02002R1030 — RO — 21.11.2017 — 002.001


Acest document are doar scop informativ și nu produce efecte juridice. Instituțiile Uniunii nu își asumă răspunderea pentru conținutul său. Versiunile autentice ale actelor relevante, inclusiv preambulul acestora, sunt cele publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și disponibile pe site-ul EUR-Lex. Aceste texte oficiale pot fi consultate accesând linkurile integrate în prezentul document.

►B

REGULAMENTUL (CE) NR. 1030/2002 AL CONSILIULUI

din 13 iunie 2002

de instituire a unui model uniform de permis de ședere pentru resortisanții țărilor terțe

(JO L 157 15.6.2002, p. 1)

Astfel cum a fost modificat prin:

 

 

Jurnalul Oficial

  NR.

Pagina

Data

►M1

REGULAMENTUL (CE) NR. 380/2008 AL CONSILIULUI din 18 aprilie 2008

  L 115

1

29.4.2008

►M2

REGULAMENTUL (UE) 2017/1954 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 25 octombrie 2017

  L 286

9

1.11.2017
▼B

REGULAMENTUL (CE) NR. 1030/2002 AL CONSILIULUI

din 13 iunie 2002

de instituire a unui model uniform de permis de ședere pentru resortisanții țărilor terțeArticolul 1

(1)  Permisele de ședere eliberate de către statele membre resortisanților țărilor terțe sunt emise după un model uniform și rezervă un spațiu suficient pentru informațiile prevăzute în anexă. ►M1  Permisul de ședere pentru resortisanții țărilor terțe este emis sub forma unui document individual în format ID 1 sau ID 2. ◄ Fiecare stat membru poate adăuga la modelul uniform, în spațiul prevăzut în acest sens, orice informație importantă privind natura permisului de ședere și statutul juridic al persoanei în cauză, în special pentru a indica dacă aceasta are sau nu drept de muncă.

(2)  În sensul prezentului regulament:

(a) „permis de ședere” înseamnă orice autorizație eliberată de autoritățile unui stat membru, care conferă dreptul de ședere legală pe teritoriul său unui resortisant al unei țări terțe, cu excepția:

(i) vizelor;

▼M1

(ii) permisele emise în așteptarea examinării unei solicitări de azil, unei cereri de permis de ședere sau de prelungire a acestuia;

▼M1

(ii a) permisele emise în cazuri excepționale în vederea prelungirii șederii autorizate cu o perioadă de cel mult o lună;

▼B

(iii) autorizațiilor pentru o ședere de cel mult șase luni, eliberate de statele membre care nu aplică dispozițiile articolului 21 din Convenția de punere în aplicare a Acordului Schengen din 14 iunie 1985 dintre guvernele statelor Uniunii Economice Benelux, Republicii Federale Germania și Republicii Franceze privind eliminarea treptată a controalelor la frontierele comune ( 1 );

(b) „resortisant al unei țări terțe” înseamnă orice persoană care nu este cetățean al Uniunii Europene în sensul articolului 17 alineatul (1) din tratat.

Articolul 2

(1)  În conformitate cu procedura prevăzută la articolul 7 alineatul (2), se stabilesc specificații tehnice suplimentare pentru modelul uniform de permis de ședere, în ceea ce privește:

(a) elementele și cerințele de securitate suplimentare, inclusiv standardele sporite de prevenire a riscului de contrafacere și falsificare;

(b) procedeele și normele tehnice care trebuie respectate pentru completarea modelului uniform de permis de ședere;

(c) celelalte norme care trebuie respectate pentru completarea modelului uniform de permis de ședere;

▼M1

(d) specificațiile tehnice pentru suportul de stocare a elementelor biometrice și pentru securitatea acestora, inclusiv împiedicarea accesului neautorizat;

(e) cerințele de calitate și standardele comune pentru imaginea facială și imaginea amprentelor;

(f) o listă completă de elemente naționale de securitate suplimentare care ar putea fi adăugate de către statele membre, în conformitate cu litera (h) din anexă.

▼B

(2)  Culorile permisului de ședere uniform pot fi modificate în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 7 alineatul (2).

Articolul 3

▼M1

În conformitate cu procedura menționată la articolul 7 alineatul (2), se poate decide ca specificațiile menționate la articolul 2 să fie secrete și să nu fie publicate. În acest caz, acestea sunt puse la dispoziție numai organismelor desemnate de către statele membre ca fiind responsabile pentru tipărire și persoanelor autorizate în mod corespunzător de către un stat membru sau de către Comisie.

▼B

Fiecare stat membru desemnează un singur organism căruia îi încredințează responsabilitatea tipăririi permisului de ședere uniform. Statul membru comunică numele organismului desemnat Comisiei și celorlalte state membre. Două sau mai multe state membre pot desemna același organism în acest sens. Fiecare stat membru are dreptul de a schimba organismul desemnat. Comisia și celelalte state membre sunt informate cu privire la modificarea respectivă.

Articolul 4

Fără a aduce atingere normelor care reglementează protecția datelor, persoanele cărora li se eliberează un permis de ședere au dreptul de a verifica datele cu caracter personal înscrise în permisul respectiv și, după caz, să ceară rectificarea sau eliminarea acestora.

▼M1

Nicio informație care poate fi citită optic nu se include în permisul de ședere sau pe suportul de stocare al permisului de ședere menționat la articolul 4a, cu excepția cazurilor prevăzute în prezentul regulament sau în anexa la acesta sau cu excepția cazului în care este menționată în documentul de călătorie aferent de către statul emitent, în conformitate cu legislația națională a acestuia. Statele membre pot, de asemenea, să stocheze pe un cip, astfel cum se menționează la punctul 16 din anexă, date pentru servicii electronice precum e-guvernarea și comerțul electronic, precum și dispoziții suplimentare cu privire la permisul de ședere. Cu toate acestea, toate datele naționale trebuie să fie separate în mod logic de datele biometrice menționate la articolul 4a.

În sensul prezentului regulament, elementele biometrice din permisele de ședere sunt folosite numai pentru verificarea:

(a) autenticității documentului;

(b) identității titularului prin intermediul elementelor comparabile disponibile în mod direct, în cazul în care se impune prezentarea permisului de ședere în temeiul legislației naționale.

▼M1

Articolul 4a

Modelul uniform de permis de ședere include un suport de stocare care conține imaginea facială și două imagini ale amprentelor titularului, ambele în formate interoperabile. Datele sunt securizate, iar mediul de stocare dispune de o capacitate suficientă și prezintă caracteristicile necesare pentru a garanta integritatea, autenticitatea și confidențialitatea datelor.

Articolul 4b

În sensul prezentului regulament, statele membre înregistrează elementele biometrice de identificare a resortisanților țărilor terțe, care constau în imaginea facială și două imagini ale amprentelor digitale.

Procedura se stabilește în conformitate cu practica națională a statului membru în cauză și cu garanțiile stabilite în Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale și în Convenția Organizației Națiunilor Unite privind drepturile copilului.

Se înregistrează următoarele elemente biometrice de identificare:

 o fotografie furnizată de solicitant sau făcută la momentul depunerii cererii; și

 două amprente digitale luate în plan și digitalizate.

Specificațiile tehnice pentru obținerea elementelor biometrice de identificare sunt stabilite în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 7 alineatul (2) și cu standardele ICAO și specificațiile tehnice pentru pașapoartele emise de către statele membre pentru resortisanții acestora, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 2252/2004 al Consiliului din 13 decembrie 2004 privind standardele pentru elementele de securitate și elementele biometrice integrate în pașapoarte și în documente de călătorie emise de statele membre ( 2 ).

Prelevarea amprentelor digitale este obligatorie începând cu vârsta de șase ani.

Persoanele în cazul cărora prelevarea amprentelor este fizic imposibilă sunt exceptate de la cerința de a furniza amprente.

▼B

Articolul 5

Prezentul regulament nu se aplică resortisanților țărilor terțe care sunt:

 membri de familie ai cetățenilor Uniunii Europene care își exercită dreptul la libera circulație;

 resortisanți ai statelor membre ale Asociației Europene a Liberului Schimb, părți la Acordul privind Spațiul Economic European și membri de familie ai acestora care își exercită dreptul la libera circulație, în conformitate cu respectivul acord;

 resortisanți ai țărilor terțe exonerați de obligația de a avea o viză și autorizați cu privire la șederea într-un stat membru pentru o perioadă mai mică de trei luni.

▼M1

Articolul 5a

În cazul în care statele membre utilizează modelul uniform în alte scopuri decât cele reglementate prin prezentul regulament, trebuie să se ia măsuri adecvate pentru a se asigura că nu este posibilă nicio confuzie cu permisul de ședere menționat la articolul 1 și că scopul este clar indicat pe permis.

▼B

Articolul 6

Măsurile necesare privind punerea în aplicare a prezentului regulament se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare prevăzută la articolul 7 alineatul (2).

Articolul 7

(1)  Comisia este sprijinită de comitetul instituit în temeiul articolului 6 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1683/95.

(2)  În cazurile în care se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolele 5 și 7 din Decizia 1999/468/CE.

Perioada prevăzută la articolul 5 alineatul (6) din Decizia 1999/468/CE este fixată la două luni.

(3)  Comitetul își adoptă propriul regulament de ordine interioară.

Articolul 8

Prezentul regulament nu aduce atingere dreptului statelor membre de a recunoaște state sau entități teritoriale, precum și pașapoartele, documentele de identitate și de călătorie eliberate de autoritățile acestora.

Articolul 9

Statele membre eliberează modelul uniform de permis de ședere prevăzut la articolul 1 în cel mult un an de la adoptarea elementelor și cerințelor de securitate suplimentare prevăzute la articolul 2 alineatul (1) litera (a).

De la data respectivă, prezentul regulament înlocuiește, în statele membre în cauză, Acțiunea comună 97/11/JAI.

▼M1

Stocarea imaginii faciale ca element biometric principal de identificare este pusă în aplicare în termen de cel mult doi ani, iar stocarea celor două imagini ale amprentelor digitale în termen de cel mult trei ani de la adoptarea măsurilor tehnice respective menționate la articolul 2 alineatul (1) literele (d) și (e).

Cu toate acestea, validitatea permiselor de ședere deja emise nu este afectată de punerea în aplicare a prezentului regulament, cu excepția cazului în care statul membru în cauză decide altfel.

Pe o perioadă tranzitorie de doi ani după adoptarea specificațiilor tehnice pentru imaginea facială menționate la alineatul (3) din prezentul articol, permisul de ședere poate fi emis în continuare sub formă de autocolant.

▼B

Cu toate acestea, introducerea modelului uniform de permis de ședere nu aduce atingere validității autorizațiilor deja eliberate pentru un alt model de permis de ședere, cu excepția unei decizii contrare a statului membru în cauză.

Articolul 10

Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării sale în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre, în conformitate cu Tratatul de instituire a Comunității Europene.

▼M2
ANEXĂ

FAȚA I ȘI FAȚA II ALE CARDULUI

image

image

(a)   Descriere

Permisul de ședere cu elemente biometrice de identificare este produs sub forma unui document de sine stătător în format ID 1. Acesta trebuie să aibă la bază specificațiile prevăzute în documentul OACI privind documentele de călătorie cu citire optică (documentul nr. 9303, ediția a șaptea, 2015). Acesta conține următoarele ( 3 ):

Fața I a cardului:

1. Codul de țară din trei litere al statului membru emitent, astfel cum se prevede în documentul OACI nr. 9303 privind documentele de călătorie cu citire optică, integrat în fundalul imprimat.

2. Simbolul OACI pentru un document de călătorie cu citire optică cu microcip fără contact (simbolul e-MRTD), imprimat cu cerneală optic variabilă. În funcție de unghiul de privire, acesta apare în diferite culori.

3.1. Titlul documentului (Permis de ședere) apare în limba (limbile) statului membru emitent.

3.2. Repetarea titlului documentului menționat în câmpul 3.1 în cel puțin o altă limbă oficială a instituțiilor Uniunii (maximum două alte limbi oficiale ale instituțiilor Uniunii) pentru a facilita recunoașterea cardului ca permis de ședere pentru resortisanții țărilor terțe.

4.1. Numărul documentului.

4.2. Repetarea numărului documentului (cu elemente de securitate speciale).

5. Numărul de acces al cardului (Card Access Number – CAN).

Titlurile rubricilor 6-12 se scriu în limba (limbile) statului membru emitent. Statul membru emitent poate adăuga o altă limbă oficială a instituțiilor Uniunii, pe același rând, cu condiția să nu existe mai mult de două limbi în total.

6. Nume: numele și prenumele, în această ordine ( 4 ).

7. Sexul.

8. Cetățenia.

9. Data nașterii.

10. Tipul permisului: tipul specific de permis de ședere eliberat de statul membru resortisantului țării terțe. Permisul de ședere al unui membru al familiei unui cetățean al Uniunii Europene care nu și-a exercitat dreptul de liberă circulație trebuie să includă mențiunea „membru de familie”. În cazul beneficiarilor în temeiul articolului 3 alineatul (2) din Directiva 2004/38/CE a Parlamentului European și a Consiliului ( 5 ), statele membre pot introduce mențiunea „beneficiar în temeiul articolului 3 alineatul (2) din Directiva 2004/38/CE”.

11. Data de expirare a documentului ( 6 ).

12. Observații: Statele membre pot introduce detalii și observații pentru uzul național, care sunt necesare având în vedere dispozițiile lor naționale privind resortisanții țărilor terțe, inclusiv observații privind orice permisiune de a lucra sau validitatea pe durată nedeterminată a permisiunii de ședere ( 7 ).

13. O fotografie de identitate se include în condiții de siguranță în corpul cardului și se protejează printr-un element de difracție cu imagine optic variabilă [diffractive optically variable image device (DOVID)].

14. Semnătura titularului.

15. DOVID pentru protecția fotografiei portret.

Fața II a cardului:

16. Observații: statele membre pot introduce detalii și observații pentru uzul național, care sunt necesare având în vedere dispozițiile lor naționale privind resortisanții țărilor terțe, inclusiv observații privind permisiunea de a lucra ( 8 ), urmate de două rubrici obligatorii:

16.1. Data eliberării, locul eliberării/autoritatea emitentă: data și locul eliberării permisului de ședere. Dacă este cazul, locul eliberării poate fi înlocuit cu o trimitere la autoritatea emitentă.

16.2. Locul nașterii.

Rubricile 16.1 și 16.2 pot fi urmate de rubrici opționale ( 9 ), precum „Adresa titularului”.

16.3. Câmp opțional pentru informații referitoare la producerea cardului, cum ar fi numele producătorului, numărul versiunii etc.

17. Zona de citire optică. Zona de citire optică trebuie să respecte orientările OACI relevante prezentate în documentul nr. 9303 al OACI privind documentele de călătorie care pot fi citite automat.

18. În zona tipărită se include emblema națională a statului membru, pentru a se face distincție între permisele de ședere și pentru a oferi certitudine privind țara de proveniență.

19. Zona de citire optică include un text tipărit integrat în fundal care indică statul membru emitent. Acest text trebuie să nu afecteze caracteristicile tehnice ale zonei de citire optică.

Elemente naționale de securitate vizibile (fără a aduce atingere specificațiilor tehnice stabilite în temeiul articolului 2 alineatul (1) litera (f) din prezentul regulament):

20. Se utilizează un cip RF drept suport de stocare în conformitate cu articolul 4a din prezentul regulament. De asemenea, statele membre pot integra în permisul de ședere un cip cu dublă interfață sau un cip cu contact separat, pentru uz național. Un astfel de cip se amplasează pe fața II a cardului, în conformitate cu standardele ISO, și nu interferează în niciun fel cu cipul RF.

21. Fereastră transparentă opțională.

22. Margine transparentă opțională.

(b)   Culoare, procedeu de imprimare

Statele membre stabilesc culoarea și procesul de imprimare, în conformitate cu modelul uniform descris în prezenta anexă și cu specificațiile tehnice suplimentare care urmează a fi stabilite în conformitate cu articolul 2 din prezentul regulament.

(c)   Material

Cardul se fabrică în întregime din policarbonat sau dintr-un polimer sintetic echivalent (rezistent cel puțin 10 ani).

(d)   Tehnici de imprimare

Se utilizează următoarele tehnici de imprimare:

 imprimare offset de înaltă securizare a fundalului;

 imprimare cu cerneluri fluorescente în spectrul UV;

 imprimare în tehnologie „rainbow”.

Designul de securitate al feței I a cardului este diferit de fața II a cardului.

(e)   Numerotare

Numărul documentului se menționează în mai multe locuri pe document (cu excepția zonei de citire optică).

(f)   Protecție împotriva copierii

Un DOVID actualizat care oferă o calitate de identificare și un nivel de securitate care nu sunt inferioare dispozitivului folosit în prezent pentru modelul uniform de vize se utilizează pentru fața I a permisului de ședere, cu un design și elemente avansate, inclusiv un element de difracție îmbunătățit pentru verificarea automată avansată.

(g)   Tehnică de personalizare

Pentru a asigura protejarea în mod corespunzător a datelor din permisele de ședere împotriva tentativelor de contrafacere și falsificare, datele biografice, inclusiv fotografia și semnătura titularului, precum și celelalte date principale se integrează în materialul de bază al documentului. Această personalizare se realizează prin utilizarea tehnologiei de gravare laser sau a unei alte tehnologii sigure echivalente.

(h)

Statele membre pot, de asemenea, adăuga alte elemente naționale de securitate, cu condiția ca acestea să fie incluse pe lista stabilită în temeiul articolului 2 alineatul (1) litera (f) din prezentul regulament și ca acestea să respecte aspectul armonizat al modelelor de mai sus și să nu reducă eficiența elementelor uniforme de securitate.( 1 ) JO L 239, 22.9.2000, p. 19.

( 2 ) JO L 385, 29.12.2004, p. 1.

( 3 ) Titlurile care vor fi tipărite sunt indicate în specificațiile tehnice care urmează a fi adoptate în temeiul articolului 6 din prezentul regulament.

( 4 ) Pentru nume și prenume se prevede un singur câmp. Numele se scriu cu majuscule; prenumele se scriu cu minuscule, dar cu prima literă majusculă. Nu sunt permise separatoare între nume și prenume. Cu toate acestea, caracterul „,” este permis ca separator între primul și al doilea nume sau prenume (exemplu: TOLEDO, BURGOS Ana, Maria). Dacă este necesar, primul și al doilea nume pot fi grupate pe aceeași linie, precum și numele și prenumele, pentru a se economisi spațiu.

( 5 ) Directiva 2004/38/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 29 aprilie 2004 privind dreptul la liberă circulație și ședere pe teritoriul statelor membre pentru cetățenii Uniunii și membrii familiilor acestora, de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 1612/68 și de abrogare a Directivelor 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE și 93/96/CEE (JO L 158, 30.4.2004, p. 77).

( 6 ) Rubrica se completează doar sub formă de dată calendaristică (zz/ll/aaaa), și nu utilizând cuvinte precum „temporar” sau „pe durată nedeterminată” deoarece data de expirare se referă la documentul fizic și nu la dreptul de ședere.

( 7 ) Observații suplimentare pot fi introduse de asemenea în câmpul 16 („Observații”) pe fața II a cardului.

( 8 ) Tot spațiul disponibil pe fața II a cardului [cu excepția zonei cu citire optică – (Machine-Readable Zone – MRZ)] este rezervat pentru câmpul „observații”. Vor fi incluse aici observațiile efective, urmate de câmpuri obligatorii (data eliberării, locul eliberării/autoritatea emitentă, locul nașterii) și de câmpurile opționale de care are nevoie fiecare stat membru.

( 9 ) Rubricile opționale trebuie să fie precedate de subtitluri.