1999D0352 — RO — 01.01.2016 — 003.001


Acest document reprezintă un instrument de documentare, iar instituţiile nu îşi asumă responsabilitatea pentru conţinutul său.

►B

DECIZIA COMISIEI

din 28 aprilie 1999

de instituire a Oficiului European de Lupta Antifraudă (OLAF)

[notificată cu numărul SEC(1999) 802]

(1999/352/CE, CECO, Euratom)

(JO L 136 31.5.1999, p. 20)

Astfel cum a fost modificat prin:

 

 

Jurnalul Oficial

  NR.

Pagina

Data

►M1

DECIZIA COMISIEI din 27 septembrie 2013

  L 257

19

28.9.2013

►M2

DECIZIA (UE) 2015/512 A COMISIEI din 25 martie 2015

  L 81

4

26.3.2015

►M3

DECIZIA (UE) 2015/2418 A COMISIEI din 18 decembrie 2015

  L 333

148

19.12.2015
▼B

DECIZIA COMISIEI

din 28 aprilie 1999

de instituire a Oficiului European de Lupta Antifraudă (OLAF)

[notificată cu numărul SEC(1999) 802]

(1999/352/CE, CECO, Euratom)COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene și, în special, articolul 162 al acestuia,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene a Cărbunelui și Oțelului și, în special, articolul 16 al acestuia,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice și, în special, articolul 131 al acestuia,

(1)

întrucât instituțiile și statele membre acordă o mare importanță protejării intereselor financiare ale Comunităților și luptei antifraudă și a altor activități ilegale împotriva intereselor financiare ale Comunităților; întrucât importanța unor acțiuni în acest scop este confirmată de articolul 209a din Tratatul CE, articolul 78i din Tratatul de instituire a Comunității Europene a Cărbunelui și Oțelului, articolul 183a din Tratatul Euratom, precum și de articolul 280 din Tratatul CE, astfel cum a fost modificat de Tratatul de la Amsterdam;

(2)

întrucât toate mijloacele disponibile trebuie folosite pentru a se atinge acest obiectiv, mai ales în ceea ce privește funcțiile de investigare atribuite la nivelul Comunității, iar actuala alocare și repartizare a responsabilităților la nivel național și comunitar trebuie menținute;

(3)

întrucât sarcina de a face investigații administrative în scopul protejării intereselor financiare ale Comunităților a fost atribuită până acum Grupului operativ de coordonare a combaterii fraudei, care a înlocuit Unitatea pentru Coordonarea Combaterii Fraudei (UCLAF);

(4)

întrucât necesitatea de a spori eficacitatea combaterii fraudei și a altor activități ilegale desfășurate în detrimentul intereselor financiare ale Comunităților implică instituirea unui Oficiu European de Lupta Antifraudă, denumit în continuare „oficiul”, care trebuie să își exercite atribuțiile de investigație în mod complet independent;

(5)

întrucât independența directorului oficiului și rolul Comitetului de supraveghere, ce decurg din prezenta decizie, precum și din regulamentele CE și Euratom privind investigațiile coordonate de oficiu, urmăresc să garanteze buna desfășurare a investigațiilor făcute de oficiu, fără ca acestea să interfereze cu celelalte funcții ale sale, cum ar fi cele care țin de competența Comisiei, mai ales în probleme de legislație;

(6)

întrucât responsabilitatea oficiului ar trebui să cuprindă, în afară de protejarea intereselor financiare, toate activitățile care țin de protejarea intereselor Comunității față de acțiuni ilegale care pot duce la procese administrative sau penale;

(7)

întrucât definiția funcțiilor oficiului trebuie să includă sarcinile îndeplinite până acum de Grupul operativ pentru coordonarea combaterii fraudei și, mai ales, sarcinile privind pregătirea unor acte cu putere de lege și norme administrative în domeniul de activitate al acestui oficiu, inclusiv instrumentele care se încadrează la titlul VI din Tratatul privind Uniunea Europeană,

DECIDE:Articolul 1

Instituirea oficiului

Se înființează prin prezenta Oficiul European de Lupta Antifraudă (OLAF), denumit în continuare „oficiul”. ►M1  ————— ◄

Articolul 2

Sarcinile oficiului

(1)  Oficiul exercită toate atribuțiile Comisiei de a face investigații de natură administrativă cu scopul de a intensifica combaterea fraudei, a corupției și a altor activități ilegale care afectează într-un mod nefavorabil interesele financiare ale ►M1  Uniunii ◄ , dar și împotriva oricărui act sau activități ce contravine dispozițiilor din ►M1  Uniune ◄ .

Oficiul răspunde de desfășurarea investigațiilor administrative interne cu scopul de a:

(a) combate frauda, corupția și orice activitate ilegală care afectează într-un mod nefavorabil interesele financiare ale ►M1  Uniunii ◄ ;

(b) investiga faptele grave legate de desfășurarea activităților profesionale care pot constitui o încălcare a obligațiilor de către funcționarii superiori și alte categorii de angajați ai Comunităților și care pot duce la măsuri disciplinare și, atunci când este cazul, la inițierea unei acțiuni penale sau o încălcare similară a obligațiilor de către membrii instituțiilor și ai organismelor, de către șefii organismelor și angajații instituțiilor și ai organismelor care nu intră sub incidența Statutului funcționarilor Comunităților Europene și a condițiilor de angajare a altor categorii de funcționari ai Comunităților.

Oficiul exercită atribuțiile Comisiei așa cum sunt ele definite în dispozițiile din cadrul tratatelor, sub rezerva limitărilor și a condițiilor menționate în acestea.

Oficiul poate fi însărcinat de către Comisie sau de către alte instituții sau organisme să facă investigații în alte domenii.

(2)  Oficiul răspunde de acordarea de sprijin din partea Comisiei în cooperarea cu statele membre în domeniul combaterii fraudei. ►M2  ————— ◄

(3)  Oficiul răspunde de activitatea de definire a conceptului de combatere a fraudei, menționată la alineatul (1). ►M1  Acest lucru poate include participarea la activitățile organismelor și ale asociațiilor internaționale specializate în combaterea fraudei și a corupției, în special în scopul schimbului de cele mai bune practici. ◄

▼M2

(4)  Oficiul răspunde de pregătirea unor inițiative legislative și de reglementare ale Comisiei, având drept scop combaterea fraudei, în conformitate cu alineatul (1).

▼B

(5)  Oficiul răspunde de orice activitate operativă a Comisiei legată de combaterea fraudei, în conformitate cu alineatul (1), mai ales în ceea ce privește:

(a) dezvoltarea infrastructurii necesare;

(b) asigurarea culegerii de informații și a analizării acestora;

(c) oferirea de asistență tehnică, mai ales în domeniul instruirii, altor instituții și organisme, precum și autorităților naționale competente.

(6)  Oficiul se află în contact direct cu poliția și cu autoritățile judiciare.

(7)  Oficiul reprezintă Comisia, la nivelul serviciilor, în toate forurile implicate, în domeniile la care se referă acest articol.

Articolul 3

Independența funcției de investigare

Oficiul exercită atribuții de investigare definite la articolul 2 alineatul (1), în condiții de deplină independență. În exercitarea acestor atribuții, ►M1  directorul general ◄ oficiului nu solicită și nu primește instrucțiuni de la Comisie, de la vreun guvern sau de la oricare altă instituție sau organism.

Articolul 4

Comitetul de supraveghere

Se înființează un Comitet de supraveghere, compoziția și atribuțiile acestuia fiind stabilite de corpul legiuitor al ►M1  Uniunii ◄ . Acest comitet răspunde de monitorizarea periodică a modului în care oficiul duce la îndeplinire funcția de investigare.

▼M1

Articolul 5

Directorul general

(1)  Oficiul este condus de un director general. Acesta este numit de Comisie, în conformitate cu procedura prevăzută la alineatul (2). Mandatul directorului general este de șapte ani și nu poate fi reînnoit.

Directorul general răspunde de desfășurarea investigațiilor efectuate de oficiu.

(2)  Pentru a numi un nou director general, Comisia publică o cerere de candidaturi în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Publicarea acestei cereri are loc cel târziu cu șase luni înainte de încheierea mandatului directorului general în exercițiu. După emiterea unui aviz favorabil de către Comitetul de supraveghere privind procedura de selecție utilizată de Comisie, Comisia întocmește o listă a candidaților care au calificările corespunzătoare. După consultări cu Parlamentul European și cu Consiliul, Comisia numește directorul general.

(3)  În ceea ce privește directorul general, Comisia își exercită atribuțiile ce revin autorității împuternicite să facă numiri. Orice decizie privind inițierea, în temeiul articolului 3 alineatul (1) litera (c) din anexa IX la Statutul Funcționarilor, a procedurii disciplinare împotriva directorului general trebuie luată printr-o decizie motivată a Comisiei, după consultarea Comitetului de supraveghere. Decizia se comunică, spre informare, Parlamentului European, Consiliului și Comitetului de supraveghere.

▼B

Articolul 6

Funcționarea oficiului

▼M1

(1)  Directorul general al oficiului exercită, în ceea ce privește personalul oficiului, atribuțiile de autoritate împuternicită să facă numiri și de autoritate împuternicită să încheie contracte de muncă ce i-au fost delegate. Acesta poate să subdelege aceste atribuții. În conformitate cu Regimul aplicabil celorlalți agenți, directorul general stabilește condițiile și detaliile privind recrutarea, mai ales în ceea ce privește durata contractelor și prelungirea lor.

(2)  După consultarea Comitetului de supraveghere, directorul general transmite directorului general al DG BUDG un proiect preliminar de buget, pentru a fi inclus în anexa privind oficiul, la secțiunea „Comisia” din bugetul general al Uniunii Europene.

▼M3

(3)  Exceptând execuția creditelor aferente membrilor Comitetului de supraveghere, Directorul general acționează ca ordonator de credite delegat pentru execuția creditelor înscrise în anexa privind Oficiul la secțiunea „Comisia” a bugetului general al Uniunii Europene și pentru execuția creditelor înscrise la rubricile bugetare „Antifraudă”, pentru care i-au fost delegate competențe prin normele interne privind execuția bugetului general. Directorul general își poate subdelega competențele membrilor personalului cărora li se aplică Statutul funcționarilor Uniunii Europene sau Regimul aplicabil celorlalți agenți ai Uniunii, în conformitate cu normele interne respective.

▼M1

(4)  Deciziile Comisiei privind organizarea sa internă se aplică oficiului în măsura în care sunt compatibile cu dispozițiile privind oficiul adoptate de organul legislativ al Uniunii și cu prezenta decizie.

▼B

Articolul 7

Data intrării în vigoare

Prezenta decizie se aplică de la data intrării în vigoare a Regulamentului (CE) al Consiliului și al Parlamentului European privind investigațiile realizate de Oficiul European de Lupta Antifraudă. ►M1  ————— ◄