1999R0659 — RO — 14.10.2015 — 004.001


Acest document reprezintă un instrument de documentare, iar instituţiile nu îşi asumă responsabilitatea pentru conţinutul său.

►B

REGULAMENTUL (CE) NR. 659/1999 AL CONSILIULUI

din 22 martie 1999

de stabilire a normelor de aplicare a articolului 108 din tratatul privind funcționarea uniunii Europene

(JO L 083, 27.3.1999, p.1)

abrogat prin:

 

 

Jurnalul Oficial

NR.

Pagina

Data

 

Regulamentul (UE) 2015/1589 al Consiliului din 13 iulie 2015

L 248

9

24.9.2015