02002L0056 — RO — 16.02.2020 — 010.001


Acest document are doar scop informativ și nu produce efecte juridice. Instituțiile Uniunii nu își asumă răspunderea pentru conținutul său. Versiunile autentice ale actelor relevante, inclusiv preambulul acestora, sunt cele publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și disponibile pe site-ul EUR-Lex. Aceste texte oficiale pot fi consultate accesând linkurile integrate în prezentul document.

►B

DIRECTIVA 2002/56/CE A CONSILIULUI

din 13 iunie 2002

privind comercializarea cartofilor de sămânță

(JO L 193 20.7.2002, p. 60)

Astfel cum a fost modificată prin:

 

 

Jurnalul Oficial

  NR.

Pagina

Data

 M1

COMMISSION DECISION 2003/66/EC of 28 January 2003 (*)

  L 25

42

30.1.2003

►M2

DIRECTIVA 2003/61/CE A CONSILIULUI din 18 iunie 2003

  L 165

23

3.7.2003

 M3

DECIZIA COMISIEI 2005/908/CE din 14 decembrie 2005

  L 329

37

16.12.2005

 M4

DECIZIA COMISIEI 2008/973/CE din 15 decembrie 2008

  L 345

90

23.12.2008

 M5

DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE A COMISIEI 2011/820/UE din 7decembrie 2011

  L 327

66

9.12.2011

 M6

DIRECTIVA DE PUNERE ÎN APLICARE 2013/63/UE A COMISIEI Text cu relevanță pentru SEE din 17 decembrie 2013

  L 341

52

18.12.2013

 M7

DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE A COMISIEI 2014/367/UE din 16iunie 2014

  L 178

26

18.6.2014

►M8

DIRECTIVA DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2016/317 A COMISIEI Text cu relevanță pentru SEE din 3 martie 2016

  L 60

72

5.3.2016

►M9

DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2019/119 A COMISIEI din 24 ianuarie 2019

  L 24

26

28.1.2019

►M10

DIRECTIVA DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2020/177 A COMISIEI Text cu relevanță pentru SEE din 11 februarie 2020

  L 41

1

13.2.2020(*)

Acest act nu a fost publicat niciodată în limba română.
▼B

DIRECTIVA 2002/56/CE A CONSILIULUI

din 13 iunie 2002

privind comercializarea cartofilor de sămânțăArticolul 1

Prezenta directivă se referă la producerea în vederea comercializării, precum și la comercializarea cartofilor de sămânță pe teritoriul Comunității.

Prezenta directivă nu se aplică în cazul cartofilor de sămânță destinați exportului către țări terțe.

Articolul 2

În sensul prezentei directive se înțelege prin:

(a) 

„Comercializare” vânzarea, deținerea în vederea vânzării, oferta de vânzare, precum și orice tip de cesionare, furnizare sau transfer de cartofi de sămânță către părți terțe, contra cost sau gratuit, în vederea unei exploatări comerciale.

Nu se consideră comercializare schimburile de cartofi de sămânță care nu vizează o exploatare comercială a soiului, precum operațiunile următoare:

— 
furnizarea de cartofi de sămânță unor organisme oficiale de experimentare și inspecție,
— 
furnizarea de cartofi de sămânță unor prestatori de servicii în vederea prelucrării sau a condiționării,

cu condiția ca prestatorul de servicii să nu obțină un titlu pentru materialul săditor furniza în acest mod.

Furnizarea de cartofi de sămânță, în anumite condiții, unor prestatori de servicii în vederea producerii anumitor materii prime pentru agricultură destinate utilizării în scop industrial, precum și propagarea materialului săditor în acest scop nu se consideră comercializare, cu condiția ca prestatorul de servicii să nu obțină un titlu nici pentru materialul săditor furnizat în acest mod, nici pentru produsul recoltat. Furnizorul de cartofi de sămânță trebuie să prezinte autorității de certificare o copie a părților corespunzătoare din contractul încheiat cu prestatorul de servicii, iar contractul trebuie să specifice normele și condițiile îndeplinite de material săditor furnizat.

Normele de aplicare a prezentei directive se stabilesc în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 25 alineatul (2).

(b) 

„Cartofi de sămânță de bază” tuberculii de cartof:

(i) 

care au fost produși în conformitate cu normele de selecție conservativă varietală în ceea ce privește soiul și starea sanitară;

(ii) 

care sunt prevăzuți în special pentru producerea de material săditor certificat;

(iii) 

care îndeplinesc condițiile minime prevăzute în anexele I și II referitoare la cartofii de sămânță de bază și

(iv) 

pentru care s-a constatat cu ocazia unei examinări oficiale că respectă condițiile menționate anterior.

(c) 

„Cartofi de sămânță certificați” tuberculii de cartof:

(i) 

care provin direct din cartofi de sămânță de bază sau din cartofi de sămânță certificați, sau din cartofi de sămânță dintr-o generație anterioară cartofilor de sămânță de bază care, cu ocazia unei examinări oficiale, au îndeplinit condițiile prevăzute pentru cartofii de sămânță de bază;

(ii) 

care sunt prevăzuți mai ales pentru o producție diferită de producția de cartofi de sămânță;

(iii) 

care îndeplinesc condițiile minime stabilite în anexele I și II pentru cartofii de sămânță certificați și

(iv) 

pentru care s-a constatat cu ocazia unei examinări oficiale că respectă condițiile menționate anterior.

(d) 

„Dispoziții oficiale” dispozițiile adoptate

(i) 

de autoritățile unui stat sau

(ii) 

de persoane juridice de drept public sau privat, sub responsabilitatea unui stat sau

(iii) 

de persoane fizice autorizate, pentru activități auxiliare desfășurate, de asemenea, sub controlul unui stat,

cu condiția ca persoanele menționate la punctele (ii) și (iii) să nu obțină un profit personal ca rezultat al aplicării dispozițiilor în cauză.

Articolul 3

(1)  Statele membre iau măsuri pentru ca orice cartofi de sămânță să poată fi comercializați numai în cazul în care au fost certificați oficial drept „cartofi de sămânță de bază” sau „cartofi de sămânță certificați” și în cazul în care îndeplinesc condițiile minime stabilite de anexele I și II. Statele membre iau măsuri astfel încât cartofii de sămânță care nu îndeplinesc în timpul comercializării condițiile minime prevăzute în anexa II, să poată fi supuși unei trieri. Cartofii de sămânță care nu au fost eliminați sunt supuși apoi unei noi examinări oficiale.

(2)  Statele membre pot împărți categoriile cartofi de sămânță prevăzute la articolul 2 în clase care îndeplinesc condiții diferite.

(3)  În conformitate cu procedura prevăzută la articolul 25 alineatul (2), pentru cartofii de sămânță certificați oficial se pot stabili:

— 
clase comunitare;
— 
condițiile care se aplică acestor clase;
— 
denumirile care se aplică acestor clase.

Statele membre pot impune măsură în care clasele comunitare se aplică în cadrul certificării producției proprii.

(4)  Pentru cartofii de sămânță produși prin tehnicile de micropropagare, care nu îndeplinesc condițiile de calibrare prevăzute de prezenta directivă, se pot stabili următoarele dispoziții, în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 25 alineatul (2):

— 
derogări de la dispozițiile specifice din prezenta directivă;
— 
condițiile care se aplică acestui tip de cartofi de sămânță;
— 
denumirile care se aplică acestui tip de cartofi de sămânță.

Articolul 4

Fără să aducă atingere dispozițiilor articolului 3 alineatul (1), statele membre prevăd posibilitatea comercializării cartofilor selecționați din generațiile anterioare acestui tip de cartofi de sămânță de bază.

Articolul 5

Statele membre pot stabili, în ceea ce privește condițiile minime prevăzute în anexele I și II, condiții suplimentare sau mai riguroase pentru certificarea propriei lor producții.

Articolul 6

(1)  Fără să aducă atingere dispozițiilor articolului 3 alineatul (1), statele membre pot acorda producătorilor stabiliți pe teritoriul lor autorizația de a comercializa:

(a) 

cantități mici de cartofi de sămânță în scopuri științifice sau pentru operațiuni de selecție;

(b) 

cantități adecvate de cartofi de sămânță destinate altor scopuri, de testare sau experimentare, în măsura în care aceștia fac parte din soiuri pentru care s-a făcut o cerere de înscriere în catalog în statul membru luat în considerare.

În cazul materialului modificat genetic, această autorizație se acordă numai în cazul în care se iau toate măsurile necesare pentru a se evita riscurile legate de sănătatea umană și mediu. În scopul evaluării incidențelor asupra mediului, dispozițiile articolului 7 alineatul (4) din Directiva 2002/53/CE se aplică mutatis mutandis.

(2)  Scopurile pentru care se pot acorda autorizațiile prevăzute la alineatul (1) litera (b), dispozițiile referitoare la marcarea ambalajelor, precum și cantitățile și condițiile în care statele membre pot acorda astfel de autorizații se stabilesc în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 25 alineatul (2).

(3)  Autorizațiile acordate de către statele membre înainte de 14 decembrie 1998 unor producători stabiliți pe teritoriul lor, în sensul dispozițiilor alineatul (1), rămân valabile până la stabilirea dispozițiilor prevăzute la alineatul (2). În continuare, toate autorizațiile trebuie să respecte dispozițiile stabilite în conformitate cu alineatul (2).

Articolul 7

Statele membre se asigură că, în timpul examinării tuberculilor pentru certificare, eșantioanele sunt prelevate în mod oficial în conformitate cu metodele adecvate.

Articolul 8

(1)  Statele membre iau măsuri astfel încât, din motive fitosanitare, cartofii de sămânță produși pe teritoriul lor să poată fi separați de alți cartofi în timpul producției.

(2)  Cerințele de la alineatul (1) pot include măsuri în vederea:

— 
separării producției de cartofi de sămânță de producția altor tipuri de cartofi,
— 
separării cartofilor de sămânță de alți cartofi pentru calibrare, depozitare, transport și tratare.

Articolul 9

Statele membre iau măsuri astfel încât cartofii de sămânță să nu poată fi comercializați în cazul în care au fost tratați cu produse care inhibă facultatea germinativă.

Articolul 10

(1)  Statele membre iau măsuri astfel încât cartofii de sămânță să poată fi comercializați numai în cazul în care au un calibru minim care nu le permite să treacă printr-o sită cu ochiuri pătrate având latura de 25 mm. În cazul în care tuberculii nu trec printr-o sită cu ochiuri pătrate având latura de 35 mm, limitele superioară și inferioară ale calibrului acestora se exprimă în multipli de cinci.

Abaterea maximă a calibrului tuberculilor dintr-un lot este cea care apare atunci când diferența dintre dimensiunile laturilor celor două site cu ochiuri pătrate utilizate nu depășește 25 mm. Normele de calibrare pot fi modificate în conformitate cu procedura stabilită la articolul 25 alineatul (2).

(2)  Într-un lot, greutatea tuberculilor având dimensiuni mai mici decât dimensiunea minimă sau mai mari decât cea maximă indicată poate fi depășită cu cel mult 3 %.

(3)  În ceea ce privește cartofii de sămânță, statele membre pot limita foarte strict diferența dintre dimensiunea minimă și maximă a tuberculilor dintr-un lot.

Articolul 11

(1)  Statele membre iau măsuri astfel încât comercializarea materialului săditor de bază și a materialului săditor certificat să se efectueze numai în loturi suficient de omogene și în ambalaje sau recipiente închise, prevăzute cu un sistem de închidere și cu marcare, în conformitate cu dispozițiile articolelor 12 și 13. Ambalajele trebuie să fie noi; recipientele trebuie să fie curate.

(2)  Pentru comercializarea anumitor cantități către utilizatorul final, statele membre pot prevedea derogări de la dispozițiile alineatului (1) în ceea ce privește ambalajul, sistemul de închidere și marcarea.

Articolul 12

(1)  Statele membre iau măsuri astfel încât ambalajele și recipientele pentru cartofii de sămânță de bază și cartofii de sămânță certificați să fie închise oficial sau sub control oficial, astfel încât să nu poată fi deschise fără deteriorarea sistemului de închidere sau fără ca eticheta oficială prevăzută la articolul 13, ambalajul sau recipientul să nu prezinte urme de manipulare.

În vederea asigurării închiderii, sistemul de închidere trebuie să fie prevăzut fie cu eticheta oficială, fie cu o ștampilă oficială.

Se poate renunța la măsurile prevăzute în al doilea paragraf în cazul unui sistem de închidere de unică folosință.

În conformitate cu procedura prevăzută la articolul 25 alineatul (2) se poate constata dacă un anumit sistem de închidere îndeplinește dispozițiile din prezentul alineat.

(2)  Închiderile, una sau mai multe, se pot efectua numai în mod oficial sau în cadrul unui control oficial. În acest caz se menționează pe eticheta de închidere prevăzută la articolul 13 alineatul (1) data ultimei închideri și serviciul care a efectuat închiderea în cauză.

(3)  Statele membre pot prevedea derogări de la alineatul (1) pentru ambalajele mici închise pe teritoriul lor. Condițiile referitoare la aceste derogări se stabilesc în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 25 alineatul (2).

Articolul 13

(1)  Statele membre iau măsuri pentru ca ambalajele și recipientele destinate materialului săditor de bază și materialului săditor certificat:

(a) 

să fie prevăzute cu o etichetă oficială exterioară la prima utilizare, conformă condițiilor stabilite în anexa III, cu indicațiile scrise în una din limbile oficiale ale Comunității. Culoarea etichetei este albă pentru materialul săditor de bază și albastră pentru materialul săditor certificat. Etichetele prevăzute cu vizor se atașează după sigilarea oficială. Se permite folosirea etichetelor adezive oficiale. În conformitate cu procedura prevăzută la articolul 25 alineatul (2) se poate autoriza, sub control oficial, înscrierea indicațiilor pe ambalaj cu cerneală indelebilă și în conformitate cu modelul etichetei;

(b) 

să includă o notă oficială de culoarea etichetei în care sunt înscrise cel puțin indicațiile prevăzute în anexa III partea A alineatele (3), (4) și (6) referitoare la etichetă. Nota oficială este concepută astfel încât să nu poată fi confundată cu eticheta oficială prevăzută la litera (a).

Se poate renunța la nota oficială în cazul în care indicațiile sunt înscrise pe ambalaj cu cerneală indelebilă sau în cazul în care, în conformitate cu dispozițiile literei (a), se utilizează o etichetă adezivă sau o etichetă dintr-un material care nu poate fi rupt.

(2)  Statele membre pot prevedea derogări de la alineatul (1) pentru ambalajele mici închise pe teritoriul lor. Condițiile referitoare la aceste derogări pot fi stabilite în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 25 alineatul (2).

Articolul 14

În conformitate cu procedura prevăzută la articolul 25 alineatul (2), se poate impune ca, în cazuri diferite de cele prevăzute deja de prezenta directivă, ambalajele sau recipientele pentru material săditor de bază sau material săditor certificat să fie însoțite de o etichetă a furnizorului (eticheta poate fi distinctă de cea oficială sau se poate prezenta sub forma unor informații înscrise de furnizor pe ambalajul sau recipientul propriu-zis). Indicațiile care trebuie înscrise pe o astfel de etichetă se stabilesc, de asemenea, în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 25 alineatul (2).

Articolul 15

În cazul cartofilor de sămânță dintr-un soi care a fost modificat genetic, orice etichetă aplicată pe lotul de cartofi de sămânță, precum și orice document oficial sau neoficial care însoțește lotul în conformitate cu dispozițiile prezentei directive, trebuie să indice în mod clar faptul că soiul în cauză a fost modificat genetic.

Articolul 16

Statele membre impun menționarea oricărui tratament chimic aplicat materialului săditor de bază sau materialului săditor certificat fie pe eticheta oficială, fie pe o etichetă a furnizorului, precum și pe ambalaj sau în interiorul acestuia, sau pe recipient.

Articolul 17

(1)  Statele membre se asigură că lotul de cartofi de sămânță comercializat în conformitate cu prezenta directivă nu este supus, obligatoriu sau facultativ, nici unei restricții de comercializare diferită de cele prevăzute de prezenta directivă sau de orice altă directivă în ceea ce privește caracteristicile, condițiile de examinare, marcarea și închiderea.

(2)  În conformitate cu procedura prevăzută la articolul 25 alineatul (2), pentru comercializarea de cartofi de sămânță pe întreg teritoriul sau în anumite regiuni ale unuia sau mai multor state membre, Comisia poate autoriza stabilirea unor dispoziții mai riguroase decât cele prevăzute în anexele I și II împotriva unor organisme dăunătoare care nu există în regiunile în cauză sau care pot fi extrem de dăunătoare culturilor din aceste regiuni. În caz de pericol iminent de introducere sau de propagare a unor organisme dăunătoare de acest tip, dispozițiile pot fi adoptate de statul membru în cauză imediat după depunerea cererii și până la adoptarea de către Comisie a unei poziții definitive în legătură cu acest subiect.

Articolul 18

În vederea comercializării, în conformitate cu dispozițiile articolului 4, materialul săditor selecționat din generațiile anterioare materialului săditor de bază trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

(a) 

să fie produs în conformitate cu normele de selecție varietală conservativă referitoare la soi și la starea sanitară;

(b) 

să fie destinat în special producției de material săditor de bază;

(c) 

să respecte condițiile minime care urmează a fi stabilite prin procedura de la articolul 25 alineatul (2) pentru materialul săditor de prebază;

(d) 

să se fi constatat, cu ocazia unei examinări oficiale, că au fost respectate condițiile minime prevăzute la litera (c);

(e) 

să fie prezentat în ambalaje sau recipiente în conformitate cu dispozițiile prezentei directive

și

(f) 

ambalajele sau recipientele să aibă o etichetă oficială care să includă cel puțin mențiunile următoare:

— 
serviciul de certificare și statul membru sau sigla acestora;
— 
numărul de identificare al producătorului sau numărul de referință al lotului;
— 
luna și anul închiderii;
— 
specia, menționată cel puțin cu caractere latine, cu denumirea botanică eventual sub formă prescurtată și fără numele autorilor, cu denumirea comună sau în ambele variante;
— 
soiul, menționat cel puțin cu caractere latine;
— 
mențiunea „cartofi de sămânță de prebază”.

Eticheta este de culoare albă, barată pe diagonală cu o linie de culoare violet.

Articolul 19

În scopul găsirii celor mai bune soluții pentru înlocuirea anumitor dispoziții din prezenta directivă, altele decât cele fitosanitare, se poate hotărî organizarea de teste temporare în condițiile specifice la nivel comunitar, în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 25 alineatul (2).

În cadrul acestor teste, statele membre pot fi scutite de anumite obligații stabilite de prezenta directivă. Nivelul scutirii se definește în funcție de condițiile la care se aplică. Durata maximă a unui test este de șapte ani.

▼M2

Articolul 20

(1)  În cadrul Comunității se efectuează teste și verificări comparative comunitare pentru controlul ulterior al eșantioanelor, prelevate prin sondaj, de cartofi de sămânță, introduse pe piață în conformitate cu dispozițiile obligatorii sau facultative ale prezentei directive. Testele și verificările comparative pot include următoarele:

— 
cartofi de sămânță recoltați în țări terțe;
— 
cartofi de sămânță adecvați agriculturii ecologice;
— 
cartofii de sămânță comercializați în cadrul conservării in situși al utilizării durabile a resurselor fitogenetice.

(2)  Aceste teste și verificări comparative sunt utilizate pentru armonizarea metodelor tehnice de certificare și pentru controlul respectării condițiilor pe care trebuie să le îndeplinească semințele.

(3)  Comisia, acționând în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 25 alineatul (2), adoptă măsurile necesare efectuării testelor și verificărilor comparative. Comisia informează comitetul menționat la articolul 25 alineatul (1) cu privire la măsurile tehnice de efectuare a testelor și verificărilor și la rezultatele acestora. În cazul în care survin probleme fitosanitare, Comisia informează Comitetul permanent fitosanitar.

(4)  Comunitatea poate acorda o contribuție financiară pentru efectuarea testelor și verificărilor prevăzute la alineatele (1) și (2).

Contribuția financiară este acordată în limita creditelor anuale alocate de autoritatea bugetară.

(5)  Testele și verificările care pot beneficia de o contribuție financiară comunitară și modalitatea de acordare sunt stabilite în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 25 alineatul (2).

(6)  Testele și verificările prevăzute la alineatele (1) și (2) pot fi efectuate numai de către autoritățile de stat sau de persoanele juridice care acționează sub responsabilitatea statului.

(7)  În conformitate cu procedura prevăzută la articolul 25 alineatul (2), Comisia poate interzice, total sau parțial, comercializarea cartofilor de sămânță recoltați dintr-o anumită regiune a Comunității, dacă descendența eșantioanelor, prelevate în mod oficial, de cartofi de sămânță de bază sau de cartofi de sămânță certificați, recoltați în regiunea respectivă și cultivați în cadrul uneia sau mai multor parcele de verificare comunitare, a scăzut considerabil, timp de trei ani consecutivi, sub condițiile minime prevăzute la punctul 1 litera (c), punctul 2 litera (c), punctul 3 și punctul 4 din anexa I.

(8)  Măsurile adoptate în conformitate cu dispozițiile alineatului (7) sunt revocate de către Comisie de îndată ce s-a stabilit cu o certitudine suficientă faptul că, pe viitor, cartofii de sămânță de bază și cartofii de sămânță certificați, recoltați în regiunea comunitară respectivă, vor îndeplini condițiile minime menționate la alineatul (7).

▼B

Articolul 21

(1)  La propunerea Comisiei, Consiliul, hotărând cu majoritate calificată, constată dacă cartofii de sămânță recoltați într-o țară terță și prezentând aceleași garanții privind caracteristicile, precum și dispozițiile aplicate în ceea ce privește examinarea lor, asigurarea identității, marcarea și controlul, sunt echivalenți cu cartofii de sămânță de bază sau cu cartofii de sămânță certificați recoltați pe teritoriul Comunității și în conformitate cu dispozițiile prezentei directive.

(2)  Până în momentul în care se pronunță Consiliul, în conformitate cu dispozițiile alineatului (1), statele membre au dreptul să efectueze constatările prevăzute în prezentul alineat. Acest drept expiră la 1 iulie 1975.

(3)  Statele membre sunt autorizate să prelungească până la ►M9  31 martie 2024 ◄ perioada de valabilitate a deciziilor stabilite în conformitate cu alineatul (2), acestea putând fi aplicate numai în conformitate cu obligațiile impuse statelor membre în temeiul normelor fitosanitare comunitare stabilite de Directiva 2000/29/CE a Consiliului din 8 mai 2000 privind măsurile de protecție împotriva introducerii în Comunitate a unor organisme dăunătoare plantelor sau produselor vegetale și împotriva răspândirii lor în Comunitate ( 1 ).

În conformitate cu procedura prevăzută la articolul 25 alineatul (2), în cazul în care informațiile disponibile nu permit efectuarea constatării în conformitate cu alineatul (1), termenul prevăzut în primul paragraf poate fi prelungit pentru țările terțe până când informațiile primite vor permite o astfel de constatare.

(4)  Dispozițiile alineatelor (1) și (2) se aplică, de asemenea, oricărui stat membru nou, în perioada cuprinsă între aderare și data la care acesta trebuie să pună în aplicare acte cu putere de lege și acte administrative necesare respectării dispozițiilor prezentei directive.

Articolul 22

(1)  Pentru depășirea dificultăților temporare de aprovizionare generală cu material săditor de bază sau cu material săditor certificat pe teritoriul Comunității, care nu se pot rezolva în alt mod, statele membre pot autoriza, în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 25 alineatul (2), pentru o perioadă determinată, pe întreg teritoriul Comunității, în cantitățile necesare pentru depășirea dificultăților de aprovizionare, comercializarea materialului săditor dintr-o categorie supusă unor cerințe mai puțin stricte, precum și a cartofilor de sămânță din soiuri care nu figurează nici în catalogul comun al soiurilor speciilor de plante agricole, nici în cataloagele naționale ale soiurilor din statele membre.

(2)  Pentru o categorie de cartofi de sămânță dintr-un anumit soi, eticheta oficială este cea prevăzută pentru categoria corespunzătoare; pentru cartofii de sămânță din soiuri care nu figurează în cataloagele menționate anterior, eticheta oficială este de culoare maro. Pentru oricare dintre cele două categorii, eticheta indică faptul că materialul săditor în cauză face parte dintr-o categorie care îndeplinește cerințele cele mai puțin stricte.

(3)  Normele de aplicare a dispozițiilor alineatul (1) se adoptă în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 25 alineatul (2).

Articolul 23

(1)  Statele membre se asigură că în cursul comercializării, cartofii de sămânță sunt controlați în mod oficial, cel puțin prin sondaj, pentru a se verifica respectarea cerințelor și condițiilor din prezenta directivă.

(2)  Fără să aducă atingere liberei circulații a cartofilor de sămânță pe teritoriul Comunității, statele membre iau toate măsurile necesare pentru a se asigura că, în cazul comercializării unei cantități mai mari de 2 kg de material săditor importat din țări terțe, se furnizează indicațiile următoare:

(a) 

specia;

(b) 

soiul;

(c) 

categoria;

(d) 

țara producătoare și serviciul de control;

(e) 

țara de destinație;

(f) 

importatorul;

(g) 

cantitatea de tuberculi de cartofi.

Modalitățile de furnizare a acestor indicații se stabilesc în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 25 alineatul (2).

Articolul 24

Modificările care trebuie aduse conținutului anexelor ca urmare a evoluției cunoștințelor tehnico-științifice se stabilesc în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 25 alineatul (2).

Articolul 25

(1)  Comisia este asistată de Comitetul permanent pentru semințe și material săditor pentru agricultură, horticultură și silvicultură instituit de articolul 1 din Decizia 66/399/CEE a Consiliului ( 2 ).

(2)  În cazul în care se face trimitere la procedura prevăzută în prezentul alineat, se aplică articolele 4 și 7 din Decizia 1999/468/CE.

Perioada prevăzută la articolul 4 alineatul (3) din Decizia 1999/468/CE se stabilește la o lună.

(3)  Comitetul adoptă propriul regulament de procedură.

Articolul 26

Sub rezerva toleranțelor stabilite în anexele I și II privind prezența bolilor, a organismelor dăunătoare sau a vectorilor acestora, prezenta directivă nu aduce atingere dispozițiilor din legislațiile naționale justificate de rațiuni de protecție a sănătății și vieții persoanelor și animalelor, de conservare a plantelor sau de protecție a proprietății industriale și comerciale.

Articolul 27

(1)  În conformitate cu procedura prevăzută la articolul 25 alineatul (2) se pot stabili condiții speciale pentru a se ține seama de evoluția situației în domeniile următoare:

(a) 

condiții în care poate fi comercializat materialul săditor tratat chimic;

(b) 

condiții în care poate fi comercializat materialul săditor în ceea ce privește conservarea in situși utilizarea durabilă a resurselor fitogenetice asociate unor habitate naturale și seminaturale specifice și amenințate de erodare genetică;

(c) 

condiții în care poate fi comercializat materialul săditor adaptat pentru cultura biologică.

(2)  Condițiile speciale prevăzute la alineatul (1) litera (b) presupun în special:

(a) 

că materialul săditor din speciile în cauză au o proveniență cunoscută și aprobată în fiecare stat membru de către autoritatea responsabilă de comercializarea materialului săditor în zone determinate;

(b) 

restricții cantitative corespunzătoare.

Articolul 28

Statele membre comunică Comisiei textul dispozițiilor de drept național pe care le adoptă în domeniul reglementat de prezenta directivă.

Comisia informează celelalte state cu privire la aceasta.

Articolul 29

Directiva 66/403/CEE, astfel cum a fost modificată prin documentele care figurează în anexa IV partea A, se abrogă, fără să aducă atingere obligațiilor statelor membre în ceea ce privește termenele de transpunere care figurează în anexa IV partea B.

Trimiterile la directiva abrogată se interpretează ca trimiteri la prezenta directivă și se citesc în conformitate cu tabelul de corespondență din anexa V.

Articolul 30

Prezenta directivă intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene.

Articolul 31

Prezenta directivă se adresează tuturor statelor membre.

▼M10
ANEXA I

CONDIȚII MINIME PE CARE TREBUIE SĂ LE ÎNDEPLINEASCĂ CARTOFII DE SĂMÂNȚĂ

1. În cazul cartofilor de sămânță bază, procentul în număr de plante în creștere care nu sunt conforme cu soiul în cauză și procentul în număr de plante din soiuri diferite nu depășesc, în total, 0,1 %, iar cel în descendența directă nu depășește, în total, 0,25 %.

2. În cazul cartofilor de sămânță certificați, procentul în număr de plante care nu sunt conforme cu soiul în cauză și procentul în număr de plante din soiuri diferite nu depășesc, în total, 0,5 %, iar cel în descendența directă nu depășește, în total, 0,5 %.

3. Cartofii de sămânță respectă următoarele cerințe privind prezența organismelor dăunătoare reglementate care nu sunt de carantină (ORNC-uri) sau a bolilor cauzate de ORNC-uri, precum și categoriile respective, astfel cum se prevede în tabelul următor:ORNC-uri sau simptome cauzate de ORNC-uri

Prag în cazul plantelor pentru cartofii de sămânță bază

Prag în cazul plantelor pentru cartofii de sămânță certificați

Blackleg (Dickeya Samson et al. spp. [1DICKG]; Pectobacterium Waldee emend. Hauben et al. spp. [1PECBG])

1,0 %

4,0 %

Candidatus Liberibacter solanacearum Liefting et al. [LIBEPS]

0 %

0 %

Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. [PHYPSO]

0 %

0 %

Simptome de mozaic cauzate de virusuri

și

simptome cauzate de Potato leaf roll virus [PLRV00]

0,8 %

6,0 %

Potato spindle tuber viroid [PSTVD0]

0 %

0 %ORNC-uri sau simptome cauzate de ORNC-uri

Prag în descendența directă a cartofilor de sămânță bază

Prag în descendența directă a cartofilor de sămânță certificați

Simptome de infecție virală

4,0 %

10,0 %

4. Numărul maxim de generații de cartofi de sămânță bază este de patru, iar cel al generațiilor combinate de cartofi de sămânță prebază în câmp și de cartofi de sămânță bază este de șapte.

Numărul maxim de generații de cartofi de sămânță certificați este de două.

Dacă generația nu este indicată pe eticheta oficială, cartofii de sămânță în cauză se consideră ca aparținând generației maxime permise în categoria respectivă.
ANEXA II

CONDIȚII MINIME PRIVIND CALITATEA LOTURILOR DE CARTOFI DE SĂMÂNȚĂ

Următoarele toleranțe pentru impurități, pete și ORNC-uri sau simptome cauzate de ORNC-uri sunt permise pentru cartofii de sămânță:

(1) 

prezența pământului și a corpurilor străine: 1,0 % din greutate pentru cartofii de sămânță bază și 2,0 % din greutate pentru cartofii de sămânță certificați;

(2) 

putregai uscat și putregai umed, în măsura în care nu sunt cauzate de Synchytrium endobioticum, Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus sau Ralstonia solanacearum: 0,5 % din greutate, din care putregaiul umed reprezintă 0,2 % din greutate;

(3) 

defecte exterioare (de exemplu tuberculi diformi sau loviți): 3,0 % din greutate;

(4) 

mana cartofului, care afectează tuberculii pe mai mult de o treime din suprafața lor: 5,0 % din greutate;

(5) 

tuberculi zbârciți din cauza deshidratării excesive sau a deshidratării cauzate de râia argintie: 1,0 % din greutate;

(6) 

ORNC-uri, sau simptome cauzate de ORNC-uri, pe loturile de cartofi de sămânță:ORNC-uri sau simptome cauzate de ORNC-uri

Pragul de prezență a ORNC-urilor pe cartofii de sămânță bază, în procente din greutate

Pragul de prezență a ORNC-urilor pe cartofii de sămânță certificați, în procente din greutate

Candidatus Liberibacter solanacearum Liefting et al.

0 %

0 %

Ditylenchus destructor Thorne [DITYDE]

0 %

0 %

Rizoctonioză, care afectează tuberculii pe mai mult de 10 % din suprafața lor, cauzată de Thanatephorus cucumeris (A.B. Frank) Donk [RHIZSO]

5,0 %

5,0 %

Râie făinoasă, care afectează tuberculii pe mai mult de 10 % din suprafața lor, cauzată de Spongospora subterranea (Wallr.) Lagerh. [SPONSU]

3,0 %

3,0 %

(7) 

toleranță totală pentru punctele 2-6: 6,0 % din greutate pentru cartofii de sămânță bază și 8,0 % din greutate pentru cartofii de sămânță certificați.

▼B
ANEXA III

ETICHETA

A.   Indicațiile obligatorii

1. 

„Reglementări și norme CE”.

2. 

Serviciul de certificare și statul membru sau sigla acestora.

▼M8

2a. 

Numărul de ordine atribuit oficial.

▼B

3. 

Numărul de identificare al producătorului sau numărul de referință al lotului.

4. 

Luna și anul închiderii.

5. 

Soiul, indicat cel puțin cu caractere latine.

6. 

Țara producătoare.

7. 

Categoria și eventual clasa.

8. 

Dimensiunea.

9. 

Greutatea netă declarată.

B.   Dimensiuni minime

110 mm × 67 mm.
ANEXA IV

PARTEA ADIRECTIVA ABROGATĂ ȘI MODIFICĂRILE SUCCESIVE ALE ACESTEIA

(prevăzute la articolul 29)

Directiva 66/403/CEE (JO 125, 11.7.1966, p. 2320/66)

 

Directiva 69/62/CEE a Consiliului (JO L 48, 26.2.1969, p. 7)

 

Directiva 71/162/CEE a Consiliului (JO L 87, 17.4.1971, p. 24)

numai articolul 4

Directiva 72/274/CEE a Consiliului (JO L 171, 29.7.1972, p. 37)

numai în ceea ce privește trimiterile la dispozițiile Directivei 66/403/CEE la articolele 1 și 2

Directiva 72/418/CEE a Consiliului (JO L 287, 26.12.1972, p. 22)

numai articolul 4

Directiva 73/438/CEE a Consiliului (JO L 356, 27.12.1973, p. 79)

numai articolul 4

Directiva 75/444/CEE a Consiliului (JO L 196, 26.7.1975, p. 6)

numai articolul 4

Directiva 76/307/CEE a Consiliului (JO L 72, 18.3.1976, p. 16)

numai articolul 1

Directiva 77/648/CEE a Consiliului (JO L 261, 14.10.1977, p. 21)

 

Directiva 78/692/CEE a Consiliului (JO L 236, 26.8.1978, p. 13)

numai articolul 4

Directiva 78/816/CEE a Consiliului (JO L 281, 6.10.1978, p. 18)

 

Directiva 79/967/CEE a Consiliului (JO L 293, 20.11.1979, p. 16)

numai articolul 1

Directiva 80/52/CEE a Consiliului (JO L 18, 24.1.1980, p. 29)

 

Directiva 81/561/CEE a Consiliului (JO L 203, 23.7.1981, p. 52)

numai articolul 2

Directiva 84/218/CEE a Consiliului (JO L 104, 17.4.1985, p. 19)

 

Directiva 86/215/CEE a Consiliului (JO L 152, 6.6.1986, p. 46)

 

Directiva 87/374/CEE a Consiliului (JO L 197, 18.7.1987, p. 36)

 

Directiva 88/332/CEE a Consiliului (JO L 151, 17.6.1988, p. 82)

numai articolul 4

Directiva 88/359/CEE a Consiliului (JO L 174, 6.7.1988, p. 51)

 

Directiva 88/380/CEE a Consiliului (JO L 187, 16.7.1988, p. 31)

numai articolul 4

Directiva 89/366/CEE a Consiliului (JO L 159, 10.6.1989, p. 59)

 

Directiva 90/404/CEE a Consiliului (JO L 208, 7.8.1990, p. 30)

 

Directiva 90/654/CEE a Consiliului (JO L 353, 17.12.1990, p. 48)

numai în ceea ce privește trimiterile la dispozițiile Directivei 66/403/CEE la articolul 2 și anexa II.I.4

Directiva 91/127/CEE a Comisiei (JO L 60, 7.3.1991, p. 18)

 

Directiva 92/17/CEE a Comisiei (JO L 82, 27.3.1992, p. 69)

 

Directiva 93/3/CEE a Comisiei (JO L 54, 5.3.1993, p. 21)

 

Directiva 93/108/CEE a Comisiei (JO L 319, 21.12.1993, p. 39)

 

Decizia 96/16/CE a Comisiei (JO L 6, 9.1.1996, p. 19)

 

Directiva 96/72/CE a Consiliului (JO L 304, 27.11.1996, p. 10)

numai articolul 1 punctul (4)

Decizia 97/90/CE a Comisiei (JO L 27, 30.1.1997, p. 49)

 

Decizia 98/111/CE a Comisiei (JO L 28, 4.2.1998, p. 42)

 

Directiva 98/95/CE a Consiliului (JO L 25, 1.2.1999, p. 1)

numai articolul 4

Directiva 98/96/CE a Consiliului (JO L 25, 1.2.1999, p. 27)

numai articolul 4

Decizia 1999/49/CE a Comisiei (JO L 16, 21.1.1999, p. 30)

 

Decizia 1999/742/CE a Comisiei (JO L 297, 18.11.1999, p. 39)

 

PARTEA BLISTA TERMENELOR DE TRANSPUNERE ÎN LEGISLAȚIA NAȚIONALĂ

(prevăzute la articolul 29)

Directiva

Data limită de transpunere

66/403/CEE

1 iulie 1968 [articolul 13 alineatul (1)]

1 iulie 1969 (alte dispoziții) (1) (2) (3)

69/62/CEE

1 iulie 1969 (1)

71/162/CEE

1 iulie 1970 [articolul 4 alineatul (3)]

1 iulie 1972 [articolul 4 alineatul (1)] (1)

1 iulie 1971 (alte dispoziții)

72/274/CEE

1 iulie 1972 (articolul 1)

1 ianuarie 1973 (articolul 2)

72/418/CEE

1 iulie 1973

73/438/CEE

1 iulie 1973 [articolul 4 alineatul (1)]

1 ianuarie 1974 [articolul 4 alineatul (2)]

75/444/CEE

1 iulie 1977

76/307/CEE

1 iulie 1975

77/648/CEE

1 ianuarie 1977

78/692/CEE

1 iulie 1977 (articolul 4

1 iulie 1979 (alte dispoziții)

78/816/CEE

1 iulie 1978

79/967/CEE

1 ianuarie 1980

80/52/CEE

1 iulie 1979

81/561/CEE

 

84/218/CEE

 

86/215/CEE

 

87/374/CEE

 

88/332/CEE

 

88/359/CEE

 

88/380/CEE

1 iulie 1990

89/366/CEE

 

90/404/CEE

 

90/654/CEE

 

91/127/CEE

 

92/17/CEE

 

93/3/CEE

28 februarie 1993

93/108/CEE

1 decembrie 1993

96/72/CE

1 iulie 1997 (4)

98/95/CE

1 februarie 2000 [Rectificativ JO L 126, 20.5.1999, p. 23]

98/96/CE

1 februarie 2000

(1)   1 iulie 1973 pentru articolul 13 alineatul (1), 1 iulie 1974 pentru dispozițiile referitoare la materialul săditor de bază și 1 iulie 1976 pentru celelalte dispoziții pentru Danemarca, Irlanda și Regatul Unit.

(2)   1 ianuarie 1986 pentru Grecia, 1 martie 1986 pentru Spania și 1 ianuarie 1991 pentru Portugalia.

(3)   

1 ianuarie 1995 pentru Austria, Finlanda și Suedia.

— Suedia este autorizată să mențină, până la data de 31 decembrie 1996 cel mai târziu, o toleranță de 40 % din greutate pentru tuberculii atinși de mana cartofului pe o suprafață de peste 10 % în vederea comercializării cartofilor de sămânță pe teritoriul său. Această toleranță se aplică numai cartofilor de sămânță produși în regiuni ale Suediei care se confruntă cu probleme deosebite legate de mana cartofului;

— acești cartofi de sămânță se introduc pe teritoriul altor state membre. Suedia urmează să își adapteze legislația în domeniu astfel încât, până la expirarea perioadei menționate anterior, să o alinieze dispozițiilor pertinente din anexa II la directivă.

— Suedia aplică de la aderare dispozițiile directivei care garantează, pentru materialele în conformitate cu directiva, accesul în vederea comercializării pe teritoriul său.

(4)   Stocul de etichete rămase cu abrevierea „CEE” poate fi utilizat până la data de 31 decembrie 2001.
ANEXA VTABEL DE CORESPONDENȚĂ

Directiva 66/403/CEE

Prezenta directivă

Articolul 1

Articolul 1 primul paragraf

Articolul 17

Articolul 1 al doilea paragraf

Articolul 1a

Articolul 2 litera (a)

Articolul 2 alineatul (1) litera (A) litera (a)

Articolul 2 litera (b) punctul (i)

Articolul 2 alineatul (1) litera (A) litera (b)

Articolul 2 litera (b) punctul (ii)

Articolul 2 alineatul (1) litera (A) litera (c)

Articolul 2 litera (b) punctul (iii)

Articolul 2 alineatul (1) litera (A) litera (d)

Articolul 2 litera (b) punctul (iv)

Articolul 2 alineatul (1) litera (B) litera (a)

Articolul 2 litera (c) punctul (i)

Articolul 2 alineatul (1) litera (B) litera (b)

Articolul 2 litera (c) punctul (ii)

Articolul 2 alineatul (1) litera (B) litera (c)

Articolul 2 litera (c) punctul (iii)

Articolul 2 alineatul (1) litera (B) litera (d)

Articolul 2 litera (c) punctul (iv)

Articolul 2 alineatul (1) litera (C) litera (a)

Articolul 2 litera (d) punctul (i)

Articolul 2 alineatul (1) litera (C) litera (b)

Articolul 2 litera (d) punctul (ii)

Articolul 2 alineatul (1) litera (C) litera (c)

Articolul 2 litera (d) punctul (iii)

Articolul 2 alineatul (2)

Articolul 3 alineatul (1)

Articolul 3 alineatul (1)

Articolul 3 alineatul (2) A

Articolul 3 alineatul (2)

Articolul 3 alineatul (2) B

-

Articolul 3 alineatul (3)

Articolul 3 alineatul (3)

Articolul 3 alineatul (4)

Articolul 3 alineatul (4)

Articolul 3a

Articolul 4

Articolul 4

Articolul 5

Articolul 4a

Articolul 6

Articolul 5

Articolul 7

Articolul 5a

Articolul 8

Articolul 6

Articolul 9

Articolul 7 alineatul (1)

Articolul 10 alineatul (1)

Articolul 7 alineatul (2)

Articolul 10 alineatul (2)

Articolul 7 alineatul (3)

Articolul 10 alineatul (3)

Articolul 7 alineatul (4)

-

Articolul 8

Articolul 11

Articolul 9

Articolul 12

Articolul 10

Articolul 13

Articolul 11

Articolul 14

Articolul 11a

Articolul 15

Articolul 12

Articolul 16

Articolul 13

Articolul 17

Articolul 13a

Articolul 18

Articolul 13b

Articolul 19

Articolul 14

Articolul 20

Articolul 15 alineatul (1)

Articolul 21 alineatul (1)

Articolul 15 alineatul (2)

Articolul 21 alineatul (2)

Articolul 15 alineatul (2) litera (a)

Articolul 21 alineatul (3)

Articolul 15 alineatul (3)

Articolul 21 alineatul (4)

Articolul 16

Articolul 22

Articolul 18

Articolul 23

Articolul 19a

Articolul 24

Articolul 19

Articolul 25

Articolul 20

Articolul 26

Articolul 20a alineatul (1)

Articolul 27 alineatul (1)

Articolul 20a alineatul (2) punctul (i)

Articolul 27 alineatul (2) litera (a)

Articolul 20a alineatul (2) punctul (ii)

Articolul 27 alineatul (2) litera (b)

Articolul 21

-

-

Articolul 28 (1)

-

Articolul 29

-

Articolul 30

-

Articolul 31

ANEXA I

ANEXA I

ANEXA II

ANEXA II

ANEXA III Partea A punctul 1

ANEXA III Partea A punctul 1

ANEXA III Partea A punctul 2

ANEXA III Partea A punctul 2

ANEXA III Partea A punctul 3

ANEXA III Partea A punctul 3

ANEXA III Partea A punctul 3a

ANEXA III Partea A punctul 4

ANEXA III Partea A punctul 4

ANEXA III Partea A punctul 5

ANEXA III Partea A punctul 5

ANEXA III Partea A punctul 6

ANEXA III Partea A punctul 6

ANEXA III Partea A punctul 7

ANEXA III Partea A punctul 7

ANEXA III Partea A punctul 8

ANEXA III Partea A punctul 8

ANEXA III Partea A punctul 9

ANEXA III Partea B

ANEXA III Partea B

-

ANEXA IV

-

ANEXA V

(1)   98/95/CE articolul 9 alineatul (2) și 98/96/CE articolul 8 alineatul (2).( 1 ) JO L 169, 10.7.2000, p. 1. Directivă, astfel cum a fost modificată ultima dată prin Directiva 2002/28/CE a Comisiei (JO L 77, 20.3.2002, p. 23).

( 2 ) JO 125, 11.7.1966, p. 2289/66.