02003L0071 — RO — 21.07.2019 — 007.001


Acest document are doar scop informativ și nu produce efecte juridice. Instituțiile Uniunii nu își asumă răspunderea pentru conținutul său. Versiunile autentice ale actelor relevante, inclusiv preambulul acestora, sunt cele publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și disponibile pe site-ul EUR-Lex. Aceste texte oficiale pot fi consultate accesând linkurile integrate în prezentul document.

►B

DIRECTIVA 2003/71/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI

din 4 noiembrie 2003

privind prospectul care trebuie publicat în cazul unei oferte publice de valori mobiliare sau pentru admiterea valorilor mobiliare la tranzacționare și de modificare a Directivei 2001/34/CE

(Text cu relevanță pentru SEE)

(JO L 345, 31.12.2003, p.64)

Abrogată prin:

 

 

Jurnalul Oficial

NR.

Pagina

Data

 

Regulamentul (UE) 2017/1129 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 iunie 2017

L 168

12

30.6.2017

 
Ultima versiune consolidată înainte de abrogare este disponibilă la adresa următoare:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:02003L0071-20180721