02006L0025 — RO — 26.07.2019 — 004.001


Acest document are doar scop informativ și nu produce efecte juridice. Instituțiile Uniunii nu își asumă răspunderea pentru conținutul său. Versiunile autentice ale actelor relevante, inclusiv preambulul acestora, sunt cele publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și disponibile pe site-ul EUR-Lex. Aceste texte oficiale pot fi consultate accesând linkurile integrate în prezentul document.

►B

DIRECTIVA 2006/25/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI

din 5 aprilie 2006

privind cerințele minime de securitate și de sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor la riscuri generate de agenții fizici (radiații optice artificiale) [A nouăsprezecea directivă specială în sensul articolului 16 alineatul (1) din Directiva 89/391/CEE]

(JO L 114 27.4.2006, p. 38)

Astfel cum a fost modificată prin:

 

 

Jurnalul Oficial

  NR.

Pagina

Data

►M1

DIRECTIVA 2007/30/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI Text cu relevanță pentru SEE din 20 iunie 2007

  L 165

21

27.6.2007

 M2

REGULAMENTUL (CE) NR. 1137/2008 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 22 octombrie 2008

  L 311

1

21.11.2008

►M3

DIRECTIVA 2013/64/UE A CONSILIULUI din 17 decembrie 2013

  L 353

8

28.12.2013

►M4

REGULAMENTUL (UE) 2019/1243 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 20 iunie 2019

  L 198

241

25.7.2019
▼B

DIRECTIVA 2006/25/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI

din 5 aprilie 2006

privind cerințele minime de securitate și de sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor la riscuri generate de agenții fizici (radiații optice artificiale) [A nouăsprezecea directivă specială în sensul articolului 16 alineatul (1) din Directiva 89/391/CEE]SECȚIUNEA I

DISPOZIȚII GENERALE

Articolul 1

Obiectivul și domeniul de aplicare

(1)  Prezenta directivă, care este a nouăsprezecea directivă specială în sensul articolului 16 alineatul (1) din Directiva 89/391/CEE, stabilește cerințe minime privind protecția lucrătorilor împotriva riscurilor pentru sănătatea și securitatea lor generate sau care pot fi generate de expunerea la radiații optice artificiale la locul de muncă.

(2)  Prezenta directivă se referă la riscurile pentru sănătatea și securitatea lucrătorilor, generate de efectele novice pentru ochi și piele a expunerii la radiații optice artificiale.

(3)  Directiva 89/391/CEE se aplică integral tuturor domeniilor menționate la alineatul (1), fără a aduce atingere dispozițiilor mai restrictive și/sau mai specifice cuprinse în prezenta directivă.

Articolul 2

Definiții

În sensul prezentei directive, se aplică următoarele definiții:

(a) radiații optice: toate radiațiile electromagnetice cu lungimea de undă cuprinsă între 100 nm și 1 mm. Spectrul radiațiilor optice este divizat în radiații ultraviolete, radiații vizibile și radiații infraroșii:

(i) radiații ultraviolete: radiațiile optice cu lungimea de undă cuprinsă între 100 nm și 400 nm. Spectrul ultraviolet este divizat în radiații UVA (315-400 nm), UVB (280-315 nm) și UVC (100-280 nm);

(ii) radiații vizibile: radiațiile optice cu lungimea de undă cuprinsă între 380 nm și 780 nm;

(iii) radiații infraroșii: radiațiile optice cu lungimea de undă cuprinsă între 780 nm și 1 mm. Spectrul infraroșu este divizat în radiații IRA (780-1 400  nm), IRB (1 400 -3 000  nm) și IRC (3 000  nm-1 mm);

(b) laser (amplificarea luminii printr-o emisie stimulată de radiații): orice dispozitiv care poate să producă sau să amplifice radiații electromagnetice cu lungimea de undă corespunzătoare radiațiilor optice, în special prin procedeul de emisie stimulată controlată;

(c) radiații laser: radiațiile optice care provin de la un laser;

(d) radiații incoerente: toate radiațiile optice, altele decât radiațiile laser;

(e) valori-limită de expunere: limitele de expunere la radiațiile optice care sunt bazate direct pe efecte dovedite asupra sănătății și pe considerații biologice. Respectarea acestor limite va garanta protecția lucrătorilor expuși la surse artificiale de radiații optice împotriva oricărui efect nociv cunoscut asupra sănătății;

(f) iluminare energetică (E) sau densitate de putere: puterea radiată incidentă pe unitate de suprafață pe o suprafață, exprimată în wați pe metru pătrat (W m-2);

(g) expunere energetică (H): totalitatea iluminării energetice în raport cu timpul, exprimată în jouli pe metru pătrat (J m-2);

(h) luminanță energetică (L): fluxul energetic sau puterea pe unitate de unghi solid și pe unitate de suprafață, exprimată în wați pe metru pătrat pe steradian (W m-2 sr-1);

(i) nivel: combinația de iluminare energetică, expunere energetică și luminanță energetică la care este expus lucrătorul.

Articolul 3

Valori-limită de expunere

(1)  Valorile-limită de expunere pentru radiațiile incoerente, altele decât cele emise de surse naturale de radiații optice, sunt stabilite în anexa I.

(2)  Valorile-limită de expunere pentru radiațiile laser sunt stabilite în anexa II.SECȚIUNEA II

OBLIGAȚIILE ANGAJATORILOR

Articolul 4

Determinarea expunerii și evaluarea riscurilor

(1)  În îndeplinirea obligațiilor definite la articolul 6 alineatul (3) și la articolul 9 alineatul (1) din Directiva 89/391/CEE, angajatorul evaluează, în cazul lucrătorilor expuși la surse artificiale de radiații optice, și, dacă este necesar, măsoară și/sau calculează nivelurile de radiații optice la care pot fi expuși lucrătorii, în scopul de putea defini și pune în aplicare măsurile necesare pentru a reduce expunerea la limitele aplicabile. Metodologia utilizată la evaluare, măsurare și/sau calculare este conformă cu standardele Comisiei Electrotehnice Internaționale (CEI), în ceea ce privește radiațiile laser, și cu recomandările Comisiei Internaționale de Iluminat (CIE) și ale Comitetului European de Standardizare (CEN), în ceea ce privește radiațiile incoerente. În cazul în care se constată situații de expunere care nu sunt reglementate de aceste standarde și recomandări și până când vor fi disponibile standarde sau recomandări corespunzătoare la nivelul Comunității, evaluarea, măsurarea și/sau calcularea se efectuează în conformitate cu orientările de ordin științific stabilite la nivel național sau internațional. În cele două situații de expunere, evaluarea poate lua în considerare datele furnizate de către producătorii echipamentelor atunci când acestea din urmă fac obiectul unor directive comunitare relevante.

(2)  Evaluarea, măsurarea și/sau calcularea prevăzute la alineatul (1) se planifică și se efectuează de către serviciile sau persoanele competente la intervale corespunzătoare, luând în considerare, în special, dispozițiile articolelor 7 și 11 din Directiva 89/391/CEE privind persoanele sau serviciile competente necesare, precum și consultarea și participarea lucrătorilor. Datele obținute din evaluarea, inclusiv măsurarea și/sau calcularea nivelului de expunere prevăzut la alineatul (1) se păstrează într-o formă care să permită consultarea acestora la o dată ulterioară.

(3)  În conformitate cu articolul 6 alineatul (3) din Directiva 89/391/CEE, angajatorul acordă o atenție deosebită, la evaluarea riscului, următoarelor elemente:

(a) nivelul, tipul lungimilor de undă și durata expunerii la surse artificiale de radiație optică;

(b) valorile-limită de expunere prevăzute la articolul 3 din prezenta directivă;

(c) orice impact asupra sănătății și securității lucrătorilor care aparțin unor grupe de risc deosebit de sensibile;

(d) orice impact eventual asupra sănătății și securității lucrătorilor rezultat din interacțiuni, la locul de muncă, între radiații optice și substanțe chimice fotosensibile;

(e) orice impact indirect, precum pierderea temporară a vederii, o explozie sau un incendiu;

(f) existența unor echipamente de schimb, proiectate pentru a reduce nivelul de expunere la razele optice artificiale;

(g) informații corespunzătoare obținute în urma supravegherii sănătății, inclusiv informații publicate, în măsura posibilităților;

(h) expunerea la mai multe surse de radiații optice artificiale;

(i) clasificarea unui laser în conformitate cu standardul relevant al CEI și, în ceea ce privește sursele artificiale care pot provoca leziuni similare celor provocate de laserele din clasa 3B sau 4, orice clasificare similară;

(j) informații furnizate de producătorii surselor de radiații optice și ai echipamentelor de lucru asociate în conformitate cu directivele comunitare aplicabile.

(4)  Angajatorul dispune de o evaluare a riscului în conformitate cu articolul 9 alineatul (1) litera (a) din Directiva 89/391/CEE și identifică măsurile care trebuie luate în conformitate cu articolele 5 și 6 din prezenta directivă. Evaluarea riscului se înregistrează pe un suport corespunzător, în conformitate cu legislația și practica națională; ea poate cuprinde elemente aduse de angajator pentru a scoate în evidență faptul că natura și amploarea riscului legat de radiațiile optice nu justifică o evaluare mai completă a riscului. Evaluarea riscului se actualizează periodic, în special atunci când s-au produs modificări semnificative în urma cărora ar putea deveni caducă sau când rezultatele supravegherii sănătății dovedesc necesitatea acesteia.

Articolul 5

Dispoziții în scopul evitării sau reducerii expunerii la riscuri

(1)  Luând în considerare progresul tehnic și disponibilitatea măsurilor de control al riscului la sursă, riscurile legate de expunerea la radiații optice artificiale se elimină sau se reduc la minimum.

Reducerea acestor riscuri legate de expunerea la radiații optice artificiale are la bază principiile generale de prevenire prevăzute de Directiva 89/391/CEE.

(2)  Atunci când evaluarea riscului efectuată în conformitate cu articolul 4 alineatul (1), pentru lucrătorii expuși la surse artificiale de radiații optice, indică cea mai mică posibilitate de depășire a valorilor-limită de expunere, angajatorul elaborează și aplică un program de măsuri tehnice și/sau organizatorice destinate prevenirii expunerii peste valorile-limită, luând în considerare în special următoarele elemente:

(a) alte metode de lucru care reduc riscul generat de radiațiile optice;

(b) alegerea unor echipamente de lucru care să emită mai puține radiații optice, luând în considerare activitatea de efectuat;

(c) măsuri tehnice care urmăresc reducerea emisiei de radiații optice, inclusiv, atunci când este necesar, utilizarea unor mecanisme de închidere de blindare sau a unor mecanisme similare de protecție a sănătății;

(d) programe corespunzătoare de întreținere a echipamentelor de lucru, a locului de muncă și a sistemelor de la locul de muncă;

(e) proiectarea și amenajarea locurilor de muncă;

(f) limitarea duratei și nivelului expunerii;

(g) punerea la dispoziție de echipamente corespunzătoare de protecție individuală;

(h) instrucțiuni furnizate de producătorul echipamentelor, atunci când acestea fac obiectul unor directive comunitare relevante.

(3)  Pe baza evaluării riscului, efectuată în conformitate cu articolul 4, se semnalizează corespunzător locurile de muncă în care lucrătorii pot fi expuși la niveluri de radiații optice care provin din surse artificiale și depășesc valorile-limită de expunere, în conformitate cu Directiva 92/58/CEE din 24 iunie 1992 privind cerințele minime pentru semnalizarea de securitate și/sau de sănătate la locul de muncă [a noua directivă specială în sensul articolului 16 alineatul (1) din Directiva 89/391/CEE] ( 1 ). Aceste locuri trebuie delimitate, iar accesul la acestea trebuie limitat atunci când acest lucru este posibil din punct de vedere tehnic și când există riscul depășirii valorilor-limită de expunere.

(4)  Expunerea lucrătorilor nu trebuie în nici un caz să depășească valorile-limită de expunere. În cazul în care, în ciuda măsurilor luate de angajator pentru a se conforma prezentei directive în ceea ce privește sursele artificiale de radiații optice, expunerea depășește valorile-limită, angajatorul adoptă imediat măsuri pentru a reduce expunerea la un nivel mai mic decât valorile-limită. Angajatorul stabilește cauzele depășirii valorilor-limită de expunere și adaptează în consecință măsurile de protecție și de prevenire în scopul de a evita o nouă depășire.

(5)  În conformitate cu articolul 15 din Directiva 89/391/CEE, angajatorul adaptează măsurile prevăzute de prezentul articol la nevoile lucrătorilor care aparțin unor grupe de risc deosebit de sensibile.

Articolul 6

Informarea și formarea lucrătorilor

Fără a aduce atingere articolelor 10 și 12 din Directiva 89/391/CEE, angajatorul asigură informarea și formarea lucrătorilor care, la locul de muncă, sunt expuși riscului generat de radiații optice artificiale și/sau a reprezentanților acestora cu privire la rezultatele evaluării riscului prevăzută la articolul 4 din prezenta directivă, în special referitor la:

(a) măsurile luate în aplicarea prezentei directive;

(b) valorile-limită de expunere și riscurile potențiale asociate;

(c) rezultatele evaluării, măsurării și/sau calculării nivelurilor de expunere la radiațiile optice artificiale, efectuate în conformitate cu articolul 4 din prezenta directivă, însoțite de o explicație a semnificației acestora și a riscurilor potențiale;

(d) modul de depistare și semnalare a efectelor nocive a unei expuneri asupra sănătății;

(e) condițiile în care lucrătorii au dreptul la supravegherea sănătății;

(f) practicile profesionale sigure care reduc la minimum riscurile generate de o expunere;

(g) utilizarea adecvată a echipamentelor corespunzătoare de protecție individuală.

Articolul 7

Consultarea și participarea lucrătorilor

Consultarea și participarea lucrătorilor și/sau a reprezentanților acestora se desfășoară în conformitate cu articolul 11 din Directiva 89/391/CEE în ceea ce privește domeniile reglementate de prezenta directivă.SECȚIUNEA III

DISPOZIȚII DIVERSE

Articolul 8

Supravegherea sănătății

(1)  În scopul de a preveni și depista în timp util oricare efect dăunător sănătății, precum și de a preveni orice risc pentru sănătate pe termen lung și orice risc de boală cronică generate de expunerea la radiațiile optice, statele membre adoptă dispoziții pentru a asigura supravegherea corespunzătoare a sănătății lucrătorilor, în conformitate cu articolul 14 din Directiva 89/391/CEE.

(2)  Statele membre se asigură că supravegherea sănătății este efectuată de către un doctor, un specialist în medicina muncii sau o autoritate medicală responsabilă cu supravegherea sănătății în conformitate cu legislația și practica națională.

(3)  Statele membre adoptă dispozițiile necesare pentru a garanta, pentru fiecare lucrător care face obiectul supravegherii în conformitate cu alineatul (1), întocmirea și actualizarea unei fișe medicale individuale. Fișele medicale conțin un rezumat al rezultatelor supravegherii sănătății efectuată în acest mod. Acestea se păstrează într-o formă care să permită consultarea ulterioară, cu respectarea cerințelor de confidențialitate. Autoritatea competentă obține, la cerere, o copie a fișelor respective, cu respectarea cerințelor de confidențialitate. Angajatorul ia măsurile corespunzătoare pentru a garanta că doctorul, specialistul în medicina muncii sau autoritatea medicală responsabilă cu supravegherea sănătății, astfel cum au fost stabiliți de statele membre după caz, au acces la rezultatele evaluării riscului prevăzută la articolul 4 atunci când aceste rezultate pot fi utile supravegherii sănătății. La cererea sa, fiecare lucrător are acces la propriile fișe medicale individuale.

(4)  În toate cazurile, atunci când se depistează o expunere peste valorile-limită, se propune un control medical lucrătorului sau lucrătorilor în cauză în conformitate cu legislația și practica națională. Acest control medical se efectuează, de asemenea, atunci când se constată, în urma supravegherii sănătății, că un lucrător suferă de o boală identificabilă sau prezintă efecte dăunătoare sănătății acestuia, iar un medic sau un specialist în medicina muncii consideră că această boală sau aceste efecte sunt cauzate de expunerea la radiații optice artificiale la locul de muncă. În cele două cazuri, atunci când se depășesc valorile-limită sau se depistează efecte dăunătoare sănătății (inclusiv boli):

(a) lucrătorul este informat de medic sau de orice altă persoană cu calificare corespunzătoare cu privire la rezultatele sale personale. Acesta beneficiază în special de informații și de sfaturi privind orice măsură de supraveghere a sănătății căreia ar trebui să se supună la sfârșitul expunerii;

(b) angajatorul este informat cu privire la elementele semnificative care rezultă din supravegherea sănătății, cu respectarea secretului medical;

(c) angajatorul:

 revizuiește evaluarea riscurilor realizată în temeiul articolului 4;

 revizuiește măsurile pe care le adoptă în temeiul articolului 5 pentru a elimina sau reduce riscurile;

 ia în considerare avizul specialistului în medicina muncii, al oricărei alte persoane cu calificare corespunzătoare sau al autorității competente atunci când pune în aplicare orice măsură necesară pentru a elimina sau reduce riscul în conformitate cu articolul 5;

 organizează supravegherea medicală continuă și asigură reexaminarea stării de sănătate a oricărui alt lucrător care a suferit o expunere asemănătoare. În asemenea cazuri, medicul sau specialistul competent în medicina muncii sau autoritatea competentă pot propune ca persoanele expuse să fie supuse unui control medical.

Articolul 9

Sancțiuni

Statele membre prevăd sancțiuni corespunzătoare care se aplică în cazul încălcării legislației naționale adoptate în conformitate cu prezenta directivă. Aceste sancțiuni trebuie să fie eficiente, proporționale și descurajante.

▼M4

Articolul 10

Modificări ale anexelor

Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 10a în ceea ce privește modificări de ordin strict tehnic ale anexelor, în vederea luării în considerare a armonizării tehnice și a standardizării referitoare la proiectarea, construirea, fabricarea sau realizarea echipamentelor de lucru sau a locurilor de muncă, precum și a progreselor tehnice, a evoluției standardelor europene armonizate sau specificațiilor internaționale și a noilor descoperiri științifice despre expunerea la radiații optice la locul de muncă. Aceste modificări nu pot conduce la o modificare a valorilor-limită de expunere care figurează în anexe.

În cazuri excepționale și justificate în mod corespunzător, care implică riscuri iminente, directe și grave pentru sănătatea și siguranța fizice ale lucrătorilor și ale altor persoane, atunci când din motive imperioase de urgență este necesară luarea de măsuri într-un interval de timp foarte scurt, actelor delegate adoptate în temeiul prezentului articol li se aplică procedura prevăzută la articolul 10b.

▼M4

Articolul 10a

Exercitarea delegării de competențe

(1)  Competența de a adopta acte delegate se conferă Comisiei în condițiile prevăzute la prezentul articol.

(2)  Competența de a adopta acte delegate menționată la articolul 10 se conferă Comisiei pentru o perioadă de cinci ani de la 26 iulie 2019. Comisia elaborează un raport privind delegarea de competențe cu cel puțin nouă luni înainte de încheierea perioadei de cinci ani. Delegarea de competențe se prelungește tacit cu perioade de timp identice, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul se opune prelungirii respective cu cel puțin trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade.

(3)  Delegarea de competențe menționată la articolul 10 poate fi revocată oricând de Parlamentul European sau de Consiliu. O decizie de revocare pune capăt delegării de competențe specificate în decizia respectivă. Decizia produce efecte din ziua care urmează datei publicării acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de la o dată ulterioară menționată în decizie. Decizia nu aduce atingere actelor delegate care sunt deja în vigoare.

(4)  Înainte de adoptarea unui act delegat, Comisia consultă experții desemnați de fiecare stat membru în conformitate cu principiile prevăzute în Acordul interinstituțional din 13 aprilie 2016 privind o mai bună legiferare ( 2 ).

(5)  De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică simultan Parlamentului European și Consiliului.

(6)  Un act delegat adoptat în temeiul articolului 10 intră în vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul European și nici Consiliul nu au formulat obiecții în termen de două luni de la notificarea acestuia către Parlamentul European și Consiliu sau în cazul în care, înaintea expirării termenului respectiv, Parlamentul European și Consiliul au informat Comisia că nu vor formula obiecții. Respectivul termen se prelungește cu două luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.

Articolul 10b

Procedura de urgență

(1)  Actele delegate adoptate în temeiul prezentului articol intră imediat în vigoare și se aplică atât timp cât nu se formulează nicio obiecție în conformitate cu alineatul (2). Notificarea unui act delegat transmisă Parlamentului European și Consiliului prezintă motivele pentru care s-a recurs la procedura de urgență.

(2)  Atât Parlamentul European, cât și Consiliul pot formula obiecții cu privire la un act delegat în conformitate cu procedura menționată la articolul 10a alineatul (6). Într-un astfel de caz, Comisia abrogă actul imediat ce Parlamentul European sau Consiliul își notifică decizia de a formula obiecții.

▼M4 —————

▼BSECȚIUNEA IV

DISPOZIȚII FINALE

▼M1 —————

▼B

Articolul 13

Ghidul practic

În scopul de a facilita aplicarea prezentei directive, Comisia întocmește un ghid practic privind dispozițiile de la articolele 4 și 5 și din anexele I și II.

Articolul 14

Transpunerea

(1)  Statele membre pun în aplicare actele cu putere de lege și actele administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive până la 27 aprilie 2010. Statele membre informează de îndată Comisia cu privire la aceasta.

Atunci când statele membre adoptă dispozițiile, acestea conțin o trimitere la prezenta directivă sau sunt însoțite de o asemenea trimitere la data publicării lor oficiale. Statele membre stabilesc modalitatea de efectuare a acestei trimiteri.

(2)  Comisiei îi sunt comunicate de către statele membre textul dispozițiilor de drept intern pe care le-au adoptat sau le adoptă în domeniul reglementat de prezenta directivă.

▼M3

Articolul 14a

(1)  Fără a aduce atingere principiilor generale de protecție și prevenire în domeniul sănătății și securității lucrătorilor, până la 31 decembrie 2017, Franța poate deroga de la punerea în aplicare a dispozițiilor necesare pentru a se conforma prezentei directive în Mayotte, ca regiune ultraperiferică în înțelesul articolului 349 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (denumită în continuare „Mayotte”), cu condiția ca o astfel de aplicare să necesite dotări tehnice specifice care nu sunt disponibile în Mayotte.

Primul paragraf nu se aplică obligațiilor prevăzute la articolul 5 alineatul (1) din prezenta directivă, precum și acelor dispoziții ale prezentei directive care reflectă principiile generale stabilite în Directiva 89/391/CEE.

(2)  Toate derogările de la prezenta directivă care rezultă din aplicarea măsurilor existente la 1 ianuarie 2014 sau de la adoptarea de noi măsuri trebuie să fie precedate de o consultare cu partenerii sociali în conformitate cu legislațiile și practicile naționale. Aceste derogări se aplică în condiții care garantează, ținând seama de condițiile specifice existente în Mayotte, că riscurile rezultate pentru lucrători sunt reduse la minim și că lucrătorii în cauză beneficiază de o monitorizare sanitară sporită.

(3)  Măsurile naționale de derogare sunt reexaminate în fiecare an, după consultarea cu partenerii sociali, și sunt retrase de îndată ce circumstanțele care le justifică nu mai persistă.

▼B

Articolul 15

Intrarea în vigoare

Prezenta directivă intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Articolul 16

Destinatari

Prezenta directivă se adresează statelor membre.
ANEXA I

Radiații optice incoerente

Valorile de expunere la radiațiile optice care sunt relevante din punct de vedere biofizic se pot calcula prin formulele enumerate în continuare. Formulele care trebuie utilizate se aleg în funcție de spectrul de radiații emis de sursă, iar rezultatele trebuie comparate cu valorile-limită de expunere corespunzătoare care figurează în tabelul 1.1. Pentru o sursă anumită de radiații optice, poate să fie relevantă mai mult de o valoare de expunere, deci mai mult de o limită de expunere corespunzătoare.

Literele (a)-(o) trimit la rândurile corespunzătoare din tabelul 1.1.(a)

image

(Formula Hef se aplică numai lungimilor de undă cuprinse între 180 și 400 nm)

(b)

image

(Formula HUVA se aplică numai lungimilor de undă cuprinse între 315 și 400 nm)

(c), (d)

image

(Formula LB se aplică numai lungimilor de undă cuprinse între 300 și 700 nm)

(e), (f)

image

(Formula EB se aplică numai lungimilor de undă cuprinse între 300 și 700 nm)

(g)-(l)

image

(A se vedea tabelul 1.1 pentru valorile corespunzătoare ale lui λ1 și λ2)

(m), (n)

image

(Formula EIR se aplică numai lungimilor de undă cuprinse între 780 și 3 000  nm)

(o)

image

(Formula Hpiele se aplică numai lungimilor de undă cuprinse între 380 și 3 000  nm)

În sensul prezentei directive, formulele menționate anterior se pot înlocui cu următoarele expresii și cu utilizarea valorilor discrete în conformitate cu tabelele de mai jos:(a)

image

și

image

(b)

image

și

image

(c), (d)

image

 

(e), (f)

image

 

(g)-(l)

image

(A se vedea tabelul 1.1 pentru valorile corespunzătoare ale lui λ1 și λ2)

(m), (n)

image

 

(o)

image

și

image

Note:

Ελ (λ, t), Ελ

iluminare energetică spectrală sau densitate de putere spectrală: puterea radiată incidentă pe unitate de suprafață pe o suprafață, exprimată în wați pe metru pătrat pe nanometru [W m-2 nm-1]; valorile Ελ (λ, t) și Eλ fie provin din măsurări, fie sunt comunicate de producătorul echipamentului;

Eef

iluminare energetică eficace (gama UV): iluminare energetică calculată în interiorul gamei de lungime de undă UV cuprinsă între 180 și 400 nm, ponderată în funcție de lungimea de undă cu S (λ) și exprimată în wați pe metru pătrat [W m-2];

H

expunere energetică: integrala iluminării energetice în raport cu timpul, exprimată în jouli pe metru pătrat [J m-2];

Hef

expunere energetică eficace: expunerea energetică ponderată în funcție de lungimea de undă cu S (λ), exprimată în jouli pe metru pătrat [J m-2];

EUVA

iluminare energetică totală (UVA): iluminarea energetică calculată în interiorul gamei de lungime de undă UVA cuprinsă între 315 și 400 nm, exprimată în wați pe metru pătrat [W m-2];

HUVA

expunere energetică: integrala sau suma iluminării energetice în raport cu timpul și lungimea de undă calculată în interiorul gamei de lungime de undă UVA cuprinsă între 315 și 400 nm, exprimată în jouli pe metru pătrat [J m-2];

S (λ)

ponderare spectrală care ia în considerare raportul dintre lungimea de undă și efectele radiațiilor UV asupra ochilor și pielii (tabelul 1.2) [fără dimensiune];

T, Δt

timp, durată de expunere, exprimate în secunde [s];

λ

lungime de undă, exprimată în nanometri [nm];

Δ λ

lățimea benzii, exprimată în nanometri [nm], a intervalelor de calcul sau de măsurare;

Lλ (λ), Lλ

luminanță energetică spectrală a sursei exprimată în wați pe metru pătrat pe steradian pe nanometru [W m-2 sr-1 nm-1];

R (λ)

ponderare spectrală care ia în considerare raportul dintre lungimea de undă și leziunea oculară cauzată de efectul termic provocat de radiațiile vizibile și IRA (tabelul 1.3) [fără dimensiune];

LR

luminanță eficace (leziune provocată de efectul termic): luminanță calculată și ponderată în funcție de lungimea de undă cu R (λ), exprimată în wați pe metru pătrat pe steradian [W m-2 sr-1];

B (λ)

ponderare spectrală care ia în considerare raportul dintre lungimea de undă și leziunea oculară fotochimică provocată de lumina albastră (tabelul 1.3) [fără dimensiune];

LB

luminanță eficace (lumină albastră): luminanță calculată și ponderată în funcție de lungimea de undă cu B (λ), exprimată în wați pe metru pătrat pe steradian [W m-2 sr-1];

EB

iluminare energetică eficace (lumină albastră): iluminare energetică calculată și ponderată în funcție de lungimea de undă cu B (λ), exprimată în wați pe metru pătrat [W m-2];

EIR

iluminare energetică totală (leziune generată de efectul termic): iluminare energetică calculată în interiorul gamei de lungime de undă infraroșie cuprinsă între 780 și 3 000  nm, exprimată în wați pe metru pătrat [W m-2];

Epiele

iluminare energetică totală (vizibilă, IRA și IRB): iluminare energetică calculată în interiorul gamei de lungime de undă vizibilă și infraroșie cuprinsă între 380 și 3 000  nm, exprimată în wați pe metru pătrat [W m-2];

Hpiele

expunere energetică: integrala sau suma iluminării energetice în raport cu timpul și lungimea de undă, calculată în interiorul gamei de lungime de undă vizibilă și infraroșie cuprinsă între 380 și 3 000  nm, exprimată în jouli pe metru pătrat [J m-2];

α

unghi aparent: unghi subîntins de o sursă aparentă, așa cum este văzută într-un punct din spațiu, exprimat în miliradiani (mrad). Sursa aparentă este obiectul real sau virtual care formează cea mai mică imagine retiniană posibilă.Tabelul 1.1

Valori-limită de expunere pentru radiațiile optice incoerente

Index

Lungimea de undă nm

Valoarea-limită de expunere

Unități

Observații

Partea corpului

Risc

a.

180-400

(UVA, UVB și UVC)

Hef = 30

Valoare zilnică 8 ore

[J m-2]

 

ochi cornee

conjunctivă

cristalin

piele

fotocheratită

conjunctivită

cataractogeneză

eritem

elastoză

cancer de piele

b.

315-400

(UVA)

HUVA = 104

Valoare zilnică 8 ore

[J m-2]

 

ochi cristalin

cataractogeneză

c.

300-700

(Lumină albastră) (1)

image

pentru t ≤ 10 000  s

LB: [W m-2 sr-1]

t: [secunde]

pentru α ≥ 11 mrad

ochi retină

fotoretinită

d.

300-700

(Lumină albastră) (1)

LB = 100

pentru t >10 000  s

[W m-2 sr-1]

e.

300-700

(Lumină albastră) (1)

image

pentru t ≤ 10 000  s

EB: [W m-2]

t: [secunde]

pentru α < 11 mrad

a se vedea nota (2)

f.

300-700

(Lumină albastră) (1)

EB = 0,01

t >10 000  s

[W m-2]

g.

380-1 400

(Vizibil și IRA)

image

pentru t >10 s

[W m-2 sr-1]

Cα = 1,7 pentru

α ≤ 1,7 mrad

Cα = α pentru

1,7 ≤ α ≤ 100 mrad

Cα = 100 pentru

α >100 mrad

λ1 = 380; λ2 = 1 400

ochi retină

arsură retiniană

h.

380-1 400

(Vizibil și IRA)

image

pentru 10 μs ≤ t ≤ 10 s

LR: [W m-2 sr-1]

t: [secunde]

i.

380-1 400

(Vizibil și IRA)

image

pentru t < 10 μs

[W m-2 sr-1]

j.

780-1 400

(IRA)

image

pentru t >10 s

[W m-2 sr-1]

Cα = 11 pentru

α ≤ 11 mrad

Cα = α pentru

11 ≤ α ≤ 100 mrad

Cα = 100 pentru

α >100 mrad

(câmp de măsurare: 11 mrad)

λ1 = 780; λ2 = 1 400

ochi retină

arsură retiniană

k.

780-1 400

(IRA)

image

pentru 10 μs ≤ t ≤ 10 s

LR: [W m-2 sr-1]

t: [secunde]

l.

780-1 400

(IRA)

image

pentru t < 10 μs

[W m-2 sr-1]

m.

780-3 000

(IRA și IRB)

EIR = 18 000  t-0,75

pentru t ≤ 1 000  s

E: [W m-2]

t: [secunde]

 

ochi cornee

cristalin

arsură corneană

cataractogeneză

n.

780-3 000

(IRA și IRB)

EIR = 100

pentru t >1 000  s

[W m-2]

 

o.

380-3 000

(Vizibil, IRA și IRB)

Hpiele = 20 000  t0,25

pentru t < 10 s

H: [J m-2]

t: [secunde]

 

piele

arsură

(1)   Gama cuprinsă între 300 și 700 nm acoperă o parte din UVB, toate UVA și cea mai mare parte din radiațiile vizibile. Cu toate acestea, pericolele asociate sunt numite în mod curent „pericole legate de lumina albastră”. Lumina albastră propriu-zisă nu acoperă, cu aproximație, decât gama cuprinsă între 400 și 490 nm.

(2)   Pentru fixarea privirii pe sursele foarte mici cu o amplitudine mai mică de 11 mrad, LB poate fi convertit în EB. În mod normal, aceasta nu se aplică decât instrumentelor oftalmologice sau ochiului stabilizat sub anestezie. Durata maximă în care se poate fixa o sursă se determină prin aplicarea următoarei formule: tmax = 100/EB, EB exprimându-se în W m-2. Datorită mișcărilor ochilor în timpul sarcinilor normale vizuale, această durată nu depășește 100 s.Tabelul 1.2

S (λ) [fără dimensiune], 180 nm-400 nm

λ în nm

S (λ)

λ în nm

S (λ)

λ în nm

S (λ)

λ în nm

S (λ)

λ în nm

S (λ)

180

0,0120

228

0,1737

276

0,9434

324

0,000520

372

0,000086

181

0,0126

229

0,1819

277

0,9272

325

0,000500

373

0,000083

182

0,0132

230

0,1900

278

0,9112

326

0,000479

374

0,000080

183

0,0138

231

0,1995

279

0,8954

327

0,000459

375

0,000077

184

0,0144

232

0,2089

280

0,8800

328

0,000440

376

0,000074

185

0,0151

233

0,2188

281

0,8568

329

0,000425

377

0,000072

186

0,0158

234

0,2292

282

0,8342

330

0,000410

378

0,000069

187

0,0166

235

0,2400

283

0,8122

331

0,000396

379

0,000066

188

0,0173

236

0,2510

284

0,7908

332

0,000383

380

0,000064

189

0,0181

237

0,2624

285

0,7700

333

0,000370

381

0,000062

190

0,0190

238

0,2744

286

0,7420

334

0,000355

382

0,000059

191

0,0199

239

0,2869

287

0,7151

335

0,000340

383

0,000057

192

0,0208

240

0,3000

288

0,6891

336

0,000327

384

0,000055

193

0,0218

241

0,3111

289

0,6641

337

0,000315

385

0,000053

194

0,0228

242

0,3227

290

0,6400

338

0,000303

386

0,000051

195

0,0239

243

0,3347

291

0,6186

339

0,000291

387

0,000049

196

0,0250

244

0,3471

292

0,5980

340

0,000280

388

0,000047

197

0,0262

245

0,3600

293

0,5780

341

0,000271

389

0,000046

198

0,0274

246

0,3730

294

0,5587

342

0,000263

390

0,000044

199

0,0287

247

0,3865

295

0,5400

343

0,000255

391

0,000042

200

0,0300

248

0,4005

296

0,4984

344

0,000248

392

0,000041

201

0,0334

249

0,4150

297

0,4600

345

0,000240

393

0,000039

202

0,0371

250

0,4300

298

0,3989

346

0,000231

394

0,000037

203

0,0412

251

0,4465

299

0,3459

347

0,000223

395

0,000036

204

0,0459

252

0,4637

300

0,3000

348

0,000215

396

0,000035

205

0,0510

253

0,4815

301

0,2210

349

0,000207

397

0,000033

206

0,0551

254

0,5000

302

0,1629

350

0,000200

398

0,000032

207

0,0595

255

0,5200

303

0,1200

351

0,000191

399

0,000031

208

0,0643

256

0,5437

304

0,0849

352

0,000183

400

0,000030

209

0,0694

257

0,5685

305

0,0600

353

0,000175

 

 

210

0,0750

258

0,5945

306

0,0454

354

0,000167

 

 

211

0,0786

259

0,6216

307

0,0344

355

0,000160

 

 

212

0,0824

260

0,6500

308

0,0260

356

0,000153

 

 

213

0,0864

261

0,6792

309

0,0197

357

0,000147

 

 

214

0,0906

262

0,7098

310

0,0150

358

0,000141

 

 

215

0,0950

263

0,7417

311

0,0111

359

0,000136

 

 

216

0,0995

264

0,7751

312

0,0081

360

0,000130

 

 

217

0,1043

265

0,8100

313

0,0060

361

0,000126

 

 

218

0,1093

266

0,8449

314

0,0042

362

0,000122

 

 

219

0,1145

267

0,8812

315

0,0030

363

0,000118

 

 

220

0,1200

268

0,9192

316

0,0024

364

0,000114

 

 

221

0,1257

269

0,9587

317

0,0020

365

0,000110

 

 

222

0,1316

270

1,0000

318

0,0016

366

0,000106

 

 

223

0,1378

271

0,9919

319

0,0012

367

0,000103

 

 

224

0,1444

272

0,9838

320

0,0010

368

0,000099

 

 

225

0,1500

273

0,9758

321

0,000819

369

0,000096

 

 

226

0,1583

274

0,9679

322

0,000670

370

0,000093

 

 

227

0,1658

275

0,9600

323

0,000540

371

0,000090

 

 Tabelul 1.3

B (λ), R (λ) [fără dimensiune], 380 nm-1 400  nm

λ în nm

B (λ)

R (λ)

300 ≤ λ < 380

0,01

380

0,01

0,1

385

0,013

0,13

390

0,025

0,25

395

0,05

0,5

400

0,1

1

405

0,2

2

410

0,4

4

415

0,8

8

420

0,9

9

425

0,95

9,5

430

0,98

9,8

435

1

10

440

1

10

445

0,97

9,7

450

0,94

9,4

455

0,9

9

460

0,8

8

465

0,7

7

470

0,62

6,2

475

0,55

5,5

480

0,45

4,5

485

0,32

3,2

490

0,22

2,2

495

0,16

1,6

500

0,1

1

500 < λ ≤ 600

100,02 · (450 - λ)

1

600 < λ≤ 700

0,001

1

700 < λ ≤ 1 050

100,002 · (700 - λ)

1 050 < λ ≤ 1 150

0,2

1 150 < λ ≤ 1 200

0,2 · 100,02 · (1 150 - λ)

1 200 < λ≤ 1 400

0,02
ANEXA II

Radiații optice laser

Valorile de expunere la radiațiile optice care sunt relevante din punct de vedere biofizic se pot calcula prin formulele enumerate în continuare. Formulele care trebuie utilizate se aleg în funcție de lungimea de undă și de durata radiației emise de sursă, iar rezultatele trebuie comparate cu valorile-limită de expunere corespunzătoare care figurează în tabelele 2.2, 2.3 și 2.4. Pentru o sursă anumită de radiații optice laser, poate să fie relevantă mai mult de o valoare de expunere, deci mai mult de o limită de expunere corespunzătoare.

Coeficienții care se folosesc ca instrumente de calcul în tabelele 2.2, 2.3 și 2.4 sunt indicați în tabelul 2.5; corecțiile care se aplică expunerilor repetate figurează în tabelul 2.6.

image

image

Note:

dP

putere exprimată în wați [W];

dA

suprafața exprimată în metri pătrați [m2];

E (t), E

iluminare energetică sau densitate de putere: puterea radiată incidentă pe unitatea de suprafață pe o suprafață, exprimată în general în wați pe metru pătrat [W m-2]. Valorile E(t), E fie provin din măsurări, fie sunt comunicate de producătorul echipamentului;

H

expunere energetică: integrala iluminării energetice în raport cu timpul, exprimată în jouli pe metru pătrat [J m-2];

t

timp, durată de expunere, exprimată în secunde [s];

λ

lungimea de undă, exprimată în nanometri [nm];

γ

unghiul de con de limitare a câmpului de măsurare, exprimat în miliradiani [mrad];

γm

câmp de măsurare, exprimat în miliradiani [mrad];

α

unghi aparent al unei surse, exprimat în miliradiani [mrad];

diafragmă de limitare: suprafața circulară utilizată pentru a calcula media iluminării energetice și a expunerii energetice;

G

luminanță energetică integrată: integrala luminanței energetice pe o anumită durată de expunere, exprimată sub formă de energie radiantă pe unitatea de suprafață a unei suprafețe radiante și pe unghiul solid unitar de emitere, în jouli pe metru pătrat pe steradian [J m-2 sr-1].

Tabelul 2.1

Riscuri asociate radiațiilorLungime de undă [nm]

λ

Regiune spectrală

Organ atins

Risc

Tabel în care figurează valorile-limită de expunere

180-400

UV

ochi

leziune fotochimică și leziune termică

2.2, 2.3

180-400

UV

piele

eritem

2.4

400-700

vizibil

ochi

leziunea retinei

2.2

400-600

vizibil

ochi

leziune fotochimică

2.3

400-700

vizibil

piele

leziune termică

2.4

700-1 400

IRA

ochi

leziune termică

2.2, 2.3

700-1 400

IRA

piele

leziune termică

2.4

1 400 -2 600

IRB

ochi

leziune termică

2.2

2 600 -106

IRC

ochi

leziune termică

2.2

1 400 -106

IRB, IRC

ochi

leziune termică

2.3

1 400 -106

IRB, IRC

piele

leziune termică

2.4

Tabelul 2.2

Valori-limită de expunere a ochiului la laser – Expunere de scurtă durată < 10 s

image

Tabelul 2.3

Valori-limită de expunere a ochiului la laser — Expunere de lungă durată > 10 s

image

Tabelul 2.4

Valorile-limită de expunere a pielii la laser

image

Tabelul 2.5

Factori de corecție aplicați și alți parametri de calculParametru utilizat de ICNIRP

Gama spectrală valabilă (nm)

Valoare

CA

λ < 700

CA = 1,0

700-1 050

CA = 10 0,002 (λ - 700)

1 050 -1 400

CA = 5,0

CB

400-450

CB = 1,0

450-700

CB = 10 0,02 (λ - 450)

CC

700-1 150

CC = 1,0

1 150 -1 200

CC = 10 0,018 (λ - 1 150 )

1 200 -1 400

CC = 8,0

T1

λ < 450

T1 = 10 s

450-500

T1 = 10 · [10 0,02 (λ - 450)] s

λ > 500

T1 = 100 s

Parametru utilizat de ICNIRP

Valabil pentru efectele biologice

Valoare

αmin

toate efectele termice

αmin = 1,5 mrad

Parametru utilizat de ICNIRP

Gamă unghiulară valabilă (mrad)

Valoare

CE

α < αmin

CE = 1,0

αmin < α < 100

CE = α/αmin

α > 100

CE = α2/(αmin · αmax) mrad cu αmax = 100 mrad

T2

α < 1,5

T2 = 10 s

1,5 < α < 100

T2 = 10 · [10 (α - 1,5) / 98,5] s

α > 100

T2 = 100 s

Parametru utilizat de ICNIRP

Interval temporal valabil de expunere (s)

Valoare

γ

t ≤ 100

γ = 11 mrad

100 < t < 104

γ = 1,1 t 0,5 [mrad]

t > 104

γ = 110 mrad

Tabelul 2.6

Corecția pentru expunerea repetitivă

Fiecare din următoarele trei norme generale ar trebui aplicată pentru toate expunerile repetitive generate de sistemele de laser pulsat repetitiv sau de sistemele de scanare laser:

1. expunerea care rezultă dintr-un singur impuls într-o serie de impulsuri nu depășește valoarea-limită de expunere pentru un impuls unic cu această durată de impuls;

2. expunerea care rezultă dintr-un grup de impulsuri (sau subgrup de impulsuri dintr-o serie) eliberate într-un timp t nu depășește valoarea-limită de expunere pentru timpul t;

3. expunerea care rezultă dintr-un impuls unic într-un grup de impulsuri nu depășește valoarea-limită de expunere pentru un impuls unic, multiplicată cu un factor de corecție termică cumulată Cp = N-0,25, în care N este numărul de impulsuri. Prezenta normă nu se aplică decât la limitele de expunere destinate protejării împotriva unei leziuni termice, atunci când toate impulsurile eliberate în mai puțin de Tmin sunt considerate ca un impuls unic.Parametru

Gama spectrală valabilă (nm)

Valoare sau descriere

Tmin

315 < λ ≤ 400

Tmin = 10 -9 s (= 1 ns)

400 < λ ≤ 1 050

Tmin = 18 · 10 -6 s (= 18 μs)

1 050 < λ ≤ 1 400

Tmin = 50 · 10 -6 s (= 50 μs)

1 400 < λ ≤ 1 500

Tmin = 10 -3 s (= 1 ms)

1 500 < λ ≤ 1 800

Tmin = 10 s

1 800 < λ ≤ 2 600

Tmin = 10 -3 s (= 1 ms)

2 600 < λ ≤ 106

Tmin = 10 -7 s (= 100 ns)( 1 ) JO L 245, 26.8.1992, p. 23.

( 2 ) JO L 123, 12.5.2016, p. 1.