1999R0530 — RO — 07.08.2009 — 003.001


Acest document reprezintă un instrument de documentare, iar instituţiile nu îşi asumă responsabilitatea pentru conţinutul său.

►B

REGULAMENTUL (CE) NR. 530/1999 AL CONSILIULUI

din 9 martie 1999

privind statisticile structurale ale câștigurilor salariale și ale costului forței de muncă

(JO L 063, 12.3.1999, p.6)

Astfel cum a fost modificat prin:

 

 

Jurnalul Oficial

  No

page

date

 M1

REGULAMENTUL (CE) NR. 1882/2003 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 29 septembrie 2003

  L 284

1

31.10.2003

►M2

REGULAMENTUL (CE) NR. 1893/2006 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 20 decembrie 2006

  L 393

1

30.12.2006

►M3

REGULAMENTUL (CE) NR. 596/2009 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 18 iunie 2009

  L 188

14

18.7.2009
▼B

REGULAMENTUL (CE) NR. 530/1999 AL CONSILIULUI

din 9 martie 1999

privind statisticile structurale ale câștigurilor salariale și ale costului forței de muncăCONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene și, în special, articolul 213 ,

având în vedere proiectul de regulament prezentat de Comisie,

întrucât, pentru a îndeplini sarcinile care i-au fost încredințate, Comisia trebuie să fie informată în legătură cu nivelul și structura costului forței de muncă și cu distribuția câștigurilor salariale în statele membre;

întrucât dezvoltarea Comunității și punerea în aplicare a pieței interne determină creșterea nevoii de date comparabile privind nivelul și structura costului forței de muncă și privind structura și distribuția câștigurilor salariale, în special ca mijloc de analiză a progresului economic și a coeziunii sociale și pentru stabilirea de comparații fiabile și pertinente între statele membre și regiunile Comunității;

întrucât cea mai bună metodă de evaluare a situației în ceea ce privește costul forței de muncă și câștigurile salariale este aceea de a stabili statistici comunitare folosind metode și definiții armonizate, așa cum s-a procedat și în alte situații, cel mai recent în 1996, în cazul nivelului și structurii costului forței de muncă, aplicând Regulamentul (CE) nr. 23/97 ( 1 ), și în 1995, în cazul structurii și distribuției câștigurilor salariale, aplicând Regulamentul (CE) nr. 2744/95 ( 2 );

întrucât, pentru a reflecta modificările care se produc în structura forței de muncă, în distribuția câștigurilor salariale și în structura cheltuielilor întreprinderilor cu salariile și cu contribuțiile patronale aferente, statisticile trebuie să fie actualizate periodic;

întrucât, aplicând Regulamentul (CE) nr. 2223/96 ( 3 ), Sistemul European al Conturilor Naționale și Regionale din Comunitatea Europeană (SEC 95) reprezintă termenul de referință pentru standardele, definițiile și practicile de contabilitate în statele membre pentru a satisface nevoile Comunității; întrucât aceasta necesită stabilirea de surse statistice complete, pertinente și comparabile la nivel național și regional; întrucât nivelurile de defalcare care se aplică variabilelor statistice sunt limitate la ceea ce este necesar pentru a asigura comparabilitatea cu statisticile anterioare și compatibilitatea cu cerințele de conturi naționale;

întrucât Banca Centrală Europeană are nevoie de informații în legătură cu nivelul și structura costului forței de muncă și cu structura și distribuția câștigurilor salariale pentru a evalua dezvoltarea economică în statele membre în contextul politicii monetare europene unice;

întrucât informațiile statistice în acest domeniu sunt disponibile doar în unele state membre și, de aceea, nu pot fi făcute comparații fiabile; întrucât, în consecință, statistica Comunității trebuie să fie produsă, iar rezultatele prelucrate pe baza unor definiții comune și a unor metodologii armonizate, luând în considerare standardele aprobate de organisme internaționale relevante;

întrucât, în prezent, nu toate statele membre culeg date complete pentru secțiunile M (învățământ), N (sănătate și asistență socială) și O (servicii colective, sociale și personale); întrucât tocmai de aceea este indicat să se decidă asupra posibilei lor includeri în domeniul de aplicare al acestui regulament în lumina unui raport care va fi înaintat de către Comisie pe baza studiilor-pilot privind fezabilitatea culegerii de date complete în aceste sectoare;

întrucât, deși importanța datelor complete ale tuturor segmentelor economiei trebuie să fie în totalitate recunoscută, trebuie găsit un echilibru între posibilitățile de raportare și sarcina de răspuns în domenii specifice, în special în legătură cu întreprinderile mici și mijlocii (IMM); întrucât Comisia ar trebui să realizeze studii-pilot privind fezabilitatea culegerii de date complete de la unitățile statistice cu mai puțin de zece lucrători, iar Consiliul ar trebui să decidă în această privință pe baza unui raport ce va fi înaintat Comisiei, în termen de patru ani de la intrarea în vigoare a prezentului regulament; întrucât utilizarea înregistrărilor administrative poate fi între timp de folos și trebuie încurajată;

întrucât, în conformitate cu principiul subsidiarității, elaborarea de standarde statistice comune care să permită producerea de informații armonizate este o acțiune ale cărei obiective pot să fie mai bine realizate la nivel comunitar datorită dimensiunii și efectelor sale; întrucât aceste standarde vor fi aplicate în fiecare stat membru sub autoritatea agențiilor și instituțiilor însărcinate cu elaborarea statisticii comunitare;

întrucât ar trebui să se prevadă derogări pentru anumite state membre pentru a ține seama de dificultățile tehnice deosebite întâmpinate de aceste state în cazul culegerii anumitor tipuri de informații, cu condiția ca acestea să nu afecteze serios calitatea informațiilor statistice;

întrucât realizarea de statistici comunitare specifice este reglementată de reguli stabilite prin Regulamentul (CE) nr. 322/97 al Consiliului din 17 februarie 1997 privind statistica comunitară ( 4 );

întrucât Comitetul pentru programul statistic, constituit prin Decizia 89/382/CEE, Euratom ( 5 ), a fost consultat în conformitate cu articolul 3 din decizia menționată anterior,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:Articolul 1

Dispoziții generale

Autoritățile naționale și Eurostat realizează statistici comunitare privind nivelul și structura costului forței de muncă, precum și structura și distribuția câștigurilor salariale în activitățile economice definite la articolul 3.

Articolul 2

Perioada de referință

(1)  Statisticile privind nivelul și structura costului forței de muncă sunt stabilite pentru anul calendaristic 2000 și apoi din patru în patru ani.

(2)  Statisticile privind structura și distribuția câștigurilor salariale sunt stabilite pentru anul calendaristic 2002 și pentru o lună reprezentativă din anul respectiv și apoi din patru în patru ani.

Articolul 3

Domeniul de aplicare

▼M2

(1)  Statisticile cuprind toate activitățile economice definite în secțiunea B (industria extractivă), secțiunea C (industria prelucrătoare), secțiunea D (distribuția energiei electrice, gazelor naturale, aburului și aerului condiționat), secțiunea E (distribuția apei; lucrări de canalizare, activități de gestionare a deșeurilor și de depoluare), secțiunea F (construcții), G (comerțul cu ridicata și cu amănuntul; reparații de autovehicule și motociclete), secțiunea H (transport și depozitare), secțiunea I (servicii de cazare și restaurante), secțiunea J (activități de informare și comunicare), secțiunea K (activități financiare și de asigurări), secțiunea L (servicii de tranzacții imobiliare), secțiunea M (activități specializate, științifice și tehnice), secțiunea N (activități de servicii administrative și de sprijin), secțiunea P (învățământ), secțiunea Q (activități privind sănătatea umană și asistența socială), secțiunea R (arte, spectacole și activități recreative) și secțiunea S (alte activități de servicii) din Nomenclatorul statistic al activităților economice din Comunitatea Europeană (NACE Rev. 2).

▼M2 —————

▼B

Articolul 4

Ținând seama de avizul Comitetului pentru programul statistic, în termen de patru ani de la intrarea în vigoare a prezentului regulament, Comisia elaborează un raport care va ține seama de rezultatele studiilor-pilot, în special pe baza surselor existente în domeniul unităților statistice cu mai puțin de zece lucrători și îl înaintează Consiliului. Raportul evaluează aplicarea dispozițiilor prezentului regulament referitoare la unitățile cu mai puțin de zece lucrători. Raportul caută echilibrul între importanța dispunerii de date complete și posibilitățile de informare și sarcina de răspuns. Ca urmare a acestui raport, dacă este necesar, Comisia poate să prezinte Consiliului inițiative pentru modificarea prezentului regulament.

Articolul 5

Unități statistice

Realizarea de statistici se bazează pe unitățile locale și întreprinderile definite prin Regulamentul (CEE) nr. 696/93 al Consiliului din 15 martie 1993 privind unitățile statistice de observare și analiză a sistemului de producție în Comunitate ( 6 ).

Articolul 6

Caracteristici ale informațiilor solicitate

(1)  În cazul statisticilor privind nivelul și structura costului forței de muncă, informațiile sunt furnizate cel puțin în legătură cu:

(a) următoarele caracteristici referitoare la unitățile locale:

 regiune (la nivel NUTS 1);

 mărimea întreprinderii de care aparține unitatea locală (clasificată în: 10-49, 50-249, 250-499, 500-999, 1 000 sau mai mulți lucrători);

 activitatea economică (la nivel de diviziune ►M2  NACE Rev. 2 ◄ );

(b) următoarele variabile:

 costul total anual al forței de muncă, menționând separat câștigurile salariale (cu defalcare pe remunerare directă și prime, plăți pentru sistemele de economii ale lucrătorilor, plăți pentru zilele în regim de șomaj și drepturi în natură), contribuții sociale ale angajatorului (cu defalcare pe contribuții sociale efective și imputate), costurile formării profesionale, alte cheltuieli și taxe și, de asemenea, subvențiile legate direct de costul forței de muncă;

 numărul mediu anual al lucrătorilor, menționând separat lucrătorii cu normă întreagă, cu fracțiune de normă și ucenicii;

 numărul anual de ore lucrate și numărul anual de ore plătite, menționând separat lucrătorii cu normă întreagă, cu fracțiune de normă și ucenicii.

(2)  În cazul statisticilor privind structura și distribuția câștigurilor, informațiile sunt furnizate cel puțin în legătură cu:

(a) următoarele caracteristici referitoare la unitățile locale de care aparțin lucrătorii eșantionați:

 regiune (la nivel NUTS 1);

 mărimea întreprinderii de care aparține unitatea locală (clasificată în: 10-49, 50-249, 250-499, 500-999, 1 000 sau mai mulți lucrători);

 activitatea economică (la nivel de diviziune ►M2  NACE Rev. 2 ◄ );

 forma controlului economic și financiar în sensul Directivei 80/723/CEE a Comisiei din 25 iunie 1980 privind transparența relațiilor financiare între statele membre și întreprinderile publice ( 7 );

 tipul convenției salariale colective în vigoare;

(b) următoarele caracteristici referitoare la fiecare lucrător din eșantion:

 sex;

 vârstă;

 ocupație clasificată în conformitate cu Clasificarea Internațională Standard a Ocupațiilor;

 cel mai înalt nivel de educație sau pregătire absolvit;

 vechimea în întreprindere;

 regimul de lucru, adică normă întreagă sau jumătate de normă;

 tipul de contract de muncă;

(c) următoarele detalii asupra câștigurilor:

 câștiguri brute pentru o lună reprezentativă (menționând separat câștigurile referitoare la orele suplimentare de muncă și plăți speciale pentru munca în schimburi);

 câștigurile brute anuale în anul de referință (menționând separat primele plătite ocazional);

 programul de lucru (numărul de ore plătite într-o lună de referință sau numărul de ore plătite într-o lună reprezentativă, numărul de ore suplimentare plătite în luna respectivă și durata concediului anual).

Articolul 7

Culegerea datelor

(1)  Anchetele sunt efectuate de către autoritățile naționale competente, care definesc metodele potrivite de culegere a informațiilor, luând în considerare sarcinile de răspuns, în special pentru IMM-uri.

(2)  Angajatorii și alte persoane solicitate să furnizeze informații trebuie să răspundă complet la întrebări în termenele stabilite. Statele membre iau măsurile corespunzătoare pentru a evita orice nerespectare a obligației de a furniza informațiile arătate la articolul 6.

(3)  Pentru a reduce sarcina de răspuns a întreprinderilor, în special a IMM-urilor, anchetele pot să nu fie întreprinse dacă autoritățile naționale dispun de informații din alte surse corespunzătoare sau dacă pot produce estimări ale datelor necesare utilizând proceduri de estimare statistică atunci când unele dintre sau toate caracteristicile nu au fost respectate pentru toate unitățile pentru care statisticile urmează să se producă.

Articolul 8

Prelucrarea rezultatelor

Autoritățile naționale prelucrează răspunsurile la întrebările menționate la articolul 7 alineatul (2) sau informațiile din alte surse menționate la articolul 7 alineatul (3), astfel încât să se obțină rezultate comparabile.

Articolul 9

Transmiterea rezultatelor

Rezultatele sunt transmise la Eurostat în termen de 18 luni de la încheierea anului de referință.

Articolul 10

Calitatea

(1)  Autoritățile naționale asigură ca rezultatele să reflecte situația reală a ansamblului populației unităților, cu un grad suficient de reprezentativitate.

(2)  Autoritățile naționale transmit Eurostatului, la cererea acestuia, după fiecare perioadă de referință, un raport conținând toate informațiile relevante referitoare la aplicarea regulamentului în statele membre pentru a permite evaluarea calității statisticilor.

▼M3

Articolul 11

Măsuri de punere în aplicare

Măsurile de punere în aplicare a prezentului regulament, inclusiv măsurile destinate să țină seama de schimbările economice și tehnice, se adoptă de către Comisie pentru fiecare perioadă de referință cu cel puțin nouă luni înainte de începutul perioadei de referință:

(i) definiția și defalcarea informațiilor care trebuie furnizate (articolul 6);

(ii) forma tehnică adecvată pentru transmiterea rezultatelor (articolul 9);

(iii) criteriile de evaluare a calității (articolul 10);

(iv) derogările, în cazuri justificate corespunzător, respectiv pentru anii 2004 și 2006 [articolul 13 alineatul (2)].

Măsurile menționate la punctele (ii) și (iv) se adoptă în conformitate cu procedura menționată la articolul 12 alineatul (2).

Măsurile menționate la punctele (i) și (iii), destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentului regulament prin completarea acestuia, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 12 alineatul (3).

Articolul 12

Procedura comitetului

(1)  Comisia este asistată de Comitetul pentru programul statistic, instituit prin Decizia 89/382/CEE, Euratom a Consiliului ( 8 ).

(2)  Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolele 5 și 7 din Decizia 1999/468/CE a Consiliului ( 9 ), având în vedere dispozițiile articolului 8 din respectiva decizie.

Termenul prevăzut la articolul 5 alineatul (6) din Decizia 1999/468/CE se stabilește la trei luni.

(3)  Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 5a alineatele (1)-(4) și articolul 7 din Decizia 1999/468/CE, având în vedere dispozițiile articolului 8 din respectiva decizie.

▼B

Articolul 13

Derogări

(1)  Derogările de la dispozițiile articolelor 2, 3 și 6 pentru anii de referință 2000 și 2002 sunt stabilite în anexă.

▼M3

(2)  Pentru anii 2004 și 2006, derogările de la articolele 3 și 6 pot fi decise dacă sistemul statistic necesită adaptări majore, în conformitate cu procedura de reglementare prevăzută la articolul 12 alineatul (2).

▼B

Articolul 14

Intrarea în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.
ANEXĂ

DEROGĂRI

I.   Derogări de la articolul 2

1. Germania: primele statistici referitoare la structura și distribuția câștigurilor prevăzute prin prezentul regulament sunt realizate pentru anul de referință 2001 în loc de 2002. Statisticile ulterioare privind structura și distribuția câștigurilor vor fi realizate pentru anul de referință 2006 și apoi la intervale de patru ani.

2. Franța, Germania, Irlanda, Suedia și Regatul Unit: statisticile pentru anii de referință 2000 și 2002 pot să se refere la anul financiar cel mai apropiat de acei ani calendaristici, dar aceasta nu trebuie să afecteze termenele limită pentru transmiterea datelor menționate la articolul 9.

II.   Derogări de la articolul 3

1. Germania: activitățile economice definite în secțiunile H (hoteluri și restaurante), I (transporturi, depozitare și comunicații) și K (tranzacții imobiliare, închirieri și alte activități de servicii prestate întreprinderilor) ale ►M2  NACE Rev. 2 ◄ sunt opționale pentru anii de referință 2000 și 2001.

2. Irlanda: activitățile economice definite în secțiunea H (hoteluri și restaurante) sunt opționale pentru anul de referință 2000.

3. Irlanda: activitățile economice definite în secțiunile I (transporturi, depozitare și comunicații), diviziunea 67 a secțiunii J și secțiunea K (tranzacții imobiliare, închirieri și alte activități de servicii prestate întreprinderilor) ale ►M2  NACE Rev. 2 ◄ sunt opționale pentru anul de referință 2002.

III.   Derogări de la dispozițiile articolului 6

1. Austria, Belgia, Italia și Țările de Jos: pentru anii de referință 2000 și 2002, caracteristicile menționate la articolul 6 pot să se refere la întreprindere în loc de unitate locală.

2. Italia: pentru anul de referință 2000, caracteristicile menționate la articolul 6 alineatul (1) litera (b): plățile pentru sistemele de economii ale salariaților, alte cheltuieli și taxe și, de asemenea, subvențiile primite de angajator sunt opționale.( 1 ) JO L 6, 10.1.1997, p. 1.

( 2 ) JO L 287, 30.11.1995, p. 3.

( 3 ) JO L 310, 30.11.1996, p. 1. Regulament modificat de Regulamentul (CE) nr. 448/98 (JO L 58, 27.2.1998, p. 1).

( 4 ) JO L 52, 22.2.1997, p. 1.

( 5 ) JO L 181, 28.6.1989, p. 47.

( 6 ) JO L 76, 30.3.1993, p. 1.

( 7 ) JO L 195, 29.7.1980, p. 35. Directivă modificată ultima dată de Directiva 93/84/CEE (JO L 254, 12.10.1993, p. 16).

( 8 ) JO L 181, 28.6.1989, p. 47.

( 9 ) JO L 184, 17.7.1999, p. 23.