1999D0217 — RO — 29.03.2006 — 005.001


Acest document reprezintă un instrument de documentare, iar instituţiile nu îşi asumă responsabilitatea pentru conţinutul său.

►B

DECIZIA COMISIEI

din 23 februarie 1999

de adoptare a unui registru al substanțelor aromatizante folosite în sau pe produsele alimentare, stabilit în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 2232/96 al Parlamentului European și al Consiliului din 28 octombrie 1996

[notificată cu numărul C(1999) 399]

(Text cu relevanță pentru SEE)

(1999/217/CE)

(JO L 084, 27.3.1999, p.1)

Astfel cum a fost modificat prin:

 

 

Jurnalul Oficial

  No

page

date

 M1

COMMISSION DECISION of 18 July 2000 (*)

  L 197

53

3.8.2000

►M2

DECIZIA COMISIEI din 23 ianuarie 2002

  L 49

1

20.2.2002

►M3

DECIZIA COMISIEI din 7 aprilie 2004

  L 113

28

20.4.2004

►M4

DECIZIA COMISIEI din 18 mai 2005

  L 128

73

21.5.2005

►M5

DECIZIA CONSILIULUI din 27 martie 2006

  L 91

48

29.3.2006(*)

Acest act nu a fost publicat niciodată în limba română.
▼B

DECIZIA COMISIEI

din 23 februarie 1999

de adoptare a unui registru al substanțelor aromatizante folosite în sau pe produsele alimentare, stabilit în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 2232/96 al Parlamentului European și al Consiliului din 28 octombrie 1996

[notificată cu numărul C(1999) 399]

(Text cu relevanță pentru SEE)

(1999/217/CE)COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 2232/96 al Parlamentului European și al Consiliului din 28 octombrie 1996 de stabilire a unei proceduri comunitare pentru substanțele aromatizante utilizate sau destinate utilizării în sau pe produsele alimentare ( 1 ), în special articolul 3 alineatul (2),

întrucât, în conformitate cu articolul 3 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 2232/96, în termen de un an de la intrarea în vigoare a regulamentului menționat anterior, statele membre trebuie să prezinte Comisiei o listă a substanțelor aromatizante acceptate pentru folosirea în sau pe produsele alimentare comercializate pe teritoriul acestora;

întrucât, în conformitate cu articolul 3 alineatul (2) din regulamentul menționat, substanțele aromatizate prezentate, a căror folosire legală într-unul din statele membre trebuie recunoscută de către celelalte state membre, figurează într-un registru adoptat în conformitate cu procedura stabilită la articolul 7 din regulamentul respectiv;

întrucât se cunoaște că în anumite state membre anumite substanțe aromatizante sunt în prezent subiectul unor măsuri de restricție sau de interdicție;

întrucât se cunoaște că asemenea măsuri de restricție sau de interdicție în vigoare la data adoptării prezentei decizii pot continua să fie aplicate până la completa evaluare a substanțelor;

întrucât, în orice caz, atunci când un stat membru notifică că o substanță aromatizantă menționată în registru poate constitui un pericol pentru sănătatea publică, acesta poate invoca procedura de siguranță prevăzută la articolul 3 alineatul (3) din Regulamentul (CE) 2232/96;

întrucât registrul constituie fundamentul programului de evaluare menționat la art. 4 din regulamentul respectiv, care trebuie adoptat în termen de zece luni de la adoptarea registrului;

întrucât măsurile prevăzute de prezenta decizie sunt în conformitate cu avizul Comitetului permanent pentru produse alimentare,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:Articolul 1

Se adoptă registrul substanțelor aromatizante din anexa la prezenta decizie.

Articolul 2

Prezenta decizie se adresează statelor membre.

▼M2
Registrul substanțelor aromatizante notificate de statele membre în conformitate cu articolul 3 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 2232/96 al Parlamentului European și al Consiliului din 28 octombrie 1996 de stabilire a unei proceduri comunitare pentru substanțele aromatizante utilizate sau destinate utilizării în componența sau la suprafața produselor alimentare

Registrul substanțelor aromatizante definite din punct de vedere chimic a fost împărțit în două părți distincte. Partea A cuprinde substanțele în ordinea numărului FL. Partea B cuprinde substanțele pentru care s-a solicitat confidențialitate din partea statelor membre pentru a proteja drepturile de proprietate intelectuală ale producătorului.

În partea A se indică, în măsura în care sunt disponibile, numerele CAS ( 2 ), Einecs ( 3 ), CoE ( 4 ) și FEMA ( 5 ).

În coloana «observații» numerele se referă la următoarele:

1. Substanță care, pe lângă proprietățile ei aromatizante, este utilizată în sau pe produsele alimentare și în alte scopuri și, prin urmare, poate intra sub incidența unor dispoziții legale suplimentare.

2. Substanță a cărei utilizare constituie obiectul unor măsuri restrictive sau prohibitive în anumite state membre.

3. Substanță prioritară în programul de evaluare prevăzut la Regulamentul (CE) nr. 1565/2000.

4. Substanță cu privire la care trebuie prezentate informații suplimentare.

5. Denumirile, sinonimele, denumirile sistematice, numerele CAS, Einecs, CoE sau FEMA pot conține inconsecvențe.

▼M3

6. Substanță care nu trebuie folosită în sau pe alimente dacă nu este legal comercializată în statele membre în cauză.

▼M2

O chestiune specială care s-a pus privește o considerare diferită a sărurilor sau a altor derivați în raport cu o substanță «generică». Unele substanțe au fost notificate cu un nivel ridicat de precizie. Alte substanțe sunt lipsite de această identificare detaliată. Pentru un anumit număr de acizi sau baze, nu există o indicație specială a sărurilor derivate. În mod provizoriu, exclusiv pentru scopurile prezentului registru, se acceptă includerea în substanța «generică» a sărurilor de amoniu, de sodiu, de potasiu și de calciu, precum și a cloraților, carbonaților și a sulfaților, cu condiția ca și acești derivați să prezinte proprietăți aromatizante. Cu toate acestea, acceptarea finală va depinde de rezultatele evaluării, care în cazurile respective trebuie să verifice atent acuratețea unor asemenea asimilări.

PARTEA A

SUBSTANȚE AROMATIZANTE

(ordonate după numărul FL)Nr. FL

Grupă chimică

CAS

Denumire

Fema

CoE

Einecs

Nr. FL

Sinonime

Denumire sistematică

Observații

01.001

31

138-86-3

Limonen

2633

491

205-341-0

01.001

1,8(9)-p-Mentadien; p-Menta-1,8-dienă; 1-Metil-4-izopropenil-1-ciclohexen; Dipenten; Carven; Cinen; Citren;

 

5

01.002

31

99-87-6

1-Izopropil-4-metilbenzen

2356

620

202-796-7

01.002

p-Cimen; Cimen; p-Metil-izopropilbenzen; 4-Izopropil-1-metilbenzen; 4-Metil-1-izopropilbenzen; 1-Metil-4-izopropilbenzen;

 
 

01.003

31

127-91-3

Pin-2(10)-enă

2903

2114

204-872-5

01.003

beta-Pinen

6,6-Dimetil-2-metilenbiciclo [3.1.1]heptan

 

01.004

31

80-56-8

Pin-2(3)-enă

2902

2113

201-291-9

01.004

alfa-Pinen

2,6,6-Trimetilbiciclo[3.1.1]hept-2-enă

 

01.005

31

586-62-9

Terpinolenă

3046

2115

209-578-0

01.005

p-Menta-1,4(8)-dienă; 1-Metil-4-izopropiliden-1-ciclohexenă; 1,4(8)-Terpadienă;

p-Menta-1,4(8)-dienă

 

01.006

31

99-83-2

alfa-Felandren

2856

2117

202-792-5

01.006

Felandren; 2-Metil-5-izopropil-1,3-ciclohexadienă; 4-Izopropil-1-metil-1,5-ciclohexadienă;

p-Menta-1,5-dienă

 

01.007

31

87-44-5

beta-Cariofilen

2252

2118

201-746-1

01.007

Cariofilen; 2-Metilen-6,10,10-trimetilbiciclo-[7,2,0]-undec-5-enă

4,11,11-Trimetil-8-metilen-biciclo[7.2.0]undec-trans-4-enă

 

01.008

31

123-35-3

Mircen

2762

2197

204-622-5

01.008

7-Metil-3-metilen-1,6-octadienă

7-Metil-3-metilenocta-1,6-dienă;

 

01.009

31

79-92-5

Canfen

2229

2227

201-234-8

01.009

3,3-Dimetil-2-metilen norcanfen; 2,2-Dimetil-3-metilen norbornan;

 
 

01.010

31

1195-32-0

1-Izopropenil-4-metilbenzen

3144

2260

214-795-9

01.010

4,alfa-Dimetilstiren; p-Izopropenil toluen; 1-Metil-4-izopropenil benzen; 2-p-Tolil propenă;

 
 

01.011

31

644-08-6

4-Metil-1,1′-bifenil

3186

2292

211-409-0

01.011

p-Metildifenil; p-Metilfenilbenzen; Fenil-p-tolil; p-Feniltoluen;

 
 

01.013

31

92-52-4

Bifenil

3129

10978

202-163-5

01.013

Difenil; Fenilbenzen

 

4

01.014

31

90-12-0

1-Metilnaftalenă

3193

11009

201-966-8

01.014

alfa-Metilnaftalină

 
 

01.015

31

100-42-5

Vinilbenzen

3233

11022

202-851-5

01.015

Stiren; Vinilbenzol; Feniletenă; Feniletilenă

 

2,3

01.016

31

495-62-5

1,4(8),12-Bisabolatrien

3331

10979

207-805-8

01.016

gamma-Bisabolen; 1-Metil-4-(1,5-dimetil-1,4-hexadienil)-1-ciclohexenă;

6-Metil-2-(4-metilciclohex-3-enilideno)hept-5-enă

 

01.017

31

4630-07-3

Valencenă

3443

11030

225-047-6

01.017

1,2,3,5,6,7,8a-Octahidro-1,8a-dimetil-7-izopropenil naftalină

1,2-Dimetil-9-izopropilen-biciclo [4.4.0]dec-5-en

 

01.018

31

13877-91-3

beta-Ocimen

3539

11015

237-641-2

01.018

trans-beta-Ocimen; 1,3,6-Octatrieno,3,7-dimetil- ;

3,7-Dimetilocta-1,3(trans),6-trienă

 

01.019

31

99-86-5

alfa-Terpinen

3558

11023

202-795-1

01.019

1-Metil-4-izopropil-1,3-ciclohexadienă

p-Menta-1,3-dienă

 

01.020

31

99-85-4

gamma-Terpinen

3559

11025

202-794-6

01.020

1-Metil-4-izopropil-1,4-ciclohexadienă; moslen

p-Menta-1,4-dienă

 

01.021

31

29350-73-0

delta-Cadinen

 

10982

249-580-9

01.021

alfa-, beta-, gamma, epsilon, delta-Cadien

2,3,4,7,8,10-Hexahidro-1,6-dimetil-4-izopropilnaftalină

 

01.022

31

469-61-4

alfa-Cedren

 

10985

207-418-4

01.022

 

2,6,6,8-Tetrametil-triciclo [5.3.1.0 (1,5)]undec-8-enă

 

01.023

31

3691-12-1

1(5),11-Guaiadienă

 

11003

201-860-1

01.023

1,4-Dimetil-7-izopropenil-delta-9,10-octahidroazulen; alfa-Guaien

2,8-Dimetil-5-izopropenil-biciclo [5.3.0] dec-1(7)-enă

 

01.024

31

5208-59-3

beta-Burbonenă

 

11931

 

01.024

 

2-Metil-8-metilen-5-izopropil-triciclo[5.3.0.0(2.6)]decan

 

01.025

31

30640-46-1

2-Metil-1,3-ciclohexadien

 

11797

250-269-5

01.025

Dihidrotoluen-(1,3)

 
 

01.026

31

88-84-6

1(5),7(11)-Guaiadien

 
 

201-860-1

01.026

beta-Guaien; (1S-cis)-1,2,3,4,5,6,7,8-octahidro-7-izopropilideno-1,4-dimetilazulen

2,8-Dimetil-5-izopropiliden-biciclo[5.3.0] dec-1(7)-enă

 

01.027

31

17627-44-0

Bisabola-1,8,12-trien

 
 

241-610-9

01.027

alfa Bisabolen

6-Metil-2-(4-metilciclohex-3-enil)hepta-2,5-dienă

 

01.028

31

495-61-4

beta-Bisaboleno

 
 
 

01.028

 
 
 

01.029

31

13466-78-9

delta-3-Carenă

3821

10983

236-719-3

01.029

3-Caren; Izodipren; d-3-Caren; Car-3-en; 4,7,7-Trimetil-3-norcaren; 3,7,7-Trimetilbiciclo[4.1.0]hept-3-en;

3,7,7-Trimetilbiciclo-[4.1.0]hept-3-enă

 

01.030

31

13744-15-5

beta-Cubeben

 

10989

 

01.030

 

10-Metil-4-metilen-7-izopropil triciclo[4.4.0.0(1.5)]decan

 

01.031

31

30364-38-6

1,2-Dihidro-1,1,6-trimetilnaftalenă

 
 

250-150-8

01.031

Dehidroionenă

 
 

01.032

31

7681-88-1

2,3-Dihidrofarnesen

 
 
 

01.032

 
 
 

01.033

31

590-73-8

2,2-Dimetilhexan

 
 

209-689-4

01.033

 
 
 

01.034

31

589-43-5

2,4-Dimetilhexan

 
 

209-649-6

01.034

 
 
 

01.035

31

673-84-7

2,6-Dimetilocta-2,4,6-trien

 
 

211-614-5

01.035

allo-Ocimen; Allocimen;

 
 

01.036

31

101-81-5

Difenilmetan

 

11847

202-978-6

01.036

Benzilbenzen; Fenilbenzil; 1,1′-Metilenbis-benzen;

 
 

01.037

31

112-41-4

Dodec-1-enă

 

10992

203-968-4

01.037

1-Dodecenă; Dodecilenă;

 
 

01.038

31

112-40-3

Dodecan

 
 

203-967-9

01.038

n-Dodecan

 
 

01.039

31

20307-84-0

delta-Elemen

 

10996

 

01.039

 

3-Izopropenil-1-izopropil-4-metil-4-vinilciclohex-1-enă

 

01.040

31

502-61-4

alfa-Farnesen

3839

10998

207-948-6

01.040

1,3,6,10-Dodecatetraeno, 3,7,11-trimetil (alfa-izomer)

3,7,11-Trimetildodeca-1,3,6,10-tetraenă

5

01.041

31

18794-84-8

beta-Farnesen

3839

10999

242-582-0

01.041

3,7,11-Trimetil-1,3,6,10-dodecatetraenă; 2,6,10-Trimetil-2,6,9,11-dodecatetrenă

7,11-Dimetil-3-metilen-1,6,10-dodecatrienă

5

01.042

31

23986-74-5

Germacra-1(10),4(14),5-trienă

 
 
 

01.042

Germacren D

3-Izopropil-6-metil-10-metilen-ciclodeca-1,6-dienă

 

01.043

31

6753-98-6

3,7,10-Humulatrienă

 

11004

229-816-7

01.043

alfa-Humulen; alfa-Cariofilen ;

1,5,5,8-Tetrametilcicloundeca-3,7,10-trienă

 

01.044

31

1135-66-6

Izolongifolen

 
 

214-494-2

01.044

 

2,2,7,7-Tetrametiltriciclo [6.2.1 (1,8).0 (1,6)]undec-5-enă

 

01.045

31

5989-27-5

d-Limonen

2633

491

227-813-5

01.045

 

p-Menta-1,8-dienă

 

01.046

31

5989-54-8

L-Limonen

2633

491

227-815-6

01.046

Levo-limonen

 

5

01.047

31

475-20-7

Longifolen

 
 

207-491-2

01.047

 

Decahidro-4,8,8-trimetil-9-metilen-1,4-metanoazulenă

 

01.049

31

78-79-5

2-Metilbuta-1,3-dienă

 
 

201-143-3

01.049

Izopren; 2-Metil-1,3-butadien; beta-Metilbivinil; Izopentadienă;

 
 

01.050

31

589-34-4

3-Metilhexan

 
 

209-643-3

01.050

 
 
 

01.051

31

91-57-6

2-Metilnaftalenă

 

11010

202-078-3

01.051

beta-Metil naftaline; beta-Metilnaftalină;

 
 

01.052

31

10208-80-7

alfa-Muurolen

 

11011

 

01.052

 

2,8-Dimetilen-5-izopropil-biciclo[4.4.0]decan

 

01.053

31

91-20-3

Naftalenă

 

11014

202-049-5

01.053

Naften; Gudronat de camfor;

 
 

01.054

31

629-62-9

Pentadecan

 
 

211-098-1

01.054

n-Pentadecan

 
 

01.055

31

555-10-2

beta-Felandren

 

11017

209-081-9

01.055

 

p-Menta-1(7),2-dienă

 

01.056

31

512-61-8

alfa-Santalen

 
 
 

01.056

 

1,7-Dimetil-7-(4-metil-3-pentenil) triciclo[2.2.1.0(2,6)]heptan

 

01.057

31

629-59-4

Tetradecan

 
 

211-096-0

01.057

n-Tetradecan

 
 

01.058

31

475-03-6

1,2,3,4-Tetrahidro-1,1,6-trimetilnaftalen

 
 

207-490-7

01.058

Ionenă; 1,1,6-Trimetiltetralină; Frambilenă

 
 

01.059

31

3387-41-5

4(10)-Tujen

 

11018

222-212-4

01.059

 

4-Metilen-1-izopropil-biciclo [3.1.0]hexan

 

01.060

31

508-32-7

1,1,7-Trimetiltriciclo[2.2.1.0.(2,6)]heptan

 
 

208-083-7

01.060

Triciclen

 
 

01.061

31

16356-11-9

Undeca-1,3,5-trienă

3795

 

240-416-1

01.061

 
 
 

01.062

31

98-83-9

(1-Metiletenil)benzen

 
 

202-792-5

01.062

2-Fenilpropen; beta-Fenilpropen; alfa-Metilstirol; Izopropilfeniletilen; Metilstiren;

 
 

01.064

31

3338-55-4

cis-3,7-Dimetil-1,3,6-octatrien

 
 

222-081-3

01.064

 
 
 

01.065

31

4221-98-1

(R)-5-(1-Metiletil)-2-metil-1,3-ciclohexadien

2856

2117

224-167-6

01.065

 
 

5

01.066

31

 

2-Cedren

 
 
 

01.066

 

2,2,4,8-Tetrametiltriciclo [5,3,1(3,7).0(1,7)]undec-8(9)-enă

 

01.067

31

 

8(14)-Cedren

 
 
 

01.067

beta-Cedren

2,2,4,8-Tetrametiltriciclo [5,3,1(3,7).0 (1,7)]undec-4(14)-enă

 

01.068

31

592-98-3

3-Octen

 
 
 

01.068

 
 
 

01.069

31

38533-54-9

1,3,5,8-Undecatetraen

 
 
 

01.069

 
 
 

▼M4

01.070

31

111-66-0

1-octenă

 
 

203-893-7

 
 
 
 

01.071

31

111-67-1

2-octenă

 
 

203-894-2

 
 
 
 

01.072

31

544-76-3

Hexadecan

 
 

280-878-9

 
 
 
 

01.073

31

592-99-4

4-octenă

 
 
 
 
 
 
 

01.074

31

593-45-3

Octadecan

 
 

209-790-3

 
 
 
 

01.075

31

629-78-7

Heptadecan

 
 

211-108-4

 
 
 
 

01.076

31

20996-35-4

3,7-decadienă

 
 
 
 
 
 
 

▼M2

02.001

02

78-83-1

2-Metilpropan-1-ol

2179

49

201-148-0

02.001

Izobutanol; Izopropil carbinol;

 
 

02.002

01

71-23-8

1-Propanol

2928

50

200-746-9

02.002

Alcool propilic

 
 

02.003

02

123-51-3

Izopentanol

2057

51

204-633-5

02.003

Alcool izoamilic; Alcool izopentilic; Amil izo-alcool; 3-Metil-1-butanol; Alcool iso-pentilic; Izobutilcarbinol;

3-Metilbutan-1-ol

 

02.004

01

71-36-3

1-Butanol

2178

52

200-751-6

02.004

Propilcarbinol; Hidroxibutan; Alcool butiric;

 

►M3  4 ◄

02.005

01

111-27-3

1-Hexanol

2567

53

203-852-3

02.005

Alcool C-6; Alcool n-hexilic; Alcool caproic; Amilcarbinol; n-Hexanol;

 
 

02.006

01

111-87-5

1-Octanol

2800

54

203-917-6

02.006

Alcool C-8; Alcool n-octilic; Heptilcarbinol; Alcool caprilic; Capril alcool; Alcool octilic primar;

 
 

02.007

01

143-08-8

1-Nonanol

2789

55

205-583-7

02.007

Alcool C-9; Alcool pelargonic; Nonalol; Octilcarbinol; Alcool pelargonic; Alcool n-nonilic

 
 

02.008

01

112-53-8

1-Dodecanol

2617

56

203-982-0

02.008

Alcool C-12; Alcool laurilic; Alcool lauric; Alcool dodecilic; 1-Dodecanol; Undecilcarbinol

 
 

02.009

01

36653-82-4

Hexadecan-1-ol

2554

57

253-149-0

02.009

Alcool cetilic; Alcool C-16; Alcool n-hexadecilic; Alcool palmitic;

 
 

02.010

23

100-51-6

Alcool benzilic

2137

58

202-859-9

02.010

alfa-Hidroxitoluen; Fenilcarbinol; Fenilmetanol; Alcool fenilmetilic;

 

1

02.011

04

106-22-9

Citronelol

2309

59

203-375-0

02.011

 

3,7-Dimetiloct-6-en-1-ol

 

02.012

03

106-24-1

Geraniol

2507

60

203-377-1

02.012

2,6-Dimetil-2,6-octadien-8-ol; trans-3,7-Dimetil-2,6-octadien-1-ol ;

3,7-Dimetilocta-2(trans),6-dien-1-ol

 

02.013

06

78-70-6

Linalol

2635

61

201-134-4

02.013

2,6-Dimetil-octadien-2,7-ol-6; 2,6-Dimetil-2,7-octadien-6-ol; Linalol; Licareol; Coriandrol;

3,7-Dimetilocta-1,6-dien-3-ol

 

02.014

06

98-55-5

alfa-Terpinol

3045

62

202-680-6

02.014

alfa-Terpineol; 1-Metil-4-izopropil-1-ciclohexen-8-ol; alfa-Terpilenol; Terpineol schlechthin

p-Ment-1-en-8-ol

 

02.015

08

89-78-1

Mentol

2665

63

201-939-0

02.015

2-Izopropil-5-metilciclohexanol; Hexahidrotimol; 5-Metil-2-izopropilhexahidrofenol; 5-Metil-2-izopropilciclohexanol;

cis(1,3)-trans(1,4)-Mentan-3-ol

5

02.016

08

507-70-0

Borneol

2157

64

208-080-0

02.016

Canfol; Baros; d-Canfanol; 2-Hidroxicanfan; 2-Canfanol; Alcool bornilic;

1,7,7-Trimetilbiciclo[2.2.1] heptan-2-ol

 

02.017

22

104-54-1

Alcool cinamilic

2294

65

203-212-3

02.017

Alcool cinamic; Alcool gamma-fenilalilic; 3-Fenil-2-propen-1-ol; 2-Propen-1-ol,-3-fenil;

3-Fenilprop-2-enol

 

02.018

06

7212-44-4

Nerolidol

2772

67

230-597-5

02.018

3,7,11-Trimetil-1,6,10-dodecatrien-3-ol; Peruviol; Dodecatrien; Melaleucol;

3,7,11-Trimetil-1,6(cis),10-dodecatrien-3-ol

5

02.019

15

60-12-8

2-Feniletanol

2858

68

200-456-2

02.019

Alcool fenetilic; Alcool beta-fenetilic; 1-Fenil-2-etanol; Alcool 2-feniletilic; Benzilcarbinol;

 
 

02.020

03

2305-21-7

Hex-2-en-1-ol

2562

69

218-972-1

02.020

2-Hexenol; Alcool 3-propil alilic;

 
 

02.021

01

111-70-6

Heptan-1-ol

2548

70

203-897-9

02.021

Alcool heptilic; Alcool C-7; Hidroxiheptan; Alcool enantilic; Alcool enantic; Alcool heptilic primar; Hexilcarbinol; Hidroxiheptan;

 
 

02.022

05

123-96-6

Octan-2-ol

2801

71

204-667-0

02.022

Alcool octilic secundar; Metilhexilcarbinol; Alcool caprilic secundar; Hexilmetilcarbinol;

 
 

02.023

05

3391-86-4

Oct-1-en-3-ol

2805

72

222-226-0

02.023

Amilvinilcarbinol; Alcool matsutake; n-Pentilvinilcarbinol;

 
 

02.024

01

112-30-1

Decan-1-ol

2365

73

203-956-9

02.024

Alcool C-10; Alcool n-decilic; Alcool decilic; Alcool capric;

 
 

02.026

02

106-21-8

3,7-Dimetiloctan-1-ol

2391

75

203-374-5

02.026

Tetrahidrogeraniol; Dihidrocitronelol;

 
 

02.027

04

►M3  6812-78-8 ◄

Rodinol

2980

76

►M3  229-887-4 ◄

02.027

alfa-Citronelol; 2,6-Dimetil-1-octen-8-ol ;

3,7-Dimetiloct-7-en-1-ol

 

02.028

06

78-69-3

3,7-Dimetiloctan-3-ol

3060

77

201-133-9

02.028

Tetrahidrolinalol; Tetrahidrolinalol; 1-Etil-1,5-dimetilhexanol

 
 

02.029

03

4602-84-0

3,7,11-Trimetildodeca-2,6,10-trien-1-ol

2478

78

225-004-1

02.029

Farnesol; 2,6,10-Trimetil-2,6,10-dodecatrien-12-ol;

 
 

02.030

22

101-85-9

Alcool alfa-pentilcinamilic

2065

79

202-982-8

02.030

Alcool n-amilcinamic; 2-Amil-3-fenil-2-propen-1-ol; 2-Benziliden heptanol;

2-Pentil-3-fenilprop-2-enol

 

02.031

22

122-97-4

3-Fenilpropan-1-ol

2885

80

204-587-6

02.031

Alcool benziletilic; Alcool hidrocinamilic; Alcool fenilpropilic; Alcool dihidrocinamilic;

 
 

02.033

21

93-54-9

1-Fenilpropan-1-ol

2884

82

202-256-0

02.033

Feniletilcarbinol; Alcool 1-fenilpropilic; Alcool alfa-etilbenzilic; Etilfenilcarbinol;

 
 

02.034

21

705-73-7

1-Fenilpentan-2-ol

2953

83

211-887-0

02.034

Alcool alfa-propilfenetilic; Benzilpropilcarbinol; Alcool benzilbutilic; Benzil propil carbinol; n-Propilbenzilcarbinol;

 
 

02.035

06

100-86-7

2-Metil-1-fenil-propan-2-ol

2393

84

202-896-0

02.035

2-Benzil-2-propanol; 2-Hidroxi-2-metil-1-fenilpropanonă; Benzildimetilcarbinol

 
 

02.036

21

2344-70-9

4-Fenilbutan-2-ol

2879

85

219-055-9

02.036

Feniletilmetilcarbinol; Metil 2-feniletil carbinol;

 
 

02.037

06

10415-87-9

1-Fenil-3-metilpentan-3-ol

2883

86

233-889-0

02.037

Feniletilmetiletilcarbinol; 1-Fenil-3-metil-3-pentanol;

 
 

02.038

08

1632-73-1

Alcool fenchilic

2480

87

216-639-5

02.038

2-Fencanol; alfa-Fencol; 1,3,3-Trimetil-2-norbornanol; 1,3,3-Trimetilbiciclo-2.2.1-heptan-2-ol;

1,3,3-Trimetilbiciclo[2.2.1] heptan-2-ol

 

02.039

23

536-60-7

Alcool 4-izopropilbenzilic

2933

88

208-640-4

02.039

Cuminol; p-Cimen-7-ol; Alcool cuminilic; Alcool cuminic; p-Cimen-7-ol;

 
 

02.040

01

71-41-0

1-Pentanol

2056

514

200-752-1

02.040

Alcool amilic; Alcool pentilic; n-Butilcarbinol;

 
 

02.041

06

75-85-4

2-Metil 2-butanol

 

515

200-908-9

02.041

Alcool terț-amilic

 
 

02.042

06

1197-01-9

2-(4-Metilfenil)propan-2-ol

3242

530

214-817-7

02.042

p-Cimen-8-ol; Alcool p-alfa-alfa-trimetilbenzilic; 2-p-Tolil-2-propanol; 8-Hidroxi p-cimen; Dimetil p-tolil carbinol;

 
 

02.043

02

97-95-0

2-Etilbutan-1-ol

 

543

202-621-4

02.043

 
 
 

02.044

05

589-82-2

Heptan-3-ol

3547

544

209-661-1

02.044

n-Butiletilcarbinol; Etilbutilcarbinol;

 
 

02.045

05

543-49-7

Heptan-2-ol

3288

554

208-844-3

02.045

2-Hidroxiheptan; Amilmetilcarbinol; Alcool heptilic secundar; Metilamilcarbinol;

 
 

▼M3 —————

▼M2

02.047

09

107-74-4

3,7-Dimetiloctan-1,7-diol

2586

559

203-517-1

02.047

Hidroxicitronelol; 7-Hidroxi-3,7-dimetiloctan-1-ol; Hidroxidihidrocitronelol;

 
 

02.049

03

7786-44-9

Nona-2,6-dien-1-ol

2780

589

232-097-2

02.049

Nonadienol; Alcool de petale de violete;

 
 

02.050

03

20273-24-9

Pent-2-en-1-ol

 

665

2164157

02.050

 
 
 

02.051

22

10521-91-2

5-Fenilpentan-1-ol

3618

674

234-064-8

02.051

Alcool fenilamilic

 
 

02.052

06

75-65-0

2-Metilpropan-2-ol

 

698

200-889-7

02.052

1,1-Dimetiletanol; terț-Butanol; 1,1-Dimetil etanol;

 
 

02.053

22

3360-41-6

4-Fenilbutan-1-ol

 

699

222-128-8

02.053

 
 
 

02.054

06

80-53-5

p-Mentano-1,8-diol

 

701

201-288-2

02.054

Hidrat de terpină; 4-Hidroxi-alfa-alfa-4-trimetil ciclohexan metanol; Dipentenglicol;

 
 

02.055

02

3452-97-9

3,5,5-Trimetilhexan-1-ol

3324

702

222-376-7

02.055

Alcool trimetilhexilic; Izononanol;

 
 

02.056

04

928-96-1

Hex-cis-3-en-1-ol

2563

750

213-192-8

02.056

Alcool de petale; beta-gamma-Hexenol; cis-3-hexenol; Blatteralkohol; Hex-3-en-1-ol;

 

5

02.057

01

112-42-5

Undecan-1-ol

3097

751

203-970-5

02.057

Alcool C-11; Undecilic; Alcool undecilic; Decilcarbinol; 1-Endecanol;

 
 

02.058

03

106-25-2

Nerol

2770

2018

203-378-7

02.058

Nerolol; Neraniol; Nerosol; cis-3,7-Dimetil-2,6-octadien-1-ol; Allerol; cis-2,6-Dimetil-2,6-octadien-8-ol; Nerodol; Neraniol;

3,7-Dimetil-2(cis),6-octadien-1-ol

 

02.059

08

124-76-5

Izoborneol

2158

2020

204-712-4

02.059

Izocamfol; Borneol(izo); (iz)-Camfol; Alcool izobornilic; (exo)-2-Camfanol; (exo)- 2-Bornanol; Bornan-2-ol;

1,7,7-Trimetilbiciclo[2.2.1] heptan-2-ol

 

02.060

07

536-59-4

p-Menta-1,8-dien-7-ol

2664

2024

208-639-9

02.060

Perilalcool; Alcool perililic; 1-Hidroximetil-4-izopropenil-1-ciclohexen; Alcool dihidrocuminic;

 
 

02.061

08

619-01-2

Dihidrocarveol

2379

2025

210-575-1

02.061

8-p-Menten-2-ol; 6-Metil-3-izopropenilciclohexanol;

p-Ment-8-en-2-ol

 

02.062

08

99-48-9

Carveol

2247

2027

202-757-4

02.062

p-Menta-6,8-dienă-2-ol; 1-Metil-4-izopropenil-6-ciclohexen-2-ol ;

p-Menta-1,8-dienă-2-ol

 

02.063

08

2216-52-6

d-Neomentol

2666

2028

218-691-4

02.063

2-Propil-izo-5-metilciclohexanol; 2-Izopropil-5-metilciclohexanol;

2-Izopropil-5-metilciclohexanol [1S-(1alfa-2alfa-5beta)]-

 

02.064

21

98-85-1

1-Feniletan-1-ol

2685

2030

202-707-1

02.064

Alcool alfa-metilbenzilic; Metil fenil carbinol; Metilfenilcarbinol; Alcool stiralilic; 1-Fenil-1-hidroxietan;

 
 

02.065

21

7779-78-4

1-Fenil-4-metilpentan-2-ol

2208

2031

231-939-6

02.065

Benzilizobutilcarbinol; Alcool alfa-izobutilfenetilic; 2-Metilpropilbenzilcarbinol; 1-Fenil-4-metil-2-pentanol;

 
 

02.066

21

17488-65-2

4-Fenilbut-3-en-2-ol

2880

2032

241-501-6

02.066

Metilstirilcarbinol; Alcool alfa-metilcinamilic;

 
 

02.067

05

89-79-2

Izopulegol

2962

2033

201-940-6

02.067

1-Metil-4-izopropenilciclohexan-3-ol; p-Ment-8(9)-en-3-ol ;

p-Ment-8-en-3-ol

 

02.068

03

107-18-6

Prop-2-en-1-ol

 

2136

203-470-7

02.068

Alcool alilic; 2-Propen-1-ol; 1-Propenol-3; Vinilcarbinol;

 
 

02.070

08

108-93-0

Ciclohexanol

 

2138

203-630-6

02.070

Hexalină; Hexahidrofenol; Hidroxiciclohexan;

 
 

02.071

08

499-69-4

p-Mentan-2-ol

3562

2228

207-885-4

02.071

Hexahidrocarvacrol; 3-Izopropil-6-metilciclohexanol; Carvomentol; 1-Metil-4-izopropil-2-ciclohexanol;

 

5

02.072

06

562-74-3

4-Terpinenol

2248

2229

209-235-5

02.072

4-Carvomentenol; 1 Metil-4-izopropilciclohex-1-en-4-ol; 1-p-Menten-4-ol; Origanol; 1-Metil-4-izopropil;

p-Ment-1-en-4-ol

 

02.073

22

1123-85-9

2-Fenilpropan-1-ol

2732

2257

214-379-7

02.073

Alcool hidratropic; Alcool hidratropilic; Alcool fenilpropilic;

 
 

02.074

04

6126-50-7

Hex-4-en-1-ol

3430

2295

 

02.074

 
 
 

02.075

08

18675-34-8

Neodihidrocarveol

 

2296

 

02.075

 

p-Ment-8-en-2-ol

 

02.076

02

137-32-6

2-Metilbutan-1-ol

 

2346

205-289-9

02.076

 
 
 

02.077

05

584-02-1

Pentan-3-ol

 

2349

209-526-7

02.077

Dietilcarbinol

 
 

02.078

01

64-17-5

Etanol

2419

11891

200-578-6

02.078

Metilcarbinol; Punctilious (USI); Alcool absolut; Alcool anhidric; Alcool dehidratat; Hidrat de etil; Hidroxid de etil;

 

1

02.079

05

67-63-0

Izopropanol

2929

 

200-661-7

02.079

Alcool izopropilic; Propan-2-ol; Izopropanol; Dimetilcarbinol; Alcool izopropilic; Propanol(izo); Petrohol; Alcool propilic secundar;

 

1

02.080

21

536-50-5

1-(p-Tolil)etan-1-ol

3139

10197

208-637-8

02.080

Alcool p-alfa-dimetilbenzilic; p-Tolilmetilcarbinol; 1-p-Tolil-1-etanol; 4-Toluen; p-Tolilmetilcarbinol;

1-(4-Metilfenil)etan-1-ol

 

02.081

05

108-82-7

2,6-Dimetilheptan-4-ol

3140

11719

203-619-6

02.081

Di-izobutil carbinol; Di-izobutilcarbinol;

 
 

02.082

02

104-76-7

2-Etilhexan-1-ol

3151

11763

203-234-3

02.082

Alcool 2-etilhexilic

 
 

02.083

08

491-04-3

p-Ment-1-en-3-ol

3179

10248

207-725-3

02.083

Piperitol

 
 

02.085

08

546-79-2

Hidrat de sabinenă

3239

10309

208-911-7

02.085

Hidrat de sabinen; Tuyan-4-ol

1-Izopropil-4-metilbiciclo[3.1.0] hexan-4-ol

 

02.086

05

1653-30-1

Undecan-2-ol

3246

11826

216-722-6

02.086

Alcool undecilic secundar; Metilnonilcarbinol;

 
 

02.087

05

628-99-9

Nonan-2-ol

3315

11803

211-065-1

02.087

Metil-n-heptilcarbinol; n-Nonanol secundar; Metilheptil-carbinol;

 
 

02.088

05

6032-29-7

Pentan-2-ol

3316

11696

227-907-6

02.088

Alcool amilic secundar; alfa-Metil butanol; Metil-n-propilcarbinol; Metil-n-Propil carbinol; Propilmetilcarbinol;

 
 

02.089

05

623-37-0

Hexan-3-ol

3351

11775

210-790-0

02.089

Etilpropilcarbinol

 
 

02.090

03

31502-14-4

Non-trans-2-en-1-ol

3379

10292

250-662-1

02.090

 
 

5

02.091

07

515-00-4

Mirtenol

3439

10285

208-193-5

02.091

6,6-Dimetil-2-oxometilbiciclo[1,3,3]-hept-2-en; 10-Hidroxi-2-pinen; 2-Pinen-10-ol;

2-Hidroximetil-6,6-dimetilbiciclo [3.1.1]hept-2-enă

 

02.092

08

57069-86-0

Dehidrodihidroionol

3446

10195

 

02.092

alfa-2,6,6-Tetrametil-1,3-ciclohexadien-1-propanol

4-(2,6,6-Trimetil-1,3-ciclohexadienil)butan-2-ol

 

02.093

04

35854-86-5

Non-6-en-1-ol

3465

10294

252-764-1

02.093

cis-6-Nonenol

 

5

02.094

04

20125-84-2

Oct-3-en-1-ol

3467

10296

243-533-6

02.094

cis-3-Octenol

 

5

02.095

06

18368-91-7

2-Etilfenchol

3491

10208

242-243-7

02.095

2-Etil-1,3,3-trimetil-2-norbornanol

2-Etil-1,3,3-trimetilbiciclo[2.2.1] heptan-2-ol

 

02.096

06

586-82-3

1-Terpinenol

3563

10252

209-585-9

02.096

4-Izopropil-1-metil-3-ciclohexen-1-ol; 1-Metil-4-izopropil-3-ciclohexen-1-ol;

p-Ment-3-en-1-ol

 

02.097

06

138-87-4

beta-Terpineol

3564

10254

205-342-6

02.097

1-Metil-4-izopropenilciclohexan-1-ol; 4-Izopropenil-1-metil-1-ciclohexanol;

p-Ment-8(10)-en-1-ol

 

02.098

05

589-98-0

Octan-3-ol

3581

11715

209-667-4

02.098

Etil n-amil carbinol; Amiletilcarbinol; d-n-Octanol; Amil etil carbinol

 
 

02.099

05

616-25-1

Pent-1-en-3-ol

3584

11717

210-472-1

02.099

B-Pentenol; Viniletilcarbinol; Etil vinil carbinol;

 
 

02.100

08

5947-36-4

Pinocarveol

3587

10303

227-705-8

02.100

2(10)-Pinen-3-ol; 6,6-Dimetil-3-hidroxi-2-metilenbiciclo[3.1.1] heptan; 2(10)-Pinenol-3;

3-Hidroxi-6,6-dimetil-2-metilen-biciclo[3.1.1]heptan

 

02.101

08

473-67-6

Pin-2-en-4-ol

3594

10304

207-470-8

02.101

Verbenol; 4-Hidroxi-2,6,6-trimetilbiciclo[3.1.1]hept-2-en; d-Verbenol; 2-Pinenol-4;

4,6,6-Trimetilbiciclo[3.1.1] hept-3-en-2-onă

 

02.102

05

76649-14-4

Oct-3-en-2-ol

3602

 

278-508-9

02.102

trans-3-Octen-2-ol

 
 

02.103

05

1565-81-7

Decan-3-ol

3605

10194

 

02.103

Heptil etil carbinol; Etil heptil carbinol;

 
 

02.104

05

4798-44-1

Hex-1-en-3-ol

3608

10220

225-355-0

02.104

1-Vinil butan-1-ol; Vinilpropilcarbinol; Propilvinilcarbinol;

 
 

02.105

08

25312-34-9

4-(2,6,6-Trimetil-2-ciclohexenil)but-3-en-2-ol

3624

 

246-815-7

02.105

alfa-Ionol

 
 

02.106

08

22029-76-1

4-(2,6,6-Trimetil-1-ciclohexenil)but-3-en-2-ol

3625

 

244-735-7

02.106

beta-Ionol

 
 

02.107

08

3293-47-8

Dihidro beta-ionol

3627

 

221-957-2

02.107

beta-Dihidroionol

4-(2,6,6-Trimetilciclohex-1-enil)-butan-2-ol

 

02.108

06

103-05-9

2-Metil-4-fenilbutan-2-ol

3629

10281

203-074-4

02.108

Feniletildimetilcarbinol; 3-Fenil-1,1-dimetil-1-propanol; Dimetilfeniletilcarbinol;

 
 

02.109

03

556-82-1

3-Metilbut-2-en-1-ol

3647

11795

209-141-4

02.109

Prenol

 
 

02.110

04

36806-46-9

2,6-Dimetilhept-6-en-1-ol

3663

 

253-223-2

02.110

 
 
 

02.111

05

598-75-4

3-Metilbutan-2-ol

3703

 

209-950-2

02.111

Metilizopropilcarbinol; Izopropilmetilcarbinol;

 
 

02.112

03

41453-56-9

Non-cis-2-en-1-ol

3720

10292

255-376-0

02.112

z-2-Nonen-1-ol

 

5

02.113

04

64275-73-6

Oct-cis-5-en-1-ol

3722

 

264-764-9

02.113

z-5-Octen-1-ol

 
 

02.114

07

1901-38-8

2-(2,2,3-Trimetilciclopent-3-enil)etan-1-ol

3741

 

217-600-5

02.114

Alcool alfa-canfolenic; 2-(2,3,3-Trimetilciclopent-3-en-1-il) etanol;

 
 

02.115

02

589-35-5

3-Metilpentan-1-ol

3762

10275

209-644-9

02.115

2-Etil-4-butanol

 
 

02.118

06

472-97-9

Alcool beta-cariofilinic

 

10188

207-458-2

02.118

Cariolan-1-ol

4,4,8-Trimetiltriciclo[6.3.1.0(2.5)] dodecan-1-ol

 

02.119

07

28231-03-0

Cedrenol

 

10189

248-917-7

02.119

 

2,6,6-Trimetiltriciclo[5.3.1.0(1.5)] undec-8-en-8-il metanol

 

02.120

06

77-53-2

Cedrol

 

10190

201-035-6

02.120

Alcooluri de ulei de lemn de cedru; Octahidro-3,6,8,8-tetrametil-1H-3a,7-metanoazulen-6-ol; 8-betaH-Cedran-8-ol;

2,6,6,8-Tetrametiltriciclo[5.3.1.0(1,5)]undecan-8-ol

 

02.121

05

78-92-2

Butan-2-ol

 

11735

201-158-5

02.121

2-Hidroxibutan; Hidrat de butilen; Etil-metil-carbinol; Alcool butilic secundar;

 

1 ►M3  , 4 ◄

02.122

07

3269-90-7

p-Menta-1,8(10)-dien-9-ol

 

10239

221-889-3

02.122

p-Menta-1,8-dienă-10-ol

 
 

02.123

06

115-18-4

2-Metilbut-3-en-2-ol

 

11794

204-068-4

02.123

 
 
 

02.124

05

1569-60-4

6-Metilhept-5-en-2-ol

 

10264

216-377-1

02.124

 
 
 

02.125

04

112-43-6

Undec-10-en-1-ol

 

10319

203-971-0

02.125

Undecen-1-ol; Alcool C-11; Alcool undecilenic;

 
 

02.126

01

112-72-1

Tetradecan-1-ol

 

10314

204-000-3

02.126

Alcool miristic; Alcool miristilic; Alcool C-14;

 
 

02.128

23

105-13-5

Alcool p-anisilic

2099

66

203-273-6

02.128

Alcool anisic; Alcool de anis ;

Alcool 4-metoxibenzilic

 

02.129

06

515-69-5

Bisabola-1,12-dien-8-ol

 

10178

208-205-9

02.129

alfa-Bisabolol

6-Metil-2-(4-metilciclohex-3-enil)hept-5-en-2-ol

 

02.130

03

6117-91-5

But-2-en-1-ol

 

11737

228-086-7

02.130

 
 
 

02.131

05

598-32-3

But-3-en-2-ol

 
 

209-929-8

02.131

 
 
 

02.132

09

107-88-0

Butan-1,3-diol

 
 

203-529-7

02.132

1,3-Butilenglicol

 
 

02.133

10

513-85-9

Butan-2,3-diol

 

10181

208-173-6

02.133

2,3-Butilenglicol; Dimetil elitenglicol;

 
 

02.134

07

4442-79-9

2-Ciclohexiletan-1-ol

 
 

224-672-1

02.134

 
 
 

02.135

08

96-41-3

Ciclopentanol

 

10193

202-504-8

02.135

Alcool ciclopentilic

 
 

02.136

05

51100-54-0

Dec-1-en-3-ol

3824

 

256-967-6

02.136

 
 
 

02.137

03

22104-80-9

Dec-2-en-1-ol

 

11750

244-784-4

02.137

 
 
 

02.138

04

13019-22-2

Dec-9-en-1-ol

 
 

235-878-6

02.138

omega-Decenol; Alcool decilenic;

 
 

02.139

03

18409-21-7

Deca-2,4-dien-1-ol

3911

11748

242-291-9

02.139

 
 

5

02.140

06

2270-57-7

1,2-Dihidrolinalol

 
 
 

02.140

 

3,7-Dimetiloct-6-en-3-ol

 

02.141

07

128-50-7

2-(6,6-Dimetilbiciclo[3.1.1]hept-2-en-2-il)etan-1-ol

3938

 

204-890-3

02.141

Nopol; 6,6-Dimetil-2-norpinen-2-etanol; 2-Hidroxietil-6,6-dimetilbiciclo[3.1.1]hept-2-enă;

 
 

02.142

05

464-07-3

3,3-Dimetilbutan-2-ol

 
 

207-347-9

02.142

Alcool pinacolilic; 3,3-Dimetil-2-butanol; terț-Butilmetilcarbinol;

 
 

▼M3 —————

▼M2

02.144

06

18479-58-8

2,6-Dimetiloct-7-en-2-ol

 
 

242-362-4

02.144

Dihidromircenol; Dihidromircenat; Mircetol; Dimircetal;

 
 

02.145

05

29414-56-0

2,6-Dimetilocta-1,5,7-trien-3-ol

 
 

249-613-7

02.145

Notrienol

 
 

02.146

06

29957-43-5

3,7-daimetilocta-1,5,7-trien-3-ol

3830

10202

249-975-6

02.146

 
 

5

02.147

06

151-19-9

3,6-Dimetiloctan-3-ol

 
 

205-787-6

02.147

 
 
 

02.148

05

10203-28-8

Dodecan-2-ol

 

11760

233-500-4

02.148

 
 
 

02.149

06

639-99-6

Elemol

 

10205

211-360-5

02.149

 

2-(4-Metil-3-izopropilen-4-vinilciclohexil)propan-2-ol

 

02.150

06

1113-21-9

Geranil linalol

 
 

214-201-8

02.150

 

3,7,11,15-Tetrametilhexadeca-1,6,10,14-tetraen-3-ol

 

02.151

03

33467-76-4

Hept-2-en-1-ol

 

11773

251-534-8

02.151

 
 

5

02.152

04

10606-47-0

Hept-3-en-1-ol

 

10219

 

02.152

 
 
 

02.153

03

33467-79-7

Hepta-2,4-dien-1-ol

 
 

251-535-3

02.153

 
 
 

02.154

01

1454-85-9

Heptadecan-1-ol

 
 
 

02.154

 
 
 

02.155

05

4938-52-7

1-Hepten-3-ol

 

10218

225-579-9

02.155

 
 
 

02.156

03

928-94-9

Hex-cis-2-en-1-ol

3924

69

213-190-7

02.156

2-Hexenol

 

5

02.157

03

2305-21-7

Hex-trans-2-en-1-ol

2562

69

213-191-2

02.157

2-Hexenol

 
 

▼M3 —————

▼M2

02.159

04

544-12-7

Hex-3-en-1-ol

2563

750

213-193-3

02.159

Alcool de petale; beta-gamma-Hexenol; cis-3-Hexenol;

 

5

02.160

04

928-91-6

Hex-cis-4-en-1-ol

 
 

213-187-0

02.160

 
 
 

▼M3 —————

▼M2

02.162

03

111-28-4

Hexa-2,4-dien-1-ol

3922

 

203-853-9

02.162

Alcool sorbic; 1-Hidroxi-2,4-hexadien; Alcool sorbilic;

 
 

02.163

05

626-93-7

Hexan-2-ol

 

11774

210-971-4

02.163

 
 
 

02.164

23

530-56-3

Alcool 4-hidroxi-3,5-dimetoxibenzilic

 
 

208-485-2

02.164

Alcool siringic

 
 

02.165

23

623-05-2

Alcool 4-hidroxibenzilic

 
 

210-768-0

02.165

4-Hidroxibenzenmetanol

 
 

02.166

15

501-94-0

2-(4-Hidroxifenil)etan-1-ol

 

10226

207-930-8

02.166

Alcool 4-hidroxifenetilic; 4-Hidroxi-benzenetanol;

 
 

02.167

08

18675-35-9

Izodihidrocarveol

 
 
 

02.167

 

izo-p-Ment-8-en-2-ol

 

02.168

06

505-32-8

Izofitol

 

10233

208-008-8

02.168

 

3,7,11,15-Tetrametilhexadec-1-en-3-ol

 

▼M3 —————

▼M2

02.170

04

498-16-8

Lavandulol

 
 
 

02.170

2-Izopropenil-5-metil-4-hexen-1-ol

5-Metil-2-(1-metilenetil)hex-4-en-1-ol

 

02.171

06

498-81-7

p-Mentan-8-ol

 
 

207-871-8

02.171

Dihidro-alfa-terpineol; p-Mentan-8-ol; 1-Metil-4-Izopropil-1-metilciclohexan-8-ol;

 
 

02.173

22

5406-18-8

3-(4-Metoxifenil)propan-1-ol

 
 

226-463-0

02.173

 
 
 

02.174

03

4675-87-0

2-Metilbut-2-en-1-ol

 

10258

225-127-0

02.174

 
 
 

02.175

04

4516-90-9

2-Metilbut-3-en-1-ol

 

10259

 

02.175

 
 
 

02.176

04

763-32-6

3-Metilbut-3-en-1-ol

 

10260

212-110-8

02.176

 
 
 

02.177

05

617-29-8

2-Metilhexan-3-ol

 

10266

210-508-6

02.177

 
 
 

02.178

02

818-81-5

2-Metiloctan-1-ol

 
 

212-457-5

02.178

 
 
 

▼M3 —————

▼M2

02.180

02

626-89-1

4-Metilpentan-1-ol

 

10278

210-969-3

02.180

Izohexanol

 
 

02.181

06

590-36-3

2-Metilpentan-2-ol

 

10274

209-681-0

02.181

2-Metil-2-pentanol

 
 

02.182

05

565-60-6

3-Metilpentan-2-ol

 

10276

209-281-6

02.182

 
 
 

02.183

05

108-11-2

4-Metilpentan-2-ol

 

10279

203-551-7

02.183

Alcool metilamilic; Alcool hexilic secundar; Metilizobutil-carbinol

 
 

02.184

06

77-74-7

3-Metilpentan-3-ol

 

10277

201-053-4

02.184

 
 
 

02.185

06

543-39-5

Mircenol

 
 

208-843-8

02.185

 

7-Metil-3-metilenoct-1-en-7-ol

 

02.186

07

514-99-8

Mirtanol

 
 

208-191-4

02.186

 

2-Hidroximetil-6,6-dimetilbiciclo [3.1.1]heptan

 

02.187

05

21964-44-3

Non-1-en-3-ol

 

10291

244-686-1

02.187

n-Hexilvinilcarbinol

 
 

02.188

03

62488-56-6

Nona-2,4-dien-1-ol

3951

11802

263-571-7

02.188

 
 
 

02.189

04

76649-25-7

Nona-3,6-dien-1-ol

3885

10289

278-518-3

02.189

 
 

5

02.190

05

624-51-1

Nonan-3-ol

 

10290

210-850-6

02.190

Hexiletilcarbinol; 3-Nonanol; Etil n-hexilcarbinol;

 
 

02.191

06

5986-38-9

Ocimenol

 
 

227-806-7

02.191

 

2,6-Dimetilocta-5,7-dienă-2-ol

 

02.192

03

22104-78-5

Oct-2-en-1-ol

3887

11804

 

02.192

 
 

5

02.193

05

4798-61-2

Oct-2-en-4-ol

3888

 

225-357-1

02.193

2-Octen-4-ol

 

5

02.194

05

83861-74-9

Octa-1,5-dien-3-ol

 
 
 

02.194

 
 
 

02.195

04

70664-96-9

Octa-3,5-dien-1-ol

 
 
 

02.195

 
 
 

02.196

01

112-92-5

Octadecan-1-ol

 
 

204-017-6

02.196

Alcool stearic; Octadecanol; Alcool octadecilic; n-Octadecanol;

 
 

02.197

06

41199-19-3

1,2,3,4,4a,5,6,7-Octahidro-2,5,5-trimetilnaftalen-2-ol

 

10173

255-256-8

02.197

Ambrinol; 2,5,5-Trimetil-2-hidroxioctalină;

 
 

02.198

09

23433-05-8

octano-1,3-diol

 
 
 

02.198

1,3-Octanodiol

 
 

02.199

06

5986-55-0

Patchoulol

 
 

227-807-2

02.199

Alcool de paciuli

Octahidro-4,8a,9,9-tetrametil-1,6-metanonaftalină-1(2H)-ol

5

02.201

04

821-09-0

Pent-4-en-1-ol

 
 

212-473-2

02.201

4-Penten-1-ol

 
 

02.202

01

629-76-5

Pentadecan-1-ol

 
 

211-107-9

02.202

 
 
 

02.203

06

617-94-7

2-Fenilpropan-2-ol

 

11704

210-539-5

02.203

Dimetilfenilcarbinol; Fenil izopropanol; Fenildimetilcarbinol; Benzenmetanol;

 
 

02.204

03

150-86-7

Fitol

 

10302

205-776-6

02.204

 

3,7,11,15-Tetrametilhexadec-2-en-1-ol

 

02.205

23

495-76-1

Alcool piperonilic

 

10306

207-808-4

02.205

Helioalcool; 1,3-Benzodioxol-5-metanol;

Alcool 3,4-metilendioxibenzilic

 

02.206

06

515-03-7

Sclareol

 

10311

208-194-0

02.206

Labd-14-eno-8,13-diol

4,6,10,10-Tetrametil-5-(3,3-dimetilpent-4-enil)biciclo [4.4.0] decan-4-ol

 

02.207

08

21653-20-3

Alcool thujilic

 
 

244-504-0

02.207

 

1-Izopropil-4-metilbiciclo [3.1.0] hexan-3-ol

5

02.209

08

116-02-9

3,3,5-Trimetilciclohexan-1-ol

3962

 

204-122-7

02.209

Ciclonol; Homomentol

 
 

02.210

03

37617-03-1

Undec-2-en-1-ol

 
 

253-569-4

02.210

 
 
 

02.211

05

56722-23-7

Undeca-1,5-dien-3-ol

 
 
 

02.211

 
 
 

02.213

23

498-00-0

Alcool vanililic

3737

690

207-852-4

02.213

 

Alcool 4-hidroxi-3-metoxibenzilic

 

02.214

08

89-88-3

Vetiverol

 

10321

201-949-5

02.214

Vetivenol; Vetivol

2-Hidroximetil-6-metil-9-(1-metilen-etil) biciclo[5.3.0] decan și 2-hidroximetilizoprop-5-eniltriciclo [6.2.1.0(3.7)] undecan

 

02.215

06

552-02-3

Viridiflorol

 

10322

209-003-3

02.215

 

2,6,6,9-Tetrametiltriciclo [6.3.0.0 (5,7)]undecan-2-ol

 

02.216

07

77-42-9

12-beta-Santalen-14-ol

3006

74

201-027-2

02.216

beta-Santalol

 

►M3  4,  ◄ 5

02.217

07

115-71-9

12-alfa-Santalen-14-ol

3006

74

204-102-8

02.217

alfa-Santalol

 

►M3  4,  ◄ 5

02.218

08

1490-04-6

DL-Mentol

2665

63

216-074-4

02.218

 
 

5

02.219

06

13254-34-7

2,6-Dimetil-2-heptanol

 
 

236-244-1

02.219

 
 
 

▼M3 —————

▼M2

02.222

04

39161-19-8

3-Penten-1-ol

 

10298

 

02.222

 
 
 

02.224

30

87061-04-9

3-(1-Mentoxi)propan-1,2-diol

3784

 

289-296-2

02.224

 
 
 

▼M3 —————

▼M2

02.226

06

142-50-7

[S-(cis)]-3,7,11-Trimetil-1,6,10-dodecatrien-3-ol

 

67

205-540-2

02.226

 
 

5

▼M3 —————

▼M2

02.229

04

7540-51-4

(-)-3,7-Dimetil-6-octen-1-ol

2309

59

231-415-7

02.229

 
 

5

02.230

06

8000-41-7

Terpineol

 
 

232-268-1

02.230

Alcool terpenic

 

5

02.231

03

28069-72-9

trans-2, cis-6-Nonadien-1-ol

2780

589

248-816-8

02.231

 
 

5

02.232

06

40716-66-3

trans-3,7,11-Trimetildodeca-1,6,10-trien-3-ol

 
 

255-053-4

02.232

(E)-Nerolidol

 
 

02.234

04

10340-23-5

3-Nonen-1-ol

 

10293

 

02.234

 
 

5

02.237

06

19700-21-1

Geosmin

 

10216

243-239-8

02.237

Decahidronaftalină

2,6-Dimetilbiciclo[4.4.0] decan-1-ol

 

02.238

08

 

2-Cedren-15-ol

 
 
 

02.238

 

8-Metoxi-2,2,4-trimetiltriciclo [5,3,1(3,7).0(1,7)] undec-8(9)-enă

 

▼M3 —————

▼M2

02.242

09

111-76-2

2-Butoxietan-1-ol

 

10182

203-905-0

02.242

Etilenglicol-monobutil eter

 
 

▼M3

02.243

04

56805–23–3

(E)-3-(Z)-6-nonadien-1-ol

3884

 

278–518–3

 
 
 

6

▼M4

02.244

04

54393-36-1

4-octen-1-ol

 
 
 
 
 
 
 

▼M2

03.001

16

470-82-6

1,8-Cineol

2465

182

207-431-5

03.001

Eucaliptol; 1,8-Oxido-p-mentan; 1,3,3-Trimetil-2-oxabiciclo [2.2.2]octan ;

1,8-Epoxi-p-mentan

 

03.003

26

539-30-0

Eter etil benzilic

2144

521

208-714-6

03.003

Etil benzil eter

 
 

03.004

26

103-50-4

Dibenzil eter

2371

11856

203-118-2

03.004

Benzil eter; Oxid de benzil;

 
 

03.005

16

2679-87-0

2-Butil etil eter

3131

10911

220-234-9

03.005

Butil etil secundar, eter; Etil butil eter secundar;

 
 

03.006

26

3558-60-9

2-Metoxietilbenzen

3198

11812

222-619-7

03.006

Metil fenetil eter; Fenetil metil eter; Feniletilmetileter

 
 

03.007

16

470-67-7

1,4-Cineol

3658

11225

207-428-9

03.007

 

1,4-Epoxi-p-mentan

 

03.008

16

57709-95-2

2-Acetoxi-1,8-cineol

 
 
 

03.008

 

2-Acetoxi-1,8-epoxi-p-mentan

 

03.010

26

588-67-0

Benzil butil eter

2139

520

209-626-0

03.010

 
 
 

03.011

26

538-86-3

Eter metil benzilic

 

10910

208-705-7

03.011

 
 
 

03.012

26

54852-64-1

Benzil octil eter

 
 
 

03.012

 
 
 

03.015

16

40267-72-9

Etil geranil eter

 
 

254-867-7

03.015

Geranil etil eter

1-Etoxi-3,7-dimetilocta-2(trans),6-dienă

 

03.016

16

4747-07-3

Hexil metil eter

 
 

225-263-0

03.016

 
 
 

03.018

16

1634-04-4

2-Metoxi-2-metilpropan

 
 

216-653-1

03.018

Metil terț-butil eter;

 
 

03.019

16

22094-00-4

Etil prenil eter

3777

 
 

03.019

Etil 3-metilbut-2-enil eter

1-Etoxi-3-metilbut-2-enă

 

03.020

16

14576-08-0

Metil alfa-terpinil eter

 
 

238-620-0

03.020

4-(1-Metoxi-1-metiletil)-1-metilciclohexen;

Eter metilic de p-ment-1-en-8-il

 

▼M4

03.021

16

142-96-1

Dibutileter

 
 

205-575-3

 
 
 
 

▼M2

04.002

25

94-86-0

6-Etoxiprop-3-enilfenol

2922

170

202-370-0

04.002

1-Etoxi-2-hidroxi-4-propenilbenzen; 5-Propenilguetol; 3-Propenil-6-etoxifenol; Hidroximetil anetol;

 
 

04.003

18

97-53-0

Eugenol

2467

171

202-589-1

04.003

4-Alilguaiacol; 2-Metoxi-4-prop-2-enilfenol; 1-Hidroxi-2-metoxi-4-alilbenzen; 1-Hidroxi-2-metoxi-4-propenilbenzen;

4-Alil-2-metoxifenol

 

04.004

17

97-54-1

Izoeugenol

2468

172

202-590-7

04.004

4-Propenilguaiacol; 2-Metoxi-4-propenilfenol; 1-Hidroxi-2-metoxi-4-propen-1-ilbenzen;

2-Metoxi-4-(prop-1-enil)fenol

 

04.005

25

90-05-1

2-Metoxifenol

2532

173

201-964-7

04.005

Guaiacol; o-Metilcatecol; 1-Hidroxi-2-metoxibenzen; o-Metoxifenol; 1-Oxi-2-metoxibenzen;

 
 

04.006

25

89-83-8

Timol

3066

174

201-944-8

04.006

1-Metil-3-hidroxi-4-izopropilbenzen; 3-Hidroxi-p-cimen; alfa-Cimofenol;

2-Izopropil-5-metilfenol

 

04.007

25

93-51-6

2-Metoxi-4-metilenol

2671

175

202-252-9

04.007

4-Metilguaiacol; 1-Hidroxi-2-metoxi-4-metilbenzen; 3-Metoxi-4-hidroxitoluen; Creozol

 
 

04.008

25

2785-89-9

4-Etilguaiacol

2436

176

220-500-4

04.008

1-Hidroxi-2-metoxi-4-etilbenzen; 2-Metoxi-2-etilfenol; Homocreosol

4-Etil-2-metoxifenol

 

04.009

25

7786-61-0

2-Metoxi-4-vinilfenol

2675

177

232-101-2

04.009

Vinil guaiacol; 4-Hidroxi-3-metoxistiren; p-Vinilcatecol-O-metil eter; p-Vinilguaiacol;

 
 

04.010

30

4180-23-8

1-Metoxi-4-(prop-trans-1-enil)benzen

2086

183

224-052-0

04.010

trans-Anetol; Izoestragol; 1-Metoxi-4-propenilbenzen; 1-Propen, 1-(4-Metoxifenil; 4-Metoxi-1-propenilbenzen; Camfor de anason

 

5

04.013

26

93-16-3

1,2-Dimetoxi-4-(prop-1-enil)benzen

2476

186

202-224-6

04.013

Metil izoeugenol; 1,2-Dimetoxi-4-propenilbenzen; 4-Propenilveratrol; 1,2-Dimetoxi-4-propen;

 
 

04.014

26

578-58-5

1-Metoxi-2-metilbenzen

2680

187

209-426-3

04.014

o-Metilanizol; o-Cresil metil eter; 2-Metoxitoluen; o-Metoxitoluen; Metil o-tolil eter;

 
 

04.015

26

104-93-8

4-Metoxi-1-metilbenzen

2681

188

203-253-7

04.015

p-Metilanizol; o-Metil-p-cresol; 4-Metoxitoluen; Metil p-tolil eter; p-Cresil metil eter; p-Metoxitoluen;

 
 

04.016

26

151-10-0

1,3-Dimetoxibenzen

2385

189

205-783-4

04.016

m-Dimetoxibenzen; Resorcinol-dimetil eter; Dimetilresorcinol;

 
 

04.017

30

7784-67-0

1-Etoxi-2-metoxi-4-(prop-1-enil)benzen

2472

190

232-072-6

04.017

Etil izoeugenil eter; 1-Etoxi-2-metoxi-4-benzen; 2-Etoxi-5-propenilanizol; Etil izoeugenol;

 
 

04.018

26

120-11-6

Eter benzil izoeugenil

3698

522

204-370-6

04.018

Benzil izoeugenol; Izoeugenil benzil eter; Benzil 2-metoxi-4-propenilfenil eter; 1-Benzilxi-2-metoxi-4-propenilbenzen;

Benzil 2-metoxi-4-prop-1-enilfenil eter

 

04.019

25

95-87-4

2,5-Dimetilfenol

3595

537

202-461-5

04.019

1-Hidroxi-2,5-dimetilbenzen;

 
 

04.020

25

108-68-9

3,5-Dimetilfenol

 

538

203-606-5

04.020

 
 
 

04.021

25

620-17-7

3-Etilfenol

 

549

210-627-3

04.021

 
 
 

04.022

25

123-07-9

4-Etilfenol

3156

550

204-598-6

04.022

4-Hidroxietilbenzen

 
 

04.026

25

108-39-4

3-Metilfenol

3530

617

203-577-9

04.026

m-Cresol; 1-Hidroxi-3-metilbenzen; 1-Metil-3-hidroxibenzen; m-Metilfenol;

 
 

04.027

25

95-48-7

2-Metilfenol

3480

618

202-423-8

04.027

o-Cresol; 1-Hidroxi-2-metilbenzen; 2-Hidroxi-1-metilbenzen; Acid o-cresilic; o-Hidroxitoluen; o-Metilfenol;

 
 

04.028

25

106-44-5

4-Metilfenol

2337

619

203-398-6

04.028

p-Cresol; 4-Hidroxitoluen; 1-Metil-4-hidroxibenzen; 1-Hidroxi-4-metilbenzen; 4-Cresol; Acid p-cresilic;

 
 

04.029

25

120-80-9

Benzen-1,2-diol

 

680

204-427-5

04.029

Catecol

 
 

04.031

25

499-75-2

Carvacrol

2245

2055

207-889-6

04.031

2-p-Cimenol; 2-Hidroxi-p-cimenol; 2-Ciclohexen-1-onă, 6-metil-3-(1-metiletil)-; 2-Hidroxi-p-cimen; 2-Metil-5-izopropilfenol;

5-Izopropil-2-metilfenol

 

04.032

26

100-66-3

Anizol

2097

2056

202-876-1

04.032

Metil fenil eter; Fenil metil eter

Metoxibenzen

 

04.033

26

93-18-5

beta-Naftil etil eter

2768

2058

202-226-7

04.033

2-Etoxinaftalină; Etil 2-naftil eter; Etil beta-naftil eter; Nerolin; Nerolin II

 
 

04.034

26

150-78-7

1,4-Dimetoxibenzen

2386

2059

205-771-9

04.034

p-Dimetoxibenzen; Hidrochinonă dimetil eter; Dimetil hidrochinonă; 4-Metoxifenil metil eter;

 
 

04.035

26

101-84-8

Difenil eter

3667

2201

202-981-2

04.035

Oxid de difenil; Fenil eter;

 
 

04.036

25

91-10-1

2,6-dimetoxifenol

3137

2233

202-041-1

04.036

2-Hidroxi-1,3-dimetoxibenzen; Pirogalol dimetil eter; Siringol;

 
 

04.037

25

622-62-8

4-Etoxifenol

3695

2258

210-748-1

04.037

Hidrochinonă monoetil eter; 1-Etoxi-4-hidroxibenzen; p-Etoxifenol;

 
 

04.038

26

4732-13-2

Carvacril etil eter

2246

11840

225-238-4

04.038

2-Etoxi-p-cimen; Etil carvacril eter ;

2-Etoxi-4-izopropil-1-metilbenzen

 

04.039

26

104-45-0

1-Metoxi-4-propilbenzen

2930

11835

203-203-4

04.039

p-Propilanizol; Dihidroanetol; p-n-Propilanizol; 4-Propilmetoxibenzen;

 
 

04.040

30

6380-23-0

1,2-Dimetoxi-4-vinilbenzen

3138

11228

228-962-9

04.040

3,4-Dimetoxistiren

 
 

04.041

25

108-95-2

Fenol

3223

11811

203-632-7

04.041

Acid carbolic; Hidroxibenzen; Benzenl; Hidroxid de fenil;

 
 

04.042

25

576-26-1

2,6-Dimetilfenol

3249

11261

209-400-1

04.042

2,6-Xilenol; 2-Hidroxi-1,3-dimetilbenzen;

 
 

04.043

26

1076-56-8

1-Izopropil-2-metoxi-4-metilbenzen

3436

11245

214-063-9

04.043

Timol metil eter; 3-Metoxi-p-cimen; 3-Metoxi-para-cimen;

 
 

04.044

25

88-69-7

2-Izopropilfenol

3461

11234

201-852-8

04.044

Fenol, 2-(1-metiletil)-, 1-hidroxi-1-izopropilbenzen; o-Cumenol; o-Izopropilfenol;

 
 

04.045

25

20920-83-6

2-(Etoximetil)fenol

3485

11905

 

04.045

 
 
 

04.046

25

644-35-9

2-Propilfenol

3522

11908

211-415-3

04.046

1-(2-Hidroxifenil)propan

 
 

04.047

25

108-46-3

Benzen-1,3-diol

3589

11250

203-585-2

04.047

Resorcinol; 1,3-Dihidroxibenzen; m-Dihidroxibenzen;

 
 

04.048

25

95-65-8

3,4-Dimetilfenol

3596

11262

202-439-5

04.048

3,4-Xilenol; 1-Hidroxi-3,4-dimetilbenzen

 
 

04.049

25

2785-87-7

2-Metoxi-4-propilfenol

3598

 

220-499-0

04.049

4-Propil-orto-metoxifenol; 4-Propilguaiacol; 5-Propil-orto-hidroxianizol; Dihidroeugenol;

 
 

04.050

25

645-56-7

4-Propilfenol

3649

 

211-446-2

04.050

 
 
 

04.051

18

6627-88-9

4-Alil-2,6-dimetoxifenol

3655

11214

229-600-2

04.051

Fenol, 2,6-dimetoxi-4-(2-propenil)-; 4-Alilsiringol; 4-Metoxieugenol;

 
 

04.052

25

14059-92-8

4-Etil-2,6-dimetoxifenol

3671

11231

 

04.052

4-Etilsiringol

 
 

04.053

25

6638-05-7

4-Metil-2,6-dimetoxifenol

3704

 

229-641-6

04.053

4-Metilsiringol; 2,6-Dimetoxi-p-cresol;

 
 

04.054

26

2173-57-1

Izobutil beta-naftil eter

3719

11886

218-529-2

04.054

2-Izobutoxinaftalină; Fragarol ;

2-Metilpropil beta-naftil eter

 

04.055

17

20675-95-0

2,6-Dimetoxi-4-prop-1-enilfenol

3728

 
 

04.055

4-Propenilsiringol; 6-Metoxiizoeugenol;

 
 

04.056

25

6766-82-1

2,6-Dimetoxi-4-propilfenol

3729

 
 

04.056

4-Propilsiringol

 
 

04.057

25

2628-17-3

4-Vinilfenol

3739

11257

220-103-6

04.057

4-Etenilfenol; 4-Hidroxiestilren;

 
 

04.058

18

501-92-8

4-Alilfenol

 

11218

207-929-2

04.058

p-Alilfenol

 
 

04.059

26

6379-73-3

Carvacril metil eter

 

11224

228-959-2

04.059

5-Izopropil-2-metilmetoxi-benzen

4-Izopropil-2-metoxi-1-metilbenzen

 

04.060

26

494-99-5

1,2-Dimetoxi-4-metilbenzen

 
 

207-796-0

04.060

Homoveratrol; 3,4-Dimetoxitoluen

 
 

04.061

25

28343-22-8

2,6-Dimetoxi-4-vinilfenol

 

11229

 

04.061

 
 
 

04.062

26

91-16-7

1,2-dimetoxibenzen

3799

10320

202-045-3

04.062

Veratrol; o-Dimetoxibenzen

 
 

04.063

26

6738-23-4

1,3-Dimetil-4-metoxibenzen

3828

 

229-794-9

04.063

2,4-Dimetil-1-metoxibenzen

 
 

04.064

25

98-54-4

4-(1,1-Dimetiletil)fenol

3918

 

202-679-0

04.064

4-terț-Butilfenol; 1-Hidroxi-4-terț-butilbenzen; Ucar butilfenol;

 
 

04.065

25

526-75-0

2,3-Dimetilfenol

 

11258

208-395-3

04.065

2,3-Xilenol; 1-Hidroxi-2,3-dimetilbenzen;

 
 

04.066

25

105-67-9

2,4-Dimetilfenol

 

11259

203-321-6

04.066

2,4-Xilenol; 1-Hidroxi-2,4-dimetilbenzen; 4,6-Dimetilfenol;

 
 

04.067

26

17600-72-5

1-Etoxi-2-metoxibenzen

 
 

241-571-8

04.067

Etilguaiacol

 
 

04.068

26

5076-72-2

1-Etoxi-4-metoxibenzen

 
 

225-786-4

04.068

Anisil etil eter

 
 

04.069

26

1515-95-3

1-etil-4-metoxibenzen

 
 
 

04.069

4-Etilanizol

 
 

04.070

25

90-00-6

2-Etilfenol

 

11232

201-958-4

04.070

Florol; 1-Etil-2-hidroxibenzen;

 
 

04.071

17

115422-59-8

Butil izoeugenil eter

 

11857

 

04.071

 

1-Butoxi-2-metoxi-4-(prop-1-enil)benzen

 

04.072

25

618-45-1

3-Izopropilfenol

 
 

210-551-0

04.072

 
 
 

04.073

25

99-89-8

4-Izopropilfenol

 
 

202-798-8

04.073

 
 
 

04.074

26

93-04-9

2-Metoxinaftalenă

 
 

202-213-6

04.074

Yara-yara; beta-Naftil metil eter;

 
 

04.075

26

2216-69-5

1-Metoxinaftalenă

 
 

218-696-1

04.075

 
 
 

04.076

25

150-19-6

3-Metoxifenol

 
 

205-754-6

04.076

m-Hidroxianizol

 
 

04.077

25

150-76-5

4-Metoxifenol

 

11241

205-769-8

04.077

p-Hidroxianizol; Hidrochinonă monoetil eter;

 
 

04.078

25

88-60-8

5-Metil-2-(terț-butil)fenol

 
 

201-842-3

04.078

6-terț-Butil-m-cresol

5-Metil-2-(1,1-dimetiletil)fenol

 

04.079

26

1515-81-7

metil-4-metoxibenzil eter

 
 

216-161-7

04.079

 
 
 

04.080

25

533-31-3

3,4-Metilenodioxifenol

 
 

208-561-5

04.080

 
 
 

04.081

25

1195-09-1

5-Metilguaiacol

 

11243

214-791-7

04.081

1-Hidroxi-2-metoxi-5-metilbenzen

5-Metil-2-metoxifenol

 

04.083

25

123-31-9

Chinol

 

11249

204-617-8

04.083

Hidrochinonă; 1,4-Benzendiol; para-Hidroxifenol;

1,4-Dihidroxibenzen

 

04.084

26

634-36-6

1,2,3-Trimetoxibenzen

 
 

211-207-2

04.084

 
 
 

04.085

25

2416-94-6

2,3,6-Trimetilfenol

3963

 

219-330-3

04.085

3-Hidropseudocumen

 
 

04.088

30

104-46-1

1-Metoxi-4-(1-propenil)benzen

2086

183

203-205-5

04.088

Anetol; p-Propilanizol; Izoestragol; p-Propilfenil metil eter; Propenilanizol;

 

5

04.091

25

57726-26-8

Etil-4-hidroxibenzil eter

 
 

260-918-4

04.091

 
 
 

04.092

25

5355-17-9

4-Hidroxibenzil metil eter

 
 

226-334-9

04.092

 
 
 

04.093

23

82654-98-6

Butil vanilil eter

3796

 
 

04.093

4-(Butoximetil)-2-metoxifenol

Butil 4-hidroxi-3-metoxibenzil eter

 

04.094

25

13184-86-6

Etil 4-hidroxi-3-metoxibenzil eter

3815

 

236-136-4

04.094

 

Etil 4-hidroxi-3-metoxibenzil eter

 

▼M3

04.095

25

527–60–6

2,4,6-trimetilfenol

 
 

208–419–2

 
 
 

6

04.096

18

579–60–2

2-metoxi-6-(2-propenil)fenol

 
 

209–444–1

 
 
 

6

▼M2

05.001

01

75-07-0

Acetaldehidă

2003

89

200-836-8

05.001

Etanal; Aldehidă acetică;

 
 

05.002

01

123-38-6

Propanal

2923

90

204-623-0

05.002

Propionaldehidă; Propilaldehidă; Metilacetaldehidă; Propan-1-al; Aldehidă C-3;

 
 

05.003

01

123-72-8

Butanal

2219

91

204-646-6

05.003

n-Butiraldehidă; Butilaldehidă; Aldehidă butirică; n-Butanal; Butan-1-al; n-Butilaldehidă;

 
 

05.004

02

78-84-2

2-Metilpropanal

2220

92

201-149-6

05.004

Izobutanal; Izobutiraldehidă; Butiraldehidă(izo); Butil izoaldehidă; Aldehidă izobutirică;

 
 

05.005

01

110-62-3

Pentanal

3098

93

203-784-4

05.005

Valeraldehidă; Aldehidă n-valerică; Amilaldehidă; Aldehidă valerică; Valeral; Pentan-1-al; Aldehidă, C-5;

 
 

05.006

02

590-86-3

3-Metilbutanal

2692

94

209-691-5

05.006

Izovaleraldehidă; 3-Metilbutilaldehidă; Izoamilaldehidă; Amil izoaldehidă; Aldehidă izovalerică; Izovaleral;

 
 

05.007

02

97-96-1

2-Etilbutanal

2426

95

202-623-5

05.007

2-Etilbutiraldehidă; Dietilacetaldehidă;

 
 

05.008

01

66-25-1

Hexanal

2557

96

200-624-5

05.008

Aldehidă C-6; Hexaldehidă; Aldehidă hexoică; Aldehidă caproică; Caproaldehidă; n-Hexaldehidă;

 
 

05.009

01

124-13-0

Octanal

2797

97

204-683-8

05.009

Aldehidă C-8; Octilaldehidă; Aldehidă caprilică; Caprilaldehidă; Octilaldehidă; n-Octilaldehidă;

 
 

05.010

01

112-31-2

Decanal

2362

98

203-957-4

05.010

Aldehidă C-10; Decilaldehidă; Capraldehidă; Aldehidă caprică; n-Decilaldehidă;

 
 

05.011

01

112-54-9

Dodecanal

2615

99

203-983-6

05.011

Aldehidă C-12; Aldehidă laurică; Aldehidă laurilică; Aldehidă n-dodecilică; Aldehidă duodecilică; Lauraldehidă; Dodecan-1-al;

 
 

05.012

09

107-75-5

3,7-Dimetil-7-hidroxioctanal

2583

100

203-518-7

05.012

Hidroxicitronelal; 7-Hidroxi-3,7-dimetiloctan-1-al; Laurină; Hidrat de citronelal;

 
 

05.013

23

100-52-7

Benzaldehidă

2127

101

202-860-4

05.013

Benzen metilal; Benzen carbonal; Aldehidă benzoică; Benzen carboxaldehidă;

 
 

05.014

22

104-55-2

Cinamaldehidă

2286

102

203-213-9

05.014

Aldehidă cinamică; Fenilacroleină; Cinamal; 3-Fenilpropenal; 3-Fenil-2-propen-1-al; beta-Fenilacroleină;

3-Fenilprop-2-enal

 

05.015

23

123-11-5

4-Metoxibenzaldehidă

2670

103

204-602-6

05.015

p-Anisaldehidă; Aubepină; Aldehidă anisică; Aubepină lichidă;

 
 

05.016

23

120-57-0

Piperonal

2911

104

204-409-7

05.016

Heliotropină; Aldehidă piperonilică; Aldehidă de dioximetilen protocatecuic

3,4-Metilendioxibenzaldehidă

 

05.017

23

120-14-9

Veratraldehidă

3109

106

204-373-2

05.017

o-Metil vanilină; Aldehidă p-veratrică; Dimetil eter protocatecaldehidă; 3,4-Dimetoxibenzencarbonal;

3,4-Dimetoxibenzaldehidă

 

05.018

23

121-33-5

Vanilină

3107

107

204-465-2

05.018

Aldehidă de metil protocatechic; Protocatecaldehidă-3-metil eter; Aldehidă vanilică;

4-Hidroxi-3-metoxibenzaldehidă

 

05.019

23

121-32-4

Etil vanilină

2464

108

204-464-7

05.019

Bourbonal; Etil protal; 3-Etoxiprotocatecaldehidă ;

3-Etoxi-4-hidroxibenzaldehidă

 

05.020

03

5392-40-5

Citral

2303

109

226-394-6

05.020

Lemaroma; Geranial; 3,7-Dimetil-2,6-octadienal; Neral ;

3,7-Dimetilocta-2,6-dienal

 

05.021

04

106-23-0

Citronelal

2307

110

203-376-6

05.021

3,7-Dimetil-6-octenal; Rodinal;

3,7-Dimetiloct-6-enal

 

05.022

23

122-03-2

4-Izopropilbenzaldehidă

2341

111

204-516-9

05.022

Cuminaldehidă; p-Izopropilbenzaldehidă; Aldehidă cuminică; Cuminal; Cumaldehidă; p-Propilizobenzaldehidă;

 
 

05.023

02

7779-07-9

2,6-Dimetiloctanal

2390

112

215-328-1

05.023

Izodecilaldehidă; Decilaldehidă(izo);

 
 

05.024

02

7786-29-0

2-Metiloctanal

2727

113

232-093-0

05.024

Metilhexilacetaldehidă; Metil hexil acetaldehidă

 
 

05.025

01

124-19-6

Nonanal

2782

114

204-688-5

05.025

Aldehidă pelargonică; Aldehidă C-9; Pelargonaldehidă; Aldehidă nonanoică;

 
 

05.026

23

529-20-4

o-Tolualdehidă

3068

115

208-452-2

05.026

 

2-Metilbenzaldehidă

5

05.027

23

1334-78-7

Tolualdehidă

3068

115

215-615-1

05.027

Aldehidă toluică (amestec 2,3,4)

2-,3- și 4-Metilbenzaldehidă

 

05.028

23

620-23-5

m-Tolualdehidă

3068

115

210-632-0

05.028

 

3-Metilbenzaldehidă

5

05.029

23

104-87-0

p-Tolualdehidă

3068

115

203-246-9

05.029

 

4-Metilbenzaldehidă

5

05.030

15

122-78-1

Fenilacetaldehidă

2874

116

204-574-5

05.030

Aldehidă alfa-toluică; alfa-Tolualdehidă; Aldehidă fenilacetică; Benzilcarboxialdehidă; 1-Oxo-2-feniletan

 
 

05.031

01

111-71-7

Heptanal

2540

117

203-898-4

05.031

Aldehidă C-7; n-Heptaldehidă; Aldehidă heptilică; Hept-aldehidă; Enantaldehidă; Enantal; Aldehidă heptan-1-alc-7;

 
 

05.032

01

124-25-4

Tetradecanal

2763

118

204-692-7

05.032

Miristaldehidă; Aldehidă C-14; Aldehidă miristică; Aldehidă tetradecilică; Aldehidă C-14 (miristică); Tetradecan-1-al;

 
 

05.033

03

10031-88-6

2-Etilhept-2-enal

2438

120

 

05.033

2-Etil-3-butilacroleină

 
 

05.034

01

112-44-7

Undecanal

3092

121

203-972-6

05.034

Aldehidă undecanoică; Aldehidă undecilică; Endecanal; Aldehidă C-11 undecilică; n-Undecilaldehidă; Undecan-1-al;

 
 

05.035

04

112-45-8

Undec-10-enal

3095

122

203-973-1

05.035

Aldehidă undecilenică (amestec de izomeri); Undecenal; Intreleven aldehidă; Aldehidă C-11;

 
 

05.036

04

143-14-6

Undec-9-enal

3094

123

205-586-3

05.036

Aldehidă undecilenică; Endecen-9-al; Aldehidă C-11 undecilenică; Aldehidă 9-undecilenică;

 
 

05.037

03

4826-62-4

2-Dodecenal

2402

124

225-402-5

05.037

3-Nonilacroleină; Dodec-2-enal;

 
 

05.038

22

93-53-8

2-Fenilpropanal

2886

126

202-255-5

05.038

2-Fenilpropionaldehidă, Hidratropaldehidă; alfa-Metiltolual-dehidă; alfa-Metilfenilacetaldehidă; alfa-Fenilpropionaldehidă;

 
 

05.039

22

7492-44-6

alfa-Butilcinamaldehidă

2191

127

231-320-0

05.039

2-Benzilidenhexanal; Aldehidă butil cinamică; alfa-Butil-beta-fenilacroleină ;

2-Butil-3-fenilprop-2-enal

 

05.040

22

122-40-7

alfa-Pentilcinamaldehidă

2061

128

204-541-5

05.040

alfa-Amilcinamaldehidă; Aldehidă amil cinamică; alfa-Amil-beta-fenil-acroleină; 2-Benzilidenheptanal; alfa-Pentilcinamaldehidă;

2-Pentil-3-fenilprop-2-enal

 

05.041

22

101-86-0

Aldehidă alfa-hexilcinamică

2569

129

202-983-3

05.041

2-Benzilidenoctanal; alfa-n-Hexil aldehidă cinamică; alfa-n-Hexil-beta-fenilacroleină;

2-Benzilidenoctanal

 

05.042

15

104-09-6

p-Tolilacetaldehidă

3071

130

203-173-2

05.042

 

4-Metilfenilacetaldehidă

 

05.043

22

99-72-9

2-(p-Tolil)propionaldehidă

3078

131

202-782-0

05.043

p-Metil-alfa-metilfenilacetaldehidă; p-Metilhidratropaldehidă;

2-(4-Metilfenil)propanal

 

05.044

15

4395-92-0

p-Izopropil fenilacetaldehidă

2954

132

224-522-5

05.044

Cumilacetaldehidă; 2-(p-Izopropilfenil)acetaldehidă; Cortexal; Cuminaldehidă; p-Cumen-7-carboxaldehidă; p-Propilfenilacetaldehidă;

 
 

05.045

22

103-95-7

3-(p-Cumenil)-2-metilpropionaldehidă

2743

133

203-161-7

05.045

Ciclamenaldehidă; p-Izopropil-alfa-metilhidrocinamaldehidă; Ciclamal; Ciclaviol; Ciclasal; alfa-Metil-p-izopropil-hidrocinamaldehidă;

2-Metil-3-(4-izopropilfenil) propanal

 

05.046

22

40654-82-8

2-Metil-4-fenilbutiraldehidă

2737

134

255-022-5

05.046

4-Fenil-2-metilbutanal

 
 

05.047

23

123-08-0

4-Hidroxibenzaldehidă

 

558

204-599-1

05.047

p-Hidroxibenzaldehidă

 
 

05.048

22

1504-74-1

2-Metoxicinamaldehidă

3181

571

216-131-3

05.048

beta-o-Metoxifenil acroleină; 3-o-Metoxifenil-2-propenal;

3-(2-Metoxifenil)prop-2-enal

 

05.049

02

96-17-3

2-Metilbutiraldehidă

2691

575

202-485-6

05.049

2-Metilbutanal; Metiletilacetaldehidă; alfa-Metilbutiraldehidă; 2-Metilbutanal-1;

 
 

05.050

22

101-39-3

Aldehidă alfa-metilcinamică

2697

578

202-938-8

05.050

2-Metilcinamaldehidă; Aldehidă alfa-metilcinamică; alfa-Metilcinimal; Aldehidă alfa-metilcinamică;

2-Metil-3-fenilprop-2-enal

 

05.051

22

65405-67-6

3-(4-Metoxifenil)-2-metilprop-2-enal

3182

584

265-737-4

05.051

alfa-Metil-p-metoxicinamaldehidă; 2-Metil-3-(p-metoxifenil)-2-propenal;

 
 

05.052

22

41496-43-9

2-Metil-3-(p-tolil)propionaldehidă

2748

587

255-410-4

05.052

2-Metil-3-(4-metilfenil)propanal

 

5

05.053

01

123-63-7

2,4,6-Trimetil-1,3,5-trioxano

 

594

204-639-8

05.053

Paraldehidă; Paracetaldehidă

 
 

05.054

22

1009-62-7

2,2-Dimetil-3-fenilpropionaldehidă

 

598

213-771-5

05.054

3-Fenilpropil dimetil aldehidă

 
 

05.055

23

90-02-8

Aldehidă salicilică

3004

605

201-961-0

05.055

Aldehidă salicilică; o-Hidroxibenzaldehidă; Salicilal;

2-Hidroxibenzaldehidă

 

05.056

23

10031-82-0

4-Etoxibenzaldehidă

2413

626

233-093-3

05.056

Homoanisaldehidă

 
 

05.057

03

142-83-6

Hexa-2(trans),4(trans),dienal

3429

640

205-564-3

05.057

2-Propilen acroleină, Aldehidă sorbică, hexa-2,4-Dienal;

 

5

05.058

03

557-48-2

Nona-2(trans),6(cis) dienal

3377

659

209-178-6

05.058

2,6-Nonadienal; Aldehidă de castravete; Nona-2,6-dienal;

 
 

05.059

04

2277-19-2

Non-cis-6-enal

3580

661

218-900-9

05.059

cis-6-Nonen-1-al; Non-6-enal;

 
 

05.060

03

2363-89-5

Oct-2-enal

3215

663

219-115-4

05.060

alfa-Amilacroleină; 2-Pentil acroleină;

 
 

05.061

04

63826-25-5

Oct-6-enal

 

664

 

05.061

 
 
 

05.062

22

4411-89-6

2-Fenilcrotonaldehidă

3224

670

224-567-0

05.062

2-Fenil-but-2-en-1-al

2-Fenilbut-trans-2-enal

 

05.064

03

13552-96-0

Trideca-trans-2,cis-4,cis-7-trienal

3638

685

236-936-3

05.064

Trideca-2,4,7-trienal

 
 

05.066

23

120-25-2

4-Etoxi-3-metoxibenzaldehidă

 

703

204-382-1

05.066

Vanilin etil eter

 
 

05.068

23

4748-78-1

4-Etilbenzaldehidă

3756

705

225-268-8

05.068

p-Etilbenzaldehidă

 
 

05.069

02

123-15-9

2-Metilpentanal

3413

706

204-605-2

05.069

2-Metilvaleraldehidă

 
 

05.070

03

2463-63-0

2-Heptenal

3165

730

219-563-0

05.070

3-Butilacroleină; beta-Butilacroleină; Hept-2-enal; Trans-Hept-2-enal

 

5

05.071

03

6750-03-4

Nona-2,4-dienal

3212

732

229-810-4

05.071

 
 
 

05.072

03

18829-56-6

Trans-2-nonenal

3213

733

242-609-6

05.072

3-Hexil-2-propenal; Non-2-enal; 3 beta-Hexil acroleină; Heptilicenacetaldehidă

 

5

05.073

03

6728-26-3

Hex-trans-2-enal

2560

748

229-778-1

05.073

beta-Propilacroleină; Aldehidă de frunze; trans-hex-2-enal

 

5

05.074

04

106-72-9

2,6-Dimetilhept-5-enal

2389

2006

203-427-2

05.074

Melonal; 2,6-Dimetil-2-hepten-7-al

 
 

05.075

04

6789-80-6

Hex-cis-3-enal

2561

2008

229-854-4

05.075

Aldehidă cis-beta, gamma-hexilenică; Hex-3-enal

 
 

05.076

03

3913-71-1

Dec-2-enal

2366

2009

223-472-1

05.076

Decenaldehidă; 3-Heptilacroleină; Aldehidă decilenică; Dec-2-enal; 2-Decen-1-al

 
 

05.077

02

110-41-8

2-Metilundecanal

2749

2010

203-765-0

05.077

Metilnonilacetaldehidă; Aldehidă C-12; MNA; 2-Metilendecanal; Metilnonilacetaldehidă

 
 

05.078

03

7774-82-5

Tridec-2-enal

3082

2011

231-883-2

05.078

3-Decilacroleină

 
 

05.079

09

7492-67-3

Citronelil oxiacetaldehidă

2310

2012

231-324-2

05.079

Citroneloxiacetaldehidă; 6,10-Dimetil-3-oxa-9-undecenal

6,10-Dimetil-3-oxaundec-9-enal

 

05.080

22

104-53-0

3-Fenilpropanal

2887

2013

203-211-8

05.080

3-Fenilpropionaldehidă; Hidrocinamaldehidă; Fenilpropio-aldehidă; Benzilacetaldehidă; beta-Fenilpropionaldehidă

 
 

05.081

03

2363-88-4

2,4-Decadienal

3135

2120

219-114-9

05.081

Deca-2,4-dienal

 

5

05.082

04

13553-09-8

Dodeca-3,6-dienal

 

2121

 

05.082

 
 
 

05.084

03

4313-03-5

Hepta-2,4-dienal

3164

729

224-328-0

05.084

 
 

5

05.085

04

6728-31-0

Hept-4-enal

3289

2124

229-779-7

05.085

cis-4-Hepten-1-al; cis-4-Etiliden butiraldehidă; n-Propilidenobutiraldehidă

 

5

▼M3 —————

▼M2

05.090

03

623-36-9

2-Metilpent-2-enal

3194

2129

210-789-5

05.090

alfa-Metil-beta-etil acroleină; 2,4-Dimetilcrotonaldehidă

 
 

05.091

23

698-27-1

2-Hidroxi-4-metilbenzaldehidă

3697

2130

211-813-7

05.091

4-Metilsalicilaldehidă; Aldehidă 4-metilsalicilică; 2,4-Cresotaldehidă

 
 

05.094

22

7775-00-0

3-(4-Izopropilfenil)propionaldehidă

2957

2261

231-885-3

05.094

Acetaldehidă cuminilică; Cuminilacetaldehidă; p-Cumilpropanal; p-Izopropilhidrocinamaldehidă; p-Propilhidrocinamaldehidă

 
 

05.095

03

497-03-0

2-Metilcrotonaldehidă

3407

2281

207-833-0

05.095

 

2-Metilbut-trans-2-enal

5

05.096

04

30390-50-2

4-Decenal

3264

2297

244-514-5

05.096

Decenaldehidă, Dec-4-enal (cis)

 

5

05.097

22

2439-44-3

3-Metil-2-fenilbutiraldehidă

2738

135

219-461-6

05.097

2-Fenilbutanal de 3-metil; alfa-Izopropilfenilacetaldehidă

 
 

05.098

07

29548-14-9

p-Ment-1-en-9-al

3178

10347

249-688-6

05.098

Carvomentenal

 
 

05.099

22

21834-92-4

2-Fenil-5-metilhex-2-enal

3199

10365

244-602-3

05.099

2-Fenil-5-metil-2-hexenal

 
 

05.100

22

26643-91-4

2-Fenil-4-metilpent-2-enal

3200

10366

247-869-4

05.100

 
 
 

05.101

03

764-40-9

Penta-2,4-dienal

3217

11695

 

05.101

 
 
 

05.102

03

764-39-6

Pent-2-enal

3218

10375

212-120-2

05.102

3-Etilacroleină

 
 

05.103

22

939-21-9

3-Fenilpent-4-enal

3318

10378

213-356-9

05.103

beta-Vinilhidrocinamaldehidă; 3-Fenil-3-vinilpropionaldehidă

 
 

05.104

07

116-26-7

2,6,6-Trimetilciclohexa-1,3-dienă-1-carbaldehidă

3389

10383

204-133-7

05.104

Safranal; Dehidro-beta-ciclocitral; 1,1,3-Trimetil-2-formil-ciclohexa-2,4-dienă

 
 

05.105

03

25409-08-9

2-Butilbut-2-enal

3392

10324

246-950-1

05.105

2-Etilidinhexanal; 2-Etiliden hexanal

 
 

05.106

07

564-94-3

Mirtenal

3395

10379

209-274-8

05.106

Pin-2-en-10-al; Benihinal

2-Formil-6,6-dimetilbiciclo[3.1.1] hept-2-enă

 

05.107

03

35158-25-9

2-Izopropil-5-metilhex-2-enal

3406

10361

252-406-4

05.107

2-Izopropil-5-metil-2-hexenal

 
 

05.108

03

13162-46-4

Undeca-2,4-dienal

3422

10385

 

05.108

 
 

5

05.109

03

2463-77-6

2-Undecenal

3423

11827

219-564-6

05.109

2-Undecen-1-al

 
 

05.110

23

15764-16-6

2,4-dimetilbenzaldehidă

3427

 

239-856-7

05.110

2,4-Xililaldehidă; 1-Formil-2,4-dimetilbenzen

 
 

05.111

03

56767-18-1

Octa-trans-2,trans-6-dienal

3466

10371

260-372-7

05.111

 
 
 

05.112

07

472-66-2

2,6,6-Trimetilciclohex-1-en-1-acetaldehidă

3474

10338

207-454-0

05.112

beta-Homociclocitral

 
 

05.113

04

4634-89-3

Hex-4-enal

3496

10337

225-058-6

05.113

 
 

5

05.114

03

5362-56-1

4-Metilpent-2-enal

3510

10364

226-348-5

05.114

 
 
 

05.115

22

24401-36-3

2-Fenilpent-4-enal

3519

10377

246-224-4

05.115

 
 
 

05.116

02

5435-64-3

3,5,5-Trimetilhexanal

3524

10384

226-603-0

05.116

Izononilaldehidă; terț-Butilizopentanal

 
 

05.117

07

2111-75-3

p-Menta-1,8-dien-7-al

3557

11788

218-302-8

05.117

Aldehidă perilla; 4-Izopropenil-1-ciclohexen-1-carboxaldehidă; Perilaldehidă

 
 

05.118

22

1963-36-6

4-Metoxicinamaldehidă

3567

11919

217-807-0

05.118

3-4-Metoxifenil-2-propenal

3-(4-Metoxifenil)prop-2-enal

 

05.119

07

4501-58-0

2,2,3-Trimetilciclopent-3-en-1-il acetaldehidă

3592

10325

224-815-8

05.119

Aldehidă alfa-canfolenică; (2,3,3-Trimetilciclopent-3-en-1-il-2) acetaldehidă

 
 

05.120

03

21662-13-5

Dodeca-2,6-dienal

3637

 

244-515-0

05.120

 
 

5

05.121

07

432-25-7

2,6,6-Trimetil-1-ciclohexen-1-carboxaldehidă

3639

2133

207-081-3

05.121

 

1-Ciclohexen-1-carboxaldehidă, 2,6,6-trimetil-

5

05.122

22

1504-75-2

p-Metilcinamaldehidă

3640

10352

 

05.122

3-p-Tolilpropenal; 3-p-Metilfenil propenal

3-(4-Metilfenil)prop-2-enal

 

05.123

07

55253-28-6

5-Izopropenil-2-metilciclopentanocarboxaldehidă

3645

 
 

05.123

Fotocitral A; cis-2-Metil-cis-5-izopropenilciclopentan-1-carboxaldehidă

5-(1-metilen-etil)-2-metilciclo-pentancarboxaldehidă

 

05.124

03

107-86-8

3-Metilcrotonaldehidă

3646

10354

203-527-6

05.124

3-Metilbut-2-enal; Prenal; Senecialdehidă

3-Metilbut-trans-2-enal

 

05.125

03

21662-16-8

Dodeca-2,4-dienal

3670

11758

244-517-1

05.125

E,E-2,4-Dodecadienal

 

5

05.126

03

49576-57-0

2-Metiloct-2-enal

3711

10363

256-386-8

05.126

 
 

5

05.127

03

30361-28-5

Octa-2(trans),(trans)-dienal

3721

11805

250-147-1

05.127

E,E-2,4-Octadienal

 
 

05.128

04

41547-22-2

Oct-cis-5-enal

3749

 
 

05.128

(Z)-5-Octenal

 
 

05.129

23

135-02-4

2-Metoxibenzaldehidă

 

10350

205-171-7

05.129

o-Metoxibenzaldehidă; o-Anisaldehidă

 
 

05.130

03

17909-77-2

alfa-Sinensal

3141

10380

241-854-6

05.130

2,6-Dimetil-10-metilen-2,6,11-dodecatrienal

2,6-Dimetil-10-metilendodeca-2,6,11-trienal

5

05.133

07

 

p-Menta-1,3-dien-7-al

 

10344

 

05.133

 
 
 

05.134

22

 

2-Metil-3-tolipropionaldehidă (amestec de o,m,p-)

2748

587

 

05.134

2-Metil-3-tolilpropanal

2-Metil-3-(2,3 4-metilfenil) propanal

5

05.135

03

123-73-9

But-2-enal

 

11736

204-647-1

05.135

Crotonaldehidă

 
 

05.137

04

21662-09-9

Dec-cis-4-enal

3264

2297

244-514-5

05.137

 
 

5

▼M3 —————

▼M2

05.139

04

39770-05-3

Dec-9-enal

3912

 

254-624-5

05.139

 
 
 

05.140

03

25152-84-5

Deca-2(trans),4 (trans)-dienal

3135

2120

246-668-9

05.140

2,4-Decadienal; Deca-2,4-dienal; Acroleină heptenilică

 

5

05.141

03

51325-37-2

Deca-2,4,7-trienal

 
 
 

05.141

 
 
 

05.142

23

139-85-5

3,4-Dihidroxibenzaldehidă

 

10328

205-377-7

05.142

 
 
 

05.143

04

56134-05-5

2,5-Dimetil-2-vinilhex-4-enal

 
 

260-006-6

05.143

Nerolialdehidă

 
 

05.144

03

20407-84-5

Dodec-trans-2-enal

2402

124

 

05.144

 
 

5

▼M3 —————

▼M2

05.147

02

123-05-7

2-Etilhexanal

 

10331

204-596-5

05.147

2-Etil hexaldehidă; Butil etil acetaldehidă; alfa-Etilcaproaldehidă

 
 

05.148

03

19317-11-4

Farnesal

 
 

242-957-9

05.148

 

3,7,11-Trimetildodeca-2,6,10-trien-1-onă

 

05.149

09

111-30-8

Aldehidă glutarică

 
 

203-856-5

05.149

Dialdehidă glutarică; 1,3-Diformilpropan; 1,5-Pentadial

Pentano-1,5-dial

 

05.150

03

18829-55-5

Hept-trans-2-enal

3165

730

242-608-0

05.150

(E)-2-Hepten-1-al; 2-Heptenal; beta-Butil acroleină; trans-Hept-2-en-1-al

 
 

▼M3 —————

▼M2

05.152

01

629-80-1

Hexadecanal

 

10336

211-111-0

05.152

 
 
 

05.153

23

134-96-3

4-Hidroxi-3,5-dimetoxibenzaldehidă

 

10340

205-167-5

05.153

 
 
 

05.154

22

4206-58-0

4-Hidroxi-3,5-dimetoxicinamaldehidă

 

10341

 

05.154

Sinapaldehidă

3-(4-Hidroxi-3,5-dimetoxifenil) prop-2-enal

 

05.155

22

458-36-6

4-Hidroxi-3-metoxicinamaldehidă

 

10342

207-278-4

05.155

 

3-(4-Hidroxi-3-metoxifenil) prop-2-enal

 

05.156

22

80638-48-8

3-(4-Hidroxi-3-metoxifenil)propanal

 
 

279-524-9

05.156

Dihidroconiferaldehidă

 
 

05.157

07

1335-66-6

Izociclocitral

 
 

215-638-7

05.157

 

1,3,5-Trimetilciclohex-3-en-1-carbaldehidă

 

05.158

23

591-31-1

3-Metoxibenzaldehidă

 

10351

209-712-8

05.158

 
 
 

05.159

15

5703-26-4

p-Metoxifenilacetaldehidă

 
 

227-191-5

05.159

 
 
 

05.160

02

19009-56-4

2-Metildecanal

 
 

242-745-6

05.160

 
 
 

▼M3 —————

▼M2

05.164

02

925-54-2

2-Metilhexanal

 
 

213-118-4

05.164

 
 
 

▼M3 —————

▼M2

05.166

02

1119-16-0

4-Metilpentanal

 

10369

214-273-0

05.166

4-Metilvaleraldehidă

 
 

05.167

02

75853-50-8

12-Metiltetradecanal

 
 
 

05.167

 
 
 

▼M3 —————

▼M2

05.169

02

75853-49-5

12-Metiltridecanal

 
 
 

05.169

 
 
 

05.170

03

106-26-3

Neral

2303

109

203-379-2

05.170

 

3,7-Dimetil-2(cis),6-octadienal

5

05.171

03

2463-53-8

Non-2-enal

3213

733

219-562-5

05.171

beta-Hexilacroleină; alfa-Nonenil aldehidă; Aldehidă nonilenică

 

5

05.172

03

17587-33-6

Nona-2(trans),6(trans)-dienal

3766

 

241-557-1

05.172

 
 
 

05.173

03

57018-53-8

Nona-2,4,6-trienal

 
 
 

05.173

 
 
 

05.174

04

2100-17-6

Pent-4-enal

 
 

218-265-8

05.174

 
 
 

05.175

22

3491-63-2

2-Fenilpent-2-enal

 
 
 

05.175

 
 
 

05.176

03

107-02-8

Prop-2-enal

 
 

203-453-4

05.176

 
 
 

05.177

07

1726-47-2

Pseudo-ciclocitral

 

11849

 

05.177

 

2,6,6-Trimetilciclohex-3-enocarb-aldehidă

5

05.178

03

60066-88-8

beta-Sinensal

 

10381

262-043-3

05.178

 

2,6-Dimetil-10-metilendodeca-2,6,11-trienal

 

05.179

03

51534-36-2

Tetradec-2-enal

 
 
 

05.179

 
 
 

▼M3 —————

▼M2

05.182

07

432-24-6

2,6,6-Trimetilciclohex-2-enă-1-carboxaldehidă

3639

10326

207-080-8

05.182

beta-Ciclocitral

 

5

05.183

07

65405-84-7

4-(2,6,6-Trimetilciclohexenil)-2-metilbutanal

 
 

265-747-9

05.183

alfa-2,2,6-Tetrametilciclohexen butanal

 
 

05.184

03

53448-07-0

Undec-trans-2-enal

3423

11827

258-559-3

05.184

 
 

5

05.186

03

5577-44-6

2,4-Octadienal

3721

11805

250-147-1

05.186

 
 

5

05.188

03

141-27-5

trans-3,7-Dimetilocta-2,6-dienal

2303

109

205-476-5

05.188

Geranial

 

5

05.189

03

505-57-7

2-Hexenal

2560

748

208-014-0

05.189

 
 

5

05.190

03

2548-87-0

trans-2-Octenal

3215

663

219-833-8

05.190

 
 

5

05.191

03

3913-81-3

trans-2-Decenal

2366

2009

223-474-2

05.191

 
 

5

05.192

04

4440-65-7

3-Hexenal

3923

 

224-659-0

05.192

 
 

5

05.194

03

5910-87-2

trans-2, trans-4-Nonadienal

3212

732

227-629-5

05.194

 
 

5

05.195

03

7069-41-2

trans-2-Tridecenal

3082

2011

230-362-7

05.195

 
 

5

05.196

03

30361-29-6

trans-2, trans-4-Undecadienal

3422

10385

250-148-7

05.196

 
 

5

05.198

07

58102-02-6

alfa-Metil ional

 
 

261-121-4

05.198

 

2-Metil-4-(2,6,6-trimetilciclohex-2-enil)but-3-enal

 

05.200

03

 

trans-2-,trans-4,cis-7-Decatrienal

 
 
 

05.200

 
 
 

05.203

04

5090-41-5

9-Octadecenal

 
 
 

05.203

 
 
 

▼M3 —————

▼M3

05.207

04

105683–99–6

cis-6-decenal

 
 
 
 
 
 

6

05.208

04

169054–69–7

Z-8-tetradecenal

 
 
 
 
 
 

6

05.209

04

147159–48–6

trans-6-decenal

 
 
 
 
 
 

6

▼M4

05.210

04

30390-51-3

4-dodecenal

 
 

250-174-9

 
 
 
 

05.211

02

30689-75-9

6-metiloctanal

 
 
 
 
 
 
 

05.212

04

76261-02-4

6-dodecenal

 
 
 
 
 
 
 

05.213

04

90645-87-7

5-Nonenal

 
 
 
 
 
 
 

05.214

04

121052-28-6

8-dodecenal

 
 
 
 
 
 
 

05.215

03

134998-59-7

2,6-decadienal (c,c)

 
 
 
 
 
 
 

05.216

03

134998-60-0

2,6-decadienal (t,t)

 
 
 
 
 
 
 

▼M3

05.217

04

21662–08–8

5-decenal

 
 
 
 
 
 
 

05.218

04

56554–87–1

16-octadecenal

 
 
 
 
 
 
 

▼M2

06.001

01

105-57-7

1,1-Dietoxietan

2002

35

203-310-6

06.001

Dietilacetal; Acetaldehidă-dietilacetal; Etilidin dietil eter; 1,1-Dietoxietan

 
 

06.002

23

1319-88-6

5-Hidroxi-2-fenil-1,3-dioxan

2129

36

215-294-8

06.002

Benzaldehidă gliceril acetal; 5-Hidroxi-2-fenil-1,3-dioxan; 2-Fenil-m-dioxan-5-ol; 4-Hidroximetil-2-fenil-1,3-dioxolan; Benzalglicerină

 
 

06.003

23

1125-88-8

alpha,alpha-Dimetoxitoluen

2128

37

214-413-0

06.003

Benzaldehidă-dimetilacetal; 1,1-Dimetoxi fenil metan

 
 

06.004

03

7492-66-2

Citral-dietil acetal

2304

38

231-323-7

06.004

3,7-Dimetil-2,6-octadienal-dietilacetal; 1,1-Dietoxi-3,7-dimetil-2,6-octadien

1,1-Dietoxi-3,7-dimetilocta-2,6-dienă

 

06.005

03

7549-37-3

Citral-dimetil acetal

2305

39

231-434-0

06.005

3,7-Dimetil-2,6-octadienal-dimetilacetal; 1,1-Dimetoxi-3,7-dimetil-2,6-octadien

1,1-Dimetoxi-3,7-dimetilocta-2,6-dienă

 

06.006

15

101-48-4

1,1-Dimetoxi-2-feniletan

2876

40

202-945-6

06.006

alfa-Tolil aldehidă-dimetilacetal; Fenilacetaldehidă-dimetilacetal;

 
 

06.007

15

29895-73-6

Fenilacetaldehidă-glicerilacetal

2877

41

249-934-2

06.007

5-Hidroxi-2-benzil-1,3-dioxan; 5-Hidroximetil-2-benzil-1,3-dioxolan

2-Benzil-4-hidroxi-1,3-dioxan și 2-Benzil-4-hidroximetil-1,3-dioxolan (amestec)

 

06.008

01

10022-28-3

1,1-Dimetoxioctan

2798

42

233-018-4

06.008

Octanal-dimetilacetal; C-8-Dimetilacetal; Caprilaldehidă-dimetilacetal; Octaldehidă-dimetilacetal; Acetal de residil

 
 

06.009

01

7779-41-1

10,10-Dimetoxidecan

2363

43

231-928-6

06.009

Decanal-dimetilacetal; Decilaldehidă-DMA; Aldehidă C-10-dimetilacetal; 1,1-Dimetoxidecan; Decilaldehidă-dimetilacetal

 
 

06.010

02

7779-94-4

1,1-Dietoxi-3,7-dimetiloctan-7-ol

2584

44

231-945-9

06.010

Hidroxicitronelal-dietilacetal; 1,1-Dietoxi-3,7-dimetil-7-octanol; 8,8-Dietoxi-2,6-dimetil-2-octanol; 7-Hidroxi-1,1-dietoxi-3,7-dimetiloctan

 
 

06.011

02

141-92-4

1,1-Dimetoxi-3,7, dimetiloctan-7-ol

2585

45

205-510-9

06.011

Hidroxicitronelal-dimetilacetal; 8,8-Dimetoxi-2,6-dimetil-2-octanol; 1,1-Dimetoxi-3,7-dimetil-7-octanol

 
 

06.012

23

1333-09-1

Gliceril acetal tolualdehidă

3067

46

 

06.012

2-(o-,m-,p-cresil)-5-Hidroxidioxan; 2-(Metilfenil)-1,3-dioxan-5-ol; 2-5-Hidroximetildioxolan

2-(2,3 și 4-Metilfenil)-5-hidroxi-1,3-dioxan și 2-(2,3 și 4-Metil-fenil)-5-hidroximetil)-1,3-dioxolan (amestec)

 

06.013

22

91-87-2

alfa-Pentilcinamaldehidă-dimetilacetal

2062

47

202-104-3

06.013

alfa-n-Amil-beta-fenilacroleindimetilacetal;1,1-Dimetoxi-2-amil-3-fenil-2-propenă

1,1-Dimetoxi-2-pentil-3-fenilprop-2-enă

 

06.014

22

5660-60-6

Cinamaldehidă etilenglicol acetal

2287

48

227-110-3

06.014

2-Stiril-m-dioxolan; 2-Stiril-1,3-dioxolan; Cinamaldehidă etilenglicol acetal

2-(2-Feniletileno)-1,3-dioxolan

 

06.015

01

534-15-6

1,1-Dimetoxietan

3426

510

208-589-8

06.015

Acetaldehidă dimetilacetal; Dimetilacetal; Etiliden dimetil eter

 
 

06.016

15

7493-57-4

1-Feniletoxi-1-propoxietan

2004

511

231-327-9

06.016

Acetaldehidă fenetil propil acetal; [2-(1-Propoxietoxi)etil] benzen; 1-Fenetoxi-1-propoxietan; Propil fenetil acetal; Benzen, 2-(1-propoxietoxi)etil; Acetal R; Pepital

 
 

06.017

23

774-48-1

(Dietoximetil)benzen

 

517

212-265-1

06.017

Benzaldehidă-dietilacetal; 1,1-Dietoxifenil metan; Fenil dietoxi metan; 1,1-Dietoxitoluen

 
 

06.019

23

7492-39-9

1-Benziloxi-1-(2-metoxietoxi)etan

2148

523

 

06.019

Acetaldehidă benzil metoxietil acetal; Acetaldehidă benzil beta-metoxietil acetal; 1-Benzoil-1-(2-metoxietoxi)etan

 
 

06.020

01

34764-02-8

1,1-Dietoxidecan

 

531

252-202-5

06.020

Decanal-dietilacetal; Decan-1-al-dietilacetal; Aldehidă decilico-dietilacetal

 
 

06.021

01

688-82-4

1,1-Dietoxiheptan

 

553

211-707-0

06.021

Heptanal-dietilacetal; Enantal-dietilacetal

 
 

06.023

01

3658-93-3

1,1-Dietoxihexan

 

557

222-911-4

06.023

Hexanal-dietilacetal; Hexilaldehidă-dietilacetal

 
 

06.024

15

68345-22-2

1,1-Di-izobutoxi-2-feniletan

3384

595

269-851-5

06.024

Fenilacetaldehidă-di-izobutil acetal

1,1-Di (2-Metilpropoxi)-2-feniletan

 

06.025

03

67674-36-6

1,1-Dietoxinona-2,6-dien

3378

660

266-874-2

06.025

Nonadienil-dietilacetal

 

5

06.027

15

5468-06-4

4,5-Dimetil-2-benzil-1,3-dioxolan

2875

669

 

06.027

Fenilacetaldehidă 2,3-butilenglicol acetal

 
 

06.028

01

10032-05-0

1,1-Dimethoxiheptan

2541

2015

233-103-6

06.028

Heptanal-dimetilacetal; Aldehidă C-7 dimetilacetal; Heptaldehidă-dimetilacetal; Enantal-dimetilacetal

 
 

06.029

09

72854-42-3

Acetal de heptanal gliceril (amestec de acetali 1,2 și 1,3)

2542

2016

276-947-0

06.029

2-Hexil-4-hidroximetil-1,3-dioxolan + 2-Hexil-5-hidroxi-1,3-dioxan; 2-Hexil-4-hidroxi-1,3-dioxan

 
 

06.030

22

90-87-9

1,1-Dimetoxi-2-fenilpropan

2888

2017

202-022-8

06.030

Fenilpropanal-dimetilacetal; Aldehidă hidratropic dimetilacetal; 2-Fenilpropionaldehidă-dimetilacetal

 
 

06.031

03

54306-00-2

1,1-Dietosihex-2-enă

 

2135

259-086-5

06.031

2-Hexenal-dietilacetal

 
 

06.032

23

2568-25-4

4-Metil-2-fenil-1,3-dioxolan

2130

2226

219-906-4

06.032

Benzaldehidă propilenglicol acetal; 2-Fenil-4-metil-m-dioxolan; 2-Fenil-4-metil-1,3-dioxolan; Benzaldehidă propilenglicol acetal ciclic

 
 

06.033

01

871-22-7

1,1-Dibutoxietan

 

2341

212-804-0

06.033

Acetaldehidă dibutil acetal

 
 

06.034

01

105-82-8

1,1-Dipropoxietan

 

2342

203-335-2

06.034

n-Propil acetal; Dipropil acetal; Acetaldehidă dipropil acetal

 
 

06.035

03

10444-50-5

Citral propilen glicol acetal

 

2343

233-929-7

06.035

 

2-(2,6-Dimetilhepta-1,5-dienil)-4-metil-1,3-dioxalan

 

06.036

15

64577-91-9

1-Butoxi-1-(2-feniletoxi)etan

3125

10007

264-948-9

06.036

Acetaldehidă butil fenetil acetal; 2-Butoxi-2-feniletoxi-etan

 
 

06.037

04

18492-65-4

1,1-Dietoxihept-4-enă (cis și trans)

3349

10011

242-376-0

06.037

4-Heptenal-dietilacetal

 

5

06.038

09

5436-21-5

4,4-Dimetoxibutan-2-onă

3381

10029

226-605-1

06.038

Acetilacetaldehidă-dimetilacetal; 3-Oxobutanal-dimetilacetal; 3-Cetobutiraldehidă, dimetilacetal

 
 

06.039

30

67715-79-1

1,2-di((1'-Etoxi)-etoxi)propan

3534

 

266-979-3

06.039

4,6,9-Trimetil-3,5,8,10-tetraoxadodecan; 3,5,8,10-Tetraoxadecan,4,6,9-trimetil-

 
 

06.040

09

67715-82-6

1,2,3-tris([1'-Etoxi]-etoxi)propan

3593

11930

 

06.040

3,5,9,11-Tetraoxatridecan,7-(1-etoxietoxi)-4,10-dimetil-

 
 

06.041

02

 

1-Izobutoxi-1-etoxi-2-metilpropan

 

10055

 

06.041

Izobutanal etil izobutil acetal; 2-Metilpropanal etil izobutil acetal

1-Etoxi-2-metil-1-(2-metilpropoxi)propan

 

06.042

02

 

1-Izobutoxi-1-etoxi-3-metilbutano

 

10057

 

06.042

Izovaleraldehidă etil izobutil acetal; 3-Metilbutanal etil izobutil acetal

1-Etoxi-3-metil-1-(2-metilpropoxi)butan

 

06.043

01

 

1-Izomiloxi-1-etoxipropan

 

10038

 

06.043

Propanal etil 3-metilbutil acetal

1-Etoxi-1-(2-metilpropoxi) etan

 

06.044

01

 

1-Izobutoxi-1-etoxipropan

 

10058

 

06.044

Propanal etil izobutil acetal

1-Etoxi-1-(2-metilpropoxi)propan

 

06.045

02

 

1-Izobutoxi-1-izopentiloxi-2-metilpropan

 

10061

 

06.045

Izobutanal izobutil izoamil acetal; 2-Metilpropanal izobutil 3-metilbutil acetal

2-Metil-1-(3-metilbutoxi)-1-(2-metilpropoxi) propan

 

06.046

02

 

1-Izobutoxi-1-izopentiloxi-3-metilbutano

 

10060

 

06.046

Izovaleraldehidă izoamil izobutil acetal; 3-Metilbutanal izobutil 3-metilbutil acetal

3-Metil-1-(3-metilbutoxi)-1-(2-metilpropoxi) butan

 

06.047

01

 

1-Izopentiloxi-1-propoxietano

 

10065

 

06.047

Acetaldehidă 3-metilbutil propil acetal

1-(3-Metilbutoxi)-1-propoxietan

 

06.048

01

 

1-Izopentiloxi-1-propoxipropan

 

10066

 

06.048

Propanal 3-metilbutil propil acetal

1-(3-Metilbutoxi)-1-propoxipropan

 

06.049

01

77249-20-8

1-Butoxi-1-(2-metilbutoxi)etan

 
 
 

06.049

Acetaldehidă butil 2-metilbutil acetal

 
 

06.050

01

57006-87-8

1-Butoxi-1-etoxietan

 

10003

 

06.050

Acetaldehidă butil etil acetal

 
 

06.051

01

13535-43-8

1,1-Di(2-metilbutoxi)etan

 
 
 

06.051

Acetaldehidă di(2-metilbutil) acetal

 
 

06.052

02

13262-24-3

1,1-Di-izobutoxi-2-metilpropan

 

10025

 

06.052

Izobutanal di-izobutil acetal; 2-Metilpropanal di-izobutil acetal

1,1-di(2-Metilpropoxi)-2-metil-propan

 

06.053

01

5669-09-0

1,1-Di-izobutoxietan

 

10023

227-129-7

06.053

Acetaldehidă di-izobutil acetal

1,1-di(2-Metilpropoxi)etan

 

06.054

01

13262-27-6

1,1-Di-izobutoxipentan

 

10026

 

06.054

Valeraldehidă di-izobutil acetal; Pentanal di-izobutil acetal

1,1-di(2-Metilpropoxi)pentan

 

06.055

01

13002-09-0

1,1-Di-izopentiloxietan

 

10028

235-839-3

06.055

Acetaldehidă di-izoamil acetal; Acetaldehidă di(3-metilbutil) acetal

1,1-di(3-Metilbutoxi)etan

 

▼M3 —————

▼M2

06.057

02

3658-94-4

1,1-Dietoxi-2-metilbutan

 

10013

 

06.057

2-Metilbutanal-dietilacetal

 
 

06.058

02

1741-41-9

1,1-Dietoxi-2-metilpropan

 

10015

217-107-5

06.058

Izobutanal-dietilacetal; 2-Metilpropanal-dietilacetal

 
 

06.059

02

3842-03-3

1,1-Dietoxi-3-metilbutan

 

10014

223-335-6

06.059

Izovaleraldehidă-dietilacetal; 3-Metilbutanal-dietilacetal

 
 

06.060

03

10602-34-3

1,1-Dietoxibut-2-enă

 
 

234-224-7

06.060

2-Butenal-dietilacetal

 
 

06.061

01

3658-95-5

1,1-Dietoxibutan

 

10009

222-913-5

06.061

Butanal-dietilacetal

 
 

06.062

01

53405-98-4

1,1-Dietoxidodecan

 
 

258-541-5

06.062

Dodecanal-dietilacetal

 
 

06.063

04

73545-18-3

1,1-Dietoxihex-3-enă

 
 

277-532-7

06.063

3-Hexenal-dietilacetal

 

5

06.064

01

462-95-3

Dietoximetan

 

10012

207-330-6

06.064

Formaldehidă-dietilacetal

 
 

06.065

01

54815-13-3

1,1-Dietoxi nonan

 

10016

259-360-4

06.065

Nonanal-dietilacetal

 
 

06.066

01

54889-48-4

1,1-Dietoxioctan

 
 

259-385-0

06.066

Octanal-dietilacetal

 
 

06.067

01

3658-79-5

1,1-Dietoxipentan

 

10017

222-909-3

06.067

Valeraldehidă-dietilacetal; Pentanal-dietilacetal

 
 

06.068

03

3054-95-3

1,1-Dietoxiprop-2-enă

 

10020

221-276-0

06.068

2-Propenal-dietilacetal

 
 

06.069

01

4744-08-5

1,1-Dietoxipropan

 

10018

225-257-8

06.069

Propanal-dietilacetal

 
 

06.070

01

53405-97-3

1,1-Dietoxiundecan

 
 

258-539-4

06.070

Undecanal-dietilacetal

 
 

06.071

01

5405-58-3

1,1-Dihexiloxietan

 

10022

226-458-3

06.071

Acetaldehidă diexil acetal

 
 

06.072

03

18318-83-7

1,1-Dimetoxihex-trans-2-enă

 
 

242-204-4

06.072

trans-2-Hexenal-dimetilacetal

 
 

06.073

01

1599-47-9

1,1-Dimetoxihexan

 
 

216-488-5

06.073

Hexanal-dimetilacetal

 
 

06.074

01

109-87-5

Dimetoximetan

 

10031

203-714-2

06.074

Formaldehidă-dimetilacetal; Metilal

 
 

06.075

01

26450-58-8

1,1-Dimetoxipentan

 
 

247-716-1

06.075

Pentanal-dimetilacetal

 
 

06.076

01

4744-10-9

1,1-Dimetoxipropan

 
 

225-258-3

06.076

Propanal-dimetilacetal

 
 

06.077

01

3390-12-3

2,4-Dimetil-1,3-dioxolan

 
 

222-221-3

06.077

 
 
 

06.078

15

122-71-4

1,1-Difenetoxietan

 
 

204-568-2

06.078

Acetaldehidă difenetil acetal

 
 

06.079

01

13602-09-0

1-Etoxi-1-(2-metilbutoxi)etan

 

10040

 

06.079

Acetaldehidă etil 2-metilbutil acetal

 
 

06.080

15

2556-10-7

1-Etoxi-1-(2-feniletoxi)etan

 

10049

219-868-9

06.080

Acetaldehidă etil 2-feniletil acetal

 
 

06.081

04

28069-74-1

1-Etoxi-1-(3-hexeniloxi)etan

3775

10034

248-817-3

06.081

Etil cis-3-hexenil acetal; Acetaldehidă etil 3-hexenil acetal

 

5

06.082

01

54484-73-0

1-Etoxi-1-hexiloxietan

 

11948

259-184-8

06.082

Acetaldehidă etil hexil acetal; 1-(1-Etoxietoxi)hexan

 
 

06.083

01

13442-90-5

1-Etoxi-1-izopentiloxietan

 

10037

236-581-4

06.083

Acetaldehidă etil 3-metilbutil acetal

1-Etoxi-1-(3-metilbutoxi)etan

 

06.084

01

10471-14-4

1-Etoxi-1-metoxietan

 

10039

233-959-0

06.084

Acetaldehidă etil metil acetal

 
 

06.085

01

59184-43-9

1-Etoxi-1-pentiloxietan

 

10046

 

06.085

Acetaldehidă amil etil acetal; Acetaldehidă etil pentil acetal

 
 

06.086

01

20680-10-8

1-Etoxi-1-propoxietan

 

10050

243-963-4

06.086

Acetaldehidă etil propil acetal

 
 

06.087

10

6290-17-1

2,4-Dimetil-1,3-dioxolan-2-acetat de etil

 
 

228-536-2

06.087

Etil acetoacetat propilenglicolcetal

 
 

06.088

01

4359-46-0

2-Etil-4-metil-1,3-dioxolan

 
 

224-435-2

06.088

 
 
 

06.089

01

6454-22-4

2-Hexil-4,5-dimetil-1,3-dioxolan

 
 

229-261-0

06.089

 
 
 

06.090

09

3674-21-3

4-Hidroximetil-2-metil-1,3-dioxolan

 
 
 

06.090

 
 
 

06.091

01

6986-51-2

1-Izobutoxi-1-etoxietan

 

10054

230-251-3

06.091

Acetaldehidă etil izobutil acetal

1-Etoxi-1-(2-metilpropoxi)etan

 

06.092

01

75048-15-6

1-Izobutoxi-1-izopentiloxietan

 

10059

278-063-0

06.092

Acetaldehidă izobutil izoamil acetal; Acetaldehidă izobutil 3-metilbutil acetal

1-(3-Metilbutoxi)-1-(2-metilpropoxi)etan

 

▼M3 —————

▼M2

06.094

01

1599-49-1

4-Metil-2-pentil-1,3-dioxolano

3630

 

247-807-6

06.094

 
 
 

06.095

01

4352-99-2

4-Metil-2-propil-1,3-dioxolan

 
 

224-420-0

06.095

 
 
 

06.096

01

122-51-0

Trietoximetan

 

10903

204-550-4

06.096

Ortoformiat de trietil; Ortoformiat de etil;

 
 

06.097

09

7789-92-6

1,1,3-Trietoxipropan

 

10075

232-193-4

06.097

3-Etoxipropanaldietilacetal

 
 

06.098

05

1193-11-9

2,2,4-Trimetil-1,3-dioxolan

3441

11423

214-766-0

06.098

 
 
 

06.099

23

4359-31-3

Vanilin butilen glicol acetal

 
 
 

06.099

4-Hidroxi-3-metoxibenzaldehidă 2,3-butanodiil acetal

4-Etil-2-(4-hidroxi-3-metoxifenil)-1,3-dioxolan

 

06.100

01

13002-08-9

►M3  1,1-dipentiloxietan ◄

 

10032

235-838-8

06.100

 
 
 

06.102

09

1708-36-7

2-Hexil-5-hidroxi-1,3-dioxan

 

2016

216-961-6

06.102

 
 
 

06.104

23

68527-74-2

Acetal de vanilin propilenglicol

3905

 
 

06.104

4-Metil-2-(4-hidroxi-3-metoxifenil)-1,3-dioxolan

 
 

06.105

02

13285-51-3

3-Metil-1,1-di-izopentiloxibutan

 

10070

 

06.105

Izovaleraldehidă di-izoamil acetal; 3-Metilbutanal di(3-metilbutil) acetal

3-Metil-1,1-di(3-metilbutoxi) butan

 

06.106

02

13112-63-5

2-Metil-1,1-di-izopentiloxipropan

 

10071

 

06.106

 

2-Metil-1,1-di(3-metilbutoxi) propan

 

06.107

01

13548-84-0

1-(2-Metilbutoxi)-1-izopentiloxietan

 

10068

 

06.107

Metilbutilacetal

1-(2-Metilbutoxi)-1-(3-metilbutoxi) etan

 

06.108

23

 

Acetal de anisaldehidă butan-2,3-diol

 
 
 

06.108

 

4,5-Dimetil-2-(4-metoxifenil)-1,3-dioxolan

 

06.109

04

 

1,1-Dietoxi-3,7-dimetiloct-6-enă

 
 
 

06.109

Citronelal-dietilacetal; 3,7-Dimetil-6-octenal detilacetal

 
 

▼M3 —————

▼M2

06.111

01

 

1- Etoxi-1-metoxipropano

 
 
 

06.111

Propanal etil metil acetal

 
 

▼M3 —————

▼M2

06.113

23

 

Heliotropinbutan-2,3-diolacetal

 
 
 

06.113

Piperonal butan-2,3-diol acetal

4,5-Dimetil-2-(3,4-metilendioxifenil)-1,3-dioxolan

 

06.114

01

 

1-Hexiloxi-1-izopentiloxietan

 
 
 

06.114

Acetaldehidă hexil izoamil acetal; Acetaldehidă hexil 3-metilbutil acetal

1-Hexoxi-1-(3-metilbutoxi)etan

 

06.115

01

 

1-Izopentiloxi-1-pentiloxietan

 
 
 

06.115

Acetaldehidă 3-metilbutil pentil acetal

1-(3-Metilbutoxi)-1-pentiloxietan

 

06.120

08

 

DL-Mentona-1,2-glicerol cetal

3808

 
 

06.120

 
 
 

06.123

01

 

1-Butoxi-1-izopentiloxietan

 

10004

 

06.123

Acetaldehidă butil izoamil acetal

1-Butoxi-1-(3-metilbutoxi)etan

 

06.124

02

 

1,1-Di-izobutoxi-3-metilbutano

 

10024

 

06.124

Izovaleraldehidă di-izobutil acetal; 3-metilbutanal di-izobutil acetal

1,1-di(2-Metilpropoxi)-3-metilbutan

 

06.125

01

 

1,1-Di-izobutoxipropan

 

10027

 

06.125

Propanal di-izobutil acetal

1,1-di(2-Metilpropoxi)propan

 

06.127

01

 

1-Etoxi-1-izopentiloxipropan

 

10036

 

06.127

Butanal etil izoamil acetal; Butanal etil 3-metilbutil acetal

1-etoxi-1-(3-Metilbutoxi) propan

 

06.128

01

 

1-Etoxi-1-pentiloxibutan

 

10045

 

06.128

Butanal amil etil acetal; 2,3-Butilenglicol; Dimetil elitenglicol

 
 

06.129

02

 

1-Etoxi-2-metil-1-izopentiloxipropan

 

10043

 

06.129

Izobutanal etil izoamil acetal; 2-Metilpropanal etil 3-metilbutil acetal

1-Etoxi-2-metil-1-(3-metilbutoxi) butan

 

06.130

02

 

1-Etoxi-2-metil-1-propoxipropan

 

10044

 

06.130

Izobutanal etil propil acetal; 2-Metilpropanal etil propil acetal

 
 

06.131

02

 

►M3  1-etoxi-1-(3-metilbutoxi)-3-metilbutan ◄

 

10042

 

06.131

Izovaleraldehidă etil izoamil acetal; 3-Metilbutanal etil 3-metilbutil acetal

1-Etoxi-3-metil-1-(3-metilbutoxi) butan

 

▼M3

06.132

23

63253–24–7

vanilin butan-2,3-diol acetal (amestec de stereoizomeri)

4023

 
 
 

vanilin eritro- și tris-butan-2,3-diol acetal

 

6

▼M2

07.001

09

78-98-8

2-Oxopropanal

2969

105

201-164-8

07.001

Piruvaldehidă; 2-Cetopropionaldehidă; Acetilformaldehidă; Metil glioxal; Aldehidă piruvică; Propan-2-on-1-al

 
 

07.002

05

110-43-0

Heptan-2-onă

2544

136

203-767-1

07.002

Cetonă C-7; Metilamilcetonă; Amilmetilcetonă;

 
 

07.003

05

106-35-4

Heptan-3-onă

2545

137

203-388-1

07.003

Etilbutilcetonă; Butiletilcetonă

 
 

07.004

21

98-86-2

Acetofenonă

2009

138

202-708-7

07.004

Metil fenil cetonă; Acetilbenzen; Acetilbenzol; Benzoilmetidă; Fenilmetilcetonă

 
 

07.005

21

122-48-5

Vanilil acetonă

3124

139

204-548-3

07.005

Zingeronă; 3-Metoxi-4-hidroxi-benzilacetonă; 2-Etilmetilcetonă; 3-Metoxi-4-metoxibenzilacetonă; Vanililacetonă

4-(4-Hidroxi-3-metoxifenil) butan-2-onă

 

▼M3 —————

▼M2

07.007

08

127-41-3

alfa-Ionona

2594

141

204-841-6

07.007

 

4-(2,6,6-Trimetil-2-ciclohexen-1-il)-3-buten-2-onă

 

07.008

08

14901-07-6

beta-Iononă

2595

142

238-969-9

07.008

beta-Irizonă; 4-(2,6,6-trimetil-1-ciclohexen-1-il)-3-buten-2-onă; beta-Ciclocitrilidenoacetonă

4-(2,6,6-Trimetilciclohex-1-enil)but-3-en-2-onă

5

07.009

08

7779-30-8

Metil-alfa-iononă

2711

143

204-842-1

07.009

alfa-Cetonă; 5-(2,6,6-Trimetil-2-ciclohexen-1-il)-4-penten-3-onă; alfa-Ciclocitrilidenometil etil cetonă

1-(2,6,6-Trimetilciclohex-2-enil) pent-1-en-3-onă

 

07.010

08

127-43-5

Metil-beta-iononă

2712

144

204-843-7

07.010

5-(2,6,6-Trimetil-1-ciclohexen-1-il)-4-penten-3-onă; Raldeină; beta-Ciclocitrilidenobutanonă; beta-Metiliononă; beta-Iraldeină

1-(2,6,6-Trimetilciclohex-1-enil) pent-1-en-3-onă

 

07.011

08

79-69-6

4-(2,5,6,6-Tetrametil-2-ciclohexenil)-3-buten-2-onă

2597

145

201-219-6

07.011

alfa-Ironă; 6-Metiliononă; 4(2,5,6,6-Tetrametil-2-ciclohexen-1-il)-3-buten-2-onă

 
 

07.012

08

99-49-0

Carvonă

2249

146

202-759-5

07.012

Carvol; 1-Metil-4-izopropenil ciclohexen-2-onă

p-Menta-1,8-dienă-2-onă

 

07.013

21

93-08-3

Metil 2-naftil cetonă

2723

147

202-216-2

07.013

2-Acetonaftonă; 2-Acetilnaftalină; beta-Metil naftilcetonă; beta-Acetonaftonă

 
 

07.014

12

118-71-8

Maltol

2656

148

204-271-8

07.014

Veltol (Pfizer); Corps praline, 4H-Piran-4-onă, 3-Hidroxi-2-metil; 3-Hidroxi-2-metil-(1,4-pirano); Acid 2-metil piromeconic

3-Hidroxi-2-metil-4-pironă

 

07.015

05

110-93-0

6-Metilhept-5-en-2-onă

2707

149

203-816-7

07.015

Metilheptenonă; 2-Metil-2-hepten-6-onă; 2-Metilheptenonă; Metilhexenilcetonă

 
 

07.016

05

112-12-9

Undecan-2-onă

3093

150

203-937-5

07.016

Metilnonilcetonă; 2-Endecanonă; Undecanona-2; Metilnonilcetonă; 2-Oxoundecan; Nonilmetilcetonă

 
 

07.017

05

108-10-1

4-Metilpentan-2-onă

2731

151

203-550-1

07.017

Metilizobutilcetonă; Izobutilmetilcetonă; Izopropilacetonă; Izohexanonă; Hexonă

 
 

07.018

10

3848-24-6

Hexan-2,3-dionă

2558

152

223-350-8

07.018

Metilpropildicetonă; Acetil butiril; Acetil-n-butiril

 
 

07.019

05

111-13-7

Octan-2-onă

2802

153

203-837-1

07.019

Metilhexilcetonă; n-Hexilmetilcetonă; Hexilmetilcetonă; Octan-2-onă

 
 

07.020

05

821-55-6

Nonan-2-onă

2785

154

212-480-0

07.020

Metilheptilcetonă

 
 

07.021

10

7493-59-6

Undeca-2,3-dionă

3090

155

231-330-5

07.021

Acetilnonalil; Acetilnonanolil; Acetil pelargonil

 
 

07.022

21

122-00-9

4-Metilacetofenonă

2677

156

204-514-8

07.022

p-Metilacetofenonă; Metil-p-tolilcetonă; 1-Acetil-4-metilibenzen; 1-Metil-4-acetil benzen

 
 

07.023

21

89-74-7

2,4-Dimetilacetofenonă

2387

157

201-935-9

07.023

Acetil-m-xilen; Metil 2,4-dimetilfenilcetonă

 
 

07.024

21

122-57-6

4-Fenilbut-3-en-2-onă

2881

158

204-555-1

07.024

Acetonă benziliden; Cinamilmetilcetonă; Metilstirilcetonă; Acetocinamonă; Benzalacetonă

 
 

07.025

21

5349-62-2

1-Fenil-4-metilpentan-2-onă

2740

159

226-316-0

07.025

Benzilizobutilcetonă; Izobutibenzilcetonă

 
 

07.026

21

7774-79-0

4-(p-Tolil)butan-2-onă

3074

160

 

07.026

 

4-(4-Metilfenil)butan-2-onă

 

07.027

21

1901-26-4

3-Metil-4-fenilbut-3-en-2-onă

2734

161

217-599-1

07.027

Benzilidenometilacetonă; 1-Metil-1-benzilidenoacetonă; 3-Benziliden-2-butanonă; alfa-Metil-alfa-benzalacetonă

 
 

07.028

21

119-53-9

Benzoină

2132

162

204-331-3

07.028

Benzoilfenilcarbinol; alfa-Hidroxi-alfa-fenilacetofenonă; 2-Hidroxi-1,2-difeniletan

2-Hidroxi-2-fenilacetofenonă

 

07.029

21

104-20-1

4-(4-Metoxifenil)butan-2-onă

2672

163

203-184-2

07.029

Anisilacetonă; p-Metoxifenilbutanonă; 2-Butanonă, 4-(4-metoxifenil)-; Cetonă de frambuesa; Metiloxanonă; p-Metoxibenzilacetonă

 
 

07.030

21

104-27-8

1-(4-Metoxifenil)pent-1-en-3-onă

2673

164

203-190-5

07.030

Etonă; alfa-Metilanisalacetonă; alfa-Metil anisiliden acetonă; p-Metoxistiril etil cetonă

 
 

07.031

21

55418-52-5

Piperonil acetonă

2701

165

259-630-1

07.031

2-Butanonă; 4-(1,3-Benzodioxol-5-ilo); Heliotropil acetonă

4-(3,4-Metilendioxifenil) butan-2-onă

 

07.032

21

119-61-9

Benzofenonă

2134

166

204-337-6

07.032

Benzoilbenzen; Difenilcetonă; Difenilmetanonă; alfa-Oxodifenilmetan

 
 

07.033

08

►M3  11050-62-7 ◄

Izojasmonă

3552

167

202-417-5

07.033

 

2-Hexil-ciclopent-2-en-1-onă și 2-Hexiliden ciclopentanonă

5

07.034

08

17373-89-6

2-Hexilidenociclopentan-1-onă

2573

167

241-411-7

07.034

alfa-Hexilidenociclopentanonă

 

5

07.035

08

17369-60-7

Tetrametil etilciclohexenonă (amestec de izomeri)

3061

168

241-403-3

07.035

 
 

5

07.036

08

127-51-5

alfa-Izometil iononă

2714

169

204-846-3

07.036

4-(2,6,6-Trimetil-2-ciclohexen-1-il)-3-metil-3-buten-2-onă; Metil-gamma-iononă; Izometiliononă; gamma-Metiliononă

4-(2,6,6-Trimetilciclohex-2-enil)-3-metilpent-3-en-2-onă

 

▼M3 —————

▼M2

07.038

21

100-06-1

4-Metoxiacetofenonă

2005

570

202-815-9

07.038

Acetanizol; p-Acetilanizol; 4-Acetilanizol

 
 

07.039

09

7786-52-9

Octan-3-on-1-ol

2804

592

 

07.039

3-Oxo-1-octanol; Caproiletanoat; Hexanoiletanoat; Metilol metil amil cetonă; 1-Hidroxioctan-3-onă

 
 

07.040

21

93-55-0

1-Fenilpropan-1-onă

3469

599

202-257-6

07.040

Propiofenonă; Etilfenilcetonă propionilbenzen

 
 

07.041

08

79-89-0

beta-Izometiliononă

 

650

201-231-1

07.041

Izometil-beta-iononă

3-Metil-4-(2,6,6-trimetilciclohex-1-enil)but-3-en-2-onă

 

07.042

21

645-13-6

4-Izopropilacetofenonă

2927

651

211-433-1

07.042

Metil p-izopropilfenilcetonă; p-Acetilcumen; p-Propilacetofenonă

 
 

07.044

05

625-33-2

Pent-3-en-2-onă

3417

666

210-888-3

07.044

 
 
 

07.045

08

2408-37-9

2,2,6-Trimetilciclohexanonă

3473

686

219-309-9

07.045

 
 
 

07.046

21

1080-12-2

Vanililiden acetonă

3738

691

214-096-9

07.046

Metil-3-metoxi-4-hidroxistirilcetonă; Dihidrozingeronă

4-(4-Hidroxi-3-metoxifenil) but-3-en-2-onă

 

07.047

12

4940-11-8

Etil maltol

3487

692

225-582-5

07.047

Veltol-Plus; Acid 2-etilpiromeconic; 3-Hidroxi-2-etil-4-pironă; 2-Etil-3-ol-4H-piran-4-onă

2-Etil-3-hidroxi-4-pironă

 

07.048

05

2497-21-4

4-Hexen-3-onă

3352

718

219-681-2

07.048

2-Hexen-4-onă; Hex-2-en-4-onă; Propilen etil cetonă

 
 

07.049

21

103-13-9

1-(4-Metoxifenil)-4-metilpent-1-en-3-onă

3760

719

 

07.049

Metoxistirilizopropilcetonă; Izopropil-4-metiloxistirilcetonă

 
 

07.050

05

67-64-1

Acetonă

3326

737

200-662-2

07.050

Propan-2-onă; Dimetilcetonă; 2-Oxopropan; beta-Cetopropan; Eter piroacetic

 

1

07.051

10

513-86-0

3-Hidroxibutan-2-onă

2008

749

208-174-1

07.051

Acetoină; AMC; Acetilmetilcarbinol; 2,3-Butanolonă; Dimetilcetol; 3-Hidroxi-2-butanonă; gamma-Hidroxi-beta-oxobutan

 
 

07.052

10

431-03-8

Diacetil

2370

752

207-069-8

07.052

Dimetildicetonă; Biacetil; 2,3-Dicetobutan; 2,3-Butandionă; dimetilglioxal

Butan-2,3-dionă

 

07.053

05

78-93-3

Butan-2-onă

2170

753

201-159-0

07.053

Etilmetilcetonă; Metiletilcetonă; Cetonă C-4

 
 

07.054

05

107-87-9

Pentan-2-onă

2842

754

203-528-1

07.054

Etilacetonă; Metilpropilcetonă; Propilmetilcetonă; Pentan-2-onă

 
 

07.055

21

5471-51-2

4-(p-Hidroxifenil)butan-2-onă

2588

755

226-806-4

07.055

p-Hidroxibenzilacetonă; Oxifenalon; Frambinonă; 1-p-Hidroxifenil-3-butanonă; p-Hidrobenzilacetonă; p-Hidroxibenzilacetonă

 
 

07.056

30

80-71-7

3-Metilciclopentan-1,2-dionă

2700

758

201-303-2

07.056

2-Hidroxi-3-metilciclopent-2-en-1-onă; Metilciclopentenolonă; 3-Metilciclopentano-1,2-dionă; Cicloten; Corilonă; 3-Metil-2-ciclopenten-2-ol-1-onă

 
 

07.057

30

21835-01-8

3-Etilciclopentan-1,2-dionă

3152

759

244-606-5

07.057

2-Hidroxi-3-etil-2-ciclopenten-1-onă; Etil ciclopentenolonă; Etilciclopentalonă; 3-Etil-2-ciclopenten-2-ol-1-onă;

 
 

07.058

05

123-19-3

Heptan-4-onă

2546

2034

204-608-9

07.058

Dipropilcetonă; Butironă;

 
 

07.059

08

10458-14-7

p-Mentan 3-onă

2667

2035

233-944-9

07.059

2-Izopropil-5-metilciclohexanonă; 4-Izopropil-1-metilciclohexan-3-onă

 
 

07.060

10

600-14-6

Pentan-2,3-dionă

2841

2039

209-984-8

07.060

Acetil propionil

 
 

07.061

08

79-78-7

Alil alfa-iononă

2033

2040

201-225-9

07.061

1-(2,6,6-Trimetil-2-ciclohexen-1-il)-1,6-heptadien-3-onă; Alil ciclocitrilidenoacetonă

1-(2,6,6-Trimetilciclohex-2-enil)-1,6-heptadien-3-onă

 

07.062

05

106-68-3

Octan-3-onă

2803

2042

203-423-0

07.062

Etilamilcetonă; Amiletilcetonă

 
 

07.063

10

7493-58-5

4-Metilpentan-2,3-dionă

2730

2043

231-328-4

07.063

Acetil izobutiril

 
 

07.064

10

96-04-8

Heptan-2,3-dionă

2543

2044

202-472-5

07.064

Acetil pentanoil; Acetil valeril; Valeril acetil

 
 

07.065

10

496-77-5

5-Hidroxioctan-4-onă

2587

2045

207-830-4

07.065

Butiroină; 5-Octanol-4-onă

 
 

07.067

08

29606-79-9

Izopulegon

2964

2051

249-725-6

07.067

1-Metil-4-izopropenilciclohexan-3-onă; 1-Metil-4-izopropenil-3-ciclohexanonă; 1-Izopropil-4-metil-2-ciclohexanonă

p-Ment-8-en-3-onă

5

07.069

05

4433-36-7

Tetrahidro-pseudo-iononă

3059

2053

224-634-4

07.069

6,10-Dimetil-9-undecen-2-onă; Dihidrogeranilacetonă

6,10-Dimetilundec-9-en-2-onă

 

07.070

21

7492-37-7

3-Benzilheptan-4-onă

2146

2140

231-317-4

07.070

 
 
 

07.071

10

5455-24-3

Octan-4,5-dionă

 

2141

 

07.071

Dibutiril

 
 

07.072

05

624-42-0

6-Metilheptan-3-onă

 

2143

210-844-3

07.072

Izoamiletilcetonă

 
 

▼M3 —————

▼M2

07.075

30

13494-06-9

3,4-Dimetilciclopentan-1,2-dionă

3268

2234

236-810-8

07.075

2-Hidroxi-3,4-dimetil-2-ciclopenten-1-onă

 
 

07.076

30

13494-07-0

3,5-Dimetilciclopentan-1,2-dionă

3269

2235

236-811-3

07.076

 
 
 

07.077

10

4437-51-8

Hexan-3,4-dionă

3168

2255

224-651-7

07.077

Dipropionil; 3,4-Dioxohexan; Dietil-alfa-beta-di-cetonă

 
 

07.078

08

491-07-6

D,L-Izomentonă

3460

2259

207-727-4

07.078

cis-1-Metil-4-izopropil-3-ciclohexanonă; cis-para-Mentan-3-onă

cis-p-Mentan-3-onă

 

07.079

30

579-07-7

1-Fenilpropan-1,2-dionă

3226

2275

209-435-2

07.079

Acetil benzoil; Metilfenildicetonă; Fenilmetilglioxal; Fenilmetildicetonă

 
 

07.080

30

3008-43-3

3-metilciclohexan-1,2-dionă

3305

2311

221-122-2

07.080

3-Metil-1,2-ciclohexanodionă; 2-Metil-3,4-ciclohexanodionă

 
 

07.081

05

4312-99-6

Oct-1-en-3-onă

3515

2312

224-327-5

07.081

Vinilamilcetonă; Amilvinilcetonă;

 
 

07.082

05

4643-27-0

Oct-2-en-4-onă

3603

2313

225-071-7

07.082

Butilpropenilcetonă; Propenilbutilcetonă

 
 

07.083

08

23726-92-3

beta-Damasconă

3243

2340

245-843-7

07.083

 

1-(2,6,6-Trimetilciclohex-1-enil) but-2-en-1-onă

5

07.084

05

96-22-0

Pentan-3-onă

 

2350

202-490-3

07.084

Dimetil acetonă; Dietilcetonă; Dimetilacetonă; Propionă; Metacetonă

 
 

07.086

21

102-04-5

1,3-Difenilpropan-2-onă

2397

11839

203-000-0

07.086

Dibenzilcetonă; alfa-alfa-Difenilcetonă; Benzilcetonă

 
 

07.087

21

122-84-9

4-Metoxifenilacetona

2674

11836

204-578-7

07.087

Anisilmetilcetonă; 3-(4-Metoxifenil)propan-2-onă; p-Metoxifenilactonă; Aniscetonă; Cetonă anisică

 
 

07.088

08

7784-98-7

Metil-delta-iononă

2713

11852

232-074-7

07.088

5-(2,6,6-Trimetil-3-ciclohexen-1-il)-4-penten-3-onă

1-(2,6,6-Trimetilciclohex-3-enil)pent-1-en-3-onă

 

07.089

08

4674-50-4

Nootcatonă

3166

11164

225-124-4

07.089

5,6-Dimetil-8-izopropenilbiciclo[4.4.0]dec-1-en-3-onă; 4,4a,5,6,7,8-Hexahidro-6-izopropenil-4,4a-dimetil-2(3H)-naftalină

4,4a,5,6,7,8-Hexahidro-4,4a-dimetil-6-(1-metilen-etil)-2(3H)-naftalinonă

 

07.090

09

5077-67-8

1-Hidroxibutan-2-onă

3173

11102

225-790-6

07.090

2-oxo-1-Butanol; Propionil carbinol; Etilhidroximetilcetonă; 1-butanol-2-onă

 
 

07.091

08

79-76-5

gamma-Iononă

3175

 

201-223-8

07.091

4-(2,2-Dimetil-6-metilenciclohexil)-3-buten-2-onă; 4-(2-Metilen-6,6-dimetilciclohexil)-3-buten-2-onă

4-(2,2-Dimetil-6-metilenciclohexil) but-3-en-2-onă

 

07.092

08

499-70-7

p-Mentan-2-onă

3176

11128

207-887-5

07.092

Carvomentonă; Tetrahidromentonă; Tetrahidrocarvonă

 
 

07.093

10

13706-86-0

5-Metilhexan-2,3-dionă

3190

11148

237-241-8

07.093

2-Metil-4,5-hexanodionă; Acetil izovaleril; Izobutilmetildicetonă; Izobutil metil glioxal

 
 

07.094

08

488-10-8

3-Metil-2-(pent-cis-2-enil)ciclopent-2-en-1-onă

3196

11786

207-668-4

07.094

cis-Jasmonă

 

5

07.095

08

14765-30-1

2-(sec-Butil)ciclohexanonă

3261

11044

238-830-2

07.095

2-But-2-il-ciclohexanonă

2-(1-Metilpropil)ciclohexanonă

 

07.096

05

589-38-8

Hexan-3-onă

3290

11097

209-645-4

07.096

Etilpropilcetonă

 
 

07.097

10

59191-78-5

3-(Hidroximetil)octan-2-onă

3292

11113

261-652-1

07.097

 
 
 

07.098

08

1193-18-6

3-Metilciclohex-2-en-1-onă

3360

11134

214-769-7

07.098

1-Metil-1-ciclohexenonă-3

 
 

07.099

05

1604-28-0

6-Metilhepta-3,5-dien-2-onă

3363

11143

216-507-7

07.099

2-Metilhepta-2,4-dienă-6-onă; metilheptadienonă

 
 

07.100

05

3240-09-3

5-Metilhex-5-en-2-onă

3365

11150

221-807-6

07.100

2-Metilalilacetonă; 2-Metil-1-hexen-5-onă; 2-Metil-alil-acetonă

 
 

07.101

05

141-79-7

4-Metilpent-3-en-2-onă

3368

11853

205-502-5

07.101

Oxid de mesitil; Metilizobutilcetonă; Izopropilidenacetonă

 
 

07.102

05

1629-58-9

Pent-1-en-3-onă

3382

11179

216-624-3

07.102

Etilvinilcetonă

 
 

07.103

05

593-08-8

Tridecan-2-onă

3388

11194

209-784-0

07.103

Metilundecilcetonă; Endecilmetilcetonă

 
 

07.104

05

4643-25-8

Hept-2-en-4-onă

3399

11093

225-070-1

07.104

 
 
 

07.105

05

1119-44-4

Hept-3-en-2-onă

3400

11094

214-278-8

07.105

Metilpentenilcetonă; Butilidenacetonă; n-Butilidenacetonă

 
 

07.106

05

5166-53-0

5-metilhex-3-en-2-onă

3409

11149

225-950-5

07.106

Izobutilidenacetonă

 
 

07.107

05

1669-44-9

Oct-3-en-2-onă

3416

11170

216-793-3

07.107

 
 
 

07.108

08

23696-85-7

beta-Damascenonă

3420

11197

245-833-2

07.108

4-(2,6,6-Trimetilciclohexa-1,3-dienil)-but-2-en-4-onă

1-(2,6,6-Trimetilciclohexa-1,3-dienil)but-2-en-1-onă

 

07.109

30

1125-21-9

2,6,6-Trimetilciclohex-2-en-1,4-dionă

3421

11200

214-406-2

07.109

3,5,5-Trimetilciclohex-2-eno-1,4-dionă; 2-Ciclohexendiona-1,4, 3,5,5-trimetil-

 
 

07.110

08

542-46-1

Cicloheptadec-9-en-1-onă

3425

11744

208-813-4

07.110

Civetonă

 

5

07.111

08

541-91-3

3-Metilciclopentadecan-1-onă

3434

11135

208-795-8

07.111

Musconă; Metilexaltonă

 
 

07.112

08

2758-18-1

3-Metil-2-ciclopenten-1-onă

3435

11137

220-421-5

07.112

1-Metil-1-ciclopenten-3-onă

 
 

07.113

05

925-78-0

Nonan-3-onă

3440

11160

213-125-2

07.113

Etilhexilcetonă

 
 

07.114

05

762-29-8

6,10,14-Trimetilpentadeca-5,9,13-trien-2-onă

3442

11206

212-097-9

07.114

Farnesilacetonă; 2,6,10-Trimetil-2,6,10-pentadecatrien-14-onă; 6,10,14-Trimetil-5,9,13-pentadecatrien-2-onă

 
 

07.115

08

20483-36-7

3,4-Dehidrodihidro-beta-iononă

3447

11057

243-847-3

07.115

Dehidrodihidroiononă; 4-(2,6,6-Trimetilciclohexadien-1-il)-2-butanonă

4-(2,6,6-Trimetil-1,3-ciclohexadienil)butan-2-onă

 

07.116

08

43219-68-7

1-(1,4-Dimetilciclohex-3-en-1-il)etan-1-onă

3449

11062

256-150-4

07.116

4-Acetil-1,4-dimetilciclohex-1-enă

 
 

07.117

30

42348-12-9

3-Etil-2-hidroxi-4-metilciclopent-2-en-1-onă

3453

11077

255-767-6

07.117

3-Etil-4-metilcicloten etilciclopentenolonă; 3-Etil-2-ciclopenten-2-ol-1-onă

 
 

07.118

30

53263-58-4

5-Etil-2-hidroxi-3-metilciclopent-2-en-1-onă

3454

11078

258-451-6

07.118

5-Etil-3-metilcicloten

 
 

07.119

30

10316-66-2

2-Hidroxiciclohex-2-en-1-onă

3458

11046

 

07.119

Ciclohexano-1,2-dionă

 
 

07.120

30

4883-60-7

2-Hidroxi-3,5,5-trimetilciclohex-2-en-1-onă

3459

11198

 

07.120

3,5,5-Trimetilciclohexano-1,2-dionă; 3,5,5-Trimetil-1,2-ciclohexanodionă;

 
 

07.121

05

10519-33-2

Dec-3-en-2-onă

3532

11751

234-059-0

07.121

Heptilidenacetonă; Enantilidenacetonă

 
 

07.122

05

108-83-8

2,6-Dimetilheptan-4-onă

3537

11914

203-620-1

07.122

Di-izobutilcetonă; Izobutilcetonă; Izononanonă; Izovaleronă

 
 

07.123

05

3796-70-1

Geranilacetonă

3542

11088

223-269-8

07.123

alfa-beta-Dihidropseudoiononă

6,10-Dimetil-5(trans),9-undecadien-2-onă

 

07.124

21

118-93-4

2-Hidroxiacetofenonă

3548

11784

204-288-0

07.124

Etanonă, 1-(2-hidroxifenil)-; o-Acetilfenol

 
 

07.125

10

3142-66-3

3-Hidroxipentan-2-onă

3550

11115

 

07.125

Acetil etil barbonol

 
 

07.126

08

78-59-1

3,5,5-Trimetilciclohex-2-en-1-onă

3553

11918

201-126-0

07.126

Izoforonă; Izoacetoferonă

 
 

07.127

08

491-09-8

p-Menta-1,4(8)-dien-3-onă

3560

11189

207-729-5

07.127

Piperitenonă; 4-Izopropiliden-1-metil-1-ciclohexen-3-onă

 
 

07.128

08

7764-50-3

Dihidrocarvonă

3565

11703

231-857-0

07.128

cis-Dihidrocarvonă; cis-Menten-8(9)-onă(2); 1-Metil-4-izopropenilciclohexan-2-onă

p-Ment-8(10)-en-2-onă

 

07.129

08

3720-16-9

3-Metil-5-propilciclohex-2-en-1-onă

3577

 

223-069-0

07.129

1-Metil-5-n-propil-1-ciclohexen-3-onă

 
 

07.130

08

57378-68-4

delta-Damascon

3622

 

260-709-8

07.130

 

1-(2,6,6-Trimetilciclohex-3-enil) but-2-en-1-onă

5

07.131

08

17283-81-7

Dihidro-beta-iononă

3626

11060

241-318-1

07.131

4-(2,6,6-Trimetilciclohex-2-enil)butan-2-onă

4-(2,6,6-Trimetilciclohex-1-enil) butan-2-onă

 

07.132

08

31499-72-6

Dihidro-alfa-iononă

3628

11059

250-657-4

07.132

 

4-(2,6,6-Trimetilciclohex-2-enil) butan-2-onă

 

07.133

21

13171-00-1

4-Acetil-6-t-butil-1,1-dimetilindan

3653

 

236-114-4

07.133

Celestolid; 4-Acetil-1,1-dimetil -6-terț-butilindan

Acetil-6-terț-butil-2,3-dihidro-1,1-dimetilindan

 

07.134

08

43052-87-5

alfa-Damascon

3659

11053

 

07.134

4-(2,6,6-Trimetil-2-ciclohexenil)-2-buten-4-onă

1-(2,6,6- Trimetilciclohex-2-enil) but-2-en-1-onă

5

07.135

25

28631-86-9

2,4-Dihidroxiacetofenonă

3662

11884

 

07.135

1-Etanonă

 
 

07.136

08

34545-88-5

4,4a,5,6-Tetrahidro-7-metilnaftalen-2(3H)-onă

3715

 

252-079-8

07.136

 
 
 

07.137

05

2345-28-0

Pentadecan-2-onă

3724

11808

219-064-8

07.137

Metiltridecilcetonă

 
 

07.138

05

63759-55-7

2-Pentilbut-1-en-3-onă

3725

 

264-448-0

07.138

3-Metilen-2-octanonă

3-Metilenoctan-2-onă

 

07.139

05

81925-81-7

5-Metilhept-2-en-4-onă

3761

 
 

07.139

2-Hepten-4-onă, 5-metil

 
 

07.140

08

1128-08-1

3-Metil-2-pentilciclopent-2-en-1-onă

3763

 

214-434-5

07.140

Dihidrojasmonă; 2-Pentil-3-metil-2-ciclopenten-1-onă; 3-Metil-2-(n-pentanil)-2-ciclopenten-1-onă

 
 

07.142

25

498-02-2

Acetovanilonă

 

11035

207-854-5

07.142

 

4-Hidroxi-3-metoxiacetofenonă

 

07.143

08

32388-55-9

Acetilcedren

 
 

251-020-3

07.143

Metilcedrenilcetonă; 1-(2,3,4,7,8,8a-Hexahidro-3,6,8,8-tetrametil-1H-3a,7-metanoazulen-5-il)etan-1-onă

5-Acetil-2,2,4,8-tetrametiltriciclo [5,3,1(3,7).0(1,7)] undec-4(5)-enă

 

07.144

30

1670-46-8

2-Acetilciclopentan-1-onă

 
 

216-797-5

07.144

 
 
 

07.145

05

78-94-4

But-3-en-2-onă

 

11043

201-160-6

07.145

Metilvinilcetonă

 
 

07.146

08

2244-16-8

d-Carvonă

2249

146

218-827-2

07.146

 

d-p-Menta-1,8-dienă-2-onă

5

07.147

08

6485-40-1

L-Carvonă

2249

146

229-352-5

07.147

 

l-p-Menta-1,8-dienă-2-onă

5

07.148

08

108-94-1

Ciclohexanonă

3909

11047

203-631-1

07.148

Ciclohexilcetonă; Hexanon; Cetohexametilen

 
 

07.149

08

120-92-3

Ciclopentanonă

3910

11050

204-435-9

07.149

Cetociclopentan; Cetopentametilen

 
 

07.150

05

693-54-9

Decan-2-onă

 

11055

211-752-6

07.150

 
 
 

07.151

05

928-80-3

Decan-3-onă

 

11056

213-183-9

07.151

 
 
 

07.152

10

51933-13-2

3,3-Dietoxibutan-2-onă

 
 
 

07.152

 
 
 

07.153

08

►M3  20489-53-6 ◄

1,10-Dihidronootcatonă

3776

 
 

07.153

 

1,2,6-Trimetil-9-izopropilen-biciclo[4.4.0]decan-4-onă

 

07.154

25

5650-43-1

1-(3,5-Dimetoxi-4-hidroxifenil)propan-1-onă

 

11106

 

07.154

Propiosiringonă; 3,5-Dimetoxi-4-hidroxipropiofenonă

 
 

▼M3 —————

▼M2

07.156

05

2550-18-7

2,6-Dimetiloct-6-en-3-onă

 
 
 

07.156

 
 
 

07.157

05

1604-34-8

6,10-Dimetilundecan-2-onă

 

11068

216-509-8

07.157

 
 
 

07.158

05

6175-49-1

dodecan-2-onă

 

11069

228-222-5

07.158

 
 
 

07.159

08

4695-62-9

D-Fenchonă

2479

551

225-160-0

07.159

d-1,3,3-Trimetil-2-norbornanonă

1,3,3-Trimetilbiciclo[2.2.1] heptan-2-onă

5

07.160

05

2922-51-2

Heptadecan-2-onă

 

11089

 

07.160

Metil pentadecil cetonă

 
 

07.161

05

1629-60-3

Hex-1-en-3-onă

 
 

216-625-9

07.161

 
 
 

07.162

05

109-49-9

Hex-5-en-2-onă

 
 

203-675-1

07.162

 
 
 

07.163

05

591-78-6

Hexan-2-onă

 

11776

209-731-1

07.163

 
 
 

07.164

21

2478-38-8

4-Hidroxi-3,5-dimetoxiacetofenonă

 

11105

219-610-5

07.164

Acetosiringonă

 
 

07.165

10

123-42-2

4-Hidroxi-4-metilpentan-2-onă

 
 

204-626-7

07.165

 
 
 

▼M3 —————

▼M2

07.167

10

4984-85-4

4-Hidroxihexan-3-onă

 

11108

225-637-3

07.167

 
 
 

07.168

30

490-03-9

2-Hidroxipiperitonă

 
 

207-704-9

07.168

 

2-Hidroxi-ment-1-en-3-onă

 

07.169

09

116-09-6

1-Hidroxipropan-2-onă

 

11101

204-124-8

07.169

Hidroxiacetonă; Acetilcarbinol

 
 

07.170

32

23267-57-4

beta-iononă epoxido

 

11202

245-542-0

07.170

 

4-(1,2-epoxi-2,6,6-Trimetilciclohexil)but-3-en-2-onă

 

07.171

08

18358-53-7

Izopinocanfonă

 

11125

242-228-5

07.171

 

2,6,6-Trimetilbiciclo[3.1.1] cicloheptan-3-onă

 

07.172

08

500-02-7

4-Izopropilciclohex-2-en-1-onă

3939

11127

207-898-5

07.172

Criptonă; Cripton; 4-Izopropilciclohex-2-enonă; DL-Criptonă

 
 

07.173

08

13215-88-8

Megastigma-4,6,8-trien-3-onă

 
 

236-187-2

07.173

 

4-(2-Butenilideno)-3,5,5-trimetilciclohex-2-en-1-onă

 

07.174

08

67401-27-8

Megastigma-5,8-dien-4-onă

 
 

266-685-5

07.174

 

3-(2-Butenil)-2,4,4-trimetilciclohex-2-en-1-onă

 

07.175

08

89-81-6

p-Ment-1-en-3-onă

2910

2052

201-942-7

07.175

Piperitonă; alfa-Piperitonă; 1-Metil-4-izopropil-1-ciclohexen-3-onă

 
 

07.176

08

89-80-5

trans-Mentonă

2667

2035

201-941-1

07.176

 

trans-p-Mentan-3-onă

5

07.177

05

33046-81-0

7-Metil-3-octenonă-2

3868

 

251-361-8

07.177

trans-7-Metil-3-octen-2-onă

 

5

07.178

05

563-80-4

3-Metilbutan-2-onă

 

11131

209-264-3

07.178

3-Metil-1-butenol-2; Metilizopropilcetonă;

 
 

07.179

08

583-60-8

2-Metilciclohexanonă

3946

 

209-513-6

07.179

Metilanonă

 
 

07.180

08

591-24-2

3-Metilciclohexanonă

3947

 

209-710-7

07.180

 
 
 

07.181

05

928-68-7

6-Metilheptan-2-onă

 

11146

213-179-7

07.181

 
 
 

07.182

05

541-85-5

5-Metilheptan-3-onă

 
 

208-793-7

07.182

 
 
 

07.184

10

113486-29-6

3-Metilnona-2,4-dionă

 
 
 

07.184

 
 
 

07.185

05

565-61-7

3-Metilpentan-2-onă

 

11157

209-282-1

07.185

 
 
 

▼M3 —————

▼M2

07.187

05

32064-72-5

Non-2-en-4-onă

 

11162

250-909-3

07.187

 
 
 

07.188

05

14309-57-0

Non-3-en-2-onă

3955

11163

238-248-9

07.188

 
 
 

07.189

05

4485-09-0

Nonan-4-onă

 

11161

224-770-4

07.189

 
 
 

07.190

05

65213-86-7

Octa-1,5-dien-3-onă

 
 
 

07.190

 
 
 

▼M4 —————

▼M2

07.192

30

93-91-4

1-Fenilbutan-1,3-dionă

 

11181

202-286-4

07.192

Benzoilacetonă

 
 

07.193

21

495-40-9

1-Fenilbutan-1-onă

 
 

207-799-7

07.193

 
 
 

07.194

21

2550-26-7

4-Fenilbutan-2-onă

 

11182

219-847-4

07.194

 
 
 

07.195

21

103-79-7

1-Fenilpropan-2-onă

 

11042

203-144-4

07.195

Benzilmetilcetonă

 
 

07.196

08

80-57-9

Pin-2-en-4-onă

 

11186

201-292-4

07.196

Verbenonă

4,6,6-Trimetilbiciclo[3.1.1] hept-3-en-2-onă

 

▼M3 —————

▼M2

07.198

05

141-10-6

Pseudo-iononă

 

11191

205-457-1

07.198

 

6,10-Dimetilundeca-3,5,9-trien-2-onă

 

07.199

05

2345-27-9

Tetradecan-2-onă

 

11192

219-063-2

07.199

 
 
 

07.200

08

79-70-9

4-(2,5,6,6-Tetrametil-1-ciclohexenil)but-3-en-2-onă

 
 

201-220-1

07.200

beta-Ironă

 
 

07.201

05

60437-21-0

Tridec-12-en-2-onă

 
 
 

07.201

 
 
 

07.202

08

20013-73-4

2,6,6-Trimetilciclohex-2-en-1-onă

 
 

243-465-7

07.202

 
 
 

07.203

08

873-94-9

3,3,5-Trimetilciclohexan-1-onă

 
 

212-855-9

07.203

 
 
 

07.204

05

546-49-6

3,3,6-Trimetilhepta-1,5-dien-4-onă

 
 

208-903-3

07.204

 
 
 

07.205

05

502-69-2

6,10,14-Trimetilpentadecan-2-onă

 

11205

207-950-7

07.205

Hexahidrofarnesilacetonă

 
 

07.206

21

56681-06-2

4-(2,3,6-Trimetilfenil)but-3-en-2-onă

 
 
 

07.206

 
 
 

07.207

08

3603-99-4

Ciclotetradecanonă

 
 

222-758-3

07.207

 
 
 

▼M3 —————

▼M2

07.210

05

24415-26-7

1-Nonen-3-onă

 
 
 

07.210

 
 
 

07.214

21

941-98-0

alfa-Metil naftil cetonă

 
 

213-384-1

07.214

Naftilmetilcetona, 1-Acetonaftonă

 
 

07.215

08

464-49-3

(1R)-1,7,7-Trimetilbiciclo[2.2.1]heptan-2-onă

2230

140

207-335-2

07.215

d-Camfor

 

5

07.216

05

689-67-8

6,10-Dimetil-5,9-undecadien-2-onă

 
 

211-711-2

07.216

 
 
 

▼M3 —————

▼M2

07.219

08

6261-18-3

trans-3-Metil-2-(2-pentenil)-2-ciclopenten-1-onă

3196

11786

228-410-7

07.219

trans-Jasmonă

 

5

▼M3 —————

▼M2

07.224

08

23726-91-2

trans-1-(2,6,6-Trimetil-1-ciclohexen-1-il)but-2-en-1-onă

3243

2340

245-842-1

07.224

 
 

5

07.225

08

23726-94-5

cis-1-(2,6,6-Trimetil-2-ciclohexen-1-il)but-2-en-1-onă

3659

11053

245-845-8

07.225

cis-alfa-Damasconă

 

5

07.226

08

24720-09-0

Trans-1-(2,6,6-trimetil-2-ciclohexen-1-il)but-2-en-1-onă

 
 

246-430-4

07.226

 
 
 

▼M3 —————

▼M2

07.231

08

 

alfa-Damascenonă

 
 
 

07.231

 

1-(2,6,6-Trimetilciclohexa-2,4-dienil)but-2-en-1-onă

 

07.234

25

 

5-Paradol

 
 
 

07.234

 

1-(4-Hidroxi-3-metoxifenil) nonan-3-onă

 

07.236

05

22610-86-2

5-Octen-2-onă

 

11171

 

07.236

 
 
 

07.238

10

37160-77-3

3-Hidroxi-2-octanonă

 
 
 

07.238

 
 
 

▼M3

07.239

05

2278–53–7

[R-(E)]-5-izopropil-8-metilnona-6,8-dien-2-onă

 
 

218–907–7

 
 
 

6

07.240

05

13019–20–0

2-metilheptan-3-onă

4000

 

235–877–0

 
 
 

6

07.241

05

1635–02–5

3,4-dimetilhex-3-en-2-onă

 
 

216–656–8

 
 
 

6

07.242

21

5355–63–5

3-hidroxi-4-fenilbutan-2-onă

 
 
 
 
 
 

6

07.243

21

99–93–4

4-hidroxi acetofenonă

 
 

202–802–8

 
 
 

6

07.244

05

20859–10–3

trans-6-metil-3-hepten-2-onă

4001

 
 
 
 
 

6

07.245

08

71048–82–3

trans-delta-damasconă

 
 

275–156–8

 

trans-1-(2,6,6-trimetil-3-ciclohexen-1-il)-2-buten-1-onă

 

6

07.246

08