02004R0273 — RO — 13.01.2021 — 005.003


Acest document are doar scop informativ și nu produce efecte juridice. Instituțiile Uniunii nu își asumă răspunderea pentru conținutul său. Versiunile autentice ale actelor relevante, inclusiv preambulul acestora, sunt cele publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și disponibile pe site-ul EUR-Lex. Aceste texte oficiale pot fi consultate accesând linkurile integrate în prezentul document.

►B

REGULAMENTUL (CE) NR. 273/2004 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI

din 11 februarie 2004

privind precursorii drogurilor

(Text cu relevanță pentru SEE)

(JO L 047 18.2.2004, p. 1)

Astfel cum a fost modificat prin:

 

 

Jurnalul Oficial

  NR.

Pagina

Data

 M1

REGULAMENTUL (CE) NR. 219/2009 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 11 martie 2009

  L 87

109

31.3.2009

►M2

REGULAMENTUL (UE) NR. 1258/2013 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 20 noiembrie 2013

  L 330

21

10.12.2013

►M3

REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2016/1443 AL COMISIEI din 29 iunie 2016

  L 235

6

1.9.2016

►M4

REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2018/729 AL COMISIEI din 26 februarie 2018

  L 123

4

18.5.2018

►M5

REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2020/1737 AL COMISIEI din 14 iulie 2020

  L 392

1

23.11.2020


Rectificat prin:

►C1

Rectificare, JO L 267, 14.10.2015, p.  11 (273/2004)

►C2

Rectificare, JO L 267, 14.10.2015, p.  15 (1258/2013)

►C3

Rectificare, JO L 282, 5.8.2021, p.  38 (2020/1737)
▼B

REGULAMENTUL (CE) NR. 273/2004 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI

din 11 februarie 2004

privind precursorii drogurilor

(Text cu relevanță pentru SEE)▼M2

Articolul 1

Domeniul de aplicare și obiectivele

Prezentul regulament stabilește măsurile armonizate pentru controlul și supravegherea, în interiorul Uniunii, a anumitor substanțe utilizate frecvent la fabricarea ilicită de stupefiante și substanțe psihotrope, cu scopul de a împiedica deturnarea acestora.

▼B

Articolul 2

Definiții

În sensul prezentului regulament, se aplică următoarele definiții:

▼M2

(a) 

„substanță clasificată” înseamnă orice substanță enumerată la anexa I care poate fi utilizată pentru fabricarea ilicită de stupefiante sau de substanțe psihotrope, inclusiv amestecuri și produse naturale care conțin astfel de substanțe, exclusiv însă amestecuri și produse naturale care conțin substanțe clasificate și care sunt compuse în așa fel încât substanțele clasificate nu pot fi utilizate sau extrase cu ușurință prin mijloace gata de utilizare sau viabile din punct de vedere economic, medicamentele în sensul definiției de la articolul 1 punctul 2 din Directiva 2001/83/CE a Parlamentului European și a Consiliului ( 1 ) precum și medicamentele de uz veterinar în sensul definiției de la articolul 1 punctul 2 din Directiva 2001/82/CE a Parlamentului European și a Consiliului ( 2 );

▼B

(b) 

„substanță neclasificată” înseamnă orice substanță care, deși nu este menționată la anexa I, este identificată ca fiind folosită la fabricarea ilicită de stupefiante și substanțe psihotrope;

▼M2

(c) 

„introducere pe piață” înseamnă orice furnizare, contra cost sau gratuită, a unor substanțe clasificate în Uniune; sau depozitarea, fabricarea, producerea, prelucrarea, comerțul, distribuția sau brokerajul acestor substanțe în vederea furnizării lor în Uniune;

▼B

(d) 

„operator” înseamnă orice persoană fizică sau juridică angajată în introducerea pe piață a substanțelor clasificate;

(e) 

„Comisia Internațională de Control al Stupefiantelor” înseamnă organismul creat de Convenția unică privind stupefiantele din 1961, astfel cum a fost modificată prin Protocolul din 1972;

▼C1

(f) 

„licență specială” înseamnă o licență acordată unui anumit tip de comercianți;

▼B

(g) 

„înregistrare specială” înseamnă o înregistrare efectuată pentru un anumit tip de comerciant;

▼M2

(h) 

„utilizator” înseamnă o persoană fizică sau juridică, alta decât operatorul, care deține o substanță clasificată și este implicată în prelucrarea, formularea, consumul, depozitarea, păstrarea, tratarea, încărcarea în recipiente, transferul dintr-un recipient în altul, amestecarea, transformarea sau orice altă utilizare a substanțelor clasificate;

(i) 

„produs natural” înseamnă un organism sau o parte din acesta, sub orice formă, sau orice substanțe prezente în natură, astfel cum sunt definite la articolul 3 punctul 39 din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului ( 3 ).

▼B

Articolul 3

Cerințe legate de introducerea pe piață a substanțelor clasificate

(1)  
Comercianții care doresc să introducă pe piață substanțe clasificate din categoriile 1 și 2 din anexa I trebuie să desemneze un responsabil cu comerțul cu substanțe clasificate, să notifice numele acestuia și detaliile de contact autorităților competente și să notifice fără întârziere orice modificare ulterioară a acestor informații. Responsabilul se asigură că respectivul comerciant comercializează substanțe clasificate în conformitate cu prezentul regulament. Responsabilul este abilitat să îl reprezinte pe comerciant și să ia deciziile necesare pentru îndeplinirea sarcinilor menționate anterior.

▼C2

(2)  
Pentru a putea deține sau introduce pe piață substanțe clasificate în categoria 1 din anexa I, operatorii și utilizatorii trebuie să obțină o licență de la autoritățile competente din statul membru în care sunt stabiliți. Autoritățile competente pot acorda licențe speciale farmaciilor, dispensarelor veterinare, anumitor categorii de autorități publice sau forțelor armate. Astfel de licențe speciale sunt valabile numai pentru utilizarea substanțelor clasificate din categoria 1 din anexa I în domeniile de activitate oficiale ale operatorilor în cauză.
(3)  
Orice operator care deține o licență furnizează substanțe clasificate în categoria 1 din anexa I numai operatorilor sau utilizatorilor care dețin de asemenea o astfel de licență și au semnat o declarație a clientului, astfel cum se prevede la articolul 4 alineatul (1).

▼C1

(4)  
Atunci când examinează acordarea unei licențe, autoritățile competente iau în considerare în special competențele și integritatea solicitantului. Licența trebuie refuzată în cazul în care există motive rezonabile de suspiciune că solicitantul sau persoana răspunzătoare de comercializarea substanțelor clasificate nu este o persoană adecvată sau de încredere. Licența poate fi revocată sau suspendată de autoritățile competente în cazul în care există motive rezonabile pentru a crede că deținătorul nu mai poate deține licența sau că nu mai îndeplinește cerințele pe baza cărora a fost acordată licența.

▼M2

(5)  
Fără a aduce atingere alineatului (8), autoritățile competente pot fie să limiteze valabilitatea licenței la o perioadă de cel mult trei ani, fie să îi oblige pe operatori și pe utilizatori să demonstreze, la intervale de cel mult trei ani, că îndeplinesc în continuare condițiile pe baza cărora a fost acordată licența. În licență se menționează operațiunea sau operațiunile pentru care aceasta a fost acordată, precum și substanțele clasificate în cauză. Autoritățile competente acordă, în principiu, licențe speciale pe durată nelimitată, dar pot fi suspendate sau revocate în cazul în care există motive rezonabile pentru a crede că deținătorul nu mai este în măsură să dețină licența sau că nu mai îndeplinește cerințele pe baza cărora a fost acordată licența.
(6)  
Operatorii trebuie să obțină o înregistrare din partea autorităților competente din statului membru în care sunt stabiliți, înainte de a introduce pe piață substanțe clasificate în categoria 2 din anexa I. De la 1 iulie 2015, utilizatorii trebuie să obțină o înregistrare din partea autorităților competente din statul membru în care sunt stabiliți înainte de a deține substanțe clasificate în subcategoria 2A din anexa I. Autoritățile competente pot acorda înregistrări speciale farmaciilor, dispensarelor veterinare, anumitor categorii de autorități publice sau forțelor armate. Astfel de înregistrări speciale sunt considerate valabile numai pentru utilizarea substanțelor clasificate în categoria 2 din anexa I în cadrul domeniilor de activitate oficiale ale operatorilor sau utilizatorilor în cauză.
(6a)  
Orice operator care deține o înregistrare furnizează substanțe clasificate în subcategoria 2A din anexa I numai altor operatori sau utilizatori care de asemenea dețin o astfel de înregistrare și au semnat o declarație a clientului, astfel cum se prevede la articolul 4 alineatul (1).
(6b)  
Atunci când au în vedere acordarea unei înregistrări, autoritățile competente iau în considerare în special competența și integritatea solicitantului. Autoritățile competente refuză înregistrarea dacă există motive rezonabile de îndoială privind caracterul adecvat și fiabilitatea solicitantului sau ale persoanei responsabile de comercializarea substanțelor clasificate. Autoritățile competente pot să revoce sau să suspende înregistrarea dacă există motive rezonabile pentru a crede că deținătorul nu mai este în măsură să dețină înregistrarea sau că nu mai îndeplinește cerințele pe baza cărora a fost acordată înregistrarea.

▼C2

(6c)  
Autoritățile competente pot impune operatorilor și utilizatorilor plata unei taxe pentru cererea de acordare a licenței sau a înregistrării.

▼M2

În situația în care se percepe o taxă, autoritățile competente iau în considerare ajustarea baremului de taxe în funcție de dimensiunea întreprinderii. Astfel de taxe se percep într-un mod nediscriminatoriu, iar valoarea lor nu poate depăși costul prelucrării cererii.

▼C2

(7)  
Autoritățile competente introduc operatorii și utilizatorii care au obținut o licență sau o înregistrare în baza de date europeană menționată la articolul 13a.

▼M2

(8)  

Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 15a în ceea ce privește cerințele și condițiile pentru:

▼C2

(a) 

acordarea licenței, inclusiv, dacă este relevant, categoriile de date cu caracter personal care trebuie furnizate;

▼M2

(b) 

acordarea înregistrării, inclusiv, dacă este relevant, categoriile de date cu caracter personal care trebuie furnizate;

▼C2

(c) 

înscrierea operatorilor și utilizatorilor care au obținut o licență sau o înregistrare în baza de date europeană menționată la articolul 13a, în conformitate cu alineatul (7) din prezentul articol.

▼M2

Categoriile de date cu caracter personal menționate la primul paragraf literele (a) și (b) din prezentul alineat nu includ categoriile speciale de date, menționate la articolul 8 alineatul (1) din Directiva 95/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului ( 4 ).

▼B

Articolul 4

Declarația clientului

▼M2

(1)  
Fără a aduce atingere alineatului (4) din prezentul articol și nici articolelor 6 și 14, orice operator stabilit în Uniune care furnizează unui client o substanță clasificată în categoria 1 sau 2 din anexa I obține de la clientul respectiv o declarație în care se precizează utilizarea sau utilizările specifice ale substanțelor clasificate. Operatorul obține o declarație separată pentru fiecare substanță clasificată. Declarația menționată respectă modelul stabilit la punctul 1 din anexa III. În cazul persoanelor juridice, declarația se face pe un document cu antet.

▼B

(2)  

Ca alternativă la declarația menționată anterior pentru fiecare tranzacție în parte, comercianții care furnizează periodic o substanță clasificată în categoria 2 din anexa I pot accepta o declarație unică pentru mai multe tranzacții cu substanța clasificată în cauză, efectuate pe parcursul unei perioade de cel mult un an, cu condiția ca operatorul să se asigure că sunt îndeplinite următoarele condiții:

(a) 

comerciantul i-a furnizat clientului aceeași substanță de cel puțin trei ori pe parcursul ultimelor 12 luni;

(b) 

comerciantul nu are nici un motiv să presupună că respectiva substanță va fi folosită în scopuri ilicite;

(c) 

cantitățile comandate corespund consumului obișnuit al unui client de tipul respectiv.

Această declarație trebuie să fie conformă cu modelul prevăzut la punctul 2 din anexa III. În cazul persoanelor juridice, declarația este dată pe hârtie cu antet.

▼M2

(3)  
Un comerciant care furnizează substanțe clasificate în categoria 1 din anexa I ștampilează și datează un exemplar din declarația clientului, certificând conformitatea acestuia cu originalul. Acest exemplar trebuie să însoțească întotdeauna substanțele din categoria I care circulă în interiorul Uniunii și trebuie prezentat la cerere autorităților competente însărcinate cu verificarea conținutului vehiculelor în timpul operațiunilor de transport.
(4)  
Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 15a privind cerințele și condițiile pentru obținerea și utilizarea declarațiilor clientului.

▼B

Articolul 5

Documentarea

▼C1

(1)  
Fără a aduce atingere articolului 6, comercianții se asigură că toate tranzacțiile care duc la introducerea pe piață a substanțelor clasificate în categoriile 1 și 2 din anexa I sunt documentate corespunzător în conformitate cu alineatele (2)-(5) din prezentul articol. Această obligație nu se aplică comercianților care dețin o licență specială sau care fac obiectul unei înregistrări speciale în temeiul articolului 3 alineatele (2) și (6).

▼B

(2)  

Documentele comerciale, cum ar fi facturile, manifestele mărfurilor, documentele administrative, cele de transport și alte documente de expediție trebuie să conțină informații suficiente pentru identificarea cu precizie a:

(a) 

denumirii substanței clasificate, astfel cum este prevăzută în categoriile 1 și 2 din anexa I;

(b) 

cantității și masei substanței clasificate și, în cazul unui amestec sau al unui produs natural, în cazul în care aceasta constă dintr-un amestec, a cantității și a masei, dacă se cunoaște, a amestecului sau a produsului natural, precum și a cantității și masei ori concentrației procentuale în amestec a oricărei substanțe clasificate în categoriile 1 și 2 din anexa I conținute în amestec;

(c) 

numelui și adresei furnizorului, distribuitorului, destinatarului și, dacă este posibil, a altor comercianți implicați direct în tranzacție, menționați la articolul 2 literele (c) și (d).

(3)  
Documentația trebuie să conțină, de asemenea, o declarație a clientului, astfel cum se prevede la articolul 4.
(4)  
Comercianții păstrează înregistrări detaliate privind activitățile lor după cum este necesar pentru îndeplinirea obligațiilor prevăzute la alineatul (1).
(5)  
Documentația și înregistrările menționate la alineatele (1)-(4) sunt păstrate pe o perioadă de cel puțin trei ani de la încheierea anului calendaristic pe parcursul căruia a avut loc tranzacția menționată la alineatul (1) și trebuie să poată fi puse la dispoziția autorităților competente, la cerere, în vederea verificării.
(6)  

Documentația poate fi păstrată și sub formă de reproduceri pe suport de tip imagine sau pe orice alt suport care poate conține date. Datele stocate în acest mod trebuie:

(a) 

să corespundă documentației în ceea ce privește atât forma, cât și conținutul atunci când sunt redate în modul de citire și

(b) 

să fie disponibile imediat în orice moment, să poată fi consultate fără întârziere în modul de citire și să poată fi analizate cu mijloace automate pe durata perioadei menționate la alineatul (5).

▼M2

(7)  
Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 15a privind cerințele și condițiile pentru documentația privind amestecurile care conțin substanțe clasificate.

▼B

Articolul 6

Scutiri

Obligațiile care decurg din articolele 3, 4 și 5 nu se aplică tranzacțiilor cu substanțe clasificate în categoria 2 din anexa I atunci când cantitățile în cauză nu depășesc cantitățile menționate la anexa II timp de un an.

Articolul 7

Etichetarea

Comercianții asigură aplicarea etichetelor pe substanțele clasificate în categoriile 1 și 2 din anexa I înainte de furnizarea acestora. Etichetele trebuie să conțină numele substanțelor astfel cum sunt prevăzute la anexa I. De asemenea, comercianții își pot aplica etichetele obișnuite.

▼M2

Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 15a privind cerințele și condițiile pentru etichetarea amestecurilor care conțin substanțe clasificate.

▼M2

Articolul 8

Notificarea autorităților competente

(1)  
Operatorii notifică de îndată autorităților competente orice împrejurări, cum ar fi comenzile sau tranzacțiile neobișnuite cu substanțe clasificate care urmează să fie introduse pe piață, care sugerează că astfel de substanțe ar putea fi deturnate către fabricarea ilicită de stupefiante sau de substanțe psihotrope. În acest scop, operatorii furnizează orice informații disponibile care să permită autorităților competente să verifice legitimitatea comenzii sau a tranzacției relevante.
(2)  
Operatorii furnizează autorităților competente, în formă succintă, informațiile relevante cu privire la tranzacțiile acestora care implică substanțe clasificate.
(3)  
Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 15a privind cerințele și condițiile impuse operatorilor privind furnizarea de informații, astfel cum este prevăzut la alineatul (2) din prezentul articol, inclusiv, dacă este relevant, categoriile de date cu caracter personal care trebuie prelucrate în acest scop, precum și garanțiile referitoare la prelucrarea respectivelor date cu caracter personal.
(4)  
Operatorii nu dezvăluie niciun fel de date cu caracter personal culese în temeiul prezentului regulament decât autorităților competente.

▼B

Articolul 9

Linii directoare

▼M2

(1)  
Comisia elaborează și actualizează permanent orientări pentru a facilita cooperarea dintre autoritățile competente, operatori și industria chimică, în special în ceea ce privește substanțele neclasificate.

▼B

(2)  

Orientările trebuie să furnizeze în special:

(a) 

informații privind mijloacele de recunoaștere și notificare a tranzacțiilor suspecte;

(b) 

o listă actualizată periodic conținând substanțele neclasificate, pentru a permite industriei să controleze pe bază de voluntariat comerțul cu aceste substanțe;

(c) 

alte informații considerate utile.

(3)  
Autoritățile competente se asigură că orientările și lista substanțelor neclasificate sunt difuzate periodic în modul considerat adecvat de autoritățile competente în conformitate cu obiectivele orientărilor.

Articolul 10

Prerogativele și obligațiile autorităților competente

(1)  

Pentru a asigura aplicarea corectă a articolelor 3-8, fiecare stat membru adoptă măsurile necesare pentru a le permite autorităților competente să își îndeplinească obligațiile de control și de supraveghere, în special:

(a) 

să obțină informații privind orice comandă de substanțe clasificate sau operațiuni care implică astfel de substanțe;

▼M2

(b) 

să intre în sediile comerciale ale operatorilor și ale utilizatorilor pentru a obține dovada neregulilor;

(c) 

după caz, să rețină și să confiște loturile care nu respectă dispozițiile prezentului regulament.

(2)  

Fiecare stat membru poate adopta măsurile necesare pentru a permite autorităților sale competente să controleze și monitorizeze tranzacțiile suspecte care implică substanțe neclasificate, în special:

(a) 

să obțină informații privind orice comenzi de substanțe neclasificate sau orice operațiuni care implică astfel de substanțe;

(b) 

să intre în sediile comerciale pentru a obține dovezi privind tranzacțiile suspecte care implică substanțe neclasificate;

(c) 

atunci când este necesar, să rețină și să confiște loturile pentru a preveni utilizarea substanțelor specifice neclasificate pentru fabricarea ilicită de stupefiante sau substanțe psihotrope.

(3)  
Autoritățile competente respectă confidențialitatea informațiilor comerciale.

▼B

Articolul 11

Cooperarea dintre statele membre și Comisie

(1)  
Fiecare stat membru desemnează autoritatea sau autoritățile competente care asigură aplicarea prezentului regulament și informează Comisia cu privire la aceasta.
(2)  
În sensul aplicării prezentului regulament și fără a aduce atingere articolului 15, dispozițiile Regulamentului (CE) nr. 515/97 al Consiliului din 13 martie 1997 privind asistența reciprocă pe care autoritățile administrative ale statelor membre și-o acordă și cooperarea dintre acestea și Comisie pentru a asigura aplicarea corectă a legislației în sectorul vamal și agricol ( 5 ), în special cele privind confidențialitatea, se aplică mutatis mutandis. Autoritatea sau autoritățile competente desemnate în temeiul alineatului (1) din prezentul articol acționează ca autorități competente în sensul articolului 2 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 515/97.

Articolul 12

Sancțiuni

Statul membru stabilește normele privind sancțiunile aplicabile pentru încălcarea dispozițiilor prezentului regulament și ia toate măsurile necesare pentru a se asigura că sunt aplicate. Sancțiunile prevăzute trebuie să fie eficiente, proporționale și descurajatoare.

▼M2

Articolul 13

Comunicări din partea statelor membre

(1)  
Pentru a permite efectuarea adaptărilor necesare ale procedurilor de supraveghere a comerțului cu substanțe clasificate și cu substanțe neclasificate, autoritățile competente din fiecare stat membru comunică Comisiei, în format electronic, în timp util, prin intermediul bazei de date europene menționată la articolul 13a, toate informațiile relevante privind punerea în aplicare a măsurilor de supraveghere stabilite de prezentul regulament, în special în ceea ce privește substanțele folosite la fabricarea ilicită de stupefiante sau de substanțe psihotrope și metodele de deturnare și fabricare ilicită, precum și comerțul legal cu acestea.
(2)  
Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 15a pentru a preciza condițiile și cerințele impuse operatorilor privind informațiile care trebuie furnizate în temeiul alineatului (1) din prezentul articol.
(3)  
Comisia prezintă Organismului Internațional de Control al Stupefiantelor, în conformitate cu articolul 12 alineatul (12) din Convenția Organizației Națiunilor Unite și prin consultare cu statele membre, un rezumat al comunicărilor efectuate în temeiul alineatului (1) din prezentul articol.

Articolul 13a

Baza de date europeană privind precursorii de droguri

(1)  

Comisia elaborează o bază de date europeană privind precursorii de droguri cu următoarele funcții:

(a) 

facilitarea comunicării de informații, pe cât posibil într-o formă agregată și anonimizată, în conformitate cu articolul 13 alineatul (1), a sintezei și analizei acestora la nivelul Uniunii, precum și a raportării către Organismul Internațional de Control al Stupefiantelor în conformitate cu articolul 13 alineatul (3);

▼C2

(b) 

constituirea unui registru european al operatorilor și utilizatorilor cărora le-a fost acordată o licență în temeiul articolului 3 alineatul (2) sau o înregistrare în temeiul articolului 3 alineatul (6);

▼M2

(c) 

facilitarea sarcinii operatorilor de a furniza autorităților competente informații cu privire la tranzacțiile lor în conformitate cu articolul 8 alineatul (2), în format electronic, astfel cum se specifică în măsurile de punere în aplicare adoptate în temeiul articolului 14.

Datele cu caracter personal sunt incluse în baza de date europeană numai după adoptarea actelor delegate menționate la articolul 3 alineatul (8) și la articolul 8 alineatul (3).

(2)  
Comisia și autoritățile competente iau toate măsurile necesare pentru a asigura securitatea, confidențialitatea și exactitatea datelor cu caracter personal aflate în baza de date europeană și pentru a asigura faptul că drepturile persoanelor vizate sunt protejate în conformitate cu Directiva 95/46/CE și cu Regulamentul (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European și al Consiliului ( 6 ).
(3)  
Informațiile obținute în temeiul prezentului regulament, inclusiv datele cu caracter personal, sunt utilizate în conformitate cu legislația aplicabilă privind protecția datelor cu caracter personal și nu sunt reținute mai mult timp decât este necesar în scopul prezentului regulament. Este interzisă prelucrarea categoriilor speciale de date menționate la articolul 8 alineatul (1) din Directiva 95/46/CE și la articolul 10 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 45/2001.
(4)  
Comisia pune la dispoziția publicului o informații cuprinzătoare și redactate în termeni clari ușor de înțeles privind baza de date europeană în conformitate cu articolele 10 și 11 din Regulamentul (CE) nr. 45/2001.

Articolul 13b

Protecția datelor

(1)  
Prelucrarea datelor cu caracter personal de către autoritățile competente din statele membre se efectuează în conformitate cu legislația și normele administrative naționale de punere în aplicare a Directivei 95/46/CE și sub supravegherea autorității de supraveghere din statul membru menționată la articolul 28 din respectiva directivă.
(2)  
Fără a se aduce atingere articolului 13 din Directiva 95/46/CE, datele cu caracter personal obținute sau prelucrate în temeiul prezentului regulament sunt utilizate exclusiv în scopul prevenirii deturnării substanțelor clasificate.
(3)  
Prelucrarea datelor cu caracter personal de către Comisie, inclusiv în scopul includerii în baza de date europeană, se efectuează în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 45/2001 și sub supravegherea Autorității Europene pentru Protecția Datelor.
(4)  
Statele membre și Comisia nu prelucrează date cu caracter personal într-un mod care nu este compatibil cu scopurile prevăzute la articolul 13a.

Articolul 14

Acte de punere în aplicare

(1)  

Comisia poate adopta următoarele acte de punere în aplicare:

(a) 

norme privind modul în care se furnizează în format electronic declarațiile clientului la care se face referire la articolul 4, după caz;

(b) 

norme privind modul de furnizare a informațiilor menționate la articolul 8 alineatul (2), inclusiv în format electronic, pentru o bază de date europeană, după caz;

▼C2

(c) 

norme procedurale pentru acordarea licențelor și a înregistrărilor și pentru introducerea operatorilor și a utilizatorilor în baza de date europeană, astfel cum se menționează la articolul 3 alineatele (2), (6) și (7).

▼M2

(2)  
Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 14a alineatul (2).

Articolul 14a

Procedura comitetului

(1)  
Comisia este asistată de Comitetul pentru precursorii de droguri instituit prin articolul 30 din Regulamentul (CE) nr. 111/2005 al Consiliului ( 7 ). Comitetul respectiv este un comitet în sensul Regulamentului (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului ( 8 ).
(2)  
Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 5 din Regulamentul (UE) nr. 182/2011.

Articolul 15

Adaptarea anexelor

Comisia este împuternicită să adopte acte delegate, în conformitate cu articolul 15a, pentru a adapta anexele I, II și III la noile tendințe privind deturnarea precursorilor drogurilor și pentru a transpune orice modificare din tabelele din anexa la Convenția Organizației Națiunilor Unite.

Articolul 15a

Exercitarea delegării de competențe

(1)  
Se conferă Comisiei competența de a adopta acte delegate, sub rezerva condițiilor stabilite la prezentul articol.
(2)  
Competența de a adopta acte delegate menționată, la articolul 3 alineatul (8), articolul 4 alineatul (4), articolul 5 alineatul (7), articolul 7 al doilea paragraf, articolul 8 alineatul (3), articolul 13 alineatul (2) și la articolul 15, se conferă Comisiei pentru o perioadă de cinci ani de la 30 decembrie 2013. Comisia redactează un raport cu privire la delegarea de competență cu cel puțin nouă luni înainte de sfârșitul perioadei de cinci ani. Delegarea de competențe se prelungește tacit pentru perioade de timp identice, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul se opune unei astfel de prelungiri cu cel puțin trei luni înainte de sfârșitul fiecărei perioade.
(3)  
Competența de a adopta acte delegate, menționată la articolul 3 alineatul (8), articolul 4 alineatul (4), articolul 5 alineatul (7), articolul 7 al doilea paragraf, articolul 8 alineatul (3), articolul 13 alineatul (2) și la articolul 15, poate fi revocată în orice moment de către Parlamentul European sau de către Consiliu. O decizie de revocare pune capăt delegării de competențe precizată în decizia respectivă. Decizia intră în vigoare în ziua următoare publicării sale în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau la o dată ulterioară specificată în decizie. Decizia nu aduce atingere valabilității niciunuia dintre actele delegate aflate deja în vigoare.
(4)  
De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică simultan Parlamentului European și Consiliului.
(5)  
Un act delegat adoptat în temeiul articolului 3 alineatul (8), al articolului 4 alineatul (4), al articolului 5 alineatul (7), al articolului 7 al doilea paragraf, al articolului 8 alineatul (3), al articolului 13 alineatul (2) sau al articolului 15 intră în vigoare numai dacă nici Parlamentul European, nici Consiliul nu prezintă obiecții în termen de două luni de la notificarea actului în cauză către Parlamentul European și Consiliu sau dacă, înainte de expirarea acestui termen, atât Parlamentul European, cât și Consiliul au informat Comisia că nu vor formula obiecții. Termenul respectiv se prelungește cu două luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.

Articolul 16

Informații privind măsurile adoptate de statele membre

(1)  
Statele membre informează Comisia cu privire la măsurile pe care le adoptă în temeiul prezentului regulament, în special cu privire la măsurile adoptate în temeiul articolelor 10 și 12. Statele membre comunică, de asemenea, orice modificări ulterioare ale acestor măsuri.
(2)  
Comisia comunică aceste informații celorlalte state membre.
(3)  
Până la 31 decembrie 2019, Comisia prezintă Parlamentului European și Consiliului un raport privind punerea în aplicare și funcționarea prezentului regulament și, în special, în ceea ce privește eventuala necesitate de a întreprinde acțiuni suplimentare pentru supravegherea și controlul tranzacțiilor suspecte cu substanțe neclasificate.

▼B

Articolul 17

Abrogări

(1)  
Directiva 92/109/CEE a Consiliului, directivele 93/46/CEE, 2001/8/CE și 2003/101/CE ale Comisiei și regulamentele (CE) nr. 1485/96 și (CE) nr. 1533/2000 ale Comisiei se abrogă.
(2)  
Trimiterile la directivele sau regulamentele abrogate se interpretează ca trimiteri la prezentul regulament.

▼C1

(3)  
Valabilitatea înregistrărilor realizate, a licențelor acordate și a declarațiilor clienților emise în temeiul directivelor sau al regulamentelor abrogate nu este afectată.

▼B

Articolul 18

Intrarea în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare la 18 august 2005, cu excepția articolelor 9, 14 și 15, care intră în vigoare la data publicării prezentului regulament în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, pentru a permite adoptarea măsurilor prevăzute de articolele menționate anterior. Aceste măsuri intră în vigoare după 18 august 2005.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.
ANEXA I

▼M2

Lista substanțelor clasificate

▼BCATEGORIA 1

Substanța

Denumirea NC

(dacă diferă)

Codul NC (1)

Nr. CAS (2)

1-fenil-2-propanonă

Fenilacetonă

2914 31 00

103-79-7

▼M5

Alfa-fenilacetoacetat de metil (MAPA)

 

2918 30 00

16648-44-5

2-Metil-3-feniloxiran-2-carboxilat de metil

(glicidat de metil BMK)

 

2918 99 90

80532-66-7

Acid 2-metil-3-feniloxiran-2-carboxilic

(acid BMK glicidic)

 

2918 99 90

25547-51-7

▼B

Acid N-acetilantranilic

Acid 2-acetamidobenzoic

2924 23 00

89-52-1

▼M5

Alfa-fenilacetoacetamidă (APAA)

 

2924 29 70

4433-77-6

▼M5

Alfa-feniacetoacetonitril (APAAN)

 

2926 40 00

4468-48-8

▼B

Izosafrol (cis + trans)

 

2932 91 00

120-58-1

3,4-metilendioxifenilpropan-2-onă

1-(1,3-benzodioxol-5-yl)propan-2-onă

2932 92 00

4676-39-5

Piperonal

 

2932 93 00

120-57-0

Safrol

 

2932 94 00

94-59-7

▼M5

Metil 3-(1,3-benzodioxol-5-il)-2-metiloxiran-2-carboxilat (glicidat de metil PMK)

 

2932 99 00

13605-48-6

Acid 3-(1,3-benzodioxol-5-il)-2-metiloxiran-2-carboxilic (acid PMK glicidic)

 

2932 99 00

2167189-50-4

▼M4

4-anilino-N-fenetilpiperidină (ANPP)

 

2933 39 99

21409-26-7

N-fenetil-4-piperidonă (NPP)

 

2933 39 99

39742-60-4

▼B

Efedrină

 

2939 41 00

299-42-3

Pseudoefedrină

 

2939 42 00

90-82-4

Norefedrină

 

►M2  2939 44 00  ◄

14838-15-4

Ergometrină

 

2939 61 00

60-79-7

Ergotamină

 

2939 62 00

113-15-5

Acid lisergic

 

2939 63 00

82-58-6

Formele stereoizomerice ale substanțelor din această categorie, cu excepția cathinei (3), dacă este posibilă existența unor astfel de forme.

Sărurile substanțelor cuprinse în această categorie, în toate cazurile în care existența unor astfel de săruri este posibilă și nu sunt săruri de cathină.

▼M3

(1R,2S)-(-)-clorefedrină

 

►M5  2939 79 90  ◄

110925-64-9

(1S,2R)-(+)-clorefedrină

 

►M5  2939 79 90  ◄

1384199-95-4

(1S,2S)-(+)-clorpseudoefedrină

 

►M5  2939 79 90  ◄

73393-61-0

(1R,2R)-(-)-clorpseudoefedrină

 

►M5  2939 79 90  ◄

771434-80-1

(1)   

JO L 290, 28.10.2002, p. 1.

(2)   

Numărul CAS reprezintă „numărul din Registrul Chemical Abstracts Service”, număr unic de identificare a fiecărei substanțe și a structurii sale. Numărul CAS este propriu fiecărui izomer și fiecărei sări de izomer. Se subînțelege că numerele CAS ale sărurilor substanțelor enumerate anterior vor fi diferite de cele din tabel.

(3)   

Denumită și (+)-norpseudoefedrină, cod NC 2939 43 00 , nr. CAS 492-39-7.

▼M2

CATEGORIA 2SUBCATEGORIA 2A

Substanță

Denumirea NC

(dacă este diferită)

Cod NC (12)

Nr. CAS (13)

▼M5

Fosfor roșu

 

2804 70 00

7723-14-0

▼M2

Anhidridă acetică

 

2915 24 00

108-24-7

Sărurile substanțelor enumerate în această categorie, ori de câte ori există posibilitatea ca acestea să existe.SUBCATEGORIA 2B

Substanță

Denumirea NC

(dacă este diferită)

Cod NC (12)

Nr. CAS (13)

Acid fenilacetic

 

2916 34 00

103-82-2

Acid antranilic

 

►M5   ►C3  2922 43 00  ◄  ◄

118-92-3

Piperidină

 

2933 32 00

110-89-4

Permanganat de potasiu

 

2841 61 00

7722-64-7

Sărurile substanțelor enumerate în această categorie, ori de câte ori există posibilitatea ca acestea să existe.

▼BCATEGORIA 3

Substanța

Denumirea NC

(dacă diferă)

Codul NC (1)

Nr. CAS (2)

Acid clorhidric

Clorură de hidrogen

2806 10 00

7647-01-0

Acid sulfuric

 

►M5  2807 00 00  ◄

7664-93-9

Toluen

 

2902 30 00

108-88-3

Eter etilic

Eter dietilic

2909 11 00

60-29-7

Acetonă

 

2914 11 00

67-64-1

Metiletilcetonă

Butanonă

2914 12 00

78-93-3

Sărurile substanțelor cuprinse în această categorie, în toate cazurile în care existența unor astfel de săruri este posibilă, cu excepția sărurilor acidului clorhidric și ale acidului sulfuric.

(1)   

JO L 290, 28.10.2002, p. 1.

(2)   

Numărul CAS reprezintă „numărul din Registrul Chemical Abstracts Service”, număr unic de identificare a fiecărei substanțe și a structurii sale. Numărul CAS este propriu fiecărui izomer și fiecărei sări de izomer. Se subînțelege că numerele CAS ale sărurilor substanțelor enumerate anterior vor fi diferite de cele din tabel.
ANEXA IISubstanță

Prag

Anhidridă acetică

100 l

Permanganat de potasiu

100 kg

Acid antranilic și sărurile acestuia

1 kg

Acid fenil acetic și sărurile acestuia

1 kg

Piperidină și sărurile acesteia

0,5 kg

▼M5

Fosfor roșu

0,1 kg

▼B
ANEXA III

1.   Model de declarație pentru tranzacții individuale (categoria 1 sau 2)