2004L0040 — RO — 29.06.2013 — 004.001


Acest document reprezintă un instrument de documentare, iar instituţiile nu îşi asumă responsabilitatea pentru conţinutul său.

►B

DIRECTIVA 2004/40/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI

din 29 aprilie 2004

privind cerințele minime de securitate și sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor la riscuri generate de agenții fizici (câmpuri electromagnetice) [a optsprezecea directivă specială în sensul articolului 16 alineatul (1) din Directiva 89/391/CEE]

(JO L 159, 30.4.2004, p.1)

abrogat prin:

 

 

Jurnalul Oficial

NR.

Pagina

Data

 

Directiva 2013/35/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 iunie 2013

L 179

1

29.6.2013