02005R2111 — RO — 26.07.2019 — 003.001


Acest document are doar scop informativ și nu produce efecte juridice. Instituțiile Uniunii nu își asumă răspunderea pentru conținutul său. Versiunile autentice ale actelor relevante, inclusiv preambulul acestora, sunt cele publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și disponibile pe site-ul EUR-Lex. Aceste texte oficiale pot fi consultate accesând linkurile integrate în prezentul document.

►B

REGULAMENTUL (CE) NR. 2111/2005 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI

din 14 decembrie 2005

de stabilire a unei liste comunitare a transportatorilor aerieni care se supun unei interdicții de exploatare pe teritoriul Comunității și de informare a pasagerilor transportului aerian cu privire la identitatea transportatorului aerian efectiv și de abrogare a articolului 9 din Directiva 2004/36/CE

(Text cu relevanță pentru SEE)

(JO L 344 27.12.2005, p. 15)

Astfel cum a fost modificat prin:

 

 

Jurnalul Oficial

  NR.

Pagina

Data

►M1

REGULAMENTUL (CE) NR. 596/2009 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 18 iunie 2009

  L 188

14

18.7.2009

►M2

REGULAMENTUL (UE) 2018/1139 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 4 iulie 2018

  L 212

1

22.8.2018

►M3

REGULAMENTUL (UE) 2019/1243 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 20 iunie 2019

  L 198

241

25.7.2019
▼B

REGULAMENTUL (CE) NR. 2111/2005 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI

din 14 decembrie 2005

de stabilire a unei liste comunitare a transportatorilor aerieni care se supun unei interdicții de exploatare pe teritoriul Comunității și de informare a pasagerilor transportului aerian cu privire la identitatea transportatorului aerian efectiv și de abrogare a articolului 9 din Directiva 2004/36/CE

(Text cu relevanță pentru SEE)CAPITOLUL I

DISPOZIȚII GENERALE

Articolul 1

Obiect

(1)  Prezentul regulament stabilește norme:

(a) privind întocmirea și publicarea unei liste comunitare, bazate pe criterii comune, a transportatorilor aerieni care, din rațiuni de siguranță, sunt supuși unei interdicții de exploatare în Comunitate

și

(b) privind informarea pasagerilor curselor aeriene cu privire la identitatea transportatorului aerian care asigură operarea zborurilor pe care le utilizează aceștia.

(2)  Se înțelege că aplicarea prezentului regulament la aeroportul din Gibraltar nu aduce atingere pozițiilor juridice ale Regatului Spaniei și Regatului Unit cu privire la disputa referitoare la suveranitatea asupra teritoriului pe care este situat aeroportul.

(3)  Aplicarea prezentului regulament la aeroportul din Gibraltar se suspendă până când măsurile incluse în declarația comună făcută de miniștrii de externe ai Regatului Spaniei și Regatului Unit pe 2 decembrie 1987 sunt puse în aplicare. Guvernele Spaniei și Regatului Unit vor informa Consiliul cu privire la data punerii în aplicare a acestor măsuri.

Articolul 2

Definiții

În sensul prezentului regulament se aplică următoarele definiții:

(a) „transportator aerian” înseamnă o întreprindere de transport aerian cu o licență de exploatare valabilă sau echivalentul acesteia;

(b) „contract de transport” înseamnă un contract pentru sau care include servicii de transport aerian, inclusiv unul în care transportul este compus din două sau mai multe zboruri operate de același transportator aerian sau de transportatori aerieni diferiți;

(c) „contractant de transport aerian” înseamnă transportatorul care încheie un contract de transport cu un pasager sau, în cazul în care contractul include un pachet de servicii turistice, cu operatorul turistic. Vânzătorii de bilete sunt asimilați contractorului de transport aerian;

(d) „vânzător de bilete” înseamnă vânzătorul unui bilet de transport aerian care intermediază un contract de transport cu un pasager, pentru un zbor de sine stătător sau ca parte a unui pachet de servicii, altul decât un transportator aerian sau un operator turistic;

(e) „transportator aerian efectiv” înseamnă un transportator aerian care efectuează sau intenționează să efectueze un zbor în baza unui contract de transport cu un pasager sau în numele altei persoane, juridice sau fizice, care a încheiat un contract de transport cu acel pasager;

(f) „autorizație de exploatare sau permis tehnic” înseamnă orice act legislativ sau administrativ al unui stat membru, care prevede că un transportator aerian poate opera servicii aeriene spre sau dinspre aeroporturile sale sau că un transportator aerian poate opera în spațiul său aerian sau că un transportator aerian poate exercita drepturi de trafic;

(g) „interdicție de exploatare” înseamnă refuzul, suspendarea, revocarea sau restricționarea autorizației de exploatare sau a permisului tehnic din rațiuni de siguranță sau orice alte măsuri de siguranță echivalente referitoare la un transportator aerian care nu are drepturi de trafic în Comunitate, dar a cărui aeronavă poate fi exploatată în Comunitate în cadrul unui acord de închiriere;

(h) „pachet de servicii” înseamnă acele servicii definite la articolul 2 alineatul (1) din Directiva 90/314/CEE;

(i) „rezervare” înseamnă faptul că pasagerul deține un bilet sau o altă dovadă care indică faptul că rezervarea a fost acceptată și înregistrată de contractantul de transport aerian;

(j) „standarde de siguranță relevante” înseamnă standardele internaționale de siguranță cuprinse în Convenția de la Chicago și anexele la aceasta, precum și, după caz, cele din dreptul comunitar relevant.CAPITOLUL II

LISTA COMUNITARĂ

Articolul 3

Întocmirea listei comunitare

(1)  În vederea întăririi siguranței aeriene, se întocmește o listă a transportatorilor aerieni care sunt supuși unei interdicții de exploatare în cadrul Comunității (denumită în continuare lista comunitară). Fiecare stat membru aduce la îndeplinire, pe teritoriul său, interdicțiile de exploatare incluse în lista comunitară cu privire la transportatorii aerieni supuși acestor interdicții.

▼M3

(2)  Criteriile comune de impunere a unei interdicții de exploatare unui transportator aerian, care se bazează pe standardele de siguranță relevante, sunt prevăzute în anexă și sunt denumite în continuare „criteriile comune”.

Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 14a în ceea ce privește modificarea anexei în vederea modificării criteriilor comune pentru a ține seama de progresele științifice și tehnice.

▼B

(3)  Pentru întocmirea listei comunitare pentru prima dată, fiecare stat membru comunică, până la 16 februarie 2006, Comisiei identitatea transportatorilor aerieni supuși unei interdicții de exploatare pe teritoriul acestuia, împreună cu motivele care au dus la adoptarea acestor interdicții, precum și orice alte informații relevante. Comisia informează celelalte state membre cu privire la aceste interdicții de exploatare.

(4)  În termen de o lună de la primirea informațiilor comunicate de statele membre, Comisia, pe baza criteriilor comune, decide asupra impunerii unei interdicții de exploatare transportatorilor aerieni implicați și întocmește lista comunitară a transportatorilor aerieni cărora li s-a impus o interdicție de exploatare, în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 15 alineatul (3).

Articolul 4

Actualizarea listei comunitare

(1)  Lista comunitară se actualizează:

(a) pentru a impune o interdicție de exploatare unui transportator aerian și pentru a include acest transportator aerian în lista comunitară, în baza criteriilor comune;

(b) pentru a elimina un transportator aerian de pe lista comunitară, în cazul în care deficiența sau deficiențele de siguranță care au condus la includerea transportatorului aerian pe lista comunitară au fost remediate și nu există alte motive, în baza criteriilor comune, pentru a menține transportatorul aerian pe lista comunitară;

(c) pentru a modifica condițiile unei interdicții de exploatare impuse unui transportator aerian inclus în lista comunitară.

(2)  Comisia, hotărând din proprie inițiativă sau la cererea unui stat membru, decide asupra actualizării listei comunitare atunci când este necesar în temeiul alineatului (1), în conformitate cu procedura menționată la articolul 15 alineatul (3) și în baza criteriilor comune. Cel puțin o dată la trei luni, Comisia verifică dacă este oportună actualizarea listei comunitare.

(3)  Comisiei îi sunt comunicate de către fiecare stat membru și de către Agenția europeană de siguranță a aviației toate informațiile care pot fi relevante în contextul actualizării listei comunitare. Comisia transmite celorlalte state membre toate informațiile relevante.

Articolul 5

Măsuri provizorii pentru actualizarea listei comunitare

(1)  În cazul în care este evident că operarea în continuare a unui transportator aerian pe teritoriul Comunității poate constitui un risc serios pentru siguranță și că un asemenea risc nu a fost rezolvat în mod satisfăcător prin măsurile urgente luate de statul (statele) membru(e) în cauză, în conformitate cu articolul 6 alineatul (1), Comisia poate adopta provizoriu măsurile menționate la articolul 4 alineatul (1) literele (a) sau (c), în conformitate cu procedura menționată la articolul 15 alineatul (2).

(2)  De îndată ce este posibil și în termen de 10 zile lucrătoare, Comisia prezintă problema comitetului menționat la articolul 15 alineatul (1) și decide confirmarea, modificarea, revocarea sau extinderea măsurii adoptate în temeiul alineatului (1) din prezentul articol, hotărând în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 15 alineatul (3).

Articolul 6

Măsuri excepționale

(1)  În caz de urgență, prezentul regulament nu împiedică un stat membru să reacționeze la o problemă de siguranță neprevăzută prin impunerea unei interdicții de exploatare imediate pe propriul său teritoriu, luând în considerare criteriile comune.

(2)  O decizie a Comisiei de a nu include un transportator aerian în lista comunitară în conformitate cu procedura menționată la articolul 3 alineatul (4) sau la articolul 4 alineatul (2) nu împiedică un stat membru de a impune sau de a menține o interdicție de exploatare asupra transportatorului aerian în cauză, în ceea ce privește o problemă de siguranță care afectează în mod special acel stat membru.

(3)  În oricare dintre situațiile menționate la alineatele (1) și (2), statul membru în cauză comunică imediat Comisiei, care informează celelalte state membre. În situația menționată la alineatul (1), statul membru în cauză prezintă Comisiei, fără întârziere, o cerere de actualizare a listei comunitare, în conformitate cu articolul 4 alineatul (2).

Articolul 7

Drepturi la apărare

Comisia se asigură că, atunci când adoptă deciziile menționate la articolul 3 alineatul (4), articolul 4 alineatul (2) și articolul 5, transportatorului aerian implicat i se oferă ocazia de a fi ascultat, luând în considerare nevoia, în unele cazuri, de a aplica o procedură de urgență.

▼M3

Articolul 8

Norme detaliate

Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 14a pentru a completa prezentul regulament prin stabilirea normelor detaliate cu privire la procedurile menționate în prezentul capitol, ținând seama în mod corespunzător de necesitatea ca deciziile referitoare la actualizarea listei comunitare să fie luate rapid.

În cazul măsurilor menționate la primul paragraf, atunci când este necesar din motive imperioase de urgență, actelor delegate adoptate în temeiul prezentului articol li se aplică procedura prevăzută la articolul 14b.

▼B

Articolul 9

Publicare

(1)  Lista comunitară și orice modificări la aceasta se publică imediat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

(2)  Comisia și statele membre iau măsurile necesare pentru a facilita accesul public la lista comunitară, în cea mai recentă versiune actualizată, în special prin utilizarea Internetului.

(3)  Contractanții de transport aerian, autoritățile naționale ale aviației civile, Agenția europeană de siguranță a aviației și aeroporturile de pe teritoriul statelor membre aduc la cunoștința pasagerilor lista comunitară, prin intermediul paginilor pe internet și, după caz, în propriile sedii.CAPITOLUL III

INFORMAȚII DESTINATE PASAGERILOR

Articolul 10

Domeniu de aplicare

(1)  Dispozițiile prezentului capitol se aplică cu privire la transportul de pasageri pe calea aerului, în cazul în care zborul face parte dintr-un contract de transport, iar respectivul transport începe în Comunitate, precum și dacă

(a) zborul începe pe un aeroport situat pe teritoriul unui stat membru la care se aplică tratatul

sau

(b) zborul începe pe un aeroport situat într-o țară terță și se încheie pe un aeroport situat pe teritoriul unui stat membru la care se aplică tratatul

sau

(c) zborul începe pe un aeroport situat într-o țară terță și se încheie pe un alt astfel de aeroport.

(2)  Dispozițiile prezentului capitol se aplică indiferent dacă este vorba de un zbor planificat sau neplanificat sau dacă zborul face parte dintr-un pachet de servicii sau nu.

(3)  Dispozițiile prezentului capitol nu aduce atingere drepturilor pasagerilor prevăzute de Directiva 90/314/CEE și de Regulamentul (CEE) nr. 2299/89.

Articolul 11

Informații privind identitatea transportatorului aerian efectiv

(1)  În momentul rezervării, contractantul de transport aerian informează pasagerul cu privire la identitatea transportatorului (transportatorilor) aerian (aerieni) efectiv(i), indiferent de modalitatea de efectuare a rezervării.

(2)  Atunci când, la momentul rezervării, nu se cunoaște încă identitatea transportatorului (transportatorilor) aerian (aerieni) efectiv(i), contractantul de transport aerian ia măsuri pentru informarea pasagerului cu privire la numele transportatorului (transportatorilor) aerian (aerieni) se preconizează că va opera zborul sau zborurile în cauză. În acest caz, contractantul de transport aerian se asigură că pasagerul este informat cu privire la identitatea transportatorului (transportatorilor) aerian (aerieni) efectiv(i) imediat ce această identitate este stabilită.

(3)  În cazul în care transportatorul (transportatorii) aerian (aerieni) efectiv(i) se modifică după rezervare, contractantul de transport aerian, indiferent de motivul schimbării, ia imediat toate măsurile necesare pentru a asigura informarea pasagerului cu privire la această modificare cât mai curând posibil. În toate cazurile, pasagerii sunt informați în momentul înregistrării sau la îmbarcare, în cazul în care nu este necesară înregistrarea pentru un zbor de legătură.

(4)  Transportatorul aerian sau operatorul turistic, după caz, asigură informarea contractantului de transport aerian relevant cu privire la identitatea transportatorului (transportatorilor) aerian (aerieni) efectiv(i) de îndată ce aceasta este cunoscută, în special în cazul modificării acestei identități.

(5)  În cazul în care un vânzător de bilete nu a fost informat cu privire la identitatea transportatorului aerian efectiv, acesta nu poate fi declarat responsabil de nerespectarea obligațiilor prevăzute la prezentul articol.

(6)  Obligația contractantului de transport aerian de a informa pasagerii cu privire la identitatea transportatorului (transportatorilor) aerian (aerieni) efectiv(i) se precizează în condițiile generale de vânzare aplicabile contractului de transport.

Articolul 12

Dreptul de rambursare sau schimbare a rutei

(1)  Prezentul regulament nu afectează dreptul la rambursare sau schimbare a rutei prevăzut de Regulamentul (CE) nr. 261/2004.

(2)  În cazurile în care Regulamentul (CE) nr. 261/2004 nu se aplică și

(a) transportatorul aerian efectiv comunicat pasagerului a fost înscris pe lista comunitară și este supus unei interdicții de exploatare care a condus la anularea zborului în cauză sau care ar fi condus la o asemenea anulare în cazul în care zborul în cauză ar fi fost operat în cadrul Comunității

sau

(b) transportatorul aerian efectiv comunicat pasagerului a fost înlocuit cu un alt transportator aerian efectiv care a fost înscris pe lista comunitară și este supus unei interdicții de exploatare care a condus la anularea zborului în cauză sau care ar fi condus la o asemenea anulare în cazul în care zborul în cauză ar fi fost operat în cadrul Comunității,

contractantul de transport aerian care este parte a contractului de transport oferă pasagerului dreptul la rambursare sau la schimbarea rutei prevăzut la articolul 8 din Regulamentul (CE) nr. 261/2004, cu condiția ca, în cazul în care zborul nu a fost anulat, pasagerul să nu fi optat pentru respectivul zbor.

(3)  Alineatul (2) din prezentul articol se aplică fără a aduce atingere articolului 13 din Regulamentul (CE) nr. 261/2004.

Articolul 13

Sancțiuni

Statele membre asigură respectarea normelor prevăzute în prezentul capitol și stabilesc sancțiuni pentru încălcarea acestor norme. Sancțiunile sunt eficiente, proporționale și disuasive.CAPITOLUL IV

DISPOZIȚII FINALE

Articolul 14

Informații și modificări

Până la 16 ianuarie 2009, Comisia prezintă un raport Parlamentului European și Consiliului cu privire la aplicarea prezentului regulament. Raportul este însoțit, după caz, de propuneri de modificare a prezentului regulament.

▼M3

Articolul 14a

Exercitarea delegării de competențe

(1)  Competența de a adopta acte delegate se conferă Comisiei în condițiile prevăzute la prezentul articol.

(2)  Competența de a adopta acte delegate menționată la articolul 3 alineatul (2) și la articolul 8 se conferă Comisiei pe o perioadă de cinci ani de la 26 iulie 2019. Comisia elaborează un raport privind delegarea de competențe cu cel puțin nouă luni înainte de încheierea perioadei de cinci ani. Delegarea de competențe se prelungește tacit cu perioade de timp identice, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul se opune prelungirii respective cu cel puțin trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade.

(3)  Delegarea de competențe menționată la articolul 3 alineatul (2) și la articolul 8 poate fi revocată oricând de Parlamentul European sau de Consiliu. O decizie de revocare pune capăt delegării de competențe specificate în decizia respectivă. Decizia produce efecte din ziua care urmează datei publicării acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de la o dată ulterioară menționată în decizie. Decizia nu aduce atingere actelor delegate care sunt deja în vigoare.

(4)  Înainte de adoptarea unui act delegat, Comisia consultă experții desemnați de fiecare stat membru în conformitate cu principiile prevăzute în Acordul interinstituțional din 13 aprilie 2016 privind o mai bună legiferare ( 1 ).

(5)  De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică simultan Parlamentului European și Consiliului.

(6)  Un act delegat adoptat în temeiul articolului 3 alineatul (2) și al articolului 8 intră în vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul European și nici Consiliul nu au formulat obiecții în termen de o lună de la notificarea acestuia către Parlamentul European și Consiliu sau în cazul în care, înaintea expirării termenului respectiv, atât Parlamentul European, cât și Consiliul au informat Comisia că nu vor formula obiecții. Respectivul termen se prelungește cu o lună la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.

Articolul 14b

Procedura de urgență

(1)  Actele delegate adoptate în temeiul prezentului articol intră imediat în vigoare și se aplică atât timp cât nu se formulează nicio obiecție în conformitate cu alineatul (2). Notificarea unui act delegat transmisă Parlamentului European și Consiliului elaborează motivele pentru care s-a recurs la procedura de urgență.

(2)  Atât Parlamentul European, cât și Consiliul pot formula obiecții cu privire la un act delegat în conformitate cu procedura menționată la articolul 14a alineatul (6). Într-un astfel de caz, Comisia abrogă actul imediat ce Parlamentul European sau Consiliul își notifică decizia de a formula obiecții.

▼M1

Articolul 15

▼M2

(1)  Comisia este asistată de un comitet (denumit în continuare „Comitetul de Siguranță Aeriană al UE”). Respectivul comitet este un comitet în înțelesul Regulamentului (UE) nr. 182/2011.

(2)  În cazul în care se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 4 din Regulamentul (UE) nr. 182/2011.

(3)  În cazul în care se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 5 din Regulamentul (UE) nr. 182/2011.

▼M3 —————

▼M1

(5)  Comisia poate consulta comitetul cu privire la orice alt aspect privind aplicarea prezentului regulament.

▼B

Articolul 16

Abrogare

Articolul 9 din Directiva 2004/36/CE se abrogă.

Articolul 17

Intrarea în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Articolele 10, 11 și 12 se aplică de la 16 iulie 2006, iar articolul 13 se aplică de la 16 ianuarie 2007.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.
ANEXĂ

Criterii comune care trebuie luate în considerare în vederea impunerii unei interdicții de exploatare din motive de siguranță la nivel comunitar

Deciziile privind acțiunea la nivel comunitar se iau în conformitate cu fondul fiecărui caz particular. În funcție de fondul fiecărui caz, un transportator aerian sau toți transportatorii aerieni certificați în același stat pot fi eligibili pentru o acțiune la nivel comunitar.

La analiza oportunității impunerii unei interdicții totale sau parțiale unui transportator aerian se evaluează dacă transportatorul aerian satisface standardele de siguranță relevante, ținând seama de următoarele:

1. Dovezi verificate privind deficiențe grave privind siguranța ale unui transportator aerian:

 Rapoarte care indică deficiențe grave privind siguranța sau incapacitatea repetată a transportatorului aerian de a remedia deficiențele identificate în cursul inspecțiilor la sol efectuate în cadrul Programului de evaluare a siguranței aeronavelor străine (SAFA) și comunicate anterior transportatorului.

 Deficiențe de siguranță grave identificate în cadrul dispozițiilor de culegere de informații din articolul 3 din Directiva 2004/36/CE privind siguranța aeronavelor țărilor terțe.

 Interdicție de exploatare impusă unui transportator de către o țară terță din cauza unor deficiențe substanțiale legate de standardele de siguranță internaționale.

 Informații privind accidente, susținute de documente doveditoare sau informații privind incidente grave care indică deficiențe de siguranță sistemice latente.

2. Lipsa posibilității și/sau disponibilității unui transportator aerian de a remedia deficiențele de siguranță, demonstrată de:

 Lipsa de transparență sau de comunicare adecvată și la timp din partea unui transportator, ca răspuns la o anchetă din partea autorității aviației civile a unui stat membru privind siguranța exploatării sale.

 Planuri de acțiune rectificativă neadecvate sau insuficiente, prezentate ca răspuns la o deficiență de siguranță gravă identificată.

3. Lipsa posibilității și/sau disponibilității autorităților responsabile pentru supravegherea unui transportator aerian de a remedia deficiențele legate de siguranță, demonstrată de:

 Lipsa de cooperare cu autoritatea aviației civile a unui stat membru din partea autorităților competente ale altui stat, atunci când au fost emise temeri privind siguranța exploatării unui transportator licențiat sau certificat în acel stat.

 Capacitate insuficientă a autorităților competente în materie de supraveghere reglementară a transportatorului de a pune în aplicare și de a impune respectarea standardelor de siguranță relevante. Este necesar să se țină seama în mod special de următoarele:

 

(a) audituri și planuri de măsuri corective instituite în baza Programului universal OACI de evaluare a modului de supraveghere a securității sau în baza dreptului comunitar aplicabil;

(b) în cazul în care autorizația de funcționare sau permisul tehnic al unui transportator în baza programului de supraveghere al statului respectiv a fost refuzat sau revocat de un alt stat;

(c) certificatul operatorului aerian nu a fost eliberat de autoritatea competentă a statului în care transportatorul își are sediul principal de activitate.

 Capacitate insuficientă a autorităților competente alte statului în care este înregistrată aeronava folosită de transportatorul aerian de a supraveghea aeronava utilizată de transportator în conformitate cu obligațiile care îi revin în temeiul Convenției de la Chicago.( 1 ) JO L 123, 12.5.2016, p. 1.