2003L0030 — RO — 01.01.2012 — 002.001


Acest document reprezintă un instrument de documentare, iar instituţiile nu îşi asumă responsabilitatea pentru conţinutul său.

►B

DIRECTIVA 2003/30/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI

din 8 mai 2003

de promovare a utilizării biocombustibililor și a altor combustibili regenerabili pentru transport

(JO L 123, 17.5.2003, p.42)

abrogat prin:

 

 

Jurnalul Oficial

NR.

Pagina

Data

 

Directiva 2009/28/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 aprilie 2009

L 140

16

5.6.2009