02003L0037 — RO — 01.01.2016 — 009.001


Acest document are doar scop informativ și nu produce efecte juridice. Instituțiile Uniunii nu își asumă răspunderea pentru conținutul său. Versiunile autentice ale actelor relevante, inclusiv preambulul acestora, sunt cele publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și disponibile pe site-ul EUR-Lex. Aceste texte oficiale pot fi consultate accesând linkurile integrate în prezentul document.

►B

DIRECTIVA 2003/37/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI

din 26 mai 2003

privind omologarea de tip a tractoarelor agricole sau forestiere, a remorcilor acestora și a echipamentului remorcat interschimbabil, împreună cu sistemele, componentele și unitățile lor tehnice separate și de abrogare a Directivei 74/150/CEE

(Text cu relevanță pentru SEE)

(JO L 171, 9.7.2003, p.1)

Abrogată prin:

 

 

Jurnalul Oficial

NR.

Pagina

Data

 

Regulamentul (UE) nr. 167/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 5 februarie 2013

L 60

1

2.3.2013

 
Ultima versiune consolidată înainte de abrogare este disponibilă la adresa următoare:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:02003L0037-20140409