02005A0126(01) — RO — 01.03.2017 — 004.001


Acest document are doar scop informativ și nu produce efecte juridice. Instituțiile Uniunii nu își asumă răspunderea pentru conținutul său. Versiunile autentice ale actelor relevante, inclusiv preambulul acestora, sunt cele publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și disponibile pe site-ul EUR-Lex. Aceste texte oficiale pot fi consultate accesând linkurile integrate în prezentul document.

►B

ACORD

între Comunitatea Europeană și Confederația Elvețiană de modificare a Acordului între Comunitatea Economică Europeană și Confederația Elvețiană din 22 iulie 1972 în ceea ce privește dispozițiile aplicabile produselor agricole transformate

(JO L 023 26.1.2005, p. 19)

Astfel cum a fost modificat prin:

 

 

Jurnalul Oficial

  NR.

Pagina

Data

 M1

DECIZIA NR. 1/2013 A COMITETULUI MIXT UE-ELVEȚIA 2013/147/UE din 18 martie 2013

  L 82

60

22.3.2013

 M2

DECIZIA NR. 1/2014 A COMITETULUI MIXT UE ELVEȚIA 2014/104/UE din 13 februarie 2014

  L 54

19

22.2.2014

 M3

DECIZIA NR. 1/2015 A COMITETULUI MIXT UE-ELVEȚIA din 20 martie 2015

  L 88

16

1.4.2015

►M4

DECIZIA NR. 1/2017 A COMITETULUI MIXT UE-ELVEȚIA din 8 februarie 2017

  L 54

16

1.3.2017
▼B

ACORD

între Comunitatea Europeană și Confederația Elvețiană de modificare a Acordului între Comunitatea Economică Europeană și Confederația Elvețiană din 22 iulie 1972 în ceea ce privește dispozițiile aplicabile produselor agricole transformateCOMUNITATEA EUROPEANĂ, denumită în continuare „Comunitatea”,

pe de o parte, și

CONFEDERAȚIA ELVEȚIANĂ, denumită în continuare „Elveția”,

pe de altă parte,

denumite în continuare „părți contractante”,

AVÂND ÎN VEDERE Acordul între Comunitatea Economică Europeană și Confederația Elvețiană din 22 iulie 1972 și Declarația comună privind continuarea negocierilor anexată la actele finale ale acordurilor între Comunitățile Europene și statele membre ale acestora și Confederația Elvețiană, semnată la Luxemburg la 21 iunie 1999,

AVÂND ÎN VEDERE faptul că Protocolul nr. 2 la Acordul între Comunitatea Economică Europeană și Confederația Elvețiană din 22 iulie 1972 - denumit în continuare „acordul” - ar trebui actualizat în conformitate cu rezultatele negocierilor Rundei Uruguay și adaptat în ceea ce privește reglementarea produselor,

AVÂND ÎN VEDERE faptul că fluxurile comerciale dintre Elveția și noile state membre ar trebui menținute după extinderea Uniunii Europene,

DORIND să amelioreze accesul reciproc pe piețele de produse agricole transformate,

AVÂND ÎN VEDERE Acordul sub forma unui schimb de scrisori între Comunitatea Europeană, pe de o parte, și Confederația Elvețiană, pe de altă parte, privind Protocolul nr. 2 la Acordul între Comunitatea Economică Europeană și Confederația Elvețiană din 17 martie 2000,

CONVIN DUPĂ CUM URMEAZĂ:Articolul 1

Acordul se modifică după cum urmează:

1. anexa I la acord se înlocuiește cu noua anexă I, care se anexează la prezentul acord ca anexa 1;

2. Protocolul nr. 2 la acord se înlocuiește cu noul Protocol nr. 2, care se anexează la prezentul acord ca anexa 2.

Articolul 2

Următoarele acorduri se abrogă de la data intrării în vigoare a prezentului acord:

 Acord sub forma unui schimb de scrisori între Comunitatea Europeană, pe de o parte, și Confederația Elvețiană, pe de altă parte, privind Protocolul nr. 2 la Acordul între Comunitatea Economică Europeană și Confederația Elvețiană din 17 martie 2000,

 Schimb de scrisori între Comisia Europeană și Administrația Federală Elvețiană referitor la dispozițiile prin care se urmărește ameliorarea transparenței în ceea ce privește diversele măsuri de compensare a prețurilor aplicate de Comunitatea Europeană și Elveția care afectează schimburile comerciale cu produse agricole transformate, reglementate de Protocolul nr. 2 din 29 noiembrie 1988.

Articolul 3

Anexele la prezentul acord, inclusiv tabelele și apendicele la tabele și apendicele la tabelele și apendicele la Protocolul nr. 2, fac parte integrantă din acesta.

Articolul 4

(1)  Prezentul acord se aplică, pe de o parte, teritoriilor în care se aplică Tratatul de instituire a Comunității Europene și în condițiile prevăzute de acest tratat și, pe de altă parte, teritoriului Elveției.

(2)  Prezentul acord se aplică, de asemenea, teritoriului Principatului Liechtenstein, atât timp cât se menține uniunea vamală cu Elveția.

Articolul 5

(1)  Prezentul acord va fi aprobat de părțile contractante în conformitate cu propriile lor proceduri. Acesta intră în vigoare în ziua următoare datei la care părțile contractante și-au notificat îndeplinirea procedurilor lor interne necesare în acest sens.

(2)  În așteptarea îndeplinirii procedurilor de ratificare prevăzute la alineatul (1), părțile contractante aplică prezentul acord din prima zi a celei de-a patra luni de la data semnării, cu condiția ca dispozițiile de aplicare menționate la articolul 5 alineatul (4) din Protocolul nr. 2 să fie adoptate la aceeași dată.

Articolul 6

(1)  Prezentul acord este întocmit în dublu exemplar în limbile cehă, daneză, engleză, estonă, finlandeză, franceză, germană, greacă, italiană, letonă, lituaniană, maghiară, olandeză, polonă, portugheză, slovacă, slovenă, spaniolă și suedeză, fiecare din aceste texte fiind deopotrivă autentic.

(2)  Versiunea malteză a prezentului acord se autentifică de către părțile contractante pe baza unui schimb de scrisori. Aceasta este deopotrivă autentică, la fel ca și limbile prevăzute la alineatul (1).

DREPT CARE, subsemnații plenipotențiari au semnat prezentul acord.

Hecho en Luxemburgo, el veintiséis de octubre de dos mil cuatro.

V Lucemburku dne dvacátého šestého øíjna dva tisíce ètyøi.

Udfærdiget i Luxembourg den seksogtyvende oktober to tusind og fire.

Geschehen zu Luxemburg am sechsundzwanzigsten Oktober zweitausendundvier.

Kahe tuhande neljanda aasta oktoobrikuu kahekümne kuuendal päeval Luxembourgis.

Έγινε στο Λουξεμβούργο, στις είκοσι έξι Οκτωβρίου δύο χιλιάδες τέσσερα.

Done at Luxembourg on the twenty-sixth day of October in the year two thousand and four.

Fait à Luxembourg, le vingt-six octobre deux mille quatre.

Fatto a Lussemburgo, addì ventisei ottobre duemilaquattro.

Luksemburga, divi tukstoši ceturta gada divdesmit sestaja oktobri.

Priimta du tūkstančiai ketvirtų metų spalio dvidešimt šeštą dieną Liuksemburge.

Kelt Luxembourgban, a kettõezer negyedik év október havának huszonhatodik napján.

Magħmula fil-Lussemburgu fis-sitta u għoxrin jum ta' Ottubru tas-sena elfejn u erbgħa.

Gedaan te Luxemburg, de zesentwintigste oktober tweeduizendvier.

Sporządzono w Luksemburgu w dniu dwudziestym szóstym października roku dwutysięcznego czwartego.

Feito no Luxemburgo, em vinte e seis de Outubro de dois mil e quatro.

V Luxemburgu dvadsiateho šiesteho októbra dvetisícštyri.

V Luxembourgu, dne šestindvajsetega oktobra leta dva tisoè štiri.

Tehty Luxemburgissa kahdentenakymmenentenäkuudentena päivänä lokakuuta vuonna kaksituhattaneljä.

Som skedde i Luxemburg den tjugosjätte oktober tjugohundrafyra.

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

Az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

signatory

signatory

Für die Schweizerische Eidgenossenschaft

Pour la Confédération suisse

Per la Confederazione svizzera

signatory

signatory

ANEXA 1

„ANEXA I

Lista produselor prevăzute la articolul 2 litera (i) din acordCodul sistemului armonizat

Denumirea

2905 43

— — Manitol

2905 44

— — D-glucitol (sorbitol)

3501

Cazeină, cazeinați și alți derivați ai cazeinei; cleiuri de cazeină:

3501 10

— Cazeină

ex 3501 90

— altele:

— altele decât cleiuri de cazeină

3502

Albumine (inclusiv concentratele conținând două sau mai multe proteine din zer și care conțin proteine din zer peste 80 % din greutatea substanței uscate), albuminați și alți derivați de albumine:

— albumină din ou

3502 11

— — uscată

3502 19

— — altele

3502 20

— albumină din lapte, inclusiv concentratele din două sau mai multe proteine din zer

3505

Dextrine și alte amidonuri și fecule modificate (de exemplu amidonuri pregelatinizate sau esterificate); cleiuri pe bază de amidon sau de fecule, de dextrină sau de alte amidonuri sau fecule modificate

3809

Agenți de apretare sau finisare, acceleratori de vopsire sau de fixare a substanțelor colorante și alte produse și preparate (de exemplu produse pentru scrobit și preparate pentru mordansare), de felul celor folosite în industria textilă, industria hârtiei, industria pielăriei sau în alte industrii similare, nedenumite și necuprinse în altă parte

3809 10

— pe bază de substanțe amilacee

3823

Acizi grași monocarboxilici industriali; uleiuri acide de rafinare; alcooli grași industriali:

— acizi grași monocarboxilici industriali; uleiuri acide de rafinare:

3823 11

— — acid stearic

3823 12

— — acid oleic

3823 19

— — altele

3823 70

— Alcooli grași industriali

3824 60

— Sorbitol, altul decât cel de la poziția 2905 44

5301

In brut sau prelucrat, dar nefilat; câlți și deșeuri din in (inclusiv deșeuri din fire și material fibros garnetat)

5302

Cânepă (Cannabis sativa L.), brută sau prelucrată, dar nefilată; câlți și deșeuri de cânepă (inclusiv deșeuri de fire și material fibros garnetat)”

ANEXA 2

PROTOCOLUL NR. 2

privind anumite produse agricole transformate

Articolul 1

Principii generale

(1)  Dispozițiile acordului se aplică produselor enumerate în tabelele I și II, cu excepția cazului în care se prevede altfel în prezentul protocol.

(2)  În special, în ceea ce privește aceste produse, părțile contractante nu trebuie să perceapă drepturi vamale la importuri sau taxe cu efect echivalent, inclusiv componente agricole, nici să acorde restituiri la export sau orice rambursare, remitere sau scutire de plată, parțială sau totală, a drepturilor vamale sau a taxelor cu efect echivalent.

(3)  Dispozițiile prezentului protocol se aplică, prin analogie, Principatului Liechtenstein până la aplicarea Protocolului nr. 3 la Acordul privind Spațiul Economic European Principatului Liechtenstein.

Articolul 2

Aplicarea de măsuri de compensare a prețurilor

(1)  Pentru a ține seama de diferențele costului materiilor prime agricole utilizate la fabricarea produselor menționate în tabelul I, acordul nu exclude aplicarea de măsuri de compensare a prețurilor în ceea ce privește aceste produse; respectiv perceperea de componente agricole la import și acordarea de restituiri la export sau acordarea de rambursări, de remiteri sau scutiri de plată, parțiale sau totale, a drepturilor vamale sau a taxelor cu efect echivalent.

(2)  În cazul în care o parte contractantă aplică măsuri interne, care reduc prețul materiilor prime pentru industriile de transformare, aceste măsuri sunt luate în considerare la calculul valorilor compensărilor de preț.

Articolul 3

Măsuri de compensare a prețurilor de import

(1)  Valorile de bază ale Elveției pentru materiile prime agricole luate în considerare pentru calculul componentelor agricole la import nu depășesc nici diferența dintre prețul de referință intern elvețian și prețul de referință intern comunitar pentru materia primă agricolă în cauză, nici dreptul de import elvețian aplicat pentru materia primă agricolă atunci când aceasta este importată ca atare.

(2)  Regimul elvețian de import pentru produsele menționate în tabelul I este stabilit în tabelul IV.

(3)  În cazul în care prețul de referință intern elvețian este mai mic decât prețul de referință intern comunitar, Comunitatea poate să introducă măsurile de compensare a prețurilor prevăzute la articolul 2, respectiv perceperea componentelor agricole la import, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1460/96 cu modificările ulterioare.

Articolul 4

Măsuri de compensare a prețurilor de export

(1)  Restituirile părții elvețiene la export sau rambursările, remiterile sau scutirile de plată, parțiale sau totale, ale drepturilor vamale sau taxelor cu efect echivalent la exportul în Comunitate pentru produsele enumerate în tabelul I nu depășesc diferența dintre prețul de referință intern elvețian și prețul de referință intern comunitar pentru materiile prime agricole utilizate la fabricarea acestor produse, înmulțit cu cantitățile efectiv utilizate. În cazul în care prețul de referință intern elvețian este egal sau mai mic decât prețul de referință intern comunitar, restituirea părții elvețiene la export sau rambursarea, remiterea sau scutirea de plată, parțială sau totală, a drepturilor vamale sau a taxelor cu efect echivalent este egală cu zero.

(2)  În cazul în care prețul de referință intern elvețian este mai mic decât prețul de referință intern comunitar, Comunitatea poate să introducă măsurile de compensare a prețurilor prevăzute la articolul 2, respectiv acordarea restituirilor la export, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1520/2000 cu modificările ulterioare ale acestuia, sau acordarea de rambursări, remiteri sau scutiri de plată, parțiale sau totale, ale drepturilor vamale sau ale taxelor cu efect echivalent.

(3)  În ceea ce privește zahărul (codurile 1701, 1702 și 1703 din sistemul armonizat) utilizat la fabricarea produselor enumerate în tabelul I și tabelul II, părțile contractante nu trebuie să acorde restituiri la export, nici rambursări, remiteri sau scutiri de plată, parțiale sau totale, ale drepturilor vamale sau ale taxelor cu efect echivalent.

Articolul 5

Preț de referință

(1)  Prețurile de referință interne comunitare și elvețiene pentru materiile prime menționate la articolele 3 și 4 sunt enumerate în tabelul III.

(2)  Părțile contractante transmit periodic, cel puțin o dată pe an, comitetului mixt, prețurile de referință interne pentru toate materiile prime în cazul cărora se aplică măsuri de compensare a prețurilor. Prețurile de referință interne care sunt transmise reflectă situația efectivă a prețurilor pe teritoriul părții contractante. Este vorba de prețuri plătite în mod normal cu ridicata sau în stadiul de fabricație de către industriile de transformare. În cazul în care o materie primă agricolă este disponibilă pentru industria de transformare sau pentru o parte acestei industrii, la un preț mai mic prețului care prevalează în alte condiții pe piața internă, prețurile de referință internă transmise sunt ajustate în mod corespunzător.

(3)  Comitetul mixt stabilește prețurile de referință interne și diferențele de preț pentru materiile prime agricole enumerate în tabelul III pe baza informației furnizate de către serviciile Comisiei Europene și de către Administrația Federală Elvețiană. În cazul în care este necesar pentru păstrarea marjelor preferențiale relative, se adaptează valorile de bază ale materiilor prime agricole menționate în tabelul IV.

(4)  Comitetul mixt reexaminează prețurile interne ale materiilor prime agricole prevăzute la articolele 3 și 4 care sunt menționate în tabelul III înainte de a aplica prezentul protocol.

Articolul 6

Dispoziții speciale privind cooperarea administrativă

Dispoziții speciale privind cooperarea administrativă sunt prevăzute în apendicele la prezentul protocol.

Articolul 7

Modificări

Comitetul mixt poate să decidă modificarea tabelelor, a apendicelor la tabele și a apendicelui anexat la prezentul protocol.

TABELUL 1

Produse supuse unor măsuri de compensare a prețurilorCodul sistemului armonizat

Denumirea mărfurilor

0403

Zară, lapte și smântână covăsite, iaurt, chefir și alte sortimente de lapte și smântână fermentate sau acidifiate, chiar concentrate sau cu adaos de zahăr sau alți îndulcitori, aromatizate sau cu adaos de fructe sau cacao:

.10

— Iaurt:

ex.10

— — aromatizate sau cu adaos de fructe sau cacao

.90

— altele:

ex.90

— — aromatizate sau cu adaos de fructe sau cacao

0405

Unt și alte grăsimi provenind din lapte; produse lactate tartinabile:

.20

— Produse lactate tartinabile:

ex.20

— cu un conținut de grăsimi egal cu sau mai mare de 39 %, dar maximum 75 % din greutate

1517

Margarină; amestecuri sau preparate alimentare din grăsimi sau din uleiuri animale sau vegetale sau din fracțiuni de diferite grăsimi sau uleiuri din acest capitol, altele decât grăsimile și uleiurile alimentare și fracțiunile acestora de la poziția 1516:

.10

— Margarină, cu excepția margarinei lichide:

ex.10

— — cu un conținut de grăsime din lapte de peste 10 %, dar de maximum 15 % din greutate

.90

— altele:

ex.90

— — cu un conținut de grăsime din lapte de peste 10 %, dar de maximum 15 % din greutate

1704

Produse zaharoase fără cacao (inclusiv ciocolata albă):

1806

Ciocolată și alte preparate alimentare care conțin cacao:

1901

Extracte de malț; preparate alimentare din făină, crupe, griș, amidon, fecule sau extracte de malț, care nu conțin cacao pudră sau care conțin cacao pudră într-o proporție de sub 40 % din greutate, calculată pe o bază complet degresată, nedenumite și necuprinse în altă parte. Preparate alimentare din produsele de la pozițiile 0401-0404, care nu conțin cacao sau care conțin cacao într-o proporție sub 5 % din greutate, calculată pe o bază complet degresată, nedenumite și necuprinse în altă parte:

1902

Paste făinoase, chiar fierte sau umplute (cu carne sau cu alte substanțe) sau preparate altfel, cum ar fi spaghete, macaroane, fidea, lasagna, gnocchi, ravioli, caneloni; cușcuș, chiar preparat:

1904

Produse pe bază de cereale obținute prin expandare sau prăjire (de exemplu corn flakes); cereale (altele decât porumbul), sub formă de boabe sau sub formă de fulgi, ori de alte grăunțe preparate (cu excepția făinei crupelor și a grișului), prefierte sau altfel preparate, nedenumite și necuprinse în altă parte:

1905

Produse de brutărie, de patiserie și biscuiți, chiar cu adaos de cacao; ostii, cașete goale de tipul celor utilizate pentru medicamente, prescuri, paste uscate din făină, din amidon sau din fecule în foi și produse similare:

2004

Alte legume preparate sau conservate altfel decât în oțet sau acid acetic, congelate, altele decât produsele de la poziția 2006:

.10

— Cartofi:

ex.10

— — sub formă de făină, griș sau fulgi

2005

Alte legume preparate sau conservate altfel decât în oțet sau acid acetic, necongelate, altele decât produsele de la poziția 2006:

.20

— Cartofi:

ex.20

— sub formă de făină, griș sau fulgi

2008

Fructe și alte părți comestibile de plante, altfel preparate sau conservate, cu sau fără adaos de zahăr sau de alți îndulcitori sau de alcool, nedenumite și necuprinse în altă parte:

 

— Fructe cu coajă, arahide și alte semințe, chiar amestecate între ele:

.11

— — Arahide:

ex.11

— — — Unt de arahide

2101

Extracte, esențe și concentrate de cafea, de ceai sau de maté și preparate pe bază de aceste produse sau pe bază de cafea, de ceai sau de maté; cicoare prăjită și alți înlocuitori prăjiți de cafea și extractele, esențele și concentratele lor:

 

— Extracte, esențe și concentrate de cafea și preparate pe baza acestor extracte, esențe sau concentrate sau pe bază de cafea:

.12

— — Preparate pe bază de extracte, de esențe sau de concentrate sau pe bază de cafea:

ex.12

— — — cu un conținut de grăsime din lapte egal sau mai mare de 1,5 %, de proteine din lapte egal sau mai mare de 2,5 %, de zahăr egal sau mai mare de 5 %, de amidon egal sau mai mare de 5 % din greutate

.20

— Extracte, esențe și concentrate de ceai sau de maté și preparate pe baza acestor extracte, esențe sau concentrate sau pe bază de ceai sau de maté:

ex.20

— cu un conținut de grăsime din lapte egal sau mai mare de 1,5 %, de proteine din lapte egal sau mai mare de 2,5 %, de zahăr egal sau mai mare de 5 %, de amidon egal sau mai mare de 5 %

2103

Preparate pentru sosuri și sosuri preparate; condimente și produse de asezonare amestecate; făină de muștar și muștar preparat:

.20

— Ketchup și alte sosuri de tomate

.90

— altele:

ex.90

— — altele decât chutney (condimente) de mango, lichid

2104

Preparate pentru supe, ciorbe sau supe concentrate; supe, ciorbe sau supe concentrate preparate; preparate alimentare compuse omogenizate:

2105

Înghețate și alte produse similare sub formă înghețată, comestibile, cu sau fără cacao:

2106

Preparate alimentare nedenumite și necuprinse în altă parte:

.10

— Concentrate de proteine și substanțe proteice texturate:

ex.10

— cu un conținut de grăsime din lapte mai mare de 1 %, de alte grăsimi mai mare de 1 % sau de zahăr mai mare de 5 % din greutate

.90

— altele

2208

Alcool etilic nedenaturat cu un titru alcoolic volumic de minimum 80 %; rachiuri, lichioruri și alte băuturi spirtoase:

ex.90

— altele decât alcoolul etilic nedenaturat cu un titru alcoolic volumic de minimum 80 % și altele decât sucul de struguri concentrat cu adaos de alcool

3501

Cazeină, cazeinați și alți derivați ai cazeinei; cleiuri de cazeină

.10

— Cazeină

.90

— altele:

ex.90

— — altele decât cleiurile din cazeină

TABELUL II

Produsele care fac obiectul liberului schimbCodul sistemului armonizat

Denumirea mărfurilor

0501

Păr uman brut, chiar spălat sau degresat; deșeuri de păr uman

0502

Păr de porc sau de mistreț; păr de bursuc și alte tipuri de păr pentru perii și articole similare; deșeuri din aceste tipuri de păr

0503

Păr de cal și deșeuri din păr de cal, aranjat sau nu în straturi, cu sau fără suport

0505

Piei de păsări și alte părți de păsări, acoperite cu penele lor sau cu fulgii, ori cu puful lor, pene și părți de pene (cu marginile fasonate sau nu), puf, brute sau simplu curățate, dezinfectate sau tratate în vederea conservării lor, pulbere și deșeuri de pene sau de părți de pene:

10

— Pene de tipul celor utilizate pentru umplut; puf

ex 90

— altele decât penele destinate alimentației

0506

Oase și coarne brute, degresate, prelucrate sumar (dar nedecupate în forme), tratate cu acid sau degelatinate; pulbere și deșeuri din aceste materii

0507

Fildeș, carapace de broască țestoasă, fanoane (inclusiv filamentele de fanoane) de balenă și de alte mamifere marine, coarne, ramuri de coarne de cerb, copite, unghii, gheare și ciocuri, brute sau prelucrate sumar, dar nedecupate în forme; pulbere și deșeuri din aceste materii

0508

Corali și similare, brute sau preparate sumar, dar neprelucrate altfel; cochilii și carapace de moluște, de crustacee sau de echinoderme și oase de sepii, brute sau preparate sumar, dar nedecupate în forme, pulbere și deșeuri din acestea:

ex 00

— altele decât cele destinate alimentației

0509

Bureți naturali de origine animală

0510

Ambră cenușie, castoreum, civetă și mosc; cantaride; bilă, chiar uscată; glande și alte substanțe de origine animală folosite la prepararea produselor farmaceutice, proaspete, refrigerate, congelate sau altfel conservate provizoriu

0710

Legume, nefierte sau fierte în apă sau în abur, congelate:

40

— Porumb dulce (Zea mays var. saccharata)

0711

Legume conservate provizoriu (de exemplu cu gaz sulfuros, în saramură, în apă sulfuroasă sau în alte soluții care asigură provizoriu conservarea lor), dar improprii consumului alimentar în această stare:

90

— Alte legume; amestecuri de legume:

ex 90

— — Porumb dulce (Zea mays var. saccharata)

0901

Cafea, chiar prăjită sau decafeinizată; coji și pelicule de cafea; înlocuitori de cafea conținând cafea, indiferent de proporțiile amestecului

0902

Ceai, chiar aromatizat

0903

Maté

1212

Roșcove, alge, sfeclă de zahăr și trestie de zahăr, proaspete, refrigerate, congelate sau uscate, chiar pulverizate; sâmburi și miez de sâmburi de fructe și alte produse vegetale (inclusiv rădăcini de cicoare neprăjite din varietatea Cichorium intybus sativum) destinate, în principal, alimentației umane, nedenumite și necuprinse în altă parte

ex 20

— Alge marine și alte alge (altele decât cele destinate alimentației)

1302

Seve și extracte vegetale; substanțe pectice, pectinați și pectați; agar-agar și alte mucilagii și agenți de îngroșare derivate din produse vegetale, chiar modificate

1401

Materii vegetale de tipul celor folosite, în principal, în industria împletiturilor (de exemplu bambus, ramuri de palmier, stuf, rogoz, răchită, rafie, paie de cereale curățate, albite sau vopsite, coajă de tei)

1402

Materii vegetale de tipul celor folosite, în principal, ca umplutură pentru mobilă (de exemplu capoc, fibre vegetale, iarbă de mare), chiar aranjate sub formă de strat, cu sau fără suport din alte materiale

1403

Materii vegetale de tipul celor folosite, în principal, pentru fabricarea măturilor sau periilor (de exemplu sorg, piassava, pir, istle), chiar sub formă de mănunchiuri sau legături

1404

Produse vegetale, nedenumite și necuprinse în altă parte:

10

— Materii prime vegetale de tipul celor folosite, în principal, pentru vopsit sau argăsit

20

— Deșeu de bumbac

ex 90

— altele (altele decât cele destinate alimentației)

1505

Usuc și grăsimi derivate din acesta, inclusiv lanolina:

ex 00

— altele decât cele destinate alimentației

1516

Grăsimi și uleiuri animale sau vegetale și fracțiunile lor, hidrogenate parțial sau total, interesterificate, reesterificate sau elaidinizate, chiar rafinate, dar nepreparate altfel:

20

— Grăsimi și uleiuri vegetale și fracțiunile lor:

ex 20

— — Uleiuri de ricin hidrogenate, numite „ceară opal”

1517

Margarină; amestecuri sau preparate alimentare din grăsimi sau din uleiuri animale sau vegetale sau din fracțiuni ale diferitelor grăsimi sau uleiuri din acest capitol, altele decât grăsimile și uleiurile alimentare și fracțiunile acestora de la poziția 1516:

90

— altele:

ex 90

— — Amestecuri sau preparate culinare utilizate pentru a ușura scoaterea preparatelor din forme

1518

Grăsimi și uleiuri animale sau vegetale și fracțiunile lor, fierte, oxidate, deshidratate, sulfurate, suflate, polimerizate prin căldură în vacuum sau gaz inert sau altfel modificate chimic, cu excepția celor de la poziția 1516; amestecuri sau preparate nealimentare de grăsimi sau de uleiuri animale sau vegetale sau din fracțiunile diferitelor grăsimi sau uleiuri din acest capitol, nedenumite și necuprinse în altă parte:

ex 00

— Linoxin

1520

Glicerină brută; ape și leșii de glicerină

1521

Ceară vegetală (alta decât trigliceridele), ceară de albine sau de alte insecte și spermanțet, chiar rafinată sau colorată

1522

Degras; reziduuri provenite de la tratarea grăsimilor sau a cerii animale sau vegetale

1702

Alte zaharuri, inclusiv lactoză, maltoză, glucoză și fructoză (levuloză), chimic pure, în stare solidă; siropuri de zahăr la care nu s-au adăugat aromatizanți sau coloranți; înlocuitori de miere, chiar amestecați cu miere naturală; zaharuri și melase caramelizate:

50

— Fructoză chimic pură

90

— altele, inclusiv zahăr invertit și alte zaharuri și amestecuri de siropuri de zahăr cu un conținut de fructoză de 50 % din greutate, în stare uscată

ex 90

— — Maltoză chimic pură (alta decât cea destinată alimentației)

1803

Pastă de cacao, chiar degresată

1804

Unt, grăsime și ulei de cacao

1805

Pudră de cacao, fără adaos de zahăr sau alți îndulcitori

1903

Tapioca și înlocuitorii săi preparați din fecule, sub formă de fulgi, granule, bobițe, criblură (resturi rezultate din cernere) sau alte forme similare

2001

Legume, fructe și alte părți comestibile de plante, preparate sau conservate în oțet sau acid acetic

90

— altele:

ex 90

— — Porumb dulce (Zea mays var. saccharata); inimă de palmier; igname, batate și părți comestibile similare de plante de la poziția 0714

2004

Alte legume preparate sau conservate altfel decât în oțet sau acid acetic, congelate, altele decât produsele de la poziția 2006:

90

— alte legume și amestecuri de legume:

ex 90

— — Porumb dulce (Zea mays var. saccharata)

2005

Alte legume preparate sau conservate altfel decât în oțet sau acid acetic, necongelate, altele decât produsele de la poziția 2006:

80

— Porumb dulce (Zea mays var. saccharata)

2006

Legume, fructe, coji de fructe și alte părți de plante, confiate (uscate, glasate sau cristalizate):

ex 00

— Porumb dulce (Zea mays var. saccharata)

2007

Dulcețuri, jeleuri, marmelade, piureuri și paste de fructe, obținute prin fierbere, cu sau fără adaos de zahăr sau de alți îndulcitori

2008

Fructe și alte părți comestibile de plante, altfel preparate sau conservate, cu sau fără adaos de zahăr sau de alți îndulcitori sau de alcool, nedenumite și necuprinse în altă parte:

 

— Fructe cu coajă, arahide și alte semințe, chiar amestecate între ele:

11

— — Arahide:

ex 11

— — — Arahide prăjite

 

— altele, inclusiv amestecurile, altele decât cele de la poziția 2008 19 :

91

— — Inimă de palmier

99

— — altele:

ex 99

— — — Porumb, altul decât porumbul dulce (Zea mays var. saccharata)

2101

Extracte, esențe și concentrate de cafea, de ceai sau de maté și preparate pe bază de aceste produse sau pe bază de cafea, de ceai sau de maté; cicoare prăjită și alți înlocuitori prăjiți de cafea și extractele, esențele și concentratele lor:

 

— Extracte, esențe și concentrate de cafea și preparate pe baza acestor extracte, esențe sau concentrate sau pe bază de cafea:

11

— — Extracte, esențe și concentrate

12

— — Preparate pe bază de aceste extracte, de esențe sau de concentrate sau pe bază de cafea:

ex 12

— — — fără conținut de grăsime din lapte, proteine din lapte, zaharoză, izoglucoză, glucoză, amidon sau fecule sau care conțin mai puțin de 1,5 % grăsime din lapte, mai puțin de 2,5 % proteine din lapte, mai puțin de 5 % zaharoză sau izoglucoză, mai puțin de 5 % glucoză sau amidon sau fecule

20

— Extracte, esențe și concentrate de ceai sau de maté și preparate pe baza acestor extracte, esențe sau concentrate sau pe bază de ceai sau de maté:

ex 20

— — fără conținut de grăsime din lapte, proteine din lapte, zaharoză, izoglucoză, glucoză, amidon sau fecule sau care conțin mai puțin de 1,5 % grăsime din lapte, mai puțin de 2,5 % proteine din lapte, mai puțin de 5 % zaharoză sau izoglucoză, mai puțin de 5 % glucoză sau amidon sau fecule

30

— Cicoare prăjită și alți înlocuitori prăjiți de cafea și extractele, esențele și concentratele lor

2102

Drojdii (active sau inactive); alte microorganisme monocelulare moarte (cu excepția vaccinurilor de la poziția 3002); praf de copt preparat:

ex 10

— Drojdii active (altele decât drojdiile pentru panificație și altele decât cele destinate alimentației)

ex 20

— Drojdii inactive; alte microorganisme monocelulare moarte (altele decât cele destinate alimentației)

30

— Praf de copt preparat

2103

Preparate pentru sosuri și sosuri preparate; condimente și produse de asezonare, amestecate; făină de muștar și muștar preparat:

10

— Sos de soia

30

— Făină de muștar și muștar preparat:

ex 30

— — Făină de muștar, alta decât cea destinată alimentației; muștar preparat

90

— altele

ex 90

— — Chutney (condimente) de mango, lichide

2106

Preparate alimentare nedenumite și necuprinse în altă parte:

10

— Concentrate de proteine și substanțe proteice texturate:

ex 10

— — altele decât preparatele conținând mai mult de 1 % grăsime din lapte, 1 % alte grăsimi sau mai mult de 5 % zahăr

2201

Ape, inclusiv apele minerale, naturale sau artificiale, și apele gazoase care nu conțin zahăr sau alți îndulcitori și nici aromatizanți; gheață și zăpadă

▼M4

2202

Ape, inclusiv ape minerale și ape gazeificate, care conțin zahăr sau alți îndulcitori sau aromatizate și alte băuturi nealcoolice, cu excepția sucurilor de fructe sau de legume de la poziția 2009 :

.10

— Ape, inclusiv ape minerale și ape gazeificate, care conțin zahăr sau alți îndulcitori sau aromatizate

.91

— Bere fără alcool

.99

— Altele:

ex.99

— — Altele decât sucurile de fructe sau de legume de la pozițiile nr. 2002 și 2009 și amestecuri, gazeificate sau diluate cu apă sau extracte apoase de ceai, plante, cafea sau maté și altele decât cele care conțin componente lactate de la pozițiile nr. 0401 și nr. 0402

▼B

2203

Berea fabricată din malț

2205

Vermuturi și alte vinuri din struguri proaspeți, aromatizate cu plante sau substanțe aromatice

2207

Alcool etilic nedenaturat cu un titru alcoolic volumic de cel puțin 80 %; alcool etilic și rachiuri denaturate, cu orice concentrație

2208

Alcool etilic nedenaturat cu un titru alcoolic volumic de cel mult 80 %; distilate, rachiuri, lichioruri și alte băuturi spirtoase; preparate din compuși alcoolici de tipul celor utilizați pentru fabricarea băuturilor:

20

— Rachiuri de vin sau de tescovină de struguri

30

— Whisky

40

— Rom și rachiu de trestie de zahăr

50

— Gin și rachiu de ienupăr

60

— Votcă

70

— Lichioruri

2209

Oțet comestibil și înlocuitori de oțet comestibil, obținuți din acid acetic

▼M4

TABELUL III

Prețuri de referință interne pentru UE și ElvețiaMaterii prime agricole

Preț de referință intern pentru Elveția

CHF per 100 kg net

Preț de referință intern pentru UE

CHF per 100 kg net

Articolul 4 alineatul (1)

Diferența de preț aplicată în Elveția între prețul de referință pentru Elveția/prețul de referință pentru UE

CHF per 100 kg net

Articolul 3 alineatul (3)

Diferența de preț aplicată în UE între prețul de referință pentru Elveția/prețul de referință pentru UE

EUR per 100 kg net

Grâu comun

52,10

18,37

33,75

0,00

Grâu dur

1,20

0,00

Secară

42,75

16,35

26,40

0,00

Orz

Porumb

Făină de grâu comun

90,40

40,20

50,20

0,00

Lapte praf integral

585,00

261,37

323,65

0,00

Lapte praf degresat

396,20

195,08

201,10

0,00

Unt

1 010,90

368,10

642,80

0,00

Zahăr alb

Ouă

38,00

0,00

Cartofi proaspeți

43,25

17,66

25,60

0,00

Grăsimi vegetale

170,00

0,00

▼B

TABELUL IV

Regimul elvețian al importurilor

(a) Dreptul vamal pentru produsele enumerate în apendicele la prezentul tabel este o componentă agricolă calculată pe baza greutății nete. Compozițiile standard sunt specificate în apendice.

▼M4

(b) Sumele de bază pentru materiile prime agricole luate în considerare pentru calculul componentelor agricole:Materii prime agricole

Suma de bază aplicată în Elveția

Articolul 3 alineatul (2)

Suma de bază aplicată în UE

Articolul 4 alineatul (2)

CHF per 100 kg net

EUR per 100 kg net

Grâu comun

27,20

0,00

Grâu dur

1,00

0,00

Secară

20,95

0,00

Orz

Porumb

Făină de grâu comun

40,90

0,00

Lapte praf integral

262,65

0,00

Lapte praf degresat

163,90

0,00

Unt

523,90

0,00

Zahăr alb

Ouă

30,95

0,00

Cartofi proaspeți

19,90

0,00

Grăsimi vegetale

138,55

0,00

▼B

(c) Dreptul vamal pentru produsele enumerate în tabelul de mai jos este egal cu zero.Poziția din Tariful Vamal Elvețian

Observații

1901.9099

 

1904.9020

 

1905.9040

 

2103.2000

 

ex2103.9000

Altele decât chutney de mango, lichide

2104.1000

 

2106.9010

 

2106.9024

 

2106.9029

 

2106.9030

 

2106.9040

 

2106.9099

 

2208.9099

 

(d) De la data aplicării prezentului protocol, drepturile vamale pentru produsele enumerate în tabelul de mai jos se reduc la zero în trei etape anuale egale.Poziția din Tariful Vamal Elvețian

Dreptul aplicat de la data intrării în vigoare

Dreptul aplicat după un an de la data intrării în vigoare

Drept aplicat după doi ani de la data intrării în vigoare

CHF pentru 100 kg brut

2208.9021

27,30

13,70

00,00

2208.9022

46,70

23,30

00,00

(e) Numerele pozițiilor tarifare menționate în prezentul tabel se referă la numerele aplicabile în Elveția la 1 ianuarie 2002. Fără a aduce atingere articolului 12a din acord, termenele prezentului tabel nu sunt afectate de eventualele modificări aduse nomenclaturii tarifare.

Apendice la tabelul IV

Compozițiile standardizate elvețiene

Compozițiile standardizate menționate în tabelul IV litera (a) (Regimul elvețian al importurilor) utilizate pentru calcularea componentelor agricole sunt menționate în tabelul de mai jos.Poziția din Tariful Vamal Elvețian

Observații

Grâu comun

Grâu dur

Secară

Orz

Porumb

Făină de grâu comun

Lapte praf integral

Lapte praf degresat

Unt

Zahăr

Ouă

Cartofi noi

Grăsime vegetală

Kg de materii prime pentru 100 kg net de produse finite

0403.1010

 

 

 

 

 

 

 

6

8

 

20

 

 

 

0403.1020

 

 

 

 

 

 

 

10

8

 

15

 

 

 

0403.9031

 

 

 

 

 

 

 

20

 

18

 

 

 

 

0403.9041

 

 

 

 

 

 

 

10

8

 

 

 

 

 

0403.9049

 

 

 

 

 

 

 

10

8

 

 

 

 

 

0403.9061

 

 

 

 

 

 

 

20

 

20

15

 

 

 

ex 0403.9071

Cu un conținut de grăsime din lapte mai mare de 1 %, dar care să nu depășească 3 % din greutate

 

 

 

 

 

 

8

12

 

15

 

 

 

ex 0403.9071

Cu un conținut de grăsime din lapte mai mare de 3 % din greutate

 

 

 

 

 

 

15

12

 

15

 

 

 

ex 0405.2010

Cu un conținut de grăsime egal sau mai mare de 39 %, dar mai mic de 75 % din greutate

 

 

 

 

 

 

 

6

85

9

 

 

 

ex 0405.2090

Cu un conținut de grăsime egal sau mai mare de 39 %, dar mai mic de 75 % din greutate

 

 

 

 

 

 

 

6

85

9

 

 

 

ex 1517.1010

Cu un conținut de grăsime din lapte mai mare de 10 %, dar care să nu depășească 15 % din greutate

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

80

ex 1517.1061

Cu un conținut de grăsime din lapte mai mare de 10 %, dar care să nu depășească 15 % din greutate

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

80

ex 1517.1069

Cu un conținut de grăsime din lapte mai mare de 10 %, dar care să nu depășească 15 % din greutate

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

80

ex 1517.1071

Cu un conținut de grăsime din lapte mai mare de 10 %, dar care să nu depășească 15 % din greutate

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

40

ex 1517.1079

Cu un conținut de grăsime din lapte mai mare de 10 %, dar care să nu depășească 15 % din greutate

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

40

ex 1517.1081

Cu un conținut de grăsime din lapte mai mare de 10 %, dar care să nu depășească 15 % din greutate

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

25

ex 1517.1089

Cu un conținut de grăsime din lapte mai mare de 10 %, dar care să nu depășească 15 % din greutate

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

25

ex 1517.1091

Cu un conținut de grăsime din lapte mai mare de 10 %, dar care să nu depășească 15 % din greutate

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

10

ex 1517.1099

Cu un conținut de grăsime din lapte mai mare de 10 %, dar care să nu depășească 15 % din greutate

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

10

ex 1517.9010

Cu un conținut de grăsime din lapte mai mare de 10 %, dar care să nu depășească 15 % din greutate

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

85

ex 1517.9061

Cu un conținut de grăsime din lapte mai mare de 10 %, dar care să nu depășească 15 % din greutate

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

85

ex 1517.9069

Cu un conținut de grăsime din lapte mai mare de 10 %, dar care să nu depășească 15 % din greutate

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

85

1704.1010

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

74

 

 

 

1704.1020

 

 

 

 

 

32

 

 

 

 

65

 

 

 

1704.1030

 

 

 

 

 

40

 

 

 

 

52

 

 

 

1704.9010

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

45

 

 

 

1704.9020

 

 

 

 

 

21

 

 

 

 

53

 

 

 

1704.9031

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

40

 

 

 

1704.9032

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

10

 

 

 

1704.9041

 

 

 

 

 

24

 

 

 

 

80

 

 

 

1704.9042

 

 

 

 

 

56

 

 

 

 

60

 

 

 

1704.9043

 

 

 

 

 

72

 

 

 

 

37

 

 

 

1704.9050

 

 

 

 

 

61

 

 

 

 

46

 

 

10

1704.9060

 

 

 

 

 

61

 

11

 

 

45

 

 

 

1704.9091

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

80

 

 

 

1704.9092

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60

 

 

 

1704.9093

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40

 

 

 

1806.1010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

90

 

 

 

1806.1020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60

 

 

 

1806.2011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

105

 

 

 

 

1806.2012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

85

15

 

 

 

1806.2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45

30

 

 

 

1806.2014

 

 

 

 

 

 

 

70

 

 

10

 

 

 

1806.2015

 

 

 

 

 

 

 

25

 

 

55

 

 

 

1806.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

70

 

10

 

 

 

1806.2091

 

 

 

 

 

 

 

28

 

 

50

 

 

 

1806.2092

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

50

 

 

 

1806.2093

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

55

 

 

 

ex 1806.2094

Cu un conținut de grăsime mai mare de 15 % din greutate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55

 

 

20

ex 1806.2094

Cu un conținut de grăsime care să nu depășească 15 % din greutate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55

 

 

8

ex 1806.2095

Cu un conținut de grăsime mai mare de 15 % din greutate

 

 

 

 

 

 

6

8

 

45

 

 

20

ex 1806.2095

Cu un conținut de grăsime mai mare de 2 %, dar care să nu depășească 15 % din greutate

 

 

 

 

 

 

6

8

 

45

 

 

8

1806.2096

 

 

 

 

 

 

 

6

8

 

45

 

 

 

ex 1806.2097

Cu un conținut de grăsime mai mare de 20 % din greutate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45

 

 

30

ex 1806.2097

Cu un conținut de grăsime mai mare de 2 %, dar care să nu depășească 20 % din greutate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45

 

 

10

1806.2099

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55

 

 

 

1806.3111

 

 

 

 

 

 

 

12

2

 

40

 

 

5

1806.3119

 

 

 

 

 

 

 

6

8

 

45

 

 

 

1806.3121

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45

 

 

15

1806.3129

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55

 

 

 

1806.3211

 

 

 

 

 

 

 

28

 

 

50

 

 

 

1806.3212

 

 

 

 

 

 

 

17

 

 

50

 

 

 

1806.3213

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

55

 

 

 

1806.3290

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55

 

 

 

ex 1806.9011

Cu un conținut de grăsime mai mare de 15 % din greutate

 

 

 

 

 

 

6

8

 

45

 

 

17

ex 1806.9011

Cu un conținut de grăsime mai mare de 8 %, dar care să nu depășească 15 % din greutate

 

 

 

 

 

 

6

8

 

45

 

 

12

ex 1806.9011

Cu un conținut de grăsime mai mare de 2 %, dar care să nu depășească 8 % din greutate

 

 

 

 

 

 

6

8

 

45

 

 

6

1806.9019

 

 

 

 

 

 

 

6

8

 

45

 

 

 

ex 1806.9021

Cu un conținut de grăsime mai mare de 15 % din greutate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45

 

 

17

ex 1806.9021

Cu un conținut de grăsime mai mare de 8 %, dar care să nu depășească 15 % din greutate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45

 

 

12

ex 1806.9021

Cu un conținut de grăsime mai mare de 2 %, dar care să nu depășească 8 % din greutate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45

 

 

6

1806.9029

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55

 

 

 

1901.1011

 

 

 

 

 

 

30

50

 

 

20

 

 

 

ex 1901.1012

Cu un conținut de grăsime din lapte mai mare de 3 %, dar care să nu depășească 6 % din greutate

 

 

 

 

 

40

15

18

 

20

 

 

4

ex 1901.1012

Cu un conținut de grăsime din lapte mai mare de 6 %, dar care să nu depășească 12 % din greutate

 

 

 

 

 

40

25

10

 

20

 

 

4

ex 1901.1013

Cu un conținut de grăsime din lapte mai mare de 1 %, dar care să nu depășească 1,5 % din greutate

 

 

 

 

 

40

4

18

 

20

 

 

4

ex 1901.1013

Cu un conținut de grăsime din lapte mai mare de 1,5 %, dar care să nu depășească 3 % din greutate

 

 

 

 

 

40

10

18

 

20

 

 

4

1901.1021

 

 

30

 

 

 

55

 

 

 

18

 

 

 

1901.1022

 

 

 

 

 

35

65

 

 

 

 

 

 

 

1901.2011

 

 

 

 

 

 

50

 

10

 

 

8

 

5

1901.2012

 

 

 

 

 

 

50

 

10

 

 

8

 

5

1901.2018

 

 

 

 

 

 

50

 

10

 

 

8

 

5

1901.2019

 

 

 

 

 

 

50

 

10

 

 

8

 

5

1901.2081

 

 

 

 

 

 

55

5

 

40

 

 

 

 

1901.2082

 

 

 

 

 

 

70

10

 

20

 

 

 

 

ex 1901.2083

Cu un conținut de grăsime din lapte mai mare de 1 %, dar care să nu depășească 3 % din greutate

 

 

 

 

 

52

6

 

1

15

8

 

5

ex 1901.2083

Cu un conținut de grăsime din lapte mai mare de 3 %, dar care să nu depășească 6 % din greutate

 

 

 

 

 

52

8

 

4

15

8

 

5

ex 1901.2083

Cu un conținut de grăsime din lapte mai mare de 6 %, dar care să nu depășească 12 % din greutate

 

 

 

 

 

52

10

 

10

15

8

 

5

1901.2091

 

 

 

 

 

 

50

 

 

50

 

 

 

 

1901.2092

 

 

 

 

 

 

50

 

 

22

25

 

 

 

ex 1901.2093

Cu un conținut de grăsime din lapte mai mare de 1 %, dar care să nu depășească 3 % din greutate

 

 

 

 

 

55

 

 

3

20

 

 

10

ex 1901.2093

Cu un conținut de grăsime din lapte mai mare de 3 %, dar care să nu depășească 6 % din greutate

 

 

 

 

 

55

 

 

6

20

 

 

10

ex 1901.2093

Cu un conținut de grăsime din lapte mai mare de 6 %, dar care să nu depășească 12 % din greutate

 

 

 

 

 

55

 

 

12

20

 

 

10

1901.2099

 

 

 

 

 

 

75

 

 

5

20

 

 

 

1901.9011

 

 

 

 

 

 

60

 

5

 

 

2

 

5

1901.9012

 

 

 

 

 

 

60

 

5

 

 

2

 

5

1901.9018

 

 

 

 

 

 

60

 

5

 

 

2

 

5

1901.9019

 

 

 

 

 

 

60

 

5

 

 

2

 

5

1901.9021

 

 

 

 

166

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1901.9022

 

 

 

 

140

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1901.9031

 

 

 

 

 

 

10

25

 

100

 

 

 

 

1901.9032

 

 

 

 

 

 

15

25

 

70

 

 

 

 

1901.9033

 

 

 

 

 

 

 

25

 

40

30

 

 

 

1901.9034

 

 

 

 

 

 

5

85

 

 

10

 

 

 

1901.9035

 

 

 

 

 

 

5

40

 

 

55

 

 

 

1901.9036

 

 

 

 

 

 

50

4

40

 

10

 

 

 

1901.9037

 

 

 

 

 

 

50

 

40

 

10

 

 

 

1901.9041

 

 

 

 

 

 

15

25

 

60

 

 

 

 

1901.9042

 

 

 

 

 

 

15

40

 

40

 

 

 

10

1901.9043

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40

 

 

 

 

1901.9044

 

 

 

 

 

 

 

40

 

10

 

 

 

 

1901.9045

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

1901.9046

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

15

 

 

1901.9047

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

15

 

 

1901.9081

 

 

 

 

 

 

45

5

 

50

 

 

 

 

1901.9082

 

 

 

 

 

 

50

15

 

20

15

 

 

 

1901.9089

 

 

 

 

 

 

54

10

8

 

15

8

 

5

1901.9091

 

 

 

 

 

 

35

 

 

60

5

 

 

 

1901.9092

 

 

 

 

 

 

50

 

 

22

25

 

 

 

1901.9093

 

 

 

 

 

15

55

 

 

 

20

 

 

20

1901.9094

 

 

 

 

 

30

60

 

 

 

20

 

 

 

1901.9095

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

5

1901.9096

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

8

30

 

ex 1902.1100

Nu conține grâu comun, secară, orz, porumb și nici cartofi; altele decât destinate alimentației

 

145

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

ex 1902.1100

Altele

30

115

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

ex 1902.1900

Nu conține grâu comun, secară, orz, porumb și nici cartofi; altele decât destinate alimentației

 

160

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ex 1902.1900

Altele

30

130

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1902.2000

 

 

60

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

10

1902.3000

 

 

60

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

10

ex 1902.4010

Destinat consumului uman

 

160

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ex 1902.4010

Altele

30

130

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1902.4090

 

 

60

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

10

1904.1010

 

25

 

 

 

15

5

 

 

 

13

 

 

5

1904.1090

 

 

 

 

 

110

 

 

 

 

20

 

 

 

1904.2000

 

35

 

5

5

3

 

 

2

 

6

 

 

 

1904.3000

 

 

120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1904.9010

 

 

80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1904.9090

 

 

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

1905.1010

 

 

 

136

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1905.1020

 

 

 

125

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

ex 1905.2010

Cu un conținut de grăsime din lapte mai mare de 1 %, dar care să nu depășească 3 % din greutate

 

 

 

 

 

35

 

 

3

25

 

 

 

ex 1905.2010

Cu un conținut de grăsime din lapte mai mare de 3 %, dar care să nu depășească 9 % din greutate

 

 

 

 

 

35

 

 

8

25

 

 

 

ex 1905.2010

Cu un conținut de grăsime din lapte mai mare de 9 % din greutate

 

 

 

 

 

35

 

 

10

25

 

 

 

1905.2020

 

 

 

 

 

 

35

 

 

 

25

 

 

15

1905.2030

 

 

 

 

 

 

50

 

 

 

25

 

 

 

ex 1905.3110

Cu un conținut de grăsime din lapte mai mare de 1 %, dar care să nu depășească 3 % din greutate

 

 

 

 

 

50

 

 

3

20

 

 

12

ex 1905.3110

Cu un conținut de grăsime din lapte mai mare de 3 %, dar care să nu depășească 6 % din greutate

 

 

 

 

 

50

 

 

6

20

 

 

9

ex 1905.3110

Cu un conținut de grăsime din lapte mai mare de 6 %, dar care să nu depășească 15 % din greutate

 

 

 

 

 

50

 

 

15

20

 

 

3

ex 1905.3110

Cu un conținut de grăsime din lapte mai mare de 15 % din greutate

 

 

 

 

 

50

 

 

20

20

 

 

 

ex 1905.3190

Cu un conținut de grăsime mai mare de 1 %, dar care să nu depășească 3 % din greutate

 

 

 

 

 

50

 

 

 

20

 

 

2,5

ex 1905.3190

Cu un conținut de grăsime mai mare de 3 %, dar care să nu depășească 6 % din greutate

 

 

 

 

 

50

 

 

 

20

 

 

5

ex 1905.3190

Cu un conținut de grăsime mai mare de 6 %, dar care să nu depășească 15 % din greutate

 

 

 

 

 

50

 

 

 

20

 

 

13

ex 1905.3190

Cu un conținut de grăsime mai mare de 15 % din greutate

 

 

 

 

 

50

 

 

 

20

 

 

20

1905.3210

 

 

 

 

 

 

95

 

 

 

0

 

 

 

1905.3220

 

 

 

 

 

 

40

 

 

 

20

 

 

25

1905.4010

 

 

 

 

 

 

90

 

 

 

 

 

 

5

1905.4021

 

 

 

 

 

 

80

 

 

 

5

 

 

5

1905.4029

 

 

 

 

 

 

40

 

 

 

25

 

 

15

1905.9021

 

 

 

 

 

 

105

 

 

 

 

 

 

 

1905.9025

 

 

 

 

 

 

105

 

 

 

 

 

 

 

1905.9029

 

 

 

 

16

 

95

 

 

 

 

 

 

 

1905.9031

 

 

 

 

 

 

110

 

 

 

 

 

 

 

1905.9032

 

 

 

 

 

 

105

 

 

 

 

 

 

 

1905.9039

 

 

 

 

16

 

95

 

 

 

 

 

 

 

1905.9071

 

 

 

 

 

 

50

 

10

 

 

8

 

5

1905.9072

 

 

 

 

 

 

50

 

10

 

 

8

 

5

1905.9078

 

 

 

 

 

 

50

 

10

 

 

8

 

5

1905.9079

 

 

 

 

 

 

50

 

10

 

 

8

 

5

1905.9091

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

370

35

1905.9092

 

 

 

 

 

 

85

 

 

 

 

 

 

10

1905.9093

 

 

 

 

 

 

35

 

 

8

25

8

 

 

ex 1905.9094

Pesmet

 

 

 

 

 

105

 

 

 

 

 

 

 

ex 1905.9094

Altele decât pesmetul

 

 

 

 

 

35

 

 

 

25

8

 

15

ex 1905.9095

Pesmet

 

 

 

 

 

105

 

 

 

 

 

 

 

ex 1905.9095

Altele decât pesmetul

 

 

 

 

 

50

 

 

 

25

 

 

 

ex 2004.1011

Sub formă de făină, griș sau fulgi

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

570

 

ex 2004.1019

Sub formă de făină, griș sau fulgi

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

570

 

ex 2004.1091

Sub formă de făină, griș sau fulgi

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

570

 

ex 2004.1099

Sub formă de făină, griș sau fulgi

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

570

 

2005.2011

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

570

 

2005.2012

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

8

410

2

2008.1110

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25

ex 2101.1210

Cu un conținut de grăsime din lapte egal sau mai mare de 1,5 %, de proteine din lapte egal sau mai mare de 2,5 %, de zahăr egal sau mai mare de 5 % sau de amidon egal sau mai mare de 5 % din greutate

 

 

 

 

 

 

20

 

45

 

 

 

15

ex 2101.1290

Cu un conținut de grăsime din lapte egal sau mai mare de 1,5 %, de proteine din lapte egal sau mai mare de 2,5 %, de zahăr egal sau mai mare de 5 % sau de amidon egal sau mai mare de 5 % din greutate

 

 

 

 

 

 

10

 

35

 

 

 

10

ex 2101.2010

Cu un conținut de grăsime din lapte egal sau mai mare de 1,5 %, de proteine din lapte egal sau mai mare de 2,5 %, de zahăr egal sau mai mare de 5 % sau de amidon egal sau mai mare de 5 % din greutate

 

 

 

 

 

 

20

 

55

 

 

 

 

ex 2101.2090

Cu un conținut de grăsime din lapte egal sau mai mare de 1,5 %, de proteine din lapte egal sau mai mare de 2,5 %, de zahăr egal sau mai mare de 5 % sau de amidon egal sau mai mare de 5 % din greutate

 

 

 

 

 

 

10

 

35

 

 

 

 

2104.2000

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

40

3

ex 2105.0000

Nu conține grăsime din lapte sau conține grăsime din lapte care să nu depășească 3 % din greutate, nu conține alte grăsimi sau conține alte grăsimi care să nu depășească 3 % din greutate

 

 

 

 

 

 

 

10

 

20

 

 

 

ex 2105.0000

Nu conține grăsime din lapte sau conține grăsime din lapte care să nu depășească 3 % din greutate, conține mai mult de 3 % alte grăsimi, dar care să nu depășească 10 % din greutate

 

 

 

 

 

 

 

10

 

20

 

 

7

ex 2105.0000

Nu conține grăsime din lapte sau conține grăsime din lapte care să nu depășească 3 % din greutate, conține mai mult de 10 % din greutate alte grăsimi

 

 

 

 

 

 

 

10

 

20

 

 

13

ex 2105.0000

Cu un conținut de grăsime din lapte mai mare de 3 %, dar care să nu depășească 7 % din greutate

 

 

 

 

 

 

 

10

7

20

 

 

 

ex 2105.0000

Cu un conținut de grăsime din lapte mai mare de 7 %, dar care să nu depășească 10 % din greutate

 

 

 

 

 

 

 

10

11

20

 

 

 

ex 2105.0000

Cu un conținut de grăsime din lapte mai mare de 10 %, dar care să nu depășească 13 % din greutate

 

 

 

 

 

 

 

10

14

20

 

 

 

ex 2105.0000

Cu un conținut de grăsime din lapte mai mare de 13 % din greutate

 

 

 

 

 

 

 

10

19

20

 

 

 

2106.1011

 

 

 

 

 

10

 

12

10

 

10

 

 

5

2106.9021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

75

 

 

 

2106.9022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55

 

 

 

2106.9023

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45

 

 

 

2106.9070

 

 

 

 

 

 

15

1

 

5

 

5

 

5

2106.9081

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

10

 

 

 

ex 2106.9085

Cu un conținut de grăsime din lapte mai mare de 20 %, dar care să nu depășească 35 % din greutate

 

 

 

 

 

 

 

 

35

 

 

 

40

ex 2106.9085

Cu un conținut de grăsime din lapte mai mare de 35 %, dar care să nu depășească 50 % din greutate

 

 

 

 

 

 

 

 

50

 

 

 

40

ex 2106.9086

Cu un conținut de grăsime din lapte mai mare de 20 %, dar care să nu depășească 35 % din greutate

 

 

 

 

 

 

 

 

35

 

 

 

 

ex 2106.9086

Cu un conținut de grăsime din lapte mai mare de 35 %, dar care să nu depășească 50 % din greutate

 

 

 

 

 

 

 

 

50

 

 

 

 

ex 2106.9087

Cu un conținut de grăsime din lapte mai mare de 3 %, dar care să nu depășească 6 % din greutate

 

 

 

 

 

 

10

 

6

5

 

 

30

ex 2106.9087

Cu un conținut de grăsime din lapte mai mare de 6 %, dar care să nu depășească 12 % din greutate

 

 

 

 

 

 

10

 

12

5

 

 

30

ex 2106.9087

Cu un conținut de grăsime din lapte mai mare de 12 %, dar care să nu depășească 20 % din greutate

 

 

 

 

 

 

10

 

20

5

 

 

30

ex 2106.9088

Cu un conținut de grăsime din lapte mai mare de 1 %, dar care să nu depășească 1,5 % din greutate

 

 

 

 

 

 

10

5

 

30

 

 

30

ex 2106.9088

Cu un conținut de grăsime din lapte mai mare de 1,5 %, dar care să nu depășească 3 % din greutate

 

 

 

 

 

 

10

10

 

30

 

 

30

ex 2106.9091

Cu un conținut de grăsime mai mare de 40 %, dar care să nu depășească 60 % din greutate

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

50

ex 2106.9091

Cu un conținut de grăsime mai mare de 60 % din greutate

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

70

ex 2106.9092

Cu un conținut de grăsime mai mare de 10 %, dar care să nu depășească 25 % din greutate

 

 

 

 

 

 

 

15

 

25

6

 

18

ex 2106.9092

Cu un conținut de grăsime mai mare de 25 %, dar care să nu depășească 40 % din greutate

 

 

 

 

 

 

 

15

 

25

6

 

32

ex 2106.9093

Cu un conținut de grăsime mai mare de 1 %, dar care să nu depășească 5 % din greutate

 

 

 

 

 

 

 

10

 

35

 

 

5

ex 2106.9093

Cu un conținut de grăsime mai mare de 5 %, dar care să nu depășească 10 % din greutate

 

 

 

 

 

 

 

10

 

35

 

 

10

2106.9094

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60

 

 

 

2106.9095

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

35

 

 

 

2106.9096

 

 

 

 

40

 

 

 

 

 

 

20

 

 

ex 3501.1010

Altele decât cleiurile de cazeină

 

 

 

 

 

 

 

301

 

 

 

 

 

ex 3501.1090

Altele decât cleiurile de cazeină

 

 

 

 

 

 

 

301

 

 

 

 

 

ex 3501.9010

Altele decât cleiurile de cazeină

 

 

 

 

 

 

 

301

 

 

 

 

 

ex 3501.9090

Altele decât cleiurile de cazeină

 

 

 

 

 

 

 

301

 

 

 

 

 

Apendicele la Protocolul nr. 2

Dispoziții privind cooperarea administrativă

1. Părțile contractante sunt de acord că cooperarea administrativă este esențială pentru punerea în aplicare și controlul tratamentului preferențial acordat în temeiul prezentului protocol și subliniază angajamentul lor de a lupta împotriva neregulilor și fraudei în ceea ce privește problemele vamale și aspectele conexe.

2. Atunci când o parte contractantă a constatat, pe baza unor informații obiective, o lipsă de cooperare administrativă și/sau neregularități, sau o fraudă în temeiul prezentului protocol, partea contractantă în cauză poate suspenda în mod temporar tratamentul preferențial pertinent al produsului (produselor) în cauză, în conformitate cu prezenta anexă.

3. În sensul prezentului apendice, prin lipsă de cooperare administrativă se înțelege, printre altele:

(a) o neîndeplinire repetată a obligațiilor de verificare a originii produsului (produselor) în cauză;

(b) refuzul repetat sau întârzierea nejustificată în ceea ce privește stabilirea și/sau comunicarea rezultatelor verificării dovezii de origine;

(c) refuzul repetat sau întârzierea nejustificată în obținerea autorizației pentru desfășurarea de misiuni de cooperare administrativă destinate verificării autenticității documentelor sau exactității informațiilor pertinente pentru acordarea tratamentului preferențial în cauză.

În sensul aplicării prezentului apendice, pot fi constatate neregularități sau o fraudă, în special, atunci când informații obiective referitoare la acestea evidențiază o creștere rapidă, fără o explicație satisfăcătoare, a intrării de mărfuri peste nivelul obișnuit al capacității de producție și de export a celeilalte părți contractante.

4. Aplicarea unei suspendări temporare este supusă următoarelor condiții:

(a) partea contractantă care a constatat, pe bază de informații obiective, o lipsă de cooperare administrativă și/sau neregularități, sau o fraudă referitoare la probleme vamale și aspecte conexe notifică, fără întârziere, comitetul mixt, cu privire la constatările acesteia și la informațiile obiective și deschide consultări în cadrul comitetului mixt, pe baza ansamblului informațiilor relevante și a constatărilor obiective, în vederea identificării unei soluții acceptabile pentru cele două părți contractante;

(b) atunci când părțile contractante au deschis consultări în cadrul comitetului mixt în conformitate cu cele menționate anterior și nu au identificat o soluție acceptabilă într-un termen de trei luni de la notificare, partea contractantă în cauză poate să suspende în mod temporar tratamentul preferențial pertinent al produsului (produselor) în cauză. O suspendare temporară este notificată, fără întârziere, comitetului mixt;

(c) suspendările temporare prevăzute de prezentul apendice nu pot depăși ceea este necesar pentru a proteja interesele financiare ale părții contractante în cauză. Acestea nu pot depăși o perioadă de șase luni, care poate fi reînnoită. Suspendările temporare sunt notificate comitetului mixt imediat după adoptarea acestora. Acestea fac obiectul unor consultări periodice în cadrul comitetului mixt, în special în vederea încetării acestora de îndată ce condițiile aplicării lor încetează să existe.

5. Odată cu notificarea comitetului mixt menționată la punctul 4 litera (a) din prezentul apendice, partea contractantă în cauză ar trebui să publice o informare pentru importatori în jurnalul oficial al acesteia. Informarea pentru importatori ar trebui să indice că, pentru produsul în cauză, s-a constatat, pe baza unor informații obiective, o lipsă de cooperare administrativă și/sau neregularități, sau o fraudă.