02006R0865 — RO — 27.02.2019 — 005.001


Acest document are doar scop informativ și nu produce efecte juridice. Instituțiile Uniunii nu își asumă răspunderea pentru conținutul său. Versiunile autentice ale actelor relevante, inclusiv preambulul acestora, sunt cele publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și disponibile pe site-ul EUR-Lex. Aceste texte oficiale pot fi consultate accesând linkurile integrate în prezentul document.

►B

REGULAMENTUL (CE) NR. 865/2006 AL COMISIEI

din 4 mai 2006

de stabilire a normelor de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 338/97 al Consiliului privind protecția speciilor faunei și florei sălbatice prin controlul comerțului cu acestea

(JO L 166 19.6.2006, p. 1)

Astfel cum a fost modificat prin:

 

 

Jurnalul Oficial

  NR.

Pagina

Data

►M1

REGULAMENTUL (CE) NR. 100/2008 AL COMISIEI din 4 februarie 2008

  L 31

3

5.2.2008

►M2

REGULAMENTUL (UE) NR. 791/2012 AL COMISIEI din 23 august 2012

  L 242

1

7.9.2012

►M3

REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 792/2012 AL COMISIEI din 23 august 2012

  L 242

13

7.9.2012

 M4

REGULAMENTUL (UE) NR. 1283/2013 AL COMISIEI din 10 decembrie 2013

  L 332

14

11.12.2013

 M5

REGULAMENTUL (UE) 2015/56 AL COMISIEI din 15 ianuarie 2015

  L 10

1

16.1.2015

►M6

REGULAMENTUL (UE) 2015/870 AL COMISIEI din 5 iunie 2015

  L 142

3

6.6.2015

►M7

REGULAMENTUL (UE) 2019/220 AL COMISIEI din 6 februarie 2019

  L 35

3

7.2.2019
▼B

REGULAMENTUL (CE) NR. 865/2006 AL COMISIEI

din 4 mai 2006

de stabilire a normelor de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 338/97 al Consiliului privind protecția speciilor faunei și florei sălbatice prin controlul comerțului cu acesteaCAPITOLUL I

DEFINIȚII

Articolul 1

Definiții

În sensul prezentului regulament și în completarea definițiilor prevăzute la articolul 2 din Regulamentul (CE) nr. 338/97, se aplică următoarele definiții:

▼M6

1. „data achiziției” înseamnă data la care un exemplar a fost prelevat din natură, s-a născut în captivitate sau a fost reprodus artificial sau, dacă această dată este necunoscută, prima dată care poate fi dovedită la care o persoană se afla în posesia exemplarului respectiv;

▼B

2. „descendenți din a doua generație (F2)” și „din generațiile ulterioare (F3, F4 etc.)” înseamnă exemplare produse într-un mediu controlat, ai căror părinți au fost, de asemenea, produși în mediu controlat, spre deosebire de exemplarele produse într-un mediu controlat din părinți dintre care cel puțin unul a fost conceput în natură sau prelevat din natură [descendent din prima generație (F1)];

3. „animale de reproducere” înseamnă totalitatea animalelor dintr-o unitate de creștere a animalelor care sunt utilizate pentru reproducere;

4. „mediu controlat” înseamnă un mediu manipulat pentru producerea de animale dintr-o anumită specie, care implică bariere fizice pentru a împiedica introducerea sau ieșirea de animale, ouă sau gameți ai acestei specii și ale cărui caracteristici generale pot cuprinde, fără ca lista să fie exhaustivă, adăposturi artificiale, evacuarea deșeurilor, asistență sanitară, protecție împotriva animalelor de pradă și hrană furnizată artificial;

▼M2

4a. „material parental de cultură” înseamnă ansamblul plantelor cultivate în condiții controlate, care sunt folosite pentru reproducere și care, într-un mod considerat satisfăcător de autoritatea de gestionare competentă cu consultarea unei autorități științifice competente din statul membru în cauză, trebuie:

(i) să fi fost stabilite în conformitate cu dispozițiile CITES și ale legislațiilor naționale relevante, astfel încât să nu afecteze supraviețuirea speciilor în natură; și

(ii) să fi fost menținute în cantități suficiente pentru înmulțire, astfel încât să minimizeze sau să elimine nevoia de noi prelevări din natură, astfel de prelevări având loc numai în mod excepțional și în limitele cantității necesare pentru a menține vigoarea și productivitatea materialului parental de cultură;

4b. „trofeu de vânătoare” înseamnă un animal întreg sau o parte ori un produs dintr-un animal ușor de identificat, indicat în orice permis sau certificat însoțitor CITES, care îndeplinește următoarele condiții:

(i) este crud, prelucrat sau elaborat;

(ii) a fost obținut de vânător în mod legal, prin vânătoare, pentru uzul personal al vânătorului;

(iii) este importat, exportat sau reexportat de către vânător sau în numele acestuia, în cadrul unui transfer din țara sa de origine, în ultimă instanță către statul în care vânătorul își are reședința obișnuită;

▼B

5. „persoană care are în mod normal reședința în Comunitate” înseamnă o persoană care locuiește în Comunitate cel puțin 185 de zile în fiecare an calendaristic datorită unor obligații profesionale sau, în cazul unei persoane care nu are obligații profesionale, datorită unor obligații personale care atestă o relație strânsă între aceasta și locul în care locuiește;

▼M6

6. „expoziție itinerantă” înseamnă o colecție de eșantioane, un circ, o menajerie, o expoziție de plante, o orchestră sau o expoziție muzeală care este utilizat(ă) pentru expunere publică comercială;

▼M1

7. „certificate pentru tranzacții specifice” înseamnă certificatele eliberate în conformitate cu articolul 48 care sunt valabile numai pentru una sau mai multe tranzacții specificate;

▼B

8. „certificate pentru exemplare specifice” înseamnă certificatele eliberate în conformitate cu articolul 48, altele decât certificatele pentru tranzacții specifice;

▼M1

9. „colecție de eșantioane” înseamnă o colecție de specimene moarte, a părților și a derivatelor acestora dobândite în mod legal, care sunt transportate dintr-o țară în alta în scopul prezentării;

10. „specimenul preconvenție” înseamnă un specimen dobândit înainte de data la care specia vizată a fost inclusă pentru prima oară în anexele la convenție.

▼BCAPITOLUL II

FORMULARE ȘI CERINȚE TEHNICE

▼M3 —————

▼B

Articolul 4

Completarea formularelor

▼M2

(1)  Formularele menționate la articolul 2 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 792/2012 ( 1 ) sunt dactilografiate.

▼M6

Cu toate acestea, cererile pentru permise de import și de export, pentru certificate de reexport, pentru certificatele prevăzute la articolul 5 alineatul (2) litera (b), la articolul 5 alineatele (3) și (4), la articolul 8 alineatul (3) și la articolul 9 alineatul (2) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 338/97, pentru certificate de proprietate personală, pentru certificate pentru colecții de eșantioane, pentru certificate pentru instrumente muzicale și pentru certificate de expoziție itinerantă, precum și pentru notificări de import, formulare complementare și etichete pot fi completate și de mână, cu condiția ca scrierea să se facă în mod lizibil, cu cerneală și cu litere majuscule de tipar.

▼M2

(2)  Formularele nr. 1-4 din anexa I prevăzute în Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 792/2012, formularele nr. 1 și 2 din anexa II prevăzute în Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 792/2012, formularele nr. 1 și 2 din anexa III prevăzute în Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 792/2012, formularele nr. 1 și 2 din anexa V prevăzute în Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 792/2012, formularele complementare menționate la articolul 2 alineatul (4) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 792/2012 și etichetele menționate la articolul 2 alineatul (6) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 792/2012 nu trebuie să conțină ștersături sau modificări, cu excepția cazului în care acestea sunt autentificate prin ștampila și semnătura autorității de gestionare emitente. În cazul notificărilor de import menționate la articolul 2 alineatul (2) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 792/2012 și în cazul formularelor complementare menționate la articolul 2 alineatul (4) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 792/2012, ștersăturile sau modificările pot fi autentificate, de asemenea, prin ștampila și semnătura biroului vamal de intrare.

▼B

Articolul 5

Conținutul permiselor, al certificatelor și al cererilor de eliberare a acestor documente

Informațiile și referințele din permise și certificate, precum și din cererile de eliberare a acestor documente, îndeplinesc următoarele cerințe:

1. descrierea exemplarelor trebuie să includă, atunci când se prevede astfel, unul dintre codurile conținute în anexa VII;

2. pentru indicarea unităților de cantitate și de masă netă, trebuie utilizate cele din anexa VII;

3. taxonul din care fac parte exemplarele trebuie să fie indicat la nivel de specie, cu excepția cazurilor în care specia este diferențiată la nivel de subspecie în conformitate cu anexele la Regulamentul (CE) nr. 338/97 sau Conferința părților la convenție a decis că este suficientă diferențierea la un nivel taxonomic superior;

4. referințele standard pentru nomenclatură cuprinse în anexa VIII la prezentul regulament trebuie utilizate pentru a indica denumirile științifice ale taxonilor;

5. după caz, trebuie indicat obiectul tranzacției, cu ajutorul unuia dintre codurile de la punctul 1 din anexa IX la prezentul regulament;

6. originea exemplarelor trebuie indicată cu ajutorul unuia dintre codurile de la punctul 2 din anexa IX la prezentul regulament.

Atunci când utilizarea codurilor menționate la punctul 6 este supusă respectării criteriilor definite de Regulamentul (CE) nr. 338/97 sau de prezentul regulament, acestea trebuie să respecte criteriile respective.

▼M1

Articolul 5a

Conținutul specific al permiselor, al certificatelor și al cererilor privind specimenele vegetale

▼M2

În cazul exemplarelor de plante care încetează să îndeplinească condițiile pentru a beneficia de o derogare de la dispozițiile convenției sau de la Regulamentul (CE) nr. 338/97, în conformitate cu „Mențiunile privind interpretarea anexelor A, B, C și D” din anexa la respectivul regulament, în cadrul căreia acestea au fost exportate și importate în mod legal, țara care urmează a fi indicată în rubrica 15 a formularelor din anexele I și III prevăzute în Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 792/2012, în rubrica 4 a formularelor din anexa II prevăzute în Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 792/2012 și în rubrica 10 a formularelor din anexa V prevăzute în Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 792/2012 poate fi țara în care exemplarele au încetat să mai îndeplinească condițiile pentru a beneficia de derogare.

▼M1

În aceste cazuri, rubrica rezervată „condițiilor speciale” din certificat sau din permis include declarația „Importat legal în conformitate cu dispozițiile CITES” și precizează derogarea la care se face referire.

▼M7

Articolul 5b

Conținutul specific al permiselor și certificatelor pentru rinoceri vii și elefanți vii

Permisele și certificatele eliberate în temeiul articolului 4 sau al articolului 5 din Regulamentul (CE) nr. 338/97 pentru importul sau reexportul de rinoceri vii sau de elefanți vii proveniți din populațiile incluse în anexa B la regulamentul respectiv includ o condiție conform căreia cornul sau fildeșul de la aceste animale sau de la descendenții lor nu pot face obiectul schimburilor comerciale sau al activităților comerciale în interiorul Uniunii. În plus, rinocerii vii sau elefanții vii proveniți din aceste populații nu fac obiectul vânătorii de trofee în afara arealului lor istoric.

▼M2

Articolul 6

Anexe la formulare

(1)  În cazul în care o anexă atașată la unul dintre formularele menționate la articolul 2 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 792/2012 face parte integrantă din formularul respectiv, acest lucru și numărul de pagini al anexei se indică în mod clar pe permisul sau certificatul în cauză, iar pe fiecare pagină a anexei se menționează următoarele:

(a) numărul permisului sau al certificatului și data eliberării;

(b) semnătura și ștampila sau sigiliul autorității de gestionare care a eliberat permisul sau certificatul.

(2)  Atunci când formularele menționate la articolul 2 alineatul (1) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 792/2012 sunt utilizate pentru expediția mai multor specii, se atașează o anexă care, pe lângă informațiile cerute în temeiul prezentului articol alineatul (1), include, pentru fiecare specie din expediție, rubricile 8-22 din formularul în cauză, precum și spațiile prevăzute la rubrica 27 pentru „cantitatea/masa netă efectiv importată sau (re)exportată” și, după caz, „numărul de animale moarte la sosire”.

(3)  Atunci când formularele menționate la articolul 2 alineatul (3) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 792/2012 sunt utilizate pentru mai multe specii, se atașează o anexă care, pe lângă informațiile cerute în temeiul prezentului articol alineatul (1), include, pentru fiecare specie, rubricile 8-18 din formularul în cauză.

(4)  Atunci când formularele menționate la articolul 2 alineatul (5) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 792/2012 sunt utilizate pentru mai multe specii, se atașează o anexă care, pe lângă informațiile cerute în temeiul prezentului articol alineatul (1), include, pentru fiecare specie, rubricile 4-18 din formularul în cauză.

▼B

Articolul 7

Permise și certificate eliberate de țări terțe

(1)  Articolul 4 alineatele (1) și (2), articolul 5 alineatele (3), (4) și (5) și articolul 6 se aplică în cazul deciziilor privind acceptabilitatea permiselor și a certificatelor eliberate de țări terțe pentru exemplare care urmează să fie introduse în Comunitate.

(2)  Atunci când permisele și certificatele menționate la alineatul (1) se referă la exemplare din specii care fac obiectul unor cote de export stabilite voluntar sau atribuite de Conferința părților la convenție, acestea sunt acceptate numai în cazul în care menționează numărul total de exemplare deja exportate în cursul anului curent, inclusiv cele care intră sub incidența permisului în cauză, precum și cota pentru specia respectivă.

(3)  Certificatele de reexport eliberate de țări terțe sunt acceptate numai în cazul în care menționează țara de origine, numărul și data de eliberare a permisului de export corespunzător, precum și, după caz, țara ultimului reexport, numărul și data de eliberare a certificatului de reexport corespunzător, sau în cazul în care conțin o justificare satisfăcătoare pentru omiterea acestor informații.

▼M1

(4)  Permisele și certificatele eliberate de către țările terțe având codul de origine „O” se acceptă doar dacă includ specimene care sunt conforme definiției specimenului preconvenție stabilit la articolul 1 alineatul (10) și includ data achiziției specimenului sau o declarație care să ateste că specimenele au fost dobândite înaintea unei anumite date.

▼M2

(5)  Permisele de export și certificatele de reexport sunt vizate, menționându-se cantitatea, cu semnătură și ștampilă, de un funcționar din țara exportatoare sau reexportatoare în spațiul rezervat vizei de export din document. Dacă documentul de export nu a fost vizat la data exportului, autoritatea de gestionare a țării importatoare trebuie să ia legătura cu autoritatea de gestionare a țării exportatoare, ținând cont de orice document sau circumstanță atenuantă, pentru a stabili dacă documentul este admisibil.

▼M6

(6)  Permisele de export și certificatele de reexport eliberate de țări terțe sunt acceptate numai dacă autoritatea competentă din țara terță în cauză furnizează, în cazul în care i se solicită acest lucru, informații satisfăcătoare cu privire la faptul că exemplarele au fost obținute în conformitate cu legislația privind protecția speciilor în cauză.

▼BCAPITOLUL III

ELIBERAREA, UTILIZAREA ȘI VALABILITATEA DOCUMENTELOR

Articolul 8

Eliberarea și utilizarea documentelor

▼M2

(1)  Documentele sunt eliberate și utilizate în conformitate cu dispozițiile și condițiile definite de prezentul regulament și de Regulamentul (CE) nr. 338/97, în special la articolul 11 alineatele (1)-(4) din regulamentul respectiv. Permisele și certificatele se pot elibera în formă tipărită sau electronică.

▼B

Pentru a asigura conformitatea cu regulamentele menționate anterior și cu dispozițiile dreptului intern adoptate pentru punerea în aplicare a acestora, autoritatea de gestionare emitentă poate impune dispoziții, condiții și cerințe, care trebuie indicate în documentele respective.

(2)  Documentele sunt utilizate fără a aduce atingere celorlalte formalități privind circulația mărfurilor în cadrul Comunității, introducerea de mărfuri în Comunitate sau exportul sau reexportul acestora, sau eliberarea documentelor utilizate pentru astfel de formalități.

(3)  Autoritățile de gestionare decid cu privire la eliberarea permiselor și a certificatelor în termen de o lună de la data depunerii unei cereri complete.

Cu toate acestea, atunci când autoritatea de gestionare emitentă consultă terți, o astfel de decizie poate fi luată numai după încheierea corespunzătoare a acestei consultări. Solicitanții sunt informați cu privire la întârzierile importante în analizarea cererilor lor.

▼M6

Articolul 9

Expediții de exemplare

Fără a aduce atingere articolelor 31, 38, 44b, 44i și 44p, se eliberează un permis de import, o notificare de import, un permis de export sau un certificat de reexport separat(ă) pentru fiecare expediție de exemplare transportate împreună și care fac parte dintr-o singură încărcătură.

Articolul 10

Valabilitatea permiselor de import și de export, a certificatelor de reexport, a certificatelor de expoziție itinerantă, a certificatelor de proprietate personală, a certificatelor pentru colecțiile de eșantioane și a certificatelor pentru instrumentele muzicale

▼B

(1)  Perioada de valabilitate a permiselor de import eliberate în conformitate cu articolele 20 și 21 nu poate depăși douăsprezece luni. Cu toate acestea, un permis de import nu este valabil în absența unui document valabil corespunzător eliberat de țara de export sau de reexport.

▼M1

În ceea ce privește caviarul de la specii de sturion (Acipenseriformes spp.) din rezervele comune care fac obiectul contingentelor de export, care este acoperit de un permis de export, permisele de import menționate la primul paragraf încetează să mai fie valabile după ultima zi de valabilitate la sfârșitul fiecărui an contingentar în care caviarul a fost recoltat și prelucrat sau ultima zi a perioadei de 12 luni menționate la primul paragraf, oricare dintre aceste date este prima.

În ceea ce privește caviarul de la specii de sturion (Acipenseriformes spp.) care este acoperit de un certificat de reexport, permisele de import menționate la primul paragraf încetează să mai fie valabile după ultima zi a perioadei de 18 luni de la data emiterii permisului original pertinent sau ultima zi a perioadei de 12 luni menționate la primul paragraf, oricare dintre aceste date este prima.

▼B

(2)  Perioada de valabilitate a permiselor de export și a certificatelor de reexport eliberate în conformitate cu articolul 26 nu poate depăși șase luni.

▼M1

În ceea ce privește caviarul de la specii de sturion (Acipenseriformes spp.) din rezervele comune care fac obiectul contingentelor de export, permisele de import menționate la primul paragraf încetează să mai fie valabile după ultima zi de valabilitate la sfârșitul fiecărui an contingentar în care caviarul a fost recoltat și prelucrat sau ultima zi a perioadei de 6 luni menționată la primul paragraf, oricare dintre aceste date este prima.

În ceea ce privește caviarul de la specii de sturion (Acipenseriformes spp.) certificatele de reexport menționate la primul paragraf încetează să mai fie valabile după ultima zi a perioadei de 18 luni de la data emiterii permisului original pertinent sau ultima zi a perioadei de 6 luni menționată la primul paragraf, oricare dintre aceste date este prima.

(2a)  În sensul alineatului (1) al doilea paragraf și al alineatului (2) al doilea paragraf, anul contingentar este cel aprobat de Conferința părților la convenție.

▼M6

(3)  Perioada de valabilitate a certificatelor de expoziție itinerantă, a certificatelor de proprietate personală și a certificatelor pentru instrumente muzicale eliberate în conformitate cu articolele 30, 37 și, respectiv, 44h nu poate depăși trei ani.

▼M1

(3a)  Perioada de valabilitate a certificatelor de colectare a eșantioanelor de probe eliberate în conformitate cu articolul 44a nu depășește 6 luni. Data de expirare a unui certificat pentru colecțiile de eșantioane nu trebuie să fie ulterioară celei din carnetul ATA care îl însoțește.

▼M1

(4)  După expirarea lor, permisele și certificatele menționate la alineatele (1), (2), (3) și (3a) sunt considerate nule.

▼M6

(5)  Certificatele de expoziție itinerantă, certificatele de proprietate personală sau certificatele pentru instrumente muzicale își pierd valabilitatea în cazul în care exemplarul este vândut, pierdut, distrus sau furat, în cazul în care proprietatea asupra exemplarului este transferată într-un alt mod sau, pentru un exemplar viu, în cazul în care a murit, a scăpat sau a fost lăsat liber în natură.

(6)  Fără nicio întârziere nejustificată, titularul returnează autorității de gestionare emitente originalul și toate copiile oricărui permis de import, permis de export, certificat de reexport, certificat de expoziție itinerantă, de proprietate personală, certificat pentru colecții de eșantioane sau certificat pentru instrumente muzicale care a expirat, nu este utilizat sau nu mai este valabil.

▼B

Articolul 11

Valabilitatea permiselor de import utilizate și a certificatelor menționate la articolele 47, 48, 49, 60 și 63

(1)  Exemplarele pentru titular ale permiselor de import utilizate își pierd valabilitatea în următoarele cazuri:

(a) atunci când exemplarele vii la care se referă au murit;

(b) atunci când animalele vii la care se referă au scăpat sau au fost lăsate libere în natură;

▼M6

(c) atunci când exemplarele la care se referă au fost pierdute, distruse sau furate;

▼B

(d) atunci când oricare dintre informațiile introduse la rubricile 3, 6 sau 8 nu mai reflectă situația actuală.

(2)  Certificatele menționate la articolele 47, 48, 49 și 63 își pierd valabilitatea în următoarele cazuri:

(a) atunci când exemplarele vii la care se referă au murit;

(b) atunci când animalele vii la care se referă au scăpat sau au fost lăsate libere în natură;

▼M6

(c) atunci când exemplarele la care se referă au fost pierdute, distruse sau furate;

▼B

(d) atunci când oricare dintre informațiile introduse la rubricile 2 și 4 nu mai reflectă situația actuală;

▼M1

(e) când orice condiție specială specificată în rubrica 20 nu mai este îndeplinită.

▼M2

(3)  Certificatele eliberate în conformitate cu articolele 48 și 63 sunt valabile numai pentru tranzacții specifice, cu excepția cazului în care exemplarele care fac obiectul acestor certificate sunt marcate în mod unic și permanent sau, în cazul exemplarelor moarte care nu pot fi marcate, sunt identificate prin alte mijloace.

▼B

Autoritatea de gestionare a statului membru în care este află exemplarul poate, de asemenea, prin consultare cu autoritatea științifică relevantă, să decidă eliberarea unor certificate pentru tranzacții specifice, atunci când se consideră că există și alți factori privind conservarea speciilor care se opun eliberării unui certificat specific exemplarului.

▼M1

Când este eliberat un certificat pentru tranzacții specifice în scopul permiterii unor tranzacții, acesta este valabil doar în interiorul teritoriului statului emitent. Când certificatele pentru tranzacții specifice sunt utilizate într-un stat membru, altul decât statul membru emitent, acestea vor fi eliberate pentru o singură tranzacție și valabilitatea lor va fi limitată la acea tranzacție. La rubrica 20 trebuie indicat dacă certificatul este eliberat pentru una sau mai multe tranzacții, precum și statul membru sau statele membre pe teritoriul cărora acesta este valabil.

▼B

(4)  Certificatele menționate la articolul 48 alineatul (1) litera (d) și la articolul 60 își pierd valabilitatea atunci când informațiile introduse la rubrica 1 nu mai reflectă situația actuală.

▼M1

(5)  Documentele care nu mai sunt valabile în conformitate cu prezentul articol trebuie returnate, fără nicio întârziere nejustificată, autorității de gestionare emitente care, după caz, poate elibera un certificat care reflectă modificările cerute în conformitate cu articolul 51.

▼B

Articolul 12

Documente anulate, pierdute, furate, distruse sau expirate

(1)  Atunci când se emite un permis sau un certificat pentru a înlocui un document anulat, pierdut, furat, distrus sau care, în cazul unui permis sau al unui certificat de reexport, a expirat, se indică numărul documentului înlocuit și motivul înlocuirii sale în rubrica rezervată pentru „condiții speciale”.

(2)  Atunci când un permis de export sau un certificat de reexport este anulat, pierdut, furat sau distrus, autoritatea de gestionare emitentă informează autoritatea de gestionare din țara de destinație cu privire la aceasta, precum și secretariatul convenției.

Articolul 13

Depunerea cererilor de eliberare a documentelor de import și de (re)export și atribuirea unui regim vamal

(1)  Luând în considerare dispozițiile articolului 8 alineatul (3), permisele de import, permisele de export și certificatele de reexport trebuie solicitate în timp util pentru a permite eliberarea acestora înainte de introducerea exemplarelor în Comunitate sau înainte de exportul sau reexportul acestora în afara Comunității.

(2)  Atribuirea unui regim vamal exemplarelor este autorizată numai după prezentarea documentelor necesare.

Articolul 14

Valabilitatea documentelor din țări terțe

În cazul introducerii de exemplare în Comunitate, documentele solicitate țărilor terțe sunt considerate valabile numai în cazul în care au fost eliberate pentru exportul sau reexportul din țara respectivă și utilizate în acest scop înainte de ultima lor zi de valabilitate și sunt folosite pentru introducerea de exemplare în Comunitate nu mai târziu de șase luni de la data eliberării.

▼M6

Cu toate acestea, certificatele de origine pentru exemplarele din speciile enumerate în anexa C la Regulamentul (CE) nr. 338/97 pot fi utilizate pentru introducerea de exemplare în Uniune pe parcursul unei perioade de douăsprezece luni de la data eliberării, iar certificatele de expoziție itinerantă, certificatele de proprietate și certificatele pentru instrumente muzicale pot fi utilizate pentru introducerea de exemplare în Uniune și în scopul depunerii de cereri pentru certificatele corespunzătoare în conformitate cu articolele 30, 37 și 44h din prezentul regulament pe parcursul unei perioade de trei ani de la data eliberării.

▼B

Articolul 15

Eliberarea retroactivă a anumitor documente

(1)  Prin derogare de la articolul 13 alineatul (1) și de la articolul 14 din prezentul regulament și cu condiția ca importatorul sau (re)exportatorul să informeze autoritatea de gestionare competentă la sosirea sau înainte de plecarea expediției cu privire la motivele pentru care documentele solicitate nu sunt disponibile, documentele privind exemplarele din speciile incluse în anexa B sau C la Regulamentul (CE) nr. 338/97, precum și exemplarele din speciile incluse în anexa A la regulamentul respectiv și menționate la articolul 4 alineatul (5), pot fi eliberate retroactiv în mod excepțional.

(2)  Derogarea prevăzută la alineatul (1) se aplică în cazul în care autoritatea de gestionare competentă a statului membru, prin consultare cu autoritățile competente ale unei țări terțe, după caz, se declară convinsă că neregulile care au survenit nu pot fi atribuite importatorului sau (re)exportatorului și că importul sau (re)exportul exemplarelor respective este, de altfel, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 338/97, cu convenția și cu legislația relevantă a țării terțe.

▼M1

În cazul specimenelor importate sau (re)exportate, precum obiectele personale sau cele de uz casnic, sub rezerva dispozițiilor capitolului XIV, sau în ceea ce privește animalele vii aparținând persoanelor private care sunt dobândite în mod legal și ținute în scopuri personale necomerciale, derogarea prevăzută la alineatul (1) se aplică, de asemenea, în cazul în care autoritatea competentă a statului membru, în colaborare cu autoritatea responsabilă de aplicarea legii, este mulțumită că există dovada comiterii involuntare a unei erori și inexistența intenției de înșelătorie și că importul sau reexportul specimenelor în cauză este conform cu Regulamentul (CE) nr. 338/97, cu convenția și cu legislația relevantă a unei țări terțe.

▼B

(3)  Documentele eliberate în temeiul alineatului (1) indică în mod clar faptul că au fost eliberate retroactiv, precum și motivele acestei eliberări.

În cazul permiselor de import comunitare, al permiselor de export comunitare și al certificatelor de reexport comunitare, această informație este precizată la rubrica 23.

▼M2

(3a)  În cazul animalelor vii aparținând persoanelor private, care sunt dobândite în mod legal și deținute în scopuri personale necomerciale, pentru care se eliberează un permis de import în conformitate cu alineatul (2) al doilea paragraf, activitățile comerciale, în sensul articolului 8 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 338/97, sunt interzise pentru o durată de 2 ani de la data emiterii permisului, iar în această perioadă nu se acordă nicio derogare pentru exemplarele din speciile incluse în anexa A, în conformitate cu dispozițiile articolului 8 alineatul (3) din regulamentul menționat.

În cazul permiselor de import eliberate în conformitate cu alineatul (2) al doilea paragraf pentru respectivele animale vii aparținând persoanelor private și pentru exemplarele din speciile incluse în anexa A la Regulamentul (CE) nr. 338/97 și menționate la articolul 4 alineatul (5) litera (b) din respectivul regulament, rubrica 23 va conține mențiunea: „prin derogare de la articolul 8 alineatul (3) sau (5) din Regulamentul (CE) nr. 338/97, activitățile comerciale prevăzute la articolul 8 alineatul (1) din respectivul regulament sunt interzise pentru o perioadă de minimum 2 ani de la data emiterii prezentului permis”.

▼B

(4)  Secretariatul convenției este informat cu privire la permisele de export și certificatele de reexport eliberate în conformitate cu alineatele (1), (2) și (3).

Articolul 16

Exemplare aflate în tranzit prin Comunitate

Articolele 14 și 15 din prezentul regulament se aplică, mutatis mutandis, exemplarelor din speciile incluse în anexele A și B la Regulamentul (CE) nr. 338/97 care se află în tranzit prin Comunitate, cu condiția ca acest tranzit să se desfășoare, de altfel, în conformitate cu regulamentul respectiv.

Articolul 17

Certificate fitosanitare

(1)  În cazul plantelor înmulțite artificial din speciile incluse în anexele B și C la Regulamentul (CE) nr. 338/97 și al hibrizilor înmulțiți artificial, produși din specii care nu au făcut obiectul adnotărilor, incluse în anexa A la regulamentul menționat anterior, se aplică următoarele dispoziții:

(a) statele membre pot decide eliberarea unui certificat fitosanitar în locul permisului de export;

(b) în locul unui permis de export se acceptă certificatele fitosanitare eliberate de țări terțe.

(2)  Atunci când se eliberează un certificat fitosanitar menționat la alineatul (1), acesta include denumirea științifică la nivelul speciei sau, în cazul în care acest lucru nu este posibil pentru taxonii grupați pe familii în anexele la Regulamentul (CE) nr. 338/97, la nivel generic.

Cu toate acestea, orhideele și cactușii înmulțiți artificial, incluși în anexa B la Regulamentul (CE) nr. 338/97, pot fi menționați ca atare.

Certificatele fitosanitare conțin, de asemenea, tipul și cantitatea exemplarelor și poartă o ștampilă, un sigiliu sau orice altă indicație specifică, menționând că „exemplarele au fost înmulțite artificial, conform definiției date de CITES”.

Articolul 18

Proceduri simplificate pentru anumite tranzacții comerciale privind probe biologice

(1)  În cazul în care comerțul nu are nici un impact asupra conservării speciilor în cauză sau are numai un impact neglijabil, se pot utiliza proceduri simplificate pe baza unor permise și certificate eliberate în prealabil pentru probele biologice de tipul și dimensiunea precizate în anexa XI, atunci când acestea sunt solicitate de urgență pentru a fi utilizate în modul indicat în anexa respectivă și cu condiția îndeplinirii următoarelor condiții:

(a) fiecare stat membru trebuie să deschidă și să actualizeze un registru cu persoanele și organismele care pot beneficia de procedurile simplificate, denumite în continuare „persoane și organisme înregistrate”, precum și cu speciile pe care le pot comercializa acestea în temeiul procedurilor respective, și trebuie să se asigure că registrul este revizuit de autoritatea de gestionare la fiecare cinci ani;

(b) statele membre trebuie să furnizeze persoanelor și organismelor înregistrate permise și certificate completate parțial;

(c) statele membre trebuie să autorizeze persoanele sau organismele înregistrate să introducă informații specifice în permis sau în certificat, pe recto, atunci când autoritatea de gestionare a statului membru respectiv a prevăzut următoarele elemente la rubrica 23, într-un spațiu echivalent sau într-o anexă la permis sau la certificat:

(i) o listă cu rubricile pe care persoanele sau organismele înregistrate sunt autorizate să le completeze pentru fiecare expediție;

(ii) un spațiu pentru semnătura persoanei care a completat documentul.

În cazul în care lista menționată la litera (c) punctul (i) conține denumiri științifice, autoritatea de gestionare include un inventar al speciilor aprobate în permis sau în certificat, pe recto, sau într-o anexă atașată.

(2)  Persoanele și organismele pot fi introduse în registru pentru o anumită specie numai după ce o autoritate științifică relevantă și-a exprimat avizul, în conformitate cu articolul 4 alineatul (1) litera (a), articolul 4 alineatul (2) litera (a), articolul 5 alineatul (2) litera (a) și articolul 5 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 338/97, conform căruia tranzacțiile multiple care implică probele biologice enumerate în anexa XI la prezentul regulament nu urmează să aibă un efect dăunător asupra statutului de conservare a speciei în cauză.

(3)  Containerul în care se expediază probele biologice menționate la alineatul (1) poarte o etichetă cu mențiunea „Muestras biológicas CITES”, „CITES Biological Samples” sau „Échantillons biologiques CITES”, precum și numărul documentului eliberat în conformitate cu convenția.

Articolul 19

Proceduri simplificate pentru exportul sau reexportul exemplarelor moarte

(1)  În cazul exportului sau reexportului de exemplare moarte din speciile enumerate în anexele B și C la Regulamentul (CE) nr. 338/97, inclusiv de părți sau produse obținute din acestea, statele membre pot prevedea proceduri simplificate pe baza unor permise de export sau certificate de reexport eliberate în prealabil, cu condiția îndeplinirii următoarelor condiții:

(a) o autoritate științifică relevantă trebuie să indice că acest export sau reexport nu va avea nici un efect negativ asupra conservării speciei în cauză;

(b) fiecare stat membru trebuie să deschidă și să actualizeze un registru cu persoanele și organismele care pot beneficia de procedurile simplificate, denumite în continuare „persoane și organisme înregistrate”, precum și cu speciile pe care le pot comercializa acestea în temeiul procedurilor respective, și trebuie să se asigure că registrul este revizuit de autoritatea de gestionare la fiecare cinci ani;

(c) statele membre trebuie să furnizeze persoanelor și organismelor înregistrate permise de export și certificate de reexport completate parțial;

(d) statele membre trebuie să autorizeze persoanele sau organismele înregistrate să introducă informații specifice la rubricile 3, 5, 8 și 9 sau 10 din permis sau certificat, cu condiția respectării următoarelor cerințe:

(i) permisul sau certificatul completat se semnează la rubrica 23;

(ii) se trimite de îndată un exemplar al permisului sau al certificatului autorității de gestionare emitente;

(iii) se ține un registru care este prezentat autorității de gestionare competente la cerere și care conține informații detaliate privind exemplarele vândute (inclusiv denumirea speciei, tipul de exemplar, originea exemplarului), datele privind vânzarea și denumirile și adresele persoanelor cărora le-au fost vândute.

(2)  Exportul sau reexportul menționat la alineatul (1) trebuie să fie, de altfel, în conformitate cu articolul 5 alineatele (4) și (5) din Regulamentul (CE) nr. 338/97.CAPITOLUL IV

PERMISELE DE IMPORT

Articolul 20

Cereri

(1)  Solicitantul unui permis de import completează, după caz, rubricile 1, 3-6 și 8-23 din formularul de cerere și rubricile 1, 3, 4, 5 și 8-22 din original și din toate copiile. Cu toate acestea, statele membre pot hotărî că este suficient să se completeze un singur formular de cerere, iar în acest caz cererea se poate referi la mai multe expediții.

(2)  Formularul completat în mod corespunzător se depune la autoritatea de gestionare din statul membru de destinație, conține informațiile solicitate și este însoțit de documentele justificative pe care autoritatea de gestionare le consideră necesare pentru a-i permite să stabilească dacă, în temeiul articolului 4 din Regulamentul (CE) nr. 338/97, este necesar să se elibereze un permis.

Omisiunea de informații din cerere trebuie justificată.

(3)  Atunci când o cerere se referă la un permis de import privind exemplarele pentru care o cerere similară a fost respinsă anterior, solicitantul informează autoritatea de gestionare cu privire la aceasta.

(4)  Pentru permisele de import privind exemplarele menționate la articolul 64 alineatul (1) literele (a)-(f), solicitantul trebuie să demonstreze autorității de gestionare că au fost îndeplinite cerințele privind marcarea prevăzute la articolul 66.

▼M1

Articolul 20a

Respingerea cererilor pentru permisele de import

Statele membre resping cererile de permise pentru import privind caviarul și carnea de la specii de sturion (Acipenseriformes spp.) din rezervele comune, cu excepția cazului în care contingentele de export au fost stabilite pentru specii în conformitate cu procedura aprobată de Conferința părților la convenție.

▼B

Articolul 21

Permise de import eliberate pentru exemplare din speciile incluse în apendicele I la convenție și enumerate în anexa A la Regulamentul (CE) nr. 338/97

În cazul unui permis de import eliberat pentru exemplare din speciile incluse în apendicele I la convenție și enumerate în anexa A la Regulamentul (CE) nr. 338/97, exemplarul pentru țara exportatoare sau reexportatoare poate fi returnat solicitantului în vederea prezentării către autoritatea de gestionare din țara exportatoare sau reexportatoare, în sensul eliberării unui permis de export sau a unui certificat de reexport. În conformitate cu articolul 4 alineatul (1) litera (b) punctul (ii) din acest regulament, originalul permisului de import este reținut până la prezentarea permisului de export sau a certificatului de reexport corespunzător.

În cazul în care exemplarul pentru țara exportatoare sau reexportatoare nu este returnat solicitantului, acesta primește o declarație scrisă prin care se indică faptul că se va elibera un permis de import și în ce condiții.

Articolul 22

Documente pe care importatorul trebuie să le predea biroului vamal

Fără a aduce atingere dispozițiilor articolului 53, importatorul sau reprezentantul autorizat al acestuia depune toate documentele menționate în continuare la biroul vamal de la frontiera de intrare în Comunitate, desemnat în conformitate cu articolul 12 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 338/97:

1. permisul de import în original (formularul nr. 1);

2. „exemplarul pentru titular” (formularul nr. 2);

3. în cazul în care se specifică în permisul de import, orice document din țara exportatoare sau reexportatoare.

După caz, importatorul sau reprezentantul autorizat al acestuia indică la rubrica 26 numărul conosamentului sau al scrisorii de transport aerian.

Articolul 23

Tratarea de către biroul vamal

După completarea rubricii 27 din originalul permisului de import (formularul nr. 1) și din „exemplarul pentru titular” (formularul nr. 2), biroul vamal menționat la articolul 22 sau, după caz, la articolul 53 alineatul (1) returnează exemplarul importatorului sau reprezentantului autorizat al acestuia.

Originalul permisului de import (formularul nr. 1) și orice document din țara exportatoare sau reexportatoare sunt înaintate în conformitate cu articolul 45.CAPITOLUL V

NOTIFICĂRILE DE IMPORT

Articolul 24

Documente pe care importatorul trebuie să le predea biroului vamal

(1)  Importatorul sau reprezentantul autorizat al acestuia completează, după caz, rubricile 1-13 din originalul notificării de import (formularul nr. 1) și din „exemplarul pentru importator” (formularul nr. 2) și, fără a aduce atingere articolului 25, le depune, după caz, împreună cu documentele din țara exportatoare sau reexportatoare, la biroul vamal de la frontiera de intrare în Comunitate, desemnat în conformitate cu articolul 12 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 338/97.

(2)  În cazul notificărilor de import care se referă la exemplare din speciile enumerate în anexa C la Regulamentul (CE) nr. 338/97, în cazul în care este necesar, birourile vamale pot reține exemplarele respective până la verificarea valabilității documentelor justificative menționate la articolul 4 alineatul (3) literele (a) și (b) din Regulamentul (CE) nr. 338/97.

Articolul 25

Tratarea de către biroul vamal

După completarea rubricii 14 din originalul notificării de import (formularul nr. 1) și din „exemplarul pentru titular” (formularul nr. 2), biroul vamal menționat la articolul 24 sau, după caz, la articolul 53 alineatul (1) returnează exemplarul importatorului sau reprezentantului autorizat al acestuia.

Originalul notificării de import (formularul nr. 1) și orice document din țara exportatoare sau reexportatoare sunt înaintate în conformitate cu articolul 45.CAPITOLUL VI

PERMISELE DE EXPORT ȘI CERTIFICATELE DE REEXPORT

Articolul 26

Cereri

(1)  Solicitantul unui permis de export sau al unui certificat de reexport completează, după caz, rubricile 1, 3, 4, 5 și 8-23 din formularul de cerere și rubricile 1, 3, 4, 5 și 8-22 din original și din toate copiile. Cu toate acestea, statele membre pot hotărî că este suficient să se completeze un singur formular de cerere, iar în acest caz cererea se poate referi la mai multe expediții.

(2)  Formularul completat în mod corespunzător se depune la autoritatea de gestionare din statul membru pe teritoriul căruia se află exemplarele , conține informațiile solicitate și este însoțit de documentele justificative pe care autoritatea de gestionare le consideră necesare pentru a-i permite să stabilească dacă, în temeiul articolului 5 din Regulamentul (CE) nr. 338/97, este necesar să se elibereze un permis sau un certificat.

Omisiunea de informații din cerere trebuie justificată.

(3)  Atunci când o cerere se referă la un permis de export sau la un certificat de reexport privind exemplare pentru care o cerere similară a fost respinsă anterior, solicitantul informeeză autoritatea de gestionare cu privire la aceasta.

(4)  Pentru permisele de export și certificatele de reexport privind exemplarele menționate la articolul 65, solicitantul trebuie să demonstreze autorității de gestionare că au fost îndeplinite cerințele privind marcarea prevăzute la articolul 66.

(5)  Atunci când, în sprijinul unei cereri pentru un certificat de reexport, se prezintă un „exemplar pentru titular” al unui permis de import, un „exemplar pentru importator” al unei notificări de import sau un certificat eliberat pe baza acestuia, aceste documente sunt returnate solicitantului numai după modificarea numărului de exemplare pentru care documentul rămâne valabil.

Acest document nu este returnat solicitantului, în cazul în care certificatul de reexport este acordat pentru numărul total de exemplare pentru care documentul respectiv este valabil sau în cazul în care documentul este înlocuit în conformitate cu articolul 51.

(6)  Autoritatea de gestionare stabilește valabilitatea tuturor documentelor justificative, prin consultarea, după caz, a unei autorități de gestionare din alt stat membru.

(7)  Alineatele (5) și (6) se aplică atunci când se prezintă un certificat în sprijinul unei cereri pentru un permis de export.

(8)  Atunci când, sub supravegherea unei autorități de gestionare dintr-un stat membru, exemplarele au fost marcate individual în vederea facilitării trimiterilor la documentele menționate la alineatele (5) și (7), nu mai este necesară prezentarea acestor documente împreună cu cererea, cu condiția ca numărul acestora să fie inclus în cerere.

(9)  În absența documentelor justificative menționate la alineatele (5)-(8), autoritatea de gestionare stabilește introducerea sau achiziționarea legală în Comunitate a exemplarelor care urmează să fie (re)exportate, după caz, prin consultarea unei autorități de gestionare dintr-un alt stat membru.

(10)  Atunci când, în sensul alineatelor (3)-(9), o autoritate de gestionare consultă o autoritate de gestionare din alt stat membru, aceasta din urmă răspunde în termen de o săptămână.

▼M1

Articolul 26a

Respingerea cererilor pentru permisele de export

Statele membre resping cererile de permise pentru export privind caviarul și carnea de la specii de sturion (Acipenseriformes spp.) din rezervele comune, cu excepția cazului în care contingentele de export au fost stabilite pentru specii în conformitate cu procedura aprobată de Conferința părților la convenție.

▼B

Articolul 27

Documentele pe care (re)exportatorul trebuie să le predea biroului vamal

(Re)exportatorul sau reprezentantul autorizat al acestuia depune permisul de export sau certificatul de reexport în original (formularul nr. 1), exemplarul pentru titular (formularul nr. 2) și exemplarul care trebuie returnat autorității de gestionare emitente (formularul nr. 3) la un birou vamal desemnat în conformitate cu articolul 12 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 338/97.

După caz, (re)exportatorul sau reprezentantul autorizat al acestuia indică la rubrica 26 numărul conosamentului sau al scrisorii de transport aerian.

Articolul 28

Tratarea de către biroul vamal

După completarea rubricii 27, biroul vamal menționat la articolul 27 returnează originalul permisului de export sau al certificatului de reexport (formularul nr. 1) și exemplarul pentru titular (formularul nr. 2) (re)exportatorului sau reprezentantului autorizat al acestuia.

Exemplarul care trebuie returnat autorității de gestionare emitente (formularul nr. 3) este înaintat în conformitate cu articolul 45.

Articolul 29

Permisele eliberate în prealabil pentru pepiniere

Atunci când, în conformitate cu orientările adoptate de Conferința părților la convenție, un stat membru înregistrează pepiniere care exportă exemplare înmulțite artificial din speciile incluse în anexa A la Regulamentul (CE) nr. 338/97, acesta poate pune la dispoziția pepinierelor respective, pentru speciile enumerate în anexa A sau B la regulamentul menționat anterior, permise de export eliberate în prealabil.

La rubrica 23 a acestor permise de export eliberate în prealabil se indică numărul de înregistrare al pepinierei, precum și următoarea mențiune:

„Permis valabil numai pentru plantele înmulțite artificial, astfel cum au fost definite prin rezoluția CITES Conf. 11.11 (Rev. CoP13). Valabil numai pentru următorii taxoni: …”.CAPITOLUL VII

CERTIFICATELE DE EXPOZIȚIE ITINERANTĂ

Articolul 30

Eliberare

(1)  Statele membre pot elibera certificate de expoziție itinerantă pentru exemplare achiziționate în mod legal, care fac parte dintr-o expoziție itinerantă și care respectă unul dintre următoarele criterii:

(a) s-au născut și au fost crescute în captivitate în conformitate cu articolele 54 și 55 sau au fost reproduse artificial în conformitate cu articolul 56;

(b) au fost achiziționate sau introduse în Comunitate înainte ca dispozițiile cu privire la speciile enumerate în apendicele I, II sau III la convenție, în anexa C la Regulamentul (CEE) nr. 3626/82 sau în anexele A, B și C la Regulamentul (CE) nr. 338/97 să devină aplicabile în cazul lor.

(2)  În cazul animalelor vii, un certificat de expoziție itinerantă se referă numai la un singur exemplar.

(3)  La certificatul de expoziție itinerantă se anexează un formular complementar, care urmează să fie utilizat în conformitate cu articolul 35.

▼M2

(4)  În cazul altor exemplare decât animalele vii, autoritatea de gestionare anexează la certificatul de expoziție itinerantă o fișă de inventar care să conțină, pentru fiecare exemplar, toate informațiile solicitate la rubricile 8-18 din modelul de formular din anexa III prevăzut în Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 792/2012.

▼B

Articolul 31

Utilizare

Un certificat de expoziție itinerantă poate fi utilizat după cum urmează:

1. ca permis de import, în conformitate cu articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 338/97;

2. ca permis de export sau certificat de reexport, în conformitate cu articolul 5 din Regulamentul (CE) nr. 338/97;

▼M1

3. ca certificat, în conformitate cu articolul 8 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 338/97, cu scopul unic de a permite expunerea publică a exemplarelor în scopuri comerciale.

▼B

Articolul 32

Autoritatea emitentă

(1)  Atunci când expoziția itinerantă își are originea în Comunitate, autoritatea emitentă a unui certificat de expoziție itinerantă este autoritatea de gestionare a statului membru în care își are originea expoziția itinerantă.

(2)  Atunci când expoziția itinerantă își are originea într-o țară terță, autoritatea emitentă a unui certificat de expoziție itinerantă este autoritatea de gestionare a statului membru al primei destinații, iar eliberarea acestui certificat se face pe baza prezentării unui certificat echivalent eliberat de țara terță respectivă.

(3)  Atunci când, pe parcursul șederii într-un stat membru, un animal care face obiectul unui certificat de expoziție itinerantă naște pui, autoritatea de gestionare a statului membru respectiv este informată cu privire la aceasta și eliberează un permis sau un certificat, după caz.

Articolul 33

Cerințe privind exemplarele

(1)  Atunci când un exemplar face obiectul unui certificat de expoziție itinerantă, trebuie îndeplinite următoarele cerințe:

(a) exemplarul trebuie să fie înregistrat de autoritatea de gestionare emitentă;

(b) exemplarul trebuie returnat statului membru în care este înregistrat înainte de data expirării certificatului;

(c) exemplarul trebuie să fie marcat în mod unic și permanent, în conformitate cu articolul 66 în cazul animalelor vii, sau identificat în alt mod, astfel încât autoritățile din fiecare stat membru în care intră exemplarul să poată verifica dacă certificatul corespunde exemplarului importat sau exportat.

(2)  În cazul certificatelor de expoziție itinerantă eliberate în conformitate cu articolul 32 alineatul (2), nu se aplică alineatul (1) literele (a) și (b) din prezentul articol. În astfel de cazuri, certificatul include la rubrica 20 următorul text:

„Prezentul certificat este valabil numai în cazul în care este însoțit de un certificat original de expoziție itinerantă eliberat de o țară terță.”

Articolul 34

Cereri

(1)  Solicitantul unui certificat de expoziție itinerantă completează, după caz, rubricile 3 și 9-18 din formularul de cerere (formularul nr. 3) și rubricile 3 și 9-18 din original și din toate copiile.

Cu toate acestea, statele membre pot hotărî că este suficient să se completeze un singur formular de cerere, iar în acest caz o cerere se poate referi la mai multe certificate.

(2)  Formularul completat în mod corespunzător se depune la autoritatea de gestionare din statul membru în care se află exemplarele sau, în cazul menționat la articolul 32 alineatul (2), la autoritatea de gestionare din statul membru al primei destinații, împreună cu informațiile necesare și cu documentele justificative pe care autoritatea de gestionare le consideră necesare pentru a-i permite să stabilească dacă este necesar să se elibereze un certificat.

Omisiunea de informații din cerere trebuie justificată.

(3)  Atunci când o cerere se referă la un certificat privind exemplare pentru care o cerere similară a fost respinsă anterior, solicitantul informează autoritatea de gestionare cu privire la aceasta.

Articolul 35

Documente pe care titularul trebuie să le predea biroului vamal

(1)  În cazul unui certificat de expoziție itinerantă eliberat în conformitate cu articolul 32 alineatul (1), titularul sau reprezentantul autorizat al acestuia predă, spre verificare, originalul certificatului respectiv (formularul nr. 1), precum și originalul și o copie a formularului complementar, unui birou vamal desemnat în conformitate cu articolul 12 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 338/97.

După completarea formularului complementar, biroul vamal returnează documentele originale titularului sau reprezentantului autorizat al acestuia, vizează copia formularului complementar și transmite această copie vizată autorității de gestionare relevante în conformitate cu articolul 45.

(2)  În cazul unui certificat de expoziție itinerantă eliberat în conformitate cu articolul 32 alineatul (2), se aplică alineatul (1) din prezentul articol, cu excepția cazului în care titularul sau reprezentantul autorizat al acestuia prezintă, de asemenea, spre verificare certificatul original și formularul complementar eliberate de țara terță.

După ce completează ambele formulare complementare, biroul vamal returnează certificatele de expoziție itinerantă și formularele complementare originale importatorului sau reprezentantului autorizat al acestuia și transmite o copie vizată a formularului complementar al certificatului eliberat de autoritatea de gestionare a statului membru autorității respective, în conformitate cu articolul 45.

Articolul 36

Înlocuire

Un certificat de expoziție itinerantă care a fost pierdut, furat sau distrus poate fi înlocuit numai de către autoritatea care l-a eliberat.

▼M1

Documentul de înlocuire poartă același număr, în cazul în care este posibil, și aceeași dată de valabilitate ca documentul original și include, la rubrica 20, următoarea mențiune:

„Acest certificat este o copie conformă cu originalul” sau „Acest certificat anulează și înlocuiește originalul cu numărul xxxx emis la xx/xx/xxxx.”

▼BCAPITOLUL VIII

CERTIFICATUL DE PROPRIETATE PERSONALĂ

Articolul 37

Eliberare

▼M2

(1)  Statele membre pot elibera certificate de proprietate personală proprietarului legal al animalelor vii achiziționate în mod legal, deținute în scopuri personale necomerciale.

▼B

(2)  Un certificat de proprietate personală se referă numai la un singur exemplar.

(3)  La certificat se anexează un formular complementar, care urmează să fie utilizat în conformitate cu articolul 42.

Articolul 38

Utilizare

Cu condiția ca exemplarul care face obiectul unui certificat de proprietate personală să fie însoțit de proprietarul său legal, certificatul poate fi utilizat după cum urmează:

1. ca permis de import, în conformitate cu articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 338/97;

2. ca permis de export sau certificat de reexport, în conformitate cu articolul 5 din Regulamentul (CE) nr. 338/97, în cazul în care această utilizare este acceptată de către țara de destinație.

Articolul 39

Autoritatea emitentă

(1)  Atunci când exemplarul își are originea în Comunitate, autoritatea emitentă a unui certificat de proprietate personală este autoritatea de gestionare a statului membru pe al cărui teritoriu se află exemplarul.

(2)  Atunci când exemplarul este introdus dintr-o țară terță, autoritatea emitentă a unui certificat de proprietate personală este autoritatea de gestionare a statului membru al primei destinații, iar eliberarea acestui certificat se face pe baza prezentării unui document echivalent eliberat de țara terță respectivă.

(3)  Certificatul de proprietate personală include la rubrica 23 sau într-o anexă adecvată la certificat următorul text:

„Valabil pentru mai multe treceri transfrontaliere, cu condiția ca exemplarul să fie însoțit de proprietarul său. Proprietarul legal are obligația de a păstra originalul.

Exemplarul care face obiectul prezentului certificat poate fi vândut sau transferat în alt mod numai în conformitate cu articolul 43 din Regulamentul (CE) nr. 865/2006 al Comisiei. Prezentul certificat nu este transferabil. În cazul în care exemplarul moare, este furat, distrus sau pierdut sau în cazul în care este vândut sau proprietatea asupra lui este transferată într-un alt mod, prezentul certificat trebuie returnat de îndată autorității de gestionare emitente.

Prezentul certificat este valabil numai în cazul în care este însoțit de un formular complementar, care trebuie ștampilat și semnat de un lucrător vamal la fiecare trecere a frontierei.

Prezentul certificat nu aduce atingere în nici un fel dreptului de a adopta măsuri de drept interne mai stricte în ceea ce privește restricțiile sau condițiile pentru posesia și deținerea animalelor vii.”

(4)  În cazul în care, pe parcursul șederii într-un stat membru, un animal care face obiectul unui certificat de proprietate personală naște pui, autoritatea de gestionare a acestui stat membru este informată cu privire la aceasta și eliberează un permis sau un certificat, după caz.

Articolul 40

Cerințe privind exemplarele

(1)  Atunci când un exemplar face obiectul unui certificat de proprietate personală, trebuie îndeplinite următoarele cerințe:

(a) exemplarul trebuie să fie înregistrat de autoritatea de gestionare a statului membru în care proprietarul își are reședința obișnuită;

(b) exemplarul trebuie returnat statului membru în care este înregistrat înainte de data expirării certificatului;

(c) exemplarul poate fi utilizat în scopuri comerciale numai în condițiile prevăzute la articolul 43;

(d) exemplarul trebuie să fie marcat în mod unic și permanent, în conformitate cu articolul 66.

(2)  În cazul certificatelor de proprietate personală eliberate în conformitate cu articolul 39 alineatul (2), nu se aplică alineatul (1) literele (a) și (b) din prezentul articol.

În astfel de cazuri, certificatul include la rubrica 23 următorul text:

„Prezentul certificat este valabil numai în cazul în care este însoțit de un certificat original de proprietate personală eliberat de o țară terță și în cazul în care exemplarul la care se referă este însoțit de proprietar.”

Articolul 41

Cereri

(1)  Solicitantul unui certificat de proprietate personală completează, după caz, rubricile 1, 4 și 6-23 din formularul de cerere și rubricile 1, 4 și 6-22 din original și din toate copiile.

Cu toate acestea, statele membre pot hotărî că este suficient să se completeze un singur formular de cerere, iar în acest caz cererea se poate referi la mai multe certificate.

(2)  Formularul completat în mod corespunzător se depune la o autoritate de gestionare din statul membru în care se află exemplarele sau, în cazul menționat la articolul 39 alineatul (2), la autoritatea de gestionare din statul membru al primei destinații, împreună cu informațiile necesare și cu documentele justificative pe care autoritatea de gestionare le consideră necesare pentru a-i permite să stabilească dacă este necesar să se elibereze un certificat.

Omisiunea de informații din cerere trebuie justificată.

Atunci când o cerere se referă la un certificat privind exemplare pentru care o cerere similară a fost respinsă anterior, solicitantul informează autoritatea de gestionare cu privire la aceasta.

Articolul 42

Documente pe care titularul trebuie să le predea biroului vamal

(1)  În cazul importului, exportului sau reexportului unui exemplar care face obiectul unui certificat de proprietate personală eliberat în conformitate cu articolul 39 alineatul (1), titularul certificatului predă, spre verificare, originalul certificatului respectiv (formularul nr. 1), precum și originalul și o copie a formularului complementar, unui birou vamal desemnat în conformitate cu articolul 12 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 338/97.

După completarea formularului complementar, biroul vamal returnează documentele originale titularului, vizează copia formularului complementar și transmite această copie vizată autorității de gestionare competente în conformitate cu articolul 45 din prezentul regulament.

(2)  În cazul unui certificat de proprietate personală eliberat în conformitate cu articolul 39 alineatul (2), se aplică alineatul (1) din prezentul articol, cu excepția cazului în care titularul prezintă, de asemenea, spre verificare, certificatul original eliberat de țara terță.

După ce completează ambele formulare complementare, biroul vamal returnează documentele originale titularului și transmite o copie vizată a formularului complementar al certificatului eliberat de autoritatea de gestionare a statului membru autorității respective, în conformitate cu articolul 45.

Articolul 43

Vânzarea exemplarelor care fac obiectul certificatului

Atunci când titularul unui certificat de proprietate personală eliberat în conformitate cu articolul 39 alineatul (1) din prezentul regulament dorește să vândă exemplarul, acesta predă mai întâi certificatul autorității de gestionare emitente și, în cazul în care exemplarul aparține unei specii enumerate în anexa A la Regulamentul (CE) nr. 338/97, solicită autorității competente eliberarea unui certificat în conformitate cu articolul 8 alineatul (3) din regulamentul respectiv.

Articolul 44

Înlocuire

Un certificat de proprietate personală care a fost pierdut, furat sau distrus poate fi înlocuit numai de către autoritatea care l-a eliberat.

▼M1

Documentul de înlocuire poartă același număr, în cazul în care este posibil, și aceeași dată de valabilitate ca documentul original și include, la rubrica 23, următoarea mențiune:

„Acest certificat este o copie conformă cu originalul” sau „Acest certificat anulează și înlocuiește originalul cu numărul xxxx emis la xx/xx/xxxx.”

▼M1CAPITOLUL VIIIa

CERTIFICATE PENTRU COLECTAREA EȘANTIOANELOR

Articolul 44a

Eliberarea certificatelor

Statele membre pot elibera certificate de colecționare a eșantioanelor privind colecțiile de eșantioane cu condiția ca această colecție să fie acoperită printr-un carnet ATA valabil și care conține specimene, părți sau derivate ale speciilor menționate în anexele A, B sau C la Regulamentul (CE) nr. 338/97.

În temeiul primului paragraf, specimenele, părțile sau derivatele speciilor menționate în anexa A trebuie să fie conforme cu capitolul XIII din prezentul regulament.

Articolul 44b

Utilizare

Dacă o colecție de eșantioane este acoperită de un certificat pentru colecția de eșantioane însoțit de un carnet ATA valabil, un certificat, eliberat în conformitate cu articolul 44a, poate fi utilizat astfel:

1. ca un permis de import în conformitate cu articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 338/97;

2. ca un permis de export sau certificat de reexport în conformitate cu articolul 5 din Regulamentul (CE) nr. 338/97, în cazul în care țara de destinație recunoaște și autorizează utilizarea carnetelor ATA;

3. ca certificat în conformitate cu articolul 8 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 338/97, în unicul scop de a permite prezentarea specimenelor publicului în scopuri comerciale.

Articolul 44c

Autoritatea emitentă

(1)  Dacă colecția de eșantioane este originară din Comunitate, autoritatea emitentă a certificatului de colecție a eșantioanelor este autoritatea de gestionare a statului membru din care este originară colecția de eșantioane.

(2)  Dacă colecția de eșantioane este originară dintr-o țară terță, autoritatea emitentă a certificatului de colecție a eșantioanelor este autoritatea de gestionare a statului membru care reprezintă prima destinație, iar eliberarea acestui certificat se bazează pe furnizarea unui document echivalent emis de către țara terță în cauză.

Articolul 44d

Cerințe

(1)  O colecție de eșantioane acoperită printr-un certificat pentru colecția de eșantioane trebuie reimportată în Comunitate înaintea datei de expirare a certificatului.

(2)  Specimenele acoperite de un certificat pentru colecția de eșantioane nu poate fi vândut, nici transferat în afara teritoriului statului membru care a eliberat certificatul.

(3)  Un certificat pentru colecția de eșantioane nu este transmisibil. Dacă specimenele acoperite de un certificat pentru colecția de eșantioane sunt furate, distruse sau pierdute, autoritatea de gestionare emitentă și autoritatea de gestionare a țării în care acest incident a survenit vor fi informate de urgență.

(4)  Un certificat pentru colecția de eșantioane indică că destinația documentului este pentru „alte: Colecții de eșantioane” și conține, la rubrica 23, numărul carnetului ATA însoțitor.

Următorul text este inclus la rubrica 23 sau într-o anexă la certificat corespunzătoare:

„Pentru colecția de eșantioane însoțită de carnetul ATA nr. xxx

Acest certificat acoperă o colecție de eșantioane și nu este valabil decât însoțit de un carnet ATA în vigoare. Acest certificat nu este transferabil. Specimenele acoperite de acest certificat nu trebuie să fie vândute, nici transferate în afara teritoriului statului membru care a emis certificatul. Acest certificat poate fi utilizat pentru (re)export din [a se indica țara de reexport] via [a se indica țările ce urmează a fi vizitate] în scopuri de prezentare și importate din nou [indicați țara de (re)export].”

(5)  În cazul certificatelor pentru colecția de eșantioane eliberate în conformitate cu articolul 44c alineatul (2), alineatele (1) și (4) din acest articol nu se aplică. În astfel de cazuri, certificatul include, la rubrica 23, următorul text:

„Acest certificat nu este valabil decât însoțit de un document CITES original eliberat de o țară terță în conformitate cu dispozițiile stabilite de către Conferința părților la convenție.”

Articolul 44e

Cereri

(1)  Solicitantul unui certificat pentru colecția de eșantioane trebuie să completeze, după caz, rubricile 1, 3, 4, precum și rubricile 7-23 ale formularului de cerere și rubricile 1, 3, 4, precum și rubricile 7-22 din exemplarul original și din toate copiile. Informațiile cuprinse la rubricile 1 și 3 trebuie să fie identice. Lista țărilor care urmează a fi vizitate trebuie indicată la rubrica 23.

Totuși, statele membre pot prevedea obligativitatea completării unui singur formular de cerere.

(2)  Formularul completat corespunzător trebuie prezentat autorității de gestionare din statul membru în care se află specimenele sau, în cazul la care se face trimitere în articolul 44c alineatul (2), autorității de gestionare a statului membru a primei destinații, însoțit de documentele justificative pe care autoritatea de gestionare le consideră necesare pentru a putea stabili dacă este necesar să se elibereze un certificat.

Omisiunea de informații din cerere trebuie justificată.

(3)  Atunci când se face o cerere pentru un certificat referitor la exemplare pentru care o cerere similară a fost respinsă anterior, solicitantul trebuie să informeze autoritatea de gestionare cu privire la acest refuz precedent.

Articolul 44f

Documente care trebuie predate de către titular oficiului vamal

(1)  În cazul unui certificat pentru colecția de eșantioane eliberat în conformitate cu articolul 44c alineatul (1), titularul sau reprezentantul său autorizat, în scopuri de verificare, predă originalul (formularul 1) și o copie a acelui certificat, și, dacă este cazul, copia destinată titularului (formularul 2) și copia de returnat autorității de gestionare emitente (formularul 3), precum și originalul carnetului ATA în vigoare unui oficiu vamal desemnat în conformitate cu articolul 12 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 338/97.

După verificarea carnetului ATA în conformitate cu normele vamale stabilite în Regulamentul (CE) nr. 2454/93 și, dacă este necesar, după trecerea numărului din carnetul ATA care însoțește certificatul pentru colecția de eșantioane, oficiul vamal returnează titularului sau reprezentantului său autorizat documentele originale și transmite autorității de gestionare competente copia certificatului pentru colecția de eșantioane, în conformitate cu articolul 45.

Cu toate acestea, în momentul primului export din Comunitate, oficiul vamal, după completarea rubricii 27, returnează originalul certificatului pentru colecția de eșantioane (formularul 1) și copia destinată titularului (formularul 2) titularului sau reprezentantului său autorizat și transmite copia autorității de gestionare emitente (formularul 3) în conformitate cu articolul 45.

(2)  Dacă un certificat de colectare a eșantioanelor a fost emis în conformitate cu articolul 44c alineatul (2), alineatul (1) din prezentul articol se aplică, exceptând cazul în care titularul sau reprezentantul său autorizat trimite, de asemenea, pentru verificare, originalul certificatului emis de către țara terță.

Articolul 44g

Înlocuire

Un certificat pierdut, furat sau distrus poate fi înlocuit numai de către autoritatea care l-a eliberat.

Certificatul de înlocuire poartă, dacă este posibil, același număr și aceeași dată de valabilitate ca și documentul original și în rubrica 23 va fi inclusă una dintre următoarele mențiuni:

„Acest certificat este o copie conformă cu originalul” sau „Acest certificat anulează și înlocuiește originalul cu numărul xxxx emis la xx/xx/xxxx.”

▼M6CAPITOLUL VIIIb

CERTIFICATUL PENTRU INSTRUMENTE MUZICALE

Articolul 44h

Eliberarea

(1)  Statele membre pot elibera un certificat pentru instrumente muzicale pentru circulația transfrontalieră necomercială a instrumentelor muzicale în scopuri care includ, dar fără a se limita la acestea, uzul personal, concerte, producție (înregistrări), difuzare, învățământ, expoziții sau competiții, dacă instrumentele respective îndeplinesc toate cerințele de mai jos:

(a) sunt fabricate din specii enumerate în anexa A, B sau C la Regulamentul (CE) nr. 338/97, altele decât exemplare din speciile enumerate în anexa A la Regulamentul (CE) nr. 338/97 dobândite după includerea speciilor respective în apendicele la convenție;

(b) exemplarul utilizat pentru fabricarea instrumentului muzical a fost dobândit pe cale legală;

(c) instrumentul muzical este identificat în mod corespunzător.

(2)  La certificat se anexează un formular complementar, care urmează să fie utilizat în conformitate cu articolul 44m.

Articolul 44i

Utilizarea

Certificatul poate fi utilizat în oricare dintre următoarele moduri:

(a) ca permis de import în conformitate cu articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 338/97;

(b) ca permis de export sau ca certificat de reexport, în conformitate cu articolul 5 din Regulamentul (CE) nr. 338/97.

Articolul 44j

Autoritatea emitentă

(1)  Autoritatea emitentă a certificatului pentru instrumente muzicale este autoritatea de gestionare a statului în care solicitantul își are reședința obișnuită.

(2)  Certificatul pentru instrumente muzicale include, la rubrica 23 sau într-o anexă corespunzătoare la certificat, următorul text:

„Valabil pentru mai multe treceri ale frontierei. Titularul are obligația de a păstra originalul.

Instrumentul muzical care face obiectul prezentului certificat, care permite mai multe treceri ale frontierei, este destinat uzului necomercial în scopuri care includ, dar fără a se limita la acestea, uzul personal, concerte, producție (înregistrări), difuzare, învățământ, expoziții sau competiții. Instrumentul muzical care face obiectul prezentului certificat nu poate fi vândut și nici posesia asupra acestuia nu poate fi transferată în timp ce se află în afara teritoriului statului în care a fost eliberat certificatul.

Prezentul certificat trebuie returnat autorității de gestionare a statului care l-a eliberat, înainte de data expirării.

Prezentul certificat este valabil numai în cazul în care este însoțit de un formular complementar, care trebuie ștampilat și semnat de un lucrător vamal la fiecare trecere a frontierei.”

Articolul 44k

Cerințe privind exemplarele

Atunci când un exemplar face obiectul unui certificat pentru instrumente muzicale, trebuie îndeplinite următoarele cerințe:

(a) instrumentul muzical trebuie să fie înregistrat de autoritatea de gestionare emitentă;

(b) instrumentul muzical trebuie returnat statului membru în care este înregistrat, înainte de data expirării certificatului;

(c) exemplarul nu poate fi vândut și nici posesia asupra acestuia nu poate fi transferată în timp ce se află în afara statului în care solicitantul își are reședința obișnuită, cu excepția cazului în care trebuie respectate condițiile prevăzute la articolul 44n;

(d) instrumentul muzical trebuie să fie identificat în mod corespunzător.

Articolul 44l

Cererile

(1)  Solicitantul unui certificat pentru instrumente muzicale furnizează informațiile prevăzute la articolele 44h și 44k și completează, dacă este necesar, rubricile 1, 4 și 723 din formularul de cerere și rubricile 1, 4 și 7-22 din originalul și din toate copiile certificatului.

Statele membre pot hotărî că trebuie completat doar un singur formular de cerere, în acest caz cererea putându-se referi la mai multe certificate.

(2)  Formularul de cerere completat în mod corespunzător se depune la autoritatea de gestionare din statul membru în care solicitantul își are reședința obișnuită, împreună cu informațiile necesare și cu documentele justificative pe care autoritatea în cauză le consideră necesare pentru a-i permite să stabilească dacă este necesar să se elibereze un certificat.

Orice omisiune de informații din cerere trebuie justificată.

(3)  Atunci când o cerere se referă la un certificat privind exemplare pentru care o cerere a fost respinsă anterior, solicitantul informează autoritatea de gestionare cu privire la acest lucru.

Articolul 44m

Documentele care trebuie predate de către titular oficiului vamal

În cazul introducerii în Uniune, al exportului sau al reexportului unui exemplar care face obiectul unui certificat pentru instrumente muzicale eliberat în conformitate cu articolul 44j, titularul certificatului predă, spre verificare, originalul certificatului respectiv, precum și originalul și o copie a formularului complementar unui birou vamal desemnat în conformitate cu articolul 12 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 338/97.

După completarea formularului complementar, biroul vamal returnează documentele originale titularului, vizează copia formularului complementar și transmite copia vizată autorității de gestionare competente în conformitate cu articolul 45.

Articolul 44n

Vânzarea exemplarelor care fac obiectul certificatelor

Atunci când titularul unui certificat pentru instrumente muzicale eliberat în conformitate cu articolul 44j din prezentul regulament dorește să vândă exemplarul, acesta predă mai întâi certificatul autorității de gestionare emitente și, în cazul în care exemplarul aparține unei specii menționate în anexa A la Regulamentul (CE) nr. 338/97, solicită autorității competente un certificat în conformitate cu articolul 8 alineatul (3) din regulamentul respectiv.

Articolul 44o

Înlocuirea

Un certificat pentru instrumente muzicale care a fost pierdut, furat sau distrus poate fi înlocuit numai de către autoritatea care l-a eliberat.

Certificatul de înlocuire poartă același număr, dacă este posibil, și aceeași dată de valabilitate ca și documentul original, iar la rubrica 23 va fi inclusă una dintre următoarele mențiuni:

„Prezentul certificat este o copie conformă cu originalul” sau „Prezentul certificat anulează și înlocuiește originalul cu numărul xxxx emis la xx/xx/xxxx”.

Articolul 44p

Introducerea de instrumente muzicale în Uniune cu certificate emise de țări terțe

La introducerea în Uniune a unui instrument muzical nu este necesar să se prezinte un document de export sau un permis de import, cu condiția ca instrumentul respectiv să facă obiectul unui certificat pentru instrumente muzicale eliberat de o țară terță în condiții similare cu cele stabilite la articolele 44h și 44j. Pentru reexportarea respectivului instrument muzical nu este necesar să se prezinte un certificat de reexport.

▼BCAPITOLUL IX

PROCEDURĂ VAMALĂ

Articolul 45

Transmiterea documentelor prezentate la biroul vamal

(1)  Birourile vamale transmit de îndată autorității de gestionare competente din propriul stat membru toate documentele care le-au fost prezentate în conformitate cu dispozițiile Regulamentului (CE) nr. 338/97 și ale prezentului regulament.

▼M2

La primirea acestor documente, autoritățile de gestionare transmit de îndată autorităților de gestionare competente documentele eliberate de alte state membre, însoțite de documente justificative eliberate în temeiul convenției. În scopul raportării, notificările de import originale se transmit și autorităților de gestionare ale țării de import, atunci când respectiva țară este diferită de cea prin care exemplarul a fost introdus în Uniune.

▼B

(2)  Prin derogare de la alineatul (1), birourile vamale pot confirma prezentarea documentelor eliberate de către autoritatea de gestionare din statul lor membru în format electronic.CAPITOLUL X

CERTIFICATELE PREVĂZUTE LA ARTICOLUL 5 ALINEATUL (2) LITERA (b), LA ARTICOLUL 5 ALINEATELE (3) ȘI (4), LA ARTICOLUL 8 ALINEATUL (3) ȘI LA ARTICOLUL 9 ALINEATUL (2) LITERA (b) DIN REGULAMENTUL (CE) NR. 338/97

Articolul 46

Autoritatea emitentă

La primirea unei cereri prezentate în conformitate cu articolul 50 din prezentul regulament, certificatele prevăzute la articolul 5 alineatul (2) litera (b), la articolul 5 alineatele (3) și (4), la articolul 8 alineatul (3) și la articolul 9 alineatul (2) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 338/97 pot fi eliberate de autoritatea de gestionare a statului membru în care se află exemplarele.

Articolul 47

Certificatele prevăzute la articolul 5 alineatul (2) litera (b), la articolul 5 alineatele (3) și (4) din Regulamentul (CE) nr. 338/97 (certificate necesare pentru export sau reexport)

Certificatele prevăzute la articolul 5 alineatul (2) litera (b), la articolul 5 alineatele (3) și (4) din Regulamentul (CE) nr. 338/97 precizează care dintre următoarele afirmații se aplică în cazul exemplarelor care fac obiectul lor:

1. au fost prelevate din natură în conformitate cu legislația statului membru de origine;

2. sunt exemplare abandonate sau care au scăpat, dar care au fost recuperate în conformitate cu legislația statului membru în care a avut loc recuperarea;

3. au fost achiziționate sau introduse în Comunitate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 338/97;

4. au fost achiziționate sau introduse în Comunitate înainte de 1 iunie 1997 în conformitate cu Regulamentul (CEE) nr. 3626/82;

5. au fost achiziționate sau introduse în Comunitate înainte de 1 ianuarie 1984 în conformitate cu dispozițiile convenției;

6. au fost achiziționate sau introduse pe teritoriul unui stat membru înainte ca regulamentele menționate la punctele 3 sau 4 sau convenția să devină aplicabile în cazul lor sau să devină aplicabile în statul membru respectiv.

Articolul 48

Certificatul prevăzut la articolul 8 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 338/97 (certificat pentru uz comercial)

(1)  Un certificat eliberat în sensul articolului 8 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 338/97 atestă că una sau mai multe dintre interdicțiile prevăzute la articolul 8 alineatul (1) din regulamentul menționat anterior nu se aplică exemplarelor din speciile incluse în anexa A la regulamentul în cauză, din oricare dintre următoarele motive:

(a) au fost achiziționate sau introduse în Comunitate înainte ca dispozițiile cu privire la speciile incluse în anexa A la Regulamentul (CE) nr. 338/97, în apendicele I la convenție sau în anexa C1 la Regulamentul (CEE) nr. 3626/82 să devină aplicabile în cazul lor;

(b) provin dintr-un stat membru și au fost prelevate din natură în conformitate cu legislația acestui stat membru;

(c) sunt animale născute și crescute în captivitate, părți sau produse obținute din aceste animale;

(d) sunt autorizate pentru a fi utilizate pentru unul dintre scopurile menționate la articolul 8 alineatul (3) literele (c) și (e)-(g) din Regulamentul (CE) nr. 338/97.

(2)  Autoritatea de gestionare competentă a unui stat membru poate considera acceptabil ca certificat un permis de import în sensul articolului 8 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 338/97 în urma prezentării „exemplarului pentru titular” (formularul nr. 2), în cazul în care acest formular atestă că, astfel cum se prevede la articolul 8 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 338/97, exemplarele sunt exceptate de la una sau mai multe dintre interdicțiile prevăzute la articolul 8 alineatul (1) din regulamentul respectiv.

Articolul 49

Certificatul prevăzut la articolul 9 alineatul (2) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 338/97 (certificat pentru circulația exemplarelor vii)

Un certificat eliberat în sensul articolului 9 alineatul (2) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 338/97 atestă că circulația exemplarelor vii dintr-o specie inclusă în anexa A la regulamentul menționat anterior este autorizată din locul specificat în permisul de import sau într-un certificat eliberat anterior.

Articolul 50

Cererea de eliberare a certificatelor prevăzute la articolul 5 alineatul (2) litera (b), la articolul 5 alineatele (3) și (4), la articolul 8 alineatul (3) și la articolul 9 alineatul (2) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 338/97

(1)  Solicitantul certificatelor prevăzute la articolul 5 alineatul (2) litera (b), la articolul 5 alineatele (3) și (4), la articolul 8 alineatul (3) și la articolul 9 alineatul (2) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 338/97 completează, după caz, rubricile 1, 2 și 4-19 din formularul de cerere și rubricile 1 și 4-18 din original și din toate copiile.

Cu toate acestea, statele membre pot hotărî că este suficient să se completeze o singură cerere, iar în acest caz cererea se poate referi la mai multe certificate.

(2)  Formularul completat în mod corespunzător se depune la autoritatea de gestionare din statul membru în care se află exemplarele, cuprinde informațiile necesare și este însoțit de documentele justificative pe care autoritatea de gestionare le consideră necesare pentru a-i permite să stabilească dacă este necesar să se elibereze un certificat.

Omisiunea de informații din cerere trebuie justificată.

Atunci când o cerere se referă la un certificat privind exemplare pentru care o cerere similară a fost respinsă anterior, solicitantul informează autoritatea de gestionare cu privire la aceasta.

Articolul 51

Modificarea permiselor, a notificărilor și a certificatelor

(1)  Atunci când este divizată o expediție care face obiectul unui „exemplar pentru titular” (formularul nr. 2) al unui permis de import sau al unui „exemplar pentru importator” (formularul nr. 2) al unei notificări de import sau al unui certificat, sau atunci când, din alte motive, informațiile din documentele respective nu mai reflectă situația reală, autoritatea de gestionare poate lua oricare dintre următoarele măsuri:

(a) poate efectua modificările necesare asupra documentelor respective în conformitate cu articolul 4 alineatul (2);

(b) poate elibera unul sau mai multe certificate corespunzătoare în sensul menționat la articolele 47 și 48.

În sensul literei (b), autoritatea de gestionare trebuie să stabilească mai întâi valabilitatea documentului care trebuie înlocuit, după caz, prin consultarea autorității de gestionare a unui alt stat membru.

(2)  Atunci când este eliberat un certificat pentru a înlocui un „exemplar pentru titular” (formularul nr. 2) al unui permis de import sau un „exemplar pentru importator” (formularul nr. 2) al unei notificări de import sau un certificat eliberat anterior, acest document se păstrează de către autoritatea de gestionare care a eliberat certificatul.

(3)  Un permis, o notificare sau un certificat pierdut, furat sau distrus poate fi înlocuit numai de către autoritatea care l-a eliberat.

(4)  Atunci când, în sensul alineatului (1), o autoritate de gestionare consultă o autoritate de gestionare din alt stat membru, aceasta din urmă răspunde în termen de o săptămână.CAPITOLUL XI

ETICHETELE

Articolul 52

Utilizarea etichetelor

▼M2

(1)  Etichetele menționate la articolul 2 alineatul (6) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 792/2012 sunt folosite numai pentru circulația între oameni de știință și institute științifice înregistrate în mod corespunzător, în cadrul împrumuturilor, donațiilor și schimburilor în scopuri necomerciale a exemplarelor de ierbar, a exemplarelor de muzeu conservate, uscate sau încastrate, precum și a materialului vegetal viu, pentru studii științifice.

▼B

(2)  Se atribuie un număr de înregistrare oamenilor de știință și instituțiilor științifice menționate la alineatul (1) de către autoritatea de gestionare a statului membru în care se află aceștia.

Numărul de înregistrare cuprinde cinci cifre, dintre care primele două sunt cele două litere din codul ISO al statului membru în cauză, iar ultimele trei reprezintă un număr unic atribuit fiecărei instituții de către autoritatea de gestionare competentă.

(3)  Oamenii de știință și instituțiile științifice în cauză completează rubricile 1-5 ale etichetei și trimit partea etichetei special rezervate în acest sens pentru a furniza de îndată autorității de gestionare competente la care sunt înregistrați informații detaliate cu privire la utilizarea fiecărei etichete.CAPITOLUL XII

DEROGĂRI DE LA PROCEDURILE VAMALE MENȚIONATE LA ARTICOLUL 4 ALINEATUL (7) DIN REGULAMENTUL (CE) NR. 338/97

Articolul 53

Birouri vamale, altele decât biroul vamal de la frontiera de intrare

(1)  Atunci când un transport care urmează să fie introdus în Comunitate ajunge la un birou vamal de frontieră pe cale maritimă, a aerului sau pe calea ferată pentru a fi expediat prin același mijloc de transport, fără depozitare intermediară, către un alt birou vamal din Comunitate, desemnat în conformitate cu articolul 12 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 338/97, controalele și prezentarea documentelor de import se efectuează la acest din urmă birou vamal.

(2)  Atunci când un transport a fost controlat la un birou vamal desemnat în conformitate cu articolul 12 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 338/97 și este expediat către un alt birou vamal în vederea unor formalități vamale ulterioare, acesta din urmă solicită prezentarea „exemplarului pentru titular” (formularul nr. 2) al unui permis de import, completat în conformitate cu articolul 23 din prezentul regulament, sau a „exemplarului pentru importator” (formularul nr. 2) al unei notificări de import, completat în conformitate cu articolul 24 din prezentul regulament, și poate efectua toate controalele pe care le consideră necesare pentru a stabili respectarea dispozițiilor Regulamentului (CE) nr. 338/97 și ale prezentului regulament.CAPITOLUL XIII

EXEMPLARE NĂSCUTE ȘI CRESCUTE ÎN CAPTIVITATE ȘI EXEMPLARE REPRODUSE ARTIFICIAL

Articolul 54

Exemplare din specii animale, născute și crescute în captivitate

Fără a aduce atingere articolului 55, se consideră că un exemplar dintr-o specie de animale este născut și crescut în captivitate numai în cazul în care o autoritate de gestionare competentă, în urma consultării unei autorități științifice competente din statul membru în cauză, are certitudinea că sunt respectate următoarele criterii:

1. exemplarul provine sau este produsul sau descendentul născut sau produs în alt mod într-un mediu controlat:

(a) fie din părinți care s-au împerecheat sau ai căror gameți au fost transferați în alt mod într-un mediu controlat, în cazul în care reproducerea este sexuată;

(b) fie din părinți care trăiau într-un mediu controlat la începutul dezvoltării descendenței, în cazul în care reproducerea este asexuată;

2. animalele de reproducere au fost stabilite în conformitate cu dispozițiile legale aplicabile acestora în momentul achiziției și într-un mod care să nu prejudicieze supraviețuirea speciei respective în natură;

3. animalele de reproducere sunt menținute fără introducerea de exemplare sălbatice, cu excepția introducerii ocazionale de animale, ouă sau gameți, în conformitate cu dispozițiile legale aplicabile și într-un mod care să nu prejudicieze supraviețuirea speciei respective în natură, numai în următoarele scopuri:

(a) pentru a preveni sau a limita efectele nocive ale cosangvinizării, frecvența acestor introduceri fiind determinată de nevoia de material genetic nou;

(b) pentru a utiliza animale confiscate în conformitate cu articolul 16 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 338/97;

(c) în mod excepțional, pentru utilizarea acestora ca animale de reproducere;

4. animalele de reproducere au produs descendenți de a doua generație sau de o generație ulterioară (F2, F3 etc.), într-un mediu controlat, sau sunt gestionate într-un mod despre care s-a demonstrat că poate produce în mod sigur descendenți de a doua generație într-un mediu controlat.

Articolul 55

Stabilirea ascendenței

În cazul în care, în sensul articolului 54, al articolului 62 alineatul (1) sau al articolului 63 alineatul (1), o autoritate competentă consideră că este necesar să se stabilească ascendența unui animal printr-o analiză de sânge sau de țesut, rezultatele acestei analize sau probele necesare sunt accesibile în conformitate cu dispozițiile autorității respective.

Articolul 56

Exemplare de specii vegetale înmulțite artificial

(1)  Se consideră că un exemplar dintr-o specie vegetală este înmulțit artificial numai în cazul în care o autoritate de gestionare competentă, în urma consultării unei autorități științifice competente din statul membru în cauză, are certitudinea că sunt respectate următoarele criterii:

(a) exemplarul este o plantă sau produsul unei plante provenite din semințe, butași, diviziuni, țesuturi calus sau alte țesuturi vegetale, spori sau alte materiale de reproducere în condiții controlate;

▼M2

(b) materialul parental de cultură este stabilit și menținut în conformitate cu definiția de la articolul 1 punctul 4a;

▼M2 —————

▼M2

(d) în cazul plantelor altoite, atât planta-mamă, cât și altoiul au fost înmulțite artificial în conformitate cu literele (a) și (b).

▼M6

În sensul literei (a), condițiile controlate se referă la un mediu artificial care este manipulat intensiv de către om, ceea ce poate implica, fără ca lista să fie exhaustivă, cultivarea, fertilizarea, plivirea, irigarea sau operațiunile horticole cum ar fi sădirea în ghiveci, repicarea și protecția împotriva intemperiilor. În cazul taxonilor care produc agarwood, care provin din semințe, butași, altoire, marcotaj aerian, diviziuni, țesuturi calus sau alte țesuturi vegetale, spori sau alte propagule, expresia „în condiții controlate” se referă la o plantație de arbori, incluzând și alte medii artificiale manipulate de om în scopul producerii de plante sau de părți și derivate de plante.

▼M2

(2)  Lemnul și alte părți sau produse din acesta provenite de la arborii crescuți în plantații monospecifice se consideră ca fiind înmulțite artificial în conformitate cu alineatul (1).

▼M6

(3)  Arborii taxonilor care produc agarwood cultivați în culturi cum ar fi:

(a) grădini (private și/sau comunitare);

(b) plantații productive de stat, private sau comunitare, fie monospecifice, fie cu specii mixte,

se consideră a fi înmulțite artificial în conformitate cu alineatul (1).

▼BCAPITOLUL XIV

EFECTE PERSONALE ȘI DOMESTICE

Articolul 57

Introducerea și reintroducerea efectelor personale și domestice în Comunitate

(1)  Derogarea de la articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 338/97, prevăzută la articolul 7 alineatul (3) din regulamentul menționat anterior, pentru efectele personale sau domestice nu se aplică exemplarelor care sunt folosite în scop lucrativ, care sunt vândute, expuse în scopuri comerciale, păstrate pentru vânzare, puse în vânzare sau transportate pentru vânzare.

Această derogare se aplică numai exemplarelor, inclusiv trofeelor de vânătoare, în cazul în care îndeplinesc una dintre următoarele condiții:

(a) fac parte din bagajele personale ale călătorilor care vin dintr-o țară terță;

(b) fac parte din bunurile personale ale unei persoane fizice care își schimbă reședința obișnuită dintr-o țară terță în Comunitate;

(c) sunt trofee de vânătoare dobândite de călător și importate ulterior.

(2)  Derogarea de la articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 338/97, prevăzută la articolul 7 alineatul (3) din regulamentul menționat anterior, pentru efectele personale sau domestice nu se aplică exemplarelor din speciile incluse în anexa A la regulamentul respectiv, atunci când aceste exemplare sunt introduse în Comunitate pentru prima dată de către o persoană care își are reședința obișnuită în Comunitate.

(3)  La prima introducere în Comunitate, de către o persoană care își are reședința obișnuită în cadrul Comunității, a unor efecte personale sau domestice, inclusiv a trofeelor de vânătoare, care implică exemplare din speciile incluse în anexa B la Regulamentul (CE) nr. 338/97, nu se solicită prezentarea la vamă a unui permis de import, cu condiția să fie prezentate originalul unui document de (re)export și o copie a acestuia.

Vama expediază originalul în conformitate cu articolul 45 din prezentul regulament și returnează copia ștampilată titularului.

▼M6

(3a)  Prin derogare de la alineatul (3), prima introducere în Uniune a trofeelor de vânătoare de exemplare din speciile sau populațiile enumerate în anexa B la Regulamentul (CE) nr. 338/97 și în anexa XIII la prezentul regulament intră sub incidența articolului 4 din Regulamentul (CE) nr. 338/97.

▼B

(4)  La reintroducerea în Comunitate, de către o persoană care își are reședința obișnuită în cadrul Comunității, a unor efecte personale sau domestice, inclusiv a trofeelor de vânătoare, care implică exemplare din speciile incluse în anexa A sau B la Regulamentul (CE) nr. 338/97, nu se solicită prezentarea la vamă a unui permis de import, cu condiția să se prezinte unul dintre următoarele documente:

(a) „exemplarul pentru titular” (formularul nr. 2), vizat de către vamă, al unui permis de import sau de export comunitar utilizat anterior;

(b) copia documentului de (re)export menționată la alineatul (3);

(c) dovada care să ateste că exemplarele au fost achiziționate în Comunitate.

▼M1

(5)  Prin derogare de la alineatele (3) și (4), nu se solicită prezentarea unui document de (re)export sau a unui permis de import pentru introducerea sau reintroducerea în Comunitate a următoarelor articole enumerate în anexa B la Regulamentul (CE) nr. 338/97:

(a) caviar de la specii de sturion (Acipenseriformes spp.), 125 grame per persoană, în containere care sunt marcate individual în conformitate cu articolul 66 alineatul (6);

(b) bastoane de ploaie din Cactaceae spp., în limita a trei per persoană;

(c) exemplare moarte, prelucrate de Crocodylia spp., exclusiv carnea și trofeele de vânătoare, în limita a patru per persoană;

(d) cochilii de Strombus gigas, în limita a trei per persoană;

(e)  Hippocampus spp., în limita a patru exemplare moarte per persoană;

(f) Cochilii de Tridacnidae spp., în limita a trei exemplare per persoană, fiecare putând reprezenta o cochilie intactă sau două jumătăți corespondente, care nu depășesc 3 kg în total;

▼M6

(g) exemplare de agarwood (Aquilaria spp. și Gyrinops spp.) – până la 1 kg de rumeguș, 24 ml de ulei și două seturi de mărgele sau de rozarii (sau două coliere sau brățări) de persoană.

▼B

Articolul 58

Exportul și reexportul în afara Comunității ale efectelor personale și domestice

(1)  Derogarea de la articolul 5 din Regulamentul (CE) nr. 338/97, prevăzută la articolul 7 alineatul (3) din regulamentul menționat anterior, pentru efecte personale sau domestice nu se aplică exemplarelor utilizate în scop lucrativ, care sunt vândute, expuse în scopuri comerciale, păstrate pentru vânzare, puse în vânzare sau transportate pentru vânzare.

Această derogare se aplică exemplarelor numai în cazul în care acestea îndeplinesc una dintre următoarele condiții:

(a) fac parte din bagajele personale ale călătorilor care pleacă spre o țară terță;

(b) fac parte din bunurile personale ale unei persoane fizice care își schimbă reședința obișnuită din Comunitate într-o țară terță.

(2)  În cazul exportului, derogarea de la articolul 5 din Regulamentul (CE) nr. 338/97, prevăzută la articolul 7 alineatul (3) din regulamentul menționat anterior, pentru efectele personale sau domestice nu se aplică exemplarelor din speciile incluse în anexa A sau B la regulamentul respectiv.

(3)  La reexportarea, de către o persoană care își are reședința obișnuită în cadrul Comunității, a unor efecte personale sau domestice, inclusiv a trofeelor de vânătoare, care implică exemplare din speciile incluse în anexa A sau B la Regulamentul (CE) nr. 338/97, nu se solicită prezentarea la vamă a unui certificat de reexport, cu condiția să se prezinte unul dintre următoarele documente:

(a) „exemplarul pentru titular” (formularul nr. 2), vizat de către vamă, al unui permis de import sau de export comunitar utilizat anterior;

(b) copia documentului de (re)export menționată la articolul 57 alineatul (3) din prezentul regulament;

(c) dovada care să ateste că exemplarele au fost achiziționate în Comunitate.

▼M6

Dispozițiile paragrafului anterior nu se aplică reexportului de coarne de rinocer sau de fildeș de elefant conținut(e) în efecte personale sau domestice; în cazul acestor exemplare, prezentarea certificatului de reexport la vamă este obligatorie.

▼M6

(3a)  La reexportarea, de către o persoană care nu își are reședința obișnuită în Uniune, a unor efecte personale sau domestice, inclusiv a trofeelor de vânătoare personale, dobândite în afara statului în care își are reședința obișnuită, care constau în exemplare din speciile enumerate în anexa A la Regulamentul (CE) nr. 338/97, se impune prezentarea la vamă a unui certificat de reexport. Aceeași cerință se aplică și în cazul reexportării ca efecte personale sau domestice a coarnelor de rinocer sau a fildeșului de elefant provenind de la exemplare din populațiile enumerate în anexa B la Regulamentul (CE) nr. 338/97.

(4)  Prin derogare de la alineatele (2) și (3), în cazul exportului sau al reexportului articolelor enumerate la articolul 57 alineatul (5) literele (a)-(g) nu este obligatorie prezentarea unui document de (re)export.

▼M2

Articolul 58a

Utilizarea comercială a efectelor personale și domestice în Uniune

▼M6

(1)  O autoritate de gestionare a unui stat membru poate autoriza activitățile comerciale cu exemplare din speciile enumerate în anexa B la Regulamentul (CE) nr. 338/97 care sunt introduse în Uniune în conformitate cu articolul 7 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 338/97 numai în condițiile următoare:

▼M2

(a) solicitantul trebuie să demonstreze că exemplarul a fost introdus în Uniune cu cel puțin doi ani înainte de a putea fi utilizat în scop comercial; și

(b) autoritatea de gestionare a respectivului stat membru a verificat că exemplarul în cauză putea fi importat în scopuri comerciale în conformitate cu articolul 4 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 338/97 la momentul în care a fost introdus în Uniune.

Odată îndeplinite aceste condiții, autoritatea de gestionare eliberează o declarație scrisă prin care se atestă că exemplarul respectiv poate fi utilizat în scopuri comerciale.

▼M6

(2)  Se interzic activitățile comerciale cu exemplare din speciile enumerate în anexa A la Regulamentul (CE) nr. 338/97 care au fost introduse în Uniune în conformitate cu articolul 7 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 338/97 sau cu exemplare din speciile enumerate în apendicele I la convenție sau în anexa C1 la Regulamentul (CEE) nr. 3626/82 și introduse în Uniune ca efecte personale sau domestice.

▼BCAPITOLUL XV

EXCEPTĂRI ȘI DEROGĂRI

Articolul 59

Derogări de la articolul 8 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 338/97 prevăzute la articolul 8 alineatul (3) din acest regulament

(1)  Derogarea prevăzută pentru exemplarele menționate la articolul 8 alineatul (3) literele (a), (b) și (c) din Regulamentul (CE) nr. 338/97 se acordă numai în cazul în care solicitantul demonstrează autorității de gestionare competente că sunt îndeplinite condițiile menționate la aceste litere și la articolul 48 din prezentul regulament.

▼M2

(1a)  Derogarea prevăzută pentru exemplarele menționate la articolul 8 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 338/97 se acordă numai în cazul în care solicitantul demonstrează autorității de gestionare competente că exemplarele respective au fost dobândite în conformitate cu legislația în vigoare în domeniul conservării faunei și florei sălbatice.

▼B

(2)  Derogarea prevăzută pentru exemplarele menționate la articolul 8 alineatul (3) litera (d) din Regulamentul (CE) nr. 338/97 se acordă numai în cazul în care solicitantul demonstrează autorității de gestionare competente, după consultarea de către aceasta a unei autorități științifice competente, că sunt îndeplinite condițiile menționate la articolul 48 din prezentul regulament și că exemplarele respective s-au născut și au fost crescute în captivitate sau au fost reproduse artificial în conformitate cu articolele 54, 55 și 56 din prezentul regulament.

(3)  Derogarea prevăzută pentru exemplarele menționate la articolul 8 alineatul (3) literele (e), (f) și (g) din Regulamentul (CE) nr. 338/97 se acordă numai în cazul în care solicitantul demonstrează autorității de gestionare competente, după consultarea de către aceasta a unei autorități științifice competente, că sunt îndeplinite condițiile menționate la aceste litere și la articolul 48 din prezentul regulament.

(4)  Derogarea prevăzută pentru exemplarele menționate la articolul 8 alineatul (3) litera (h) din Regulamentul (CE) nr. 338/97 se acordă numai în cazul în care solicitantul demonstrează autorității de gestionare competente că exemplarele respective au fost prelevate din natură într-un stat membru în conformitate cu legislația acestuia.

(5)  O derogare prevăzută la articolul 8 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 338/97 se acordă pentru vertebratele vii numai în cazul în care solicitantul demonstrează autorității de gestionare competente că sunt îndeplinite dispozițiile relevante ale articolului 66 din prezentul regulament.

Articolul 60

Derogare de la articolul 8 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 338/97 în beneficiul instituțiilor științifice

Fără a aduce atingere articolului 9 din Regulamentul (CE) nr. 338/97, se poate acorda o derogare de la interdicția prevăzută la articolul 8 alineatul (1) din regulamentul menționat anterior, în beneficiul instituțiilor științifice, desemnate de către o autoritate de gestionare, după consultarea unei autorități științifice, prin eliberarea unui certificat care să acopere toate exemplarele din speciile incluse în anexa A la regulamentul respectiv, care sunt destinate uneia dintre următoarele utilizări:

1. creșterea în captivitate sau reproducerea artificială pentru a contribui la conservarea speciei respective;

2. cercetarea sau educația în scopul menținerii sau al conservării speciilor respective.

Orice vânzare a exemplarelor care fac obiectul unui astfel de certificat se poate face numai către alte instituții științifice care dețin un astfel de certificat.

Articolul 61

Derogări de la articolul 8 alineatele (1) și (3) din Regulamentul (CE) nr. 338/97

Fără a aduce atingere articolului 9 din Regulamentul (CE) nr. 338/97, nici interdicția, prevăzută la articolul 8 alineatul (1) din regulamentul menționat anterior, privind cumpărarea, oferta de cumpărare sau achiziția de exemplare din speciile incluse în anexa A la regulamentul respectiv în scopuri comerciale, nici dispoziția prevăzută la articolul 8 alineatul (3) din acest regulament, conform căreia se acordă derogări de la aceste interdicții numai de la caz la caz prin eliberarea unui certificat, nu se aplică atunci când exemplarele respective îndeplinesc unul dintre următoarele criterii:

1. fac obiectul unuia dintre certificatele specifice exemplarului prevăzute la articolul 48 din prezentul regulament;

2. beneficiază de una dintre derogările generale prevăzute la articolul 62 din prezentul regulament.

Articolul 62

Derogări generale de la articolul 8 alineatele (1) și (3) din Regulamentul (CE) nr. 338/97

Dispoziția prevăzută la articolul 8 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 338/97, conform căreia se acordă derogări de la interdicțiile prevăzute la articolul 8 alineatul (1) numai de la caz la caz prin eliberarea unui certificat, nu se aplică următoarelor exemplare și, în acest caz, nici nu este necesar un certificat:

1. exemplarele de animale născute și crescute în captivitate din speciile incluse în anexa X la prezentul regulament, precum și hibrizii acestora, cu condiția ca exemplarele din speciile adnotate să fie marcate în conformitate cu articolul 66 alineatul (1) din prezentul regulament;

2. exemplarele din specii vegetale înmulțite artificial;

3. exemplarele prelucrate, achiziționate cu peste 50 de ani înainte, în sensul articolului 2 litera (w) din Regulamentul (CE) nr. 338/97;

▼M2

4. exemplarele moarte din speciile de Crocodylia incluse în anexa A cu codul de origine „D”, cu condiția ca acestea să fie marcate sau identificate prin alte mijloace în conformitate cu prezentul regulament;

5. caviarul de Acipenser brevirostrum și hibrizii acestuia, cu codul de origine „D”, cu condiția să fie conținut într-un recipient marcat în conformitate cu prezentul regulament.

▼B

Articolul 63

Certificate eliberate în prealabil în temeiul articolului 8 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 338/97

(1)  În sensul articolului 8 alineatul (3) litera (d) din Regulamentul (CE) nr. 338/97, un stat membru poate furniza crescătorilor desemnați în acest scop de către o autoritate de gestionare certificate eliberate în prealabil, cu condiția ca aceștia să țină registre de creștere și să le prezinte, la cerere, autorității de gestionare competente.

Aceste certificate includ, la rubrica 20, următoarea mențiune:

„Certificat valabil numai pentru taxonul sau taxonii următori: …”

(2)  În sensul articolului 8 alineatul (3) literele (d) și (h) din Regulamentul (CE) nr. 338/97, un stat membru poate furniza certificate eliberate în prealabil persoanelor desemnate de către o autoritate de gestionare pentru a vinde, pe baza acestor certificate, exemplare moarte crescute în captivitate și/sau mici cantități de exemplare moarte care au fost prelevate în mod legal din natură în cadrul Comunității, cu condiția ca aceste persoane să îndeplinească următoarele cerințe:

(a) să țină un registru pe care să îl prezinte, la cerere, autorității de gestionare competente și care să conțină detalii privind exemplarele/speciile vândute, cauza morții acestora (în cazul în care este cunoscută), persoanele de la care exemplarele au fost achiziționate și persoanele cărora le-au fost vândute;

(b) să prezinte autorității de gestionare competente un raport anual care să conțină detalii privind vânzările efectuate pe parcursul anului, tipul și numărul de exemplare, speciile în cauză și modul de achiziționare a exemplarelor.

▼M2

(3)  Certificatele eliberate în prealabil sunt valabile numai după ce au fost completate, iar solicitantul trimite o copie a acestora autorității de gestionare emitente.

▼BCAPITOLUL XVI

CERINȚE PRIVIND MARCAREA

Articolul 64

Marcarea exemplarelor în vederea importurilor și a activităților comerciale în Comunitate

(1)  Se eliberează permise de import pentru următoarele articole numai în cazul în care solicitantul demonstrează autorității de gestionare competente că exemplarele au fost marcate în mod individual în conformitate cu articolul 66 alineatul (6):

(a) exemplare care provin dintr-o operațiune de reproducere în captivitate, aprobată de Conferința părților la convenție;

(b) exemplare care provin dintr-o operațiune de creștere a animalelor aprobată de Conferința părților la convenție;

(c) exemplare care fac parte dintr-o populație a unei specii incluse în apendicele I la convenție, pentru care s-a aprobat o cotă de export de către Conferința părților la convenție;

(d) colți de elefant african, neprelucrați, și bucăți din aceștia care măsoară cel puțin 20 centimetri în lungime și cântăresc cel puțin 1 kilogram;

(e) piei, flancuri, cozi, gâturi, labe, spinări de crocodilieni, precum și alte părți ale acestor animale, neprelucrate, tăbăcite și/sau finisate, care sunt exportate în Comunitate, precum și piei și flancuri întregi de crocodilieni, neprelucrate, tăbăcite sau finisate, care sunt reexportate în Comunitate;

(f) vertebrate vii din speciile incluse în anexa A la Regulamentul (CE) nr. 338/97 care aparțin unei expoziții itinerante;

(g) orice container pentru caviar Acipenseriformes spp., inclusiv conserve, borcane sau cutii în care caviarul este ambalat direct.

(2)  În sensul articolului 8 alineatul (5) din Regulamentul (CE) nr. 338/97, toate containerele pentru caviar menționate la alineatul (1) litera (g) din prezentul articol sunt marcate în conformitate cu articolul 66 alineatul (6) din prezentul regulament, sub rezerva cerințelor suplimentare stabilite la articolul 66 alineatul (7) din prezentul regulament.

Articolul 65

Marcarea exemplarelor în sensul exportului și reexportului

(1)  Certificatele de reexport pentru exemplarele menționate la articolul 64 alineatul (1) literele (a)-(d) și (f), care nu au fost modificate în mod substanțial, sunt eliberate numai în cazul în care solicitantul demonstrează autorității de gestionare că marcajele originale sunt intacte.

(2)  Certificatele de reexport pentru pieile și flancurile întregi de crocodilieni, neprelucrate, tăbăcite și/sau finisate sunt eliberate numai în cazul în care solicitantul demonstrează autorității de gestionare că etichetele originale sunt intacte sau, atunci când acestea s-au pierdut sau au fost îndepărtate, că exemplarele au fost marcate cu o etichetă de reexport.

(3)  Permisele de export și certificatele de reexport pentru toate containerele pentru caviar menționate la articolul 64 alineatul (1) litera (g) sunt eliberate numai în cazul în care containerul este marcat în conformitate cu articolul 66 alineatul (6).

(4)  Se eliberează permise de export pentru vertebratele vii din speciile enumerate în anexa A la Regulamentul (CE) nr. 338/97 numai în cazul în care solicitantul demonstrează autorității de gestionare competente că sunt îndeplinite cerințele relevante prevăzute la articolul 66 din prezentul regulament. ►M2  Această dispoziție nu se aplică exemplarelor din speciile enumerate în anexa X la prezentul regulament, cu excepția cazului în care, în anexa X, se prevede că este necesară marcarea. ◄

Articolul 66

Metode de marcare

(1)  În sensul articolului 33 alineatul (1), articolului 40 alineatul (1), articolului 59 alineatul (5) și al articolului 65 alineatul (4), se aplică alineatele (2) și (3) din prezentul articol.

(2)  Păsările născute și crescute în captivitate sunt marcate în conformitate cu alineatul (8) sau, atunci când autoritatea de gestionare competentă are certitudinea că această metodă nu este adecvată, din cauza proprietăților fizice sau comportamentale ale animalului, cu ajutorul unui microcip de transmisie-recepție automată numerotat, inalterabil, care corespunde standardelor ISO 11784:1996 (E) și 11785:1996 (E).

(3)  Vertebratele vii, altele decât păsările născute și crescute în captivitate, sunt marcate cu ajutorul unui microcip de transmisie-recepție automată numerotat inalterabil, care corespunde standardelor ISO 11784:1996 (E) și 11785:1996 (E) sau, atunci când autoritatea de gestionare competentă are certitudinea că această metodă nu este adecvată, din cauza proprietăților fizice sau comportamentale ale exemplarelor sau ale speciei, exemplarele respective sunt marcate cu ajutorul unor inele, benzi, etichete, tatuaje sau alte mijloace similare, numerotate, sau sunt identificate prin orice alt mijloc adecvat.

(4)  Articolul 33 alineatul (1), articolul 40 alineatul (1), articolul 48 alineatul (2), articolul 59 alineatul (5) și articolul 65 alineatul (4) nu se aplică atunci când autoritatea de gestionare competentă are certitudinea că proprietățile fizice ale exemplarelor respective nu permit, în momentul eliberării certificatului adecvat, aplicarea sigură a unei metode de marcare. În acest caz, autoritatea de gestionare competentă eliberează un certificat specific tranzacției și indică aceasta la rubrica 20 din certificat sau, atunci când aplicarea sigură a unei metode de marcare este posibilă la o dată ulterioară, include precizările corespunzătoare.

▼M2

Nu se eliberează certificate pentru exemplare specifice, certificate de expoziție itinerantă și certificate de proprietate personală în cazul exemplarelor vii care intră sub incidența prezentului alineat.

▼B

(5)  Exemplarele care au fost marcate cu ajutorul unui microcip de transmisie-recepție automată, care nu corespunde standardelor ISO 11784:1996 (E) și 11785:1996 (E), înainte de 1 ianuarie 2002, sau printr-una dintre metodele prevăzute la alineatul (3) înainte de 1 iunie 1997 sau în conformitate cu alineatul (6) înainte de introducerea acestora în Comunitate sunt considerate ca fiind marcate în conformitate cu alineatele (2) și (3).

▼M1

(6)  Exemplarele menționate la articolul 64 și la articolul 65 sunt marcate în conformitate cu metoda aprobată sau recomandată de Conferința părților la convenție pentru exemplarele respective și, în special, containerele pentru caviar menționate la articolul 57 alineatul (5) litera (a), la articolul 64 alineatul (1) litera (g), la articolul 64 alineatul (2) și la articolul 65 alineatul (3) sunt marcate în mod individual, cu ajutorul unor etichete nereutilizabile, aplicate pe fiecare container primar. În cazul în care eticheta nereutilizabilă nu sigilează containerul primar, caviarul se împachetează astfel încât să permită vizualizarea oricărei deschideri a containerului.

▼M6

Caviarul de la diferite specii de Acipenseriforme nu se amestecă într-un recipient primar, cu excepția caviarului presat [mai precis, caviarul compus din ouăle fertilizate (icre) ale uneia sau mai multor specii de sturioni sau de poliodoni, care rămân după prelucrarea și prepararea caviarului de calitate superioară].

▼M1

(7)  Numai acele întreprinderi de prelucrare și de (re)ambalare autorizate de autoritatea de gestionare din statul membru au dreptul de a procesa, ambala sau reambala caviar pentru export, reexport sau schimburi intracomunitare.

Întreprinderile de prelucrare și reambalare autorizate au obligația de a ține o evidență corespunzătoare a cantităților de caviar importate, exportate, reexportate, produse in situ sau depozitate, după caz. Aceste evidențe trebuie să fie puse la dispoziția autorității competente de gestionare din statul membru respectiv, pentru inspecție.

Fiecărei întreprinderi de prelucrare sau reambalare i se atribuie un cod unic de înregistrare de către autoritatea de gestionare.

Lista instalațiilor care au obținut licența în conformitate cu prezentul alineat și toate modificările aferente acesteia sunt transmise Secretariatului convenției și Comisiei.

În sensul prezentului alineat, întreprinderile de prelucrare trebuie să includă produse de caviar prin acvacultură.

▼B

(8)  Păsările născute și crescute în captivitate, precum și alte păsări născute într-un mediu controlat, sunt marcate cu ajutorul unei brățări de picior compacte, marcate individual.

O brățară de picior compactă se referă la un inel sau o bandă în cerc continuu, fără nici o ruptură sau lipitură, care nu a fost supusă vreunei manipulări frauduloase, ale cărei dimensiuni nu permit îndepărtarea acesteia de pe piciorul păsării devenite adulte, după ce a fost aplicată în primele zile de viață ale păsării și care a fost fabricată comercial în acest scop.

Articolul 67

Metode de marcare cu suferință minimă

Atunci când, pe teritoriul Comunității, marcarea animalelor vii necesită fixarea unei etichete, a unei benzi, a unui inel sau a oricărui alt dispozitiv, marcarea unei părți anatomice a animalului sau implantarea microcipurilor de transmisie-recepție, acestea se efectuează cu toate îngrijirile necesare pentru bunăstarea și comportamentul natural al exemplarelor respective.

Articolul 68

Recunoașterea reciprocă a metodelor de marcare

(1)  Autoritățile competente din statele membre recunosc metodele de marcare aprobate de către autoritățile competente din celelalte state membre, care se conformează articolului 66.

(2)  Atunci când un permis sau certificat este solicitat în temeiul prezentului regulament, pe aceste documente sunt înscrise detalii complete privind marcarea exemplarului.CAPITOLUL XVII

RAPOARTE ȘI INFORMAȚII

Articolul 69

Rapoarte privind importurile, exporturile și reexporturile

(1)  Statele membre culeg informații privind importurile în Comunitate, precum și exporturile și reexporturile în afara Comunității, care au avut loc pe baza permiselor și certificatelor eliberate de către autoritățile lor de gestionare, fără a lua în considerare locul efectiv de introducere sau de (re)export.

În temeiul articolului 15 alineatul (4) litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 338/97, statele membre comunică aceste informații Comisiei, cu privire la un an calendaristic, în conformitate cu calendarul stabilit la alineatul (4) din prezentul articol, pentru speciile enumerate în anexele A, B și C la regulamentul respectiv, în format electronic și în conformitate cu Orientările privind pregătirea și prezentarea rapoartelor anuale CITES, elaborate de secretariatul convenției.

Aceste rapoarte cuprind informații cu privire la expedițiile puse sub sechestru și confiscate.

(2)  Informațiile menționate la alineatul (1) sunt prezentate în două părți distincte, după cum urmează:

(a) o parte privind importurile, exporturile și reexporturile de exemplare din speciile incluse în apendicele la convenție;

(b) o parte privind importurile, exporturile și reexporturile de exemplare din alte specii incluse în anexele A, B și C la Regulamentul (CE) nr. 338/97 și introducerea în Comunitate a exemplarelor din speciile incluse în anexa D la acest regulament.

(3)  În ceea ce privește importurile de expediții care conțin animale vii, statele membre păstrează, atunci când acest lucru este posibil, informații cu privire la procentajul de exemplare din speciile incluse în anexele A și B la Regulamentul (CE) nr. 338/97 care erau moarte în momentul introducerii lor în Comunitate.

(4)  Pentru fiecare an calendaristic, informațiile menționate la alineatele (1), (2) și (3) sunt comunicate Comisiei, pe baza speciilor și a țării (re)exportatoare, înainte de 15 iunie din anul următor.

(5)  Informațiile menționate la articolul 15 alineatul (4) litera (c) din Regulamentul (CE) nr. 338/97 cuprind detalii privind actele cu putere de lege și normele administrative adoptate pentru punerea în aplicare și aplicarea dispozițiilor Regulamentului (CE) nr. 338/97 și ale prezentului regulament.

În plus, statele membre transmit rapoarte cu privire la următoarele aspecte:

(a) persoanele și organismele înregistrate în conformitate cu articolele 18 și 19 din prezentul regulament;

(b) instituțiile științifice înregistrate în conformitate cu articolul 60 din prezentul regulament;

(c) crescătorii desemnați în conformitate cu articolul 63 din prezentul regulament;

(d) instalațiile de (re)ambalare a caviarului autorizate în conformitate cu articolul 66 alineatul (7) din prezentul regulament;

(e) utilizarea de certificate fitosanitare în conformitate cu articolul 17 din prezentul regulament;

▼M1

(f) cazurile în care permisele de export și certificatele de reexport au fost eliberate retroactiv în conformitate cu articolul 15 din regulament.

(6)  Informațiile menționate la alineatul (5) sunt trimise, odată la doi ani, înainte de 15 iunie, într-un format computerizat și în conformitate cu „Formatul raportului bianual” emis de către Secretariatul convenției, modificat de către Comisie, și corespund perioadei de doi ani care se încheie la 31 decembrie anul precedent.

▼B

Articolul 70

Modificarea anexelor la Regulamentul (CE) nr. 338/97

(1)  În vederea pregătirii modificărilor Regulamentului (CE) nr. 338/97 în temeiul articolului 15 alineatul (5) din regulamentul menționat anterior, Comisiei i se comunică de către statele membre, în ceea ce privește speciile deja incluse în anexele la acest regulament și cele care ar putea fi incluse, toate informațiile relevante cu privire la următoarele aspecte:

(a) statutul lor biologic și comercial;

(b) utilizările preconizate pentru exemplarele din aceste specii;

(c) metodele de control al comerțului cu exemplarele respective.

(2)  Orice proiect de modificare a anexei B sau D la Regulamentul (CE) nr. 338/97 în conformitate cu articolul 3 alineatul (2) litera (c) sau (d) sau cu articolul 3 alineatul (4) litera (a) din regulamentul menționat anterior este prezentat de către Comisie, spre avizare, grupului de analiză științifică, menționat la articolul 17 din acest regulament, înainte de a fi înaintat Comitetului.CAPITOLUL XVIII

DISPOZIȚII FINALE

▼M1

Articolul 71

Respingerea cererilor pentru permisele de import ca urmare a impunerii de restricții

▼B

(1)  Imediat după impunerea unei restricții în conformitate cu articolul 4 alineatul (6) din Regulamentul (CE) nr. 338/97 și până în momentul în care această restricție este ridicată, statele membre resping orice cerere de eliberare a permiselor de import privind exemplarele exportate din țara sau din țările de origine respective.

(2)  Prin derogare de la alineatul (1), un permis de import poate fi eliberat atunci când o cerere de eliberare a unui permis de import a fost depusă înainte de impunerea restricției, iar autoritatea de gestionare competentă din statul membru are certitudinea că există un contract sau o comandă pentru care s-a efectuat o plată sau care a antrenat deja expedierea exemplarelor.

(3)  Perioada de valabilitate a unui permis de import eliberat în temeiul alineatului (2) nu trebuie să depășească o lună.

(4)  În absența unor dispoziții contrare, restricțiile menționate la alineatul (1) nu se aplică următoarelor exemplare:

(a) exemplarelor născute și crescute în captivitate, în conformitate cu articolele 54 și 55, sau înmulțite artificial, în conformitate cu articolul 56;

(b) exemplarelor importate în sensul menționat la articolul 8 alineatul (3) literele (e), (f) sau (g) din Regulamentul (CE) nr. 338/97;

(c) exemplarelor, vii sau moarte, care fac parte din efectele domestice ale persoanelor care sosesc în Comunitate pentru a-și stabili aici reședința.

Articolul 72

Măsuri tranzitorii

(1)  Certificatele eliberate în conformitate cu articolul 11 din Regulamentul (CEE) nr. 3626/82 și cu articolul 22 din Regulamentul (CEE) nr. 3418/83 al Comisiei ( 2 ) pot continua să fie utilizate în sensul articolului 5 alineatul (2) litera (b), articolului 5 alineatul (3) literele (b), (c) și (d), articolului 5 alineatul (4) și al articolului 8 alineatul (3) literele (a) și (d)-(h) din Regulamentul (CE) nr. 338/97.

(2)  Derogările acordate de la interdicțiile prevăzute la articolul 6 alineatul (1) din Regulamentul (CEE) nr. 3626/82 rămân valabile, după caz, până în ultima zi a valabilității lor.

▼M6

(3)  Statele membre pot continua să elibereze permise de import și de export, certificate de reexport, certificate de expoziție itinerantă și certificate de proprietate personală în formatele prevăzute în anexele I, III și IV, notificări de import în formatul prevăzut în anexa II și certificate UE în formatul prevăzut în anexa V la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 792/2012 timp de un an după intrarea în vigoare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2015/57 al Comisiei ( 3 ).

▼B

Articolul 73

Notificarea dispozițiilor de punere în aplicare

Fiecare stat membru informează Comisia și secretariatul convenției cu privire la dispozițiile speciale pe care le adoptă pentru punerea în aplicare a prezentului regulament, precum și cu privire la toate instrumentele juridice utilizate și măsurile luate pentru punerea în aplicare și respectarea acestora. Comisia comunică aceste informații celorlalte state membre.

Articolul 74

Abrogarea

Regulamentul (CE) nr. 1808/2001 se abrogă.

Trimiterile la regulamentul abrogat se interpretează ca trimiteri la prezentul regulament și se citesc în conformitate cu tabelul de corespondență din anexa XII.

Articolul 75

Intrarea în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

▼M3 —————

▼M7
ANEXA VII

Codurile care trebuie incluse în descrierea exemplarelor și unitățile de măsură care trebuie utilizate în permise și certificate în conformitate cu articolul 5 alineatele (1) și (2)Descriere

Cod comercial

Unitatea preferată

Unitatea alternativă

Explicație

fanon

BAL

kg

nr.

fanoane

scoarță

BAR

kg

 

scoarță de copac (brută, uscată sau pulbere; neprelucrată)

corp

BOD

nr.

kg

animale moarte în general întregi, inclusiv pești proaspeți sau prelucrați, broaște țestoase împăiate, fluturi de insectar, reptile în alcool, trofee de vânătoare întregi împăiate etc.

os

BON

kg

nr.

oase, inclusiv maxilare

calipee

CAL

kg

 

calipee sau „calipash” (cartilaj de broască țestoasă pentru supă)

carapace

CAP

nr.

kg

carapace întregi brute sau neprelucrate de la speciile de Testudines

sculptură

CAR

kg

nr.

produse sculptate, altele decât cele din fildeș, os sau corn - de exemplu din coral și lemn (inclusiv artizanat).

N.B: sculpturile în fildeș trebuie să fie înregistrate ca atare (a se vedea mai jos - „IVC”). De asemenea, pentru speciile din care pot fi sculptate mai multe tipuri de produse (de exemplu, corn și os), codul comercial trebuie să indice tipul de produs care face obiectul schimburilor comerciale (de exemplu, sculptură în os - „BOC” sau sculptură în corn - „HOC”), dacă este posibil.

sculptură - os

BOC

kg

nr.

sculptură în os

sculptură - corn

HOC

kg

nr.

sculptură în corn

sculptură - fildeș

IVC

kg

nr.

sculpturi în fildeș, inclusiv bucăți mai mici de fildeș prelucrate (mânere de cuțit, piese de șah, seturi de mahjong etc.). N.B. Colții de elefant întregi sculptați trebuie înregistrați sub denumirea de „colți” (a se vedea codul „TUS” de mai jos). Bijuteriile confecționate din fildeș sculptat trebuie înregistrate ca „bijuterii - fildeș” (a se vedea codul „IJW” de mai jos).

caviar

CAV

kg

 

ouă moarte nefertilizate, prelucrate, de la toate speciile de Acipenseriformes; cunoscute și sub denumirea de „lapți”

așchii

CHP

kg

 

așchii de lemn, în special de Aquilaria spp., Gyrinops spp. și Pterocarpus santalinus

gheare

CLA

nr.

kg

gheare - de exemplu de la Felidae, Ursidae sau Crocodylia (NB: „ghearele” de broaște țestoase sunt, de obicei, solzi și nu gheare adevărate)

țesătură

CLO

m2

kg

țesătură – dacă țesătura nu este fabricată integral din părul unei specii CITES, greutatea părului speciei respective trebuie înregistrată, dacă este posibil, sub codul „HAI”

coral (brut)

COR

nr.

kg

coral brut sau neprelucrat și rocă de coral (inclusiv rocă vie și substrat) [astfel cum este definit în Rezoluția Conf. 11.10 (Rev. CoP15)]. Roca de coral trebuie înregistrată ca „Scleractinia spp.”

NB: comerțul trebuie înregistrat pe număr de bucăți numai dacă exemplarele de coral sunt transportate în apă.

Roca vie (transportată umedă în cutii) trebuie înregistrată în kg; substratul de coral trebuie înregistrat ca număr de bucăți (întrucât se transportă în apă ca substrat de care sunt atașați corali din specii ce nu sunt incluse în CITES).

produse cosmetice

COS

g

ml

produse cosmetice care conțin extracte de specii incluse în CITES. Cantitatea trebuie să reflecte numărul de specii incluse în CITES care sunt prezente.

cultură

CUL

nr. de eprubete etc.

 

culturi de plante înmulțite artificial

derivate

DER

kg/l

 

derivate (altele decât cele menționate în altă parte din acest tabel)

plantă uscată

DPL

nr.

 

plante uscate - de exemplu, exemplare de ierbar

ureche

EAR

nr.

 

urechi - de obicei, de elefant

ou

EGG

nr.

kg

ouă întregi moarte sau golite (a se vedea, de asemenea, „caviar”)

ou (viu)

EGL

nr.

kg

ouă vii fertilizate - de obicei de păsări și reptile, dar și icre de pești și ouă de nevertebrate

coajă de ou

ESH

g/kg

 

coji de ou, brute sau neprelucrate, cu excepția ouălor întregi

extract

EXT

kg

l

extracte - de obicei, extracte din plante

pene

FEA

kg/numărul de aripi

nr.

pene – în cazul obiectelor din pene (de exemplu, tablouri), a se înregistra numărul obiectelor

fibră

FIB

kg

m

fibre – de exemplu, fibre de plante, inclusiv corzile de rachete de tenis

înotătoare

FIN

kg

 

înotătoare și părți de înotătoare proaspete, congelate sau uscate (inclusiv înotătoare laterale)

puiet

FIG

kg

nr.

puiet de pește de unu sau doi ani pentru acvarii, crescătorii de pești sau pentru operațiuni de eliberare

floare

FLO

kg

 

flori

ghiveci de flori

FPT

nr.

 

ghivece de flori fabricate din părți ale unor plante - de exemplu din fibre de ferigă arborescentă (NB: plantele vii comercializate în jardiniere trebuie înregistrate ca „plante vii”, nu ca „ghivece de flori”)

picioare de broască

LEG

kg

 

picioare de broască

fructe

FRU

kg

 

fructe

labă

FOO

nr.

 

labe - de exemplu, de elefant, rinocer, hipopotam, leu, crocodil etc.

produs din blană (mare)

FPL

nr.

 

produse de mari dimensiuni fabricate din blană - de exemplu, pături din blană de urs sau de linx sau alte produse din blană de dimensiuni substanțiale.

produs din blană (mic)

FPS

nr.

 

produse de mici dimensiuni fabricate din blană - inclusiv genți de mână, port-chei, portmonee, perne, ornamente etc.

bilă

GAL

kg

 

bilă

vezică biliară

GAB

nr.

kg

vezică biliară

Articol de îmbrăcăminte

GAR

nr.

 

Articole de îmbrăcăminte - inclusiv mănuși și pălării, dar nu încălțăminte. Inclusiv accesorii și ornamente pentru îmbrăcăminte

organe genitale

GEN

kg

nr.

penisuri tăiate și uscate

branhii

GIL

nr.

 

branhii (de exemplu, de rechini)

portaltoi

GRS

nr.

 

portaltoaie (fără altoi)

păr

HAI

kg

g

păr - orice păr de animal, de exemplu: de elefant, iac, vigonie, guanaco

produse din păr

HAP

nr.

g

produse confecționate din păr (de exemplu, brățări din păr de elefant)

corn

HOR

nr.

kg

coarne - inclusiv coarne de cerb

bijuterii

JWL

nr.

g

bijuterii - inclusiv brățări, coliere și alte articole de bijuterie confecționate din alte materiale decât fildeșul (de exemplu, din lemn, coral etc.)

bijuterii - fildeș

IJW

nr.

g

bijuterii din fildeș

produs din piele (mare)

LPL

nr.

 

obiecte mari fabricate din piele - de exemplu, serviete, mobilă, valize, cufere de voiaj

produs din piele (mic)

LPS

nr.

 

obiecte mici fabricate din piele - de exemplu, curele, bretele, șei de bicicletă, portofele pentru carnete de cecuri și cărți de credit, poșete, port-chei, carnete, portmonee, pantofi, tabachere, portofele, curele de ceas și ornamente

exemplar viu

LIV

nr.

kg

animale și plante vii

frunză

LVS

kg

nr.

frunze

bușteni

LOG

m3

 

toate tipurile de lemn brut, de pe care s-a îndepărtat sau nu scoarța sau alburnul, sau ecarisat, destinat a fi prelucrat, în special pentru cherestea, celuloză sau foi pentru furnir. NB: buștenii comercializați în scopuri speciale în funcție de greutate (de exemplu: Lignum vitae, Guaiacum spp.) se înregistrează în kg

carne

MEA

kg

 

carne, inclusiv carne de pește, dacă peștele nu este întreg (a se vedea „corp”), carne proaspătă sau neprelucrată, precum și carne prelucrată (de exemplu, afumată, crudă, uscată, congelată sau în conservă)

medicament

MED

kg/l

 

medicament

mosc

MUS

g

 

mosc

ulei

OIL

kg

l

ulei - de exemplu: de broască țestoasă, focă, balenă, pește, din diferite plante

perlă

PRL

nr.

 

perlă (de exemplu, pentru Strombus gigas)

clape de pian

KEY

nr.

 

clape de pian din fildeș (de exemplu, 52 de clape de pian din fildeș corespund unui pian standard)

bucată de os

BOP

kg

 

bucăți de os, neprelucrate

bucată de corn

HOP

kg

 

bucăți de corn, neprelucrate - inclusiv resturi

bucată de fildeș

IVP

kg

 

bucăți de fildeș, neprelucrate - inclusiv resturi

blănuri asamblate

PLA

m2

 

blănuri asamblate - inclusiv carpete, dacă sunt fabricate din mai multe piei

placaj

PLY

m2

m3

material compus din trei sau mai multe plăci de lemn lipite și presate una de alta și dispuse, în general, astfel încât fibrele straturilor succesive să formeze un unghi

pulbere

POW

kg

 

pulbere

pupă

PUP

nr.

 

pupe de fluture

rădăcină

ROO

nr.

kg

rădăcini, bulbi, turbeculi sau cormuri

NB: În cazul taxonilor care produc lemn de agar Aquilaria spp. și Gyrinops spp., unitatea preferată este „kilograme”. Unitatea alternativă este „număr”.

covor

RUG

nr.

 

covoare

rostru de pește-fierăstrău

ROS

nr.

kg

rostru de pește-fierăstrău

cherestea

SAW

m3

 

lemnul tăiat pe lungime sau prelucrat printr-un proces de șlefuire; grosimea acesteia depășește în mod normal 6 mm. NB: a se înregistra în kg cheresteaua comercializată în scopuri speciale în funcție de greutate (de exemplu: Lignum vitae, Guaiacum spp.)

solz

SCA

kg

 

solzi - de exemplu, de broască țestoasă, de alte reptile, de pește, de pangolin

sămânță

SEE

kg

 

semințe

cochilie

SHE

nr.

kg

cochilii de moluște brute sau neprelucrate

parte laterală

SID

nr.

 

părți laterale sau flancuri de piei; nu includ flancurile de crocodilieni Tinga frames (a se vedea „piele”)

schelet

SKE

nr.

 

schelete în general întregi

piele

SKI

nr.

 

piei în general întregi, brute sau tăbăcite, inclusiv de crocodilieni Tinga frames, înveliș corporal exterior, cu sau fără solzi

bucată de piele

SKP

kg

 

bucăți de piele - inclusiv resturi, brute sau tăbăcite

craniu

SKU

nr.

 

cranii

supă

SOU

kg

l

supă - de exemplu, de broască țestoasă

exemplar (pentru scopuri științifice)

SPE

kg/l/ml/nr.

 

exemplare pentru scopuri științifice - inclusiv sânge, țesuturi (de exemplu: rinichi, splină etc.), preparate histologice, exemplare de muzeu conservate etc.

tulpină

STE

nr.

kg

tulpini de plante

NB: În cazul taxonilor care produc lemn de agar Aquilaria spp. și Gyrinops spp., unitatea preferată este „kilograme”. Unitatea alternativă este „număr”.

vezică înotătoare

SWI

kg

 

organ hidrostatic, inclusiv ihtiocol/clei de sturion

coadă

TAI

nr.

kg

cozi - de exemplu: de caiman (pentru piele) sau de vulpe (pentru accesorii de îmbrăcăminte, gulere, boa etc.); sunt incluse, de asemenea, înotătoarele caudale de cetacee.

dinte

TEE

nr.

kg

dinți - de exemplu, de balenă, leu, hipopotam, crocodil etc.

lemn

TIM

m3

kg

lemn brut, cu excepția buștenilor și a cherestelei

trofeu

TRO

nr.

 

trofee - toate părțile unui animal considerate trofee, dacă sunt exportate împreună: de exemplu, coarnele (2), craniul, pielea de pe gât, pielea de pe spate, coada și labele (și anume, zece exemplare) constituie un trofeu. Dacă însă, de exemplu, craniul și coarnele sunt singurele exemplare exportate dintr-un animal, aceste elemente împreună trebuie înregistrate ca un singur trofeu. În caz contrar, elementele trebuie înregistrate separat. Un corp întreg împăiat se înregistrează sub codul „BOD”. O piele separată se înregistrează sub codul „SKI” Comerțul cu trofee constituite din corpul întreg al animalului, din capul, gâtul și pieptul animalului și din jumătate din corpul animalului, împreună cu orice părți corespunzătoare din același animal exportate împreună pe baza aceluiași permis, trebuie înregistrat sub codul „1 TRO”.

trompă

TRU

nr.

kg

trompă de elefant N.B.: O trompă de elefant exportată împreună cu alte trofee provenite de la același animal, pe baza aceluiași permis, ca parte a unui trofeu de vânătoare trebuie înregistrată sub codul „TRO”.

colț

TUS

nr.

kg

colți în general întregi, fie prelucrați, fie neprelucrați, inclusiv colți de elefant, hipopotam, morsă, narval, dar nu alte tipuri de dinți

foi pentru furnir

 

 

 

 

— derulate

VEN

m3

kg

foi subțiri sau plăci de lemn cu o grosime uniformă, în general de maximum 6 mm, de obicei decojite (derulate) sau tăiate (tranșate), utilizate pentru fabricarea placajelor, a furnirului pentru mobilă, a containerelor din lemn furniruit etc.

— tranșate

VEN

m2

kg

ceară

WAX

kg

 

ceară

produs din lemn

WPR

nr.

kg

produse fabricate din lemn, inclusiv produsele finite din lemn cum ar fi mobila și instrumentele muzicale.

Legenda unităților de măsurăUnitatea de măsură

Codul unității

grame

g

kilograme

kg

litri

l

centimetri cubi

cm3

mililitri

ml

metri

m

metri pătrați

m2

metri cubi

m3

număr de exemplare

nr.

NB. Dacă nu se specifică nicio unitate de măsură, se va presupune că unitatea de măsură este numărul (de exemplu, de animale vii).
ANEXA VIII

Referințe standard pentru nomenclatura care trebuie utilizată în conformitate cu articolul 5 alineatul (4) pentru a indica denumirile științifice ale speciilor în permise și certificateFAUNĂ

 

 

Taxonul vizat

Referința taxonomică

MAMMALIA

 

 

Toți taxonii de MAMMALIA

— cu excepția recunoașterii următoarelor denumiri pentru formele sălbatice ale speciilor (în locul unor denumiri pentru fauna domestică):

— Bos gaurus, Bos mutus, Bubalus arnee, Equus africanus, Equus przewalskii, și

— cu excepția taxonilor menționați sub diferitele ordine de Mammalia de mai jos

Wilson, D. E. & Reeder, D. M. (ed.) (2005): Mammal Species of the World. A Taxonomic and Geographic Reference. A treia ediție, vol. 1-2, xxxv + 2142 pp. Baltimore (John Hopkins University Press).

ARTIODACTYLA

Camelidae

Lama guanicoe

Wilson, D. E. & Reeder, D. M. (1993). Mammal Species of the World: a Taxonomic and Geographic Reference. A doua ediție. xviii + 1207 pp., Washington (Smithsonian Institution Press).

CETACEA

Balaenopteridae

Balaenoptera omurai

Wada, S., Oishi, M. & Yamada, T. K. (2003): A newly discovered species of living baleen whales. - Nature, 426: 278-281.

 

Delphinidae

Orcaella heinsohni

Beasly, I., Robertson, K. M. & Arnold, P. W. (2005): Description of a new dolphin, the Australian Snubfin Dolphin, Orcaella heinsohni sp. n. (Cetacea, Delphinidae). -- Marine Mammal Science, 21 (3): 365-400.

 

Delphinidae

Sotalia fluviatilis

Sotalia guianensis

Caballero, S., Trujillo, F., Vianna, J. A., Barrios-Garrido, H., Montiel, M. G., Beltrán-Pedreros, S., Marmontel, M., Santos, M. C., Rossi-Santos, M. R. & Baker, C. S. (2007). Taxonomic status of the genus Sotalia: species level ranking for „tucuxi” (Sotalia fluviatilis) and „costero” (Sotalia guianensis) dolphins. - Marine Mammal Science, 23: 358-386.

 

Delphinidae

Sousa plumbea

Sousa sahulensis

Jefferson, T. A.& Rosenbaum, H. C. (2014): Taxonomic revision of the humpback dolphins (Sousa spp.), and description of a new species from Australia. - Marine Mammal Science, 30(4): 1494-1541.

 

Delphinidae

Tursiops australis

Charlton-Robb, K., Gershwin, L.-A., Thompson, R., Austin, J., Owen, K. & McKechnie, S. (2011): A new dolphin species, the Burrunan Dolphin Tursiops australis sp. nov., endemic to southern Australian coastal waters. - PLoS ONE, 6 (9): e24047.

 

Iniidae

Inia araguaiaensis

Hrbek, T., da Silva, V. M. F., Dutra, N., Gravena, W., Martin, A. R. & Farias, I. P. (2014): A new species of river dolphin from Brazil or: How little do we know our biodiversity. - PLoS ONE 83623: 1-12.

 

Phocoenidae

Neophocaena asiaeorientalis

Jefferson, T. A. & Wang, J. Y. (2011): Revision of the taxonomy of finless porpoises (genus Neophocaena): The existence of two species. - Journal of Marine Animals and their Ecology, 4 (1): 3-16.

 

Physeteridae

Physeter macrocephalus

Rice, D. W., (1998): Marine Mammals of the World: Systematics and Distribution, Society of Marine Mammalogy Special Publication Number 4, The Society for Marine Mammalogy, Lawrence, Kansas.

 

Platanistidae

Platanista gangetica

Rice, D. W., (1998): Marine Mammals of the World: Systematics and Distribution, Society of Marine Mammalogy Special Publication Number 4, The Society for Marine Mammalogy, Lawrence, Kansas.

 

Ziphiidae

Mesoplodon hotaula

Dalebout, M. L., Scott Baker, C., Steel, D., Thompson, K., Robertson, K. M., Chivers, S. J., Perin, W. F., Goonatilake, M., Anderson, C. R., Mead, J. G., Potter, C. W., Thompson, L., Jupiter, D. și Yamada, T. K. (2014): Resurrection of Mesoplodon hotaula Deraniyagala 1963: A new species of beaked whale in the tropical Indo-Pacific. - Marine Mammal Science, 30 (3): 10811108.

PRIMATES

Atelidae

Ateles geoffroyi

Rylands, A. B., Groves, C. P., Mittermeier, R. A., Cortes-Ortiz, L. & Hines, J. J. (2006): Taxonomy and distributions of Mesoamerican primates. - în: A. Estrada, P. Garber, M. Pavelka and L. Luecke (eds), New Perspectives in the Study of Mesoamerican Primates: Distribution, Ecology, Behavior and Conservation, pp. 29-79. Springer, New York, SUA.

 

Aotidae

Aotus jorgehernandezi

Defler, T. R. & Bueno, M. L. (2007): Aotus diversity and the species problem. – Primate Conservation, 22: 55-70.

 

Cebidae

Callithrix manicorensis

Garbino, T. & Siniciato, G. (2014): The taxonomic status of Mico marcai (Alperin 1993) and Mico manicorensis (van Roosmalen et al. 2000) (Cebidae, Callitrichinae) from Southwestern Brazilian Amazonia. - International Journal of Primatology, 35 (2): 529-546. (pentru Mico marcai considerată împreună cu Mico manicorensis, tratată ca Callithrix manicorensis în CITES)

 

Cebidae

Cebus flavius

Oliveira, M. M. de & Langguth, A. (2006): Rediscovery of Marcgrave's Capuchin Monkey and designation of a neotype for Simia flava Schreber, 1774 (Primates, Cebidae). - Boletim do Museu Nacional do Rio de Janeiro, N.S., Zoologia,523: 1-16.

 

Cebidae

Mico rondoni

Ferrari, S. F., Sena, L., Schneider, M. P. C. & Júnior, J. S. S. (2010): Rondon's Marmoset, Mico rondoni sp. n., from southwestern Brazilian Amazonia. - International Journal of Primatology, 31: 693-714.

 

Cebidae

Saguinus ursulus

Gregorin, R. & de Vivo, M. (2013): Revalidation of Saguinus ursula Hoffmannsegg (Primates: Cebidae: Callitrichinae). - Zootaxa, 3721 (2): 172-182.

 

Cebidae

Saimiri collinsi

Merces, M. P., Alfaro, J. W. L., Ferreira, W. A. S., Harada, M. L. & Júnior, J. S. S. (2015): Morphology and mitochondrial phylogenetics reveal that the Amazon River separates two eastern squirrel monkey species: Saimiri sciureus and S. collinsi. - Molecular Phylogenetics and Evolution, 82: 426-435.

 

Cercopithecidae

Cercopithecus lomamiensis

Hart, J.A., Detwiler, K.M., Gilbert, C.C., Burrell, A.S., Fuller, J.L., Emetshu, m., Hart, T.B., Vosper, A., Sargis, E.J. & Tosi, A.J. (2012): Lesula: A new species of Cercopithecus monkey endemic to the Democratic Republic of Congo and implications for conservation of Congo's Central Basin. - PLoS ONE, 7 (9): e44271.

 

Cercopithecidae

Macaca munzala

Sinha, A., Datta, A., Madhusudan, M. D. & Mishra, C. (2005): Macaca munzala: A new species from western Arunachal Pradesh, northeastern India. - International Journal of Primatology,26(4): 977-989: doi: 10.1007/s10764-005-5333-3.

 

Cercopithecidae

Rhinopithecus strykeri

Geismann, T., Lwin, N., Aung, S. S., Aung, T. N., Aung, Z. M., Hla, T. H., Grindley, M. & Momberg, F. (2011): A new species of snub-nosed monkey, genus Rhinopithecus Milne-Edwards, 1872 (Primates, Colobinae), from Northern Kachin State, Northeastern Myanmar/Birmania. - Amer. J. Primatology, 73: 96-107.

 

Cercopithecidae

Rungwecebus kipunji

Davenport, T. R. b., Stanley, W. t., Sargis, E. j., de Luca, D. w., Mpunga, N. E., Machaga, S. J. & Olson, L. E. (2006): A new genus of African monkey, Rungwecebus: Morphology, ecology, and molecular phylogenetics. - Science,312: 1378-1381.

 

Cercopithecidae

Trachypithecus villosus

Brandon- Jones, d., Eudey, A. A., Geissmann, t., Groves, C. p., Melnick, D. j., Morales J. C., Shekelle, M. & Steward, C.-B. (2004): Asian primate classification. - International Journal of Primatology, 25: 97-163.

 

Cercopithecidae

Cheirogaleus lavasoensis

Thiele, d., Razafimahatratra, E. & Hapke, A. (2013): Discrepant partitioning of genetic diversity in mouse lemurs and dwarf lemurs - biological reality or taxonomic bias? - Molecular Phylogenetics and Evolution, 69: 593-609.

 

Cercopithecidae

Microcebus gerpi

Radespiel, U., Ratsimbazafy, J. H., Rasoloharijaona, S., Raveloson, H., Andriaholinirina, N., Rakotondravony, R., Randrianarison, R. M. & Randrianambinina, B. (2012): First indications of a highland specialist among mouse lemurs (Microcebus spp.) and evidence for a new mouse lemur species from eastern Madagascar. - Primates, 53: 157-170.

 

Cercopithecidae

Microcebus marohita

Microcebus tanosi

Rasoloarison, R. M., Weisrock, D. W., Yoder, A. D., Rakotondravony, D. & Kappeler, P. M. [2013]: Two new species of mouse lemurs (Cheirogaleidae: Microcebus) from Eastern Madagascar. International Journal of Primatology, 34: 455-469.

 

Hylobatidae

Nomascus annamensis

Van Ngoc Thinh, Mootnick, A. R., Vu Ngoc Thanh, Nadler, T. & Roos, C. (2010): A new species of crested gibbon from the central Annamite mountain range. - Vietnamese Journal of Primatology, 4: 1-12.

 

Lorisidae

Nycticebus kayan

Munds, R.A., Nekaris, K.A.I. & Ford, S.M. (2013): Taxonomy of the bornean slow loris, with new species Nycticebus kayan (Primates, Lorisidae). - American Journal of Primatology, 75: 46-56.

 

Pitheciidae

Cacajao melanocephalus Cacajao oukary

Ferrari, S. F., Guedes, P. G., Figueiredo-Ready, W. M. B. & Barnett, A. A. (2014): Reconsidering the taxonomy of the Black-faced Uacaris, Cacajao melanocephalus group (Mammalia: Pitheciidae), from the northern Amazon Basin. - Zootaxa, 3866 (3): 353-370.

 

Pitheciidae

Callicebus aureipalatii

Wallace, R. B., Gómez, H., Felton, A. & Felton, A. (2006): On a new species of titi monkey, genus Callicebus Thomas (Primates, Pitheciidae), from western Bolivia with preliminary notes on distribution and abundance. - Primate Conservation, 20: 29-39.

 

Pitheciidae

Callicebus caquetensis

Defler, T. R., Bueno, M. L. & García, J. (2010): Callicebus caquetensis: a new and Critically Endangered titi monkey from southern Caquetá, Colombia. - Primate Conservation, 25: 1-9.

 

Pitheciidae

Callicebus vieira

Gualda-Barros, J., Nascimento, F. O. & Amaral, M. K. (2012): A new species of Callicebus Thomas, 1903 (Primates, Pitheciidae) from the states of Mato Grosso and Pará, Brazil. - Papéis Avulsos de Zoologia (Săo Paulo), 52: 261-279.

 

Pitheciidae

Callicebus miltoni

Dalponte, J. C., Silva, F. E. & Silva Júnior, J. S. (2014): New species of titi monkey, genus Callicebus Thomas, 1903 (Primates, Pitheciidae), from Southern Amazonia, Brazil. - Papéis Avulsos de Zoologia, Săo Paulo, 54: 457-472.

 

Pitheciidae

Pithecia cazuzai

Pithecia chrysocephala

Pithecia hirsuta

Pithecia inusta

Pithecia isabela

Pithecia milleri

Pithecia mittermeieri

Pithecia napensis

Pithecia pissinattii

Pithecia rylandsi

Pithecia vanzolinii

Marsh, L.K. (2014): A taxonomic revision of the saki monkeys, Pithecia Desmarest, 1804. - Neotropical Primates, 21: 1-163.

 

Tarsiidae

Tarsius lariang

Merker, S. & Groves, C.P. (2006): Tarsius lariang: A new primate species from Western Central Sulawesi. - International Journal of Primatology, 27(2): 465-485.

 

Tarsiidae

Tarsius tumpara

Shekelle, m., Groves, C., Merker, S. & Supriatna, J. (2010): Tarsius tumpara: A new tarsier species from Siau Island, North Sulawesi. - Primate Conservation, 23: 55-64.

PROBOSCIDEA

Elephantidae

Loxodonta africana

Wilson, D. E. & Reeder, D. m. (1993): Mammal Species of the World: a Taxonomic and Geographic Reference. A doua ediție. xviii + 1207 pp., Washington (Smithsonian Institution Press).

SCANDENTIA

Tupaiidae

Tupaia everetti

Roberts, T. E., Lanier, H. C., Sargis, E. J. & Olson, L. E. (2011): Molecular phylogeny of treeshrews (Mammalia: Scandentia) and the timescale of diversification in Southeast Asia. - Molecular Phylogenetics and Evolution, 60 (3): 358-372.

 

Tupaiidae

Tupaia palawanensis

Sargis, E. J., Campbell, K. K. & Olson, L. E.(2014): Taxonomic boundaries and craniometric variation in the treeshrews (Scandentia, Tupaiidae) from the Palawan faunal region. - Journal of Mammalian Evolution, 21 (1): 111-123.

AVES

APODIFORMES

 

pentru denumirile de păsări la nivelul ordinelor și al familiilor

Morony, J. J., Bock, W. J. & Farrand, J., Jr. (1975): Reference List of the Birds of the World. American Museum of Natural History. 207 p.

 

 

toate speciile de păsări - cu excepția taxonilor menționați mai jos

Dickinson, E.C. (ed.)(2003): The Howard and Moore Complete Checklist of the Birds of the World. Cea de a treia ediție revizuită și lărgită. 1039 pp. Londra (Christopher Helm).

în combinație cu

Dickinson, E.C. (2005): Corrigenda 4 (02.06.2005) to Howard & Moore Edition 3 (2003). http://www.naturalis.nl/sites/naturalis.en/contents/i000764/corrigenda%204_final.pdf (disponibilă pe site-ul CITES)

 

Trochilidae

Chlorostilbon lucidus

Pacheco, J. F. & Whitney, B. M. (2006): Mandatory changes to the scientific names of three Neotropical birds. - Bull. Brit. Orn. Club, 126: 242-244.

 

Trochilidae

Eriocnemis isabellae

Cortés-Diago, A., Ortega, L. A., Mazariegos-Hurtado, L. & Weller, A.-A. (2007): A new species of Eriocnemis (Trochilidae) from southwest Colombia. - Ornitologia Neotropical, 18:161-170.

 

Trochilidae

Phaethornis aethopyga

Piacentini, V. Q., Aleixo, A. & Silveira, L. F. (2009): Hybrid, subspecies or species? The validity and taxonomic status of Phaethornis longuemareus aethopyga Zimmer, 1950 (Trochilidae). - Auk, 126: 604-612.

FALCONIFORMES

Accipitridae

Aquila hastata

Parry, S. J., Clark, W. S. & Prakash, V. (2002) On the taxonomic status of the Indian Spotted Eagle Aquila hastata. - Ibis, 144: 665-675.

 

Accipitridae

Buteo socotraensis

Porter, R. F. & Kirwan, G. M. (2010): Studies of Socotran birds VI. The taxonomic status of the Socotra Buzzard. - Bulletin of the British Ornithologists' Club, 130 (2): 116-131.

 

Falconidae

Micrastur mintoni

Whittaker, A. (2002): A new species of forest-falcon (Falconidae: Micrastur) from southeastern Amazonia and the Atlantic rainforests of Brazil. - Wilson Bulletin, 114: 421-445.

PASSERIFORMES

Muscicapidae

Garrulax taewanus

Collar, N. J. (2006): A partial revision of the Asian babblers (Timaliidae). - Forktail, 22: 85-112.

PSITTACIFORMES

Cacatuidae

Cacatua goffiniana

Roselaar, C. S. & Michels, J. P. (2004): Nomenclatural chaos untangled, resulting in the naming of the formally undescribed Cacatua species from the Tanimbar Islands, Indonesia (Psittaciformes: Cacatuidae). -- Zoologische Verhandelingen, 350: 183-196.

 

Loriidae

Trichoglossus haematodus

Collar, N. J. (1997) Family Psittacidae (Parrots). In del Hoyo, J., Elliot, A. and Sargatal, J. (eds.), Handbook of the Birds of the World, 4 (Sandgrouse to Cuckoos): 280-477. Barcelona (Lynx Edicions).

 

Psittacidae

Aratinga maculata

Nemesio, A. & Rasmussen, C. (2009): The rediscovery of Buffon's „Guarouba” or „Perriche jaune”: two senior synonyms of Aratinga pintoi Silveira, Lima & Höfling, 2005 (Aves: Psittaciformes). - Zootaxa, 2013: 1-16.

 

Psittacidae

Forpus modestus

Pacheco, J. F. & Whitney, B. M. (2006): Mandatory changes to the scientific names of three Neotropical birds. - Bull. Brit. Orn. Club, 126: 242-244.

 

Psittacidae

Pionopsitta aurantiocephala

Gaban-Lima, R., Raposo, M. A. & Höfling, E. (2002): Description of a new species of Pionopsitta (Aves: Psittacidae) endemic to Brazil. - Auk, 119: 815-819.

 

Psittacidae

Poicephalus robustus

Poicephalus fuscicollis

Coetzer, W.G., Downs, C.T., Perrin, M.R. & Willows-Munro, S. (2015): Molecular Systematics of the Cape Parrot (Poicephalus robustus). Implications for Taxonomy and Conservation. - PLoS ONE, 10(8):e0133376. doi: 10.1371/journal.pone.0133376.

 

Psittacidae

Psittacula intermedia

Collar, N. J. (1997) Family Psittacidae (Parrots). In del Hoyo, J., Elliot, A. and Sargatal, J. (eds.), Handbook of the Birds of the World, 4 (Sandgrouse to Cuckoos): 280-477. Barcelona (Lynx Edicions).

 

Psittacidae

Pyrrhura griseipectus

Olmos, F., Silva, W. A. G. & Albano, C. (2005: Grey-breasted Conure Pyrrhura griseipectus, an overlooked endangered species. - Cotinga, 24: 77-83.

 

Psittacidae

Pyrrhura parvifrons

Arndt, T. (2008): Anmerkungen zu einigen Pyrrhura-Formen mit der Beschreibung einer neuen Art und zweier neuer Unterarten. - Papageien, 8: 278-286.

STRIGIFORMES

Strigidae

Glaucidium mooreorum

Da Silva, J. M. C., Coelho, G. & Gonzaga, P. (2002): Discovered on the brink of extinction: a new species of pygmy owl (Strigidae: Glaucidium) from Atlantic forest of northeastern Brazil. - Ararajuba, 10(2): 123-130.

 

Strigidae

Ninox burhani

Indrawan, M. & Somadikarta, S. (2004): A new hawk-owl from the Togian Islands, Gulf of Tomini, central Sulawesi, Indonesia. - Bulletin of the British Ornithologists' Club, 124: 160-171.

 

Strigidae

Otus thilohoffmanni

Warakagoda, D. H. & Rasmussen, P. C. (2004): A new species of scops-owl from Sri Lanka. - Bulletin of the British Ornithologists' Club, 124(2): 85-105.

REPTILIA

CROCODYLIA și RHYNCHOCEPHALIA

 

Crocodylia și Rhynchocephalia cu excepția taxonilor menționați mai jos

Wermuth, H. & Mertens, R. (1996) (reeditare): Schildkröte, Krokodile, Brückenechsen. xvii + 506 pp. Jena (Gustav Fischer Verlag).

 

Crocodylidae

Crocodylus johnstoni

Tucker, A. D. (2010): The correct name to be applied to the Australian freshwater crocodile, Crocodylus johnstoni [Krefft, 1873]. - Australian Zoologist, 35(2): 432-434.

 

Sphenodontidae

Sphenodon spp.

Hay, J. M., Sarre, S. D., Lambert, D. m., Allendorf, F. W. & Daugherty, C. H. (2010): Genetic diversity and taxonomy: a reassessment of species designation in tuatara (Sphenodon: Reptilia). - Conservation Genetics, 11 (93): 1063-1081.

SAURIA

 

pentru delimitarea familiilor în cadrul Sauria

Pough, F. H., Andrews, R. M., Cadle, J. E., Crump, M. L., Savitzky, A. H. & Wells, K. D. (1998): Herpetology. Upper Saddle River/New Jersey (Prentice Hall).

 

Agamidae

Saara spp.

Uromastyx spp.

Wilms, T. M., Böhme, W., Wagner, P., Lutzmann, N. & Schmitz, A. (2009): On the phylogeny and taxonomy of the genus Uromastyx Merrem, 1820 (Reptilia: Squamata: Agamidae: Uromastycinae) - resurrection of the genus Saara Gray, 1845. - Bonner zool. Beiträge, 56(1-2): 55-99.

 

Chamaeleonidae

Chamaleonidae spp.

Glaw, F. (2015): Taxonomic checklist of chamaeleons (Squamata: Chamaeleonidae). -- Vertebrate Zoology, 65(2): 167-246.

(http://www.senckenberg.de/files/content/forschung/publikationen/vertebratezoology/vz65-2/01_vertebrate_zoology_65-2_glaw_167-246.pdf)

 

Cordylidae

Cordylidae spp., cu excepția taxonului menționat mai jos

Stanley, E. L., Bauer, A. M., Jackman, T. R., Branch, W. R. & P. le F. N. (2011): Between a rock and a hard polytomy: rapid radiation in the rupicolous girdled lizards (Squamata: Cordylidae). - Molecular Phylogenetics and Evolution, 58(1): 53-70.

 

Cordylidae

Cordylus marunguensis

Greenbaum, E., Stanley, E. L., Kusamba, C., Moninga, W. m., Goldberg, S. R. & Cha (2012): A new species of Cordylus (Squamata: Cordylidae) from the Marungu Plateau of south-eastern Democratic Republic of the Congo. - African Journal of Herpetology, 61 (1): 14-39.

 

Gekkonidae

Dactylonemis spp.

Hoplodactylus spp.

Mokopirirakau spp.

Nielsen, S. V., Bauer, A. M., Jackman, T. R., Hitchmough, R. A. & Daugherty, C. H. (2011): New Zealand geckos (Diplodactylidae): Cryptic diversity in a post-Gondwanan lineage with trans-Tasman affinities. - Molecular Phylogenetics and Evolution, 59 (1): 1-22.

 

Gekkonidae

Nactus serpensinsula

Kluge, A.G. (1983): Cladistic relationships among gekkonid lizards. - Copeia, 1983(no. 2): 465-475.

 

Gekkonidae

Naultinus spp.

Nielsen, S. V., Bauer, A. M., Jackman, T. R., Hitchmough, R. A. & Daugherty, C. H. (2011): New Zealand geckos (Diplodactylidae): Cryptic diversity in a post-Gondwanan lineage with trans-Tasman affinities. - Molecular Phylogenetics and Evolution, 59 (1): 1-22.

 

Gekkonidae

Phelsuma spp.

Rhoptropella spp.

Glaw, F. & Rösler, H. (2015): Taxonomic checklist of the day geckos of the genera Phelsuma Gray, 1825 and Rhoptropella Hewitt, 1937 (Squamata: Gekkonidae). - Vertebrate Zoology, 65(2): 167-246)

(http://www.senckenberg.de/files/content/forschung/publikationen/vertebratezoology/vz65-2/02_vertebrate_zoology_65-2_glaw-roesler_247-283.pdf)

 

Gekkonidae

Toropuku spp.

Tukutuku spp.

Woodworthia spp.

Nielsen, S. V., Bauer, A. M., Jackman, T. R., Hitchmough, R. A. & Daugherty, C. H. (2011): New Zealand geckos (Diplodactylidae): Cryptic diversity in a post-Gondwanan lineage with trans-Tasman affinities. - Molecular Phylogenetics and Evolution, 59 (1): 1-22.

 

Gekkonidae

Uroplatus spp., cu excepția taxonilor menționați mai jos

Raxworthy, C.J. (2003): Introduction to the reptiles. - în: Goodman, S.M. & Bernstead, J.P. (eds.), The natural history of Madagascar: 934-949. Chicago.

 

Gekkonidae

Uroplatus finiavana

Ratsoavina, F.M., Louis jr., E.E., Crottini, A., Randrianiaina, R.-D., Glaw, F. & Vences, M. (2011): A new leaf tailed gecko species from northern Madagascar with a preliminary assessment of molecular and morphological variability in the Uroplatus ebenaui group. - Zootaxa, 3022: 39-57.

 

Gekkonidae

Uroplatus giganteus

Glaw, F., Kosuch, J., Henkel, W. F., Sound, P. și Böhme, W. (2006): Genetic and morphological variation of the leaf-tailed gecko Uroplatus fimbriatus from Madagascar, with description of a new giant species. - Salamandra, 42: 129-144.

 

Gekkonidae

Uroplatus pietschmanni

Böhle, A. & Schönecker, P. (2003): Eine neue Art der Gattung Uroplatus Duméril, 1805 aus OstMadagaskar (Reptilia: Squamata: Gekkonidae). - Salamandra, 39(3/4): 129-138.

 

Gekkonidae

Uroplatus sameiti

Raxworthy, C.J., Pearson, R.G., Zimkus, B.M., Reddy, S., Deo, A.J., Nussbaum, R.A. & Ingram, C.M. (2008): Continental speciation in the tropics: contrasting biogeographic patterns of divergence in the Uroplatus leaf-tailed gecko radiation of Madagascar. - Journal of Zoology, 275: 423-440.

 

Iguanidae

Iguanidae spp., cu excepția taxonilor menționați mai jos

Hollingsworth, B. D. (2004): The Evolution of Iguanas: An Overview of Relationships and a Checklist of Species. pp. 19-44. În: Alberts, A. C., Carter, R. L., Hayes, W. K. & Martins, E. P. (Eds), Iguanas: Biology and Conservation. Berkeley (University of California Press).

 

Iguanidae

Brachylophus bulabula

Keogh, J. S., Edwards, D. L., Fisher, R. N. & Harlow, P. S. (2008): Molecular and morphological analysis of the critically endangered Fijian iguanas reveals cryptic diversity and a complex biogeographic history. - Phil. Trans. R. Soc. B, 363(1508): 3413-3426.

 

Iguanidae

Conolophus marthae

Gentile, G. & Snell, H. (2009): Conolophus marthae sp. nov. (Squamata, Iguanidae), a new species of land iguana from the Galápagos archipelago. - Zootaxa, 2201: 1-10.

 

Iguanidae

Cyclura lewisi

Burton, F. J. (2004): Revision to Species Cvclura nubila lewisi, the Grand Cayman Blue Iguana - Caribbean Journal of Science, 40(2): 198-203.

 

Iguanidae

Phrynosoma blainvillii

Phrynosoma cerroense

Phrynosoma wigginsi

Montanucci, R.R. (2004): Geographic variation in Phrynosoma coronatum (Lacertilia, Phrynosomatidae): further evidence for a peninsular archipelago. - Herpetologica, 60: 117.

 

Teiidae

Teiidae spp.

Harvey, M. B., Ugueto, G. N. & Gutberlet, R. L. Jr. (2012): Review of teiid morphology with a revised taxonomy and phylogeny of the Teiidae (Lepidosauria: Squamata). - Zootaxa, 3459: 1-156.

 

Varanidae

Varanidae spp.,

cu excepția taxonilor menționați mai jos

Böhme, W. (2003): Checklist of the living monitor lizards of the world (family Varanidae) – Zoologische Verhandelingen. Leiden, 341: 1-43.

în combinație cu

Koch, A., Auliya, M. & Ziegler, T. (2010): Updated Checklist of the living monitor lizards of the world (Squamata: Varanidae). - Bonn zool. Bull., 57(2): 127-136.

 

Varanidae

Varanus bangonorum

Varanus dalubhasa

Welton, L. J., Travers, S. L., Siler, C. D. & Brown, R. M. (2014): Integrative taxonomy and phylogeny-based species delimitation of Philippine water monitor lizards (Varanus salvator complex) with descriptions of two new cryptic species. - Zootaxa, 3881 (3): 201-227.

 

Varanidae

Varanus hamersleyensis

Maryan, B., Oliver, P. M., Fitch, A. J. & O'Connell, M. (2014): Molecular and morphological assessment of Varanus pilbarensis (Squamata: Varanidae), with a description of a new species from the southern Pilbara, Western Australia. - Zootaxa, 3768 (2): 139-158.

 

Varanidae

Varanus nesterovi

Böhme, W., Ehrlich, K., Milto, K. D., Orlov, N. & Scholz, S. (2015): A new species of desert monitor lizard (Varanidae: Varanus: Psammosaurus) from the western Zagros region (Iraq, Iran). - Russian Journal of Herpetology, 22 (1): 41-52.

 

Varanidae

Varanus samarensis

Koch, A., Gaulke, M. & Böhme, W. (2010): Unravelling the underestimated diversity of Philippine water monitor lizards (Squamata: Varanus salvator complex), with the description of two new species and a new subspecies. - Zootaxa, 2446: 1-54.

 

Varanidae

Varanus sparnus

Doughty, P., Kealley, L., Fitch, A. & Donnellan, S. C. (2014): A new diminutive species of Varanus from the Dampier Peninsula, western Kimberley region, Western Australia. - Records of the Western Australian Museum, 29: 128-140.

SERPENTES

 

Loxocemidae spp.

Pythonidae spp.

Boidae spp.

Bolyeriidae spp.

Tropidophiidae spp.

Viperidae spp.

cu excepția menținerii genurilor Acrantophis, Sanzinia, Calabaria, Lichanura, a recunoașterii Epicrates maurus ca specie validă și cu excepția speciilor menționate mai jos

McDiarmid, R. W., Campbell, J. A. & Touré, T. A. (1999): Snake Species of the World. A Taxonomic and Geographic Reference. Volume 1, Washington, DC. (The Herpetologists' League).

 

Boidae

Candoia paulsoni

Candoia superciliosa

Smith, H. M., Chiszar, d., Tepedelen, K. & van Breukelen, F. (2001): A revision of the bevelnosed boas (Candoia carinata complex) (Reptilia: Serpentes). - Hamadryad, 26(2): 283-315.

 

Boidae

Corallus batesii

Henderson, R. W., Passos, P. & Feitosa, D. (2009); Geographic variation in the Emerald Treeboa, Corallus caninus (Squamata: Boidae). - Copeia, 2009 (3): 572-582.

 

Boidae

Epicrates crassus

Epicrates assisi

Epicrates alvarezi

Passos, P. & Fernandes, R. (2008): Revision of the Epicrates cenchria complex (Serpentes: Boidae). - Herpetol. Monographs, 22: 1-30.

 

Boidae

Eryx borrii

Lanza, B. & Nistri, A. (2005): Somali Boidae (genus Eryx Daudin 1803) and Pythonidae (genus Python Daudin 1803) (Reptilia Serpentes). - Tropical Zoology, 18(1): 67-136.

 

Boidae

Eunectes beniensis

Dirksen, L. (2002): Anakondas. NTV Wissenschaft.

 

Colubridae

Xenochrophis piscator

Xenochrophis schnurrenbergeri

Xenochrophis tytleri

Vogel, G. & David, P. (2012): A revision of the species group of Xenochrophis piscator (Schneider, 1799) (Squamata: Natricidae). - Zootaxa, 3473: 1-60.

 

Elapidae

Micrurus ruatanus

McCranie, J. R. (2015): A checklist of the amphibians and reptiles of Honduras, with additions, comments on taxonomy, some recent taxonomic decisions, and areas of further studies needed. - Zootaxa, 3931 (3): 352-386.

 

Elapidae

Naja atra

Naja kaouthia

Wüster, W. (1996): Taxonomic change and toxinology: systematic revisions of the Asiatic cobras (Naja naja species complex) - Toxicon, 34: 339-406.

 

Elapidae

Naja mandalayensis

Slowinski, J. B. & Wüster, W. (2000.): A new cobra (Elapidae: Naia) from Myanmar (Burma) - Herpetologica, 56: 257-270.

 

Elapidae

Naja oxiana

Naja philippinensis

Naja sagittifera

Naja samarensis

Naja siamensis

Naja sputatrix

Naja sumatrana

Wüster, W. (1996): Taxonomic change and toxinology: systematic revisions of the Asiatic cobras (Naja naja species complex) - Toxicon, 34: 339-406.

 

Pythonidae

Leiopython bennettorum

Leiopython biakensis

Leiopython fredparkeri

Leiopython huonensis

Leiopython hoserae

Schleip, W. D. (2008): Revision of the genus Leiopython Hubrecht 1879 (Serpentes: Pythonidae) with the redescription of taxa recently described by Hoser (2000) and the description of new species. Journal of Herpetology, 42(4): 645-667.

 

Pythonidae

Morelia clastolepis

Morelia kinghorni

Morelia nauta

Morelia tracyae

Harvey, M. B., Barker, D. B., Ammerman, L. K. & Chippindale, P. T. (2000): Systematics of pythons of the Morelia amethistina complex (Serpentes: Boidae) with the description of three new species - Herpetological Monographs, l4: 139-185.

 

Pythonidae

Python bivittatus

Jacobs, H. J., Auliya, M. & Böhme, W. (2009): Zur Taxonomie des Dunklen Tigerpythons, Python molurus bivittatus KUHL, 1820, speziell der Population von Sulawesi. - Sauria, 31: 5-16.

 

Pythonidae

Python breitensteini

Python brongersmai

Keogh, J. S., Barker, D. G. & Shine, R. 2001.Heavily exploited but poorly known: systematics and biogeography of commercially harvested pythons (Python curtus group) in Southeast Asia - Biological Journal of the Linnean Society, 73: 113-129.

 

Pythonidae

Python kyaiktiyo

Zug, G.R., Grotte, S. W. & Jacobs, J. F. (2011): Pythons in Burma: Short-tailed python (Reptilia: Squamata). - Proc. biol. Soc. Washington, 124(2): 112-136.

 

Pythonidae

Python natalensis

Broadley, D. G. (1999): The southern African python, Python natalensis A. Smith 1840, is a valid species. - African Herp News, 29: 31-32.

 

Tropidophiidae

Tropidophis spp.

cu excepția taxonilor menționați mai jos

Hedges, S.B. (2002): Morphological variation and the definition of species in the snake genus Tropidophis (Serpentes, Tropidophiidae). - Bulletin of the Natural History Museum, London (Zoology), 68 (2): 83-90.

 

Tropidophiidae

Tropidophis celiae

Hedges, B. S., Estrada, A. R. & Diaz, L. M. (1999): New snake (Tropidophis) from western Cuba - Copeia, 1999(2): 376-381.

 

Tropidophiidae

Tropidophis grapiuna

Curcio, F. F., Sales Nunes, P. M., Suzart Argolo, A. J., Skuk, G. & Rodrigues, M. T. (2012): Taxonomy of the South American dwarf boas of the genus Tropidophis Bibron, 1840, with the description of two new species from the Atlantic forest (Serpentes: Tropidophiidae). - Herpetological Monographs, 26 (1): 80-121.

 

Tropidophiidae

Tropidophis hendersoni

Hedges, B. S. & Garrido, O. (2002): A new snake of the genus Tropidophis (Tropidophiidae) from Eastern Cuba - Journal of Herpetology, 36:157-161.

 

Tropidophiidae

Tropidophis morenoi

Hedges, B. S., Garrido, O. & Diaz, L. M. (2001): A new banded snake of the genus Tropidophis (Tropidophiidae) from north-central Cuba - Journal of Herpetology,35: 615-617.

 

Tropidophiidae

Tropidophis preciosus

Curcio, F. F., Sales Nunes, P. M., Suzart Argolo, A. J., Skuk, G. & Rodrigues, M. T. (2012): Taxonomy of the South American dwarf boas of the genus Tropidophis Bibron, 1840, with the description of two new species from the Atlantic forest (Serpentes: Tropidophiidae). - Herpetological Monographs, 26 (1): 80-121.

 

Tropidophiidae

Tropidophis spiritus

Hedges, B. S. & Garrido, O. (1999): A new snake of the genus Tropidophis (Tropidophiidae) from central Cuba - Journal of Herpetology, 33: 436-441.

 

Tropidophiidae

Tropidophis xanthogaster

Domínguez, M., Moreno, L. V. & Hedges, S. B. (2006): A new snake of the genus Tropidophis (Tropidophiidae) from the Guanahacabibes Peninsula of Western Cuba. - Amphibia-Reptilia, 27(3): 427-432.

TESTUDINES

 

denumiri din ordinul Testudines

Wermuth, H. & Mertens, R. (1996) (reeditare): Schildkröte, Krokodile, Brückenechsen. xvii + 506 pp. Jena (Gustav Fischer Verlag).

 

 

denumiri de specii și de familii - cu excepția reținerii următoarelor denumiri Mauremys iversoni, Mauremys pritchardi, Ocadia glyphistoma, Ocadia philippeni, Sacalia pseudocellata și cu excepția taxonilor menționați mai jos

Fritz, U. & Havaš, P. (2007): Checklist of Chelonians of the World. - Vertebrate Zoology, 57(2): 149-368. Dresda ISSN 1864-5755 [fără apendice]

 

Emydidae

Graptemys pearlensis

Ennen, J. R., Lovich, J. E., Kreiser, B. R., Selman, W. & Qualls, C. P. (2010): Genetic and morphological variation between populations of the Pascagoula Map Turtle (Graptemys gibbonsi) in the Pearl and Pascagoula Rivers with description of a new species. - Chelonian Conservation and Biology, 9(1): 98-113.

 

Geoemydidae

Batagur affinis

Praschag, P., Sommer, R. S., McCarthy, C., Gemel, R. & Fritz, U. (2008): Naming one of the world's rarest chelonians, the southern Batagur. - Zootaxa, 1758: 61-68.

 

Geoemydidae

Batagur borneoensis,

Batagur dhongoka,

Batagur kachuga,

Batagur trivittata

Praschag, P., Hundsdörfer, A. K. & Fritz, U. (2007): Phylogeny and taxonomy of endangered South and South-east Asian freshwater turtles elucidates by mtDNA sequence variation (Testudines: Geoemydidae: Batagur, Callagur, Hardella, Kachuga, Pangshura). - Zoologica Scripta, 36: 429-442.

 

Geoemydidae

Cuora bourreti

Cuora picturata

Spinks, P.Q., Thomson, R.C., Zhang, Y.P., Che, J., Wu, Y. & Shaffer, H.B. (2012): Species boundaries and phylogenetic relationships in the critically endangered Asian box turtle genus Cuora. Molecular Phylogenetics and Evolution, 63: 656-667. doi:10.1016/j.ympev.2012.02.014.

 

Geoemydidae

Cyclemys enigmatica,

Cyclemys fusca

Cyclemys gemeli

Cyclemys oldhamii

Fritz, U., Guicking, D., Auer, M., Sommer, R. s., Wink, M. & Hundsdörfer, A. K. (2008): Diversity of the Southeast Asian leaf turtle genus Cyclemys: how many leaves on its tree of life? - Zoologica Scripta, 37: 367-390.

 

Geoemydidae

Mauremys reevesii

Barth, D., Bernhard, D., Fritzsch, G. & U. Fritz (2004): The freshwater turtle genus Mauremys (Testudines, Geoemydidae) - a textbook example of an east-west disjunction or a taxonomic misconcept? - Zoologica Scripta, 33: 213-221.

 

Testudinidae

Centrochelys sulcata

Turtle Taxonomy Working Group [van Dijk, P. P., Iverson, J. B., Rhodin, A. G. J., Shaffer, H. B. & Bour, R.] (2014): Turtles of the world, 7th edition: Annotated checklist of taxonomy, synonymy, distribution with maps, and conservation status. 000/v7. - Chelonian Research Monographs, 5 doi: 10.3854/crm.5.000.checklist.v7.2014.

 

Testudinidae

Chelonoidis carbonarius

Chelonoidis denticulatus

Chelonoidis niger

Olson, S.L. & David, N. (2014): The gender of the tortoise genus Chelonoidis Fitzinger, 1835 (Testudines: Testudinidae). - Proceedings of the Biological Society of Washington, 126(4): 393-394.

 

Testudinidae

Gopherus morafkai

Murphy, R. W., Berry, K. H., Edwards, T., Levitón, A. E., Lathrop, A. & Riedle, J. D. (2011): The dazed and confused identity of Agassiz's land tortoise, Gopherus agassizii (Testudines, Testudinidae) with the description of a new species, and its consequences for conservation. - Zookeys, 113: 39-71.

 

Testudinidae

Homopus solus

Branch, W. R. (2007): A new species of tortoise of the genus Homopus (Chelonia: Testudinidae) from southern Namibia. - African Journal of Herpetology, 56(1): 1-21.

 

Testudinidae

Kinixys nogueyi

Kinixys zombensis

Kindler, C., Branch, W. R., Hofmeyr, M. D., Maran, J., Široký, P., Vences, M., Harvey, J., Hauswaldt, J. S., Schleicher, A., Stuckas, H. & Fritz, U. (2012): Molecular phylogeny of African hinge-back tortoises (Kinixys): implications for phylogeography and taxonomy (Testudines: Testudinidae). - Journal of Zoological Systematics and Evolutionary Research, 50: 192-201.

 

Trionychidae

Lissemys ceylonensis

Praschag, P., Stuckas, H., Päckert, M., Maran, J. & Fritz, U. (2011): Mitochondrial DNA sequences suggest a revised taxonomy of Asian flapshell turtles (Lissemys Smith, 1931) and the validity of previously unrecognized taxa (Testudines: Trionychidae). - Vertebrate Zoology, 61(1): 147-160.

 

Trionychidae

Nilssonia gangeticus

Nilssonia hurum

Nilssonia nigricans

Praschag, P., Hundsdörfer, A.K., Reza, A.H.M.A. & Fritz, U. (2007): Genetic evidence for wildliving Aspideretes nigricans and a molecular phylogeny of South Asian softshell turtles (Reptilia: Trionychidae: Aspideretes, Nilssonia). - Zoologica Scripta, 36:301-310.

AMPHIBIA

 

 

Amphibia spp.

Lista taxonomică de control a speciilor de amfibieni incluse în apendicele la CITES și în anexele la Regulamentul (CE) nr. 338/97. Informații despre specii extrase din Frost, D. R. (ed.) (2015), Amphibian Species of the World: a taxonomic and geographic reference, o referință online (http://research.amnh.org/herpetology/amphibia/index.html) Versiunea 6.0 din mai 2015 cu comentariile suplimentare ale specialistului în materie de nomenclatură al Comitetului pentru animale al CITES.

ELASMOBRANCHII, ACTINOPTERI, COELACANTHI ȘI DIPNEUSTI

 

 

Toate speciile de pești, cu excepția genului Hippocampus

Lista taxonomică de control a speciilor de pești incluse în apendicele la CITES și în anexele la Regulamentul (CE) nr. 338/97 (Elasmobranchii, Actinopteri, Coelacanthi și Dipneusti, cu excepția genului Hippocampus). Informații extrase din Eschmeyer, W.N. & Fricke, R. (eds.): Catalog of Fishes, o referință online (http://researcharchive.calacademy.org/research/Ichthyology/catalog/fishcatmain.asp), versiune actualizată la 3 februarie 2015.

SYNGNATHIFORMES

Syngnathidae

Hippocampus spp.

Horne, M. L. (2001): A new seahorse species (Syngnathidae: Hippocampus) from the Great Barrier Reef - Records of the Australian Museum, 53: 243-246.

Kuiter, R. H. (2001): Revision of the Australian seahorses of the genus Hippocampus (Syngnathiformes: Syngnathidae) with a description of nine new species - Records of the Australian Museum, 53: 293-340.

Kuiter, R. H. (2003): A new pygmy seahorse (Pisces: Syngnathidae: Hippocampus) from Lord Howe Island - Records of the Australian Museum, 55: 113-116.

Lourie, S. A. & Randall, J. E. (2003): A new pygmy seahorse, Hippocampus denise (Teleostei: Syngnathidae), from the Indo-Pacific - Zoological Studies, 42: 284-291.

Lourie, S. A., Vincent, A. C. J. & Hall, H. J. (1999): Seahorses. An identification guide to the world's species and their conservation. Project Seahorse (ISBN 0 9534693 0 1) (a doua ediție disponibilă pe CD-ROM).

 

Syngnathidae

Hippocampus dahli

Kuiter, R. H. (2001): Revision of the Australian seahorses of the genus Hippocampus (Syngnathiformes: Syngnathidae) with a description of nine new species - Records of the Australian Museum, 53: 293-340.

 

Syngnathidae

Hippocampus debelius

Gomon, M. F. & Kuiter, R. H. (2009): Two new pygmy seahorses (Teleostei: Syngnathidae: Hippocampus) from the Indo-West Pacific. - Aqua, Int. J. of Ichthyology, 15(1): 37-44.

 

Syngnathidae

Hippocampus paradoxus

Foster, R. & Gomon, M. F. (2010): A new seahorse (Teleostei: Syngnathidae: Hippocampus) from south-western Australia. - Zootaxa, 2613: 61-68.

 

Syngnathidae

Hippocampus patagonicus

Piacentino, G. L. M. și Luzzatto, D. C. (2004): Hippocampus patagonicus sp. nov., new seahorse from Argentina (Pisces, Syngnathiformes). -- Revista del Museo Argentino de Ciencias Naturales, 6(2): 339-349.

 

Syngnathidae

Hippocampus planifrons

Kuiter, R. H. (2001): Revision of the Australian seahorses of the genus Hippocampus (Syngnathiformes: Syngnathidae) with a description of nine new species - Records of the Australian Museum, 53: 293-340.

 

Syngnathidae

Hippocampus pontohi

Lourie, S. A. & Kuiter, R. H. (2008): Three new pygmy seahorse species from Indonesia (Teleostei: Syngnathidae: Hippocampus). - Zootaxa, 1963: 54-68.

 

Syngnathidae

Hippocampus satomiae

Hippocampus severnsi

Lourie, S. A. & Kuiter, R. H. (2008): Three new pygmy seahorse species from Indonesia (Teleostei: Syngnathidae: Hippocampus). - Zootaxa, 1963: 54-68.

 

Syngnathidae

Hippocampus tyro

Randall, J. & Lourie, S. A. (2009): Hippocampus tyro, a new seahorse (Gasterosteiformes: Syngnathidae) from the Seychelles. - Smithiana Bulletin, 10: 19-21.

 

Syngnathidae

Hippocampus waleanus

Gomon, M. F. & Kuiter, R. H. (2009): Two new pygmy seahorses (Teleostei: Syngnathidae: Hippocampus) from the Indo-West Pacific. -- Aqua, Int. J. of Ichthyology, 15(1): 37-44.

ARACHNIDA

ARANEAE

Theraphosidae

Aphonopelma albiceps

Aphonopelma pallidum

Brachypelma spp.

cu excepția taxonilor menționați mai jos

Lista taxonomică de control a speciilor de păianjeni incluse în CITES, informații extrase din Platnick, N. (2006), The World Spider Catalog, o referință online, versiunea 6.5 din 7 aprilie 2006.

 

Theraphosidae

Brachypelma ruhnaui considerată împreună cu Brachypelma albiceps, tratată ca Aphonopelma albiceps în CITES

Platnick, N. I. (2014): The World Spider Catalogue, V15. http://platnick.sklipkani.cz/html/

 

Theraphosidae

Brachypelma kahlenbergi

Rudloff, J.-P. (2008): Eine neue Brachypelma-Art aus Mexiko (Araneae: Mygalomorphae: Theraphosidae: Theraphosinae). - Arthropoda, 16(2): 26-30.

SCORPIONES

Scorpionidae

Pandinus spp.

cu excepția taxonului menționat mai jos

Lourenco, W. R. & Cloudsley-Thompson, J. C. (1996): Recognition and distribution of the scorpions of the genus Pandinus Thorell, 1876 accorded protection by the Washington Convention - Biogeographica, 72(3): 133-143.

 

 

Pandinus roeseli

Lourenco, W. R. (2014): Further considerations on the identity and distribution of Pandinus imperator (C. L. Koch, 1841) and description of a new species from Cameroon (Scorpiones: Scorpionidae). - Entomologische Mitteilungen aus dem Zoologischen Museum Hamburg, 17(192): 139-151.

INSECTA

COLEOPTERA

Lucanidae

Colophon spp.

Bartolozzi, L. (2005): Description of two new stag beetle species from South Africa (Coleoptera: Lucanidae). - African Entomology, 13(2): 347-352.

LEPIDOPTERA

Papilionidae

Ornithoptera spp.

Trogonoptera spp.

Troides spp.

Matsuka, H. (2001): Natural History of Birdwing Butterflies. 367 pp. Tokyo (Matsuka Shuppan). (ISBN 4-9900697-0-6).

HIRUDINOIDEA

ARHYNCHOBDELLIDA

Hirudinidae

Hirudo medicinalis

Hirudo verbana

Nesemann, H. & Neubert, E. (1999): Annelida: Clitellata: Branchiobdellida, Acanthobdellea, Hirudinea. - Süßwasserfauna von Mitteleuropa, vol. 6/2, 178 pp., Berlin (Spektrum Akad. Verlag). ISBN 3-8274-0927-6.

BIVALVIA

VENEROIDA

Tridacnidae

Tridacna ningaloo

Penny, S. & Willan, R.C. (2014): Description of a new species of giant clam (Bivalvia: Tridacnidae) from Ningaloo Reef, Western Australia. - Molluscan Research, 34 (3): 201-211.

 

Tridacnidae

Tridacna noae

Su, Y., Hung, J.-H., Kubo, H. & Liu, L.-L. (2014): Tridacna noae (Röding, 1798) - a valid giant clam species separated from T. maxima (Röding, 1798) by morphological and genetic data. - Raffles Bulletin of Zoology, 62: 124-135.

ANTHOZOA ȘI HYDROZOA

 

toate speciile incluse în CITES

Lista taxonomică de control a tuturor speciilor de corali incluse în CITES, pe baza informațiilor compilate de UNEP-WCMC 2012.F L O R Ă

 

 

Taxonul vizat

Referința taxonomică

Referință generală

Denumiri generice

Pentru denumirile generice ale tuturor plantelor incluse în apendice, cu condiția să nu fie înlocuite cu listele standard de control adoptate de Conferința părților.

The Plant Book, a doua ediție, [D. J. Mabberley, 1997, Cambridge University Press (retipărită cu corecturi în 1998)] pentru denumirile generice ale tuturor plantelor incluse în apendicele la Convenție, cu condiția să nu fie înlocuite cu listele standard de control adoptate de Conferința părților).

Referință generală

Denumiri generice

Pentru sinonimele generice care nu sunt menționate în The Plant Book, cu condiția să nu fie înlocuite cu listele standard de control adoptate de Conferința părților.

A Dictionary of Flowering Plants and Ferns, a opta ediție (J. C. Willis, revizuită de H. K. Airy Shaw, 1973, Cambridge University Press) pentru sinonimele generice care nu sunt menționate în The Plant Book, cu condiția să nu fie înlocuite cu listele standard de control adoptate de Conferința părților, după cum se menționează mai jos.

AMARYLLIDACEAE, PRIMULACEAE

 

Cyclamen, Galanthus și Sternbergia

CITES Bulb Checklist (A. P. Davis et al., 1999, compilată de Royal Botanic Gardens, Kew, Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord), ca orientare atunci când se face trimitere la denumirile speciilor de Cyclamen, Galanthus și Sternbergia.

APOCYNACEAE

 

Pachypodium spp.

CITES Aloe and Pachypodium Checklist (U. Eggli et al., 2001, compilată de Städtische Sukkulenten-Sammlung, Zurich, Elveția, în colaborare cu Royal Botanic Gardens, Kew, Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord) și actualizarea acesteia: An Update and Supplement to the CITES Aloe & Pachypodium Checklist [J. M. Lüthy (2007), Autoritatea de gestionare CITES din Elveția, Berna, Elveția], ca orientare atunci când se face trimitere la denumirile speciilor de Aloe și Pachypodium.

 

 

Hoodia spp.

Plants of Southern Africa: an annotated checklist. Germishuizen, G. & Meyer N. L. (eds.) (2003). Strelitzia 14: 150-151. National Botanical Institute, Pretoria, Africa de Sud, ca orientare atunci când se face trimitere la denumirile speciilor de Hoodia.

CACTACEAE

 

Toate speciile de Cactaceae.

CITES Cactaceae Checklist, a treia ediție (2016, compilată de D. Hunt), ca orientare atunci când se face trimitere la denumirile speciilor de Cactaceae. Este disponibilă în format pdf în secțiunea referitoare la CITES a site-ului web al Royal Botanic Gardens, Kew, Regatul Unit. https://www.kew.org/sites/default/files/CITES%20Cactaceae%20Checklist_CCC3_170629.pdf.

CYCADACEAE, STANGERIACEAE și ZAMIACEAE

 

Toate speciile de Cycadaceae, Stangeriaceae și Zamiaceae.

The World List of Cycads: CITES and Cycads: Checklist 2013 (Roy Osborne, Michael A. Calonje, Ken D. Hill, Leonie Stanberg și Dennis Wm. Stevenson) în CITES and Cycads a user's guide (Rutherford, C. et al., Royal Botanic Gardens, Kew. UK 2013), ca orientare atunci când se face trimitere la denumirile speciilor de Cycadaceae, Stangeriaceae și Zamiaceae.

DICKSONIACEAE

 

Specii de Dicksonia din America de Nord și de Sud

Dicksonia species of the Americas (2003, compilată de Grădina Botanică din Bonn și de Agenția Federală pentru Conservarea Naturii, Bonn, Germania), ca orientare atunci când se face trimitere la denumirile speciilor de Dicksonia.

DROSERACEAE, NEPHENTACEAE, SARRACENIACEAE

 

Dionaea, Nepenthes și Sarracenia.

CITES Carnivorous Plant Checklist, (B. von Arx et al., 2001, Royal Botanic Gardens, Kew, Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord), ca orientare atunci când se face trimitere la denumirile speciilor de Dionaea, Nepenthes și Sarracenia.

EBANACEAE

 

Diospyros spp. - populații din Madagascar.

The genus Diospyros in Madagascar: a Preliminary Checklist for CITES Parties (CVPM 2016), bazată pe Catalogue of the Vascular Plants of Madagascar și disponibilă pe site-ul web al catalogului. Această referință trebuie utilizată ca orientare atunci când se face trimitere la denumirile speciilor de Diospyros din Madagascar. A se vedea http://www.tropicos.org/ProlectWebPortal.aspx?pagename=Diospyros&prolectid=17. Link-ul către pagina respectivă: http://www.tropicos.org/Name/40031908?proiectid=17; pdf-ul poate fi descărcat aici: http://www.tropicos.org/docs/MadCat/Diospyros%20checklist%2028.03.2016.pdf

EUPHORBIACEAE

 

Specii suculente de Euphorbia

The CITES Checklist of Succulent Euphorbia Taxa (Euphorbiaceae), a doua ediție (S. Carter și U. Eggli, 2003, publicată de Agenția Federală pentru Conservarea Naturii, Bonn, Germania), ca orientare atunci când se face trimitere la denumirile speciilor de Euphorbia suculente.

LEGUMINACEAE

 

Dalbergia spp. - populațiile din Madagascar.

A Preliminary Dalbergia checklist for Madagascar for CITES (CVPM 2014), bazată pe Catalogue of the Vascular Plants of Madagascar și disponibilă ca pdf pe site-ul web al CITES, cu numărul SC65 Inf. 21. Această referință trebuie utilizată ca orientare atunci când se face trimitere la denumirile speciilor de Dalbergia din Madagascar. A se vedea: https://cites.org/sites/default/files/eng/com/sc/65/Inf/E-SC65-Inf-21.pdf

LILIACEAE

 

Aloe spp.

CITES Aloe and Pachypodium Checklist (U. Eggli et al., 2001, compilată de Städtische Sukkulenten-Sammlung, Zurich, Elveția, în colaborare cu Royal Botanic Gardens, Kew, Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord) și actualizarea acesteia: An Update and Supplement to the CITES Aloe & Pachypodium Checklist [J. M. Lüthy (2007), Autoritatea de gestionare CITES din Elveția, Berna, Elveția], ca orientare atunci când se face trimitere la denumirile speciilor de Aloe și Pachypodium.

ORCHIDACEAE

 

Laelia, Paphiopedilum, Phalaenopsis, Phragmipedium, Pleione și Sophronitis (Volumul 1, 1995) și Cymbidium, Dendrobium, Disa, Dracula și Encyclia (Volumul 2, 1997) și Aerangis, Angraecum, Ascocentrum, Bletilla, Brassavola, Calanthe, Catasetum, Miltonia, Miltonioides și Miltoniopsis, Renanthera, Renantherella, Rhynchostylis, Rossioglossum, Vanda și Vandopsis (Volumul 3, 2001); și Aerides, Coelogyne, Comparettia și Masdevallia

CITES Orchid Checklist, (compliată de Royal Botanic Gardens, Kew, Regatul Unit) ca orientare atunci când se face trimitere la denumirile speciilor de Cattleya, Cypripedium, Laelia, Paphiopedilum, Phalaenopsis, Phragmipedium, Pleione și Sophronitis (Volumul 1, 1995) și Cymbidium, Dendrobium, Disa, Dracula și Encyclia (Volumul 2, 1997), și Aerangis, Angraecum, Ascocentrum, Bletilla, Brassavola, Calanthe, Catasetum, Miltonia, Miltonioides și Miltoniopsis, Renanthera, Renantherella, Rhynchostylis, Rossioglossum, Vanda și Vandopsis (Volumul 3, 2001); și Aerides, Coelogyne, Comparettia și Masdevallia (Volumul 4, 2006).

 

 

Bulbophyllum spp.

CITES checklist for Bulbophyllum and allied taxa (Orchidaceae). Sieder, A., Rainer, H., Kiehn, M. (2007): Adresa autorilor: Departamentul de biogeografie și Grădina Botanică a Universității din Viena; Rennweg 14, A-1030 Vienna (Austria), ca orientare atunci când se face trimitere la denumirile speciilor de Bulbophyllum.

PALMAE

 

Dypsis decipiens și Dypsis decaryi.

Propunerea de referință standard pentru două specii de palmier endemice din Madagascar incluse în CITES (CVPM 2016), bazată pe Catalogue of the Vascular Plants of Madagascar, este disponibilă în format pdf pe site-ul web al Fish & Wildlife Service din Statele Unite. Această referință trebuie utilizată ca orientare atunci când se face trimitere la Dypsis decipiens și Dypsis decaryi. A se vedea: http://www.fws.gov/international/

TAXACEAE

 

Specii de Taxus.

World Checklist and Bibliography of Conifers (A. Farjon, 2001), ca orientare atunci când se face trimitere la denumirile speciilor de Taxus.

ZYGOPHYLLACEAE

 

Guaiacum spp.

Lista de especies, nomenclatura y distribución en el género Guaiacum. Davila Aranda. P. & Schippmann, U. (2006): Medicinal Plant Conservation 12:50, ca orientare atunci când se face trimitere la denumirile speciilor de Guaiacum.

▼B
ANEXA IX

1. Coduri care trebuie utilizate pentru a indica scopul unei tranzacții în permise și certificate, în conformitate cu articolul 5 alineatul (5)

B

=

Creștere în captivitate sau reproducere artificială

E

=

Educativ

G

=

Grădini botanice

H

=

Trofee de vânătoare

L

=

Aplicare a legii/scopuri judiciare/medicină legală

M

=

Medical (inclusiv cercetare biomedicală)

N

=

(Re)introducerea în natură

P

=

Personal

▼M6

Q

=

Expoziții itinerante [o colecție de eșantioane, un circ, o menajerie, o expoziție de plante, o orchestră sau o expoziție muzeală care este utilizat(ă) pentru expunere publică în scop comercial]

▼B

S

=

Științific

T

=

Comercial

Z

=

Grădini zoologice

2. Coduri care trebuie utilizate pentru a indica originea exemplarelor în permise și certificate, în conformitate cu articolul 5 alineatul (6)

W

=

Exemplare prelevate din natură

▼M2

R

=

Exemplare de animale crescute într-un mediu controlat, capturate ca ouă sau pui din natură, unde ar fi avut șanse extrem de reduse de a supraviețui până la maturitate

D

=

Animale incluse în anexa A crescute în captivitate în scopuri comerciale în operațiuni incluse în Registrul Secretariatului CITES, în conformitate cu Rezoluția Conf. 12.10 (Rev. CoP15), și plante incluse în anexa A înmulțite artificial în scopuri comerciale, în conformitate cu capitolul XIII din Regulamentul (CE) nr. 865/2006, precum și părți și produse din aceste plante sau animale

▼B

A

=

Plante incluse la anexa A, înmulțite artificial în scopuri necomerciale, și plante incluse la anexele B și C, înmulțite artificial, în conformitate cu capitolul XIII din Regulamentul (CE) nr. 865/2006, precum și părți și produse din aceste plante

▼M2

C

=

Animale crescute în captivitate în conformitate cu capitolul XIII din Regulamentul (CE) nr. 865/2006, precum și părți și produse din aceste animale

▼B

F

=

Animale născute în captivitate, dar pentru care nu sunt îndeplinite criteriile capitolului XIII din Regulamentul (CE) nr. 865/2006, precum și părți și produse din aceste animale

I

=

Exemplare confiscate sau puse sub sechestru ( 4 )

O

=

Preconvenție (4) 

U

=

Origine necunoscută (trebuie justificată)

▼M6

X

=

Exemplare luate din mediul marin care nu se află sub jurisdicția niciunui stat

▼M1
ANEXA X

SPECII DE ANIMALE MENȚIONATE LA ARTICOLUL 62 ALINEATUL (1)

Aves

ANSERIFORMES

Anatidae

Anas laysanensis

Anas querquedula

Aythya nyroca

Branta ruficollis

Branta sandvicensis

Oxyura leucocephala

COLUMBIFORMES

Columbidae

Columba livia

GALLIFORMES

Phasianidae

Catreus wallichii

Colinus virginianus ridgwayi

Crossoptilon crossoptilon

Crossoptilon mantchuricum

▼M6

Lophophorus impejanus

▼M1

Lophura edwardsi

Lophura swinhoii

Polyplectron napoleonis

Syrmaticus ellioti

Syrmaticus humiae

Syrmaticus mikado

PASSERIFORMES

Fringillidae

Carduelis cucullata

PSITTACIFORMES

Psittacidae

Cyanoramphus novaezelandiae

Psephotus dissimilis

▼B
ANEXA XI

Tipuri de probe biologice menționate la articolul 18 și utilizarea acestoraTip de probă

Dimensiunea obișnuită a probei

Utilizarea probei

Sânge lichid

Picături sau 5 ml de sânge integral într-un tub cu anticoagulant; se poate deteriora în 36 de ore

Teste hematologice și teste biochimice standard pentru diagnosticarea bolilor; cercetare taxonomică; cercetare biomedicală

Sânge uscat (frotiu)

O picătură de sânge întinsă pe o lamă de microscop, fixată de obicei cu ajutorul unui fixator chimic

Numărarea globulelor și selecția paraziților patogeni

Sânge coagulat (ser)

5 ml de sânge într-un tub cu sau fără cheag sanguin

Serologie și depistarea anticorpilor pentru stabilirea prezenței bolilor; cercetare biomedicală

Țesuturi fixate

Bucăți de țesut de 5 mm3 într-un fixator

Histologie și microscopie electronică pentru depistarea semnelor de boală; cercetare taxonomică; cercetare biomedicală

Țesuturi proaspete (cu excepția ovulelor, a spermei și a embrionilor)

Bucăți de țesut de 5 mm3, uneori congelat

Microbiologie și toxicologie pentru depistarea organismelor și a otrăvurilor; cercetare taxonomică; cercetare biomedicală

Tampoane

Bucăți minuscule de țesut într-un tub, pe un tampon

Cultură de bacterii, ciuperci microscopice etc. pentru diagnosticarea bolilor

Păr, piele, pene, solzi

Bucăți mici de epidermă, uneori minuscule, într-un tub (cu un volum de maximum 10 ml) cu sau fără fixator

Teste genetice și medico-legale, depistarea paraziților și a agenților patogeni și alte teste

Linii celulare și culturi de țesut

Nu există nici o limitare a dimensiunii probei

Liniile celulare sunt produse artificiale cultivate ca linii celulare primare sau continue, utilizate pe scară largă în testarea producției de vaccinuri sau de alte produse medicale și în cercetarea taxonomică (de exemplu, studii ale cromozomilor și extragerea de ADN)

ADN

Cantități mici de sânge (maxim 5 ml), păr, foliculi de pene, țesut muscular și organic (de exemplu, ficat, inimă etc.), ADN purificat etc.

Stabilirea sexului; identificare; investigații medico-legale; cercetare taxonomică; cercetare biomedicală

Secreții (salivă, venin, lapte)

1-5 ml în fiole

Cercetare filogenetică, producție de antivenin, cercetare biomedicală
ANEXA XIITabel de corespondență

Regulamentul (CE) nr. 1808/2001

Prezentul regulament

Articolul 1 literele (a) și (b)

Articolul 1 punctele 1 și 2

Articolul 1 litera (c)

Articolul 1 literele (d), (e) și (f)

Articolul 1 alineatele (3), (4) și (5)

Articolul 1 alineatele (6), (7) și (8)

Articolul 2 alineatele (1) și (2)

Articolul 2 alineatele (1) și (2)

Articolul 2 alineatele (3) și (4)

Articolul 2 alineatele (3) și (4)

Articolul 2 alineatele (5) și (6)

Articolul 3

Articolul 3

Articolul 4 alineatele (1) și (2)

Articolul 4 alineatele (1) și (2)

Articolul 4 alineatul (3) literele (a) și (b)

Articolul 5 primul paragraf alineatele (1) și (2)

Articolul 5 primul paragraf alineatul 3

Articolul 4 alineatul (3) literele (c), (d) și (e)

Articolul 5 primul paragraf alineatele (4), (5) și (6)

Articolul 4 alineatul (4)

Articolul 6

Articolul 4 alineatul (5)

Articolul 7

Articolul 5

Articolul 8

Articolul 6

Articolul 9

Articolul 7 alineatul (1)

Articolul 10

Articolul 7 alineatul (2)

Articolul 11

Articolul 7 alineatele (3) și (4)

Articolul 12

Articolul 8 alineatul (1)

Articolul 13

Articolul 8 alineatul (2)

Articolul 14

Articolul 8 alineatul (3)

Articolul 15 alineatele (1) și (2)

Articolul 8 alineatul (4)

Articolul 15 alineatele (3) și (4)

Articolul 8 alineatul (5)

Articolul 16

Articolul 8 alineatele (6) și (7)

Articolul 17

Articolele 18-19

Articolul 9

Articolul 20

Articolul 10

Articolul 21

Articolul 11

Articolul 22

Articolul 12

Articolul 23

Articolul 13

Articolul 24

Articolul 14

Articolul 25

Articolul 15

Articolul 26

Articolul 16

Articolul 27

Articolul 17

Articolul 28

Articolul 18

Articolul 29

Articolele 30-44

Articolul 19

Articolul 45

Articolul 20 alineatul (1)

Articolul 46

Articolul 20 alineatul (2)

Articolul 47

Articolul 20 alineatul (3) literele (a) și (b)

Articolul 48 alineatul (1) literele (a) și (b)

Articolul 20 alineatul (3) litera (c)

Articolul 20 alineatul (3) literele (d) și (e)

Articolul 48 alineatul (1) literele (c) și (d)

Articolul 20 alineatul (4)

Articolul 49

Articolul 20 alineatele (5) și (6)

Articolul 50 alineatele (1) și (2)

Articolul 21

Articolul 51

Articolul 22

Articolul 52

Articolul 23

Articolul 53

Articolul 24

Articolul 54

Articolul 25

Articolul 55

Articolul 26

Articolul 56

Articolul 27 alineatul (1) prima și a doua liniuță și textul ulterior

Articolul 57 alineatul (1) literele (a), (b) și (c)

Articolul 27 alineatele (2), (3) și (4)

Articolul 57 alineatele (2), (3) și (4)

Articolul 27 alineatul (5) literele (a) și (b)

Articolul 57 alineatul (5) literele (a) și (b)

Articolul 57 alineatul (5) literele (c) și (d)

Articolul 28 alineatul (1) prima și a doua liniuță

Articolul 58 alineatul (1) literele (a) și (b)

Articolul 28 alineatele (2) și (3)

Articolul 58 alineatele (2) și (3)

Articolul 28 alineatul (4) literele (a) și (b)

Articolul 58 alineatul (4)

Articolul 29

Articolul 59

Articolul 30

Articolul 60

Articolul 31

Articolul 61

Articolul 32

Articolul 62

Articolul 33

Articolul 63

Articolul 34 alineatul (1)

Articolul 34 alineatul (2) literele (a)–(f)

Articolul 64 alineatul (1) literele (a)-(f)

Articolul 34 alineatul (2) literele (g) și (h)

Articolul 64 alineatul (2)

Articolul 35 alineatele (1) și (2)

Articolul 65 alineatele (1) și (2)

Articolul 35 alineatul (3) literele (a) și (b)

Articolul 65 alineatul (3)

Articolul 65 alineatul (4)

Articolul 36 alineatul (1)

Articolul 66 alineatele (1), (2) și (3)

Articolul 36 alineatul (2)

Articolul 66 alineatul (4)

Articolul 36 alineatele (3) și (4)

Articolul 66 alineatele (5) și (6)

Articolul 66 alineatul (7)

Articolul 36 alineatul (5)

Articolul 66 alineatul (8)

Articolul 37

Articolul 67

Articolul 38

Articolul 68

Articolul 39

Articolul 69

Articolul 40

Articolul 70

Articolul 41

Articolul 71

Articolul 42

Articolul 74

Articolul 43

Articolul 72

Articolul 44

Articolul 73

Articolul 45

Articolul 75

Anexa I

Anexa I

Anexa II

Anexa II

Anexa III

Anexa IV

Anexa III

Anexa V

Anexa IV

Anexa VI

Anexa V

Anexa VII

Anexa VI

Anexa VIII

Anexa VII

Anexa IX

Anexa VIII

Anexa X

Anexa XI

Anexa XII

▼M6
ANEXA XIII

SPECII ȘI POPULAȚII MENȚIONATE LA ARTICOLUL 57 ALINEATUL (3a)

Ceratotherium simum simum

Hippopotamus amphibius

Loxodonta africana

Ovis ammon

Panthera leo

Ursus maritimus( 1 ) JO L 242, 7.9.2012, p. 13.

( 2 ) JO L 344, 7.12.1983, p. 1.

( 3 ) Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/57 al Comisiei din 15 ianuarie 2015 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 792/2012 al Comisiei în ceea ce privește normele de stabilire a modelelor pentru permisele, certificatele și alte documente prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 338/97 al Consiliului privind protecția speciilor faunei și florei sălbatice prin controlul comerțului cu acestea și în Regulamentul (CE) nr. 865/2006 al Comisiei de stabilire a normelor de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 338/97 al Consiliului (JO L 10, 16.1.2015, p. 19).

( 4 ) A se utiliza numai coroborat cu un alt cod de origine