01995R1238 — RO — 01.04.2020 — 011.001


Acest document are doar scop informativ și nu produce efecte juridice. Instituțiile Uniunii nu își asumă răspunderea pentru conținutul său. Versiunile autentice ale actelor relevante, inclusiv preambulul acestora, sunt cele publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și disponibile pe site-ul EUR-Lex. Aceste texte oficiale pot fi consultate accesând linkurile integrate în prezentul document.

►B

REGULAMENTUL (CE) NR. 1238/95 AL COMISIEI

din 31 mai 1995

de stabilire a normelor de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 2100/94 al Consiliului în ceea ce privește taxele datorate Oficiului Comunitar pentru Soiuri de Plante

(JO L 121 1.6.1995, p. 31)

Astfel cum a fost modificat prin:

 

 

Jurnalul Oficial

  NR.

Pagina

Data

►M1

REGULAMENTUL (CE) NR. 329/2000 AL COMISIEI din 11 februarie 2000

  L 37

19

12.2.2000

►M2

REGULAMENTUL (CE) NR. 569/2003 AL COMISIEI din 28 martie 2003

  L 82

13

29.3.2003

►M3

REGULAMENTUL (CE) NR. 1177/2005 AL COMISIEI din 20 iulie 2005

  L 189

26

21.7.2005

 M4

REGULAMENTUL (CE) NR. 2039/2005 AL COMISIEI din 14 decembrie 2005

  L 328

33

15.12.2005

►M5

REGULAMENTUL (CE) NR. 572/2008 AL COMISIEI din 19 iunie 2008

  L 161

7

20.6.2008

 M6

REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 510/2012 AL COMISIEI din 15 iunie 2012

  L 156

38

16.6.2012

 M7

REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 623/2013 AL COMISIEI din 27 iunie 2013

  L 177

20

28.6.2013

►M8

REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 1294/2014 AL COMISIEI din 4 decembrie 2014

  L 349

30

5.12.2014

►M9

REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2015/2206 AL COMISIEI din 30 noiembrie 2015

  L 314

22

1.12.2015

►M10

REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2016/2141 AL COMISIEI din 6 decembrie 2016

  L 332

13

7.12.2016

►M11

REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2019/1978 AL COMISIEI din 26 noiembrie 2019

  L 308

58

29.11.2019NB: Această versiune consolidată conţine referiri la unitatea de cont europeană şi/sau la ECU, care trebuie interpretate ca referiri la moneda euro, începând cu 1 ianuarie 1999 — Regulamentul (CEE) nr. 3308/80 al Consiliului (JO L 345, 20.12.1980, p. 1) şi Regulamentul (CE) nr. 1103/97 al Consiliului (JO L 162, 19.6.1997, p. 1).
▼B

REGULAMENTUL (CE) NR. 1238/95 AL COMISIEI

din 31 mai 1995

de stabilire a normelor de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 2100/94 al Consiliului în ceea ce privește taxele datorate Oficiului Comunitar pentru Soiuri de PlanteArticolul 1

Sferă de aplicare

(1)  Taxele datorate Oficiului, prevăzute în regulamentul de bază sau în regulamentul de procedură, pot fi solicitate conform prezentului regulament.

(2)  Taxele se stabilesc, se percep și se plătesc în ►M5  euro ◄ .

(3)  Dispozițiile de la alineatele (1) și (2) se aplică mutatis mutandis suprataxelor datorate Oficiului.

(4)  Elementele cu privire la taxele care pot fi prelevate de către autoritățile statelor membre în conformitate cu dispozițiile din regulamentul de bază sau din prezentul regulament sunt reglementate de normele naționale respective ale statelor membre în cauză.

(5)  În cazul în care președintele Oficiului este abilitat să ia o decizie cu privire la nivelul taxelor și modul de plată a acestora, aceste decizii se publică în Buletinul Oficial al Oficiului.

Articolul 2

Dispoziții generale

(1)  Pentru fiecare problemă pertinentă, toate părțile la procedura prevăzută în regulamentul de procedură sunt eligibile pentru plata unei taxe sau a unei suprataxe. Dacă mai multe părți acționează în comun sau dacă o procedură este condusă colectiv în numele lor, fiecare dintre părți este obligată la această plată ca debitor solidar.

(2)  Dacă nu există nici o dispoziție contrară prevăzută în prezentul regulament, dispozițiile aplicabile sunt cele care reglementează procedurile față de Oficiu, inclusiv cele în materie de limbă, așa cum au fost stabilite în regulamentul de bază și în regulamentul de procedură.

Articolul 3

Modalitate de plată

(1)  Taxele și suprataxele datorate Oficiului se plătesc prin virament în contul bancar al Oficiului.

▼M11

(2)  Președintele oficiului poate autoriza modalități de plată alternative în conformitate cu normele cu privire la metodele de lucru stabilite în conformitate cu articolul 36 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (CE) nr. 2100/94 al Consiliului.

▼B

Articolul 4

Data de primire a plății

▼M11

(1)  Se consideră ca dată de primire de către oficiu a unei plăți de taxă și de suprataxă data la care întreaga sumă a transferului prevăzut la articolul 3 alineatul (1) este transferată într-un cont bancar al oficiului.

▼B

(2)  Dacă președintele Oficiului autorizează alte modalități de plată în conformitate cu articolul 3 alineatul (2), el precizează în același timp și după aceeași procedură data care trebuie să fie considerată ca dată de primire a plății.

▼M2

(3)  În cazul în care plata se consideră ca nefiind primită de către Oficiu în termenul acordat, acest termen se consideră respectat față de Oficiu, atunci când se eliberează, în termenul în cauză, documentele doveditoare suficiente care să ateste că persoana care efectuează plata a transmis un ordin de virament, conform legii și în termenul acordat, unei instituții bancare sau unui oficiu poștal, pentru plata în EUR într-un cont bancar deținut de Oficiu.

▼M2 —————

▼M2

(5)  Documentele doveditoare se consideră suficiente în sensul alineatului (3), dacă se eliberează un act justificativ al unei instituții bancare sau al unui oficiu poștal care să ateste că ordinul de virament s-a efectuat. Totuși, când transferul solicitat s-a efectuat prin intermediul sistemului bancar de plată electronică „Swift”, actul justificativ de virament va lua forma unei copii a raportului „Swift”, pe care un funcționar al băncii sau al poștei, autorizat în mod corespunzător, va aplica ștampila și semnătura sa.

▼B

Articolul 5

Numele persoanei care efectuează plata și obiectul plății

(1)  Orice persoană care efectuează o plată de taxă sau de suprataxă indică în scris numele său și obiectul plății.

▼M11

(2)  Dacă oficiul nu poate stabili scopul unei plăți, persoana care a efectuat plata trebuie să comunice scopul respectiv în scris în termen de o lună. În cazul în care nu se specifică obiectul în termenul stabilit, plata este considerată neefectuată, iar suma corespunzătoare este rambursată persoanei care a efectuat plata.

▼M9

(3)  În eventualitatea în care, după chestionarea băncii în cauză nu s-a putut confirma identitatea persoanei care a efectuat plata, iar suma nu poate fi rambursată unei persoane anume, suma este încadrată în categoria alte venituri, în termenele stabilite în dispozițiile financiare interne ale oficiului menționate la articolul 112 din regulamentul de bază și adoptate de către consiliul de administrație al oficiului.

▼B

Articolul 6

Insuficiența sumei plătite

Un termen stabilit pentru plata unei taxe sau a unei suprataxe este, în principiu, considerat ca fiind respectat numai dacă întreaga valoare a taxei sau a suprataxei a fost plătită în timp util. Dacă taxele sau suprataxele nu sunt plătite integral, suma deja vărsată este rambursată după expirarea ultimului termen posibil pentru respectiva plată. Cu toate acestea, Oficiul poate să nu țină seama, dacă consideră de cuviință, de sumele mici neplătite, fără a determina o pierdere de drepturi pentru persoana care a efectuat plata.

Articolul 7

Taxa de cerere

▼M11

(1)  Solicitantul unei protecții comunitare a soiurilor de plante (denumit în continuare „solicitantul”) plătește o taxă de 450 EUR pentru procesarea unei cereri înregistrate și depuse printr-un formular online, în mod electronic, prin intermediul sistemului online de depunere a cererilor al oficiului.

Solicitantul acceptă termenele și condițiile de utilizare ale platformei securizate de comunicații electronice întreținute de oficiu și utilizează respectiva platformă pentru depunerea cererilor menționate la primul paragraf și a altor documente, pentru a primi notificări și documente trimise de oficiu, pentru a răspunde acestor notificări și pentru a desfășura alte acțiuni.

Solicitantul plătește o taxă de 800 EUR pentru prelucrarea unei cereri depuse prin alte mijloace decât prin sistemul online de depunere a cererilor al oficiului.

▼M9

(2)  Solicitantul respectă etapele necesare pentru plata taxei de cerere, în conformitate cu articolul 3 din prezentul regulament, înainte de data depunerii cererii sau la data depunerii acesteia, direct la oficiu sau la unul dintre serviciile stabilite sau la agențiile naționale mandatate, în temeiul articolului 30 alineatul (4) din regulamentul de bază.

▼B

(3)  În cazul în care plata taxei de cerere nu este consideratã primitã în momentul în care Oficiul primește cererea, acesta din urmă stabilește, în conformitate cu articolul 51 din regulamentul de bază, un termen de două săptămâni în timpul căruia cererea nu va fi înregistrată; o nouă invitație pentru achitarea taxei, prevăzută în articolul 83 alineatul (2) din regulamentul de bază, este adresată solicitantului numai după expirarea acestui termen.

(4)  Dacă plata taxei de cerere este considerată primită după expirarea termenului specificat în conformitate cu dispozițiile de la alineatul (3), data de primire a plății este considerată data de depunere a cererii în sensul articolului 51 din regulamentul de bază.

▼M2

(5)  Dispozițiile alineatului (4) nu se aplică, în cazul în care cererea este însoțită de documente doveditoare suficiente care atestă că persoana care efectuează plata a transmis un ordin de virament, conform legii și în termenul acordat, unei instituții bancare sau unui oficiu poștal, pentru plata în EUR într-un cont bancar deținut de Oficiu; articolul 4 alineatul (5) se aplică mutatis mutandis.

▼B

(6)  Atâta vreme cât plata taxei de cerere nu este considerată primită de Oficiu, acesta din urmă nu publică cererea în cauză și amână începerea examinării tehnice.

▼M11

(7)  În cazul în care se primește taxa de cerere, dar cererea nu este valabilă în temeiul articolului 50 din regulamentul de bază, oficiul rambursează taxa de cerere în momentul notificării solicitantului cu privire la deficiențele constatate în cerere.

▼B

Articolul 8

Taxa de examinare tehnică

▼M8

(1)  Taxele stabilite în anexa I, aferente organizării și executării examenului tehnic al unei varietăți pentru care a fost depusă o cerere de protecție comunitară a soiurilor de plante (taxa de examinare), se plătesc pentru fiecare perioadă de cultură începută. În cazul soiurilor pentru care trebuie utilizat în mod repetat material ce prezintă compuși specifici, taxa de examinare stabilită în anexa I trebuie plătită pentru această varietate și pentru fiecare compus pentru care nu există o descriere oficială și care trebuie și el examinat.

▼B

(2)  Taxa de examinare pentru prima perioadă de cultură trebuie plătită într-un termen de maximum ►M1  ————— ◄ de la data limită fixată pentru primirea materialului necesar pentru examinarea tehnică.

(3)  Taxa de examinare pentru fiecare perioadă de cultură ulterioară trebuie plătită cel târziu cu o lună înaintea începerii perioadei respective, dacă Oficiul nu hotărăște altfel.

(4)  Președintele Oficiului publică datele de plată a taxelor de examinare în Buletinul Oficial al Oficiului.

(5)  În cazul unui raport de examinare asupra rezultatelor examenului tehnic care a fost deja realizat, în conformitate cu articolul 27 din regulamentul de procedură, trebuie plătită o taxă administrativă într-un termen ce se stabilește de către Oficiu înaintea datei de depunere a cererii, în conformitate cu articolul 51 din regulamentul de bază.

▼M9

Cuantumul respectivei taxe se stabilește de către președintele oficiului, după consultarea consiliului de administrație a oficiului, și se publică în Buletinul Oficial al Oficiului.

▼B

Articolul 9

Taxa anuală

▼M10

(1)  Oficiul percepe de la oricare titular de protecție comunitară a soiurilor de plante („titularul”) o taxă de 330 EUR pentru fiecare an al perioadei de protecție comunitară a soiurilor de plante („taxă anuală”), astfel cum se menționează la articolul 113 alineatul (2) litera (d) din regulamentul de bază.

▼M2

(2)  Plata taxei anuale trebuie să se facă:

(a) 

în ceea ce privește primul an al protecției comunitare a soiurilor de plante, în termen de șaizeci de zile de la data acordării protecției și

(b) 

în ceea ce privește anii următori ai protecției comunitare a soiurilor de plante, în prima zi din luna calendaristică precedentă celei în care s-a acordat protecția.

▼B

(3)  Oficiul adresează titularului o înștiințare de plată specificând obiectul plății, suma datorată, data plății și informații despre posibilitatea unei suprataxări în conformitate cu articolul 13 alineatul (2) litera (a).

▼M11

(4)  Oficiul nu rambursează eventualele plăți aferente taxei anuale care au fost efectuate în scopul menținerii protecției comunitare a soiurilor de plante, cu excepția cazului în care oficiul a primit o declarație de renunțare la o protecție comunitară a soiurilor de plante între data plății și data de aniversare a acordării protecției, astfel cum este menționată la alineatul (2) litera (b). Cererile de renunțare primite după data de aniversare a acordării protecției nu se iau în considerare pentru astfel de plăți.

▼B

Articolul 10

Taxe pentru cererile specifice

(1)  Taxele pentru cererile specifice sunt plătite de către orice persoană care depune:

(a) 

o cerere de licență obligatorie, inclusiv înscrierile cu privire la acestea în registre, o cerere de licență care se acordă de către Oficiu în conformitate cu articolul 100 alineatul (2) din regulamentul de bază sau o cerere de modificare a licenței acordate (taxă de licență obligatorie), cu excepția cazului în care cererea este introdusă de Comisie sau de un stat membru în cazul prevăzut la articolul 29 alineatul (2) din regulamentul de bază: 1 500 ►M5  EUR ◄ ;

(b) 

o cerere de înscriere în Registrul de protecție comunitară a soiurilor de plante (taxă de registru) a următoarelor:

— 
transfer al unui drept la protecția comunitară a soiurilor de plante; licență contractuală;
— 
identificarea varietăților respective ca varietăți inițiale și varietăți esențial derivate;
— 
acțiuni cu privire la revendicările prevăzute în articolul 98 alineatele (1) și (2) și articolul 99 din regulamentul de bază;
— 
drept la protecția comunitară a soiurilor de plante conferite ca siguranță sau care fac obiectul unui alt drept real;
sau
— 
executările silite menționate în articolul 24 din regulamentul de bază: ►M2  100 EUR ◄ ;
(c) 

o cerere pentru orice înscriere în Registrul de cereri de protecție comunitară a soiurilor de plante sau în Registrul protecției comunitare a soiurilor de plante, diferită de cele menționate la literele (a) și (b): 100 ►M5  EUR ◄ ;

(d) 

o cerere pentru determinarea valorii taxelor menționate la articolul 85 alineatul (5) din regulamentul de bază: 100 ►M5  EUR ◄ .

(2)  Taxele menționate în alineatul (1) trebuie să fie plătite la data depunerii cererii aferente. Dacă plata nu parvine în timp util, se aplică dispozițiile articolului 83 alineatul (2) din regulamentul de bază.

▼M2

(3)  În cazul în care o cerere de înscriere menționată la literele (b) și (c) din alineatul (1) se referă la mai mult de o cerere sau de un drept înregistrat, solicitat sau deținut de aceeași persoană, se va percepe o singură taxă.

▼B

Articolul 11

Taxa de recurs

(1)  Solicitantul plătește, în conformitate cu articolul 113 alineatul (2) litera (c) din regulamentul de bază, o taxă de recurs de 1 500 ►M5  EUR ◄ pentru înaintarea unui recurs.

(2)  O treime din taxa de recurs trebuie plătită la data la care recursul este înaintat la Oficiu; articolul 83 alineatul (2) din regulamentul de bază se aplică acestei treimi. Cele două treimi rămase din taxa de recurs trebuie plătite, la solicitarea Oficiului, într-un termen de o lună după ce recursul a fost înaintat camerei de recurs de către serviciul competent al Oficiului.

(3)  O rambursare a taxei de recurs deja achitate este ordonată sub autoritatea președintelui Oficiului în caz de revizuire prejudiciară și de camera de recurs în celelalte cazuri, astfel încât să fie îndeplinite condițiile stabilite la articolul 83 alineatul (4) din regulamentul de bază.

(4)  Alineatul (1) nu se aplică nici Comisiei, nici statelor membre care formulează un recurs împotriva unei decizii luate în temeiul articolului 29 alineatul (2) din regulamentul de bază.

Articolul 12

Taxe stabilite de președintele Oficiului

(1)  Președintele Oficiului stabilește nivelul pentru următoarele taxe:

(a) 

taxa de administrație menționată în articolul 8 alineatul (5);

▼M3

(b) 

taxele pentru eliberarea de documente și

▼M9 —————

▼M1

(d) 

tariful administrativ menționat în articolul 82 alineatul (2) din regulamentul de procedură.

▼B

(2)  Președintele Oficiului poate decide supunerea serviciilor menționate la ►M1  alineatul (1) literele (b), (c) și (d) ◄ la o plată prealabilă.

▼M9 —————

▼B

Articolul 14

Derogări

(1)  Fără a aduce atingere articolului 7, o dată de depunere a cererii atribuită, în conformitate cu articolul 51 din regulamentul de bază, cererilor menționate în articolul 116 alineatul (1) sau (2) din regulamentul de bază rămâne valabilă dacă se furnizează, cel târziu la 30 septembrie 1995, documentele care să dovedească că solicitantul protecției comunitare a întocmit actele necesare pentru plata taxei de cerere.

(2)  Fără a aduce atingere articolului 8 alineatul (5), taxa de administrație de 100 ►M5  EUR ◄ se plătește dacă examinarea tehnică a soiului se efectuează pe baza constatărilor disponibile ce rezultă din orice procedură de acordare a unei protecții naționale a soiurilor de plante, în conformitate cu articolul 116 alineatul (3) din regulamentul de bază. Această taxă administrativă trebuie achitată cel târziu la 30 noiembrie 1995.

▼M9 —————

▼B

Articolul 15

Intrare în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

▼M11
ANEXA I

Taxele pentru examinările tehnice, conform dispozițiilor articolului 8

Taxa corespunzătoare examinării tehnice a unui soi, în conformitate cu articolul 8, se stabilește în conformitate cu tabelul următor:(în EUR)

 

Grup de costuri

Taxă

Grupul agricol

1

Cartof

2 050

2

Rapiță

2 150

3

Graminee

2 920

4

Alte specii agricole

1 900

Grupul fructelor

5

Măr

3 665

6

Căpșun

3 400

7

Alte specii de fructe

3 460

Grupul plantelor ornamentale

8

Plante ornamentale cu colectare de referințe vii, testare în seră

2 425

9

Plante ornamentale cu colectare de referințe vii, testare în aer liber

2 420

10

Plante ornamentale fără colectare de referințe vii, testare în seră

2 400

11

Plante ornamentale fără colectare de referințe vii, testare în aer liber

2 200

12

Plante ornamentale, condiții fitosanitare speciale

3 900

Grupul legumelor

13

Legume, testare în seră

2 920

14

Legume, testare în aer liber

2 660

▼M2 —————