

În cazul în care, datorită unor împrejurări neprevăzute, nu poate fi urmată aceeași rută, notificatorul informează de îndată autoritățile competente în cauză cu privire la acest lucru și, în cazul în care este posibil, înainte de începerea transferului, în măsura în care se cunoaște deja necesitatea schimbării rutei.

Atunci când schimbarea rutei este cunoscută înainte de începerea transferului, iar acest lucru implică alte autorități competente decât cele specificate în notificarea generală, respectiva notificare nu mai poate fi folosită, urmând a se prezenta o nouă notificare.

(3)  
Autoritățile competente în cauză pot conveni asupra utilizării unei notificări generale care face obiectul furnizării ulterioare a informațiilor și documentației suplimentare în conformitate cu articolul 4 paragraful al doilea punctele 2 și 3.

Articolul 14

Instalații de recuperare care beneficiază de un acord prealabil

(1)  

Autoritățile competente de destinație care au competență asupra instalațiilor specifice de recuperare pot decide să elibereze acorduri prealabile pentru astfel de instalații.

Deciziile respective se limitează la o perioadă determinată și pot fi anulate oricând.

(2)  
În cazul unei notificări generale prezentate în conformitate cu articolul 13, autoritatea competentă de destinație, în acord cu celelalte autorități competente, în cauză, pot prelungi perioada de valabilitate a acordului menționat la articolul 9 alineatele (4) și (5) până la 3 ani.
(3)  

Autoritățile competente care decid să emită un acord prealabil pentru o instalație în conformitate cu alineatele (1) și (2) informează Comisia și, după caz, Secretariatul OCDE cu privire la:

(a) 

denumirea, numărul de înregistrare și adresa instalației de recuperare;

(b) 

descrierea tehnologiilor utilizate, inclusiv codul (codurile) R;

(c) 

deșeurile menționate la anexele IV și IVA sau deșeurile pentru care se aplică decizia luată;

(d) 

cantitatea totală pentru care a fost dat acordul prealabil;

(e) 

perioada de valabilitate;

(f) 

orice modificare a acordului prealabil;

(g) 

orice modificare a informațiilor notificate și

(h) 

orice revocare a acordului prealabil.

În acest sens, se utilizează formularul prevăzut la anexa VI.

(4)  
Prin derogare de la articolele 9, 10 și 12, acordul dat în conformitate cu articolul 9, condițiile impuse în conformitate cu articolul 10 sau obiecțiile formulate în conformitate cu articolul 12 de autoritățile competente în cauză fac obiectul unui termen de 7 zile lucrătoare de la data transmiterii confirmării de către autoritatea competentă de destinație în conformitate cu articolul 8.
(5)  

Fără a aduce atingere alineatului (4), autoritatea competentă de expediere poate decide că este nevoie de mai mult timp pentru a primi informații și documentație suplimentară din partea notificatorului.

În astfel de cazuri, în termen de 7 zile lucrătoare, autoritatea competentă informează în scris notificatorul și transmite copii celorlalte autorități competente în cauză.

Timpul total necesar nu poate depăși 30 de zile de la data transmiterii confirmării de către autoritatea competentă de destinație în conformitate cu articolul 8.

Articolul 15

Dispoziții suplimentare privind operațiunile de recuperare și de eliminare intermediare

Transferurile de deșeuri destinate recuperării sau eliminării intermediare intră sub incidența următoarelor dispoziții suplimentare:

(a) 

Atunci când un anumit transfer de deșeuri este destinat recuperării sau eliminării intermediare, toate instalațiile în care se prevede efectuarea operațiunilor ulterioare de recuperare sau eliminare intermediară sau definitivă sunt, de asemenea, specificate în documentul de notificare, pe lângă operațiunea inițială intermediară de recuperare sau de eliminare.

(b) 

Autoritățile competente de expediere și de destinație își pot da acordul asupra unui anumit transfer de deșeuri destinate unei operațiuni de recuperare sau eliminare intermediare numai în cazul în care nu există motive de obiecție, în conformitate cu articolele 11 sau 12, împotriva transferului (transferurilor) de deșeuri către instalațiile care efectuează operațiunile ulterioare de recuperare sau de eliminare intermediară sau definitivă.

(c) 

În termen de 3 zile de la data primirii deșeurilor de către instalația care efectuează operațiunea de recuperare sau de eliminare intermediară, instalația respectivă confirmă, în scris, primirea deșeurilor.

Această confirmare este furnizată împreună cu sau anexată la documentul de circulație. Instalația menționată trimite notificatorului și autorităților competente în cauză copii semnate ale documentului de circulație care conține confirmarea respectivă.

(d) 

În cel mai scurt timp posibil, dar în cel mult 30 de zile de la încheierea operațiunii de recuperare sau de eliminare intermediare și în cel mult un an calendaristic sau pentru o perioadă mai scurtă de timp, în conformitate cu articolul 9 alineatul (7), de la data primirii deșeurilor, instalația care efectuează operațiunea respectivă certifică, pe proprie răspundere, că operațiunea de recuperare sau de eliminare intermediară s-a încheiat.

Acest certificat este inclus în documentul de circulație sau anexat la acesta.

Instalația menționată trimite notificatorului și autorităților competente în cauză copii semnate ale documentului de circulație care conține certificatul respectiv.

(e) 

Atunci când o instalație de recuperare sau de eliminare care efectuează o operațiune de recuperare sau de eliminare intermediară livrează deșeurile în scopul unei operațiuni ulterioare de recuperare sau de eliminare intermediară sau definitivă unei instalații amplasate în țara de destinație, aceasta primește din partea instalației respective, în cel mai scurt timp posibil, dar în cel mult un an calendaristic de la data livrării deșeurilor sau într-un termen mai scurt în conformitate cu articolul 9 alineatul (7), un certificat care să ateste că operațiunea ulterioară de recuperare sau de eliminare definitivă s-a încheiat.

Instalația menționată, care efectuează o operațiune de recuperare sau de eliminare intermediară, transmite fără întârziere notificatorului și autorităților competente în cauză certificatul (certificatele) pertinent(e) de identificare a transferului (transferurilor) la care se referă certificatul (certificatele).

(f) 

Atunci când livrarea menționată la litera (e) se face într-o instalație localizată:

(i) 

în țara inițială de expediere sau într-un alt stat membru, este necesară o nouă notificare în conformitate cu dispozițiile prezentului titlu sau

(ii) 

într-o țară terță, este necesară o nouă notificare în conformitate cu dispozițiile prezentului regulament, cu completarea că dispozițiile privind autoritățile competente în cauză se aplică, de asemenea, pentru autoritatea competentă inițială din țara inițială de expediere.

Articolul 16

Cerințe aplicabile după obținerea acordului pentru transfer

După ce autoritățile competente în cauză au aprobat un transfer notificat, toate întreprinderile implicate completează documentul de circulație sau, în cazul unei notificări generale, documentele de circulație la punctele indicate, îl (le) semnează și păstrează o copie (copii) ale acestuia (acestora). Următoarele cerințe sunt îndeplinite:

(a) 

Completarea de către notificator a documentului de circulație: după ce a primit acordul din partea autorităților competente de expediere, de destinație și de tranzit sau, în ceea ce privește autoritatea competentă de tranzit, se poate presupune acordul tacit al acesteia, notificatorul introduce data reală a transferului și completează documentul de circulație în măsura în care este posibil.

(b) 

Informații prealabile privind începerea efectivă a transferului: notificatorul trimite autorităților competente în cauză și destinatarului copii semnate ale documentului de circulație astfel completat, în conformitate cu litera (a), cu cel puțin 3 zile lucrătoare înainte de începerea transferului.

(c) 

Documente care însoțesc fiecare transport: notificatorul păstrează o copie a documentului de circulație. Documentul de circulație și copiile documentului de notificare care conține acordurile scrise și condițiile stabilite de autoritățile competente în cauză însoțesc fiecare transport. Documentul de circulație se păstrează de către instalația care primește deșeurile.

(d) 

Confirmarea scrisă a primirii deșeurilor de către instalație: în termen de 3 zile de la data primirii deșeurilor, instalația confirmă, în scris, primirea deșeurilor.

Această confirmare este inclusă în documentul de circulație sau anexată la acesta.

Instalația trimite notificatorului și autorităților competente în cauză copii semnate ale documentului de circulație care conține confirmarea respectivă.

(e) 

Certificat pentru recuperarea sau eliminarea definitivă eliberat de instalația în cauză: în cel mai scurt timp posibil, dar în cel mult 30 de zile de la încheierea operațiunii de recuperare sau de eliminare definitivă și în cel mult un an calendaristic sau într-un termen mai scurt, în conformitate cu articolul 9 alineatul (7), de la data primirii deșeurilor, instalația care efectuează operațiunea certifică, pe proprie răspundere, că recuperarea sau eliminarea definitivă s-a încheiat.

Acest certificat este inclus în documentul de circulație sau anexat la acesta.

Instalația trimite notificatorului și autorităților competente în cauză copii semnate ale documentului de circulație care conține certificatul respectiv.

Articolul 17

Modificări ale transferului după acord

(1)  
În cazul în care se efectuează o modificare semnificativă privind detaliile și/sau condițiile transferului aprobat, inclusiv modificări privind cantitatea prevăzută, ruta, traseul, data transferului sau a transportatorului, notificatorul informează de îndată autoritățile competente în cauză și destinatarul de acest lucru și, în măsura în care este posibil, înainte de începerea transferului.
(2)  
În astfel de cazuri, se prezintă o nouă notificare, cu excepția cazului în care toate autoritățile competente în cauză consideră că modificările propuse nu necesită o nouă notificare.
(3)  
Atunci când modificările respective implică alte autorități competente decât cele implicate în notificarea inițială, se prezintă o nouă notificare.CAPITOLUL 2

Cerințe generale de informare

Articolul 18

Deșeuri care trebuie însoțite de anumite informații

(1)  

Deșeurile menționate la articolul 3 alineatele (2) și (4) care urmează a fi transferate intră sub incidența următoarelor norme de procedură:

(a) 

Pentru a supraveghea transferurile deșeurilor respective, persoana aflată sub jurisdicția țării de expediere și care organizează transferul se asigură că deșeurile sunt însoțite de documentul prevăzut la anexa VII.

(b) 

Persoana care organizează transferul semnează documentul inclus la anexa VII înainte de efectuarea transferului, iar instalația de recuperare sau laboratorul și destinatarul semnează documentul respectiv atunci când primește deșeurile respective.

(2)  

Contractul menționat la anexa VII privind recuperarea deșeurilor, încheiat între persoana care organizează transferul și destinatar intră în vigoare la data începerii transferului și prevede obligația, atunci când transferul deșeurilor sau recuperarea acestora nu poate fi încheiat(ă) astfel cum s-a prevăzut sau atunci când s-a efectuat ca transfer ilegal, pentru persoana care organizează transferul sau pentru destinatar, atunci când persoana respectivă nu este în măsură să încheie transferul de deșeuri sau recuperarea acestora (de exemplu, este insolvabil):

(a) 

să preia sau să asigure recuperarea acestora printr-o modalitate alternativă și

(b) 

să asigure, între timp și după caz, depozitarea acestora.

Persoana care organizează transferul sau destinatarul furnizează autorității competente în cauză, la solicitarea acesteia, o copie a contractului.

(3)  
Pentru control, aplicare, planificare și în scopuri statistice, statele membre pot solicita, în conformitate cu legislația internă, informațiile menționate la alineatul (1) privind transferurile care fac obiectul prezentului articol.
(4)  
Informațiile menționate la alineatul (1) sunt considerate confidențiale, în cazul în care legislația comunitară și legislația internă solicită acest lucru.CAPITOLUL 3

Cerințe generale

Articolul 19

Interdicția de a amesteca deșeurile în timpul transferului

De la începutul transferului și până la primirea deșeurilor într-o instalație de recuperare sau de eliminare, deșeurile menționate în documentul de notificare sau la articolul 18 nu sunt amestecate cu alte deșeuri.

Articolul 20

Păstrarea documentelor și a informațiilor

(1)  
Toate documentele trimise către sau de către autoritățile competente în legătură cu un transfer notificat sunt păstrate în Comunitate pentru o perioadă de cel puțin 3 ani de la data începerii transferului, de către autoritățile competente, notificator, destinatar și, respectiv, instalația care primește deșeurile.
(2)  
Informațiile furnizate în temeiul articolului 18 alineatul (1) sunt păstrate în Comunitate pentru o perioadă de cel puțin 3 ani de la data începerii transferului, de către persoana care organizează transferul, destinatar și, respectiv, instalația care primește deșeurile.

Articolul 21

Accesul publicului la notificări

Autoritățile competente de expediere sau de destinație pot pune la dispoziția publicului, prin mijloace adecvate precum internetul, informații privind notificările transferurilor pe care le-au aprobat, atunci când informațiile respective nu sunt confidențiale în temeiul legislației interne sau comunitare.CAPITOLUL 4

Obligațiile de preluare a deșeurilor

Articolul 22

Preluarea deșeurilor atunci când transferul nu poate fi finalizat astfel cum s-a prevăzut

(1)  
Atunci când una dintre autoritățile competente în cauză devine conștientă că un anumit transfer de deșeuri, inclusiv recuperarea sau eliminarea acestora, nu poate fi finalizat astfel cum s-a prevăzut, în conformitate cu dispozițiile prevăzute în documentele de notificare și de circulație și/sau în contractul menționat la articolul 4 paragraful al doilea punctul 4 și la articolul 5, aceasta informează de îndată autoritatea competentă de expediere de acest lucru. Atunci când o instalație de recuperare sau de eliminare respinge un transfer primit, aceasta informează de îndată autoritatea competentă de destinație cu privire la acest lucru.
(2)  

Autoritatea competentă de expediere garantează că, cu excepția cazurilor menționate la alineatul (3), deșeurile respective sunt preluate în zona aflată sub jurisdicția acesteia sau în alt loc în țara de expediere de către notificatorul identificat în conformitate cu ierarhia stabilită la articolul 2 punctul 15 sau, în cazul în care acest lucru nu este posibil, de către autoritatea competentă sau de o altă persoană fizică sau juridică, în numele acesteia.

Această preluare se desfășoară în termen de 90 de zile sau în alt termen convenit de autoritățile competente în cauză, după ce autoritatea competentă de expediere a luat cunoștință sau a fost informată în scris de către autoritățile competente de destinație sau de tranzit cu privire la faptul că transferul de deșeuri aprobat sau recuperarea sau eliminarea acestora nu pot fi finalizate, precum și cu privire la motive. Avizul respectiv poate fi rezultatul informațiilor prezentate autorităților competente de destinație sau de tranzit, inter alia, de către alte autorități competente.

(3)  

Obligația de preluare a deșeurilor menționată la alineatul (2) nu se aplică în cazul în care autoritățile de expediere, de tranzit și de destinație implicate în eliminarea sau recuperarea deșeurilor consideră că deșeurile respective pot fi recuperate sau eliminate printr-o metodă alternativă în țara de destinație sau în alt loc prin intermediul notificatorului sau, dacă acest lucru nu este posibil, de către autoritatea competentă de expediere sau de altă persoană fizică sau juridică în numele acesteia.

Obligația de preluare a deșeurilor menționată la alineatul (2) nu se aplică în cazul în care, în timpul efectuării operațiunii de recuperare sau de eliminare în cadrul instalației în cauză, deșeurile transferate au fost amestecate ireversibil cu alte deșeuri, înainte ca autoritatea competentă în cauză să ia cunoștință de faptul că transferul notificat nu poate fi finalizat în conformitate cu alineatul (1). Amestecul respectiv este recuperat sau eliminat printr-o metodă alternativă în conformitate cu primul paragraf.

(4)  

În cazurile de preluare a deșeurilor menționate la alineatul (2), se prezintă o nouă notificare, cu excepția cazului în care autoritățile competente în cauză convin că este suficientă o solicitare motivată în mod corespunzător de către autoritatea competentă inițială de expediere.

Notificatorul inițial sau, în cazul în care acest lucru nu este posibil, alte persoane fizice sau juridice identificate în conformitate cu articolul 2 punctul 15 sau, în cazul în care acest lucru nu este posibil, autoritatea competentă inițială de expediere sau o altă persoană fizică sau juridică acționând în numele acesteia prezintă, după caz, o nouă notificare.

Nici o autoritate competentă nu se opune sau nu obiectează împotriva restituirii deșeurilor dintr-un transfer care nu poate fi încheiat sau împotriva operațiunii aferente de recuperare și de eliminare.

(5)  

În cazul unor aranjamente alternative în afara țării inițiale de destinație în conformitate cu alineatul (3), notificatorul inițial sau, în cazul în care acest lucru nu este posibil, alte persoane fizice sau juridice identificate în conformitate cu articolul 2 punctul 15 sau, în cazul în care acest lucru nu este posibil, autoritatea competentă inițială de expediere sau o altă persoană fizică sau juridică acționând în numele acesteia prezintă, după caz, o nouă notificare.

Atunci când notificarea nouă este prezentată de notificator, aceasta este prezentată, de asemenea, autorității competente a țării inițiale de expediere.

(6)  
În cazul unor aranjamente alternative în țara inițială de destinație în conformitate cu alineatul (3), nu este necesară o nouă notificare, fiind suficientă o solicitare motivată în mod corespunzător. Solicitarea respectivă motivată în mod corespunzător, prin care se solicită aprobarea unui aranjament alternativ, este transmisă autorității competente de destinație sau de expediere de către notificatorul inițial sau, în cazul în care acest lucru nu este posibil, autorității competente de destinație de către autoritatea competentă inițială de expediere.
(7)  

În cazul în care nu este necesară prezentarea unei noi notificări în conformitate cu alineatele (4) - 6, notificatorul inițial sau, în cazul în care acest lucru nu este posibil, alte persoane fizice sau juridice identificate în conformitate cu articolul 2 punctul 15 sau, în cazul în care acest lucru nu este posibil, autoritatea competentă inițială de expediere sau o altă persoană fizică sau juridică acționând în numele acesteia completează un nou document de circulație în conformitate cu articolul 15 sau cu articolul 16.

În cazul în care autoritatea competentă inițială de expediere prezintă o nouă notificare în conformitate cu alineatele (4) sau (5), nu este necesară depunerea unei noi garanții financiare sau a unei asigurări echivalente.

(8)  

Obligația notificatorului și obligația subsidiară a țării de expediere de a prelua deșeurile sau de a lua măsuri pentru recuperarea sau eliminarea alternativă încetează atunci când instalația eliberează certificatul pentru recuperare sau eliminare definitivă în conformitate cu articolul 16 litera (e) sau, după caz, cu articolul 15 litera (e). În cazurile de recuperare sau eliminare intermediară menționate la articolul 6 alineatul (6), obligația subsidiară a țării de expediere se stinge atunci când instalația eliberează certificatul menționat la articolul 15 litera (d).

În cazul în care o instalație emite un certificat de recuperare sau de eliminare astfel încât se ajunge la un transfer ilegal, având drept consecință eliberarea garanției financiare, se aplică articolul 24 alineatul (3) și articolul 25 alineatul (2).

(9)  
Atunci când, pe teritoriul unui stat membru, se descoperă deșeuri al căror transfer, recuperare sau eliminare nu pot fi finalizate, autoritatea care are competență în zona în care au fost descoperite deșeurile este responsabilă să garanteze că se adoptă măsurile necesare pentru depozitarea în siguranță a deșeurilor respective până la reintroducerea acestora, recuperarea sau eliminarea lor definitivă printr-o metodă alternativă.

Articolul 23

Cheltuieli de preluare a deșeurilor atunci când transferul nu poate fi finalizat

(1)  

Cheltuielile aferente reintroducerii deșeurilor dintr-un transfer care nu poate fi finalizat, inclusiv costurile de transport, de recuperare sau de eliminare a acestora în sensul articolului 22 alineatele (2) sau (3) și, de la data la care autoritatea competentă de expediere află că un transfer de deșeuri sau recuperarea sau eliminarea lor nu pot fi finalizate, cheltuielile de depozitare în sensul articolului 22 alineatul (9) sunt suportate de:

(a) 

notificatorul identificat în conformitate cu ierarhia stabilită la articolul 2 punctul 15 sau, în cazul în care nu este posibil,

(b) 

alte persoane fizice sau juridice, după caz sau, în cazul în care nu este posibil,

(c) 

autoritatea competentă de expediere sau, în cazul în care nu este posibil,

(d) 

în alt mod convenit de autoritățile competente în cauză.

(2)  
Prezentul articol nu aduce atingere dispozițiilor comunitare și de drept intern privind răspunderea.

Articolul 24

Preluarea deșeurilor în cazul unui transfer ilegal

(1)  
Atunci când o autoritate competentă descoperă un transfer pe care îl consideră ilegal, aceasta informează de îndată celelalte autorități competente în cauză de acest lucru.
(2)  

În cazul în care transferul ilegal reprezintă responsabilitatea notificatorului, autoritatea competentă de expediere se asigură că deșeurile respective sunt:

(a) 

preluate de notificator de facto sau, în cazul în care nu a fost prezentată nici o notificare,

(b) 

preluate de notificator de jure sau, în cazul în care acest lucru nu este posibil,

(c) 

preluate personal de autoritatea competentă de expediere sau de altă persoană fizică sau juridică acționând în numele acesteia sau, în cazul în care nu este posibil,

(d) 

recuperate sau eliminate printr-o metodă alternativă, în țara de destinație sau de expediere, de către autoritatea competentă de expediere sau de o persoană fizică sau juridică acționând în numele acesteia sau, în cazul în care nu este posibil,

(e) 

recuperate sau eliminate printr-o metodă alternativă, în altă țară, de către autoritatea competentă de expediere sau de o persoană fizică sau juridică acționând în numele acesteia, în cazul în care toate autoritățile competente în cauză sunt de acord.

Operațiunea de preluare, recuperare sau eliminare se desfășoară în termen de 30 de zile sau în orice alt termen convenit de autoritățile competente în cauză, după ce autoritatea competentă de expediere a luat cunoștință sau a fost avizată, în scris, de către autoritățile competente de destinație sau de tranzit cu privire la transferul ilegal și după ce a fost informată de motivul (motivele) acestuia. Acest aviz poate rezulta din informațiile prezentate autorităților competente de destinație sau de tranzit, inter alia, de către alte autorități competente.

În cazurile de preluare a deșeurilor menționate la literele (a), (b) și (c), se prezintă o nouă notificare, cu excepția cazului în care autoritățile competente în cauză convin că este suficientă solicitarea motivată în mod corespunzător a autorității competente inițiale de expediere.

Noua notificare se prezintă de persoana sau autoritatea menționată la literele (a), (b) sau (c) în ordinea respectivă.

Nici o autoritate competentă nu se opune sau nu obiectează împotriva reintroducerii deșeurilor din transferul ilegal. În cazul aranjamentelor alternative menționate la literele (d) și (e) adoptate de autoritatea competentă de expediere, autoritatea competentă inițială de expediere sau o altă persoană fizică sau juridică acționând în numele acesteia prezintă o nouă notificare, cu excepția cazului în care autoritățile competente în cauză consideră că este suficientă solicitarea motivată în mod corespunzător a autorității respective.

(3)  

În cazul în care transferul ilegal reprezintă responsabilitatea destinatarului, autoritatea competentă de destinație se asigură că deșeurile în cauză sunt recuperate sau eliminate printr-o metodă ecologică rațională:

(a) 

de destinatar sau, în cazul în care nu este posibil,

(b) 

personal de autoritatea competentă sau de altă persoană fizică sau juridică acționând în numele acesteia.

Recuperarea sau eliminarea se desfășoară în termen de 30 de zile sau în orice alt termen convenit de autoritățile competente în cauză, după ce autoritatea competentă de destinație a luat cunoștință sau a fost informată în scris de autoritățile competente de expediere sau de tranzit despre transferul ilegal, precum și despre motivul (motivele) acestuia. Avizul respectiv poate rezulta din informațiile prezentate autorităților competente de expediere și de tranzit, inter alia, de către alte autorități competente.

În acest sens, autoritățile competente în cauză cooperează, după caz, la recuperarea sau eliminarea deșeurilor.

(4)  

În cazul în care nu trebuie prezentată o nouă notificare, persoana responsabilă pentru preluarea deșeurilor sau, în cazul în care acest lucru nu este posibil, autoritatea competentă inițială de expediere completează un nou document de circulație în conformitate cu articolul 15 sau 16.

În cazul în care autoritatea competentă inițială de expediere prezintă o nouă notificare, nu este necesară depunerea unei noi garanții financiare sau a unei asigurări echivalente.

(5)  
În special în cazurile în care responsabilitatea pentru transferul ilegal nu poate fi imputată nici notificatorului, nici destinatarului, autoritățile competente în cauză cooperează pentru a se asigura că deșeurile respective sunt recuperate sau eliminate.
(6)  

În cazul recuperării sau eliminării intermediare menționate la articolul 6 alineatul (6), atunci când se descoperă un transfer ilegal după încheierea operațiunii de recuperare sau de eliminare intermediare, obligația subsidiară a țării de expediere privind preluarea deșeurilor sau inițierea recuperării sau eliminării alternative încetează atunci când instalația eliberează certificatul menționat la articolul 15 litera (d).

În cazul în care o instalație emite un certificat de recuperare sau de eliminare astfel încât acesta duce la un transfer ilegal, având drept consecință eliberarea garanției financiare, se aplică alineatul (3) și articolul 25 alineatul (2).

(7)  
Atunci când se descoperă, pe teritoriul unui stat membru, deșeuri dintr-un transfer ilegal, autoritatea competentă în jurisdicția căreia au fost descoperite deșeurile este responsabilă să asigure că se iau măsurile necesare pentru depozitarea în siguranță a deșeurilor respective, până la reintroducerea acestora sau recuperarea sau eliminarea lor definitivă printr-o metodă alternativă.
(8)  
Articolele 34 și 36 nu se aplică în cazurile în care transferurile ilegale sunt returnate în țara de expediere, iar respectiva țară de expediere intră sub incidența interdicțiilor prevăzute la articolele respective.
(9)  
În cazul unui transfer ilegal în sensul articolului 2 punctul 35 litera (g), persoana care organizează transferul face obiectul acelorași obligații ca și notificatorul, prevăzute la prezentul articol.
(10)  
Prezentul articol nu aduce atingere dispozițiilor comunitare și de drept intern privind răspunderea.

Articolul 25

Costuri de preluare a deșeurilor atunci când transferul este ilegal

(1)  

Costurile aferente preluării deșeurilor dintr-un transfer ilicit, inclusiv costurile de transport, de recuperare sau de eliminare a acestora în temeiul articolului 24 alineatul (2) și, de la data la care autoritatea competentă de expediere constată că transferul de deșeuri este ilegal, cheltuielile de depozitare în temeiul articolului 24 alineatul (7) sunt suportate de:

(a) 

notificator de facto, identificat în conformitate cu ierarhia stabilită la articolul 2 punctul 15 sau, în cazul în care nu a fost prezentată nici o notificare,

(b) 

notificator de jure sau alte persoane fizice sau juridice, după caz, sau, în cazul în care acest lucru nu este posibil,

(c) 

autoritatea competentă de expediere.

(2)  

Costurile aferente recuperării sau eliminării în temeiul articolului 24 alineatul (3), inclusiv costurile eventuale de transport și depozitare în temeiul articolului 24 alineatul (7) sunt suportate de:

(a) 

destinatar sau, în cazul în care acest lucru nu este posibil,

(b) 

autoritatea competentă de destinație.

(3)  

Costurile aferente recuperării sau eliminării în temeiul articolului 24 alineatul (5), inclusiv eventualele costuri de transport și depozitare în temeiul articolului 24 alineatul (7) sunt suportate de:

(a) 

notificator, identificat în conformitate cu ierarhia stabilită la articolul 2 punctul 15, și/sau destinatar, în funcție de decizia autorităților competente implicate sau, în cazul în care acest lucru nu este posibil,

(b) 

alte persoane fizice sau juridice, după caz, sau, în cazul în care acest lucru nu este posibil,

(c) 

autoritățile competente de expediere și de destinație.

(4)  
În cazul unui transfer ilegal în sensul articolului 2 punctul 35 litera (g), persoana care organizează transferul face obiectul acelorași obligații ca și notificatorul, prevăzute la prezentul articol.
(5)  
Prezentul articol nu aduce atingere dispozițiilor comunitare și de drept intern privind răspunderea.CAPITOLUL 5

Dispoziții administrative generale

Articolul 26

Formatul comunicărilor

(1)  

Informațiile și documentele menționate în continuate pot fi transmise prin poștă:

(a) 

notificarea unui transfer planificat, în temeiul articolelor 4 și 13;

(b) 

cererea de informații și documentație, în temeiul articolelor 4, 7 și 8;

(c) 

prezentarea de informații și documentație, în temeiul articolelor 4, 7 și 8;

(d) 

acordul scris pentru un transfer notificat, în temeiul articolului 9;

(e) 

condițiile de transfer, în temeiul articolului 10;

(f) 

obiecții împotriva unui transfer, în temeiul articolelor 11 și 12;

(g) 

informații privind deciziile de emitere a unor acorduri prealabile pentru anumite instalații de recuperare, în temeiul articolului 14 alineatul (3);

(h) 

confirmarea scrisă a primirii deșeurilor, în temeiul articolelor 15 și 16;

(i) 

certificat de recuperare sau de eliminare a deșeurilor, în temeiul articolelor 15 și 16;

(j) 

informații preliminare privind începerea efectivă a transferului, în temeiul articolului 16;

(k) 

informații referitoare la schimbările privind transferul după emiterea acordului, în temeiul articolului 17 și

(l) 

acorduri scrise și documente de circulație care trebuie transmise, în temeiul titlurilor IV, V și VI.

(2)  

Sub rezerva acordului autorităților competente în cauză și al notificatorului, documentele menționate la alineatul (1) pot fi prezentate alternativ prin oricare dintre următoarele metode de comunicare:

(a) 

prin fax; sau

(b) 

prin fax și, ulterior, prin poștă sau

(c) 

prin e-mail cu semnătură digitală. În acest caz, orice ștampilă sau semnătură solicitată este înlocuită de semnătura digitală sau

(d) 

prin e-mail, fără semnătură digitală, urmate de o expediție prin poștă.

(3)  
Documentele care însoțesc fiecare transport, în conformitate cu articolul 16 litera (c) și articolul, 18 pot fi în format electronic, cu semnături digitale, în cazul în care acestea sunt lizibile oricând pe durata transportului, iar autoritățile competente în cauză acceptă acest lucru.

▼M11

(4)  
Sub rezerva acordului autorităților competente în cauză și al notificatorului, informațiile și documentele enumerate la alineatul (1) pot fi prezentate și schimbate prin schimb electronic de date, cu semnătură electronică sau autentificare electronică în conformitate cu Directiva 1999/93/CE a Parlamentului European și a Consiliului ( 9 ) sau printr-un sistem comparabil de autentificare electronică, care asigură același grad de siguranță.

În vederea facilitării punerii în aplicare a primului paragraf, Comisia adoptă, atunci când este posibil, acte de punere în aplicare de stabilire a cerințelor tehnice și organizatorice pentru aplicarea practică a schimbului electronic de date pentru transmiterea documentelor și furnizarea informațiilor. Comisia ține cont de eventualele standarde internaționale relevante și se asigură că cerințele respective sunt conforme cu Directiva 1999/93/CE sau oferă cel puțin același nivel de securitate precum cel prevăzut în respectiva directivă. Actele de punere în aplicare respective se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 59a alineatul (2).

▼B

Articolul 27

Limbă

(1)  
Orice notificare, informații, documentație sau alt tip de comunicare transmise în conformitate cu dispozițiile prezentului titlu se furnizează într-o limbă acceptată de autoritățile competente în cauză.
(2)  
Notificatorul furnizează autorităților competente în cauză o traducere (traduceri) autorizată (autorizate) într-o limbă acceptată de acestea, la solicitarea acestora.

Articolul 28

Dezacorduri privind clasificarea

(1)  
În cazul în care autoritățile competente de expediere și de destinație nu convin asupra clasificării privind diferențele dintre deșeuri și non-deșeuri, materialul respectiv este tratat ca și cum ar fi deșeu. Acest fapt nu aduce atingere dreptului țării de destinație de a trata materialul transferat în conformitate cu legislația internă a acesteia, după sosirea în țara respectivă a materialului transferat și atunci când legislația respectivă este în conformitate cu dreptul comunitar sau internațional.
(2)  
În cazul în care autoritățile competente de expediere și de destinație nu pot conveni asupra clasificării deșeurilor notificate ca fiind enumerate la anexa III, IIIA, IIIB sau IV, deșeurile respective sunt considerate ca enumerate la anexa IV.
(3)  
În cazul în care autoritățile competente de expediere și de destinație nu pot conveni asupra clasificării operațiunilor de tratare a deșeurilor notificate ca fiind de recuperare sau de eliminare, se aplică dispozițiile privind eliminarea.
(4)  
Alineatele (1)–(3) se aplică numai în sensul prezentului regulament și nu aduc atingere drepturilor părților interesate de a soluționa orice litigiu referitor la aceste chestiuni în fața unei instanțe sau a unui tribunal.

Articolul 29

Costuri administrative

Costurile administrative adecvate și proporționale de punere în aplicare a procedurilor de notificare și de supraveghere, precum și costurile obișnuite pentru analizele și inspecțiile efectuate, îi pot fi imputate notificatorului.

Articolul 30

Acorduri privind zonele de frontieră

(1)  
În cazuri excepționale și în măsura în care situația geografică sau demografică specifică impune această măsură, statele membre pot încheia acorduri bilaterale, simplificând procedura de notificare pentru transferurile anumitor fluxuri specifice de deșeuri în ceea ce privește transferurile transfrontaliere către cea mai apropiată instalație adecvată amplasată în zona de frontieră dintre două state membre implicate.
(2)  
Aceste acorduri bilaterale se pot, de asemenea, încheia atunci când deșeurile sunt transferate din și tratate în țara de expediere, dar tranzitează alt stat membru.
(3)  
Statele membre pot încheia, de asemenea, astfel de acorduri cu țări care sunt părți la Acordul privind Spațiul Economic European.
(4)  
Acordurile respective sunt notificate Comisiei înainte de a intra în vigoare.CAPITOLUL 6

Transferuri în interiorul Comunității cu tranzit prin țări terțe

Articolul 31

Transferuri de deșeuri destinate eliminării

Atunci când se realizează un transfer de deșeuri în interiorul Comunității cu tranzit prin una sau mai multe țări terțe, iar deșeurile respective sunt destinate eliminării, autoritățile competente de expediere întreabă autoritatea competentă din țările terțe dacă, pe lângă dispozițiile prezentului titlu, dorește să-și transmită acordul scris pentru transferul planificat:

(a) 

în cazul părților la Convenția de la Basel, în termen de 60 de zile, cu excepția cazului în care a renunțat la acest drept în conformitate cu termenii convenției respective; sau

(b) 

în cazul țărilor care nu sunt părți la Convenția de la Basel, într-un termen stabilit de comun acord de autoritățile competente.

Articolul 32

Transferuri de deșeuri destinate recuperării

(1)  
Atunci când un transfer de deșeuri se realizează în interiorul Comunității cu tranzit prin una sau mai multe țări terțe pentru care nu se aplică Decizia OCDE, iar deșeurile respective sunt destinate recuperării, se aplică articolul 31.
(2)  
Atunci când un anumit transfer de deșeuri se realizează în interiorul Comunității, inclusiv transferurile între localități din același stat membru, cu tranzit prin una sau mai multe țări terțe pentru care se aplică Decizia OCDE, iar deșeurile respective sunt destinate recuperării, acordul menționat la articolul 9 se poate da tacit, iar în cazul în care nu au fost formulate obiecții și nu au fost precizate anumite condiții, transferul poate începe în termen de 30 de zile de la data transmiterii confirmării de autoritatea competentă de destinație în conformitate cu articolul 8.TITLUL III

TRANSFERURI EFECTUATE EXCLUSIV ÎN STATE MEMBRE

Articolul 33

Aplicarea prezentului regulament transferurilor efectuate exclusiv în state membre

(1)  
Statele membre stabilesc un sistem adecvat de supraveghere și control al transferurilor de deșeuri efectuate exclusiv pe teritoriul aflat sub jurisdicția acestora. Acest sistem țin seama de necesitatea coerenței cu sistemul comunitar stabilit prin titlurile II și VII.
(2)  
Statele membre informează Comisia cu privire la sistemul adoptat de supraveghere și control al transferurilor de deșeuri. Comisia informează celelalte state membre despre aceasta.
(3)  
Statele membre pot aplica sistemul menționat la titlurile II și VII pe teritoriul aflat sub jurisdicția acestora.TITLUL IV

EXPORTURI DIN COMUNITATE ÎN ȚĂRI TERȚECAPITOLUL 1

Exporturi de deșeuri destinate eliminării

Articolul 34

Exporturi interzise, cu excepția țărilor AELS

(1)  
Toate exporturile din Comunitate de deșeuri destinate eliminării sunt interzise.
(2)  
Interdicția prevăzută la alineatul (1) nu se aplică exporturilor de deșeuri destinate eliminării în țările AELS care sunt, de asemenea, părți la Convenția de la Basel.
(3)  

Cu toate acestea, exporturile de deșeuri destinate eliminării într-o țară AELS care este parte la Convenția de la Basel sunt, de asemenea, interzise:

(a) 

atunci când țara AELS interzice importurile respectivelor deșeuri sau

(b) 

în cazul în care autoritatea competentă de expediere are motive să considere că deșeurile nu vor fi gestionate în mod ecologic rațional, în conformitate cu articolul 49, în țara de destinație în cauză.

(4)  
Prezenta dispoziție nu aduce atingere obligațiilor de preluare a deșeurilor prevăzute la articolele 22 și 24.

Articolul 35

Proceduri de export către țări AELS

(1)  
Atunci când se exportă din Comunitate deșeuri destinate eliminării în țări AELS care sunt părți la Convenția de la Basel, dispozițiile titlului II se aplică mutatis mutandis, cu adaptările și completările enumerate la alineatele (2) și (3).
(2)  

Se aplică următoarele adaptări:

(a) 

autoritatea competentă de tranzit din afara Comunității are la dispoziție 60 de zile de la data transmiterii confirmării de primire a notificării, termen în care poate solicita informații suplimentare privind transferul notificat pentru a-și da acordul tacit, în cazul în care țara în cauză a decis să nu solicite un acord preliminar scris și a informat celelalte părți de acest lucru în conformitate cu articolul 6 alineatul (4) din Convenția de la Basel sau pentru a-și da acordul scris condiționat sau necondiționat și

(b) 

autoritatea competentă de expediere în Comunitate decide să aprobe transferul în conformitate cu articolul 9 numai după ce a primit acordul scris din partea autorității competente de destinație și, după caz, acordul tacit sau scris al autorității competente de tranzit din afara Comunității, dar nu înainte de 61 de zile de la data transmiterii confirmării de autoritatea competentă de tranzit. Autoritatea competentă de expediere poate lua decizia respectivă înainte de încheierea termenului de 61 de zile, în cazul în care a primit acordul scris al celorlalte autorități competente în cauză.

(3)  

Se aplică următoarele dispoziții suplimentare:

(a) 

autoritatea competentă de tranzit din Comunitate confirmă notificatorului primirea notificării;

(b) 

autoritățile competente de expediere și, după caz, de tranzit din Comunitate trimit o copie ștampilată a deciziilor acestora de aprobare a transferului biroului vamal de export și biroului vamal de ieșire din Comunitate;

(c) 

transportatorul trimite biroului vamal de export și biroului vamal de ieșire din Comunitate o copie a documentului de circulație;

(d) 

de îndată ce deșeurile au părăsit Comunitatea, biroul vamal de ieșire din Comunitate trimite o copie ștampilată a documentului de circulație autorității competente de expediere în Comunitate declarând că deșeurile au părăsit Comunitatea;

(e) 

în cazul în care, în termen de 42 de zile de la data la care deșeurile au părăsit Comunitatea, autoritatea competentă de expediere în Comunitate nu a primit din partea instalației nici o înștiințare privind primirea deșeurilor, aceasta informează de îndată autoritatea competentă de destinație despre acest lucru și

(f) 

contractul menționat la articolul 4 punctul 4 paragraful al doilea și la articolul 5 prevede că:

(i) 

în cazul în care o instalație eliberează un certificat incorect de eliminare a deșeurilor, având drept consecință eliberarea garanției financiare, destinatarul suportă costurile rezultând din obligația de returnare a deșeurilor în zona aflată sub jurisdicția autorității de expediere competente, precum și costurile rezultând din recuperarea sau eliminarea acestora printr-o metodă alternativă și rațională din punct de vedere ecologic;

(ii) 

în termen de 3 zile de la data primirii deșeurilor pentru eliminare, instalația trimite notificatorului și autorităților competente în cauză copii semnate ale documentului de circulație completat, cu excepția certificatului de eliminare menționat la punctul (iii) și

(iii) 

în cel mai scurt timp posibil, dar în cel mult 30 de zile de la încheierea eliminării și nu mai târziu de un an calendaristic de la data primirii deșeurilor, instalația certifică, pe propria răspundere, că eliminarea deșeurilor s-a încheiat și trimite notificatorului și autorităților competente în cauză copii semnate ale documentului de circulație care conține certificarea respectivă.

(4)  

Transferul se poate efectua numai în cazul în care:

(a) 

notificatorul a primit acordul scris din partea autorităților competente de expediere, de destinație și, după caz, de tranzit din afara Comunității și în măsura în care se respectă condițiile prevăzute;

(b) 

între notificator și destinatar s-a încheiat un contract care este în vigoare, în conformitate cu articolul 4 punctul 4 paragraful al doilea și articolul 5;

(c) 

s-a constituit și este efectivă o garanție financiară sau asigurare echivalentă, în conformitate cu articolul 4 punctul 5 paragraful al doilea și articolul 6 și

(d) 

se asigură o gestionare ecologică rațională, în conformitate cu articolul 49.

(5)  
Atunci când deșeurile sunt exportate, acestea sunt destinate operațiunilor de eliminare într-o instalație care, în conformitate cu legislația internă aplicabilă, funcționează sau este autorizată să funcționeze în țara de destinație.
(6)  

În cazul în care un birou vamal de export sau un birou vamal de ieșire din Comunitate descoperă un transfer ilegal, acesta informează de îndată despre acest lucru autoritatea competentă din țara în care se află biroul vamal, care:

(a) 

informează de îndată despre acest lucru autoritatea competentă de expediere în Comunitate și

(b) 

imobilizează deșeurile până când autoritatea competentă de expediere adoptă o altă decizie pe care o comunică apoi în scris autorității competente din țara în care se află biroul vamal în care au fost imobilizate deșeurile.CAPITOLUL 2

Exporturi de deșeuri destinate recuperăriiSecțiunea 1

Exporturi în țări cărora nu li se aplică Decizia OCDE

Articolul 36

Interzicerea exporturilor

(1)  

Sunt interzise exporturile din Comunitate ale următoarelor deșeuri destinate recuperării în țări cărora nu li se aplică Decizia OCDE:

(a) 

deșeurile enumerate ca periculoase la anexa V;

(b) 

deșeurile enumerate la anexa V partea 3;

(c) 

deșeurile periculoase care nu sunt clasificate la o rubrică unică la anexa V;

(d) 

amestecurile de deșeuri periculoase și amestecurile de deșeuri periculoase cu deșeuri nepericuloase care nu sunt clasificate la o rubrică unică la anexa V;

(e) 

deșeurile pe care țara de destinație le-a notificat ca fiind periculoase în conformitate cu articolul 3 din Convenția de la Basel;

(f) 

deșeurile al căror import a fost interzis de țara de destinație sau

(g) 

deșeurile despre care, autoritatea competentă de expediere are motive să creadă că nu vor fi gestionate într-un mod ecologic rațional în țara de destinație în cauză, în conformitate cu articolul 49.

(2)  
Prezenta dispoziție nu aduce atingere obligațiilor de preluare a deșeurilor prevăzute la articolele 22 și 24.
(3)  
În cazuri excepționale, statele membre pot adopta dispoziții pentru a stabili, pe baza dovezilor documentare pe care notificatorul le furnizează în mod corespunzător, că un anumit deșeu periculos enumerat la anexa V este exclus de la interdicția de export, în cazul în care respectivul deșeu nu prezintă nici una dintre proprietățile menționate la anexa III la Directiva 91/689/CEE, luând în considerare, în ceea ce privește proprietățile H3 - H8, H10 și H11 definite în respectiva anexă, valorile limită prevăzute de Decizia 2000/532/CE a Comisiei din 3 mai 2000 de înlocuire a Deciziei 94/3/CE de stabilire a unei liste de deșeuri în temeiul articolului 1 litera (a) din Directiva 75/442/CEE a Consiliului privind deșeurile și a Deciziei 94/904/CE a Consiliului de stabilire a unei liste de deșeuri periculoase în temeiul articolului 1 alineatul (4) din Directiva 91/689/CEE a Consiliului privind deșeurile periculoase ( 10 ).
(4)  
Faptul că un anumit deșeu nu este enumerat ca fiind periculos la anexa V sau că este enumerat la anexa V partea 1 lista B, nu exclude caracterizarea acestuia, în cazuri excepționale, ca fiind un deșeu periculos, urmând, în consecință, să facă obiectul interdicției de export, în cazul în care prezintă oricare dintre proprietățile menționate la anexa III la Directiva 91/689/CEE, luând în considerare, în ceea ce privește proprietățile H3 - H8, H10 și H11 definite în respectiva anexă, valorile limită stabilite prin Decizia 2000/532/CE a Comisiei, prevăzute la articolul 1 alineatul (4) a doua liniuță din Directiva 91/689/CEE și la alineatul introductiv din anexa III la prezentul regulament.
(5)  
În cazurile menționate la alineatele (3) și (4), statele membre în cauză informează țara de destinație în cauză înainte de luarea unei decizii. Statele membre notifică aceste cazuri Comisiei înainte de sfârșitul fiecărui an calendaristic. Comisia comunică informațiile tuturor statelor membre și Secretariatului Convenției de la Basel. Pe baza informațiilor furnizate, Comisia poate face comentarii și, după caz, poate adapta anexa V în conformitate cu articolul 58.

Articolul 37

Proceduri de export al deșeurilor enumerate la anexa III sau IIIA

(1)  

În cazul deșeurilor enumerate la anexa III sau IIIA al căror export nu este interzis în temeiul articolului 36, Comisia trimite, în termen de 20 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului regulament, o cerere scrisă fiecărei țări care nu intră sub incidența Deciziei OCDE, solicitând:

(i) 

confirmarea scrisă că deșeurile pot fi exportate din Comunitate pentru a fi recuperate în țara respectivă și

(ii) 

o indicație privind procedura de control care se aplică în țara de destinație.

Fiecare țară căreia nu i se aplică Decizia OCDE are următoarele opțiuni:

(a) 

o interdicție sau

(b) 

o procedură de notificare preliminară scrisă și un acord în conformitate cu articolul 35 sau

(c) 

neefectuarea unui control în țara de destinație.

(2)  

Înainte de data punerii în aplicare a prezentului regulament, Comisia adoptă un regulament luând în considerare toate răspunsurile primite în temeiul alineatului (1) și informează Comitetul înființat în temeiul articolului 18 din Directiva 2006/12/CE.

În cazul în care o anumită țară nu a emis confirmarea menționată la alineatul (1) sau în cazul în care, din anumite motive, o anumită țară nu a fost contactată, se aplică alineatul (1) litera (b).

Comisia actualizează periodic regulamentul adoptat.

(3)  
În cazul în care o țară specifică în răspunsul său că anumite transferuri de deșeuri nu fac obiectul nici unui control, articolul 18 se aplică mutatis mutandis transferurilor respective.
(4)  
Atunci când deșeurile sunt exportate, acestea sunt destinate operațiunilor de recuperare într-o instalație care, în conformitate cu legislația internă aplicabilă, funcționează sau este autorizată să funcționeze în țara de destinație.
(5)  
În cazul unui transfer de deșeuri care nu sunt clasificate la o rubrică unică la anexa III sau în cazul unui transfer de amestecuri de deșeuri care nu sunt clasificate la o rubrică unică la anexa III sau IIIA sau în cazul unui transfer de deșeuri clasificate la anexa IIIB și cu condiția ca exportul să nu fie interzis în temeiul articolului 36, se aplică alineatul (1) litera (b) din prezentul articol.Secțiunea 2

Exporturi în țări cărora li se aplică Decizia OCDE

Articolul 38

Exporturile deșeurilor menționate la anexele III, IIIA, IIIB, IV și IVA

(1)  
Atunci când deșeurile menționate la anexele III, IIIA, IIIB, IV și IVA, deșeurile sau amestecurile de deșeuri care nu sunt clasificate la o rubrică unică în una dintre anexele III, IV sau IVA sunt exportate din Comunitate și sunt destinate recuperării în țări cărora nu li se aplică Decizia OCDE, cu sau fără tranzit prin țări cărora li se aplică Decizia OCDE, dispozițiile titlului II se aplică mutatis mutandis, cu adaptările și completările prevăzute la alineatele (2), (3) și (5).
(2)  

Se aplică următoarele adaptări:

(a) 

amestecurile de deșeuri enumerate la anexa IIIA destinate unei operațiuni intermediare fac obiectul procedurii de notificare prealabilă și acord preliminar scris, în cazul în care urmează să se efectueze o operațiune ulterioară de recuperare sau de eliminare intermediară sau definitivă într-o țară căreia nu i se aplică Decizia OCDE;

(b) 

deșeurile enumerate la anexa IIIB fac obiectul procedurii de notificare prealabilă și acord preliminar scris;

(c) 

acordul solicitat în conformitate cu articolul 9 poate fi furnizat sub forma unui acord tacit de către autoritatea competentă de destinație din afara Comunității.

(3)  

În ceea ce privește exporturile de deșeuri enumerate la anexele IV și IVA, se aplică următoarele dispoziții suplimentare:

(a) 

autoritățile competente de expediere și, după caz, de tranzit din Comunitate trimit biroului vamal de export și biroului vamal de ieșire din Comunitate o copie ștampilată a deciziilor lor de aprobare a transferului;

(b) 

transportatorul trimite biroului vamal de export și biroului vamal de ieșire din Comunitate o copie a documentului de circulație;

(c) 

de îndată ce deșeurile au părăsit Comunitatea, biroul vamal de ieșire din Comunitate trimite o copie ștampilată a documentului de circulație autorității competente de expediere în Comunitate declarând că deșeurile au părăsit Comunitatea;

(d) 

în cazul în care, în termen de 42 de zile de la data la care deșeurile au părăsit Comunitatea, autoritatea competentă de expediere în Comunitate nu a primit din partea instalației nici o înștiințare privind primirea deșeurilor, aceasta informează de îndată autoritatea competentă de destinație și

(e) 

contractul prevăzut la articolul 4 punctul 4 paragraful al doilea și la articolul 5 prevede că:

(i) 

în cazul în care o instalație eliberează un certificat incorect de recuperare a deșeurilor, având drept consecință eliberarea garanției financiare, destinatarul suportă costurile rezultând din obligația de returnare a deșeurilor în zona aflată sub jurisdicția autorității competente de expediere, precum și din recuperarea sau eliminarea acestora într-un mod alternativ și rațional din punct de vedere ecologic,

(ii) 

în termen de 3 zile de la data primirii deșeurilor pentru recuperare, instalația trimite notificatorului și autorităților competente în cauză copii semnate ale documentului de circulație completat, cu excepția certificatului de recuperare menționat la punctul (iii) și

(iii) 

în cel mai scurt timp posibil, dar în cel mult 30 de zile de la încheierea recuperării și nu mai târziu de un an calendaristic de la data primirii deșeurilor, instalația certifică, pe propria răspundere, că recuperarea s-a încheiat și trimite notificatorului și autorităților competente în cauză copii semnate ale documentului de circulație care conține certificarea respectivă.

(4)  

Transferul poate fi efectuat numai în cazul în care:

(a) 

notificatorul a primit acordul scris din partea autorităților competente de expediere, de destinație și, după caz, de tranzit sau în cazul în care a primit sau se presupune că a primit acordul tacit din partea autorităților competente de destinație și de tranzit din afara Comunității și în cazul în care se respectă condițiile stabilite;

(b) 

se respectă dispozițiile articolului 35 alineatul (4) literele (b), (c) și (d).

(5)  

În cazul în care un export menționat la alineatul (1) de deșeuri enumerate la anexele IV și IVA tranzitează o țară căreia nu i se aplică Decizia OCDE, se aplică următoarele adaptări:

(a) 

autoritatea competentă de tranzit căreia nu i se aplică Decizia OCDE are la dispoziție 60 de zile de la data transmiterii confirmării de primire a notificării, termen în care poate solicita informații suplimentare privind transferul notificat pentru a da un acord tacit, în cazul în care țara în cauză a decis să nu solicite un acord preliminar scris și a informat celelalte părți de acest lucru, în conformitate cu articolul 6 alineatul (4) din Convenția de la Basel, sau pentru a da un acord scris condiționat sau necondiționat și

(b) 

autoritatea competentă de expediere în Comunitate decide să aprobe transferul în conformitate cu articolul 9, numai după ce a primit acordul tacit sau scris din partea autorității competente de tranzit căreia nu i se aplică Decizia OCDE, dar nu mai devreme de 61 de zile de la data transmiterii confirmării de către autoritatea competentă de tranzit. Autoritatea competentă de expediere poate lua decizia respectivă înainte de încheierea termenului de 61 de zile, în cazul în care a primit acordul scris al celorlalte autorități competente în cauză.

(6)  
Atunci când deșeurile sunt exportate, acestea sunt destinate operațiunilor de recuperare într-o instalație care, în temeiul legislației interne aplicabile, funcționează sau este autorizată să funcționeze în țara de destinație.
(7)  

În cazul în care un birou vamal de export sau un birou vamal de ieșire din Comunitate descoperă un transfer ilegal, acesta informează de îndată autoritatea competentă din țara biroului vamal care:

(a) 

informează de îndată autoritatea competentă de expediere în Comunitate; și

(b) 

asigură imobilizarea deșeurilor până când autoritatea competentă de expediere ia o altă decizie pe care o comunică în scris autorității competente din țara biroului vamal în care sunt imobilizate deșeurile.CAPITOLUL 3

Dispoziții generale

Articolul 39

Exporturi în Antarctica

Exporturile de deșeuri din Comunitate în Antarctica sunt interzise.

Articolul 40

Exporturi în țări și teritorii de peste mări

(1)  
Exporturile din Comunitate de deșeuri destinate eliminării în țări și teritorii de peste mări sunt interzise.
(2)  
În ceea ce privește exporturile de deșeuri destinate recuperării în țări și teritorii de peste mări, interdicția prevăzută la articolul 36 se aplică mutatis mutandis.
(3)  
În ceea ce privește exporturile de deșeuri destinate recuperării în țări și teritorii de peste mări care nu fac obiectul interdicției prevăzute la alineatul (2), dispozițiile titlului II se aplică mutatis mutandis.TITLUL V

IMPORTURI ÎN COMUNITATE DIN ȚĂRI TERȚECAPITOLUL 1

Importuri de deșeuri destinate eliminării

Articolul 41

Importuri interzise, cu excepția celor originare dintr-o țară care este parte la Convenția de la Basel sau cu care există un acord încheiat sau din alte zone în situații de criză sau de război

(1)  

Importurile în Comunitate de deșeuri destinate eliminării sunt interzise, cu excepția celor din:

(a) 

țări care sunt părți la Convenția de la Basel sau

(b) 

alte țări cu care Comunitatea sau Comunitatea și statele membre ale acesteia au încheiat acorduri sau aranjamente bilaterale sau multilaterale compatibile cu legislația comunitară și în conformitate cu articolul 11 din Convenția de la Basel sau

(c) 

alte țări cu care anumite state membre au încheiat individual acorduri sau aranjamente bilaterale, în conformitate cu alineatul (2) sau

(d) 

alte zone în cazurile în care, în mod excepțional, în situații de criză, de restabilire sau de menținere a păcii ori în timp de război, nu pot fi încheiate acorduri sau aranjamente bilaterale, în temeiul literelor (b) sau (c) sau atunci când autoritatea competentă din țara de expediere fie nu a fost desemnată, fie nu este în măsură să acționeze.

(2)  

În cazuri excepționale, statele membre pot încheia individual acorduri și aranjamente bilaterale pentru eliminarea deșeurilor specifice în statele membre respective, atunci când deșeurile nu vor fi gestionate într-un mod ecologic rațional, în conformitate cu articolul 49, în țara de expediere.

Aceste acorduri și aranjamente sunt compatibile cu legislația comunitară și în conformitate cu articolul 11 din Convenția de la Basel.

Aceste acorduri și aranjamente garantează că operațiunile de eliminare vor fi efectuate într-o instalație autorizată și vor respecta cerințele privind gestionarea ecologică rațională.

Aceste acorduri și aranjamente garantează, de asemenea, că deșeurile sunt produse în țara de expediere și că eliminarea va fi efectuată exclusiv în statul membru care a încheiat acordul sau aranjamentul respectiv.

Acordurile sau convențiile respective sunt notificate Comisiei înainte de încheierea lor. Cu toate acestea, în situații de urgență, acestea pot fi notificate în termen de o lună de la încheierea lor.

(3)  
Acordurile sau aranjamentele bilaterale sau multilaterale încheiate în conformitate cu alineatul (1) literele (b) și (c) se bazează pe normele de procedură de la articolul 42.
(4)  
Țările menționate la alineatul (1) literele (a), (b) și (c) sunt solicitate să prezinte în prealabil autorității competente din statul membru de destinație o cerere motivată în mod corespunzător, bazată pe faptul că acestea nu dețin și nu pot obține în mod rezonabil capacitatea tehnică și instalațiile necesare pentru a elimina deșeurile respective într-un mod ecologic rațional.

Articolul 42

Norme de procedură pentru importurile din țări care sunt părți la Convenția de la Basel sau din alte zone în situații de criză sau de război

(1)  
Atunci când în Comunitate se importă deșeuri destinate eliminării din țări care sunt părți la Convenția de la Basel, dispozițiile titlului II se aplică mutatis mutandis, cu adaptările și completările enumerate la alineatele (2) și (3).
(2)  

Se aplică următoarele adaptări:

(a) 

autoritatea competentă de tranzit din afara Comunității are la dispoziție 60 de zile de la data transmiterii confirmării de primire a notificării, termen în care poate solicita informații suplimentare privind transferul notificat, pentru a-și da acordul tacit, în cazul în care țara în cauză a decis să nu solicite un acord preliminar scris și a informat celelalte părți de acest fapt, în conformitate cu articolul 6 alineatul (4) din Convenția de la Basel, sau pentru a-și da un acord scris, condiționat sau necondiționat și

(b) 

în cazurile menționate la articolul 41 alineatul (1) litera (d) care se referă la situații de criză, de restabilire sau de menținere a păcii sau în timp de război, nu este necesar acordul autorităților competente de expediere.

(3)  

Se aplică următoarele dispoziții suplimentare:

(a) 

autoritatea competentă de tranzit din Comunitate confirmă notificatorului primirea notificării și transmite autorităților competente în cauză copii ale confirmării;

(b) 

autoritățile competente de destinație și, după caz, de tranzit din Comunitate transmit biroului vamal de intrare în Comunitate o copie ștampilată a deciziilor acestora privind aprobarea transferului;

(c) 

transportatorul trimite biroului vamal de intrare în Comunitate o copie a documentului de circulație și

(d) 

după efectuarea formalităților vamale necesare, biroul vamal de intrare în Comunitate trimite autorităților competente de destinație și de tranzit din Comunitate o copie ștampilată a documentului de circulație, declarând că deșeurile respective au intrat în Comunitate.

(4)  

Transferul poate fi efectuat numai în cazul în care:

(a) 

notificatorul a primit acordul scris al autorităților competente de expediere, de destinație și, după caz, de tranzit și în cazul în care se respectă condițiile prevăzute;

(b) 

între notificator și destinatar a fost încheiat un contract care este valabil, în conformitate cu articolul 4 punctul 4 paragraful al doilea și articolul 5;

(c) 

s-a constituit și este efectivă o garanție financiară sau asigurare echivalentă, în conformitate cu articolul 4 punctul 5 paragraful al doilea și articolul 6 și

(d) 

se asigură gestionarea ecologică rațională, în conformitate cu articolul 49.

(5)  

În cazul în care un birou vamal de intrare în Comunitate descoperă un transfer ilegal, acesta informează de îndată autoritatea competentă din țara în care este situat biroul vamal, care:

(a) 

informează de îndată autoritatea competentă de destinație din Comunitate care informează autoritatea competentă de expediere în afara Comunității și

(b) 

asigură imobilizarea deșeurilor până când autoritatea competentă de expediere în afara Comunității ia o altă decizie pe care o comunică în scris autorității competente din țara biroului vamal în care sunt imobilizate deșeurile.CAPITOLUL 2

Importuri de deșeuri destinate recuperării

Articolul 43

Importuri interzise, cu excepția celor originare dintr-o țară căreia i se aplică Decizia OCDE sau dintr-o țară care este parte la Convenția de la Basel sau cu care există un acord încheiat sau din alte zone în situații de criză sau de război

(1)  

Toate importurile în Comunitate de deșeuri destinate recuperării sunt interzise, cu excepția celor din:

(a) 

țări cărora li se aplică Decizia OCDE sau

(b) 

alte țări care sunt părți la Convenția de la Basel sau

(c) 

alte țări cu care Comunitatea sau Comunitatea și statele membre ale acesteia au încheiat acorduri sau aranjamente bilaterale sau multilaterale compatibile cu legislația comunitară și în conformitate cu articolul 11 din Convenția de la Basel sau

(d) 

alte țări cu care anumite state membre au încheiat individual acorduri sau aranjamente bilaterale în conformitate cu alineatul (2) sau

▼C3

(e) 

alte zone în cazurile în care, în mod excepțional, în situații de criză, de restabilire sau de menținere a păcii ori în timp de război, nu pot fi încheiate acorduri sau aranjamente bilaterale în temeiul literei (c) sau (d) sau atunci când autoritatea competentă din țara de expediere fie nu a fost desemnată, fie nu este în măsură să acționeze.

▼B

(2)  

În cazuri excepționale, statele membre pot încheia individual acorduri și aranjamente bilaterale pentru recuperarea deșeurilor specifice în statele membre respective, atunci când aceste deșeuri nu vor fi gestionate într-un mod ecologic rațional, în conformitate cu articolul 49, în țara de expediere.

În astfel de cazuri, se aplică articolul 41 alineatul (2).

(3)  
Acordurile sau aranjamentele bilaterale sau multilaterale încheiate în conformitate cu alineatul (1) literele (c) și (d) se bazează pe normele de procedură de la articolul 42, după caz.

Articolul 44

Norme de procedură pentru importurile dintr-o țară căreia i se aplică Decizia OCDE sau din alte zone în situații de criză sau de război

(1)  
Atunci când în Comunitate se importă deșeuri destinate recuperării din țări și prin țări cărora li se aplică Decizia OCDE, dispozițiile titlului II se aplică mutatis mutandis, cu adaptările și completările enumerate la alineatele (2) și (3).
(2)  

Se aplică următoarele adaptări:

(a) 

acordul solicitat în conformitate cu articolul 9 poate lua forma unui acord tacit din partea autorității competente de expediere din afara Comunității;

(b) 

notificarea prealabilă scrisă în conformitate cu articolul 4 poate fi prezentată de notificator și

(c) 

în cazurile menționate la articolul 43 alineatul (1) litera (e), care se referă la situațiile de criză, de restabilire sau de menținere a păcii sau în timp de război, nu este necesar acordul autorităților competente de expediere.

(3)  
În afară de aceasta, se respectă dispozițiile articolului 42 alineatul (3) literele (b), (c) și (d).
(4)  

Transferul se poate efectua numai în cazul în care:

(a) 

notificatorul a primit acordul scris al autorităților competente de expediere, de destinație și, după caz, de tranzit sau în cazul în care a primit sau se presupune că a primit acordul tacit din partea autorității competente de expediere din afara Comunității și în cazul în care se respectă condițiile stabilite;

(b) 

între notificator și destinatar a fost încheiat un contract care este efectiv, în conformitate cu articolul 4 punctul 4 paragraful al doilea și articolul 5;

(c) 

s-a constituit și este efectivă o garanție financiară sau asigurare echivalentă, în conformitate cu articolul 4 punctul 5 paragraful al doilea și articolul 6 și

(d) 

se asigură gestionarea ecologică rațională, în conformitate cu articolul 49.

(5)  

În cazul în care un birou vamal de intrare în Comunitate descoperă un transfer ilegal, acesta informează de îndată autoritatea competentă din țara în care este situat biroul vamal, care:

(a) 

informează de îndată autoritatea competentă de destinație din Comunitate care, la rândul său informează autoritatea competentă de expediere din afara Comunității și

(b) 

asigură imobilizarea deșeurilor până când autoritatea competentă de expediere din afara Comunității ia o altă decizie pe care o comunică în scris autorității competente din țara biroului vamal în care sunt imobilizate deșeurile.

Articolul 45

Norme de procedură pentru importurile dintr-o țară care este parte la Convenția de la Basel, căreia nu i se aplică Decizia OCDE sau din alte zone în situații de criză sau de război

Atunci când deșeurile destinate recuperării sunt importate în Comunitate:

(a) 

dintr-o țară căreia nu i se aplică Decizia OCDE sau

(b) 

prin oricare țară căreia nu i se aplică Decizia OCDE și care este, de asemenea, parte la Convenția de la Basel.

Articolul 42 se aplică mutatis mutandis.CAPITOLUL 3

Dispoziții generale

Articolul 46

Importuri din țări sau teritorii de peste mări

(1)  
Atunci când deșeurile sunt importate în Comunitate din țări sau teritorii de peste mări, titlul II se aplică mutatis mutandis.
(2)  
Una sau mai multe țări și teritorii de peste mări și statul membru cu care acestea au legătură pot aplica proceduri naționale pentru transferurile din țara sau teritoriul de peste mări în statul membru respectiv.
(3)  
Comisiei este notificată de către statele membre care aplică alineatul (2) cu privire la procedurile naționale aplicate.TITLUL VI

TRANZITUL PRIN COMUNITATE DINSPRE ȘI CĂTRE ȚĂRI TERȚECAPITOLUL 1

Tranzitul de deșeuri destinate eliminării

Articolul 47

Tranzitul prin Comunitate de deșeuri destinate eliminării

Atunci când deșeurile destinate eliminării sunt transferate prin state membre dinspre și către țări terțe, articolul 42 se aplică mutatis mutandis, cu adaptările și completările enumerate în continuare:

(a) 

prima și ultima autoritate competentă de tranzit din Comunitate trimite, după caz, o copie ștampilată a deciziilor de aprobare a transferului sau, în cazul în care și-au dat un acord tacit, o copie a confirmării în conformitate cu articolul 42 alineatul (3) litera (a) birourilor vamale de intrare și respectiv de ieșire din Comunitate și

(b) 

de îndată ce deșeurile au părăsit Comunitatea, biroul vamal de ieșire din Comunitate trimite autorității (autorităților) competente de tranzit din Comunitate o copie ștampilată a documentului de circulație, declarând că deșeurile respective au părăsit Comunitatea.CAPITOLUL 2

Tranzit de deșeuri destinate recuperării

Articolul 48

Tranzitul prin Comunitate al deșeurilor destinate recuperării

(1)  
Atunci când deșeurile destinate recuperării sunt transferate prin state membre dinspre și către o țară căreia nu i se aplică Decizia OCDE, articolul 47 se aplică mutatis mutandis.
(2)  

Atunci când deșeurile destinate recuperării sunt transferate prin state membre dinspre și către o țară căreia i se aplică Decizia OCDE, articolul 44 se aplică mutatis mutandis, cu adaptările și completările enumerate în continuare:

(a) 

prima și ultima autoritate competentă de tranzit din Comunitate trimite, după caz, o copie ștampilată a deciziilor de aprobare a transferului sau, în cazul în care și-au dat un acord tacit, o copie a confirmării în conformitate cu articolul 42 alineatul (3) litera (a) birourilor vamale de intrare și respectiv de ieșire din Comunitate și

(b) 

de îndată ce deșeurile au părăsit Comunitatea, biroul vamal de ieșire din Comunitate trimite autorității (autorităților) competente de tranzit din Comunitate o copie ștampilată a documentului de circulație, declarând că deșeurile respective au părăsit Comunitatea.

(3)  
Atunci când deșeurile destinate recuperării sunt transferate prin state membre dintr-o țară căreia nu i se aplică Decizia OCDE într-o țară căreia i se aplică Decizia OCDE sau viceversa, alineatul (1) se aplică pentru țara căreia nu i se aplică Decizia OCDE în timp ce alineatul (2) se aplică pentru țara căreia i se aplică Decizia OCDE.TITLUL VII

ALTE DISPOZIȚIICAPITOLUL 1

Obligații suplimentare

Articolul 49

Protecția mediului

(1)  
Producătorul, notificatorul și alte întreprinderi implicate într-un transfer de deșeuri și/sau în recuperarea sau eliminarea acestora adoptă măsurile necesare pentru a se asigura că pe toată durata transferului și în timpul recuperării și eliminării acestora, deșeurile pe care le transferă sunt gestionate fără a pune în pericol sănătatea oamenilor și într-un mod ecologic rațional. În special atunci când transferul se efectuează în Comunitate, se respectă cerințele articolului 4 din Directiva 2006/12/CE și legislația comunitară privind deșeurile.
(2)  

În cazul exporturilor din Comunitate, autoritatea competentă de expediere în Comunitate:

(a) 

impune și depune eforturi pentru a se asigura că orice deșeu exportat este gestionat într-un mod ecologic rațional pe toată durata transferului, inclusiv pe durata recuperării menționate la articolele 36 și 38 sau a eliminării menționate la articolul 34, în țara terță de destinație;

(b) 

interzice un export de deșeuri în țări terțe, în cazul în care are motive să creadă că deșeurile nu vor fi gestionate în conformitate cu cerințele prevăzute la litera (a).

În ceea ce privește operațiunea de recuperare sau de eliminare a deșeurilor în cauză, gestionarea ecologică rațională se poate presupune, inter alia, în cazul în care notificatorul sau autoritatea competentă din țara de destinație poate demonstra că instalația care primește deșeurile va fi exploatată în conformitate cu standardele de sănătate a oamenilor și de protecție a mediului care sunt în mare parte echivalente cu standardele stabilite în legislația comunitară.

Cu toate acestea, prezumția menționată anterior nu aduce atingere evaluării globale a gestionării ecologice raționale pe toată durata transferului, inclusiv în timpul recuperării sau eliminării în țara terță de destinație.

În sensul orientării privind gestionarea ecologică rațională, se pot lua în considerare liniile directoare prevăzute la anexa VIII.

(3)  

În cazul importurilor în Comunitate, autoritatea competentă de destinație din Comunitate:

(a) 

solicită și adoptă măsurile necesare pentru a se asigura că toate deșeurile transferate în zona aflată sub jurisdicția acesteia sunt gestionate fără a pune în pericol sănătatea oamenilor și fără a utiliza procedee sau metode care ar putea dăuna mediului, precum și în conformitate cu articolul 4 din Directiva 2006/12/CE și cu restul legislației comunitare privind deșeurile pe toată durata transferului, inclusiv pe durata recuperării sau a eliminării în țara de destinație;

(b) 

interzice exportul de deșeuri din țări terțe, în cazul în care are motive să creadă că deșeurile nu vor fi gestionate în conformitate cu cerințele de la litera (a).

Articolul 50

Aplicare în statele membre

(1)  
Statele membre stabilesc normele privind sancțiunile aplicabile pentru încălcarea dispozițiilor prezentului regulament și iau toate măsurile necesare pentru a garanta punerea în aplicare a acestora. Sancțiunile prevăzute sunt eficiente, proporționale și cu efect de descurajare. Statele membre notifică Comisia cu privire la legislația lor internă privind prevenirea și depistarea transferurilor ilegale și sancțiunile impuse pentru aceste transferuri.

▼M11

(2)  
Prin intermediul măsurilor de asigurare a respectării aplicării prezentului regulament, statele membre prevăd efectuarea, inter alia, de controale ale unităților, ale întreprinderilor, ale brokerilor și ale dealerilor, în conformitate cu articolul 34 din Directiva 2008/98/CE, precum și de controale ale transferurilor de deșeuri și ale operațiunilor aferente de recuperare sau de eliminare.

▼M11

(2a)  

Până la 1 ianuarie 2017, statele membre se asigură că, în ceea ce privește întregul lor teritoriu geografic, se întocmesc unul sau mai multe planuri, fie separat, fie ca parte clar definită a altor planuri, pentru controalele desfășurate în temeiul alineatului (2) («plan de control»). Planurile de control se bazează pe o evaluare a riscurilor care să acopere fluxuri de deșeuri concrete și surse concrete ale transferurilor ilegale și să țină cont, după caz și în funcție de disponibilitate, de date bazate pe informații provenite de la serviciile de informații, cum ar fi datele privind anchetele desfășurate de poliție și de autoritățile vamale și analizele activităților infracționale. Evaluarea riscurilor vizează, printre altele, identificarea numărului minim de controale necesar, inclusiv de controale fizice desfășurate asupra unităților, întreprinderilor, brokerilor, dealerilor și transferurilor de deșeuri sau asupra recuperării ori eliminării aferente acestora. Un plan de control include următoarele elemente:

(a) 

obiectivele și prioritățile controalelor, inclusiv o descriere a modului în care au fost identificate respectivele priorități;

(b) 

zona geografică acoperită de respectivul plan de control;

(c) 

informații privind controalele planificate, inclusiv privind controalele fizice;

(d) 

sarcinile atribuite fiecărei autorități care participă la controale;

(e) 

acorduri de cooperare între autoritățile care participă la controale;

(f) 

informații privind formarea inspectorilor în ceea ce privește chestiuni legate de controale; și

(g) 

informații privind resursele umane, financiare și de altă natură necesare pentru punerea în aplicare a respectivului plan de control.

Planul de control se reexaminează cel puțin o dată la trei ani și, dacă este cazul, se actualizează. Respectiva reexaminare evaluează în ce măsură au fost realizate obiectivele și alte elemente ale respectivului plan de control.

▼M11

(3)  

Controalele transferurilor pot fi efectuate în special:

(a) 

la punctul de origine, asupra producătorului, deținătorului sau notificatorului;

(b) 

la punctul de destinație, incluzând recuperarea sau eliminarea intermediară sau definitivă, asupra destinatarului sau a instalației;

(c) 

la frontierele Uniunii; și/sau

(d) 

pe durata transferului în interiorul Uniunii.

(4)  
Controlul transferurilor include verificarea documentelor, confirmarea identității și, după caz, controlul fizic al deșeurilor.

▼M11

(4a)  

Pentru a stabili că o substanță sau un obiect transportat pe cale rutieră, feroviară, aeriană, maritimă sau fluvială nu reprezintă deșeuri, autoritățile care participă la controale pot, fără a aduce atingere Directivei 2012/19/UE a Parlamentului European și a Consiliului ( 11 ), să solicite persoanei fizice sau juridice care deține substanța sau obiectul în cauză sau care a organizat transportul acestuia să furnizeze documente justificative:

(a) 

cu privire la originea și destinația substanței sau ale obiectului în cauză; și

(b) 

care să arate că substanța sau obiectul în cauză nu reprezintă deșeuri, inclusiv, după caz, documente justificative privind funcționalitatea.

În scopul menționat la primul paragraf, se stabilește dacă substanța este protejată sau obiectul este protejat împotriva deteriorării în timpul transportului, al încărcării și al descărcării, cum ar fi prin ambalarea adecvată și dispunerea corespunzătoare.

(4b)  

Autoritățile care participă la controale pot concluziona că substanța sau obiectul în cauză reprezintă deșeuri dacă:

— 
documentele justificative menționate la alineatul (4a) sau care sunt solicitate în temeiul altui act legislativ al Uniunii pentru a stabili că o substanță sau un obiect nu reprezintă deșeuri nu au fost transmise în termenul specificat de acestea; sau
— 
consideră documentele justificative și informațiile de care dispun insuficiente pentru a ajunge la o concluzie sau consideră că protecția împotriva deteriorării menționată la alineatul (4a) al doilea paragraf este insuficientă.

În astfel de situații, transportul substanței sau al obiectului în cauză sau transferul deșeurilor în cauză este considerat transfer ilegal. În consecință, se procedează în conformitate cu articolele 24 și 25, iar autoritățile care participă la controale informează fără întârziere, în mod corespunzător, autoritatea competentă din țara în care a avut loc controlul în cauză.

(4c)  
Pentru a stabili dacă un transfer de deșeuri este conform cu prezentul regulament, autoritățile care participă la controale pot solicita notificatorului, persoanei care organizează un transfer, deținătorului, transportatorului, destinatarului și instalației care primește deșeurile să le furnizeze documentele justificative relevante într-un termen specificat de acestea.

Pentru a stabili dacă un transfer de deșeuri căruia i se aplică cerințele generale de informare prevăzute de articolul 18 este destinat unor operațiuni de recuperare conforme cu articolul 49, autoritățile care participă la controale pot solicita persoanei care organizează transferul să furnizeze documente justificative relevante, puse la dispoziție de instalația de recuperare intermediară și definitivă și, după caz, aprobate de autoritatea competentă de destinație.

(4d)  
În situațiile în care documentele justificative menționate la alineatul (4c) nu au fost transmise autorităților care participă la controale în termenul specificat de acestea sau dacă acestea consideră documentele justificative și informațiile de care dispun drept insuficiente pentru a se ajunge la o concluzie, respectivul transfer este considerat transfer ilegal. În consecință, se procedează în conformitate cu articolele 24 și 25, iar autoritățile care participă la controale informează fără întârziere, în mod corespunzător, autoritatea competentă din țara în care a avut loc controlul în cauză.
(4e)  
Până la 18 iulie 2015, Comisia adoptă, prin intermediul unor acte de punere în aplicare, un tabel preliminar de corespondență între codurile Nomenclaturii combinate prevăzute de Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului ( 12 ) și mențiunile privind deșeurile cuprinse în anexele III, IIIA, IIIB, IV, IVA și V la prezentul regulament. Comisia actualizează tabelul de corespondență pentru a reflecta modificările aduse nomenclaturii respective și mențiunilor din anexele respective, precum și a include orice noi coduri din nomenclatura Sistemului armonizat referitoare la deșeuri pe care Organizația Mondială a Vămilor le-ar putea adopta.

Actele de punere în aplicare respective se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 59a alineatul (2).

▼M11

(5)  
Statele membre cooperează bilateral și multilateral, între ele, pentru a facilita prevenirea și depistarea transferurilor ilegale. Acestea fac schimb de informații relevante privind transferurile de deșeuri, fluxurile de deșeuri, operatorii și instalațiile și fac schimb de experiență și de cunoștințe privind măsurile de asigurare a respectării aplicării, inclusiv evaluarea riscurilor desfășurată în temeiul alineatului (2a) de la prezentul articol, în cadrul unor structuri stabilite, în special prin intermediul rețelei corespondenților desemnați în conformitate cu articolul 54 din prezentul regulament.

▼B

(6)  
Statele membre desemnează membrii personalului lor permanent responsabil de cooperarea menționată la alineatul (5) și identifică punctul (punctele) focal(e) pentru inspecțiile fizice menționate la alineatul (4). Informațiile respective sunt transmise Comisiei, care distribuie corespondenților menționați la articolul 54 o listă redactată.
(7)  
La solicitarea altui stat membru, un stat membru poate adopta măsuri de punere în aplicare împotriva persoanelor suspectate a fi implicate în transferuri ilegale de deșeuri și care se află în statul membru respectiv.

Articolul 51

Rapoarte ale statelor membre

(1)  
Înainte de încheierea fiecărui an calendaristic, fiecare stat membru trimite Comisiei o copie a raportului pentru anul calendaristic anterior pe care, în conformitate cu articolul 13 alineatul (3) din Convenția de la Basel, l-a întocmit și l-a prezentat Secretariatului Convenției respective.

▼M11

(2)  
Înainte de încheierea fiecărui an calendaristic, statele membre întocmesc, de asemenea, un raport pentru anul anterior, pe baza chestionarului suplimentar prevăzut în anexa IX, pe care îl transmit Comisiei. În termen de o lună de la transmiterea către Comisie a respectivului raport, statele membre publică, inclusiv pe cale electronică prin intermediul internetului, secțiunea din raportul respectiv care se referă la articolul 24 și la articolul 50 alineatele (1), (2) și (2a), inclusiv tabelul 5 din anexa IX, împreună cu eventualele explicații pe care statele membre le consideră potrivite. Comisia alcătuiește o listă a legăturilor hipertext ale statelor membre menționate în secțiunea privind articolul 50 alineatele (2) și (2a) din anexa IX, pe care o publică pe site-ul său de internet.

▼B

(3)  
Rapoartele întocmite de statele membre în conformitate cu alineatele (1) și (2) se transmit Comisiei în format electronic.
(4)  
Pe baza acestor rapoarte, Comisia întocmește, o dată la trei ani, un raport privind punerea în aplicare a prezentului regulament de către Comunitate și statele membre.

Articolul 52

Cooperare internațională

Statele membre, împreună cu Comisia, atunci când acest lucru este adecvat și necesar, cooperează cu alte părți la Convenția de la Basel și organizații interstatale, inter alia, prin schimbul și/sau utilizarea în comun a informațiilor, promovarea tehnologiilor ecologice raționale și dezvoltarea unor coduri adecvate de bună practică.

Articolul 53

Desemnarea autorităților competente

Statele membre desemnează autoritatea competentă sau autoritățile competente responsabile cu punerea în aplicare a prezentului regulament. Fiecare stat membru desemnează o singură autoritate competentă de tranzit.

Articolul 54

Desemnarea corespondenților

Statele membre și Comisia desemnează unul sau mai mulți corespondenți responsabili să informeze sau să consilieze persoanele sau întreprinderile care solicită informații. Corespondentul Comisiei transmite corespondenților statelor membre toate întrebările care îi sunt adresate în ceea ce-i privește și viceversa.

Articolul 55

Desemnarea birourilor vamale de intrare și ieșire din Comunitate

Statele membre pot desemna anumite birouri vamale de intrare și de ieșire din Comunitate pentru transferurile de deșeuri care intră și părăsesc Comunitatea. În cazul în care statele membre decid să desemneze astfel de birouri vamale, nu se va permite nici unui transfer de deșeuri să folosească orice alte puncte de trecere a frontierei dintr-un stat membru, pentru intrarea sau ieșirea din Comunitate.

Articolul 56

Notificarea desemnărilor și informații privitoare la acestea

(1)  

Statele membre notifică Comisiei desemnarea:

(a) 

autorităților competente în temeiul articolului 53;

(b) 

corespondenților în temeiul articolului 54 și

(c) 

după caz, a birourilor vamale de intrare și de ieșire din Comunitate în temeiul articolului 55.

(2)  

În ceea ce privește desemnările respective, statele membre notifică Comisiei următoarele informații:

(a) 

denumirea (denumirile);

(b) 

adresa (adresele);

(c) 

adresa (adresele) de e-mail;

(d) 

numărul (numerele) de telefon;

(e) 

numărul (numerele) de fax și

(f) 

limbile acceptate de autoritățile competente.

(3)  
Statele membre notifică de îndată Comisiei eventualele modificări ale acestor informații.
(4)  
Informațiile respective, precum și orice modificări ale acestora, sunt prezentate Comisiei în format electronic precum și, la solicitarea acesteia, în versiune tipărită.
(5)  
Comisia publică pe website-ul său liste cu autoritățile competente, corespondenții și birourile vamale de intrare și ieșire din Comunitate desemnate și le actualizează după caz.CAPITOLUL 2

Alte dispoziții

Articolul 57

Întrunirea corespondenților

La solicitarea statelor membre sau în cazul în care este necesar, Comisia convoacă periodic o întrunire a corespondenților pentru a examina problemele ridicate de punerea în aplicare a prezentului regulament. Părțile interesate sunt invitate să participe la aceste întruniri sau la părți ale acestora, atunci când toate statele membre și Comisia sunt de acord că acest lucru este adecvat.

▼M11

Articolul 58

Modificarea anexelor

(1)  

Competența de a adopta acte delegate este conferită Comisiei în conformitate cu articolul 58a, pentru a modifica:

(a) 

anexele IA, IB, IC, II, III, IIIA, IIIB, IV, V, VI și VII, pentru a ține cont de modificările convenite în temeiul Convenției de la Basel și a Deciziei OCDE;

(b) 

anexa V, pentru a reflecta modificările convenite ale listei de deșeuri adoptate în conformitate cu articolul 7 din Directiva 2008/98/CE;

(c) 

anexa VIII, pentru a reflecta deciziile luate în temeiul convențiilor și acordurilor internaționale relevante.

▼M11

Articolul 58a

Exercitarea delegării

(1)  
Competența de a adopta acte delegate este conferită Comisiei în condițiile prevăzute în prezentul articol.
(2)  
Delegarea de competențe prevăzută la articolul 58 se conferă Comisiei pentru o perioadă de cinci ani, începând de la 17 iulie 2014. Comisia prezintă un raport privind delegarea de competențe cel târziu cu nouă luni înainte de încheierea perioadei de cinci ani. Delegarea de competențe se prelungește în mod tacit, cu perioade de timp identice, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul se opune prelungirii respective cel târziu cu trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade.
(3)  
Delegarea de competențe menționată la articolul 58 poate fi revocată oricând de Parlamentul European sau de Consiliu. O decizie de revocare pune capăt delegării de competențe specificată în decizia respectivă. Decizia produce efecte din ziua care urmează datei publicării acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de la o dată ulterioară menționată în decizie. Decizia nu aduce atingere actelor delegate care sunt deja în vigoare.
(4)  
De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică simultan Parlamentului European și Consiliului.
(5)  
Un act delegat adoptat în conformitate cu articolul 58 intră în vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul European și nici Consiliul nu au formulat obiecțiuni în termen de două luni de la notificarea acestuia către Parlamentul European și Consiliu sau în cazul în care, înaintea expirării termenului respectiv, Parlamentul European și Consiliul au informat Comisia că nu vor formula obiecțiuni. Respectivul termen se prelungește cu două luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.

▼M11 —————

▼M11

Articolul 59a

Procedura comitetului

(1)  
Comisia este asistată de comitetul instituit prin articolul 39 din Directiva 2008/98/CE. Respectivul comitet este un comitet în înțelesul Regulamentului (UE) nr. 182/2011.
(2)  
Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 5 din Regulamentul (UE) nr. 182/2011.

În cazul în care comitetul nu emite un aviz, Comisia nu adoptă proiectul de act de punere în aplicare și se aplică articolul 5 alineatul (4) al treilea paragraf din Regulamentul (UE) nr. 182/2011.

▼B

Articolul 60

Reexaminare

(1)  
Până la 15 iulie 2006, Comisia finalizează reexaminarea raporturilor existente între legislația sectorială existentă privind sănătatea animală și publică, inclusiv transferurile de deșeuri care intră sub incidența Regulamentului (CE) nr. 1774/2002 și dispozițiile prezentului regulament. După caz, această reexaminare este însoțită de propuneri corespunzătoare pentru a atinge un nivel echivalent al procedurilor și regimului de control pentru transferul acestor deșeuri.
(2)  
În termen de 5 ani de la 12 iulie 2007, Comisia reexaminează punerea în aplicare a articolului 12 alineatul (1) litera (c), inclusiv efectele acestuia asupra protecției mediului și funcționării pieței interne. După caz, această reexaminare este însoțită de propuneri corespunzătoare de modificare a prezentei dispoziții.

▼M11

(2a)  
Până la 31 decembrie 2020, ținând cont, printre altele, de rapoartele întocmite în conformitate cu articolul 51, Comisia realizează o reexaminare a prezentului regulament și prezintă Parlamentului European și Consiliului un raport cu privire la rezultatele acesteia, însoțit, după caz, de o propunere legislativă. În cadrul reexaminării respective, Comisia ia în considerare, în special, eficacitatea articolului 50 alineatul (2a) în ceea ce privește combaterea transferurilor ilegale, ținând cont de aspectele de mediu, sociale și economice.

▼B

Articolul 61

Abrogări

(1)  
Regulamentul (CEE) nr. 259/93 și Decizia 94/774/CE se abrogă cu efect de la 12 iulie 2007.
(2)  
Trimiterile la Regulamentul (CEE) nr. 259/93 abrogat se interpretează ca trimiteri la prezentul regulament.
(3)  
Decizia 1999/412/CE se abrogă cu efect de la 1 ianuarie 2008.

Articolul 62

Dispoziții tranzitorii

(1)  
Orice transfer care a fost notificat și pe care autoritatea competentă de destinație l-a confirmat înainte de 12 iulie 2007 intră sub incidența dispozițiilor Regulamentului (CEE) nr. 259/93.
(2)  
Orice transfer pentru care autoritățile competente în cauză și-au dat acordul în temeiul Regulamentului (CEE) nr. 259/93 se încheie în termen de un an de la 12 iulie 2007.
(3)  
Întocmirea rapoartelor pentru anul 2007 în temeiul articolului 41 alineatul (2) din Regulamentul (CEE) nr. 259/93 și articolul 51 din prezentul regulament se bazează pe chestionarul prevăzut de Decizia 1999/412/CE.

Articolul 63

Aranjamente tranzitorii pentru anumite state membre

(1)  

Până la 31 decembrie 2010, toate transferurile către Letonia de deșeuri destinate recuperării menționate la anexele III și IV, precum și transferurile de deșeuri destinate recuperării care nu sunt enumerate la anexele respective fac obiectul procedurii de notificare și de acord preliminar scris în conformitate cu titlul II.

Prin derogare de la articolul 12, autoritățile competente se opun transferurilor de deșeuri destinate recuperării menționate la anexele III și IV și transferurilor de deșeuri destinate recuperării care nu sunt menționate la anexele respective într-o instalație care beneficiază de o derogare temporară de la anumite dispoziții ale Directivei 96/61/CE în perioada în care instalației de destinație i se aplică derogarea temporară.

(2)  
Până la 31 decembrie 2012, toate transferurile către Polonia de deșeuri destinate recuperării enumerate la anexa III fac obiectul procedurii de notificare și acord preliminar scris în conformitate cu titlul II.

Prin derogare de la articolul 12, până la 31 decembrie 2007, autoritățile competente pot formula obiecții împotriva transferurilor efectuate în Polonia de următoarele deșeuri destinate recuperării enumerate la anexele II și IV, în conformitate cu motivele prevăzute la articolul 11:

B2020 și GE020 (deșeuri de sticlă)
B2070
B2080
B2100
B2120
B3010 și GH013 (deșeuri solide de plastic)
B3020 (deșeuri de hârtie)
B3140 (anvelope uzate)
Y46
Y47
A1010 și A1030 (numai liniuțele care se referă la arsenic și mercur)
A1060
A1140
A2010
A2020
A2030
A2040
A3030
A3040
A3070
A3120
A3130
A3160
A3170
A3180 [se aplică numai pentru naftaline policlorurate (PCN)]
A4010
A4050
A4060
A4070
A4090
AB030
AB070
AB120
AB130
AB150
AC060
AC070
AC080
AC150
AC160
AC260
AD150

▼M3

Cu excepția deșeurilor de sticlă, a deșeurilor de hârtie și a deșeurilor de anvelope uzate, acest termen poate fi prelungit până cel târziu la 31 decembrie 2012, în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 59a alineatul (2).

▼B

Prin derogare de la articolul 12, până la 31 decembrie 2012, autoritățile competente pot formula obiecții în conformitate cu motivele prevăzute la articolul 11, transferurilor către Polonia de:

(a) 

următoarele deșeuri destinate recuperării, menționate la anexa IV:

A2050
A3030
A3180, cu excepția naftalinelor policlorurate (PCN)
A3190
A4110
A4120
RB020

și de

(b) 

deșeuri destinate recuperării care nu sunt enumerate la anexe.

Prin derogare de la articolul 12, autoritățile competente se opun transferurilor de deșeuri destinate recuperării enumerate la anexele III și IV și transferurilor de deșeuri destinate recuperării care nu sunt enumerate la anexele respective într-o instalație care beneficiază de derogări temporare de la anumite dispoziții ale Directivei 96/61/CE în perioada în care instalației de destinație i se aplică derogarea temporară.

(3)  

Până la 31 decembrie 2011, toate transferurile către Slovacia de deșeuri destinate recuperării enumerate la anexele III și IV, precum și transferurile de deșeuri destinate recuperării care nu sunt enumerate la anexele respective fac obiectul procedurii de notificare și acord preliminar scris în conformitate cu titlul II.

Prin derogare de la articolul 12, autoritățile competente se opun transferurilor de deșeuri destinate recuperării enumerate la anexele III și IV și transferurilor de deșeuri destinate recuperării care nu sunt enumerate la anexele respective într-o instalație care beneficiază de o derogare temporară de la anumite dispoziții ale Directivelor 94/67/CE ( 13 ) și 96/61/CE, Directivei 2000/76/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 4 decembrie 2000 privind incinerarea deșeurilor ( 14 ) și Directivei 2001/80/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2001 privind limitarea emisiilor în atmosferă a anumitor poluanți provenind de la instalații de ardere de dimensiuni mari ( 15 ) pe durata aplicării derogărilor temporare pentru instalația de destinație.

(4)  
Până la 31 decembrie 2014, toate transferurile către Bulgaria de deșeuri destinate recuperării enumerate la anexa III fac obiectul procedurii de notificare prealabilă și de acord preliminar scris în conformitate cu titlul II.

Prin derogare de la articolul 12, până la 31 decembrie 2009, autoritățile competente bulgare pot formula obiecții, în conformitate cu motivele prevăzute la articolul 11, împotriva transferurilor către Bulgaria, efectuate pentru recuperarea următoarelor deșeuri menționate la anexele III și IV:

B2070
B2080
B2100
B2120
Y46
Y47
A1010 și A1030 (numai liniuțele care se referă la arsenic și mercur)
A1060
A1140
A2010
A2020
A2030
A2040
A3030
A3040
A3070
A3120
A3130
A3160
A3170
A3180 [se aplică numai pentru naftaline policlorurate (PCN)]
A4010
A4050
A4060
A4070
A4090
AB030
AB070
AB120
AB130
AB150
AC060
AC070
AC080
AC150
AC160
AC260
AD150

▼M3

Acest termen poate fi prelungit până cel târziu la 31 decembrie 2012, în conformitate cu procedura de reglementare menționată la articolul 59a alineatul (2).

▼B

Prin derogare de la articolul 12, până la 31 decembrie 2009, autoritățile competente bulgare pot formula obiecții, pe baza motivelor prevăzute la articolul 11, împotriva transferurilor către Bulgaria de:

(a) 

următoarele deșeuri destinate recuperării, enumerate la anexa IV:

A2050
A3030
A3180, cu excepția naftalinelor policlorurate (PCN)
A3190
A4110
A4120
RB020

și de

(b) 

deșeuri destinate recuperării care nu sunt enumerate la anexele respective.

Prin derogare de la articolul 12, autoritățile competente bulgare se opun transferurilor de deșeuri destinate recuperării enumerate la anexele III și IV și transferurilor de deșeuri destinate recuperării care nu sunt enumerate la anexele respective într-o instalație care beneficiază de derogări temporare de la anumite dispoziții ale Directivei 96/61/CE sau Directivei 2001/80/CE în perioada în care instalației de destinație i se aplică derogarea temporară.

(5)  
Până la 31 decembrie 2015, toate transferurile către România de deșeuri destinate recuperării enumerate la anexa III fac obiectul procedurii de notificare prealabilă și de acord preliminar scris, în conformitate cu titlul II.

Prin derogare de la articolul 12, până la 31 decembrie 2011, autoritățile competente române pot formula obiecții, în conformitate cu motivele prevăzute la articolul 11, împotriva transferurilor către România pentru recuperarea următoarelor deșeuri enumerate la anexele III și IV:

B2070
B2100, cu excepția deșeurilor de alumină
B2120
B4030
Y46
Y47
A1010 și A1030 (numai liniuțele care se referă la arsenic, mercur și taliu)
A1060
A1140
2010
A2020
A2030
A3030
A3040
A3050
A3060
A3070
A3120
A3130
A3140
A3150
A3160
A3170
A3180 [se aplică numai pentru naftaline policlorurate (PCN)]
A4010
A4030
A4040
A4050
A4080
A4090
A4100
A4160
AA060
AB030
AB120
AC060
AC070
AC080
AC150
AC160
AC260
AC270
AD120
AD150

▼M3

Acest termen poate fi prelungit până cel târziu la 31 decembrie 2015, în conformitate cu procedura de reglementare menționată la articolul 59a alineatul (2).

▼B

Prin derogare de la articolul 12, până la 31 decembrie 2011, autoritățile competente române pot formula obiecții în conformitate cu motivele prevăzute la articolul 11, împotriva transferurilor către România de:

(a) 

următoarele deșeuri destinate recuperării, enumerate la anexa IV:

A2050
A3030
A3180, cu excepția naftalinelor policlorurate (PCN)
A3190
A4110
A4120
RB020

și de

(b) 

deșeuri destinate recuperării care nu sunt enumerate la aceste anexe.

▼M3

Acest termen poate fi prelungit până cel târziu la 31 decembrie 2015, în conformitate cu procedura de reglementare menționată la articolul 59a alineatul (2).

▼B

Prin derogare de la articolul 12, autoritățile competente române se opun transferurilor de deșeuri destinate recuperării enumerate la anexele III și IV și transferurilor de deșeuri destinate recuperării care nu sunt enumerate la aceste anexe într-o instalație care beneficiază de o derogare temporară de la anumite dispoziții ale Directivei 96/61/CE, Directivei 2000/76/CE sau Directivei 2001/80/CE în perioada în care instalației de destinație i se aplică derogarea temporară.

(6)  
Atunci când în prezentul articol se face trimitere la titlul II în ceea ce privește deșeurile enumerate la anexa III, articolul 3 alineatul (2), articolul 4 paragraful al doilea punctul 5 și articolele 6, 11, 22, 23, 24, 25 și 31 nu se aplică.

Articolul 64

Intrarea în vigoare și punerea în aplicare

(1)  

Prezentul regulament intră în vigoare în a treia zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică de la 12 iulie 2007.

(2)  
În cazul în care data aderării Bulgariei sau a României este ulterioară datei de aplicare prevăzute la alineatul (1), articolul 63 alineatele (4) și (5), prin derogare de la dispozițiile prezentului articol alineatul (1), se aplică de la data aderării.
(3)  
Sub rezerva acordului statelor membre în cauză, articolul 26 alineatul (4) se poate aplica înainte de 12 iulie 2007.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

▼M1
ANEXA IA

▼C1

Document de notificare pentru circulația/transferurile transfrontaliere de deșeuri