2005R1552 — RO — 01.01.2008 — 001.001


Acest document reprezintă un instrument de documentare, iar instituţiile nu îşi asumă responsabilitatea pentru conţinutul său.

►B

REGULAMENTUL (CE) NR. 1552/2005 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI

din 7 septembrie 2005

privind statisticile referitoare la formarea profesională în întreprinderi

(Text cu relevanță pentru SEE)

(JO L 255, 30.9.2005, p.1)

Astfel cum a fost modificat prin:

 

 

Jurnalul Oficial

  No

page

date

►M1

REGULAMENTUL (CE) 1893/2006 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 20 decembrie 2006

  L 393

1

30.12.2006
▼B

REGULAMENTUL (CE) NR. 1552/2005 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI

din 7 septembrie 2005

privind statisticile referitoare la formarea profesională în întreprinderi

(Text cu relevanță pentru SEE)PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 285 alineatul (1) al acestuia,

având în vedere propunerea Comisiei,

hotărând în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din tratat ( 1 ),

întrucât:

(1)

La Consiliul European de la Lisabona din 23 și 24 martie 2000, Uniunea Europeană și-a propus ca obiectiv strategic să devină cea mai competitivă și dinamică economie bazată pe cunoaștere din lume, capabilă de o creștere economică durabilă însoțită de o îmbunătățire cantitativă și calitativă a ocupării forței de muncă și de o mai mare coeziune socială.

(2)

Capacitatea de inserție profesională, flexibilitatea și mobilitatea cetățenilor sunt vitale pentru ca Uniunea să își poată atinge obiectivul de a deveni cea mai competitivă și cea mai dinamică economie bazată pe cunoaștere din lume.

(3)

Educația și formarea pe tot parcursul vieții reprezintă componente cheie ale dezvoltării și promovării unei forțe de muncă calificate, formate și flexibile.

(4)

Concluziile Consiliului din 5 mai 2003 privind nivelurile de referință pentru performanțele medii europene în ceea ce privește educația și formarea (criteriile de referință) ( 2 ) au stabilit următorul criteriu de referință în ceea ce privește educația și formarea pe tot parcursul vieții: „în consecință, ar trebui ca, de acum până în 2010, rata medie de participare la educație și la formarea pe tot parcursul vieții în Uniunea Europeană să fie de cel puțin 12,5 % din populația adultă cu vârstă de muncă (categoria de vârstă 25-64 de ani)”.

(5)

Consiliul European de la Lisabona a confirmat că educația și formarea pe tot parcursul vieții constituie un element de bază al modelului social european.

(6)

Noua strategie de ocupare a forței de muncă, confirmată de Decizia 2003/578/CE a Consiliului din 22 iulie 2003 privind liniile directoare ale politicilor de ocupare a forței de muncă ale statelor membre ( 3 ) are ca obiectiv să contribuie și mai mult la strategia de la Lisabona și să pună în aplicare strategii coerente și globale în ceea ce privește educația și formarea pe tot parcursul vieții.

(7)

La aplicarea prezentului regulament, este necesar să se țină seama de noțiunea „persoane defavorizate pe piața forței de muncă”, prezentă în liniile directoare ale politicilor de ocupare a forței de muncă din statele membre.

(8)

Este necesar să se acorde o atenție specială formării la locul de muncă și în timpul lucrului, aceste două aspecte fiind dimensiuni esențiale ale educației și formării pe tot parcursul vieții.

(9)

Existența unor informații statistice comparabile la nivel comunitar, referitoare în special la formarea profesională în întreprinderi, este esențială pentru elaborarea strategiilor în ceea ce privește educația și formarea pe tot parcursul vieții, precum și pentru controlul progreselor realizate în cadrul punerii în aplicare a respectivelor strategii.

(10)

Producția de statistici comunitare specifice este reglementată de norme stabilite de Regulamentul (CE) nr. 322/97 al Consiliului din 17 februarie 1997 privind statisticile comunitare ( 4 ).

(11)

Transmiterea datelor care fac obiectul secretului statistic este reglementată de normele stabilite de Regulamentul (CE) nr. 322/97 și de Regulamentul (Euratom, CEE) nr. 1558/90 al Consiliului din 11 iunie 1990 privind transmiterea de date statistice confidențiale Oficiului Statistic al Comunităților Europene ( 5 ).

(12)

Regulamentul (CE) nr. 831/2002 al Comisiei din 17 mai 2002 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 322/97 al Consiliului privind statisticile comunitare, în ceea ce privește accesul la date confidențiale în scopuri științifice ( 6 ) stabilește condițiile de acordare a accesului la date confidențiale transmise autorității comunitare.

(13)

Dat fiind că obiectivul prezentului regulament, și anume crearea unor standarde statistice comune care să permită producția de date armonizate în ceea ce privește formarea profesională în întreprinderi, nu poate fi realizat în mod suficient de statele membre și ar putea fi, așadar, mai bine realizat la nivel comunitar, Comisia poate lua măsuri în conformitate cu principiul subsidiarității enunțat la articolul 5 din tratat. În conformitate cu principiul proporționalității, astfel cum este enunțat la articolul menționat anterior, prezentul regulament nu depășește ceea ce este necesar pentru atingerea respectivului obiectiv.

(14)

Ar trebui stabilite măsurile necesare pentru punerea în aplicare a prezentului regulament în conformitate cu Decizia 1999/468 a Consiliului din 28 iunie 1999 de stabilire a procedurilor de exercitare a competențelor de executare conferite Comisiei ( 7 ). Respectivele măsuri ar trebui să țină seama de capacitatea de colectare și de prelucrare a datelor existentă în statele membre.

(15)

Comitetul pentru programul statistic a fost consultat în conformitate cu articolul 3 din Decizia 89/382/CEE, Euratom a Consiliului din 19 iunie 1989 de constituire a Comitetului pentru programele statistice ale Comunităților Europene ( 8 ),

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:Articolul 1

Obiectul

Prezentul regulament stabilește un cadru comun pentru producția de statistici comunitare privind formarea profesională în întreprinderi.

Articolul 2

Definiții

În sensul prezentului regulament, se înțelege prin:

1. „întreprindere”: întreprinderea, astfel cum este definită de Regulamentul (CE) nr. 696/93 al Consiliului din 15 martie 1993 privind unitățile statistice pentru observarea și analizarea sistemului de producție comunitar ( 9 );

▼M1 —————

▼B

Articolul 3

Datele care trebuie colectate

(1)  Statele membre trebuie să colecteze date în vederea producției de statistici comunitare necesare analizei formării profesionale continue în întreprinderi în următoarele domenii:

(a) politica și strategiile de formare puse în aplicare de întreprinderi pentru a dezvolta competențele personalului lor;

(b) gestionarea, organizarea și diferitele tipuri de formare profesională continuă în întreprinderi;

(c) rolul partenerilor sociali în a garanta, sub toate aspectele, formarea profesională continuă la locul de muncă;

(d) accesul la formarea profesională continuă, precum și importanța și conținutul acestui acces, în special în funcție de activitatea economică și de mărimea întreprinderii;

(e) activitățile specifice de formare profesională continuă puse în aplicare de întreprinderi pentru a îmbunătăți competențele TIC ale personalului lor;

(f) posibilitatea pe care o au salariații întreprinderilor mici și mijlocii (IMM) de a avea acces la formarea profesională continuă și de a obține noi calificări, precum și nevoile specifice ale IMM-urilor în termeni de ofertă de formare;

(g) impactul măsurilor publice asupra formării profesionale continue în întreprinderi;

(h) egalitatea de șanse în ceea ce privește accesul la formarea profesională continuă în întreprinderi pentru toți salariații, ținându-se seama mai ales de sexul și de categoria de vârstă cărora le aparțin aceștia;

(i) măsurile specifice de formare profesională continuă a persoanelor defavorizate pe piața forței de muncă;

(j) măsurile de formare profesională continuă adoptate pentru diferitele forme de contract de muncă;

(k) cheltuielile de formare profesională continuă: nivelurile și resursele de finanțare, măsurile de stimulare în favoarea formării profesionale continue și

(l) procedurile de evaluare și de monitorizare ulterioară puse în aplicare de întreprinderi în ceea ce privește formarea profesională continuă.

(2)  Statele membre colectează datele specifice privind formarea profesională inițială în întreprinderi, în următoarele domenii:

(a) participanții la formarea profesională inițială și

(b) cheltuielile totale de formare profesională inițială.

▼M1

Articolul 4

Domeniul de aplicare al statisticilor

Statisticile referitoare la formarea profesională în întreprinderi acoperă cel puțin toate activitățile economice definite în secțiunile B – N și R – S din NACE Rev. 2.

▼B

Articolul 5

Unitățile statistice

(1)  Întreprinderea care desfășoară una dintre activitățile economice menționate la articolul 4 și care are zece sau mai mulți angajați este utilizată ca unitate statistică pentru colectarea de informații statistice.

(2)  Dată fiind distribuția specifică, pe mărime, a întreprinderilor la nivel național și evoluția necesităților în ceea ce privește acțiunile de efectuat, statele membre pot extinde definiția unității statistice de pe teritoriul lor. De asemenea, Comisia poate decide extinderea respectivei definiții în conformitate cu procedura menționată la articolul 14 alineatul (2), în cazul în care aceasta este de natură să îmbunătățească evident reprezentativitatea și calitatea rezultatului anchetei în respectivele state membre.

Articolul 6

Sursele datelor

(1)  Statele membre obțin datele solicitate fie efectuând o anchetă pe lângă întreprinderi, fie combinând o anchetă pe lângă întreprinderi și alte surse, în conformitate cu principiile reducerii sarcinilor respondenților și al simplificării administrative.

(2)  Statele membre definesc modalitățile în conformitate cu care întreprinderile răspund în cadrul anchetei.

(3)  În cadrul unei anchete, întreprinderilor li se solicită să furnizeze date corecte și complete, în termenele stabilite.

(4)  Pot fi utilizate alte surse adecvate, inclusiv date administrative, pentru a completa colectarea datelor, în cazul în care respectivele surse corespund din punct de vedere al pertinenței și actualității.

Articolul 7

Caracteristicile anchetei

(1)  Ancheta este o anchetă prin sondaj.

(2)  Statele membre iau măsurile necesare pentru a garanta că datele reflectă structura populației de unități statistice. Anchetele sunt efectuate astfel încât să permită o defalcare a rezultatelor la nivel comunitar, cel puțin în funcție de următoarele categorii:

(a) activități economice în conformitate cu ►M1  NACE Rev. 2 ◄ și

(b) mărimea întreprinderilor.

(3)  Metoda de prelevare de probe și cerințele referitoare la precizie, mărimile probei necesare pentru a răspunde respectivelor cerințe, precum și specificațiile detaliate din ►M1  NACE Rev. 2 ◄ și categoriile de mărime în funcție de care pot fi defalcate rezultatele se determină în conformitate cu procedura menționată la articolul 14 alineatul (2).

Articolul 8

Metoda de anchetă

(1)  În vederea reducerii sarcinii respondenților, metoda de anchetă permite ajustarea colectării de date în funcție de:

(a) întreprinderi care desfășoară activități de formare și întreprinderi care nu desfășoară astfel de activități și

(b) diferite tipuri de formare profesională.

(2)  Datele specifice care se colectează pentru întreprinderile care desfășoară activități de formare și pentru cele care nu desfășoară astfel de activități, precum și diferitele tipuri de formare profesională sunt definite în conformitate cu procedura menționată la articolul 14 alineatul (2).

Articolul 9

Controlul calității și rapoartele de calitate

(1)  Statele membre iau măsurile necesare pentru a monitoriza calitatea datelor pe care le transmit.

(2)  În termen de cel mult douăzeci și una de luni după fiecare perioadă de referință menționată la articolul 10, statele membre prezintă Comisiei (Eurostat) un raport de calitate care conține toate informațiile și datele solicitate pentru verificarea calității datelor transmise. Raportul menționează cazurile în care cerințele metodologice nu au fost respectate.

(3)  Pe baza rapoartelor menționate la alineatul (2), Comisia (Eurostat) evaluează calitatea datelor transmise, acordând atenție specială asigurării comparabilității datelor între statele membre.

(4)  Cerințele de calitate privind datele care trebuie colectate și transmise pentru statisticile comunitare referitoare la formarea profesională în întreprinderi, structura rapoartelor menționate la alineatul (2), precum și toate măsurile necesare evaluării și îmbunătățirii calității datelor se determină în conformitate cu procedura menționată la articolul 14 alineatul (2).

Articolul 10

Periodicitatea și perioada de referință

(1)  Perioada care trebuie să fie acoperită de colectarea datelor corespunde unui an calendaristic.

(2)  Comisia stabilește primul an de referință pentru care trebuie colectate datele, în conformitate cu procedura menționată la articolul 14 alineatul (2).

(3)  Statele membre procedează la colectarea datelor la fiecare cinci ani.

Articolul 11

Transmiterea datelor

(1)  Statele membre și Comisia, fiecare în cadrul domeniului său de competență, promovează condițiile de utilizare sporită a colectării și transmiterii electronice a datelor, precum și a prelucrării automate a acestor date.

(2)  Statele membre transmit Comisiei (Eurostat) datele individuale privind întreprinderile, în conformitate cu dispozițiile comunitare existente în ceea ce privește transmiterea de date confidențiale din regulamentele (CE) nr. 322/97 și (Euratom/CEE) nr. 1588/90. Statele membre se asigură că datele transmise nu permit identificarea directă a unităților statistice.

(3)  Statele membre transmit datele pe cale electronică, în formatul tehnic adecvat și în conformitate cu standardul de schimb de date definit în conformitate cu procedura menționată la articolul 14 alineatul (2).

(4)  Statele membre transmit date complete și corecte în termen de optsprezece luni de la sfârșitul fiecărui an de referință.

Articolul 12

Raport privind punerea în aplicare

(1)  Până la 20 octombrie 2010 și după consultarea Comitetului pentru programul statistic, Comisia transmite un raport Parlamentului European și Consiliului privind punerea în aplicare a prezentului regulament. În special, acest raport trebuie:

(a) să analizeze beneficiile pentru Comunitate, statele membre și utilizatorii de statistici produse în raport cu sarcina respondenților și

(b) să identifice domeniile care pot fi îmbunătățite, precum și modificările necesare având în vedere rezultatele obținute.

(2)  Pe baza raportului, Comisia poate propune măsuri de îmbunătățire a punerii în aplicare a prezentului regulament.

Articolul 13

Măsurile de punere în aplicare

Măsurile necesare punerii în aplicare a prezentului regulament, inclusiv măsurile destinate să țină seama de progresele economice și tehnice în domeniul colectării, transmiterii și prelucrării datelor se adoptă în conformitate cu procedura menționată la articolul 14 alineatul (2).

Articolul 14

Procedura Comitetului

(1)  Comisia este asistată de Comitetul pentru programul statistic.

(2)  În cazul în care se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolele 5 și 7 din Decizia 1999/468/CE, având în vedere dispozițiile articolului 8 din respectiva decizie.

Perioada prevăzută la articolul 5 alineatul (6) din Decizia 1999/468/CE se stabilește la trei luni.

Articolul 15

Finanțarea

(1)  Pentru primul an de referință pentru care sunt produse statisticile comunitare prevăzute de prezentul regulament, Comisia oferă o contribuție financiară statelor membre pentru a le ajuta să acopere costurile suportate pentru colectarea, prelucrarea și transmiterea datelor.

(2)  Cuantumul contribuției financiare se stabilește în cadrul procedurii bugetare anuale. Autoritatea bugetară determină creditele disponibile.

(3)  La punerea în aplicare a prezentului regulament, Comisia poate recurge la experți și la organisme de asistență tehnică a căror finanțare poate fi asigurată în cadrul financiar global aferent prezentului regulament. Comisia poate organiza seminarii, colocvii sau alte reuniuni ale experților care pot facilita punerea în aplicare a prezentului regulament și poate întreprinde acțiuni adecvate de informare, de publicare și de difuzare.

Articolul 16

Intrarea în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.( 1 ) Avizul Parlamentului European din 23 februarie 2005 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial) și Decizia Consiliului din 27 iunie 2005.

( 2 ) JO C 134, 7.6.2003, p. 3.

( 3 ) JO L 197, 5.8.2003, p. 13.

( 4 ) JO L 52, 22.2.1997, p. 1, regulament astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1882/2003 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 284, 31.10.2003, p. 1).

( 5 ) JO L 151, 15.6.1990. p. 1, regulament astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1882/2003.

( 6 ) JO L 133, 18.5.2002, p. 7.

( 7 ) JO L 184, 17.7.1999, p. 23.

( 8 ) JO L 181, 28.6.1989, p. 47.

( 9 ) JO L 76, 30.3.1993, p. 1, regulament astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1882/2003.