02003R2003 — RO — 20.06.2021 — 019.001


Acest document are doar scop informativ și nu produce efecte juridice. Instituțiile Uniunii nu își asumă răspunderea pentru conținutul său. Versiunile autentice ale actelor relevante, inclusiv preambulul acestora, sunt cele publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și disponibile pe site-ul EUR-Lex. Aceste texte oficiale pot fi consultate accesând linkurile integrate în prezentul document.

►B

REGULAMENTUL (CE) NR. 2003/2003 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI

din 13 octombrie 2003

privind îngrășămintele

(Text cu relevanță pentru SEE)

(JO L 304 21.11.2003, p. 1)

Astfel cum a fost modificat prin:

 

 

Jurnalul Oficial

  NR.

Pagina

Data

►M1

REGULAMENTUL (CE) NR. 885/2004 AL CONSILIULUI din 26 aprilie 2004

  L 168

1

1.5.2004

►M2

REGULAMENTUL (CE) NR. 2076/2004 AL COMISIEI din 3 decembrie 2004

  L 359

25

4.12.2004

►M3

REGULAMENTUL (CE) NR. 1791/2006 AL CONSILIULUI din 20 noiembrie 2006

  L 363

1

20.12.2006

►M4

REGULAMENTUL (CE) NR. 162/2007 AL COMISIEI din 19 februarie 2007

  L 51

7

20.2.2007

►M5

REGULAMENTUL (CE) NR. 1107/2008 AL COMISIEI din 7 noiembrie 2008

  L 299

13

8.11.2008

►M6

REGULAMENTUL (CE) NR. 219/2009 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 11 martie 2009

  L 87

109

31.3.2009

►M7

REGULAMENTUL (CE) NR. 1020/2009 AL COMISIEI din 28 octombrie 2009

  L 282

7

29.10.2009

►M8

REGULAMENTUL (UE) NR. 137/2011 AL COMISIEI din 16 februarie 2011

  L 43

1

17.2.2011

►M9

REGULAMENTUL (UE) NR. 223/2012 AL COMISIEI din 14 martie 2012

  L 75

12

15.3.2012

►M10

REGULAMENTUL (UE) NR. 463/2013 AL COMISIEI din 17 mai 2013

  L 134

1

18.5.2013

►M11

REGULAMENTUL (UE) NR. 1257/2014 AL COMISIEI din 24 noiembrie 2014

  L 337

53

25.11.2014

►M12

REGULAMENTUL (UE) 2016/1618 AL COMISIEI din 8 septembrie 2016

  L 242

24

9.9.2016

►M13

REGULAMENTUL (UE) 2019/1102 AL COMISIEI din 27 iunie 2019

  L 175

25

28.6.2019

►M14

REGULAMENTUL (UE) 2020/1666 AL COMISIEI din 10 noiembrie 2020

  L 377

3

11.11.2020

►M15

REGULAMENTUL (UE) 2021/862 AL COMISIEI din 28 mai 2021

  L 190

74

31.5.2021
▼B

REGULAMENTUL (CE) NR. 2003/2003 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI

din 13 octombrie 2003

privind îngrășămintele

(Text cu relevanță pentru SEE)TITLUL I

DISPOZIȚII GENERALECAPITOLUL I

Domeniu de aplicare și definiții

Articolul 1

Domeniu de aplicare

Prezentul regulament se aplică produselor care sunt introduse pe piață ca îngrășăminte și sunt marcate cu mențiunea „îngrășământ CE”.

Articolul 2

Definiții

În înțelesul prezentului regulament:

(a) 

„îngrășământ” înseamnă un material a cărui funcție principală este aportul de substanțe nutritive plantelor;

(b) 

„nutrient principal” înseamnă exclusiv azotul, fosforul și potasiul;

(c) 

„nutrient secundar” înseamnă calciu, magneziu, sodiu și sulf;

(d) 

„oligoelemente” înseamnă bor, cobalt, cupru, fier, mangan, molibden și zinc, esențiale pentru creșterea plantelor, dar în cantități reduse față de cantitățile de nutrienți principali și secundari;

(e) 

„îngrășământ anorganic” înseamnă un îngrășământ ai cărui nutrienți declarați se găsesc sub formă de minerale obținute prin extracție sau prin procedee industriale fizice și/sau chimice. Cianamida de calciu, ureea și produsele sale de condensare sau de asociere, precum și îngrășămintele care conțin oligoelemente chelate sau complexate pot fi clasate, prin convenție, în categoria îngrășămintelor anorganice;

(f) 

„oligoelement chelat” înseamnă un oligoelement care este legat de una dintre moleculele organice enumerate la secțiunea E.3.1 din anexa I;

(g) 

„oligoelement complexat” înseamnă un oligoelement care este legat de una dintre moleculele organice enumerate la secțiunea E.3.2 din anexa I;

(h) 

„tip de îngrășământ” înseamnă îngrășăminte care au o denumire de tip comună, prevăzută la anexa I;

(i) 

„îngrășământ simplu” înseamnă un îngrășământ azotat, fosfatat sau potasic care conține, într-o proporție care trebuie declarată, doar unul dintre nutrienții principali;

(j) 

„îngrășământ compus” înseamnă un îngrășământ care conține, într-o proporție care trebuie declarată, cel puțin doi nutrienți principali și care a fost obținut printr-o reacție chimică sau prin amestec sau combinația acestora;

(k) 

„îngrășământ complex” înseamnă un îngrășământ compus, obținut printr-o reacție chimică, prin soluție sau, în stare solidă, prin granulare, care conține, într-o proporție care trebuie declarată, cel puțin doi nutrienți principali. În stare solidă, fiecare granulă conține toți nutrienții în compoziția declarată;

(l) 

„îngrășământ de amestec” înseamnă un îngrășământ obținut prin amestecarea uscată a diferitelor îngrășăminte, fără nici o reacție chimică;

(m) 

„îngrășământ foliar” înseamnă un îngrășământ destinat aplicării pe frunzișul plantelor în vederea absorbției foliare a nutrienților;

(n) 

„îngrășământ lichid” înseamnă un îngrășământ în suspensie sau în soluție;

(o) 

„îngrășământ în soluție” înseamnă un îngrășământ lichid care nu conține particule solide;

(p) 

„îngrășământ în suspensie” înseamnă îngrășământ bifazic în care particulele solide sunt menținute în suspensie în faza lichidă;

(q) 

„declarație” înseamnă menționarea cantității de nutrienți, inclusiv a formei și a solubilității lor, garantate cu toleranțele prevăzute;

(r) 

„conținut declarat” înseamnă conținutul menționat pentru un element sau un oxid al acestuia, pe eticheta unui îngrășământ CE sau pe documentul de însoțire, în temeiul legislației comunitare;

(s) 

„toleranță” înseamnă abaterea autorizată a valorii măsurate față de valoarea declarată a conținutului de nutrienți;

(t) 

„standard european” înseamnă un standard CEN (Comitetul European pentru Standardizare) care a fost recunoscut oficial de către Comunitate și al cărui număr de referință a fost publicat în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene;

(u) 

„ambalaj” înseamnă un recipient care poate fi sigilat, utilizat pentru conservarea, protejarea, manipularea și distribuirea îngrășămintelor, cu o capacitate maximă de 1 000  kg;

(v) 

„îngrășământ vrac” înseamnă un îngrășământ care nu este ambalat conform prevederilor prezentului regulament;

(w) 

„introducere pe piață” înseamnă furnizarea, cu titlu oneros sau gratuit, a unui îngrășământ sau depozitarea în vederea furnizării. Importul unui îngrășământ pe teritoriul vamal al Comunității Europene este considerat o formă de introducere pe piață;

(x) 

„fabricant” înseamnă persoana fizică sau juridică care răspunde pentru introducerea pe piață a unui îngrășământ; sunt considerați fabricanți în special producătorii, importatorii, ambalatorii care operează pe cont propriu sau orice persoană care schimbă caracteristicile unui îngrășământ. Cu toate acestea, un distribuitor care nu schimbă caracteristicile îngrășământului nu este considerat fabricant.CAPITOLUL II

Introducere pe piață

Articolul 3

Îngrășământ CE

Orice îngrășământ care aparține unuia dintre tipurile de îngrășăminte menționate în anexa I și care îndeplinește condițiile prevăzute de prezentul regulament poate avea mențiunea „îngrășământ CE”.

Mențiunea „îngrășământ CE” nu poate fi utilizată pentru un îngrășământ care nu este conform cu prezentul regulament.

Articolul 4

Stabilirea în Comunitate

Fabricantul este stabilit în Comunitate și este responsabil de conformitatea „îngrășământului CE” cu dispozițiile prezentului regulament.

Articolul 5

Libera circulație

(1)  
Fără a aduce atingere articolului 15 și altor reglementări comunitare, statele membre nu pot să interzică, să limiteze sau să obstrucționeze, din motive legate de compoziția, identificarea, etichetarea sau ambalarea sau de alte dispoziții din prezentul regulament, introducerea pe piață a îngrășămintelor marcate „îngrășământ CE” care sunt conforme cu dispozițiile prezentului regulament.
(2)  
Îngrășămintele marcate „îngrășământ CE” în conformitate cu prezentul regulament circulă liber în Comunitate.

Articolul 6

Mențiuni obligatorii

(1)  

Pentru a se conforma cerințelor din articolul 9, statele membre pot să impună ca menționarea conținutului de azot, fosfor și potasiu din îngrășămintele introduse pe piețele lor să se facă după cum urmează:

(a) 

azot, numai în forma elementară (N) și/sau

(b) 

fosfor și potasiu, numai în forma elementară (P, K) sau

(c) 

fosfor și potasiu, numai ca oxizi (P2O5, K2O) sau

(d) 

simultan fosfor și potasiu, atât în formă elementară, cât și ca oxizi.

În cazul în care se optează să se menționeze conținutul de fosfor și de potasiu sub formă de elemente, toate mențiunile din anexe la forma de oxizi se interpretează ca fiind în forma elementară, iar valorile numerice se convertesc cu ajutorul următorilor factori:

(a) 

fosfor (P) = anhidridă fosforică (P2O5) × 0,436;

(b) 

potasiu (K) = oxid de potasiu (K2O) × 0,830.

(2)  

Statele membre pot impune ca menționarea conținutului de calciu, magneziu, sodiu și sulf din îngrășămintele cu nutrienți secundari și, în cazul în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute la articolul 17, din îngrășămintele cu nutrienți principali introduse pe piețele lor, să fie exprimate astfel:

(a) 

sub formă de oxid (CaO, MgO, Na2O, SO3) sau

(b) 

în formă elementară (Ca, Mg, Na, S) sau

(c) 

în ambele forme.

Pentru transformarea conținutului de oxid de calciu, oxid de magneziu, oxid de sodiu și anhidridă sulfurică în conținut de calciu, magneziu, sodiu și sulf, se utilizează următorii factori:

(a) 

calciu (Ca) = oxid de calciu (CaO) × 0,715;

(b) 

magneziu (Mg) = oxid de magneziu (MgO) × 0,603;

(c) 

sodiu (Na) = oxid de sodiu (Na2O) × 0,742;

(d) 

sulf (S) = anhidridă sulfurică (SO3) × 0,400.

Valoarea reținută pentru declarație este valoarea rotunjită la zecimala cea mai apropiată atât în cazul în care conținutul se exprimă sub formă de oxizi, cât și în cazul în care se exprimă în forma elementară.

(3)  
Statele membre nu pot împiedica introducerea pe piață a unui „îngrășământ CE” etichetat în cele două forme menționate la alineatele (1) și (2).
(4)  

Conținutul de unul sau mai multe dintre oligoelementele bor, cobalt, cupru, fier, mangan, molibden sau zinc al îngrășămintelor CE din tipurile de îngrășăminte enumerate în secțiunile A, B, C și D din anexa I se declară în cazul în care sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:

(a) 

oligoelementele se adaugă și se prezintă în cantități cel puțin egale cu cele specificate în secțiunile E.2.2 și E.2.3 din anexa I;

(b) 

„îngrășământul CE” îndeplinește în continuare cerințele din secțiunile A, B, C și D din anexa I.

(5)  
În cazul în care oligoelementele reprezintă componente obișnuite ale materiilor prime utilizate pentru aportul de nutrienți principali (N, P, K) și secundari (Ca, Mg, Na, S), ele pot fi declarate, cu condiția să fie prezente în cantități cel puțin egale cu cele specificate în secțiunile E.2.2 și E.2.3 din anexa I.
(6)  

Conținutul de oligoelemente se declară după cum urmează:

(a) 

pentru îngrășămintele din tipurile de îngrășăminte enumerate în secțiunea E.1 din anexa I, în conformitate cu cerințele menționate la coloana 6 din secțiunea în cauză;

(b) 

pentru amestecurile de îngrășăminte menționate la litera (a) care conțin cel puțin două oligoelemente diferite și corespund cerințelor din secțiunea E.2.1 din anexa I, precum și pentru îngrășămintele din tipurile de îngrășăminte enumerate în secțiunile A, B, C și D din anexa I, se indică:

(i) 

conținutul total exprimat procentual din masa îngrășământului;

(ii) 

conținutul solubil în apă, exprimat procentual din masa îngrășământului, în cazul în care conținutul solubil este cel puțin egal cu jumătate din conținutul total.

În cazul în care un oligoelement este integral solubil în apă, se declară exclusiv conținutul solubil în apă.

În cazul în care un oligoelement este legat chimic de o moleculă organică, conținutul de acest oligoelement al îngrășământului se declară imediat după conținutul solubil în apă, procentual din masa produsului, urmat de expresia „chelat cu” sau „complexat cu” și denumirea moleculei organice prezentată în secțiunea E.3 din anexa I. Denumirea moleculei organice poate fi înlocuită cu abrevierea sa.

Articolul 7

Identificare

(1)  
Fabricantul furnizează îngrășămintele CE însoțite de mențiunile de identificare enumerate la articolul 9.
(2)  
În cazul în care îngrășămintele sunt ambalate, mențiunile de identificare în cauză apar pe ambalaje sau pe etichetele lipite pe ambalaje. În cazul în care îngrășămintele sunt în vrac, mențiunile în cauză apar pe documentele de însoțire.

Articolul 8

Trasabilitate

Fără a aduce atingere articolului 26 alineatul (3), fabricantul păstrează dosarele privind originea îngrășămintelor CE pentru a asigura trasabilitatea acestora. Dosarele în cauză se pun la dispoziția statelor membre în vederea inspectării, pe întreaga durată de introducere de piață a îngrășământului și pentru o perioadă suplimentară de doi ani de la încheierea perioadei de furnizare.

Articolul 9

Mențiuni

(1)  

Fără a aduce atingere altor reglementări comunitare, ambalajele, etichetele și documentele de însoțire prevăzute la articolul 7 se marchează cu următoarele mențiuni:

(a) 

identificarea obligatorie:

— 
mențiunea „ÎNGRĂȘĂMÂNT CE”, cu litere majuscule;
— 
dacă există, denumirea tipului de îngrășământ, în conformitate cu anexa I;
— 
pentru îngrășămintele de amestec, mențiunea „de amestec” după denumirea tipului de îngrășământ;
— 
mențiunile suplimentare prevăzute la articolul 19, 21 sau 23;
— 
nutrienții sunt indicați atât prin denumirea lor literală, cât și prin simbolul lor chimic, precum azot (N), fosfor (P), anhidridă fosforică (P2O5), potasiu (K), oxid de potasiu (K2O), calciu (Ca), oxid de calciu (CaO), magneziu (Mg), oxid de magneziu (MgO), sodiu (Na), oxid de sodiu (Na2O), sulf (S), anhidridă sulfurică (SO3), bor (B), cupru (Cu), cobalt (Co), fier (Fe), mangan (Mn), molibden (Mo), zinc (Z);
— 
în cazul în care îngrășământul conține oligoelemente care sunt, integral sau parțial, legate chimic de o moleculă organică, denumirea oligoelementului este urmată de unul dintre următoarele calificative:
(i) 

„chelat cu…” (denumirea sau abrevierea agentului de chelare, conform secțiunii E.3.1 din anexa I);

(ii) 

„complexat cu…” (denumirea agentului de complexare conform secțiunii E.3.2 din anexa I);

— 
oligoelementele prezente în îngrășământ, enumerate în ordinea alfabetică a simbolurilor lor chimice: B, Co, Cu, Fe, Mn, Mo, Zn;
— 
instrucțiunile specifice de utilizare pentru produsele enumerate în secțiunile E.1 și E.2 din anexa I;
— 
cantitățile de îngrășăminte lichide, exprimate în masă. Indicarea cantităților de îngrășăminte lichide în volum sau în masă pe volum (kilograme pe hectolitru sau grame pe litru) este facultativă;
— 
masa netă sau brută și, facultativ, volumul pentru îngrășămintele lichide. În cazul în care se indică masa brută, se menționează alături și tara, în masă;
— 
denumirea sau denumirea socială și adresa fabricantului;
(b) 

identificarea facultativă:

— 
mențiunile enumerate la anexa I;
— 
instrucțiunile de depozitare și manipulare și, pentru îngrășămintele care nu sunt enumerate la anexa I secțiunile E.1 și E.2, instrucțiuni specifice de utilizare a îngrășământului;
— 
indicații privind dozele și condițiile de utilizare adecvate pentru condițiile de sol și de cultură în care se utilizează îngrășământul;
— 
marca fabricantului și denumirea comercială a produsului.

Mențiunile de identificare prevăzute la litera (b) nu trebuie să contravină celor prevăzute la litera (a) și trebuie să fie separate clar de cele din urmă.

(2)  
Toate mențiunile prevăzute la alineatul (1) trebuie să fie clar separate de alte informații care apar pe ambalaje, etichete și documentele de însoțire.
(3)  
Îngrășămintele lichide nu pot fi introduse pe piață decât dacă fabricantul oferă instrucțiuni suplimentare corespunzătoare, în special cu privire la temperatura de depozitare și prevenirea accidentelor în cursul depozitării.
(4)  
Normele de aplicare a prezentului articol se adoptă în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 32 alineatul (2).

Articolul 10

Etichetare

(1)  
Etichetele sau indicațiile imprimate pe ambalaj care conțin mențiunile prevăzute la articolul 9 se plasează într-un loc ușor vizibil. Etichetele se fixează pe ambalaj sau pe sistemul său de închidere. În cazul în care sistemul de închidere constă într-un sigiliu, acesta trebuie marcat cu denumirea sau marca ambalatorului.
(2)  
Mențiunile prevăzute la alineatul (1) trebuie să fie și să rămână indelebile și ușor lizibile.
(3)  
În cazul îngrășămintelor în vrac menționate la articolul 7 alineatul (2) teza a doua, un exemplar din documentele de însoțire care conțin mențiunile de identificare trebuie să însoțească mărfurile și să fie disponibil organismelor de control.

Articolul 11

Limbi

Eticheta, mențiunile înscrise pe ambalaj sau în documentele de însoțire trebuie să fie redactate cel puțin în limba sau limbile naționale ale statului membru pe teritoriul căruia se comercializează îngrășământul CE.

Articolul 12

Ambalaj

În cazul îngrășămintelor CE ambalate, ambalajul trebuie închis astfel încât sau cu un astfel de dispozitiv încât, la deschiderea ambalajului, dispozitivul de închidere, sigiliul sau ambalajul însuși să fie deteriorat iremediabil. Este permisă utilizarea sacilor cu valvă.

Articolul 13

Toleranțe

(1)  
Conținutul de nutrienți al îngrășămintelor CE trebuie să se încadreze în toleranțele prevăzute la anexa II. Toleranțele în cauză sunt prevăzute pentru a ține seama de variațiile de fabricație, la prelevarea probelor și analize.
(2)  
Fabricantul nu trebuie să profite sistematic de toleranțele definite la anexa II.
(3)  
Nu este permisă nici o toleranță față de conținuturile minime și maxime menționate la anexa I.

Articolul 14

Cerințe privind îngrășămintele

Un tip de îngrășăminte este inclus în anexa I exclusiv în cazul în care:

(a) 

asigură în mod eficient un aport de nutrienți;

(b) 

există modalități adecvate de prelevare de probe, metode de analiză și, dacă este necesar, de testare;

(c) 

în condiții normale de utilizare, nu are efecte negative asupra sănătății oamenilor sau a plantelor, asupra sănătății animale sau asupra mediului.

Articolul 15

Clauză de salvgardare

(1)  
În cazul în care un stat membru are motive justificate să considere că un anumit îngrășământ CE, chiar dacă este conform cu dispozițiile prezentului regulament, prezintă riscuri pentru siguranța și sănătatea oamenilor, sănătatea animală sau sănătatea plantelor sau pentru mediu, el poate interzice temporar sau poate impune condiții speciale pentru introducerea pe piață a îngrășământului în cauză pe teritoriul său. Statul membru în cauză informează de îndată celelalte state membre și Comisia cu privire la acest lucru, motivându-și decizia.
(2)  
Comisia ia o decizie în această privință, în termen de 90 de zile de la primirea informațiilor, conform procedurii prevăzute la articolul 32 alineatul (2).
(3)  
Dispozițiile din prezentul regulament nu împiedică adoptarea de către Comisie sau de către un stat membru a unor măsuri, justificate din motive de siguranță publică, pentru a interzice, restricționa sau împiedica introducerea pe piață a îngrășămintelor CE.TITLUL II

DISPOZIȚII APLICABILE ANUMITOR TIPURI DE ÎNGRĂȘĂMINTECAPITOLUL I

Îngrășăminte anorganice cu nutrienți principali

Articolul 16

Domeniu de aplicare

Prezentul capitol se aplică pentru îngrășămintele anorganice solide sau lichide, simple sau compuse, cu nutrienți principali, inclusiv celor care conțin nutrienți secundari și/sau oligoelemente, cu un conținut minim de nutrienți stabilit de secțiunile A, B, C, E.2.2 sau E.2.3 din anexa I.

Articolul 17

Declararea nutrienților secundari din îngrășămintele care conțin nutrienți principali

Se poate declara conținutul de calciu, magneziu, sodiu și sulf, ca nutrienți secundari, din îngrășămintele CE din tipurile de îngrășăminte enumerate la secțiunile A, B și C din anexa I, cu condiția ca elementele în cauză să fie prezente cel puțin în cantitățile minime de mai jos:

(a) 

2 % oxid de calciu (CaO), adică 1,4 % Ca;

(b) 

2 % oxid de magneziu (MgO), adică 1,2 % Mg;

(c) 

3 % oxid de sodiu (Na2O), adică 2,2 % Na;

(d) 

5 % anhidridă sulfurică (SO3), adică 2 % S.

În acest caz, denumirea tipului de îngrășământ se completează cu mențiunile suplimentare prevăzute la articolul 19 alineatul (2) punctul (ii).

Articolul 18

Calciu, magneziu, sodiu și sulf

(1)  

Conținutul de magneziu, sodiu și sulf al îngrășămintelor enumerate la secțiunile A, B și C din anexa I se declară într-una dintre următoarele modalități:

(a) 

conținutul total exprimat în procente din masa îngrășământului;

(b) 

conținutul total și conținutul solubil în apă, exprimate în procente din masa îngrășământului, în cazul în care conținutul solubil în apă este cel puțin egal cu un sfert din conținutul total;

(c) 

în cazul în care un element este complet solubil în apă, se declară exclusiv conținutul solubil în apă, în procente de masă.

(2)  
Cu excepția cazurilor pentru care anexa I conține dispoziții contrare, conținutul de calciu se declară exclusiv în cazul în care este solubil în apă; se exprimă în procente din masa îngrășământului.

Articolul 19

Identificare

(1)  
În plus față de mențiunile obligatorii de identificare prevăzute la articolul 9 alineatul (1) litera (a), se indică mențiunile prevăzute la alineatele (2), (3), (4), (5) și (6) din prezentul articol.
(2)  

Pentru îngrășămintele compuse, după denumirea tipului de îngrășământ se adaugă următoarele mențiuni:

(i) 

simbolurile chimice ale nutrienților secundari declarați, între paranteze, după simbolurile nutrienților principali;

(ii) 

cifrele indicând conținutul de nutrienți principali. Conținutul de nutrienți secundari declarați se menționează, între paranteze, după conținutul de nutrienți principali.

(3)  
Denumirea tipului de îngrășământ este urmată doar de cifrele ce arată conținutul de nutrienți principali și secundari.
(4)  
În cazul în care se declară oligoelemente, se include mențiunea „conține oligoelemente” sau mențiunea „conține” urmată de denumirea sau denumirile oligoelementelor prezente și de simbolurile lor chimice.
(5)  
Conținutul declarat de nutrienți principali și secundari se menționează, în procente de masă, ca număr întreg sau, dacă este cazul, atunci când există o metodă adecvată de analiză, cu o zecimală.

Pentru îngrășămintele care conțin mai mulți nutrienți declarați, nutrienții principali se menționează în următoarea ordine: N, P2O5 și/sau P, K2O și/sau K, iar nutrienții secundari în următoarea ordine: CaO și/sau Ca, MgO și/sau Mg, Na2O și/sau Na, SO3 și/sau S.

Pentru conținutul declarat de oligoelemente se specifică denumirea și simbolul chimic ale fiecărui oligoelement, cu precizarea procentului de masă conform secțiunilor E.2.2 și E.2.3 din anexa I, precum și solubilitățile.

(6)  
Formele și solubilitățile nutrienților se exprimă, de asemenea, în procent din masa îngrășământului, cu excepția cazului în care anexa I specifică explicit o altă modalitate de menționare.

Numerele se dau cu o zecimală, cu excepția cazului oligoelementelor, pentru care numărul de zecimale este prevăzut în secțiunile E.2.2 și E.2.3 din anexa I.CAPITOLUL II

Îngrășăminte anorganice cu nutrienți secundari

Articolul 20

Domeniu de aplicare

Prezentul capitol se aplică pentru îngrășămintele anorganice solide sau lichide cu nutrienți secundari, inclusiv celor care conțin oligoelemente, având un conținut minim de nutrienți secundari corespunzător valorilor prevăzute la secțiunile D, E.2.2 și E.2.3 din anexa I.

Articolul 21

Identificare

(1)  
În afara mențiunilor obligatorii de identificare prevăzute la articolul 9 alineatul (1) litera (a), se indică mențiunile prevăzute la alineatele (2), (3), (4) și (5) din prezentul articol.
(2)  
În cazul în care se declară oligoelemente, se include mențiunea „conține oligoelemente” sau mențiunea „conține” urmată de denumirea sau denumirile oligoelementelor prezente și de simbolurile lor chimice.
(3)  
Conținutul declarat de nutrienți secundari se indică, în procente de masă, ca număr întreg sau, dacă este cazul, atunci când există o metodă adecvată de analiză, cu o zecimală.

În cazul în care există mai mulți nutrienți secundari, aceștia se indică în următoarea ordine:

CaO și/sau Ca, MgO și/sau Mg, Na2O și/sau Na, SO3 și/sau S.

Pentru conținutul declarat de oligoelemente, se specifică denumirea și simbolul chimic ale fiecărui oligoelement, precizând procentul de masă conform secțiunilor E.2.2 și E.2.3 din anexa I, precum și solubilitățile.

(4)  
Formele și solubilitățile nutrienților se exprimă, de asemenea, în procent din masa îngrășământului, cu excepția cazului în care anexa I specifică explicit o altă modalitate de indicare.

Numerele se dau cu o zecimală, cu excepția cazului oligoelementelor, pentru care numărul de zecimale este prevăzut la secțiunile E.2.2 și E.2.3 din anexa I.

(5)  
Cu excepția cazurilor pentru care anexa I conține dispoziții contrare, conținutul de calciu se declară numai dacă este solubil în apă; se exprimă în procente din masa îngrășământului.CAPITOLUL III

Îngrășăminte anorganice cu oligoelemente

Articolul 22

Domeniu de aplicare

Prezentul capitol se aplică îngrășămintelor anorganice solide sau lichide cu oligoelemente, cu un conținut minim de nutrienți, corespunzător valorilor prevăzute la secțiunile E.1 și E.2.1 din anexa I.

Articolul 23

Identificare

(1)  
În plus față de mențiunile obligatorii de identificare prevăzute la articolul 9 alineatul (1) litera (a), se indică mențiunile prevăzute la alineatele (2), (3), (4) și (5) din prezentul articol.
(2)  
În cazul în care îngrășământul conține mai multe oligoelemente, se indică denumirea „amestec de oligoelemente”, urmată de denumirea și simbolul chimic al oligoelementelor prezente.
(3)  
Pentru îngrășămintele care conțin un singur oligoelement (secțiunea E.1 din anexa I), conținutul declarat de oligoelemente se indică, în procent de masă, ca număr întreg sau, dacă este cazul, cu o zecimală.
(4)  
Formele și solubilitățile oligoelementelor se exprimă ca procente din masa îngrășământului, cu excepția cazului în care anexa I specifică explicit o altă modalitate de indicare.

Pentru oligoelemente, numărul de zecimale este prevăzut la anexa E.2.1 din anexa I.

(5)  

În ceea ce privește produsele menționate la secțiunile E.1 și E.2.1 din anexa I, pe etichetă și pe documentele de însoțire se indică următoarea mențiune, sub declarațiile obligatorii sau facultative:

„A se utiliza exclusiv în caz de necesitate recunoscută. A nu se depăși dozele adecvate.”

Articolul 24

Ambalaj

Îngrășămintele CE care intră sub incidența prezentului capitol se ambalează.CAPITOLUL IV

Îngrășăminte pe bază de azotat de amoniu cu un conținut ridicat de azot

Articolul 25

Domeniu de aplicare

În sensul prezentului capitol, îngrășămintele pe bază de azotat de amoniu cu un conținut ridicat de azot, simple sau compuse, sunt produse pe bază de azotat de amoniu fabricate pentru a fi utilizate ca îngrășăminte care conțin peste 28 % din greutate azot provenind din azotat de amoniu.

Acest tip de îngrășăminte poate conține substanțe anorganice sau inerte.

Substanțele care sunt utilizate la fabricarea acestui tip de îngrășăminte nu trebuie să îi amplifice sensibilitatea termică sau rezistența la detonare.

Articolul 26

Măsuri și controale de siguranță

(1)  
Fabricantul se asigură că îngrășămintele simple pe bază de azotat de amoniu cu un conținut ridicat de azot sunt conforme cu dispozițiile prevăzute la secțiunea 1 din anexa III.
(2)  
În cursul controalelor oficiale privind îngrășămintele simple pe bază de azotat de amoniu cu un conținut ridicat de azot prevăzute de prezentul capitol, metodele de control, de analiză și de testare se aplică în conformitate cu dispozițiile prevăzute la secțiunea 3 din anexa III.
(3)  
Pentru a se asigura trasabilitatea îngrășămintelor CE pe bază de azotat de amoniu cu un conținut ridicat de azot introduse pe piață, fabricantul păstrează dosarele privind denumirea și adresa locațiilor în care au fost produse îngrășământul în cauză și principalele sale componente, precum și denumirea și adresa operatorilor locațiilor respective. Dosarele respective sunt la dispoziția statelor membre pentru inspecție, pe întreaga durată de introducere pe piață a îngrășământului și pentru o perioadă suplimentară de doi ani de la data la care s-a încheiat furnizarea.

Articolul 27

Test de rezistență la detonare

Fără a aduce atingere măsurilor prevăzute la articolul 26, fabricantul se asigură că toate tipurile de îngrășăminte CE pe bază de azotat de amoniu cu un conținut ridicat de azot introduse pe piață sunt supuse cu succes testului de rezistență la detonare descris în secțiunile 2, 3 (metoda 1, punctul 3) și 4 din anexa III la prezentul regulament. Testul respectiv trebuie efectuat de unul dintre laboratoarele autorizate menționate la articolul 30 alineatul (1) sau la articolul 33 alineatul (1). Fabricantul prezintă rezultatele testului autorității competente din statul membru în cauză cu cel puțin cinci zile înainte de introducerea pe piață a îngrășământului sau cu cel puțin cinci zile înainte de sosirea îngrășământului la frontiera Comunității Europene pentru importuri. Fabricantul continuă să garanteze că toate livrările din îngrășământul introdus pe piață pot trece cu succes testul menționat.

Articolul 28

Ambalaj

Îngrășămintele pe bază de azotat de amoniu cu un conținut ridicat de azot se pun la dispoziția utilizatorului final numai ambalate.TITLUL III

EVALUAREA CONFORMITĂȚII ÎNGRĂȘĂMINTELOR

Articolul 29

Măsuri de control

(1)  
Statele membre pot supune îngrășămintele marcate „îngrășământ CE” unor controale oficiale, în vederea verificării conformității lor cu prezentul regulament.

Statele membre pot să impună taxe care să nu fie mai mari decât costurile testelor necesare în cadrul măsurilor de control, fără ca acest lucru să oblige fabricanții să repete testele ori să plătească pentru repetarea testelor, atunci când primul test s-a efectuat de către un laborator care îndeplinește condițiile prevăzute la articolul 30, iar testul a stabilit conformitatea îngrășămintelor respective.

(2)  
Statele membre se asigură că, la controalele oficiale privind îngrășămintele CE care fac parte din tipurile de îngrășăminte enumerate la anexa I, prelevarea de probe și analizele se efectuează în conformitate cu metodele descrise la anexele III și IV.
(3)  
Respectarea dispozițiilor din prezentul regulament în ceea ce privește conformitatea cu tipurile de îngrășăminte, precum și respectarea conținutului declarat de nutrienți și/sau cu ocazia controalelor oficiale se pot stabili numai prin utilizarea modalităților de prelevare de probe și de analiză stabilite în conformitate cu anexele III și IV și pe baza toleranțelor menționate la anexa II.

▼M6

(4)  
Comisia adaptează și modernizează metodele de măsurare, de prelevare de probe și de analiză și utilizează, ori de câte ori este posibil, standarde europene. Măsurile respective, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentului regulament, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 32 alineatul (3). Aceeași procedură se aplică și la adoptarea normelor de punere în aplicare necesare pentru a specifica măsurile de control prevăzute la prezentul articol și la articolele 8, 26 și 27. Astfel de norme se referă în special la frecvența cu care trebuie repetate testele, precum și la măsurile destinate să garanteze faptul că îngrășământul introdus pe piață este identic cu îngrășământul testat.

▼B

Articolul 30

Laboratoare

(1)  
Comisiei i se notifică de către statele membre lista laboratoarelor autorizate de pe teritoriul lor care au competența de a furniza serviciile necesare pentru verificarea conformității îngrășămintelor CE cu prevederile din prezentul regulament. Laboratoarele în cauză trebuie să respecte standardele menționate la secțiunea B din anexa V. Notificarea se face până la 11 iunie 2004 și la fiecare modificare ulterioară.
(2)  
Comisia publică lista laboratoarelor autorizate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.
(3)  
În cazul în care un stat membru are motive întemeiate să considere că un laborator autorizat nu respectă standardele menționate la alineatul (1), statul membru în cauză ridică această problemă în cadrul comitetului prevăzut la articolul 32. În cazul în care comitetul este de acord că laboratorul în cauză nu respectă standardele, Comisia retrage numele acestuia de pe lista menționată la alineatul (2).
(4)  
Comisia adoptă o decizie în această privință în termen de 90 de zile de la data primirii informațiilor în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 32 alineatul (2).
(5)  
Comisia publică lista modificată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.TITLUL IV

DISPOZIȚII FINALECAPITOLUL I

Adaptarea anexelor

Articolul 31

Noi îngrășăminte CE

▼M6

(1)  
Comisia adaptează anexa I pentru a include noi tipuri de îngrășăminte.

▼B

(2)  
Un fabricant sau un reprezentant al acestuia care dorește să propună un nou tip de îngrășământ pentru includerea în anexa I și care trebuie să constituie în acest sens un dosar tehnic va face aceasta pe baza documentelor tehnice prevăzute la secțiunea A din anexa V.

▼M6

(3)  
Comisia adaptează anexele pentru a ține seama de progresul tehnic.

▼M6

(4)  
Măsurile menționate la alineatele (1) și (3), destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentului regulament, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 32 alineatul (3).

▼M6

Articolul 32

Procedura comitetului

(1)  
Comisia este asistată de un comitet.
(2)  

Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolele 5 și 7 din Decizia 1999/468/CE, având în vedere dispozițiile articolului 8 din respectiva decizie.

Termenul prevăzut la articolul 5 alineatul (6) din Decizia 1999/468/CE se stabilește la trei luni.

(3)  
Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 5a alineatele (1)-(4) și articolul 7 din Decizia 1999/468/CE, având în vedere dispozițiile articolului 8 din respectiva decizie.

▼BCAPITOLUL II

Dispoziții tranzitorii

Articolul 33

Laboratoare competente

(1)  
Fără a aduce atingere dispozițiilor din articolul 30 alineatul (1), statele membre pot să aplice în continuare, pentru o perioadă tranzitorie care se încheie la 11 decembrie 2007, dispoziții de drept intern pentru a autoriza laboratoarele care au competența de a furniza serviciile necesare pentru verificarea conformității îngrășămintelor CE cu dispozițiile prezentului regulament.
(2)  
Comisiei i se notifică de către statele membre lista laboratoarelor în cauză, cu precizări privind sistemul lor de autorizare. Notificarea se face până la 11 iunie 2004 și la fiecare modificare ulterioară.

Articolul 34

Ambalaj și etichetare

Sub rezerva dispozițiilor din articolul 35 alineatul (1), mențiunile, ambalajele și documentele de însoțire ale îngrășămintelor CE care intră sub incidența directivelor anterioare pot fi utilizate în continuare până la 11 iunie 2005.CAPITOLUL III

Dispoziții finale

Articolul 35

Directive abrogate

(1)  
Directivele 76/116/CEE, 77/535/CEE, 80/876/CEE și 87/94/CEE se abrogă.
(2)  
Trimiterile la directivele abrogate se înțeleg ca trimiteri la prezentul regulament. În special, derogările prevăzute la articolul 7 din Directiva 76/116/CEE acordate de către Comisie în temeiul articolului 95 alineatul (6) din tratat se înțeleg ca derogări de la articolul 5 din prezentul regulament și continuă să producă efecte fără a aduce atingere intrării în vigoare a prezentului regulament. Până la adoptarea sancțiunilor prevăzute la articolul 36, statele membre aplică în continuare sancțiunile prevăzute pentru încălcarea dispozițiilor de drept intern de punere în aplicare a directivelor enumerate la alineatul (1).

Articolul 36

Sancțiuni

Statele membre stabilesc regimul de sancțiuni aplicabil pentru nerespectarea dispozițiilor din prezentul regulament și iau toate măsurile necesare pentru a asigura punerea sa în aplicare. Sancțiunile prevăzute trebuie să fie efective, proporționale și disuasive.

Articolul 37

Dispoziții interne

Comisiei i se notifică până la 11 iunie 2005 de către statele membre toate dispozițiile de drept intern adoptate în temeiul articolului 6 alineatele (1) și (2), al articolului 29 alineatul (1) și al articolului 36 din prezentul regulament și i se notifică de îndată orice modificare ulterioară a dispozițiilor în cauză.

Articolul 38

Intrare în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, cu excepția articolului 8 și a articolului 26 alineatul (3), care intră în vigoare la 11 iunie 2005.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.
CUPRINS

ANEXA I – Lista tipurilor de îngrășăminte CE

A.

Îngrășăminte anorganice simple cu nutrienți principali

A.1.

Îngrășăminte cu azot

A.2.

Îngrășăminte fosfatate

A.3.

Îngrășăminte cu potasiu

B.

Îngrășăminte anorganice complexe cu nutrienți principali

B.1.

Îngrășăminte NPK

B.2.

Îngrășăminte NP

B.3.

Îngrășăminte NK

B.4.

Îngrășăminte PK

C.

Îngrășăminte anorganice lichide

C.1.

Îngrășăminte lichide simple

C.2.

Îngrășăminte lichide complexe

D.

Îngrășăminte anorganice cu nutrienți secundari

E.

Îngrășăminte anorganice cu oligoelemente

E.1.

Îngrășăminte cu un singur oligoelement declarat

E.1.1.

Bor

E.1.2.

Cobalt

E.1.3.

Cupru

E.1.4.

Fier

E.1.5.

Mangan

E.1.6.

Molibden

E.1.7.

Zinc

E.2.

Concentrații minime de oligoelemente, în procent de masă de îngrășământ

E.3.

Lista substanțelor organice autorizate pentru chelarea și complexarea oligoelementelor

F.

Inhibitori de nitrificare și de urează

G.

Amendamente minerale bazice

ANEXA II – Toleranțe

1.

Îngrășăminte anorganice simple cu nutrienți principali – valori absolute în procent de masă exprimate ca N, P2O5, K2O, MgO, Cl

2.

Îngrășăminte anorganice complexe cu nutrienți principali

3.

Nutrienți secundari din îngrășăminte

4.

Oligoelemente din îngrășăminte

5.

Amendamente minerale bazice

ANEXA III – Dispoziții tehnice privind îngrășămintele pe bază de azotat de amoniu cu conținut ridicat de azot

1.

Caracteristici și limite ale îngrășămintelor simple pe bază de azotat de amoniu cu conținut ridicat de azot

2.

Descrierea testului de rezistență la detonare privind îngrășămintele pe bază de azotat de amoniu cu conținut ridicat de azot

3.

Metode de verificare a respectării limitelor stabilite la anexele III-1 și III-2

4.

Determinarea rezistenței la detonare

ANEXA IV — Modalități de prelevare de probe și metode de analiză

A.

Modalități de prelevare a probei pentru controlul îngrășămintelor

1.

Obiect și domeniu de aplicare

2.

Agenți autorizați pentru prelevarea probelor

3.

Definiții

4.

Aparatură

5.

Cerințe cantitative

6.

Instrucțiuni privind prelevarea, prepararea și ambalarea probelor

7.

Ambalarea probelor finale

8.

Proces-verbal de prelevare

9.

Destinația probelor

B.

Metode de analiză a îngrășămintelor

Observații generale

Dispoziții generale privind metodele de analiză a îngrășămintelor

Metodele 1

— Pregătirea eșantioanelor și eșantionarea

Metoda 1.1

— Eșantionare pentru analiză

Metoda 1.2

— Prepararea eșantioanelor pentru analiză

Metoda 1.3

— Prelevarea de grămezi statice pentru analiză

Metoda 2

— Azot

Metoda 2.1

— Determinarea azotului amoniacal

Metoda 2.2

— Determinarea azotului nitric și amoniacal

Metoda 2.2.1

— Determinarea azotului nitric și amoniacal după Ulsch

Metoda 2.2.2

— Determinarea azotului nitric și amoniacal după Arnd

Metoda 2.2.3

— Determinarea azotului nitric și amoniacal după Devarda

Metoda 2.3

— Determinarea azotului total

Metoda 2.3.1

— Determinarea azotului total în cianamida de calciu fără nitrat

Metoda 2.3.2

— Determinarea azotului total din cianamida de calciu cu nitrați

Metoda 2.3.3

— Determinarea azotului total din uree

Metoda 2.4

— Determinarea azotului din cianamidă

Metoda 2.5

— Determinarea spectrofotometrică a biuretelui din uree

Metoda 2.6

— Determinarea diferitelor forme de azot din aceeași probă

Metoda 2.6.1

— Determinarea diferitelor forme de azot din același eșantion de îngrășăminte care conțin azot sub formă de azot nitric, amoniacal, ureic și cianamidic

Metoda 2.6.2

— Determinarea diferitelor forme de azot în îngrășămintele ce conțin azot numai sub formă nitrică și amoniacală și azot din uree în conformitate cu două metode diferite

Metoda 2.6.3

— Determinarea condensaților de uree prin utilizarea HPLC – Izobutiliden diuree și crotoniliden-diuree (metoda A) și oligomeri de metilenă uree (metoda B)

Metoda 3

— Fosfor

Metoda 3.1

— Extracții

Metoda 3.1.1

— Extracția fosforului solubil în acizi minerali

Metoda 3.1.2

— Extracția fosforului solubil în acid formic 2 %

Metoda 3.1.3

— Extracția fosforului solubil în acid citric 2 %

Metoda 3.1.4

— Extracția fosforului solubil în citrat de amoniu neutru

Metoda 3.1.5

— Extracția în citrat de amoniu alcalin

Metoda 3.1.5.1

— Extracția fosforului solubil conform metodei Peterman, la 65 grade C

Metoda 3.1.5.2

— Extracția fosforului solubil conform metodei Peterman, la temperatura mediului ambiant

Metoda 3.1.5.3

— Extracția fosforului solubil în citrat de amoniu alcalin Joulie

Metoda 3.1.6

— Extracția fosforului solubil în apă

Metoda 3.2

— Determinarea fosforului extras

Metoda 4

— Potasiu

Metoda 4.1

— Determinarea conținutului de potasiu solubil în apă

Metoda 5

— Dioxid de carbon

Metoda 5.1

— Determinarea dioxidului de carbon – Partea I: metoda pentru îngrășămintele solide

Metoda 6

— Clor

Metoda 6.1

— Determinarea clorurilor în absența materiei organice

Metoda 7

— Finețea măcinării

Metoda 7.1

— Determinarea fineții de măcinare (procedeu în stare uscată)

Metoda 7.2

— Determinarea fineții de măcinare a fosfaților naturali moi

Metoda 8

— Nutrienți secundari

Metoda 8.1

— Extracția calciului total, magneziului total, sodiului total și sulfului total, sub formă de sulfați

Metoda 8.2

— Extracția sulfului total, prezent sub mai multe forme

Metoda 8.3

— Extracția calciului, magneziului, sodiului și sulfului solubili în apă (sub formă de sulfați)

Metoda 8.4

— Extracția sulfului solubil în apă, atunci când sulful este prezent sub mai multe forme

Metoda 8.5

— Extracția și determinarea sulfului elementar

Metoda 8.6

— Determinarea manganometrică a calciului extras după precipitarea sub formă de oxalat

Metoda 8.7

— Determinarea magneziului prin spectrometrie de absorbție atomică

Metoda 8.8

— Determinarea magneziului prin complexometrie

Metoda 8.9

— Determinarea conținutului de sulfați utilizând trei metode diferite

Metoda 8.10

— Determinarea sodiului extras

Metoda 8.11

— Determinarea calciului și a formiatului din formiatul de calciu

Metodele 9

— Micronutrienți cu o concentrație maximă de 10 %

Metoda 9.1

— Extracția micronutrienților totali din îngrășăminte cu apă regală

Metoda 9.2

— Extracția micronutrienților solubili în apă din îngrășăminte și eliminarea compușilor organici din extractele de îngrășăminte

Metoda 9.3

— Determinarea cobaltului, cuprului, fierului, manganului și zincului prin spectrometrie de absorbție atomică în flacără (FAAS)

Metoda 9.4

— Determinarea borului, cobaltului, cuprului, fierului, manganului, molibdenului și zincului prin ICP-AES

Metoda 9.5

— Determinarea borului prin spectrometrie cu azometină-H

Metoda 9.6

— Determinarea molibdenului prin spectrometrie a unui complex cu tiocianat de amoniu

Metodele 10

— Micronutrienți cu o concentrație mai mare de 10 %

Metoda 10.1

— Extracția micronutrienților totali din îngrășăminte cu apă regală

Metoda 10.2

— Extracția micronutrienților solubili în apă din îngrășăminte și eliminarea compușilor organici din extractele de îngrășăminte

Metoda 10.3

— Determinarea cobaltului, cuprului, fierului, manganului și zincului prin spectrometrie de absorbție atomică în flacără (FAAS)

Metoda 10.4

— Determinarea borului, cobaltului, cuprului, fierului, manganului, molibdenului și zincului prin ICP-AES

Metoda 10.5

— Determinarea borului prin titrare acidimetrică

Metoda 10.6

— Determinarea molibdenului prin metoda gravimetrică cu 8-hidroxichinolină

Metodele 11

— Agenți de chelare

Metoda 11.1

— Determinarea conținutului de chelați de oligoelemente și a fracției de oligoelemente chelatizate

Metoda 11.2

— Determinarea EDTA, HEDTA și DTPA

Metoda 11.3

— Determinarea fierului chelat cu o,o-EDDHA, o,o-EDDHMA și HBED

Metoda 11.4

— Determinarea fierului chelat cu EDDHSA

Metoda 11.5

— Determinarea fierului chelat cu o,p EDDHA

Metoda 11.6

— Determinarea IDHA

Metoda 11.7

— Determinarea lignosulfonaților

Metoda 11.8

— Determinarea conținutului de micronutrient complexat și a fracției complexate de micronutrienți

Metoda 11.9

— Determinarea [S,S]-EDDS

Metoda 11.10

— Determinarea HGA

Metodele 12

— Inhibitori de nitrificare și de urează

Metoda 12.1

— Determinarea diciandiamidei

Metoda 12.2

— Determinarea NBPT

Metoda 12.3

— Determinarea 3-metilpirazolului

Metoda 12.4

— Determinarea TZ

Metoda 12.5

— Determinarea 2-NPT

Metoda 12.6

— Determinarea DMPP

Metoda 12.7

— Determinarea NBPT/NPPT

Metoda 12.8

— Determinarea DMPSA

Metodele 13

— Metale grele

Metoda 13.1

— Determinarea conținutului de cadmiu

Metodele 14

— Amendamente minerale bazice

Metoda 14.1

—Determinarea distribuției granulometrice a amendamentelor minerale bazice prin cernere umedă și uscată

Metoda 14.2

—Determinarea reactivității amendamentelor minerale bazice carbonatate și silicate cu acidul clorhidric

Metoda 14.3

—Determinarea reactivității prin metoda titrării automate cu acid citric

Metoda 14.4

—Determinarea valorii neutralizante a amendamentelor minerale bazice

Metoda 14.5

—Determinarea conținutului de calciu al amendamentelor minerale bazice prin metoda cu oxalat

Metoda 14.6

—Determinarea conținutului de calciu și magneziu al amendamentelor minerale bazice prin complexometrie

Metoda 14.7

—Determinarea conținutului de magneziu al amendamentelor minerale bazice prin metoda spectrometriei de absorbție atomică

Metoda 14.8

—Determinarea conținutului de umiditate

Metoda 14.9

—Determinarea gradului de spargere al granulelor

Metoda 14.10

—Determinarea efectului unui produs prin incubarea solului

ANEXA V

A.

Lista documentelor ce trebuie consultate de producători și reprezentanții lor pentru întocmirea unui dosar tehnic pentru un nou tip de îngrășământ care să fie adăugat anexei I la prezentul regulament

B.

Cerințe privind autorizarea laboratoarelor care au competența de a furniza serviciile necesare pentru verificarea conformității îngrășămintelor ce cu dispozițiile prezentului regulament și ale anexelor
ANEXA I

LISTA TIPURILOR DE ÎNGRĂȘĂMINTE „CE”

A.   Îngrășăminte anorganice simple cu nutrienți principali

A.1.   Îngrășăminte azotateNr.

Denumire de tip

Date referitoare la modul de fabricație și componentele principale

Concentrația minimă de nutrient (procente de masă)

Date privind exprimarea nutrienților

Alte cerințe

Alte date despre denumirea de tip

Conținutul de nutrient care trebuie declarat

Formele și solubilitățile nutrienților

Alte criterii

1

2

3

4

5

6

1(a)

Azotat de calciu (nitrocalcar)

Produs obținut pe cale chimică; componente principale: azotat de calciu și, eventual, azotat de amoniu

15 % N

Azotul exprimat ca azot total sau ca azot nitric și azot amoniacal. Conținutul maxim de azot amoniacal: 1,5 % N

 

Azot total

Mențiuni opționale:

Azot nitric

Azot amoniacal

1(b)

Azotat de calciu și magneziu

Produs obținut pe cale chimică; componente principale: azotat de calciu și azotat de magneziu

13 % N

Azotul exprimat ca azot nitric. Conținutul minim de magneziu sub formă de săruri solubile în apă, exprimat ca oxid de magneziu: 5 % MgO

 

Azot nitric

Oxid de magneziu solubil în apă

1(c)

Azotat de magneziu

Produs obținut pe cale chimică; component principal: azotat de magneziu hexahidrat.

10 % N

Azotul exprimat ca azot nitric

Atunci când este comercializat sub formă de cristale se poate adăuga mențiunea „sub formă cristalizată”.

Azot nitric

Oxid de magneziu solubil în apă

14 % MgO

Magneziul exprimat ca oxid de magneziu solubil în apă.

2(a)

Azotat de sodiu

Produs obținut pe cale chimică; component principal: azotat de sodiu

15 % N

Azotul exprimat ca azot nitric

 

Azot nitric

2(b)

Azotat de Chile (salpetru de Chile)

Produs obținut din calice; component principal: azotat de sodiu

15 % N

Azotul exprimat ca azot nitric

 

Azot nitric

3(a)

Cianamidă de calciu

Produs obținut pe cale chimică; componente principale: cianamidă de calciu, oxid de calciu și eventual mici cantități de săruri de amoniu și uree

18 % N

Azotul exprimat ca azot total, minimum 75 % din azotul nitric declarat se găsește sub formă de cianamidă

 

Azot total

3(b)

Cianamidă de calciu azotoasă

Produs obținut pe cale chimică; componente principale: cianamidă de calciu, oxid de calciu și, eventual, mici cantități de săruri de amoniu și uree și un adaos de azotat

18 % N

Azotul exprimat ca azot total, minimum 75 % din azotul ne-nitric declarat se găsește sub formă de cianamidă. Conținutul de azot nitric:

— minim: 1 % N

— maxim: 3 % N

 

Azot total

Azot nitric

▼M5

4

Sulfat de amoniu

Produs obținut pe cale chimică care conține, ca și component principal, sulfat de amoniu, eventual cu până la 15 % azotat de calciu (nitrocalcar).

19,7 % N

Azotul exprimat ca azot total

Conținut maxim de azot nitric 2,2 % N, dacă se adaugă azotat de calciu (nitrocalcar).

Atunci când este comercializat sub forma unei combinații de sulfat de amoniu și azotat de calciu (nitrocalcar), denumirea trebuie să includă „cu până la 15 % azotat de calciu (nitrocalcar)”.

Azot amoniacal.

Azot total, dacă se adaugă azotat de calciu (nitrocalcar).

▼B

5

Azotat de amoniu sau azotat de calciu și amoniu

Produs obținut pe cale chimică; component principal: azotat de amoniu; poate conține umpluturi cum ar fi calcar măcinat, sulfat de calciu, dolomită măcinată, sulfat de magneziu, kieserit

20 % N

Azotul exprimat ca azot amoniacal și azot nitric, fiecare din cele două forme conținând circa jumătate din azotul prezent.

A se vedea, eventual, anexele III-1 și III-2 la prezentul regulament

Denumirea de „azotat de calciu și amoniu” este rezervată exclusiv unui îngrășământ care conține, pe lângă azotatul de amoniu, numai carbonat de calciu (de exemplu, calcar) și/sau carbonat de magneziu și carbonat de calciu (de exemplu, dolomită). Concentrația minimă în carbonați a acestor îngrășăminte trebuie să fie de 20 %, iar puritatea lor minimă de 90 %

Azot total

Azot nitric

Azot amoniacal

6

Sulfoazotat de amoniu

Produs obținut pe cale chimică; componente principale: azotat de amoniu și sulfat de amoniu

25 % N

Azotul exprimat ca azot amoniacal și azot nitric Conținutul minim de azot nitric: 5 %

 

Azot total

Azot nitric

Azot amoniacal

7

Sulfoazotat de magneziu

Produs obținut pe cale chimică; componente principale: azotat de amoniu, sulfat de amoniu și sulfat de magneziu

19 % N

Azotul exprimat ca azot amoniacal și azot nitric. Conținutul minim de azot nitric: 6 % N

 

Azot total

Azot nitric

5 % MgO

Conținutul de magneziu sub formă de săruri solubile în apă, exprimat ca oxid de magneziu

 

Azot amoniacal

Oxid de magneziu solubil în apă

8

Îngrășământ azotat cu magneziu

Produs obținut pe cale chimică; componente principale: azotat de amoniu și săruri complexe de magneziu (dolomită carbonat de magneziu și/sau sulfat de magneziu)

19 % N

Azotul exprimat ca azot amoniacal și azot nitric. Conținutul minim de azot nitric: 6 % N

 

Azot total

Azot nitric

Azot amoniacal

5 % MgO

Oxid de magneziu total și, eventual, oxid de magneziu solubil în apă

 

Conținutul de magneziu oxid de magneziu total

9

Uree

Produs obținut pe cale chimică; component principal: carbonil diimidă (carbamidă)

44 % N

Azot ureic total (inclusiv biuret). Conținut maxim de biuret: 1,2 %

 

Azot total, exprimat ca azot ureic

10

Crotoniliden diuree

Produs obținut prin reacția ureei cu aldehida crotonică

Compus monomer

28 % N

Azotul exprimat ca azot total

Minimum 25 % N din crotoniliden diuree

Conținutul maxim de azot ureic: 3 %

 

Azot total

Azot ureic dacă există, minimum 1 % procente de masă

Azot din crotoniliden diuree

11

Izobutiliden diuree

Produs obținut prin reacția ureei cu aldehida izobutirică

Compus monomer

28 % N

Azotul exprimat ca azot total.

Minimum 25 % N din izobutiliden diuree

Conținutul maxim de azot ureic: 3 %

 

Azot total

Azot ureic dacă există, minimum 1 % procente de masă

Azot din izobutiliden diuree

12

Uree formaldehidă

Produs obținut prin reacția ureei cu formaldehida; component principal: molecule de uree formaldehidă

Produs polimer

36 % azot total

Azotul exprimat ca azot total.

Minimum 3/5 din conținutul declarat de azot total trebuie să fie solubil în apă fierbinte

Minimum 31 % N din uree formaldehidă

Conținutul maxim de azot ureic: 5 %.

 

Azot total

Azot ureic dacă există, minimum 1 % procente de masă

Azot din uree formaldehidă solubil în apă rece

Azot din uree formaldehidă solubil numai în apă fierbinte

13

Îngrășământ azotat conținând crotoniliden diuree

Produs obținut pe cale chimică, conținând crotoniliden diuree și un îngrășământ simplu cu azot [Lista A-1, cu excepția pozițiilor 3(a), 3(b) și 5]

18 % N exprimat ca azot total.

Minimum 3 % azot sub formă de azot amoniacal și/sau azot nitric și/sau azot ureic

Minimum 1/3 din conținutul declarat de azot total trebuie să fie derivat din crotoniliden diuree

Conținutul maxim de biuret:

(azot ureic și azot din crotoniliden diuree) × 0,026

 

Azot total

Pentru fiecare formă, în cantitate de minimum 1 %:

— azot nitric

— azot amoniacal

— azot ureic

Azot din crotoniliden diuree

14

Îngrășământ azotat conținând izobutiliden diuree

Produs obținut pe cale chimică, conținând izobutiliden diuree și un îngrășământ simplu cu azot [Lista A-1, cu excepția pozițiilor 3(a), 3(b) și 5]

18 % N exprimat ca azot total

Minimum 3 % azot sub formă de azot amoniacal și/sau azot nitric și/sau azot ureic

Minimum 1/3 din conținutul declarat de azot total trebuie să fie derivat din izobutiliden diuree

Conținutul maxim de biuret:

(azot ureic și azot din izobutiliden diuree) × 0,026

 

Azot total

Pentru fiecare formă, în cantitate de minimum 1 %:

— azot nitric

— azot amoniacal

— azot ureic

Azot din izobutiliden diuree

15

Îngrășământ azotat conținând uree formaldehidă

Produs obținut pe cale chimică, conținând uree formaldehidă și un îngrășământ simplu cu azot [Lista A-1, cu excepția pozițiilor 3(a), 3(b) și 5]

18 % N exprimat ca azot total

Minimum 3 % azot sub formă de azot amoniacal și/sau azot nitric și/sau azot ureic

Minimum 1/3 din conținutul declarat de azot total trebuie să fie derivat din uree formaldehidă

Azotul din uree formaldehidă trebuie să conțină minimum 3/5 azot solubil în apă caldă

Conținutul maxim de biuret:

(azot ureic și azot din uree formaldehidă) × 0,026

 

Azot total

Pentru fiecare formă, în cantitate de minimum 1 %:

— azot nitric

— azot amoniacal

— azot ureic

Azot din uree formaldehidă

Azot din uree formaldehidă solubilă în apă rece

Azot din uree formaldehidă solubilă numai în apă fierbinte

▼M5 —————

▼B

►M5  16 ◄

Uree-sulfat de amoniu

Produs obținut pe cale chimică din uree și sulfat de amoniu

30 % N

Azot exprimat ca azot amoniacal și ureic

Conținutul minim de azot amoniacal: 4 %

Conținutul minim de sulf exprimat ca trioxid de sulf: 12 %

Conținutul maxim de biuret: 0,9 %

 

Cantitatea totală de azot

Azot amoniacal

Azot ureic

Trioxid de sulf solubil în apă

A.2.   Îngrășăminte fosfatate

În cazul îngrășămintelor sub formă granulată la care compușii de bază au un criteriu de finețe a particulelor (nr. 1, 3, 4, 5, 6, și 7), acesta va fi stabilit printr-o metodă analitică adecvată.Nr.

Denumire de tip

Date referitoare la modul de fabricație și componentele principale

Concentrația minimă de nutrient (procente de masă)

Date privind exprimarea nutrienților

Alte cerințe

Alte date despre denumirea de tip

Conținutul de nutrient care trebuie declarat

Formele și solubilitățile nutrienților

Alte criterii

1

2

3

4

5

6

1

Zgură alcalină

— Fosfați Thomas

— Zgură Thomas

Produs obținut în siderurgie prin prelucrarea fontei fosforoase având drept componente principale fosfosilicați de calciu

12 % P2O5

Fosforul se exprimă ca anhidridă fosforică (pentaoxid de fosfor) solubilă în acizi minerali, din care minimum 75 % din conținutul declarat de pentaoxid de fosfor este solubil în acid citric 2 % sau 10 % P2O5

Fosforul se exprimă ca pentaoxid de fosfor solubil în acid citric 2 %

Dimensiunea particulelor:

— minimum 75 % trebuie să treacă prin sita cu ochiuri de 0,160 mm

— minimum 96 % trebuie să treacă prin sita cu ochiuri de 0,630 mm

 

Pentaoxid de fosfor total (solubil în acizi minerali) din care 75 % (a fi exprimat în procente de masă) este solubil în acid citric 2 % (pentru comercializare în Franța, Italia, Spania, Portugalia ►M1  , ◄ Grecia ►M1  , în Republica Cehă, în Estonia, în Cipru, în Letonia, în Lituania, în Ungaria, în Malta, în Polonia, în Slovenia și în Slovacia, ◄ ►M3  Bulgaria, România ◄ )

Pentaoxid de fosfor total (solubil în acizi minerali) și pentaoxid de fosfor solubil în acid citric 2 % (pentru comercializare în Regatul Unit)

Pentaoxid de fosfor solubil în acid citric 2 % (pentru comercializare în Germania, Belgia, Danemarca, Irlanda, Luxemburg, Țările de Jos și Austria)

2(a)

Superfosfat simplu

Produs obținut prin reacția unui fosfat mineral măcinat cu acid sulfuric; componente principale: fosfat monocalcic și sulfat de calciu

16 % P2O5

Fosforul este exprimat ca pentaoxid de fosfor (P2O5) solubil în citrat neutru de amoniu și minimum 93 % din conținutul declarat de P2O5 este solubil în apă

Proba de analiză: 1 g

 

Pentaoxid de fosfor solubil în citrat neutru de amoniu

Pentaoxid de fosfor solubil în apă

2(b)

Superfosfat concentrat

Produs obținut prin reacția unui fosfat mineral măcinat cu acid sulfuric și acid fosforic; componente principale: fosfat monocalcic și sulfat de calciu

25 % P2O5

Fosforul este exprimat ca P2O5 solubil în citrat neutru de amoniu, și minimum 93 % din conținutul declarat de P2O5 este solubil în apă

Proba de analiză: 1 g

 

Pentaoxid de fosfor solubil în citrat neutru de amoniu

Pentaoxid de fosfor solubil în apă

▼M2

2(c)

Superfosfat triplu

Produs obținut prin reacția unui fosfat mineral măcinat cu acid fosforic care conține fosfat monocalcic ca ingredient principal

38 % P2O5

Fosforul este exprimat ca P2O5 solubil în citrat neutru de amoniu, cel puțin 85 % din conținutul declarat de P2O5 fiind solubil în apă

Proba de analiză: 3 g

 

Pentaoxid de fosfor solubil în citrat neutru de amoniu

Pentaoxid de fosfor solubil în apă

▼B

3

Fosfat natural parțial solubilizat

Produs obținut prin solubilizarea parțială a rocii fosfatice măcinate cu acid sulfuric sau fosforic; componente principale: fosfatul monocalcic, fosfatul tricalcic și sulfatul de calciu

20 % P2O5

Fosforul este exprimat ca P2O5 solubil în acizi minerali și minimum 40 % din conținutul declarat de P2O5 este solubil în apă

Dimensiunea particulelor:

— minimum 90 % trebuie să treacă prin sita cu ochiuri de 0,160 mm

— minimum 98 % trebuie să treacă prin sita cu ochiuri de 0,630 mm

 

Pentaoxid de fosfor total (solubil în acizi minerali)

Pentaoxid de fosfor solubil în apă

▼M7

3(a)

Fosfat natural parțial solubilizat cu magneziu

Produs obținut prin solubilizarea parțială a fosfatului natural cu acid sulfuric sau cu acid fosforic cu adăugare de sulfat de magneziu sau de oxid de magneziu și având drept componente principale fosfat de monocalciu, fosfat de tricalciu și sulfat de magneziu

16 % P2O5

6 % MgO

Fosfor exprimat ca P2O5 solubil în acizi minerali, cel puțin 40 % din conținutul declarat de P2O5 fiind solubil în apă

Granulometrie:

— cel puțin 90 % să poată trece printr-o sită cu ochiuri de 0,160 mm

— cel puțin 98 % să poată trece printr-o sită cu ochiuri de 0,630 mm

 

Pentaoxid de fosfor total (solubil în acizi minerali)

Pentaoxid de fosfor solubil în apă

Oxid de magneziu total

Oxid de magneziu solubil în apă

▼B

4

Fosfat precipitat dicalcic deshidratat

Produs obținut prin precipitarea acidului fosforic din fosfați minerali sau din oase; component principal: fosfat dicalcic dihidrat

38 % P2O5

Fosforul este exprimat ca P2O5 solubil în citrat bazic de amoniu (Petermann)

Dimensiunea particulelor:

— minimum 90 % trebuie să treacă prin sita cu ochiuri de 0,160 mm

— minimum 98 % trebuie să treacă prin sita cu ochiuri de 0,630 mm

 

Pentaoxid de fosfor solubil în citrat bazic de amoniu

5

Fosfat calcinat

Produs obținut prin tratamentul termic al rocii fosfatice măcinate cu compuși alcalini și acid silicic; componente principale: fosfat bazic de calciu și silicat de calciu

25 % P2O5

Fosforul este exprimat ca P2O5 solubil în citrat bazic de amoniu (Petermann)

Dimensiunea particulelor:

— minimum 75 % trebuie să treacă prin sita cu ochiuri de 0,160 mm

— minimum 96 % trebuie să treacă prin sita cu ochiuri de 0,630 mm

 

Pentaoxid de fosfor solubil în citrat bazic de amoniu

6

Fosfat de calciu și aluminiu

Produs obținut în formă amorfă prin tratament termic și măcinare, care conține fosfați de calciu și aluminiu drept componente principale

30 % P2O5

Fosforul este exprimat ca P2O5 solubil în acizi minerali, din care minimum 75 % din conținutul de P2O5 declarat fiind solubil în citrat bazic de amoniu (Joulie)

Dimensiunea particulelor:

— minimum 90 % trebuie să treacă prin sita cu ochiuri de 0,160 mm

— minimum 98 % trebuie să treacă prin sita cu ochiuri de 0,630 mm

 

Pentaoxid de fosfor total (solubil în acizi minerali)

Pentaoxid de fosfor solubil în citrat bazic de amoniu

7

Fosfat natural moale

Produs obținut prin măcinarea fosfaților minerali moi; componente principale: trifosfat de calciu și carbonat de calciu

25 % P2O5

Fosforul este exprimat ca P2O5 solubil în acizi minerali, din care minimum 55 % din conținutul de P2O5 declarat este solubil în acid formic 2 %

Dimensiunea particulelor:

— minimum 90 % trebuie să treacă prin sita cu ochiuri de 0,063 mm

— minimum 99 % trebuie să treacă prin sita cu ochiuri de 0,125 mm

 

Pentaoxid de fosfor total (solubil în acizi minerali)

Pentaoxid de fosfor solubil în acid formic 2 %

Produsul care poate trece prin sita cu ochiuri de 0,063 mm (procente de masă)

A.3.   Îngrășăminte cu potasiuNr.

Denumire de tip

Date referitoare la modul de fabricație și componentele principale

Concentrația minimă de nutrient (procente de masă)

Date privind exprimarea nutrienților

Alte cerințe

Alte date despre denumirea de tip

Conținutul de nutrient care trebuie declarat

Formele și solubilitățile nutrienților

Alte criterii

1

2

3

4

5

6

▼M11

1

Sare brută de potasiu

Produs obținut din săruri de potasiu brute

9 % K2O

Potasiul exprimat ca K2O solubil în apă

2 % MgO

Magneziul sub formă de săruri solubile în apă, exprimat ca oxid de magneziu

Se pot adăuga denumiri comerciale uzuale

Oxid de potasiu solubil în apă

Oxid de magneziu solubil în apă

Total oxid de sodiu

Conținutul de clorură trebuie declarat

▼M10

2

Sare brută de potasiu îmbogățită

Produs obținut din săruri de potasiu brute îmbogățite prin amestecarea cu clorură de potasiu

18 % K2O

Potasiu exprimat în K2O solubil în apă

Se pot adăuga denumirile comerciale uzuale

Oxid de potasiu solubil în apă

Menționarea opțională a conținutului de oxid de magneziu solubil în apă, în cazul în care depășește 5 % MgO

▼B

3

Clorură de potasiu

Produs obținut din săruri de potasiu brute, care conține clorură de potasiu drept component principal

37 % K2O

Potasiul exprimat ca K2O solubil în apă

Se pot adăuga denumiri comerciale uzuale

Oxid de potasiu solubil în apă

4

Clorură de potasiu cu conținut de săruri de magneziu

Produs obținut din săruri de potasiu brute cu adaos de săruri de magneziu care conține clorură de potasiu și săruri de magneziu drept componente principale

37 % K2O

Potasiul exprimat ca K2O solubil în apă

 

Oxid de potasiu solubil în apă

Oxid de magneziu solubil în apă

5 % MgO

Magneziul sub formă de săruri solubile în apă este exprimat ca oxid de magneziu

 

5

Sulfat de potasiu

Produs obținut chimic din săruri de potasiu; componente principale: sulfat de potasiu

47 % K2O

Potasiul exprimat ca K2O solubil în apă

Conținutul maxim de clor: 3 % Cl

 

Oxid de potasiu solubil în apă

Menționare opțională a conținutului de clor

6

Sulfat de potasiu cu conținut de săruri de magneziu

Produs obținut chimic din săruri de potasiu, cu adaos posibil de săruri de magneziu; componente principale: sulfat de potasiu și sulfat de magneziu

22 % K2O

Potasiul exprimat ca K2O solubil în apă

Se pot adăuga denumiri comerciale uzuale

Oxid de potasiu solubil în apă

Oxid de magneziu solubil în apă

Menționare opțională a conținutului de clor

8 % MgO

Magneziul sub formă de săruri solubile în apă este exprimat ca oxid de magneziu

Conținutul maxim de clor: 3 % Cl

7

Kieserit cu sulfat de potasiu

Produs obținut din kiserit prin adăugare de sulfat de potasiu

8 % MgO

Magneziul exprimat ca oxid de magneziu solubil în apă

Se pot adăuga denumiri comerciale uzuale

Oxid de magneziu solubil în apă

Oxid de potasiu solubil în apă

Menționare opțională a conținutului de clor

6 % K2O

Potasiul exprimat ca K2O solubil în apă

Total MgO + K2O: 20 %

Conținutul maxim de clor: 3 % Cl

B.   Îngrășăminte anorganice complexe cu nutrienți principali

B.1.   Îngrășăminte NPKB.1.1.

Denumire de tip

Îngrășământ NPK

Date referitoare la modul de fabricație

Produs obținut pe cale chimică sau prin amestecare fără adaos de nutrienți organici de origine animală sau vegetală

Concentrația minimă de nutrienți (procente de masă)

— Total: 20 % (N + P2O5 + K2O)

— Pentru fiecare nutrient 3 % N, 5 % P2O5, 5 % K2OFormele, solubilitățile și conținutul de nutrienți ce trebuie declarat conform coloanelor 4, 5 și 6

Dimensiunea particulelor

Date de identificare a îngrășămintelor

Alte cerințe

N

P2O5

K2O

N

P2O5

K2O

1

2

3

4

5

6

(1)  Azot total

(2)  Azot nitric

(3)  Azot amoniacal

(4)  Azot ureic

(5)  Azot cianamidic

(1)  P2O5 solubil în apă

(2)  P2O5 solubil în citrat de amoniu neutru

(3)  P2O5 solubil în citrat de amoniu neutru și în apă

(4)  P2O5 solubil numai în acizi minerali

(5)  P2O5 solubil în citrat alcalin de amoniu (Petermann)

(6a)  P2O5 solubil în acizi minerali, din care minimum 75 % din conținutul declarat de P2O5 este solubil în acid citric 2 %

(6b)  P2O5 solubil în acid citric 2 %

(7)  P2O5 solubil în acizi minerali, din care minimum 75 % din conținutul declarat de P2O5 este solubil în citrat alcalin de amoniu (Joulie)

(8)  P2O5 solubil în acizi minerali, din care minimum 55 % din conținutul declarat de P2O5 este solubil în acid formic 2 %

K2O solubil în apă

(1)  Azot total

(2)  În cazul în care o formă de azot (2)-(5) atinge cantitativ minimum 1 % procent de masă, trebuie declarată

(3)  În cazul în care este mai mare de 28 %, a se vedea anexa III.2

1.  Un îngrășământ NPK fără zgură Thomas, fosfat calcinat, fosfat de aluminiu și calciu, rocă fosfatică parțial solubilizată și rocă fosfatică moale măcinată trebuie să fie declarat în concordanță cu solubilitățile (1), (2) sau (3):

— atunci când P2O5 solubil în apă nu atinge 2 %, numai solubilitatea (2) trebuie declarată;

— atunci când P2O5 solubil în apă atinge minimum 2 %, solubilitatea (3) trebuie declarată și conținutul de P2O5 solubil în apă trebuie indicat [solubilitatea (1)]

Conținutul P2O5 solubil numai în acizi minerali nu trebuie să depășească 2 %

Pentru acest tip 1, proba de analiză pentru determinarea solubilităților (2) și (3) este de 1 g

2(a)  Un îngrășământ NPK care conține rocă fosfatică moale măcinată sau rocă fosfatică parțial solubilizată trebuie să nu conțină zgură Thomas, fosfat calcinat și fosfat de aluminiu și calciu El trebuie să fie declarat în concordanță cu solubilitățile (1), (3) și (4)

Acest tip de îngrășământ trebuie să conțină:

— minimum 2 % P2O5 solubil numai în acizi minerali [solubilitatea (4)];

— minimum 5 % P2O5 solubil în apă și citrat de amoniu neutru [solubilitatea (3)];

— minimum 2,5 % P2O5 solubil în apă [solubilitatea (1)]

Acest tip de îngrășământ NPK trebuie să fie comercializat sub denumirea „îngrășământ NPK cu conținut de rocă fosfatică moale măcinată” sau „îngrășământ NPK cu conținut de rocă fosfatică parțial solubilizată”. Pentru acest tip 2(a) proba de analiză pentru determinarea solubilității (3) este de 3 g

(1)  Oxid de potasiu solubil în apă

(2)  Indicația „cu conținut redus de clor” se leagă de un conținut maxim de 2 % Cl

(3)  Conținutul de clor poate fi declarat

Dimensiunea particulelor componentelor fosfatice de bază

Zgura Thomas: minimum 75 % trebuie să treacă prin sita cu ochiuri de 0,160 mm

Fosfat de aluminiu și calciu: minimum 90 % trebuie să treacă prin sita cu ochiuri de 0,160 mm

Fosfat calcinat: minimum 75 % trebuie să treacă prin sita cu ochiuri de 0,160 mm

Rocă fosfatică moale măcinată: minimum 90 % trebuie să treacă prin sita cu ochiuri de 0,063 mm

Rocă fosfatică parțial solubilizată: minimum 90 % trebuie să treacă prin sita cu ochiuri de 0,160 mm

 

2(b)  Un îngrășământ NPK care conține fosfat de calciu și aluminiu trebuie să nu conțină zgură Thomas, fosfat calcinat, rocă fosfatică moale măcinată sau rocă fosfatică parțial solubilizată

El trebuie să fie declarat în concordanță cu solubilitățile (1) și (7), cea de-a doua aplicându-se după deducerea solubilității în apă

Acest tip de îngrășământ trebuie să conțină:

— minimum 2 % P2O5 solubil în apă [solubilitatea (1)];

— minimum 5 % P2O5 corespunzător solubilității (7)

Acest tip de îngrășământ trebuie să fie comercializat sub denumirea „îngrășământ NPK cu conținut de fosfat de aluminiu și calciu”

3.  În cazul îngrășămintelor NPK conținând doar unul dintre îngrășămintele fosfatice: zgură Thomas, fosfat calcinat, fosfat de aluminiu și calciu, rocă fosfatică moale măcinată, desemnarea tipului trebuie urmată de indicarea componentului fosfatic.

Declararea solubilității P2O5 trebuie dată în conformitate cu una dintre solubilitățile:

— pentru îngrășăminte pe bază de zgură Thomas: solubilitate (6a) (Franța, Italia, Spania, Portugalia, Grecia ►M1  , Republica Cehă, Estonia, Cipru, Letonia, Lituania, Ungaria, Malta, Polonia, Slovenia, Slovacia ◄ ►M3  , Bulgaria, România ◄ ), (6b) (Germania, Belgia, Danemarca, Irlanda, Luxemburg, Țările de Jos, Regatul Unit și Austria);

— pentru îngrășăminte pe bază de fosfat calcinat: solubilitate (5);

— pentru îngrășăminte pe bază de fosfat de aluminiu și calciu: solubilitate (7);

— pentru îngrășăminte pe bază de rocă fosfatică moale măcinată: solubilitate (8).

 B.1.2.

Denumire de tip

Îngrășământ NPK care conține crotoniliden diuree sau izobutiliden diuree, sau uree formaldehidă (după caz)

Date referitoare la modul de fabricație

Produs obținut pe cale chimică fără adaos de nutrienți organici de origine animală sau vegetală care conține crotoniliden diuree sau izobutiliden diuree, sau uree formaldehidă

Concentrația minimă de nutrienți (procente de masă)

— Total: 20 % (N + P2O5 + K2O)

— Pentru fiecare nutrient:

— 

— 5 % N. Minimum 1/4 din concentrația de azot total declarată trebuie să provină din formele de azot (5) sau (6) sau (7). Minimum 3/5 din concentrația declarată de azot (7) trebuie să fie solubilă în apă caldă;

— 5 % P2O5;

— 5 % K2OFormele, solubilitățile și conținutul de nutrient care trebuie declarat conform coloanelor 4, 5 și 6

Dimensiunea particulelor

Date de identificare a îngrășămintelor

Alte cerințe

N

P2O5

K2O

N

P2O5

K2O

1

2

3

4

5

6

(1)  Azot total

(2)  Azot nitric

(3)  Azot amoniacal

(4)  Azot ureic

(5)  Azot din crotoniliden diuree

(6)  Azot din izobutil diuree

(7)  Azot din uree formaldehidă

(8)  Azot din uree formaldehidă solubilă numai în apa caldă

(9)  Azot din uree formaldehidă solubilă numai în apa rece

(1)  P2O5 solubil în apă

(2)  P2O5 solubil în citrat de amoniu neutru

(3)  P2O5 solubil în citrat de amoniu neutru și în apă

K2O solubil în apă

(1)  Azot total

(2)  În cazul în care o formă de azot (2)-(4) atinge cantitativ minimum 1 % procent de masă, trebuie declarată

(3)  Una dintre formele de azot (5)-(7), după caz Forma de azot (7) trebuie declarată sub formă de azot (8) și (9)

Un îngrășământ NPK fără zgură Thomas, fosfat calcinat, fosfat de aluminiu și calciu, rocă fosfatică parțial solubilizată și rocă fosfatică moale măcinată trebuie să fie declarat în concordanță cu solubilitățile (1), (2) sau (3):

— atunci când P2O5 solubil în apă nu atinge 2 %, numai solubilitatea (2) trebuie declarată;

— atunci când P2O5 solubil în apă atinge minimum 2 %, solubilitatea (3) trebuie declarată și conținutul de P2O5 solubil în apă trebuie indicat [solubilitatea (1)]

Conținutul P2O5 solubil numai în acizi minerali nu trebuie să depășească 2 %

Proba de analiză pentru determinarea solubilităților (2) și (3) este de 1 g

(1)  Oxid de potasiu solubil în apă

(2)  Indicația „cu conținut redus de clor” se leagă de un conținut maxim de 2 % Cl

(3)  Conținutul de clor poate fi declarat

B.2.   Îngrășăminte NPB.2.1.

Denumire de tip

Îngrășământ NP

Date referitoare la modul de fabricație

Produs obținut pe cale chimică sau prin amestecare fără adaos de nutrienți organici de origine animală sau vegetală

Concentrația minimă de nutrienți (procente de masă)

— Total: 18 % (N + P2O5)

— Pentru fiecare nutrient 3 % N, 5 % P2O5Formele, solubilitățile și conținutul de nutrient care trebuie declarat conform coloanelor 4, 5 și 6

Dimensiunea particulelor

Date de identificare a îngrășămintelor

Alte cerințe

N

P2O5

K2O

N

P2O5

K2O

1

2

3

4

5

6

(1)  Azot total

(2)  Azot nitric

(3)  Azot amoniacal

(4)  Azot ureic

(5)  Azot cianamidic

(1)  P2O5 solubil în apă

(2)  P2O5 solubil în citrat de amoniu neutru

(3)  P2O5 solubil în citrat de amoniu neutru și în apă

(4)  P2O5 solubil numai în acizi minerali

(5)  P2O5 solubil în citrat alcalin de amoniu (Petermann)

(6a)  P2O5 solubil în acizi minerali, din care minimum 75 % din conținutul declarat de P2O5 este solubil în acid citric 2 %

(6b)  P2O5 solubil în acid citric 2 %

(7)  P2O5 solubil în acizi minerali, din care minimum 75 % din conținutul declarat de P2O5 este solubil în citrat alcalin de amoniu (Joulie)

(8)  P2O5 solubil în acizi minerali, din care minimum 55 % din conținutul declarat de P2O5 este solubil în acid formic 2 %

 

(1)  Azot total

(2)  În cazul în care o formă de azot (2)-(5) atinge cantitativ minimum 1 % procent de masă, trebuie declarată

1.  Un îngrășământ NP fără zgură Thomas, fosfat calcinat, fosfat de aluminiu și calciu, rocă fosfatică parțial solubilizată și rocă fosfatică moale măcinată trebuie să fie declarat în concordanță cu solubilitățile (1), (2) sau (3):

— atunci când P2O5 solubil în apă nu atinge 2 %, numai solubilitatea (2) trebuie declarată;

— atunci când P2O5 solubil în apă atinge minimum 2 %, solubilitatea (3) trebuie declarată și conținutul de P2O5 solubil în apă trebuie indicat [solubilitatea (1)]

Conținutul P2O5 solubil numai în acizi minerali nu trebuie să depășească 2 %

Pentru acest tip 1, proba de analiză pentru determinarea solubilităților (2) și (3) este de 1 g

2(a)  Un îngrășământ NP care conține rocă fosfatică moale măcinată sau rocă fosfatică parțial solubilizată trebuie să nu conțină zgură Thomas, fosfat calcinat și fosfat de aluminiu și calciu

El trebuie să fie declarat în concordanță cu solubilitățile (1), (3) și (4)

Acest tip de îngrășământ trebuie să conțină:

— minimum 2 % P2O5 solubil numai în acizi minerali [solubilitatea (4)];

— minimum 5 % P2O5 solubil în apă și citrat de amoniu neutru [solubilitatea (3)];

— minimum 2,5 % P2O5 solubil în apă [solubilitatea (1)]

Acest tip de îngrășământ NP trebuie să fie comercializat sub denumirea „îngrășământ NP cu conținut de rocă fosfatică moale măcinată” sau „îngrășământ NP cu conținut de rocă fosfatică parțial solubilizată”

Pentru acest tip 2(a) proba de analiză pentru determinarea solubilității (3) este de 3 g

 

Dimensiunea particulelor componentelor fosfatice de bază

Zgura Thomas: minimum 75 % trebuie să treacă prin sita cu ochiuri de 0,160 mm

Fosfat de aluminiu și calciu: minimum 90 % trebuie să treacă prin sita cu ochiuri de 0,160 mm

Fosfat calcinat: minimum 75 % trebuie să treacă prin sita cu ochiuri de 0,160 mm

Rocă fosfatică moale măcinată: minimum 90 % trebuie să treacă prin sita cu ochiuri de 0,063 mm

Rocă fosfatică parțial solubilizată: minimum 90 % trebuie să treacă prin sita cu ochiuri de 0,160 mm

 

2(b)  Un îngrășământ NP care conține fosfat de calciu și aluminiu trebuie să nu conțină zgură Thomas, fosfat calcinat, rocă fosfatică moale măcinată sau rocă fosfatică parțial solubilizată

El trebuie să fie declarat în concordanță cu solubilitățile (1) și (7), cea de-a doua aplicându-se după deducerea solubilității în apă

Acest tip de îngrășământ trebuie să conțină:

— minimum 2 % P2O5 solubil în apă [solubilitatea (1)];

— minimum 5 % P2O5 corespunzător solubilității (7)

Acest tip de îngrășământ NP trebuie să fie comercializat sub denumirea „îngrășământ NP cu conținut de fosfat de aluminiu și calciu”

3.  În cazul îngrășămintelor NP conținând doar unul dintre îngrășămintele fosfatice: zgură Thomas, fosfat calcinat, fosfat de aluminiu și calciu, rocă fosfatică moale măcinată, desemnarea tipului trebuie urmată de indicarea componentului fosfatic.

Declararea solubilității P2O5 trebuie dată în acord cu una dintre solubilitățile:

— pentru îngrășăminte pe bază de zgură Thomas: solubilitate (6a) (Franța, Italia, Spania, Portugalia, Grecia ►M1  , Republica Cehă, Estonia, Cipru, Letonia, Lituania, Ungaria, Malta, Polonia, Slovenia, Slovacia ◄ ►M3  , Bulgaria, România ◄ ), (6b) (Germania, Belgia, Danemarca, Irlanda, Luxemburg, Țările de Jos, Regatul Unit și Austria);

— pentru îngrășăminte pe bază de fosfat calcinat: solubilitate (5);

— pentru îngrășăminte pe bază de fosfat de aluminiu și calciu: solubilitate (7);

— pentru îngrășăminte pe bază de rocă fosfatică moale măcinată: solubilitate (8)

 B.2.2.

Denumire de tip

Îngrășământ NP care conține crotoniliden diuree sau izobutiliden diuree, sau uree formaldehidă (după caz)

Date referitoare la modul de fabricație

Produs obținut pe cale chimică fără adaos de nutrienți organici de origine animală sau vegetală care conține crotoniliden diuree sau izobutiliden diuree, sau uree formaldehidă

Concentrația minimă de nutrienți (procente de masă)

— Total: 18 % (N + P2O5)

— Pentru fiecare nutrient:

— 

— 5 % N

— Minimum ¼ din concentrația de azot total declarată trebuie să provină din formele de azot (5) sau (6), sau (7)

— Minimum 3/5 din concentrația declarată de azot (7) trebuie să fie solubilă în apă caldă;

— 5 % P2O5Formele, solubilitățile și conținutul de nutrient care trebuie declarat conform coloanelor 4, 5 și 6

Dimensiunea particulelor

Date de identificare a îngrășămintelor

Alte cerințe

N

P2O5

K2O

N

P2O5

K2O

1

2

3

4

5

6

(1)  Azot total

(2)  Azot nitric

(3)  Azot amoniacal

(4)  Azot ureic

(5)  Azot din crotoniliden diuree

(6)  Azot din izobutiliden-diuree

(7)  Azot din uree formaldehidă

(8)  Azot din uree formaldehidă solubilă numai în apa caldă

(9)  Azot din uree formaldehidă solubilă numai în apa rece

(1)  P2O5 solubil în apă

(2)  P2O5 solubil în citrat de amoniu neutru

(3)  P2O5 solubil în citrat de amoniu neutru și în apă

 

(1)  Azot total

(2)  În cazul în care o formă de azot (2)-(4) atinge cantitativ minimum 1 % procent de masă, trebuie declarată

(3)  Una dintre formele de azot (5)-(7), după caz Forma de azot (7) trebuie declarată sub formă de azot (8) și (9)

Un îngrășământ NP fără zgură Thomas, fosfat calcinat, fosfat de aluminiu și calciu, rocă fosfatică parțial solubilizată și rocă fosfatică moale măcinată trebuie să fie declarat în concordanță cu solubilitățile (1), (2) sau (3):

— atunci când P2O5 solubil în apă nu atinge 2 %, numai solubilitatea (2) trebuie declarată;

— atunci când P2O5 solubil în apă atinge minimum 2 %, solubilitatea (3) trebuie declarată și conținutul de P2O5 solubil în apă trebuie indicat [solubilitatea (1)]

Conținutul P2O5 solubil numai în acizi minerali nu trebuie să depășească 2 %

Proba de analiză pentru determinarea solubilităților (2) și (3) este de 1 g

 

B.3.   Îngrășăminte NKB.3.1.

Denumire de tip

Îngrășământ NK

Date referitoare la modul de fabricație

Produs obținut pe cale chimică sau prin amestecare fără adaos de nutrienți organici de origine animală sau vegetală

Concentrația minimă de nutrienți (procente de masă)

— Total: 18 % (N + K2O);

— Pentru fiecare nutrient: 3 % N, 5 % K2OFormele, solubilitățile și conținutul de nutrient care trebuie declarat conform coloanelor 4, 5 și 6

Dimensiunea particulelor

Date de identificare a îngrășămintelor

Alte cerințe

N

P2O5

K2O

N

P2O5

K2O

1

2

3

4

5

6

(1)  Azot total

(2)  Azot nitric

(3)  Azot amoniacal

(4)  Azot ureic

(5)  Azot cianamidic

 

K2O solubil în apă

(1)  Azot total

(2)  În cazul în care o formă de azot (2)-(5) atinge cantitativ minimum 1 % procent de masă, trebuie declarată

 

(1)  Oxid de potasiu solubil în apă

(2)  Indicația „cu conținut redus de clor” se leagă de un conținut maxim de 2 % Cl

(3)  Conținutul de clor poate fi declaratB.3.2.

Denumire de tip

Îngrășământ NK care conține crotoniliden diuree sau izobutiliden diuree, sau uree formaldehidă (după caz)

Date referitoare la modul de fabricație

Produs obținut pe cale chimică sau prin amestecare fără adaos de nutrienți organici de origine animală sau vegetală care conține crotoniliden diuree sau izobutiliden diuree, sau uree formaldehidă

Concentrația minimă de nutrienți (procente de masă)

— Total: 18 % (N + K2O);

— Pentru fiecare nutrient

— 

— 5 % N

— Minimum ¼ din concentrația de azot total declarată trebuie să provină din formele de azot (5) sau (6), sau (7)

— Minimum 3/5 din concentrația declarată de azot (7) trebuie să fie solubilă în apă caldă

— 5 % K2OFormele, solubilitățile și conținutul de nutrient care trebuie declarat conform coloanelor 4, 5 și 6

Dimensiunea particulelor

Date de identificare a îngrășămintelor

Alte cerințe

N

P2O5

K2O

N

P2O5

K2O

1

2

3

4

5

6

(1)  Azot total

(2)  Azot nitric

(3)  Azot amoniacal

(4)  Azot ureic

(5)  Azot din crotoniliden diuree

(6)  Azot din izobutil diuree

(7)  Azot din uree formaldehidă

(8)  Azot din uree formaldehidă solubilă numai în apa caldă

(9)  Azot din uree formaldehidă solubilă numai în apa rece

 

K2O solubil în apă

(1)  Azot total

(2)  În cazul în care o formă de azot (2)-(4) atinge cantitativ minimum 1 % procent de masă, trebuie declarată

(3)  Una dintre formele de azot (5)-(7), după caz Forma de azot (7) trebuie declarată sub formă de azot (8) și (9)

 

(1)  Oxid de potasiu solubil în apă

(2)  Indicația „cu conținut redus de clor” se leagă de un conținut maxim de 2 % Cl

(3)  Conținutul de clor poate fi declarat

B.4.   Îngrășăminte PKDenumire de tip

Îngrășământ PK

Date referitoare la modul de fabricație

Produs obținut pe cale chimică sau prin amestecare fără adaos de nutrienți organici de origine animală sau vegetală

Concentrația minimă de nutrienți (procente de masă)

— Total: 18 % (N + K2O)

— Pentru fiecare nutrient 3 % N, 5 % K2OFormele, solubilitățile și conținutul de nutrient care trebuie declarat conform coloanelor 4, 5 și 6

Dimensiunea particulelor

Date de identificare a îngrășămintelor

Alte cerințe

N

P2O5

K2O

N

P2O5

K2O

1

2

3

4

5

6

 

(1)  P2O5 solubil în apă

(2)  P2O5 solubil în citrat de amoniu neutru

(3)  P2O5 solubil în citrat de amoniu neutru și în apă

(4)  P2O5 solubil numai în acizi minerali

(5)  P2O5 solubil în citrat alcalin de amoniu (Petermann)

(6a)  P2O5 solubil în acizi minerali, din care minimum 75 % din conținutul declarat de P2O5 este solubil în acid citric 2 %

(6b)  P2O5 solubil în acid citric 2 %

(7)  P2O5 solubil în acizi minerali, din care minimum 75 % din conținutul declarat de P2O5 este solubil în citrat alcalin de amoniu (Joulie)

(8)  P2O5 solubil în acizi minerali, din care minimum 55 % din conținutul declarat de P2O5 este solubil în acid formic 2 %

K2O solubil în apă

 

1.  Un îngrășământ PK fără zgură Thomas, fosfat calcinat, fosfat de aluminiu și calciu, rocă fosfatică parțial solubilizată și rocă fosfatică moale măcinată trebuie să fie declarat în concordanță cu solubilitățile (1), (2) sau (3):

— atunci când P2O5 solubil în apă nu atinge 2 %, numai solubilitatea (2) trebuie declarată;

— atunci când P2O5 solubil în apă atinge minimum 2 %, solubilitatea (3) trebuie declarată și conținutul de P2O5 solubil în apă trebuie indicat [solubilitatea (1)]

Conținutul P2O5 solubil numai în acizi minerali nu trebuie să depășească 2 %

Pentru acest tip 1, proba de analiză pentru determinarea solubilităților (2) și (3) este de 1 g

2(a)  Un îngrășământ PK care conține rocă fosfatică moale măcinată sau rocă fosfatică parțial solubilizată trebuie să nu conțină zgură Thomas, fosfat calcinat și fosfat de aluminiu și calciu.

El trebuie să fie declarat în concordanță cu solubilitățile (1), (3) și (4)

Acest tip de îngrășământ trebuie să conțină:

— minimum 2 % P2O5 solubil numai în acizi minerali [solubilitatea (4)];

— minimum 5 % P2O5 solubil în citrat de amoniu neutru [solubilitatea (3)];

— minimum 2,5 % P2O5 solubil în apă [solubilitatea (1)]

Acest tip de îngrășământ PK trebuie să fie comercializat sub denumirea „îngrășământ PK cu conținut de rocă fosfatică moale măcinată” sau „îngrășământ PK cu conținut de rocă fosfatică parțial solubilizată”

Pentru acest tip 2(a) proba de analiză pentru determinarea solubilității (3) este de 3 g

(1)  Oxid de potasiu solubil în apă

(2)  Indicația „cu conținut redus de clor” se leagă de un conținut maxim de 2 % Cl

(3)  Conținutul de clor poate fi declarat

Dimensiunea particulelor componentelor fosfatice de bază

Zgura Thomas: minimum 75 % trebuie să treacă prin sita cu ochiuri de 0,160 mm

Fosfat de aluminiu și calciu: minimum 90 % trebuie să treacă prin sita cu ochiuri de 0,160 mm

Fosfat calcinat: minimum 75 % trebuie să treacă prin sita cu ochiuri de 0,160 mm

Rocă fosfatică moale măcinată: minimum 90 % trebuie să treacă prin sita cu ochiuri de 0,063 mm

Rocă fosfatică parțial solubilizată: minimum 90 % trebuie să treacă prin sita cu ochiuri de 0,160 mm

 

2(b)  Un îngrășământ PK care conține fosfat de calciu și aluminiu trebuie să nu conțină zgură Thomas, fosfat calcinat sau rocă fosfatică parțial solubilizată

El trebuie să fie declarat în concordanță cu solubilitățile (1) și (7), cea de-a doua aplicându-se după deducerea solubilității în apă

Acest tip de îngrășământ trebuie să conțină:

— minimum 2 % P2O5 solubil în apă [solubilitatea (1)];

— minimum 5 % P2O5 corespunzător solubilității (7)

Acest tip de îngrășământ trebuie să fie comercializat sub denumirea „îngrășământ PK cu conținut de fosfat de aluminiu și calciu”

3.  În cazul îngrășămintelor PK conținând doar unul dintre îngrășămintele fosfatice: zgură Thomas, fosfat calcinat, fosfat de aluminiu și calciu, rocă fosfatică moale măcinată, desemnarea tipului trebuie urmată de indicarea componentului fosfatic

Declararea solubilității P2O5 trebuie făcută în conformitate cu una dintre solubilitățile:

— pentru îngrășăminte pe bază de zgură Thomas: solubilitate (6a) (Franța, Italia, Spania, Portugalia, Grecia ►M1  , Republica Cehă, Estonia, Cipru, Letonia, Lituania, Ungaria, Malta, Polonia, Slovenia, Slovacia ◄ ►M3  , Bulgaria, România ◄ ), (6b) (Germania, Belgia, Danemarca, Irlanda, Luxemburg, Țările de Jos, Regatul Unit și Austria);

— pentru îngrășăminte pe bază de fosfat calcinat: solubilitate (5);

— pentru îngrășăminte pe bază de fosfat de aluminiu și calciu: solubilitate (7);

— pentru îngrășăminte pe bază de rocă fosfatică moale măcinată: solubilitate (8)

 

C.   Îngrășăminte anorganice lichide

C.1.   Îngrășăminte lichide simpleNr.

Denumirea de tip

Date referitoare la modul de fabricație și componentele principale

Concentrația minimă de nutrienți (procente de masă)

Date privind exprimarea nutrienților

Alte cerințe

Alte date despre denumirea de tip

Conținutul de nutrienți care trebuie declarat

Formele și solubilitățile nutrienților

Alte criterii

1

2

3

4

5

6

1

Soluție de îngrășământ azotat

Produs obținut pe cale chimică prin dizolvare în apă, sub formă stabilă la presiunea atmosferică, fără adaos de nutrienți organici de origine animală sau vegetală

15 % N

Azotul este exprimat ca azot total sau, în cazul în care există o singură formă, ca azot nitric sau azot amoniacal, sau azot ureic

Concentrație maximă în biuret:

N ureic × 0,026

 

Azotul total și/sau, pentru fiecare formă de minimum 1 %, azotatul amoniacal, azotatul nitric și/sau azotatul ureic

În cazul în care concentrația în biuret este mai mică de 0,2 % se poate adăuga mențiunea „sărac în biuret”

2

Soluție de azotat de amoniu-uree

Produs obținut pe cale chimică și prin dizolvarea în apă, conținând azotat de amoniu și uree

26 % N

Azotul este exprimat ca azot total, azotul ureic reprezentând numai circa jumătate din azotul prezent

Concentrație maximă în biuret: 0,5 %

 

Azotul total

Azotatul nitric, azotatul amoniacal, azotatul ureic

În cazul în care concentrația în biuret este mai mică de 0,2 % se poate adăuga mențiunea „cu conținut redus de biuret”

3

Soluție de azotat de calciu

Produs obținut prin dizolvarea azotatului de calciu în apă

8 % N

Azotul este exprimat ca azot nitric, cu maximum 1 % de azot sub formă de amoniac

Calciu exprimat ca oxid de calciu solubil în apă

Denumirea de tip poate fi urmată, după caz, de una dintre mențiunile următoare:

— pentru aplicare foliară;

— pentru fabricarea soluțiilor nutritive;

— pentru irigații fertilizante

Azotul total

Oxid de calciu solubil în apă pentru utilizările menționate în coloana 5

Opțional:

— azot sub formă nitrică;

— azot sub formă de amoniac

4

Soluție de azotat de magneziu

Produs obținut pe cale chimică prin dizolvarea azotatului de magneziu în apă

6 % N

Azotul este exprimat ca azot nitric

 

Azot nitric

Oxid de magneziu solubil în apă

9 % MgO

Magneziul este exprimat ca oxid de magneziu solubil în apă

pH minim: 4

 

5

Azotat de calciu în suspensie

Produs obținut prin suspensia azotatului de calciu în apă

8 % N

Azot exprimat ca azot total sau ca azot nitric și ca azot amoniacal

Concentrația maximă de azot amoniacal: 1,0 %

Denumirea de tip poate fi urmată de una dintre mențiunile următoare:

— pentru aplicare foliară;

— pentru fabricarea soluțiilor și suspensiilor nutritive;

— pentru irigații fertilizante

Azot total

Azot nitric

Oxid de calciu solubil în apă pentru utilizările menționate în coloana 5

14 % CaO Calciu exprimat ca oxid de calciu solubil în apă

6

Îngrășământ cu azot în soluție, conținând uree formaldehidă

Produs obținut pe cale chimică sau prin dizolvarea în apă a ureei formaldehidă și a unui îngrășământ cu azot menționat în lista A.1 din prezentul regulament, cu excepția produselor 3(a), 3(b) și 5

18 % N exprimat ca azot total

Minimum 1/3 din concentrația declarată de azot total trebuie să provină din ureea formaldehidă

Concentrația maximă în biuret: (N ureic + N uree formaldehidă) × 0,026

 

Azot total

Pentru minimum 1 %:

— azot nitric;

— azot amoniacal;

— azot ureic

Azotul din ureea formaldehidă

7

Îngrășământ cu azot în suspensie, conținând uree formaldehidă

Produs obținut pe cale chimică sau prin dizolvarea în apă a ureei formaldehidă și a unui îngrășământ cu azot menționat în lista A-1 din prezentul regulament, cu excepția produselor 3(a), 3(b) și 5

18 % N exprimat ca azot total

Minimum 1/3 din concentrația declarată de azot total trebuie să provină din ureea formaldehidă, din care minimum 3/5 trebuie să fie solubilă în apa caldă

Concentrația maximă în biuret: (N ureic + N uree formaldehidă) × 0,026

 

Azot total

Pentru minimum 1 %:

— azot nitric;

— azot amoniacal;

— azot ureic

Azotul din ureea formaldehidă

Azotul din ureea formaldehidă solubilă în apă rece

Azotul din ureea formaldehidă solubilă în apă caldă

▼M15

8

Soluție apoasă de formiat de potasiu

Produs obținut prin reacția hidroxidului de potasiu, a formaldehidei, a butiraldehidei și a acidului formic, urmată de o separare și de o evaporare

50 % formiat de potasiu

28 % K2O

Potasiu exprimat în K2O solubil în apă

27 % formiat

 

Oxid de potasiu solubil în apă.

▼B

C.2.   Îngrășăminte lichide complexeC.2.1.

Denumire de tip

Soluție de îngrășământ NPK

Date referitoare la modul de fabricație

Produs obținut pe cale chimică și prin soluție în apă, sub formă stabilă la presiunea atmosferică, fără adaos de nutrienți organici de origine animală sau vegetală

Concentrația minimă de nutrienți (procente de masă) și alte cerințe

— Total: 15 % (N + P2O5 + K2O)

— Pentru fiecare nutrient: 2 % N, 3 % P2O5, 3 % K2O

— Concentrație maximă în biuret: N ureic × 0,026Formele, solubilitățile și conținutul de nutrienți care trebuie declarați conform coloanelor 4, 5 și 6;

Dimensiunea particulelor

Date de identificare a îngrășămintelor

Alte cerințe

N

P2O5

K2O

N

P2O5

K2O

1

2

3

4

5

6

(1)  Azot total

(2)  Azot nitric

(3)  Azot amoniacal

(4)  Azot ureic

P2O5 solubil în apă

K2O solubil în apă

(1)  Azot total

(2)  În cazul în care o formă de azot (2)-(4) atinge cantitativ minimum 1 % procent de masă, trebuie declarată

(3)  În cazul în care concentrația în biuret este mai mică de 0,2 % se poate adăuga mențiunea „cu conținut redus de biuret”

P2O5 solubil în apă

(1)  Oxid de potasiu solubil în apă

(2)  Indicația „cu conținut redus de clor” se leagă de un conținut maxim de 2 % Cl

(3)  Conținutul de clor poate fi declarat

▼M11C.2.2.

Denumire de tip:

Soluție de îngrășământ NPK care conține ureoformaldehidă

Date referitoare la modul de fabricație:

Produs obținut chimic și prin dizolvare în apă, într-o formă stabilă la presiune atmosferică, fără adaos de nutrienți organici de origine animală sau vegetală și care conține ureoformaldehidă

Concentrația minimă de nutrienți (procente de masă) și alte cerințe:

—  Total 15 % (N + P2O5 + K2O)

—  Pentru fiecare dintre nutrienți:

— 5 % N, cel puțin 25 % din conținutul declarat de azot total trebuie să provină din forma de azot (5)

— 3 % P2O5

— 3 % K2O

Conținutul maxim de biuret: (N ureic + N ureoformaldehidic) × 0,026

Formele, solubilitățile și conținutul de nutrienți care trebuie declarate conform coloanelor 4, 5 și 6 — Dimensiunea particulelor

Date de identificare a îngrășămintelor — Alte cerințe

N

P2O5

K2O

N

P2O5

K2O

1

2

3

4

5

6

(1)  Azot total

(2)  Azot nitric

(3)  Azot amoniacal

(4)  Azot ureic

(5)  Azot din ureoformaldehidă

P2O5 solubil în apă

K2O solubil în apă

(1)  Azot total

(2)  În cazul în care cantitatea oricăreia dintre formele de azot (2), (3) sau (4) atinge o valoare egală cu cel puțin 1 % în procente de masă, aceasta trebuie declarată

(3)  Azot din ureoformaldehidă

(4)  În cazul în care concentrația de biuret este mai mică de 0,2 % se poate adăuga mențiunea „cu conținut redus de biuret”

P2O5 solubil în apă

(1)  Oxid de potasiu solubil în apă

(2)  Indicația „cu conținut redus de clorură” se poate utiliza numai dacă conținutul de Cl nu depășește 2 %

(3)  Conținutul de clorură poate fi declaratC.2.3.

Denumire de tip:

Suspensie de îngrășământ NPK

Date referitoare la modul de fabricație:

Produs sub formă lichidă, în care nutrienții provin din substanțe aflate în suspensie în apă și în soluție, fără adaos de nutrienți organici de origine animală sau vegetală

Concentrația minimă de nutrienți (procente de masă) și alte cerințe:

—  Total: 20 %, (N + P2O5 + K2O)

—  Pentru fiecare dintre nutrienți: 3 % N, 4 % P2O5, 4 % K2O

—  Concentrație maximă în biuret: N ureic × 0,026

Formele, solubilitățile și conținutul de nutrienți care trebuie declarate conform coloanelor 4, 5 și 6 — Dimensiunea particulelor

Date de identificare a îngrășămintelor — Alte cerințe

N

P2O5

K2O

N

P2O5

K2O

1

2

3

4

5

6

(1)  Azot total

(2)  Azot nitric

(3)  Azot amoniacal

(4)  Azot ureic

(1)  P2O5 solubil în apă

(2)  P2O5 solubil în citrat de amoniu neutru

(3)  P2O5 solubil în citrat de amoniu neutru și apă

K2O solubil în apă

(1)  Azot total

(2)  În cazul în care cantitatea oricăreia dintre formele de azot (2), (3) sau (4) atinge o valoare egală cu cel puțin 1 % în procente de masă, aceasta trebuie declarată

(3)  În cazul în care concentrația în biuret este mai mică de 0,2 % se poate adăuga mențiunea „cu conținut redus de biuret”

Îngrășămintele nu trebuie să conțină zgură Thomas, fosfat alumino-calcic, fosfați calcinați, fosfați parțial solubilizați sau fosfați naturali

(1)  În cazul în care concentrația P2O5 solubil în apă este mai mică de 2 %, se declară numai solubilitatea (2)

(2)  În cazul în care concentrația P2O5 solubil în apă atinge cel puțin 2 %, se declară solubilitatea (3) și conținutul de P2O5 solubil în apă

(1)  Oxid de potasiu solubil în apă

(2)  Indicația „cu conținut redus de clorură” se poate utiliza numai dacă conținutul de Cl nu depășește 2 %

(3)  Conținutul de clorură poate fi declaratC.2.4.

Denumire de tip:

Suspensie de îngrășământ NPK care conține ureoformaldehidă

Date referitoare la modul de fabricație:

Produs sub formă lichidă, în care nutrienții provin din substanțe aflate în suspensie în apă și în soluție, fără adaos de nutrienți organici de origine animală sau vegetală și care conține ureoformaldehidă

Concentrația minimă de nutrienți (procente de masă) și alte cerințe:

—  Total 20 % (N + P2O5 + K2O)

—  Pentru fiecare dintre nutrienți:

— 5 % N, cel puțin 25 % din conținutul declarat de azot total trebuie să provină din forma de azot (5)

— Cel puțin 3/5 din conținutul declarat de azot (5) trebuie să fie solubil în apă fierbinte

— 4 % P2O5

— 4 % K2O

Conținutul maxim de biuret: (N ureic + N ureoformaldehidic) × 0,026

Formele, solubilitățile și conținutul de nutrienți care trebuie declarate conform coloanelor 4, 5 și 6 — Dimensiunea particulelor

Date de identificare a îngrășămintelor — Alte cerințe

N

P2O5

K2O

N

P2O5

K2O

1

2

3

4

5

6

(1)  Azot total

(2)  Azot nitric

(3)  Azot amoniacal

(4)  Azot ureic

(5)  Azot din ureoformaldehidă

(1)  P2O5 solubil în apă

(2)  P2O5 solubil în citrat de amoniu neutru

(3)  P2O5 solubil în citrat de amoniu neutru și în apă

K2O solubil în apă

(1)  Azot total

(2)  În cazul în care cantitatea oricăreia dintre formele de azot (2), (3) sau (4) atinge o valoare egală cu cel puțin 1 % în procente de masă, aceasta trebuie declarată

(3)  Azot din ureoformaldehidă

(4)  În cazul în care concentrația de biuret este mai mică de 0,2 % se poate adăuga mențiunea „cu conținut redus de biuret”

Îngrășămintele nu trebuie să conțină zgură Thomas, fosfat alumino-calcic, fosfați calcinați, fosfați parțial solubilizați sau fosfați naturali

(1)  În cazul în care P2O5 solubil în apă se situează sub 2 %, se declară numai solubilitatea (2)

(2)  În cazul în care P2O5 solubil în apă atinge cel puțin 2 %, se declară solubilitatea (3) și conținutul de P2O5 solubil în apă

(1)  Oxid de potasiu solubil în apă

(2)  Indicația „cu conținut redus de clorură” se poate utiliza numai dacă conținutul de Cl nu depășește 2 %

(3)  Conținutul de clorură poate fi declaratC.2.5.

Denumire de tip:

Soluție de îngrășământ NP

Date referitoare la modul de fabricație:

Produs obținut chimic și prin dizolvare în apă, într-o formă stabilă la presiune atmosferică, fără adaos de nutrienți organici de origine animală sau vegetală

Concentrația minimă de nutrienți (procente de masă) și alte cerințe:

—  Total: 18 %, (N + P2O5)

—  Pentru fiecare dintre nutrienți: 3 % N, 5 % P2O5

—  Concentrație maximă de biuret: N ureic × 0,026

Formele, solubilitățile și conținutul de nutrienți care trebuie declarate conform coloanelor 4, 5 și 6 — Dimensiunea particulelor

Date de identificare a îngrășămintelor — Alte cerințe

N

P2O5

K2O

N

P2O5

K2O

1

2

3

4

5

6

(1)  Azot total

(2)  Azot nitric

(3)  Azot amoniacal

(4)  Azot ureic

P2O5 solubil în apă

 

(1)  Azot total

(2)  În cazul în care cantitatea oricăreia dintre formele de azot (2), (3) sau (4) atinge o valoare egală cu cel puțin 1 % în procente de masă, aceasta trebuie declarată

(3)  În cazul în care concentrația de biuret este mai mică de 0,2 % se poate adăuga mențiunea „cu conținut redus de biuret”

P2O5 solubil în apă

 C.2.6.

Denumire de tip:

Soluție de îngrășământ NP care conține ureoformaldehidă

Date referitoare la modul de fabricație:

Produs obținut chimic și prin dizolvare în apă, într-o formă stabilă la presiune atmosferică, fără adaos de nutrienți organici de origine animală sau vegetală și care conține ureoformaldehidă

Concentrația minimă de nutrienți (procente de masă) și alte cerințe:

—  Total 18 % (N + P2O5)

—  Pentru fiecare dintre nutrienți:

— 5 % N, cel puțin 25 % din conținutul declarat de azot total trebuie să provină din forma de azot (5)

— 5 % P2O5

Conținutul maxim de biuret: (N ureic + N ureoformaldehidic) × 0,026

Formele, solubilitățile și conținutul de nutrienți care trebuie declarate conform coloanelor 4, 5 și 6 — Dimensiunea particulelor

Date de identificare a îngrășămintelor — Alte cerințe

N

P2O5

K2O

N

P2O5

K2O

1

2

3

4

5

6

(1)  Azot total

(2)  Azot nitric

(3)  Azot amoniacal

(4)  Azot ureic

(5)  Azot din ureoformaldehidă

P2O5 solubil în apă

 

(1)  Azot total

(2)  În cazul în care cantitatea oricăreia dintre formele de azot (2), (3) sau (4) atinge o valoare egală cu cel puțin 1 % în procente de masă, aceasta trebuie declarată

(3)  Azot din ureoformaldehidă

(4)  În cazul în care concentrația de biuret este mai mică de 0,2 % se poate adăuga mențiunea „cu conținut redus de biuret”

P2O5 solubil în apă

 C.2.7.

Denumire de tip:

Suspensie de îngrășământ NP

Date referitoare la modul de fabricație:

Produs sub formă lichidă, în care nutrienții provin din substanțe aflate atât în soluție, cât și în suspensie în apă, fără adaos de nutrienți organici de origine animală sau vegetală

Concentrația minimă de nutrienți (procente de masă) și alte cerințe:

—  Total: 18 %, (N + P2O5)

—  Pentru fiecare dintre nutrienți: 3 % N, 5 % P2O5

—  Concentrație maximă de biuret: N ureic × 0,026

Formele, solubilitățile și conținutul de nutrienți care trebuie declarate conform coloanelor 4, 5 și 6 — Dimensiunea particulelor

Date de identificare a îngrășămintelor. Alte cerințe

N

P2O5

K2O

N

P2O5

K2O

1

2

3

4

5

6

(1)  Azot total

(2)  Azot nitric

(3)  Azot amoniacal

(4)  Azot ureic

(1)  P2O5 solubil în apă

(2)  P2O5 solubil în citrat de amoniu neutru

(3)  P2O5 solubil în citrat de amoniu neutru și apă

 

(1)  Azot total

(2)  În cazul în care cantitatea oricăreia dintre formele de azot (2), (3) sau (4) atinge o valoare egală cu cel puțin 1 % în procente de masă, aceasta trebuie declarată

(3)  În cazul în care concentrația de biuret este mai mică de 0,2 % se poate adăuga mențiunea „cu conținut redus de biuret”

Îngrășămintele pot să conțină zgură Thomas, fosfat alumino-calcic, fosfați calcinați, fosfat parțial solubilizat sau fosfați naturali

(1)  În cazul în care P2O5 solubil în apă se situează sub 2 %, se declară numai solubilitatea (2)

(2)  În cazul în care P2O5 solubil în apă atinge cel puțin 2 %, se declară solubilitatea (3) și trebuie declarat conținutul de P2O5 solubil în apă

 C.2.8.

Denumire de tip:

Suspensie de îngrășământ NP care conține ureoformaldehidă

Date referitoare la modul de fabricație:

Produs sub formă lichidă, în care nutrienții provin din substanțe aflate în suspensie în apă și în soluție, fără adaos de nutrienți organici de origine animală sau vegetală și care conține ureoformaldehidă

Concentrația minimă de nutrienți (procente de masă) și alte cerințe:

—  Total 18 % (N + P2O5)

—  Pentru fiecare dintre nutrienți:

— 5 % N, cel puțin 25 % din conținutul declarat de azot total trebuie să provină din forma de azot (5)

— Cel puțin 3/5 din conținutul declarat de azot (5) trebuie să fie solubil în apă fierbinte

— 5 % P2O5

Conținutul maxim de biuret: (N ureic + N ureoformaldehidic) × 0,026

Formele, solubilitățile și conținutul de nutrienți care trebuie declarate conform coloanelor 4, 5 și 6 — Dimensiunea particulelor

Date de identificare a îngrășămintelor — Alte cerințe

N

P2O5

K2O

N

P2O5

K2O

1

2

3

4

5

6

(1)  Azot total

(2)  Azot nitric

(3)  Azot amoniacal

(4)  Azot ureic

(5)  Azot din ureoformaldehidă

(1)  P2O5 solubil în apă

(2)  P2O5 solubil în citrat de amoniu neutru

(3)  P2O5 solubil în citrat de amoniu neutru și în apă

 

(1)  Azot total

(2)  În cazul în care cantitatea oricăreia dintre formele de azot (2), (3) sau (4) atinge o valoare egală cu cel puțin 1 % în procente de masă, aceasta trebuie declarată

(3)  Azot din ureoformaldehidă

(4)  În cazul în care concentrația de biuret este mai mică de 0,2 % se poate adăuga mențiunea „cu conținut redus de biuret”

Îngrășămintele nu trebuie să conțină zgură Thomas, fosfat alumino-calcic, fosfați calcinați, fosfați parțial solubilizați sau fosfați naturali

(1)  În cazul în care P2O5 solubil în apă se situează sub 2 %, se declară numai solubilitatea (2)

(2)  În cazul în care P2O5 solubil în apă atinge cel puțin 2 %, se declară solubilitatea 3 și conținutul de P2O5 solubil în apă

 

▼M11C.2.9.

Denumire de tip:

Soluție de îngrășământ NK

Date referitoare la modul de fabricație:

Produs obținut chimic și prin dizolvare în apă, într-o formă stabilă la presiune atmosferică, fără adaos de nutrienți organici de origine animală sau vegetală

Concentrația minimă de nutrienți (procente de masă) și alte cerințe:

—  Total: 15 % (N + K2O)

—  Pentru fiecare dintre nutrienți: 3 % N, 5 % K2O

—  Concentrație maximă de biuret: N ureic × 0,026

Formele, solubilitățile și conținutul de nutrienți care trebuie declarate conform coloanelor 4, 5 și 6 — Dimensiunea particulelor

Date de identificare a îngrășămintelor — Alte cerințe

N

P2O5

K2O

N

P2O5

K2O

1

2

3

4

5

6

(1)  Azot total

(2)  Azot nitric

(3)  Azot amoniacal

(4)  Azot ureic

 

K2O solubil în apă

(1)  Azot total

(2)  În cazul în care cantitatea oricăreia dintre formele de azot (2), (3) sau (4) atinge o valoare egală cu cel puțin 1 % în procente de masă, aceasta trebuie declarată

(3)  În cazul în care concentrația de biuret este mai mică de 0,2 % se poate adăuga mențiunea „cu conținut redus de biuret”

 

(1)  Oxid de potasiu solubil în apă

(2)  Indicația „cu conținut redus de clorură” se poate utiliza numai dacă conținutul de Cl nu depășește 2 %

(3)  Conținutul de clorură poate fi declaratC.2.10.

Denumire de tip:

Soluție de îngrășământ NK care conține ureoformaldehidă

Date referitoare la modul de fabricație:

Produs obținut chimic și prin dizolvare în apă, într-o formă stabilă la presiune atmosferică, fără adaos de nutrienți organici de origine animală sau vegetală și care conține ureoformaldehidă

Concentrația minimă de nutrienți (procente de masă) și alte cerințe:

—  Total 15 % (N + K2O)

—  Pentru fiecare dintre nutrienți:

— 5 % N, cel puțin 25 % din conținutul declarat de azot total trebuie să provină din forma de azot (5)

— 5 % K2O

Conținutul maxim de biuret: (N ureic + N ureoformaldehidic) × 0,026

Formele, solubilitățile și conținutul de nutrienți care trebuie declarate conform coloanelor 4, 5 și 6 — Dimensiunea particulelor

Date de identificare a îngrășămintelor — Alte cerințe

N

P2O5

K2O

N

P2O5

K2O

1

2

3

4

5

6

(1)  Azot total

(2)  Azot nitric

(3)  Azot amoniacal

(4)  Azot ureic

(5)  Azot din ureoformaldehidă

 

K2O solubil în apă

(1)  Azot total

(2)  În cazul în care cantitatea oricăreia dintre formele de azot (2), (3) sau (4) atinge o valoare egală cu cel puțin 1 % în procente de masă, aceasta trebuie declarată

(3)  Azot din ureoformaldehidă

(4)  În cazul în care concentrația de biuret este mai mică de 0,2 % se poate adăuga mențiunea „cu conținut redus de biuret”

 

(1)  Oxid de potasiu solubil în apă

(2)  Indicația „cu conținut redus de clorură” se poate utiliza numai dacă conținutul de Cl nu depășește 2 %

(3)  Conținutul de clorură poate fi declaratC.2.11.

Denumire de tip:

Suspensie de îngrășământ NK

Date referitoare la modul de fabricație:

Produs sub formă lichidă, în care nutrienții provin din substanțe aflate atât în soluție, cât și în suspensie în apă, fără adaos de nutrienți organici de origine animală sau vegetală

Concentrația minimă de nutrienți (procente de masă) și alte cerințe:

—  Total: 18 % (N + K2O)

—  Pentru fiecare dintre nutrienți: 3 % N, 5 % K2O

—  Concentrație maximă de biuret: N ureic × 0,026

Formele, solubilitățile și conținutul de nutrienți care trebuie declarate conform coloanelor 4, 5 și 6 — Dimensiunea particulelor

Date de identificare a îngrășămintelor — Alte cerințe

N

P2O5

K2O

N

P2O5

K2O

1

2

3

4

5

6

(1)  Azot total

(2)  Azot nitric

(3)  Azot amoniacal

(4)  Azot ureic

 

K2O solubil în apă

(1)  Azot total

(2)  În cazul în care cantitatea oricăreia dintre formele de azot (2), (3) sau (4) atinge o valoare egală cu cel puțin 1 % în procente de masă, aceasta trebuie declarată

(3)  În cazul în care concentrația de biuret este mai mică de 0,2 % se poate adăuga mențiunea „cu conținut redus de biuret”

 

(1)  Oxid de potasiu solubil în apă

(2)  Indicația „cu conținut redus de clorură” se poate utiliza numai dacă conținutul de Cl nu depășește 2 %

(3)  Conținutul de clorură poate fi declaratC.2.12.

Denumire de tip:

Suspensie de îngrășământ NK care conține ureoformaldehidă

Date referitoare la modul de fabricație:

Produs sub formă lichidă, în care nutrienții provin din substanțe aflate în suspensie în apă și în soluție, fără adaos de nutrienți organici de origine animală sau vegetală și care conține ureoformaldehidă

Concentrația minimă de nutrienți (procente de masă) și alte cerințe:

—  Total 18 % (N + K2O)

—  Pentru fiecare dintre nutrienți:

— 5 % N, cel puțin 25 % din conținutul declarat de azot total trebuie să provină din forma de azot (5)

— Cel puțin 3/5 din conținutul declarat de azot (5) trebuie să fie solubil în apă fierbinte

— 5 % K2O

Conținutul maxim de biuret: (N ureic + N ureoformaldehidic) × 0,026

Formele, solubilitățile și conținutul de nutrienți care trebuie declarate conform coloanelor 4, 5 și 6 — Dimensiunea particulelor

Date de identificare a îngrășămintelor — Alte cerințe

N

P2O5

K2O

N

P2O5

K2O

1

2

3

4

5

6

(1)  Azot total

(2)  Azot nitric

(3)  Azot amoniacal

(4)  Azot ureic

(5)  Azot din ureoformaldehidă

 

K2O solubil în apă

(1)  Azot total

(2)  În cazul în care cantitatea oricăreia dintre formele de azot (2), (3) sau (4) atinge o valoare egală cu cel puțin 1 % în procente de masă, aceasta trebuie declarată

(3)  Azot din ureoformaldehidă

(4)  În cazul în care concentrația de biuret este mai mică de 0,2 % se poate adăuga mențiunea „cu conținut redus de biuret”

 

(1)  Oxid de potasiu solubil în apă

(2)  Indicația „cu conținut redus de clorură” se poate utiliza numai dacă conținutul de Cl nu depășește 2 %

(3)  Conținutul de clorură poate fi declaratC.2.13.

Denumire de tip:

Soluție de îngrășământ PK

Date referitoare la modul de fabricație:

Produs obținut chimic și prin dizolvare în apă, fără adaos de nutrienți organici de origine animală sau vegetală

Concentrația minimă de nutrienți (procente de masă) și alte cerințe:

—  Total: 18 % (P2O5 + K2O)

—  Pentru fiecare dintre nutrienți: 5 % P2O5, 5 % K2O

Formele, solubilitățile și conținutul de nutrienți care trebuie declarate conform coloanelor 4, 5 și 6 — Dimensiunea particulelor

Date de identificare a îngrășămintelor — Alte cerințe

N

P2O5

K2O

N

P2O5

K2O

1

2

3

4

5

6

 

P2O5 solubil în apă

K2O solubil în apă

 

P2O5 solubil în apă

(1)  Oxid de potasiu solubil în apă

(2)  Indicația „cu conținut redus de clorură” se poate utiliza numai dacă conținutul de Cl nu depășește 2 %

(3)  Conținutul de clorură poate fi declaratC.2.14.

Denumire de tip:

Suspensie de îngrășământ PK

Date referitoare la modul de fabricație:

Produs sub formă lichidă, în care nutrienții provin din substanțe aflate atât în soluție, cât și în suspensie în apă, fără adaos de nutrienți organici de origine animală sau vegetală

Concentrația minimă de nutrienți (procente de masă) și alte cerințe:

—  Total: 18 % (P2O5 + K2O)

—  Pentru fiecare dintre nutrienți: 5 % P2O5, 5 % K2O

Formele, solubilitățile și conținutul de nutrienți care trebuie declarate conform coloanelor 4, 5 și 6 — Dimensiunea particulelor

Date de identificare a îngrășămintelor — Alte cerințe

N

P2O5

K2O

N

P2O5

K2O

1

2

3

4

5

6

 

(1)  P2O5 solubil în apă

(2)  P2O5 solubil în citrat de amoniu neutru

(3)  P2O5 solubil în citrat de amoniu neutru și apă

K2O solubil în apă

 

Îngrășămintele nu trebuie să conțină zgură Thomas, fosfat alumino-calcic, fosfați calcinați, fosfați parțial solubilizați sau fosfați naturali

(1)  În cazul în care P2O5 solubil în apă se situează sub 2 %, se declară numai solubilitatea (2)

(2)  În cazul în care P2O5 solubil în apă atinge cel puțin 2 %, se declară solubilitatea 3 și conținutul de P2O5 solubil în apă

(1)  Oxid de potasiu solubil în apă

(2)  Indicația „cu conținut redus de clorură” se poate utiliza numai dacă conținutul de Cl nu depășește 2 %

(3)  Conținutul de clorură poate fi declarat

▼B

D.   Îngrășăminte anorganice cu nutrienți secundariNr.

Denumire de tip

Date referitoare la modul de fabricație și componentele principale

Concentrația minimă de nutrienți (procente de masă)

Date privind exprimarea nutrienților

Alte cerințe

Alte date despre denumirea de tip

Conținutul de nutrienți care trebuie declarat

Formele și solubilitățile nutrienților

Alte criterii

1

2

3

4

5

6

1

Sulfat de calciu

Produs de origine naturală sau industrială, conținând sulfat de calciu la diferite grade de hidratare

25 % CaO

35 % SO3

Calciu și sulf exprimate ca CaO + SO3 total

Dimensiunile particulelor:

— minimum 80 % trebuie să treacă prin sita cu ochiuri de 2 mm;

— minimum 99 % trebuie să treacă prin sita cu ochiuri de 10 mm

Se pot adăuga denumiri comerciale curente

Trioxid de sulf total

Opțional: CaO total

2

Soluție de clorură de calciu

Soluție de clorură de calciu de origine industrială

12 % CaO

Calciul exprimat ca oxid de calciu solubil în apă

 

Oxid de calciu

Opțional: pentru pulverizare pe plante

▼M8

2.1

Formiat de calciu

Produs obținut pe cale chimică având drept componentă esențială formiatul de calciu

33,6 % CaO

Calciu exprimat în CaO solubil în apă

Formiat: 56 %

 

Oxid de calciu

Formiat

2.2

Formiat de calciu lichid

Produs obținut prin dizolvarea în apă a formiatului de calciu

21 % CaO

Calciu exprimat în CaO solubil în apă

Formiat: 35 %

 

Oxid de calciu

Formiat

▼M14

2.3

chelat de calciu al acidului iminodisuccinic

Produs obținut pe cale chimică, conținând chelat de calciu al acidului iminodisuccinic ca ingredient esențial, fără adaos de nutrienți organici de origine animală sau vegetală

9 % CaO

Calciu exprimat sub formă de CaO, chelat cu acidul iminodisuccinic (IDHA) solubil în apă

 

Calciu exprimat sub formă de CaO, chelat cu acidul iminodisuccinic (IDHA) solubil în apă

▼B

3

Sulf elementar

Produs de origine naturală sau industrială, relativ rafinat

98 % S (245 %: SO3)

Sulful exprimat ca SO3 total

 

Trioxid de sulf total

4

Kieserit

Produs de origine minerală, cu component esențial sulfatul de magneziu monohidrat

24 % MgO

45 % SO3

Magneziul și sulful exprimate ca oxid de magneziu și trioxid de sulf solubili în apă

Se pot adăuga denumiri comerciale curente

Oxid de magneziu solubil în apă

Opțional: trioxid de sulf solubil în apă

▼M7

5

Sulfat de magneziu

Produs a cărui componentă principală este sulfatul de magneziu heptahidratat

15 % MgO

28 % SO3

Când se adaugă și se declară micronutrienți în conformitate cu articolul 6 alineatul (4) și articolul 6 alineatul (6):

10 % MgO

17 % SO3

Magneziu și sulf exprimate ca oxid de magneziu și trioxid de sulf solubile în apă

Se pot adăuga denumirile comerciale uzuale

Oxid de magneziu solubil în apă

Trioxid de sulf solubil în apă

▼B

5.1

Soluție de sulfat de magneziu

Produs obținut prin dizolvarea în apă a sulfatului de magneziu de origine industrială

5 % MgO

10 % SO3

Magneziul și sulful exprimate ca oxid de magneziu și trioxid de sulf solubili în apă

Se pot adăuga denumiri comerciale curente

Oxid de magneziu solubil în apă

Opțional: anhidridă sulfurică solubilă în apă

5.2

Hidroxid de magneziu

Produs chimic, cu component esențial hidroxidul de magneziu

60 % MgO

Dimensiunile particulelor: – minimum 99 % trebuie să treacă prin sita cu ochiuri de 0,063 mm

 

Oxid de magneziu total

5.3

Suspensie de hidroxid de magneziu

Produs obținut prin suspensia tipului 5.2.

24 % MgO

 

Oxid de magneziu total

6

Soluție de clorură de magneziu

Produs obținut prin dizolvarea clorurii de magneziu de origine industrială

13 % MgO

Magneziul exprimat ca oxid de magneziu

Concentrație maximă de calciu: 3 % CaO

 

Oxid de magneziu

E.   Îngrășăminte anorganice cu oligoelemente

Notă explicativă: notele de mai jos se aplică întregii părți E

Nota 1: un agent chelat poate fi desemnat prin intermediul inițialelor sale, așa cum este stabilit în secțiunea E.3.

Nota 2: În cazul în care produsul nu depune un reziduu solid după dizolvarea în apă, el poate fi desemnat ca „pentru dizolvare”.

Nota 3: pentru oligoelementele sub formă de chelat, trebuie menționat domeniul de pH care garantează o stabilitate acceptabilă a fracției chelate.

E.1.   Îngrășăminte conținând un singur oligoelement declarat

E.1.1.   BorNr.

Denumire de tip

Date referitoare la modul de fabricație și componentele principale

Concentrația minimă de nutrienți (procente de masă)

Date privind exprimarea nutrienților

Alte cerințe

Alte date despre denumirea de tip

Conținutul de nutrienți care trebuie declarat

Formele și solubilitățile nutrienților

Alte criterii

1

2

3

4

5

6

1(a)

Acid boric

Produs obținut prin acțiunea unui acid asupra unui borat

14 % B solubil în apă

Se pot adăuga denumiri comerciale uzuale

Bor solubil în apă (B)

1(b)

Borat de sodiu

Produs obținut pe cale chimică ce conține ca un component esențial un borat de sodiu

10 % B solubil în apă

Se pot adăuga denumiri comerciale uzuale

Bor solubil în apă (B)

1(c)

Borat de calciu

Produs obținut din colemanit sau pandermit; componente principale: borați de calciu

7 % bor total

Dimensiunea particulelor: minimum 98 % trec prin sita de 0,063 mm

Se pot adăuga denumiri comerciale uzuale

Bor total (B)

1(d)

Bor-etanolamină

Produs obținut prin reacția unui acid boric cu o etanolamină

8 % B solubil în apă

 

Bor solubil în apă (B)

1(e)

Îngrășământ cu bor în soluție

Produs obținut prin dizolvarea tipurilor 1(a) și/sau 1(b) și/sau 1(d)

2 % B solubil în apă

Denumirea trebuie să includă denumirile compușilor prezenți

Bor solubil în apă (B)

▼M9

1(f)

Îngrășământ cu bor în suspensie

Produs obținut prin suspendarea tipurilor 1(a) și/sau 1(b) și/sau 1(c) și/sau 1(d) în apă

2 % B total

Denumirea trebuie să includă numele constituenților prezenți

Bor (B) total

Bor (B) solubil în apă, dacă este prezent

▼B

E.1.2.   CobaltNr.

Denumire de tip

Date referitoare la modul de fabricație și componentele principale

Concentrația minimă de nutrienți (procente de masă)

Date privind exprimarea nutrienților

Alte cerințe

Alte date despre denumirea de tip

Conținutul de nutrienți care trebuie declarat

Formele și solubilitățile nutrienților

Alte criterii

1

2

3

4

5

6

2(a)

Sare de cobalt

Produs obținut pe cale chimică ce conține drept component esențial o sare minerală de cobalt

19 % Co solubil în apă

Denumirea trebuie să includă numele anionului mineral

Cobalt solubil în apă (Co)

▼M8

2(b)

Chelat cu cobalt

Produs solubil în apă care conține cobalt combinat chimic cu un agent de chelare sau cu agenți de chelare

5 % din cobaltul solubil în apă și cel puțin 80 % din cobaltul solubil în apă este chelat cu un agent de chelare sau cu agenți de chelare

Denumirea fiecărui agent autorizat de chelare care chelează cel puțin 1 % din cobaltul solubil în apă și care poate fi identificat și cuantificat de un standard european

Cobalt (Co) solubil în apă

Opțional: Cobalt (Co) total chelat cu agenți autorizați de chelare

Cobalt (Co) chelat cu fiecare agent autorizat de chelare care chelează cel puțin 1 % din cobaltul solubil în apă și care poate fi identificat și cuantificat de un standard european

▼M9

2(c)

Soluție de îngrășământ cu cobalt

Soluție apoasă de tipurile 2(a) și/sau 2(b) sau 2(d)

2 % Co solubil în apă

Când tipurile 2(a) și 2(d) sunt amestecate, fracția complexată trebuie să fie de cel puțin 40 % din Co solubil în apă

Denumirea trebuie să includă:

1.  numele anionului (anionilor) mineral(i), dacă sunt prezenți

2.  denumirea oricărui agent chelator autorizat care chelează cel puțin 1 % din cobaltul solubil în apă, dacă este prezent, și care poate fi identificat și cuantificat de un standard european

sau

numele agentului de complexare autorizat care poate fi identificat de un standard european, dacă este prezent

Cobalt (Co) solubil în apă

Cobalt (Co) chelat cu fiecare agent chelator autorizat care chelează cel puțin 1 % din cobaltul solubil în apă și care poate fi identificat și cuantificat de un standard european

Cobalt (Co) complexat cu un agent de complexare autorizat care poate fi identificat de un standard european

Opțional: Cobalt (Co) total chelat cu agentul (agenții) chelator(i) autorizat (autorizați)

▼M9

2(d)

Complex de cobalt

Produs solubil în apă care conține cobalt combinat chimic cu un agent autorizat de complexare

5 % Co solubil în apă și fracția complexată trebuie să fie de cel puțin 80 % din cobaltul solubil în apă

Denumirea trebuie să includă numele agentului de complexare autorizat care poate fi identificat de un standard european

Cobalt (Co) solubil în apă

Cobalt (Co) total complexat

▼B

E.1.3.   CupruNr.

Denumire de tip

Date referitoare la modul de fabricație și componentele principale

Concentrația minimă de nutrienți (procente de masă)

Date privind exprimarea nutrienților

Alte cerințe

Alte date despre denumirea de tip

Conținutul de nutrienți care trebuie declarat

Formele și solubilitățile nutrienților

Alte criterii

1

2

3

4

5

6

3(a)

Sare de cupru

Produs obținut pe cale chimică ce conține drept component esențial o sare minerală de cupru

20 % Cu solubil în apă

Denumirea trebuie să includă numele anionului mineral

Cupru solubil în apă (Cu)

3(b)

Oxid de cupru

Produs obținut pe cale chimică ce conține drept component esențial oxid de cupru

70 % Cu total

Dimensiunea particulelor: minimum 98 % trec prin sita de 0,063 mm

 

Cupru total (Cu)

3(c)

Hidroxid de cupru

Produs obținut pe cale chimică ce conține drept component esențial hidroxid de cupru

45 % Cu total

Dimensiunea particulelor: minimum 98 % trec prin sita de 0,063 mm

 

Cupru total (Cu)

▼M8

3(d)

Chelat cu cupru

Produs solubil în apă care conține cupru combinat chimic cu un agent de chelare sau cu agenți de chelare

5 % din cuprul solubil în apă și cel puțin 80 % din cuprul solubil în apă este chelat cu un agent de chelare sau cu agenți de chelare

Denumirea fiecărui agent autorizat de chelare care chelează cel puțin 1 % din cuprul solubil în apă și care poate fi identificat și cuantificat de un standard european

Cupru (Cu) solubil în apă

Opțional: Cupru (Cu) total chelat cu agenții autorizați de chelare

Cupru (Cu) chelat cu fiecare agent autorizat de chelare care chelează cel puțin 1 % din cuprul solubil în apă și care poate fi identificat și cuantificat de un standard european

▼B

3(e)

Îngrășământ pe bază de cupru

Produs obținut prin amestecarea tipurilor 3(a) și/sau 3(b) și/sau 3(c) și/sau a unui singur tip 3(d) și, în cazul în care se cere, material de umplutură care nu este nici nutritiv, nici toxic

5 % Cu total

Denumirea trebuie să includă:

(1)  numele componentelor cu cupru;

(2)  denumirea agentului de chelare, dacă este prezent

Cupru (Cu) total

Cupru (Cu) solubil în apă, în cazul în care justifică cel puțin 1/4 din cuprul total

Cupru chelat (Cu), dacă este prezent

▼M9

3(f)

Soluție de îngrășământ cu cupru

Soluție apoasă de tipurile 3(a) și/sau 3(d) sau 3(i)

2 % Cu solubil în apă

Când tipurile 3(a) și 3(i) sunt amestecate, fracția complexată trebuie să reprezinte cel puțin 40 % din Cu solubil în apă

Denumirea trebuie să includă:

1.  numele anionului (anionilor) mineral(i), dacă sunt prezenți

2.  denumirea oricărui agent chelator autorizat care chelează cel puțin 1 % din cuprul solubil în apă, dacă este prezent, și care poate fi identificat și cuantificat de un standard european

sau

numele agentului de complexare autorizat care poate fi identificat de un standard european

Cupru (Cu) solubil în apă

Cupru (Cu) chelat cu fiecare agent chelator autorizat care chelează cel puțin 1 % din cuprul solubil în apă și care poate fi identificat și cuantificat de un standard european

Cupru (Cu) complexat cu agenți de complexare autorizați care pot fi identificați de un standard european

Opțional: Cupru (Cu) total chelat cu agent (agenți) chelator(i) autorizat (autorizați)

▼B

3(g)

Oxiclorură de cupru

Produs obținut pe cale chimică ce conține drept component esențial oxiclorură de cupru [Cu2Cl(OH)3]

50 % Cu total

Dimensiunea particulelor: minimum 98 % trec prin sita de 0,063 mm

 

Cupru (Cu) total

▼M9

3(h)

Îngrășământ cu cupru în suspensie

Produs obținut prin suspendarea tipurilor 3(a) și/sau 3(b) și/sau 3(c) și/sau 3(d) și/sau 3(g) în apă

17 % Cu total

Denumirea trebuie să includă:

1.  numele anionului (anionilor), dacă este (sunt) prezent (prezenți)

2.  denumirea oricărui agent chelator autorizat care chelează cel puțin 1 % din cuprul solubil în apă, dacă este prezent, și care poate fi identificat și cuantificat de un standard european

Cupru (Cu) total

Cupru (Cu) solubil în apă, dacă este prezent

Cupru (Cu) chelat cu fiecare agent chelator autorizat care chelează cel puțin 1 % din cuprul solubil în apă și care poate fi identificat și cuantificat de un standard european

▼M9

3(i)

Complex de cupru

Produs solubil în apă care conține cupru combinat chimic cu un agent de complexare autorizat

5 % Cu solubil în apă și fracția complexată trebuie să fie de cel puțin 80 % din cuprul solubil în apă

Denumirea trebuie să includă numele agentului de complexare autorizat care poate fi identificat de un standard european

Cupru (Cu) solubil în apă

Cupru (Cu) total complexat

▼M4

E.1.4.   FierNr.

Denumire de tip

Date referitoare la modul de fabricație și componentele principale

Concentrația minimă de nutrienți

(procente de masă)

Date privind exprimarea nutrienților

Alte cerințe

Alte date privind denumirea de tip

Conținutul de nutrienți care trebuie declarat

Formele și solubilitățile nutrienților

Alte criterii

1

2

3

4

5

6

4(a)

Sare de fier

Produs obținut pe cale chimică, ce conține ca și componentă esențială o sare minerală de fier

12 % Fe solubil în apă

Denumirea trebuie să includă numele anionului mineral

Fier solubil în apă (Fe)

▼M8

4(b)

Chelat cu fier

Produs solubil în apă care conține fier combinat chimic cu un agent de chelare sau cu agenți de chelare

5 % fier solubil în apă, din care fracțiunea chelată reprezintă cel puțin 80 %, și cel puțin 50 % din fierul solubil în apă este chelat cu agentul (agenții) de chelare autorizat (autorizați)

Denumirea fiecărui agent autorizat de chelare care chelează cel puțin 1 % din fierul solubil în apă și care poate fi identificat și cuantificat de un standard european

Fier (Fe) solubil în apă

Opțional: Fier (Fe) total chelat cu agenții autorizați de chelare

Fier (Fe) chelat cu fiecare agent autorizat de chelare care chelează cel puțin 1 % din fierul solubil în apă și care poate fi identificat și cuantificat de un standard european

▼M9

4(c)

Soluție de îngrășământ cu fier

Soluție apoasă de tipurile 4(a) și/sau 4(b) sau 4(d)

2 % Fe solubil în apă

Când tipurile 4(a) și 4(d) sunt amestecate, fracția complexată trebuie să fie de cel puțin 40 % din Fe solubil în apă

Denumirea trebuie să includă:

1.  numele anionului (anionilor) mineral(i), dacă sunt prezenți

2.  denumirea oricărui agent chelator autorizat care chelează cel puțin 1 % din fierul solubil în apă, dacă este prezent, și care poate fi identificat și cuantificat de un standard european

sau

numele agentului de complexare autorizat care poate fi identificat de un standard european

Fier (Fe) solubil în apă

Fier (Fe) chelat cu fiecare agent chelator autorizat care chelează cel puțin 1 % din fierul solubil în apă și care poate fi identificat și cuantificat de un standard european

Fier (Fe) complexat cu un agent de complexare autorizat care poate fi identificat de un standard european

Opțional: total fier (Fe) chelat cu agent (agenți) chelator(i) autorizat (autorizați)

▼M9

4(d)

Complex de fier

Produs solubil în apă care conține fier combinat chimic cu un agent de complexare autorizat

5 % Fe solubil în apă și fracția complexată trebuie să fie de cel puțin 80 % din proporția de fier solubil în apă

Denumirea trebuie să includă numele agentului de complexare autorizat care poate fi identificat de un standard european

Fier (Fe) solubil în apă

Total fier (Fe) complexat

▼B

E.1.5.   ManganNr.

Denumire de tip

Date referitoare la modul de fabricație și componentele principale

Concentrația minimă de nutrienți (procente de masă)

Date privind exprimarea nutrienților

Alte cerințe

Alte date despre denumirea de tip

Conținutul de nutrienți care trebuie declarat

Formele și solubilitățile nutrienților

Alte criterii

1

2

3

4

5

6

5(a)

Sare de mangan

Produs obținut pe cale chimică ce conține drept component esențial o sare minerală de mangan (Mn II)

17 % Mn solubil în apă

Denumirea trebuie să includă numele anionului combinat

Mangan (Mn) solubil în apă

▼M8

5(b)

Chelat cu mangan

Produs solubil în apă care conține mangan combinat chimic cu un agent de chelare sau cu agenți de chelare

5 % din cobaltul solubil în apă și cel puțin 80 % din manganul solubil în apă este chelat cu un agent de chelare sau cu agenți de chelare

Denumirea fiecărui agent autorizat de chelare care chelează cel puțin 1 % din manganul solubil în apă și care poate fi identificat și cuantificat de un standard european

Mangan (Mn) solubil în apă

Opțional: Mangan (Mn) total chelat cu agenții autorizați de chelare

Mangan (Mn) chelat cu fiecare agent autorizat de chelare care chelează cel puțin 1 % din manganul solubil în apă și care poate fi identificat și cuantificat de un standard european

▼B

5(c)

Oxid de mangan

Produs obținut pe cale chimică ce conține drept componente esențiale oxizi de cupru

40 % Mn total

Dimensiunea particulelor: minimum 80 % trec prin sita de 0,063 mm

 

Mangan (Mn) total

5(d)

Îngrășământ pe bază de mangan

Produs obținut prin amestecarea tipurilor 5(a) și 5(c)

17 % Mn total

Denumirea trebuie să includă numele componentelor cu mangan

Mangan (Mn) total

Mangan (Mn) solubil în apă, în cazul în care justifică cel puțin 1/4 din manganul (Mn) total

▼M9

5(e)

Soluție de îngrășământ cu mangan

Soluție apoasă de tipurile 5(a) și/sau 5(b) sau 5(g)

2 % Mn solubil în apă

Când tipurile 5(a) și 5(g) se amestecă, fracția complexată trebuie să fie de cel puțin 40 % din Mn solubil în apă

Denumirea trebuie să includă:

1.  numele anionului (anionilor) mineral(i), dacă sunt prezenți

2.  denumirea oricărui agent chelator autorizat care chelează cel puțin 1 % din manganul solubil în apă, dacă este prezent, și care poate fi identificat și cuantificat de un standard european

sau

numele agentului de complexare autorizat care poate fi identificat de un standard european

Mangan (Mn) solubil în apă

Mangan (Mn) chelat cu fiecare agent chelator autorizat care chelează cel puțin 1 % din manganul solubil în apă și care poate fi identificat și cuantificat de un standard european

Mangan (Mn) complexat cu agenți de complexare autorizați care pot fi identificați de un standard european

Opțional: Mangan (Mn) total chelat cu agent (agenți) chelator(i) autorizat (autorizați)

▼M9

5(f)

Îngrășământ cu mangan în suspensie

Produs obținut prin suspendarea tipurilor 5(a) și/sau 5(b) și/sau tipurilor 5(c) în apă

17 % Mn total

Denumirea trebuie să includă:

1.  numele anionului (anionilor), dacă este (sunt) prezent (prezenți)

2.  denumirea oricărui agent chelator autorizat care chelează cel puțin 1 % din manganul solubil în apă, dacă este prezent, și care poate fi identificat și cuantificat de un standard european

Mangan (Mn) total

Mangan (Mn) solubil în apă, dacă este prezent

Mangan (Mn) chelat cu fiecare agent chelator autorizat care chelează cel puțin 1 % din manganul solubil în apă și care poate fi identificat și cuantificat de un standard european

5(g)

Complex de mangan

Produs solubil în apă care conține mangan combinat chimic cu un agent autorizat de complexare

5 % Mn solubil în apă și fracția complexată trebuie să fie egală cu cel puțin 80 % din manganul solubil în apă

Denumirea trebuie să includă numele agentului de complexare autorizat care poate fi identificat de un standard european

Mangan (Mn) solubil în apă

Mangan (Mn) total complexat

▼B

E.1.6.   MolibdenNr.

Denumire de tip

Date referitoare la modul de fabricație și componentele principale

Concentrația minimă de nutrienți (procente de masă)

Date privind exprimarea nutrienților

Alte cerințe

Alte date despre denumirea de tip

Conținutul de nutrienți care trebuie declarat

Formele și solubilitățile nutrienților

Alte criterii

1

2

3

4

5

6

6(a)

Molibdat de sodiu

Produs obținut pe cale chimică ce conține drept component esențial molibdat de sodiu

35 % Mo solubil în apă

 

Molibden (Mo) solubil în apă

6(b)

Molibdat de amoniu

Produs obținut pe cale chimică ce conține drept component esențial molibdat de amoniu

50 % Mo solubil în apă

 

Molibden (Mo) solubil în apă

6(c)

Îngrășământ pe bază de molibden

Produs obținut prin amestecarea tipurilor 6(a) și 6(b)

35 % Mo solubil în apă

Denumirea trebuie să includă numele componentelor cu molibden

Molibden (Mo) solubil în apă

6(d)

Soluție de îngrășământ cu molibden

Produs obținut prin dizolvarea în apă a tipurilor 6(a) și/sau a unuia de tipul 6(b)

3 % Mo solubil în apă

Denumirea trebuie să includă numele componentelor cu molibden

Molibden (Mo) solubil în apă

E.1.7.   ZincNr.

Denumire de tip

Date referitoare la modul de fabricație și componentele principale

Concentrația minimă de nutrienți (procente de masă)

Date privind exprimarea nutrienților

Alte cerințe

Alte date despre denumirea de tip

Conținutul de nutrienți care trebuie declarat

Formele și solubilitățile nutrienților

Alte criterii

1

2

3

4

5

6

7(a)

Sare de zinc

Produs obținut pe cale chimică ce conține drept component esențial o sare minerală de zinc

15 % Zn solubil în apă

Denumirea trebuie să includă numele anionului mineral

Zinc (Zn) solubil în apă

▼M8

7(b)

Chelat cu zinc

Produs solubil în apă care conține zinc combinat chimic cu un agent de chelare sau cu agenți de chelare

5 % din zincul solubil în apă și cel puțin 80 % din zincul solubil în apă este chelat cu un agent de chelare sau cu agenți de chelare

Denumirea fiecărui agent autorizat de chelare care chelează cel puțin 1 % din zincul solubil în apă și care poate fi identificat și cuantificat de un standard european

Zinc (Zn) solubil în apă

Opțional: Zinc (Zn) total chelat cu agenții autorizați de chelare

Zinc (Zn) chelat cu fiecare agent autorizat de chelare care chelează cel puțin 1 % din zincul solubil în apă și care poate fi identificat și cuantificat de un standard european

▼B

7(c)

Oxid de zinc

Produs obținut pe cale chimică ce conține drept component esențial oxid de zinc

70 % Zn total

Dimensiunea particulelor: minimum 80 % trec prin sita de 0,063 mm

 

Zinc (Zn) total

7(d)

Îngrășământ pe bază de zinc

Produs obținut prin amestecarea tipurilor 7a și 7c

30 % Zn total

Denumirea trebuie să includă numele componentelor cu zinc

Zinc (Zn) total

Zinc (Zn) solubil în apă, în cazul în care acesta justifică cel puțin 1/4 din zincul (Zn) total

▼M9

7(e)

Soluție de îngrășământ cu zinc

Soluție apoasă de tipurile 7(a) și/sau 7(b) sau 7(g)

2 % Zn solubil în apă

Când tipurile 7(a) și 7(g) sunt amestecate, fracția complexată trebuie să fie cel puțin 40 % Zn solubil în apă

Denumirea trebuie să includă:

1.  numele anionului (anionilor) mineral(i), dacă sunt prezenți

2.  denumirea oricărui agent chelator autorizat care chelează cel puțin 1 % din zincul solubil în apă, dacă este prezent, și care poate fi identificat și cuantificat de un standard european

sau

numele agentului de complexare autorizat care poate fi identificat de un standard european

Zinc (Zn) solubil în apă

Zinc (Zn) chelat cu fiecare agent chelator autorizat care chelează cel puțin 1 % din zincul solubil în apă și care poate fi identificat și cuantificat de un standard european

Zinc (Zn) complexat cu agentul de complexare autorizat care poate fi identificat de un standard european

Opțional: Zinc (Zn) total chelat cu agent (agenți) chelator(i) autorizat (autorizați)

▼M8

7(f)

Suspensie de oxid de zinc

Produs obținut prin suspendarea tipurilor 7(a) și/sau 7 (c) și/sau 7(b) în apă

Total zinc: 20 %

Denumirea trebuie să includă:

1.  denumirea(denumirile) anionilor;

2.  denumirea oricărui agent autorizat de chelare care chelează cel puțin 1 % din zincul solubil în apă, dacă este prezent, și care poate fi identificat și cuantificat de un standard european;

Zinc (Zn) total

Zinc (Zn) solubil în apă, dacă este prezent

Zinc (Zn) chelat cu fiecare agent autorizat de chelare care chelează cel puțin 1 % din zincul solubil în apă și care poate fi identificat și cuantificat de un standard european

▼M9

7(g)

Complex de zinc

Produs solubil în apă care conține zinc combinat chimic cu un agent de complexare autorizat

5 % din zincul solubil în apă și fracția complexată trebuie să fie de cel puțin 80 % din zincul solubil în apă

Denumirea trebuie să includă numele agentului de complexare autorizat care poate fi identificat de un standard european

Zinc (Zn) solubil în apă

Total zinc (Zn) complexat

▼M8

E.2.    Concentrațiile minime de oligoelemente, în procent de masă de îngrășământ; tipuri de îngrășăminte constituite din amestecuri de oligoelemente

E.2.1.    Concentrațiile minime de oligoelemente în amestecuri solide sau lichide de îngrășăminte constituite din oligoelemente, în procent de masă de îngrășământ

▼B 

Forma de prezentare a oligoelementului

exclusiv minerală

chelată sau complexată

Pentru un oligoelement:

Bor (B)

0,2

0,2

Cobalt (Co)

0,02

0,02

Cupru (Cu)

0,5

0,1

Fier (Fe)

2,0

0,3

Mangan (Mn)

0,5

0,1

Molibden (Mo)

0,02

Zinc (Zn)

0,5

0,1

▼M8

E.2.2.    Conținutul minim de oligoelemente în îngrășămintele CE conținând nutrienți principali și/sau secundari cu oligoelement(e) aplicat(e) pe sol, în procent de masă de îngrășământ

▼B 

Pentru culturi de câmp și fânețe

Pentru uz horticol

Bor (B)

0,01

0,01

Cobalt (Co)

0,002

Cupru (Cu)

0,01

0,002

Fier (Fe)

0,5

0,02

Mangan (Mn)

0,1

0,01

Molibden (Mo)

0,001

0,001

Zinc (Zn)

0,01

0,002

▼M8

E.2.3    Conținutul minim de oligoelemente în îngrășămintele CE conținând nutrienți principali și/sau secundari cu oligoelemente pentru pulverizare folială, în procent de masă de îngrășământ

▼BBor (B)

0,010

Cobalt (Co)

0,002

Cupru (Cu)

0,002

Fier (Fe)

0,020

Mangan (Mn)

0,010

Molibden (Mo)

0,001

Zinc (Zn)

0,002

▼M8

E.2.4.    Amestecuri solide sau lichide de îngrășăminte cu oligoelemente

▼M9Nr.

Denumirea tipului

Date referitoare la modul de obținere și cerințele esențiale

Concentrația minimă de nutrienți (procent de masă)

Date privind exprimarea nutrienților

Alte cerințe

Alte date despre denumirea tipului

Conținutul de nutrienți care trebuie declarat

Formele și solubilitățile oligoelementelor

Alte criterii

1

2

3

4

5

6

1

Amestec de oligoelemente

Produs obținut prin amestecarea a două sau mai multe îngrășăminte de tip E.1 sau obținut prin dizolvarea și/sau suspendarea în apă a două sau mai multe îngrășăminte de tip E.1

1.  5 % conținut total pentru un amestec solid

sau

2.  2 % conținut total pentru un amestec fluid

Oligoelemente individuale în conformitate cu secțiunea E.2.1

Denumirea fiecărui oligoelement prezent și a simbolului său chimic, enumerate în ordinea alfabetică a simbolurilor lor chimice, urmată de denumirea (denumirile) contraionului (contraionilor) acestuia, imediat după denumirea tipului.

Conținutul total al fiecărui oligoelement exprimat ca procent din masa îngrășământului, cu excepția cazului în care un oligoelement este complet solubil în apă.

Conținutul solubil în apă din fiecare oligoelement, exprimat ca procente din masa îngrășământului, în cazul în care conținutul solubil este cel puțin egal cu jumătate din conținutul total. În cazul în care un oligoelement este complet solubil în apă, se declară exclusiv conținutul solubil în apă.

În cazul în care un oligoelement este legat chimic cu o moleculă organică, acesta se declară imediat după conținutul solubil în apă, ca procent din masa îngrășământului, urmat de unul dintre termenii „chelat cu” sau „complexat cu” și de numele fiecărui agent chelator sau de complexare autorizat, astfel cum figurează în secțiunea E.3. Denumirea moleculei organice poate fi înlocuită cu abrevierea sa.

Următoarea precizare este menționată sub declarațiile obligatorii și facultative: „A se utiliza exclusiv în caz de necesitate recunoscută. A nu se depăși dozele adecvate.”

▼M4

E.3.   Lista substanțelor organice autorizate pentru chelarea și complexarea oligoelementelor

Sunt autorizate următoarele substanțe, cu condiția ca nutrientul corespunzător chelat să corespundă cerințelor Directivei 67/548/CEE a Consiliului ( 1 ).

▼M9

E.3.1.   Agenți chelatori ( 2 )

Acizi sau săruri de sodiu, potasiu sau amoniu din:Nr.

Denumire

Denumiri alternative

Formulă chimică

Numărul CAS al acidului (1)

1

Acid etilendiamino tetracetic

EDTA

C10H16O8N2

60-00-4

2

Acid 2-hidroxietiletilendiamino triacetic

HEEDTA

C10H18O7N2

150-39-0

3

Acid dietilentriamino pentacetic

DTPA

C14H23O10N3

67-43-6

4

Acid etilendiamino-N,N’-di[(o-hidroxifenil)acetic]

[o,o] EDDHA

C18H20O6N2

1170-02-1

5

Acid etilendiamino-N-[(o-hidroxifenil)acetic]-N’-[(p-hidroxifenil)acetic]

[o,p] EDDHA

C18H20O6N2

475475-49-1

6

Acid etilendiamino-N,N’-di[(o-hidroxi-metilfenil)acetic]

[o,o] EDDHMA

C20H24O6N2

641632-90-8

7

Acid etilendiamino-N-[(o-hidroxi-metilfenil)acetic]-N’-[(p-hidroxi-metilfenil)acetic]

[o,p] EDDHMA

C20H24O6N2

641633-41-2

8

Acid etilendiamino-N,N’-di[(5-carboxi-2-hidroxifenil)acetic]

EDDCHA

C20H20O10N2

85120-53-2

9

Acid etilendiamino-N,N’-di[(2-hidroxi-5-sulfofenil)acetic] și produsele sale de condensare

EDDHSA

C18H20O12N2S2 +n*(C12H14O8N2S)

57368-07-7 și 642045-40-7

10

Acid iminodisuccinic

IDHA

C8H11O8N

131669-35-7

11

Acid etilendiamino-N,N'-di(2-hidroxibenzil) N,N'-diacetic

HBED

C20H24N2O6

35998-29-9

▼M12

12

Acid [S,S]-etilendiamino disuccinic

[S,S]-EDDS

C10H16O8N2

20846-91-7

(1)   

Exclusiv cu titlu informativ.

▼M9

E.3.2.   Agenți de complexare ( 3 )

Următorii agenți de complexare sunt permiși numai în produse pentru fertigare și/sau pentru pulverizare foliară, cu excepția lignosulfonatului de zinc, fier, cupru și mangan, care pot fi aplicați direct pe sol.

Acizi sau săruri de sodiu, potasiu sau amoniu din:

▼M10Nr.

Denumire

Denumire alternativă

Formulă chimică

Numărul CAS al acidului (1)

1

Acid lignosulfonic

LS

Formula chimică nu este disponibilă

8062-15-5 (2)

▼M12

2

Acid heptagluconic

HGA

C7H14O8

23351-51-1

(1)   

Exclusiv cu titlu informativ.

(2)   

Din motive de calitate, conținutul relativ de hidroxil fenolic și de sulf organic, astfel cum a fost măsurat în conformitate cu standardul EN 16109, trebuie să depășească 1,5 % și, respectiv, 4,5 %.

▼M5

F.   Inhibitori de nitrificare și de urează

Inhibitorii de nitrificare și de urează menționați în tabelele F.1 și F.2 de mai jos pot fi adăugați tipurilor de îngrășăminte azotate menționate la punctele A.1, B.1, B.2, B.3, C.1 și C.2 din anexa I, sub rezerva următoarelor dispoziții:

1. 

cel puțin 50 % din conținutul total de azot al îngrășământului este constituit din formele de azot specificate în coloana 3;

2. 

nu fac parte din tipurile de îngrășăminte menționate în coloana 4.

Îngrășămintelor cărora le-a fost adăugat un inhibitor de nitrificare menționat în tabelul F.1 li se adaugă la denumirea tipului lor mențiunea „cu inhibitor de nitrificare ([desemnarea tipului de inhibitor de nitrificare])”.

Îngrășămintelor cărora le-a fost adăugat un inhibitor de urează menționat în tabelul F.2 li se adaugă la denumirea tipului lor mențiunea „cu inhibitor de urează ([desemnarea tipului de inhibitor de urează])”.

Persoana responsabilă de comercializare trebuie să furnizeze, împreună cu fiecare ambalaj sau transport în vrac, informații tehnice cât se poate de complete. Aceste informații trebuie să îi permită utilizatorului în special să determine dozele și perioadele de aplicare, în funcție de culturile pentru care îngrășământul este utilizat.

Noi inhibitori de nitrificare sau de urează pot fi incluși în tabelele F.1 sau F.2 după evaluarea dosarelor tehnice prezentate în conformitate cu orientările care trebuie elaborate pentru acești compuși.F.1.  Inhibitori de nitrificare

Nr.

Desemnarea tipului și a compoziției inhibitorului de nitrificare

Conținutul minim și maxim de inhibitor ca procentaj din masa azotului total prezent sub formă de azot amoniacal și azot ureic

Tipuri de îngrășăminte CE pentru care inhibitorul nu poate fi utilizat

Descrierea inhibitorilor de nitrificare cu care sunt autorizate amestecurile

Date despre proporția permisă

1

2

3

4

5

1

Diciandiamidă

Nr. ELINCS 207-312-8

Minimum 2,25

Maximum 4,5

 

 

▼M9

2

Produs care conține diciandiamidă (DCD) și 1,2,4-triazol (TZ)

CE# EINECS nr. 207-312-8

CE# EINECS nr. 206-022-9

Minimum 2,0

Maximum 4,0

 

Raportul de amestecare 10: 1

(DCD:TZ)

3

Produs care conține 1,2,4-triazol (TZ) și 3-metilpirazol (MP)

CE# EINECS nr. 206-022-9

CE# EINECS nr. 215-925-7

Minimum 0,2

Maximum 1,0

 

Raportul de amestecare 2:1

(TZ:MP)

▼M11

4

3,4-dimetil-1H-pirazol fosfat (DMPP)

Nr. CE 424-640-9

Minim: 0,8

Maxim: 1,6

 

 

▼M13

5

Amestec izomeric de acid 2-(3,4-dimetilpirazol-1-il)-succinic și acid 2-(4,5-dimetilpirazol-1-il)-succinic („DMPSA”)

Nr. CE 940-877-5

Minimum: 0,8

Maximum: 1,6

 

 

▼M5F.2.  Inhibitori de urează

Nr.

Desemnarea tipului și a compoziției inhibitorului de urează

Conținutul minim și maxim de inhibitor ca procentaj din masa azotului total prezent sub formă de azot ureic

Tipuri de îngrășăminte CE pentru care inhibitorul nu poate fi utilizat

Descrierea inhibitorilor de urează cu care sunt autorizate amestecurile

Date despre proporția permisă

1

2

3

4

5

1

N-(n-butil)tiofosforic triamidă (NBPT)

Nr. ELINCS 435-740-7

Minimum 0,09

Maximum 0,20

 

 

▼M9

2

Triamida acidului N-(2-nitrofenil) fosforic (2-NPT)

CE# EINECS nr. 477-690-9

Minimum 0,04

Maximum 0,15

 

 

▼M12

3

Amestec între N-butil-triamidă tiofosforică (NBPT) și N-propil-triamidă tiofosforică (NPPT) [(raport 3:1 (1)]

Acestea de reacție:

Nr. CE 700-457-2

Amestec de NBPT/NPPT:

NBPT: Nr. ELINCS 435-740-7

NPPT: Nr. CAS 916809-14-8

Minim: 0,02

Maxim: 0,3

 

 

▼M12

(1)   

Toleranță pentru partea de NPPT: 20 %.

▼M10

G.   Amendamente minerale bazice

Cuvintele „AMENDAMENTE MINERALE BAZICE” se adaugă după termenul „ÎNGRĂȘĂMÂNT CE”.

Toate proprietățile menționate în tabelele din secțiunile G.1 până la G.5 se referă la produs, astfel cum este furnizat, cu excepția cazului în care se prevede altfel.

Atunci când sunt agitate în apă, amendamentele minerale bazice sub formă de granule obținute prin agregarea particulelor primare mai mici trebuie să se dezintegreze în particule cu o distribuție granulometrică astfel cum a fost specificată în descrierile tipurilor și măsurată în conformitate cu metoda 14.9 „Determinarea gradului de dezintegrare a granulelor”.

G.1.    Amendamente minerale bazice naturaleNr.

Denumirea tipului

Date referitoare la modul de fabricație și componente principale

Concentrația minimă de nutrienți (procent de masă)

Date privind exprimarea nutrienților

Alte cerințe

Alte date despre denumirea tipului

Conținutul de nutrienți care trebuie declarat

Formele și solubilitățile nutrienților

Alte criterii care trebuie declarate

1

2

3

4

5

6

1(a)

Calcar – calitate standard

Produs care conține carbonat de calciu drept componentă principală și este obținut prin măcinarea zăcămintelor naturale de calcar.

Valoarea neutralizantă minimă: 42

Finețea determinată prin cernere umedă:

— cel puțin 97 % trec printr-o sită cu ochiuri de 3,15 mm;

— cel puțin 80 % trec printr-o sită cu ochiuri de 1 mm; și

— cel puțin 50 % trec printr-o sită cu ochiuri de 0,5 mm.

Se pot adăuga denumirile comerciale uzuale sau denumirile alternative.

Valoarea neutralizantă

Calciu total

Magneziu total (opțional)

Reactivitatea și metoda de determinare (opțional)

Umiditate (opțional)

Finețe determinată prin cernere umedă (opțional)

Rezultatele incubării solului (opțional)

1(b)

Calcar – calitate înaltă

Valoarea neutralizantă minimă: 50

Finețea determinată prin cernere umedă:

— cel puțin 97 % trec printr-o sită cu ochiuri de 2 mm;

— cel puțin 80 % trec printr-o sită cu ochiuri de 1 mm;

— cel puțin 50 % trec printr-o sită cu ochiuri de 0,315 mm; și

— cel puțin 30 % trec printr-o sită cu ochiuri de 0,1 mm.

Se pot adăuga denumirile comerciale uzuale sau denumirile alternative.

2(a)

Calcar magnezic – calitate standard

Produs care conține carbonat de calciu și carbonat de magneziu drept componente principale și care este obținut prin măcinarea zăcămintelor naturale de calcar magnezic.

Valoarea neutralizantă minimă: 45

Magneziu total: 3 % MgO

Finețea determinată prin cernere umedă:

— cel puțin 97 % trec printr-o sită cu ochiuri de 3,15 mm;

— cel puțin 80 % trec printr-o sită cu ochiuri de 1 mm; și

— cel puțin 50 % trec printr-o sită cu ochiuri de 0,5 mm.

Se pot adăuga denumirile comerciale uzuale sau denumirile alternative.

Valoarea neutralizantă

Calciu total

Magneziu total

Reactivitatea și metoda de determinare (opțional)

Umiditate (opțional)

Finețe determinată prin cernere umedă (opțional)

Rezultatele incubării solului (opțional)

2(b)

Calcar magnezic – calitate înaltă

Valoarea neutralizantă minimă: 52

Magneziu total: 3 % MgO

Finețea determinată prin cernere umedă:

— cel puțin 97 % trec printr-o sită cu ochiuri de 2 mm;

— cel puțin 80 % trec printr-o sită cu ochiuri de 1 mm;

— cel puțin 50 % trec printr-o sită cu ochiuri de 0,315 mm; și

— cel puțin 30 % trec printr-o sită cu ochiuri de 0,1 mm.

Se pot adăuga denumirile comerciale uzuale sau denumirile alternative.

3(a)

Var dolomitic – calitate standard

Produs care conține carbonat de calciu și carbonat de magneziu drept componente principale și care este obținut prin măcinarea zăcămintelor naturale de dolomită.

Valoarea neutralizantă minimă: 48

Magneziu total: 12 % MgO

Finețea determinată prin cernere umedă:

— cel puțin 97 % trec printr-o sită cu ochiuri de 3,15 mm;

— cel puțin 80 % trec printr-o sită cu ochiuri de 1 mm; și

— cel puțin 50 % trec printr-o sită cu ochiuri de 0,5 mm.

Se pot adăuga denumirile comerciale uzuale sau denumirile alternative.

Valoarea neutralizantă

Calciu total

Magneziu total

Reactivitatea și metoda de determinare (opțional)

Umiditate (opțional)

Finețe determinată prin cernere umedă (opțional)

Rezultatele incubării solului (opțional)

3(b)

Var dolomitic – calitate înaltă

Valoarea neutralizantă minimă: 54

Magneziu total: 12 % MgO

Finețea determinată prin cernere umedă:

— cel puțin 97 % trec printr-o sită cu ochiuri de 2 mm;

— cel puțin 80 % trec printr-o sită cu ochiuri de 1 mm;

— cel puțin 50 % trec printr-o sită cu ochiuri de 0,315 mm; și

— cel puțin 30 % trec printr-o sită cu ochiuri de 0,1 mm.

Se pot adăuga denumirile comerciale uzuale sau denumirile alternative.

4(a)

Calcar marin – calitate standard

Produs care conține carbonat de calciu drept componentă principală și care este obținut prin măcinarea zăcămintelor naturale de calcar marin.

Valoarea neutralizantă minimă: 30

Finețea determinată prin cernere umedă:

— cel puțin 97 % trec printr-o sită cu ochiuri de 3,15 mm; și

— cel puțin 80 % trec printr-o sită cu ochiuri de 1 mm.

Se pot adăuga denumirile comerciale uzuale sau denumirile alternative.

Valoarea neutralizantă

Calciu total

Magneziu total (opțional)

Reactivitatea și metoda de determinare (opțional)

Umiditate (opțional)

Finețe determinată prin cernere umedă (opțional)

Rezultatele incubării solului (opțional)

4(b)

Calcar marin – calitate înaltă

Valoarea neutralizantă minimă: 40

Finețea determinată prin cernere umedă:

— cel puțin 97 % trec printr-o sită cu ochiuri de 2 mm; și

— cel puțin 80 % trec printr-o sită cu ochiuri de 1mm.

Se pot adăuga denumirile comerciale uzuale sau denumirile alternative.

5(a)

Cretă – calitate standard

Produs care conține carbonat de calciu drept componentă principală și care este obținut prin măcinarea zăcămintelor naturale de cretă.

Finețe determinată prin cernere umedă după dezintegrare în apă:

— cel puțin 90 % trec printr-o sită cu ochiuri de 3,15 mm;

— cel puțin 70 % trec printr-o sită cu ochiuri de 2 mm; și

— cel puțin 40 % trec printr-o sită cu ochiuri de 0,315 mm.

Reactivitatea fracției 1 – 2 mm (obținută prin cernere uscată), cel puțin 40 % în acid citric

Valoarea neutralizantă minimă: 42

Finețea determinată prin cernere umedă:

— cel puțin 97 % trec printr-o sită cu ochiuri de 25 mm; și

— cel puțin 30 % trec printr-o sită cu ochiuri de 2 mm.

Se pot adăuga denumirile comerciale uzuale sau denumirile alternative.

Valoarea neutralizantă

Calciu total

Magneziu total (opțional)

Reactivitatea și metoda de determinare (opțional)

Umiditate (opțional)

Finețe determinată prin cernere umedă (opțional)

Rezultatele incubării solului (opțional)

5(b)

Cretă – calitate înaltă

Finețe determinată prin cernere umedă după dezintegrare în apă:

— cel puțin 97 % trec printr-o sită cu ochiuri de 3,15 mm;

— cel puțin 70 % trec printr-o sită cu ochiuri de 2 mm; și

— cel puțin 50 % trec printr-o sită cu ochiuri de 0,315 mm.

Reactivitatea fracțiunii 1 – 2 mm (obținută prin cernere uscată), cel puțin 65 % în acid citric

Valoarea neutralizantă minimă: 48

Finețea determinată prin cernere umedă:

— cel puțin 97 % trec printr-o sită cu ochiuri de 25 mm; și

— cel puțin 30 % trec printr-o sită cu ochiuri de 2 mm.

Se pot adăuga denumirile comerciale uzuale sau denumirile alternative.

6

Carbonat în suspensie

Produs care conține carbonat de calciu și/sau carbonat de magneziu drept componente principale și este obținut prin măcinarea și suspensia în apă a zăcămintelor naturale de calcar, calcar magnezic, dolomită sau cretă.

Valoarea neutralizantă minimă: 35

Finețea determinată prin cernere umedă:

— cel puțin 97 % trec printr-o sită cu ochiuri de 2 mm;

— cel puțin 80 % trec printr-o sită cu ochiuri de 1 mm;

— cel puțin 50 % trec printr-o sită cu ochiuri de 0,315 mm; și

— cel puțin 30 % trec printr-o sită cu ochiuri de 0,1 mm.

Se pot adăuga denumirile comerciale uzuale sau denumirile alternative.

Valoarea neutralizantă

Calciu total

Magneziu total dacă MgO ≥ 3 %

Umiditate (opțional)

Reactivitatea și metoda de determinare (opțional)

Finețe determinată prin cernere umedă (opțional)

Rezultatele incubării solului (opțional)

G.2.    Amendamente minerale bazice de origine naturală care conțin oxizi și hidroxiziNr.

Denumirea tipului

Date referitoare la modul de fabricație și componente principale

Concentrația minimă de nutrienți (procent de masă)

Date privind exprimarea nutrienților

Alte cerințe

Alte date despre denumirea tipului

Conținutul de nutrienți care trebuie declarat

Formele și solubilitățile nutrienților

Alte criterii care trebuie declarate

1

2

3

4

5

6

1(a)

Var nestins – calitate de bază

Produs care conține oxid de calciu drept componentă principală și care este obținut prin calcinarea zăcămintelor naturale de calcar.

Valoarea neutralizantă minimă: 75

Finețe determinată prin cernere uscată:

Fină:

— cel puțin 97 % trec printr-o sită cu ochiuri de 4 mm.

Cernută:

— cel puțin 97 % trec printr-o sită cu ochiuri de 8 mm; și

— cel mult 5 % trec printr-o sită cu ochiuri de 0,4 mm.

Denumirea tipului trebuie să includă gradul de finețe: „fină” sau „cernută”.

Se pot adăuga denumirile comerciale uzuale sau denumirile alternative.

Valoare neutralizantă

Calciu total

Magneziu total (opțional)

Finețe determinată prin cernere uscată (opțional)

Rezultatele incubării solului (opțional)

1(b)

Var nestins – calitate superioară

Produs care conține oxid de calciu drept componentă principală și care este obținut prin calcinarea zăcămintelor naturale de calcar.

Valoarea neutralizantă minimă: 85

Finețe determinată prin cernere uscată:

Fină:

— cel puțin 97 % trec printr-o sită cu ochiuri de 4 mm.

Cernută:

— cel puțin 97 % trec printr-o sită cu ochiuri de 8 mm; și

— cel mult 5 % trec printr-o sită cu ochiuri de 0,4 mm.

Denumirea tipului trebuie să includă gradul de finețe: „fină” sau „cernută”.

Se pot adăuga denumirile comerciale uzuale sau denumirile alternative.

Valoare neutralizantă

Calciu total

Magneziu total (opțional)

Finețe determinată prin cernere uscată (opțional)

Rezultatele incubării solului (opțional)

2(a)

Var nestins magnezic – calitate de bază

Produs care conține oxid de calciu și oxid de magneziu drept componente principale și care este obținut prin calcinarea zăcămintelor naturale de calcar magnezic.

Valoarea neutralizantă minimă: 80

Magneziu total: 7 % MgO

Finețe determinată prin cernere uscată:

Fină:

— cel puțin 97 % trec printr-o sită cu ochiuri de 4 mm.

Cernută:

— cel puțin 97 % trec printr-o sită cu ochiuri de 8 mm; și

— cel mult 5 % trec printr-o sită cu ochiuri de 0,4 mm.

Denumirea tipului trebuie să includă gradul de finețe: „fină” sau „cernută”.

Se pot adăuga denumirile comerciale uzuale sau denumirile alternative.

Valoare neutralizantă

Calciu total

Magneziu total

Finețe determinată prin cernere uscată (opțional)

Rezultatele incubării solului (opțional)

2(b)

Var nestins magnezic – calitate superioară

Produs care conține oxid de calciu și oxid de magneziu drept componente principale și care este obținut prin calcinarea zăcămintelor naturale de calcar magnezic.

Valoarea neutralizantă minimă: 85

Magneziu total: 7 % MgO

Finețe determinată prin cernere uscată:

Fină:

— cel puțin 97 % trec printr-o sită cu ochiuri de 4 mm.

Cernută:

— cel puțin 97 % trec printr-o sită cu ochiuri de 8 mm; și

— cel mult 5 % trec printr-o sită cu ochiuri de 0,4 mm.

Denumirea tipului trebuie să includă gradul de finețe: „fină” sau „cernută”.

Se pot adăuga denumirile comerciale uzuale sau denumirile alternative.

Valoare neutralizantă

Calciu total

Magneziu total

Finețe determinată prin cernere uscată (opțional)

Rezultatele incubării solului (opțional)

3(a)

Var nestins dolomitic – calitate de bază

Produs care conține oxid de calciu și oxid de magneziu drept componente principale și care este obținut prin calcinarea zăcămintelor naturale de dolomită.

Valoarea neutralizantă minimă: 85

Magneziu total: 17 % MgO

Finețe determinată prin cernere uscată:

Fină:

— cel puțin 97 % trec printr-o sită cu ochiuri de 4 mm.

Cernută:

— cel puțin 97 % trec printr-o sită cu ochiuri de 8 mm; și

— cel mult 5 % trec printr-o sită cu ochiuri de 0,4 mm.

Denumirea tipului trebuie să includă gradul de finețe: „fină” sau „cernută”.

Se pot adăuga denumirile comerciale uzuale sau denumirile alternative.

Valoare neutralizantă

Calciu total

Magneziu total

Finețe determinată prin cernere uscată (opțional)

Rezultatele incubării solului (opțional)

3(b)

Var nestins dolomitic – calitate superioară

Produs care conține oxid de calciu și oxid de magneziu drept componente principale și care este obținut prin calcinarea zăcămintelor naturale de dolomită.

Valoarea neutralizantă minimă: 95

Magneziu total: 17 % MgO

Finețe determinată prin cernere uscată:

Fină:

— cel puțin 97 % trec printr-o sită cu ochiuri de 4 mm.

Cernută:

— cel puțin 97 % trec printr-o sită cu ochiuri de 8 mm; și

— cel mult 5 % trec printr-o sită cu ochiuri de 0,4 mm.

Denumirea tipului trebuie să includă gradul de finețe: „fină” sau „cernută”.

Se pot adăuga denumirile comerciale uzuale sau denumirile alternative.

Valoare neutralizantă

Calciu total

Magneziu total

Finețe determinată prin cernere uscată (opțional)

Rezultatele incubării solului (opțional)

4

Var nestins hidratat (var stins)

Produs care conține hidroxid de calciu drept componentă principală și care este obținut prin calcinarea și apoi stingerea zăcămintelor naturale de calcar.

Valoarea neutralizantă minimă: 65

Finețea determinată prin cernere umedă:

— cel puțin 95 % trec printr-o sită cu ochiuri de 0,16 mm.

Se pot adăuga denumirile comerciale uzuale sau denumirile alternative.

Valoare neutralizantă

Calciu total

Magneziu total (opțional)

Finețe determinată prin cernere umedă (opțional)

Umiditate (opțional)

Rezultatele incubării solului (opțional)

5

Var nestins magnezic hidratat (var stins magnezic)

Produs care conține hidroxid de calciu și hidroxid de magneziu drept componente principale și care este obținut prin calcinarea și apoi stingerea zăcămintelor naturale de calcar magnezic.

Valoarea neutralizantă minimă: 70

Magneziu total: 5 % MgO

Finețea determinată prin cernere umedă:

— cel puțin 95 % trec printr-o sită cu ochiuri de 0,16 mm.

Se pot adăuga denumirile comerciale uzuale sau denumirile alternative.

Valoare neutralizantă

Calciu total

Magneziu total

Finețe determinată prin cernere umedă (opțional)

Umiditate (opțional)

Rezultatele incubării solului (opțional)

6

Var nestins dolomitic hidratat

Produs care conține hidroxid de calciu și hidroxid de magneziu drept componente principale și care este obținut prin calcinarea și apoi stingerea zăcămintelor naturale de dolomită.

Valoarea neutralizantă minimă: 70

Magneziu total: 12 % MgO

Finețea determinată prin cernere umedă:

— cel puțin 95 % trec printr-o sită cu ochiuri de 0,16 mm.

Se pot adăuga denumirile comerciale uzuale sau denumirile alternative.

Valoare neutralizantă

Calciu total

Magneziu total

Finețe determinată prin cernere umedă (opțional)

Umiditate (opțional)

Rezultatele incubării solului (opțional)

7

Amendament mineral bazic hidratat în suspensie

Produs care conține hidroxid de calciu și/sau hidroxid de magneziu drept componente principale și care este obținut prin calcinarea, stingerea sau suspensia în apă a zăcămintelor naturale de calcar, calcar magnezic sau dolomită.

Valoarea neutralizantă minimă: 20

Finețea determinată prin cernere umedă:

— cel puțin 95 % trec printr-o sită cu ochiuri de 0,16 mm.

Se pot adăuga denumirile comerciale uzuale sau denumirile alternative.

Valoare neutralizantă

Calciu total

Magneziu total dacă MgO ≥ 3 %

Umiditate (opțional)

Finețe determinată prin cernere umedă (opțional)

Rezultatele incubării solului (opțional)

G.3.    Amendamente minerale bazice obținute prin procese industrialeNr.

Denumirea tipului

Date referitoare la modul de fabricație și componente principale

Concentrația minimă de nutrienți (procent de masă)

Date privind exprimarea nutrienților

Alte cerințe

Alte date despre denumirea tipului

Conținutul de nutrienți care trebuie declarat

Formele și solubilitățile nutrienților

Alte criterii care trebuie declarate

1

2

3

4

5

6

1(a)

Spumă de var

Produs provenit din producția de zahăr obținut prin carbonatare prin utilizarea în mod exclusiv a varului nestins din surse naturale și care conține drept componentă esențială carbonat de calciu fin divizat.

Valoarea neutralizantă minimă: 20

Se pot adăuga denumirile comerciale uzuale sau denumirile alternative.

Valoare neutralizantă

Calciu total

Magneziu total (opțional)

Umiditate (opțional)

Reactivitatea și metoda de determinare (opțional)

Rezultatele incubării solului (opțional)

1(b)

Spumă de var în suspensie

Valoarea neutralizantă minimă: 15

G.4.    Amendamente minerale bazice mixteNr.

Denumirea tipului

Date referitoare la modul de fabricație și componente principale

Concentrația minimă de nutrienți (procent de masă)

Date privind exprimarea nutrienților

Alte cerințe

Alte date despre denumirea tipului

Conținutul de nutrienți care trebuie declarat

Formele și solubilitățile nutrienților

Alte criterii care trebuie declarate

1

2

3

4

5

6

1

Amendament mineral bazic mixt

Produs obținut prin amestecarea tipurilor enumerate în secțiunile G1 și G2.

Conținut de carbonat minim: 15 %

Conținut de carbonat maxim: 90 %

Termenul „magnezic” se adaugă la denumirea tipului dacă MgO ≥ 5 %.

Se pot adăuga denumirile comerciale uzuale sau denumirile alternative.

Tipuri, astfel cum se specifică în secțiunile G.1 și G.2

Valoare neutralizantă

Calciu total

Magneziu total dacă MgO ≥ 3 %

Rezultatele incubării solului (opțional)

Umiditate (opțional)

G.5.    Amestecuri de amendamente minerale bazice cu alte tipuri de îngrășăminte CENr.

Denumirea tipului

Date referitoare la modul de fabricație și componente principale

Concentrația minimă de nutrienți (procent de masă)

Date privind exprimarea nutrienților

Alte cerințe

Alte date despre denumirea tipului

Conținutul de nutrienți care trebuie declarat

Formele și solubilitățile nutrienților

Alte criterii care trebuie declarate

1

2

3

4

5

6

1

Amestec de [denumirea tipului din secțiunea G.1 până la G.4] cu [denumirea tipului din secțiunea A, B, D].

Produs obținut prin amestecarea, compactarea sau granularea amendamentelor minerale bazice enumerate în secțiunile G.1 până la G.4 cu tipurile de îngrășăminte enumerate în secțiunile A, B sau D.

Următoarele amestecuri sunt interzise:

— sulfat de amoniu (tip A.1.4) sau uree (tip A.1.9) cu amendamentele minerale bazice care conțin oxizi sau hidroxizi enumerate în secțiunea G.2;

— amestecarea și apoi compactarea sau granularea superfosfaților de tipurile A.2.2 (a), (b) sau (c) cu oricare din tipurile descrise în secțiunea G.1 până la G.4.

Valoare neutralizantă: 15

3 % N pentru amestecuri care conțin tipuri de îngrășăminte cu un conținut minim de N

3 % P2O5 pentru amestecuri care conțin tipuri de îngrășăminte cu un conținut minim de P2O5

3 % K2O pentru amestecuri care conțin tipuri de îngrășăminte cu un conținut minim de K2O

Potasiu exprimat în K2O solubil în apă

Alte cerințe menționate în rubricile individuale.

Valoarea neutralizantă

Nutrienți în conformitate cu nutrienții declarați pentru diferitele tipuri de îngrășăminte.

Calciu total

Magneziu total dacă MgO ≥ 3 %

În cazul în care conținutul de clorură nu depășește 2 % Cl, poate fi adăugată mențiunea „conținut scăzut de clorură”.

Umiditate (opțional)

Finețe (opțional)

▼B
ANEXA II

TOLERANȚE

Toleranțele prevăzute de prezenta anexă sunt valori negative exprimate în procent de masă.

Toleranțele admise față de concentrația declarată de nutrienți din diferitele îngrășăminte CE sunt următoarele:

1.   Îngrășăminte anorganice simple cu nutrienți principali, valori absolute în procent de masă exprimate ca N, P2O5, K2O, MgO, Cl

1.1.   Îngrășăminte azotateAzotat de calciu

0,4

Azotat de calciu și magneziu

0,4

Azotat de sodiu

0,4

Azotat de Chile

0,4

Cianamidă de calciu

1,0

Cianamidă de calciu azotoasă

1,0

Sulfat de amoniu

0,3

Azotat de amoniu sau azotat de calciu și amoniu:

—  până la 32 % inclusiv

0,8

—  peste 32 %

0,6

Sulfoazotat de amoniu

0,8

Sulfoazotat de magneziu și amoniu

0,8

Îngrășământ azotat cu magneziu

0,8

Uree

0,4

Azotat de calciu în suspensie

0,4

Îngrășământ azotat în soluție conținând uree formaldehidă

0,4

Îngrășământ azotat în suspensie conținând uree formaldehidă

0,4

Uree – sulfat de amoniu

0,5

Soluție de îngrășământ azotat

0,6

Soluție de azotat de amoniu-uree

0,6

1.2.   Îngrășăminte cu fosforZgură Thomas

—  garanție exprimată în limita a 2 % procente de masă

0,0

—  declarația exprimată ca o singură cifră

1,0

Alte îngrășăminte cu fosforSolubilitatea P2O5 în:

(numărul îngrășământului în anexa I)

 

—  acid mineral

(3, 6, 7)

0,8

—  acid formic

(7)

0,8

—  citrat de amoniu neutru

(2a, 2b, 2c)

0,8

—  citrat de amoniu alcalin

(4, 5, 6)

0,8

—  apă

(2a, 2b, 3)

0,9

(2c)

1,3

1.3.   Îngrășăminte cu potasiu►M10  Sare brută de potasiu ◄

1,5

►M10  Sare brută de potasiu îmbogățită ◄

1,0

Clorură de potasiu:

—  până la 55 %

1,0

—  peste 55 %

0,5

Clorură de potasiu conținând sare de magneziu

1,5

Sulfat de potasiu

0,5

Sulfat de potasiu conținând sare de magneziu

1,5

1.4.   Alte componenteClor

0,2

2.   Îngrășăminte anorganice complexe cu nutrienți principali

2.1.   NutriențiN

1,1

P2O5

1,1

K2O

1,1

2.2.   Deviații negative totale față de valoarea declaratăÎngrășăminte binare

1,5

Îngrășăminte ternare

1,9

3.   Nutrienți secundari din îngrășăminte

Toleranțele admise față de valorile declarate ale calciului, magneziului, sodiului și sulfului reprezintă un sfert din concentrațiile declarate din aceste elemente, cu limita maximă de 0,9 % în valoare absolută pentru CaO, MgO, Na2O și SO3, respectiv 0,64 pentru Ca, 0,55 pentru Mg, 0,67 pentru Na și 0,36 pentru S.

4.   Oligoelemente din îngrășăminte

Toleranțele admise față de conținutul declarat în oligoelemente sunt de:

— 
0,4 % în valoare absolută pentru concentrații de peste 2 %;
— 
1/5 din valoarea declarată pentru concentrații de până la 2 % inclusiv.

Toleranțele admise față de conținutul declarat al diverselor forme de azot sau față de solubilitățile declarate ale pentaoxidului de fosfor sunt de o zecime din conținutul total în elementul respectiv, cu maximum 2 % procente de masă, cu condiția ca acest conținut total de nutrient să se încadreze în limitele prevăzute la anexa I și corespunzător toleranțelor menționate anterior.

▼M10

5.   Amendamente minerale bazice

Toleranțele admise în ceea ce privește valorile declarate de calciu și magneziu sunt:Oxid de magneziu:

—  până la și inclusiv 8 % MgO

1

—  între 8 % și 16 % MgO

2

—  mai mult de 16 % MgO

3

Oxid de calciu

3

Toleranțele admise în ceea ce privește valoarea neutralizantă declarată sunt:Valoare neutralizantă

3

Toleranța aplicabilă procentului declarat de material care trece printr-o sită specifică este:Finețe

10

▼B
ANEXA III

DISPOZIȚII TEHNICE PRIVIND ÎNGRĂȘĂMINTELE PE BAZĂ DE AZOTAT DE AMONIU, CU CONȚINUT RIDICAT DE AZOT

1.   Caracteristiciși limite ale îngrășămintelor simple pe bază de azotat de amoniu și cu conținut ridicat de azot

1.1.   Porozitate (retenția uleiului)

Retenția uleiului din îngrășământ, care în prealabil a fost supus la două cicluri termice la o temperatură de 25-50 °C și conform dispozițiilor din anexa III-2, nu poate depăși 4 % în masă.

1.2.   Componente combustibile

Procentul de masă de materie combustibilă, măsurată sub formă de carbon, nu poate fi mai mare de 0,2 % pentru îngrășămintele cu o concentrație de azot de minimum 31,5 % inclusiv și nu poate depăși 0,4 % pentru îngrășămintele cu o concentrație de azot de minimum 28 % și maximum 31,5 % în masă.

1.3.   pH

O soluție constituită din 10 g de îngrășământ în 100 ml apă trebuie să prezinte un pH de minimum 4,5 inclusiv.

1.4.   Analiză granulometrică

Fracțiunea de îngrășământ care trece prin sita cu ochiuri de 1 mm nu trebuie să depășească 5 % în masă, respectiv 3 % în masă, în cazul în care ochiurile sunt de 0,5 mm.

1.5.   Clor

Concentrația maximă de clor este stabilită la 0,02 % în masă.

1.6.   Metale grele

Nu trebuie să intervină nici o adăugare deliberată de metale grele și pentru toate urmele de metale grele care ar putea rezulta din procesul de producție trebuie respectate limitele stabilite de comitet.

Concentrația în cupru nu poate depăși 10 mg/kg.

Nu s-au specificat limite pentru celelalte metale grele.

2.   Descrierea testului de rezistență la detonare privind îngrășămintele pe bază de azotat de amoniu cu conținut ridicat de azot

Testul se efectuează pe un eșantion reprezentativ de îngrășământ. Întregul eșantion va fi supus la cinci cicluri termice, conform dispozițiilor din anexa III-3, înainte de executarea testului de rezistență la detonare.

Îngrășământul este supus testului de rezistență la detonare într-un tub de oțel orizontal, cu îndeplinirea următoarelor condiții:

— 
tub de oțel fără sudură;
— 
lungimea tubului: minimum 1 000  mm;
— 
diametrul exterior: minimum 114 mm;
— 
grosimea pereților: minimum 5 mm;
— 
încărcătura de detonare: natura și dimensiunile încărcăturii de detonare trebuie alese în așa fel încât să se obțină o maximizare a presiunii de detonare care propagă detonarea;
— 
temperatura de testare: 15-25 °C;
— 
cilindri-martori de plumb pentru rezistență la detonare: 50 mm diametru, 100 mm înălțime;
— 
poziționate la intervale de 150 mm și susținând orizontal tubul. Se întreprind două teste. Testul este considerat semnificativ în cazul în care unul sau mai mulți cilindri de sprijin nu sunt comprimați cu mai mult de 5 %.

3.   Metode de verificare a respectării limitelor stabilite în anexele III-1 și III-2

Metoda 1

Metode pentru aplicarea ciclurilor termice

1.   Obiect și domeniu de aplicare

Prezentul document definește procedurile pentru aplicarea ciclurilor termice înainte de efectuarea testului de reținere a uleiului pe un îngrășământ simplu pe bază de azotat de amoniu cu conținut ridicat de azot și a testului de rezistență la detonare pe un îngrășământ simplu sau compus pe bază de azotat de amoniu cu conținut ridicat de azot.

Metodele ciclurilor termice închise prezentate în prezenta secțiune sunt considerate ca stimulând în măsură satisfăcătoare condițiile cerute în cadrul aplicării titlului II, capitolul IV; totuși, aceste condiții nu stimulează în mod necesar toate condițiile în timpul stocării și al transportului.

2.   Ciclurile termice menționate în anexa III-1

2.1.   Domeniu de aplicare

Această procedură se aplică la efectuarea ciclurilor termice înainte de determinarea retenției de ulei a îngrășământului.

2.2.   Principii și definiții

Proba se încălzește într-un vas Erlenmeyer de la temperatura ambiantă la 50 °C și se menține la această temperatură timp de două ore (faza la 50 °C). Se răcește proba la o temperatură de 25 °C și se menține la această temperatură timp de două ore (faza la 25 °C). Cele două faze succesive, la 50 °C și la 25 °C, formează împreună un ciclu termic. După ce a fost supusă la două cicluri termice, proba este ținută la o temperatură de 20 ± 3 °C, pentru determinarea retenției de ulei.

2.3.   Aparatură

Aparatură de laborator obișnuită, în special:

— 
băi de apă cu termostat pentru 25 (± 1) °C și respectiv 50 (± 1) °C
— 
vase Erlenmeyer cu o volume individuale de 150 ml

2.4.   Mod de lucru

Se pune fiecare probă de 70 (± 5) grame în câte un vas Erlenmeyer, care se închide apoi etanș cu un dop.

La fiecare două ore, fiecare balon se mută din baia la 50 °C în baia la 25 °C și invers.

Se menține apa din fiecare baie la temperatură constantă și în mișcare, agitând rapid pentru a se asigura menținerea nivelului apei deasupra nivelului probei. Dopul se protejează de condens cu un capac de cauciuc.

3.   Cicluri termice pentru aplicarea anexei III-2

3.1.   Domeniu de aplicare

Această procedură este pentru efectuarea ciclurilor termice înaintea testului de rezistență la detonare.

3.2.   Principiu și definiție

Proba se pune într-un recipient etanș; se încălzește de la temperatura ambiantă la 50 °C și se menține la această temperatură timp de o oră (faza la 50 °C). Proba se răcește apoi până se ajunge la temperatura de 25 °C și se menține la această temperatură timp de o oră (faza la 25 °C). Combinația fazelor succesive, la 50 °C și 25 °C, formează un ciclu termic. După efectuarea numărului de cicluri necesar, proba este ținută la o temperatură de 20 ± 3 °C până la executarea testului de rezistență la detonare.

3.3.   Aparatură

— 
Baie de apă termostatată între 20 °C și 51 °C, cu o capacitate minimă de încălzire și răcire de 10 °C/oră, sau două băi de apă, una termostatată la 20 °C, cealaltă la 51 °C. Se amestecă continuu apa din baie (băi), al cărei (căror) volum trebuie să fie suficient de mare pentru a permite o bună circulație a apei.
— 
Un recipient din oțel inoxidabil, etanșat de jur împrejur și prevăzut în centru cu un termocuplu. Lățimea exterioară a recipientului este 45 (± 2) mm, iar grosimea peretelui este de 1,5 mm (a se vedea figura 1). Înălțimea și lungimea recipientului pot fi alese pentru a se potrivi cu dimensiunile băii de apă, de exemplu lungime 600 mm, înălțime 400 mm.

3.4.   Mod de lucru

Se introduce în recipient o cantitate de îngrășământ suficientă pentru o singură detonare. Se închide capacul. Se pune recipientul în baia de apă. Se încălzește apa la 51 °C și se măsoară temperatura în centrul îngrășământului. La o oră după ce temperatura în centru a atins 25 °C, se reîncălzește apa pentru a începe al doilea ciclu. În cazul cu două băi, se transferă recipientul dintr-o baie într-alta după fiecare perioadă de încălzire/răcire.