2004O0018 — RO — 01.01.2015 — 004.001


Acest document reprezintă un instrument de documentare, iar instituţiile nu îşi asumă responsabilitatea pentru conţinutul său.

►B

ORIENTAREA BĂNCII CENTRALE EUROPENE

din 16 septembrie 2004

privind achiziția de bancnote euro

(BCE/2004/18)

(2004/703/CE)

(JO L 320, 21.10.2004, p.21)

abrogat prin:

 

 

Jurnalul Oficial

NR.

Pagina

Data

 

Orientarea (UE) 2015/280 a Băncii Centrale Europene din 13 noiembrie 2014

L 47

29

20.2.2015