02003D0076 — RO — 10.05.2018 — 001.001


Acest document are doar scop informativ și nu produce efecte juridice. Instituțiile Uniunii nu își asumă răspunderea pentru conținutul său. Versiunile autentice ale actelor relevante, inclusiv preambulul acestora, sunt cele publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și disponibile pe site-ul EUR-Lex. Aceste texte oficiale pot fi consultate accesând linkurile integrate în prezentul document.

►B

DECIZIA CONSILIULUI

din 1 februarie 2003

de stabilire a măsurilor necesare pentru punerea în aplicare a Protocolului anexat la Tratatul de instituire a Comunității Europene, privind consecințele financiare ale expirării Tratatului de instituire a Comunității Europene a Cărbunelui și Oțelului (CECO) și Fondul de cercetare pentru cărbune și oțel

(2003/76/CE)

(JO L 029 5.2.2003, p. 22)

Astfel cum a fost modificată prin:

 

 

Jurnalul Oficial

  NR.

Pagina

Data

►M1

DECIZIA (UE) 2018/599 A CONSILIULUI din 16 aprilie 2018

  L 101

1

20.4.2018
▼B

DECIZIA CONSILIULUI

din 1 februarie 2003

de stabilire a măsurilor necesare pentru punerea în aplicare a Protocolului anexat la Tratatul de instituire a Comunității Europene, privind consecințele financiare ale expirării Tratatului de instituire a Comunității Europene a Cărbunelui și Oțelului (CECO) și Fondul de cercetare pentru cărbune și oțel

(2003/76/CE)Articolul 1

(1)  Se încredințează Comisiei lichidarea operațiilor financiare ale Comunității Europene a Cărbunelui și Oțelului care sunt în desfășurare la data expirării Tratatului CECO. În cazul în care un debitor CECO nu își îndeplinește obligațiile în timpul perioadei de lichidare, pierderea rezultată se impută întâi asupra capitalului existent și apoi asupra venitului anului curent. Comisia, înainte de a anula o creanță a unui debitor CECO care nu își respectă obligațiile, va epuiza toate mijlocele de acțiune, inclusiv executarea garanțiilor (ipoteci, cauțiuni, garanții bancare sau altele). Comisia își rezervă dreptul la orice acțiune posibilă în cazul în care debitorul își recapătă solvabilitatea.

(2)  Lichidarea se desfășoară în conformitate cu normele și procedurile care se aplică la aceste operații, instituțiile comunitare beneficiind de toate competențele și prerogativele prevăzute de Tratatul CECO și legislația secundară în vigoare la 23 iulie 2002.

Articolul 2

(1)  Activele se gestionează de Comisie astfel încât să se asigure rentabilitate pe termen lung. Investirea activelor lichide trebuie să aibă în vedere cel mai înalt randament în condiții de siguranță.

(2)  Consiliul, hotărând cu majoritate calificată, la propunerea Comisiei și după consultarea Parlamentului European, adoptă orientările financiare multianuale pentru gestionarea activelor.

Articolul 3

(1)  În fiecare an, operațiile de lichidare menționate la articolul 1 și tranzacțiile pentru investiții menționate la articolul 2 sunt înregistrate, separat de celelalte operații financiare rămase ale Comunităților, într-un cont de profituri și pierderi, într-un bilanț și un raport financiar.

Aceste documente financiare se anexează la documentele financiare elaborate de Comisie anual conform articolului 275 din Tratatul CE și regulamentului financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene.

(2)  Prerogativele Parlamentului European, ale Consiliului și ale Curții de Conturi cu privire la controlul și descărcarea prevăzute în Tratatul de instituire a Comunității Europene și în regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene se aplică operațiilor prevăzute la alineatul (1).

Articolul 4

(1)  Venitul net din investiții prevăzut conform articolului 2 constituie venit la bugetul general al Uniunii Europene. Venitul se alocă pentru un scop specific, și anume finanțare de proiecte de cercetare în sectoarele legate de industria cărbunelui și a oțelului care nu sunt reglementate de programul-cadru de cercetare. Acest venit constituie Fondul de cercetare pentru cărbune și oțel și este gestionat de către Comisie.

(2)  Venitul prevăzut la alineatul (1) se distribuie, 27,2 % fiind alocat cercetării în legătură cu cărbunele și 72,8 % cercetării în legătură cu oțelul. În cazul în care se dovedește necesar, Consiliul, hotărând în unanimitate cu privire la propunerea Comisie, modifică defalcarea dintre cercetarea în legătură cu cărbunele și cercetarea în legătură cu oțelul.

(3)  Orientările tehnice multianuale pentru program se adoptă de către Consiliu, care hotărăște cu majoritate calificată, la propunerea Comisiei și după consultarea Parlamentului European.

▼M1

(4)  Venitul nefolosit și creditele derivate din acest venit încă disponibile la 31 decembrie a unui an dat, precum și sumele recuperate, se reportează automat pe anul următor. Creditele respective nu pot fi transferate la alte articole din buget.

(5)  Creditele bugetare care corespund anulărilor de angajamente se anulează în mod automat la sfârșitul fiecărui an financiar. Provizioanele pentru angajamentele eliberate ca rezultat al anulărilor se pun la dispoziția Fondului de cercetare pentru cărbune și oțel.

▼M1

Articolul 4a

Suma corespunzătoare anulărilor de angajamente care au avut loc începând cu 24 iulie 2002 în temeiul articolului 4 alineatul (5) se pun la dispoziția Fondului de cercetare pentru cărbune și oțel la 10 mai 2018.

▼B

Articolul 5

(1)  Venitul net disponibil pentru finanțarea proiectelor de cercetare pentru anul n + 2 se înregistrează în bilanțul CECO în lichidarea anului n și, la încheierea lichidării, în bilanțul activelor Fondului de cercetare pentru cărbune și oțel.

(2)  Pentru a reduce la minimum fluctuațiile din finanțarea cercetării datorate circulației de pe piețele financiare, se face o egalizare și se creează provizioane pentru situații neprevăzute. Detaliile calculelor pentru egalizare și determinarea mărimii provizioanelor pentru situații neprevăzute sunt conținute în anexă.

Articolul 6

Cheltuielile administrative care rezultă din operațiile de lichidare, investiție și gestionare prevăzute în prezenta decizie, corespunzător cheltuielilor stabilite la articolul 20 din Tratatul de instituire a unui Consiliu unic și a unei Comisii unice ale Comunităților Europene din 8 aprilie 1965, sumă care a fost ajustată de Decizia Consiliului din 21 noiembrie 1977, se acoperă de către Comisie din bugetul general al Uniunii Europene.

Articolul 7

Comisia determină valoarea activelor și pasivelor CECO într-un bilanț încheiat la 23 iulie 2002.

Articolul 8

Prezenta decizie intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezenta decizie se aplică de la 24 iulie 2002.

Articolul 9

Prezenta decizie se adresează statelor membre.
ANEXĂ

Proceduri care trebuie urmate pentru a stabili valoarea venitului net care se alocă Fondului de cercetare pentru cărbune și oțel

1.   INTRODUCERE

Venitul net care poate fi folosit pentru a finanța proiecte de cercetare corespunde beneficiului net anual al CECO în lichidare și, ulterior, după încheierea lichidării, beneficiului net anual al activelor Fondului de cercetare pentru cărbune și oțel. Metoda folosită constă în stabilirea finanțării pentru cercetarea în domeniul cărbunelui și oțelului pentru anul n + 2, când se elaborează bilanțul pentru anul n, ținând seama de jumătate din creșterea sau descreșterea beneficiului net în raport cu ultimul nivel de finanțare adoptat pentru cercetarea din domeniul cărbunelui și oțelului.

2.   DEFINIȚIE

n

:

anul de referință

Rn

:

beneficiul net pentru anul n

Pn

:

provizioanelor pentru situații neprevăzute pentru anul n

Dn + 1

:

alocația pentru cercetare pentru anul n + 1 (stabilită în momentul elaborării bilanțului pentru anul n - 1

Dn + 2

:

alocația pentru cercetare pentru anul n + 2

3.   ALGORITMI FOLOSIȚI

Algoritmii folosiți pentru a stabili mărimea provizioanelor pentru riscuri neprevăzute și alocațiile pentru cercetare pentru anul n + 2, care vor apărea în bilanțul pentru anul n, sunt după cum urmează:

3.1. mărimea provizioanelor pentru situații neprevăzute:

image

3.2. alocațiile pentru cercetare pentru anul n + 2 (rotunjite în sus sau în jos la cea mai apropiată cifră de 100 000 de euro. În cazul în care calculul dă un rezultat exact la jumătate, alocația se rotunjește în sus la cea mai apropiată cifră de 100 000 de euro):

image

Suma necesară rotunjirii în sus, sau suma rămasă după rotunjirea în jos, se ia din suma prevăzută pentru situații neprevăzute sau se adaugă la această sumă, după caz.