1997R0515 — RO — 01.09.2016 — 004.001


Acest document are doar scop informativ și nu produce efecte juridice. Instituțiile Uniunii nu își asumă răspunderea pentru conținutul său. Versiunile autentice ale actelor relevante, inclusiv preambulul acestora, sunt cele publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și disponibile pe site-ul EUR-Lex. Aceste texte oficiale pot fi consultate accesând linkurile integrate în prezentul document.

►B

REGULAMENTUL (CE) NR. 515/97 AL CONSILIULUI

din 13 martie 1997

privind asistența reciprocă între autoritățile administrative ale statelor membre și cooperarea dintre acestea și Comisie în vederea asigurării aplicării corespunzătoare a legislației din domeniile vamal și agricol

(JO L 082 22.3.1997, p. 1)

Astfel cum a fost modificat prin:

 

 

Jurnalul Oficial

  NR.

Pagina

Data

 M1

REGULAMENTUL (CE) NR. 807/2003 AL CONSILIULUI din 14 aprilie 2003

  L 122

36

16.5.2003

►M2

REGULAMENTUL (CE) NR. 766/2008 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 9 iulie 2008

  L 218

48

13.8.2008

►M3

REGULAMENTUL (UE) 2015/1525 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 9 septembrie 2015

  L 243

1

18.9.2015
▼B

REGULAMENTUL (CE) NR. 515/97 AL CONSILIULUI

din 13 martie 1997

privind asistența reciprocă între autoritățile administrative ale statelor membre și cooperarea dintre acestea și Comisie în vederea asigurării aplicării corespunzătoare a legislației din domeniile vamal și agricolArticolul 1

(1)  Prezentul regulament stabilește condițiile în care autoritățile administrative responsabile de aplicarea legislației vamale și agricole în statele membre trebuie să colaboreze între ele și cu Comisia pentru a asigura respectarea dispozițiilor legislației în cauză în cadrul unui sistem comunitar.

(2)  Dispozițiile prezentului regulament nu se aplică în cazul în care se suprapun cu dispozițiile specifice din alte reglementări privind asistența reciprocă între autoritățile administrative ale statelor membre și colaborarea dintre acestea și Comisie referitoare la aplicarea legislației vamale și agricole.

Articolul 2

(1)  În sensul prezentului regulament:

▼M3

  „legislație vamală” înseamnă legislație vamală astfel cum este definită la articolul 5 punctul 2 din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului ( 1 );

▼B

  „legislație agricolă” reprezintă ansamblul dispozițiilor adoptate în conformitate cu politica agricolă comună și al normelor specifice adoptate cu privire la mărfurilor obținute în urma prelucrării produselor agricole;

  „autoritatea solicitantă” reprezintă autoritatea competentă dintr-un stat membru care depune o cerere de asistență;

  „autoritatea solicitată” reprezintă autoritatea competentă dintr-un stat membru către care se transmite o cerere de asistență;

  „anchetă administrativă” reprezintă toate controalele, verificările și alte acțiuni desfășurate de personalul autorităților administrative menționate la articolul 1 alineatul (1) în exercitarea funcțiilor lor pentru a asigura aplicarea corespunzătoare a legislației vamale și agricole și, după caz, pentru a stabili neregulile ivite în desfășurarea operațiunilor ce par a încălca dispozițiile legislației în cauză, cu excepția acțiunilor desfășurate la cererea sau sub controlul direct al unei autorități judiciare; expresia „anchetă administrativă” se referă, de asemenea, la misiunile comunitare menționate la articolul 20;

  „date cu caracter personal” reprezintă orice informație referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă; este considerată identificabilă o persoană ce poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin trimiterea la un număr de identificare sau la unul ori mai multe elemente specifice legate de identitatea sa fizică, psihologică, psihică, economică, culturală sau socială;

▼M2

  „analiză operațională” înseamnă analiza operațiunilor care constituie sau care par să constituie încălcări ale legislației vamale sau agricole, care cuprinde următoarele etape, în ordine succesivă:

 

(a) culegerea de informații, inclusiv de date cu caracter personal;

(b) evaluarea fiabilității sursei de informații și a informațiilor în sine;

(c) cercetarea, prezentarea metodologică și interpretarea legăturilor dintre aceste informații sau dintre aceste informații și alte date semnificative;

(d) formularea de observații, ipoteze sau recomandări care pot fi utilizate direct de autoritățile competente și de Comisie ca informații privind riscurile pentru a preveni și a detecta alte operațiuni care constituie încălcări ale legislației vamale și agricole și/sau pentru a identifica cu precizie persoana sau societățile implicată (implicate) în aceste operațiuni;

  „analiză strategică” înseamnă cercetarea și prezentarea tendințelor generale în materie de încălcări ale legislației vamale și agricole printr-o evaluare a amenințării reprezentate de anumite tipuri de operațiuni care constituie încălcări ale legislației vamale și agricole, a amplorii și a impactului acestora, în vederea stabilirii ulterioare a priorităților, a obținerii unei imagini mai clare asupra fenomenului sau amenințării în cauză, a reorientării acțiunilor pentru a preveni și detecta fraudele, precum și în vederea revizuirii organizării departamentale. Pentru această analiză strategică pot fi utilizate numai datele din conținutul cărora au fost eliminați factorii de identificare;

  „schimb automat periodic” înseamnă comunicarea sistematică a unor informații predefinite, fără o cerere prealabilă, la intervale regulate, prestabilite;

  „schimb automat ocazional” înseamnă comunicarea sistematică a unor informații predefinite, fără o cerere prealabilă, pe măsură ce și în momentul în care informațiile devin disponibile;

▼M3

  „teritoriul vamal al Uniunii” înseamnă teritoriul vamal al Uniunii astfel cum este definit la articolul 4 din Regulamentul (UE) nr. 952/2013;

  „transportatori” înseamnă persoane în sensul articolului 5 punctul 40 din Regulamentul (UE) nr. 952/2013.

▼B

(2)  Fiecare stat membru comunică atât celorlalte state membre, cât și Comisiei o listă a autorităților competente pe care le-a desemnat în vederea aplicării prezentului regulament.

În sensul prezentului regulament, expresia „autoritate competentă” se referă la autoritățile desemnate în conformitate cu paragraful precedent.

▼M2

Articolul 2a

Fără a aduce atingere altor dispoziții din prezentul regulament și pentru îndeplinirea obiectivelor acestuia, în special în cazurile în care nu se prezintă o declarație vamală sau o declarație simplificată sau atunci când declarația prezentată este incompletă sau există motive pentru a crede că datele conținute în aceasta sunt false, Comisia sau autoritățile competente din fiecare stat membru pot face schimburi de informații cu autoritatea competentă din orice alt stat membru sau cu Comisia privind următoarele:

(a) denumirea societății;

(b) denumirea utilizată de societate în cadrul activității sale;

(c) adresa societății;

(d) codul de înregistrare în scopuri de TVA al societății;

(e) codul de înregistrare pentru plata accizelor ( 2 );

(f) informații din care să rezulte dacă codul de înregistrare în scopuri de TVA și/sau codul de înregistrare pentru plata accizelor sunt utilizate sau nu;

(g) numele administratorilor, ale directorilor și, dacă sunt disponibile, numele principalilor acționari/asociați ai societății;

(h) numărul și data emiterii facturii; și

(i) suma facturată.

Prezentul articol se aplică numai circulației mărfurilor astfel cum este descrisă la articolul 2 alineatul (1) prima liniuță.

▼B

Articolul 3

În cazul în care, ca răspuns la o cerere de asistență administrativă sau în urma unei comunicări făcute în temeiul prezentului regulament, autoritățile naționale decid să întreprindă o acțiune ce implică măsuri care pot fi puse în aplicare numai cu autorizarea sau la cererea unei autorități judiciare, atunci se comunică, în cadrul cooperării administrative prevăzute în prezentul regulament:

 toate informațiile referitoare la aplicarea legislației vamale și agricole sau cel puțin

 elementele principale ale dosarului, necesare în vederea opririi desfășurării unei practici frauduloase.

Cu toate acestea, toate comunicările de acest fel trebuie să aibă autorizarea prealabilă a autorității judiciare, în cazul în care legislația internă prevede o astfel de autorizare.TITLUL I

ASISTENȚA LA CERERE

Articolul 4

(1)  La cererea autorității solicitante, autoritatea solicitată îi transmite acesteia toate informațiile care îi pot permite asigurarea respectării dispozițiilor legislației vamale sau agricole, în special cele referitoare la:

 aplicarea drepturilor vamale și a taxelor cu efect echivalent, precum și a taxelor agricole și a altor impuneri prevăzute în cadrul politicii agricole comune sau al regimurilor speciale aplicabile anumitor mărfuri obținute în urma transformării produselor agricole;

 operațiuni ce fac parte din sistemul de finanțare practicat de către Fondul European de Orientare și Garantare Agricolă.

(2)  Pentru a obține informațiile solicitate, autoritatea solicitată sau autoritatea administrativă sesizată de aceasta procedează la fel ca în cazurile în care acționează pe cont propriu ori la cererea unei alte autorități din țara sa.

Articolul 5

La cererea autorității solicitante, autoritatea solicitată îi furnizează acesteia toate atestările, documentele sau copiile certificate pentru conformitate ale documentelor pe care le deține sau pe care le obține în conformitate cu dispozițiile articolului 4 alineatul (2), referitoare la operațiunile reglementate de legislația vamală sau agricolă.

Articolul 6

(1)  La cererea autorității solicitante, autoritatea solicitată notifică destinatarul sau asigură notificarea acestuia cu privire la toate actele sau deciziile autorităților administrative care se referă la aplicarea legislației vamale sau agricole, cu respectarea legislației în vigoare în statul membru în care autoritatea solicitată își are sediul.

(2)  Cererile de notificare, în care se menționează obiectul actului sau al deciziei ce urmează să fie comunicate, sunt însoțite de traducerea în limba oficială sau în una dintre limbile oficiale ale statului membru în care își are sediul autoritatea solicitată, fără a se aduce atingere dreptului acesteia din urmă de a renunța la comunicarea traducerii în cauză.

Articolul 7

La cererea autorității solicitante, autoritatea solicitată va exercita, pe cât posibil, o supraveghere specială sau va stabili exercitarea unei supravegheri speciale în sfera sa de acțiune, cu privire la:

(a) persoanele despre care există motive întemeiate să se creadă că încalcă legislația vamală sau agricolă, în special cu privire la deplasările acestora;

(b) locurile în care sunt depozitate mărfurile în astfel de condiții încât există motive întemeiate să se creadă că mărfurile în cauză sunt destinate unor operațiuni ce contravin legislației vamale sau agricole;

(c) circulația mărfurilor semnalate ca putând face obiectul unor încălcări ale legislației vamale sau agricole;

(d) mijloacele de transport despre care există motive întemeiate să se creadă că sunt folosite la efectuarea unor operațiuni ce încalcă legislația vamală sau agricolă.

Articolul 8

La cererea autorității solicitante, autoritatea solicitată îi pune acesteia la dispoziție toate informațiile pe care le deține sau pe care le-a obținut în conformitate cu articolul 4 alineatul (2), în special rapoarte sau alte documente ori copii certificate pentru conformitate sau extrase, cu privire la operațiunile constatate ori planificate ce constituie sau pot constitui, conform autorității solicitante, încălcări ale legislației vamale sau agricole sau, dacă este cazul, cu privire la rezultatele unei supravegheri speciale desfășurate în temeiul articolului 7.

Cu toate acestea, transmiterea documentelor originale și a obiectelor se face numai dacă acest lucru nu contravine legislației în vigoare în statul membru în care își are sediul autoritatea solicitată.

Articolul 9

(1)  La cererea autorității solicitante, autoritatea solicitată desfășoară anchete administrative corespunzătoare cu privire la operațiunile ce constituie sau pot constitui, conform autorității solicitante, încălcări ale legislației vamale ori agricole sau dispune desfășurarea unor astfel de anchete.

Autoritatea solicitată sau autoritatea administrativă sesizată de aceasta desfășoară anchetele administrative la fel ca în cazurile în care acționează pe seama sa ori la cererea unei alte autorități din țara sa.

Autoritatea solicitată comunică autorității solicitante rezultatele anchetelor administrative.

(2)  Prin înțelegere între autoritatea solicitantă și autoritatea solicitată, unii funcționari, desemnați de către autoritatea solicitantă, pot fi prezenți la anchetele administrative menționate la alineatul (1).

Anchetele administrative se efectuează întotdeauna de către personalul autorității solicitate. Personalul autorității solicitante nu își poate asuma din proprie inițiativă atribuțiile de control pe care le are personalul autorității solicitate. Cu toate acestea, personalul autorității solicitante are acces în aceleași clădiri și la aceleași documente ca și personalul autorității solicitate, prin intermediul acestuia și numai în scopul pentru care se desfășoară ancheta administrativă în curs.

În măsura în care dispozițiile interne în materie de procedură penală prevăd că anumite acțiuni sunt de competența numai a anumitor funcționari, desemnați în mod special de legislația internă, personalul autorității solicitante nu va lua parte la aceste acțiuni. În niciun caz, personalul autorității solicitante nu participă, în special, la percheziții sau la interogarea formală a persoanelor conform legii penale. Cu toate acestea, personalul autorității solicitante are acces la informațiile astfel obținute în conformitate cu condițiile stabilite în articolul 3.

Articolul 10

Prin înțelegere între autoritatea solicitantă și autoritatea solicitată și în modul stabilit de aceasta din urmă, funcționarii mandatați în mod corespunzător de către autoritatea solicitantă pot obține, de la birourile în care își desfășoară activitatea autoritățile administrative ale statului membru în care își are sediul autoritatea solicitată, informații cu privire la aplicarea legislației vamale sau agricole de care are nevoie autoritatea solicitantă și care reies din documentele la care au acces funcționarii birourilor respective. Aceștia din urmă sunt autorizați să facă copii ale documentelor în cauză.

Articolul 11

Funcționarii autorității solicitante prezenți într-un alt stat membru în conformitate cu articolele 9 și 10 trebuie să poată prezenta, în orice moment, o autorizație scrisă prin care să facă dovada identității lor și a calității oficiale pe care o dețin.

▼M3

Articolul 12

Fără a aduce atingere articolului 51, informațiile, inclusiv documentele, copiile certificate ale documentelor, certificatele, toate actele sau deciziile care sunt emise de autoritățile administrative, rapoartele și orice informație operativă, obținute de către personalul autorității solicitate și comunicate autorității solicitante pe parcursul asistenței prevăzute la articolele 4 și 11 pot constitui probe admisibile, ca și cum acestea ar fi fost obținute în statul membru în care au loc procedurile:

(a) în cadrul procedurilor administrative din statul membru al autorității solicitante, inclusiv în procedurile de apel ulterioare;

(b) în cadrul procedurilor judiciare din statul membru al autorității solicitante, cu excepția cazului în care se prevede altfel în mod explicit de către autoritatea solicitată, la momentul comunicării informațiilor.

▼BTITLUL II

ASISTENȚA SPONTANĂ

Articolul 13

Autoritățile competente din fiecare stat membru oferă asistență autorităților competente din celelalte state membre fără o cerere prealabilă din partea acestora din urmă, în conformitate cu articolele 14 și 15.

Articolul 14

În cazul în care consideră acest lucru util pentru asigurarea respectării legislației vamale sau agricole, autoritățile competente din fiecare stat membru:

(a) exercită, pe cât posibil, sau asigură exercitarea supravegherii speciale descrise la articolul 7;

(b) comunică autorităților competente ale celorlalte state membre în cauză toate informațiile pe care le dețin, în special rapoarte și alte documente sau copii certificate pentru conformitate ori extrase, cu privire la operațiunile ce constituie sau care, potrivit acestor autorități, pot constitui încălcări ale legislației vamale sau agricole.

Articolul 15

►M2  (1) ◄   Autoritățile competente ale fiecărui stat membru trimit de îndată autorităților competente ale celorlalte state membre în cauză toate informațiile relevante cu privire la operațiunile ce constituie sau care, potrivit acestor autorități, pot constitui încălcări ale legislației vamale sau agricole, în special informații privind bunurile ce fac obiectul operațiunilor în cauză, precum și noile mijloace și metode de desfășurare a acestor operațiuni.

▼M2

(2)  Autoritățile competente ale fiecărui stat membru pot, de asemenea, să comunice autorității competente a oricărui alt stat membru vizat, prin schimburi automate periodice sau prin schimburi automate ocazionale, informațiile primite referitoare la intrarea, ieșirea, tranzitul, depozitarea și utilizarea finală a mărfurilor, inclusiv traficul poștal, care sunt transferate între teritoriul vamal al Comunității și alte teritorii, și cu privire la prezența și circulația pe teritoriul vamal comunitar a unor mărfuri necomunitare și de uz final, atunci când acest lucru este necesar pentru a preveni sau a detecta operațiuni care constituie sau care par să constituie încălcări ale legislației vamale sau agricole.

▼M3

Articolul 16

Fără a aduce atingere articolului 51, informațiile, inclusiv documentele, copiile certificate ale documentelor, certificatele, toate actele sau deciziile care sunt emise de autoritățile administrative, rapoartele și orice informație operativă, obținute de către personalul autorității care le comunică și comunicate autorității care le primește pe parcursul asistenței prevăzute la articolele 13-15 pot constitui probe admisibile, ca și cum acestea ar fi fost obținute în statul membru în care au loc procedurile:

(a) în cadrul procedurilor administrative din statul membru al autorității care primește informațiile, inclusiv în cadrul procedurilor de apel ulterioare;

(b) în cadrul procedurilor judiciare din statul membru al autorității care primește informațiile, cu excepția cazului în care se prevede altfel în mod explicit de către autoritatea care le comunică, la momentul comunicării informațiilor.

▼BTITLUL III

RELAȚIILE CU COMISIA

Articolul 17

(1)  Autoritățile competente din fiecare stat membru comunică Comisiei, de îndată ce intră în posesia acestora:

(a) toate informațiile pe care le consideră utile cu privire la:

 mărfurile care au făcut sau se presupune că fac obiectul unor operațiuni ce încalcă legislația vamală sau agricolă;

 metodele sau practicile folosite sau care se presupune că au fost folosite la încălcarea legislației vamale sau agricole;

 cererile de asistență, acțiunile întreprinse și informațiile transmise în conformitate cu articolele 4-16, care pot duce la descoperirea unor tendințe de fraudă în domeniile vamal și agricol.

(b) toate informațiile privind deficiențele și lipsurile din legislațiile vamală și agricolă care reies sau pot fi deduse din aplicarea legislației în cauză.

(2)  Comisia comunică autorităților competente din fiecare stat membru toate informațiile care le pot permite să asigure respectarea legislației vamale sau agricole, de îndată ce intră în posesia acestora.

Articolul 18

(1)  În cazul în care autoritățile competente dintr-un stat membru constată existența unor operațiuni care constituie sau pot constitui încălcări ale legislației vamale sau agricole și prezintă o importanță deosebită la nivel comunitar, în special:

▼M2

 dacă acestea au sau ar putea avea ramificații în alte state membre sau în țări terțe; sau

▼B

 dacă autoritățile menționate anterior consideră că este posibil ca operațiuni similare să se fi desfășurat și în alte state membre,

acestea transmit Comisiei în cel mai scurt timp, fie din proprie inițiativă, fie la cererea motivată a Comisiei, toate informațiile corespunzătoare necesare pentru stabilirea faptelor, sub formă de documente sau copii ale acestora ori extrase din acestea, după caz, astfel încât Comisia să poată coordona măsurile luate de statele membre.

Comisia transmite aceste informații autorităților competente din celelalte state membre.

▼M2

În termen de șase luni de la primirea informațiilor transmise de Comisie, autoritățile competente ale statelor membre transmit Comisiei un rezumat al măsurilor de combatere a fraudei pe care le-au adoptat pe baza informațiilor respective. Pe baza acestor rezumate, Comisia elaborează și transmite periodic statelor membre rapoarte privind rezultatele măsurilor luate de statele membre.

▼B

(2)  În cazul în care autoritățile competente dintr-un stat membru invocă alineatul (1), ele nu sunt obligate să comunice autorităților competente din celelalte state membre interesate informațiile prevăzute la articolul 14 litera (b) și la articolul 15.

(3)  La cererea motivată a Comisiei, autoritățile competente ale statului membru acționează în conformitate cu dispozițiile articolelor 4-8.

(4)  În cazul în care Comisia consideră că, în unul sau în mai multe state membre, s-au comis nereguli, aceasta informează statul membru sau statele membre interesate cu privire la aceasta, iar statul sau statele în cauză efectuează, în cel mai scurt timp, o anchetă la care pot fi prezenți funcționari ai Comisiei, în condițiile enunțate la articolul 9 alineatul (2) și la articolul 11 din prezentul regulament.

Statul membru sau statele membre în cauză comunică în cel mai scurt timp Comisiei concluziile anchetei.

(5)  Funcționarii Comisiei pot strânge informațiile specificate la articolul 10 în condițiile prevăzute în acesta și de comun acord.

(6)  Prezentul articol nu aduce atingere dreptului la informare și la control pe care Comisia îl deține în temeiul altor reglementări în vigoare.

▼M2

(7)  Fără a aduce atingere dispozițiilor Codului Vamal Comunitar privind instituirea unui cadru comun de gestionare a riscurilor, datele care au făcut obiectul unor schimburi între Comisie și statele membre în temeiul articolelor 17 și 18 pot fi stocate și utilizate în cadrul analizelor strategice și operaționale.

(8)  Statele membre și Comisia își pot transmite reciproc rezultatele analizelor operaționale și strategice realizate în temeiul prezentului regulament.

Articolul 18a

▼M3

(1)  Fără a aduce atingere competențelor statelor membre și în vederea acordării de asistență autorităților menționate la articolul 29 pentru depistarea circulației mărfurilor care fac obiectul unor operațiuni care ar putea constitui încălcări ale legislației din domeniile vamal și agricol, precum și a mijloacelor de transport, inclusiv a containerelor, utilizate în acest scop, Comisia creează și gestionează un repertoriu cuprinzând datele raportate de transportatori (denumit în continuare „repertoriu privind transportul”). Autoritățile respective au acces direct la repertoriul privind transportul. Acestea pot utiliza repertoriul privind transportul, inclusiv pentru analiza datelor și schimb de informații, doar în sensul prezentului regulament.

(2)  În cadrul gestionării repertoriului privind transportul, Comisia are următoarele competențe:

(a) de a accesa sau extrage și de a stoca conținutul datelor respective, prin orice mijloace și în orice format, și de a utiliza date în conformitate cu legislația aplicabilă drepturilor de proprietate intelectuală. Comisia instituie măsuri de protecție corespunzătoare, inclusiv măsuri tehnice și organizatorice și cerințe în materie de transparență în ceea ce privește persoanele vizate. Persoanele vizate au dreptul de acces și de corectare a datelor;

(b) de a compara și diferenția datele care sunt disponibile în repertoriul privind transportul sau sunt extrase din acesta, de a le clasifica și de a le completa cu informații din alte surse, precum și de a le analiza în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European și al Consiliului ( 3 );

(c) de a pune datele din repertoriul privind transportul la dispoziția autorităților menționate la articolul 29 din prezentul regulament, utilizând tehnici electronice de prelucrare a datelor.

▼M2

(3)  Datele menționate în prezentul articol se referă în special la circulația containerelor și/sau a mijloacelor de transport și la mărfurile și persoanele vizate de această circulație. Printre acestea se numără, dacă sunt disponibile, următoarele date:

(a) pentru circulația containerelor:

 numărul atribuit containerului;

 nivelul de încărcare al containerului;

 data de circulație;

 tipul de circulație (cu încărcătură, fără încărcătură, transbordare, intrare, ieșire etc.);

 denumirea navei sau numărul de înmatriculare al mijlocului de transport;

 numărul călătoriei;

 locul;

 scrisoarea de transport sau alt document de transport;

(b) pentru circulația mijloacelor de transport:

 denumirea navei sau numărul de înmatriculare al mijlocului de transport;

 scrisoarea de transport sau alt document de transport;

 numărul de containere;

 greutatea încărcăturii;

 descrierea și/sau codurile mărfurilor;

 numărul rezervării;

 numărul de pe sigiliu;

 locul primei încărcări;

 locul final de descărcare;

 locul de transbordare;

 data prevăzută pentru sosirea la locul final de descărcare;

(c) pentru persoanele implicate în tipul de circulație căreia i se aplică literele (a) și (b): numele, numele dinaintea căsătoriei, prenumele, numele anterioare, pseudonimele sau numele alese, data și locul nașterii, cetățenia, sexul și adresa;

(d) pentru societățile implicate în tipul de circulație căreia i se aplică literele (a) și (b): denumirea societății, denumirea comercială a societății, adresa societății, numărul de înregistrare, codul de înregistrare în scopuri de TVA și codul de înregistrare pentru plata accizelor, precum și adresa proprietarilor, expeditorilor, destinatarilor, comisionarilor de transport, transportatorilor și altor intermediari sau persoane implicate în lanțul internațional de aprovizionare.

▼M3

(4)  Pentru circulația containerelor menționate la alineatul (3) de la prezentul articol, Comisia instituie și gestionează un repertoriu de mesaje raportate privind starea containerului (denumit în continuare „repertoriul MSC”). Autoritățile menționate la articolul 29 au acces direct la repertoriul MSC. Transportatorii menționați la alineatul (1) de la prezentul articol care stochează datele privind circulația și starea containerelor sau care dețin astfel de date stocate în numele lor raportează autorităților vamale din statele membre mesaje privind starea containerului (MSC) în oricare dintre următoarele situații:

(a) containere care urmează să fie introduse de către o navă maritimă pe teritoriul vamal al Uniunii venind dinspre o țară terță, cu excepția:

 containerelor destinate să rămână la bordul aceleiași nave maritime pe parcursul călătoriei acesteia și să părăsească teritoriul vamal al Uniunii la bordul navei maritime respective; și

 a containerelor destinate să fie descărcate și reîncărcate pe aceeași navă maritimă pe parcursul călătoriei acesteia pentru a se permite descărcarea sau încărcarea altor mărfuri și pentru a părăsi teritoriul vamal al Uniunii la bordul navei maritime respective;

(b) pentru transporturi de mărfuri în containere care părăsesc, la bordul unei nave maritime, teritoriul vamal al Uniunii către o țară terță și care intră în domeniul de aplicare al:

 articolul 2 din Directiva 92/84/CEE a Consiliului ( 4 );

 articolului 2 din Directiva 2011/64/UE a Consiliului ( 5 ); sau

 articolului 2 alineatul (1) din Directiva 2003/96/CE a Consiliului ( 6 )

Transportatorii transmit datele direct la repertoriul MSC.

▼M3

(5)  Se raportează MSC:

(a) din momentul în care containerul a fost raportat ca fiind gol înainte de a fi adus pe teritoriul vamal al Uniunii sau înainte de a părăsi teritoriul vamal al Uniunii și până în momentul în care containerul este din nou raportat ca fiind gol;

(b) timp de cel puțin trei luni înainte de sosirea fizică pe teritoriul vamal al Uniunii și până la o lună de la intrarea pe teritoriul vamal al Uniunii, în cazurile în care MSC specifice necesare pentru identificarea situațiilor în care containerul este gol nu sunt disponibile în înregistrările electronice ale transportatorilor; sau

(c) timp de cel puțin trei luni de la ieșirea de pe teritoriul vamal al Uniunii, în cazul în care MSC specifice necesare pentru identificarea situațiilor în care containerul este gol nu sunt disponibile în înregistrările electronice ale transportatorilor.

(6)  Transportatorii raportează MSC pentru următoarele situații sau pentru situații echivalente acestora, în măsura în care acestea sunt cunoscute de către transportatorul care efectuează raportarea și pentru care datele au fost generate, colectate sau păstrate în registrele electronice ale acestora:

 confirmarea rezervării;

 sosirea la o instalație de încărcare sau de descărcare;

 plecarea de la o instalație de încărcare sau de descărcare;

 încărcarea pe sau descărcarea de pe un mijloc de transport;

 instrucțiuni privind umplerea sau golirea de conținut;

 confirmarea umplerii sau a golirii de conținut;

 deplasări în interiorul terminalului;

 controlul la poarta terminalului;

 transportul în vederea efectuării unor reparații majore.

Fiecare stat membru prevede sancțiuni pentru nerespectarea obligației de a furniza date sau pentru furnizarea de date incomplete sau falsificate. Aceste sancțiuni trebuie să fie efective, proporționale și cu efect de descurajare.

(7)  În cadrul Comisiei, doar analiștii desemnați au dreptul să prelucreze datele cu caracter personal cărora li se aplică alineatul (2) literele (b) și (c).

Datele cu caracter personal care nu sunt necesare pentru depistarea circulației mărfurilor astfel cum este menționată la alineatul (1) se șterg imediat sau factorii de identificare din acestea sunt eliminați. În orice caz, acestea nu pot fi păstrate mai mult de trei ani.

Comisia pune în aplicare măsuri tehnice și organizatorice corespunzătoare pentru a proteja datele cu caracter personal împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, a pierderii accidentale sau a divulgării, a alterării și a accesării neautorizate sau a oricărei alte forme neautorizate de prelucrare.

(8)  Datele primite de la transportatori se păstrează doar pe perioada necesară pentru realizarea scopului în care acestea au fost introduse și nu pot fi păstrate mai mult de cinci ani.

(9)  Comisia și statele membre protejează informațiile comerciale confidențiale primite de la transportatori.

Comisia și statele membre aplică cele mai stricte norme tehnice, organizatorice și de securitate a personalului în ceea ce privește secretul profesional sau alte obligații echivalente de confidențialitate în cazul experților pe care i-au desemnat în conformitate cu dreptul intern și al Uniunii.

Comisia și statele membre se asigură de respectarea cererilor altor state membre privind tratarea în condiții de confidențialitate a informațiilor care fac obiectul schimbului prin intermediul repertoriului MSC.

▼M2

Articolul 18b

(1)  Comisia este autorizată să ofere activități de formare și orice formă de asistență, alta decât financiară, ofițerilor de legătură din țările terțe și din cadrul organizațiilor și agențiilor europene și internaționale.

(2)  Comisia poate să pună la dispoziția statelor membre expertize, asistență tehnică sau logistică, activități de formare sau de comunicare sau orice alt tip de sprijin operațional atât în vederea realizării obiectivelor prezentului regulament, cât și pentru îndeplinirea sarcinilor care revin statelor membre în cadrul punerii în aplicare a cooperării vamale prevăzute la articolul 29 și la articolul 30 din Tratatul privind Uniunea Europeană.

▼M3

Articolul 18c

Comisia adoptă, prin intermediul unor acte de punere în aplicare, dispoziții cu privire la frecvența raportării, formatul datelor în MSC și metoda transmiterii MSC.

Actele de punere în aplicare respective se adoptă până la 29 februarie 2016 în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 43a alineatul (2).

Articolul 18d

(1)  Comisia instituie și gestionează un repertoriu (denumit în continuare „repertoriul privind importul, exportul și tranzitul”) care conține datele privind:

(a) importul de mărfuri;

(b) tranzitul de mărfuri; și

(c) exportul de mărfuri, în măsura în care mărfurile menționate la prezenta literă intră în domeniul de aplicare al:

(i) articolului 2 din Directiva 92/84/CEE;

(ii) articolului 2 din Directiva 2011/64/UE; sau

(iii) articolului 2 alineatul (1) din Directiva 2003/96/CE.

Repertoriul privind importul, exportul și tranzitul se ține astfel cum se detaliază în anexele 37 și 38 la Regulamentul (CEE) nr. 2454/93 al Comisiei ( 7 ).

Comisia copie sistematic datele din sursele operate de către Comisie în temeiul Regulamentului (UE) nr. 952/2013 în repertoriul privind importul, exportul și tranzitul. Statele membre pot furniza Comisiei date referitoare la tranzitul mărfurilor în interiorul unui stat membru și la exportul direct, în funcție de disponibilitatea datelor și de infrastructura informatică ale statelor membre.

Departamentele desemnate de Comisie și de autoritățile naționale menționate la articolul 29 din prezentul regulament pot folosi repertoriul privind importul, exportul și tranzitul pentru analiza datelor și compararea datelor din repertoriul privind importul, exportul și tranzitul mărfurilor cu MSC raportate în repertoriul MSC și pot face schimb de informații privind rezultatele, în sensul prezentului regulament.

(2)  Repertoriul privind importul, exportul și tranzitul este accesibil autorităților naționale menționate la articolul 29 din prezentul regulament. În cadrul Comisiei, numai analiștii desemnați au dreptul să prelucreze datele din repertoriul privind importul, exportul și tranzitul.

Statele membre au acces direct la:

(a) date cu privire la toate declarațiile întocmite și depuse în statul membru în cauză;

(b) date referitoare la operatorii economici cu un număr EORI prevăzut în Regulamentul (CEE) nr. 2454/93 și atribuit de autoritățile din statul membru respectiv;

(c) date privind tranzitul;

(d) toate celelalte date, cu excepția datelor cu caracter personal menționate la articolul 41b alineatul (2) din prezentul regulament.

Autoritățile competente care au introdus date în Sistemul de informații al vămilor menționat la articolul 23 alineatul (1) din prezentul regulament, sau date dintr-un dosar de anchetă în baza de date pentru identificarea dosarelor de anchetă în domeniul vamal, menționată la articolul 41a alineatul (1) din prezentul regulament, în conformitate cu articolul 41b din prezentul regulament, au acces la toate datele din repertoriul privind importul, exportul și tranzitul referitoare la respectiva introducere de date sau la respectivul dosar de anchetă.

(3)  Regulamentul (CE) nr. 45/2001 se aplică prelucrării de către Comisie a datelor cu caracter personal în ceea ce privește datele incluse în repertoriul privind importul, exportul și tranzitul.

Comisia este considerată operator în sensul articolului 2 litera (d) din Regulamentul (CE) nr. 45/2001.

Repertoriul privind importul, exportul și tranzitul face obiectul unei verificări prealabile de către Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor, în conformitate cu articolul 27 din Regulamentul (CE) nr. 45/2001.

Datele conținute în repertoriul privind importul, exportul și tranzitul nu pot fi păstrate mai mult de cinci ani, cu o perioadă suplimentară de doi ani, dacă aceasta se justifică.

(4)  Repertoriul privind importul, exportul și tranzitul nu include categorii speciale de date în sensul articolului 10 alineatul (5) din Regulamentul (CE) nr. 45/2001.

Comisia pune în aplicare măsuri tehnice și organizatorice corespunzătoare pentru a proteja datele cu caracter personal împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, a pierderii accidentale sau a divulgării, a alterării și a accesării neautorizate sau a oricărei alte forme neautorizate de prelucrare.

(5)  Comisia și statele membre protejează informațiile comerciale confidențiale. Comisia și statele membre aplică cele mai stricte norme tehnice, organizatorice și de securitate a personalului în ceea ce privește secretul profesional sau alte obligații echivalente de confidențialitate în cazul experților pe care i-au desemnat în conformitate cu dreptul intern și al Uniunii.

Comisia și statele membre se asigură de respectarea cererilor altor state membre privind tratarea în condiții de confidențialitate a informațiilor care fac obiectul schimbului prin intermediul repertoriului privind importul, exportul și tranzitul.

Articolul 18e

Comisia poate solicita unui stat membru să furnizeze documente care sprijină declarațiile de import și de export și pentru care documentele justificative au fost generate sau colectate de către operatori economici cu privire la investigațiile legate de punerea în aplicare a legislației vamale.

Solicitarea menționată la primul paragraf se adresează autorităților competente. Atunci când un stat membru desemnează mai multe autorități competente, statul membru precizează serviciul administrativ responsabil de soluționarea solicitării Comisiei.

În termen de patru săptămâni de la primirea solicitării Comisiei, un stat membru:

 furnizează documentația solicitată, sub rezerva justificării, într-un termen suplimentar de șase săptămâni;

 anunță Comisia că solicitarea nu a putut fi satisfăcută din cauză că agentul economic nu a furnizat informația solicitată; sau

 respinge cererea ca urmare a unei decizii luate de o autoritate administrativă sau judiciară a respectivului stat membru în conformitate cu articolul 3.

▼BTITLUL IV

RELAȚIILE CU ȚĂRILE TERȚE

▼M2

Articolul 19

În cazul în care țara terță în cauză s-a angajat din punct de vedere juridic să ofere asistența necesară pentru strângerea tuturor probelor privind caracterul ilegal al operațiunilor ce par a constitui încălcări ale legislației vamale sau agricole sau pentru stabilirea amplorii operațiunilor cu privire la care s-a constatat că încalcă legislația în cauză, informațiile obținute în conformitate cu prezentul regulament pot fi comunicate țării terțe în cauză:

 de către Comisie sau de către statul membru în cauză, cu acordul prealabil, atunci când este necesar, al autorităților competente din statul membru care le-a furnizat; sau

 de către Comisie sau de către statele membre în cauză în cadrul unei acțiuni comune, dacă informațiile sunt furnizate de mai multe state membre, cu acordul prealabil al autorităților competente din statele membre care le-au furnizat.

O astfel de comunicare din partea unui stat membru se realizează în conformitate cu dispozițiile sale interne aplicabile transferului de date cu caracter personal către țări terțe.

În toate cazurile, se iau măsuri pentru a se garanta că normele din țara terță în cauză oferă un grad de protecție echivalent cu cel prevăzut la articolul 45 alineatele (1) și (2).

▼B

Articolul 20

(1)  În îndeplinirea obiectivelor prezentului regulament, Comisia poate, în condițiile prevăzute la articolul 19, să desfășoare misiuni de cooperare administrativă și anchete administrative la nivel comunitar în țările terțe, în strânsă coordonare și colaborare cu autoritățile competente din statele membre.

(2)  Misiunile comunitare desfășurate în țările terțe menționate la alineatul (1) au loc în următoarele condiții:

(a) pot fi întreprinse la inițiativa Comisiei, pe baza informațiilor furnizate de Parlamentul European sau la cererea unuia sau a mai multor state membre, după caz;

(b) la misiuni pot participa funcționari ai Comisiei desemnați în acest scop, precum și funcționari desemnați în acest scop de către statul membru sau statele membre în cauză;

(c) cu acordul Comisiei și al statelor membre în cauză și în interesul Comunității, pot fi, de asemenea, efectuate de către funcționari ai unui stat membru, în special în baza unui acord de asistență bilateral cu o țară terță; în acest caz, Comisia este informată cu privire la rezultatele misiunii.

▼M2 —————

▼B

(3)  Comisia informează statele membre și Parlamentul European cu privire la rezultatele misiunilor desfășurate în temeiul prezentului articol.

Articolul 21

▼M3

(1)  Constatările efectuate și informațiile obținute în cadrul misiunilor comunitare menționate la articolul 20, în special documentele transmise de către autoritățile competente din țările terțe în cauză, precum și informațiile obținute în timpul unei anchete administrative, inclusiv de către serviciile Comisiei, sunt tratate în conformitate cu articolul 45.

▼B

(2)  Articolul 12 se aplică mutatis mutandis constatărilor și informațiilor menționate în alineatul (1).

(3)  Comisia eliberează autorităților competente din statele membre, la solicitarea acestora, documentele originale sau copiile certificate pentru conformitate ale acestora, spre a le servi în scopurile prevăzute la articolul 12.

Articolul 22

Statele membre informează Comisia cu privire la informațiile care, în cadrul asistenței administrative reciproce, au făcut obiectul schimburilor de informații cu țările terțe, în cazul în care, în conformitate cu articolul 18 alineatul (1), acest lucru prezintă o importanță deosebită pentru buna funcționare a legislației vamale sau agricole în temeiul prezentului regulament și dacă informațiile respective se încadrează în domeniul de aplicare al prezentului regulament.TITLUL V

SISTEMUL DE INFORMARE VAMALĂCapitolul 1

Instituirea unui sistem de informare vamală

Articolul 23

(1)  Se instituie un sistem de informare computerizat, „Sistemul de informare vamală”, denumit în continuare „SIV”, care îndeplinește cerințele autorităților administrative responsabile de aplicarea legislației vamale sau agricole, precum și cele ale Comisiei.

▼M2

(2)  Obiectivul SIV, în conformitate cu dispozițiile prezentului regulament, este de a oferi asistență pentru prevenirea, cercetarea și urmărirea în justiție a operațiunilor care reprezintă o încălcare a legislației vamale sau agricole punând rapid la dispoziție informații și, prin aceasta, sporind eficiența procedurilor de cooperare și control ale autorităților competente menționate în prezentul regulament.

▼B

(3)  În îndeplinirea atribuțiilor lor, autoritățile vamale ale statelor membre pot folosi infrastructura materială a SIV, în cadrul cooperării vamale menționate ►M2  la articolele 29 și 30 ◄ din Tratatul privind Uniunea Europeană.

În acest caz, administrarea tehnică a infrastructurii în cauză este asigurată de către Comisie.

▼M3

(4)  În conformitate cu articolul 43, Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în ceea ce privește operațiunile ce au legătură cu aplicarea reglementărilor agricole și care necesită introducerea informațiilor în SIV.

Actele delegate respective se adoptă până la 29 februarie 2016.

▼M2 —————

▼B

(6)  Statele membre și Comisia, denumite în continuare „parteneri SIV”, participă la SIV în condițiile prevăzute în prezentul titlu.Capitolul 2

Funcționarea și utilizarea SIV

Articolul 24

SIV constă într-o bază de date centralizată, ce poate fi accesată de la terminale aflate în fiecare stat membru și la Comisie. SIV conține exclusiv date, inclusiv date cu caracter personal, necesare pentru îndeplinirea obiectivului său, prevăzut la articolul 23 alineatul (2), date grupate în următoarele categorii:

(a) mărfuri;

(b) mijloace de transport;

(c) întreprinderi;

(d) persoane;

(e) tendințe de fraudă;

(f) competențe disponibile;

▼M2

(g) mărfuri reținute, puse sub sechestru sau confiscate;

(h) numerar, astfel cum este definit la articolul 2 din Regulamentul (CE) nr. 1889/2005 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 octombrie 2005 privind controlul numerarului la intrarea sau ieșirea din Comunitate ( 8 ), reținut, pus sub sechestru sau confiscat.

▼M2

Articolul 25

▼M3

(1)  Comisia adoptă, prin intermediul actelor de punere în aplicare, dispoziții referitoare la elementele care trebuie incluse în SIV cu privire la fiecare dintre categoriile menționate la articolul 24, în măsura în care acest lucru este necesar pentru realizarea obiectivului SIV. Datele cu caracter personal nu pot fi incluse în categoria menționată la articolul 24 litera (e). Actele de punere în aplicare respective se adoptă până la 29 februarie 2016 în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 43a alineatul (2).

▼M2

(2)  În ceea ce privește categoriile menționate la articolul 24 literele (a)-(d), informațiile referitoare la datele cu caracter personal care urmează a fi introduse cuprind cel mult următoarele:

(a) numele, numele dinaintea căsătoriei, prenumele, numele anterioare și pseudonimele sau numele alese;

(b) data și locul nașterii;

(c) cetățenia;

(d) sexul;

(e) numărul, precum și locul și data eliberării documentelor de identitate (pașapoarte, cărți de identitate, permise de conducere);

(f) adresa;

(g) semne fizice particulare, obiective și permanente;

(h) un cod de avertizare indicând că persoana a purtat armă, a folosit violența sau a scăpat de sub supravegherea autorităților;

(i) motivele introducerii datelor;

(j) acțiunile propuse;

(k) numărul de înmatriculare al mijlocului de transport.

(3)  În ceea ce privește categoria menționată la articolul 24 litera (f), informațiile referitoare la datele cu caracter personal care urmează a fi introduse cuprind cel mult numele și prenumele experților.

(4)  În ceea ce privește categoriile menționate la articolul 24 literele (g) și (h), informațiile referitoare la datele cu caracter personal care urmează a fi introduse cuprind cel mult următoarele:

(a) numele, numele dinaintea căsătoriei, prenumele, prenumele anterioare și pseudonimele sau numele alese;

(b) data și locul nașterii;

(c) cetățenia;

(d) sexul;

(e) adresa.

(5)  În niciunul dintre cazuri nu se introduc date cu caracter personal referitoare la originea rasială sau etnică, opiniile politice, convingerile religioase sau filozofice, apartenența la un sindicat și nici date referitoare la starea de sănătate și la viața sexuală a persoanei.

▼B

Articolul 26

La aplicarea SIV în cazul datelor cu caracter personal se respectă următoarele principii:

(a) colectarea datelor, precum și toate celelalte operațiuni privind prelucrarea acestora se efectuează în mod loial și legal;

(b) datele se colectează în scopurile definite la articolul 23 alineatul (2) și nu se prelucrează ulterior într-o manieră incompatibilă cu aceste scopuri;

(c) datele trebuie să fie corespunzătoare, relevante și să nu depășească limitele scopurilor pentru care sunt prelucrate;

(d) datele trebuie să fie exacte și, dacă este necesar, actualizate;

(e) datele se păstrează într-o formă ce permite identificarea persoanelor în cauză pentru o perioadă ce nu trebuie să depășească perioada necesară îndeplinirii obiectivelor urmărite.

▼M2

Articolul 27

(1)  Datele cu caracter personal care sunt incluse în categoriile menționate la articolul 24 se introduc în SIV exclusiv în scopul următoarelor acțiuni propuse:

(a) ținere sub observație și raportare;

(b) supraveghere discretă;

(c) verificări specifice; și

(d) analize operaționale.

(2)  Datele cu caracter personal care sunt incluse în categoriile menționate la articolul 24 pot fi introduse în SIV numai dacă, în special pe baza unor activități ilegale precedente sau a unor informații furnizate în cadrul unor activități de asistență, există indicii clare potrivit cărora persoana în cauză a desfășurat, desfășoară sau urmează să desfășoare operațiuni care constituie încălcări ale legislației vamale sau agricole și care prezintă o relevanță deosebită la nivel comunitar.

▼B

Articolul 28

(1)  În cazul în care se întreprind acțiunile menționate la articolul 27 alineatul (1), se pot colecta și transmite partenerului SIV care a propus aceste acțiuni următoarele informații, total sau parțial:

(a) faptul că mărfurile, mijloacele de transport, întreprinderea sau persoana în cauză au fost localizate;

(b) locul, ora și motivul verificării;

(c) ruta și destinația călătoriei;

(d) persoanele care însoțesc persoana în cauză sau pasagerii mijlocului de transport folosit;

(e) mijlocul de transport folosit;

(f) obiectele transportate;

(g) împrejurările în care au fost găsite mărfurile, mijlocul de transport, întreprinderea sau persoana.

În cazul în care aceste informații se colectează pe parcursul unei supravegheri discrete, este necesar să se ia măsuri pentru a se asigura că nu se compromite secretul naturii supravegherii.

(2)  În cadrul verificărilor specifice menționate la articolul 27 alineatul (1), persoanele, mijloacele de transport și obiectele pot fi percheziționate în limita permisă și în conformitate cu legile, regulamentele și procedurile statului membru în care are loc percheziția. Dacă verificările specifice nu sunt admise de legislația internă a unui stat membru, acestea vor fi transformate automat de statul membru în cauză în acțiuni de ținere sub observație și raportare sau supraveghere discretă.

Articolul 29

▼M3

(1)  Accesul la datele din SIV este rezervat exclusiv autorităților naționale desemnate de fiecare stat membru și serviciilor desemnate de către Comisie. Aceste autorități naționale sunt autoritățile vamale, dar pot fi și alte autorități care, în conformitate cu legile, regulamentele și procedurile statului membru în cauză, sunt abilitate să acționeze în vederea îndeplinirii obiectivului menționat la articolul 23 alineatul (2).

Partenerul SIV care a furnizat datele are dreptul de a stabili care dintre aceste autorități naționale menționate la primul paragraf de la prezentul alineat poate avea acces la datele pe care le-a introdus în SIV.

(2)  Fiecare stat membru trimite Comisiei o listă a autorităților naționale competente desemnate care au acces la SIV, specificând pentru fiecare autoritate datele la care aceasta are acces și obiectivele aferente.

Comisia verifică împreună cu statele membre în cauză lista autorităților naționale desemnate pentru a identifica desemnările cu caracter disproporționat. După această verificare, statele membre în cauză confirmă sau modifică lista autorităților naționale desemnate. Comisia informează în mod corespunzător celelalte state membre. De asemenea, aceasta comunică tuturor statelor membre informațiile referitoare la serviciile Comisiei care sunt autorizate să aibă acces la SIV.

Comisia publică lista autorităților naționale și a serviciilor Comisiei astfel desemnate, pentru informare, în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, iar ulterior publică versiuni actualizate ale listei pe internet.

▼B

(3)  Prin derogare de la dispozițiile alineatelor (1) și (2), Consiliul, pronunțându-se la propunerea Comisiei, poate decide să permită accesul la SIV al unor organizații internaționale sau regionale, cu condiția ca, dacă acest lucru este relevant, să se încheie în același timp un protocol cu aceste organizații, în conformitate cu articolul 7 alineatul (3) din Convenția dintre statele membre ale Comunității privind utilizarea tehnologiei informației în domeniul vamal. La adoptarea acestei decizii se ține seama, în special, de orice înțelegere existentă, la nivel bilateral sau comunitar, precum și de gradul de relevanță al nivelului de protecție a datelor.

Articolul 30

(1)  Partenerii SIV pot utiliza datele obținute din SIV numai pentru îndeplinirea obiectivului menționat în articolul 23 alineatul (2); cu toate acestea, ei le pot folosi în scopuri administrative sau în alte scopuri cu autorizarea prealabilă a partenerului SIV care a introdus datele în sistem și sub rezerva condițiilor impuse de acesta sau, după caz, de Comisie, dacă aceasta le-a introdus în sistem. Aceste utilizări diferite trebuie să fie în conformitate cu actele cu putere de lege, normele administrative și procedurile statului membru care dorește să le folosească și, după caz, cu dispozițiile corespunzătoare ce se aplică Comisiei în acest caz și trebuie să țină seama de principiile enunțate în anexă.

(2)  Fără a se aduce atingere alineatelor (1) și (4) din prezentul articol și nici articolului 29 alineatul (3), datele obținute din SIV nu pot fi folosite decât de autoritățile naționale din fiecare stat membru și de serviciile abilitate desemnate de Comisie pentru a acționa în vederea îndeplinirii obiectivului menționat la articolul 23 alineatul (2) în conformitate cu actele cu putere de lege, normele administrative și procedurile care se aplică în acest caz.

(3)  Fiecare stat membru trimite Comisiei o listă a autorităților menționate la alineatul (2).

Comisia informează celelalte state membre cu privire la aceasta. De asemenea, Comisia informează toate statele membre cu privire la detaliile corespunzătoare referitoare la serviciile Comisiei abilitate să acceseze SIV.

▼M3

Comisia publică lista autorităților naționale sau serviciilor astfel desemnate, pentru informare, în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, iar ulterior publică versiuni actualizate ale listei pe internet.

(4)  Cu autorizarea prealabilă a statului membru care le-a inclus în SIV și în condițiile impuse de acesta, datele obținute din SIV pot fi comunicate și altor autorități naționale decât cele menționate la alineatul (2), unor țări terțe și unor organizații internaționale sau regionale și/sau unor agenții ale Uniunii care contribuie la protejarea intereselor financiare ale Uniunii și la aplicarea corectă a legislației vamale. Fiecare stat membru ia măsuri speciale pentru a asigura securitatea acestor date atunci când ele sunt transmise sau furnizate unor servicii situate în afara teritoriului său.

În cazul în care Comisia a introdus datele în SIV, primul paragraf de la prezentul alineat se aplică mutatis mutandis Comisiei.

▼B

Articolul 31

(1)  Introducerea datelor în SIV este reglementată de actele cu putere de lege, normele administrative și procedurile statului membru care furnizează datele și, după caz, de dispozițiile corespunzătoare care se aplică Comisiei în acest sens, cu excepția cazului în care prezentul regulament prevede dispoziții mai riguroase.

(2)  Prelucrarea datelor obținute din SIV, inclusiv folosirea lor sau desfășurarea oricărei acțiuni prevăzute la articolul 27 alineatul (1) și propuse de partenerul SIV care a furnizat datele, este reglementată de actele cu putere de lege, normele administrative și procedurile statului membru care prelucrează sau folosește datele în cauză și de dispozițiile corespunzătoare ce se aplică Comisiei în acest sens, cu excepția cazului în care prezentul regulament stabilește dispoziții mai stricte.Capitolul 3

Modificarea datelor

Articolul 32

(1)  Numai partenerul SIV care a furnizat datele are dreptul de a modifica, a completa, a corecta sau a șterge datele pe care le-a introdus în SIV.

(2)  Dacă un partener SIV care a furnizat date constată că datele pe care le-a introdus sunt în realitate inexacte sau că au fost introduse ori sunt stocate într-un mod care contravine prezentului regulament ori dacă o astfel de informație i se aduce la cunoștință, acesta modifică, completează, corectează sau șterge datele, după caz, și notifică ceilalți parteneri SIV cu privire la aceasta.

(3)  Dacă un partener SIV are dovezi care arată că un element al datelor este în realitate incorect sau că a fost introdus și este stocat în SIV într-un mod care contravine prezentului regulament, acesta notifică, în cel mai scurt timp posibil, partenerul SIV care a furnizat datele în cauză. Acesta din urmă verifică datele în cauză și, dacă este necesar, corectează sau șterge fără întârziere elementul în cauză. Partenerul SIV care a furnizat datele trebuie să notifice celorlalți parteneri toate corecțiile sau ștergerile efectuate.

(4)  Dacă, la introducerea datelor în SIV, un partener SIV observă că raportul său este în contradicție cu un raport anterior în ceea ce privește conținutul sau acțiunea propusă, acesta notifică de îndată partenerul care a redactat raportul anterior. Cei doi parteneri se străduiesc apoi să rezolve problema. În cazul unui dezacord, primul raport rămâne valabil, dar părțile din noul raport care nu intră în conflict sunt incluse în sistem.

(5)  Sub rezerva celorlalte dispoziții din prezentul regulament, dacă într-un stat membru un tribunal sau o altă autoritate desemnată în acest scop în acel stat membru ia decizia definitivă de a modifica, completa, corecta sau șterge datele din SIV, partenerii SIV iau și ei măsurile corespunzătoare.

În cazul unui conflict între aceste decizii ale tribunalelor sau ale altor autorități desemnate în acest scop, inclusiv cele menționate la articolul 36 privind corectarea sau ștergerea datelor, statul membru care a introdus datele în cauză trebuie să le șteargă din sistem.

Dispozițiile din primul paragraf se aplică mutatis mutandis în cazul în care o decizie a Comisiei privind datele din SIV este declarată nulă de către Curtea de Justiție.▼M3

Capitolul 4

Stocarea datelor

Articolul 33

Datele incluse în SIV se păstrează doar pe perioada necesară pentru realizarea scopului în care acestea au fost introduse și nu pot fi păstrate mai mult de cinci ani, cu o perioadă suplimentară de doi ani, dacă aceasta se justifică.

▼BCapitolul 5

Protecția datelor cu caracter personal

Articolul 34

(1)  Fiecare partener SIV care intenționează să obțină din sau să introducă în SIV date cu caracter personale adoptă, cel mai târziu la data aplicării prezentului regulament, legislația internă sau normele interne care se aplică Comisiei, garantând protecția drepturilor și libertăților persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.

(2)  Partenerii SIV pot primi din sau pot introduce în SIV date cu caracter personal numai dacă dispozițiile privind asigurarea protecției acestui tip de date prevăzute la alineatul (1) au intrat în vigoare. De asemenea, fiecare stat membru desemnează în prealabil una sau mai multe autorități de supraveghere naționale în conformitate cu dispozițiile articolului 37.

▼M2

(3)  Pentru a asigura aplicarea corectă a dispozițiilor privind protecția datelor din prezentul regulament, statele membre și Comisia consideră SIV ca fiind un sistem de prelucrare a datelor cu caracter personal supus:

 normelor naționale prin care a fost pusă în aplicare Directiva 95/46/CE;

 Regulamentului (CE) nr. 45/2001; și

 tuturor dispozițiilor mai stricte din prezentul regulament.

Articolul 35

(1)  Sub rezerva articolului 30 alineatul (1), se interzice folosirea de către partenerii SIV a datelor cu caracter personal din SIV în orice alte scopuri decât cele prevăzute la articolul 23 alineatul (2).

(2)  Datele pot fi reproduse numai din motive tehnice și numai dacă reproducerea este necesară pentru căutările de informații efectuate de autoritățile menționate la articolul 29.

(3)  Datele cu caracter personal introduse în SIV de un stat membru sau de Comisie nu pot fi copiate în sistemele de prelucrare a datelor de care răspund statele membre sau Comisia, excepție făcând copierea în sistemele de gestionare a riscurilor utilizate pentru a orienta controalele vamale la nivel național sau într-un sistem de analiză operațională utilizat pentru a coordona acțiunile la nivel comunitar.

În acest caz, doar analiștii desemnați de autoritățile naționale din fiecare stat membru, precum și cei desemnați de serviciile Comisiei sunt împuterniciți să prelucreze date cu caracter personal obținute din SIV, fie în cadrul unui sistem de gestionare a riscurilor utilizat pentru a orienta controalele vamale realizate de autoritățile naționale, fie în cadrul unui sistem de analiză operațională utilizat pentru a coordona acțiunile la nivel comunitar.

Statele membre transmit Comisiei o listă cu departamentele de gestionare a riscurilor ai căror analiști sunt autorizați să copieze și să prelucreze date cu caracter personal introduse în SIV. Comisia informează celelalte state membre cu privire la aceasta. Aceasta pune, de asemenea, la dispoziția tuturor statelor membre informațiile corespunzătoare referitoare la propriile sale departamente responsabile cu analizele operaționale.

Lista autorităților naționale desemnate și a departamentelor Comisiei se publică de către Comisie, pentru informare, în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Datele cu caracter personal copiate din SIV se păstrează doar atâta timp cât sunt necesare în scopul pentru care au fost copiate. Necesitatea păstrării datelor se analizează cel puțin o dată pe an de către partenerul SIV care le-a copiat. Perioada de stocare este de maximum 10 ani. Datele cu caracter personal care nu sunt necesare pentru continuarea analizei sunt șterse imediat sau factorii de identificare din acestea sunt eliminați.

▼B

Articolul 36

(1)  Drepturile persoanelor cu privire la datele cu caracter personal din SIV, în special dreptul de acces al acestora, se aplică:

 în conformitate cu actele cu putere de lege, normele administrative și procedurile statului membru în care sunt invocate aceste drepturi;

 în conformitate cu normele interne care se aplică Comisiei, menționate la articolul 34 alineatul (1).

În cazul în care actele cu putere de lege, normele administrative și procedurile statului membru în cauză prevăd acest lucru, autoritatea de supraveghere națională prevăzută la articolul 37 hotărăște dacă informațiile sunt comunicate și stabilește procedura de comunicare a acestora.

(2)  Un partener SIV care primește o cerere de acces la datele cu caracter personal poate refuza accesul în cazul în care comunicarea acestora poate aduce atingere prevenirii, cercetării și urmăririi operațiunilor ce încalcă legislația vamală sau agricolă. Statele membre pot refuza accesul în conformitate cu actele cu putere de lege, normele administrative și procedurile proprii cu privire la cazurile în care un astfel de refuz constituie o măsură necesară pentru protecția siguranței naționale, apărării, siguranței publice și drepturilor și libertăților altora. Comisia poate refuza accesul dacă acest refuz constituie o măsură necesară pentru apărarea drepturilor și libertăților celorlalți.

▼M2

În orice caz, accesul poate fi refuzat oricărei persoane ale cărei date sunt prelucrate pe parcursul perioadei în care sunt desfășurate acțiuni în scopul ținerii sub observație și raportării sau al supravegherii discrete și pe parcursul perioadei în care se desfășoară analiza operațională a datelor sau ancheta administrativă sau ancheta penală.

▼B

(3)  Dacă datele cu caracter personal pentru care s-a depus o cerere de acces au fost furnizate de un alt partener SIV, accesul se acordă numai dacă partenerul care a furnizat datele a avut posibilitatea să își declare poziția.

(4)  Orice persoană poate, în conformitate cu actele cu putere de lege, normele administrative și procedurile din fiecare stat membru sau cu normele interne care se aplică Comisiei, să determine fiecare partener SIV să corecteze sau să șteargă datele cu caracter personal care o privesc dacă datele în cauză sunt eronate sau dacă au fost introduse și sunt stocate în SIV într-un mod ce contravine obiectivului menționat la articolul 23 alineatul (2) ori dacă nu s-au respectat principiile prevăzute la articolul 26.

(5)  Pe teritoriul fiecărui stat membru orice persoană poate, în conformitate actele cu putere de lege, normele administrative și procedurile statului membru în cauză, să intenteze o acțiune sau, după caz, să înainteze o plângere la instanțele sau autoritățile desemnate în acest scop, în conformitate cu actele cu putere de lege, normele administrative și procedurile menționate, referitoare la datele cu caracter personal privind persoana în cauză introduse în SIV, în scopul de a:

(a) corecta sau șterge datele cu caracter personal care sunt eronate;

(b) determina corectarea sau ștergerea datelor cu caracter personal introduse sau stocate în SIV într-un mod care contravine prezentului regulament;

(c) obține accesul la date cu caracter personal;

(d) obține daune-interese în conformitate cu articolul 40 alineatul (2).

În ceea ce privește datele incluse de către Comisie, se poate introduce o acțiune înaintea Curții de Justiție, în conformitate cu articolul 173 din tratat.

Statele membre și Comisia se angajează reciproc să aplice deciziile definitive luate de tribunale, de Curtea de Justiție sau de alte autorități desemnate în acest scop conform literelor (a), (b) și (c) din primul paragraf.

(6)  Referirile la „decizia definitivă” din prezentul articol și din articolul 32 alineatul (5) nu implică nicio obligație din partea statelor membre sau a Comisiei de a contesta decizia luată de un tribunal sau de altă autoritate desemnată în acest scop.Capitolul 6

Supravegherea protecției datelor cu caracter personal

Articolul 37

(1)  Fiecare stat membru desemnează una sau mai multe autorități de supraveghere naționale responsabile cu protecția datelor cu caracter personal, care efectuează independent acțiunea de supraveghere a acestui tip de date incluse în SIV.

Autoritățile de supraveghere, în conformitate cu legislațiile interne corespunzătoare, efectuează acțiuni de supraveghere și verificare în mod independent, pentru a se asigura că prelucrarea și folosirea datelor din SIV nu încalcă drepturile persoanelor în cauză. În acest scop, autoritățile de supraveghere au acces la SIV.

▼M2

(2)  Orice persoană poate cere oricărei autorități naționale de supraveghere menționate la articolul 28 din Directiva 95/46/CE sau Autorității Europene pentru Protecția Datelor menționate la articolul 41 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 45/2001 să aibă acces la datele personale care o privesc pentru a verifica acuratețea acestora și scopul în care au fost sau sunt utilizate. Acest drept este reglementat, după caz, de actele cu putere de lege, normele administrative și procedurile existente în statul membru în care este făcută cererea sau de Regulamentul (CE) nr. 45/2001. În cazul în care datele au fost introduse de către un alt stat membru sau de către Comisie, acestea sunt verificate în strânsă cooperare cu autoritatea națională de supraveghere din acel stat membru sau cu Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor.

▼B

(3)  Comisia ia toate măsurile în cadrul serviciilor sale pentru a asigura supravegherea protecției datelor cu caracter personal de așa manieră încât să ofere garanții de un nivel echivalent cu cel ce reiese din alineatul (1).

▼M2

(3a)  Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor controlează conformitatea SIV cu Regulamentul (CE) nr. 45/2001.

▼M2

(4)  Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor convoacă cel puțin o dată pe an o reuniune cu toate autoritățile naționale de supraveghere a protecției datelor competente în domeniul supravegherii legate de SIV.

▼M3

(5)  Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor își coordonează activitatea împreună cu Autoritatea comună de control, instituită prin Decizia 2009/917/JAI Consiliului ( 9 ), acționând fiecare în limitele competențelor lor respective, în vederea asigurării unei supravegheri și a unor audituri coordonate ale SIV.

▼BCapitolul 7

▼M2

Securitatea datelor

▼B

Articolul 38

(1)  Toate măsurile tehnice și organizatorice necesare pentru menținerea securității se iau:

(a) de către statele membre și Comisie, fiecare în sfera sa de competență, cu privire la terminalele SIV aflate pe teritoriile statelor respective și în birourile Comisiei;

▼M3 —————

▼M2

(c) de către Comisie pentru elementele comunitare ale rețelei comune de comunicare.

▼M3

(2)  În special, atât statele membre, cât și Comisia iau măsuri:

(a) pentru a împiedica orice persoană neautorizată să acceseze instalațiile folosite la prelucrarea datelor;

(b) pentru a împiedica citirea, copierea, modificarea sau ștergerea datelor sau a suportului de date de către persoane neautorizate;

(c) pentru a împiedica introducerea neautorizată de date sau consultarea, modificarea ori ștergerea datelor de către o persoană neautorizată;

(d) pentru a împiedica accesarea datelor din SIV de către o persoană neautorizată cu ajutorul echipamentelor de transmisie de date;

(e) pentru a garanta că, în ceea ce privește folosirea SIV, persoanele autorizate au dreptul de a accesa numai datele pentru care au competența necesară;

(f) pentru a garanta că este posibilă verificarea și stabilirea autorităților cărora le pot fi transmise datele prin intermediul echipamentelor de transmisie de date;

(g) pentru a garanta posibilitatea de a verifica și de a stabili ex post facto datele care au fost introduse în SIV, când și de către cine, precum și posibilitatea de a monitoriza interogarea;

(h) pentru a împiedica citirea, copierea, modificarea sau ștergerea neautorizată a datelor pe parcursul transmisiei datelor și al transportului suporturilor de date.

▼M3 —————

▼B

Articolul 39

(1)  Fiecare stat membru desemnează un serviciu responsabil de măsurile de securitate prevăzute la articolul 38, referitoare la terminalele situate pe teritoriul său, de funcțiile de revizuire prevăzute la articolul 33 alineatele (1) și (2) și, în general, de aplicarea corespunzătoare a prezentului regulament în măsura în care este necesar, în conformitate cu propriile legi, regulamente și proceduri.

(2)  Comisia desemnează serviciile sale care urmează să fie responsabile de măsurile prevăzute la alineatul (1).Capitolul 8

Responsabilități și publicare

Articolul 40

(1)  Partenerul SIV care a introdus datele în sistem este responsabil de precizia, actualitatea și legalitatea acestor date. Fiecare stat membru sau, dacă este cazul, Comisia, este responsabil(ă) de respectarea dispozițiilor articolului 26 din prezentul regulament.

(2)  În conformitate cu actele cu putere de lege, normele administrative și procedurile naționale sau cu dispozițiile comunitare, fiecare partener SIV poartă răspunderea pentru prejudiciile cauzate unei persoane prin utilizarea SIV din statul membru în cauză sau de la Comisie.

Acest lucru este valabil și în cazul în care prejudiciul a fost cauzat de partenerul SIV care a furnizat datele prin introducerea de date incorecte sau care contravin prezentului regulament.

(3)  Dacă partenerul SIV împotriva căruia s-a intentat o acțiune cu privire la date incorecte nu a furnizat aceste date, partenerii în cauză caută să ajungă la un acord cu privire la procentul eventual din sumele plătite drept despăgubire care se rambursează celuilalt partener de către partenerul care a furnizat datele. Sumele astfel convenite se rambursează la cerere.

Articolul 41

Comisia publică în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene un anunț cu privire la aplicarea SIV.

▼M2TITLUL Va

BAZA DE DATE PENTRU IDENTIFICAREA DOSARELOR DE ANCHETĂ ÎN DOMENIUL VAMALCapitolul 1

Crearea unei baze de date pentru identificarea dosarelor de anchetă în domeniul vamal

Articolul 41a

(1)  SIV include, de asemenea, o bază de date specifică denumită „bază de date pentru identificarea dosarelor de anchetă în domeniul vamal” („FIDE”). Sub rezerva dispozițiilor prezentului titlu, toate dispozițiile prezentului regulament privind SIV se aplică și în ceea ce privește FIDE, iar orice trimitere la SIV include și baza de date în cauză.

(2)  Obiectivele FIDE sunt acelea de a contribui la prevenirea operațiunilor care constituie încălcări ale legislației vamale și ale legislației agricole aplicabile mărfurilor care intră sau ies de pe teritoriul vamal comunitar și la facilitarea și accelerarea detectării și urmăririi în justiție a acestor operațiuni.

(3)  Scopul FIDE este de a permite Comisiei, atunci când deschide un dosar de coordonare în sensul articolului 18 sau când pregătește o misiune comunitară într-o țară terță în sensul articolului 20, precum și autorităților competente dintr-un stat membru, desemnate să efectueze anchete administrative în conformitate cu articolul 29, atunci când deschid un dosar de anchetă sau când investighează una sau mai multe persoane ori societăți, să identifice autoritățile competente din celelalte state membre sau departamentele Comisiei care anchetează sau care au anchetat persoanele sau societățile respective, în scopul atingerii obiectivelor menționate la alineatul (2) prin intermediul unor informații privind existența dosarelor de anchetă.

(4)  În cazul în care statul membru sau Comisia efectuează o căutare în FIDE și constată că au nevoie de mai multe informații privind dosarele de anchetă referitoare la anumite persoane sau societăți, acestea cer asistență statului membru care a furnizat informațiile.

(5)  Autoritățile vamale din statele membre pot utiliza FIDE în cadrul cooperării vamale prevăzute la articolele 29 și 30 din Tratatul privind Uniunea Europeană. În acest caz, administrarea tehnică a bazei de date în cauză este asigurată de către Comisie.Capitolul 2

Funcționarea și utilizarea FIDE

Articolul 41b

(1)  Autoritățile competente pot introduce date din dosarele de anchetă în FIDE în scopurile definite la articolul 41a alineatul (3) privind cazurile care constituie încălcări ale legislației vamale sau ale legislației agricole aplicabile mărfurilor care intră sau ies de pe teritoriul vamal comunitar și care prezintă un interes deosebit la nivel comunitar. Datele acoperă exclusiv următoarele categorii:

(a) persoane și societăți care fac sau au făcut obiectul unei anchete administrative sau al unei anchete penale efectuate de serviciul competent al unui stat membru și

 sunt suspectate de efectuarea sau de participarea la efectuarea, în prezent sau în trecut, a unei operațiuni care constituie o încălcare a legislației vamale sau agricole;

 fac obiectul unei constatări privind o astfel de operațiune; sau

 cu privire la care s-a pronunțat o decizie administrativă sau li s-a aplicat o sancțiune administrativă sau judiciară pentru o astfel de operațiune;

(b) domeniul la care se referă dosarul de anchetă;

(c) denumirea, naționalitatea și datele de contact ale serviciului competent din statul membru și numărul dosarului.

Datele menționate la literele (a), (b) și (c) se introduc separat pentru fiecare persoană sau societate. Nu se permite crearea de conexiuni între aceste date.

(2)  Datele cu caracter personal menționate la alineatul (1) litera (a) cuprind doar următoarele elemente:

(a) în cazul persoanelor: numele, numele dinaintea căsătoriei, prenumele, numele anterioare, pseudonimele și numele asumate, data și locul nașterii, naționalitatea și sexul;

(b) în cazul societăților: denumirea societății, denumirea comercială, adresa societății, codul de înregistrare în scopuri de TVA și codul de înregistrare pentru plata accizelor.

(3)  Datele sunt înregistrate pentru o perioadă limitată de timp în conformitate cu articolul 41d.

Articolul 41c

(1)  Introducerea și consultarea de date în FIDE este rezervată exclusiv autorităților menționate la articolul 41a.

(2)  Orice consultare a FIDE trebuie să precizeze următoarele date cu caracter personal:

(a) în cazul persoanelor: prenumele și/sau numele și/sau numele dinaintea căsătoriei și/sau numele anterioare și/sau pseudonimele și numele alese și/sau data nașterii;

(b) în cazul societăților: denumirea societății și/sau denumirea comercială și/sau adresa societății și/sau codul de înregistrare în scopuri de TVA și/sau codul de înregistrare pentru plata accizelor.Capitolul 3

Stocarea datelor

Articolul 41d

▼M3

(1)  Perioada pentru care pot fi stocate datele depinde de actele cu putere de lege, normele administrative și procedurile statelor membre care le furnizează. Perioadele necumulative și maxime, calculate de la data introducerii datelor în dosarul de anchetă, care nu pot fi depășite, sunt următoarele:

(a) datele privind dosarele de anchetă în curs nu pot fi păstrate mai mult de trei ani dacă nu a fost constatată nicio operațiune care constituie o încălcare a legislației vamale și agricole; datelor trebuie să li se dea un caracter anonim înainte de încheierea acestei perioade dacă a trecut un an de la ultima constatare;

(b) datele privind anchetele administrative sau anchetele penale în cadrul cărora s-a constatat existența unei operațiuni care constituie o încălcare a legislației vamale și agricole, dar care nu au condus la o decizie administrativă, la o condamnare sau la un ordin de achitare a unei amenzi penale sau la aplicarea unei sancțiuni administrative nu pot fi păstrate mai mult de șase ani;

(c) datele privind anchetele administrative sau anchetele penale care au condus la o decizie administrativă, la o condamnare sau la un ordin de achitare a unei amenzi penale sau la aplicarea unei sancțiuni administrative nu pot fi păstrate mai mult de 10 ani.

▼M2

(2)  În toate etapele unui dosar de anchetă menționat la alineatul (1) literele (a), (b) și (c), de îndată ce cu privire la o persoană sau o societate căreia i se aplică articolul 41b nu mai există nicio suspiciune în conformitate cu actele cu putere de lege, normele administrative și procedurile statului membru care a furnizat datele, sunt șterse imediat datele referitoare la persoana sau societatea respectivă.

▼M3

(3)  Comisia anonimizează sau șterge datele imediat după expirarea perioadei maxime de stocare prevăzute la alineatul (1).

▼M2TITLUL VI

FINANȚARE

Articolul 42a

(1)  Prezentul regulament constituie actul de bază în temeiul căruia sunt finanțate toate acțiunile comunitare prevăzute de prezentul regulament, inclusiv:

(a) ansamblul costurilor de instalare și întreținere a infrastructurii tehnice permanente care pune la dispoziția statelor membre mijloacele logistice, birotice și informatice pentru a garanta coordonarea operațiunilor vamale comune, mai ales a operațiunilor speciale de supraveghere menționate la articolul 7;

(b) rambursarea cheltuielilor de transport și de cazare și a diurnei reprezentanților statelor membre care participă la misiunile comunitare menționate la articolul 20, la operațiunile vamale comune organizate de către sau în colaborare cu Comisia, precum și la sesiunile de formare, la reuniunile ad-hoc și la reuniunile pregătitoare pentru anchetele administrative sau acțiunile operative întreprinse de statele membre, atunci când acestea sunt organizate de către sau în colaborare cu Comisia.

În cazul în care infrastructura tehnică permanentă menționată la litera (a) este utilizată în cadrul cooperării vamale prevăzute la articolul 29 și la articolul 30 din Tratatul privind Uniunea Europeană, cheltuielile de transport și de cazare, precum și diurna reprezentanților statelor membre sunt suportate de către acestea din urmă;

(c) cheltuielile legate de achiziționarea, studiul, dezvoltarea și întreținerea infrastructurii informatice (hardware), a programelor informatice (software) și a conexiunilor de rețea specifice, precum și a serviciilor conexe de producție, asistență și formare pentru realizarea acțiunilor prevăzute în prezentul regulament, în special prevenirea și combaterea fraudei;

(d) cheltuielile legate de furnizarea de informații și cheltuielile privind acțiunile conexe care permit accesul la informații, date și surse de date, în scopul desfășurării acțiunilor prevăzute în prezentul regulament, în special prevenirea și combaterea fraudei;

(e) cheltuielile legate de utilizarea SIV prevăzut în instrumentele adoptate în temeiul articolului 29 și al articolului 30 din Tratatul privind Uniunea Europeană, în special în Convenția privind utilizarea tehnologiei informatice în domeniul vamal adoptată prin Actul Consiliului din 26 iulie 1995 ( 10 ), în măsura în care aceste instrumente prevăd ca respectivele cheltuieli să fie suportate din bugetul general al Uniunii Europene.

(2)  Cheltuielile legate de achiziționarea, studiul, dezvoltarea și întreținerea componentelor comunitare ale rețelei comune de comunicare utilizate în scopurile menționate la alineatul (1) litera (c) sunt suportate tot din bugetul general al Uniunii Europene. Comisia încheie contractele necesare în numele Comunității pentru a asigura funcționalitatea componentelor respective.

(3)  Fără a aduce atingere cheltuielilor aferente funcționării SIV și sumelor prevăzute drept despăgubire în conformitate cu articolul 40, statele membre și Comisia renunță la toate cererile de rambursare a cheltuielilor aferente furnizării de informații sau de documente sau aferente realizării unei anchete administrative sau a oricărei alte acțiuni operaționale în temeiul prezentului regulament care sunt efectuate la cererea unui stat membru sau a Comisiei, cu excepția cheltuielilor aferente indemnizațiilor plătite experților, dacă este cazul.

▼BTITLUL VII

DISPOZIȚII FINALE

▼M3

Articolul 43

(1)  Competența de a adopta acte delegate este conferită Comisiei în condițiile prevăzute la prezentul articol.

(2)  Competența de a adopta acte delegate menționată la articolul 23 alineatul (4) se conferă Comisiei pe o perioadă de cinci ani de la 8 octombrie 2015. Comisia prezintă un raport privind delegarea de competențe cel târziu cu nouă luni înainte de încheierea perioadei de cinci ani. Delegarea de competențe se prelungește tacit cu perioade de timp identice, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul se opune prelungirii respective cel târziu cu trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade.

(3)  Delegarea de competențe menționată la articolul 23 alineatul (4) poate fi revocată oricând de Parlamentul European sau de Consiliu. O decizie de revocare pune capăt delegării de competențe specificată în decizia respectivă. Decizia produce efecte din ziua care urmează datei publicării acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de la o dată ulterioară menționată în decizie. Decizia nu aduce atingere actelor delegate care sunt deja în vigoare.

(4)  De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică simultan Parlamentului European și Consiliului.

(5)  Un act delegat adoptat în temeiul articolului 23 alineatul (4) intră în vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul European și nici Consiliul nu au formulat obiecțiuni în termen de două luni de la notificarea actului respectiv către Parlamentul European și Consiliu sau în cazul în care, înainte de expirarea acestui termen, Parlamentul European și Consiliul au informat Comisia că nu vor formula obiecțiuni. Respectivul termen se prelungește cu două luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.

▼M3

Articolul 43a

(1)  Comisia este asistată de un comitet. Comitetul respectiv este un comitet în sensul Regulamentului (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și a Consiliului ( 11 ).

(2)  În cazul în care se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 5 din Regulamentul (UE) nr. 182/2011.

Articolul 43b

Până la 9 octombrie 2017, Comisia efectuează o evaluare privind:

 necesitatea completării datelor privind exporturile incluse în repertoriile menționate la articolele 18a și 18d prin includerea de date privind alte mărfuri decât cele prevăzute la articolul 18a alineatul (4) primul paragraf litera (b) și la articolul 18d alineatul (1) litera (c); și

 fezabilitatea completării datelor incluse în repertoriul privind transportul prin includerea de date privind importul, exportul și tranzitul mărfurilor pe căi terestre și aeriene.

▼B

Articolul 44

Fără a aduce atingere dispozițiilor ►M2  din titlurile V și Va ◄ , documentele prevăzute în prezentul regulament pot fi înlocuite prin informații computerizate redactate în orice formă în același scop.

Articolul 45

(1)  Indiferent de forma acestora, informațiile transmise în temeiul prezentului regulament, inclusiv datele stocate în SIV, sunt confidențiale. Ele au caracter de secret profesional și se bucură de protecția acordată de legislația internă a statului membru care le-a primit informațiilor cu acest caracter, precum și de dispozițiile corespunzătoare care se aplică autorităților comunitare.

În special, informațiile menționate la primul paragraf nu pot fi transmise altor persoane decât celor ale căror funcții, în statele membre sau în cadrul instituțiilor comunitare, impun cunoașterea sau utilizarea lor. De asemenea, acestea nu pot fi folosite în alte scopuri decât cele prevăzute în prezentul regulament, cu excepția cazului în care statul membru sau Comisia, care le-a furnizat ori introdus în SIV, și-a exprimat în mod expres acordul, sub rezerva condițiilor stabilite de statul membru în cauză sau de Comisie și în măsura în care o astfel de transmitere sau utilizare nu este interzisă de dispozițiile în vigoare în statul membru în care se află autoritatea destinatară.

(2)  Fără a aduce atingere dispozițiilor ►M2  din titlurile V și Va ◄ , informațiile referitoare la persoanele fizice și juridice se transmit în conformitate cu prezentul regulament numai în măsura în care este strict necesar în vederea prevenirii, investigării sau anchetării operațiunilor care încalcă legislația vamală sau agricolă.

(3)  Alineatele (1) și (2) nu împiedică utilizarea informațiilor obținute în conformitate cu prezentul regulament în cadrul acțiunilor în instanță sau urmăririlor penale inițiate ulterior, ca urmare a încălcării legislației vamale sau agricole.

Autoritatea competentă care a furnizat informațiile în cauză este notificată fără întârziere cu privire la utilizarea în cauză a acestora.

(4)  În cazul în care Comisia este notificată de un stat membru cu privire la faptul că anchetele ulterioare au exonerat de implicarea în nereguli o persoană fizică sau juridică al cărei nume a fost transmis în conformitate cu prezentul regulament, Comisia notifică fără întârziere toate părțile cărora le-au fost transmise aceste date cu caracter personal pe baza prezentului regulament. Persoana în cauză nu va mai fi considerată ca fiind implicată în neregulile care au determinat notificarea inițială.

Dacă datele personale referitoare la persoana în cauză se află în SIV, acestea vor fi eliminate din SIV.

Articolul 46

În sensul aplicării prezentului regulament, statele membre iau toate măsurile necesare pentru:

(a) a asigura o coordonare eficientă, pe plan intern, între autoritățile administrative menționate în articolul 1 alineatul (1);

(b) a stabili în cadrul relațiilor lor reciproce cooperarea directă necesară între autoritățile special autorizate în acest scop.

Articolul 47

Statele membre pot hotărî să stabilească, de comun acord, modalitățile corespunzătoare de asigurare a unei bune funcționări a asistenței reciproce prevăzute în prezentul regulament, în special pentru a evita apariția oricărei întreruperi în supravegherea persoanelor sau bunurilor, care ar putea prejudicia depistarea operațiunilor ce încalcă legislația vamală sau agricolă.

Articolul 48

(1)  Prezentul regulament nu obligă autoritățile administrative ale statelor membre să își acorde asistență reciprocă în cazul în care o astfel de asistență ar putea aduce prejudicii ordinii publice sau altor interese fundamentale, în special cu privire la protecția datelor, ale statului membru în care își au sediul.

(2)  În cazul unui refuz de acordare a asistenței trebuie să se prezinte motivele acestui refuz.

Comisia este informată în cel mai scurt timp cu privire la refuzul de acordare a asistenței și la motivele invocate în acest sens.

Articolul 49

Fără a aduce atingere dreptului Comisiei de a fi notificată în conformitate cu alte reglementări în vigoare, statele membre transmit Comisiei deciziile administrative sau judiciare ori elementele principale ale acestora referitoare la aplicarea sancțiunilor pentru încălcarea legislației vamale sau agricole în cazurile care se află sub rezerva comunicărilor în conformitate cu articolele 17 și 18.

Articolul 50

Fără a aduce atingere cheltuielilor asociate funcționării SIV sau daunelor prevăzute la articolul 40, statele membre și Comisia renunță la orice pretenție de rambursare a cheltuielilor intervenite în conformitate cu prezentul regulament, cu excepția indemnizațiilor plătite experților, dacă este cazul.

Articolul 51

Prezentul regulament nu aduce atingere aplicării în statele membre a normelor privind procedura penală și asistența judiciară reciprocă în materie penală, inclusiv cele privind secretul cercetărilor judecătorești.

▼M2

Articolul 51a

Comisia, în cooperare cu statele membre, prezintă în fiecare an Parlamentului European și Consiliului un raport privind măsurile luate pentru punerea în aplicare a prezentului regulament.

▼B

Articolul 52

(1)  Regulamentul (CEE) nr. 1468/81 se abrogă.

(2)  Trimiterile la regulamentul abrogat se înțeleg ca trimiteri la prezentul regulament.

Articolul 53

►M2  ————— ◄   Prezentul regulament intră în vigoare în a treia zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene.

Se aplică de la 13 martie 1998.

▼M3

Pentru transportatorii care, la 8 octombrie 2015, sunt împiedicați, în temeiul unor contracte private, să își îndeplinească obligația de raportare prevăzută la articolul 18a alineatul (4), respectiva obligație se aplică de la 9 octombrie 2016.

▼M2 —————

▼B

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.
ANEXĂ

COMUNICAREA DATELOR

[Articolul 30 alineatul (1)]

1.   Comunicarea către alte organisme publice

Comunicarea datelor către organismele publice trebuie să se permită numai dacă, într-un anumit caz:

(a) există o obligație sau o autorizare legală clară sau cu autorizarea autorității de supraveghere sau

(b) datele în cauză sunt esențiale pentru ca destinatarul să își îndeplinească îndatorirea legală, cu condiția ca obiectivul colectării sau prelucrării ce urmează să se efectueze de către destinatarul în cauză să nu fie incompatibil cu obiectivul inițial și să nu fie exclus prin obligațiile legale ale organismului care face comunicarea.

Comunicarea este permisă în mod excepțional dacă, într-un anumit caz:

(a) comunicarea se face în mod sigur în interesul persoanei în cauză și acesta și-a exprimat acordul sau dacă circumstanțele permit să se presupună, fără echivoc, existența acordului său sau

(b) comunicarea este necesară pentru prevenirea unui pericol grav și iminent.

2.   Comunicarea către persoanele particulare

Comunicarea datelor către persoanele particulare este permisă numai dacă, într-un anumit caz, există o obligație sau autorizare legală clară sau cu autorizarea autorității de supraveghere.

Comunicarea către persoanele particulare este permisă, în mod excepțional, dacă, într-un anumit caz:

(a) comunicarea se face în mod sigur în interesul persoanei în cauză și acesta și-a exprimat acordul sau dacă circumstanțele permit să se presupună, fără echivoc, existența acordului său sau

(b) comunicarea este necesară pentru prevenirea unui pericol grav și iminent.

3.   Comunicarea internațională

Comunicarea datelor către autoritățile străine este permisă numai dacă:

(a) există dispoziții legale clare în conformitate cu dreptul intern sau internațional;

(b) în absența unor astfel de dispoziții, dacă această comunicare este necesară pentru prevenirea unui pericol grav și iminent

și cu condiția să nu se aducă atingere reglementărilor interne privind protecția subiectului.

4.1.   Cereri de comunicare

Sub rezerva dispozițiilor specifice din legislația internă sau din acordurile internaționale, cererile de comunicare a datelor trebuie să prevadă indicații privind organismul sau persoana care le face, precum și motivul și obiectivul cererii.

4.2.   Condițiile de reglementare a comunicării

În măsura posibilului, calitatea datelor se verifică cel mai târziu înainte de comunicarea lor. În măsura posibilului, în toate comunicările de date se menționează deciziile judiciare, precum și deciziile de neîncepere a urmăririi, iar datele bazate pe avize sau pe aprecieri personale trebuie verificate la sursă înainte de a fi comunicate, indicându-se și gradul lor de credibilitate sau de exactitate.

În cazul în care se constată că datele nu mai sunt corecte și de actualitate, ele nu se comunică; dacă s-au comunicat date învechite sau incorecte, organismul care le-a comunicat îi informează, în măsura posibilului, pe toți destinatarii datelor cu privire la caracterul necorespunzător al acestora.

4.3.   Garanții privind comunicarea

Datele comunicate altor organisme, persoane particulare și autorități străine nu se utilizează în alte scopuri decât cele indicate în cererea de comunicare.

Fără a aduce atingere dispozițiilor de la paragrafele 1-4.2, folosirea datelor în alte scopuri decât cele indicate se face numai cu acordul organismului care le comunică.( 1 ) Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 octombrie 2013 de stabilire a Codului vamal al Uniunii (JO L 269, 10.10.2013, p. 1).

( 2 ) În conformitate cu articolul 22 alineatul (2) litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 2073/2004 al Consiliului din 16 noiembrie 2004 privind cooperarea administrativă în domeniul accizelor (JO L 359, 4.12.2004, p. 1).

( 3 ) Regulamentul (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2000 privind protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile și organele comunitare și privind libera circulație a acestor date (JO L 8, 12.1.2001, p. 1).

( 4 ) Directiva 92/84/CEE a Consiliului din 19 octombrie 1992 privind apropierea ratelor accizelor la alcool și băuturi alcoolice (JO L 316, 31.10.1992, p. 29).

( 5 ) Directiva 2011/64/UE a Consiliului din 21 iunie 2011 privind structura și ratele accizelor aplicate tutunului prelucrat (JO L 176, 5.7.2011, p. 24).

( 6 ) Directiva 2003/96/CE a Consiliului din 27 octombrie 2003 privind restructurarea cadrului comunitar de impozitare a produselor energetice și a electricității (JO L 283, 31.10.2003, p. 51).

( 7 ) Regulamentul (CEE) nr. 2454/93 al Comisiei din 2 iulie 1993 de stabilire a unor dispoziții de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2913/92 al Consiliului de instituire a Codului vamal comunitar (JO L 253, 11.10.1993, p. 1).

( 8 ) JO L 309, 25.11.2005, p. 9.

( 9 ) Decizia 2009/917/JAI a Consiliului din 30 noiembrie 2009 privind utilizarea tehnologiei informației în domeniul vamal (JO L 323, 10.12.2009, p. 20).

( 10 ) JO C 316, 27.11.1995, p. 33.

( 11 ) Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 februarie 2011 de stabilire a normelor și principiilor generale privind mecanismele de control de către statele membre al exercitării competențelor de executare de către Comisie (JO L 55, 28.2.2011, p. 13).