1996L0016 — RO — 10.01.2014 — 004.001


Acest document reprezintă un instrument de documentare, iar instituţiile nu îşi asumă responsabilitatea pentru conţinutul său.

►B

DIRECTIVA 96/16/CE A CONSILIULUI

din 19 martie 1996

privind anchetele statistice care trebuie efectuate în sectorul laptelui și al produselor lactate

(JO L 078, 28.3.1996, p.27)

Astfel cum a fost modificat prin:

 

 

Jurnalul Oficial

  No

page

date

 M1

REGULAMENTUL (CE) NR. 1882/2003 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 29 septembrie 2003

  L 284

1

31.10.2003

►M2

DIRECTIVA 2003/107/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI din 5 decembrie 2003

  L 7

40

13.1.2004

 M3

REGULAMENTUL (CE) NR. 219/2009 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 11 martie 2009

  L 87

109

31.3.2009

►M4

REGULAMENTUL (UE) NR. 1350/2013 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 11 decembrie 2013

  L 351

1

21.12.2013
▼B

DIRECTIVA 96/16/CE A CONSILIULUI

din 19 martie 1996

privind anchetele statistice care trebuie efectuate în sectorul laptelui și al produselor lactateCONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 43,

având în vedere propunerea Comisiei ( 1 ),

având în vedere avizul Parlamentului European ( 2 ),

întrucât Directiva nr. 72/280/CEE a Consiliului din 31 iulie 1972 privind anchetele statistice pe care trebuie să le efectueze statele membre cu privire la lapte și la produsele lactate ( 3 ) a fost modificată în repetate rânduri; în lumina noilor modificări, se impune, pentru o mai mare claritate, reformularea directivei menționate anterior;

întrucât, pentru a-și îndeplini sarcinile care îi revin conform tratatului și prevederilor comunitare privind organizarea comună a pieței în sectorul laptelui și al produselor lactate, Comisia are nevoie de informații corecte despre producția și folosirea laptelui, precum și de informații corecte, furnizate cu regularitate și actualizate în permanență cu privire la livrările de lapte către întreprinderi care tratează sau prelucrează laptele și cu privire la producția de produse lactate la nivelul statelor membre;

întrucât ar trebui realizate anchete statistice privind producția și utilizarea laptelui în cadrul exploatației agricole conform unor criterii uniforme și cu o mai mare precizie, precum și anchete lunare, la nivelul tuturor statelor membre, în întreprinderile de tratare sau prelucrare a laptelui;

întrucât, pentru obținerea unor rezultate comparabile, se impune stabilirea unor criterii comune pentru identificarea domeniului anchetei, a caracteristicilor care trebuie observate și a modalităților de efectuare a anchetei;

întrucât din experiența acumulată prin punerea în aplicare a reglementării anterioare reiese necesitatea unei simplificări a prevederilor, în special prin eliminarea obligației de a comunica rezultate lunare;

întrucât, ținând cont de importanța crescândă a conținutului de proteine al laptelui din produsele lactate, se impune luarea unor măsuri adecvate în acest sens;

întrucât, pentru a facilita punerea în aplicare a prevederilor prezentei directive, se impune continuarea unei strânse cooperări între statele membre și Comisie, în special în cadrul Comitetului permanent pentru statistică agricolă înființat prin Decizia 72/279/CEE ( 4 ),

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:Articolul 1

Statele membre:

1. efectuează la nivelul unităților de anchetă definite la articolul 2 anchete referitoare la datele prevăzute la articolul 4 și transmit Comisiei rezultatele lunare, anuale și trienale;

▼M4

2. efectuează anual anchete privind producția de lapte și utilizarea acesteia în exploatațiile agricole, în înțelesul articolului 2 litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 1166/2008 al Parlamentului European și al Consiliului ( 5 );

▼B

3. sub rezerva acordului Comisiei, sunt autorizate să utilizeze informații din alte surse oficiale.

Articolul 2

Anchetele prevăzute la articolul 1 alineatul (1) se referă la:

1. întreprinderile sau exploatațiile agricole care achiziționează lapte integral sau, în anumite cazuri, produse lactate, direct de la exploatațiile agricole sau de la întreprinderile menționate la alineatul (2), în vederea transformării acestor produse în produse lactate;

2. întreprinderile care colectează lapte sau smântână pentru a le transfera, în totalitate sau parțial, fără nici un fel de tratare sau prelucrare, întreprinderilor menționate la alineatul (1).

Statele membre iau toate măsurile corespunzătoare pentru a preveni, pe cât posibil, duplicarea rezultatelor.

Articolul 3

(1)  În cadrul prezentei directive, „lapte” reprezintă laptele de vacă, de oaie, de capră și de bivoliță. Controalele lunare menționate la articolul 4 alineatul (1) litera (a) se referă doar la laptele de vacă și la produsele fabricate exclusiv din lapte de vacă.

▼M4

(2)  Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 6a pentru a modifica lista produselor lactate care fac obiectul anchetelor și de a elabora definițiile standard care se aplică pentru comunicarea rezultatelor în cazul diferitelor produse.

Actele delegate respective sunt adoptate doar atunci când sunt necesare pentru a ține seama de evoluțiile economice și tehnice; acestea nu schimbă caracterul facultativ al informațiilor solicitate și nu impun sarcini suplimentare semnificative statelor membre sau respondenților.

Comisia justifică în mod corespunzător acțiunile statistice prevăzute în actele delegate respective, folosind, unde este cazul, informații de la experți din domeniu bazate pe o analiză a rentabilității, inclusiv o analiză a sarcinii ce le revine respondenților și a costurilor de producție, astfel cum se menționează la articolul 14 alineatul (3) litera (c) din Regulamentul (CE) nr. 223/2009 al Parlamentului European și al Consiliului ( 6 ).

▼B

Articolul 4

(1)  Anchetele prevăzute la articolul 1 alineatul (1) trebuie să permită cel puțin comunicarea informațiilor menționate la literele (a), (b) și (c).

Chestionarele trebuie să fie întocmite astfel încât să evite duplicarea datelor.

Informațiile se referă:

(a) lunar:

(i) la cantitatea și conținutul de grăsime al laptelui și al smântânii colectate, precum și la conținutul de proteine al laptelui de vacă colectat;

(ii) la cantitatea anumitor produse lactate proaspete tratate și disponibile pentru livrare, precum și a anumitor produse lactate fabricate;

(b) anual:

(i) la cantitatea și conținutul de grăsimi și conținutul proteic ale laptelui și smântânii disponibile;

(ii) la cantitatea de produse lactate proaspete tratate și disponibile pentru livrare, precum și la cea a celorlalte produse lactate fabricate, împărțite pe categorii;

(iii) la utilizarea materiilor prime sub formă de lapte integral și de lapte degresat, precum și la cantitatea de grăsimi utilizată la fabricarea produselor lactate;

▼M2

(iv) conținutul în proteine al principalelor produse lactate, conform metodei optime de măsurare sau de estimare, care să garanteze credibilitatea datelor;

(v) cantitatea de lapte de vacă produsă de exploatațiile agricole la nivel regional (unitatea teritorială NUTS 2) conform metodei optime de măsurare și de estimare care să garanteze credibilitatea datelor;

▼B

(c) trienal (din 31 decembrie 1997):

numărul unităților de anchetă prevăzute la articolul 2, împărțite pe categorii în funcție de mărime.

▼M2 —————

▼B

Articolul 5

(1)  Fără a aduce atingere dispozițiilor celui de-al doilea paragraf, anchetele prevăzute la articolul 1 alineatul (1) sunt efectuate sub forma unor anchete exhaustive în cazul fabricilor de produse lactate din care provine cel puțin 95 % din laptele de vacă colectat de către un stat membru, restul de unități fiind evaluate pe baza eșantioanelor reprezentative sau a altor surse.

Statele membre pot efectua anchetele lunare prevăzute la articolul 4 alineatul (1) litera (a) sub forma unor sondaje reprezentative. În acest caz, marja de eroare la eșantionare nu trebuie să depășească 1 % din colectarea națională totală (cu un interval de încredere de 68 %).

(2)  Statele membre iau toate măsurile necesare pentru obținerea unor rezultate complete și suficient de corecte. Statele membre prezintă Comisiei, sub forma unui raport metodologic, toate informațiile care să permită aprecierea exactității rezultatelor, în special:

(a) chestionarele utilizate;

(b) metodele utilizate pentru a se evita informațiile duble;

(c) metodele utilizate pentru prelucrarea datelor obținute din chestionare în tabele comunitare.

▼M4

Rapoartele metodologice, disponibilitatea și gradul de fiabilitate a datelor, precum și orice alte aspecte legate de punerea în aplicare a prezentei directive sunt examinate o dată pe an împreună cu statele membre. Statele membre comunică anual Comisiei informații metodologice privind datele menționate la articolul 4 alineatul (1), în conformitate cu un chestionar standard. Comisia adoptă acte de punere în aplicare prin care elaborează respectivele chestionare standard. Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 7 alineatul (2).

▼B

Articolul 6

▼M4

(1)  Comisia adoptă acte de punere în aplicare prin care stabilește tabele pentru transmiterea datelor. Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 7 alineatul (2).

▼B

Aceste tabele pot fi modificate conform aceleiași proceduri.

(2)  Statele membre transmit rezultatele menționate la alineatul (3), inclusiv datele considerate ca fiind confidențiale în temeiul legislației naționale sau al regulilor ce țin de confidențialitatea statistică, în conformitate cu dispozițiile Regulamentului (Euratom, CEE) nr. 1588/90 al Consiliului din 11 iunie 1990 privind transmiterea către Biroul Statistic al Comunităților Europene a informațiilor supuse regulilor de confidențialitate statistică ( 7 ).

(3)  Statele membre trimit Comisiei în cel mai scurt timp posibil după rezumarea informațiilor și cel târziu:

(a) la 45 de zile de la sfârșitul lunii de referință, rezultatele lunare menționate la articolul 4 alineatul (1) litera (a);

(b) în luna iunie a anului următor anului de referință:

 rezultatele anuale menționate la articolul 4 alineatul (1) litera (b);

▼M2 —————

▼M2

(c) în luna septembrie a anului următor datei de referință, rezultatele menționate la articolul 1 punctul 2 și articolul 4 alineatul (1) litera (b) punctul (v) și litera (c).

▼B

(4)  Comisia centralizează informațiile trimise de statele membre și aduce la cunoștința acestora rezultatele globale.

▼M4

Articolul 6a

(1)  Competența de a adopta acte delegate este conferită Comisiei în condițiile prevăzute în prezentul articol.

(2)  Competența de a adopta acte delegate menționată la articolul 3 alineatul (2) se conferă Comisiei pentru o perioadă de cinci ani de la 10 ianuarie 2014. Comisia prezintă un raport privind delegarea de competențe cel târziu cu nouă luni înainte de încheierea perioadei de cinci ani. Delegarea de competențe se prelungește tacit cu perioade de timp identice, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul se opun prelungirii respective cel târziu cu trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade.

(3)  Delegarea de competențe menționată la articolul 3 alineatul (2) poate fi revocată oricând de Parlamentul European sau de Consiliu. O decizie de revocare pune capăt delegării de competențe specificată în decizia respectivă. Decizia produce efecte din ziua care urmează datei publicării acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de la o dată ulterioară menționată în decizie. Decizia nu aduce atingere actelor delegate care sunt deja în vigoare.

(4)  De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică simultan Parlamentului European și Consiliului.

(5)  Un act delegat adoptat în temeiul articolului 3 alineatul (2) intră în vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul European și nici Consiliul nu au formulat obiecțiuni în termen de două luni de la notificarea acestuia către Parlamentul European și Consiliu sau în cazul în care, înaintea expirării termenului respectiv, Parlamentul European și Consiliul au informat Comisia că nu vor formula obiecțiuni. Respectivul termen se prelungește cu două luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.

▼M4

Articolul 7

(1)  Comisia este asistată de Comitetul Sistemului Statistic European instituit prin Regulamentul (CE) nr. 223/2009. Respectivul comitet este un comitet în înțelesul Regulamentului (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului ( 8 ).

(2)  În cazul în care se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 5 din Regulamentul (UE) nr. 182/2011.

(3)  În cazul în care comitetul nu emite un aviz, Comisia nu adoptă proiectul de act de punere în aplicare și se aplică articolul 5 alineatul (4) al treilea paragraf din Regulamentul (UE) nr. 182/2011.

▼B

Articolul 8

Comisia înaintează Consiliului, cel târziu până la data de 1 iulie 1999, un raport privind experiența acumulată prin punerea în aplicare a prezentei directive. În același timp, va prezenta în special rezultatele analizei menționate la articolul 4 alineatul (2) însoțite, dacă este cazul, de propuneri privind perioada definitivă.

Articolul 9

(1)  Directiva 72/280/CEE se abrogă începând cu 1 ianuarie 1997.

(2)  Trimiterile la Directiva 72/280/CEE abrogată se interpretează ca trimiteri la prezenta directivă.

Articolul 10

(1)  Statele membre pun în aplicare până la 1 ianuarie 1997 actele cu putere de lege și actele administrative necesare pentru a se conforma dispozițiilor prezentei directive. Statele membre informează imediat Comisia cu privire la aceasta.

Când statele membre adoptă aceste dispoziții, ele conțin o trimitere la prezenta directivă sau sunt însoțite de o asemenea referire în momentul publicării oficiale. Statele membre adoptă modalitățile de realizare a acestei trimiteri.

(2)  Comisiei îi sunt comunicate de către statele membre dispozițiile de drept intern pe care le adoptă în domeniul reglementat de prezenta directivă.

Articolul 11

Prezenta directivă intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene.

Articolul 12

Prezenta directivă se adresează statelor membre.( 1 ) JO C 321, 1.12.1995, p. 6.

( 2 ) JO C 32, 5.2.1996.

( 3 ) JO L 179, 7.8.1972, p. 2. Directivă modificată ultima dată de Actul de aderare din 1994.

( 4 ) JO L 179, 7.8.1972, p. 1.

( 5 ) Regulamentul (CE) nr. 1166/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind anchetele structurale în agricultură și ancheta privind metodele de producție agricolă și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 571/88 al Consiliului (JO L 321, 1.12.2008, p. 14).

( 6 ) Regulamentul (CE) nr. 223/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 martie 2009 privind statisticile europene și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1101/2008 al Parlamentului European și al Consiliului privind transmiterea de date statistice confidențiale Biroului Statistic al Comunităților Europene, a Regulamentului (CE) nr. 322/97 al Consiliului privind statisticile comunitare și a Deciziei 89/382/CEE, Euratom a Consiliului de constituire a Comitetului pentru programele statistice ale Comunităților Europene (JO L 87, 31.3.2009, p. 164).

( 7 ) JO L 151, 15.6.1990, p. 1.

( 8 ) Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 februarie 2011 de stabilire a normelor și principiilor generale privind mecanismele de control de către statele membre al exercitării competențelor de executare de către Comisie (JO L 55, 28.2.2011, p. 13).