2003R0006 — RO — 31.03.2010 — 001.001


Acest document reprezintă un instrument de documentare, iar instituţiile nu îşi asumă responsabilitatea pentru conţinutul său.

►B

REGULAMENTUL (CE) NR. 6/2003 AL COMISIEI

din 30 decembrie 2002

privind difuzarea statisticilor referitoare la transportul rutier de mărfuri

(Text cu relevanță pentru SEE)

(JO L 001, 4.1.2003, p.45)

Astfel cum a fost modificat prin:

 

 

Jurnalul Oficial

  No

page

date

►M1

REGULAMENTUL (UE) NR. 202/2010 AL COMISIEI din 10 martie 2010

  L 61

24

11.3.2010
▼B

REGULAMENTUL (CE) NR. 6/2003 AL COMISIEI

din 30 decembrie 2002

privind difuzarea statisticilor referitoare la transportul rutier de mărfuri

(Text cu relevanță pentru SEE)COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1172/98 al Consiliului din 25 mai 1998 privind rapoartele statistice pentru transportul rutier de mărfuri ( 1 ), în special articolele 6 și 9,

întrucât:

(1)

Este oportun să se utilizeze datele statistice privind transportul rutier de mărfuri prevăzut în Regulamentul (CE) nr. 1172/98, cât se poate de exhaustiv, respectând totodată confidențialitatea înregistrărilor datelor individuale.

(2)

Este necesar să se asigure un nivel rezonabil de calitate a informațiilor difuzate, precum și întreținerea seriilor statistice existente.

(3)

Este necesar ca anumite informații să fie puse la dispoziția statelor membre pentru a completa acoperirea statistică a transportului rutier la nivel național.

(4)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul emis de Comitetul pentru Programul Statistic,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:Articolul 1

Înregistrările datelor individuale transmise Comisiei (Eurostat) de statele membre în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1172/98 se utilizează pentru compilarea tabelelor statistice conținând valori agregate obținute prin însumarea datelor subiacente. Comisia (Eurostat) difuzează tabelele statistice rezultante în conformitate cu dispozițiile prevăzute în articolele 2 și 3.

Articolul 2

Se autorizează difuzarea tabelelor statistice enumerate în anexă.

Articolul 3

(1)  Difuzarea tabelelor către alți utilizatori decât autoritățile naționale ale statelor membre se supune condiției ca fiecare celulă să se bazeze pe cel puțin 10 înregistrări de vehicule, în funcție de variabila tabulară. Dacă celula se bazează pe mai puțin de 10 înregistrări de vehicule, aceasta va fi agregată cu alte celule sau înlocuită cu un simbol corespunzător. Tabelele prevăzute la pct. A din anexă sunt excluse de la această regulă.

(2)  Tabelele care includ valori agregate bazate pe mai puțin de 10 înregistrări de vehicule pot fi furnizate autorităților naționale responsabile de statisticile comunitare ale transporturilor în statele membre, cu condiția ca autoritățile naționale să aplice prevederile stabilite în alineatul (1) oricăror tabele difuzate altor utilizatori.

Articolul 4

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la publicarea în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

▼M1
ANEXĂ

LISTA TABELELOR DE DIFUZAT

A.    Continuitatea tabelelor existente

Pentru a păstra continuitatea, tabelele existente pot fi difuzate de Comisie (Eurostat).

B.    Tabele principale

Următorul set de tabele și subseturile acestor tabele pot fi difuzate.Tabel

Descriere

Observația 1

Perioada de referință

Unități

Observația 2

Observații

B1

Sumar al activității pe tip de operație și tip de transport

An, trimestru

1 000 t

Milioane de tone pe kilometru

Vehicule pe kilometru

Observația 3

B2

Transport, pe tip de operație

An, trimestru

1 000 t

Milioane de tone pe kilometru

Observația 3

B3

Transport, pe tip de mărfuri

An

1 000 t

Milioane de tone pe kilometru

 

B4.1

Transport internațional, pe țara de încărcare și descărcare (totalul tuturor țărilor raportoare)

An

1 000 t

Milioane de tone pe kilometru

 

B4.2

Ca și pentru tabelul B4.1, dar cu o defalcare suplimentară pe tip de mărfuri.

An

1 000 t

Milioane de tone pe kilometru

 

B4.3

Transport internațional, pe țara de încărcare și descărcare (cu defalcare pe țări raportoare)

An

1 000 t

Milioane de tone pe kilometru

 

B4.4

Ca și pentru tabelul B4.3, dar cu o defalcare suplimentară pe tip de mărfuri.

An

1 000 t

Milioane de tone pe kilometru

 

B5.1

Transport, pe regiune de încărcare

An

1 000 t

Milioane de tone pe kilometru

Deplasări

Observația 4

B5.2

Transport, pe regiune de descărcare

An

1 000 t

Milioane de tone pe kilometru

Deplasări

Observația 4

B6.1

Transport, pe categorie de distanță

An

1 000 t

Milioane de tone pe kilometru

Milioane de vehicule pe kilometru

Deplasări

 

B6.2

Ca și pentru tabelul B6.1, dar cu o defalcare suplimentară pe tip de mărfuri

An

1 000 t

Milioane de tone pe kilometru

Milioane de vehicule pe kilometru

Deplasări

 

B7

Transport, pe configurația osiei

An

Milioane de tone pe kilometru

Milioane de vehicule pe kilometru

Deplasări

 

B8

Transport, pe vârsta vehiculului

An

Milioane de tone pe kilometru

Milioane de vehicule pe kilometru

Deplasări

 

B9

Transport, pe greutate maximă admisă a vehiculului

An

Milioane de tone pe kilometru

Milioane de vehicule pe kilometru

Deplasări

 

B10

Transport, pe sarcină utilă a vehiculului

An

Milioane de tone pe kilometru

Milioane de vehicule pe kilometru

Deplasări

 

B11

Transport, pe clasă de activitate NACE

An

Milioane de tone pe kilometru

Milioane de vehicule pe kilometru

Deplasări

 

B12

Deplasări de vehicule, încărcate și goale

An

Milioane de vehicule pe kilometru

Deplasări

 

B13.1

Deplasări ale vehiculelor în tranzit, pe țară de tranzit, încărcate/goale și pe greutate maximă admisă a vehiculului (totalul tuturor țărilor raportoare)

An, trimestru

1 000 t

Deplasări

 

B13.2

Deplasări ale vehiculelor în tranzit, pe țară de tranzit (cu defalcări pe țară raportoare)

An

1 000 t

Deplasări

 

B14

Transport de mărfuri periculoase, pe tip de mărfuri periculoase

An

Milioane de tone pe kilometru

Milioane de vehicule pe kilometru

Deplasări

 

B15

Transport, pe tip de încărcătură

An

Milioane de tone pe kilometru

Milioane de vehicule pe kilometru

Deplasări

 

B16

Transport, pe tip de încărcătură și categorie de distanță

An

1 000 t

Milioane de tone pe kilometru

Milioane de vehicule pe kilometru

Deplasări

 

B17

Transport național pe regiune de încărcare și descărcare, pe țară raportoare

An

1 000 t

Milioane de tone pe kilometru

Deplasări

Observația 5

B18

Transport internațional, pe regiune de încărcare și descărcare, totalul tuturor țărilor raportoare

An

1 000 t

Milioane de tone pe kilometru

Deplasări

Observația 6

Observația 1:  Cu excepția cazurilor în care se precizează altfel, tabelele includ o defalcare pe țară raportoare.

Observația 2:  Următoarele măsuri sunt calculate intern pentru toate tabelele:

1 000 t;

milioane de tone pe kilometru;

milioane de vehicule pe kilometru (încărcate, goale);

deplasări (încărcate, goale);

număr de înregistrări de vehicule utilizate pentru calcularea celulei tabelului.

Această coloană indică măsurile propuse în mod normal utilizatorilor. Pot fi difuzate alte măsuri și unități, la cererea utilizatorilor.

În funcție de nevoile utilizatorilor, tabelele se pot baza pe variabile referitoare la deplasare (informații obținute din setul de date A2) sau pe operații referitoare la mărfuri (informații obținute din setul de date A3) [a se vedea Regulamentul (CE) nr. 1172/98]. În acest caz, deplasările vor fi exprimate fie ca număr de deplasări, sau ca număr de operații elementare de transport. Deplasările de tranzit vor fi desemnate ca atare.

Observația 3:  Tipul de operație este defalcat după cum urmează:

deplasări naționale: locurile de încărcare și descărcare se află ambele în țara raportoare;

deplasări internaționale: locurile de încărcare sau descărcare, sau ambele, se află în alte țări decât țara raportoare (= suma celor patru categorii următoare),

din care:

trafic de ieșire (mărfuri încărcate în țara raportoare): deplasarea începe în țara raportoare și se încheie în altă parte;

trafic de intrare (mărfuri descărcate în țara raportoare): deplasarea începe în altă parte și se încheie în țara raportoare;

trafic de tranzitare: deplasarea între două țări, altele decât țara raportoare;

cabotaj: deplasare în interiorul unei țări, alta decât țara raportoare.

Observația 4:  Informațiile pe regiune de încărcare sau descărcare sunt publicate la nivelul NUTS-3.

Observația 5:  Pentru transportul național, locurile de încărcare și descărcare sunt publicate la nivelul NUTS-2.

Observația 6:  Pentru transportul internațional, locurile de încărcare și descărcare sunt publicate la nivelul NUTS-1.

C.    Tabele privind cabotajul

Pentru a furniza informațiile privind cabotajul echivalente celor disponibile în temeiul Regulamentului (CEE) nr. 3118/93 al Consiliului ( 2 ), următorul set de tabele și subseturile acestor tabele pot fi difuzate: 

Descriere

Perioadă

Unitate

C1

Cabotaj efectuat de transportatori din fiecare țară raportoare, pe țară raportoare

An

1 000 t

Milioane de tone pe kilometru

C2

Cabotaj efectuat de transportatori din toate țările raportoare, pe țara în care are loc cabotajul

An

1 000 t

Milioane de tone pe kilometru

C3

Cabotaj pe țară raportoare și pe țară în care are loc cabotajul

An

1 000 t

Milioane de tone pe kilometru

D.    Tabele pentru autoritățile naționale ale statelor membre

Pentru a permite autorităților naționale ale statelor membre, altele decât țara raportoare, să compileze statistici complete asupra operațiunilor de transport rutier pe teritoriul lor național, autorităților naționale li se pot furniza următoarele fișiere de date agregate: 

Descriere

Perioadă

Agregate pentru dimensiunile de mai jos

Observație

Unități

D1.1

Operații de transport la nivel național (deplasări cu încărcătură)

An

— țara raportoare

— țara de încărcare

— țara de descărcare

— tipul de mărfuri

— tipul de transport

— clasa de vârstă

— categoria de distanță

— configurația osiei

Tone

Tone pe kilometru

Vehicule pe kilometru

Deplasări

Numărul de înregistrări de vehicule

D1.2

Transport de mărfuri periculoase la nivel național (deplasări cu încărcătură)

An

— țara raportoare

— țara de încărcare

— țara de descărcare

— mărfuri periculoase

— tipul de transport

Tone

Tone pe kilometru

Vehicule pe kilometru

Deplasări

Numărul de înregistrări de vehicule

D2

Operații de transport la nivel național (deplasări fără încărcătură)

An

— țara raportoare

— țara de origine

— țara de destinație

— tipul de transport

— clasa de vârstă

— categoria de distanță

Vehicule pe kilometru

Deplasări

Numărul de înregistrări de vehicule

D3.1

Operații de transport la nivel regional (deplasări cu încărcătură)

An

— țara raportoare

— regiunea de încărcare

— regiunea de descărcare

— configurația osiei

— tipul de încărcătură

— clasa de vârstă

Tone

Tone pe kilometru

Vehicule pe kilometru

Deplasări

Numărul de înregistrări de vehicule

D3.2

Operații de transport la nivel regional (deplasări cu încărcătură)

An

— țara raportoare

— regiunea de încărcare

— tipul de mărfuri

— configurația osiei

— clasa de vârstă

Tone

Tone pe kilometru

Vehicule pe kilometru

Deplasări

Numărul de înregistrări de vehicule

D3.3

Operații de transport la nivel regional (deplasări cu încărcătură)

An

— țara raportoare

— regiunea de descărcare

— tipul de mărfuri

— configurația osiei

— clasa de vârstă

Tone

Tone pe kilometru

Vehicule pe kilometru

Deplasări

Numărul de înregistrări de vehicule

D4

Operații de transport la nivel regional (deplasări fără încărcătură)

An

— țara raportoare

— regiunea de origine

— regiunea de destinație

— configurația osiei

— clasa de vârstă

Vehicule pe kilometru

Deplasări

Numărul de înregistrări de vehicule

D5

Transport de tranzit (deplasări cu și fără încărcătură)

An

— țara de tranzit

— țara raportoare

— cu încărcătură/fără încărcătură

— regiunea de origine

— regiunea de destinație

Tone

Deplasări

Numărul de înregistrări de vehicule

Observație:  Pentru tabelele din setul D, vor fi utilizate următoarele clasificări:

tipul de transport: pe cont propriu/contra unei remunerații;

clasa de vârstă: trei clase;

categoria de distanță: patru clase;

regiunea: NUTS-3;

configurația osiei: agregată pe tip de vehicule (camion, vehicul articulat și autotren).( 1 ) JO L 163, 6.6.1998, p. 1.

( 2 ) JO L 279, 12.11.1993, p. 1.