1996L0098 — RO — 04.12.2013 — 011.001


Acest document reprezintă un instrument de documentare, iar instituţiile nu îşi asumă responsabilitatea pentru conţinutul său.

►B

DIRECTIVA 96/98/CE A CONSILIULUI

din 20 decembrie 1996

privind echipamentele maritime

(JO L 046, 17.2.1997, p.25)

Astfel cum a fost modificat prin:

 

 

Jurnalul Oficial

  No

page

date

►M1

DIRECTIVA 98/85/CE A COMISIEI Text cu relevanță pentru SEE din 11 noiembrie 1998

  L 315

14

25.11.1998

 M2

COMMISSION DIRECTIVE 2001/53/EC Text with EEA relevance of 10 July 2001 (*)

  L 204

1

28.7.2001

 M3

DIRECTIVA 2002/75/CE A COMISIEI Text cu relevanță pentru SEE din 2 septembrie 2002

  L 254

1

23.9.2002

►M4

DIRECTIVA 2002/84/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI Text cu relevanță pentru SEE din 5 noiembrie 2002

  L 324

53

29.11.2002

 M5

DIRECTIVA 2008/67/CE A COMISIEI Text cu relevanță pentru SEE din 30 iunie 2008

  L 171

16

1.7.2008

 M6

DIRECTIVA 2009/26/CE A COMISIEI Text cu relevanță pentru SEE din 6 aprilie 2009

  L 113

1

6.5.2009

►M7

REGULAMENTUL (CE) NR. 596/2009 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 18 iunie 2009

  L 188

14

18.7.2009

 M8

DIRECTIVA 2010/68/UE A COMISIEI Text cu relevanță pentru SEE din 22 octombrie 2010

  L 305

1

20.11.2010

 M9

DIRECTIVA 2011/75/UE A COMISIEI Text cu relevanță pentru SEE din 2 septembrie 2011

  L 239

1

15.9.2011

 M10

DIRECTIVA 2012/32/UE A COMISIEI Text cu relevanță pentru SEE din 25 octombrie 2012

  L 312

1

10.11.2012

►M11

DIRECTIVA 2013/52/UE A COMISIEI Text cu relevanță pentru SEE din 30 octombrie 2013

  L 304

1

14.11.2013(*)

Acest act nu a fost publicat niciodată în limba română.
▼B

DIRECTIVA 96/98/CE A CONSILIULUI

din 20 decembrie 1996

privind echipamentele maritimeCONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 84 alineatul (2),

având în vedere propunerea Comisiei ( 1 ),

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social ( 2 ),

hotărând în conformitate cu procedura stabilită în articolul 189c din tratat ( 3 ),

(1) întrucât în cadrul politicii comune în domeniul transporturilor trebuie să se adopte noi măsuri de asigurare a siguranței transportului maritim;

(2)

întrucât accidentele din domeniul transporturilor maritime reprezintă un motiv serios de îngrijorare pentru Comunitate, în special cele care cauzează pierderea de vieți omenești și poluarea mărilor și coastelor statelor membre;

(3)

întrucât riscul accidentelor din domeniul transporturilor maritime poate fi efectiv redus prin standarde comune care asigură niveluri ridicate de siguranță în timpul funcționării echipamentelor aflate la bordul vaselor; întrucât standardele de testare și metodele de testare pot avea o mare influență asupra viitoarelor performanțe ale echipamentelor;

(4)

întrucât convențiile internaționale impun ca statele de pavilion să ia măsuri pentru ca echipamentele de la bordul vaselor să respecte anumite cerințe privind siguranța și să elibereze certificate în materie; întrucât, în acest scop, autoritățile internaționale din domeniul standardizării și Organizația Maritimă Internațională (OMI) au realizat standarde de testare pentru anumite tipuri de echipamente maritime; întrucât standardele de testare naționale care aplică standardele internaționale lasă o marjă de acțiune autorităților ce eliberează certificate, chiar aceste autorități având niveluri diferite de calificare și experiență; întrucât aceasta duce la niveluri variabile ale siguranței pentru produsele pe care autoritățile naționale competente le-au certificat ca respectând standardele de siguranță internaționale în domeniu și la o mare reticență din partea statelor membre de a accepta ca, fără o verificare ulterioară, vasele care arborează pavilionul lor să aibă la bord echipament aprobat de alte state membre;

(5)

întrucât trebuie stabilite norme comune pentru eliminarea diferențelor în aplicarea standardelor internaționale; întrucât aceste norme comune vor avea drept rezultat eliminarea costurilor și procedurilor administrative inutile legate de aprobarea echipamentelor, îmbunătățirea condițiilor de funcționare și a poziției concurențiale a transportului naval comunitar, precum și eliminarea barierelor tehnice care stau în calea comerțului prin marcajul de conformitate aplicat pe echipament;

(6)

întrucât, în rezoluția sa din 8 iunie 1993 privind o politică comună referitoare la siguranța transportului maritim ( 4 ), Consiliul a recomandat Comisiei să prezinte propuneri de armonizare a aplicării standardelor și procedurilor OMI de aprobare a echipamentului maritim;

(7)

întrucât o acțiune la nivel comunitar este singurul mod posibil de realizare a unei astfel de armonizări, deoarece statele membre, acționând independent sau prin organizații internaționale nu pot să atingă același nivel de performanță în domeniul siguranței echipamentelor;

(8)

întrucât o directivă a Consiliului este instrumentul juridic adecvat deoarece asigură un cadru pentru aplicarea uniformă și obligatorie a standardelor de testare internaționale de către statele membre;

(9)

întrucât este necesar să se abordeze, în primul rând, echipamentul a cărui utilizare la bordul vaselor și a cărui omologare de către administrațiile naționale în conformitate cu standardele de siguranță stabilite în convenții sau rezoluții internaționale sunt obligatorii în conformitate cu principalele convenții internaționale;

(10)

întrucât există diferite directive care asigură libera circulație a anumitor produse care ar putea fi utilizate, inter alia, ca echipament la bordul vaselor, dar care nu au legătură cu certificarea de către statele membre a echipamentului în conformitate cu convențiile internaționale în domeniu; întrucât echipamentul ce urmează să fie montat la bordul vaselor trebuie să fie, în consecință, reglementat exclusiv prin noi reglementări comune;

(11)

întrucât trebuie stabilite noi standarde de testare, de preferință la nivel internațional, pentru acele echipamente pentru care nu există deja astfel de standarde sau nu sunt suficient de detaliate;

(12)

întrucât statele membre ar trebui să asigure că organismele notificate care evaluează conformitatea echipamentelor cu standardele de testare sunt independente, eficiente și competente din punct de vedere profesional să-și îndeplinească sarcinile;

(13)

întrucât respectarea standardelor de testare internaționale poate fi cel mai bine demonstrată prin proceduri de evaluare a conformității, cum sunt cele stabilite în Decizia 93/465/CEE a Consiliului din 22 iulie 1993 privind modulele diferitelor etape ale procedurilor de evaluare a conformității și a normelor de aplicare și utilizare a marcajului de conformitate CE care se intenționează să fie folosite în directivele de armonizare tehnică ( 5 );

(14)

întrucât nimic din prezenta directivă nu restricționează dreptul acordat prin convenții internaționale administrației statului al cărui pavilion îl arborează nava de a efectua verificări operaționale și ale performanțelor la bordul unei nave pentru care a eliberat un certificat de siguranță, cu condiția ca aceste verificări să nu se suprapună procedurilor de evaluare a conformității;

(15)

întrucât echipamentul care intră sub incidența prezentei directive trebuie să poarte, ca regulă generală, un marcaj pentru a se indica faptul că respectă cerințele prezentei directive;

(16)

întrucât statele membre pot lua, în anumite cazuri, măsuri de limitare sau interzicere a utilizării echipamentului care poartă marcajul de conformitate;

(17)

întrucât utilizarea echipamentului care nu poartă marcajul de conformitate poate fi permisă în împrejurări excepționale;

(18)

întrucât pentru modificarea prezentei directive trebuie urmată o procedură simplificată, implicând un comitet de reglementare,

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:Articolul 1

Scopul prezentei directive este de a spori siguranța transporturilor maritime și prevenirea poluării marine prin aplicarea unitară a dispozițiilor internaționale în domeniu referitoare la echipamentul menționat în anexa A, care urmează să fie montat la bordul navelor pentru care se emit certificate de conformitate de către statele membre sau în numele statelor membre, ca urmare a convențiilor internaționale și de a asigura circulația liberă a acestor echipamente în interiorul Comunității.

Articolul 2

În înțelesul prezentei directive:

(a)

„proceduri de evaluare a conformității”înseamnă procedurile stabilite la articolul 10 și în anexa B;

(b)

„echipamente”înseamnă articolele enumerate în anexele A.1 și A.2 care trebuie montate la bordul unei nave pentru utilizare în vederea respectării dispozițiilor internaționale sau sunt montate în mod voluntar la bord pentru utilizare și pentru care, conform dispozițiilor internaționale, este necesară aprobarea administrației statului al cărui pavilion îl arborează nava;

▼M1

(c)

„echipamente de radiocomunicații”înseamnă echipamentele prevăzute în capitolul IV din convenția SOLAS din 1974, în versiunea în vigoare la 1 ianuarie 1999, și aparatele de emisie-recepție radiotelefonice cu unde metrice ale aparatelor de salvare prevăzute de regula III/6.2.1 din convenția menționată;

▼B

(d)

„convenții internaționale”

înseamnă:

 Convenția internațională din 1996 privind liniile de încărcare (LL66);

 Convenția din 1972 privind reglementările internaționale de prevenire a coliziunilor pe mare (Colreg);

 Convenția internațională din 1973 privind prevenirea poluării de către nave (Marpol);

 Convenția internațională din 1974 privind siguranța vieții pe mare (Solas),

împreună cu protocoalele lor și modificările acestora în vigoare la data adoptării prezentei directive;

(e)

„documente oficiale internaționale”înseamnă convențiile internaționale în domeniu, rezoluțiile și circularele în domeniu ale Organizației Maritime Internaționale (OMI), precum și standardele de testare internaționale în domeniu;

(f)

„marcaj”înseamnă simbolul menționat la articolul 11 și stabilit în anexa D;

(g)

„organism notificat”înseamnă o organizație desemnată de administrația națională competentă dintr-un stat membru în conformitate cu articolul 9;

(h)

„montat la bord”înseamnă instalat sau fixat la bordul unui vas;

(i)

„certificate de siguranță”înseamnă certificatele emise de sau în numele statelor membre, în conformitate cu convențiile internaționale;

(j)

„navă”înseamnă o navă care se încadrează în domeniul prevăzut de convențiile internaționale; navele de război nu intră în această categorie;

(k)

„navă comunitară”înseamnă o navă pentru care se emit certificate de siguranță de către sau în numele statelor membre conform convențiilor internaționale. Această definiție nu include administrația dintr-un stat membru care emite un certificat pentru o navă la cererea administrației dintr-o țară terță;

(l)

„navă nouă”

înseamnă o navă a cărei chilă este în curs de construcție sau care se găsește într-o etapă de construcție similară la data sau după data intrării în vigoare a prezentei directive. În sensul prezentei definiții, „într-o etapă de construcție similară” înseamnă stadiul în care:

(i) începe construcția la o anumită navă

și

(ii) a început asamblarea acelei nave, cuprinzând cel puțin 50 tone sau 1 % din masa estimată a întregului material structural, oricare dintre acestea este mai mică;

(m)

„navă existentă”înseamnă o navă care nu este nouă;

(n)

„standarde de testare”

înseamnă standardele stabilite de

 Organizația Maritimă Internațională (OMI);

 Organizația Internațională pentru Standardizare (ISO);

 Comisia Electrotehnică Internațională (IEC);

 Comitetul European pentru Standardizare (CEN);

 Comitetul european pentru standardizare electrotehnică (Cenelec)

 și

 Institutul European pentru Standarde în domeniul Telecomunicațiilor (ETSI),

în vigoare la data adoptării prezentei directive și stabilite în conformitate cu convențiile internaționale în domeniu și cu rezoluțiile și circularele OMI în domeniu pentru definirea metodelor de testare și a rezultatelor testelor, dar numai în forma menționată în anexa A;

(o)

„omologare”înseamnă procedurile de evaluare a echipamentului produs în conformitate cu standardele de testare corespunzătoare și emiterea certificatului adecvat.

Articolul 3

(1)  Prezenta directivă se aplică echipamentului destinat utilizării la bordul:

(a) unei nave comunitare noi, indiferent dacă nava este sau nu situată în Comunitate în timpul construcției;

(b) unei nave comunitare existente:

 în cazul în care acest echipament nu a fost dus la bord anterior

 sau

 în cazul în care echipamentul ce a fost dus anterior la bordul navei este înlocuit, cu excepția cazurilor în care convențiile internaționale permit altfel,

indiferent dacă nava este sau nu situată în Comunitate atunci când echipamentul este montat la bord.

(2)  Prezenta directivă nu se aplică echipamentului care, la data intrării în vigoare a prezentei directive, fusese deja montat la bordul unei nave.

(3)  Fără a aduce atingere faptului că echipamentul menționat la alineatul (1) poate încadra în domeniul de aplicare a altor directive decât cea prezentă, în înțelesul liberei circulații, în special a Directivelor 89/336/CEE din 3 mai 1989 privind apropierea legislațiilor statelor membre privind compatibilitatea electromagnetică ( 6 ) și 89/686/CEE din 21 decembrie 1989 privind apropierea legislațiilor statelor membre referitoare la echipamentul de protecție individuală ( 7 ), ale Consiliului, echipamentul respectiv intră numai sub incidența prezentei directive, în acest înțeles fiind excluse toate celelalte directive.

Articolul 4

Fiecare stat membru sau organizațiile care acționează în numele său trebuie să ia măsuri, atunci când emit sau reînnoiesc certificatele de siguranță în domeniu, pentru ca echipamentul de la bordul navelor comunitare pentru care emite certificate de siguranță să respecte cerințele prezentei directive.

Articolul 5

(1)  Echipamentul menționat în anexa A.1, montat la bordul unei nave comunitare la data sau după data menționată la articolul 20 alineatul (1) al doilea paragraf, trebuie să îndeplinească cerințele aplicabile ale actelor internaționale menționate la anexa respectivă.

(2)  Respectarea de către echipament a cerințelor aplicabile ale convențiilor internaționale și ale rezoluțiilor și circularelor în domeniu ale Organizației Maritime Internaționale se demonstrează numai în conformitate cu standardele de testare în domeniu și cu procedurile de evaluare a conformității menționate în anexa A.1. Pentru articolele menționate în anexa A.1, atunci când se dau atât standarde de testare IEC cât și ETSI, standardele respective reprezintă doar alternative, iar un fabricant sau reprezentantul său autorizat înregistrat în cadrul Comunității poate stabili care dintre ele urmează a fi aplicat.

(3)  Echipamentul enumerat în anexa A.1 și fabricat înainte de data menționată la alineatul (1) poate fi plasat pe piață sau montat la bordul unei nave ale cărei certificate au fost emise de un stat membru sau în numele unui stat membru în conformitate cu convențiile internaționale în termen de doi ani de la acea dată, dacă echipamentul a fost fabricat conform procedurilor de aprobare tip deja în vigoare pe teritoriul statului membru respectiv înainte de data adoptării prezentei directive.

Articolul 6

(1)  Nici un stat membru nu interzice plasarea pe piață sau montarea la bordul unei nave comunitare a echipamentelor enumerate în anexa A.1 care poartă marcajul sau care, din alte motive, respectă cerințele prezentei directive sau refuză emiterea ori reînnoirea certificatelor de siguranță referitoare la aceste echipamente.

(2)  O licență radio se emite de către autoritatea competentă în conformitate cu reglementările radio internaționale, înainte de emiterea certificatului de siguranță în domeniu.

Articolul 7

(1)  După data intrării în vigoare a prezentei directive, Comunitatea transmite o solicitare către OMI sau către organizațiile de standardizare europene, după caz, pentru stabilirea standardelor, incluzând standarde de testare detaliate, pentru echipamentul enumerat în anexa A.2.

(2)  Solicitarea menționată la alineatul (1) se face:

 de către Președinția Consiliului și Comisie, când este transmisă către OMI;

 de către Comisie, conform Directivei 83/189/CEE a Consiliului din 28 martie 1983, care stabilește o procedură pentru furnizarea informațiilor în domeniul standardelor și reglementărilor tehnice ( 8 ), când este transmisă organizațiilor de standardizare europene. Mandatele emise de Comisie au drept scop realizarea unor standarde internaționale prin proceduri de cooperare între organismele europene și corespondentele lor la nivel internațional.

(3)  Statele membre depun toate eforturile pentru ca organizațiile internaționale, inclusiv OMI, să elaboreze aceste standarde cu promptitudine.

(4)  Comisia monitorizează cu regularitate elaborarea standardelor de testare.

▼M7

(5)  În cazul în care organizațiile internaționale, inclusiv OMI, nu reușesc să adopte sau refuză să adopte standarde de testare adecvate pentru un echipament specific după un termen rezonabil, pot fi adoptate standarde care să aibă la bază lucrările organizațiilor europene de standardizare. Măsura respectivă, destinată să modifice elemente neesențiale ale prezentei directive prin completarea acesteia, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 18 alineatul (3).

(6)  Atunci când se adoptă sau, după caz, intră în vigoare standardele de testare menționate la alineatul (1) sau (5) pentru un echipament specific, acest echipament poate fi transferat din anexa A.2 în anexa A.1. Măsura respectivă, destinată să modifice elemente neesențiale ale prezentei directive prin completarea acesteia, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 18 alineatul (3).

Dispozițiile articolului 5 se aplică acestui echipament de la data transferului respectiv.

▼B

Articolul 8

(1)  În cazul în care o navă nouă, indiferent de pavilionul său, nu este înregistrată într-un stat membru, ci urmează să fie transferată în registrul unui stat membru, o astfel de navă este supusă, la transfer, unei inspecții de către statul membru care o primește, pentru a se verifica dacă starea reală a echipamentului corespunde certificatelor sale de siguranță și fie că îndeplinește prevederile prezentei directive și poartă marcajul, fie că este echivalentă, spre satisfacția administrației din respectivul stat membru, cu aprobarea tip pentru echipamente, în conformitate cu prezenta directivă.

(2)  Dacă echipamentul nu poartă marcajul sau respectiva administrație nu consideră că el este echivalent, atunci el este înlocuit.

(3)  Echipamentul care este considerat echivalent ca urmare a prezentului articol primește un certificat de la statul membru, care însoțește permanent echipamentul și care dă permisiunea statului membru de pavilion ca echipamentul să fie montat la bordul navei și impune orice restricție sau stabilește orice prevedere referitoare la utilizarea echipamentului.

(4)  În cazul echipamentului de radiocomunicații, administrația statului membru solicită ca un astfel de echipament să nu afecteze în mod exagerat cerințele spectrului de radio-frecvență.

Articolul 9

(1)  Statele membre informează Comisia și celelalte state membre în legătură cu organismele pe care le-au desemnat să îndeplinească procedurile conform articolului 10 împreună cu sarcinile specifice pe care aceste organisme menționate în notificare sunt desemnate să le îndeplinească și numerele de identificare care li s-au atribuit anticipat de către Comisie. Fiecare organizație transmite statului membru care intenționează să o desemneze informații complete și dovezi privind îndeplinirea criteriilor stabilite în anexa C.

(2)  Cel puțin o dată la doi ani, fiecare stat membru organizează un audit al îndatoririlor pe care organismele notificate de el le îndeplinesc în numele său, acest audit urmând să fie realizat de către administrație sau de o organizație externă imparțială numită de administrație. Auditul are rolul de dovedi că fiecare organism notificat continuă să îndeplinească criteriile stabilite în anexa C.

(3)  Un stat membru care a desemnat un organism retrage această numire în cazul în care constată că organismul respectiv nu mai îndeplinește criteriile stabilite în anexa C. El informează imediat despre aceasta Comisia și celelalte state membre.

Articolul 10

(1)  Procedura de evaluare a conformității, prezentată detaliat în anexa B, constă din:

(i) examinare CE tip (modulul b) și, înainte de plasarea echipamentului pe piață și în conformitate cu opțiunea aleasă de fabricant sau de reprezentantul său autorizat funcționând în cadrul Comunității dintre posibilitățile indicate în anexa A.1, întregul echipament este supus:

(a) declarației de conformitate CE de tip (modulul C);

(b) declarației de conformitate CE de tip (producție-asigurarea calității) (modulul D);

(c) declarației de conformitate CE de tip (producție-asigurarea calității) (modulul E);

(d) declarației de conformitate CE de tip (verificarea produsului) (modulul F) sau

(ii) asigurării complete a calității (modulul H).

(2)  Declarației de conformitate CE de tip este în formă scrisă și prezintă informațiile specificate în anexa B.

(3)  În cazul în care seturile de echipamente se produc individual sau în cantități mici și nu în serie sau în masă, procedura de evaluare a conformității poate fi verificarea unitară CE (modulul G).

(4)  Comisia păstrează o listă actualizată a echipamentului omologat și a solicitărilor retrase sau refuzate și o pune la dispoziția părților interesate.

Articolul 11

(1)  Echipamentul enumerat în anexa A.1 care respectă cerințele dispozițiilor internaționale în domeniu și este fabricat conform procedurilor de evaluare a conformității trebuie să aibă marcajul aplicat pe el de către fabricant sau reprezentantul său autorizat înmatriculat în Comunitate.

(2)  Marcajul este urmat de numărul de identificare al organismului notificat care a realizat procedura de evaluare a conformității, dacă acel organism este implicat în faza controlului producției și de ultimele două cifre ale anului în care se aplică marcajul. Numărul de identificare al organismului notificat se aplică fie pe răspunderea organismului însuși fie pe răspunderea fabricantului sau reprezentantului său autorizat înmatriculat în Comunitate.

(3)  Forma marcajului ce va fi folosit este stabilită conform anexei D.

(4)  Marcajul se aplică pe echipament sau pe plăcuța cu datele echipamentului astfel încât să fie vizibil, lizibil și de neșters pe întreaga durată prevăzută de utilizare a echipamentului. Totuși, în cazurile în care acest lucru nu este posibil sau nu este garantat din cauza naturii echipamentului respectiv, marcajul se aplică pe ambalajul produsului, pe o etichetă sau pe un prospect.

(5)  Nu se aplică nici un marcaj sau nici o inscripție de natură să inducă în eroare pe terți cu privire la sensul sau aspectul grafic al marcajului menționat în prezenta directivă.

(6)  Marcajul se aplică la sfârșitul etapei de producție.

Articolul 12

(1)  Prin derogare de la dispozițiile articolului 6, fiecare stat membru poate lua măsurile necesare pentru a se asigura că se realizează verificări prin sondaj ale echipamentului care poartă marcajul, se găsește pe piața sa și nu a fost încă montat la bord, urmărind să se asigure ca echipamentul respectiv să respecte prezenta directivă. Verificările prin sondaj care nu sunt prevăzute în modulele de evaluare a conformității din anexa B se efectuează pe cheltuiala statului membru.

(2)  Prin derogare de la dispozițiile articolului 6, după instalarea la bordul unei nave comunitare a echipamentului care respectă prezenta directivă, evaluarea respectivului echipament de către administrația acelui stat de pavilion al vasului este permisă atunci când, conform dispozițiilor internaționale, din motive de siguranță și/sau prevenire a poluării, sunt necesare teste operaționale ale performanțelor la bord, cu condiția ca ele să nu dubleze procedurile de evaluare a conformității deja realizate. Administrația statului de pavilion poate cere fabricantului echipamentului, reprezentantului său autorizat înmatriculat în Comunitate sau persoanei responsabile cu comercializarea echipamentului în Comunitate să furnizeze rapoartele de inspecție/testare.

Articolul 13

(1)  În cazul în care un stat membru constată prin inspecție sau într-un alt mod că, deși poartă marcajul, un echipament menționat în anexa A.1, atunci când este instalat, întreținut și utilizat în mod corect pentru scopul căruia îi este destinat, poate compromite sănătatea și/sau siguranța echipajului, pasagerilor sau, după caz, a altor persoane sau poate afecta mediul marin, poate interzice sau restricționa plasarea sa pe piață sau utilizarea sa la bordul unei nave pentru care eliberează certificatele de siguranță. Statul membru informează imediat celelalte state membre și Comisia în legătură cu această măsură și indică motivele deciziei sale și, în special, dacă nerespectarea prezentei directive se datorează:

(a) nerespectării articolului 5 alineatele (1) și (2);

(b) aplicării incorecte a standardelor de testare menționate în articolul 5 alineatele (1) și (2) sau

(c) unor deficiențe ale standardelor de testare.

(2)  Comisia se consultă cu părțile implicate cât mai curând posibil. În cazul în care, după consultări, Comisia constată că:

▼M7

 măsurile sunt justificate, aceasta informează de îndată în acest sens statul membru care a luat inițiativa și celelalte state membre; atunci când decizia menționată la alineatul (1) se datorează unor neajunsuri inerente ale standardelor de testare, Comisia, după consultarea părților interesate, sesizează comitetul instituit prin articolul 18 alineatul (1), în termen de două luni, în cazul în care statul membru care a luat decizia intenționează să o mențină, și inițiază procedura de reglementare menționată la articolul 18 alineatul (2);

▼B

 măsurile nu sunt justificate, informează imediat în acest sens statul membru care a luat inițiativa și fabricantul sau reprezentantul său autorizat înmatriculat în Comunitate.

(3)  În cazul în care un echipament neconform poartă marcajul, măsurile corespunzătoare sunt luate de statul membru care are autoritate asupra persoanei care a aplicat marcajul; statul membru respectiv informează Comisia și celelalte state membre în legătură cu măsurile pe care le-a luat.

(4)  Comisia se asigură că statele membre sunt informate în legătură cu privire la progresele înregistrate și la rezultatul acestei proceduri.

Articolul 14

(1)  Fără a aduce atingere dispozițiilor articolului 5, în împrejurări excepționale de inovații tehnice, administrația statului de pavilion poate permite plasarea la bordul unei nave comunitare a unui echipament care nu îndeplinește procedurile de evaluare a conformității, dacă se stabilește, în cadrul unui proces sau altfel, să se dea satisfacție administrației statului de pavilion, în sensul că respectivul echipament este cel puțin tot atât de eficient ca echipamentul care nu îndeplinește procedurile de evaluare a conformității.

În cazul echipamentului de radiocomunicații, administrația statului de pavilion solicită ca un astfel de echipament să nu afecteze în mod exagerat cerințele spectrului de radio-frecvență.

(2)  Astfel de proceduri de încercare nu trebuie să facă în nici un caz discriminări între echipamentul produs în statul membru de pavilion și echipamentul produs în alte state.

(3)  Echipamentul care intră sub incidența prezentului articol primește un certificat din partea statului membru de pavilion care însoțește permanent echipamentul și dă permisiunea statului membru de pavilion pentru ca echipamentul să fie montat la bordul navei și impune orice restricție sau stabilește orice prevedere referitoare la utilizarea echipamentului.

(4)  În cazul în care un stat membru permite ca echipamentul care intră sub incidența prezentului articol să fie montat la bordul unei nave comunitare, statul membru respectiv comunică imediat Comisiei și celorlalte state membre caracteristicile echipamentului împreună cu rapoartele tuturor încercărilor, evaluărilor și procedurilor de evaluare a conformității.

▼M7

(5)  Se adaugă în anexa A.2 echipamentele menționate la alineatul (1). Măsura respectivă, destinată să modifice elemente neesențiale ale prezentei directive, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 18 alineatul (3).

▼B

(6)  În cazul în care o navă având la bord echipamentul menționat în alineatul (1) este transferată unui alt stat membru, statul membru de pavilion care primește nava poate întreprinde măsurile necesare, care pot include teste și demonstrații practice, pentru a se asigura că echipamentul este cel puțin la fel de eficient ca echipamentul care nu îndeplinește procedurile de evaluare a conformității.

Articolul 15

(1)  Fără a aduce atingere articolului 5, administrația statului al cărui pavilion îl arborează nava poate permite ca echipamentul care nu îndeplinește procedurile de evaluare a conformității sau nu este menționat de articolul 14 să fie montat la bordul unei nave comunitare pentru testare sau evaluare, dar numai atunci când sunt îndeplinite următoarele condiții:

(a) trebuie să se elibereze un certificat pentru echipamentul respectiv de către statul membru al cărui pavilion este arborat, certificatul respectiv urmând să însoțească în permanență echipamentul și să dea statului membru al cărui pavilion este arborat, permisiunea de a se monta echipamentul la bordul navei comunitare, de a impune orice restricție sau de a stabili orice dispoziție referitoare la utilizarea acelui echipament;

(b) permisiunea trebuie limitată la o perioadă de timp scurtă;

(c) echipamentul respectiv nu trebuie să constituie o garanție de fiabilitate în locul echipamentului care este conform cerințelor prezentei directive și nu trebuie să înlocuiască un astfel de echipament, care trebuie să rămână la bordul navei comunitare, în stare de funcționare și pregătit pentru utilizare imediată.

(2)  În cazul echipamentului de radiocomunicații, administrația statului de pavilion impune ca un astfel de echipament să nu afecteze cerințele privind spectrul de frecvențe radio.

Articolul 16

(1)  În cazul în care echipamentul trebuie înlocuit într-un port din afara Comunității și în împrejurări excepționale, justificate în mod corespunzător administrației statului de pavilion atunci când nu este practic posibil din perspectiva unei limite de timp rezonabile, din cauza întârzierii și costului să se plaseze la bord echipament omologat CE, se poate monta la bord un alt echipament, conform procedurii următoare:

(a) echipamentul este însoțit de documentație emisă de o organizație recunoscută și echivalentă cu un organism recunoscut, atunci când s-a încheiat un acord între Comunitate și țara terță respectivă în privința recunoașterii reciproce a unor astfel de organizații;

(b) dacă se dovedește imposibilă respectarea prevederilor de la litera (a), echipamentul însoțit de documentația emisă de statul membru al OMI care este parte la convențiile în domeniu, certificând îndeplinirea cerințelor OMI în domeniu, poate fi montat la bord, cu condiția respectării alineatelor (2) și (3).

(2)  Administrația statului de pavilion este informată de îndată în privința naturii și caracteristicilor unui alt astfel de echipament.

(3)  Cu prima ocazie, administrația statului al cărui pavilion îl arborează nava asigură că echipamentul menționat în alineatul (1), împreună cu documentația de testare, îndeplinește cerințele în domeniu ale dispozițiilor internaționale și ale prezentei directive.

(4)  În cazul echipamentului de radiocomunicații, administrația statului de pavilion solicită ca un astfel de echipament să nu afecteze cerințele privind spectrul frecvențelor radio.

▼M4

Articolul 17

▼M7

Prezenta directivă poate fi modificată în vederea:

(a) aplicării, în sensul prezentei directive, a modificărilor ulterioare ale instrumentelor internaționale;

(b) actualizării anexei A, atât prin introducerea unor noi echipamente, cât și prin transferul de echipamente din anexa A.2 în anexa A.1 și invers;

(c) adăugării posibilității de a utiliza modulele B + C și modulul H pentru echipamentele enumerate în anexa A.1, precum și modificarea coloanelor privind modulele de evaluare a conformității;

(d) includerii altor organizații de standardizare în definiția «standardelor de testare» din articolul 2.

Măsurile respective, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentului regulament, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 18 alineatul (3).

▼M4

Convențiile și standardele de testare menționate la literele (c), (d) și (n) din articolul 2 se interpretează fără a aduce atingere vreunei măsuri luate în aplicarea articolului 5 din Regulamentul (CE) nr. 2099/2002 al Parlamentului European și al Consiliului din 5 noiembrie 2002 de instituire a unui Comitet pentru siguranța maritimă și prevenirea poluării de către nave (COSS) ( 9 ).

▼M7

Articolul 18

(1)  Comisia este asistată de Comitetul pentru siguranța maritimă și prevenirea poluării de către nave (COSS), instituit prin articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 2099/2002 al Parlamentului European și al Consiliului ( 10 ).

(2)  Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolele 5 și 7 din Decizia 1999/468/CE a Consiliului ( 11 ), având în vedere dispozițiile articolului 8 din respectiva decizie.

Termenul prevăzut la articolul 5 alineatul (6) din Decizia 1999/468/CE se stabilește la două luni.

(3)  Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 5a alineatele (1)-(4) și articolul 7 din Decizia 1999/468/CE, având în vedere dispozițiile articolului 8 din respectiva decizie.

▼B

Articolul 19

Statele membre își acordă asistență reciprocă pentru punerea în aplicare și executarea prezentei directive.

Articolul 20

(1)  Statele membre adoptă și publică actele cu putere de lege și actele administrative necesare aducerii la îndeplinire a prezentei directive până cel târziu la 30 iunie 1998.

Statele membre aplică aceste dispoziții începând cu 1 ianuarie 1999.

La adoptarea de către statele membre a măsurilor menționate în primul paragraf, acestea conțin trimiteri la prezenta directivă sau sunt însoțite de aceste trimiteri la publicarea lor oficială. Metoda de realizare a acestor trimiteri este stabilită de statele membre.

(2)  Statele membre comunică imediat Comisiei textele dispozițiilor de drept intern pe care ele le adoptă în domeniul reglementat de prezenta directivă. Comisia informează celelalte state membre despre aceasta.

Articolul 21

Prezenta directivă intră în vigoare în ziua publicării sale în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene.

Articolul 22

Prezenta directivă se adresează statelor membre.

▼M11
ANEXA A

Notă generală pentru anexa A: Regulile SOLAS se referă la versiunea consolidată din 2009 a Regulamentului SOLAS.

Notă generală pentru anexa A: În cazul anumitor denumiri ale echipamentelor, coloana 5 arată unele variante posibile ale produselor în cadrul aceleiași denumiri. Variantele produselor sunt furnizate independent și separate între ele printr-o linie punctată. În scopul certificării, trebuie aleasă doar varianta relevantă, după caz (exemplu: A.1/3.3).

Lista acronimelor utilizate

A.1, Amendament 1 cu privire la alte documente standard decât cele ale OMI.

A.2, Amendament 2 cu privire la alte documente standard decât cele ale OMI.

AC, Rectificare cu privire la alte documente standard decât cele ale OMI.

CAT, Categorie pentru echipament radio, astfel cum este definită la secțiunea 1.3 din IEC 62388 (2007).

Circ., Circulară.

COLREG, Regulamentul internațional pentru prevenirea abordajelor pe mare (RIPAM).

COMSAR, Subcomitetul OMI pentru radiocomunicații și operațiuni de căutare și salvare.

EN, Standard european.

ETSI, Institutul european de standardizare în domeniul telecomunicațiilor.

FSS, Codul internațional pentru sisteme de protecție împotriva incendiilor.

FTP, Codul internațional pentru aplicarea procedurilor de testare a expunerii la incendii.

HSC, Codul internațional pentru siguranța navelor de mare viteză.

IBC, Codul internațional pentru transportul în vrac al produselor chimice.

OACI, Organizația Aviației Civile Internaționale.

IEC, Comisia Internațională de Electrotehnică (CIE).

IGC, Codul internațional pentru construcția și echipamentul navelor pentru transportul în vrac al gazelor lichefiate.

OMI, Organizația Maritimă Internațională.

ISO, Organizația Internațională de Standardizare.

UIT, Uniunea Internațională de Telecomunicații.

LSA, Accesorii de salvare.

MARPOL, Convenția internațională pentru prevenirea poluării de către nave.

MEPC, Comitetul pentru protecția mediului marin.

MSC, Comitetul pentru siguranța maritimă.

NOx, oxizi de azot.

Sisteme O2/HC, sisteme oxigen – hidrocarburi.

SOLAS, Convenția internațională pentru ocrotirea vieții omenești pe mare.

SOx, oxizi de sulf.

Reg., Regulă.

Rez., Rezoluție.
ANEXA A.1

ECHIPAMENTE PENTRU CARE EXISTĂ DEJA STANDARDE DE TESTARE DETALIATE ÎN CADRUL INSTRUMENTELOR INTERNAȚIONALE

Note privind anexa A.1 în ansamblu

(a) Generalități: în afara standardelor de testare menționate explicit, o serie de dispoziții a căror respectare trebuie verificată pe parcursul examinării de tip (incluse în aprobarea de tip), astfel cum se prevede în modulele de evaluare a conformității din anexa B, figurează în cerințele aplicabile din cadrul convențiilor internaționale, rezoluțiilor și circularelor corespunzătoare ale OMI.

(b) Coloana 1: se poate aplica articolul 2 din Directiva 2011/75/UE a Comisiei ( 12 ). (a 7-a modificare a anexei A la DEM)

(c) Coloana 1: se poate aplica articolul 2 din Directiva 2012/32/UE a Comisiei ( 13 ). (a 8-a modificare a anexei A la DEM)

(d) Coloana 5: în cazul în care se face trimitere la rezoluții ale OMI, sunt aplicabile doar standardele de testare incluse în secțiunile corespunzătoare ale anexelor la rezoluții; sunt excluse dispozițiile din cadrul rezoluțiilor propriu-zise.

(e) Coloana 5: convențiile internaționale și standardele de testare se aplică în versiunea actualizată. În scopul identificării corecte a standardelor aplicabile, rapoartele de testare, certificatele și declarațiile de conformitate trebuie să menționeze standardul de testare specific aplicat și versiunea acestuia.

(f) Coloana 5: în cazul în care două seturi de standarde de identificare sunt separate prin „sau”, fiecare set îndeplinește toate cerințele de testare în conformitate cu standardele de performanță ale OMI. Astfel, testarea cu ajutorul unuia dintre aceste seturi este suficientă pentru a demonstra conformitatea cu cerințele instrumentelor internaționale corespunzătoare. Pe de altă parte, în cazul în care sunt utilizate alte elemente de separare (virgula), se aplică toate standardele enumerate.

(i) Cerințele stabilite în prezenta anexă nu aduc atingere cerințelor privind transportul din cadrul convențiilor internaționale.

1.    Mijloace de salvare

Coloana 4: Ar trebui să se aplice Circulara MSC.980 a OMI, în afara cazurilor în care este înlocuită de instrumentele specifice menționate în coloana 4.Nr.

Denumirea echipamentului

Regula din SOLAS 74, cu modificările ulterioare, prin care se cere „aprobarea de tip”

Regulile din SOLAS 74, cu modificările ulterioare, precum și rezoluțiile și circularele corespunzătoare ale OMI, după caz

Standarde de încercări

Module de evaluare a conformității

1

2

3

4

5

6

A.1/1.1

Colaci de salvare

— Reg. III/4,

— Reg. X/3.

— Reg. III/7,

— Reg. III/34,

— Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 8 a OMI,

— Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) I, II a OMI,

— Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 8 a OMI.

—  Rez. MSC.81(70) a OMI.

B + D

B + E

B + F

A.1/1.2

Lumini de indicare a poziției pentru mijloacele de salvare:

(a)  pentru bărci de salvare și bărci de urgență;

(b)  pentru colaci de salvare;

(c)  pentru veste de salvare.

— Reg. III/4,

— Reg. X/3.

— Reg. III/7,

— Reg. III/22,

— Reg. III/26,

— Reg III/32,

— Reg. III/34,

— Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 8 a OMI,

— Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) II, IV a OMI,

— Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 8 a OMI.

—  Rez. MSC.81(70) a OMI.

B + D

B + E

B + F

A.1/1.3

Semnale fumigene cu declanșare automată pentru colaci de salvare

— Reg. III/4,

— Reg. X/3.

— Reg. III/7,

— Reg. III/34,

— Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 8 a OMI,

— Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) I, II a OMI,

— Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 8 a OMI.

—  Rez. MSC.81(70) a OMI.

B + D

B + E

B + F

A.1/1.4

Veste de salvare

— Reg. III/4,

— Reg. X/3.

— Reg. III/7,

— Reg. III/22,

— Reg. III/34,

— Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 8 a OMI,

— Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) I, II a OMI,

— Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 8 a OMI,

— OMI MSC/Circ. 922,

— OMI MSC.1/Circ.1304.

—  Rez. MSC.81(70) a OMI.

B + D

B + E

B + F

A.1/1.5

Costume de imersiune și costume de protecție neclasificate ca veste de salvare:

— izolate sau neizolate.

— Reg. III/4,

— Reg. X/3.

— Reg. III/7,

— Reg. III/22,

— Reg. III/32,

— Reg. III/34,

— Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 8 a OMI,

— Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) I, II a OMI,

— Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 8 a OMI,

— OMI MSC/Circ.1046.

—  Rez. MSC.81(70) a OMI.

B + D

B + E

B + F

A.1/1.6

Costume de imersiune și costume de protecție clasificate ca veste de salvare:

— izolate sau neizolate.

— Reg. III/4,

— Reg. X/3.

— Reg. III/7,

— Reg. III/22,

— Reg. III/32,

— Reg. III/34,

— Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 8 a OMI,

— Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) I, II a OMI,

— Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 8 a OMI,

— OMI MSC/Circ.1046.

—  Rez. MSC.81(70) a OMI.

B + D

B + E

B + F

A.1/1.7

Mijloace de protecție termică

— Reg. III/4,

— Reg. X/3.

— Reg. III/22,

— Reg. III/32,

— Reg. III/34,

— Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 8 a OMI,

— Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) I, II a OMI,

— Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 8 a OMI,

— OMI MSC/Circ.1046.

—  Rez. MSC.81(70) a OMI.

B + D

B + E

B + F

A.1/1.8

Rachete parașută luminoase (pirotehnice)

— Reg. III/4,

— Reg. X/3.

— Reg. III/6,

— Reg. III/34,

— Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 8 a OMI,

— Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) I, III a OMI,

— Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 8 a OMI.

—  Rez. MSC.81(70) a OMI.

B + D

B + E

B + F

A.1/1.9

Facle de mână (pirotehnice)

— Reg. III/4,

— Reg. X/3.

— Reg. III/34,

— Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 8 a OMI,

— Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) I, III a OMI,

— Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 8 a OMI.

—  Rez. MSC.81(70) a OMI.

B + D

B + E

B + F

A.1/1.10

Semnale fumigene plutitoare (pirotehnice)

— Reg. III/4,

— Reg. X/3.

— Reg. III/34,

— Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) I, III a OMI.

—  Rez. MSC.81(70) a OMI.

B + D

B + E

B + F

A.1/1.11

Aparate de lansare a bandulei

— Reg. III/4,

— Reg. X/3.

— Reg. III/18,

— Reg. III/34,

— Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 8 a OMI,

— Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) I, VII a OMI,

— Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 8 a OMI.

—  Rez. MSC.81(70) a OMI.

B + D

B + E

B + F

A.1/1.12

Plute de salvare gonflabile

— Reg. III/4,

— Reg. X/3.

— Reg. III/13,

— Reg. III/21,

— Reg. III/26,

— Reg. III/31,

— Reg. III/34,

— Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 8 a OMI,

— Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) I, IV a OMI,

— Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 8 a OMI,

— OMI MSC/Circ.811.

—  Rez. MSC.81(70) a OMI.

B + D

B + E

B + F

A.1/1.13

Plute de salvare rigide

— Reg. III/4,

— Reg. X/3.

— Reg. III/21,

— Reg. III/26,

— Reg. III/31,

— Reg. III/34,

— Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 8 a OMI,

— Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) I, IV,

— Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 8 a OMI,

— OMI MSC/Circ.811.

— Rez. MSC.81(70) a OMI,

— OMI MSC/Circ.1006.

B + D

B + E

B + F

A.1/1.14

Plute de salvare cu redresare automată

— Reg. III/4,

— Reg. X/3.

— Reg. III/26,

— Reg. III/34,

— Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 8 a OMI,

— Rez. MSC 48(66)-(Cod LSA) I, IV,

— Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 8 a OMI,

— OMI MSC/Circ.809,

— OMI MSC/Circ.811.

—  Rez. MSC.81(70) a OMI.

B + D

B + E

B + F

A.1/1.15

Plute de salvare închise, reversibile

— Reg. III/4,

— Reg. X/3.

— Reg. III/26,

— Reg. III/34,

— Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 8 a OMI,

— Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) I, IV,

— Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 8 a OMI,

— OMI MSC/Circ.809,

— OMI MSC/Circ.811.

—  Rez. MSC.81(70) a OMI.

B + D

B + E

B + F

A.1/1.16

Dispozitive de degajare liberă a plutelor de salvare (dispozitive de declanșare hidrostatică)

— Reg. III/4,

— Reg. X/3.

— Reg. III/13,

— Reg. III/26,

— Reg. III/34,

— Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 8 a OMI,

— Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) I, IV,

— Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 8 a OMI,

— OMI MSC/Circ.811.

—  Rez. MSC.81(70) a OMI.

B + D

B + E

B + F

A.1/1.17

Bărci de salvare:

(a)  bărci de salvare lansate la apă cu ajutorul gruielor

— parțial închise;

— complet închise;

(b)  bărci de salvare lansate la apă prin cădere liberă.

— Reg. III/4,

— Reg. X/3.

— Reg. III/21,

— Reg. III/31,

— Reg. III/34,

— Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 8 a OMI,

— Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) I, IV,

— Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 8 a OMI,

— OMI MSC.1/Circ.1423.

— Rez. MSC.81(70) a OMI,

— OMI MSC/Circ.1006.

B + D

B + F

G

A.1/1.18

Bărci de urgență rigide

— Reg. III/4,

— Reg. X/3.

— Reg. III/21,

— Reg. III/31,

— Reg. III/34,

— Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 8 a OMI,

— Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) I, V,

— Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 8 a OMI.

— Rez. MSC.81(70) a OMI,

— OMI MSC/Circ.1006.

B + D

B + F

G

A.1/1.19

Bărci de urgență gonflabile

— Reg. III/4,

— Reg. X/3.

— Reg. III/21,

— Reg. III/31,

— Reg. III/34,

— Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 8 a OMI,

— Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) I, V,

— Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 8 a OMI.

— Rez. MSC.81(70) a OMI,

— ISO 15372 (2000).

B + D

B + F

G

A.1/1.20

Bărci de urgență rapide:

(a)  gonflabile;

(b)  rigide;

(c)  gonflabile rigide.

—  Reg. III/4.

— Reg. III/26,

— Reg. III/34,

— MSC.48(66)-(Cod LSA) I,V,

— OMI MSC/Circ.1016,

— OMI MSC/Circ.1094.

— Rez. MSC.81(70) a OMI,

— OMI MSC/Circ.1006,

— ISO 15372 (2000).

B + D

B + F

G

A.1/1.21

Instalații de lansare la apă cu palane și vinciuri (gruie)

— Reg. III/4,

— Reg. X/3.

— Reg. III/23,

— Reg. III/33,

— Reg. III/34,

— Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 8 a OMI,

— Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) I, VI,

— Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 8 a OMI.

—  Rez. MSC.81(70) a OMI.

B + D

B + E

B + F

G

A.1/1.22

Mijloace de lansare la apă prin degajare liberă a ambarcațiunilor de salvare

Punctul a fost mutat la A.2/1.3

A.1/1.23

Mijloace de lansare la apă prin cădere liberă a bărcilor de salvare

— Reg. III/4,

— Reg. X/3.

— Reg. III/16,

— Reg. III/23,

— Reg. III/33,

— Reg. III/34,

— Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 8 a OMI,

— Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) I, VI,

— Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 8 a OMI.

—  Rez. MSC.81(70) a OMI.

B + D

B + E

B + F

G

A.1/1.24

Mijloace de lansare la apă a plutelor de salvare (Gruie)

— Reg. III/4,

— Reg. X/3.

— Reg. III/12,

— Reg. III/16,

— Reg. III/34,

— Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 8 a OMI,

— Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) I, VI,

— Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 8 a OMI.

—  Rez. MSC.81(70) a OMI.

B + D

B + E

B + F

G

A.1/1.25

Mijloace de lansare la apă a bărcilor de urgență rapide (Gruie)

—  Reg. III/4.

— Reg. III/26,

— Reg. III/34,

— Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) I, VI a OMI.

—  Rez. MSC.81(70) a OMI.

B + D

B + E

B + F

G

A.1/1.26

Mecanisme de declanșare a:

(a)  bărcilor de salvare și a bărcilor de urgență (lansate prin folosirea unui palan sau a mai multor palane);

(b)  a plutelor de salvare (lansate prin folosirea unui palan sau a mai multor palane).

— Reg. III/4,

— Reg. X/3.

— Reg. III/16,

— Reg. III/34,

— Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 8 a OMI,

— Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) I, IV, VI a OMI,

— Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 8 a OMI,

— OMI MSC.1/Circ.1419.

—  Rez. MSC.81(70) a OMI.

B + D

B + E

B + F

A.1/1.27

Sisteme de evacuare la apă

— Reg. III/4,

— Reg. X/3.

— Reg. III/15,

— Reg. III/26,

— Reg. III/34,

— Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 8 a OMI,

— Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) I, VI,

— Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 8 a OMI.

—  Rez. MSC.81(70) a OMI.

B + D

B + F

G

A.1/1.28

Mijloace de salvare

—  Reg. III/4.

— Reg. III/26,

— Reg. III/34,

— Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) I, VI a OMI.

— Rez. MSC.81(70) a OMI,

— OMI MSC/Circ.810.

B + D

B + F

A.1/1.29

Scări de îmbarcare

— Reg. III/4,

— Reg. III/11,

— Reg. X/3.

— Reg. III/11,

— Reg. III/34,

— Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) a OMI,

— Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) a OMI,

— Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) a OMI,

— Rez. MSC.1/Circ.1285 a OMI.

— Rez. MSC.81(70) a OMI,

— ISO 5489 (2008).

B + D

B + F

A.1/1.30

Materiale retroreflectorizante

— Reg. III/4,

— Reg. X/3.

— Reg. III/34,

— Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 8 a OMI,

— Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) I a OMI,

— Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 8 a OMI.

—  Rez. A.658(16) a OMI.

B + D

B + E

B + F

A.1/1.31

Aparat radiotelefonic UIF de emisie — Recepție pentru ambarcațiunile de salvare

Punctul a fost mutat la A.1/5.17 și A.1/5.18

A.1/1.32

Transponder SAR în bandă de 9 GHz (SART)

Punctul a fost mutat la A.1/4.18

A.1/1.33

Reflector radar pentru bărci de salvare și bărci de urgență (pasiv)

Reflector radar pentru bărci de salvare și bărci de urgență (pasiv)

— Reg. III/4,

— Reg. X/3.

— Reg. III/34,

— Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 8 a OMI,

— Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) I, IV, V a OMI,

— Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 8 a OMI,

— Rez. MSC.164(78) a OMI.

— EN ISO 8729 (1998),

— EN 60945 (2002), inclusiv IEC 60945 Rectificarea 1 (2008).

— sau

— EN ISO 8729 (1998),

— IEC 60945 (2002), inclusiv IEC 60945 Rectificarea 1 (2008).

— sau

— ISO 8729-1 (2010),

— EN 60945 (2002), inclusiv IEC 60945 Rectificarea 1 (2008).

— sau

— ISO 8729-1 (2010),

— IEC 60945 (2002), inclusiv IEC 60945 Rectificarea 1 (2008).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.34

Busolă pentru bărci de salvare și bărci de urgență

Punctul a fost mutat la A.1/4.23

A.1/1.35

Extinctoare portabile pentru bărci de salvare și bărci de urgență

Punctul a fost mutat la A.1/3.38

A.1/1.36

Motoare de propulsie pentru bărci de salvare și bărci de urgență

— Reg. III/4,

— Reg. X/3.

— Reg. III/34,

— Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) IV, V a OMI.

—  Rez. MSC.81(70) a OMI.

B + D

B + E

B + F

A.1/1.37

Motoare exterioare de propulsie pentru bărci de urgență

— Reg. III/4,

— Reg. X/3.

— Reg. III/34,

— Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) V a OMI.

—  Rez. MSC.81(70) a OMI.

B + D

B + E

B + F

A.1/1.38

Reflectoare pentru bărci de salvare și bărci de urgență

— Reg. III/4,

— Reg. X/3.

— Reg. III/34,

— Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 8 a OMI,

— Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) I, IV, V a OMI,

— Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 8 a OMI.

—  Rez. MSC.81(70) a OMI.

B + D

B + E

B + F

A.1/1.39

Plute de salvare reversibile deschise

— Reg. III/4,

— Reg. X/3.

— Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 8, anexa 10 a OMI,

— Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) I a OMI,

— Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 8, anexa 11 a OMI.

— Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994), anexa 10 a OMI,

— Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000), anexa 11 a OMI.

B + D

B + F

A.1/1.40

Dispozitiv mecanic de ridicare a pilotului

Punctul a fost mutat la A.1/4.48

A.1/1.41

Vinciuri pentru ambarcațiuni de salvare și bărci de urgență:

(a)  bărci de salvare lansate la apă cu ajutorul gruielor;

(b)  bărci de salvare lansate la apă prin cădere liberă;

(c)  plute de salvare;

(d)  bărci de urgență;

(e)  bărci de urgență rapide.

— Reg. III/4,

— Reg. X/3.

— Reg. III/16,

— Reg. III/17,

— Reg. III/23,

— Reg. III/24,

— Reg. III/34,

— Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 8 a OMI,

— Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) I, VI,

— Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 8 a OMI.

—  Rez. MSC.81(70) a OMI.

B + D

B + E

B + F

G

A.1/1.42

Scară pentru pilot

Punctul a fost mutat la A.1/4.49

A.1/1.43

Bărci de urgență rigide/gonflabile

— Reg. III/4,

— Reg. X/3.

— Reg. III/21,

— Reg. III/31,

— Reg. III/34,

— Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 8 a OMI,

— Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) I, V,

— Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 8 a OMI.

— Rez. MSC.81(70) a OMI,

— OMI MSC/Circ.1006,

— ISO 15372 (2000).

B + D

B + F

G

2.    Prevenirea poluării marineNr.

Denumirea echipamentului

Regula din MARPOL 73/78, cu modificările ulterioare, prin care se cere „aprobarea de tip”

Regulile din MARPOL 73/78, cu modificările ulterioare, precum și rezoluțiile și circularele corespunzătoare ale OMI, după caz

Standarde de încercări

Module de evaluare a conformității

1

2

3

4

5

6

A.1/2.1

Sistem de filtrare a hidrocarburilor (pentru un conținut de hidrocarburi al efluentului care nu depășește 15 ppm)

—  Anexa I, Reg. 14.

Anexa I, Reg. 14.

— OMI MEPC.1/Circ.643.

— Rez. MEPC.107(49) a OMI,

— OMI MEPC.1/Circ.643.

B + D

B + E

B + F

A.1/2.2

Detectoare ale suprafeței de separație hidrocarburi/apă

—  Anexa I, Reg. 32.

—  Anexa I, Reg. 32.

—  Rez. MEPC.5(XIII) a OMI.

B + D

B + E

B + F

A.1/2.3

Aparate de măsurare a conținutului de hidrocarburi

—  Anexa I, Reg. 14.

Anexa I, Reg. 14.

— OMI MEPC.1/Circ.643.

— Rez. MEPC.107(49) a OMI,

— OMI MEPC.1/Circ.643.

B + D

B + E

B + F

A.1/2.4

Elemente de proces destinate atașării la echipamentul de separație apă/hidrocarburi existent (pentru un conținut de hidrocarburi al efluentului care nu depășește 15 ppm)

Punct lăsat necompletat în mod intenționat.

A.1/2.5

Instalație de supraveghere și control al deversărilor de hidrocarburi pentru petroliere

—  Anexa I, Reg. 31.

—  Anexa I, Reg. 31.

—  Rez. MEPC.108(49) a OMI.

B + D

B + E

B + F

A.1/2.6

Sisteme de canalizare

—  Anexa IV, Reg. 9.

—  Anexa IV, Reg. 9.

—  Rez. MEPC.159(55) a OMI.

B + D

B + E

B + F

A.1/2.7

Incineratoare de la bordul navelor

—  Anexa VI, Reg. 16.

—  Anexa VI, Reg. 16.

—  Rez. MEPC.76(40) a OMI.

B + D

B + E

B + F

G

A.1/2.8

Analizor NOx de tip detector chemiluminescent (CLD) sau detector chemiluminescent încălzit (HCLD) pentru utilizare la măsurători directe la bordul navei

—  Rez. MEPC.176(58) a OMI-(MARPOL, anexa VI revizuită, Reg. 13)

— Rez. MEPC.176(58) a OMI-(MARPOL, anexa VI revizuită, Reg. 13),

— Rez. MEPC.177 (58) a OMI-(Codul tehnic NOx 2008),

— Rez. MEPC.198(62) a OMI,

— OMI MEPC.1/Circ.638.

— Rez. MEPC.177 (58) a OMI – (Codul tehnic NOx 2008),

— EN 60945 (2002), inclusiv IEC 60945 Rectificarea 1 (2008).

— sau

— Rez. MEPC.177 (58) a OMI – (Codul tehnic NOx 2008),

— IEC 60945 (2002), inclusiv IEC 60945 Rectificarea 1 (2008).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/2.9

Echipament care utilizează alte metode tehnologice de reducere a emisiilor de SOx

Punctul a fost mutat la A.2/2.4

A.1/2.10

A se vedea nota (b) din prezenta anexă A.1

Instalații de bord pentru epurarea gazelor arse

— Rez. MEPC.176(58) a OMI-(MARPOL, anexa VI revizuită, Reg. 4,

— Rez. MEPC.184(59) a OMI.

—  Rez. MEPC.176(58) a OMI-(MARPOL, anexa VI revizuită, Reg. 4).

—  Rez. MEPC.184(59) a OMI.

B + D

B + E

B + F

G

3.    Echipamente de protecție împotriva incendiilorNr.

Denumirea echipamentului

Regula din SOLAS 74, cu modificările ulterioare, prin care se cere „aprobarea de tip”

Regulile din SOLAS 74, cu modificările ulterioare, precum și rezoluțiile și circularele corespunzătoare ale OMI, după caz

Standarde de încercări

Module de evaluare a conformității

1

2

3

4

5

6

A.1/3.1

Învelișul nedemontabil al punții

— Reg. II-2/4,

— Reg. II-2/6,

— Reg. X/3.

— Reg. II-2/4,

— Reg. II-2/6,

— Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 7 a OMI,

— Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 7 a OMI.

—  Rez. MSC.307(88)-(Cod FTP 2010) a OMI.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.2

Extinctoare portabile

— Reg. II-2/10,

— Reg. X/3,

— Rez. MSC.98 (73)-(Cod FSS) 4 a OMI.

— Reg. II-2/4,

— Reg. II-2/10,

— Reg. II-2/18,

— Reg. II-2/19,

— Reg. II-2/20,

— Rez. A.951(23) a OMI,

— Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 7 a OMI,

— Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 7 a OMI,

— Rez. MSC.98 (73)-(Cod FSS) 4 a OMI,

— OMI MSC/Circ.1239,

— OMI MSC/Circ.1275.

— EN 3-7 (2004), inclusiv A.1 (2007),

— EN 3-8 (2006), inclusiv AC(2007),

— EN 3-9 (2006), inclusiv AC(2007),

— EN 3-10 (2009).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.3

Echipament de pompieri: îmbrăcăminte de protecție (echipament pentru contactul cu focul)

— Reg. II-2/10,

— Reg. X/3,

— Rez. MSC.98 (73)-(Cod FSS) 3 a OMI.

— Reg. II-2/10,

— Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 7 a OMI,

— Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 7 a OMI,

— Rez. MSC.98 (73)-(Cod FSS) 3 a OMI.

Îmbrăcăminte de protecție pentru combaterea incendiilor:

— EN 469 (2005), inclusiv A1 (2006) și AC(2006).

Îmbrăcăminte de protecție pentru combaterea incendiilor – îmbrăcăminte reflectorizantă pentru aplicații specializate de combatere a incendiilor:

— EN 1486 (2007).

Îmbrăcăminte de protecție pentru combaterea incendiilor – îmbrăcăminte de protecție cu strat exterior reflectorizant:

— ISO 15538 (2001) nivel 2.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.4

Echipament de pompieri: bocanci

— Reg. II-2/10,

— Reg. X/3,

— Rez. MSC.98 (73)-(Cod FSS) 3 a OMI.

— Reg. II-2/10,

— Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 7 a OMI,

— Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 7 a OMI,

— Rez. MSC.98 (73)-(Cod FSS) 3 a OMI.

—  EN 15090 (2012).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.5

Echipament de pompieri: mănuși

— Reg. II-2/10,

— Reg. X/3,

— Rez. MSC.98 (73)-(Cod FSS) 3 a OMI.

— Reg. II-2/10,

— Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 7 a OMI,

— Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 7 a OMI,

— Rez. MSC.98 (73)-(Cod FSS) 3 a OMI.

—  EN 659 (2003), inclusiv A1 (2008) și AC(2009).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.6

Echipament de pompieri: cască

— Reg. II-2/10,

— Reg. X/3,

— Rez. MSC.98 (73)-(Cod FSS) 3 a OMI.

— Reg. II-2/10,

— Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 7 a OMI,

— Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 7 a OMI,

— Rez. MSC.98 (73)-(Cod FSS) 3 a OMI.

—  EN 443 (2008).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.7

Aparat de respirație autonom cu aer comprimat

Notă: În cazul accidentelor care implică mărfuri periculoase, este necesară o mască cu presiune pozitivă.

— Reg. II-2/10,

— Reg. X/3,

— Rez. MSC.98 (73)-(Cod FSS) 3 a OMI.

— Reg. II-2/10,

— Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 7 a OMI,

— Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 7 a OMI,

— Rez. MSC.98 (73)-(Cod FSS) 3 a OMI.

Și, în cazul în care aparatul este utilizat în accidentele care implică încărcătură:

— Rez. MSC.4(48)-(Cod IBC) 14 a OMI,

— Rez. MSC.5(48)-(Cod IGC) 14 a OMI.

— EN 136 (1998), inclusiv AC (2003),

— EN 137 (2006).

Și, în cazul în care aparatul este utilizat în accidentele care implică încărcătură:

— ISO 23269-3(2011).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.8

Aparat de respirație cu aer comprimat

— Reg. X/3,

— Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 7 a OMI.

Notă: Acest echipament este destinat numai ambarcațiunilor de mare viteză construite conform prevederilor Codului HSC din 1994.

—  Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 7 a OMI.

— EN 14593-1 (2005),

— EN 14593-2 (2005), inclusiv AC (2005),

— EN 14594 (2005), inclusiv AC (2005).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.9

Componente ale instalațiilor cu sprinklere pentru încăperile de locuit, de serviciu și posturile de comandă, echivalente cu cele prevăzute în Convenția SOLAS 74 Reg. II-2/12 (numai pentru duze și funcționarea acestora)

[Duzele pentru instalații fixe cu sprinklere pentru ambarcațiuni de mare viteză (HSC) sunt incluse la acest punct.]

— Reg. II-2/7,

— Reg. II-2/10,

— Reg. X/3,

— Rez. MSC.98 (73)-(Cod FSS) 8 a OMI.

— Reg. II-2/7,

— Reg. II-2/9,

— Reg. II-2/10,

— Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 7 a OMI,

— Rez. MSC.44(65) a OMI,

— Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 7 a OMI,

— Rez. MSC.98 (73)-(Cod FSS) 8 a OMI,

— OMI MSC/Circ.912.

—  Rez. A.800(19) a OMI.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.10

Duze pentru instalații fixe de stingere a incendiilor cu apă pulverizată sub presiune, destinate sălilor mașinilor și caselor pompelor de marfă

— Reg. II-2/10,

— Reg. X/3,

— Rez. MSC.98 (73)-(Cod FSS) 7 a OMI.

— Reg. II-2/10,

— Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 7 a OMI,

— Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 7 a OMI,

— Rez. MSC.98 (73)-(Cod FSS) 7 a OMI,

— OMI MSC.1/Circ.1313.

—  OMI MSC/Circ.1165, apendicele A.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.11

Compartimente de tip „A” și „B” rezistente la foc

(a)  compartimente de tip „A”,

(b)  compartimente de tip „B”.

Tip „A”:

— Reg. II-2/3.2.

Tip „B”:

— Reg. II-2/3.4.

— Reg.II-2/9, și

Tip „A”:

— Reg. II-2/3.2,

— OMI MSC/Circ.1120,

— OMI MSC.1/Circ.1435.

Tip „B”:

— Reg. II-2/3.4.

—  Rez. MSC.307(88)-(Cod FTP 2010) a OMI.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.12

Dispozitive pentru prevenirea trecerii flăcărilor în tancurile de marfă de la bordul navelor-cisternă

— Reg. II-2/4,

— Reg. II-2/16.

— Reg. II-2/4,

— Reg. II-2/16.

— EN ISO 16852 (2010),

— ISO 15364 (2007),

— OMI MSC/Circ.677.

Pentru alte echipamente decât supapele:

B + D

B + E

B + F

Pentru supape:

B + F

A.1/3.13

Materiale incombustibile

— Reg. II-2/3,

— Reg. X/3.

— Reg. II-2/3,

— Reg. II-2/5,

— Reg. II-2/9,

— Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 7 a OMI,

— Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 7 a OMI.

—  Rez. MSC.307(88)-(Cod FTP 2010) a OMI.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.14

Materiale, altele decât oțelul, destinate tubulaturilor care traversează compartimente de tip „A” sau „B”

Echipament inclus în A.1/3.26 și A.1/3.27

A.1/3.15

Materiale, altele decât oțelul, destinate tubulaturilor pentru hidrocarburi sau combustibili lichizi:

(a)  țevi și racorduri de plastic;

(b)  supape;

(c)  ansambluri de țevi flexibile;

(d)  componente ale țevilor metalice cu garnituri de etanșare elastice și elastomerice.

— Reg. II-2/4,

— Reg. X/3.

— Reg. II-2/4,

— Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 7, 10 a OMI,

— Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 7, 10 a OMI,

— OMI MSC/Circ.1120.

Țevi și racorduri:

— Rez. A.753(18) a OMI,

Supape:

— ISO 10497 (2010).

Ansambluri de țevi flexibile:

— EN ISO 15540 (2001),

— EN ISO 15541 (2001).

Componente ale țevilor metalice cu garnituri de etanșare elastice și elastomerice.

— ISO 19921 (2005),

— ISO 19922 (2005).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.16

Uși antifoc

—  Reg. II-2/9.

—  Reg. II-2/9.

— Rez. MSC.307(88)-(Cod FTP 2010) a OMI.

— OMI MSC.1/Circ.1319.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.17

Componente ale sistemelor de comandă pentru uși antifoc

Notă: În cazul în care se utilizează expresia „componente ale instalațiilor” în coloana 2, aceasta poate însemna că o singură componentă, un grup de componente sau o întreagă instalație trebuie testată pentru a verifica conformitatea cu cerințele internaționale.

— Reg. II-2/9,

— Reg. X/3.

— Reg. II-2/9,

— Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 7 a OMI.

—  Rez. MSC.307(88)-(Cod FTP 2010) a OMI.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.18

Materiale de finisare și acoperire a pardoselilor pentru propagarea lentă a flăcărilor:

(a)  furniruri decorative;

(b)  sisteme de vopsire;

(c)  materiale de acoperire a pardoselilor;

(d)  acoperiri de izolație pentru țevi;

(e)  adezivi utilizați la compartimentele de tip „A”, „B” și „C”;

(f)  membrane pentru tubulaturi combustibile.

— Reg. II-2/3,

— Reg. II-2/5,

— Reg. II-2/6 pentru (a), (b), (c),

— Reg. II-2/9, pentru (e), (f),

— Reg. X/3.

— Reg. II-2/3,

— Reg. II-2/5,

— Reg. II-2/6,

— Reg. II-2/9,

— Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 7 a OMI,

— Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 7 a OMI,

— OMI MSC/Circ.1120.

—  Rez. MSC.307(88)-(Cod FTP 2010) a OMI.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.19

Draperii, perdele și alte elemente textile suspendate

— Reg. II-2/3,

— Reg. II-2/9,

— Reg. X/3.

— Reg. II-2/3,

— Reg. II-2/9,

— Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 7 a OMI,

— Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 7 a OMI.

—  Rez. MSC.307(88)-(Cod FTP 2010) a OMI.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.20

Mobilier tapițat

— Reg. II-2/3,

— Reg. II-2/5,

— Reg. II-2/9,

— Reg.X/3.

— Reg. II-2/3,

— Reg. II-2/5,

— Reg. II-2/9,

— Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 7 a OMI,

— Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 7 a OMI.

—  Rez. MSC.307(88)-(Cod FTP 2010) a OMI.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.21

Cazarmament

— Reg. II-2/3,

— Reg. II-2/9,

— Reg. X/3.

— Reg. II-2/3,

— Reg. II-2/9,

— Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 7 a OMI,

— Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 7 a OMI.

—  Rez. MSC.307(88)-(Cod FTP 2010) a OMI.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.22

Clapete antifoc

—  Reg. II-2/9.

—  Reg. II-2/9.

—  Rez. MSC.307(88)-(Cod FTP 2010) a OMI.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.23

Treceri ale conductelor incombustibile prin compartimente de tip „A”

Punctul a fost mutat la A.1/3.26

A.1/3.24

Treceri de cabluri electrice prin compartimente de tip „A”

Punctul a fost mutat la A.1/3.26(a)

A.1/3.25

Ferestre și hublouri antifoc de tip „A” și „B”

—  Reg. II-2/9.

— Reg. II-2/9,

— OMI MSC/Circ.1120.

—  Rez. MSC.307(88)-(Cod FTP 2010) a OMI.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.26

Treceri prin compartimente de tip „A”:

(a)  treceri de cabluri electrice:

(b)  treceri de țevi, conducte, puțuri etc.

—  Reg. II-2/9.

— Reg. II-2/9,

— OMI MSC.1/Circ.1276. [aplicabil exclusiv pentru (b)]

—  Rez. MSC.307(88)-(Cod FTP 2010) a OMI.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.27

Treceri prin compartimente de tip „B”:

(a)  treceri de cabluri electrice;

(b)  treceri de țevi, conducte, puțuri etc.

—  Reg. II-2/9.

—  Reg. II-2/9.

—  Rez. MSC.307(88)-(Cod FTP 2010) a OMI.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.28

Dispozitive cu sprinklere (limitate la capetele sprinklerelor).

[Duzele pentru instalații fixe cu sprinklere pentru ambarcațiuni de mare viteză (HSC) sunt incluse la acest punct.]

— Reg. II-2/7,

— Reg. II-2/10,

— Reg. X/3.

— Reg. II-2/7,

— Reg. II-2/10,

— Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 7 a OMI,

— Rez. MSC.44(65) a OMI,

— Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 7 a OMI,

— Rez. MSC.98 (73)-(Cod FSS) 8 a OMI,

— OMI MSC/Circ.912.

— ISO 6182-1(2004).

— sau

— EN 12259-1 (1999), inclusiv A1(2001), A2 (2004) și A3(2006).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.29

Furtunuri de incendiu

— Reg. II-2/10,

— Reg. X/3.

— Reg. II-2/10,

— Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 7 a OMI,

— Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 7 a OMI.

—  EN 14540 (2004), inclusiv A.1(2007).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.30

Echipament portabil pentru analiza oxigenului și detectarea gazelor

— Reg. II-2/4,

— Reg. VI/3.

— Reg. II-2/4,

— Reg. VI/3,

— Rez. MSC.98 (73)-(Cod FSS) 15 a OMI.

— EN 60945 (2002), inclusiv IEC 60945 Rectificarea 1 (2008) sau IEC 60945 (2002), inclusiv IEC 60945 Rectificarea 1 (2008),

— IEC 60092-504 (2001), inclusiv IEC 60092-504 Rectificarea 1 (2011),

— IEC 60533 (1999),

și, după caz, aplicabile pentru:

(a)  categoria 1: (zonă de securitate)

— EN 50104 (2010);

— EN 60079-29-1 (2007);

(b)  categoria 2: (atmosfere gazoase explozive)

— EN 50104 (2010);

— EN 60079-29-1 (2007);

— IEC 60079-0 (2011);

— EN 60079-1 (2007), inclusiv IEC 60079-1 Rectificarea 1 (2008).

— EN 60079-10-1 (2009),

— EN 60079-11 (2012),

— EN 60079-15 (2010),

— EN 60079-26 (2007).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.31

Duze pentru instalații fixe cu sprinklere pentru ambarcațiuni de mare viteză (HSC)

Punct eliminat, echipamentul fiind vizat de A.1/3.9 și A.1/3.28

A.1/3.32

Materiale antifoc (cu excepția mobilierului) pentru ambarcațiunile de mare viteză

—  Reg. X/3.

— Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 7 a OMI,

— Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 7 a OMI.

—  Rez. MSC.307(88)-(Cod FTP 2010) a OMI.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.33

Materiale antifoc pentru mobilierul ambarcațiunilor de mare viteză

—  Reg. X/3.

— Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 7 a OMI,

— Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 7 a OMI.

—  Rez. MSC.307(88)-(Cod FTP 2010) a OMI.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.34

Compartimente antifoc pentru ambarcațiunile de mare viteză

—  Reg. X/3.

— Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 7 a OMI,

— Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 7 a OMI.

—  Rez. MSC.307(88)-(Cod FTP 2010) a OMI.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.35

Uși antifoc pentru ambarcațiunile de mare viteză

—  Reg. X/3.

— Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 7 a OMI,

— Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 7 a OMI.

—  Rez. MSC.307(88)-(Cod FTP 2010) a OMI.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.36

Clapete antifoc pentru ambarcațiunile de mare viteză

—  Reg. X/3.

— Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 7 a OMI,

— Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 7 a OMI.

—  Rez. MSC.307(88)-(Cod FTP 2010) a OMI.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.37

Treceri prin compartimente antifoc pentru ambarcațiunile de mare viteză:

(a)  treceri de cabluri electrice;

(b)  treceri de țevi, conducte, puțuri etc.

—  Reg. X/3.

— Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 7 a OMI,

— Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 7 a OMI.

—  Rez. MSC.307(88)-(Cod FTP 2010) a OMI.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.38

Extinctoare portabile pentru bărci de salvare și bărci de urgență

— Reg. III/4,

— Reg. X/3,

— Rez. MSC.98 (73)-(Cod FSS) 4 a OMI.

— Reg. III/34,

— Rez. A.951(23) a OMI,

— Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 8 a OMI,

— Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) I, IV, V a OMI,

— Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 8 a OMI,

— Rez. MSC.98 (73)-(Cod FSS) 4 a OMI,

— OMI MSC.1/Circ.1313.

— EN 3-7 (2004), inclusiv A1(2007),

— EN 3-8 (2006), inclusiv AC(2007),

— EN 3-9 (2006), inclusiv AC(2007),

— EN 3-10 (2009).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.39

Duze pentru instalații echivalente de stingere a incendiilor cu apă sub formă de ceață, destinate sălilor mașinilor și caselor pompelor de marfă

— Reg. II-2/10,

— Reg. X/3.

— Reg. II-2/10,

— Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 7 a OMI,

— Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 7 a OMI,

— Rez. MSC.98 (73)-(Cod FSS) 7 a OMI,

— OMI MSC.1/Circ.1313.

—  OMI MSC/Circ.1165.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.40

Instalații de iluminat amplasate la joasă înălțime (numai componente)

— Reg. II-2/13,

— Rez. MSC.98 (73)-(Cod FSS) 11 a OMI.

— Reg. II-2/13,

— Rez. A.752(18) a OMI,

— Rez. MSC.98 (73)-(Cod FSS) 11 a OMI.

— Rez. A.752(18) a OMI.

— sau

— ISO 15370 (2010).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.41

Aparate de respirație pentru evacuare în caz de urgență (EEBD)

—  Reg. II-2/13.

— Reg. II-2/13,

— Rez. MSC.98 (73)-(Cod FSS) 3 a OMI,

— OMI MSC/Circ.849.

— ISO 23269-1 (2008) și, pe rând:

— Pentru aparate de respirație autonome cu aer comprimat, cu circuit deschis, cu mască integrală sau cu semimască pentru evacuare:

— EN 402 (2003).

— Pentru aparate de respirație autonome cu aer comprimat, cu circuit deschis, cu capișon pentru evacuare:

— EN 1146 (2005).

— Pentru aparate de respirație autonome cu aer comprimat, cu circuit închis:

— EN 13794 (2002).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.42

Componente ale instalațiilor cu gaz inert

—  Reg. II-2/4.

— Reg. II-2/4,

— Rez. A.567(14) a OMI,

— Rez. MSC.98 (73)-(Cod FSS) 15 a OMI,

— OMI MSC/Circ.353,

— OMI MSC/Circ.485,

— OMI MSC/Circ.731,

— OMI MSC/Circ.1120.

—  OMI MSC/Circ.353.

B + D

B + E

B + F

G

A.1/3.43

Duze pentru dispozitive de stingere a incendiilor (manuale sau automate) destinate aparatelor de gătit cu grăsime

— Reg. II-2/1,

— Reg. II-2/10,

— Reg. X/3.

— Reg. II-2/1,

— Reg. II-2/10,

— Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 7 a OMI.

—  ISO 15371 (2009).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.44

Echipament pentru pompieri – saulă

— Reg. II-2/10,

— Reg. X/3,

— Rez. MSC.98 (73)-(Cod FSS) 3 a OMI.

— Reg. II-2/10,

— Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 7 a OMI,

— Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 7 a OMI,

— Rez. MSC.98 (73)-(Cod FSS) 3 a OMI.

— Rez. MSC.98 (73)-(Cod FSS) 3 a OMI,

— Rez. MSC.307(88)-(Cod FTP 2010) a OMI.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.45

Componente echivalente ale instalațiilor fixe cu gaz de stingere a incendiilor (agenți de stingere, valve de capăt și duze) pentru încăperile de mașini și compartimentele pompelor de marfă

— Reg. II-2/10,

— Reg. X/3,

— Rez. MSC.98 (73)-(Cod FSS) 5 a OMI.

— Reg. II-2/10,

— Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 7 a OMI,

— Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 7 a OMI,

— Rez. MSC.98 (73)-(Cod FSS) 5 a OMI,

— OMI MSC/Circ.848,

— OMI MSC.1/Circ.1313,

— OMI MSC.1/Circ.1316.

— OMI MSC/Circ.848,

— OMI MSC.1/Circ.1316.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.46

Instalații echivalente fixe cu gaz de stingere a incendiilor pentru încăperile de mașini (instalații cu aerosol)

— Reg. II-2/10,

— Reg. X/3,

— Rez. MSC.98 (73)-(Cod FSS) 5 a OMI.

— Reg. II-2/10,

— Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 7 a OMI,

— Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 7 a OMI,

— Rez. MSC.98 (73)-(Cod FSS) 5 a OMI,

— OMI MSC.1/Circ.1270,

— OMI MSC.1/Circ.1313.

—  OMI MSC.1/circ.1270, inclusiv Rectificarea 1.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.47

Concentrat pentru instalații fixe de stingere a incendiilor cu spumă cu coeficient ridicat de expandare pentru încăperile de mașini și compartimentele pompelor de marfă

Notă: Instalațiile fixe de stingere a incendiilor cu spumă cu coeficient ridicat de expandare (inclusiv instalațiile care utilizează aerul din interiorul spațiilor de lucru pentru a funcționa) pentru încăperile de mașini și compartimentele pompelor de marfă trebuie să fie încercate cu concentratul aprobat și considerat conform de către administrație.

—  Reg. II-2/10.

— Reg. II-2/10,

— Rez. MSC.98 (73)-(Cod FSS) 6 a OMI.

—  OMI MSC/Circ.670.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.48

Componente ale instalațiilor fixe de stingere a incendiilor pe bază de apă și cu acțiune directă destinate sălilor mașinilor de tip „A”

(pentru duze și încercări de performanță).

— Reg. II-2/10,

— Reg. X/3.

— Reg. II-2/10,

— Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 7 a OMI,

— Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 7 a OMI.

—  OMI MSC.1/Circ.1387.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.49

Duze fixe pentru instalații de stingere a incendiilor pe bază de apă pentru spațiile ro-ro și spațiile din categorii speciale menționate în rezoluția A.123(V)

— Reg. II-2/19,

— Reg. II-2/20,

— Reg. X/3.

— Reg. II-2/19,

— Reg. II-2/20,

— Rez. A.123(V) a OMI,

— Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 7 a OMI,

— Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 7 a OMI.

—  OMI MSC.1/Circ.1430.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.50

Îmbrăcăminte de protecție rezistentă la acțiunea substanțelor chimice

Punctul a fost mutat la A.2/3.9

A.1/3.51

Instalații fixe de detectare și avertizare în caz de incendiu pentru posturile de comandă, încăperile de servicii, încăperile de locuit, balcoanele cabinelor, încăperile de mașini și încăperile de mașini nesupravegheate

(a)  Echipament de control și afișaj

(b)  Echipament de alimentare cu energie electrică

(c)  Detectoare de căldură – Detectoare punctuale

(d)  Detectoare de fum: Detectoare punctuale care utilizează lumina difuză, lumina transmisă sau ionizarea

(e)  Detectoare de flăcări: Detectoare punctuale

(f)  puncte de apelare manuală

(g)  Izolatori de scurt circuit:

(h)  Dispozitive de intrare/ieșire

(i)  Cabluri

— Reg. II-2/7,

— Reg. X/3,

— Rez. MSC.98 (73)-(Cod FSS) 9 a OMI.

— Reg. II-2/7,

— Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 7 a OMI,

— Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 7 a OMI,

— Rez. MSC.98 (73)-(Cod FSS) 9 a OMI,

— OMI MSC.1/Circ.1242.

Echipament de control și afișaj. Instalații electrice de la bordul navelor:

— EN 54-2 (1997), inclusiv AC(1999) și A1(2006).

Echipament de alimentare cu energie electrică:

— EN 54-4 (1997), inclusiv AC(1999), A1(2002) și A2(2006).

Detectoare de căldură – Detectoare punctuale:

— EN 54-5 (2000), inclusiv A1 (2002).

Detectoare de fum – Detectoare punctuale care utilizează lumina difuză, lumina transmisă sau ionizarea:

— EN 54-7 (2000), inclusiv A1(2002) și A2(2006).

Detectoare de flăcări – Detectoare punctuale:

— EN 54-10 (2002), inclusiv A1 (2005).

Puncte de apelare manuală:

— EN 54-11 (2001), inclusiv A1 (2005).

Izolatori de scurt circuit:

— EN 54-17 (2007), inclusiv AC (2007).

Dispozitive de intrare/ieșire:

— EN 54-18 (2005), inclusiv AC (2007).

Cabluri:

— EN 60332-1-1 (2004),

— IEC 60092-376 (2003).

Și, după caz, instalații electrice și electronice de la bordul navelor:

— IEC 60092-504 (2001), inclusiv IEC 60092-504 Rectificarea 1 (2011),

— IEC 60533 (1999).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.52

Extinctoare fixe și mobile

— Reg. II-2/10,

— Reg. X/3.

— Reg. II-2/4,

— Reg. II-2/10,

— Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 7 a OMI,

— Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 7 a OMI.

— EN 1866-1 (2007).

— sau

— ISO 11601 (2008).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.53

Dispozitive de alarmă contra incendiilor – dispozitive acustice

— Reg. II-2/7,

— Reg. X/3,

— Rez. MSC.98 (73)-(Cod FSS) 9 a OMI.

— Reg. II-2/7,

— Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 7 a OMI,

— Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 7 a OMI,

— Rez. MSC.98 (73)-(Cod FSS) 9 a OMI,

— OMI MSC.1/Circ.1313.

Dispozitive acustice

— EN 54-3 (2001), inclusiv A1(2002) și A2(2006),

— IEC 60092-504 (2001), inclusiv IEC 60092-504 Rectificarea 1 (2011),

— IEC 60533 (1999).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.54

Echipament fix pentru analiza oxigenului și detectarea gazelor

— Reg. II-2/4,

— Reg. VI/3.

— Reg. II-2/4,

— Reg. VI/3,

— Rez. MSC.98(73)-(Cod FSS) 15 a OMI.

Adițional, pentru sisteme O2/HC combinate:

— OMI MSC.1/Circ.1370.

— IEC 60092-504 (2001), inclusiv IEC 60092-504 Rectificarea 1 (2011),

— IEC 60533 (1999),

și, după caz, aplicabile pentru:

(a)  categoria 4: (zonă de securitate)

— EN 50104 (2010);

(b)  categoria 3: (atmosfere gazoase explozive)

— EN 50104 (2010);

— IEC 60079-0 (2011);

— EN 60079-29-1 (2007).

Adițional, pentru sisteme O2/HC combinate:

— OMI MSC.1/Circ.1370.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.55

Duze de tip combinat (jet pulverizat/jet compact)

— Reg. II-2/10,

— Reg. X/3.

— Reg. II-2/10,

— Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 7 a OMI,

— Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 7 a OMI.

Țevi de ramificație cu utilizare manuală pentru combaterea incendiilor – Combinare de țevi de ramificație PN 16:

— EN 15182-1 (2007), inclusiv A1(2009),

— EN 15182-2 (2007), inclusiv A1 (2009).

Țevi de ramificație cu utilizare manuală pentru combaterea incendiilor – Țevi de ramificație PN 16 cu pulverizare fină și/sau cu unghi fix de pulverizare:

— EN 15182-1 (2007), inclusiv A1 (2009).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.56

Furtunuri de incendiu (tip mosor)

— Reg. II-2/10,

— Reg. X/3.

— Reg. II-2/10,

— Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 7 a OMI,

— Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 7 a OMI.

—  EN 671-1 (2001), inclusiv AC (2002).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.57

Componente ale instalațiilor de stingere a incendiilor cu spumă cu coeficient mediu de expandare – dispozitive fixe cu spumă pentru punțile navelor-cisternă

—  Reg. II-2/10.

— Reg. II-2/10.8.1,

— Rez. MSC.98(73)-(Cod FSS) 14 a OMI,

— OMI MSC.1/Circ.1239,

— OMI MSC.1/Circ.1276.

—  OMI MSC/Circ.798.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.58

Componente ale instalațiilor fixe de stingere a incendiilor cu spumă cu coeficient redus de expandare pentru încăperile de mașini și protecția punților navelor-cisternă

—  Reg. II-2/10.

— Reg. II-2/10,

— OMI MSC.98(73)-(Cod FSS) 6, 14,

— OMI MSC.1/Circ.1239,

— OMI MSC.1/Circ.1276,

— OMI MSC.1/Circ.1313.

— OMI MSC.1/Circ.1312,

— OMI MSC.1/Circ.1312/Rectificarea 1.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.59

Spumă expandabilă pentru instalații fixe de stingere a incendiilor de la bordul navelor-cisternă care transportă produse chimice

— Reg. II-2/1,

— Rez. MSC.4(48)-(Cod IBC) a OMI.

— Rez. MSC.4(48)-(Cod IBC) a OMI,

— OMI MSC/Circ.553.

— OMI MSC.1/Circ.1312,

— OMI MSC.1/Circ.1312/Rectificarea 1.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.60

Duze pentru instalații fixe de stingere a incendiilor cu apă pulverizată sub presiune, destinate balcoanelor cabinelor

—  Reg. II-2/10.

— Reg. II-2/10,

— Rez. MSC.98 (73)-(Cod FSS) 7 a OMI,

— OMI MSC.1/Circ.1313.

—  OMI MSC.1/Circ.1268.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.61

(a)  Instalațiile de spumă cu un coeficient ridicat de expandare cu aer interior pentru protecția încăperilor de mașini și a compartimentelor pompelor de marfă.

(b)  Instalațiile de spumă cu un coeficient ridicat de expandare cu aer exterior pentru protecția încăperilor de mașini și a compartimentelor pompelor de marfă.

Notă: Instalațiile de spumă cu un coeficient ridicat de expandare cu aer interior pentru protecția încăperilor de mașini și a compartimentelor pompelor de marfă trebuie să fie încercate cu concentratul aprobat și considerat conform de către administrație.

—  Reg. II-2/10.

—  Reg. II-2/10.

—  OMI MSC.1/Circ.1384.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.62

A se vedea nota (b) din prezenta anexă A.1

Extinctoare cu pudră chimică uscată

—  Reg. II-2/1.

— Reg. II-2/1,

— Rez. MSC.5(48)-(Cod IGC) a OMI.

—  OMI MSC.1/Circ.1315.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.63

A se vedea nota (c) din prezenta anexă A.1

Componente ale instalațiilor de detectare a fumului prin prelevare de eșantioane de aer

— Reg. II-2/7,

— Reg. II-2/19,

— Reg. II-2/20.

— Reg. II-2/7,

— Reg. II-2/19,

— Reg. II-2/20,

— Rez. MSC.98 (73)-(Cod FSS) 10 a OMI.

— Rez. MSC.98 (73)-(Cod FSS) 10 a OMI,

și pentru:

Echipament de control și afișaj. Instalații electrice de la bordul navelor:

— EN 54-2 (1997), inclusiv AC(1999) și A1(2006).

Echipament de alimentare cu energie electrică:

— EN 54-4 (1997), inclusiv AC(1999), A1(2002) și A2(2006).

Detectoare de fum cu aspirație:

— EN 54-20 (2006), inclusiv AC (2008).

Și, după caz, instalații electrice și electronice de la bordul navelor:

— IEC 60092-504 (2001), inclusiv IEC 60092-504 Rectificarea 1 (2011),

— IEC 60533 (1999).

Și, după caz, pentru atmosfere explozive:

— IEC 60079-0 (2011).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.64

A se vedea nota (c) din prezenta anexă A.1

Compartimente de tip C

—  Reg. II-2/3.

— Reg. II-2/3,

— Reg. II-2/9.

—  Rez. MSC.307(88)-(Cod FTP 2010) a OMI.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.65

A se vedea nota (c) din prezenta anexă A.1

Instalație fixă de detectare a gazului de hidrocarburi

—  Reg. II-2/4.

— Reg. II-2/4,

— Rez. MSC.98 (73)-(Cod FSS) 16 a OMI,

— OMI MSC.1/Circ.1370.

— OMI MSC.1/Circ.1370,

— IEC 60079-0 (2011),

— EN 60079-29-1 (2007),

— IEC 60092-504 (2001), inclusiv IEC 60092-504 Rectificarea 1 (2011),

— IEC 60533 (1999).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.66

A se vedea nota (c) din prezenta anexă A.1

Sisteme de ghidare a evacuării utilizate ca alternativă la instalațiile de iluminat amplasate la joasă înălțime

—  Reg. II-2/13.

— Reg. II-2/13,

— OMI MSC.1/Circ.1168.

—  OMI MSC.1/Circ.1168.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.67

Ex. A.2/3.23

Mijloace de stingere a incendiilor cu spumă pentru dotarea elicopterelor

—  Reg. II-2/18.

— Reg. II-2/18,

— OMI MSC.1/Circ.1431.

—  EN 13565-1 (2003), inclusiv A1 (2007).

B + D

B + E

B + F

4.    Echipamente de navigație

Note aplicabile secțiunii 4: Echipamente de navigație.

Coloana 5:

Seria IEC 61162 se referă la următoarele standarde de referință pentru Echipamente și sisteme de navigație și radiocomunicații maritime – Interfețe numerice:

1. IEC 61162-1 ed4.0 (2010-11) – Partea 1: Emițător unic și receptoare multiple

2. IEC 61162-2 ed1.0 (1998-09) – Partea 2: Emițător unic și receptoare multiple, transfer rapid de date

3. IEC 61162-3 ed1.1 compilație cu amendamentul 1 (2010-11) – Partea 3: Rețele de comunicații seriale de date pentru instrumente

 IEC 61162-3 ed1.0 (2008-05) – Partea 3: Rețele de comunicații seriale de date pentru instrumente

 IEC 61162-3-am1 ed1.0 (2010-06) amendament 1 – Partea 3: Rețele de comunicații seriale de date pentru instrumente

4. IEC 61162-400 ed1.0 (2001-11) – Partea 400: Emițătoare multiple și receptoare multiple – Interconectarea sistemelor pentru nave – Introducere și principii generale

 IEC 61162-401 ed1.0 (2001-11) – Partea 401: Emițătoare multiple și receptoare multiple – Interconectarea sistemelor pentru nave – Nivelul aplicație

 IEC 61162-402 ed1.0 (2005-09) – Partea 402: Emițătoare multiple și receptoare multiple – Interconectarea sistemelor pentru nave – Documentație și cerințe de încercare

 IEC 61162-410 ed1.0 (2001-11) – Partea 410: Emițătoare multiple și receptoare multiple – Interconectarea sistemelor pentru nave – Cerințele nivelului transport și nivelului transport de bază

 IEC 61162-420 ed1.0 (2001-11) – Partea 420: Emițătoare multiple și receptoare multiple – Interconectarea sistemelor pentru nave – Cerințe standardizate pentru nivelul utilizator și standardele utilizatorilor de bază

 IEC 61162-450 ed1.0 (2011-06) – Partea 450: Emițătoare multiple și receptoare multiple – Interconectare Ethernet

Seria EN 61162 se referă la următoarele standarde de referință pentru Echipamente și sisteme de navigație și radiocomunicații maritime – Interfețe numerice:

1. EN 61162-1 (2011) – Partea 1: Emițător unic și receptoare multiple

2. EN 61162-2 (1998) – Partea 2: Emițător unic și receptoare multiple, transfer rapid de date

3. EN 61162-3 (2008) – Partea 3: Rețele de comunicații seriale de date pentru instrumente

 EN 61162-3-am1 (2010) amendament 1 – Partea 3: Rețele de comunicații seriale de date pentru instrumente

4. EN 61162-400 (2002) – Partea 400: Emițătoare multiple și receptoare multiple – Interconectarea sistemelor pentru nave – Introducere și principii generale

 EN 61162-401 (2002) – Partea 401: Emițătoare multiple și receptoare multiple – Interconectarea sistemelor pentru nave – Nivelul aplicație

 EN 61162-402 (2005) – Partea 402: Emițătoare multiple și receptoare multiple – Interconectarea sistemelor pentru nave – Documentație și cerințe de încercare

 EN 61162-410 (2002) – Partea 410: Emițătoare multiple și receptoare multiple – Interconectarea sistemelor pentru nave – Cerințele nivelului transport și nivelului transport de bază

 EN 61162-420 (2002) – Partea 420: Emițătoare multiple și receptoare multiple – Interconectarea sistemelor pentru nave – Cerințe standardizate pentru nivelul utilizator și standardele utilizatorilor de bază

 EN 61162-450 (2011) – Partea 450: Emițătoare multiple și receptoare multiple – Interconectare EthernetNr.

Denumirea echipamentului

Regula din SOLAS 74, cu modificările ulterioare, prin care se cere „aprobarea de tip”

Regulile din SOLAS 74, cu modificările ulterioare, precum și rezoluțiile și circularele corespunzătoare ale OMI, după caz

Standarde de încercări

Module de evaluare a conformității

1

2

3

4

5

6

A.1/4.1

Compas magnetic

(a)  Clasa A pentru nave;

(b)  Clasa B pentru bărci de salvare și bărci de urgență

—  Reg. V/18.

— Reg. V/19,

— Rez. A.382(X) a OMI,

— Rez. A.694(17) a OMI.

— ISO 1069 (1973),

— ISO 25862 (2009),

— EN 60945 (2002), inclusiv IEC 60945 Rectificarea 1 (2008).

— sau

— ISO 1069 (1973),

— ISO 25862 (2009),

— IEC 60945 (2002), inclusiv IEC 60945 Rectificarea 1 (2008).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.2

Dispozitiv pentru transmiterea informației de drum THD (metoda magnetică)

— Reg. V/18,

— Reg. V/19,

— Reg. X/3,

— Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 13 a OMI,

— Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 13 a OMI.

— Reg. V/19,

— Rez. A.694(17) a OMI,

— Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 13 a OMI,

— Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 13 a OMI,

— Rez. MSC.116(73),

— Rez. MSC.191(79) a OMI.

— EN 60945 (2002), inclusiv IEC 60945 Rectificarea 1 (2008),

— seria EN 61162,

— ISO 22090-2 (2004), inclusiv Rectificarea din 2005,

— EN 62288 (2008).

— sau

— IEC 60945 (2002), inclusiv IEC 60945 Rectificarea 1 (2008),

— seria IEC 61162,

— ISO 22090-2 (2004), inclusiv Rectificarea din 2005,

— IEC 62288 Ed.1.0 (2008).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.3

Girocompas

—  Reg. V/18.

— Reg. V/19,

— Rez. A.424(XI) a OMI,

— Rez. A.694(17) a OMI,

— Rez. MSC.191(79) a OMI.

— EN ISO 8728 (1998),

— EN 60945 (2002), inclusiv IEC 60945 Rectificarea 1 (2008),

— seria EN 61162,

— EN 62288 (2008).

— sau

— ISO 8728 (1997),

— IEC 60945 (2002), inclusiv IEC 60945 Rectificarea 1 (2008),

— seria IEC 61162,

— IEC 62288 Ed.1.0 (2008).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.4

Echipament radar

Punctul a fost mutat la A.1/4.34, A.1/4.35 și A.1/4.36

A.1/4.5

Dispozitiv automat de trasare radar (ARPA)

Punctul a fost mutat la A.1/4.34

A.1/4.6

Sondă ultrason

— Reg. V/18,

— Reg. X/3,

— Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 13 a OMI,

— Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 13 a OMI.

— Reg. V/19,

— Rez. A.224(VII) a OMI,

— Rez. A.694(17) a OMI,

— Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 13 a OMI,

— Rez. MSC.74(69), anexa 4 a OMI,

— Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 13 a OMI,

— Rez. MSC.191(79) a OMI.

— EN ISO 9875 (2001), inclusiv Rectificarea tehnică ISO 1: 2006,

— EN 60945 (2002), inclusiv IEC 60945 Rectificarea 1 (2008),

— seria EN 61162,

— EN 62288 (2008).

— sau

— ISO 9875 (2000), inclusiv Rectificarea tehnică ISO 1: 2006,

— IEC 60945 (2002), inclusiv IEC 60945 Rectificarea 1 (2008),

— seria IEC 61162,

— IEC 62288 Ed.1.0 (2008).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.7

Echipament de măsurare a vitezei și a distanței (SDME)

— Reg. V/18,

— Reg. X/3,

— Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 13 a OMI,

— Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 13 a OMI.

— Reg. V/19,

— Rez. A.694(17) a OMI,

— Rez. A.824(19) a OMI,

— Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 13 a OMI,

— Rez. MSC.96(72) a OMI,

— Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 13 a OMI,

— Rez. MSC.191(79) a OMI.

— EN 60945 (2002), inclusiv IEC 60945 Rectificarea 1 (2008),

— EN 61023 (2007),

— seria EN 61162,

— EN 62288 (2008).

— sau

— EN 60945 (2002), inclusiv IEC 60945 Rectificarea 1 (2008),

— IEC 61023 (2007),

— seria IEC 61162,

— IEC 62288 Ed.1.0 (2008).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.8

Indicator al unghiului cârmei, al vitezei de rotație a elicei, al pasului elicei

Punctul a fost mutat la A.1/4.20, A.1/4.21 și A.1/4.22

A.1/4.9

Indicator de girație

— Reg. V/18,

— Reg. X/3,

— Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 13 a OMI,

— Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 13 a OMI.

— Reg. V/19,

— Rez. A.526(13) a OMI,

— Rez. A.694(17) a OMI,

— Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 13 a OMI,

— Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 13 a OMI,

— Rez. MSC.191(79) a OMI.

— EN 60945 (2002), inclusiv IEC 60945 Rectificarea 1 (2008),

— seria EN 61162,

— ISO 20672 (2007),

— EN 62288 (2008).

— sau

— IEC 60945 (2002), inclusiv IEC 60945 Rectificarea 1 (2008),

— seria IEC 61162,

— ISO 20672 (2007),

— IEC 62288 Ed.1.0 (2008).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.10

Radiogoniometru

Punct lăsat necompletat în mod intenționat.

A.1/4.11

Echipament Loran-C

— Reg. V/18,

— Reg. X/3,

— Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 13 a OMI,

— Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 13 a OMI.

— Reg. V/19,

— Rez. A.694(17) a OMI,

— Rez. A.818(19) a OMI,

— Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 13 a OMI,

— Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 13 a OMI,

— Rez. MSC.191(79) a OMI.

— EN 60945 (2002), inclusiv IEC 60945 Rectificarea 1 (2008),

— EN 61075 (1993),

— seria EN 61162,

— EN 62288 (2008).

— sau

— IEC 60945 (2002), inclusiv IEC 60945 Rectificarea 1 (2008),

— IEC 61075 (1991),

— seria IEC 61162,

— IEC 62288 Ed.1.0 (2008).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.12

Echipament Chayka

— Reg. V/18,

— Reg. X/3,

— Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 13 a OMI,

— Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 13 a OMI.

— Reg. V/19,

— Rez. A.694(17) a OMI,

— Rez. A.818(19) a OMI,

— Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 13 a OMI,

— Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 13 a OMI,

— Rez. MSC.191(79) a OMI.

— EN 60945 (2002), inclusiv IEC 60945 Rectificarea 1 (2008),

— EN 61075 (1993),

— seria EN 61162,

— EN 62288 (2008).

— sau

— IEC 60945 (2002), inclusiv IEC 60945 Rectificarea 1 (2008),

— IEC 61075 (1991),

— seria IEC 61162,

— IEC 62288 Ed.1.0 (2008).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.13

Echipament de navigație Decca

Punct lăsat necompletat în mod intenționat.

A.1/4.14

Echipament GPS

— Reg. V/18,

— Reg. X/3,

— Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 13 a OMI,

— Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 13 a OMI.

— Reg. V/19,

— Rez. A.694(17) a OMI,

— Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) a OMI,

— Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) a OMI,

— Rez. MSC.112(73) a OMI,

— Rez. MSC.191(79) a OMI.

— EN 60945 (2002), inclusiv IEC 60945 Rectificarea 1 (2008),

— EN 61108-1 (2003),

— seria EN 61162,

— EN 62288 (2008).

— sau

— IEC 60945 (2002), inclusiv IEC 60945 Rectificarea 1 (2008),

— IEC 61108-1 (2003),

— seria IEC 61162,

— IEC 62288 Ed.1.0 (2008).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.15

Echipament GLONASS

— Reg. V/18,

— Reg. X/3,

— Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 13 a OMI,

— Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 13 a OMI.

— Reg. V/19,

— Rez. A.694(17) a OMI,

— Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 13 a OMI,

— Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 13 a OMI,

— Rez. MSC.113(73) a OMI,

— Rez. MSC.191(79) a OMI.

— EN 60945 (2002), inclusiv IEC 60945 Rectificarea 1 (2008),

— EN 61108-2 (1998),

— seria EN 61162,

— EN 62288 (2008).

— sau

— IEC 60945 (2002), inclusiv IEC 60945 Rectificarea 1 (2008),

— IEC 61108-2 (1998),

— seria IEC 61162,

— IEC 62288 Ed.1.0 (2008).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.16

Sistem de control al direcției de deplasare (HCS)

—  Reg. V/18.

— Reg. V/19,

— Rez. A.342(IX) a OMI,

— Rez. A.694(17) a OMI,

— Rez. MSC.64(67), anexa 3 a OMI,

— Rez. MSC.191(79) a OMI.

— ISO 11674 (2006),

— EN 60945 (2002), inclusiv IEC 60945 Rectificarea 1 (2008),

— seria EN 61162,

— EN 62288 (2008).

— sau

— ISO 11674 (2006),

— IEC 60945 (2002), inclusiv IEC 60945 Rectificarea 1 (2008),

— seria IEC 61162,

— IEC 62288 Ed.1.0 (2008).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.17

Dispozitiv mecanic de ridicare a pilotului

Punctul a fost mutat la A.1/1.40

A.1/4.18

Transponder SAR în bandă de 9 GHz (SART)

— Reg. III/4,

— Reg. IV/14,

— Reg. V/18,

— Reg. X/3,

— Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 13 a OMI,

— Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 13 a OMI.

— Reg. III/6,

— Reg. IV/7,

— Rez. A.530(13) a OMI,

— Rez. A.802(19) a OMI,

— Rez. A.694(17) a OMI,

— Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 8, 14 a OMI,

— Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 8, 14 a OMI,

— UIT-R M.628-3 (11/93).

— EN 60945 (2002), inclusiv IEC 60945 Rectificarea 1 (2008),

— EN 61097-1 (2007).

— sau

— IEC 60945 (2002), inclusiv IEC 60945 Rectificarea 1 (2008),

— IEC 61097-1 (2007).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.19

Echipament radar pentru ambarcațiuni de mare viteză

Punctul a fost mutat la A.1/4.37

A.1/4.20

Indicator al unghiului cârmei

— Reg. V/18,

— Reg. X/3,

— Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 13 a OMI,

— Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 13 a OMI.

— Reg. V/19,

— Rez. A.694(17) a OMI,

— Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 13 a OMI,

— Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 13 a OMI,

— Rez. MSC.191(79) a OMI.

— EN 60945 (2002), inclusiv IEC 60945 Rectificarea 1 (2008),

— seria EN 61162,

— ISO 20673 (2007),

— EN 62288 (2008).

— sau

— IEC 60945 (2002), inclusiv IEC 60945 Rectificarea 1 (2008),

— seria IEC 61162,

— ISO 20673 (2007),

— IEC 62288 Ed.1.0 (2008).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.21

Indicator al sensului de rotație a elicei

— Reg. V/18,

— Reg. X/3,

— Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 13 a OMI,

— Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 13 a OMI.

— Reg. V/19,

— Rez. A.694(17) a OMI,

— Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 13 a OMI,

— Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 13 a OMI,

— Rez. MSC.191(79) a OMI.

— EN 60945 (2002), inclusiv IEC 60945 Rectificarea 1 (2008),

— seria EN 61162,

— ISO 22554 (2007),

— EN 62288 (2008).

— sau

— IEC 60945 (2002), inclusiv IEC 60945 Rectificarea 1 (2008),

— seria IEC 61162,

— ISO 22554 (2007),

— IEC 62288 Ed.1.0 (2008).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.22

Indicator al pasului elicei

— Reg. V/18,

— Reg. X/3,

— Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 13 a OMI,

— Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 13 a OMI.

— Reg. V/19,

— Rez. A.694(17) a OMI,

— Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 13 a OMI,

— Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 13 a OMI,

— Rez. MSC.191(79) a OMI.

— EN 60945 (2002), inclusiv IEC 60945 Rectificarea 1 (2008),

— seria EN 61162,

— ISO 22555 (2007),

— EN 62288 (2008).

— sau

— IEC 60945 (2002), inclusiv IEC 60945 Rectificarea 1 (2008),

— seria IEC 61162,

— ISO 22555 (2007),

— IEC 62288 Ed.1.0 (2008).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.23

Compas pentru bărci de salvare și bărci de urgență

— Reg. III/4,

— Reg. X/3,

— Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 13 a OMI,

— Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 13 a OMI.

— Reg. III/34,

— Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) IV, V a OMI,

— Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 8, 13 a OMI,

— Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 8, 13 a OMI.

—  ISO 25862 (2009).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.24

Dispozitiv automat de trasare radar (ARPA) pentru ambarcațiunile de mare viteză

Punctul a fost mutat la A.1/4.37

A.1/4.25

Dispozitiv automat de urmărire a drumului (ATA)

Punctul a fost mutat la A.1/4.35

A.1/4.26

Dispozitiv automat de urmărire a drumului (ATA) pentru ambarcațiunile de mare viteză

Punctul a fost mutat la A.1/4.38

A.1/4.27

Dispozitiv electronic de trasare (EPA)

Punctul a fost mutat la A.1/4.36

A.1/4.28

Sistem integrat de timonerie

Punctul a fost mutat la A.2/4.30

A.1/4.29

Sistem de înregistrare a datelor de parcurs (VDR)

— Reg. V/18,

— Reg. V/20,

— Reg. X/3,

— Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 13 a OMI,

— Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 13 a OMI.

— Reg. V/20,

— Rez. A.694(17) a OMI,

— Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 13 a OMI,

— Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 13 a OMI,

— Rez. MSC.191(79) a OMI,

— Rez. MSC.333(90) a OMI.

— EN 60945 (2002), inclusiv IEC 60945 Rectificarea 1 (2008),

— seria EN 61162,

— EN 61996-1 (2008),

— EN 62288 (2008).

— sau

— IEC 60945 (2002), inclusiv IEC 60945 Rectificarea 1 (2008),

— seria IEC 61162,

— IEC 61996-1 (2007-11),

— IEC 62288 Ed.1.0 (2008).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.30

Sistem electronic de informare și vizualizare a hărților maritime cu dispozitiv de siguranță (ECDIS) și sistem de vizualizare a hărților cu grafică raster (RCDS)

— Reg. V/18,

— Reg. X/3,

— Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 13 a OMI,

— Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 13 a OMI.

— Reg. V/19,

— Rez. A.694(17) a OMI,

— Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 13 a OMI,

— Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 13 a OMI,

— Rez. MSC.191(79) a OMI,

— Rez. MSC.232(82) a OMI,

— Rez. SN.1/Circ.266 a OMI.

[Dispozitivul de siguranță ECDIS și RCDS sunt aplicabile numai în cazul în care această funcționalitate este inclusă în ECDIS. Certificatul de modul B va indica dacă aceste opțiuni au fost încercate sau nu.]

— EN 60945 (2002), inclusiv IEC 60945 Rectificarea 1 (2008),

— seria EN 61162,

— EN 61174 (2008),

— EN 62288 (2008).

— sau

— IEC 60945 (2002), inclusiv IEC 60945 Rectificarea 1 (2008),

— seria IEC 61162,

— IEC 61174 (2008),

— IEC 62288 Ed.1.0 (2008).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.31

Girocompas pentru ambarcațiuni de mare viteză

— Reg. X/3,

— Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 13 a OMI,

— Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 13 a OMI.

— Rez. A.694(17) a OMI,

— Rez. A.821(19) a OMI,

— Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 13 a OMI,

— Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 13 a OMI,

— Rez. MSC.191(79) a OMI.

— ISO 16328 (2001),

— EN 60945 (2002), inclusiv IEC 60945 Rectificarea 1 (2008),

— seria EN 61162,

— EN 62288 (2008).

— sau

— ISO 16328 (2001),

— IEC 60945 (2002), inclusiv IEC 60945 Rectificarea 1 (2008),

— seria IEC 61162,

— IEC 62288 Ed.1.0 (2008).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.32

Echipament AIS (sistem automat de identificare) universal

— Reg. V/18,

— Reg. X/3,

— Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 13 a OMI,

— Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 13 a OMI.

— Reg. V/19,

— Rez. A.694(17) a OMI,

— Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 13 a OMI,

— Rez. MSC.74(69) a OMI,

— Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 13 a OMI,

— Rez. MSC.191(79) a OMI,

— UIT-R M.1371-4(2010).

Notă: UIT-R M. 1371-4(2010) se aplică numai în conformitate cu dispozițiile Rez. MSC.74(69) a OMI.

— EN 60945 (2002), inclusiv IEC 60945 Rectificarea 1 (2008),

— seria EN 61162,

— EN 61993-2 (2001),

— EN 62288 (2008).

— sau

— IEC 60945 (2002), inclusiv IEC 60945 Rectificarea 1 (2008),

— seria IEC 61162,

— IEC 61993-2 (2001),

— IEC 62288 Ed.1.0 (2008).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.33

Sistem de control pentru urmărirea drumului navei (funcționează la viteza navei, de la viteza minimă de manevră până la viteza de 30 de noduri)

—  Reg. V/18.

— Reg. V/19,

— Rez. A.694(17) a OMI,

— Rez. MSC.74(69) a OMI,

— Rez. MSC.191(79) a OMI.

— EN 60945 (2002), inclusiv IEC 60945 Rectificarea 1 (2008),

— seria EN 61162,

— EN 62065 (2002),

— EN 62288 (2008).

— sau

— IEC 60945 (2002), inclusiv IEC 60945 Rectificarea 1 (2008),

— seria IEC 61162,

— IEC 62065 (2002),

— IEC 62288 Ed.1.0 (2008).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.34

Echipament radar CAT 1

—  Reg. V/18.

— Reg. V/19,

— Rez. A.278(VIII) a OMI,

— Rez. A.694(17) a OMI,

— Rez. A.823(19) a OMI,

— Rez. MSC.191(79) a OMI,

— Rez. MSC.192(79) a OMI,

— UIT-R M. 1177-3(06/03).

— EN 60945 (2002), inclusiv IEC 60945 Rectificarea 1 (2008),

— seria EN 61162,

— EN 62288 (2008),

— EN 62388 (2008).

— sau

— IEC 60945 (2002), inclusiv IEC 60945 Rectificarea 1 (2008),

— seria IEC 61162,

— IEC 62288 Ed.1.0(2008),

— IEC 62388 Ed.1.0 (2007).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.35

Echipament radar CAT 2

—  Reg. V/18.

— Reg. V/19,

— Rez. A.278(VIII) a OMI,

— Rez. A.694(17) a OMI,

— Rez. MSC.191(79) a OMI,

— Rez. MSC.192(79) a OMI,

— UIT-R M. 1177-3(06/03).

— EN 60945 (2002), inclusiv IEC 60945 Rectificarea 1 (2008),

— seria EN 61162,

— EN 62288 (2008),

— EN 62388 (2008).

— sau

— IEC 60945 (2002), inclusiv IEC 60945 Rectificarea 1 (2008),

— seria IEC 61162,

— IEC 62288 Ed.1.0(2008),

— IEC 62388 Ed.1.0 (2007).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.36

Echipament radar CAT 3

—  Reg. V/18.

— Reg. V/19,

— Rez. A.278(VIII) a OMI,

— Rez. A.694(17) a OMI,

— Rez. MSC.191(79) a OMI,

— Rez. MSC.192(79) a OMI,

— UIT-R M. 1177-3(06/03).

— EN 60945 (2002), inclusiv IEC 60945 Rectificarea 1 (2008),

— seria EN 61162,

— EN 62288 (2008),

— EN 62388 (2008).

— sau

— IEC 60945 (2002), inclusiv IEC 60945 Rectificarea 1 (2008),

— seria IEC 61162,

— IEC 62288 Ed.1.0(2008),

— IEC 62388 Ed.1.0 (2007).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.37

Echipament radar pentru aplicații pentru ambarcațiuni de mare viteză (CAT 1H și CAT 2H)

— Reg. X/3,

— Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 13 a OMI,

— Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 13 a OMI.

— Rez. A.278(VIII) a OMI,

— Rez. A.694(17) a OMI,

— Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 13 a OMI,

— Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 13 a OMI,

— Rez. MSC.191(79) a OMI,

— Rez. MSC.192(79) a OMI,

— UIT-R M. 1177-3(06/03).

— EN 60945 (2002), inclusiv IEC 60945 Rectificarea 1 (2008),

— seria EN 61162,

— EN 62288 (2008),

— EN 62388 (2008).

— sau

— IEC 60945 (2002), inclusiv IEC 60945 Rectificarea 1 (2008)

— seria IEC 61162,

— IEC 62288 Ed.1.0(2008),

— IEC 62388 Ed.1.0 (2007).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.38

Echipament radar aprobat, cu opțiune cartografică, respectiv:

(a)  CAT 1C;

(b)  CAT 2C;

(c)  CAT 1HC pentru HSC;

(d)  CAT 2HC pentru HSC.

— Reg. X/3,

— Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 13 a OMI,

— Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 13 a OMI.

— Rez. A.278(VIII) a OMI,

— Rez. A.694(17) a OMI,

— Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 13 a OMI,

— Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 13 a OMI,

— Rez. MSC.191(79) a OMI,

— Rez. MSC.192(79) a OMI,

— UIT-R M. 1177-3(06/03).

— EN 60945 (2002), inclusiv IEC 60945 Rectificarea 1 (2008),

— seria EN 61162,

— EN 62288 (2008),

— EN 62388 (2008).

— sau

— IEC 60945 (2002), inclusiv IEC 60945 Rectificarea 1 (2008),

— seria IEC 61162,

— IEC 62288 Ed.1.0(2008),

— IEC 62388 Ed.1.0 (2007).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.39

Reflector radar – tip pasiv

— Reg. V/18,

— Reg. X/3,

— Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 13 a OMI,

— Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 13 a OMI.

— Reg. V/19,

— Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 13 a OMI,

— Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 13 a OMI,

— Rez. MSC.164(78) a OMI.

— ISO 8729-1 (2010),

— EN 60945 (2002), inclusiv IEC 60945 Rectificarea 1 (2008).

— sau

— ISO 8729-1 (2010),

— IEC 60945 (2002), inclusiv IEC 60945 Rectificarea 1 (2008).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.40

Sistem de control al direcției de deplasare pentru ambarcațiuni de mare viteză

— Reg. X/3,

— Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 13 a OMI,

— Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 13 a OMI.

— Rez. A.694(17) a OMI,

— Rez. A.822(19) a OMI,

— Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 13 a OMI,

— Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 13 a OMI,

— Rez. MSC.191(79) a OMI.

— ISO 16329 (2003),

— EN 60945 (2002), inclusiv IEC 60945 Rectificarea 1 (2008),

— seria EN 61162,

— EN 62288 (2008).

— sau

— ISO 16329 (2003),

— IEC 60945 (2002), inclusiv IEC 60945 Rectificarea 1 (2008),

— seria IEC 61162,

— IEC 62288 Ed.1.0 (2008).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.41

Dispozitiv pentru transmiterea informației de drum THD (metoda GNSS)

— Reg. V/18,

— Reg. X/3,

— Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 13 a OMI,

— Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 13 a OMI.

— Reg. V/19,

— Rez. A.694(17) a OMI,

— Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 13 a OMI,

— Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 13 a OMI,

— Rez. MSC.116(73),

— Rez. MSC.191(79) a OMI.

— ISO 22090-3 (2004), inclusiv Rectificarea 1 ISO (2005),

— EN 60945 (2002), inclusiv IEC 60945 Rectificarea 1 (2008),

— seria EN 61162,

— EN 62288 (2008).

— sau

— ISO 22090-3 (2004), inclusiv Rectificarea 1 ISO (2005),

— IEC 60945 (2002), inclusiv IEC 60945 Rectificarea 1 (2008),

— seria IEC 61162,

— IEC 62288 Ed.1.0 (2008).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.42

Reflector pentru ambarcațiunile de mare viteză

— Reg. X/3,

— Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 13 a OMI,

— Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 13 a OMI.

— Rez. A.694(17) a OMI,

— Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 13 a OMI,

— Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 13 a OMI.

— ISO 17884 (2004),

— EN 60945 (2002), inclusiv IEC 60945 Rectificarea 1 (2008).

— sau

— ISO 17884 (2004),

— IEC 60945 (2002), inclusiv IEC 60945 Rectificarea 1 (2008).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.43

Echipament pentru vizibilitate nocturnă destinat ambarcațiunilor de mare viteză

— Reg. X/3,

— Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 13 a OMI,

— Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 13 a OMI.

— Rez. A.694(17) a OMI,

— Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 13 a OMI,

— Rez. MSC.94(72) a OMI,

— Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 13 a OMI,

— Rez. MSC.191(79) a OMI.

— ISO 16273 (2003),

— EN 60945 (2002), inclusiv IEC 60945 Rectificarea 1 (2008),

— EN 62288 (2008).

— sau

— ISO 16273 (2003).

— IEC 60945 (2002), inclusiv IEC 60945 Rectificarea 1 (2008),

— IEC 62288 Ed.1.0 (2008).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.44

Receptor diferențial de baliză pentru echipamente DGPS și DGLONASS

— Reg. V/18,

— Reg. X/3,

— Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 13 a OMI,

— Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 13 a OMI.

— Reg. V/19,

— Rez. A.694(17) a OMI,

— Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 13 a OMI,

— Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 13 a OMI,

— Rez. MSC.114(73) a OMI.

— EN 60945 (2002), inclusiv IEC 60945 Rectificarea 1 (2008),

— IEC 61108-4 (2004),

— seria EN 61162.

— sau

— IEC 60945 (2002), inclusiv IEC 60945 Rectificarea 1 (2008),

— IEC 61108-4 (2004),

— seria IEC 61162.

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.45

Material cartografic pentru radarul de bord

Punct eliminat, echipamentul fiind vizat de A.1/4.38

A.1/4.46

Dispozitiv pentru transmiterea informației de drum THD (metoda giroscopică)

— Reg. V/18.

— Reg. X/3,

— Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 13 a OMI,

— Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 13 a OMI.

— Reg. V/19,

— Rez. A.694(17) a OMI,

— Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 13 a OMI,

— Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 13 a OMI,

— Rez. MSC.116(73),

— Rez. MSC.191(79) a OMI.

— ISO 22090-1 (2002), inclusiv Rectificarea 1 (2005),

— EN 60945 (2002), inclusiv IEC 60945 Rectificarea 1 (2008),

— seria EN 61162,

— EN 62288 (2008).

— sau

— ISO 22090-1 (2002), inclusiv Rectificarea 1 (2005),

— IEC 60945 (2002), inclusiv IEC 60945 Rectificarea 1 (2008),

— seria IEC 61162,

— IEC 62288 Ed.1.0 (2008).

B + D

B + E

B + F

G

A.1./4.47

Sistem simplificat de înregistrare a datelor de parcurs (S-VDR)

—  Reg. V/20.

— Reg. V/20,

— Rez. A.694(17) a OMI,

— Rez. MSC.163(78) a OMI,

— Rez. MSC.191(79) a OMI.

— EN 60945 (2002), inclusiv IEC 60945 Rectificarea 1 (2008),

— seria EN 61162,

— EN 61996-2 (2008),

— EN 62288 (2008).

— sau

— IEC 60945 (2002), inclusiv IEC 60945 Rectificarea 1 (2008),

— seria IEC 61162,

— IEC 61996-2 (2007),

— IEC 62288 Ed.1.0 (2008).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.48

Dispozitiv mecanic de ridicare a pilotului

Punct lăsat necompletat în mod intenționat [deoarece Rez. MSC.308(88) a OMI, care intră în vigoare la 1 iulie 2012, prevede: „Dispozitivele mecanice de ridicare a pilotului nu se utilizează”].

A.1/4.49

Scară pentru pilot

— Reg. V/23,

— Reg. X/3.

— Reg. V/23,

— Rez. A.1045(27) a OMI,

— OMI MSC/Circ.773.

— Rez. A.1045(27) a OMI,

— ISO 799 (2004).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.50

Echipament DGPS

— Reg. V/18,

— Reg. X/3,

— Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 13 a OMI,

— Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 13 a OMI.

— Reg. V/19,

— Rez. A.694(17) a OMI,

— Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 13 a OMI,

— Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 13 a OMI,

— Rez. MSC.112(73) a OMI,

— Rez. MSC.114(73) a OMI,

— Rez. MSC.191(79) a OMI.

— EN 60945 (2002), inclusiv IEC 60945 Rectificarea 1 (2008),

— EN 61108-1 (2003),

— EN 61108-4 (2004),

— seria EN 61162,

— EN 62288 (2008).

— sau

— IEC 60945 (2002), inclusiv IEC 60945 Rectificarea 1 (2008),

— IEC 61108-1 (2003),

— IEC 61108-4 (2004),

— seria IEC 61162,

— IEC 62288 Ed.1.0 (2008).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.51

Echipament DGLONASS

— Reg. V/18,

— Reg. X/3,

— Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 13 a OMI,

— Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 13 a OMI.

— Reg. V/19,

— Rez. A.694(17) a OMI,

— Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 13 a OMI,

— Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 13 a OMI,

— Rez. MSC.113(73) a OMI,

— Rez. MSC.114(73) a OMI,

— Rez. MSC.191(79) a OMI.

— EN 60945 (2002), inclusiv IEC 60945 Rectificarea 1 (2008),

— EN 61108-2 (1998),

— EN 61108-4 (2004),

— seria EN 61162,

— EN 62288 (2008).

— sau

— IEC 60945 (2002), inclusiv IEC 60945 Rectificarea 1 (2008),

— IEC 61108-2 (1998),

— IEC 61108-4 (2004),

— seria IEC 61162,

— IEC 62288 Ed.1.0 (2008).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.52

Lampă de semnalizare pe timp de zi

— Reg. V/18,

— Reg. X/3,

— Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) a OMI,

— Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) a OMI.

— Reg. V/19,

— Rez. A.694(17) a OMI,

— Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) a OMI,

— Rez. MSC.95(72) a OMI,

— Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) a OMI.

— EN 60945 (2002), inclusiv IEC 60945 Rectificarea 1 (2008),

— ISO 25861 (2007).

— sau

— IEC 60945 (2002), inclusiv IEC 60945 Rectificarea 1 (2008)

— ISO 25861 (2007).

B + D

B + E

B + F

A.1/4.53

A se vedea nota (b) din prezenta anexă A.1

Amplificator de radiolocație

— Reg. V/18,

— Reg. X/3,

— Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 13 a OMI,

— Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 13 a OMI.

— Rez. A.694(17) a OMI,

— Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 13 a OMI,

— Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 13 a OMI,

— Rez. MSC.164(78) a OMI,

— UIT-R M.1176 (10/95).

— ISO 8729-2 (2009),

— EN 60945 (2002), inclusiv IEC 60945 Rectificarea 1 (2008),

— sau

— ISO 8729-2 (2009),

— IEC 60945 (2002), inclusiv IEC 60945 Rectificarea 1 (2008).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.54

A se vedea nota (b) din prezenta anexă A.1

Dispozitiv pentru relevment

—  Reg. V/18.

—  Reg. V/19.

— ISO 25862 (2009),

— EN 60945 (2002), inclusiv IEC 60945 Rectificarea 1 (2008).

— sau

— ISO 25862 (2009),

— IEC 60945 (2002), inclusiv IEC 60945 Rectificarea 1 (2008).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.55

A se vedea nota (b) din prezenta anexă A.1

Echipament AIS SART

— Reg. III/4,

— Reg. IV/14.

— Reg. III/6,

— Reg. IV/7,

— Rez. MSC.246(83) a OMI,

— Rez. MSC.247(83) a OMI,

— Rez. MSC.256(84) a OMI,

— UIT-R M.1371-4(2010).

— EN 60945 (2002), inclusiv IEC 60945 Rectificarea 1 (2008),

— EN 61097-14 (2010).

— sau

— IEC 60945 (2002), inclusiv IEC 60945 Rectificarea 1 (2008),

— IEC 61097-14 (2010).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.56

A se vedea nota (b) din prezenta anexă A.1

Receptor Galileo

— Reg. V/18,

— Reg. X/3,

— Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 13 a OMI,

— Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 13 a OMI.

— Reg. V/19,

— Rez. A.694(17) a OMI,

— Rez. A.813(19) a OMI,

— Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 13 a OMI,

— Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 13 a OMI,

— Rez. MSC.191(79) a OMI,

— Rez. MSC.233(82) a OMI.

— EN 60945 (2002), inclusiv IEC 60945 Rectificarea 1 (2008),

— EN 61108-3 (2010),

— seria EN 61162,

— EN 62288 (2008).

— sau

— IEC 60945 (2002), inclusiv IEC 60945 Rectificarea 1 (2008),

— IEC 61108-3 (2010),

— seria IEC 61162,

— IEC 62288 Ed.1.0 (2008).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.57

A se vedea nota (b) din prezenta anexă A.1

Sistem de alarmă și supraveghere a navigației de punte (BNWAS)

—  Reg. V/18.

— Rez. A.694(17) a OMI,

— Rez. MSC.128(75) a OMI,

— Rez. MSC.191(79) a OMI.

— EN 60945 (2002), inclusiv IEC 60945 Rectificarea 1 (2008),

— seria EN 61162,

— EN 62288 (2008),

— IEC 62616 (2010), inclusiv IEC 62616 Rectificarea 1 (2012).

— sau

— IEC 60945 (2002), inclusiv IEC 60945 Rectificarea 1 (2008),

— seria IEC 61162,

— IEC 62288 Ed.1.0(2008),

— IEC 62616 (2010), inclusiv IEC 62616 Rectificarea 1 (2012).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.58

Ex. A.2/4.18

Sistem de recepție acustică

— Reg. V/18,

— Reg. X/3,

— Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) a OMI,

— Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) a OMI.

— Reg. V/19,

— Rez. A.694(17) a OMI,

— Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) a OMI,

— Rez. MSC.86(70) a OMI,

— Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) a OMI,

— Rez. MSC.191(79) a OMI.

— EN 60945 (2002), inclusiv IEC 60945 Rectificarea 1 (2008),

— seria EN 61162,

— EN 62288 (2008),

— ISO 14859 (2012).

— sau

— IEC 60945 (2002), inclusiv IEC 60945 Rectificarea 1 (2008),

— seria IEC 61162,

— IEC 62288 Ed.1.0(2008),

— ISO 14859 (2012).

B + D

B + E

B + F

G

5.    Echipamente de radiocomunicații

Note aplicabile secțiunii 5: Echipamente de radiocomunicații.

Coloana 5: în cazul în care dispozițiile Circularei MSC.862 a OMI și cerințele standardelor de testare ale produselor sunt contradictorii, prevalează dispozițiile Circularei MSC.862 a OMI.

Coloana 5:

Seria IEC 61162 se referă la următoarele standarde de referință pentru Echipamente și sisteme de navigație și radiocomunicații maritime – Interfețe numerice:

1. IEC 61162-1 ed4.0 (2010-11) – Partea 1: Emițător unic și receptoare multiple

2. IEC 61162-2 ed1.0 (1998-09) – Partea 2: Emițător unic și receptoare multiple, transfer rapid de date

3. IEC 61162-3 ed1.1 compilație cu amendamentul 1 (2010-11) – Partea 3: Rețele de comunicații seriale de date pentru instrumente

 IEC 61162-3 ed1.0 (2008-05) – Partea 3: Rețele de comunicații seriale de date pentru instrumente

 IEC 61162-3-am1 ed1.0 (2010-06) amendament 1 – Partea 3: Rețele de comunicații seriale de date pentru instrumente

4. IEC 61162-400 ed1.0 (2001-11) – Partea 400: Emițătoare multiple și receptoare multiple – Interconectarea sistemelor pentru nave – Introducere și principii generale

 IEC 61162-401 ed1.0 (2001-11) – Partea 401: Emițătoare multiple și receptoare multiple – Interconectarea sistemelor pentru nave – Nivelul aplicație

 IEC 61162-402 ed1.0 (2005-09) – Partea 402: Emițătoare multiple și receptoare multiple – Interconectarea sistemelor pentru nave – Documentație și cerințe de încercare

 IEC 61162-410 ed1.0 (2001-11) – Partea 410: Emițătoare multiple și receptoare multiple – Interconectarea sistemelor pentru nave – Cerințele nivelului transport și nivelului transport de bază

 IEC 61162-420 ed1.0 (2001-11) – Partea 420: Emițătoare multiple și receptoare multiple – Interconectarea sistemelor pentru nave – Cerințe standardizate pentru nivelul utilizator și standardele utilizatorilor de bază

 IEC 61162-450 ed1.0 (2011-06) – Partea 450: Emițătoare multiple și receptoare multiple – Interconectare Ethernet

Seria EN 61162 se referă la următoarele standarde de referință pentru Echipamente și sisteme de navigație și radiocomunicații maritime – Interfețe numerice:

1. EN 61162-1 (2011) – Partea 1: Emițător unic și receptoare multiple

2. EN 61162-2 (1998) – Partea 2: Emițător unic și receptoare multiple, transfer rapid de date

3. EN 61162-3 (2008) – Partea 3: Rețele de comunicații seriale de date pentru instrumente

 EN 61162-3-am1 (2010) amendament 1 – Partea 3: Rețele de comunicații seriale de date pentru instrumente

4. EN 61162-400 (2002) – Partea 400: Emițătoare multiple și receptoare multiple – Interconectarea sistemelor pentru nave – Introducere și principii generale

 EN 61162-401 (2002) – Partea 401: Emițătoare multiple și receptoare multiple – Interconectarea sistemelor pentru nave – Nivelul aplicație

 EN 61162-402 (2005) – Partea 402: Emițătoare multiple și receptoare multiple – Interconectarea sistemelor pentru nave – Documentație și cerințe de încercare

 EN 61162-410 (2002) – Partea 410: Emițătoare multiple și receptoare multiple – Interconectarea sistemelor pentru nave – Cerințele nivelului transport și nivelului transport de bază

 EN 61162-420 (2002) – Partea 420: Emițătoare multiple și receptoare multiple – Interconectarea sistemelor pentru nave – Cerințe standardizate pentru nivelul utilizator și standardele utilizatorilor de bază

 EN 61162-450 (2011) – Partea 450: Emițătoare multiple și receptoare multiple – Interconectare EthernetNr.

Denumirea echipamentului

Regula din SOLAS 74, cu modificările ulterioare, prin care se cere „aprobarea de tip”

Regulile din SOLAS 74, cu modificările ulterioare, precum și rezoluțiile și circularele corespunzătoare ale OMI, după caz

Standarde de încercări

Module de evaluare a conformității

1

2

3

4

5

6

A.1/5.1

Instalație radio în bandă VHF care permite transmisia și recepția prin ASN și radiotelefonie

— Reg. IV/14,

— Reg. X/3,

— Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 14 a OMI,

— Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 14 a OMI.

— Reg. IV/7,

— Reg. X/3,

— Rez. A.385(X) a OMI,

— Rez. A.524(13) a OMI,

— Rez. A.694(17) a OMI,

— Rez. A.803(19) a OMI,

— Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 14 a OMI,

— Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 14 a OMI,

— OMI MSC/Circ.862,

— OMI COMSAR Circ.32,

— UIT-R M.489-2 (10/95),

— UIT-R M.493-13 (10/09),

— UIT-R M.541-9 (05/04),

— UIT-R M.689-2 (09/94).

— OMI MSC/Circ.862,

— EN 60945 (2002), inclusiv IEC 60945 Rectificarea 1 (2008),

— seria EN 61162,

— ETSI EN 300 338-1 V1.3.1 (2010-02),

— ETSI EN 300 338-2 V1.3.1 (2010-02),

— ETSI EN 301 843-2 V1.2.1 (2004-06),

— ETSI EN 301 925 V1.3.1 (2010-09).

— sau

— OMI MSC/Circ.862,

— IEC 60945 (2002), inclusiv IEC 60945 Rectificarea 1 (2008),

— IEC 61097-3 (1994),

— IEC 61097-7 (1996),

— seria IEC 61162.

B + D

B + E

B + F

A.1/5.2

Receptor de veghe prin ASN în bandă VHF

— Reg. IV/14,

— Reg. X/3,

— Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 14 a OMI,

— Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 14 a OMI.

— Reg. IV/7,

— Reg. X/3,

— Rez. A.694(17) a OMI,

— Rez. A.803(19) a OMI,

— Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 14 a OMI,

— Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 14 a OMI,

— OMI COMSAR Circ.32,

— UIT-R M.489-2 (10/95),

— UIT-R M.493-13 (10/09),

— UIT-R M.541-9 (05/04).

— EN 60945 (2002), inclusiv IEC 60945 Rectificarea 1 (2008),

— seria EN 61162,

— ETSI EN 300 338-1 V1.3.1 (2010-02),

— ETSI EN 300 338-2 V1.3.1 (2010-02),

— ETSI EN 301 033 V1.3.1 (2010-09),

— ETSI EN 301 843-2 V1.2.1 (2004-06).

— sau

— IEC 60945 (2002), inclusiv IEC 60945 Rectificarea 1 (2008),

— IEC 61097-3 (1994),

— IEC 61097-8 (1998),

— seria IEC 61162.

B + D

B + E

B + F

A.1/5.3

Receptor NAVTEX

— Reg. IV/14,

— Reg. X/3,

— Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 14 a OMI,

— Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 14 a OMI.

— Reg. IV/7,

— Reg. X/3,

— Rez. A.694(17) a OMI,

— Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 14 a OMI,

— Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 14 a OMI,

— OMI MSC.148(77),

— OMI COMSAR Circ.32,

— UIT-R M.540-2 (06/90),

— UIT-R M.625-3 (10/95).

— EN 60945 (2002), inclusiv IEC 60945 Rectificarea 1 (2008),

— ETSI EN 300 065-1 V1.2.1 (2009-01),

— ETSI EN 301 843-4 V1.2.1 (2004-06),

— sau

— IEC 60945 (2002), inclusiv IEC 60945 Rectificarea 1 (2008),

— IEC 61097-6 (2005-12).

B + D

B + E

B + F

A.1/5.4

Receptor EGC

— Reg. IV/14,

— Reg. X/3,

— Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 14 a OMI,

— Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 14 a OMI.

— Reg. IV/7,

— Reg. X/3,

— Rez. A.570(14) a OMI,

— Rez. A.694(17) a OMI,

— Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 14 a OMI,

— Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 14 a OMI,

— Rez. MSC.306(87) a OMI,

— OMI COMSAR Circ.32.

— EN 60945 (2002), inclusiv IEC 60945 Rectificarea 1 (2008),

— ETSI ETS 300 460 Ed.1 (1996-05),

— ETSI ETS 300 460/A1 (1997-11),

— ETSI EN 300 829 V1.1.1 (1998-03),

— ETSI EN 301 843-1 V1.2.1 (2004-06).

— sau

— IEC 60945 (2002), inclusiv IEC 60945 Rectificarea 1 (2008),

— IEC 61097-4 (2007).

B + D

B + E

B + F

A.1/5.5

Receptor în bandă HF pentru informații privind siguranța maritimă (MSI) (receptor HF NBDP)

— Reg. IV/14,

— Reg. X/3,

— Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 14 a OMI,

— Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 14 a OMI.

— Reg. IV/7,

— Reg. X/3,

— Rez. A.694(17) a OMI,

— Rez. A.699(17) a OMI,

— Rez. A.700(17) a OMI,

— Rez. A.806(19) a OMI,

— Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 14 a OMI,

— Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 14 a OMI,

— OMI COMSAR Circ.32,

— UIT-R M.491-1 (07/86),

— UIT-R M.492-6 (10/95),

— UIT-R M.540-2 (06/90),

— UIT-R M.625-3 (10/95),

— UIT-R M.688 (06/90).

— EN 60945 (2002), inclusiv IEC 60945 Rectificarea 1 (2008),

— seria EN 61162,

— ETSI ETS 300 067 Ed.1 (1990-11),

— ETSI ETS 300 067/A1 Ed.1 (1993-10).

— sau

— IEC 60945 (2002), inclusiv IEC 60945 Rectificarea 1 (2008),

— seria IEC 61162,

— ETSI ETS 300 067 Ed.1 (1990-11),

— ETSI ETS 300 067/A1 Ed.1 (1993-10).

B + D

B + E

B + F

A.1/5.6

Radiobaliză în bandă de 406 MHz (COSPAS-SARSAT)

— Reg. IV/14,

— Reg. X/3,

— Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 14 a OMI,

— Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 14 a OMI.

— Reg. IV/7,

— Reg. X/3,

— Rez. A.662(16) a OMI,

— Rez. A.694(17) a OMI,

— Rez. A.696(17) a OMI,

— Rez. A.810(19) a OMI,

— Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 14 a OMI,

— Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 14 a OMI,

— OMI MSC/Circ.862,

— OMI COMSAR Circ.32,

— UIT-R M.633-3 (05/04),

— UIT-R M.690-1 (10/95).

— OMI MSC/Circ.862,

— EN 60945 (2002), inclusiv IEC 60945 Rectificarea 1 (2008),

— ETSI EN 300 066 V 1.3.1 (2001-01).

— sau

— OMI MSC/Circ.862,

— IEC 60945 (2002), inclusiv IEC 60945 Rectificarea 1 (2008),

— IEC 61097-2 (2008).

Notă: OMI MSC/Circ. 862 se aplică doar dispozitivului opțional care permite activarea de la distanță, nu și radiobalizei propriu-zise.

B + D

B + E

B + F

A.1/5.7

Radiobaliză în bandă L (INMARSAT)

Punct lăsat necompletat în mod intenționat.

A.1/5.8

Receptor de veghe în bandă de 2 182 KHz

Punct lăsat necompletat în mod intenționat.

A.1/5.9

Generator de semnal de alarmă bitonal

Punct lăsat necompletat în mod intenționat.

A.1/5.10

Instalație radio în bandă MF care permite transmisia și recepția prin ASN și radiotelefonie

Notă: În conformitate cu deciziile OMI și UIT, cerințele pentru generatorul de semnal de alarmă bitonal și transmisie în H3E nu se mai aplică în standardele de încercări

— Reg. IV/14,

— Reg. X/3,

— Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 14 a OMI,

— Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 14 a OMI.

— Reg. IV/9,

— Reg. IV/10,

— Reg. X/3,

— Rez. A.694(17) a OMI,

— Rez. A.804(19) a OMI,

— Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 14 a OMI,

— Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 14 a OMI,

— OMI COMSAR Circ.32,

— UIT-R M.493-13 (10/09),

— UIT-R M.541-9 (05/04).

— OMI MSC/Circ.862,

— EN 60945 (2002), inclusiv IEC 60945 Rectificarea 1 (2008),

— seria EN 61162,

— ETSI EN 300 338-1 V1.3.1 (2010-02),

— ETSI EN 300 338-2 V1.3.1 (2010-02),

— ETSI EN 300 373-1 V1.3.1 (2011-01),

— ETSI EN 301 843-5 V1.1.1 (2004-06).

— sau

— OMI MSC/Circ.862,

— IEC 60945 (2002), inclusiv IEC 60945 Rectificarea 1 (2008),

— IEC 61097-3 (1994),

— IEC 61097-9 (1997),

— seria IEC 61162.

B + D

B + E

B + F

A.1/5.11

Receptor de veghe prin ASN în bandă MF

— Reg. IV/14,

— Reg. X/3,

— Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 14 a OMI,

— Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 14 a OMI.

— Reg. IV/9,

— Reg. IV/10,

— Reg. X/3,

— Rez. A.694(17) a OMI,

— Rez. A.804(19) a OMI,

— Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 14 a OMI,

— Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 14 a OMI,

— OMI COMSAR Circ.32,

— UIT-R M.493-13 (10/09),

— UIT-R M.541-9 (05/04),

— UIT-R M.1173 (10/95).

— EN 60945 (2002), inclusiv IEC 60945 Rectificarea 1 (2008),

— seria EN 61162,

— ETSI EN 300 338-1 V1.3.1 (2010-02),

— ETSI EN 300 338-2 V1.3.1 (2010-02),

— ETSI EN 301 033 V1.2.1 (2010-09),

— ETSI EN 301 843-5 V1.1.1 (2004-06).

— sau

— IEC 60945 (2002), inclusiv IEC 60945 Rectificarea 1 (2008),

— IEC 61097-3 (1994),

— IEC 61097-8 (1998),

— seria IEC 61162.

B + D

B + E

B + F

A.1/5.12

Inmarsat-B SES

— Reg. IV/14,

— Reg. X/3,

— Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 14 a OMI,

— Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 14 a OMI.

— Reg. IV/10,

— Reg. X/3,

— Rez. A.570(14) a OMI,

— Rez. A.694(17) a OMI,

— Rez. A.808(19) a OMI,

— Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 14 a OMI,

— Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 14 a OMI,

— OMI MSC/Circ.862,

— OMI COMSAR Circ.32.

— OMI MSC/Circ 862,

— EN 60945 (2002), inclusiv IEC 60945 Rectificarea 1 (2008).

— sau

— OMI MSC/Circ 862,

— IEC 60945 (2002), inclusiv IEC 60945 Rectificarea 1 (2008).

B + D

B + E

B + F

A.1/5.13

Inmarsat-C SES

— Reg. IV/14,

— Reg. X/3,

— Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 14 a OMI,

— Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 14 a OMI.

— Reg. IV/10,

— Reg. X/3,

— Rez. A.570(14) a OMI,

— Rez. A.664(16) a OMI (se aplică doar dacă Immarsat-C SES include funcții EGC),

— Rez. A.694(17) a OMI,

— Rez. A.807(19) a OMI,

— Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 14 a OMI,

— Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 14 a OMI,

— OMI MSC/Circ.862,

— OMI COMSAR Circ.32.

— OMI MSC/Circ.862,

— EN 60945 (2002), inclusiv IEC 60945 Rectificarea 1 (2008),

— seria EN 61162,

— ETSI ETS 300 460 Ed.1 (1996-05),

— ETSI ETS 300 460/A1 (1997-11),

— ETSI EN 300 829 V1.1.1 (1998-03),

— ETSI EN 301 843-1 V1.2.1 (2004-06).

— sau

— IEC 60945 (2002), inclusiv IEC 60945 Rectificarea 1 (2008),

— IEC 61097-4 (2007),

— seria IEC 61162.

B + D

B + E

B + F

A.1/5.14

Instalație radio în bandă MF/HF care permite transmisia și recepția prin ASN, NBDP și radiotelefonie

Notă: În conformitate cu deciziile OMI și UIT, cerințele pentru generatorul de semnal de alarmă bitonal și transmisie în A3H nu se mai aplică în standardele de încercări.

— Reg. IV/14,

— Reg. X/3,

— Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 14 a OMI,

— Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 14 a OMI.

— Reg. IV/10,

— Reg. X/3,

— Rez. A.694(17) a OMI,

— Rez. A.806(19) a OMI,

— Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 14 a OMI,

— Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 14 a OMI,

— OMI MSC/Circ.862,

— OMI COMSAR Circ.32,

— UIT-R M.476-5 (10/95),

— UIT-R M.491-1 (07/86),

— UIT-R M.492-6 (10/95),

— UIT-R M.493-13 (10/09),

— UIT-R M.541-9 (05/04),

— UIT-R M.625-3 (10/95),

— UIT-R M.1173 (10/95).

— OMI MSC/Circ.862,

— EN 60945 (2002), inclusiv IEC 60945 Rectificarea 1 (2008),

— seria EN 61162,

— ETSI ETS 300 067 Ed.1 (1990-11),

— ETSI ETS 300 067/A1 Ed.1 (1993-10),

— ETSI EN 300 338-1 V1.3.1 (2010-02),

— ETSI EN 300 338-2 V1.3.1 (2010-02),

— ETSI ETS 300 373-1 V1.3.1 (2011-01),

— ETSI EN 301 843-5 V1.1.1 (2004-06).

— sau

— OMI MSC/Circ.862,

— IEC 60945 (2002), inclusiv IEC 60945 Rectificarea 1 (2008),

— IEC 61097-3 (1994),

— IEC 61097-9 (1997),

— seria IEC 61162.

B + D

B + E

B + F

A.1/5.15

Receptor de veghe prin ASN în bandă MF/HF

— Reg. IV/14,

— Reg. X/3,

— Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 14 a OMI,

— Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 14 a OMI.

— Reg. IV/10,

— Reg. X/3,

— Rez. A.694(17) a OMI,

— Rez. A.806(19) a OMI,

— Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 14 a OMI,

— Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 14 a OMI,

— OMI COMSAR Circ.32,

— UIT-R M.493-13 (10/09),

— UIT-R M. 541-9(05/04).

— EN 60945 (2002), inclusiv IEC 60945 Rectificarea 1 (2008),

— seria EN 61162,

— ETSI EN 300 338-1 V1.3.1 (2010-02),

— ETSI EN 300 338-2 V1.3.1 (2010-02),

— ETSI EN 301 033 V1.3.1 (2010-09),

— ETSI EN 301 843-5 V1.1.1 (2004-06).

— sau

— IEC 60945 (2002), inclusiv IEC 60945 Rectificarea 1 (2008),

— IEC 61097-3 (1994),

— IEC 61097-8 (1998),

— seria IEC 61162.

B + D

B + E

B + F

A.1/5.16

Aparat radiotelefonic aeronautic de emisie — Recepție în VHF

Punctul a fost mutat la A.2/5.8

A.1/5.17

Aparat radiotelefonic portabil de emisie — Recepție în VHF pentru ambarcațiuni de salvare

— Reg. IV/14,

— Reg. X/3,

— Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 14 a OMI,

— Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 14 a OMI.

— Reg. III/6,

— Rez. A.694(17) a OMI,

— Rez. A.809(19) a OMI,

— Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 8, 14 a OMI,

— Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 8, 14 a OMI,

— OMI MSC.149(77),

— UIT-R M.489-2 (10/95).

— EN 60945 (2002), inclusiv IEC 60945 Rectificarea 1 (2008),

— ETSI EN 300 225 V1.4.1 (2004-12),

— ETSI EN 301 843-2 V1.2.1 (2004-06).

— sau

— IEC 60945 (2002), inclusiv IEC 60945 Rectificarea 1 (2008),

— IEC 61097-12 (1996).

B + D

B + E

B + F

A.1/5.18

Aparat radiotelefonic fix de emisie — Recepție în VHF pentru ambarcațiuni de salvare

— Reg. IV/14,

— Reg. X/3,

— Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 14 a OMI,

— Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 14 a OMI.

— Reg. III/6,

— Rez. A.694(17) a OMI,

— Rez. A.809(19) a OMI,

— Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 8, 14 a OMI,

— Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 8, 14 a OMI,

— UIT-R M.489-2 (10/95).

— EN 60945 (2002), inclusiv IEC 60945 Rectificarea 1 (2008),

— ETSI EN 301 466 V1.1.1 (2000-10).

— sau

— IEC 60945 (2002), inclusiv IEC 60945 Rectificarea 1 (2008),

— IEC 61097-12 (1996).

B + D

B + E

B + F

A1/5.19

Inmarsat-F77

— Reg. IV/14,

— Reg. X/3,

— Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 14 a OMI,

— Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 14 a OMI.

— Reg. IV/10,

— Rez. A.570(14) a OMI,

— Rez. A.808(19) a OMI,

— Rez. A.694(17) a OMI,

— Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 14 a OMI,

— Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 14 a OMI,

— OMI MSC/Circ.862,

— OMI COMSAR Circ.32.

— OMI MSC/Circ.862,

— EN 60945 (2002), inclusiv IEC 60945 Rectificarea 1 (2008),

— IEC 61097-13 (2003).

— sau

— OMI MSC/Circ.862,

— IEC 60945 (2002), inclusiv IEC 60945 Rectificarea 1 (2008),

— IEC 61097-13 (2003).

B + D

B + E

B + F

6.    Echipamente necesare în temeiul convenției COLREG 72Nr.

Denumirea echipamentului

Regula din COLREG 72 prin care se cere „aprobarea de tip”

Regulile din cadrul COLREG, precum și rezoluțiile și circularele corespunzătoare ale OMI, după caz

Standarde de încercări

Module de evaluare a conformității

1

2

3

4

5

6

A.1/6.1

Lumini de navigație

—  COLREG anexa I/14.

— COLREG anexa I/14,

— Rez. A.694(17) a OMI,

— Rez. MSC.253(83) a OMI.

— EN 14744 (2005), inclusiv AC (2006),

— EN 60945 (2002), inclusiv IEC 60945 Rectificarea 1 (2008).

— sau

— EN 14744 (2005), inclusiv AC (2006),

— IEC 60945 (2002), inclusiv IEC 60945 Rectificarea 1 (2008).

B + D

B + E

B + F

G

7.    Echipamente de siguranță pentru vrachiere

Nu există niciun echipament de acest gen în anexa A.1.

8.    Echipamente conform SOLAS, capitolul II-1. Construcție – structură, compartimentare și stabilitate, mașini și instalații electriceNr.

Denumirea echipamentului

Regula din SOLAS 74, cu modificările ulterioare, prin care se cere „aprobarea de tip”

Regulile din SOLAS 74, cu modificările ulterioare, precum și rezoluțiile și circularele corespunzătoare ale OMI, după caz

Standarde de încercări

Module de evaluare a conformității

1

2

3

4

5

6

A.1/8.1

Detectoare ale nivelului apei

— Reg. II-1/22-1,

— Reg. II-1/25,

— Reg. XII/12.

— Reg. II-1/25,

— Reg. XII/12,

— Rez. A.1021(26) a OMI,

— Rez. MSC.188(79) a OMI.

— IEC 60092-504 (2001), inclusiv IEC 60092-504 Rectificarea 1 (2011),

— IEC 60529 (2001), inclusiv:

— Rectificarea 1 (2003), Rectificare 2 (2007), Rectificare 3 (2009),

— Rez.MSC.188(79) a OMI,

— OMI MSC.1/Circ. 1291.

B + D

B + E

B + F
ANEXA A.2

ECHIPAMENTE PENTRU CARE NU EXISTĂ STANDARDE DE ÎNCERCĂRI DETALIATE ÎN INSTRUMENTELE INTERNAȚIONALE

1.    Mijloace de salvare

Coloana 4: Ar trebui să se aplice Circulara MSC.980 a OMI, în afara cazurilor în care este înlocuită de instrumentele specifice menționate în coloana 4.Nr.

Denumirea echipamentului

Regula din SOLAS 74, cu modificările ulterioare, prin care se cere „aprobarea de tip”

Regulile din SOLAS 74, cu modificările ulterioare, precum și rezoluțiile și circularele corespunzătoare ale OMI, după caz

Standarde de încercări

Module de evaluare a conformității

1

2

3

4

5

6

A.2/1.1

Reflector radar pentru plute de salvare

— Reg. III/4,

— Reg. III/34,

— Reg. X/3.

—  Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) a OMI.

 
 

A.2/1.2

Materiale pentru costumele de imersiune

Punct lăsat necompletat în mod intenționat.

A.2/1.3

Instalații de lansare la apă prin degajare liberă pentru ambarcațiunile de salvare

— Reg. III/4,

— Reg. III/34.

— Reg. III/13,

— Reg. III/16,

— Reg. III/26,

— Reg. III/34,

— Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 8 a OMI,

— Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) I, IV, VI a OMI,

— Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 8 a OMI.

 
 

A.2/1.4

Scări de îmbarcare

Punctul a fost mutat la A.1/1.29

A.2/1.5

Instalații de alarmă generală în caz de urgență și de comunicare cu publicul (atunci când se utilizează ca dispozitiv de alarmă în caz de incendiu se aplică A.1/3.53).

—  Reg. III/6.

— Rez. A.1021(26) a OMI,

— Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) a OMI,

— Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) a OMI,

— Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) a OMI,

— OMI MSC/Circ.808.

—  ISO 27991 (2008).

 

2.    Prevenirea poluării marineNr.

Denumirea echipamentului

Regula din MARPOL 73/78, cu modificările ulterioare, prin care se cere „aprobarea de tip”

Regulile din MARPOL 73/78, cu modificările ulterioare, precum și rezoluțiile și circularele corespunzătoare ale OMI, după caz

Standarde de încercări

Module de evaluare a conformității

1

2

3

4

5

6

A.2/2.1

Analizor NOx de tip detector chemiluminescent (CLD) sau detector chemiluminescent încălzit (HCLD) pentru utilizare la măsurători directe la bordul navei

Punctul a fost mutat la A.1/2.8

A.2/2.2

Instalații de bord pentru epurarea gazelor arse

Punctul a fost mutat la A.1/2.10

A.2/2.3

Echipament care utilizează metode echivalente de reducere a emisiilor de NOx la bord

—  Anexa VI, Reg. 4.

—  Anexa VI, Reg. 4.

 
 

A.2/2.4

Echipament care utilizează alte metode tehnologice de reducere a emisiilor de SOx

— Rez. MEPC.176(58) a OMI-(MARPOL, anexa VI revizuită, Reg. 4,

— Rez. MEPC.184(59) a OMI.

—  Rez. MEPC.176(58) a OMI-(MARPOL, anexa VI revizuită, Reg. 4).

 
 

A.2/2.5

Analizori de NOx la bord

care utilizează o metodă de măsurare diferită de metoda măsurării și monitorizării directe din Codul tehnic privind NOx 2008

—  Rez. MEPC.176(58) a OMI-(MARPOL, anexa VI revizuită, Reg. 4)

—  Rez. MEPC.176(58) a OMI-(MARPOL, anexa VI revizuită, Reg. 4).

 
 

3.    Echipamente de protecție împotriva incendiilorNr.

Denumirea echipamentului

Regula din SOLAS 74, cu modificările ulterioare, prin care se cere „aprobarea de tip”

Regulile din SOLAS 74, cu modificările ulterioare, precum și rezoluțiile și circularele corespunzătoare ale OMI, după caz

Standarde de încercări

Module de evaluare a conformității

1

2

3

4

5

6

A.2/3.1

Extinctoare fixe și mobile

Punctul a fost mutat la A.1/3.52

A.2/3.2

Duze pentru instalații fixe de stingere a incendiilor cu apă sub presiune destinate încăperilor speciale, încăperilor ro-ro pentru marfă, încăperilor ro-ro și spațiilor pentru vehicule

Punctul a fost mutat la A.1/3.49

A.2/3.3

Pornirea grupurilor generatoare pe vreme rece (dispozitive de pornire)

Punctul a fost mutat la A.2/8.1

A.2/3.4

Duze de tip combinat (jet pulverizat/jet compact)

Punctul a fost mutat la A.1/3.55

A.2/3.5

Instalații fixe de detectare și avertizare în caz de incendiu pentru posturile de comandă, încăperile de serviciu, încăperile de locuit, încăperile de mașini și încăperile de mașini nesupravegheate

Punctul a fost mutat la A.1/3.51

A.2/3.6

Detectoare de fum

Punctul a fost mutat la A.1/3.51

A.2/3.7

Detectoare de căldură

Punctul a fost mutat la A.1/3.51

A.2/3.8

Lampă electrică de siguranță

— Reg. II-2/10,

— Reg. X/3,

— Rez. MSC.98(73)-(Cod FSS) 3 a OMI.

— Reg. II-2/10,

— Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 7 a OMI,

— Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 7 a OMI,

— Rez. MSC.98(73)-(Cod FSS) 3 a OMI.

—  seria IEC 60079.

 

A.2/3.9

Îmbrăcăminte de protecție rezistentă la acțiunea substanțelor chimice

—  Reg. II-2/19.

— Reg. II-2/19,

— Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 7 a OMI,

— Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 7 a OMI.

— EN 943-1 (2002), inclusiv AC(2005),

— EN 943-2 (2002),

— EN ISO 6529 (2001),

— EN ISO 6530 (2005),

— EN 14605 (2005), inclusiv A1(2009),

— OMI MSC/Circ.1120.

 

A.2/3.10

Instalații de iluminat amplasate la joasă înălțime

Punctul a fost mutat la A.1/3.40

A.2/3.11

Duze pentru instalații fixe de stingere a incendiilor cu apă pulverizată sub presiune, destinate încăperilor de mașini

Punctul a fost mutat la A.1/3.10

A.2/3.12

Instalații echivalente fixe de stingere a incendiilor cu gaz pentru încăperile de mașini și compartimentele pompelor de marfă

Punctul a fost mutat la A.1/3.45

A.2/3.13

Aparat de respirație cu aer comprimat (Ambarcațiuni de mare viteză – HSC).

Punct anulat.

A.2/3.14

Furtunuri de incendiu (tip mosor)

Punctul a fost mutat la A.1/3.56

A.2/3.15

Componente ale instalațiilor de detectare a fumului prin prelevare de eșantioane de aer

Punctul a fost mutat la A.1/3.63

A.2/3.16

Detectoare de flăcări

Punctul a fost mutat la A.1/3.51

A.2/3.17

Avertizoare de incendiu cu comandă manuală

Punctul a fost mutat la A.1/3.51

A.2/3.18

Dispozitive de alarmă

Punctul a fost mutat la A.1/3.53

A.2/3.19

Componente ale instalațiilor fixe de stingere a incendiilor pe bază de apă și cu acțiune directă în încăperile de mașini de tip „A”

Punctul a fost mutat la A.1/3.48

A.2/3.20

Mobilier tapițat

Punctul a fost mutat la A.1/3.20

A.2/3.21

Componente ale instalațiilor de stingere a incendiilor pentru magazii de vopsele și lichide inflamabile

—  Reg. II-2/10.

— Reg. II-2/10,

— OMI MSC.1/Circ.1239.

 
 

A.2/3.22

Componente ale instalațiilor fixe de stingere a incendiilor pentru conductele de evacuare ale cuptoarelor din bucătării

—  Reg. II-2/9.

—  Reg. II-2/9.

 
 

A.2/3.23

Componente ale instalațiilor de stingere a incendiilor pentru eliporturi

Punctul a fost mutat la A.1/3.67

A.2/3.24

Dispozitive portabile de aplicare a spumei

— Reg. II-2/10,

— Reg. II-2/20,

— Reg. X/3.

— Reg. II-2/10,

— Reg. II-2/20,

— Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 7 a OMI,

— Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 7 a OMI,

— Rez. MSC.98 (73)-(Cod FSS) 4 a OMI,

— OMI MSC.1/Circ.1239.

— OMI MSC.1/Circ.1313.

 
 

A.2/3.25

Compartimente de tip C

Punctul a fost mutat la A.1/3.64

A.2/3.26

Instalații cu combustibil gazos pentru uz casnic (componente)

—  Reg. II-2/4.

— Reg. II-2/4,

— OMI MSC.1/Circ.1276.

 
 

A.2/3.27

Componente ale instalațiilor fixe de stingere a incendiilor cu gaz (CO2)

— Reg. II-2/10,

— Reg. X/3.

— Reg. II-2/10,

— Reg. II-2/20,

— Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 7 a OMI,

— Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 7 a OMI,

— Rez. MSC.98 (73)-(Cod FSS) 5 a OMI,

— OMI MSC.1/Circ.1313,

— OMI MSC.1/Circ.1318.

Dispozitive electrice automate de comandă și temporizare:

— EN 12094-1 (2003).

Dispozitive neelectrice automate de comandă și temporizare:

— EN 12094-2 (2003).

Dispozitive manuale de declanșare și oprire:

— EN 12094-3 (2003).

Ansambluri de valve pentru containere și dispozitivele lor de acționare:

— EN 12094-4 (2004).

Valve selectoare de presiune înaltă/presiune joasă și dispozitivele lor de acționare:

— EN 12094-5 (2006).

Dispozitive neelectrice de dezactivare:

— EN 12094-6 (2006).

Duze pentru sisteme cu CO2:

— EN 12094-7 (2000), inclusiv A1 (2005).

Racorduri:

— EN 12094-8 (2006).

Indicatoare de presiune și presostate:

— EN 12094-10 (2003).

Dispozitive mecanice de cântărire:

— EN 12094-11 (2003).

Clapete de închidere și clapete de reținere:

— EN 12094-13 (2001), inclusiv AC (2002).

Dispozitive de odorizare pentru instalațiile cu CO2 de joasă presiune:

— EN 12094-16 (2003).

 

A.2/3.28

Componente ale instalațiilor de stingere a incendiilor cu spumă cu coeficient mediu de expandare – dispozitive fixe cu spumă pentru punțile navelor-cisternă

Punctul a fost mutat la A.1/3.57

A.2/3.29

Componente ale instalațiilor fixe de stingere a incendiilor cu spumă cu coeficient redus de expandare pentru încăperile de mașini și protecția punților navelor-cisternă

Punctul a fost mutat la A.1/3.58

A.2/3.30

Spumă expandabilă pentru instalații fixe de stingere a incendiilor de la bordul navelor-cisternă care transportă produse chimice

Punctul a fost mutat la A.1/3.59

A.2/3.31

Instalații manuale de pulverizare a apei

— Reg. II-2/10,

— Reg. II-2/19.

— Reg. II-2/10,

— Reg. II-2/19.

 
 

A.2/3.32

Extinctoare cu pudră chimică uscată

Punctul a fost mutat la A.1/3.62

4.    Echipamente de navigație

Note aplicabile secțiunii 4: Echipamente de navigație

Coloanele 3 și 4: Trimiterile la capitolul V al SOLAS se vor considera drept trimiteri la SOLAS 1974, astfel cum a fost modificat prin MSC 73, intrat în vigoare la 1 iulie 2002.

Coloana 5:

Seria IEC 61162 se referă la următoarele standarde de referință pentru Echipamente și sisteme de navigație și radiocomunicații maritime – Interfețe numerice:

1. IEC 61162-1 ed4.0 (2010-11) – Partea 1: Emițător unic și receptoare multiple

2. IEC 61162-2 ed1.0 (1998-09) – Partea 2: Emițător unic și receptoare multiple, transfer rapid de date

3. IEC 61162-3 ed1.1 compilație cu amendamentul 1 (2010-11) – Partea 3: Rețele de comunicații seriale de date pentru instrumente

 IEC 61162-3 ed1.0 (2008-05) – Partea 3: Rețele de comunicații seriale de date pentru instrumente

 IEC 61162-3-am1 ed1.0 (2010-06) amendament 1 – Partea 3: Rețele de comunicații seriale de date pentru instrumente

4. IEC 61162-400 ed1.0 (2001-11) – Partea 400: Emițătoare multiple și receptoare multiple – Interconectarea sistemelor pentru nave – Introducere și principii generale

 IEC 61162-401 ed1.0 (2001-11) – Partea 401: Emițătoare multiple și receptoare multiple – Interconectarea sistemelor pentru nave – Nivelul aplicație

 IEC 61162-402 ed1.0 (2005-09) – Partea 402: Emițătoare multiple și receptoare multiple – Interconectarea sistemelor pentru nave – Documentație și cerințe de încercare

 IEC 61162-410 ed1.0 (2001-11) – Partea 410: Emițătoare multiple și receptoare multiple – Interconectarea sistemelor pentru nave – Cerințele nivelului transport și nivelului transport de bază

 IEC 61162-420 ed1.0 (2001-11) – Partea 420: Emițătoare multiple și receptoare multiple – Interconectarea sistemelor pentru nave – Cerințe standardizate pentru nivelul utilizator și standardele utilizatorilor de bază

 IEC 61162-450 ed1.0 (2011-06) – Partea 450: Emițătoare multiple și receptoare multiple – Interconectare Ethernet

Seria EN 61162 se referă la următoarele standarde de referință pentru Echipamente și sisteme de navigație și radiocomunicații maritime – Interfețe numerice:

1. EN 61162-1 (2011) – Partea 1: Emițător unic și receptoare multiple

2. EN 61162-2 (1998) – Partea 2: Emițător unic și receptoare multiple, transfer rapid de date

3. EN 61162-3 (2008) – Partea 3: Rețele de comunicații seriale de date pentru instrumente

 EN 61162-3-am1 (2010) amendament 1 – Partea 3: Rețele de comunicații seriale de date pentru instrumente

4. EN 61162-400 (2002) – Partea 400: Emițătoare multiple și receptoare multiple – Interconectarea sistemelor pentru nave – Introducere și principii generale

 EN 61162-401 (2002) – Partea 401: Emițătoare multiple și receptoare multiple – Interconectarea sistemelor pentru nave – Nivelul aplicație

 EN 61162-402 (2005) – Partea 402: Emițătoare multiple și receptoare multiple – Interconectarea sistemelor pentru nave – Documentație și cerințe de încercare

 EN 61162-410 (2002) – Partea 410: Emițătoare multiple și receptoare multiple – Interconectarea sistemelor pentru nave – Cerințele nivelului transport și nivelului transport de bază

 EN 61162-420 (2002) – Partea 420: Emițătoare multiple și receptoare multiple – Interconectarea sistemelor pentru nave – Cerințe standardizate pentru nivelul utilizator și standardele utilizatorilor de bază

 EN 61162-450 (2011) – Partea 450: Emițătoare multiple și receptoare multiple – Interconectare EthernetNr.

Denumirea echipamentului

Regula din SOLAS 74, cu modificările ulterioare, prin care se cere „aprobarea de tip”

Regulile din SOLAS 74, cu modificările ulterioare, precum și rezoluțiile și circularele corespunzătoare ale OMI, după caz

Standarde de încercări

Module de evaluare a conformității

1

2

3

4

5

6

A.2/4.1

Girocompas pentru ambarcațiuni de mare viteză

Punctul a fost mutat la A.1/4.31

A.2/4.2

Sistem de control al direcției de deplasare pentru ambarcațiuni de mare viteză (anterior, pilot automat)

Punctul a fost mutat la A.1/4.40

A.2/4.3

Dispozitiv pentru transmiterea informației de drum THD (metoda GNSS)

Punctul a fost mutat la A.1/4.41

A.2/4.4

Lampă de semnalizare pe timp de zi

Punctul a fost mutat la A.1/4.52

A.2/4.5

Reflector pentru ambarcațiunile de mare viteză

Punctul a fost mutat la A.1/4.42

A.2/4.6

Echipament pentru vizibilitate nocturnă destinat ambarcațiunilor de mare viteză

Punctul a fost mutat la A.1/4.43

A.2/4.7

Sistem de control pentru urmărirea drumului navei

Punctul a fost mutat la A.1/4.33

A.2/4.8

Sistem electronic de date și vizualizare a hărților maritime (ECDIS)

Punctul a fost mutat la A.1/4.30

A.2/4.9

Dispozitiv de rezervă pentru sistemul electronic de date și vizualizare a hărților maritime (ECDIS)

Punctul a fost mutat la A.1/4.30

A.2/4.10

Sistem de vizualizare a hărților cu grafică raster (RCDS)

Punctul a fost mutat la A.1/4.30

A.2/4.11

Echipament combinat GPS/GLONASS

— Reg. V/18,

— Reg. X/3,

— Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) a OMI,

— Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) a OMI.

— Reg. V/19,

— Rez. A.694(17) a OMI,

— Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) a OMI,

— Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) a OMI,

— Rez. MSC.115(73) a OMI,

— Rez. MSC.191(79) a OMI.

— EN 60945 (2002), inclusiv IEC 60945 Rectificarea 1 (2008),

— EN 61108-1 (2003),

— EN 61108-2 (1998),

— seria EN 61162,

— EN 62288 (2008).

— sau

— IEC 60945 (2002), inclusiv IEC 60945 Rectificarea 1 (2008),

— IEC 61108-1 (2003),

— IEC 61108-2 (1998),

— seria IEC 61162,

— IEC 62288 Ed.1.0 (2008).

 

A.2/4.12

Echipament DGPS și DGLONASS

Punctul a fost mutat la A.1/4.44, A.1/4.50 și A.1/4.51

A.2/4.13

Girocompas pentru ambarcațiuni de mare viteză

Punctul a fost mutat la A.1/4.31

A.2/4.14

Sistem de înregistrare a datelor de parcurs (VDR)

Punctul a fost mutat la A.1/4.29

A.2/4.15

Sistem de navigație integrat

— Reg. V/18,

— Reg. X/3,

— Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 13 a OMI,

— Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 13 a OMI.

— Reg. V/19,

— Rez. A.694(17) a OMI,

— Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 13 a OMI,

— Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 13 a OMI,

— Rez. MSC.191(79) a OMI,

— Rez. MSC.252(83) a OMI.

— EN 60945 (2002), inclusiv IEC 60945 Rectificarea 1 (2008),

— seria EN 61162,

— EN 62288 (2008).

— sau

— IEC 60945 (2002), inclusiv IEC 60945 Rectificarea 1 (2008),

— seria IEC 61162,

— IEC 62288 Ed. 1.0 (2008).

 

A.2/4.16

Sistem de echipamente de punte

Punct lăsat necompletat în mod intenționat.

A.2/4.17

Amplificator de radiolocație

Punctul a fost mutat la A.1/4.53

A.2/4.18

Sistem de recepție acustică

Punctul a fost mutat la A.1/4.58

A.2/4.19

Busolă magnetică pentru ambarcațiuni de mare viteză

— Reg. X/3,

— Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) a OMI,

— Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) a OMI.

— Rez. A.382(X) a OMI,

— Rez. A.694(17) a OMI,

— Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) a OMI,

— Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) a OMI.

— ISO 1069 (1973),

— ISO 25862 (2009),

— EN 60945 (2002), inclusiv IEC 60945 Rectificarea 1 (2008).

— sau

— ISO 1069 (1973),

— ISO 25862 (2009),

— IEC 60945 (2002), inclusiv IEC 60945 Rectificarea 1 (2008).

 

A.2/4.20

Sistem de control pentru urmărirea drumului navei pentru:

— ambarcațiuni de mare viteză

— Reg. X/3,

— Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) a OMI,

— Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) a OMI.

— Rez. A.694(17) a OMI,

— Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) a OMI,

— Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) a OMI,

— Rez. MSC.191(79) a OMI.

— EN 60945 (2002), inclusiv IEC 60945 Rectificarea 1 (2008),

— seria EN 61162,

— EN 62288 (2008).

— sau

— IEC 60945 (2002), inclusiv IEC 60945 Rectificarea 1 (2008),

— seria IEC 61162,

— IEC 62288 Ed. 1.0 (2008).

 

A.2/4.21

Material cartografic pentru radarul de bord

Punctul a fost mutat la A.1/4.45

A.2/4.22

Dispozitiv pentru transmiterea informației de drum THD (metoda giroscopică)

Punctul a fost mutat la A.1/4.46

A.2/4.23

Dispozitiv pentru transmiterea informației de drum THD (metoda magnetică)

Punctul a fost mutat la A.1/4.2

A.2/4.24

Indicator de împingere

— Reg. V/18,

— Reg. X/3,

— Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) a OMI,

— Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) a OMI.

— Reg. V/19,

— Rez. A.694(17) a OMI,

— Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) a OMI,

— Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) a OMI,

— Rez. MSC.191(79) a OMI.

— EN 60945 (2002), inclusiv IEC 60945 Rectificarea 1 (2008),

— seria EN 61162,

— EN 62288 (2008).

— sau

— IEC 60945 (2002), inclusiv IEC 60945 Rectificarea 1 (2008),

— seria IEC 61162,

— IEC 62288 Ed. 1.0 (2008).

 

A.2/4.25

Indicatoare ale împingerii laterală, ale cârmei și regimului de funcționare

— Reg. V/18,

— Reg. X/3,

— Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) a OMI,

— Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) a OMI.

— Reg. V/19,

— Rez. A.694(17) a OMI,

— Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) a OMI,

— Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) a OMI,

— Rez. MSC.191(79) a OMI.

— EN 60945 (2002), inclusiv IEC 60945 Rectificarea 1 (2008),

— seria EN 61162,

— EN 62288 (2008).

— sau

— IEC 60945 (2002), inclusiv IEC 60945 Rectificarea 1 (2008),

— seria IEC 61162,

— IEC 62288 Ed. 1.0 (2008).

 

A.2/4.26

Indicator de girație

Punctul a fost mutat la A.1/4.9

A.2/4.27

Indicator al unghiului cârmei

Punctul a fost mutat la A.1/4.20

A.2/4.28

Indicator al sensului de rotație a elicei

Punctul a fost mutat la A.1/4.21

A.2/4.29

Indicator al pasului elicei

Punctul a fost mutat la A.1/4.22

A.2/4.30

Sistem de echipamente de punte

— Reg. V/18,

— Reg. X/3,

— Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 13 a OMI,

— Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 13 a OMI.

— Reg. V/19,

— Rez. A.694(17) a OMI,

— Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 15 a OMI,

— Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 15 a OMI,

— Rez. MSC.191(79) a OMI,

— OMI SN.1/Circ.288.

— EN 60945 (2002), inclusiv IEC 60945 Rectificarea 1 (2008),

— seria EN 61162,

— EN 61209 (1999),

— EN 62288 (2008).

— sau

— IEC 60945 (2002), inclusiv IEC 60945 Rectificarea 1 (2008),

— seria IEC 61162,

— IEC 61209 (1999),

— IEC 62288 Ed. 1.0 (2008).

 

A.2/4.31

Dispozitiv pentru relevment

Punctul a fost mutat la A.1/4.54

A.2/4.32

Sistem de alarmă și supraveghere a navigației de punte (BNWAS)

Punctul a fost mutat la A.1/4.57

A.2/4.33

Sistem de control pentru urmărirea drumului navei

(funcționează la viteza navei de peste 30 de noduri)

—  Reg. V/18.

— Reg. V/19,

— Rez. A.694(17) a OMI,

— Rez. MSC.191(79) a OMI.

— EN 60945 (2002), inclusiv IEC 60945 Rectificarea 1 (2008),

— seria EN 61162,

— EN 62288 (2008).

— sau

— IEC 60945 (2002), inclusiv IEC 60945 Rectificarea 1 (2008),

— seria IEC 61162,

— IEC 62288 Ed. 1.0 (2008).

 

A.2/4.34

Echipamente cu capacitate de identificare și urmărire la mare distanță (LRIT)

—  Reg. V/19-1.

— Reg. V/19-1,

— Rez. A.694(17) a OMI,

— Rez. A.813(19) a OMI,

— Rez. MSC.202(81) a OMI,

— Rez. MSC.211(81) a OMI,

— Rez. MSC.263(84) a OMI,

— OMI MSC.1/Circ 1307.

— EN 60945 (2002), inclusiv IEC 60945 Rectificarea 1 (2008),

— seria EN 61162.

— sau

— IEC 60945 (2002), inclusiv IEC 60945 Rectificarea 1 (2008),

— seria IEC 61162.

 

A.2/4.35

Receptor Galileo

Punctul a fost mutat la A.1/4.56

A.2/4.36

Echipament AIS SART

Punctul a fost mutat la A.1/4.55

5.    Echipamente de radiocomunicații

Note aplicabile secțiunii 5: Echipamente de radiocomunicații.

Coloana 5:

Seria IEC 61162 se referă la următoarele standarde de referință pentru Echipamente și sisteme de navigație și radiocomunicații maritime – Interfețe numerice:

1. IEC 61162-1 ed4.0 (2010-11) – Partea 1: Emițător unic și receptoare multiple

2. IEC 61162-2 ed1.0 (1998-09) – Partea 2: Emițător unic și receptoare multiple, transfer rapid de date

3. IEC 61162-3 ed1.1 compilație cu amendamentul 1 (2010-11) – Partea 3: Rețele de comunicații seriale de date pentru instrumente

 IEC 61162-3 ed1.0 (2008-05) – Partea 3: Rețele de comunicații seriale de date pentru instrumente

 IEC 61162-3-am1 ed1.0 (2010-06) amendament 1 – Partea 3: Rețele de comunicații seriale de date pentru instrumente

4. IEC 61162-400 ed1.0 (2001-11) – Partea 400: Emițătoare multiple și receptoare multiple – Interconectarea sistemelor pentru nave – Introducere și principii generale

 IEC 61162-401 ed1.0 (2001-11) – Partea 401: Emițătoare multiple și receptoare multiple – Interconectarea sistemelor pentru nave – Nivelul aplicație

 IEC 61162-402 ed1.0 (2005-09) – Partea 402: Emițătoare multiple și receptoare multiple – Interconectarea sistemelor pentru nave – Documentație și cerințe de încercare

 IEC 61162-410 ed1.0 (2001-11) – Partea 410: Emițătoare multiple și receptoare multiple – Interconectarea sistemelor pentru nave – Cerințele nivelului transport și nivelului transport de bază

 IEC 61162-420 ed1.0 (2001-11) – Partea 420: Emițătoare multiple și receptoare multiple – Interconectarea sistemelor pentru nave – Cerințe standardizate pentru nivelul utilizator și standardele utilizatorilor de bază

 IEC 61162-450 ed1.0 (2011-06) – Partea 450: Emițătoare multiple și receptoare multiple – Interconectare Ethernet

Seria EN 61162 se referă la următoarele standarde de referință pentru Echipamente și sisteme de navigație și radiocomunicații maritime – Interfețe numerice:

1. EN 61162-1 (2011) – Partea 1: Emițător unic și receptoare multiple

2. EN 61162-2 (1998) – Partea 2: Emițător unic și receptoare multiple, transfer rapid de date

3. EN 61162-3 (2008) – Partea 3: Rețele de comunicații seriale de date pentru instrumente

 EN 61162-3-am1 (2010) amendament 1 – Partea 3: Rețele de comunicații seriale de date pentru instrumente

4. EN 61162-400 (2002) – Partea 400: Emițătoare multiple și receptoare multiple – Interconectarea sistemelor pentru nave – Introducere și principii generale

 EN 61162-401 (2002) – Partea 401: Emițătoare multiple și receptoare multiple – Interconectarea sistemelor pentru nave – Nivelul aplicație

 EN 61162-402 (2005) – Partea 402: Emițătoare multiple și receptoare multiple – Interconectarea sistemelor pentru nave – Documentație și cerințe de încercare

 EN 61162-410 (2002) – Partea 410: Emițătoare multiple și receptoare multiple – Interconectarea sistemelor pentru nave – Cerințele nivelului transport și nivelului transport de bază

 EN 61162-420 (2002) – Partea 420: Emițătoare multiple și receptoare multiple – Interconectarea sistemelor pentru nave – Cerințe standardizate pentru nivelul utilizator și standardele utilizatorilor de bază

 EN 61162-450 (2011) – Partea 450: Emițătoare multiple și receptoare multiple – Interconectare EthernetNr.

Denumirea echipamentului

Regula din SOLAS 74, cu modificările ulterioare, prin care se cere „aprobarea de tip”

Regulile din SOLAS 74, cu modificările ulterioare, precum și rezoluțiile și circularele corespunzătoare ale OMI, după caz

Standarde de încercări

Module de evaluare a conformității

1

2

3

4

5

6

A.2/5.1

VHF EPIRB

— Reg. IV/14,

— Reg. X/3,

— Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) a OMI,

— Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) a OMI.

— Reg.IV/8,

— Rez. A.662(16) a OMI,

— Rez. A.694(17) a OMI,

— Rez. A.805(19) a OMI,

— Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) a OMI,

— Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) a OMI,

— UIT-R M.489-2 (10/95),

— UIT-R M.693 (06/90).

— EN 60945 (2002), inclusiv IEC 60945 Rectificarea 1 (2008).

— sau

— IEC 60945 (2002), inclusiv IEC 60945 Rectificarea 1 (2008).

 

A.2/5.2

Sursă de energie de rezervă pentru alimentare radio

— Reg. IV/14,

— Reg. X/3,

— Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) a OMI,

— Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) a OMI.

— Reg. IV/13,

— Rez. A.694(17) a OMI,

— Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) a OMI,

— Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) a OMI,

— OMI COMSAR Circ.16,

— OMI COMSAR Circ.32.

— EN 60945 (2002), inclusiv IEC 60945 Rectificarea 1 (2008).

— sau

— IEC 60945 (2002), inclusiv IEC 60945 Rectificarea 1 (2008).

 

A.2/5.3

Inmarsat-F SES

Punctul a fost mutat la A.1/5.19

A.2/5.4

Panou pentru cazuri de sinistru

— Reg. IV/14,

— Reg. X/3,

— Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) a OMI,

— Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) a OMI.

— Reg. IV/6,

— Rez. A.694(17) a OMI,

— Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) a OMI,

— Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) a OMI,

— OMI MSC/Circ 862,

— OMI COMSAR Circ.32.

— EN 60945 (2002), inclusiv IEC 60945 Rectificarea 1 (2008).

— sau

— IEC 60945 (2002), inclusiv IEC 60945 Rectificarea 1 (2008).

 

A.2/5.5

Panou pentru semnale de alertare sau semnalizare în caz de sinistru

— Reg. IV/14,

— Reg. X/3,

— Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) a OMI,

— Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) a OMI.

— Reg. IV/6,

— Rez. A.694(17) a OMI,

— Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) a OMI,

— Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) a OMI,

— OMI MSC/Circ.862,

— OMI COMSAR Circ.32.

— EN 60945 (2002), inclusiv IEC 60945 Rectificarea 1 (2008).

— sau

— IEC 60945 (2002), inclusiv IEC 60945 Rectificarea 1 (2008).

 

A.2/5.6

Radiobaliză în bandă L (INMARSAT)

Punct lăsat necompletat în mod intenționat.

A.2/5.7

Sistem de alarmă de securitate pentru navă

 

— Reg. XI-2/6,

— Rez. A.694(17) a OMI,

— Rez. MSC.147(77) a OMI,

— OMI MSC/Circ.1072.

— EN 60945 (2002), inclusiv IEC 60945 Rectificarea 1 (2008),

— seria EN 61162.

— sau

— IEC 60945 (2002), inclusiv IEC 60945 Rectificarea 1 (2008),

— seria IEC 61162.

 

A.2/5.8

Ex A.1/5.16

Aparat radiotelefonic aeronautic de emisie — Recepție în VHF

— Reg. IV/14,

— Reg. X/3,

— Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 14 a OMI,

— Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 14 a OMI.

— Reg. IV/7,

— Rez. A.694(17) a OMI,

— Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 14 a OMI,

— Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 14 a OMI,

— Rez. MSC.80(70) a OMI,

— OMI COMSAR Circ.32,

— Convenția OACI, anexa 10, Regulile privind radiocomunicațiile.

— EN 60945 (2002), inclusiv IEC 60945 Rectificarea 1 (2008),

— ETSI EN 301 688 V1.1.1 (2000-07).

— sau

— IEC 60945 (2002), inclusiv IEC 60945 Rectificarea 1 (2008),

— ETSI EN 301 688 V1.1.1 (2000-07).

 

6.    Echipamente necesare în temeiul convenției COLREG 72Nr.

Denumirea echipamentului

Regula din COLREG 72 prin care se cere „aprobarea de tip”

Regulile din cadrul COLREG, precum și rezoluțiile și circularele corespunzătoare ale OMI, după caz

Standarde de încercări

Module de evaluare a conformității

1

2

3

4

5

6

A.2/6.1

Lumini de navigație

Punctul a fost mutat la A.1/6.1

A.2/6.2

Mijloace de semnalizare acustică

—  COLREG 72 anexa III/3.

— COLREG 72, anexa III/3,

— Rez. A.694(17) a OMI.

— EN 60945 (2002), inclusiv IEC 60945 Rectificarea 1 (2008),

— Fluiere – COLREG 72 anexa III/1 (funcționare),

— Clopote și gonguri – COLREG 72 anexa III/2 (funcționare).

— sau

— IEC 60945 (2002), inclusiv IEC 60945 Rectificarea 1 (2008),

— Fluiere – COLREG 72 anexa III/1 (funcționare),

— Clopote și gonguri – COLREG 72 anexa III/2 (funcționare).

 

7.    Echipamente de siguranță pentru vrachiereNr.

Denumirea echipamentului

Regula din SOLAS 74, cu modificările ulterioare, prin care se cere „aprobarea de tip”

Regulile din SOLAS 74, cu modificările ulterioare, precum și rezoluțiile și circularele corespunzătoare ale OMI, după caz

Standarde de încercări

Module de evaluare a conformității

1

2

3

4

5

6

A.2/7.1

Instrument de încărcare

— Reg. XII/11,

— Conferința SOLAS 1997, Rez. 5.

— Reg. XII/11,

— Conferința SOLAS 1997, Rez. 5.

—  OMI MSC.1/Circ 1229.

 

A.2/7.2

Indicatoare ale nivelului apei pentru vrachiere

Punct anulat.

8.    Echipamente conform SOLAS, capitolul II-1Nr.

Denumirea echipamentului

Regula din SOLAS 74, cu modificările ulterioare, prin care se cere „aprobarea de tip”

Regulile din SOLAS 74, cu modificările ulterioare, precum și rezoluțiile și circularele corespunzătoare ale OMI, după caz

Standarde de încercări

Module de evaluare a conformității

1

2

3

4

5

6

A.2/8.1

Pornirea grupurilor generatoare pe vreme rece (dispozitive de pornire)

— Reg. II-1/44,

— Reg. X/3.

— Reg. II-1/44,

— Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 12 a OMI,

— Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 12 a OMI.

 
 

▼B
ANEXA B

Module pentru evaluarea conformității

OMOLOGARE CE (MODULUL B)

1.

Un organism notificat trebuie să evalueze și să ateste că un prototip, reprezentativ pentru producția preconizată, respectă prevederile documentelor internaționale care i se aplică.

2.

Cererea de omologare CE trebuie depusă de fabricant sau de reprezentantul său autorizat, stabilit în cadrul Comunității, la un organism notificat la alegerea sa.

Cererea trebuie să includă:

 denumirea și adresa fabricantului, precum și numele și adresa reprezentantului autorizat, dacă cererea este depusă de către acesta;

 o declarație scrisă care să menționeze că aceeași cerere nu a fost depusă simultan și la alt organism notificat;

 documentația scrisă conform descrierii de la punctul 3.

Solicitantul trebuie să pună la dispoziția organismului notificat un model reprezentativ pentru producția avută în vedere, denumit în continuare prototip ( 14 ). Organismul notificat poate solicita prototipuri suplimentare, în cazul în care este necesar pentru programul de testare.

3.

Documentația tehnică trebuie să facă posibil să se evalueze dacă produsul este conform cerințelor stabilite de dispozițiile internaționale în materie. Ea trebuie să cuprindă, în măsura în care acestea sunt relevante pentru o astfel de evaluare, proiectarea, standardul de construire, fabricarea, instalarea și funcționarea produsului în conformitate cu descrierea documentației tehnice stabilite în apendicele la prezenta anexă.

4.

Organismul notificat trebuie:

4.1.

să examineze documentația tehnică și să verifice dacă prototipul respectiv a fost fabricat în conformitate cu documentația tehnică;

4.2.

să efectueze examinările corespunzătoare și testele necesare sau să ia măsuri pentru efectuarea lor și să verifice dacă cerințele dispozițiilor internaționale în domeniu au fost într-adevăr îndeplinite;

4.3.

să convină cu solicitantul locul în care se vor desfășura examinările și testele necesare.

5.

În cazul în care prototipul este conform dispozițiilor internaționale în domeniu, organismul notificat trebuie să elibereze solicitantului un certificat de omologare CE. Certificatul trebuie să conțină numele și adresa fabricantului, detalii privind echipamentul, concluziile examinării, condițiile valabilității sale și datele necesare pentru identificarea prototipului aprobat.

La certificat se anexează o listă a părților relevante din documentația tehnică, o copie fiind păstrată de către organismul notificat.

Dacă unui fabricant i se refuză o certificare a omologării, organismul notificat trebuie să prezinte motive detaliate privind acest refuz.

În cazul în care un fabricant solicită din nou omologarea echipamentului pentru care a fost refuzat un certificat de omologare, solicitarea sa adresată organismului notificat trebuie să cuprindă întreaga documentație relevantă, inclusiv rapoartele de testare originale, motivele detaliate ale refuzului anterior și detalii ale tuturor modificărilor aduse echipamentului.

6.

Solicitantul trebuie să informeze organismul notificat care deține documentația tehnică referitoare la certificatul de omologare CE cu privire la toate modificările aduse produsului omologat, care trebuie să primească o omologare suplimentară în cazurile în care astfel de modificări pot afecta îndeplinirea cerințelor sau a condițiilor prescrise pentru utilizarea produsului. O astfel de aprobare suplimentară trebuie dată sub forma unei adăugiri la certificatul inițial de omologare CE.

7.

Fiecare organism notificat trebuie să furnizeze, la cerere, administrațiilor statelor membre de pavilion și celorlalte organisme notificate informații relevante privind certificatele de omologare CE și completările emise și retrase.

8.

Celelalte organisme notificate pot primi copii ale certificatelor de omologare CE și/sau ale completărilor la ele. Anexele la certificate trebuie păstrate la dispoziția celorlalte organisme notificate.

9.

Fabricantul sau reprezentantul său autorizat stabilit în Comunitate trebuie să păstreze, împreună cu documentația tehnică, copii ale certificatelor de omologare CE și ale completărilor lor timp de cel puțin 10 ani de la fabricarea ultimului produs.

CONFORMITATEA CU PROTOTIPUL (MODULUL C)

1.

Un fabricant sau reprezentantul său autorizat stabilit în Comunitate trebuie să ia măsuri și să declare că produsele respective sunt conforme cu prototipul, conform descrierii din certificatul de omologare CE și îndeplinesc cerințele dispozițiilor internaționale care li se aplică. Fabricantul sau reprezentantul său autorizat stabilit în Comunitate trebuie să aplice marcajul pe fiecare produs și să redacteze o declarație de conformitate scrisă.

2.

Fabricantul trebuie să ia toate măsurile necesare în așa fel încât procesul de fabricație să asigure conformitatea de tip a produselor fabricate, conform descrierii din certificatul de omologare CE, respectând cerințele dispozițiilor internaționale care li se aplică.

3.

Fabricantul sau reprezentantul său autorizat stabilit în Comunitate trebuie să păstreze o copie a declarației de conformitate timp de cel puțin 10 ani de la fabricarea ultimului produs.

ASIGURAREA CALITĂȚII PRODUCȚIEI (MODULUL D)

1.

Un fabricant care îndeplinește obligațiile de la punctul 2 trebuie să se asigure și să declare că produsele respective au conformitate de tip, conform descrierii din certificatul de omologare CE. Fabricantul sau reprezentantul său autorizat stabilit în Comunitate trebuie să aplice marcajul pe fiecare produs și să redacteze o declarație de conformitate scrisă.

2.

Fabricantul trebuie să opereze un sistem de asigurare a calității omologat, pentru producție, inspecție și testare, după cum se specifică la punctul 3, care trebuie supus supravegherii după cum se specifică la punctul 4.

3.

Sistemul de asigurare a calității

3.1.

Fabricantul trebuie să depună la un organism notificat, la alegerea sa, o cerere pentru evaluarea sistemului său de asigurare a calității pentru produsele respective.

Cererea trebuie să includă:

 toate informațiile relevante pentru categoria de produse preconizată;

 documentație referitoare la sistemul de asigurare a calității;

 documentație tehnică privind prototipul omologat și o copie a certificatului de omologare CE.

3.2.

Sistemul de asigurare a calității trebuie să asigure conformitatea produselor cu prototipul, conform descrierii din certificatul de omologare CE.

Toate elementele, cerințele și prevederile adoptate de fabricant trebuie să fie documentate în mod sistematic și organizate sub forma unor politici, proceduri și instrucțiuni scrise. Documentația sistemului de asigurare a calității trebuie să permită interpretarea consecventă a programelor, planurilor, manualelor și evidențelor privind calitatea.

El trebuie să includă, în special, o descriere corespunzătoare a:

 obiectivelor în domeniul calității și a structurii organizatorice, responsabilităților și atribuțiilor conducerii cu privire la calitatea produselor;

 tehnicilor, proceselor și acțiunilor sistematice de producție, control al calității și asigurare a calității care vor fi utilizate;

 examinărilor și testelor care vor fi efectuate înainte, în timpul și după fabricație, precum și a frecvenței cu care ele vor fi efectuate;

 evidențelor privind calitatea, cum ar fi rapoartele de inspecție și datele testărilor, datele de calibrare, rapoartele de calificare a personalului respectiv etc.;

 mijloacelor de monitorizare a realizării calității cerute a produselor și operarea efectivă a sistemului de asigurare a calității.

3.3.

Organismul notificat trebuie să evalueze sistemul de asigurare a calității pentru a stabili dacă respectă cerințele stabilite la punctul 3.2. El trebuie să presupună îndeplinirea acelor cerințe în privința sistemelor de calitate care implementează standardul armonizat din domeniu.

Echipa de audit trebuie să aibă cel puțin un membru cu experiență în evaluarea tehnologiei produsului respectiv. Procedura de evaluare trebuie să includă o vizită la unitatea respectivă a fabricantului.

Fabricantului i se aduce la cunoștință decizia. Notificarea cuprinde concluziile examinării și decizia argumentată a evaluării.

3.4.

Fabricantul trebuie să se angajeze să îndeplinească obligațiile rezultate din sistemul de asigurare a calității omologat și să-l mențină în așa fel încât să se mențină la nivelul de conformitate și eficiență.

Fabricantul sau reprezentantul său autorizat stabilit în Comunitate trebuie să informeze permanent organismul notificat care a aprobat sistemul de asigurare a calității cu privire la intenția de a actualiza sistemul de asigurare a calității.

Organismul notificat trebuie să evalueze modificările propuse și să decidă dacă sistemul de asigurare a calității modificat respectă în continuare cerințele stabilite la punctul 3.2 sau dacă este necesară o nouă evaluare.

Fabricantul trebuie să fie notificat în legătură cu decizia organismului notificat. Notificarea trebuie să includă concluziile examinării și decizia argumentată a evaluării.

4.

Supravegherea, responsabilitate a organismului notificat

4.1.

Scopul supravegherii este de a se asigura că fabricantul își îndeplinește în mod corespunzător obligațiile rezultate din sistemul de asigurare a calității aprobat.

4.2.

Fabricantul trebuie să permită organismului notificat accesul în scopul inspecției la locurile de producere, inspecție, testare și depozitare și trebuie să-i furnizeze toate informațiile necesare, în special:

 documentația referitoare la sistemul de asigurare a calității;

 evidențele privind calitatea, cum ar fi rapoartele de inspecție și datele referitoare la testare, datele privind calibrarea, rapoartele privind calificarea personalului etc.

4.3.

Organismul notificat trebuie să efectueze periodic audituri pentru a se asigura că fabricantul păstrează și aplică sistemul de asigurare a calității și trebuie să transmită fabricantului rapoartele de audit.

4.4.

De asemenea, organismul notificat poate să facă vizite inopinate la fabricant. Dacă este necesar, în timpul acestor vizite organismul notificat poate efectua teste sau poate lua măsuri privind efectuarea testelor, pentru a verifica dacă sistemul de asigurare a calității funcționează corect. Organismul notificat trebuie să transmită fabricantului un raport referitor la vizită, iar dacă a fost efectuat un test, un raport al testului.

5.

Fabricantul trebuie să păstreze, timp de cel puțin 10 ani de la fabricarea ultimului produs, la dispoziția autorităților naționale:

 documentația menționată în cea de-a doua liniuță a celui de-al doilea paragraf de la punctul 3.1;

 actualizarea menționată în cel de-al doilea paragraf al punctului 3.4;

 decizia și rapoartele de la organismul notificat, menționate în paragraful final de la punctul 3.4, 4.3 și 4.4.

6.

Fiecare organism notificat trebuie să furnizeze, la cerere, administrației statului membru de pavilion și celorlalte organisme notificate, informații relevante privind omologările sistemului de asigurare a calității emise și retrase.

ASIGURAREA CALITĂȚII PRODUSELOR (MODULUL E)

1.

Un fabricant care îndeplinește obligațiile de la punctul 2 asigură și declară că produsele respective sunt conforme cu prototipul, conform descrierii din certificatul de omologare CE. Fabricantul sau reprezentantul său autorizat stabilit în Comunitate trebuie să aplice marcajul pe fiecare produs și să redacteze o declarație scrisă de conformitate. Marcajul trebuie să fie însoțit de simbolul de identificare al organismului notificat răspunzător de supraveghere, după cum se specifică la punctul 4.

2.

Fabricantul trebuie să opereze un sistem de asigurare a calității omologat pentru inspecția finală și testare, după cum se specifică la punctul 3 și trebuie să fie supus supravegherii după cum se specifică la punctul 4.

3.

Sistemul de asigurare a calității

3.1.

Fabricantul trebuie să depună o cerere de evaluare a sistemului său de calitate pentru produsele respective la un organism notificat, la alegerea sa.

Cererea trebuie să includă:

 toate informațiile relevante pentru categoria de produse preconizată;

 documentație privind sistemul de asigurare a calității;

 documentația tehnică a prototipului omologat și o copie a certificatului de omologare CE.

3.2.

În cadrul sistemului de asigurare a calității, fiecare produs trebuie examinat și trebuie efectuate teste corespunzătoare pentru a se asigura conformitatea cu cerințele în domeniu ale dispozițiilor internaționale. Toate elementele, cerințele și prevederile adoptate de fabricant trebuie documentate în mod sistematic și ordonat sub forma politicilor, procedurilor și instrucțiunilor scrise. Această documentație referitoare la sistemul de asigurare a calității trebuie să asigure înțelegerea comună a programelor, planurilor, manualelor și evidențelor privind calitatea.

Ea trebuie să includă, în special, o descriere corespunzătoare a:

 obiectivelor de calitate și a structurii organizatorice, responsabilităților și atribuțiilor conducerii cu privire la calitatea produselor;

 examinărilor și testelor care vor fi efectuate după fabricație;

 mijloacelor de monitorizare a funcționării eficiente a sistemului de asigurare a calității;

 evidențelor privind calitatea, cum ar fi rapoartele de inspecție și datele privind testele, datele de calibrare, rapoartele privind calificarea personalului etc.

3.3.

Organismul notificat trebuie să evalueze sistemul de asigurare a calității, pentru a stabili dacă este conform cu cerințele stabilite la punctul 3.2. El trebuie să presupună conformitatea cu cerințele în privința sistemelor de calitate care implementează standardul armonizat din domeniu.

Echipa de audit trebuie să aibă cel puțin un membru cu experiență ca evaluator în tehnologia produsului respectiv. Procedura de evaluare trebuie să includă o vizită de evaluare la sediul fabricantului.

Fabricantului trebuie să i se notifice decizia. Notificarea trebuie să includă concluziile examinării și decizia de evaluare argumentată.

3.4.

Fabricantul trebuie să se angajeze să îndeplinească obligațiile rezultate din sistemul de asigurare a calității omologat și să-l mențină la nivelul de conformitate și eficiență.

Fabricantul sau reprezentantul său autorizat stabilit în Comunitate trebuie să informeze permanent organismul notificat care a omologat sistemul de asigurare a calității cu privire la orice actualizare intenționată a sistemului de asigurare a calității respectiv.

Organismul notificat trebuie să evalueze modificările propuse și să decidă dacă sistemul de asigurare a calității modificat continuă să satisfacă cerințele stabilite la punctul 3.2 sau dacă este necesară o reevaluare.

Fabricantului trebuie să i se notifice decizia. Notificarea trebuie să includă concluziile examinării și decizia de evaluare argumentată.

4.

Supravegherea, responsabilitate a organismului notificat

4.1.

Scopul supravegherii este de a asigura că fabricantul își îndeplinește în mod adecvat obligațiile rezultate din sistemul de asigurare a calității aprobat.

4.2.

Fabricantul trebuie să permită organismului notificat accesul pentru inspecție la locurile unde se efectuează inspecția, testarea și depozitarea și trebuie să transmită acestuia toate informațiile necesare, în special:

 documentația sistemului de asigurare a calității;

 documentație tehnică;

 evidențe privind calitatea, cum ar fi rapoarte de inspecție și date privind testele, date de calibrare, rapoarte privind calificarea personalului implicat etc.

4.3.

Organismul notificat trebuie să efectueze periodic audituri pentru a se asigura că fabricantul menține și aplică sistemul de asigurare a calității și trebuie să transmită fabricantului rapoarte de audit.

4.4.

De asemenea, organismul notificat poate să facă vizite inopinate la fabricant. Dacă este necesar, în timpul acestor vizite organismul notificat poate efectua teste sau poate lua măsuri privind efectuarea testelor, pentru a verifica dacă sistemul de asigurare a calității funcționează corect. Organismul notificat trebuie să transmită fabricantului un raport referitor la vizită, iar dacă a fost efectuat un test, un raport al testului.

5.

Fabricantul trebuie să păstreze, timp de cel puțin 10 ani de la fabricarea ultimului produs, la dispoziția autorităților naționale:

 documentația menționată în cea de-a treia liniuță a celui de-al doilea paragraf de la punctul 3.1;

 actualizarea menționată în cel de-al doilea paragraf al punctului 3.4;

 decizia și rapoartele organismului notificat, menționate în paragraful final de la punctul 3.4, punctul 4.3 și punctul 4.4.

6.

Fiecare organism notificat trebuie să furnizeze, la cerere, administrației statului membru al cărui pavilion îl arborează nava, precum și celorlalte organisme notificate, informații relevante privind omologările sistemului de asigurare a calității emise și retrase.

VERIFICAREA PRODUSULUI (MODULUL F)

1.

Fabricantul sau reprezentantul său autorizat stabilit în Comunitate trebuie să verifice și să ateste că produsele care fac obiectul punctului 3 sunt conforme cu prototipul, după cum se descrie în certificatul de omologare CE.

2.

Fabricantul trebuie să ia toate măsurile necesare pentru a se asigura că procesul de fabricație asigură conformitatea produselor cu prototipul, după cum se descrie în certificatul de omologare CE. El trebuie să aplice marcajul pe fiecare produs și să redacteze o declarație de conformitate.

3.

Organismul notificat trebuie să efectueze examinările și testele corespunzătoare pentru a verifica dacă produsul îndeplinește cerințele dispozițiilor internaționale, fie prin examinarea și testarea fiecărui produs, după cum se specifică la punctul 4, fie prin examinarea și testarea produselor pe bază statistică, după cum se specifică la punctul 5, la alegerea fabricantului.

3a.

Fabricantul sau reprezentantul său autorizat stabilit în Comunitate trebuie să păstreze o copie a declarației de conformitate timp de cel puțin 10 ani de la fabricarea ultimului produs.

4.

Verificarea prin examinarea și testarea fiecărui produs

4.1.

Toate produsele trebuie examinate individual și trebuie efectuate teste corespunzătoare pentru a se verifica conformitatea lor cu prototipul, conform descrierii din certificatul de omologare CE.

4.2.

Organismul notificat trebuie să-și aplice simbolul său de identificare sau să ia măsuri pentru aplicarea sa pe fiecare produs omologat și să redacteze un certificat de conformitate pe baza testelor efectuate.

4.3.

Fabricantul sau reprezentantul său autorizat stabilit în Comunitate trebuie să se asigure că poate să prezinte, la solicitarea administrației statului membru de pavilion, certificatul de conformitate emis de organismul notificat.

5.

Verificarea statistică (prin sondaj)

5.1.

Fabricantul trebuie să prezinte produsele sale sub forma unor loturi omogene și trebuie să ia toate măsurile necesare pentru a se asigura că procesul de fabricație asigură omogenitatea fiecărui lot produs.

5.2.

Toate produsele trebuie să fie disponibile pentru verificare sub forma unor loturi omogene. Din fiecare lot se prelevează în mod aleatoriu o probă. Produsele prelevate se examinează în mod individual și se efectuează teste corespunzătoare pentru a se asigura că ele îndeplinesc cerințele din dispozițiile internaționale care li se aplică și pentru a stabili dacă lotul urmează să fie acceptat sau retras.

5.3.

În cazul loturilor acceptate, organismul notificat trebuie să-și aplice simbolul său de identificare sau să ia măsuri pentru aplicarea sa pe fiecare produs și să redacteze un certificat de conformitate scris referitor la testele efectuate. Toate produsele din lot pot fi plasate pe piață, cu excepția acelor produse din probă care se constată că nu sunt conforme.

Dacă un lot este respins, organismul notificat sau autoritatea competentă trebuie să ia măsuri corespunzătoare pentru a împiedica plasarea pe piață a lotului respectiv. În eventualitatea respingerii frecvente a loturilor, organismul notificat poate suspenda verificarea statistică.

Cu aprobarea organismului notificat, fabricantul poate aplica simbolul de identificare al acestuia în timpul procesului de fabricație.

5.4.

Fabricantul sau reprezentantul său autorizat stabilit în Comunitate trebuie să se asigure că, la solicitarea administrației statului membru al cărui pavilion îl arborează nava, poate să prezinte certificatul de conformitate emis de organismul notificat.

VERIFICAREA UNITĂȚII (MODULUL G)

1.

Fabricantul trebuie să asigure și să declare că produsul respectiv, pentru care a fost emis certificatul menționat la punctul 2, îndeplinește cerințele dispozițiilor internaționale care le sunt aplicabile. Fabricantul sau reprezentantul său autorizat stabilit în Comunitate trebuie să aplice marcajul pe produs și să redacteze o declarație de conformitate.

2.

Organismul notificat trebuie să examineze fiecare produs în parte și să efectueze testele corespunzătoare pentru a se asigura că el îndeplinește cerințele în domeniu ale dispozițiilor internaționale.

Organismul notificat trebuie să aplice numărul său de identificare sau să ia măsuri pentru aplicarea sa pe produsul omologat și trebuie să redacteze un certificat de conformitate privind testele efectuate.

3.

Obiectul documentației tehnice este acela de a permite să se evalueze dacă au fost respectate cerințele dispozițiilor internaționale și de proiectare, fabricație și funcționare a produsului.

ASIGURAREA CALITĂȚII DEPLINE (MODULUL H)

1.

Fabricant care satisface obligațiile din paragraful 2 trebuie să se asigure și să declare că produsele respective sunt conforme cu cerințele dispozițiilor internaționale care le sunt aplicabile. Fabricantul sau reprezentantul său autorizat stabilit în Comunitate trebuie să aplice marcajul pe produs și să redacteze o declarație scrisă de conformitate. Marcajul trebuie însoțit de simbolul de identificare al organismului notificat care este responsabil cu supravegherea, conform mențiunii de la punctul 4.

2.

Fabricantul trebuie să opereze un sistem de asigurare a calității omologat privind proiectarea, fabricația, inspecția finală a produsului și testarea, conform mențiunii de la punctul 3 și trebuie să se supună supravegherii, în temeiul punctului 4.

3.

Sistemul de asigurare a calității

3.1.

Fabricantul trebuie să depună o cerere de evaluare a sistemului său de calitate.

Cererea trebuie să includă:

 toate informațiile relevante pentru categoria de produs respectivă;

 documentația referitoare la sistemul de asigurare a calității.

3.2.

Sistemul de asigurare a calității trebuie să garanteze conformitatea produselor cu cerințele dispozițiilor internaționale care le sunt aplicabile.

Toate elementele, cerințele și dispozițiile adoptate de fabricant trebuie să aibă la bază o documentație sistematică și ordonată sub forma unor politici, proceduri și instrucțiuni scrise. Documentația sistemului de asigurare a calității trebuie să permită înțelegerea politicilor și procedurilor din domeniul calității, cum ar fi programele, planurile, manualele și evidențele privind calitatea.

El trebuie să includă, în special, o descriere corespunzătoare a:

 obiectivelor în domeniul calității și a structurii organizatorice, responsabilităților și atribuțiilor conducerii cu privire la calitatea produselor;

 specificațiilor tehnice de proiectare ce vor fi aplicate, inclusiv standardele, precum și asigurarea că vor fi respectate cerințele esențiale ale dispozițiilor internaționale care se aplică produselor;

 tehnicilor de control și verificare a proiectării, proceselor și acțiunilor sistematice care vor fi folosite la proiectarea produselor, legate de categoria de produse;

 tehnicilor, proceselor și acțiunilor sistematice corespunzătoare de fabricație, control al calității și asigurarea calității care vor fi folosite;

 examinărilor și testelor care vor fi efectuate înainte de fabricație, în timpul fabricației și după fabricație, precum și a frecvenței cu care ele vor fi efectuate;

 evidențelor privind calitatea, cum ar fi rapoartele de inspecție și datele testărilor, datele de calibrare, rapoartele de calificare a personalului respectiv etc.;

 mijloacelor de monitorizare a punerii în practică a proiectului cerut și a respectării calității produselor, precum și operarea efectivă a sistemului de asigurare a calității.

3.3.

Organismul notificat trebuie să evalueze sistemul de asigurare a calității pentru a stabili dacă el satisface cerințele stabilite la punctul 3.2. El trebuie să presupună îndeplinirea acelor cerințe în privința sistemelor de calitate care implementează standardul armonizat relevant.

Echipa de audit trebuie să aibă cel puțin un membru cu experiență în evaluarea tehnologiei produsului respectiv. Procedura de evaluare trebuie să includă o vizită la unitatea respectivă a fabricantului.

Fabricantului trebuie să i se aducă la cunoștință decizia. Notificarea trebuie să includă concluziile examinării și decizia argumentată a evaluării.

3.4.

Fabricantul trebuie să se angajeze să îndeplinească obligațiile rezultate din sistemul de asigurare a calității așa cum e aprobat și să îl mențină la nivelul de conformitate și eficiență.

Fabricantul sau reprezentantul său autorizat stabilit în Comunitate trebuie să informeze permanent organismul notificat care a aprobat sistemul de asigurare a calității în privința intenției de a actualiza sistemul de asigurare a calității.

Organismul notificat trebuie să evalueze modificările propuse și să decidă dacă sistemul modificat de asigurare a calității respectă în continuare cerințele stabilite la punctul 3.2 sau dacă este necesară o nouă evaluare.

Fabricantul trebuie să fie notificat în legătură cu decizia organismului notificat. Notificarea trebuie să includă concluziile examinării și decizia argumentată a evaluării.

4.

Supravegherea CE, responsabilitate a organismului notificat

4.1.

Obiectul supravegherii este acela de a se asigura că fabricantul își îndeplinește în mod corespunzător obligațiile rezultate din sistemul aprobat de asigurare a calității.

4.2.

Fabricantul trebuie să permită organismului notificat accesul pentru inspecție la locurile de fabricare, inspectare, testare și depozitare și trebuie să-i furnizeze toate informațiile necesare, în special:

 documentația referitoare la sistemul de asigurare a calității;

 evidențele privind calitatea prevăzute în partea referitoare la proiectare din sistemul de asigurare a calității, cum ar fi rezultatele analizelor, calculelor, testelor etc.;

 evidențele privind calitatea prevăzute în partea referitoare la producție din sistemul de asigurare a calității, cum ar fi rapoartele de inspecție și datele referitoare la testare, la calibrare, rapoartele privind calificarea personalului etc.

4.3.

Organismul notificat trebuie să efectueze periodic audituri pentru a se asigura că fabricantul păstrează și aplică sistemul de asigurare a calității și trebuie să transmită fabricantului rapoarte de audit.

4.4.

De asemenea, organismul notificat poate să facă vizite inopinate la fabricant. Dacă este necesar, în timpul acestor vizite organismul notificat poate efectua teste sau poate lua măsuri privind efectuarea testelor, pentru a verifica dacă sistemul de asigurare a calității funcționează corect. Organismul notificat trebuie să transmită fabricantului un raport referitor la vizită, iar dacă a fost efectuat un test, un raport al testului.

5.

Fabricantul trebuie să păstreze la dispoziția autorităților naționale, timp de cel puțin 10 ani de la fabricarea ultimului produs:

 documentația menționată în cea de-a doua liniuță a celui de-al doilea paragraf de la punctul 3.1;

 actualizarea menționată în cel de-al doilea paragraf al punctul 3.4;

 decizia și rapoartele organismului notificat, menționate în paragraful final de la punctul 3.4 și la punctele 4.3 și 4.4.

6.

Fiecare organism notificat trebuie să furnizeze, la cerere, administrației statului membru de pavilion și celorlalte organisme notificate informații relevante privind omologările sistemului de asigurare a calității emise și retrase.

7.

Examinarea proiectului

7.1.

Fabricantul trebuie să depună o cerere de examinare a proiectului la un singur organism notificat.

7.2.

Cererea trebuie să facă posibilă înțelegerea proiectării, fabricării și funcționării produsului, precum și evaluarea conformității cu cerințele dispozițiilor internaționale.

Ea trebuie să includă:

 specificațiile tehnice de proiectare, inclusiv standardele aplicate;

 dovada necesară de conformitate, în special în cazul în care standardele specificate în articolul 5 nu au fost aplicate integral. Aceste dovezi de sprijin trebuie să includă rezultatele testelor efectuate de un laborator adecvat al fabricantului sau în numele său.

7.3.

Organismul notificat trebuie să examineze cererea și, în cazul în care proiectul respectă dispozițiile internaționale aplicabile, el trebuie să elibereze solicitantului un certificat CE de omologare a proiectului. Certificatul trebuie să includă concluziile examinării, condițiile valabilității sale, datele necesare pentru identificarea proiectului aprobat și, dacă este relevant, o descriere a modului de funcționare a produsului.

7.4.

Solicitantul trebuie să informeze permanent organismul notificat care a eliberat certificatul CE de omologare a proiectului în legătură cu orice modificare a proiectului aprobat. Modificările aduse proiectului aprobat trebuie să fie aprobate de organismul notificat care a eliberat certificatul CE de omologare, în cazul în care astfel de schimbări pot afecta îndeplinirea cerințelor în domeniu ale dispozițiilor internaționale sau condițiile recomandate pentru utilizarea produsului. O astfel de aprobare suplimentară trebuie dată sub forma unei completări la certificatul CE de omologare a testării.

7.5.

Organismele notificate trebuie să furnizeze administrațiilor statelor membre de pavilion și celorlalte organisme notificate, la cerere, informații relevante privind:

 certificatele CE de omologare a proiectului emise, inclusiv completările;

 omologările CE ale proiectelor și omologările suplimentare.
Apendice la Anexa B

Documentația tehnică ce urmează să fie transmisă de fabricant organismului notificat

Prevederile stabilite în prezentul apendice se aplică tuturor modulelor Anexei B.

Documentația tehnică menționată în Anexa B trebuie să cuprindă toate datele și mijloacele relevante utilizate de către fabricant pentru a asigura că echipamentul îndeplinește cerințele esențiale referitoare la acesta.

Documentația tehnică trebuie să facă posibilă înțelegerea proiectării, fabricării și funcționării produsului, precum și evaluarea respectării cerințelor din dispozițiile internaționale în domeniu.

În măsura în care sunt relevante pentru evaluare, documentația trebuie să includă:

 descrierea generală a prototipului;

 concepția proiectului, standardele de construcție și desenele de fabricație, precum și schemele componentelor, subansamblelor, circuitelor etc.;

 descrierile și explicațiile necesare pentru înțelegerea respectivelor desene și scheme, inclusiv funcționarea produsului;

 rezultatele calculelor de proiectare, examinările imparțiale efectuate etc.;

 rapoartele testelor imparțiale;

 manualele de instalare, utilizare și întreținere.

Când este cazul, documentația proiectului trebuie să conțină următoarele:

 atestări privind echipamentul încorporat în respectivul aparat;

 atestări și certificate privind metodele de producție și/sau inspecție și/sau monitorizare a aparatului;

 orice alt document care face posibilă îmbunătățirea evaluării făcută de organismul notificat.
ANEXA C

Criterii minime care trebuie avute în vedere de statele membre la desemnarea organismelor

1.

Organismele notificate trebuie să îndeplinească cerințele relevante seriei EN 45000.

2.

Un organism notificat trebuie să fie independent și să nu fie controlat de fabricanți sau furnizori.

3.

Un organism notificat trebuie înființat pe teritoriul Comunității.

4.

În cazul în care omologările sunt emise de un organism notificat sau în numele unui stat membru, statul membru trebuie să ia măsuri pentru ca experiența tehnică, personalul și calificările personalului organismului notificat să fie de așa natură încât să-i permită să elibereze omologări care să respecte cerințele prezentei directive și să garanteze un nivel de siguranță ridicat.

5.

Un organism notificat trebuie să aibă capacitatea de a furniza expertiză în domeniul maritim.

Un organism notificat are dreptul să efectueze proceduri de evaluare a conformității pentru oricare operator stabilit în cadrul sau în afara Comunității.

Un organism notificat poate efectua proceduri de evaluare a conformității în orice stat membru sau din afara Comunității, folosind fie mijloacele sale interne fie personalul sucursalei sale din străinătate.

În cazul în care o sucursală a unui organism notificat efectuează procedurile de evaluare a conformității, toate documentele legate de procedurile de evaluare a conformității se eliberează de organismul notificat și în numele acestuia și nu în numele sucursalei.

Sucursala unui organism notificat înființată într-un alt stat membru poate elibera, totuși, documente legate de proceduri de evaluare a conformității dacă este notificată de acel stat membru.
ANEXA D

Marcajul de conformitate

Marcajul de conformitate trebuie să aibă următoarea formă:

image

În cazul în care marcajul are dimensiuni mai mici sau mai mari, proporțiile date în desenul hașurat de mai sus trebuie respectate.

Diferitele componente ale marcajului trebuie să aibă în esență aceeași dimensiune verticală, care nu poate fi mai mică de 5 mm.

Pentru dispozitivele mici se poate renunța la dimensiunea minimă.( 1 ) JO C 218, 23.8.1995, p. 9.

( 2 ) JO C 101, 3.4.1996, p. 3.

( 3 ) Avizul Parlamentului European din 29 noiembrie 1995 (JO C 339, 18.12.1995, p. 21), Poziția comună a Consiliului din 18 iunie 1996 (JO C 248, 26.8.1996, p. 10) și Decizia Parlamentului European din 24 octombrie 1996 (JO C 347, 18.11.1996).

( 4 ) JO C 271, 7.10.1993, p. 1.

( 5 ) JO C 220, 30.8.1993, p. 23.

( 6 ) JO L 139, 23.5.1989, p. 19. Directivă modificată ultima dată de Directiva 93/68/CEE (JO L 220, 31.8.1993, p. 1).

( 7 ) JO L 399, 30.12.1989, p. 18. Directivă modificată ultima dată de Directiva 93/95/CEE (JO L 276, 9.11.1993, p. 11).

( 8 ) JO L 109, 26.4.1983, p. 8. Directivă modificată ultima dată de Actul de aderare din 1994.

( 9 ) JO L 324, 29.11.2002, p. 1.

( 10 ) JO L 324, 29.11.2002, p. 1.

( 11 ) JO L 184, 17.7.1999, p. 23.

( 12 ) JO L 239, 15.9.2011, p. 1.

( 13 ) JO L 312, 10.11.2012, p. 1.

( 14 ) Un prototip trebuie să reprezinte mai multe versiuni ale produsului, cu condiția ca diferențele între versiuni să nu afecteze siguranța sau celelalte cerințe referitoare la performanța produsului.