1997R0338 — RO — 20.12.2014 — 018.001


Acest document reprezintă un instrument de documentare, iar instituţiile nu îşi asumă responsabilitatea pentru conţinutul său.

►B

REGULAMENTUL (CE) NR. 338/97 AL CONSILIULUI

din 9 decembrie 1996

privind protecția speciilor faunei și florei sălbatice prin controlul comerțului cu acestea

(JO L 061, 3.3.1997, p.1)

Astfel cum a fost modificat prin:

 

 

Jurnalul Oficial

  No

page

date

 M1

COMMISSION REGULATION (EC) No 938/97 of 26 May 1997 (*)

  L 140

1

30.5.1997

 M2

COMMISSION REGULATION (EC) No 2307/97 of 18 November 1997 (*)

  L 325

1

27.11.1997

 M3

COMMISSION REGULATION (EC) No 2214/98 of 15 October 1998 (*)

  L 279

3

16.10.1998

 M4

COMMISSION REGULATION (EC) No 1476/1999 of 6 July 1999 (*)

  L 171

5

7.7.1999

 M5

COMMISSION REGULATION (EC) No 2724/2000 of 30 November 2000 (*)

  L 320

1

18.12.2000

 M6

COMMISSION REGULATION (EC) No 1579/2001 of 1 August 2001 (*)

  L 209

14

2.8.2001

 M7

COMMISSION REGULATION (EC) No 2476/2001 of 17 December 2001 (*)

  L 334

3

18.12.2001

 M8

COMMISSION REGULATION (EC) No 1497/2003 of 18 August 2003 (*)

  L 215

3

27.8.2003

►M9

REGULAMENTUL (CE) NR. 1882/2003 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 29 septembrie 2003

  L 284

1

31.10.2003

 M10

COMMISSION REGULATION (EC) No 834/2004 of 28 April 2004 (*)

  L 127

40

29.4.2004

 M11

REGULAMENTUL (CE) NR. 1332/2005 AL COMISIEI din 9 august 2005

  L 215

1

19.8.2005

 M12

REGULAMENTUL (CE) NR. 318/2008 AL COMISIEI din 31 martie 2008

  L 95

3

8.4.2008

 M13

REGULAMENTUL (CE) NR. 407/2009 AL COMISIEI din 14 mai 2009

  L 123

3

19.5.2009

►M14

REGULAMENTUL (CE) NR. 398/2009 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 23 aprilie 2009

  L 126

5

21.5.2009

 M15

REGULAMENTUL (UE) NR. 709/2010 AL COMISIEI din 22 iulie 2010

  L 212

1

12.8.2010

 M16

REGULAMENTUL (UE) NR. 101/2012 AL COMISIEI din 6 februarie 2012

  L 39

133

11.2.2012

 M17

REGULAMENTUL (UE) NR. 1158/2012 AL COMISIEI din 27 noiembrie 2012

  L 339

1

12.12.2012

 M18

REGULAMENTUL (UE) NR. 750/2013 AL COMISIEI din 29 iulie 2013

  L 212

1

7.8.2013

►M19

REGULAMENTUL (UE) NR. 1320/2014 AL COMISIEI din 1 decembrie 2014

  L 361

1

17.12.2014


rectificat prin

 C1

Rectificare, JO L 139, 5.6.2009, p. 35 (407/2009)(*)

Acest act nu a fost publicat niciodată în limba română.
▼B

REGULAMENTUL (CE) NR. 338/97 AL CONSILIULUI

din 9 decembrie 1996

privind protecția speciilor faunei și florei sălbatice prin controlul comerțului cu acesteaCONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 130s alineatul (1),

având în vedere propunerea Comisiei ( 1 ),

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social ( 2 ),

hotărând în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 189c din tratat ( 3 ),

(1)

întrucât Regulamentul (CEE) nr. 3626/82 ( 4 ) aplică în Comunitate, din 1 ianuarie 1984, Convenția privind comerțul internațional cu specii ale faunei și florei sălbatice pe cale de dispariție; întrucât obiectivul acestei convenții este acela de a proteja speciile pe cale de dispariție ale faunei și florei prin controlul comerțului internațional cu exemplare din speciile respective;

(2)

întrucât este necesar să se înlocuiască Regulamentul (CEE) nr. 3626/82 pentru a proteja mai bine speciile faunei și florei sălbatice, care sunt sau pot fi amenințate de comerț, cu un regulament care să ia în considerare cunoștințele științifice dobândite de la adoptarea acestuia, precum și structura actuală a comerțului; întrucât, pe lângă aceasta, desființarea controalelor la frontierele interne determinată de piața unică necesită adoptarea unor măsuri de control al comerțului mai stricte la frontierele externe ale Comunității, prin impunerea unui control al documentelor și mărfurilor la oficiul vamal de la frontiera de intrare;

(3)

întrucât dispozițiile prezentului regulament nu duc atingere măsurilor mai stricte care pot fi adoptate sau menținute de statele membre, prin respectarea tratatului, în special în ceea ce privește deținerea de exemplare din speciile reglementate de prezentul regulament;

(4)

întrucât este necesar să se definească criterii obiective pentru includerea speciilor de faună și floră sălbatice la anexele la prezentul regulament;

(5)

întrucât punerea în aplicare a prezentului regulament necesită aplicarea condițiilor comune de eliberare, utilizare și prezentare a documentelor referitoare la autorizarea introducerii în Comunitate, la exportul sau reexportul în afara Comunității al exemplarelor din speciile reglementate de prezentul regulament; întrucât este necesar să se adopte dispoziții speciale privind tranzitul acestor exemplare prin Comunitate;

(6)

întrucât decizia privind cererile de introducere a exemplarelor în Comunitate revine unui organ de gestionare din statul membru de destinație, asistat de autoritatea științifică a acestui stat membru și, după caz, luând în considerare orice aviz al grupului de analiză științifică;

(7)

întrucât este necesară completarea dispozițiilor privind reexportul printr-o procedură de consultanță, pentru a limita riscurile de încălcări;

(8)

întrucât, pentru a garanta o protecție eficientă a speciilor faunei și florei sălbatice, se pot impune restricții suplimentare la introducerea exemplarelor în Comunitate, precum și la exportul acestora în afara Comunității; întrucât, aceste restricții pot fi suplimentate la nivel comunitar, pentru exemplarele vii, cu restricțiile privind deținerea sau circulația acestor exemplare în interiorul Comunității;

(9)

întrucât este necesar să se stabilească dispoziții speciale, aplicabile exemplarelor născute și crescute în captivitate sau reproduse artificial, exemplarelor care fac parte din efectele personale sau domestice, precum și împrumuturilor, donațiilor sau schimburilor în scopuri necomerciale între oamenii de știință și instituțiile științifice recunoscute;

(10)

întrucât, în scopul de a asigura protecția cea mai completă posibil pentru speciile reglementate de prezentul regulament, este necesar să se prevadă dispoziții menite să controleze în Comunitate comerțul și circulația, precum și condițiile pentru adăpostirea exemplarelor; întrucât, certificatele eliberate în temeiul prezentului regulament, care contribuie la controlul acestor activități, trebuie să facă obiectul unor norme comune privind eliberarea, valabilitatea și utilizarea acestora;

(11)

întrucât trebuie luate măsuri pentru minimizarea efectelor negative asupra exemplarelor vii ale transportului acestora către destinație, din sau în interiorul Comunității;

(12)

întrucât, pentru a asigura controale eficiente și pentru a facilita procedurile vamale, este necesar să se desemneze birouri vamale care să dispună de personal calificat, care va fi însărcinat cu îndeplinirea formalităților necesare și a verificărilor corespunzătoare în momentul introducerii exemplarelor în Comunitate, pentru le da o destinație vamală în sensul Regulamentului (CEE) nr. 2913/92 al Consiliului din 12 octombrie 1992 de stabilire a Codului Vamal Comunitar ( 5 ) sau în momentul exportului sau reexportului acestora în afara Comunității; întrucât ar trebui de asemenea să existe instalații care să garanteze exemplarele vii sunt conservate și tratate cu grijă;

(13)

întrucât punerea în aplicare a prezentului regulament necesită de asemenea desemnarea de către statele membre a unor organe de gestionare și autorități științifice;

(14)

întrucât informarea și sensibilizarea publicului, în special la punctele de trecere la frontieră, cu privire la dispozițiile prezentului regulament este de natură să faciliteze respectarea dispozițiilor menționate;

(15)

întrucât, pentru a asigura o aplicare eficientă a prezentului regulament, statele membre trebuie să asigure atent respectarea dispozițiilor acestuia și, în acest scop, să coopereze strâns între ele precum și cu Comisia; întrucât acest lucru presupune o comunicare a informațiilor referitoare la punerea în aplicare a prezentului regulament;

(16)

întrucât monitorizarea volumului comerțului privind speciile de faună și floră sălbatice reglementate de prezentul regulament este de importanță crucială pentru evaluarea efectelor comerțului asupra stării de conservare a speciilor; întrucât ar trebui redactate rapoarte anuale detaliate, după un mod de prezentare comun;

(17)

întrucât, pentru a garanta respectarea prezentului regulament, este necesar ca statele membre să sancționeze încălcările în mod adecvat și corespunzător cu natura și gravitatea încălcării;

(18)

întrucât este esențială stabilirea unei proceduri comunitare care să permită adoptarea dispozițiilor de aplicare și a modificărilor anexelor prezentului regulament într-un termen acceptabil; întrucât este necesar să se constituie un comitet în vederea asigurării unei cooperări strânse și eficiente în acest domeniu, între statele membre și Comisie;

(19)

întrucât, ținând seama de multitudinea aspectelor biologice și ecologice care trebuie să fie luate în considerare în momentul punerii în aplicare a prezentului regulament, este necesar să se constituie un grup de analiză științifică ale cărui avize vor fi prezentate de Comisie Comitetului și organelor de gestionare ale statelor membre, pentru a le ajuta la luarea deciziilor,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:Articolul 1

Obiect

Obiectul prezentului regulament constă în protejarea speciilor de faună și floră sălbatice și asigurarea conservării prin controlarea comerțului acestora, în conformitate cu articolele următoare.

Prezentul regulament se aplică cu respectarea obiectivelor, principiilor și dispozițiilor convenției definite la articolul 2.

Articolul 2

Definiții

În sensul prezentului regulament:

(a) „comitet” înseamnă Comitetul pentru comerțul cu faună și floră sălbatice, instituit în temeiul articolului 18;

(b) „convenție” înseamnă Convenția privind comerțul internațional cu specii ale faunei și florei sălbatice pe cale de dispariție (CITES);

(c) „țara de origine” înseamnă țara în care a fost capturată o specie sau a fost luată din mediul său natural, crescută în captivitate sau reprodusă artificial;

(d) „notificarea de import” înseamnă notificarea făcută de importator, de agentul sau reprezentantul acestuia, în momentul introducerii în Comunitate a unui exemplar dintr-o specie inclusă la anexele C sau D, pe un formular stabilit de Comisie, în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 18;

(e) „introducerea de proveniență marină” înseamnă introducerea în Comunitate a oricărui exemplar care a fost prelevat din mediul marin, care nu se află sub jurisdicția vreunui stat, inclusiv spațiul aerian situat deasupra mării, precum și fundul și subsolul mării;

(f) „eliberarea” înseamnă executarea tuturor procedurilor necesare pentru pregăturea și validarea unui permis sau a unui certificat, precum și înmânarea acestuia solicitantului;

(g) „organ de gestionare” înseamnă o autoritate administrativă națională desemnată, în cazul unui stat membru, în conformitate cu articolul 13 alineatul (1) litera (a) sau, în cazul unui stat terț parte în convenție, în conformitate cu articolul IX din convenție;

(h) „statul membru de destinație” înseamnă statul membru destinatar menționat în documentul utilizat pentru a exporta sau reexporta un exemplar; în cazul introducerii din mediul marin, înseamnă statul membru în care se află locul de destinație al exemplarului;

(i) „punerea în vânzare” înseamnă punerea în vânzare și orice acțiune care poate fi rezonabil interpretată ca atare, inclusiv publicitatea directă sau indirectă în vederea vânzării, precum și invitația de a face oferte;

(j) „efecte personale sau domestice” înseamnă exemplare moarte, părți din exemplare și produse derivate aparținând unei persoane particulare și care face parte sau trebuie să facă parte din bunurile și efectele sale obișnuite;

(k) „locul de destinație” înseamnă locul în care este prevăzut ca exemplarele să fie în mod normal conservate, în momentul introducerii în Comunitate; în cazul exemplarelor vii, acesta este primul loc în care exemplarele trebuie adăpostite după o eventuală carantină sau o altă perioadă de izolare în scopul analizelor și controalelor sanitar-veterinare;

(l) „populația” înseamnă ansamblul de indivizi, diferiți din punct de vedere biologic sau geografic;

(m) „scopuri comerciale inițiale” înseamnă orice scop în care aspectele necomerciale nu sunt în mod evident predominante;

(n) „reexport în afara Comunității” înseamnă exportul în afara Comunității al oricărui exemplar care a fost introdus anterior;

(o) „reintroducerea în Comunitate” înseamnă introducerea oricărui exemplar care a fost în prealabil exportat sau reexportat;

(p) „vânzare” înseamnă orice formă de vânzare. În sensul prezentului regulament, închirierea, barterul sau schimbul sunt asimilate vânzării; expresiile înrudite sunt interpretate în același sens;

(q) „autoritate științifică” înseamnă o autoritate științifică desemnată, în cazul unui stat membru, în conformitate cu dispozițiile articolului 13 alineatul (1) litera (b) sau, în cazul unui stat terț parte în convenție, în conformitate cu articolul IX din convenție;

(r) „Grupul de analiză științifică” înseamnă organul consultativ constituit în temeiul articolului 17;

(s) „specie” înseamnă o specie, subspecie sau una din populațiile acestora;

(t) „exemplar” înseamnă orice animal sau plantă, vie sau moartă, din speciile prevăzute la anexele A - D, sau orice parte sau produs obținut din acestea, inclus sau nu în alte mărfuri, precum și orice alte mărfuri, în cazul în care rezultă dintr-un document justificativ, ambalaj, marcă sau etichetă, sau din orice alt element, fie că este vorba despre părți sau produse din animalele sau plantele acestor specii, cu excepția cazului în care aceste părți sau produse sunt exceptate în mod specific de la aplicarea dispozițiilor prezentului regulament sau a dispozițiilor referitoare la anexa la care specia în cauză este inclusă, pe baza unei indicații în acest sens în anexele respective.

Un exemplar este considerat ca aparținând unei specii înscrise la anexele A-D, în cazul în care este vorba de un animal sau plantă, sau de o parte sau un produs obținut din acestea, cu cel puțin unul dintre „părinți” aparținând uneia dintre speciile incluse. Atunci când „părinții” unui astfel de animal sau plantă aparțin speciilor care intră sub incidența unor anexe diferite sau unor specii din care una singură este inclusă, se aplică dispozițiile din anexa cea mai restrictivă. Cu toate acestea, în cazul exemplarelor din plante hibride, în cazul în care unul dintre „părinți” aparține uneia dintre speciile incluse la anexa A, se aplică dispozițiile din anexa cea mai restrictivă numai în cazul în care o indicație în acest sens figurează la anexa pentru specia respectivă;

(u) „comerț” înseamnă introducerea în Comunitate, inclusiv introducerea de proveniență marină, exportul și reexportul în afara Comunității, precum și utilizarea, circulația și cesiunea în interiorul Comunității, inclusiv în cadrul unui stat membru, a exemplarelor care intră sub incidența dispozițiilor prezentului regulament;

(v) „tranzit” înseamnă transportul exemplarelor expediate spre un anumit destinatar prin traversarea teritoriului Comunității, între două puncte situate în afara Comunității, singurele întreruperi ale circulației fiind acelea legate de aranjamentele necesare în această formă de transport;

(w) „exemplare prelucrate, dobândite în urmă cu peste cincizeci ani” înseamnă exemplare a căror stare naturală brută a fost modificată în mod considerabil pentru a face bijuterii, obiecte decorative, artistice, utilitare sau instrumente muzicale, cu peste cincizeci ani înainte de intrarea în vigoare a prezentului regulament și care au fost achiziționate în aceste condiții, lucru acceptat de organul de gestionare din statul membru în cauză. Aceste exemplare se consideră ca fiind prelucrate numai în cazul în care aparțin în mod clar uneia din categoriile menționate anterior și pot fi utilizate fără a fi sculptate, prelucrate sau transformate.

(x) „verificări în momentul introducerii, exportului, reexportului și tranzitului” înseamnă controlul documentelor privind certificatele, permisele și notificările prevăzute de prezentul regulament și - în cazul în care dispozițiile comunitare prevăd astfel sau în alte cazuri, printr-un sondaj reprezentativ al loturilor – examinarea exemplarelor, însoțite eventual de o eșantionare în scopul unei analize sau al unui control aprofundat.

Articolul 3

Domeniul de aplicare

(1)  Anexa A conține:

(a) speciile incluse la anexa I la convenție, pentru care statele membre nu au exprimat rezerve;

(b) orice specie:

(i) care face sau poate face obiectul unei solicitări în Comunitate sau pentru comerțul internațional și care este fie amenințată cu dispariția, fie este atât de rară încât orice fel de comerț, chiar de un volum minim, ar putea compromite supraviețuirea speciei;

sau

(ii) care aparține unui gen în cadrul căruia majoritatea speciilor sau care constituie o specie a cărei majoritate a subspeciilor este înscrisă la anexa A, în temeiul criteriilor stabilite la literele (a) sau (b) punctul (i) și a căror includere în anexă este esențială pentru a asigura o protejare eficientă a acestor taxoane.

(2)  Anexa B conține:

(a) speciile incluse la anexa II la convenție, altele decât cele incluse la anexa A și pentru care statele membre nu au exprimat rezerve;

(b) speciile incluse la anexa I la convenție, care au făcut obiectul unei rezerve;

(c) orice altă specie neinclusă la anexele I sau II la convenție:

(i) care face obiectul unui comerț internațional al cărui volum ar putea compromite:

 supraviețuirea acesteia sau supraviețuirea populațiilor din anumite țări sau

 conservarea întregii populații la un nivel compatibil cu rolul acestei specii în ecosistemele în care aceasta este prezentă;

sau

(ii) a căror includere la anexă din motive de similaritate cu alte specii incluse la anexa A sau la anexa B este esențială pentru a asigura eficacitatea controlului comerțului exemplarelor aparținând acestei specii;

(d) specii pentru care s-a stabilit că introducerea exemplarelor vii în mediul natural al Comunității constituie o amenințare ecologică pentru speciile din fauna și flora sălbatice indigene ale Comunității.

(3)  Anexa C conține:

(a) speciile incluse la anexa III la convenție, altele decât cele prevăzute la anexele A sau B și pentru care statele membre nu au exprimat rezerve;

(b) speciile incluse la anexa II la convenție, care au făcut obiectul unei rezerve;

(4)  Anexa D conține:

(a) specii neincluse la anexele A–C, a căror importanță din volumul importurilor comunitare justifică monitorizarea;

(b) speciile incluse la anexa III la convenție, care au făcut obiectul unei rezerve.

(5)  În cazul în care starea de conservare a speciilor reglementate de prezentul regulament necesită includerea acestora într-una dintre anexele la convenție, statele membre contribuie la efectuarea modificărilor necesare.

Articolul 4

Introducerea în Comunitate

(1)  Introducerea în Comunitate a exemplarelor din speciile incluse la anexa A este supusă realizării verificărilor necesare și prezentării prealabile la biroul vamal de la frontiera de intrare, a unui permis de import eliberat de un organ de gestionare din statul membru de destinație.

Acest permis de import poate fi eliberat numai în conformitate cu restricțiile impuse în temeiul alineatului (6) și atunci când sunt îndeplinite următoarele condiții:

(a) autoritatea științifică competentă, luând în considerare orice aviz al grupului de analiză științifică, este de părere că introducerea în Comunitate:

(i) nu ar dăuna stării de conservare a speciei sau a întinderii teritoriului ocupat de populația în cauză a speciei;

(ii) are loc:

 în unul din scopurile prevăzute la articolul 8 alineatul (3) literele (e), (f) și (g) sau

 în alte scopuri care nu sunt dăunătoare supraviețuirii speciei în cauză;

(b) 

(i) solicitantul prezintă documentul pe baza căruia dovedește că exemplarele au fost obținute în conformitate cu legislația privind protecția speciei în cauză și care, în cazul importului dintr-o țară terță al exemplarelor dintr-o specie inclusă la anexele la convenție, presupune prezentarea unui permis de export sau a un certificat de reexport, sau a unei copii a acestora, eliberate în conformitate cu dispozițiile convenției, de o autoritate competentă din țara de export sau reexport;

(ii) cu toate acestea, eliberarea permiselor de import pentru speciile incluse la anexa A în conformitate cu dispozițiile articolului 3 alineatul (1) litera (a) nu se supune prezentării unui document justificativ, dar originalul oricărui astfel de permis de import va fi reținut de autorități până ce solicitantul va prezenta un permis de export sau a unui certificat de reexport;

(c) autoritatea științifică competentă este încredințată că locul de găzduire prevăzut pentru un exemplar viu la locul de destinație este echipat în mod adecvat în scopul conservării și îngrijirii corespunzătoare;

(d) organul de gestionare este încredințat că exemplarul nu va fi utilizat în scopuri în principal comerciale;

(e) ca urmare a consultării autorității științifice competente, organul de gestionare este încredințat că nici un alt factor referitor la conservarea speciei nu se opune eliberării permisului de import și

(f) în cazul introducerii de proveniență marină, organul de gestionare este încredințat că toate exemplarele vii sunt pregătite și expediate astfel încât să fie minimizat riscul de rănire, îmbolnăvire sau tratament sever.

(2)  Introducerea în Comunitate a exemplarelor din speciile înscrise la anexa B este supusă realizării verificărilor necesare și prezentării prealabile la biroul vamal de la frontiera de intrare, a unui permis de import eliberat de un organ de gestionare din statul membru de destinație.

Acest permis de import poate fi eliberat numai în conformitate cu restricțiile impuse în temeiul alineatului (6) și atunci când:

(a) după examinarea datelor disponibile și luând în considerare orice aviz din partea grupului de analiză științifică, autoritatea științifică competentă consideră că introducerea în Comunitate nu ar putea dăuna stării de conservare a speciei sau asupra întinderii teritoriului ocupat de populația în cauză a speciei, luând în considerare nivelul actual sau preconizat al comerțului. Acest aviz rămâne valabil pentru importurile ulterioare atât timp cât elementele menționate anterior nu s-au schimbat considerabil;

(b) solicitantul prezintă documentul prin care dovedește că locul de găzduire prevăzut pentru un exemplar viu la locul de destinație este echipat în mod adecvat în scopul conservării și îngrijirii corespunzătoare;

(c) condițiile prevăzute la alineatul (1) litera (b) punctul (i), literele (e) și (f) au fost îndeplinite.

(3)  Introducerea în Comunitate a unor exemplare din speciile incluse la anexa C este supusă realizării verificărilor necesare și prezentării prealabile la biroul vamal de la frontiera de intrare, a unei notificări de import și:

(a) în cazul unui export provenind dintr-o țară menționată în legătură cu specia în cauză la anexa C, solicitantul prezintă documentul care dovedește că exemplarele au fost obținute în conformitate cu legislația internă privind conservarea speciei în cauză, prin intermediul unui permis de export eliberat în conformitate cu convenția de către o autoritate competentă din această țară, sau

(b) în cazul exportului dintr-o țară nemenționată în legătură cu specia avută în vedere la anexa C sau al reexportului din orice altă țară, solicitantul prezintă un permis de export, un certificat de reexport sau un certificat de origine eliberat în conformitate cu dispozițiile convenției, de către o autoritate competentă din țara care exportă sau reexportă.

(4)  Introducerea în Comunitate a exemplarelor speciilor înscrise la anexa D este supusă realizării verificărilor necesare și prezentării prealabile la biroul vamal de la frontiera de intrare, a unei notificări a importului.

(5)  Condițiile de eliberare a unui permis de import, prevăzute la alineatul (1) literele (a) și (d) și la alineatul (2) literele (a), (b) și (c) nu se aplică pentru exemplarele pentru care solicitantul prezintă documente care dovedesc că:

(a) acestea au fost anterior introduse sau obținute legal în Comunitate și că au fost reintroduse în Comunitate, după ce au suferit sau nu modificări;

(b) este vorba de exemplare prelucrate, achiziționate în urmă cu peste cincizeci de ani.

▼M14

(6)  În consultare cu țara de origine în cauză, în conformitate cu procedura de reglementare menționată la articolul 18 alineatul (2) și luând în considerare orice aviz al grupului de analiză științifică, Comisia poate impune restricții generale sau restricții referitoare la anumite țări de origine, la introducerea în Comunitate:

▼B

(a) pe baza condițiilor prevăzute la alineatul (1) litera (a) punctul (i) sau litera (e), pentru exemplarele speciilor incluse la anexa A;

(b) pe baza condițiilor prevăzute la alineatul (1) litera (e) sau la alineatul (2) litera (a), pentru exemplarele speciilor incluse la anexa B și

(c) a exemplarelor vii ale speciilor incluse la anexa B care prezintă o rată crescută a mortalității în timpul transportului sau pentru care s-a stabilit că au puține șanse de supraviețuire în captivitate în timpul unei părți importante din durata lor potențială de viață sau

(d) a exemplarelor vii ale speciilor pentru care s-a stabilit că introducerea acestora în mediul natural al Comunității constituie o amenințare ecologică pentru speciile de faună și floră sălbatice indigene ale Comunității.

Comisia publică trimestrial în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene o listă a acestor eventuale restricții.

▼M14

(7)  Atunci când, după introducerea în Comunitate, intervin cazuri speciale de transbordare maritimă, transfer aerian sau transport feroviar, Comisia acordă derogări de la realizarea verificării și prezentării documentelor de import la biroul de la frontiera de intrare, astfel cum sunt prevăzute la alineatele (1)-(4), pentru a permite ca verificările și prezentările respective să poată fi efectuate la un alt birou vamal desemnat în conformitate cu articolul 12 alineatul (1).

Măsurile respective, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentului regulament prin completarea acestuia, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 18 alineatul (3).

▼B

Articolul 5

Exportul și reexportul în afara Comunității

(1)  Exportul și reexportul în afara Comunității al exemplarelor speciilor incluse la anexa A la prezentul regulament sunt subordonate realizării verificărilor necesare și prezentării prealabile la biroul vamal unde sunt îndeplinite formalitățile de export al unui permis de export sau al unui certificat de reexport eliberat de un organ de gestionare din statul membru în care se găsesc exemplarele.

(2)  Un permis de export pentru exemplarele speciilor enumerate la anexa A poate fi eliberat numai atunci când sunt îndeplinite următoarele condiții:

(a) autoritatea științifică competentă atestă în scris că prinderea sau recoltarea exemplarelor în sălbăticie sau exportul acestora nu va avea nici o influență negativă asupra stării de conservare a speciei sau asupra întinderii teritoriului ocupat de populația în cauză a speciei;

(b) solicitantul prezintă documentul care dovedește că exemplarele au fost obținute în conformitate cu legislația în vigoare privind protecția speciei în discuție; atunci când solicitarea este făcută altui stat membru decât cel de origine, această dovadă, document de sprijin, poate fi adusă prin intermediul unui certificat care să ateste că exemplarul a fost preluat din mediul său natural în conformitate cu legislația în vigoare pe teritoriul propriu;

(c) organul de gestionare este încredințat că:

(i) orice exemplar viu va fi pregătit pentru transport și expediat astfel încât să se minimizeze riscul de rănire, îmbolnăvire sau de tratament sever și

(ii) 

 exemplarele speciilor neincluse la anexa I la convenție nu vor fi folosite în primul rând în scopuri comerciale;

 în cazul exportului către un stat parte în convenție a exemplarelor din speciile prevăzute la articolul 3 alineatul (1) litera (a), a fost eliberat un permis de import;

și

(d) organul de gestionare din statul membru este încredințat, în urma consultării cu autoritatea științifică competentă, că nu există alți factori referitori la conservarea speciei care să se opună eliberării permisului de export.

(3)  Un certificat de reexport poate fi eliberat numai atunci când sunt îndeplinite condițiile enunțate la alineatul (2) literele (c) și (d) și când solicitantul aduce dovada că speciile:

(a) au fost introduse în Comunitate în conformitate cu dispozițiile prezentului regulament;

(b) au fost introduse în conformitate cu dispozițiile Regulamentului (CEE) nr. 3626/82, în cazul în care introducerea în Comunitate a avut loc înainte de intrarea în vigoare a prezentului Regulament sau

(c) au fost introduse pe piața internațională în conformitate cu dispozițiile convenției, în cazul în care introducerea în Comunitate s-a făcut înainte de 1984 sau

(d) au fost legal introduse pe teritoriul unui stat membru înainte ca dispozițiile regulamentelor menționate la literele (a) și (b) sau cele ale convenției să devină aplicabile exemplarelor respective sau în statul membru în cauză.

(4)  Exportul și reexportul în afara Comunității al exemplarelor speciilor incluse la anexele B și C sunt supuse realizării verificărilor necesare și prezentării prealabile la biroul vamal unde se încheie formalitățile de export, al unui permis de export sau al unui certificat de reexport eliberat de un organ de gestionare din statul membru pe al cărui teritoriu sunt localizate exemplarele.

Un permis de export poate fi eliberat numai atunci când se îndeplinesc condițiile prevăzute la alineatul (2) literele (a), (b), (c) punctul (i) și litera (d).

Un certificat de reexport poate fi eliberat numai în cazul în care se îndeplinesc condițiile prevăzute la alineatul (2) litera (c) punctul (i) și litera (d) și alineatul (3) literele (a) - (d).

▼M14

(5)  În cazul în care o solicitare a unui certificat de reexport implică exemplarele introduse în Comunitate în baza unui permis de import eliberat de un alt stat membru, organul de gestionare trebuie să consulte în prealabil organul de gestionare care a eliberat permisul de import. Procedurile de consultare și cazurile în care o astfel de consultare este necesară se stabilesc de către Comisie. Măsurile respective, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentului regulament prin completarea acestuia, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 18 alineatul (3).

▼B

(6)  Condițiile pentru emiterea unui permis de export sau a unui certificat de reexport enunțate la alineatul (2) literele (a) și (c) punctul (ii), nu se aplică:

(i) exemplarelor prelucrate, care au fost dobândite de peste cincizeci de ani sau

(ii) exemplarelor moarte, părților și produselor obținute din aceste exemplare, pentru care solicitantul poate prezenta documentul care dovedește că au fost legal dobândite înainte ca dispozițiile prezentului regulament sau ale Regulamentului (CEE) nr. 3626/82 sau ale convenției să le fie aplicabile.

(7)  

(a) Autoritatea științifică competentă din fiecare stat membru monitorizează eliberarea de către statul membru menționat a permiselor de export pentru exemplarele speciilor incluse la anexa B, precum și exportul actual al acestor exemplare. Atunci când o autoritate științifică constată că exportul exemplarelor uneia dintre aceste specii ar trebui limitat pentru a o menține în toată zona sa de răspândire, la un nivel care să fie conform cu rolul său în ecosistemele în care este prezentă și net superior celui care ar antrena includerea acestei specii la anexa A, în conformitate cu articolul 3 alineatul (1) litera (a) sau (b) punctul (i), aceasta informează în scris organul de gestionare competent de măsurile corespunzătoare ce trebuie luate pentru limitarea emiterii permiselor de export pentru exemplarele speciei menționate.

▼M14

(b) Atunci când un organ de gestionare este informat despre măsurile prevăzute la litera (a), acesta le comunică împreună cu observațiile sale Comisiei care, după caz, recomandă restricții la exportul speciilor în cauză, în conformitate cu procedura de reglementare menționată la articolul 18 alineatul (2).

▼B

Articolul 6

Respingerea cererilor pentru permisele și certificatele prevăzute la articolele 4, 5 și 10

(1)  Atunci când un stat membru respinge o cerere pentru un permis sau certificat și când este vorba despre un caz semnificativ, cu privire la obiectivele prezentului regulament, acesta informează de îndată Comisia precizând motivele respingerii.

(2)  Comisia comunică celorlalte state membre informațiile primite în temeiul alineatului (1), în scopul asigurării unei aplicări uniforme a prezentului regulament.

(3)  Atunci când o cerere pentru un permis sau certificat implică exemplare pentru care o asemenea cerere a fost în prealabil respinsă, solicitantul trebuie să informeze organul competent la care a fost prezentată cererea respingerii anterioare.

(4)  

(a) statele membre recunosc valabilitatea respingerii cererilor de către autoritățile competente ale celorlalte state membre, atunci când aceste respingeri sunt motivate prin dispozițiile prezentului regulament.

(b) Cu toate acestea, această dispoziție nu se aplică atunci când circumstanțele s-au modificat considerabil sau când o cerere se se sprijină pe documente noi. În asemenea situații, în cazul în care un organ de gestionare eliberează un permis sau un certificat, acesta informează Comisia incidând motivele care au dus la decizia sa.

Articolul 7

Derogări

(1)  Exemplarele născute și crescute în captivitate sau reproduse artificial

(a) Cu excepția aplicării articolului 8, exemplarele speciilor incluse la anexa A, care sunt născute și crescute în captivitate sau reproduse artificial, sunt tratate în conformitate cu dispozițiile aplicabile exemplarelor speciilor incluse la anexa B.

(b) În cazul plantelor înmulțite artificial, dispozițiile articolului 4 și 5 pot fi amânate, în condiții speciale stabilite de Comisie, cu privire la:

(i) utilizarea certificatelor fitosanitare;

(ii) comerțul efectuat de către agenții comerciali autorizați și de instituțiile științifice prevăzute la alineatul (4) și

(iii) comerțul cu exemplare hibride.

▼M14

(c) Criteriile pentru a determina dacă un exemplar s-a născut și a fost crescut în captivitate sau a fost reprodus artificial și dacă a fost reprodus în scopuri comerciale, precum și condițiile speciale prevăzute la litera (b) se definesc de către Comisie. Măsurile respective, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentului regulament prin completarea acestuia, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 18 alineatul (3).

▼B

(2)  Tranzitul

(a) Prin derogare de la articolul 4, atunci când un exemplar care tranzitează Comunitatea, nu se solicită verificarea și prezentarea permiselor, a certificatelor și notificărilor impuse la biroul vamal de la frontiera de intrare.

(b) În cazul speciilor incluse în anexe în conformitate cu articolul 3 alineatul (1) și alineatul (2) literele (a) și (b), derogarea prevăzută la litera (a) se aplică numai atunci când un document de export sau de reexport valabil prevăzut de convenție, referitor la exemplarele pe care le însoțește și indicând destinația acestora, a fost eliberat de autoritățile competente ale statului terț care efectuează exportul sau reexportul.

▼M14

(c) În cazul în care documentul menționat la litera (b) nu a fost eliberat înainte de export sau de reexport, trebuie să se instituie un sechestru cu privire la exemplar și acesta poate fi, după caz, confiscat, mai puțin în cazul în care documentul este prezentat ulterior, în condițiile stabilite de Comisie. Măsurile respective, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentului regulament prin completarea acestuia, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 18 alineatul (3).

(3)  Efecte personale sau domestice

Prin derogare de la articolele 4 și 5, dispozițiile acestor articole nu se aplică exemplarelor moarte sau părților și produselor obținute din exemplarele speciilor incluse la anexele A-D, atunci când este vorba despre efecte personale sau domestice, introduse în Comunitate, exportate sau reexportate în afara Comunității, în conformitate cu dispozițiile adoptate de Comisie. Măsurile respective, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentului regulament prin completarea acestuia, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 18 alineatul (3).

(4)  Instituții științifice

Documentele prevăzute la articolele 4, 5, 8 și 9 nu sunt necesare în cazul împrumuturilor, donațiilor și schimburilor în scopuri necomerciale între cercetători și instituții științifice, înregistrate pe lângă un organ de gestionare de stat în care sunt stabilite, de exemplare de ierbar și alte exemplare de muzeu conservate, uscate sau sub includere și a plantelor vii, care poartă o etichetă al cărei model a fost stabilit în conformitate cu procedura de reglementare menționată la articolul 18 alineatul (2) sau o etichetă similară eliberată sau aprobată de un organ de gestionare dintr-o țară terță.

▼B

Articolul 8

Dispoziții referitoare la controlul activităților comerciale

(1)  Sunt interzise cumpărarea, oferta de cumpărare, achiziția în scopuri comerciale, expunerea în scopuri comerciale, utilizarea în scop lucrativ și vânzarea, păstrarea pentru vânzare, punerea în vânzare sau transportul pentru vânzare al exemplarelor speciilor incluse la anexa A.

(2)  Statele membre pot interzice deținerea exemplarelor, în special a animalelor vii, aparținând speciilor de la anexa A.

(3)  În conformitate cu cerințele altor acte legislative Comunitare privind conservarea faunei și florei sălbatice, se poate face derogare de la interdicțiile prevăzute la alineatul (1), cu condiția să se obțină de la organul de gestionare al statului membru în care se găsesc exemplarele, un certificat în acest scop, eliberat în considerarea fiecărui caz în parte, atunci când exemplarele:

(a) au fost achiziționate sau introduse în Comunitate înainte ca dispozițiile referitoare la speciile incluse la anexa I la convenție, la anexa C1 la Regulamentul (CEE) nr. 3626/82 sau la anexa A la prezentul regulament să intre în vigoare, pentru exemplarele în cauză sau

(b) sunt exemplare prelucrate care au fost achiziționate în urmă cu peste cincizeci de ani; sau

(c) au fost introduse în Comunitate în conformitate cu dispozițiile prezentului regulament și sunt destinate a fi utilizate în scopuri ce nu afectează supraviețuirea speciei în cauză sau

(d) sunt exemplare născute și crescute în captivitate, ale unei specii de animale sau exemplare înmulțite artificial ale unei specii de plante sau o parte sau un produs obținut din asemenea exemplare sau

(e) sunt necesare, în circumstanțe excepționale pentru progresul științei sau în scopuri esențiale biomedicale, cu respectarea dispozițiilor Directivei 86/609/CEE a Consiliului din 24 noiembrie 1986 privind apropierea actelor cu putere de lege și a actelor administrative ale statelor membre referitoare la protecția animalelor utilizate în scopuri experimentale și în alte scopuri științifice ( 6 ), atunci când se dovedește că specia în cauză este singura care îndeplinește obiectivele prevăzute și nu există exemplare din această specie născute și crescute în captivitate sau

(f) sunt destinate creșterii sau reproducerii și vor contribui astfel la conservarea speciilor în cauză sau

(g) sunt destinate unor activități de cercetare sau de învățământ având drept obiectiv protecția sau conservarea speciei sau

(h) sunt originare dintr-un stat membru și au fost prelevate din mediul lor natural în conformitate cu legislația în vigoare din statul membru menționat.

▼M14

(4)  Comisia poate defini derogări cu caracter general de la interdicțiile menționate la alineatul (1), pe baza condițiilor enunțate la alineatul (3), precum și derogări cu caracter general referitoare la speciile incluse în anexa A, în conformitate cu dispozițiile articolului 3 alineatul (1) litera (b) punctul (ii). Orice derogare astfel definită trebuie să fie conformă cu cerințele celorlalte acte legislative comunitare referitoare la conservarea faunei și a florei sălbatice. Măsurile respective, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentului regulament prin completarea acestuia, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 18 alineatul (3).

▼B

(5)  Interdicțiile prevăzute la alineatul (1) se aplică și exemplarelor din speciile incluse la anexa B, mai puțin atunci când autoritatea competentă din statul membru în cauză are dovada că aceste exemplare au fost achiziționate și, în cazul în care nu provin din Comunitate, atunci când au fost introduse în conformitate cu legislația în vigoare referitoare la conservarea faunei și florei sălbatice.

(6)  Autoritățile competente ale statelor membre sunt abilitate să vândă exemplarele din speciile incluse la anexele B–D, pe care le-au confiscat în temeiul regulamentului menționat, cu condiția ca aceste exemplare să nu fie astfel direct restituite persoanei fizice sau juridice de la care au fost confiscate sau care a participat la încălcare. Aceste exemplare pot fi utilizate, prin urmare, în orice scopuri utile, ca și când ar fi fost legal achiziționate.

Articolul 9

Circulația exemplarelor vii

(1)  Orice deplasare în interiorul Comunității a unui exemplar viu dintr-o specie inclusă la anexa A, în raport cu amplasamentul indicat în permisul de import sau în orice certificat eliberat în temeiul prezentului regulament, necesită în prealabil autorizația din partea unui organ de gestionare din statul membru în care se găsește exemplarul. În celelalte cazuri de deplasare, persoana responsabilă cu deplasarea exemplarului va trebui, după caz, să fie în măsură să aducă dovada originii legale a exemplarului.

(2)  Această autorizație:

(a) poate fi acordată numai în cazul în care autoritatea științifică competentă a statului membru sau, atunci când deplasarea se efectuează către un alt stat membru, autoritatea științifică competentă a acestuia din urmă este încredințată că locul de adăpostire prevăzut pentru un exemplar viu la locul de destinație este echipat în mod adecvat pentru conservarea și îngrijirea sa corespunzătoare;

(b) trebuie confirmată prin eliberarea unui certificat și

(c) este, după caz, de îndată comunicată unui organ de gestionare din statul membru în care exemplarul trebuie plasat.

(3)  Cu toate acestea, autorizația nu se solicită în cazul în care un animal viu trebuie deplasat pentru a fi supus unui tratament veterinar urgent și când este adus, în mod direct, la amplasamentul său autorizat.

(4)  Atunci când un exemplar viu dintr-o specie inclusă la anexa B este deplasat în interiorul Comunității, posesorul exemplarului îl poate abandona numai după s-a convins că destinatarul prevăzut este informat corespunzător despre condițiile de viață, echipamentele și practicile necesare pentru ca exemplarul să fie îngrijit adecvat.

(5)  Atunci când exemplarele vii sunt transportate spre, în afara sau în interiorul Comunității sau sunt ținute în timpul unei perioade de tranzit sau de transbordare, acestea trebuie pregătite, deplasate și îngrijite astfel încât să se reducă la minim riscul de rănire, îmbolnăvire sau tratament sever și, în cazul animalelor, în conformitate cu legislația comunitare privind protejarea animalelor în timpul transportului.

▼M14

(6)  Comisia poate impune restricții cu privire la deținerea sau deplasarea exemplarelor vii din speciile a căror introducere în Comunitate intră sub incidența anumitor restricții în temeiul articolului 4 alineatul (6). Măsurile respective, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentului regulament prin completarea acestuia, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 18 alineatul (3).

▼B

Articolul 10

Certificate care trebuie eliberate

Atunci când se primește de la persoana în cauză o solicitare însoțită de toate documentele justificative necesare și când se îndeplinesc condițiile pentru eliberarea acestora, un organ de gestionare dintr-un stat membru poate elibera un certificat în scopurile prevăzute la articolul 5 alineatul (2) litera (b), la articolul 5 alineatul (3), la articolul 5 alineatul (4), la articolul 8 alineatul (3) și la articolul 9 alineatul (2) litera (b).

Articolul 11

Valabilitatea și condițiile speciale pentru permise și certificate

(1)  Fără să aducă atingere măsurilor mai stricte pe care statele membre le pot adopta sau menține, permisele și certificatele eliberate de către autoritățile competente ale statelor membre în temeiul prezentului regulament sunt valabile în întreaga Comunitate.

(2)  

(a) Cu toate acestea, orice permis sau certificat, precum și orice permis sau certificat eliberat pe baza unui asemenea document, va fi considerat nul în cazul în care o autoritate competentă sau Comisia, prin consultarea autorității competente care a eliberat aceste permise sau certificate, dovedește că au fost eliberate pornind de la principiul eronat că au fost îndeplinite condițiile pentru eliberarea acestora.

(b) Exemplarele situate pe teritoriul unui stat membru și cuprinse în astfel de documente sunt fac obiectul unui sechestru de către autoritățile competente ale statului membru menționat și pot fi confiscate.

(3)  Orice permis sau certificat eliberat în temeiul prezentului regulament poate stipula condiții și cerințe impuse de autoritatea emitentă pentru a asigura respectarea acestor dispoziții. Comisia este informată de statele membre atunci când aceste condiții sau cerințe trebuie integrate în modelul permisului sau al certificatului.

(4)  Orice permis de import eliberat pe baza unei copii a permisului de export sau a certificatului de reexport corespunzător este valabil pentru introducerea exemplarelor în Comunitate numai atunci când este însoțit de originalul permisului de export sau al certificatului de reexport valabil.

▼M14

(5)  Comisia stabilește termene pentru eliberarea permiselor și certificatelor. Măsurile respective, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentului regulament prin completarea acestuia, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 18 alineatul (3).

▼B

Articolul 12

Locurile de introducere și export

(1)  Statele membre desemnează birourile vamale în care sunt îndeplinite verificările și formalitățile pentru introducerea în Comunitate și exportul în afara Comunității al exemplarelor din speciile care intră sub incidența prezentului regulament, pentru a le conferi o destinație vamală în sensul Regulamentului (CEE) nr. 2913/92, precizând cele care sunt în mod specific destinate exemplarelor vii.

(2)  Toate birourile desemnate în temeiul alineatului (1) sunt dotate cu personal suficient și care dispune de o formare corespunzătoare. Statele membre se asigură de faptul că condițiile de adăpostire sunt conforme cu dispozițiile legislației comunitare aplicabile, în ceea ce privește transportul și adăpostirea animalelor vii și, după caz, că se iau măsuri corespunzătoare pentru plantele vii.

(3)  Toate birourile desemnate în temeiul alineatului (1) sunt notificate Comisiei care publică lista acestora în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene.

▼M14

(4)  În cazuri excepționale și în conformitate cu criteriile definite de Comisie, un organ de gestionare poate autoriza introducerea în Comunitate sau exportul sau reexportul la un birou vamal, altul decât cel desemnat în temeiul alineatului (1). Măsurile respective, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentului regulament prin completarea acestuia, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 18 alineatul (3).

▼B

(5)  Statele membre se asigură ca publicul să fie informat, la punctele de trecere de la frontieră, de dispozițiile de aplicare ale prezentului regulament.

Articolul 13

Organe de gestionare, autorități științifice și alte autorități competente

(1)  

(a) Fiecare stat membru desemnează un organ de gestionare responsabil în primul rând cu punerea în aplicare a prezentului regulament și cu comunicarea cu Comisia.

(b) De asemenea, fiecare stat membru poate desemna organe de gestionare adiționale și alte autorități competente care să contribuie la punerea în aplicare, caz în care organul de gestionare principal trebuie să furnizeze autorităților adiționale toate informațiile necesare în vederea aplicării corecte a prezentului regulament.

(2)  Fiecare stat membru desemnează una sau mai multe autorități științifice cu calificări corespunzătoare și ale căror funcții trebuie să fie diferite de cele ale tuturor organelor de gestionare desemnate.

(3)  

(a) Statele membre transmit Comisiei cu cel mult trei luni înainte de data de aplicare a prezentului regulament, numele și adresele organelor de gestionare, ale altor autorități competente abilitate să elibereze permise și certificate, precum și ale autorităților științifice; Comisia publică aceste informații în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene, în termen de o lună.

(b) Fiecare organ de gestionare prevăzut la alineatul (1) litera (a) trebuie, în cazul în care Comisia îi solicită acest lucru, să îi comunice în termen de două luni, numele și specimenul de semnătură ale persoanelor autorizate să semneze permisele și certificatele, precum și un exemplar al ștampilelor, sigiliilor sau al altor mijloace utilizate pentru autentificarea permiselor și a certificatelor.

(c) Statele membre transmit Comisiei orice modificare adusă informațiilor deja furnizate într-un termen de două luni de la punerea în aplicare a acestei modificări.

Articolul 14

Controlul respectării dispozițiilor și investigații în caz de încălcare

(1)  

(a) Autoritățile competente ale statelor membre controlează respectarea dispozițiilor prezentului regulament.

(b) În cazul în care, într-un anumit moment, autoritățile competente au motive să creadă că aceste dispoziții sunt încălcate, acestea iau măsurile necesare pentru a impune respectarea dispozițiilor menționate sau pentru a intenta o acțiune în justiție.

(c) Comisia și în ceea ce privește speciile incluse la anexele la convenție, secretariatul convenției, secretariatul comisiei, sunt informate de către statele membre cu privire la orice măsură luată de autoritățile competente în legătură cu încălcările grave ale prezentului regulament, inclusiv sechestrul și confiscările.

(2)  Comisia atrage atenția autorităților competente ale statelor membre asupra chestiunilor pentru care consideră necesare anchete, în temeiul prezentului regulament. Comisia și, în ceea ce privește speciile descrise la anexele din convenție, secretariatul convenției, sunt informate despre rezultatul oricărei anchete ulterioare.

(3)  

(a) Se instituie un grup de „aplicare a reglementării”; acesta este format din reprezentanți ai autorităților din fiecare stat membru, responsabili cu asigurarea aplicării dispozițiilor prezentului regulament. Grupul este prezidat de reprezentantul Comisiei.

(b) Grupul de „aplicare a reglementării” examinează fiecare problemă tehnică referitoare la aplicarea prezentului regulament, ridicată de președinte, fie din propria sa inițiativă, fie la solicitarea membrilor grupului sau ai comitetului.

(c) Comisia transmite comitetului avizele exprimate în cadrul grupului de „aplicare a reglementării”.

Articolul 15

Comunicarea informațiilor

(1)  Statele membre și Comisia își comunică informațiile necesare pentru punerea în aplicare a prezentului regulament.

Statele membre și Comisia se asigură că se adoptă măsurile necesare pentru a sensibiliza și informa publicul asupra dispozițiilor referitoare la punerea în aplicare a convenției, a prezentului regulament și asupra măsurilor de aplicare ale acestuia din urmă.

(2)  Comisia comunică cu secretariatul convenției pentru a asigura o punere în aplicare eficientă a convenției în întregul teritoriu la care se aplică prezentul regulament.

(3)  Comisia comunică de îndată orice aviz din partea grupului de analiză științifică organelor de gestionare ale statelor membre în cauză.

(4)  

(a) Comisiei îi sunt comunicate de către organele de gestionare din statele membre înainte de 15 iunie a fiecărui an, toate informațiile referitoare la anul precedent, necesare pentru redactarea rapoartelor prevăzute la articolul VIII alineatul (7) litera (a) din convenție și informațiile echivalente referitoare la comerțul internațional al tuturor exemplarelor din speciile incluse la anexele A, B și C precum și referitoare la introducerea în Comunitate a exemplarelor din speciile incluse la anexa D. ►M14  Informațiile care trebuie comunicate și prezentarea acestora sunt stabilite de Comisie, în conformitate cu procedura de reglementare menționată la articolul 18 alineatul (2). ◄

(b) Pe baza informațiilor prevăzute la litera (a) Comisia publică în fiecare an, înainte de 31 octombrie, un raport statistic privind introducerea în Comunitate precum și exportul și reexportul în afara Comunității al exemplarelor din speciile care intră sub incidența prezentului regulament și transmite secretariatului convenției informațiile referitoare la speciile care intră sub incidența convenției.

(c) Fără a aduce atingere dispozițiilor articolului 20, autoritățile de gestionare din statele membre comunică Comisiei, înainte de 15 iunie a fiecărui al doilea an, începând din 1999, toate informațiile referitoare la cei doi ani precedenți necesare pentru elaborarea rapoartelor prevăzute la articolul VIII alineatul (7) litera (b) din convenție, precum și informațiile echivalente cu privire la dispozițiile prezentului Regulament, care nu sunt reglementate de convenție. ►M14  Informațiile care trebuie comunicate și prezentarea acestora sunt stabilite de Comisie, în conformitate cu procedura de reglementare menționată la articolul 8 alineatul (2). ◄

(d) Pe baza informațiilor prevăzute la litera (c) Comisia, înainte de data de 31 octombrie a fiecărui al doilea an, începând din 1999, elaborează un raport cu privire la punerea în aplicare și implementarea prezentului regulament.

▼M14

(5)  În vederea pregătirii modificării anexelor, autoritățile competente ale statelor membre transmit Comisiei toate informațiile pertinente. Comisia precizează informațiile solicitate, în conformitate cu procedura de reglementare menționată la articolul 18 alineatul (2).

▼B

(6)  În conformitate cu Directiva 90/313/CEE a Consiliului din 7 iunie 1990 privind libertatea accesului la informațiile despre mediu ( 7 ), Comisia adoptă măsurile potrivite pentru a proteja caracterul confidențial al informațiilor primite în aplicarea prezentului regulament.

Articolul 16

Sancțiuni

(1)  Statele membre adoptă măsurile necesare pentru a sancționa cel puțin următoarele încălcări ale dispozițiilor prezentului regulament:

(a) introducerea în Comunitate sau exportul sau reexportul în afara Comunității al exemplarelor fără permisul sau certificatul corespunzător sau cu un permis sau certificat fals, falsificat, expirat sau modificat fără autorizarea autorității emitente;

(b) nerespectarea condițiilor stipulate într-un permis sau certificat eliberat în temeiul prezentului regulament;

(c) emiterea unei declarații eronate sau comunicarea deliberată a unor informații eronate în vederea obținerii unui permis sau a unui certificat;

(d) utilizarea unui permis sau certificat fals, falsificat sau expirat sau a unuia modificat fără autorizație, în vederea obținerii unui permis sau a unui certificat comunitar sau în orice alt scop oficial în legătură cu prezentul regulament;

(e) neefectuarea notificării sau emiterea unei notificări de import false;

(f) transportul exemplarelor vii a căror pregătire insuficientă nu poate minimaliza riscul de rănire, îmbolnăvire sau tratament sever;

(g) utilizarea unor exemplare din speciile incluse la anexa A în alte scopuri decât cele care figurează în autorizația acordată în momentul eliberării permisului de import sau ulterior;

(h) comerțul cu plante înmulțite artificial, cu încălcarea dispozițiilor adoptate în temeiul articolului 7 alineatul (1) litera (b);

(i) transportul exemplarelor către sau din Comunitate și tranzitul exemplarelor pe teritoriul Comunității fără permisul sau certificatul corespunzător, eliberat în conformitate cu dispozițiile prezentului regulament și, în cazul exportului sau al reexportului dintr-un stat terț parte în convenție, în conformitate cu dispozițiile convenției menționate sau fără dovezi satisfăcătoare despre existența unui asemenea permis sau certificat;

(j) cumpărarea, oferta de cumpărare, achiziționarea în scopuri comerciale, utilizarea în scop lucrativ, expunerea către public în scopuri comerciale, vânzarea, păstrarea pentru vânzare, punerea în vânzare și transportul pentru vânzare al exemplarelor cu încălcarea articolului 8;

(k) utilizarea unui permis sau a unui certificat pentru un exemplar, altul decât cel pentru care a fost eliberat;

(l) falsificarea sau modificarea oricărui permis sau certificat eliberat în temeiul prezentului regulament;

(m) faptul de a omite semnalarea respingerii unei cereri pentru un permis sau certificat pentru importul în Comunitate, exportul sau reexportul, în conformitate cu articolul 6 alineatul (3).

(2)  Măsurile prevăzute la alineatul (1) sunt adecvate cu natura și gravitatea încălcării și includ dispoziții referitoare la instituirea sechestrului și, după caz, la confiscarea exemplarelor.

(3)  Atunci când un exemplar este confiscat, acesta este încredințat unei autorități competente din statul membru care a operat confiscarea, care:

(a) în urma consultării cu o autoritate științifică din acest stat membru, trebuie să plaseze sau să cedeze exemplarul în condițiile care sunt considerate adecvate și conforme cu scopurile și dispozițiile convenției și ale prezentului regulament;

(b) în cazul unui exemplar viu care a fost introdus în Comunitate, după consultarea cu țara exportatoare, poate returna exemplarul țării menționate pe cheltuiala persoanei condamnate.

(4)  Atunci când un exemplar viu dintr-o specie inclusă la anexa B sau C sosește într-unul din punctele de intrare în Comunitate fără un permis sau certificat valabil corespunzător, trebuie să se instituie un sechestru cu privire la exemplar și acesta poate fi confiscat sau, în cazul în care destinatarul refuză să recunoască exemplarul, autoritățile competente din statul membru responsabil de punctul de intrare pot, după caz, să refuze acceptarea transportului și solicită transportatorului să returneze exemplarul la locul său de plecare.

Articolul 17

Grupul de analiză științifică

(1)  Se instituie un grup de analiză științifică, alcătuit din reprezentanții autorității sau autorităților științifice din fiecare stat membru și condus de reprezentantul Comisiei.

(2)  

(a) Grupul de analiză științifică examinează toate problemele de natură științifică referitoare la punerea în aplicare a prezentului regulament – în special cele referitoare la articolul 4 alineatul (1) litera (a), alineatul (2) litera (a) și alineatul (6) – ridicate de președinte, fie din proprie inițiativă, fie la cererea membrilor grupului sau a Comitetului.

(b) Comisia transmite Comitetului avizele grupului de analiză științifică.

▼M9

Articolul 18

(1)  Comisia este asistată de un comitet.

(2)  Atunci când se face trimitere la prezentul articol, se aplică articolele 5 și 7 din Decizia 1999/468/CE ( 8 ), cu respectarea dispozițiilor articolului 8.

Perioada prevăzută la articolul 5 alineatul (6) din Decizia 1999/468/CE se stabilește la trei luni. În ceea ce privește sarcinile comitetului menționate la punctele 1 și 2 din articolul 9, în cazul în care la expirarea perioadei de trei luni de la data sesizării Consiliului, acesta nu a statuat, măsurile propuse se adoptă de către Comisie.

▼M14

(3)  În cazul în care se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 5a alineatele (1)-(4) și articolul 7 din Decizia 1999/468/CE, având în vedere dispozițiile articolului 8 din decizia respectivă.

▼M14

(4)  În cazul în care se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 5a alineatele (1)-(4), articolul 5 litera (b) și articolul 7 din Decizia 1999/468/CE, având în vedere dispozițiile articolului 8 din decizia respectivă.

Termenele prevăzute la articolul 5a alineatul (3) litera (c) și la articolul 4 literele (b) și (e) din Decizia 1999/468/CE se stabilesc la o lună, la o lună și, respectiv, la două luni.

▼M14

Articolul 19

(1)  În conformitate cu procedura de reglementare menționată la articolul 18 alineatul (2), Comisia adoptă măsurile menționate la articolul 4 alineatul (6), articolul 5 alineatul (7) litera (b), articolul 7 alineatul (4), articolul 15 alineatul (4) literele (a) și (c), articolul 15 alineatul (5) și articolul 21 alineatul (3).

Comisia stabilește formatul documentelor menționate la articolele 4, 5, 7 alineatul (4) și 10, în conformitate cu procedura de reglementare menționată la articolul 18 alineatul (2).

(2)  Comisia adoptă măsurile prevăzute la articolul 4 alineatul (7), articolul 5 alineatul (5), articolul 7 alineatul (1) litera (c), alineatul (2) litera (c) și alineatul (3), articolul 8 alineatul (4), articolul 9 alineatul (6), articolul 11 alineatul (5) și articolul 12 alineatul (4). Măsurile respective, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentului regulament prin completarea acestuia, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 18 alineatul (3).

(3)  Comisia stabilește dispoziții și criterii uniforme în ceea ce privește:

(a) eliberarea, valabilitatea și utilizarea documentelor menționate la articolele 4 și 5, la articolul 7 alineatul (4) și la articolul 10;

(b) utilizarea certificatelor fitosanitare menționate la articolul 7 alineatul (1) litera (b) punctul (i);

(c) instituirea, atunci când este necesar, a procedurilor pentru marcarea exemplarelor în vederea facilitării identificării acestora și pentru a asigura respectarea dispozițiilor.

Măsurile respective, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentului regulament prin completarea acestuia, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 18 alineatul (3).

(4)  Comisia adoptă, atunci când este necesar, măsuri suplimentare pentru punerea în aplicare a rezoluțiilor Conferinței părților la convenție, a deciziilor sau recomandărilor Comitetului permanent al convenției și a recomandărilor secretariatului convenției. Măsurile respective, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentului regulament prin completarea acestuia, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 18 alineatul (3).

(5)  Comisia modifică anexele A-D, cu excepția modificărilor la anexa A care nu rezultă din decizii ale Conferinței părților la convenție. Măsurile respective, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentului regulament, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 18 alineatul (4).

▼B

Articolul 20

Dispoziții finale

Fiecare stat membru notifică Comisia și secretariatul convenției privind dispozițiile speciale pe care le adoptă pentru punerea în aplicare a prezentului regulament, precum și toate instrumentele juridice folosite și măsurile luate pentru punerea lor în aplicare și implementarea acestora.

Comisia comunică aceste informații tuturor celorlalte state membre.

Articolul 21

(1)  Regulamentul (CEE) nr. 3626/82 se abrogă.

(2)  Până la adoptarea măsurilor prevăzute la articolul 19 punctele (1) și (2), statele membre pot menține sau continua să aplice măsurile adoptate în conformitate cu Regulamentul (CEE) nr. 3626/82 și cu Regulamentul (CEE) nr. 3418/83 al Comisiei din 28 noiembrie 1983 de stabilire a dispozițiilor privind eliberarea și folosirea uniformă a documentelor necesare pentru aplicarea în Comunitate a Convenției pentru comerțul internațional cu specii ale faunei și florei sălbatice pe cale de dispariție ( 9 ).

▼M14

(3)  Cu două luni înainte de punerea în aplicare a prezentului regulament, în conformitate cu procedura de reglementare menționată la articolul 18 alineatul (2) și după consultarea grupului de analiză științifică, Comisia:

▼B

(a) trebuie să verifice dacă vreun element justifică restricții la introducerea în Comunitate a speciilor enumerate la anexa C1 la Regulamentul (CEE) nr. 3626/82 și care nu sunt incluse la anexa A la prezentului regulament;

(b) adoptă un regulament de modificare a anexei D întocmind o listă reprezentativă a speciilor care corespund criteriilor stabilite la articolul 3 alineatul (4) litera (a).

Articolul 22

Prezentul Regulament intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene.

Se aplică de la 1 iunie 1997.

Articolul 12, articolul 13, articolul 14 alineatul (3), articolele 16-19 și articolul 21 alineatul (3) se aplică de la data intrării în vigoare a prezentului regulament.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

▼M19
ANEXĂ

Note privind interpretarea anexelor A, B, C și D

1. Speciile incluse în anexele A, B, C și D sunt indicate:

(a) prin denumirea speciei; sau

(b) prin ansamblul speciilor aparținând unui taxon superior sau unei părți desemnate a acestuia.

2. Abrevierea „spp.” se utilizează pentru a desemna toate speciile incluse într-un taxon superior.

3. Alte referiri la taxoni superiori speciei figurează numai în scop de informare sau de clasificare.

4. Speciile înscrise cu litere aldine în anexa A sunt incluse în această anexă conform protecției acordate în temeiul Directivei 2009/147/CE a Parlamentului European și a Consiliului ( 10 ) sau al Directivei 92/43/CEE a Consiliului ( 11 ).

5. Pentru taxonii de plante inferiori speciei se utilizează următoarele abrevieri:

(a) „ssp.” pentru a desemna subspecia;

(b) „var(s)” pentru a desemna varietatea (varietățile); și

(c) „fa” pentru a desemna forma.

6. Simbolurile „(I)”, „(II)” și „(III)” plasate după denumirea unei specii sau a unui taxon superior se referă la anexele la convenție în care sunt incluse speciile respective, după cum se indică în notele 7, 8 și 9. Dacă nu apare niciunul dintre aceste simboluri, speciile respective nu sunt incluse în anexele la convenție.

7. Simbolul (I) plasat după denumirea unei specii sau a unui taxon superior indică includerea speciei sau a taxonului superior respectiv în anexa I la convenție.

8. Simbolul (II) plasat după denumirea unei specii sau a unui taxon superior indică includerea speciei sau a taxonului superior respectiv în anexa II la convenție.

9. Simbolul (III) plasat după denumirea unei specii sau a unui taxon superior indică includerea speciei sau a taxonului superior respectiv în anexa III la convenție. În acest caz, se indică și țara pentru care se include specia sau taxonul superior respectiv în anexa III.

10. „Cultivar” înseamnă, conform definiției din cea de a 8-a ediție a International Code of Nomenclature for Cultivated Plants (Codul Internațional pentru Nomenclatura Plantelor Cultivate), un grup de plante care: (a) a fost selectat pentru o anumită caracteristică sau combinație de caracteristici; (b) este distinct, uniform și stabil în ceea ce privește aceste caracteristici; și (c) atunci când este înmulțit prin metode corespunzătoare, își menține caracteristicile respective. Un taxon nou al unui cultivar poate fi considerat ca atare numai după ce denumirea categoriei sale și delimitarea sa sunt publicate oficial în cea mai recentă ediție a International Code of Nomenclature for Cultivated Plants.

11. Hibrizii pot fi incluși în mod specific în anexe, dar numai dacă formează populații distincte și stabile în natură. Animalele hibride care au în ascendența lor, în ultimele patru generații, unul sau mai multe exemplare dintr-o specie inclusă în anexa A sau B intră sub incidența prezentului regulament ca și cum ar aparține speciei respective, chiar dacă hibridul în cauză nu este inclus în mod specific în anexe.

12. Dacă o specie este inclusă în anexa A, B sau C, toate părțile și produsele derivate din specia în cauză sunt, de asemenea, incluse în aceeași anexă, cu excepția cazului în care pentru specia respectivă se indică printr-o adnotare că sunt incluse numai părțile specifice și produsele derivate. În conformitate cu articolul 2 litera (t), simbolul „#” urmat de un număr, ambele plasate după denumirea unei specii sau a unui taxon superior incluse în anexa B sau C, desemnează părțile sau produsele derivate specificate pentru specia sau taxonul respectiv în sensul prezentului regulament, după cum urmează:

#1 Desemnează toate părțile și produsele derivate, cu excepția:

(a) semințelor, sporilor și polenului (inclusiv a conglomeratelor de polen);

(b) culturilor de plantule sau de țesuturi obținute in vitro, în mediu solid sau lichid, transportate în recipiente sterile;

(c) florilor tăiate provenite de la plante înmulțite artificial; și

(d) fructelor, precum și părților și produselor derivate din acestea, ale plantelor din genul Vanilla înmulțite artificial.

#2 Desemnează toate părțile și produsele derivate, cu excepția:

(a) semințelor și polenului; și

(b) produselor finite ambalate și gata pentru comercializare cu amănuntul.

#3 Desemnează rădăcinile întregi sau tăiate în bucăți și părțile de rădăcini, cu excepția părților prelucrate sau a produselor derivate, cum ar fi pudră, pilule, extracte, tonice, ceaiuri și dulciuri.

#4 Desemnează toate părțile și produsele derivate, cu excepția:

(a) semințelor (inclusiv a păstăilor de Orchidaceae), sporilor și polenului (inclusiv a conglomeratelor de polen). Excepția nu se aplică semințelor de Cactaceae spp. exportate din Mexic și semințelor de Beccariophoenix madagascariensis și Neodypsis decaryi exportate din Madagascar;

(b) culturilor de plantule sau de țesuturi obținute in vitro, în mediu solid sau lichid, transportate în recipiente sterile;

(c) florilor tăiate provenite de la plante înmulțite artificial;

(d) fructelor, precum și părților și produselor derivate din acestea, ale plantelor naturalizate sau înmulțite artificial din genul Vanilla (Orchidaceae) și din familia Cactaceae;

(e) tulpinilor, florilor, precum și părților și produselor derivate din acestea, ale plantelor naturalizate sau înmulțite artificial din genul Opuntia, subgenul Opuntia, și genul Selenicereus (Cactaceae); și

(f) produselor finite de Euphorbia antisyphilitica ambalate și gata pentru comercializare cu amănuntul.

#5 Desemnează buștenii, lemnul tăiat și plăcile de furnir.

#6 Desemnează buștenii, lemnul tăiat, plăcile de furnir și placajele.

#7 Desemnează buștenii, așchiile de lemn, rumegușul și extractele.

#8 Desemnează părțile subterane (cum ar fi rădăcinile, rizomii): întregi, părți sau măcinate.

#9 Desemnează toate părțile și produsele derivate, cu excepția celor care poartă eticheta „Produced from Hoodia spp. material obtained through controlled harvesting and production under the terms of an agreement with the relevant CITES Management Authority of [Botswana under agreement No. BW/xxxxxx] [Namibia under agreement No. NA/xxxxxx] [South Africa under agreement No. ZA/xxxxxx]”.

#10 Desemnează buștenii, lemnul tăiat și plăcile de furnir, inclusiv articolele din lemn nefinite, folosite la fabricarea arcușurilor pentru instrumentele muzicale cu coarde.

#11 Desemnează buștenii, lemnul tăiat, plăcile de furnir, placajele, rumegușul și extractele.

#12 Desemnează buștenii, lemnul tăiat, plăcile de furnir, placajele și extractele. Se consideră că această adnotare nu privește produsele finite, inclusiv parfumurile, care conțin astfel de extracte ca ingrediente.

#13 Desemnează miezul (cunoscut și ca „endosperm”, „pulpă” sau „copră”) și orice produse derivate din acesta.

#14 Desemnează toate părțile și produsele derivate, cu excepția:

(a) semințelor și polenului;

(b) culturilor de plantule sau de țesuturi obținute in vitro, în mediu solid sau lichid, transportate în recipiente sterile;

(c) fructelor;

(d) frunzelor;

(e) reziduurilor de pudră de lemn de agar, inclusiv pudră comprimată sub toate formele; și

(f) produselor finite ambalate și gata pentru comercializare cu amănuntul; această excepție nu se aplică în cazul mărgelelor, mătăniilor și sculpturilor.

13. Termenii și expresiile de mai jos, utilizați în adnotările din prezentele anexe, se definesc după cum urmează:

Extract

Orice substanță obținută direct din materialul vegetal prin mijloace fizice sau chimice, indiferent de procesul de fabricație. Extractul poate fi solid (de exemplu, cristale, rășină, particule fine sau grosiere), semisolid (de exemplu, gume, ceruri) sau lichid (de exemplu, soluții, tincturi, uleiuri și uleiuri esențiale).

Produse finite ambalate și gata pentru comercializare cu amănuntul

Produse, expediate separat sau în vrac, care nu necesită o prelucrare suplimentară, ambalate, etichetate în vederea utilizării finale sau a comercializării cu amănuntul și aflate într-o stare adecvată pentru vânzare către publicul larg sau pentru utilizare de către acesta.

Pudră

O substanță solidă uscată, care se prezintă sub formă de particule fine sau grosiere.

Așchii de lemn

Lemn tăiat în bucăți mici.

14. Niciuna dintre speciile și niciunul dintre taxonii superiori de floră incluși în anexa A nu este adnotat astfel încât hibrizii săi să fie tratați în conformitate cu articolul 4 alineatul (1); prin urmare, hibrizii înmulțiți artificial, obținuți din una sau mai multe dintre aceste specii sau taxoni, pot fi comercializați pe baza unui certificat de înmulțire artificială, iar semințele și polenul (inclusiv conglomeratele de polen), florile tăiate și culturile de plantule sau de țesuturi obținute in vitro, în mediu solid sau lichid, și transportate în recipiente sterile, provenite de la acești hibrizi, nu intră sub incidența prezentului regulament.

15. Urina, excrementele și ambra cenușie care constituie deșeuri obținute fără manipularea animalului în cauză nu intră sub incidența prezentului regulament.

16. În ceea ce privește speciile de faună indicate în anexa D, prezentul regulament se aplică numai exemplarelor vii și exemplarelor moarte întregi sau substanțial întregi, cu excepția taxonilor adnotați după cum urmează pentru a arăta că și alte părți și produse derivate intră sub incidența regulamentului:

§ 1 piei întregi sau substanțial întregi, brute sau tăbăcite;

§ 2 pene, piei sau alte părți acoperite cu pene.

17. În ceea ce privește speciile de floră indicate în anexa D, prezentul regulament se aplică numai exemplarelor vii, cu excepția taxonilor adnotați după cum urmează pentru a arăta că și alte părți și produse derivate intră sub incidența regulamentului:

§ 3 plante uscate și proaspete, inclusiv, după caz; frunze, rădăcini/rizomi, tulpini, semințe/spori, coajă și fructe;

§ 4 bușteni, lemn tăiat și plăci de furnir. 

Anexa A

Anexa B

Anexa C

Denumire comună

FAUNĂ

CHORDATA (CHORDATES)

MAMMALIA

 
 
 

Mamifere

ARTIODACTYLA

 
 
 
 

Antilocapridae

 
 
 

Antilocapre

 

Antilocapra americana (I) (Numai populația din Mexic; nicio altă populație nu este inclusă în anexele la prezentul regulament)

 
 

Antilocapră mexicană

Bovidae

 
 
 

Antilope, bovine, gazele, capre, mufloni etc.

 

Addax nasomaculatus (I)

 
 

Antilopă mendes

 
 

Ammotragus lervia (II)

 

Oaie cu coamă

 
 
 

Antilope cervicapra (III Nepal/Pakistan)

Antilopă cervicapră

 
 

Bison bison athabascae (II)

 

Bizon de pădure

 

Bos gaurus (I) (Se exclude forma domesticită, cunoscută sub denumirea Bos frontalis, care nu face obiectul prezentului regulament)

 
 

Gaur

 

Bos mutus (I) (Se exclude forma domesticită, cunoscută sub denumirea Bos grunniens, care nu face obiectul prezentului regulament)

 
 

Iac sălbatic

 

Bos sauveli (I)

 
 
 
 
 
 

Boselaphus tragocamelus (III Pakistan)

Nilgau

 
 
 

Bubalus arnee (III Nepal) (Se exclude forma domesticită, cunoscută sub denumirea Bubalus bubalis, care nu face obiectul prezentului regulament)

Bivol indian

 

Bubalus depressicornis (I)

 
 

Bivol pitic

 

Bubalus mindorensis (I)

 
 

Tamarau

 

Bubalus quarlesi (I)

 
 

Anoa de munte

 
 

Budorcas taxicolor (II)

 
 
 

Capra falconeri (I)

 
 
 
 
 
 

Capra hircus aegagrus (III Pakistan) (Exemplarele formei domesticite nu fac obiectul prezentului regulament)

Capră sălbatică

 
 
 

Capra sibirica (III Pakistan)

Ibex siberian

 

Capricornis milneedwardsii (I)

 
 
 
 

Capricornis rubidus (I)

 
 
 
 

Capricornis sumatraensis (I)

 
 

Capricorn de Sumatra

 

Capricornis thar (I)

 
 
 
 
 

Cephalophus brookei (II)

 
 
 
 

Cephalophus dorsalis (II)

 

Bay duiker

 

Cephalophus jentinki (I)

 
 

Antilopa lui Jentink

 
 

Cephalophus ogilbyi (II)

 

Antilopa lui Ogilby

 
 

Cephalophus silvicultor (II)

 

Antilopă uriașă

 
 

Cephalophus zebra (II)

 

Antilopă zebră

 
 

Damaliscus pygargus pygargus (II)

 
 
 
 
 

Gazella bennettii (III Pakistan)

 
 

Gazella cuvieri (I)

 
 
 
 
 
 

Gazella dorcas (III Algeria/Tunisia)

 
 

Gazella leptoceros (I)

 
 
 
 

Hippotragus niger variani (I)

 
 

Antilopă cal neagră

 
 

Kobus leche (II)

 

Antilopă de apă

 

Naemorhedus baileyi (I)

 
 
 
 

Naemorhedus caudatus (I)

 
 
 
 

Naemorhedus goral (I)

 
 

Goral

 

Naemorhedus griseus (I)

 
 
 
 

Nanger dama (I)

 
 

Gazelă dama

 

Oryx dammah (I)

 
 

Antilopă spadă

 

Oryx leucoryx (I)

 
 

Orix alb

 
 

Ovis ammon (II) (Cu excepția subspeciilor incluse în anexa A)

 

Muflon euroasiatic

 

Ovis ammon hodgsonii (I)

 
 

Muflon himalaian

 

Ovis ammon nigrimontana (I)

 
 
 
 
 

Ovis canadensis (II) (Numai populația din Mexic; nicio altă populație nu este inclusă în anexele la prezentul regulament)

 
 
 

Ovis orientalis ophion (I)

 
 

Muflon de Cipru

 
 

Ovis vignei (II) (Cu excepția subspeciilor incluse în anexa A)

 
 
 

Ovis vignei vignei (I)

 
 
 
 

Pantholops hodgsonii (I)

 
 

Antilopa de Tibet (chiru)

 
 

Philantomba monticola (II)

 
 
 
 
 

Pseudois nayaur (III Pakistan)

Bharal

 

Pseudoryx nghetinhensis (I)

 
 
 
 

Rupicapra pyrenaica ornata (II)

 
 

Capră neagră de Abruzzo

 
 

Saiga borealis (II)

 
 
 
 

Saiga tatarica (II)

 

Antilopă saiga

 
 
 

Tetracerus quadricornis (III Nepal)

Antilopă cu patru coarne

Camelidae

 
 
 

Camelide, guanaco, vigonie

 
 

Lama guanicoe (II)

 

Guanaco

 

Vicugna vicugna (I) [Cu excepția populațiilor din: Argentina (populațiile din provinciile Jujuy și Catamarca și populațiile semicaptive din provinciile Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja și San Juan), Bolivia (întreaga populație), Chile (populația din Primera Región), Ecuador (întreaga populație) și Peru (întreaga populație), care sunt incluse în anexa B]

Vicugna vicugna (II) [Numai populațiile din Argentina (1) (populațiile din provinciile Jujuy și Catamarca și populațiile semicaptive din provinciile Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja și San Juan), Bolivia (2) (întreaga populație), Chile (3) (populația din Primera Región), Ecuador (4) (întreaga populație) și Peru (5) (întreaga populație); toate celelalte populații sunt incluse în anexa A]

 

Vigonie

Cervidae

 
 
 

Cerb, huemuls, muntiac, pudus

 

Axis calamianensis (I)

 
 
 
 

Axis kuhlii (I)

 
 
 
 
 
 

Axis porcinus [III Pakistan (Cu excepția subspeciilor incluse în anexa A)]

 
 

Axis porcinus annamiticus (I)

 
 

Cerb axis de Thailanda

 

Blastocerus dichotomus (I)

 
 

Cerb de mlaștină

 
 

Cervus elaphus bactrianus (II)

 
 
 
 
 

Cervus elaphus barbarus (III Algeria/Tunisia)

 
 

Cervus elaphus hanglu (I)

 
 

Cerb de Cașmir

 

Dama dama mesopotamica (I)

 
 

Cerb lopătar persan

 

Hippocamelus spp. (I)

 
 

Cerb de Anzi

 
 
 

Mazama temama cerasina (III Guatemala)

Cerb roșu american

 

Muntiacus crinifrons (I)

 
 

Muntiac negru

 

Muntiacus vuquangensis (I)

 
 

Muntiac uriaș

 
 
 

Odocoileus virginianus mayensis (III Guatemala)

Cerb catâr de Guatemala

 

Ozotoceros bezoarticus (I)

 
 

Cerb de pampas

 
 

Pudu mephistophiles (II)

 

Pudu nordic

 

Pudu puda (I)

 
 

Cerb chilian

 

Rucervus duvaucelii (I)

 
 

Barasinga

 

Rucervus eldii (I)

 
 
 

Hippopotamidae

 
 
 

Hipopotami

 
 

Hexaprotodon liberiensis (II)

 

Hipopotam pitic

 
 

Hippopotamus amphibius (II)

 

Hipopotam comun

Moschidae

 
 
 

Cerb moscat

 

Moschus spp. (I) (Numai populațiile din Afganistan, Bhutan, India, Myanmar/Birmania, Nepal și Pakistan; toate celelalte populații sunt incluse în anexa B)

Moschus spp. (II) (Cu excepția populațiilor din Afganistan, Bhutan, India, Myanmar/Birmania, Nepal și Pakistan, care sunt incluse în anexa A)

 

Cerb moscat

Suidae

 
 
 

Babirusă, mistreți, porci

 

Babyrousa babyrussa (I)

 
 

Babirusă

 

Babyrousa bolabatuensis (I)

 
 
 
 

Babyrousa celebensis (I)

 
 
 
 

Babyrousa togeanensis (I)

 
 
 
 

Sus salvanius (I)

 
 

Mistreț pitic

Tayassuidae

 
 
 

Pecari

 
 

Tayassuidae spp. (II) (Cu excepția speciilor incluse în anexa A și excluzând populațiile de Pecari tajacu din Mexic și din Statele Unite, care nu sunt incluse în anexele la prezentul regulament)

 

Pecari

 

Catagonus wagneri (I)

 
 

Pecar de Chaco

CARNIVORA

 
 
 
 

Ailuridae

 
 
 
 
 

Ailurus fulgens (I)

 
 

Panda roșu

Canidae

 
 
 

Câini, vulpi, lupi

 
 
 

Canis aureus (III India)

Șacal auriu

 

Canis lupus (I/II)

(Toate populațiile, cu excepția celor din Spania, la nord de Duero, și din Grecia, la nord de paralela 39. Populațiile din Bhutan, India, Nepal și Pakistan sunt incluse în anexa I; toate celelalte populații sunt incluse în anexa II. Se exclud forma domesticită și câinele dingo, cunoscute sub denumirea Canis lupus familiaris și, respectiv, Canis lupus dingo)

Canis lupus (II) (Populațiile din Spania, la nord de Duero, și din Grecia, la nord de paralela 39. Se exclud forma domesticită și câinele dingo, cunoscute sub denumirea Canis lupus familiaris și, respectiv, Canis lupus dingo)

 

Lup cenușiu

 

Canis simensisCaracal caracal

 
 

Lup etiopian

 
 

Cerdocyon thous (II)

 

Vulpe de pădure

 
 

Chrysocyon brachyurus (II)

 

Lup cu coamă

 
 

Cuon alpinus (II)

 

Câine roșu (dol)

 
 

Lycalopex culpaeus (II)

 

Vulpe roșie sud-americană

 
 

Lycalopex fulvipes (II)

 

Vulpea lui Darwin

 
 

Lycalopex griseus (II)

 

Vulpe mică gri sud-americană

 
 

Lycalopex gymnocercus (II)

 

Vulpe de pampas

 

Speothos venaticus (I)

 
 

Câine de tufiș

 
 
 

Vulpes bengalensis (III India)

Vulpe bengaleză

 
 

Vulpes cana (II)

 

Vulpea lui Blanford

 
 

Vulpes zerda (II)

 

Vulpea deșertului (fenec)

Eupleridae

 
 
 
 
 
 

Cryptoprocta ferox (II)

 
 
 
 

Eupleres goudotii (II)

 
 
 
 

Fossa fossana (II)

 
 

Felidae

 
 
 

Pisici, gheparzi, leoparzi, lei, tigri etc.

 
 

Felidae spp. (II) (Cu excepția speciilor incluse în anexa A. Exemplarele din forma domesticită nu fac obiectul prezentului regulament)

 

Pisici

 

Acinonyx jubatus (I) [Cotele anuale de export pentru exemplare vii și trofee de vânătoare se acordă după cum urmează: Botswana: 5; Namibia: 150; Zimbabwe: 50. Comerțul cu astfel de exemplare este supus articolului 4 alineatul (1)]

 
 

Ghepard

 

Caracal caracal (I) (Numai populația din Asia; toate celelalte populații sunt incluse în anexa B)

 
 

Caracal

 

Catopuma temminckii (I)

 
 

Pisică aurie

 

Felis nigripes (I)

 
 

Pisică cu labe negre

 

Felis silvestris (II)

 
 

Pisică sălbatică

 

Leopardus geoffroyi (I)

 
 
 
 

Leopardus jacobitus (I)

 
 

Pisică de munte din Anzi

 

Leopardus pardalis (I)

 
 

Ocelot

 

Leopardus tigrinus (I)

 
 
 
 

Leopardus wiedii (I)

 
 

Margay

 

Lynx lynx (II)

 
 

Linx eurasiatic

 

Lynx pardinus (I)

 
 

Linx iberic

 

Neofelis nebulosa (I)

 
 
 
 

Panthera leo persica (I)

 
 

Leu asiatic

 

Panthera onca (I)

 
 

Jaguar

 

Panthera pardus (I)

 
 

Panteră

 

Panthera tigris (I)

 
 

Tigru

 

Pardofelis marmorata (I)

 
 
 
 

Prionailurus bengalensis bengalensis (I) (Numai populațiile din Bangladesh, India și Thailanda; toate celelalte populații sunt incluse în anexa B)

 
 
 
 

Prionailurus iriomotensis (II)

 
 
 
 

Prionailurus planiceps (I)

 
 

Pisică cu capul plat

 

Prionailurus rubiginosus (I) (Numai populația din India; toate celelalte populații sunt incluse în anexa B)

 
 
 
 

Puma concolor coryi (I)

 
 

Pumă de Florida

 

Puma concolor costaricensis (I)

 
 

Pumă de America

 

Puma concolor couguar (I)

 
 
 
 

Puma yagouaroundi (I) (Numai populațiile din America Centrală și de Nord; toate celelalte populații sunt incluse în anexa B)

 
 

Jaguarundi

 

Uncia uncia (I)

 
 

Leopardul zăpezilor (irbis)

Herpestidae

 
 
 

Manguste

 
 
 

Herpestes edwardsi (III India/Pakistan)

 
 
 
 

Herpestes fuscus (III India)

 
 
 
 

Herpestes javanicus (III Pakistan)

 
 
 
 

Herpestes javanicus auropunctatus (III India)

 
 
 
 

Herpestes smithii (III India)

Mangustă Smith

 
 
 

Herpestes urva (III India)

Mangusta crabilor

 
 
 

Herpestes vitticollis (III India)

Mangustă cu gât dungat

Hyaenidae

 
 
 

Lupi de pământ, hiene

 
 
 

Hyaena hyaena (III Pakistan)

Hienă dungată

 
 
 

Proteles cristata (III Botswana)

Lup de pământ

Mephitidae

 
 
 

Sconcși

 
 

Conepatus humboldtii (II)

 

Sconcs de Patagonia

Mustelidae

 
 
 

Bursuci, jderi americani, nevăstuici etc.

Lutrinae

 
 
 

Vidre

 
 

Lutrinae spp. (II) (Cu excepția speciilor incluse în anexa A)

 

Vidre

 

Aonyx capensis microdon (I) (Numai populațiile din Camerun și Nigeria; toate celelalte populații sunt incluse în anexa B)

 
 
 
 

Enhydra lutris nereis (I)

 
 

Vidră de mare (calan)

 

Lontra felina (I)

 
 

Vidră marină

 

Lontra longicaudis (I)

 
 

Vidră cu coadă lungă

 

Lontra provocax (I)

 
 

Vidră sud-americană

 

Lutra lutra (I)

 
 

Vidră

 

Lutra nippon (I)

 
 
 
 

Pteronura brasiliensis (I)

 
 

Vidră uriașă braziliană

Mustelinae

 
 
 

Grizoni, jderi americani, hermine, nevăstuici

 
 
 

Eira barbara (III Honduras)

Tayra

 
 
 

Galictis vittata (III Costa Rica)

Grison

 
 
 

Martes flavigula (III India)

Jder cu gâtul galben

 
 
 

Martes foina intermedia (III India)

Jder de piatră

 
 
 

Martes gwatkinsii (III India)

 
 
 
 

Mellivora capensis (III Botswana)

 
 

Mustela nigripes (I)

 
 

Dihor cu labe negre

Odobenidae

 
 
 

Morsă

 
 

Odobenus rosmarus (III Canada)

 

Morsă

Otariidae

 
 
 

Foci cu blană, lei de mare

 
 

Arctocephalus spp. (II) (Cu excepția speciilor incluse în anexa A)

 

Focă cu blană

 

Arctocephalus philippii (II)

 
 
 
 

Arctocephalus townsendi (I)

 
 
 

Phocidae

 
 
 

Foci

 
 

Mirounga leonina (II)

 

Elefant de mare

 

Monachus spp. (I)

 
 

Foci

Procyonidae

 
 
 

Coati

 
 
 

Bassaricyon gabbii (III Costa Rica)

Urs maki

 
 
 

Bassariscus sumichrasti (III Costa Rica)

Basarisc

 
 
 

Nasua narica (III Honduras)

Urs cu trompă (coati)

 
 
 

Nasua nasua solitaria (III Uruguay)

Coati brazilian

 
 
 

Potos flavus (III Honduras)

Kinkaju

Ursidae

 
 
 

Urși

 
 

Ursidae spp. (II) (Cu excepția speciilor incluse în anexa A)

 

Urși

 

Ailuropoda melanoleuca (I)

 
 

Panda uriaș

 

Helarctos malayanus (I)

 
 

Urs malaezian

 

Melursus ursinus (I)

 
 

Urs buzat

 

Tremarctos ornatus (I)

 
 

Urs cu ochelari

 

Ursus arctos (I/II)

(Numai populațiile din Bhutan, China, Mexic și Mongolia și subspecia Ursus arctos isabellinus sunt incluse în anexa I; toate celelalte populații și subspecii sunt incluse în anexa II)

 
 

Urs brun

 

Ursus thibetanus (I)

 
 

Urs asiatic

Viverridae

 
 
 

Binturong, civetă, linsang, civetă-lutră, civetă de palmier

 
 
 

Arctictis binturong (III India)

Binturong

 
 
 

Civettictis civetta (III Botswana)

Civetă africană

 
 

Cynogale bennettii (II)

 

Civetă-lutră

 
 

Hemigalus derbyanus (II)

 
 
 
 
 

Paguma larvata (III India)

 
 
 
 

Paradoxurus hermaphroditus (III India)

 
 
 
 

Paradoxurus jerdoni (III India)

 
 
 

Prionodon linsang (II)

 

Linsang

 

Prionodon pardicolor (I)

 
 
 
 
 
 

Viverra civettina (III India)

Civetă

 
 
 

Viverra zibetha (III India)

Zibetă

 
 
 

Viverricula indica (III India)

Civetă pitică

CETACEA

 
 
 

Cetacee (delfini, marsuini, balene)

 

CETACEA spp. (I/II) (6)

 
 

Cetacee

CHIROPTERA

 
 
 
 

Phyllostomidae

 
 
 
 
 
 
 

Platyrrhinus lineatus (III Uruguay)

 

Pteropodidae

 
 
 

Lilieci frugivori, vulpi zburătoare

 
 

Acerodon spp. (II) (Cu excepția speciilor incluse în anexa A)

 

Vulpi zburătoare

 

Acerodon jubatus (I)

 
 

Liliac frugivor

 
 

Pteropus spp. (II) (Cu excepția speciilor incluse în anexa A și a speciei Pteropus brunneus)

 

Vulpi zburătoare

 

Pteropus insularis (I)

 
 

Liliac din Insulele Chuuck

 

Pteropus livingstonii (II)

 
 
 
 

Pteropus loochoensis (I)

 
 
 
 

Pteropus mariannus (I)

 
 

Liliac din Insulele Mariane

 

Pteropus molossinus (I)

 
 

Vulpe zburătoare de Pohnpei

 

Pteropus pelewensis (I)

 
 
 
 

Pteropus pilosus (I)

 
 

Liliac mare din Insulele Palau

 

Pteropus rodricensis (II)

 
 
 
 

Pteropus samoensis (I)

 
 

Liliac din Insulele Samoa

 

Pteropus tonganus (I)

 
 

Liliac din Insulele Tonga

 

Pteropus ualanus (I)

 
 
 
 

Pteropus voeltzkowi (II)

 
 
 
 

Pteropus yapensis (I)

 
 
 

CINGULATA

 
 
 
 

Dasypodidae

 
 
 

Tatu

 
 
 

Cabassous centralis (III Costa Rica)

Tatu

 
 
 

Cabassous tatouay (III Uruguay)

Tatu mare cu coadă golașă

 
 

Chaetophractus nationi (II) (S-a stabilit o cotă anuală de export zero. Toate exemplarele se consideră ca fiind exemplare din speciile incluse în anexa A, iar comerțul aferent se reglementează în consecință)

 
 
 

Priodontes maximus (I)

 
 

Tatu uriaș

DASYUROMORPHIA

 
 
 
 

Dasyuridae

 
 
 

Șoareci marsupiali

 

Sminthopsis longicaudata (I)

 
 

Șoarece marsupial cu coadă lungă

 

Sminthopsis psammophila (I)

 
 

Șoarece marsupial de deșert

DIPROTODONTIA

 
 
 
 

Macropodidae

 
 
 

Canguri, canguri pitici (wallaby)

 
 

Dendrolagus inustus (II)

 

Cangur de copac gri

 
 

Dendrolagus ursinus (II)

 

Cangur de copac negru

 

Lagorchestes hirsutus (I)

 
 

Cangur-iepure pitic roșu

 

Lagostrophus fasciatus (I)

 
 

Cangure-iepure pitic cu dungi

 

Onychogalea fraenata (I)

 
 
 

Phalangeridae

 
 
 

Cuscus

 
 

Phalanger intercastellanus (II)

 
 
 
 

Phalanger mimicus (II)

 
 
 
 

Phalanger orientalis (II)

 

Cuscus gri

 
 

Spilocuscus kraemeri (II)

 
 
 
 

Spilocuscus maculatus (II)

 
 
 
 

Spilocuscus papuensis (II)

 
 

Potoroidae

 
 
 

Canguri-șobolan

 

Bettongia spp. (I)

 
 

Canguri-șobolan

Vombatidae

 
 
 

Wombat

 

Lasiorhinus krefftii (I)

 
 
 

LAGOMORPHA

 
 
 
 

Leporidae

 
 
 

Iepuri de câmp, iepuri domestici

 

Caprolagus hispidus (I)

 
 

Iepure de Assam

 

Romerolagus diazi (I)

 
 

Iepure de vulcan

MONOTREMATA

 
 
 
 

Tachyglossidae

 
 
 

Echidne

 
 

Zaglossus spp. (II)

 

Echidne cu cioc lung

PERAMELEMORPHIA

 
 
 
 

Peramelidae

 
 
 
 
 

Perameles bougainville (I)

 
 

Bandicoot de bougainville

Thylacomyidae

 
 
 
 
 

Macrotis lagotis (I)

 
 

Marele iepure marsupial

PERISSODACTYLA

 
 
 
 

Equidae

 
 
 

Cai, măgari sălbatici, zebre

 

Equus africanus (I) (Se exclude forma domesticită, cunoscută sub denumirea Equus asinus, care nu face obiectul prezentului regulament)

 
 

Măgar sălbatic african

 

Equus grevyi (I)

 
 

Zebra lui Grévy

 

Equus hemionus (I/II) (Specia este inclusă în anexa II, dar subspeciile Equus hemionus hemionus și Equus hemionus khur sunt incluse în anexa I)

 
 

Măgar sălbatic asiatic

 

Equus kiang (II)

 
 

Kiang

 

Equus przewalskii (I)

 
 

Cal sălbatic de stepă

 
 

Equus zebra hartmannae (II)

 

Zebra lui Hartmann

 

Equus zebra zebra (I)

 
 

Zebră de munte

Rhinocerotidae

 
 
 

Rinoceri

 

Rhinocerotidae spp. (I) (Cu excepția subspeciilor incluse în anexa B)

 
 

Rinoceri

 
 

Ceratotherium simum simum (II) (Numai populațiile din Africa de Sud și Swaziland; toate celelalte populații sunt incluse în anexa A. În scopul exclusiv de a permite comerțul internațional cu animale vii către destinații corespunzătoare și acceptabile, precum și comerțul cu trofee de vânătoare. Toate celelalte exemplare se consideră ca fiind exemplare din speciile incluse în anexa A, iar comerțul aferent se reglementează în consecință)

 

Rinocer alb

Tapiridae

 
 
 

Tapiri

 

Tapiridae spp. (I) (Cu excepția speciilor incluse în anexa B)

 
 

Tapiri

 
 

Tapirus terrestris (II)

 

Tapir de câmpie

PHOLIDOTA

 
 
 
 

Manidae

 
 
 

Pangolini

 
 

Manis spp. (II)

(S-a stabilit o cotă anuală de export zero pentru speciile Manis crassicaudata, Manis culionensis, Manis javanica și Manis pentadactyla, pentru exemplare capturate din natură în principal în scopuri comerciale)

 

Pangolini

PILOSA

 
 
 
 

Bradypodidae

 
 
 

Leneși cu trei degete

 
 

Bradypus pygmaeus (II)

 

Leneș cu trei degete pitic

 
 

Bradypus variegatus (II)

 

Leneș cu gât maro

Megalonychidae

 
 
 

Leneși cu două degete (unau)

 
 
 

Choloepus hoffmanni (III Costa Rica)

Unaul lui Hoffmann

Myrmecophagidae

 
 
 

Furnicari americani

 
 

Myrmecophaga tridactyla (II)

 

Furnicar mare

 
 
 

Tamandua mexicana (III Guatemala)

Tamandua

PRIMATES

 
 
 

Primate (maimuțe antropoide și maimuțe)

 
 

PRIMATES spp. (II) (Cu excepția speciilor incluse în anexa A)

 

Primate

Atelidae

 
 
 

Maimuțe urlătoare, maimuțe agățătoare

 

Alouatta coibensis (I)

 
 
 
 

Alouatta palliata (I)

 
 
 
 

Alouatta pigra (I)

 
 
 
 

Ateles geoffroyi frontatus (I)

 
 

Maimuță agățătoare

 

Ateles geoffroyi panamensis (I)

 
 

Maimuță agățătoare de Panama

 

Brachyteles arachnoides (I)

 
 

Maimuță agățătoare lânoasă

 

Brachyteles hypoxanthus (I)

 
 
 
 

Oreonax flavicauda (I)

 
 
 

Cebidae

 
 
 

Marmosete, tamarini, maimuțe din Lumea Nouă

 

Callimico goeldii (I)

 
 
 
 

Callithrix aurita (I)

 
 
 
 

Callithrix flaviceps (I)

 
 
 
 

Leontopithecus spp. (I)

 
 
 
 

Saguinus bicolor (I)

 
 
 
 

Saguinus geoffroyi (I)

 
 
 
 

Saguinus leucopus (I)

 
 
 
 

Saguinus martinsi (I)

 
 
 
 

Saguinus oedipus (I)

 
 
 
 

Saimiri oerstedii (I)

 
 
 

Cercopithecidae

 
 
 

Maimuțe din Lumea Veche

 

Cercocebus galeritus (I)

 
 

Mangab cu creastă

 

Cercopithecus diana (I)

 
 
 
 

Cercopithecus roloway (I)

 
 
 
 

Cercopithecus solatus (II)

 
 
 
 

Colobus satanas (II)

 
 

Maimuță mătăsoasă neagră

 

Macaca silenus (I)

 
 

Maimuță Banderus

 

Mandrillus leucophaeus (I)

 
 

Maimuță Drill

 

Mandrillus sphinx (I)

 
 

Mandril

 

Nasalis larvatus (I)

 
 

Maimuță năsoasă

 

Piliocolobus foai (II)

 
 
 
 

Piliocolobus gordonorum (II)

 
 
 
 

Piliocolobus kirkii (I)

 
 
 
 

Piliocolobus pennantii (II)

 
 
 
 

Piliocolobus preussi (II)

 
 
 
 

Piliocolobus rufomitratus (I)

 
 

Maimuța mătăsoasă de Tana

 

Piliocolobus tephrosceles (II)

 
 
 
 

Piliocolobus tholloni (II)

 
 
 
 

Presbytis potenziani (I)

 
 

Langur de Mentawai

 

Pygathrix spp. (I)

 
 

Languri Douc

 

Rhinopithecus spp. (I)

 
 

Maimuțe cu nas cârn

 

Semnopithecus ajax (I)

 
 
 
 

Semnopithecus dussumieri (I)

 
 

Langur Hanuman

 

Semnopithecus entellus (I)

 
 

Langur Hulman

 

Semnopithecus hector (I)

 
 
 
 

Semnopithecus hypoleucos (I)

 
 
 
 

Semnopithecus priam (I)

 
 
 
 

Semnopithecus schistaceus (I)

 
 
 
 

Simias concolor (I)

 
 
 
 

Trachypithecus delacouri (II)

 
 
 
 

Trachypithecus francoisi (II)

 
 
 
 

Trachypithecus geei (I)

 
 
 
 

Trachypithecus hatinhensis (II)

 
 
 
 

Trachypithecus johnii (II)

 
 
 
 

Trachypithecus laotum (II)

 
 
 
 

Trachypithecus pileatus (I)

 
 
 
 

Trachypithecus poliocephalus (II)

 
 
 
 

Trachypithecus shortridgei (I)

 
 
 

Cheirogaleidae

 
 
 

Lemurieni pitici și lemurieni-șoarece

 

Cheirogaleidae spp. (I)

 
 

Lemurieni pitici și lemurieni-șoarece

Daubentoniidae

 
 
 

Lemurieni Aye Aye

 

Daubentonia madagascariensis (I)

 
 

Lemurieni Aye Aye

Hominidae

 
 
 

Cimpanzei, gorile, urangutani

 

Gorilla beringei (I)

 
 

Gorila estică

 

Gorilla gorilla (I)

 
 

Gorila vestică

 

Pan spp. (I)

 
 

Cimpanzeu și bonobo

 

Pongo abelii (I)

 
 

Urangutan de Sumatra

 

Pongo pygmaeus (I)

 
 

Urangutan de Borneo

Hylobatidae

 
 
 

Giboni

 

Hylobatidae spp. (I)

 
 

Giboni

Indriidae

 
 
 

Indri, sifaka și lemurieni lânoși

 

Indriidae spp. (I)

 
 

Indri, sifaka și lemurieni lânoși

Lemuridae

 
 
 

Lemurieni mari

 

Lemuridae spp. (I)

 
 

Lemurieni mari

Lepilemuridae

 
 
 
 
 

Lepilemuridae spp. (I)

 
 
 

Lorisidae

 
 
 
 
 

Nycticebus spp. (I)

 
 
 

Pitheciidae

 
 
 
 
 

Cacajao spp. (I)

 
 
 
 

Callicebus barbarabrownae (II)

 
 
 
 

Callicebus melanochir (II)

 
 
 
 

Callicebus nigrifrons (II)

 
 
 
 

Callicebus personatus (II)

 
 
 
 

Chiropotes albinasus (I)

 
 
 

Tarsiidae

 
 
 

Tarsiene

 

Tarsius spp. (II)

 
 

Tarsiene

PROBOSCIDEA

 
 
 
 

Elephantidae

 
 
 

Elefanți

 

Elephas maximus (I)

 
 

Elefant asiatic

 

Loxodonta africana (I) (Cu excepția populațiilor din Botswana, Namibia, Africa de Sud și Zimbabwe, care sunt incluse în anexa B)

Loxodonta africana (II)

[Numai polulațiile din Botswana, Namibia, Africa de Sud și Zimbabwe (7); toate celelalte populații sunt incluse în anexa A]

 

Elefant african

RODENTIA

 
 
 
 

Chinchillidae

 
 
 

Șinșile

 

Chinchilla spp. (I) (Exemplarele din forma domesticită nu fac obiectul prezentului regulament)

 
 

Șinșile

Cuniculidae

 
 
 

Paca

 
 
 

Cuniculus paca (III Honduras)

Paca de șes

Dasyproctidae

 
 
 

Aguti

 
 
 

Dasyprocta punctata (III Honduras)

Aguti

Erethizontidae

 
 
 

Porci spinoși din Lumea Nouă

 
 
 

Sphiggurus mexicanus (III Honduras)

Porc spinos de copac mexican

 
 
 

Sphiggurus spinosus (III Uruguay)

Porc spinos de copac sud-american

Hystricidae

 
 
 

Porci spinoși din Lumea Veche

 

Hystrix cristata

 
 

Porc spinos nord-african

Muridae

 
 
 

Șoareci, șobolani

 

Leporillus conditor (I)

 
 

Șobolan constructor

 

Pseudomys fieldi praeconis (I)

 
 

Șobolan de apă

 

Xeromys myoides (I)

 
 

Pseudoșobolan de apă

 

Zyzomys pedunculatus (I)

 
 

Șobolan cu coadă mare

Sciuridae

 
 
 

Veverițe terestre, veverițe arboricole

 
 

Callosciurus erythraeus (Numai exemplare vii)

 

Veverița lui Pallas

 

Cynomys mexicanus (I)

 
 

Câine de prerie mexican

 
 
 

Marmota caudata (III India)

Marmotă cu coadă lungă

 
 
 

Marmota himalayana (III India)

Marmotă himalaiană

 
 

Ratufa spp. (II)

 

Veveriță uriașă

 
 

Sciurus carolinensis (Numai exemplare vii)

 

Veveriță cenușie

 
 
 

Sciurus deppei (III Costa Rica)

Veverița lui Deppe

 
 

Sciurus niger (Numai exemplare vii)

 

Veverița-vulpe

SCANDENTIA

 
 
 
 
 
 

SCANDENTIA spp. (II)

 

Șoareci de copac

SIRENIA

 
 
 
 

Dugongidae

 
 
 

Dugong

 

Dugong dugon (I)

 
 

Dugong

Trichechidae

 
 
 

Lamantini

 

Trichechus inunguis (I)

 
 
 
 

Trichechus manatus (I)

 
 
 
 

Trichechus senegalensis (I)

 
 
 

AVES

 
 
 

Păsări

ANSERIFORMES

 
 
 
 

Anatidae

 
 
 

Rațe, gâște, lebede etc.

 

Anas aucklandica (I)

 
 
 
 
 

Anas bernieri (II)

 
 
 

Anas chlorotis (I)

 
 
 
 
 

Anas formosa (II)

 
 
 

Anas laysanensis (I)

 
 
 
 

Anas nesiotis (I)

 
 
 
 

Anas querquedula

 
 

Rață cârâitoare

 

Asarcornis scutulata (I)

 
 
 
 

Aythya innotata

 
 
 
 

Aythya nyroca

 
 

Rață roșie

 

Branta canadensis leucopareia (I)

 
 
 
 

Branta ruficollis (II)

 
 

Gâscă cu pieptul roșu

 

Branta sandvicensis (I)

 
 
 
 
 
 

Cairina moschata (III Honduras)

Rață leșească

 
 

Coscoroba coscoroba (II)

 
 
 
 

Cygnus melancoryphus (II)

 
 
 
 

Dendrocygna arborea (II)

 
 
 
 
 

Dendrocygna autumnalis (III Honduras)

Rață arboricolă cu pântece

 
 
 

Dendrocygna bicolor (III Honduras)

 
 

Mergus octosetaceus

 
 
 
 
 

Oxyura jamaicensis (Numai exemplare vii)

 
 
 

Oxyura leucocephala (II)

 
 

Rață cu obrazul alb

 

Rhodonessa caryophyllacea (posibil dispărură) (I)

 
 
 
 
 

Sarkidiornis melanotos (II)

 
 
 

Tadorna cristata

 
 
 

APODIFORMES

 
 
 
 

Trochilidae

 
 
 

Colibri

 
 

Trochilidae spp. (II) (Cu excepția speciilor incluse în anexa A)

 

Colibri

 

Glaucis dohrnii (I)

 
 
 

CHARADRIIFORMES

 
 
 
 

Burhinidae

 
 
 

Pasările ogorului

 
 
 

Burhinus bistriatus (III Guatemala)

 

Laridae

 
 
 

Pescăruși, rândunici de mare

 

Larus relictus (I)

 
 
 

Scolopacidae

 
 
 

Culici, fluierari

 

Numenius borealis (I)

 
 
 
 

Numenius tenuirostris (I)

 
 

Culic cu cioc subțire

 

Tringa guttifer (I)

 
 
 

CICONIIFORMES

 
 
 
 

Ardeidae

 
 
 

Egrete, stârci

 

Ardea alba

 
 

Egreta mare

 

Bubulcus ibis

 
 

Stârc de cireadă

 

Egretta garzetta

 
 

Egreta mică

Balaenicipitidae

 
 
 
 
 
 

Balaeniceps rex (II)

 

Pasărea-gheată

Ciconiidae

 
 
 

Berze

 

Ciconia boyciana (I)

 
 
 
 

Ciconia nigra (II)

 
 

Barza neagră

 

Ciconia stormi

 
 
 
 

Jabiru mycteria (I)

 
 

Jabiru american

 

Leptoptilos dubius

 
 
 
 

Mycteria cinerea (I)

 
 
 

Phoenicopteridae

 
 
 

Flamingi

 
 

Phoenicopteridae spp. (II) (Cu excepția speciilor incluse în anexa A)

 

Flamingi

 

Phoenicopterus ruber (II)

 
 

Flamingo

Threskiornithidae

 
 
 

Ibiși, lopătari

 
 

Eudocimus ruber (II)

 

Ibis roșu

 

Geronticus calvus (II)

 
 
 
 

Geronticus eremita (I)

 
 
 
 

Nipponia nippon (I)

 
 
 
 

Platalea leucorodia (II)

 
 

Lopătar

 

Pseudibis gigantea

 
 
 

COLUMBIFORMES

 
 
 
 

Columbidae

 
 
 

Turturele, porumbei

 

Caloenas nicobarica (I)

 
 

Porumbel nicobar

 

Claravis godefrida

 
 
 
 

Columba livia

 
 

Porumbel de stâncă

 

Ducula mindorensis (I)

 
 
 
 
 

Gallicolumba luzonica (II)

 

Porumbel lovitură de pumnal

 
 

Goura spp. (II)

 
 
 

Leptotila wellsi

 
 
 
 
 
 

Nesoenas mayeri (III Mauritius)

 
 

Streptopelia turtur

 
 

Turturică

CORACIIFORMES

 
 
 
 

Bucerotidae

 
 
 

Calao

 
 

Aceros spp. (II) (Cu excepția speciilor incluse în anexa A)

 

Calao

 

Aceros nipalensis (I)

 
 
 
 
 

Anorrhinus spp. (II)

 

Calao

 
 

Anthracoceros spp. (II)

 

Calao

 
 

Berenicornis spp. (II)

 

Calao

 
 

Buceros spp. (II) (Cu excepția speciilor incluse în anexa A)

 

Calao

 

Buceros bicornis (I)

 
 

Pasăre-rinocer bicorn

 
 

Penelopides spp. (II)

 

Calao

 

Rhinoplax vigil (I)

 
 
 
 
 

Rhyticeros spp. (II) (Cu excepția speciilor incluse în anexa A)

 

Calao

 

Rhyticeros subruficollis (I)

 
 
 

CUCULIFORMES

 
 
 
 

Musophagidae

 
 
 

Turaci

 
 

Tauraco spp. (II) (Cu excepția speciilor incluse în anexa A)

 

Turaci

 

Tauraco bannermani (II)

 
 
 

FALCONIFORMES

 
 
 

Păsări de pradă diurne (acvile, șoimi, ereți, vulturi)

 
 

FALCONIFORMES spp. (II)

(Cu excepția speciilor incluse în anexa A; cu excepția unei specii din familia Cathartidae inclusă în anexa C; celelalte specii din familia respectivă nu sunt incluse în anexele la prezentul regulament; și cu excepția speciei Caracara lutosa)

 

Păsări de pradă diurne

Accipitridae

 
 
 

Ulii, vulturi

 

Accipiter brevipes (II)

 
 

Uliu cu picioare scurte

 

Accipiter gentilis (II)

 
 

Uliu porumbar

 

Accipiter nisus (II)

 
 

Uliu păsărar

 

Aegypius monachus (II)

 
 

Vultur pleșuv brun

 

Aquila adalberti (I)

 
 
 
 

Aquila chrysaetos (II)

 
 

Acvila de munte

 

Aquila clanga (II)

 
 

Acvila țipătoare mare

 

Aquila heliaca (I)

 
 

Acvila de câmp

 

Aquila pomarina (II)

 
 

Acvila țipătoare mică

 

Buteo buteo (II)

 
 

Șorecar comun

 

B uteo lagopus (II)

 
 

Șorecar încălțat

 

Buteo rufinus (II)

 
 

Șorecar mare

 

Chondrohierax uncinatus wilsonii (I)

 
 
 
 

Circaetus gallicus (II)

 
 

Șerpar

 

Circus aeruginosus (II)

 
 

Erete de stuf

 

Circus cyaneus (II)

 
 

Erete vânăt

 

Circus macrourus (II)

 
 

Erete alb

 

Circus pygargus (II)

 
 

Erete sur

 

Elanus caeruleus (II)

 
 

Gaie cenușie

 

Eutriorchis astur (II)

 
 
 
 

Gypaetus barbatus (II)

 
 

Zăgan

 

Gyps fulvus (II)

 
 

Vultur pleșuv sur

 

Haliaeetus (I/II) (Haliaeetus albicilla este inclusă în anexa I; celelalte specii sunt incluse în anexa II)

 
 

Vulturi de mare

 

Harpia harpyja (I)

 
 

Harpie

 

Hieraaetus fasciatus (II)

 
 

Acvilă porumbacă

 

Hieraaetus pennatus (II)

 
 

Acvilă pitică

 

Leucopternis occidentalis (II)

 
 
 
 

Milvus migrans (II) (Cu excepția speciei Milvus migrans lineatus, care este inclusă în anexa B)

 
 

Gaie brună

 

Milvus milvus (II)

 
 

Gaie roșie

 

Neophron percnopterus (II)

 
 

Hoitar alb

 

Pernis apivorus (II)

 
 

Viespar

 

Pithecophaga jefferyi (I)

 
 

Acvila maimuțelor

Cathartidae

 
 
 

Vulturi din Lumea Nouă

 

Gymnogyps californianus (I)

 
 

Condor californian

 
 
 

Sarcoramphus papa (III Honduras)

Vultur regal

 

Vultur gryphus (I)

 
 

Condor de Anzi

Falconidae

 
 
 

Șoimi

 

Falco araeus (I)

 
 
 
 

Falco biarmicus (II)

 
 

Șoim sudic

 

Falco cherrug (II)

 
 

Șoim dunărean

 

Falco columbarius (II)

 
 

Șoimuleț de iarnă

 

Falco eleonorae (II)

 
 
 
 

Falco jugger (I)

 
 
 
 

Falco naumanni (II)

 
 

Vânturel mic

 

Falco newtoni (I) (Numai populația din Seychelles)

 
 
 
 

Falco pelegrinoides (I)

 
 
 
 

Falco peregrinus (I)

 
 

Șoim călător

 

Falco punctatus (I)

 
 
 
 

Falco rusticolus (I)

 
 

Șoim de vânătoare

 

Falco subbuteo (II)

 
 

Șoimul rândunelelor

 

Falco tinnunculus (II)

 
 

Vânturel roșu

 

Falco vespertinus (II)

 
 

Șoimuleț de seară

Pandionidae

 
 
 
 
 

Pandion haliaetus (II)

 
 

Vultur pescar

GALLIFORMES

 
 
 
 

Cracidae

 
 
 
 
 

Crax alberti (III Columbia)

 
 
 
 

Crax blumenbachii (I)

 
 
 
 
 
 

Crax daubentoni (III Columbia)

 
 
 

Crax fasciolata

 
 
 
 
 

Crax globulosa (III Columbia)

 
 
 
 

Crax rubra (III Columbia/Costa Rica/Guatemala/Honduras)

 
 

Mitu mitu (I)

 
 
 
 

Oreophasis derbianus (I)

 
 
 
 
 
 

Ortalis vetula (III Guatemala/Honduras)

 
 
 
 

Pauxi pauxi (III Columbia)

 
 

Penelope albipennis (I)

 
 
 
 
 
 

Penelope purpurascens (III Honduras)

 
 
 
 

Penelopina nigra (III Guatemala)

 
 

Pipile jacutinga (I)

 
 
 
 

Pipile pipile (I)

 
 
 

Megapodiidae

 
 
 
 
 

Macrocephalon maleo (I)

 
 

Cocoș-ciocan cu picioare roșii

Phasianidae

 
 
 

Bibilici, potârnichi, prepelițe, fazani

 
 

Argusianus argus (II)

 

Fazan argus

 

Catreus wallichii (I)

 
 
 
 

Colinus virginianus ridgwayi (I)

 
 
 
 

Crossoptilon crossoptilon (I)

 
 
 
 

Crossoptilon mantchuricum (I)

 
 
 
 
 

Gallus sonneratii (II)

 
 
 
 

Ithaginis cruentus (II)

 
 
 

Lophophorus impejanus (I)

 
 
 
 

Lophophorus lhuysii (I)

 
 
 
 

Lophophorus sclateri (I)

 
 
 
 

Lophura edwardsi (I)

 
 
 
 
 

Lophura hatinhensis

 
 
 
 
 

Lophura leucomelanos (III Pakistan)

 
 

Lophura swinhoii (I)

 
 
 
 
 
 

Meleagris ocellata (III Guatemala)

 
 

Odontophorus strophium

 
 
 
 

Ophrysia superciliosa

 
 
 
 
 
 

Pavo cristatus (III Pakistan)

 
 
 

Pavo muticus (II)

 
 
 
 

Polyplectron bicalcaratum (II)

 
 
 
 

Polyplectron germaini (II)

 
 
 
 

Polyplectron malacense (II)

 
 
 

Polyplectron napoleonis (I)

 
 
 
 
 

Polyplectron schleiermacheri (II)

 
 
 
 
 

Pucrasia macrolopha (III Pakistan)

 
 

Rheinardia ocellata (I)

 
 
 
 

Syrmaticus ellioti (I)

 
 
 
 

Syrmaticus humiae (I)

 
 
 
 

Syrmaticus mikado (I)

 
 
 
 

Tetraogallus caspius (I)

 
 
 
 

Tetraogallus tibetanus (I)

 
 
 
 

Tragopan blythii (I)

 
 
 
 

Tragopan caboti (I)

 
 
 
 

Tragopan melanocephalus (I)

 
 
 
 
 
 

Tragopan satyra (III Nepal)

 
 
 

Tympanuchus cupido attwateri (II)

 
 

GRUIFORMES

 
 
 
 

Gruidae

 
 
 

Cocori

 
 

Gruidae spp. (II) (Cu excepția speciilor incluse în anexa A)

 

Cocori

 

Grus americana (I)

 
 

Cocor alb

 

Grus canadensis (I/II) (Specia este inclusă în anexa II, dar subspeciile Grus canadensis nesiotes și Grus canadensis pulla sunt incluse în anexa I)

 
 
 
 

Grus grus (II)

 
 

Cocor mare

 

Grus japonensis (I)

 
 
 
 

Grus leucogeranus (I)

 
 
 
 

Grus monacha (I)

 
 
 
 

Grus nigricollis (I)

 
 
 
 

Grus vipio (I)

 
 
 

Otididae

 
 
 

Dropii

 
 

Otididae spp. (II) (Cu excepția speciilor incluse în anexa A)

 

Dropii

 

Ardeotis nigriceps (I)

 
 
 
 

Chlamydotis macqueenii (I)

 
 
 
 

Chlamydotis undulata (I)

 
 

Dropie gulerată

 

Houbaropsis bengalensis (I)

 
 
 
 

Otis tarda (II)

 
 

Dropie

 

Sypheotides indicus (II)

 
 
 
 

Tetrax tetrax (II)

 
 

Spârcaci

Rallidae

 
 
 

Lișițe, cristei

 

Gallirallus sylvestris (I)

 
 
 

Rhynochetidae

 
 
 

Kagu

 

Rhynochetos jubatus (I)

 
 

Kagu

PASSERIFORMES

 
 
 
 

Atrichornithidae

 
 
 
 
 

Atrichornis clamosus (I)

 
 

Pasărea gălăgioasă

Cotingidae

 
 
 

Cotingide, păsări împodobite

 
 
 

Cephalopterus ornatus (III Colombia)

Pasărea umbrelă

 
 
 

Cephalopterus penduliger (III Colombia)

 
 

Cotinga maculata (I)

 
 
 
 
 

Rupicola spp. (II)

 
 
 

Xipholena atropurpurea (I)

 
 
 

Emberizidae

 
 
 

Cardinali, tangara

 
 

Gubernatrix cristata (II)

 
 
 
 

Paroaria capitata (II)

 
 
 
 

Paroaria coronata (II)

 

Cardinal verde

 
 

Tangara fastuosa (II)

 
 

Estrildidae

 
 
 
 
 
 

Amandava formosa (II)

 
 
 
 

Lonchura fuscata

 
 
 
 

Lonchura oryzivora (II)

 
 
 
 

Poephila cincta cincta (II)

 
 

Fringillidae

 
 
 

Sticleți, canari

 

Carduelis cucullata (I)

 
 

Scatiu

 
 

Carduelis yarrellii (II)

 
 

Hirundinidae

 
 
 

Rândunici

 

Pseudochelidon sirintarae (I)

 
 
 

Icteridae

 
 
 

Icteride

 

Xanthopsar flavus (I)

 
 
 

Meliphagidae

 
 
 

Melifage

 

Lichenostomus melanops cassidix (I)

 
 
 

Muscicapidae

 
 
 

Muscari din Lumea Veche etc.

 

Acrocephalus rodericanus (III Mauritius)

 
 
 
 
 

Cyornis ruckii (II)

 
 
 

Dasyornis broadbenti litoralis (posibil dispărută) (I)

 
 
 
 

Dasyornis longirostris (I)

 
 
 
 
 

Garrulax canorus (II)

 
 
 
 

Garrulax taewanus (II)

 
 
 
 

Leiothrix argentauris (II)

 
 
 
 

Leiothrix lutea (II)

 

Pasărea-soarelui

 
 

Liocichla omeiensis (II)

 
 
 

Picathartes gymnocephalus (I)

 
 

Cioară cheală cu gât alb

 

Picathartes oreas (I)

 
 
 
 
 
 

Terpsiphone bourbonnensis (III Mauritius)

 

Paradisaeidae

 
 
 

Pasărea-paradisului

 
 

Paradisaeidae spp. (II)

 

Pasărea-paradisului

Pittidae

 
 
 
 
 
 

Pitta guajana (II)

 
 
 

Pitta gurneyi (I)

 
 
 
 

Pitta kochi (I)

 
 
 
 
 

Pitta nympha (II)

 
 

Pycnonotidae

 
 
 
 
 
 

Pycnonotus zeylanicus (II)

 
 

Sturnidae

 
 
 

Grauri

 
 

Gracula religiosa (II)

 

Mierlă mandarin

 

Leucopsar rothschildi (I)

 
 
 

Zosteropidae

 
 
 
 
 

Zosterops albogularis (I)

 
 
 

PELECANIFORMES

 
 
 
 

Fregatidae

 
 
 

Fregate

 

Fregata andrewsi (I)

 
 

Fregată cu pântece alb

Pelecanidae

 
 
 

Pelicani

 

Pelecanus crispus (I)

 
 

Pelican creț

Sulidae

 
 
 

Corbi de mare

 

Papasula abbotti (I)

 
 
 

PICIFORMES

 
 
 
 

Capitonidae

 
 
 
 
 
 
 

Semnornis ramphastinus (III Columbia)

 

Picidae

 
 
 

Ciocănitori

 

Dryocopus javensis richardsi (I)

 
 
 

Ramphastidae

 
 
 

Tucani

 
 
 

Baillonius bailloni (III Argentina)

 
 
 

Pteroglossus aracari (II)

 

Tucan cu cap negru

 
 
 

Pteroglossus castanotis (III Argentina)

 
 
 

Pteroglossus viridis (II)

 
 
 
 
 

Ramphastos dicolorus (III Argentina)

Tucan bălțat

 
 

Ramphastos sulfuratus (II)

 

Tucanul pește

 
 

Ramphastos toco (II)

 

Toco

 
 

Ramphastos tucanus (II)

 
 
 
 

Ramphastos vitellinus (II)

 
 
 
 
 

Selenidera maculirostris (III Argentina)

Tucan cu cioc scurt

PODICIPEDIFORMES

 
 
 
 

Podicipedidae

 
 
 

Cârstei

 

Podilymbus gigas (I)

 
 
 

PROCELLARIIFORMES

 
 
 
 

Diomedeidae

 
 
 

Albatroși

 

Phoebastria albatrus (I)

 
 
 

PSITTACIFORMES

 
 
 

Cacadu, lorius, ara, peruși, papagali etc.

 
 

PSITTACIFORMES spp. (II)

(Cu excepția speciilor incluse în anexa A și excluzând speciile Agapornis roseicollis, Melopsittacus undulatus, Nymphicus hollandicus și Psittacula krameri, care nu sunt incluse în anexele la prezentul regulament)

 

Papagali etc.

Cacatuidae

 
 
 

Cacadu

 

Cacatua goffiniana (I)

 
 

Cacadu de Tanimbar

 

Cacatua haematuropygia (I)

 
 
 
 

Cacatua moluccensis (I)

 
 
 
 

Cacatua sulphurea (I)

 
 
 
 

Probosciger aterrimus (I)

 
 
 

Loriidae

 
 
 

Lori

 

Eos histrio (I)

 
 
 
 

Vini spp. (I/II) (Vini ultramarina este inclusă în anexa I; celelalte specii sunt incluse în anexa II)

 
 
 

Psittacidae

 
 
 

Papagali amazonieni, ara, peruși, papagali

 

Amazona arausiaca (I)

 
 
 
 

Amazona auropalliata (I)

 
 
 
 

Amazona barbadensis (I)

 
 
 
 

Amazona brasiliensis (I)

 
 
 
 

Amazona finschi (I)

 
 
 
 

Amazona guildingii (I)

 
 
 
 

Amazona imperialis (I)

 
 

Papagal imperial

 

Amazona leucocephala (I)

 
 
 
 

Amazona oratrix (I)

 
 
 
 

Amazona pretrei (I)

 
 
 
 

Amazona rhodocorytha (I)

 
 
 
 

Amazona tucumana (I)

 
 
 
 

Amazona versicolor (I)

 
 
 
 

Amazona vinacea (I)

 
 
 
 

Amazona viridigenalis (I)

 
 
 
 

Amazona vittata (I)

 
 
 
 

Anodorhynchus spp. (I)

 
 
 
 

Ara ambiguus (I)

 
 
 
 

Ara glaucogularis (I)

 
 
 
 

Ara macao (I)

 
 

Ara roșu-albastru

 

Ara militaris (I)

 
 

Ara verde

 

Ara rubrogenys (I)

 
 
 
 

Cyanopsitta spixii (I)

 
 
 
 

Cyanoramphus cookii (I)

 
 
 
 

Cyanoramphus forbesi (I)

 
 
 
 

Cyanoramphus novaezelandiae (I)

 
 
 
 

Cyanoramphus saisseti (I)

 
 
 
 

Cyclopsitta diophthalma coxeni (I)

 
 
 
 

Eunymphicus cornutus (I)

 
 
 
 

Guarouba guarouba (I)

 
 
 
 

Neophema chrysogaster (I)

 
 
 
 

Ognorhynchus icterotis (I)

 
 
 
 

Pezoporus occidentalis (posibil dispărută) (I)

 
 
 
 

Pezoporus wallicus (I)

 
 
 
 

Pionopsitta pileata (I)

 
 
 
 

Primolius couloni (I)

 
 
 
 

Primolius maracana (I)

 
 
 
 

Psephotus chrysopterygius (I)

 
 
 
 

Psephotus dissimilis (I)

 
 
 
 

Psephotus pulcherrimus (posibil dispărută) (I)

 
 
 
 

Psittacula echo (I)

 
 
 
 

Pyrrhura cruentata (I)

 
 
 
 

Rhynchopsitta spp. (I)

 
 
 
 

Strigops habroptilus (I)

 
 

Papagal-bufniță

RHEIFORMES

 
 
 
 

Rheidae

 
 
 

Nandu

 

Pterocnemia pennata (I) (Cu excepția speciei Pterocnemia pennata pennata care este inclusă în anexa B)

 
 
 
 
 

Pterocnemia pennata pennata (II)

 
 
 
 

Rhea americana (II)

 

Struț sud-american (nandu)

SPHENISCIFORMES

 
 
 
 

Spheniscidae

 
 
 

Pinguini

 
 

Spheniscus demersus (II)

 
 
 

Spheniscus humboldti (I)

 
 

Pinguinul lui Humboldt

STRIGIFORMES

 
 
 

Bufnițe, huhurezi

 
 

STRIGIFORMES spp. (II) (Cu excepția speciilor incluse în anexa A și a speciei Sceloglaux albifacies)

 

Bufnițe, huhurezi

Strigidae

 
 
 

Bufnițe, huhurezi

 

Aegolius funereus (II)

 
 

Minuniță

 

Asio flammeus (II)

 
 

Ciuf de câmpie

 

Asio otus (II)

 
 

Ciuf de pădure

 

Athene noctua (II)

 
 

Cucuveaua comună

 

Bubo bubo (II) (Cu excepția speciei Bubo bubo bengalensis care este inclusă în anexa B)

 
 

Buha mare

 

Glaucidium passerinum (II)

 
 

Cucuveaua pitică

 

Heteroglaux blewitti (I)

 
 
 
 

Mimizuku gurneyi (I)

 
 
 
 

Ninox natalis (I)

 
 
 
 

Ninox novaeseelandiae undulata (I)

 
 
 
 

Nyctea scandiaca (II)

 
 

Bufniță polară

 

Otus ireneae (II)

 
 
 
 

Otus scops (II)

 
 

Ciuf pitic

 

Strix aluco (II)

 
 

Huhurez mic

 

Strix nebulosa (II)

 
 

Huhurez bărbos

 

Strix uralensis (II) (Cu excepția speciei Strix uralensis davidi care este inclusă în anexa B)

 
 

Huhurez mare

 

Surnia ulula (II)

 
 

Ciuhurez undulat

Tytonidae

 
 
 

Strig

 

Tyto alba (II)

 
 

Strigă

 

Tyto soumagnei (I)

 
 
 

STRUTHIONIFORMES

 
 
 
 

Struthionidae

 
 
 

Struți

 

Struthio camelus (I) (Numai populațiile din Algeria, Burkina Faso, Camerun, Republica Centrafricană, Ciad, Mali, Mauritania, Maroc, Niger, Nigeria, Senegal și Sudan; nicio altă populație nu este inclusă în anexele la prezentul regulament)

 
 

Struț

TINAMIFORMES

 
 
 
 

Tinamidae

 
 
 
 
 

Tinamus solitarius (I)

 
 
 

TROGONIFORMES

 
 
 
 

Trogonidae

 
 
 

Quetzal

 

Pharomachrus mocinno (I)

 
 
 

REPTILE

 
 
 

Reptile

CROCODYLIA

 
 
 

Aligatori, caimani, crocodili

 
 

CROCODYLIA spp. (II) (Cu excepția speciilor incluse în anexa A)

 

Aligatori, caimani, crocodili

Alligatoridae

 
 
 

Aligatori, caimani

 

Alligator sinensis (I)

 
 

Aligator chinezesc

 

Caiman crocodilus apaporiensis (I)

 
 
 
 

Caiman latirostris (I) (Cu excepția populației din Argentina, care este inclusă în anexa B)

 
 

Caiman cu bot lat

 

Melanosuchus niger (I) (Cu excepția populației din Brazilia, care este inclusă în anexa B, și a populației din Ecuador, care este inclusă în anexa B și face obiectul unei cote anuale de export zero până la aprobarea unei cote anuale de export de către Secretariatul CITES și de către grupul IUCN/SSC al specialiștilor în domeniul crocodililor)

 
 

Caiman negru

Crocodylidae

 
 
 

Crocodili

 

Crocodylus acutus (I) (Cu excepția populației din Cuba, care este inclusă în anexa B)

 
 

Crocodil american

 

Crocodylus cataphractus (I)

 
 
 
 

Crocodylus intermedius (I)

 
 

Crocodil de Orinoco

 

Crocodylus mindorensis (I)

 
 

Crocodil din Filipine

 

Crocodylus moreletii (I) (Cu excepția populațiilor din Belize și Mexic, care sunt incluse în anexa B, cu o cotă zero pentru exemplarele sălbatice tranzacționate în scopuri comerciale)

 
 

Crocodil din Guatemala

 

Crocodylus niloticus (I) [Cu excepția populațiilor din Botswana, Egipt (cu o cotă zero pentru exemplarele sălbatice tranzacționate în scopuri comerciale), Etiopia, Kenya, Madagascar, Malawi, Mozambic, Namibia, Africa de Sud, Uganda, Republica Unită Tanzania (cu o cotă anuală de export de maximum 1 600 de exemplare sălbatice, inclusiv trofeele de vânătoare, suplimentar față de exemplarele de crescătorie), Zambia și Zimbabwe; aceste populații sunt incluse în anexa B]

 
 

Crocodil de Nil

 

Crocodylus palustris (I)

 
 

Crocodil de mlaștină

 

Crocodylus porosus (I) (Cu excepția populațiilor din Australia, Indonezia și Papua-Noua Guinee, care sunt incluse în anexa B)

 
 

Crocodil marin

 

Crocodylus rhombifer (I)

 
 

Crocodil cubanez

 

Crocodylus siamensis (I)

 
 

Crocodil siamez

 

Osteolaemus tetraspis (I)

 
 

Crocodil pitic african

 

Tomistoma schlegelii (I)

 
 
 

Gavialidae

 
 
 

Gaviali

 

Gavialis gangeticus (I)

 
 

Gavialul de Gange

RHYNCHOCEPHALIA

 
 
 
 

Sphenodontidae

 
 
 
 
 

Sphenodon spp. (I)

 
 

Sphenodon spp.

SAURIA

 
 
 
 

Agamidae

 
 
 
 
 
 

Saara spp. (II)

 
 
 
 

Uromastyx spp. (II)

 
 

Chamaeleonidae

 
 
 

Cameleoni

 
 

Archaius spp. (II)

 
 
 
 

Bradypodion spp. (II)

 

Cameleoni pitici

 
 

Brookesia spp. (II) (Cu excepția speciilor incluse în anexa A)

 

Cameleoni pitici

 

Brookesia perarmata (I)

 
 
 
 
 

Calumma spp. (II)

 
 
 
 

Chamaeleo spp. (II) (Cu excepția speciilor incluse în anexa A)

 

Cameleoni

 

Chamaeleo chamaeleon (II)

 
 

Cameleon

 
 

Furcifer spp. (II)

 
 
 
 

Kinyongia spp. (II)

 

Cameleoni pitici

 
 

Nadzikambia spp. (II)

 

Cameleoni pitici

 
 

Trioceros spp. (II)

 
 

Cordylidae

 
 
 
 
 
 

Cordylus spp. (II)

 
 

Gekkonidae

 
 
 

Gecko

 
 
 

Hoplodactylus spp. (III Noua Zeelandă)

 
 
 

Lygodactylus williamsi

 
 
 
 

Nactus serpensinsula (II)

 
 
 
 

Naultinus spp. (II)

 
 
 
 

Phelsuma spp. (II) (Cu excepția speciilor incluse în anexa A)

 
 
 

Phelsuma guentheri (II)

 
 
 
 
 

Uroplatus spp. (II)

 
 

Helodermatidae

 
 
 

Șopârle veninoase

 
 

Heloderma spp. (II) (Cu excepția speciilor incluse în anexa A)

 

Șopârla scorpion

 

Heloderma horridum charlesbogerti (I)

 
 
 

Iguanidae

 
 
 

Iguane

 
 

Amblyrhynchus cristatus (II)

 

Iguana marină

 

Brachylophus spp. (I)

 
 

Iguane de Fiji

 
 

Conolophus spp. (II)

 

Iguane terestre de Galapagos

 
 

Ctenosaura bakeri (II)

 
 
 
 

Ctenosaura melanosterna (II)

 
 
 
 

Ctenosaura oedirhina (II)

 
 
 
 

Ctenosaura palearis (II)

 
 
 

Cyclura spp. (I)

 
 

Iguane terestre

 
 

Iguana spp. (II)

 

Iguane

 
 

Phrynosoma blainvillii (II)

 
 
 
 

Phrynosoma cerroense (II)

 
 
 
 

Phrynosoma coronatum (II)

 
 
 
 

Phrynosoma wigginsi (II)

 
 
 

Sauromalus varius (I)

 
 
 

Lacertidae

 
 
 

Șopârle

 

Gallotia simonyi (I)

 
 
 
 

Podarcis lilfordi (II)

 
 

Șopârlă de zid

 

Podarcis pityusensis (II)

 
 
 

Scincidae

 
 
 

Șopârle

 
 

Corucia zebrata (II)

 
 

Teiidae

 
 
 
 
 
 

Crocodilurus amazonicus (II)

 
 
 
 

Dracaena spp. (II)

 
 
 
 

Tupinambis spp.(II)

 
 

Varanidae

 
 
 

Varani

 
 

Varanus spp. (II) (Cu excepția speciilor incluse în anexa A)

 

Varani

 

Varanus bengalensis (I)

 
 
 
 

Varanus flavescens (I)

 
 
 
 

Varanus griseus (I)

 
 
 
 

Varanus komodoensis (I)

 
 

Dragonul de Komodo

 

Varanus nebulosus (I)

 
 
 
 

Varanus olivaceus (II)

 
 
 

Xenosauridae

 
 
 

Chinese crocodile lizard

 
 

Shinisaurus crocodilurus (II)

 
 

SERPENTES

 
 
 

Șerpi

Boidae

 
 
 

Șerpi boa

 
 

Boidae spp. (II) (Cu excepția speciilor incluse în anexa A)

 

Șerpi boa

 

Acrantophis spp. (I)

 
 
 
 

Boa constrictor occidentalis (I)

 
 
 
 

Epicrates inornatus (I)

 
 
 
 

Epicrates monensis (I)

 
 
 
 

Epicrates subflavus (I)

 
 
 
 

Eryx jaculus (II)

 
 

Șarpe de stepă

 

Sanzinia madagascariensis (I)

 
 
 

Bolyeriidae

 
 
 
 
 
 

Bolyeriidae spp. (II) (Cu excepția speciilor incluse în anexa A)

 
 
 

Bolyeria multocarinata (I)

 
 
 
 

Casarea dussumieri (I)

 
 
 

Colubridae

 
 
 

Șerpi, șerpi de apă

 
 
 

Atretium schistosum (III India)

 
 
 
 

Cerberus rynchops (III India)

 
 
 

Clelia clelia (II)

 
 
 
 

Cyclagras gigas (II)

 
 
 
 

Elachistodon westermanni (II)

 
 
 
 

Ptyas mucosus (II)

 
 
 
 
 

Xenochrophis piscator (III India)

 

Elapidae

 
 
 

Cobre, șerpi coral

 
 

Hoplocephalus bungaroides (II)

 
 
 
 
 

Micrurus diastema (III Honduras)

 
 
 
 

Micrurus nigrocinctus (III Honduras)

 
 
 

Naja atra (II)

 
 
 
 

Naja kaouthia (II)

 
 
 
 

Naja mandalayensis (II)

 
 
 
 

Naja naja (II)

 

Șarpe-cu-ochelari

 
 

Naja oxiana (II)

 
 
 
 

Naja philippinensis (II)

 
 
 
 

Naja sagittifera (II)

 
 
 
 

Naja samarensis (II)

 
 
 
 

Naja siamensis (II)

 

Cobra indiană

 
 

Naja sputatrix (II)

 
 
 
 

Naja sumatrana (II)

 
 
 
 

Ophiophagus hannah (II)

 

Cobra regală

Loxocemidae

 
 
 
 
 
 

Loxocemidae spp. (II)

 
 

Pythonidae

 
 
 

Pitoni

 
 

Pythonidae spp. (II) (Cu excepția speciilor incluse în anexa A)

 

Pitoni

 

Python molurus molurus (I)

 
 

Piton indian

Tropidophiidae

 
 
 
 
 
 

Tropidophiidae spp. (II)

 
 

Viperidae

 
 
 

Șerpi cu clopoței, vipere

 
 
 

Crotalus durissus (III Honduras)

Șarpe cu clopoței tropical

 
 

Crotalus durissus unicolor

 
 
 
 
 

Daboia russelii (III India)

 
 
 

Trimeresurus mangshanensis (II)

 
 
 

Vipera latifii

 
 
 
 

Vipera ursinii (I) (Numai populațiile din Europa, cu excepția zonei care a constituit anterior fosta URSS; aceste din urmă populații nu sunt incluse în anexele la prezentul regulament)

 
 

Viperă de stepă

 
 

Vipera wagneri (II)

 
 

TESTUDINES

 
 
 
 

Carettochelyidae

 
 
 
 
 
 

Carettochelys insculpta (II)

 
 

Chelidae

 
 
 
 
 
 

Chelodina mccordi (II) (S-a stabilit o cotă anuală de export zero pentru exemplarele capturate din natură)

 
 
 

Pseudemydura umbrina (I)

 
 
 

Cheloniidae

 
 
 

Broaște țestoase marine

 

Cheloniidae spp. (I)

 
 

Broaște țestoase marine

Chelydridae

 
 
 
 
 
 
 

Macrochelys temminckii (III Statele Unite ale Americii)

 

Dermatemydidae

 
 
 
 
 
 

Dermatemys mawii (II)

 
 

Dermochelyidae

 
 
 
 
 

Dermochelys coriacea (I)

 
 
 

Emydidae

 
 
 

Broaște țestoase de apă dulce

 
 

Chrysemys picta (Numai exemplare vii)

 
 
 
 

Clemmys guttata (II)

 
 
 
 

Emydoidea blandingii (II)

 
 
 
 

Glyptemys insculpta (II)

 
 
 

Glyptemys muhlenbergii (I)

 
 
 
 
 
 

Graptemys spp. (III Statele Unite ale Americii)

 
 
 

Malaclemys terrapin (II)

 
 
 
 

Terrapene spp. (II) (Cu excepția speciilor incluse în anexa A)

 
 
 

Terrapene coahuila (I)

 
 
 
 
 

Trachemys scripta elegans (Numai exemplare vii)

 
 

Geoemydidae

 
 
 
 
 

Batagur affinis (I)

 
 
 
 

Batagur baska (I)

 
 
 
 
 

Batagur borneoensis (II) (S-a stabilit o cotă anuală de export zero pentru exemplarele capturate din natură și tranzacționate în scopuri comerciale)

 
 
 
 

Batagur dhongoka (II)

 
 
 
 

Batagur kachuga (II)

 
 
 
 

Batagur trivittata (II) (S-a stabilit o cotă anuală de export zero pentru exemplarele capturate din natură și tranzacționate în scopuri comerciale)

 
 
 
 

Cuora spp. (II) (S-a stabilit o cotă anuală de export zero pentru speciile Cuora aurocapitata, C. flavomarginata, C. galbinifrons, C. mccordi, C. mouhotii, C. pani, C. trifasciata, C. yunnanensis și C. zhoui, pentru exemplarele capturate din natură și tranzacționate în scopuri comerciale)

 
 
 
 

Cyclemys spp. (II)

 
 
 

Geoclemys hamiltonii (I)

 
 
 
 
 

Geoemyda japonica (II)

 
 
 
 

Geoemyda spengleri (II)

 
 
 
 

Hardella thurjii (II)

 
 
 
 

Heosemys annandalii (II) (S-a stabilit o cotă anuală de export zero pentru exemplarele capturate din natură și tranzacționate în scopuri comerciale)

 
 
 
 

Heosemys depressa (II) (S-a stabilit o cotă anuală de export zero pentru exemplarele capturate din natură și tranzacționate în scopuri comerciale)

 
 
 
 

Heosemys grandis (II)

 
 
 
 

Heosemys spinosa (II)

 
 
 
 

Leucocephalon yuwonoi (II)

 
 
 
 

Malayemys macrocephala (II)

 
 
 
 

Malayemys subtrijuga (II)

 
 
 
 

Mauremys annamensis (II) (S-a stabilit o cotă anuală de export zero pentru exemplarele capturate din natură și tranzacționate în scopuri comerciale)

 
 
 
 
 

Mauremys iversoni (III China)

 
 
 

Mauremys japonica (II)

 
 
 
 
 

Mauremys megalocephala (III China)

 
 
 

Mauremys mutica (II)

 
 
 
 

Mauremys nigricans (II)

 
 
 
 
 

Mauremys pritchardi (III China)

 
 
 
 

Mauremys reevesii (III China)

 
 
 
 

Mauremys sinensis (III China)

 
 

Melanochelys tricarinata (I)

 
 
 
 
 

Melanochelys trijuga (II)

 
 
 

Morenia ocellata (I)

 
 
 
 
 

Morenia petersi (II)

 
 
 
 

Notochelys platynota (II)

 
 
 
 
 

Ocadia glyphistoma (III China)

 
 
 
 

Ocadia philippeni (III China)

 
 
 

Orlitia borneensis (II) (S-a stabilit o cotă anuală de export zero pentru exemplarele capturate din natură și tranzacționate în scopuri comerciale)

 
 
 
 

Pangshura spp. (II) (Cu excepția speciilor incluse în anexa A)

 
 
 

Pangshura tecta (I)

 
 
 
 
 

Sacalia bealei (II)

 
 
 
 
 

Sacalia pseudocellata (III China)

 
 
 

Sacalia quadriocellata (II)

 
 
 
 

Siebenrockiella crassicollis (II)

 
 
 
 

Siebenrockiella leytensis (II)

 
 
 
 

Vijayachelys silvatica (II)

 
 

Platysternidae

 
 
 
 
 

Platysternidae spp. (I)

 
 
 

Podocnemididae

 
 
 
 
 
 

Erymnochelys madagascariensis (II)

 
 
 
 

Peltocephalus dumerilianus (II)

 
 
 
 

Podocnemis spp. (II)

 
 

Testudinidae

 
 
 

Broaște țestoase de uscat

 
 

Testudinidae spp. (II) (Cu excepția speciilor incluse în anexa A; s-a stabilit o cotă anuală de export zero pentru specia Geochelone sulcata, pentru exemplare capturate din natură și tranzacționate în principal în scopuri comerciale)

 

Broaște țestoase de uscat

 

Astrochelys radiata (I)

 
 
 
 

Astrochelys yniphora (I)

 
 
 
 

Chelonoidis nigra (I)

 
 
 
 

Geochelone platynota (I)

 
 
 
 

Gopherus flavomarginatus (I)

 
 
 
 

Malacochersus tornieri (II)

 
 
 
 

Psammobates geometricus (I)

 
 
 
 

Pyxis arachnoides (I)

 
 
 
 

Pyxis planicauda (I)

 
 
 
 

Testudo graeca (II)

 
 

Broască țestoasă de uscat dobrogeană

 

Testudo hermanni (II)

 
 
 
 

Testudo kleinmanni (I)

 
 
 
 

Testudo marginata (II)

 
 
 

Trionychidae

 
 
 

Broaște țestoase cu carapace moale

 
 

Amyda cartilaginea (II)

 
 
 

Apalone spinifera atra (I)

 
 
 
 
 

Chitra spp. (II) (Cu excepția speciilor incluse în anexa A)

 
 
 

Chitra chitra (I)

 
 
 
 

Chitra vandijki (I)

 
 
 
 
 

Dogania subplana (II)

 
 
 
 

Lissemys ceylonensis (II)

 
 
 
 

Lissemys punctata (II)

 
 
 
 

Lissemys scutata (II)

 
 
 
 

Nilssonia formosa (II)

 
 
 

Nilssonia gangetica (I)

 
 
 
 

Nilssonia hurum (I)

 
 
 
 
 

Nilssonia leithii (II)

 
 
 

Nilssonia nigricans (I)

 
 
 
 
 

Palea steindachneri (II)

 
 
 
 

Pelochelys spp. (II)

 
 
 
 

Pelodiscus axenaria (II)

 
 
 
 

Pelodiscus maackii (II)

 
 
 
 

Pelodiscus parviformis (II)

 
 
 
 

Rafetus swinhoei (II)

 
 

AMPHIBIA

 
 
 

Amfibieni

ANURA

 
 
 

Broaște și broaște râioase

Aromobatidae

 
 
 
 
 
 

Allobates femoralis (II)

 
 
 
 

Allobates hodli (II)

 
 
 
 

Allobates myersi (II)

 
 
 
 

Allobates rufulus (II)

 
 
 
 

Allobates zaparo (II)

 
 

Bufonidae

 
 
 

Broaște râioase

 

Altiphrynoides spp. (I)

 
 
 
 

Amietophrynus superciliaris (I)

 
 

Broasca râioasă aurie

 

Atelopus zeteki (I)

 
 
 
 

Incilius periglenes (I)

 
 
 
 

Nectophrynoides spp. (I)

 
 
 
 

Nimbaphrynoides spp. (I)

 
 
 

Calyptocephalellidae

 
 
 
 
 
 
 

Calyptocephalella gayi (III Chile)

 

Conrauidae

 
 
 

Broaște

 
 

Conraua goliath

 
 

Dendrobatidae

 
 
 

Broaște veninoase

 
 

Adelphobates spp. (II)

 
 
 
 

Ameerega spp. (II)

 
 
 
 

Andinobates spp. (II)

 
 
 
 

Dendrobates spp. (II)

 
 
 
 

Epipedobates spp. (II)

 
 
 
 

Excidobates spp. (II)

 
 
 
 

Hyloxalus azureiventris (II)

 
 
 
 

Minyobates spp. (II)

 
 
 
 

Oophaga spp. (II)

 
 
 
 

Phyllobates spp. (II)

 
 
 
 

Ranitomeya spp. (II)

 
 

Dicroglossidae

 
 
 

Broaște

 
 

Euphlyctis hexadactylus (II)

 
 
 
 

Hoplobatrachus tigerinus (II)

 
 

Hylidae

 
 
 
 
 
 

Agalychnis spp. (II)

 
 

Mantellidae

 
 
 
 
 
 

Mantella spp. (II)

 
 

Microhylidae

 
 
 
 
 

Dyscophus antongilii (I)

 
 
 
 
 

Scaphiophryne gottlebei (II)

 
 

Myobatrachidae

 
 
 
 
 
 

Rheobatrachus spp. (II) (Cu excepția Rheobatrachus silus și Reobatrachus vitellinus)

 
 

Ranidae

 
 
 

Broaște

 
 

Lithobates catesbeianus (Numai exemplare vii)

 
 

CAUDATA

 
 
 
 

Ambystomatidae

 
 
 

Axolot

 
 

Ambystoma dumerilii (II)

 
 
 
 

Ambystoma mexicanum (II)

 
 

Cryptobranchidae

 
 
 

Salamandre uriașe

 

Andrias spp. (I)

 
 

Salamandre uriașe

 
 
 

Cryptobranchus alleganiensis (III Statele Unite ale Americii)

 

Hynobiidae

 
 
 

Salamandre asiatice

 
 
 

Hynobius amjiensis (III China)

 

Salamandridae

 
 
 

Salamandre și tritoni

 

Neurergus kaiseri (I)

 
 
 

ELASMOBRANCHII

 
 
 

Pești cartilaginoși, rechini și vatos

CARCHARHINIFORMES

 
 
 
 

Carcharhinidae

 
 
 
 
 
 

Carcharhinus longimanus (II)

 

Rechin cu înotătoare albe

Sphyrnidae

 
 
 
 
 
 

Sphyrna lewini (II)

 
 
 
 

Sphyrna mokarran (II)

 
 
 
 

Sphyrna zygaena (II)

 
 

LAMNIFORMES

 
 
 
 

Cetorhinidae

 
 
 

Rechini pelerini

 
 

Cetorhinus maximus (II)

 

Rechin pelerin

Lamnidae

 
 
 

Rechini albi

 
 

Carcharodon carcharias (II)

 

Marele rechin alb

 
 

Lamna nasus (II)

 

Rechinul scrumbiilor

ORECTOLOBIFORMES

 
 
 
 

Rhincodontidae

 
 
 

Rechini balenă

 
 

Rhincodon typus (II)

 

Rechin balenă

PRISTIFORMES

 
 
 
 

Pristidae

 
 
 

Pești fierăstrău

 

Pristidae spp. (I)

 
 

Pești fierăstrău

RAJIFORMES

 
 
 
 

Mobulidae

 
 
 
 
 
 

Manta spp. (II)

 

Diavoli de mare

ACTINOPTERYGII

 
 
 

Pești osoși

ACIPENSERIFORMES

 
 
 
 
 
 

ACIPENSERIFORMES spp. (II) (Cu excepția speciilor incluse în anexa A)

 

Sturioni și pești-spadă

Acipenseridae

 
 
 

Sturioni

 

Acipenser brevirostrum (I)

 
 
 
 

Acipenser sturio (I)

 
 

Șip

ANGUILLIFORMES

 
 
 
 

Anguillidae

 
 
 

Anghile de apă dulce

 
 

Anguilla anguilla (II)

 

Anghilă

CYPRINIFORMES

 
 
 
 

Catostomidae

 
 
 
 
 

Chasmistes cujus (I)

 
 
 

Cyprinidae

 
 
 

Crapi

 
 

Caecobarbus geertsii (II)

 
 
 

Probarbus jullieni (I)

 
 
 

OSTEOGLOSSIFORMES

 
 
 
 

Arapaimidae

 
 
 
 
 
 

Arapaima gigas (II)

 

Arapaima

Osteoglossidae

 
 
 

Arapaima

 

Scleropages formosus (I) (8)

 
 
 

PERCIFORMES

 
 
 
 

Labridae

 
 
 
 
 
 

Cheilinus undulatus (II)

 
 

Sciaenidae

 
 
 
 
 

Totoaba macdonaldi (I)

 
 
 

SILURIFORMES

 
 
 
 

Pangasiidae

 
 
 
 
 

Pangasianodon gigas (I)

 
 

Somn uriaș

SYNGNATHIFORMES

 
 
 
 

Syngnathidae

 
 
 
 
 
 

Hippocampus spp. (II)

 

Căluți de mare

SARCOPTERYGII

 
 
 

Lungfishes

CERATODONTIFORMES

 
 
 
 

Ceratodontidae

 
 
 
 
 
 

Neoceratodus forsteri (II)

 
 

COELACANTHIFORMES

 
 
 
 

Latimeriidae

 
 
 

Celacant

 

Latimeria spp. (I)

 
 

Celacant

ECHINODERMATA (STELE-DE-MARE, OFIURI, URSINE ȘI CASTRAVEȚI-DE-MARE)

HOLOTHUROIDEA

 
 
 

Castraveți-de-mare

ASPIDOCHIROTIDA

 
 
 
 

Stichopodidae

 
 
 

Castraveți-de-mare

 
 
 

Isostichopus fuscus (III Ecuador)

 

ARTHROPODA (ARTHROPODS)

ARACHNIDA

 
 
 

Păianjeni și scorpioni

ARANEAE

 
 
 
 

Theraphosidae

 
 
 

Tarantule

 
 

Aphonopelma albiceps (II)

 
 
 
 

Aphonopelma pallidum (II)

 
 
 
 

Brachypelma spp. (II)

 
 

SCORPIONES

 
 
 
 

Scorpionidae

 
 
 

Scorpioni

 
 

Pandinus dictator (II)

 
 
 
 

Pandinus gambiensis (II)

 
 
 
 

Pandinus imperator (II)

 

Scorpion imperial

INSECTA

 
 
 

Insecte

COLEOPTERA

 
 
 

Coleoptere

Lucanidae

 
 
 
 
 
 
 

Colophon spp. (III Africa de Sud)

 

Scarabaeidae

 
 
 

Scarabei

 
 

Dynastes satanas (II)

 
 

LEPIDOPTERA

 
 
 

Fluturi

Nymphalidae

 
 
 
 
 
 
 

Agrias amydon boliviensis (III Bolivia)

 
 
 
 

Morpho godartii lachaumei (III Bolivia)

 
 
 
 

Prepona praeneste buckleyana (III Bolivia)

 

Papilionidae

 
 
 
 
 
 

Atrophaneura jophon (II)

 
 
 
 

Atrophaneura palu

 
 
 
 

Atrophaneura pandiyana (II)

 
 
 
 

Bhutanitis spp. (II)

 
 
 
 

Graphium sandawanum

 
 
 
 

Graphium stresemanni

 
 
 
 

Ornithoptera spp. (II) (Cu excepția speciilor incluse în anexa A)

 
 
 

Ornithoptera alexandrae (I)

 
 
 
 
 

Papilio benguetanus

 
 
 

Papilio chikae (I)

 
 
 
 
 

Papilio esperanza

 
 
 

Papilio homerus (I)

 
 
 
 

Papilio hospiton (II)

 
 
 
 
 

Papilio morondavana

 
 
 
 

Papilio neumoegeni

 
 
 
 

Parides ascanius

 
 
 
 

Parides hahneli

 
 
 

Parnassius apollo (II)

 
 

Fluturele lui Apollo

 
 

Teinopalpus spp. (II)

 
 
 
 

Trogonoptera spp. (II)

 
 
 
 

Troides spp. (II)

 
 

ANNELIDA (VIERMI INELAȚI ȘI LIPITORI)

HIRUDINOIDEA

 
 
 

Lipitori

ARHYNCHOBDELLIDA

 
 
 
 

Hirudinidae

 
 
 

Lipitori

 
 

Hirudo medicinalis (II)

 
 
 
 

Hirudo verbana (II)

 
 

MOLLUSCA (MOLUȘTE)

BIVALVIA

 
 
 

Moluște bivalve (scoici, midii etc.)

MYTILOIDA

 
 
 
 

Mytilidae

 
 
 

Midii marine

 
 

Lithophaga lithophaga (II)

 
 

UNIONOIDA

 
 
 
 

Unionidae

 
 
 

Midii de apă dulce, midii de perle

 

Conradilla caelata (I)

 
 
 
 
 

Cyprogenia aberti (II)

 
 
 

Dromus dromas (I)

 
 
 
 

Epioblasma curtisii (I)

 
 
 
 

Epioblasma florentina (I)

 
 
 
 

Epioblasma sampsonii (I)

 
 
 
 

Epioblasma sulcata perobliqua (I)

 
 
 
 

Epioblasma torulosa gubernaculum (I)

 
 
 
 
 

Epioblasma torulosa rangiana (II)

 
 
 

Epioblasma torulosa torulosa (I)

 
 
 
 

Epioblasma turgidula (I)

 
 
 
 

Epioblasma walkeri (I)

 
 
 
 

Fusconaia cuneolus (I)

 
 
 
 

Fusconaia edgariana (I)

 
 
 
 

Lampsilis higginsii (I)

 
 
 
 

Lampsilis orbiculata orbiculata (I)

 
 
 
 

Lampsilis satur (I)

 
 
 
 

Lampsilis virescens (I)

 
 
 
 

Plethobasus cicatricosus (I)

 
 
 
 

Plethobasus cooperianus (I)

 
 
 
 
 

Pleurobema clava (II)

 
 
 

Pleurobema plenum (I)

 
 
 
 

Potamilus capax (I)

 
 
 
 

Quadrula intermedia (I)

 
 
 
 

Quadrula sparsa (I)

 
 
 
 

Toxolasma cylindrella (I)

 
 
 
 

Unio nickliniana (I)

 
 
 
 

Unio tampicoensis tecomatensis (I)

 
 
 
 

Villosa trabalis (I)

 
 
 

VENEROIDA

 
 
 
 

Tridacnidae

 
 
 

Scoici uriașe

 
 

Tridacnidae spp. (II)

 

Scoici uriașe

GASTROPODA

 
 
 

Limacși, melci și melci marini cu cochilie

MESOGASTROPODA

 
 
 
 

Strombidae

 
 
 

Melci marini cu cochilie

 
 

Strombus gigas (II)

 
 

STYLOMMATOPHORA

 
 
 
 

Achatinellidae

 
 
 
 
 

Achatinella spp. (I)

 
 
 

Camaenidae

 
 
 
 
 
 

Papustyla pulcherrima (II)

 
 

CNIDARIA (CORALI, CORALI DE FOC, ANEMONE DE MARE)

ANTHOZOA

 
 
 

Corali, anemone de mare

ANTIPATHARIA

 
 
 
 
 
 

ANTIPATHARIA spp. (II)

 

Corali negri

GORGONACEAE

 
 
 
 

Coralliidae

 
 
 

Corali roșii și roz

 
 
 

Corallium elatius (III China)

 
 
 
 

Corallium japonicum (III China)

 
 
 
 

Corallium konjoi (III China)

 
 
 
 

Corallium secundum (III China)

 

HELIOPORACEA

 
 
 
 

Helioporidae

 
 
 

Coral albastru

 
 

Helioporidae spp. (II) (include numai specia Heliopora coerulea(9)

 

Coral albastru

SCLERACTINIA

 
 
 
 
 
 

SCLERACTINIA spp. (II) (9)

 
 

STOLONIFERA

 
 
 
 

Tubiporidae

 
 
 

Orgi de mare