02000L0039 — RO — 21.08.2018 — 003.001


Acest document are doar scop informativ și nu produce efecte juridice. Instituțiile Uniunii nu își asumă răspunderea pentru conținutul său. Versiunile autentice ale actelor relevante, inclusiv preambulul acestora, sunt cele publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și disponibile pe site-ul EUR-Lex. Aceste texte oficiale pot fi consultate accesând linkurile integrate în prezentul document.

►B

DIRECTIVA 2000/39/CE A COMISIEI

din 8 iunie 2000

de stabilire a primei liste de valori-limită orientative ale expunerii profesionale în aplicarea Directivei 98/24/CE a Consiliului privind protecția sănătății și a securității lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezența agenților chimici la locul de muncă

(Text cu relevanță pentru SEE)

(JO L 142 16.6.2000, p. 47)

Astfel cum a fost modificată prin:

 

 

Jurnalul Oficial

  NR.

Pagina

Data

►M1

DIRECTIVA 2006/15/CE A COMISIEI Text cu relevanță pentru SEE din 7 februarie 2006

  L 38

36

9.2.2006

►M2

DIRECTIVA 2009/161/UE A COMISIEI Text cu relevanță pentru SEE din 17 decembrie 2009

  L 338

87

19.12.2009

►M3

DIRECTIVA (UE) 2017/164 A COMISIEI Text cu relevanță pentru SEE din 31 ianuarie 2017

  L 27

115

1.2.2017
▼B

DIRECTIVA 2000/39/CE A COMISIEI

din 8 iunie 2000

de stabilire a primei liste de valori-limită orientative ale expunerii profesionale în aplicarea Directivei 98/24/CE a Consiliului privind protecția sănătății și a securității lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezența agenților chimici la locul de muncă

(Text cu relevanță pentru SEE)Articolul 1

Prezenta directivă stabilește valorile-limită orientative de expunere profesională la nivel comunitar pentru agenții chimici enumerați în anexă.

Articolul 2

Statele membre stabilesc valori-limită naționale de expunere profesională pentru agenții chimici enumerați în anexă, ținând cont de valorile comunitare.

Articolul 3

(1)  Statele membre pun în aplicare actele cu putere de lege și actele administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive până la data de 31 decembrie 2001. Statele membre informează de îndată Comisia în legătură cu aceasta.

Atunci când statele membre adoptă aceste dispoziții, ele conțin o trimitere la prezenta directivă sau sunt însoțite de o asemenea trimitere la data publicării lor oficiale. Statele membre stabilesc modalitatea de efectuare a acestei trimiteri.

(2)  Comisiei îi sunt comunicate de către statele membre dispozițiile de drept intern pe care le adoptă în domeniul reglementat de prezenta directivă.

Articolul 4

Directiva 96/94/CE se abrogă cu efect de la data menționată la articolul 3 alineatul (1).

Articolul 5

Prezenta directivă intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene.

Articolul 6

Prezenta directivă se adresează statelor membre.
ANEXĂVALORI-LIMITĂ ORIENTATIVE DE EXPUNERE PROFESIONALĂ

Einecs (1)

CAS (2)

Denumirea agentului

Valori-limită

Notă (3)

8 ore (4)

Termen scurt (5)

mg/m3 (6)

ppm (7)

mg/m3 (6)

ppm (7)

200-467-2

60-29-7

Oxid de dietil

308

100

616

200

200-662-2

67-64-1

Acetonă

1 210

500

200-663-8

67-66-3

Cloroform

10

2

Piele

200-756-3

71-55-6

1,1,1-tricloretan

555

100

1 110

200

200-834-7

75-04-7

Etilamină

9,4

5

200-863-5

75-34-3

1,1-dicloretan

412

100

Piele

200-870-3

75-44-5

Fosgen

0,08

0,02

0,4

0,1

200-871-9

75-45-6

Clorodifluorometan

3 600

1 000

201-159-0

78-93-3

Butanon

600

200

900

300

201-176-3

79-09-4

Acid propionic

31

10

62

20

202-422-2

95-47-6

o-xilenă

221

50

442

100

Piele

202-425-9

95-50-1

1,2-diclorbenzen

122

20

306

50

Piele

202-436-9

95-63-6

1,2,4-trimetilbenzen

100

20

202-704-5

98-82-8

Cumenă

100

20

250

50

Piele

202-705-0

98-83-9

2-fenilpropen

246

50

492

100

202-849-4

100-41-4

Etilbenzen

442

100

884

200

Piele

203-313-2

105-60-2

e-Caprolactamă (pudră și vapori)

10

40

203-388-1

106-35-4

-3-heptanon

95

20

203-396-5

106-42-3

p-xilenă

221

50

442

100

Piele

▼M3 —————

▼B

203-470-7

107-18-6

Alcool alilic

4,8

2

12,1

5

Piele

203-473-3

107-21-1

Etilenă-glicol

52

20

104

40

Piele

203-539-1

107-98-2

1-metoxipropan-2-ol

375

100

568

150

Piele

203-550-1

108-10-1

4-metilpentan -2-on

83

20

208

50

203-576-3

108-38-3

m-xilenă

221

50

442

100

Piele

203-603-9

108-65-6

Acetat de 2-metoxi-1-metiletil

275

50

550

100

Piele

203-604-4

108-67-8

Metisilenă (trimetil benzen)

100

20

▼M1 —————

▼B

203-631-1

108-94-1

Ciclohexanon

40,8

10

81,6

20

Piele

▼M2 —————

▼B

203-726-8

109-99-9

Tetrahidrofuran

150

50

300

100

Piele

203-737-8

110-12-3

5-metilxenan-2-on-

95

20

203-767-1

110-43-0

2-heptanon

238

50

475

100

Piele

203-808-3

110-85-0

Piperazin (pudră și vapori)

0,1

0,3

203-905-0

111-76-2

2-butoxietanol

98

20

246

50

Piele

203-933-3

112-07-2

Acetat de 2-butoxietil

133

20

333

50

Piele

204-065-8

115-10-6

Oxid de dimetil

1 920

1 000

204-428-0

120-82-1

1,2,4 -triclorbenzen

15,1

2

37,8

5

Piele

204-469-4

121-44-8

Trietilamină

8,4

2

12,6

3

Piele

204-662-3

123-92-2

Acetat de izopentil

270

50

540

100

204-697-4

124-40-3

Dimetilamină-

3,8

2

9,4

5

204-826-4

127-19-5

N,N -dimetilacetamidă

36

10

72

20

Piele

205-480-7

141-32-2

Acrilat de n-butil

11

2

53

10

205-563-8

142-82-5

n - heptan

2 085

500

208-394-8

526-73-8

1,2,3 -trimetilbenzen

100

20

208-793-7

541-85-5

5-metilheptan-3-on

53

10

107

20

210-946-8

626-38-0

Acetat de 1-metilbutil

270

50

540

100

211-047-3

628-63-7

Acetat de pentil

270

50

540

100

620-11-1

Acetat de 3-pentil

270

50

540

100

625-16-1

Amilacetat, tert

270

50

540

100

215-535-7

1330-20-7

Xilenă, izomer mixt, pur

221

50

442

100

Piele

222-995-2

3689-24-5

Sulfotep

0,1

Piele

231-634-8

7664-39-3

Fluorură de hidrogen

1,5

1,8

2,5

3

231-131-3

7440-22-4

Argint metalic

0,1

231-595-7

7647-01-0

Clorură de hidrogen

8

5

15

10

231-633-2

7664-38-2

Acid ortofosforic

1

2

231-635-3

7664-41-7

Amoniac anhidră

14

20

36

50

231-954-8

7782-41-4

Fluorină

1,58

1

3,16

2

231-978-9

7783-07-5

Seleniură de dihidrogen

0,07

0,02

0,17

0,05

233-113-0

10035-10-6

Bromură de hidrogen

6,7

2

247-852-1

26628-22-8

Acid de sodiu

0,1

0,3

Skin

252-104-2

34590-94-8

(2-metoximetiletoxi)-propanol

308

50

Skin

Fluoruri anorganice

2,5

(1)   Einecs: Catalogul european al substanțelor comercializate.

(2)   CAS: numărul de înregistrare din Chemical Abstract Service.

(3)   Mențiunea „piele” care însoțește LEP indică posibilitatea unei penetrări cutanate importante.

(4)   Măsurate sau calculate în funcție de o perioadă de referință medie ponderată timp de opt ore.

(5)   Valoare-limită dincolo de care nu poate exista expunere și care, dacă nu se indică altfel, se raportează la o perioadă de 15 minute.

(6)   mg/m3: miligrame pe metru cub de aer la 20 °C și 101,3 KPa.

(7)   ppm: părți pe milion pe volum de aer (ml/m3).