1996D0409 — RO — 01.07.2013 — 003.001


Acest document reprezintă un instrument de documentare, iar instituţiile nu îşi asumă responsabilitatea pentru conţinutul său.

►B

DECIZIA REPREZENTANȚILOR GUVERNELOR STATELOR MEMBRE, REUNIȚI ÎN CADRUL CONSILIULUI,

din 25 iunie 1996

de instituire a unui document de călătorie provizoriu

(96/409/PESC)

(JO L 168, 6.7.1996, p.4)

Astfel cum a fost modificat prin:

 

 

Jurnalul Oficial

  No

page

date

►M1

DECIZIA REPREZENTANȚILOR GUVERNELOR STATELOR MEMBRE REUNIȚI ÎN CONSILIU din 30 noiembrie 2006

  L 363

422

20.12.2006

►M2

REGULAMENTUL (UE) NR. 517/2013 AL CONSILIULUI din 13 mai 2013

  L 158

1

10.6.2013


Astfel cum a fost modificat prin:

►A1

  L 236

33

23.9.2003
▼B

DECIZIA REPREZENTANȚILOR GUVERNELOR STATELOR MEMBRE, REUNIȚI ÎN CADRUL CONSILIULUI,

din 25 iunie 1996

de instituire a unui document de călătorie provizoriu

(96/409/PESC)REPREZENTANȚII GUVERNELOR STATELOR MEMBRE ALE UNIUNII EUROPENE, REUNIȚI ÎN CADRUL CONSILIULUI,

conștienți de faptul că elaborarea unui model uniform de document de călătorie provizoriu, eliberat de către statele membre cetățenilor Uniunii, acolo unde statul membru de origine al acestor cetățeni nu are reprezentanță diplomatică sau consulară permanentă sau în alte situații descrise în cadrul reglementărilor din anexa II la prezenta decizie, este în conformitate cu dispozițiile articolului 8c din Tratatul de instituire a Comunității Europene,

considerând că instituirea unui document de călătorie provizoriu comun ar putea fi de un real ajutor cetățenilor Uniunii aflați în dificultate,

având convingerea că instituirea acestui document va demonstra în mod clar avantajele practice ale statutului de cetățean al Uniunii,

DECID:Articolul 1

Se instituie un document de călătorie provizoriu, al cărui model uniform este prevăzut în anexa I, care face parte integrantă din prezenta decizie.

Regulile care stau la baza eliberării documentului de călătorie provizoriu și măsurile de securizare aferente sunt prevăzute în anexele II și III și fac parte integrantă din prezenta decizie. Regulile și măsurile respective pot fi modificate prin acordul unanim al statelor membre; modificările aduse produc efecte după o lună de la adoptarea lor, cu excepția cazului în care un stat membru solicită reexaminarea acestora la nivel ministerial.

Articolul 2

Prezenta decizie produce efecte după notificarea Secretariatului General al Consiliului de către toate statele membre asupra finalizării procedurilor prevăzute de sistemul juridic al acestora în scopul aplicării prezentei decizii.

Articolul 3

Prezenta decizie se publică în Jurnalul Oficial.
ANNEX I — ANNEXE I — ANEXO I — BILAG I — ANLAGE I — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I — IARSCRÍBHINN I — ALLEGATO I — BIJLAGE I — ANEXO I — LIITE I — BILAGE I — ►A1  PŘÍLOHA I — I LISA — I PIELIKUMS — I PRIEDAS — I. MELLÉKLET — ANNESS I — ZAŁĄCZNIK 1 — PRILOGA I — PRÍLOHA I —  ◄ ►M1  ПРИЛОЖЕНИЕ 1 — ANEXA I ◄ ►M2   — PRILOG I ◄

image

►(3) A1  

►(3) M1  

►(3) M2  

image

image

image

►(7) A1  

►(7) A1  

►(7) A1  

►(7) M1  

►(7) M1  

►(7) M2  

►(7) M2  

image

►(3) A1  

►(3) M1  

►(3) M2  
ANEXA II

REGULI PENRU ELIBERAREA DOCUMENTULUI DE CĂLĂTORIE PROVIZORIU

1.

Documentul de călătorie provizoriu (DCP), al cărui model uniform este prezentat în anexa I, este un act de călătorie care poate fi eliberat pentru o singură călătorie către statul membru al cărui resortisant este solicitantul, țara de reședință permanentă sau, în mod excepțional, către altă destinație. Documentul poate fi eliberat oricărui resortisant din statele membre cu autorizarea statului al cărui resortisant este persoana interesată.

2.

DCP poate fi eliberat dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:

(a) beneficiarul al cărui pașaport sau document de călătorie s-a pierdut, a fost furat ori distrus sau este temporar indisponibil trebuie să fie resortisant al unui stat membru și

(b) beneficiarul să se afle pe teritoriul unei țări în care statul membru al cărui resortisant este nu are reprezentanță diplomatică sau consulară accesibilă, în măsură să elibereze un document de călătorie sau în care statul respectiv nu este reprezentat în alt mod și

(c) dacă s-a obținut aprobarea autorităților din statul membru de origine al persoanei respective.

3.

Solicitantul DCP trebuie să completeze un formular și să îl trimită, împreună cu fotocopii, certificate pentru conformitate ale tuturor actelor care fac dovada identității și cetățeniei, prin curier diplomatic unei autorități desemnate în acest scop din statul membru al cărui resortisant este. Solicitantul nu se adresează obligatoriu autorității celei mai apropiate, dacă altă autoritate din zonă se dovedește mai potrivită. Unitatea emitentă va percepe și reține solicitantului taxele și comisioanele pe care le aplică în mod normal la eliberarea unui pașaport în regim de urgență. Dacă este cazul, solicitanții care nu dispun de posibilități financiare suficiente pentru a acoperi alte cheltuieli locale aferente primesc fondurile necesare în conformitate cu instrucțiunile date de către statul membru de origine la data solicitării.

4.

DCP trebuie să fie valabil pe o perioadă puțin mai mare decât perioada minimă necesară efectuării călătoriei pentru care a fost eliberat. În calcularea acestei perioade se ține cont de opririle pe timpul nopții și de legăturile de călătorie care trebuie efectuate.

5.

În vederea ținerii evidenței, o fotocopie a fiecărui document eliberat trebuie păstrată de către unitatea emitentă, iar alta trebuie trimisă autorității statului membru al cărui resortisant este solicitantul.

6.

Fiecare stat membru poate extinde aplicarea acestor reguli asupra altor persoane aflate în legătură cu acesta și pe care este dispus să le admită.
ANEXA III

MĂSURI DE SECURIZARE A DOCUMENTELOR DE CĂLĂTORIE PROVIZORII

Documentele de călătorie provizorii (DCP) vor fi realizate și eliberate în conformitate cu următoarele măsuri de securizare:

1.    Dimensiunideschis:

18 × 13 cm;

pliat:

9 × 13 cm.

2.    Hârtia

DCP vor fi tipărite pe hârtie securizată, netratată cu produși de albire optică (aproximativ 90 g/m2), prin utilizarea unui filigran standard „CHAIN WIRES” protejat legal în numele producătorului documentului, cu două fire invizibile (albastru și galben, SSI/05) fluorescente la lumină ultravioletă și reactive la ștergerea chimică.

3.    Sistemul de numerotare

Fiecare stat membru va aplica pe documente un sistem centralizat de numerotare, combinat cu inițialele statului membru emitent, după cum urmează:

▼M2Belgia

=

B

[OOOOO]

Bulgaria

=

BG

[OOOOO]

Republica Cehă

=

CZ

[OOOOO]

Danemarca

=

DK

[OOOOO]

Germania

=

D

[OOOOO]

Estonia

=

EE

[OOOOO]

Grecia

=

GR

[OOOOO]

Spania

=

E

[OOOOO]

Franța

=

F

[OOOOO]

Croația

=

HR

[OOOOO]

Irlanda

=

IRL

[OOOOO]

Italia

=

I

[OOOOO]

Cipru

=

CY

[OOOOO]

Letonia

=

LV

[OOOOO]

Lituania

=

LT

[OOOOO]

Luxemburg

=

L

[OOOOO]

Ungaria

=

HU

[OOOOO]

Malta

=

MT

[OOOOO]

Țările de Jos

=

NL

[OOOOO]

Austria

=

A

[OOOOO]

Polonia

=

PL

[OOOOO]

Portugalia

=

P

[OOOOO]

România

=

RO

[OOOOO]

Slovenia

=

SI

[OOOOO]

Slovacia

=

SK

[OOOOO]

Finlanda

=

FIN

[OOOOO]

Suedia

=

S

[OOOOO]

Regatul Unit

=

UK

[OOOOO]

▼B

Numărul va fi embosat pe paginile 1 și 4 ale documentului, utilizându-se caractere OCR-B, de culoare neagră cu fluorescență verde la lumină UV.

4.    Aplicarea fotografiei titularului

Fotografia titularului trebuie aplicată ferm pe document, astfel încât să nu poată fi îndepărtată ușor. Fotografia va fi laminată în conformitate cu practica națională, fiind de la sine înțeles că statele membre vor lua măsurile necesare pentru a asigura un nivel corespunzător de securizare a documentului respectiv.

5.    Introducerea datelor personale ale titularului

Se va aplica o metodă consecventă de introducere a datelor personale ale titularului pe formularul DCP. Datele vor fi introduse prin scriere de mână sau dactilografiate și vor fi acoperite cu material laminat.

6.    Sigiliul autorității emitente

La eliberarea unui DCP, sigiliul autorității emitente se va aplica parțial pe document și parțial pe fotografia titularului.

7.    Măsuri suplimentare de securizare

DCP va fi prevăzut cu un fond de protecție cu ghioș și embosare indirectă, în patru culori, pe paginile unde se introduc datele, ținându-se cont de tehnica imprimării irizate.

Se va utiliza următoarea tehnologie de tipărire:

 HELIOGRAVURĂ, față, inclusiv textul de la pagina 1, imagine ascunsă și microcaractere integrate cu cerneală albastră reflex;

 OFFSET, recto și verso, în două culori și IRIS;

 1: text, în albastru reflex;

 2: fond antiscanner, în albastru deschis;

 3: fond cu ghioș cu efect IRIS în două culori, verde și violet, a doua culoare având fluorescență galbenă la lumină UV.

Cernelurile folosite trebuie să fie rezistente la copiere, iar tentativele de a realiza copii color trebuie să genereze abateri de culoare ușor observabile. În plus, cel puțin o culoare trebuie să conțină agenți fluorescenți. Cernelurile trebuie să conțină și reactivi împotriva ștergerii chimice.

8.    Formularele de tipărire

Se vor utiliza formulare de tipărire cu fond cu ghioș multicolor, special realizat pentru acest tip de document, cu microcaractere integrate.

9.    Păstrarea formularelor DCP necompletate

Pentru a reduce riscul falsificării sau contrafacerii, toate statele membre vor asigura depozitarea antifurt a formularelor DCP necompletate.